Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D1737

EMP ühiskomitee otsus nr 3/2017, 3. veebruar 2017, millega muudetakse EMP lepingu I lisa „Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused“ [2018/1737]

OJ L 297, 22.11.2018, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1737/oj

22.11.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 297/4


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 3/2017

3. veebruar 2017

millega muudetakse EMP lepingu I lisa „Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused“ [2018/1737]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 11. oktoobri 2016. aasta rakendusotsus (EL) 2016/1811, millega muudetakse otsuse 93/52/EMÜ II lisa seoses Itaalia Apuulia maakonna Brindisi provintsi tunnistamisega ametlikult vabaks brutselloosist (B. melitensis) (1).

(2)

Käesolevas otsuses käsitletakse elusloomi, välja arvatud kalasid ja vesiviljelusloomi. Kõnealuseid küsimusi käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Islandi suhtes, nagu see on täpsustatud EMP lepingu I lisa I peatüki sissejuhatava osa lõikes 2. Seetõttu ei kohaldata käesolevat otsust Islandi suhtes.

(3)

Käesolevas otsuses käsitletakse veterinaarküsimustega seotud õigusakte. Veterinaarküsimusi käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Liechtensteini suhtes seni, kuni Liechtensteini suhtes kohaldatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet, nagu see on sätestatud EMP lepingu I lisa valdkondlikes kohandustes. Seetõttu ei kohaldata käesolevat otsust Liechtensteini suhtes.

(4)

Seetõttu tuleks EMP lepingu I lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu I lisa I peatüki osa 4.2 punkti 14 (komisjoni otsus 93/52/EMÜ) lisatakse järgmine taane:

„—

32016 D 1811: komisjoni 11. oktoobri 2016. aasta rakendusotsus (EL) 2016/1811 (ELT L 276, 13.10.2016, lk 11).“

Artikkel 2

Rakendusmääruse (EL) 2016/1811 norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentne.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 4. veebruaril 2017, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (*1).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 3. veebruar 2017

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Claude MAERTEN


(1)  ELT L 276, 13.10.2016, lk 11.

(*1)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


Top