EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22014A0617(01)

Euroopa Liidu ja Iisraeli Riigi vaheline leping, milles käsitletakse Iisraeli osalust liidu teadusuuringute ja innovatsiooni 2014.–2020. aasta raamprogrammis „Horisont 2020”

OJ L 177, 17.6.2014, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/617/oj

17.6.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 177/1


Euroopa Liidu ja Iisraeli Riigi vaheline

LEPING,

milles käsitletakse Iisraeli osalust liidu teadusuuringute ja innovatsiooni 2014.–2020. aasta raamprogrammis „Horisont 2020”

EUROOPA KOMISJON (edaspidi „komisjon”) Euroopa Liidu nimel

ühelt poolt ning

IISRAELI RIIGI VALITSUS (edaspidi „Iisrael”)

teiselt poolt, edaspidi „lepinguosalised”,

arvestades järgmist:

(1)

Ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel sõlmitud Euroopa — Vahemere piirkonna lepingu (1) protokolliga, milles käsitletakse Euroopa Ühenduse ja Iisraeli Riigi vahelist raamlepingut Iisraeli Riigi ühenduse programmides osalemise üldpõhimõtete kohta (edaspidi „protokoll”), (2) kehtestatakse Iisraeli liidu programmides osalemise üldpõhimõtted ning jäetakse komisjonile ja Iisraeli pädevatele ametiasutustele õigus määrata iga programmi puhul eraldi kindlaks selles osalemise konkreetsed tingimused, sealhulgas osamaksu käsitlevad tingimused.

(2)

Raamprogramm „Horisont 2020” loodi Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1291/2013 (3).

(3)

Raamprogramm „Horisont 2020” peaks aitama kaasa Euroopa teadusruumi loomisele.

(4)

Määruse (EL) nr 1291/2013 artiklis 7 on sätestatud, et konkreetsed tingimused assotsieerunud riikide osalemiseks programmis Horisont 2020 (k.a nende rahaline panus, mille aluseks on nende sisemajanduse koguprodukt) määratletakse liidu ja assotsieerunud riigi vahel sõlmitavas rahvusvahelises lepingus,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

Kohaldamisala

Iisrael osaleb teadusuuringute ja innovatsiooni 2014.–2020. aasta raamprogrammis „Horisont 2020” (edaspidi „programm”) vastavalt protokollis sätestatud tingimustele ning käesolevas lepingus sätestatud tingimustele.

Artikkel 2

Programmis osalemise tingimused

1.   Iisrael osaleb programmis vastavalt eesmärkidele, kriteeriumidele ja korrale, mis on kindlaks määratud määrusega (EL) nr 1291/2013, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1290/2013, (4) sealhulgas delegeeritud õigusaktidega ja mis tahes muude hilisemate eeskirjadega, nõukogu otsusega 2013/743/EL (5) ning muude programmi rakendamist käsitlevate eeskirjadega.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 294/2008, (6) mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1292/2013, (7) kohaldatakse Iisraeli õigussubjektide osalemise suhtes teadmis- ja innovaatikakogukondades.

Juhul kui liit näeb ette Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 185 ja 187 rakendamise, võib Iisrael osaleda kõnealuste sätete alusel loodavates õiguslikes struktuurides kooskõlas otsuste ja määrustega, mis on vastu võetud või võetakse vastu eespool nimetatud õiguslike struktuuride moodustamiseks.

2.   Osalemiskõlblikud Iisraeli õigussubjektid osalevad Teadusuuringute Ühiskeskuse otsestes meetmetes ja programmi kaudsetes meetmetes samadel tingimustel, mida kohaldatakse Euroopa Liidu liikmesriikide õigussubjektide suhtes.

3.   Osalemiskõlblike Iisraeli õigussubjektide taotluste hindamise, toetuslepingute sõlmimise ning toetuse määramise otsustest teatamise suhtes kohaldatakse samu tingimusi, mis kehtivad liidu teadusüksuste toetuslepingute ja toetuse määramise otsuste puhul.

4.   Taotluste, toetuslepingute ja aruannetega seotud menetluste ning muudes programmiga seotud õigus- ja haldusküsimustes kasutatakse ühte Euroopa Liidu ametlikest keeltest, käesoleval juhul inglise keelt.

5.   Iisraeli esindajad võivad osaleda vaatlejatena komiteedes, mis teostavad järelevalvet nende programmi meetmete üle, mida Iisrael rahaliselt toetab, ning seoses päevakorrapunktidega, mis käsitlevad Iisraeli osalusega meetmeid.

