EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22012D0295

2012/295/EL: Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise põllumajandustoodetega kauplemise kokkuleppega asutatud põllumajanduse ühiskomitee otsus nr 1/2012, 3. mai 2012 , milles käsitletakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise põllumajandustoodetega kauplemise kokkuleppe 7. lisa muutmist

OJ L 155, 15.6.2012, p. 1–98 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/295/oj

15.6.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 155/1


EUROOPA ÜHENDUSE JA ŠVEITSI KONFÖDERATSIOONI VAHELISE PÕLLUMAJANDUSTOODETEGA KAUPLEMISE KOKKULEPPEGA ASUTATUD PÕLLUMAJANDUSE ÜHISKOMITEE OTSUS nr 1/2012,

3. mai 2012,

milles käsitletakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise põllumajandustoodetega kauplemise kokkuleppe 7. lisa muutmist

(2012/295/EL)

PÕLLUMAJANDUSE ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet (edaspidi „kokkulepe”), (1) eriti selle artiklit 11,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kokkulepe jõustus 1. juunil 2002.

(2)

Kokkuleppe 7. lisaga on ette nähtud hõlbustada ja edendada kahepoolset veinitoodetega kauplemist.

(3)

Vastavalt kokkuleppe 7. lisa artikli 27 lõigetele 1 ja 2 arutab veinitoodete töörühm kõiki 7. lisa ning selle rakendamisega seotud küsimusi ning esitab põllumajanduse ühiskomiteele oma soovitused. Rühm tuli kokku, et kokkuleppeosaliste õigusnormide arengust lähtuvalt uurida vajadust 7. lisa ajakohastada ja ümber struktureerida, et viia see vastavusse teiste rahvusvaheliste lepingutega, milles käsitletakse Euroopa Liidu veinitooteid.

(4)

Seetõttu tuleks kokkuleppe 7. lisa muuta, et võtta arvesse nii kokkuleppeosaliste õigusnormide arengut kui ka 7. lisa ümberstruktureerimise vajadust,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise põllumajandustoodetega kauplemise kokkuleppe 7. lisa ja selle liited asendatakse käesoleva otsuse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle vastuvõtmist põllumajanduse ühiskomitees.

Brüssel, 3. mai 2012

Põllumajanduse ühiskomitee nimel

ELi delegatsiooni president ja juht

Bruno BUFFARIA

Šveitsi delegatsiooni juht

Jacques CHAVAZ

Põllumajanduse ühiskomitee sekretär

Jana KLÍMOVÁ


(1)  EÜT L 114, 30.4.2002, lk 132.


LISA

7. LISA

VEINITOODETEGA KAUPLEMINE

Artikkel 1

Eesmärgid

Mittediskrimineerimise ja vastastikkuse põhimõttest lähtudes lepivad kokkuleppeosalised kokku hõlbustada ja edendada oma territooriumidelt pärit veinitoodetega kauplemist käesolevas kokkuleppes sätestatud tingimustel.

Artikkel 2

Reguleerimisala

Käesolevat lisa kohaldatakse 1. liites osutatud õigusaktidega kindlaks määratud veinitoodete suhtes.

Artikkel 3

Mõisted

Kui ei ole selgelt sätestatud teisiti, kasutatakse käesolevas lisas järgmisi mõisteid:

a)   „[…] pärit veinitoode”, millele eelneb ühe kokkuleppeosalise nimi– tähistab artikli 2 tähenduses toodet, mis on toodetud asjaomase kokkuleppeosalise territooriumil üksnes tema territooriumil koristatud viinamarjadest või 2. liites osutatud territooriumil koristatud viinamarjadest vastavalt käesolevale lisale;

b)   „geograafiline tähis”– kõik tähised, sealhulgas päritolunimetus Maailma Kaubandusorganisatsiooni asutamislepingule lisatud intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu (edaspidi „TRIPS-leping”) artikli 22 tähenduses, mida tunnustatakse ühe kokkuleppeosalise õigusaktides eesmärgiga kirjeldada ja esitada veinitoodet artikli 2 tähenduses ning mis pärineb tema territooriumilt või 2. liites osutatud territooriumilt;

c)   „traditsiooniline nimetus”– traditsiooniliselt kasutatav tähistus, mis viitab eelkõige artikliga 2 kindlaks määratud veinitoote tootmise meetodile või kvaliteedile, värvile või liigile ning mida tunnustatakse kokkuleppeosalise õigusnormide kohaselt selle kokkuleppeosalise territooriumilt pärit toote kirjeldamiseks ja esitlemiseks;

d)   „kaitstud nimetus”– lõikes b või c osutatud geograafiline tähis või traditsiooniline nimetus, mis on käesoleva lisa kohaselt kaitstud;

e)   „kirjeldus”– nimetused, mida kasutatakse artikliga 2 kindlaks määratud veinitoodete märgistusel, veo- või äridokumentides, eelkõige kaubaarvetel ja saatelehtedel, ning reklaamis;

f)   „märgistus”– kõik kirjeldused ja muud nimetused, märgid, sümbolid, illustratsioonid või kaubamärgid, mis eristavad artikliga 2 kindlaks määratud veinitoodet teistest ning mis on esitatud mahutil, sealhulgas sulguril, mahutile kinnitatud ripatsil ja pudelikaelasiltidel;

g)   „esitusviis”– nimetused, mida kasutatakse mahutitel, sh sulguril, märgistuses ja pakenditel;

h)   „pakend”– kaitsev ümbris, näiteks paber, igat liiki õlgvutlarid, pappkarbid ja kastid, mida kasutatakse ühe või mitme mahuti transportimisel ja/või esitlemisel, et müüa tooted lõpptarbijale;

i)   „veinitoodete tootmise ja nendega kauplemise eeskirjad”– kõik käesoleva lisaga hõlmatud sätted;

j)   „pädev asutus”– ühe kokkuleppeosalise määratud iga asutus või talitus, mis vastutab veinitoodete tootmise ja nendega kauplemise eeskirjade kohaldamise eest;

k)   „kontaktasutus”– ühe kokkuleppeosalise määratud ametiasutus või pädev asutus, mis vastutab asjakohaste kontaktide eest teise kokkuleppeosalise kontaktasutusega;

l)   „taotluse esitanud asutus”– ühe kokkuleppeosalise määratud pädev asutus, mis esitab taotluse abi saamiseks käesoleva jaotisega hõlmatud valdkondades;

m)   „taotluse saanud asutus”– ühe kokkuleppeosalise määratud ametiasutus või pädev asutus, mis võtab vastu taotluse abi saamiseks käesoleva jaotisega hõlmatud valdkondades;

n)   „rikkumine”– iga veinitoodete tootmise ja nendega kauplemise eeskirjade rikkumine või rikkumise katse.

I   JAOTIS

IMPORDILE JA MÜÜGILE KOHALDATAVAD SÄTTED

Artikkel 4

Märgistus, esitlusviis ja saatedokumendid

1.   Kokkuleppeosalistevaheline kauplemine nende territooriumilt pärit ja artikliga 2 kindlaks määratud veinitoodetega toimub kooskõlas käesolevas lisas esitatud tehniliste sätetega. „Tehnilised sätted” tähistab kõiki 3. liites loetletud veinitoodete määratlemist, veinivalmistustavasid, nimetatud toodete koostist, saatedokumente ning transpordi- ja turustuseeskirju käsitlevaid sätteid.

2.   Komitee võib võtta vastu otsuse lõikes 1 osutatud tehnilisi sätteid muuta.

3.   3. liites loetletud õigusaktide sätteid, milles käsitletakse õigusaktide jõustumist või rakendamist, käesoleva lisa suhtes ei kohaldata.

4.   Käesolev lisa ei piira siseriiklike ega Euroopa Liidu maksustamiseeskirjade või samaväärsete kontrollimeetmete kohaldamist.

II   JAOTIS

ARTIKLIGA 2 KINDLAKS MÄÄRATUD VEINITOODETE NIMETUSTE VASTASTIKUNE KAITSE

Artikkel 5

Kaitstud nimetused

Euroopa Liidust ja Šveitsist pärit veinitoodete puhul on kaitstud järgmised 4. liites osutatud nimetused:

a)

nimi või viited, mis tähistavad riiki – Euroopa Liidu liikmesriiki või Šveitsi –, kust vein on pärit;

b)

erimärked;

c)

päritolunimetused ja geograafilised tähised;

d)

traditsioonilised nimetused.

Artikkel 6

Nimed ja viited, mis tähistavad Euroopa Liidu liikmesriike ja Šveitsi

1.   Et tähistada veinide päritolu Šveitsis, tuleb arvestada, et kõnealuseid tooteid tähistav nimetus või viited Euroopa Liidu liikmesriigile

a)

on reserveeritud asjaomase liikmesriigi päritolu veinile ja

b)

on ette nähtud kasutamiseks üksnes Euroopa Liidu päritolu veinitoodetel ning Euroopa Liidu õigusaktide ja eeskirjadega ette nähtud tingimustel.

2.   Et tähistada veinide päritolu Euroopa Liidus, tuleb arvestada, et kõnealuseid tooteid tähistav nimetus või viited Šveitsile

a)

on reserveeritud Šveitsi päritolu veinile ja

b)

on ette nähtud kasutamiseks üksnes Šveitsi päritolu veinitoodetel ning Šveitsi õigusaktide ja eeskirjadega ette nähtud tingimustel.

Artikkel 7

Muud tingimused

1.   Nimetused „kaitstud päritolunimetus”, „kaitstud geograafiline tähis”, sealhulgas lühendid „KPN” ja „KGT”, samuti nimetused „Sekt” ja „Crémant”, millele on osutatud komisjoni määruses (EÜ) nr 607/2009, (1) on reserveeritud asjaomase liikmesriigi päritolu veinidele ja neid tohib kasutada üksnes Euroopa Liidu õigusaktide ja eeskirjadega ette nähtud tingimustel.

2.   Ilma et see piiraks artiklit 10, on tähistused „kontrollitud päritolunimetus”, sealhulgas lühend „KPN”, ja „vin du pays” (maakonnavein), millele on osutatud konföderatsiooni põllumajandusseaduse artiklis 63, reserveeritud asjaomase Šveitsi päritolu veinidele ning on ette nähtud kasutamiseks üksnes Šveitsi õigusaktide ja eeskirjadega ette nähtud tingimustel.

Tähistus „vin du table” (lauavein), millele on osutatud konföderatsiooni põllumajandusseaduse artiklis 63, on reserveeritud asjaomase Šveitsi päritolu veinidele ning on ette nähtud kasutamiseks üksnes Šveitsi õigusaktide ja eeskirjadega ette nähtud tingimustel.

Artikkel 8

Päritolunimetuste ja geograafiliste tähiste kaitse

1.   Euroopa Liidu päritolunimetused ja geograafilised tähised, mis on loetletud 4. liite A osas, on Šveitsis

I)

kaitstud ja reserveeritud Euroopa Liidu päritolu veinile;

II)

ette nähtud kasutamiseks üksnes Euroopa Liidu päritolu veinitoodetel ning Euroopa Liidu õigusaktide ja eeskirjadega ette nähtud tingimustel.

Euroopa Liidu päritolunimetused ja geograafilised tähised, mis on loetletud 4. liite B osas, on Euroopa Liidus

I)

kaitstud ja reserveeritud Šveitsi päritolu veinile;

II)

ette nähtud kasutamiseks üksnes Šveitsi päritolu veinitoodetel ning Šveitsi õigusaktide ja eeskirjadega ette nähtud tingimustel.

2.   Kokkuleppeosalised võtavad vastavalt käesolevale lisale kõik vajalikud meetmed 4. liites loetletud kokkuleppeosaliste territooriumilt pärit veini kirjeldamisel ja esitlemisel kasutatavate päritolunimetuste ja geograafiliste tähiste vastastikuse kaitse tagamiseks. Iga kokkuleppeosaline kehtestab asjakohased õiguslikud vahendid, mis tagavad 4. liites loetletud traditsiooniliste nimetuste ja geograafiliste tähiste tõhusa kaitse ja välistavad nende kasutamise traditsiooniliste nimetuste ja geograafiliste tähistega hõlmamata veinide tähistamiseks.

3.   Lõikega 1 ette nähtud kaitset kohaldatakse isegi juhul, kui

a)

veini tegelik päritolu on märgitud;

b)

päritolunimetus või geograafiline tähis on tõlgitud, transkribeeritud või translitereeritud või

c)

kasutatud tähistele on lisatud sellised märked nagu „liik”, „tüüp”, „laad”, „imitatsioon”, „meetod” vms.

4.   Kui 4. liites loetletud päritolunimetused või geograafilised tähised on homonüümsed, tagatakse igale sellisele nimetusele kaitse tingimusel, et seda kasutatakse heauskselt ning et kokkuleppeosaliste poolt komitee raames kehtestatud praktilistel tingimustel on tagatud asjaomaste tootjate õiglane kohtlemine ja tarbijat ei eksitata.

5.   Kui 4. liites loetletud geograafiline tähis on homonüümne kolmanda riigi geograafilise tähisega, kohaldatakse TRIPS-lepingu artikli 23 lõiget 3.

6.   Käesoleva lisa sätted ei piira mingil viisil ühegi isiku õigust kasutada äritegevuses enda või oma ärialase eelkäija nime, välja arvatud juhul, kui seda nime kasutatakse tarbijaid eksitaval viisil.

7.   Mitte miski käesolevas lisas ei kohusta kokkuleppeosalist kaitsma teise kokkuleppeosalise 4. liites loetletud geograafilist tähist, mis ei ole kaitstud või mille kaitsmine on lõpetatud selle päritoluriigis või mille kasutamisest selles riigis on loobutud.

8.   Kokkuleppeosalised kinnitavad, et käesolevast lisast tulenevad õigused ja kohustused on seotud üksnes nende päritolunimetuste või geograafiliste tähistega, mis on loetletud 4. liites.

9.   Ilma et see piiraks TRIPS-lepingut, täiendatakse ja täpsustatakse käesoleva lisaga neid õigusi ja kohustusi, mida mõlemad kokkuleppeosalised geograafiliste tähiste kaitse puhul kohaldavad.

Erandina käesoleva lisa 5. liites osutatud juhtumist loobuvad kokkuleppeosalised TRIPS-lepingu artikli 24 lõigetele 4, 6 ja 7 tuginedes siiski õigusest keelduda teise kokkuleppeosalise tootenimetuse kaitsmisest.

10.   Käesoleva artikliga ette nähtud erakorralist kaitset kohaldatakse käesoleva lisa 4. liites esitatud Euroopa Liidu nimekirjas oleva nimetuse „Champagne” suhtes.

Artikkel 9

Suhted päritolunimetuste, geograafiliste tähiste ja kaubamärkide vahel

1.   Kokkuleppeosalised ei ole kohustatud kaitsma päritolunimetust või geograafilist tähist juhul, kui selle kaitsmine võib varasema kaubamärgi mainet ja tuntust arvesse võttes tarbijat veini tegeliku olemuse suhtes eksitada.

2.   Artikliga 2 kindlaks määratud veinitoote kaubamärk, mis koosneb 4. liitega kaitstud päritolunimetusest või geograafilisest tähisest või sisaldab neid, ei kuulu mõlema kokkuleppeosalise õiguse kohaselt registreerimisele või selle registreerimisest keeldutakse osaliselt kas omal algatusel või asjaomase poole taotlusel, kui kõnesolev toode ei ole pärit päritolunimetusega või geograafilise tähisega hõlmatud paigast.

