Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013D0064

EMP ühiskomitee otsus nr 64/2013, 3. mai 2013 , millega muudetakse EMP lepingu II lisa ( „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine” )

OJ L 291, 31.10.2013, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 291, 31.10.2013, p. 14–14 (HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/64/oj

31.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 291/19


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 64/2013,

3. mai 2013,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa („Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine”)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut („EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 31. augusti 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 788/2012 ELi kooskõlastatud mitmeaastase kontrolliprogrammi kohta aastateks 2013, 2014 ja 2015, et tagada vastavus pestitsiidijääkide piirnormidele ja hinnata tarbijate kokkupuudet taimses ja loomses toidus või selle pinnal esinevate pestitsiidijääkidega (1).

(2)

Rakendusmäärusega (EL) nr 788/2012 tunnistatakse kehtetuks EMP lepingusse inkorporeeritud komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1274/2011, (2) mis tuleb sellest tulenevalt EMP lepingust välja jätta.

(3)

Käesolevas otsuses käsitletakse toiduaineid reguleerivaid õigusakte. Toiduaineid reguleerivaid õigusakte ei kohaldata Liechtensteini suhtes seni, kuni Liechtensteini suhtes kohaldatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet, nagu see on sätestatud EMP lepingu II lisa XII peatüki sissejuhatuses. Seetõttu ei kohaldata käesolevat otsust Liechtensteini suhtes.

(4)

Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu II lisa XII peatükki muudetakse järgmiselt.

1)

Punkti 68 (komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1274/2011) tekst jäetakse välja.

2)

Punkti 73 (komisjoni määrus (EL) nr 1048/2012) järele lisatakse järgmine punkt:

„74.

32012 R 0788: komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 788/2012, 31. august 2012, ELi kooskõlastatud mitmeaastase kontrolliprogrammi kohta aastateks 2013, 2014 ja 2015, et tagada vastavus piirnormidele ja hinnata tarbijate kokkupuudet taimses ja loomses toidus või selle pinnal esinevate pestitsiidijääkidega (ELT L 235, 1.9.2012, lk 8).

Käesolevas lepingus loetakse määruse sätteid järgmiste kohandustega:

a)

artiklisse 1 lisatakse järgmine tekst:

„Island võib 2013., 2014. ja 2015. aastal jätkata proovide võtmist ja analüüsimist neilt 61 pestitsiidilt, mida vaadeldi 2012. aastal Islandi turul olnud toiduainetes.”;

b)

II lisa punkti 5 lisatakse järgmine tekst:

„IS

12 (*)

15 (**)

NO

12 (*)

15 (**)” ”

Artikkel 2

Rakendusmääruse (EL) nr 788/2012 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 4. mail 2013, tingimusel et EMP ühiskomiteele on esitatud kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated (3).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 3. mai 2013

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Gianluca GRIPPA


(1)  ELT L 235, 1.9.2012, lk 8.

(2)  ELT L 325, 8.12.2011, lk 24.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


Top