Hääletamiseks tulevad need komiteed kokku ilma Iisraeli esindajateta. Iisraelile teatatakse tulemusest.

Käesolevas lõikes nimetatud osalemine, sealhulgas teabe ja dokumentide vastuvõtmine, toimub samamoodi nagu Euroopa Liidu liikmesriikide esindajate puhul.

6.   Iisraeli esindajad osalevad vaatlejatena Teadusuuringute Ühiskeskuse juhatajate nõukogus. Käesolevas lõikes nimetatud osalemine, sealhulgas teabe ja dokumentide vastuvõtmine, toimub samamoodi nagu Euroopa Liidu liikmesriikide esindajate puhul.

7.   Reisikulud ja elamiskulud, mis kaasnevad Iisraeli esindajate ja ekspertide osalemisega vaatlejatena otsuse 2013/743/EL (millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020” rakendamise eriprogramm) artikli 10 lõikes 1 määratletud komitee töös või muudel programmi rakendamisega seotud koosolekutel, hüvitab komisjon samadel alustel ja samas korras, mida praegu kohaldatakse Euroopa Liidu liikmesriikide esindajate puhul.

Artikkel 3

Osamaks

Programmis osalemiseks tasub Iisrael kooskõlas käesoleva lepingu I lisaga igal aastal Euroopa Liidu üldeelarvesse osamaksu.

Iisraeli osamaks programmis osalemise ja selle rakendamise eest lisatakse summale, mis on igal aastal Euroopa Liidu üldeelarves ette nähtud kulukohustuste assigneeringutena rahaliste kohustuste täitmiseks, mis tulenevad mitmesugustest programmi rakendamiseks, haldamiseks ja toimimiseks vajalikest meetmetest.

Artikkel 4

Aruandlus ja hindamine

Eeskirjad, mis käsitlevad aruandlust ja hindamisi seoses Iisraeli osalusega programmis, on sätestatud käesoleva lepingu II lisas.

Artikkel 5

ELi ja Iisraeli ühiskomitee

1.   Käesolevaga asutatakse Euroopa Komisjoni ja Iisraeli esindajatest koosnev ELi ja Iisraeli ühiskomitee.

2.   Komitee ülesanded on muu hulgas:

a)

käesoleva lepingu rakendamise tagamine, hindamine ja läbivaatamine;

b)

raamprogrammi „Horisont 2020” meetmete rakendamist käsitleva teabe õigeaegse ja järjepideva pakkumise tagamine ja hõlbustamine.

3.   Komitee töö täiendab ELi–Iisraeli assotsiatsiooninõukogu asutatud asjaomaste kahepoolse dialoogi ja koostööga tegelevate asutuste tööd ning on sellega kooskõlas.

4.   Komitee tuleb kokku, kui üks lepinguosaline seda taotleb. Komitee töötab pidevalt dokumentide ja e-kirjade vahetamise ning muude sidevahendite kaudu. Komitee võtab vastu oma töökorra.

Artikkel 6

Lõppsätted

1.   Vastavalt ELi poliitikale ei kohaldata käesolevat lepingut geograafiliste piirkondade suhtes, mis on saanud Iisraeli Riigi valitsusala osaks alates 5. juunist 1967. Seda seisukohta ei tuleks käsitada Iisraeli kõnealust küsimust käsitlevat põhimõttelist seisukohta piiravana. Sellest tulenevalt lepivad pooled kokku, et käesoleva lepingu kohaldamine ei mõjuta kõnealuste alade staatust.

2.   Käesolev leping jõustub päeval, mil mõlemad lepinguosalised teatavad teineteisele selleks vajalike sisemenetluste lõpuleviimisest. Lepingut hakatakse kohaldama alates 1. jaanuarist 2014. Iisraeli osalemine liidu järgmises mitmeaastases teadusprogrammis, kui Iisrael osalemissoovi avaldab, võib põhineda uuel lepingul, mille lepinguosalised omavahel sõlmivad.

3.   Lepinguosalised võivad käesoleva lepingu programmi kestuse jooksul igal ajal lõpetada, esitades kirjaliku teate oma kavatsuse kohta programmis osalemine lõpetada.

Olenemata eelmisest lausest lõppeb käesoleva lepingu kehtivus samal päeval (ilma et selleks oleks vaja esitada mis tahes eelnevat kirjalikku teadet), kui enam ei kohaldata Euroopa — Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel) protokolli, milles käsitletakse Euroopa Ühenduse ja Iisraeli Riigi vahelist raamlepingut Iisraeli Riigi ühenduse programmides osalemise üldpõhimõtete kohta.