3.   Artikliga 2 kindlaks määratud veinitoote registreeritud kaubamärk, mis koosneb 4. liitega kaitstud päritolunimetusest või geograafilisest tähisest või sisaldab neid, tunnistatakse mõlema kokkuleppeosalise õiguse kohaselt kehtetuks või osaliselt kehtetuks kas omal algatusel või asjaomase poole taotlusel, kui kõnesolev toode ei ole pärit päritolunimetusega või geograafilise tähisega hõlmatud paigast.

4.   Kaubamärki, mille kasutus vastab ühele eelmises lõikes osutatud olukordadest ning mida üks kokkuleppeosaline (sealhulgas Euroopa Liidu liikmesriigid) on heauskselt kohaldanud, registreerinud või kasutanud, kui vastav võimalus on asjaomaste õigusaktidega ette nähtud, enne käesoleva lisa kohast teise kokkuleppeosalise kaitstud päritolunimetuse või geograafilise tähise kaitse alla võtmise kuupäeva, võib jätkuvalt kasutada olenemata päritolunimetusele või geograafilisele tähisele antud kaitsest, tingimusel et asjaomase kokkuleppeosalise õigusaktide kohaselt ei ole mingit põhjust kaubamärki tühistada.

Artikkel 10

Traditsiooniliste nimetuste kaitse

1.   Euroopa Liidu veinide traditsioonilisi nimetusi, mis on loetletud 4. liite A osas,

a)

ei kasutata Šveitsis Šveitsi päritolu veini kirjeldamiseks ja esitlemiseks ja

b)

ei tohi Šveitsis kasutada Euroopa Liidu päritolu veini kirjeldamiseks või esitlemiseks muul viisil kui liites loetletud päritolu ja kategooria veinide puhul ja seal nimetatud keeles ning Euroopa Liidu õigusnormidega sätestatud tingimustel.

Šveitsi veinide traditsioonilisi nimetusi, mis on loetletud 4. liite B osas,

a)

ei kasutata Euroopa Liidus Euroopa Liidu päritolu veini kirjeldamiseks ja esitlemiseks ja

b)

ei tohi Euroopa Liidus kasutada Šveitsi päritolu veini kirjeldamiseks või esitlemiseks muul viisil kui liites loetletud päritolu ja kategooria veinide puhul ja seal nimetatud keeles ning Šveitsi õigusnormidega sätestatud tingimustel.

2.   Kokkuleppeosalised võtavad käesolevat kokkulepet kohaldades kõik vajalikud meetmed, et kaitsta käesoleva artikli kohaselt 4. liites loetletud traditsioonilisi nimetusi, mida kasutatakse kokkuleppeosaliste territooriumilt pärit veini kirjeldamisel ja esitlemisel. Selleks tagavad kokkuleppeosalised tõhusa õiguskaitse, et vältida traditsiooniliste märgete kasutamist sellise veini kirjeldamiseks, millel ei ole õigust nendele traditsioonilistele nimetustele, isegi kui traditsioonilistele nimetustele on lisatud sellised väljendid nagu „liik”, „tüüp”, „laad”, „imitatsioon”, „meetod” vms.

3.   Traditsioonilise nimetuse kaitse hõlmab üksnes

a)

seda keelt või neid keeli, milles nimetus on 4. liites esitatud;

b)

veinikategooriat, mille puhul kaitstud nimetust 4. liites osutatud kujul Euroopa Liidu huvides kaitstakse, või veiniklassi, mille puhul kaitstud nimetust 4. liites osutatud kujul Šveitsi huvides kaitstakse.

4.   Kui 4. liites loetletud traditsioonilised nimetused on homonüümsed, tagatakse igale sellisele nimetusele kaitse tingimusel, et seda kasutatakse heauskselt ning et kokkuleppeosaliste poolt komitee raames kehtestatud praktilistel tingimustel on tagatud asjaomaste tootjate õiglane kohtlemine ja tarbijat ei eksitata.

5.   Kui 4. liites osutatud traditsiooniline nimetus on homonüümne sellise veinitoote nimetusega, mis ei pärine kokkuleppeosaliste territooriumidelt, võib niisugust nimetust veinitoote kirjeldamiseks ja esitlemiseks kasutada tingimusel, et seda on kasutatud traditsiooniliselt ja järjepidevalt, selle vastavat kasutamist reguleerib päritolumaa ning tarbijates ei ole tekitatud veini täpse päritolu kohta vale arusaama.

6.   Käesolev lisa ei piira mingil viisil ühegi isiku õigust kasutada äritegevuses enda või oma ärialase eelkäija nime, välja arvatud juhul, kui seda nime kasutatakse tarbijaid eksitaval viisil.

7.   Artikliga 2 kindlaks määratud veinitoote kaubamärk, mis koosneb 4. liitega kaitstud traditsioonilisest nimetusest või sisaldab seda, ei kuulu mõlema kokkuleppeosalise õiguse kohaselt registreerimisele või selle registreerimisest keeldutakse osaliselt kas omal algatusel või asjaomase poole taotlusel, kui kõnesolev kaubamärk ei hõlma veinitooteid, mis on pärit osutatud traditsioonilise nimetusega hõlmatud geograafilisest paigast.

Artikliga 2 kindlaks määratud veinitoote registreeritud kaubamärk, mis koosneb 4. liitega kaitstud traditsioonilisest nimetusest või sisaldab seda, tunnistatakse mõlema kokkuleppeosalise õiguse kohaselt kehtetuks või osaliselt kehtetuks kas omal algatusel või asjaomase poole taotlusel, kui kõnesolev kaubamärk ei hõlma veinitooteid, mis on pärit osutatud traditsioonilise nimetusega hõlmatud geograafilisest paigast.

Kaubamärki, mille kasutus vastab ühele eelmises lõikes osutatud olukordadest ning mida üks kokkuleppeosaline (sealhulgas Euroopa Liidu liikmesriigid) on heauskselt kohaldanud, registreerinud või kasutanud enne käesoleva lisa kohast teise kokkuleppeosalise poolset traditsioonilise nimetuse kaitse alla võtmise kuupäeva, võib jätkuvalt kasutada, kui kokkuleppeosalise õigusaktidega on selline võimalus ette nähtud.

8.   Mitte ükski käesoleva lisa säte ei kohusta kokkuleppeosalisi kaitsma traditsioonilist märget, millele on osutatud 4. liites, kuid mis ei ole kaitstud või mille kaitsmine on lõpetatud selle päritoluriigis või mille kasutamisest on loobutud.

Artikkel 11

Kaitse rakendamine

1.   Kokkuleppeosalised võtavad kõik vajalikud meetmed tagamaks, et juhul, kui kokkuleppeosalistelt pärit veinitooteid eksporditakse ja turustatakse väljaspool nende territooriumi, ei kasutata ühe kokkuleppeosalise nimetusi, mis on käesoleva lisa kohaselt kaitstud, teiselt kokkuleppeosaliselt pärit toodete kirjeldamiseks ja esitlemiseks.

2.   Kokkuleppeosaliste asjakohaste õigusaktidega lubatud määral laieneb käesoleva lisaga kehtestatud kaitsesoodustus füüsilistele ja juriidilistele isikutele ning tootjate, ettevõtjate ja tarbijate liitudele, ühingutele ja organisatsioonidele, mille peakontor asub teise kokkuleppeosalise territooriumil.

3.   Kui veinitoote kirjelduse või esitlusviisiga, eelkõige märgistuses, ametlikes või äridokumentides või reklaamis, rikutakse käesolevast lisast tulenevaid õigusi, kohaldavad kokkuleppeosalised vajalikke haldusmeetmeid või algatavad kohtumenetluse, et võidelda kõlvatu konkurentsi vastu või hoida muul viisil ära kaitstud nimetuse väärkasutamist.

4.   Lõikes 3 sätestatud meetmeid rakendatakse eelkõige järgmistel juhtudel:

a)

kui Euroopa Liidu või Šveitsi õigusaktidega ette nähtud kirjelduste tõlkimisel teise kokkuleppeosalise ühte keelde saadakse sõnakuju, mis võiks tekitada segadust sel viisil kirjeldatud või esitletud veinitoote päritolu osas;

b)

kui tähised, kaubamärgid, nimetused, märkused või illustratsioonid, mis annavad otseselt või kaudselt ebaõiget või eksitavat teavet toote lähtekoha, päritolu, liigi ja oluliste omaduste kohta, on esitatud käesoleva lisaga kaitstud nimetusi kandvate toodete mahutil, pakendil, reklaamis või nendega seotud ametlikes või äridokumentides;

c)

kui pakendina kasutatakse mahuteid või pakendeid, mis on veinitoote päritolu suhtes eksitavad.

5.   Käesolev lisa ei piira kokkuleppeosaliste õigust kehtestada käesoleva lisaga kaitstud kirjelduste suhtes oma siseriiklike õigusaktide või muude rahvusvaheliste kokkulepete alusel ulatuslikumat kaitset.

III   JAOTIS

AMETLIKE KONTROLLIASUTUSTE TEGEVUS JA NENDEVAHELINE VASTASTIKUNE ABI

Artikkel 12

Eesmärk ja piirangud

1.   Kokkuleppeosalised toetavad teineteist käesolevas jaotises sätestatud viisil ja tingimustel. Nad tagavad, et veinitoodetega kauplemise eeskirju kohaldatakse nõuetekohaselt, eelkõige teineteisele vastastikust abi osutades ning õigusaktide rikkumisi tuvastades ja uurides.

2.   Käesolevas jaotises sätestatud abi ei mõjuta kriminaalmenetlust ning kokkuleppeosaliste poolt kriminaalasjades antavat vastastikust õigusabi käsitlevaid sätteid.

3.   Käesolev jaotis ei mõjuta kohtuliku uurimise konfidentsiaalsust hõlmavaid siseriiklikke norme.

I   ALAJAOTIS

Kontrolli ja vastastikuse abiga seotud asutused ning isikud

Artikkel 13

Kontaktasutused

1.   Kui üks kokkuleppeosaline määrab mitu pädevat asutust, peab ta tagama nende kooskõlastatud tegevuse.

2.   Iga kokkuleppeosaline määrab ühe kontaktasutuse. Kõnealune asutus

edastab teise kokkuleppeosalise kontaktasutusele koostöötaotluse käesoleva jaotise kohaldamiseks;

võtab vastu sedalaadi taotlusi nimetatud asutuselt ja edastab neid asjaosalise kokkuleppeosalise pädevale asutusele või pädevatele asutustele;

esindab seda kokkuleppeosalist käesolevas jaotises osutatud koostöö raames;

teavitab teist kokkuleppeosalist artikli 11 kohaselt võetud meetmetest.

Artikkel 14

Asutused ja laborid

Kokkuleppeosalised

a)

edastavad teineteisele korrapäraselt ajakohastatud järgmised vastavad nimekirjad:

oma nimekirja asutustest, kes on pädevad koostama dokumenti VI 1 ja muid veinitoodete veo saatedokumente vastavalt käesoleva lisa artikli 4 lõikele 1 ja Euroopa Liidu asjakohastele sätetele, mis on esitatud 3. liite A osas

oma nimekirja pädevatest asutustest ja kontaktasutustest, millele on osutatud artikli 3 punktides j ja k;

oma nimekirja laboritest, kes tohivad teha analüüse kooskõlas artikli 17 lõikega 2;

oma nimekirja Šveitsi pädevatest asutustest, kellele on osutatud Šveitsist pärit veinitoodete transpordi saatedokumendi 4. lahtris vastavalt 3. liite B osale

b)

konsulteerivad ja teavitavad teineteist seoses käesoleva lisa kohaldamisega võetud meetmest. Eelkõige saadavad nad teineteisele oma kohaldatavad sätted ning haldus- ja kohtuotsuste kokkuvõtted, mis on eriti olulised selle nõuetekohasel kohaldamisel.

Artikkel 15

Kontrollitavad isikud

Füüsilised või juriidilised isikud või selliste isikute rühmad, kelle ametialast tegevust võidakse käesoleva jaotise kohaselt kontrollida, ei tohi kontrollimist takistada ja peavad sellele kaasa aitama.

II   ALAJAOTIS

Kontrollimeetmed

Artikkel 16

Kontrollimeetmed

1.   Kokkuleppeosalised astuvad vajalikke samme, et tagada artiklis 12 sätestatud abi sobivate kontrollimeetmete teel.

2.   Kontrollitakse süstemaatiliselt või pisteliselt. Pisteliste kontrollide puhul tagavad kokkuleppeosalised, et need oleksid tüüpilised oma arvu, laadi ja sageduse poolest.

3.   Kokkuleppeosalised võtavad vajalikke meetmeid, et hõlbustada oma pädevate asutuste ametnike tööd, eelkõige tagades, et viimased

omaksid juurdepääsu viinamarjaistandustele, veinitoodete tootmise, ettevalmistamise, ladustamise ja töötlemise kohtadele ning nende toodete transportimise vahenditele;

omaksid juurdepääsu nende isikute äriruumidele (või ladudele) ja veokitele, kelle eesmärk on müüa, turustada või vedada veinitooteid või tooteid, mis võivad olla ette nähtud veinitoodete valmistamiseks;

saaksid teha veinitoodete ja ainete või selliste toodete valmistamisel kasutatavate toodete inventuuri;

saaksid võtta proove müügiks hoitavatest, müüdavatest või transporditavatest veinitoodetest;

saaksid tutvuda raamatupidamisandmetega ja muude kontrollide puhul asjakohaste dokumentidega ning teha neist koopiaid või väljavõtteid;

saaksid võtta veinitoote või sellise toote valmistamiseks kasutatava toote valmistamise, ladustamise, vedamise, kirjeldamise, esitlemise ja turustamise suhtes asjakohaseid kaitsemeetmeid, kui on alust arvata, et tegemist on käesoleva lisa sätete tõsise rikkumisega, eelkõige pettuse või inimeste tervise ohustamisega.

Artikkel 17

Proovid

1.   Ühe kokkuleppeosalise pädev asutus võib esitada teise kokkuleppeosalise pädevale asutusele taotluse võtta proove vastavalt selle kokkuleppeosalise asjakohastele sätetele.

2.   Taotluse saanud asutus säilitab vastavalt lõikele 1 võetud proovid ja määrab labori, kuhu need kontrollimiseks saadetakse. Taotluse esitanud asutus võib määrata teise labori, et teha proovide paralleelne analüüs. Sel otstarbel peab taotluse saanud asutus saatma taotluse esitanud asutusele sobiva koguse proove.

3.   Kui taotluse esitanud ja taotluse saanud asutus ei jõua kokkuleppele lõikes 2 osutatud analüüside tulemuste osas, teeb ühiselt määratud labor otsustava analüüsi.

III   ALAJAOTIS

Menetlused

Artikkel 18

Rakendusjuht

Kui ühe kokkuleppeosalise pädeval asutusel on põhjendatud kahtlus või ta saab teada, et

veinitoode ei vasta veinitoodetega kauplemise eeskirjadele või selle toote tootmine või turustamine on seotud pettusega ning et

selline mittevastavus on eelkõige ühe kokkuleppeosalise huvides ja võib kaasa tuua haldusmeetmete võtmise või kohtumenetluse, teavitab ta viivitamatult kõnesoleva kokkuleppeosalise kontaktasutust oma kontaktasutuse kaudu.

