EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22015D0821

ELi ja Albaania stabiliseerimis- ja assotsieerimisnõukogu otsus nr 1, 11. mai 2015, millega muudetakse ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Albaania Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu protokolli nr 4, milles käsitletakse mõiste „päritolustaatusega tooted” määratlust ja halduskoostöö viise [2015/821]

OJ L 129, 27.5.2015, p. 50–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/821/oj

27.5.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 129/50


ELI JA ALBAANIA STABILISEERIMIS- JA ASSOTSIEERIMISNÕUKOGU OTSUS nr 1,

11. mai 2015,

millega muudetakse ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Albaania Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu protokolli nr 4, milles käsitletakse mõiste „päritolustaatusega tooted” määratlust ja halduskoostöö viise [2015/821]

ELI JA ALBAANIA STABILISEERIMIS- JA ASSOTSIEERIMISNÕUKOGU,

võttes arvesse 12. juunil 2006. aastal Luksemburgis ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Albaania Vabariigi poolt alla kirjutatud stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingut (1) („leping”), eriti selle artiklit 41,

võttes arvesse ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Albaania Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu protokolli nr 4, milles käsitletakse mõiste „päritolustaatusega tooted” määratlust ja halduskoostöö viise,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Albaania Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu artiklis 41 on osutatud protokollile nr 4, milles on sätestatud päritolureeglid ning ette nähtud Euroopa Liidu, Albaania, Türgi ja mis tahes liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osaleva riigi või territooriumi vahel päritolu kumulatsioon.

(2)

Protokolli nr 4 artiklis 38 on sätestatud, et lepingu artikliga 116 asutatud stabiliseerimis- ja assotsieerimisnõukogu võib otsustada muuta kõnealuse protokolli sätteid.

(3)

Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondliku konventsiooni (2) („konventsioon”) eesmärk on asendada Euroopa – Vahemere piirkonna riikide hulgas praegu kehtivate päritolureeglite protokollid ühe õigusaktiga. Albaaniat ja teisi stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevaid Lääne-Balkani riike kutsuti Thessaloniki tegevuskavas ühinema päritolu diagonaalse kumulatsiooni üleeuroopalise süsteemiga, mille Euroopa Ülemkogu kinnitas 2003. aasta juunis. Neid riike kutsuti konventsiooniga ühinema 2007. aasta oktoobris toimunud Euroopa – Vahemere piirkonna ministrite konverentsil vastuvõetud otsusega.

(4)

Liit ja Albaania kirjutasid konventsioonile alla vastavalt 15. juunil 2011 ja 27. juunil 2011.

(5)

Liidu ja Albaania andsid konventsiooni heakskiitmiskirjad konventsiooni hoiulevõtjale üle vastavalt 26. märtsil 2012 ja 5. märtsil 2012. Konventsiooni artikli 10 lõike 3 kohaselt jõustus seega konventsioon nii liidu kui ka Albaania suhtes 1. mail 2012.

(6)

Protokolli nr 4 tuleks seega konventsiooni arvesse võtmiseks muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Uhelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Albaania Vabariigi vahelise protokoll nr 4, milles käsitletakse mõiste „päritolustaatusega tooted” määratlust ja halduskoostöö viise, asendatakse käesoleva otsuse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Seda kohaldatakse alates 1. maist 2015.

Brüssel, 11. mai 2015

Stabiliseerimis- ja assotsieerimisnõukogu nimel

eesistuja

F. MOGHERINI


(1)  ELT L 107, 28.4.2009, lk 166.

(2)  ELT L 54, 26.2.2013, lk 4.


LISA

Protokoll nr 4,

milles käsitletakse mõiste „päritolustaatusega tooted” määratlust ja halduskoostöö viise

Artikkel 1

Kohaldatavad päritolureeglid

1.   Käesoleva lepingu rakendamisel kohaldatakse Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondliku konventsiooni (1) („konventsioon”) I liidet ja II liite asjakohaseid sätteid.

2.   Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondliku konventsiooni I liites ja II liite asjakohastes sätetes esitatud viiteid asjaomasele lepingule tuleb käsitada viidetena käesolevale lepingule.

Artikkel 2

Vaidluste lahendamine

1.   Kui seoses konventsiooni I liite artiklis 32 osutatud kontrollimenetlusega tekivad vaidlused, mida nimetatud kontrolli taotlenud tolliasutus ja kontrollimise eest vastutav tolliasutus ei suuda lahendada, esitatakse need lahendamiseks stabiliseerimis- ja assotsieerimisnõukogule.

2.   Importija ja importiva riigi tolliasutuse vahelised vaidlused lahendatakse alati importiva riigi õigusnormide kohaselt.

Artikkel 3

Protokolli muudatused

Stabiliseerimis- ja assotsieerimisnõukogu võib otsustada muuta käesoleva protokolli sätteid.

Artikkel 4

Konventsioonist välja astumine

1.   Kui EL või Albaania teatavad konventsiooni hoiulevõtjale kirjalikult oma soovist konventsioonist konventsiooni artikli 9 kohaselt välja astuda, peavad liit ja Albaania alustama koheselt läbirääkimisi käesoleva lepingu rakendamisel kehtivate päritolureeglite üle.

2.   Kuni jõustuvad päritolureeglid, milles lepitakse kokku pärast neid uusi läbirääkimisi, kohaldatakse käesoleva lepingu puhul konventsiooni I liites esitatud päritolureegleid ja vajaduse korral konventsiooni II liites esitatud asjakohaseid sätteid, mis kehtisid konventsioonist välja astumise hetkel. Väljaastumise hetkest alates käsitatakse konventsiooni I liites esitatud päritolureegleid ja vajaduse korral konventsiooni II liites esitatud asjakohaseid sätteid selliselt, et saaks arvesse võtta ELi ja Albaania vahelist kahepoolset kumulatsiooni.

Artikkel 5

Üleminekusätted – kumulatsioon

Olenemata konventsiooni I liite artikli 16 lõikest 5 ja artikli 21 lõikest 3 võib juhul, kui kumulatsioon hõlmab üksnes EFTA riike, Fääri saari, ELi, Türgit ja stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalejaid, olla päritolutõendiks kas liikumissertifikaat EUR.1 või originaaldeklaratsioon.


(1)  ELT L 54, 26.2.2013, lk 4.


Top