4.   Kooskõlas alljärgnevate sätetega jõustub lepingu lõpetamine kolme kalendrikuu möödumisel kuupäevast, mil kõnealune kirjalik teade on jõudnud adressaadini.

Käesoleva lepingu kehtivuse lõppemine ja/või lõpetamine ja/või kohaldamise lõpetamine ei mõjuta:

a)

käimasolevaid projekte ega meetmeid;

b)

mis tahes lepingulisi kokkuleppeid, mida kohaldatakse eespool lõike 4 punktis a osutatud projektide ja meetmete suhtes.

5.   Kui käesolev leping lõpetatakse või seda enam ei kohaldata, siis täidetakse järgmised tingimused:

a)

aasta eest, mille jooksul lepingu kohaldamine lõpetatakse, tasub Iisrael osamaksu, mis vastab proportsioonilt kuude arvule, mille vältel ta kõnealusel aastal programmis osaleb. Kõnealuse osamakse arvutamisel arvestatakse terve kuuna seda kuud, mille jooksul saadakse kätte lõike 3 esimese lause kohane teade või lõpetatakse lepingu kohaldamine vastavalt lõike 3 teisele lausele.

b)

EL hüvitab Iisraelile Euroopa Liidu üldeelarvesse tehtud osamakse selle osa, mida ei kasutata käesoleva lepingu lõpetamise ja/või kohaldamise lõpetamise tõttu.

6.   Lisad moodustavad käesoleva lepingu lahutamatu osa.

7.   Käesolevat lepingut võib muuta ainult kirjalikult mõlema lepinguosalise nõusolekul. Mis tahes eespool nimetatud muudatused jõustuvad käesoleva artikli lõikes 2 sätestatud korra kohaselt.

Koostatud Jeruusalemmas kahe tuhande neljateistkümnenda aasta juunikuu kaheksandal päeval, mis Heebrea kalendris vastab viie tuhande seitsmesaja seitsmekümne neljanda aasta sivani kümnendale päevale, kahes originaaleksemplaris inglise ja heebrea keeles, kusjuures kõik tekstid on võrdselt autentsed.

Iisraeli valitsuse nimel

Yaakov PERRY

Komisjoni nimel

Euroopa Liidu nimel

Lars FAABORG-ANDERSEN


(1)  ELT L 129, 17.5.2008;lk 40.

(2)  EÜT L 147, 21.6.2000, lk 3.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1291/2013, 11. detsember 2013, millega luuakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 2014–2020 ning tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1982/2006/EÜ (ELT L 347, 20.12.2013, lk 104).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1290/2013, 11. detsember 2013, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi Horisont 2020 osalemis- ja levitamiseeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1906/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 81).

(5)  Nõukogu otsus 2013/743/EL, 3. detsember 2013, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni 2014.–2020. aasta raamprogrammi „Horisont 2020” rakendamise eriprogramm ning tunnistatakse kehtetuks otsused 2006/971/EÜ, 2006/972/EÜ, 2006/973/EÜ, 2006/974/EÜ ja 2006/975/EÜ (ELT L 347, 20.12.2013, lk 965).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 294/2008, 11. märts 2008, millega asutatakse Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (ELT L 97, 9.4.2008, lk 1).

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1292/2013, 11. detsember 2013, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 294/2008, millega asutatakse Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (ELT L 347, 20.12.2013, lk 174).


I LISA

EESKIRJAD, MIS KÄSITLEVAD IISRAELI OSAMAKSU TEADUSUURINGUTE JA INNOVATSIOONI 2014.–2020. AASTA RAAMPROGRAMMI „HORISONT 2020”

I.   Iisraeli osamaksu arvutamine

1.

Programmi Iisraeli osamaks kinnitatakse igal aastal võrdeliselt summaga ja lisaks summale, mis igal aastal määratakse Euroopa Liidu üldeelarves programmi rakendamise, haldamise ja toimimise jaoks vajalikeks kulukohustuste assigneeringuteks.

2.

Iisraeli osamaksu suurust määrava suhtarvu saamiseks leitakse turuhindades arvutatud Iisraeli sisemajanduse kogutoodangu suhe turuhindades arvutatud Euroopa Liidu liikmesriikide sisemajanduse kogutoodangu summasse. See suhtarv arvutatakse Rahvusvahelise Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga viimaste statistiliste andmete põhjal, mis on Euroopa Liidu eelarveprojekti avaldamise ajal kättesaadavad.