Artikkel 19

Vastastikuse abi taotlused

1.   Käesolevas jaotises sätestatud taotlused tehakse kirjalikult. Neile lisatakse sellele vastamiseks vajalikud dokumendid. Kui see on olukorra pakilisuse tõttu vajalik, võib vastu võtta suulisi taotlusi, kuid need tuleb viivitamata kirjalikult kinnitada.

2.   Lõikes 1 nimetatud taotlustele lisatakse järgmine teave:

taotluse esitanud asutuse nimi,

taotletav meede,

taotluse eesmärk või põhjus,

asjakohased õigusnormid,

võimalikult täpne ja täielik teave uuritava füüsilise või juriidilise isiku kohta,

asjaolude kokkuvõte.

3.   Taotlused esitatakse ühes kokkuleppeosaliste ametlikest keeltest.

4.   Kui taotlus ei vasta eespool esitatud vorminõuetele, võib nõuda selle parandamist või täiendamist; samas on siiski juba võimalik nõuda kaitsemeetmeid.

Artikkel 20

Menetlus

1.   Taotluse esitanud asutuse palvel esitab taotluse saanud asutus kogu asjakohase teabe, mis aitab taotluse esitanud asutusel tagada veinitoodetega kauplemise eeskirjade õige kohaldamise, sealhulgas teabe täheldatud või kavandatud toimingute kohta, millega rikutakse või võidakse neid eeskirju rikkuda.

2.   Kui taotluse esitanud asutus esitab põhjendatud taotluse, viib taotluse saanud asutus püstitatud eesmärkide saavutamiseks läbi erijärelevalve või erikontrolli või võtab sellise järelevalve läbiviimise tagamiseks kõik vajalikud meetmed.

3.   Lõigetes 1 ja 2 osutatud taotluse saanud asutus tegutseb enda nimel või mõne oma riigi asutuse taotlusel.

4.   Taotluse saanud asutuse nõusolekul võib taotluse esitanud asutus määrata tema teenistuses või tema esindatava kokkuleppeosalise muu pädeva asutuse teenistuses oleva ametiisiku

koguma veinitoodetega kauplemise eeskirjade nõuetekohast kohaldamist käsitlevat teavet selle liikmesriigi pädevate asutuste valdustes, kus taotluse saanud asutus asub, või kontrollima toiminguid ja tegema koopiaid transpordi- jt dokumentidest ja registrikannetest;

võtma osa vastavalt lõikele 2 taotletud meetmetest.

Esimeses taandes osutatud koopiaid võib teha ainult kokkuleppel taotluse saanud asutusega.

5.   Taotluse esitanud asutus, kes soovib saata teise kokkuleppeosalise juurde vastavalt lõike 4 esimesele lõigule määratud ametiisiku osa võtma nimetatud lõigu teises taandes osutatud kontrollimenetlustest, peab taotluse saanud asutust sellest aegsasti enne nende menetluste algust teavitama. Taotluse saanud asutuse ametiisikud vastutavad kontrollimiste eest.

Taotluse esitanud asutuse ametiisikud

esitavad kirjaliku volituse, kuhu on märgitud isikuandmed ja ametikoht,

omavad vastavalt piirangutele, mille taotluse saanud asutusele kohaldatavad õigusaktid kehtestavad oma ametiisikutele kõnesolevate kontrollimenetluste läbiviimisel:

õigusi juurdepääsuks vastavalt artikli 16 lõikele 3,

õigust taotluse saanud asutuse ametiisikute poolt vastavalt artikli 16 lõikele 3 tehtud kontrolli tulemusi käsitlevale informatsioonile,

järgivad kontrollimisel eeskirju ja käitumislaadi, mis on kohustuslik selle kokkuleppeosalise ametiisikutele, kelle territooriumil kontrollimenetlust läbi viiakse.

6.   Käesoleva artikliga sätestatud põhjendatud taotlused asjaomase kokkuleppeosalise taotluse saanud asutusele edastatakse selle kokkuleppeosalise kontaktasutuse kaudu. Sama korda kohaldatakse

sellistele taotlustele antavate vastuste suhtes,

lõigete 2, 4 ja 5 kohaldamist käsitleva teabe suhtes.

Erandina esimesest lõigust ning kiirema ja tõhusama koostöö huvides võivad kokkuleppeosalised teatavatel selleks vajalikel kordadel lubada pädeval asutusel

saata põhjendatud taotlusi ja teavet otse teise kokkuleppeosalise pädevatele asutustele,

vastata otse teise kokkuleppeosalise pädevate asutuste põhjendatud taotlustele ja teabele.

Sel juhul teavitavad pädevad asutused viivitamata asjaomase kokkuleppeosalise kontaktasutust.

7.   Mõlema kokkuleppeosalise analüütilise andmepanga teave, mis sisaldab vastavalt andmeid kummagi kokkuleppeosalise veinitoodete analüüside kohta, tehakse kokkuleppeosaliste poolt selleks määratud laboritele nende soovi korral kättesaadavaks. Teabe edastamine on seotud üksnes asjakohaste analüüsiandmetega, mida on vaja võrreldavate omaduste ja algupäraga prooviga tehtud analüüsi tulemuste tõlgendamiseks.

Artikkel 21

Vastastikuse abi otsus

1.   Kokkuleppeosaline, kelle alla taotluse saanud asutus kuulub, võib käesoleva jaotise tähenduses abi osutamisest keelduda, kui abi võib kahjustada asjaomase kokkuleppeosalise suveräänsust, avalikku korda, julgeolekut või muid olulisi huve.

2.   Kui taotluse esitanud asutus palub abi, mida ta ise ei suudaks anda, kui temalt seda palutaks, viitab ta sellele asjaolule oma taotluses. Sel juhul otsustab taotluse saanud asutus, kuidas sellisele taotlusele vastata.

3.   Kui abist keeldutakse, tuleb otsusest ja selle põhjustest viivitamata teatada taotluse esitanud asutusele.

Artikkel 22

Teave ja dokumentatsioon

1.   Taotluse saanud asutus edastab taotluse esitanud asutusele uurimistulemused dokumentide, nende tõestatud ärakirjade, aruannete jms kujul.

2.   Kõik lõikes 1 osutatud dokumendid võib asendada samal eesmärgil ja mis tahes vormis esitatud elektroonilise teabega.

3.   Artiklites 18 ja 20 osutatud teabele lisatakse asjakohased dokumendid või muu tõendusmaterjal ja haldusmeetmete või kohtumenetluste üksikasjad ning see peab eelkõige käsitlema

kõnealuse veinitoote koostist ja organoleptilisi omadusi,

selle kirjeldust ja esitusviisi,

tootmis-, ettevalmistus- ja turustamiseeskirjadele vastavust.

4.   Asjaomased kontaktasutused, kelle initsiatiivil artiklites 18 ja 20 sätestatud vastastikuse abi menetlus algatati, teavitavad teineteist viivitamatult

uurimise käigust, eelkõige ettekannete ja muude dokumentide või teabeallikate kaudu,

pärast asjaomaseid toiminguid algatatud haldus- või kohtumenetlusest.

Artikkel 23

Kulud

Käesoleva jaotise kohaldamisega tekkinud lähetuskulud kannab kokkuleppeosaline, kes määras ametiisiku artikli 20 lõigetes 2 ja 4 sätestatud meetmete võtmiseks.

Artikkel 24

Konfidentsiaalsus

1.   Mis tahes käesolevast jaotisest tulenev teave on konfidentsiaalne. Selle teabe suhtes kehtib ametisaladuse hoidmise kohustus ja sellele laieneb kaitse, mis on olenevalt olukorrast samalaadsele teabele ette nähtud teabe saanud kokkuleppeosalise asjakohastes õigusnormides ja liidu ametiasutuste suhtes kohaldatavates vastavates sätetes.

2.   Kui ühe kokkuleppeosalise õigusaktides või haldustavades on kehtestatud tööstus- ja kaubandussaladustele käesolevas jaotises sätestatutest rangemad piirangud, ei ole ta kohustatud esitama teavet, kui taotluse esitanud kokkuleppeosaline ei pea nimetatud rangematest piirangutest kinni.

3.   Saadud teavet kasutatakse ainult käesoleva jaotise kohaldamisel; kui üks kokkuleppeosalistest soovib seda teavet oma territooriumil muul otstarbel kasutada, peab tal selleks olema teabe andnud asutuse eelnev kirjalik nõusolek ning sellele lisaks tuleb võtta arvesse kõnealuse asutuse ette nähtud piiranguid.

4.   Lõige 1 ei välista teabe kasutamist üldise karistusõiguse rikkumisest tulenevates kohtu- või haldusmenetlustes, kui see saadi rahvusvahelise õigusalase koostöö kaudu.

5.   Kokkuleppeosalised võivad käesoleva protokolli sätete kohaselt saadud teavet ja uuritud dokumente kasutada tõenditena oma tõendusmaterjalides, aruannetes ja ütlustes ning kohtumenetlustes ja kohtulikes süüdistustes vastavalt käesoleva jaotise sätetele.

IV   JAOTIS

ÜLDSÄTTED

Artikkel 25

Erandid

1.   I ja II jaotist ei kohaldata artikliga 2 kindlaks määratud nende veinitoodete suhtes, mis

a)

viiakse transiitveosena läbi ühe kokkuleppeosalise territooriumi või

b)

on pärit ühe kokkuleppeosalise territooriumilt ja millega kaubeldakse väikestes kogustes 5. liites kehtestatud tingimustel ja korras.

2.   Käesoleva lisa kehtimise ajaks peatatakse ühenduse ja Šveitsi vahel 15. oktoobril 1984 Brüsselis sõlmitud veinide ametliku kontrolli alast koostööd käsitleva kirjavahetuse kohaldamine.

Artikkel 26

Konsulteerimine

1.   Kokkuleppeosalised alustavad konsultatsioone, kui üks neist leiab, et teine ei ole täitnud mõnda käesoleva lisaga ette nähtud kohustust.

2.   Kokkuleppeosaline, kes taotleb konsultatsioone, esitab teisele kokkuleppeosalisele kõik andmed, mis on vajalikud kõnealuse juhtumi üksikasjalikuks läbivaatamiseks.

3.   Kui mis tahes viivitus võiks ohustada inimeste tervist või kahjustada pettuste vältimiseks võetud meetmete tõhusust, võib ajutisi kaitsemeetmeid võtta eelnevate konsultatsioonideta, tingimusel et konsultatsioonid toimuvad kohe pärast nimetatud meetmete võtmist.

4.   Kui kokkuleppeosalised ei jõua lõigetes 1 ja 3 sätestatud konsultatsioonide järel kokkuleppele, võib kokkuleppeosaline, kes taotles konsultatsioone või kes võttis lõikes 3 nimetatud meetmeid, võtta asjakohaseid kaitsemeetmeid, mis võimaldavad käesolevat kokkulepet nõuetekohaselt kohaldada.

Artikkel 27

Töörühm

1.   Veinitoodete töörühm (edaspidi „töörühm”), mis on moodustatud kokkuleppe artikli 6 lõike 7 alusel, võib arutada kõiki käesoleva lisa ja selle rakendamisega seotud küsimusi.

2.   Töörühm vaatab korrapäraselt läbi kokkuleppeosaliste käesoleva lisaga hõlmatud õigusnormide seisukorra. Ta koostab ja esitab komiteele eelkõige ettepanekuid käesoleva lisa ja selle liidete kohandamise kohta.

Artikkel 28

Üleminekusätted

1.   Ilma et see piiraks artikli 8 lõike 10 kohaldamist, võib veinitooteid, mis on käesoleva lisa jõustumise ajaks toodetud, valmistatud, tähistatud ja esitatud kooskõlas kokkuleppeosaliste riiklike õigusnormidega, kuid mis keelatakse käesoleva lisaga, müüa kuni varude ammendumiseni.

2.   Kui komitee ei ole teisiti määranud, on käesoleva lisa kohaselt toodetud, valmistatud, tähistatud ja esitatud veinitooteid, mille tootmine, valmistamine, tähistamine ja esitamine ei ole pärast kõnealuse lisa muutmist enam nõuetega vastavuses, lubatud turustada kuni varude lõppemiseni.

1. liide

Artiklis 2 osutatud veinitooted

Euroopa Liit

Nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1), mida on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 2010. aasta määrusega (EL) nr 1234/2010 (ELT L 346, 30.12.2010, lk 11). CN-koodidele 2009 61, 2009 69 ja 2204 vastavad tooted (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1).

Šveits

Siseministeeriumi (Département fédéral de l’intérieur) 23. novembri 2005. aasta määruse (alkohoolsete jookide kohta) (viimati muudetud 15. detsembril 2010 (RO 2010 6391)) peatükk 2. Šveitsi tollitariifistiku numbrite 2009.60 ja 2204 alla kuuluvad tooted.

2. liide

Artikli 3 punktides a ja b osutatud erisätted

Kontrollitud päritolunimetus Genève (AOC Genève)

1.   Geograafiline piirkond

AOC Genève geograafiline ala hõlmab järgmist:

Genfi kantoni kogu territoorium;

järgmiste Prantsuse kommuunide territoorium tervikuna:

Challex,

Ferney-Voltaire;

osa järgmiste Prantsuse kommuunide territooriumist:

Ornex,

Chens-sur-Léman,

Veigy-Foncenex,

Saint-Julien-en-Genevois,

Viry,

mida on kirjeldatud AOC Genève’i eeskirjades.

2.   Viinamarjatootmispiirkond

Viinamarjatootmispiirkond hõlmab järgmist:

a.

Genfi kantoni territooriumil: alad, mis on kantud viinamarjaistandusregistrisse põllumajanduse föderaalseaduse (RS 910.1) artikli 61 tähenduses ning mille viinamarju kasutatakse veini tootmiseks;

b.

Prantsusmaa territooriumil: kommuune või nende osi, mis on loetletud punktis 1 ning kus kasvatatakse viinamarju või kuhu on lubatud viinamarjaistikuid istutada, pindalaga kuni 140 hektarit.

3.   Veinitootmispiirkond

Veinitootmispiirkond asub üksnes Šveitsi territooriumil.

4.   Ümberklassifitseerimine

AOC Genève kasutamine ei takista tähiste „vin de pays” ja „vin de table suisse” kasutamist, et tähistada veine, mis on toodetud punkti 2 alapunktis b osutatud tootmispiirkonnas ning mis liigitatakse ümber.

5.   AOC Genève’i eeskirjade kontroll

Šveitsis vastutavad kontrolli eest Šveitsi pädevad asutused, eelkõige Genfi kantoni asutused.

Šveitsi pädev asutus volitab Prantsusmaa territooriumil füüsilist kontrolli tegema Prantsusmaa kontrolliasutuse, kellele on vastava tegevusloa andnud Prantsusmaa pädev asutus.

6.   Üleminekusätted

Tootjad, kelle viinamarjaistandused ei ole loetletud punkti 2 alapunkti b viinamarjatootmispiirkondade hulgas, kuid kellel oli varem õigus AOC Genève’i kasutada, võivad jätkata nimetuse kasutamist kuni 2013. aastani ning kõnealuseid tooteid võib turustada kuni varude lõppemiseni.

3. liide

Veinitooteid hõlmavate ja artiklis 4 osutatud õigusnormide ja tehniliste eeskirjade loetelu

A.   Õigusnormid, mida kohaldatakse Euroopa Liidust pärit veinitoodete importimisel Šveitsi ja nende turustamisel seal

Asjaomaste õigusaktide ja erisätete tekstid

1.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. septembri 2007. aasta direktiiv 2007/45/EÜ, millega kehtestatakse eeskirjad kinnispakkides olevate toodete nimikoguste kohta, tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 75/106/EMÜ ja 80/232/EMÜ ning muudetakse nõukogu direktiivi 76/211/EMÜ (ELT L 247, 21.9.2007, lk 17).

2.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiiv 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (kodifitseeritud versioon) (ELT L 299, 8.11.2008, lk 25).

3.

Nõukogu 14. juuni 1989. aasta direktiiv 89/396/EMÜ toidupartiide tähistamise ja märgistamise kohta (EÜT L 186, 30.6.1989, lk 21), viimati muudetud nõukogu 11. märtsi 1992. aasta direktiiviga 92/11/EMÜ (EÜT L 65, 11.3.1992, lk 32).

4.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. juuni 1994. aasta direktiiv 94/36/EÜ toiduainetes kasutatavate värvainete kohta (EÜT L 237, 10.9.1994, lk 13), parandatud väljaannetes EÜT L 259, 7.10.1994, lk 33, EÜT L 252, 4.10.1996, lk 23, ning EÜT L 124, 25.5.2000, lk 66.

5.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. veebruari 1995. aasta direktiiv 95/2/EÜ toiduainetes kasutatavate lisaainete (välja arvatud värv- ja magusainete) kohta (EÜT L 61, 18.3.1995, lk 1), parandatud EÜTs L 248, 14.10.1995, lk 60, viimati muudetud komisjoni 22. oktoobri 2010. aasta direktiiviga 2010/69/EL (ELT L 279, 23.10.2010, lk 22).

6.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. märtsi 2000. aasta direktiiv 2000/13/EÜ toidu märgistamist, esitlemist ja reklaami käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 109, 6.5.2000, lk 29), viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 596/2009, millega kohandatakse teatavaid asutamislepingu artiklis 251 sätestatud menetluse kohaseid õigusakte nõukogu otsusega 1999/468/EÜ kontrolliga regulatiivmenetluse osas – Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega – neljas osa (ELT L 188, 18.7.2009, lk 14).

7.

Komisjoni 11. juuli 2002. aasta direktiiv 2002/63/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse proovivõtumeetodid taimsetes ja loomsetes saadustes sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide ametlikuks kontrollimiseks ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 79/700/EMÜ (EÜT L 187, 16.7.2002, lk 30).

8.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. oktoobri 2004. aasta määrus (EÜ) nr 1935/2004 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete kohta, millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 80/590/EMÜ ja 89/109/EMÜ (ELT L 338, 13.11.2004, lk 4), viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 596/2009, millega kohandatakse teatavaid asutamislepingu artiklis 251 sätestatud menetluse kohaseid õigusakte nõukogu otsusega 1999/468/EÜ kontrolliga regulatiivmenetluse osas – Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega – neljas osa (ELT L 188, 18.7.2009, lk 14).

9.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määrus (EÜ) nr 396/2005 taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta (ELT L 70, 16.3.2005, lk 1), viimati muudetud komisjoni 11. augusti 2011. aasta määrusega (EL) nr 813/2011 (ELT L 208, 13.8.2011, lk 23).

10.

Nõukogu 8. veebruari 1993. aasta määrus (EMÜ) nr 315/93, milles sätestatakse ühenduse menetlused toidus sisalduvate saasteainete suhtes (EÜT L 37, 13.2.1993, lk 1), viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 596/2009, millega kohandatakse teatavaid asutamislepingu artiklis 251 sätestatud menetluse kohaseid õigusakte nõukogu otsusega 1999/468/EÜ kontrolliga regulatiivmenetluse osas – Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega – neljas osa (ELT L 188, 18.7.2009, lk 14).

11.

Nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1), mida on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 2010. aasta määrusega (EL) nr 1234/2010 (ELT L 346, 30.12.2010, lk 11).

12.

Komisjoni 27. juuni 2008. aasta määrus (EÜ) nr 555/2008, milles sätestatakse veinituru ühist korraldust käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 479/2008 üksikasjalikud rakenduseeskirjad veinisektoris seoses toetusprogrammide, kolmandate riikidega kauplemise, tootmisvõimsuse ja kontrollidega (ELT L 170, 30.6.2008, lk 1), viimati muudetud komisjoni 1. septembri 2010. aasta määrusega (EL) nr 772/2010 (ELT L 232, 2.9.2010, lk 1).

13.

Komisjoni 26. mai 2009. aasta määrus (EÜ) nr 436/2009, millega kehtestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad nõukogu määrusele (EÜ) nr 479/2008 seoses istandusregistriga, kohustuslike deklaratsioonide esitamise ja turu jälgimiseks vajaliku teabe kogumisega, toodete veo saatedokumentidega ning veinisektoris peetavate registritega (ELT L 128, 27.5.2009, lk 15), viimati muudetud komisjoni 23. veebruari 2011. aasta määrusega (EL) nr 173/2011 (ELT L 49, 24.2.2011, lk 16).

Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 436/2009 artikli 24 lõike 1 punkti b, tuleb Euroopa Liidust pärit veinitoodete importimisel Šveitsi esitada kõnealuse määruse artikli 24 lõike 1 punktis a osutatud saatedokument.

14.

Komisjoni 10. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 606/2009, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 479/2008 teatavad rakenduseeskirjad seoses viinamarjasaaduste kategooriate, veinivalmistustavade ja asjaomaste piirangutega (ELT L 193, 24.7.2009, lk 1), viimati muudetud komisjoni 21. jaanuari 2011. aasta määrusega (EL) nr 53/2011 (ELT L 19, 22.1.2011, lk 1).

15.

Komisjoni 14. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 607/2009, millega kehtestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad nõukogu määrusele (EÜ) nr 479/2008 seoses teatavate veinitoodete kaitstud päritolunimetuste, kaitstud geograafiliste tähiste, traditsiooniliste nimetuste, märgistuse ja esitlusvälimusega (ELT L 193, 24.7.2009, lk 60), viimati muudetud komisjoni 12. juuli 2011. aasta määrusega (EL) nr 670/2011 (ELT L 183, 13.7.2011, lk 6).

B.   Õigusaktid, mida kohaldatakse Šveitsist pärit veinitoodete importimisel Euroopa Liitu ja nende turustamisel seal

Õigusaktid

1.

Põllumajandust käsitlev 29. aprilli 1998. aasta föderaalseadus, viimati muudetud 18. juunil 2010 (RO (Ametlik Kogumik) 2010 5851).

2.

14. novembri 2007. aasta korraldus viinamarjakasvatuse ja veini impordi kohta, viimati muudetud 4. novembril 2009 (RO 2010 733).

3.

Föderaalse põllumajandusameti (OFAG, Office Fédéral de l’Agriculture) 17. jaanuari 2007. aasta korraldus, milles käsitletakse sertifitseerimiseks ja tüüptoodangu andmiseks heakskiidetud viinamarjasortide loetelu ning sordivalikut, viimati muudetud 6. mail 2011 (RO 2011 2169).

4.

Toiduaineid ja tarbeesemeid käsitlev 9. oktoobri 1992. aasta föderaalseadus (toiduaineteseadus, LDA1), viimati muudetud 5. oktoobril 2008 (RO 2008 785).

5.

23. novembri 2005. aasta korraldus toiduainete ja tarbeesemete kohta (ODAlOUs), viimati muudetud 13. oktoobril 2010 (RO 2010 4611).

6.

Siseministeeriumi (Département fédéral de l’intérieur) 23. novembri 2005. aasta korraldus alkohoolsete jookide kohta, viimati muudetud 15. detsembril 2010 (RO 2010 6391).

Erandina korralduse artiklist 10 kehtivad veinide kirjeldamisel ja esitlemisel sellised eeskirjad, mida kohaldatakse kolmandatest riikidest imporditavate toodete suhtes, nagu on osutatud järgmistes määrustes:

1)

nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1), mida on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 2010. aasta määrusega (EL) nr 1234/2010 (ELT L 346, 30.12.2010, lk 11).

Käesoleva lisa kohaldamiseks loetakse määrust järgmises redaktsioonis:

a)

erandina artikli 118y lõike 1 punktist a asendatakse kategoorianimetused erinimetustega, nagu on ette nähtud alkoholijooke käsitleva siseministeeriumi (Département fédéral de l’intérieur) korralduse artikliga 9;

b)

erandina artikli 118y lõike 1 punkti b alapunktist i asendatakse mõisted „kaitstud päritolunimetus” ja „kaitstud geograafiline tähis” vastavalt mõistetega „kontrollitud päritolunimetus” ja „maakonnavein”;

c)

erandina artikli 118y lõike 1 punktist f võib importija nime asendada Šveitsi tootja, veinikeldri, veinikaupmehe või villija nimega.

2)

Komisjoni 14. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 607/2009, millega kehtestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad nõukogu määrusele (EÜ) nr 479/2008 seoses teatavate veinitoodete kaitstud päritolunimetuste, kaitstud geograafiliste tähiste, traditsiooniliste nimetuste, märgistuse ja esitlusvälimusega (ELT L 193, 24.7.2009, lk 60), viimati muudetud komisjoni 12. juuli 2011. aasta määrusega (EL) nr 670/2011 (ELT L 183, 13.7.2011, lk 6).

Käesoleva lisa puhul loetakse määrust järgmises redaktsioonis:

a)

erandina määruse artikli 54 lõikest 1 võib alkoholisisaldust esitada mahuprotsendiühikutes kümnendikprotsentides;

b)

erandina artikli 64 lõikest 1 ja XIV lisa B osast võib märked „demi-sec” (poolkuiv) ja „moelleux” (poolmagus) asendada vastavalt märgetega „légèrement doux” (kergelt magus) and „demi-doux” (poolmagus);

c)

erandina määruse artiklist 62 võib kasutada ühe või mitme viinamarjasordi nime, kui nimetatud sort või sordid moodustavad vähemalt 85 % Šveitsi veini valmistamisel kasutatud viinamarjadest.

7.

Siseministeeriumi (Département fédéral de l’intérieur) 23. novembri 2005. aasta korraldus toiduainete märgistuse ja reklaami kohta (OEDAl), viimati muudetud 13. oktoobril 2010 (RO 2010 4649).

8.

Siseministeeriumi (Département fédéral de l’intérieur) 22. juuni 2007. aasta korraldus toiduainetes lubatud lisaainete kohta (lisaaineid käsitlev korraldus, Oadd), viimati muudetud 11. mail 2009 (RO 2009 2047).

9.

Siseministeeriumi (Département fédéral de l’intérieur) 26. juuni 1995. aasta korraldus võõrkehade ja toiduainete koostisosade kohta (võõrkehi ja koostisosi käsitlev korraldus, OSEC), viimati muudetud 16. mail 2011 (RO 2011 1985).

10.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. septembri 2007. aasta direktiiv 2007/45/EÜ, millega kehtestatakse eeskirjad kinnispakkides olevate toodete nimikoguste kohta, tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 75/106/EMÜ ja 80/232/EMÜ ning muudetakse nõukogu direktiivi 76/211/EMÜ (ELT L 247, 21.9.2007, lk 17).

11.

Komisjoni 27. juuni 2008. aasta määrus (EÜ) nr 555/2008, milles sätestatakse veinituru ühist korraldust käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 479/2008 üksikasjalikud rakenduseeskirjad veinisektoris seoses toetusprogrammide, kolmandate riikidega kauplemise, tootmisvõimsuse ja kontrollidega (ELT L 170, 30.6.2008, lk 1), viimati muudetud komisjoni 1. septembri 2010. aasta määrusega (EL) nr 772/2010 (ELT L 232, 2.9.2010, lk 1).

Käesoleva lisa kohaldamiseks loetakse määrust järgmises redaktsioonis:

a)

kõikide Šveitsist pärit veinitoodete importimisel Euroopa Liitu tuleb esitada vastavalt komisjoni 29. detsembri 2004. aasta otsusele 2005/9/EÜ (ELT L 4, 6.1.2005, lk 12) koostatud ja allpool osutatud saatedokument;

b)

asjaomane saatedokument asendab komisjoni 27. juuni 2008. aasta määruses (EÜ) nr 555/2008 (milles sätestatakse veinituru ühist korraldust käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 479/2008 üksikasjalikud rakenduseeskirjad veinisektoris seoses toetusprogrammide, kolmandate riikidega kauplemise, tootmisvõimsuse ja kontrollidega (ELT L 170, 30.6.2008, lk 1), viimati muudetud komisjoni 1. septembri 2010. aasta määrusega (EL) nr 772/2010 (ELT L 232, 2.9.2010, lk 1)) osutatud dokumenti VI 1;

c)

määruse viiteid „liikmesriik/liikmesriigid” või „riiklikud või ühenduse sätted” laiendatakse ka Šveitsile ja Šveitsi õigusaktidele;

d)

Šveitsist pärit veine, mis on võrreldavad geograafilise tähisega veinidega, mille üldhappesisaldus viinhappes väljendatuna on alla 3,5 grammi liitri kohta, kuid mitte alla 3 grammi liitri kohta, võib importida juhul, kui on tegemist geograafilise tähisega veiniga, mis on vähemalt 85 % ulatuses saadud ühest või mitmest järgmisest viinamarjasordist: „Chasselas”, „Mueller-Thurgau”, „Sylvaner”, ’Pinot noir’ või „Merlot”.