3.

Komisjon esitab Iisraelile niipea kui võimalik, kuid hiljemalt igale majandusaastale eelneva aasta 1. septembril järgmise teabe koos asjakohase taustamaterjaliga:

Euroopa Liidu eelarveprojekti kulude eelarvestuses programmile määratud kulukohustuste assigneeringute summad;

eelarveprojekti kohase osamaksu arvestusliku suuruse, mis vastab Iisraeli osalusele programmis kooskõlas punktidega 1, 2 ja 3.

Niipea kui üldeelarve on lõplikult vastu võetud, teatab komisjon Iisraelile kulude eelarvestuses sisalduvad esimeses lõigus osutatud lõplikud summad, mis vastavad Iisraeli osalusele.

4.

Neljandal aastal pärast käesoleva lepingu kohaldamise algust vaatavad lepinguosalised läbi Iisraeli osamaksu suurust määrava suhtarvu, lähtudes andmetest, mis käsitlevad Iisraeli õigussubjektide osalust programmi kaudsetes ja otsestes meetmetes aastatel 2014–2016.

II.   Iisraeli osamaksu tasumine

1.

Hiljemalt iga eelarveaasta jaanuaris ja juunis esitab komisjon Iisraelile rahastamisnõude, mis vastab käesoleva lepingu kohasele Iisraeli osamaksule. Nendes rahastamisnõuetes nähakse vastavalt ette, et kuus kaheteistkümnendikku Iisraeli osamaksust tuleb tasuda hiljemalt 90 päeva pärast rahastamisnõude saamist. Need kuus kaheteistkümnendikku, mis tuleb tasuda hiljemalt 90 päeva pärast jaanuaris väljastatud rahastamisnõude saamist, arvutatakse aga eelarveprojekti tulude eelarvestuses sätestatud summa alusel: sel viisil tasutud summa täpsustatakse hiljemalt juunis väljastatava ja 90-päevalise tähtaja jooksul tasumisele kuuluva rahastamisnõude kuue kaheteistkümnendiku tasumise käigus.

Käesoleva lepingu esimesel rakendusaastal esitab komisjon esimese rahastamisnõude 30 päeva jooksul alates lepingu jõustumisest. Kui see rahastamisnõue esitatakse pärast 15. juunit, nähakse sellega ette kaheteistkümne kaheteistkümnendiku tasumine Iisraeli osamaksust 90 päeva jooksul, kusjuures selle osamaksu suurus on arvutatud eelarve tulude eelarvestuses esitatud summa põhjal.

2.

Iisraeli osamaks väljendatakse ja makstakse eurodes. Iisraeli maksed kantakse liidu programmidesse eelarvetuluna, mis märgitakse Euroopa Liidu üldeelarve tulude eelarvestuse asjakohastesse rubriikidesse. Assigneeringute haldamisel kohaldatakse Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kehtivat Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (1) (edaspidi „finantsmäärus”).

3.

Iisrael tasub oma käesolevast kokkuleppest tuleneva osamaksu lõikes 1 esitatud ajakava kohaselt. Osamaksu tasumisega viivitamise korral peab Iisrael maksma viivist laekumata summalt maksetähtpäevast alates. Intressimäär on sama suur kui maksetähtpäeval Euroopa Keskpanga eurodes tehtavate põhiliste refinantseerimistehingute puhul kehtiv intressimäär pluss 1,5 protsendipunkti.

Kui osamaksu tasumisega viivitamine võib märkimisväärselt kahjustada programmi rakendamist ja juhtimist, peatab komisjon selleks majandusaastaks Iisraeli osalemise programmis, kui maksu ei ole tasutud kahekümne tööpäeva jooksul pärast ametliku meeldetuletuskirja saatmist Iisraelile, piiramata liidu kohustusi seoses juba sõlmitud toetuslepingutega ja/või lepingutega, mis on seotud väljavalitud kaudsete meetmete rakendamisega.

4.

Hiljemalt igale majandusaastale järgneva aasta 30. juunil koostatakse ja esitatakse Iisraelile teadmiseks programmi assigneeringute aruanne selle majandusaasta kohta komisjoni tulude ja kulude aruande vormis.

5.