Šveitsist pärit  (2) veinitoodete veo saatedokument  (3)

Image

4. liide

Artiklis 5 osutatud kaitstud nimetused

A   OSA

Euroopa Liidust pärit veinitoodete kaitstud nimetused

BELGIA

Kaitstud päritolunimetusega veinid

Côtes de Sambre et Meuse

Crémant de Wallonie

Hagelandse wijn

Haspengouwse Wijn

Heuvellandse Wijn

Vin mousseux de qualité de Wallonie

Vlaamse mousserende kwaliteitswijn

Kaitstud geograafilise tähisega veinid

Vin de pays des Jardins de Wallonie

Vlaamse landwijn

Traditsioonilised nimetused (määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 118u lõike 1 punkt a)

appellation d’origine contrôlée

KPN

prantsuse

gecontroleerde oorsprongsbenaming

KPN

hollandi

Vin de pays

KGT

prantsuse

Landwijn

KGT

hollandi


BULGAARIA

Kaitstud päritolunimetusega veinid

Асеновград, millele võib järgneda alampiirkond ja/või väiksem geograafiline üksus

Samaväärne nimetus: Asenovgrad

Болярово, millele võib järgneda alampiirkond ja/või väiksem geograafiline üksus

Samaväärne nimetus: Bolyarovo

Брестник, millele võib järgneda alampiirkond ja/või väiksem geograafiline üksus

Samaväärne nimetus: Brestnik

Варна, millele võib järgneda alampiirkond ja/või väiksem geograafiline üksus

Samaväärne nimetus: Varna

Велики Преслав, millele võib järgneda alampiirkond ja/või väiksem geograafiline üksus

Samaväärne nimetus: Veliki Preslav

Видин, millele võib järgneda alampiirkond ja/või väiksem geograafiline üksus

Samaväärne nimetus: Vidin

Враца, millele võib järgneda alampiirkond ja/või väiksem geograafiline üksus

Samaväärne nimetus: Vratsa

Върбица, millele võib järgneda alampiirkond ja/või väiksem geograafiline üksus

Samaväärne nimetus: Varbitsa

Долината на Струма, millele võib järgneda alampiirkond ja/või väiksem geograafiline üksus

Samaväärne nimetus: Struma valley

Драгоево, millele võib järgneda alampiirkond ja/või väiksem geograafiline üksus

Samaväärne nimetus: Dragoevo

Евксиноград, millele võib järgneda alampiirkond ja/või väiksem geograafiline üksus

Samaväärne nimetus: Evksinograd

Ивайловград, millele võib järgneda alampiirkond ja/või väiksem geograafiline üksus

Samaväärne nimetus: Ivaylovgrad

Карлово, millele võib järgneda alampiirkond ja/või väiksem geograafiline üksus

Samaväärne nimetus: Karlovo

Карнобат, millele võib järgneda alampiirkond ja/või väiksem geograafiline üksus

Samaväärne nimetus: Karnobat

Ловеч, millele võib järgneda alampiirkond ja/või väiksem geograafiline üksus

Samaväärne nimetus: Lovech

Лозицa, millele võib järgneda alampiirkond ja/või väiksem geograafiline üksus

Samaväärne nimetus: Lozitsa

Лом, millele võib järgneda alampiirkond ja/või väiksem geograafiline üksus

Samaväärne nimetus: Lom

Любимец, millele võib järgneda alampiirkond ja/või väiksem geograafiline üksus

Samaväärne nimetus: Lyubimets

Лясковец, millele võib järgneda alampiirkond ja/või väiksem geograafiline üksus

Samaväärne nimetus: Lyaskovets

Мелник, millele võib järgneda alampiirkond ja/või väiksem geograafiline üksus

Samaväärne nimetus: Melnik

Монтана, millele võib järgneda alampiirkond ja/või väiksem geograafiline üksus

Samaväärne nimetus: Montana

Нова Загора, millele võib järgneda alampiirkond ja/või väiksem geograafiline üksus

Samaväärne nimetus: Nova Zagora

Нови Пазар, millele võib järgneda alampiirkond ja/või väiksem geograafiline üksus

Samaväärne nimetus: Novi Pazar

Ново село, millele võib järgneda alampiirkond ja/või väiksem geograafiline üksus

Samaväärne nimetus: Novo Selo

Оряховица, millele võib järgneda alampiirkond ja/või väiksem geograafiline üksus

Samaväärne nimetus: Oryahovitsa

Павликени, millele võib järgneda alampiirkond ja/või väiksem geograafiline üksus

Samaväärne nimetus: Pavlikeni

Пазарджик, millele võib järgneda alampiirkond ja/või väiksem geograafiline üksus

Samaväärne nimetus: Pazardjik

Перущица, millele võib järgneda alampiirkond ja/või väiksem geograafiline üksus

Samaväärne nimetus: Perushtitsa

Плевен, millele võib järgneda alampiirkond ja/või väiksem geograafiline üksus

Samaväärne nimetus: Pleven

Пловдив, millele võib järgneda alampiirkond ja/või väiksem geograafiline üksus

Samaväärne nimetus: Plovdiv

Поморие, millele võib järgneda alampiirkond ja/või väiksem geograafiline üksus

Samaväärne nimetus: Pomorie

Русе, millele võib järgneda alampiirkond ja/või väiksem geograafiline üksus

Samaväärne nimetus: Ruse

Сакар, millele võib järgneda alampiirkond ja/või väiksem geograafiline üksus

Samaväärne nimetus: Sakar

Сандански, millele võib järgneda alampiirkond ja/või väiksem geograafiline üksus

Samaväärne nimetus: Sandanski

Свищов, millele võib järgneda alampiirkond ja/või väiksem geograafiline üksus

Samaväärne nimetus: Svishtov

Септември, millele võib järgneda alampiirkond ja/või väiksem geograafiline üksus

Samaväärne nimetus: Septemvri

Славянци, millele võib järgneda alampiirkond ja/või väiksem geograafiline üksus

Samaväärne nimetus: Slavyantsi

Сливен, millele võib järgneda alampiirkond ja/või väiksem geograafiline üksus

Samaväärne nimetus: Sliven

Стамболово, millele võib järgneda alampiirkond ja/või väiksem geograafiline üksus

Samaväärne nimetus: Stambolovo

Стара Загора, millele võib järgneda alampiirkond ja/või väiksem geograafiline üksus

Samaväärne nimetus: Stara Zagora

Сунгурларе, millele võib järgneda alampiirkond ja/või väiksem geograafiline üksus

Samaväärne nimetus: Sungurlare

Сухиндол, millele võib järgneda alampiirkond ja/või väiksem geograafiline üksus

Samaväärne nimetus: Suhindol

Търговище, millele võib järgneda alampiirkond ja/või väiksem geograafiline üksus

Samaväärne nimetus: Targovishte

Хан Крум, millele võib järgneda alampiirkond ja/või väiksem geograafiline üksus

Samaväärne nimetus: Han Krum

Хасково, millele võib järgneda alampiirkond ja/või väiksem geograafiline üksus

Samaväärne nimetus: Haskovo

Хисаря, millele võib järgneda alampiirkond ja/või väiksem geograafiline üksus

Samaväärne nimetus: Hisarya

Хърсово, millele võib järgneda alampiirkond ja/või väiksem geograafiline üksus

Samaväärne nimetus: Harsovo

Черноморски район, millele võib järgneda Южно Черноморие

Samaväärne nimetus: Southern Black Sea Coast

Черноморски район – Северен, millele võib järgneda alampiirkond ja/või väiksem geograafiline üksus

Samaväärne nimetus: Northen Black Sea Region

Шивачево, millele võib järgneda alampiirkond ja/või väiksem geograafiline üksus

Samaväärne nimetus: Shivachevo

Шумен, millele võib järgneda alampiirkond ja/või väiksem geograafiline üksus

Samaväärne nimetus: Shumen

Ямбол, millele võib järgneda alampiirkond ja/või väiksem geograafiline üksus

Samaväärne nimetus: Yambol

Kaitstud geograafilise tähisega veinid

Дунавска равнина

Samaväärne nimetus: Danube Plain

Тракийска низина

Samaväärne nimetus: Thracian Lowlands

Traditsioonilised nimetused (määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 118u lõike 1 punkt a)

Благородно сладко вино (БСВ)

KPN

bulgaaria

Гарантирано и контролирано наименование за произход (ГКНП)

KPN

bulgaaria

Гарантирано наименование за произход (ГНП)

KPN

bulgaaria

Pегионално вино

(Regional wine)

KGT

bulgaaria

Traditsioonilised nimetused (määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 118u lõike 1 punkt b)

Колекционно

(collection)

KPN

bulgaaria

Ново

(young)

KPN/KGT

bulgaaria

Премиум

(premium)

KGT

bulgaaria

Премиум оук, или първо зареждане в бъчва

(premium oak)

KPN

bulgaaria

Премиум резерва

(premium reserve)

KGT

bulgaaria

Резерва

(reserve)

KPN/KGT

bulgaaria

Розенталер

(Rosenthaler)

KPN

bulgaaria

Специална селекция

(special selection)

KPN

bulgaaria

Специална резерва

(special reserve)

KPN

bulgaaria


TŠEHHI VABARIIK

Kaitstud päritolunimetusega veinid

Čechy, millele võib järgneda Litoměřická

Čechy, millele võib järgneda Mělnická

Morava, millele võib järgneda Mikulovská

Morava, millele võib järgneda Slovácká

Morava, millele võib järgneda Velkopavlovická

Morava, millele võib järgneda Znojemská

Kaitstud geograafilise tähisega veinid

České

Moravské

Traditsioonilised nimetused (määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 118u lõike 1 punkt a)

aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti

KPN

tšehhi

aromatický sekt s.o

KPN

tšehhi

jakostní likérové víno

KPN

tšehhi

jakostní perlivé víno

KPN

tšehhi

jakostní šumivé víno stanovené oblasti

KPN

tšehhi

jakostní víno

KPN

tšehhi

jakostní víno odrůdové

KPN

tšehhi

jakostní víno s přívlastkem

KPN

tšehhi

jakostní víno známkové

KPN

tšehhi

V.O.C

KPN

tšehhi

víno originální certifikace

KPN

tšehhi

víno s přívlastkem kabinetní víno

KPN

tšehhi

víno s přívlastkem ledové víno

KPN

tšehhi

víno s přívlastkem pozdní sběr

KPN

tšehhi

víno s přívlastkem slámové víno

KPN

tšehhi

víno s přívlastkem výběr z bobulí

KPN

tšehhi

víno s přívlastkem výběr z cibéb

KPN

tšehhi

víno s přívlastkem výběr z hroznů

KPN

tšehhi

Víno origininální certifikace (VOC or V.O.C.)

KGT

tšehhi

zemské víno

KGT

tšehhi

Traditsioonilised nimetused (määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 118u lõike 1 punkt b)

Archivní víno

KPN

tšehhi

Burčák

KPN

tšehhi

Klaret

KPN

tšehhi

Košer, Košer víno

KPN

tšehhi

Labín

KPN

tšehhi

Mladé víno

KPN

tšehhi

Mešní víno

KPN

tšehhi

Panenské víno, Panenská sklizeň

KPN

tšehhi

Pěstitelský sekt (*)

KPN

tšehhi

Pozdní sběr

KPN

tšehhi

Premium

KPN

tšehhi

Rezerva

KPN

tšehhi

Růžák, Ryšák

KPN

tšehhi

Zrálo na kvasnicích, Krášleno na kvasnicích, Školeno na kvasnicích

KPN

tšehhi


SAKSAMAA

Kaitstud päritolunimetusega veinid

Ahr, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi

Baden, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi

Franken, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi

Hessische Bergstraße, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi

Mittelrhein, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi

Mosel, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi

Nahe, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi

Pfalz, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi

Rheingau, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi

Rheinhessen, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi

Saale-Unstrut, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi

Sachsen, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi

Württemberg, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi

Kaitstud geograafilise tähisega veinid

Ahrtaler

Badischer

Bayerischer Bodensee

Brandenburger

Mosel

Ruwer

Saar

Main

Mecklenburger

Mitteldeutscher

Nahegauer

Neckar

Oberrhein

Pfälzer

Regensburger

Rhein

Rhein-Necker

Rheinburgen

Rheingauer

Rheinischer

Saarländischer

Sächsischer

Schleswig-Holsteinischer

Schwäbischer

Starkenburger

Taubertäler

Traditsioonilised nimetused (määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 118u lõike 1 punkt a)

Prädikatswein (Qualitätswein mit Prädikat(*)), millele järgneb

Kabinett

Spätlese

Auslese

Beerenauslese

Trockenbeerenauslese

Eiswein

KPN

saksa

Qualitätswein, millele võib järgneda b.A.

(Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete)

KPN

saksa

Qualitätslikörwein, millele võib järgneda b.A. (Qualitätslikörwein bestimmter Anbaugebiete)

KPN

saksa

Qualitätsperlwein, millele võib järgneda b.A. (Qualitätsperlwein bestimmter Anbaugebiete)

KPN

saksa

Sekt b.A. (Sekt bestimmter Anbaugebiete)

KPN

saksa

Landwein

KGT

saksa

Winzersekt

KPN

saksa

Traditsioonilised nimetused (määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 118u lõike 1 punkt b)

Affentaler

KPN

saksa

Badisch Rotgold

KPN

saksa

Ehrentrudis

KPN

saksa

Hock

KPN

saksa

Klassik/Classic

KPN

saksa

Liebfrau(en)milch

KPN

saksa

Riesling-Hochgewächs

KPN

saksa

Schillerwein

KPN

saksa

Weißherbst

KPN

saksa


KREEKA

Kaitstud päritolunimetusega veinid

Αγχίαλος

Samaväärne nimetus: Anchialos

Αμύνταιο

Samaväärne nimetus: Amynteo

Αρχάνες

Samaväärne nimetus: Archanes

Γουμένισσα

Samaväärne nimetus: Goumenissa

Δαφνές

Samaväärne nimetus: Dafnes

Ζίτσα

Samaväärne nimetus: Zitsa

Λήμνος

Samaväärne nimetus: Lemnos

Μαντινεία

Samaväärne nimetus: Mantinia

Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας

Samaväärne nimetus: Mavrodafne of Cephalonia

Μαυροδάφνη Πατρών

Samaväärne nimetus: Mavrodaphne of Patras

Μεσενικόλα

Samaväärne nimetus: Messenikola

Μοσχάτος Κεφαλληνίας

Samaväärne nimetus: Cephalonia Muscatel

Μοσχάτος Λήμνου

Samaväärne nimetus: Lemnos Muscatel

Μοσχάτος Πατρών

Samaväärne nimetus: Patras Muscatel

Μοσχάτος Ρίου Πατρών

Samaväärne nimetus: Rio Patron Muscatel

Μοσχάτος Ρόδου

Samaväärne nimetus: Rhodes Muscatel

Νάουσα

Samaväärne nimetus: Naoussa

Νεμέα

Samaväärne nimetus: Nemea

Πάρος

Samaväärne nimetus: Paros

Πάτρα

Samaväärne nimetus: Patras

Πεζά

Samaväärne nimetus: Peza

Πλαγιές Μελίτωνα

Samaväärne nimetus: Cotes de Meliton

Ραψάνη

Samaväärne nimetus: Rapsani

Ρόδος

Samaväärne nimetus: Rhodes

Ρομπόλα Κεφαλληνίας

Samaväärne nimetus: Robola of Cephalonia

Σάμος

Samaväärne nimetus: Samos

Σαντορίνη

Samaväärne nimetus: Santorini

Σητεία

Samaväärne nimetus: Sitia

Kaitstud geograafilise tähisega veinid

Tοπικός Οίνος Κω

Samaväärne nimetus: Regional wine of Κοs

Tοπικός Οίνος Μαγνησίας

Samaväärne nimetus: Regional wine of Magnissia

Αιγαιοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος

Samaväärne nimetus: Regional wine of Aegean Sea

Αττικός Τοπικός Οίνος

Samaväärne nimetus: Regional wine of Attiki-Attikos

Αχαϊκός Τοπικός Οίνος

Samaväärne nimetus: Regional wine of Αchaia

Βερντέα Ονομασία κατά παράδοση Ζακύνθου

Samaväärne nimetus: Verdea Onomasia kata paradosi Zakinthou

Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος

Samaväärne nimetus: Regional wine of Epirus-Epirotikos

Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος

Samaväärne nimetus: Regional wine of Heraklion-Herakliotikos

Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος

Samaväärne nimetus: Regional wine of Thessalia-Thessalikos

Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος

Samaväärne nimetus: Regional wine of Thebes-Thivaikos

Θρακικός Τοπικός Οίνος „or” Τοπικός Οίνος Θράκης

Samaväärne nimetus: Regional wine of Thrace-Thrakikos „or” Regional wine of Thrakis