Iga majandusaasta kontode sulgemise ajal täpsustab komisjon tulude ja kulude aruande koostamise raames Iisraeli osalusega seotud kontosid. Täpsustamisel võetakse arvesse muudatusi, mis on majandusaasta jooksul toimunud ülekannete, maksete tühistamise, üleviimise, kohustustest vabastamise või lisa- ja paranduseelarvete tagajärjel. Selliseid täpsustusi tehakse järgmise majandusaasta teise makse tegemise ajal ja viimasel majandusaastal juulis 2021. Edasisi täpsustusi tehakse igal aastal 2023. aasta juulini.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, 25. oktoober 2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1).


II LISA

KÄESOLEVA LEPINGU KOHASELT PROGRAMMIDES OSALEVATE IISRAELI ÕIGUSSUBJEKTIDE FINANTSKONTROLL

I.   Otsene teabevahetus

Komisjon suhtleb otse programmis osalevate Iisraeli õigussubjektide ja nende alltöövõtjatega. Nad võivad esitada kogu käesolevas lepingus osutatud vahendite ja nende rakendamiseks sõlmitud toetuslepingute ja/või lepingute alusel nõutava asjakohase teabe ja dokumentatsiooni otse komisjonile.

II.   Auditid

1.

Vastavalt määrusele (EL, Euratom) nr 966/2012 (edaspidi „finantsmäärus”) ja komisjoni delegeeritud määrusele (EL) nr 1268/2012, (1) (edaspidi „rakenduseeskirjad”) ning muudele käesolevas lepingus osutatud eeskirjadele võib Iisraelis asuvate programmis osalejatega sõlmitavates toetuslepingutes ja/või lepingutes ette näha teaduslikke, finants-, tehnoloogilisi või muid auditeid, mida komisjoni esindajad või muud komisjoni volitatud isikud võivad teostada osalejate või nende alltöövõtjate tegutsemiskohas igal ajal.

2.

Komisjoni esindajatele, Euroopa Kontrollikojale ja muudele komisjoni volitatud isikutele tagatakse vajalik juurdepääs tegevuskohtadele, töödele ja dokumentidele (nii elektroonilistele kui ka paberversioonidele) ning kogu sellisteks kohapealseteks audititeks nõutavale teabele, kui kõnealust juurdepääsuõigust kinnitatakse sõnaselgelt toetuslepingutes ja/või lepingutes, mis on sõlmitud Iisraeli õigussubjektidega käesolevas lepingus viidatud vahendite rakendamiseks. Kõnealuste õiguste andmisest keeldumist käsitataks kulude tõendamata jätmisena ning sellest tulenevalt ka toetuslepingute võimaliku rikkumisena.

3.

Auditeid võib kõnealustes toetuslepingutes ja/või lepingutes sätestatud tingimustel teha ka pärast programmi või käesoleva lepingu kohaldamisaja lõppemist. Pärast programmi või käesoleva lepingu kohaldamisaja lõppemist tehtavad auditid peavad vastama II lisas esitatud tingimustele.

III.   OLAFi kohapealsed kontrollid

1.

Käesoleva lepingu raames on komisjonil (OLAF) õigus teha Iisraeli poolt osalevate õigussubjektide ja nende alltöövõtjate valdustes kohapealset kontrolli ja inspekteerimist vastavalt nõukogu määruses (Euratom, EÜ) nr 2185/96 (2) sätestatud tingimustele.

2.

Kohapealse kontrolli ja inspekteerimise valmistab ette ja teostab komisjon tihedas koostöös Iisraeli valitsuse poolt määratud Iisraeli pädeva asutusega.

II lisa käesoleva punkti kohaldamisel käsitatakse Iisraeli määratud asutusena tsiviil- või haldusküsimustes majandusministeeriumi juhtivteaduri bürood. Kriminaalasja või -juurdlusega seotud uurimistoimingud, inspekteerimised ja dokumentide hankimine toimuvad aga vastavalt rahvusvahelise õigusabi seaduse nr 5758-1998 sätetele. Selliste taotlustega seotud küsimustes käsitatakse Iisraeli määratud asutusena Iisraeli justiitsministeeriumi riigiprokuröri büroo rahvusvaheliste suhete osakonda. Määratud asutust teavitatakse aegsasti kontrolli ja inspekteerimise olemusest, eesmärgist ja õiguslikust alusest, et asutusel oleks võimalik abi osutada. Selleks võivad kohapealsel kontrollimisel ja inspekteerimisel osaleda ka Iisraeli pädevate asutuste ametnikud.

3.

Asjaomaste Iisraeli asutuste soovi korral võivad kohapealset kontrolli ja inspekteerimist viia läbi komisjon ja need asutused ühiselt.