Ισμαρικός Τοπικός Οίνος

Samaväärne nimetus: Regional wine of Ismaros-Ismarikos

Κορινθιακός Τοπικός Οίνος

Samaväärne nimetus: Regional wine of Korinthos-Korinthiakos

Κρητικός Τοπικός Οίνος

Samaväärne nimetus: Regional wine of Crete-Kritikos

Λακωνικός Τοπικός Οίνος

Samaväärne nimetus: Regional wine of Lakonia-Lakonikos

Μακεδονικός Τοπικός Οίνος

Samaväärne nimetus: Regional wine of Macedonia-Macedonikos

Μεσημβριώτικος Τοπικός Οίνος

Samaväärne nimetus: Regional wine of Nea Messimvria

Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος

Samaväärne nimetus: Regional wine of Messinia-Messiniakos

Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος

Samaväärne nimetus: Regional wine of Metsovo-Metsovitikos

Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος

Samaväärne nimetus: Regional wine of Monemvasia-Monemvasios

Παιανίτικος Τοπικός Οίνος

Samaväärne nimetus: Regional wine of Peanea

Παλληνιώτικος Τοπικός Οίνος

Samaväärne nimetus: Regional wine of Pallini-Palliniotikos

Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος

Samaväärne nimetus: Regional wine of Peloponnese-Peloponnesiakos

Ρετσίνα Αττικής, millele võib olla lisatud väiksema geograafilise üksuse nimi

Samaväärne nimetus: Retsina of Attiki

Ρετσίνα Βοιωτίας, millele võib olla lisatud väiksema geograafilise üksuse nimi

Samaväärne nimetus: Retsina of Viotia

Ρετσίνα Γιάλτρων, millele võib olla lisatud Evvia

Samaväärne nimetus: Retsina of Gialtra

Ρετσίνα Ευβοίας, millele võib olla lisatud väiksema geograafilise üksuse nimi

Samaväärne nimetus: Retsina of Evvia

Ρετσίνα Θηβών, millele võib olla lisatud Viotia

Samaväärne nimetus: Retsina of Thebes

Ρετσίνα Καρύστου, millele võib olla lisatud Evvia

Samaväärne nimetus: Retsina of Karystos

Ρετσίνα Κρωπίας ’or’ Ρετσίνα Κορωπίου, millele võib olla lisatud Attika

Samaväärne nimetus: Retsina of Kropia „or” Retsina of Koropi

Ρετσίνα Μαρκοπούλου, millele võib olla lisatud Attika

Samaväärne nimetus: Retsina of Markopoulo

Ρετσίνα Μεγάρων, millele võib olla lisatud Attika

Samaväärne nimetus: Retsina of Megara

Ρετσίνα Μεσογείων, millele võib olla lisatud Attika

Samaväärne nimetus: Retsina of Mesogia

Ρετσίνα Παιανίας ’or’ Ρετσίνα Λιοπεσίου, millele võib olla lisatud Attika

Samaväärne nimetus: Retsina of Peania ’or’ Retsina of Liopesi

Ρετσίνα Παλλήνης, millele võib olla lisatud Attika

Samaväärne nimetus: Retsina of Pallini

Ρετσίνα Πικερμίου, millele võib olla lisatud Attika

Samaväärne nimetus: Retsina of Pikermi

Ρετσίνα Σπάτων, millele võib olla lisatud Attika

Samaväärne nimetus: Retsina of Spata

Ρετσίνα Χαλκίδας, millele võib olla lisatud Evvia

Samaväärne nimetus: Retsina of Halkida

Συριανός Τοπικός Οίνος

Samaväärne nimetus: Regional wine of Syros-Syrianos

Τοπικός Οίνος Αβδήρων

Samaväärne nimetus: Regional wine of Avdira

Τοπικός Οίνος Αγίου Όρους, Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος

Samaväärne nimetus: Regional wine of Mount Athos - Regional wine of Holly Mountain

Τοπικός Οίνος Αγοράς

Samaväärne nimetus: Regional wine of Agora

Τοπικός Οίνος Αδριανής

Samaväärne nimetus: Regional wine of Adriani

Τοπικός Οίνος Αναβύσσου

Samaväärne nimetus: Regional wine of Anavyssos

Τοπικός Οίνος Αργολίδας

Samaväärne nimetus: Regional wine of Argolida

Τοπικός Οίνος Αρκαδίας

Samaväärne nimetus: Regional wine of Arkadia

Τοπικός Οίνος Βελβεντού

Samaväärne nimetus: Regional wine of Velventos

Τοπικός Οίνος Βίλιτσας

Samaväärne nimetus: Regional wine of Vilitsa

Τοπικός Οίνος Γερανείων

Samaväärne nimetus: Regional wine of Gerania

Τοπικός Οίνος Γρεβενών

Samaväärne nimetus: Regional wine of Grevena

Τοπικός Οίνος Δράμας

Samaväärne nimetus: Regional wine of Drama

Τοπικός Οίνος Δωδεκανήσου

Samaväärne nimetus: Regional wine of Dodekanese

Τοπικός Οίνος Επανομής

Samaväärne nimetus: Regional wine of Epanomi

Τοπικός Οίνος Εύβοιας

Samaväärne nimetus: Regional wine of Evia

Τοπικός Οίνος Ηλιείας

Samaväärne nimetus: Regional wine of Ilia

Τοπικός Οίνος Ημαθίας

Samaväärne nimetus: Regional wine of Imathia

Τοπικός Οίνος Θαψανών

Samaväärne nimetus: Regional wine of Thapsana

Τοπικός Οίνος Θεσσαλονίκης

Samaväärne nimetus: Regional wine of Thessaloniki

Τοπικός Οίνος Ικαρίας

Samaväärne nimetus: Regional wine of Ikaria

Τοπικός Οίνος Ιλίου

Samaväärne nimetus: Regional wine of Ilion

Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων

Samaväärne nimetus: Regional wine of Ioannina

Τοπικός Οίνος Καρδίτσας

Samaväärne nimetus: Regional wine of Karditsa

Τοπικός Οίνος Καρύστου

Samaväärne nimetus: Regional wine of Karystos

Τοπικός Οίνος Καστοριάς

Samaväärne nimetus: Regional wine of Kastoria

Τοπικός Οίνος Κέρκυρας

Samaväärne nimetus: Regional wine of Corfu

Τοπικός Οίνος Κισάμου

Samaväärne nimetus: Regional wine of Kissamos

Τοπικός Οίνος Κλημέντι

Samaväärne nimetus: Regional wine of Klimenti

Τοπικός Οίνος Κοζάνης

Samaväärne nimetus: Regional wine of Kozani

Τοπικός Οίνος Κοιλάδας Αταλάντης

Samaväärne nimetus: Regional wine of Valley of Atalanti

Τοπικός Οίνος Κορωπίου

Samaväärne nimetus: Regional wine of Koropi

Τοπικός Οίνος Κρανιάς

Samaväärne nimetus: Regional wine of Krania

Τοπικός Οίνος Κραννώνος

Samaväärne nimetus: Regional wine of Krannona

Τοπικός Οίνος Κυκλάδων

Samaväärne nimetus: Regional wine of Cyclades

Τοπικός Οίνος Λασιθίου

Samaväärne nimetus: Regional wine of Lasithi

Τοπικός Οίνος Λετρίνων

Samaväärne nimetus: Regional wine of Letrines

Τοπικός Οίνος Λευκάδας

Samaväärne nimetus: Regional wine of Lefkada

Τοπικός Οίνος Ληλάντιου Πεδίου

Samaväärne nimetus: Regional wine of Lilantio Pedio

Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων

Samaväärne nimetus: Regional wine of Mantzavinata

Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου

Samaväärne nimetus: Regional wine of Markopoulo

Τοπικός Οίνος Μαρτίνου

Samaväärne nimetus: Regional wine of Μartino

Τοπικός Οίνος Μεταξάτων

Samaväärne nimetus: Regional wine of Metaxata

Τοπικός Οίνος Μετεώρων

Samaväärne nimetus: Regional wine of Meteora

Τοπικός Οίνος Οπούντια Λοκρίδος

Samaväärne nimetus: Regional wine of Opountia Lokridos

Τοπικός Οίνος Παγγαίου

Samaväärne nimetus: Regional wine of Pangeon

Τοπικός Οίνος Παρνασσού

Samaväärne nimetus: Regional wine of Parnasos

Τοπικός Οίνος Πέλλας

Samaväärne nimetus: Regional wine of Pella

Τοπικός Οίνος Πιερίας

Samaväärne nimetus: Regional wine of Pieria

Τοπικός Οίνος Πισάτιδος

Samaväärne nimetus: Regional wine of Pisatis

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας

Samaväärne nimetus: Regional wine of Slopes of Egialia

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου

Samaväärne nimetus: Regional wine of Slopes of Ambelos

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου

Samaväärne nimetus: Regional wine of Slopes of Vertiskos

Τοπικός Οίνος Πλαγίες Πάικου

Samaväärne nimetus: Regional wine of Slopes of Paiko

Τοπικός Οίνος Πλαγιές του Αίνου

Samaväärne nimetus: Regional wine of Slopes of Enos

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαιρώνα

Samaväärne nimetus: Regional wine of Slopes of Kitherona

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος

Samaväärne nimetus: Regional wine of Slopes of Knimida

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάρνηθας

Samaväärne nimetus: Regional wine of Slopes of Parnitha

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πεντελικού

Samaväärne nimetus: Regional wine of Slopes of Pendeliko

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού

Samaväärne nimetus: Regional wine of Slopes of Petroto

Τοπικός Οίνος Πυλίας

Samaväärne nimetus: Regional wine of Pylia

Τοπικός Οίνος Ριτσώνας

Samaväärne nimetus: Regional wine of Ritsona

Τοπικός Οίνος Σερρών

Samaväärne nimetus: Regional wine of Serres

Τοπικός Οίνος Σιάτιστας

Samaväärne nimetus: Regional wine of Siatista

Τοπικός Οίνος Σιθωνίας

Samaväärne nimetus: Regional wine of Sithonia

Τοπικός Οίνος Σπάτων

Samaväärne nimetus: Regional wine of Spata

Τοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδας

Samaväärne nimetus: Regional wine of Sterea Ellada

Τοπικός Οίνος Τεγέας

Samaväärne nimetus: Regional wine of Tegea

Τοπικός Οίνος Τριφυλίας

Samaväärne nimetus: Regional wine of Trifilia

Τοπικός Οίνος Τυρνάβου

Samaväärne nimetus: Regional wine of Tyrnavos

Τοπικός Οίνος Φλώρινας

Samaväärne nimetus: Regional wine of Florina

Τοπικός Οίνος Χαλικούνας

Samaväärne nimetus: Regional wine of Halikouna

Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής

Samaväärne nimetus: Regional wine of Halkidiki

Traditsioonilised nimetused (määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 118u lõike 1 punkt a)

Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας (ΟΠΑΠ)

(appellation d’origine de qualité supérieure)

KPN

kreeka

Ονομασία Προέλευσης Ελεγχόμενη (ΟΠΕ)

(appellation d’origine contrôlée)

KPN

kreeka

Οίνος γλυκός φυσικός

(vin doux naturel)

KPN

kreeka

Οίνος φυσικώς γλυκύς

(vin naturellement doux)

KPN

kreeka

ονομασία κατά παράδοση (appellation traditionnelle)

KGT

kreeka

τοπικός οίνος

(vin de pays)

KGT

kreeka

Traditsioonilised nimetused (määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 118u lõike 1 punkt b)

Αγρέπαυλη

(Agrepavlis)

KPN/KGT

kreeka

Αμπέλι

(Ampeli)

KPN/KGT

kreeka

Αμπελώνας(ες)

(Ampelonas (-ès))

KPN/KGT

kreeka

Αρχοντικό

(Archontiko)

KPN/KGT

kreeka

Κάβα

(Cava)

KGT

kreeka

Από διαλεκτούς αμπελώνες

(Grand Cru)

KPN

kreeka

Ειδικά Επιλεγμένος

(Grande réserve)

KPN

kreeka

Κάστρο

(Kastro)

KPN/KGT

kreeka

Κτήμα

(Ktima)

KPN/KGT

kreeka

Λιαστός

(Liastos)

KPN/KGT

kreeka

Μετόχι

(Metochi)

KPN/KGT

kreeka

Μοναστήρι

(Monastiri)

KPN/KGT

kreeka

Νάμα

(Nama)

KPN/KGT

kreeka

Νυχτέρι

(Nychteri)

KPN

kreeka

Ορεινό κτήμα

(Orino Ktima)

KPN/KGT

kreeka

Ορεινός αμπελώνας

(Orinos Ampelonas)

KPN/KGT

kreeka

Πύργος

(Pyrgos)

KPN/KGT

kreeka

Επιλογή ή Επιλεγμένος

(Réserve)

KPN

kreeka

Παλαιωθείς επιλεγμένος

(Vieille réserve)

KPN

kreeka

Βερντέα

(Verntea)