4.

Kui programmis osalejad on kohapealse kontrolli ja inspekteerimise vastu, osutavad Iisraeli ametivõimud kooskõlas siseriiklike eeskirjadega komisjoni inspektoritele mõistlikul määral ja vastavalt vajadusele abi, et neil oleks võimalik täita oma kohust kohapealse kontrolli või inspekteerimise teostamisel.

5.

Komisjon teatab esimesel võimalusel Iisraeli pädevale asutusele kõigist neile teatavaks saanud kohapealse kontrolli või inspekteerimise käigus ilmnenud rikkumise asjaoludest või kahtlustest. Komisjon on igal juhul kohustatud teatama eespool nimetatud asutusele selliste kontrollide ja inspekteerimiste tulemused.

IV.   Teavitamine ja konsulteerimine

1.

Käesoleva lisa nõuetekohaseks rakendamiseks vahetavad Iisraeli ja liidu pädevad asutused korrapäraselt teavet, kui seda ei keela siseriiklikud eeskirjad, ning korraldavad ühe lepinguosalise taotlusel konsultatsioone.

2.

Iisraeli pädevad asutused teatavad komisjonile mõistliku aja jooksul kõigist neile teatavaks saanud asjaoludest või kahtlustest seoses käesolevas lepingus osutatud vahendite rakendamiseks sõlmitud toetuslepingute ja/või lepingute sõlmimise või rakendamisega seotud rikkumisega.

V.   Konfidentsiaalsus

Käesoleva lisa kohaselt edastatud või omandatud teave kuulub ametisaladuste hulka ning seda kaitstakse Iisraeli õiguse ja liidu institutsioonide suhtes kehtivate vastavate sätete alusel samamoodi nagu muud sarnast teavet. Sellist teavet tohib edastada liidu institutsioonides ja liikmesriikides või Iisraelis ainult sellistele isikutele, kelle seadusjärgsed ülesanded nõuavad selle teabe kasutamist, ning seda võib kasutada üksnes lepinguosaliste finantshuvide tõhusa kaitse tagamiseks (3).

VI.   Haldusmeetmed ja -karistused

Ilma et see piiraks Iisraeli kriminaalõiguse kohaldamist, võib komisjon rakendada haldusmeetmeid ja -karistusi kooskõlas määrusega (EL, Euratom) nr 966/2012, rakendusmäärusega (EL) nr 1268/2012 ning nõukogu määrusega (EÜ, Euratom) nr 2988/95 (4).

VII.   Sissenõudmine ja täitmine

Komisjoni poolt käesolevas lepingus käsitletavate programmide raames vastuvõetud otsused, mis sisaldavad rahalisi kohustusi teistele isikutele peale riikide, saab pöörata täitmisele Iisraelis. Komisjonilt asjaomase taotluse saamisel alustab Iisraeli Riigi valitsuse määratud asutus komisjoni nimel menetlust otsuse täitmiseks. Sellisel juhul esitab Iisraeli Riigi valitsuse poolt selleks määratud asutus komisjoni otsuse Iisraeli kohtule akti autentsuse tõendamise järel muu täiendava kontrollimiseta ning teavitab sellest komisjoni. Otsuste täitmise tagamine toimub kooskõlas Iisraeli õiguse ja protseduurireeglitega. Asjaomased täitmist tagavad sätted lisatakse Iisraeli õigussubjektidega sõlmitavatesse toetuslepingutesse ja/või lepingutesse. Komisjoni otsuse seaduslikkuse läbivaatamine ja selle täitmise peatamine kuulub Euroopa Liidu Kohtu pädevusse. Lisaks kuuluvad Iisraeli kohtute pädevusse otsuse ebaõiget täitmist käsitlevad kaebused.


(1)  Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1268/2012, 29. oktoober 2012, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju) kohaldamise eeskirju (ELT L 362, 31.12.2012, lk 1).

(2)  Nõukogu määrus (Euratom, EÜ) nr 2185/96, 11. november 1996, mis käsitleb komisjoni tehtavat kohapealset kontrolli ja inspekteerimist, et kaitsta Euroopa ühenduste finantshuve pettuste ja igasuguse muu eeskirjade eiramiste eest (EÜT L 292, 15.11.1996, lk 2).

(3)  EÜT L 312, 23.12.1995, lk 1.

(4)  Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 2988/95, 18. detsember 1995, Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse kohta (EÜT L 312, 23.12.1995, lk 1).


Top