KGT

kreeka

Vinsanto

KPN

ladina


HISPAANIA

Kaitstud päritolunimetusega veinid

Abona

Alella

Alicante, millele võib järgneda Marina Alta

Almansa

Arabako Txakolina

Samaväärne nimetus: Txakolí de Álava

Arlanza

Arribes

Bierzo

Binissalem

Bizkaiko Txakolina

Samaväärne nimetus: Chacolí de Bizkaia

Bullas

Calatayud

Campo de Borja

Campo de la Guardia

Cangas

Cariñena

Cataluña

Cava

Chacolí de Bizkaia

Samaväärne nimetus: Bizkaiko Txakolina

Chacolí de Getaria

Samaväärne nimetus: Getariako Txakolina

Cigales

Conca de Barberá

Condado de Huelva

Costers del Segre, millele võib järgneda Artesa

Costers del Segre, millele võib järgneda Les Garrigues

Costers del Segre, millele võib järgneda Raimat

Costers del Segre, millele võib järgneda Valls de Riu Corb

Dehesa del Carrizal

Dominio de Valdepusa

El Hierro

Empordà

Finca Élez

Getariako Txakolina

Samaväärne nimetus: Chacolí de Getaria

Gran Canaria

Granada

Guijoso

Jerez-Xérès-Sherry

Jumilla

La Gomera

La Mancha

La Palma, millele võib järgneda Fuencaliente

La Palma, millele võib järgneda Hoyo de Mazo

La Palma, millele võib järgneda Norte de la Palma

Lanzarote

Lebrija

Málaga

Manchuela

Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

Samaväärne nimetus: Manzanilla

Méntrida

Mondéjar

Monterrei, millele võib järgneda Ladera de Monterrei

Monterrei, millele võib järgneda Val de Monterrei

Montilla-Moriles

Montsant

Navarra, millele võib järgneda Baja Montaña

Navarra, millele võib järgneda Ribera Alta

Navarra, millele võib järgneda Ribera Baja

Navarra, millele võib järgneda Tierra Estella

Navarra, millele võib järgneda Valdizarbe

Pago de Arínzano

Samaväärne nimetus: Vino de pago de Arinzano

Pago de Otazu

Pago Florentino

Penedés

Pla de Bages

Pla i Llevant

Prado de Irache

Priorat

Rías Baixas, millele võib järgneda Condado do Tea

Rías Baixas, millele võib järgneda O Rosal

Rías Baixas, millele võib järgneda Ribeira do Ulla

Rías Baixas, millele võib järgneda Soutomaior

Rías Baixas, millele võib järgneda Val do Salnés

Ribeira Sacra, millele võib järgneda Amandi

Ribeira Sacra, millele võib järgneda Chantada

Ribeira Sacra, millele võib järgneda Quiroga-Bibei

Ribeira Sacra, millele võib järgneda Ribeiras do Miño

Ribeira Sacra, millele võib järgneda Ribeiras do Sil

Ribeiro

Ribera del Duero

Ribera del Guadiana, millele võib järgneda Cañamero

Ribera del Guadiana, millele võib järgneda Matanegra

Ribera del Guadiana, millele võib järgneda Montánchez

Ribera del Guadiana, millele võib järgneda Ribera Alta

Ribera del Guadiana, millele võib järgneda Ribera Baja

Ribera del Guadiana, millele võib järgneda Tierra de Barros

Ribera del Júcar

Rioja, millele võib järgneda Rioja Alavesa

Rioja, millele võib järgneda Rioja Alta

Rioja, millele võib järgneda Rioja Baja

Rueda

Sierras de Málaga, millele võib järgneda Serranía de Ronda

Somontano

Tacoronte-Acentejo

Tarragona

Terra Alta

Tierra de León

Tierra del Vino de Zamora

Toro

Txakolí de Álava

Samaväärne nimetus: Arabako Txakolina

Uclés

Utiel-Requena

Valdeorras

Valdepeñas

Valencia, millele võib järgneda Alto Turia

Valencia, millele võib järgneda Clariano

Valencia, millele võib järgneda Moscatel de Valencia

Valencia, millele võib järgneda Valentino

Valle de Güímar

Valle de la Orotava

Valles de Benavente

Valtiendas

Vinos de Madrid, millele võib järgneda Arganda

Vinos de Madrid, millele võib järgneda Navalcarnero

Vinos de Madrid, millele võib järgneda San Martín de Valdeiglesias

Ycoden-Daute-Isora

Yecla

Kaitstud geograafilise tähisega veinid

3 Riberas

Abanilla

Altiplano de Sierra Nevada

Bailén

Bajo Aragón

Barbanza e Iria

Betanzos

Cádiz

Campo de Cartagena

Castelló

Castilla

Castilla y León

Contraviesa-Alpujarra

Córdoba

Costa de Cantabria

Cumbres del Guadalfeo

Desierto de Almería

El Terrerazo

Extremadura

Formentera

Ibiza

Illes Balears

Isla de Menorca

Laujar-Alpujarra

Lederas del Genil

Liébana

Los Palacios

Mallorca

Murcia

Norte de Almería

Ribera del Andarax

Ribera del Gállego-Cinco Villas

Ribera del Jiloca

Ribera del Queiles

Serra de Tramuntana-Costa Nord

Sierra Norte de Sevilla

Sierra Sur de Jaén

Sierras de Las Estancias y Los Filabres

Torreperogil

Valdejalón

Valle del Cinca

Valle del Miño-Ourense

Valles de Sadacia

Villaviciosa de Córdoba

Traditsioonilised nimetused (määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 118u lõike 1 punkt a)

D.O

KPN

hispaania

D.O.Ca

KPN

hispaania

Denominacion de origen

KPN

hispaania

Denominacion de origen calificada

KPN

hispaania

vino de calidad con indicación geográfica

KPN

hispaania

vino de pago

KPN

hispaania

vino de pago calificado

KPN

hispaania

Vino dulce natural

KPN

hispaania

Vino generoso

KPN

hispaania

Vino generoso de licor

KPN

hispaania

Vino de la Tierra

KGT

hispaania

Traditsioonilised nimetused (määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 118u lõike 1 punkt b)

Amontillado

KPN

hispaania

Añejo

KPN/KGT

hispaania

Chacolí-Txakolina

KPN

hispaania

Clásico

KPN

hispaania

Cream

KPN

hispaania

Criadera

KPN

hispaania

Criaderas y Soleras

KPN

hispaania

Crianza

KPN

hispaania

Dorado

KPN

hispaania

Fino

KPN

hispaania

Fondillón

KPN

hispaania

Gran reserva

KPN

hispaania

Lágrima

KPN

hispaania

Noble

KPN/KGT

hispaania

Oloroso

KPN

hispaania

Pajarete

KPN

hispaania

Pálido

KPN

hispaania

Palo Cortado

KPN

hispaania

Primero de Cosecha

KPN

hispaania

Rancio

KPN

hispaania

Raya

KPN

hispaania

Reserva

KPN

hispaania

Sobremadre

KPN

hispaania

Solera

KPN

hispaania

Superior

KPN

hispaania

Trasañejo

KPN

hispaania

Vino Maestro

KPN

hispaania

Vendimia Inicial

KPN

hispaania

Viejo

KPN/KGT

hispaania

Vino de Tea

KPN

hispaania


PRANTSUSMAA

Kaitstud päritolunimetusega veinid

Ajaccio

Aloxe-Corton

Alsace, millele võib järgneda viinamarjasordi ja/või väiksema geograafilise üksuse nimi

Samaväärne nimetus: Vin d’Alsace

Alsace Grand Cru, millele eelneb Rosacker

Alsace Grand Cru, millele järgneb Altenberg de Bergbieten

Alsace Grand Cru, millele järgneb Altenberg de Bergheim

Alsace Grand Cru, millele järgneb Altenberg de Wolxheim

Alsace Grand Cru, millele järgneb Brand

Alsace Grand Cru, millele järgneb Bruderthal

Alsace Grand Cru, millele järgneb Eichberg

Alsace Grand Cru, millele järgneb Engelberg

Alsace Grand Cru, millele järgneb Florimont

Alsace Grand Cru, millele järgneb Frankstein

Alsace Grand Cru, millele järgneb Froehn

Alsace Grand Cru, millele järgneb Furstentum

Alsace Grand Cru, millele järgneb Geisberg

Alsace Grand Cru, millele järgneb Gloeckelberg

Alsace Grand Cru, millele järgneb Goldert

Alsace Grand Cru, millele järgneb Hatschbourg

Alsace Grand Cru, millele järgneb Hengst

Alsace Grand Cru, millele järgneb Kanzlerberg

Alsace Grand Cru, millele järgneb Kastelberg

Alsace Grand Cru, millele järgneb Kessler

Alsace Grand Cru, millele järgneb Kirchberg de Barr

Alsace Grand Cru, millele järgneb Kirchberg de Ribeauvillé

Alsace Grand Cru, millele järgneb Kitterlé

Alsace Grand Cru, millele järgneb Mambourg

Alsace Grand Cru, millele järgneb Mandelberg

Alsace Grand Cru, millele järgneb Marckrain

Alsace Grand Cru, millele järgneb Moenchberg

Alsace Grand Cru, millele järgneb Muenchberg

Alsace Grand Cru, millele järgneb Ollwiller

Alsace Grand Cru, millele järgneb Osterberg

Alsace Grand Cru, millele järgneb Pfersigberg

Alsace Grand Cru, millele järgneb Pfingstberg

Alsace Grand Cru, millele järgneb Praelatenberg

Alsace Grand Cru, millele järgneb Rangen

Alsace Grand Cru, millele järgneb Saering

Alsace Grand Cru, millele järgneb Schlossberg

Alsace Grand Cru, millele järgneb Schoenenbourg

Alsace Grand Cru, millele järgneb Sommerberg

Alsace Grand Cru, millele järgneb Sonnenglanz

Alsace Grand Cru, millele järgneb Spiegel

Alsace Grand Cru, millele järgneb Sporen

Alsace Grand Cru, millele järgneb Steinen

Alsace Grand Cru, millele järgneb Steingrubler

Alsace Grand Cru, millele järgneb Steinklotz

Alsace Grand Cru, millele järgneb Vorbourg

Alsace Grand Cru, millele järgneb Wiebelsberg

Alsace Grand Cru, millele järgneb Wineck-Schlossberg

Alsace Grand Cru, millele järgneb Winzenberg

Alsace Grand Cru, millele järgneb Zinnkoepflé

Alsace Grand Cru, millele järgneb Zotzenberg

Anjou, millele võib järgneda Val de Loire

Anjou Coteaux de la Loire, millele võib järgneda Val de Loire

Anjou-Villages Brissac, millele võib järgneda Val de Loire

Arbois, millele võib järgneda Pupillin, millele võib järgneda „mousseux”

Auxey-Duresses, millele võib järgneda„Côte de Beaune”või„Côte de Beaune-Villages”

Bandol

Samaväärne nimetus: Vin de Bandol

Banyuls, millele võib järgneda „Grand Cru” ja/või „Rancio”

Barsac

Bâtard-Montrachet

Béarn, millele võib järgneda Bellocq

Beaujolais, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi, millele võib järgneda „Villages”, millele võib järgneda „Supérieur”

Beaune

Bellet

Samaväärne nimetus: Vin de Bellet

Bergerac, millele võib järgneda „sec”

Bienvenues-Bâtard-Montrachet

Blagny, millele võib järgneda„Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages”

Blanquette de Limoux

Blanquette méthode ancestrale

Blaye

Bonnes-mares

Bonnezeaux, millele võib järgneda„Val de Loire”

Bordeaux, millele võib järgneda „Clairet”, „Rosé”, „Mousseux” või „supérieur”

Bordeaux Côtes de Francs

Bordeaux Haut-Benauge

Bourg

Samaväärne nimetus: Côtes de Bourg/Bourgeais

Bourgogne, millele võib järgneda „Clairet”, „Rosé” või väiksema geograafilise üksuse nimi Chitry

Bourgogne, millele võib järgneda „Clairet”, „Rosé” või väiksema geograafilise üksuse nimi Côte Chalonnaise

Bourgogne, millele võib järgneda „Clairet”, „Rosé” või väiksema geograafilise üksuse nimi Côte Saint-Jacques

Bourgogne, millele võib järgneda „Clairet”, „Rosé” või väiksema geograafilise üksuse nimi Côtes d’Auxerre

Bourgogne, millele võib järgneda „Clairet”, „Rosé” või väiksema geograafilise üksuse nimi Côtes du Couchois

Bourgogne, millele võib järgneda „Clairet”, „Rosé” või väiksema geograafilise üksuse nimi Coulanges-la-Vineuse

Bourgogne, millele võib järgneda „Clairet”, „Rosé” või väiksema geograafilise üksuse nimi Épineuil

Bourgogne, millele võib järgneda „Clairet”, „Rosé” või väiksema geograafilise üksuse nimi Hautes Côtes de Beaune

Bourgogne, millele võib järgneda „Clairet”, „Rosé” või väiksema geograafilise üksuse nimi Hautes Côtes de Nuits

Bourgogne, millele võib järgneda „Clairet”, „Rosé” või väiksema geograafilise üksuse nimi La Chapelle Notre-Dame

Bourgogne, millele võib järgneda „Clairet”, „Rosé” või väiksema geograafilise üksuse nimi Le Chapitre

Bourgogne, millele võib järgneda „Clairet”, „Rosé” või väiksema geograafilise üksuse nimi Montrecul/Montre-cul/En Montre-Cul

Bourgogne, millele võib järgneda „Clairet”, „Rosé” või väiksema geograafilise üksuse nimi Vézelay

Bourgogne, millele võib järgneda „Clairet”, „Rosé”, „ordinaire” või „grand ordinaire”

Bourgogne aligoté

Bourgogne passe-tout-grains

Bourgueil

Bouzeron

Brouilly

Bugey, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi, millele võib eelneda „Vins du”, „Mousseux du”, „Pétillant” või „Roussette du”, või millele võib järgneda „Mousseux” või „Pétillant”, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi

Buzet

Cabardès

Cabernet d’Anjou, millele võib järgneda Val de Loire

Cabernet de Saumur, millele võib järgneda Val de Loire

Cadillac

Cahors

Cassis

Cérons

Chablis, millele võib järgneda Beauroy, millele võib järgneda „premier cru”

Chablis, millele võib järgneda Berdiot, millele võib järgneda „premier cru”

Chablis, millele võib järgneda Beugnons

Chablis, millele võib järgneda Butteaux, millele võib järgneda „premier cru”

Chablis, millele võib järgneda Chapelot, millele võib järgneda „premier cru”

Chablis, millele võib järgneda Chatains, millele võib järgneda „premier cru”

Chablis, millele võib järgneda Chaume de Talvat, millele võib järgneda „premier cru”

Chablis, millele võib järgneda Côte de Bréchain, millele võib järgneda „premier cru”

Chablis, millele võib järgneda Côte de Cuissy

Chablis, millele võib järgneda Côte de Fontenay, millele võib järgneda „premier cru”

Chablis, millele võib järgneda Côte de Jouan, millele võib järgneda „premier cru”

Chablis, millele võib järgneda Côte de Léchet, millele võib järgneda „premier cru”

Chablis, millele võib järgneda Côte de Savant, millele võib järgneda „premier cru”

Chablis, millele võib järgneda Côte de Vaubarousse, millele võib järgneda „premier cru”

Chablis, millele võib järgneda Côte des Prés Girots, millele võib järgneda „premier cru”

Chablis, millele võib järgneda Forêts, millele võib järgneda „premier cru”

Chablis, millele võib järgneda Fourchaume, millele võib järgneda „premier cru”

Chablis, millele võib järgneda L’Homme mort, millele võib järgneda „premier cru”

Chablis, millele võib järgneda Les Beauregards, millele võib järgneda „premier cru”

Chablis, millele võib järgneda Les Épinottes, millele võib järgneda „premier cru”

Chablis, millele võib järgneda Les Fourneaux, millele võib järgneda „premier cru”

Chablis, millele võib järgneda Les Lys, millele võib järgneda „premier cru”

Chablis, millele võib järgneda Mélinots, millele võib järgneda „premier cru”

Chablis, millele võib järgneda Mont de Milieu, millele võib järgneda „premier cru”

Chablis, millele võib järgneda Montée de Tonnerre

Chablis, millele võib järgneda Montmains, millele võib järgneda „premier cru”

Chablis, millele võib järgneda Morein, millele võib järgneda „premier cru”

Chablis, millele võib järgneda Pied d’Aloup, millele võib järgneda „premier cru”

Chablis, millele võib järgneda Roncières, millele võib järgneda „premier cru”

Chablis, millele võib järgneda Sécher, millele võib järgneda „premier cru”

Chablis, millele võib järgneda Troesmes, millele võib järgneda „premier cru”

Chablis, millele võib järgneda Vaillons, millele võib järgneda „premier cru”

Chablis, millele võib järgneda Vau de Vey, millele võib järgneda „premier cru”

Chablis, millele võib järgneda Vau Ligneau, millele võib järgneda „premier cru”

Chablis, millele võib järgneda Vaucoupin, millele võib järgneda „premier cru”

Chablis, millele võib järgneda Vaugiraut, millele võib järgneda „premier cru”

Chablis, millele võib järgneda Vaulorent, millele võib järgneda „premier cru”

Chablis, millele võib järgneda Vaupulent, millele võib järgneda „premier cru”

Chablis, millele võib järgneda Vaux-Ragons, millele võib järgneda „premier cru”

Chablis, millele võib järgneda Vosgros, millele võib järgneda „premier cru”

Chablis

Chablis grand cru, millele võib järgneda Blanchot

Chablis grand cru, millele võib järgneda Bougros

Chablis grand cru, millele võib järgneda Grenouilles

Chablis grand cru, millele võib järgneda Les Clos

Chablis grand cru, millele võib järgneda Preuses

Chablis grand cru, millele võib järgneda Valmur

Chablis grand cru, millele võib järgneda Vaudésir

Chambertin

Chambertin-Clos-de-Bèze

Chambolle-Musigny

Champagne

Chapelle-Chambertin

Charlemagne

Charmes-Chambertin

Chassagne-Montrachet, millele võib järgneda Côte de Beaune/Côtes de Beaune-Villages

Château Grillet

Château-Chalon

Châteaumeillant

Châteauneuf-du-Pape

Châtillon-en-Diois

Chaume - Premier Cru des coteaux du Layon

Chenas

Chevalier-Montrachet

Cheverny

Chinon

Chiroubles

Chorey-les-Beaune, millele võib järgneda Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages

Clairette de Bellegarde

Clairette de Die

Clairette de Languedoc, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi

Clos de la Roche

Clos de Tart

Clos de Vougeot

Clos des Lambrays

Clos Saint-Denis

Collioure

Condrieu

Corbières

Cornas

Corse, millele võib eelneda „Vin de”

Corse, millele võib järgneda Calvi, millele võib eelneda „Vin de”

Corse, millele võib järgneda Coteaux du Cap Corse, millele võib eelneda „Vin de”

Corse, millele võib järgneda Figari, millele võib eelneda „Vin de”

Corse, millele võib järgneda Porto-Vecchio, millele võib eelneda „Vin de”

Corse, millele võib järgneda Sartène, millele võib eelneda „Vin de”

Corton

Corton-Charlemagne

Costières de Nîmes

Côte de Beaune, millele eelneb väiksema geograafilise üksuse nimi

Côte de Beaune-Villages

Côte de Brouilly

Côte de Nuits-villages

Côte roannaise

Côte Rôtie

Coteaux champenois, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi

Coteaux d’Aix-en-Provence

Coteaux d’Ancenis, millele järgneb viinamarjasordi nimi

Coteaux de Die

Coteaux de l’Aubance, millele võib järgneda Val de Loire

Coteaux de Pierrevert

Coteaux de Saumur, millele võib järgneda Val de Loire

Coteaux du Giennois

Coteaux du Languedoc, millele võib järgneda Cabrières

Coteaux du Languedoc, millele võib järgneda Coteaux de la Méjanelle/La Méjanelle

Coteaux du Languedoc, millele võib järgneda Coteaux de Saint-Christol/Saint-Christol

Coteaux du Languedoc, millele võib järgneda Coteaux de Vérargues/Vérargues

Coteaux du Languedoc, millele võib järgneda Montpeyroux

Coteaux du Languedoc, millele võib järgneda Quatourze

Coteaux du Languedoc, millele võib järgneda Saint-Drézéry

Coteaux du Languedoc, millele võib järgneda Saint-Georges-d’Orques

Coteaux du Languedoc, millele võib järgneda Saint-Saturnin

Coteaux du Languedoc, millele võib järgneda Pic-Saint-Loup

Coteaux du Layon, millele võib järgneda Val de Loire, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi

Coteaux du Layon Chaume, millele võib järgneda Val de Loire

Coteaux du Loir, millele võib järgneda Val de Loire

Coteaux du Lyonnais

Coteaux du Quercy

Coteaux du Tricastin

Coteaux du Vendômois, millele võib järgneda Val de Loire

Coteaux Varois en Provence

Côtes Canon Fronsac

Samaväärne nimetus: Canon Fronsac

Côtes d’Auvergne, millele võib järgneda Boudes

Côtes d’Auvergne, millele võib järgneda Chanturgue

Côtes d’Auvergne, millele võib järgneda Châteaugay

Côtes d’Auvergne, millele võib järgneda Corent

Côtes d’Auvergne, millele võib järgneda Madargue

Côtes de Bergerac

Côtes de Blaye

Côtes de Bordeaux Saint-Macaire

Côtes de Castillon

Côtes de Duras

Côtes de Millau

Côtes de Montravel

Côtes de Provence

Côtes de Toul

Côtes du Brulhois

Côtes du Forez

Côtes du Frontonnais, millele võib järgneda Fronton

Côtes du Frontonnais, millele võib järgneda Villaudric

Côtes du Jura, millele võib järgneda „mousseux”

Côtes du Lubéron

Côtes du Marmandais

Côtes du Rhône

Côtes du Roussillon, millele võib järgneda Les Aspres

Côtes du Roussillon Villages, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi

Côtes du Ventoux

Côtes du Vivarais

Cour-Cheverny, millele võib järgneda Val de Loire

Crémant d’Alsace

Crémant de Bordeaux

Crémant de Bourgogne

Crémant de Die

Crémant de Limoux

Crémant de Loire

Crémant du Jura

Crépy

Criots-Bâtard-Montrachet

Crozes-Hermitage

Samaväärne nimetus: Crozes-Ermitage

Échezeaux

Entre-Deux-Mers

Entre-Deux-Mers-Haut-Benauge

Faugères

Fiefs Vendéens, millele võib järgneda Brem

Fiefs Vendéens, millele võib järgneda Mareuil

Fiefs Vendéens, millele võib järgneda Pissotte

Fiefs Vendéens, millele võib järgneda Vix

Fitou

Fixin

Fleurie

Floc de Gascogne

Fronsac

Frontignan, millele võib eelneda„Muscat de”

Fronton

Gaillac, millele võib järgneda „mousseux”

Gaillac premières côtes

Gevrey-Chambertin

Gigondas

Givry

Grand Roussillon, millele võib järgneda „Rancio”

Grand-Échezeaux

Graves, millele võib järgneda „supérieures”

Graves de Vayres

Griotte-Chambertin

Gros plant du Pays nantais

Haut-Médoc

Haut-Montravel

Haut-Poitou

Hermitage

Samaväärne nimetus: l’Hermitage/Ermitage/l’Ermitage

Irancy

Irouléguy

Jasnières, millele võib järgneda Val de Loire

Juliénas

Jurançon, millele võib järgneda „sec”

L’Étoile, millele võib järgneda „mousseux”

La Grande Rue

Ladoix, millele võib järgneda„Côte de Beaune”või„Côte de Beaune-Villages”

Lalande de Pomerol

Languedoc, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi

Languedoc Grès de Montpellier

Languedoc La Clape

Languedoc Picpoul-de-Pinet

Languedoc Terrasses du Larzac

Languedoc-Pézénas

Latricières-Chambertin

Lavilledieu

Les Baux de Provence

Limoux

Lirac

Listrac-Médoc

Loupiac

Lussac-Saint-Émilion

Mâcon, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi, millele võib järgneda „Supérieur” või „Villages”

Samaväärne nimetus: Pinot-Chardonnay-Mâcon

Macvin du Jura

Madiran

Malepère

Maranges, millele võib järgneda Clos de la Boutière

Maranges, millele võib järgneda La Croix Moines

Maranges, millele võib järgneda La Fussière

Maranges, millele võib järgneda Le Clos des Loyères

Maranges, millele võib järgneda Le Clos des Rois

Maranges, millele võib järgneda Les Clos Roussots

Maranges, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi, millele võib järgneda„Côte de Beaune”või„Côte de Beaune-Villages”

Marcillac

Margaux

Marsannay, millele võib järgneda „rosé”

Maury, millele võib järgneda „Rancio”

Mazis-Chambertin

Mazoyères-Chambertin

Médoc

Menetou-Salon, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi, millele võib järgneda Val de Loire

Mercurey

Meursault, millele võib järgneda„Côte de Beaune”või„Côte de Beaune-Villages”

Minervois

Minervois-La-Livinière

Monbazillac

Montagne Saint-Émilion

Montagny

Monthélie, millele võib järgneda„Côte de Beaune”või„Côte de Beaune-Villages”

Montlouis-sur-Loire, millele võib järgneda Val de Loire, millele võib järgneda „mousseux” või „pétillant”

Montrachet

Montravel

Morey-Saint-Denis

Morgon

Moselle

Moulin-à-Vent

Moulis

Samaväärne nimetus: Moulis-en-Médoc

Muscadet, millele võib järgneda Val de Loire

Muscadet-Coteaux de la Loire, millele võib järgneda Val de Loire

Muscadet-Côtes de Grandlieu, millele võib järgneda Val de Loire

Muscadet-Sèvre et Maine, millele võib järgneda Val de Loire

Muscat de Beaumes-de-Venise

Muscat de Lunel

Muscat de Mireval

Muscat de Saint-Jean-de-Minvervois

Muscat du Cap Corse

Musigny

Néac

Nuits

Samaväärne nimetus: Nuits-Saint-Georges

Orléans, millele võib järgneda Cléry

Pacherenc du Vic-Bilh, millele võib järgneda „sec”

Palette

Patrimonio

Pauillac

Pécharmant

Pernand-Vergelesses, millele võib järgneda„Côte de Beaune”või„Côte de Beaune-Villages”

Pessac-Léognan

Petit Chablis, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi

Pineau des Charentes

Samaväärne nimetus: Pineau Charentais

Pomerol

Pommard

Pouilly-Fuissé

Pouilly-Loché

Pouilly-sur-Loire, millele võib järgneda Val de Loire

Samaväärne nimetus: Blanc Fumé de Pouilly/Pouilly-Fumé

Pouilly-Vinzelles

Premières Côtes de Blaye

Premières Côtes de Bordeaux, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi

Puisseguin-Saint-Emilion

Puligny-Montrachet, millele võib järgneda„Côte de Beaune”või„Côte de Beaune-Villages”

Quarts de Chaume, millele võib järgneda Val de Loire

Quincy, millele võib järgneda Val de Loire

Rasteau, millele võib järgneda „Rancio”

Régnié

Reuilly, millele võib järgneda Val de Loire

Richebourg

Rivesaltes, millele võib järgneda „Rancio”, millele võib eelneda „Muscat”

Romanée (La)

Romanée Contie

Romanée Saint-Vivant

Rosé d’Anjou

Rosé de Loire, millele võib järgneda Val de Loire

Rosé des Riceys

Rosette

Roussette de Savoie, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi

Ruchottes-Chambertin

Rully

Saint Sardos

Saint-Amour

Saint-Aubin, millele võib järgneda„Côte de Beaune”või„Côte de Beaune-Villages”

Saint-Bris

Saint-Chinian

Saint-Émilion

Saint-Émilion Grand Cru

Saint-Estèphe

Saint-Georges-Saint-Émilion

Saint-Joseph

Saint-Julien

Saint-Mont

Saint-Nicolas-de-Bourgueil, millele võib järgneda Val de Loire

Saint-Péray, millele võib järgneda „mousseux”

Saint-Pourçain

Saint-Romain, millele võib järgneda„Côte de Beaune”või„Côte de Beaune-Villages”

Saint-Véran

Sainte-Croix du Mont

Sainte-Foy Bordeaux

Sancerre

Santenay, millele võib järgneda„Côte de Beaune”või„Côte de Beaune-Villages”

Saumur, millele võib järgneda Val de Loire, millele võib järgneda „mousseux” või „pétillant”

Saumur-Champigny, millele võib järgneda Val de Loire

Saussignac

Sauternes

Savennières, millele võib järgneda Val de Loire

Savennières-Coulée de Serrant, millele võib järgneda Val de Loire

Savennières-Roche-aux-Moines, millele võib järgneda Val de Loire

Savigny-les-Beaune, millele võib järgneda„Côte de Beaune”või„Côte de Beaune-Villages”

Samaväärne nimetus: Savigny

Seyssel, millele võib järgneda „mousseux”

Tâche (La)

Tavel

Touraine, millele võib järgneda Val de Loire, millele võib järgneda „mousseux” või „pétillant”

Touraine Amboise, millele võib järgneda Val de Loire

Touraine Azay-le-Rideau, millele võib järgneda Val de Loire

Touraine Mestand, millele võib järgneda Val de Loire

Touraine Noble Joué, millele võib järgneda Val de Loire

Tursan

Vacqueyras

Valençay

Vin d’Entraygues et du Fel

Vin d’Estaing

Vin de Savoie, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi, millele võib järgneda „mousseux” või „pétillant”

Vins du Thouarsais

Vins Fins de la Côte de Nuits

Viré-Clessé

Volnay

Volnay Santenots

Vosnes Romanée

Vougeot

Vouvray, millele võib järgneda Val de Loire, millele võib järgneda „mousseux” või „pétillant”

Kaitstud geograafilise tähisega veinid

Agenais

Aigues

Ain

Allier

Allobrogie

Alpes de Haute Provence

Alpes Maritimes

Alpilles

Ardèche

Argens

Ariège

Aude

Aveyron

Balmes Dauphinoises

Bénovie

Bérange

Bessan

Bigorre

Bouches du Rhône

Bourbonnais

Calvados

Cassan

Cathare

Caux

Cessenon

Cévennes, millele võib järgneda Mont Bouquet

Charentais, millele võib järgneda Ile d’Oléron

Charentais, millele võib järgneda Ile de Ré

Charentais, millele võib järgneda Saint Sornin

Charente

Charentes Maritimes

Cher

Cité de Carcassonne

Collines de la Moure

Collines Rhodaniennes

Comté de Grignan

Comté Tolosan

Comtés Rhodaniens

Corrèze

Côte Vermeille

Coteaux Charitois

Coteaux de Bessilles

Coteaux de Cèze

Coteaux de Coiffy

Coteaux de Fontcaude

Coteaux de Glanes

Coteaux de l’Ardèche

Coteaux de la Cabrerisse

Coteaux de Laurens

Coteaux de l’Auxois

Coteaux de Miramont

Coteaux de Montélimar

Coteaux de Murviel

Coteaux de Narbonne

Coteaux de Peyriac

Coteaux de Tannay

Coteaux des Baronnies

Coteaux du Cher et de l’Arnon

Coteaux du Grésivaudan

Coteaux du Libron

Coteaux du Littoral Audois

Coteaux du Pont du Gard

Coteaux du Salagou

Coteaux du Verdon

Coteaux d’Enserune

Coteaux et Terrasses de Montauban

Coteaux Flaviens

Côtes Catalanes

Côtes de Ceressou

Côtes de Gascogne

Côtes de Lastours

Côtes de Meuse

Côtes de Montestruc

Côtes de Pérignan

Côtes de Prouilhe

Côtes de Thau

Côtes de Thongue

Côtes du Brian

Côtes du Condomois

Côtes du Tarn

Côtes du Vidourle

Creuse

Cucugnan

Deux-Sèvres

Dordogne

Doubs

Drôme

Duché d’Uzès

Franche-Comté, millele võib järgneda Coteaux de Champlitte

Gard

Gers

Haute Vallée de l’Orb

Haute Vallée de l’Aude

Haute-Garonne

Haute-Marne

Haute-Saône

Haute-Vienne

Hauterive, millele võib järgneda Coteaux du Termenès

Hauterive, millele võib järgneda Côtes de Lézignan

Hauterive, millele võib järgneda Val d’Orbieu

Hautes-Alpes

Hautes-Pyrénées

Hauts de Badens

Hérault

Île de Beauté

Indre

Indre et Loire

Isère

Jardin de la France, millele võib järgneda Marches de Bretagne

Jardin de la France, millele võib järgneda Pays de Retz

Landes

Loir et Cher

Loire-Atlantique

Loiret

Lot

Lot et Garonne

Maine et Loire

Maures

Méditerranée

Meuse

Mont Baudile

Mont-Caume

Monts de la Grage

Nièvre

Oc

Périgord, millele võib järgneda Vin de Domme

Petite Crau

Principauté d’Orange

Puy de Dôme

Pyrénées Orientales

Pyrénées-Atlantiques

Sables du Golfe du Lion

Saint-Guilhem-le-Désert

Saint-Sardos

Sainte Baume

Sainte Marie la Blanche

Saône et Loire

Sarthe

Seine et Marne

Tarn

Tarn et Garonne

Terroirs Landais, millele võib järgneda Coteaux de Chalosse

Terroirs Landais, millele võib järgneda Côtes de L’Adour

Terroirs Landais, millele võib järgneda Sables de l’Océan

Terroirs Landais, millele võib järgneda Sables Fauves

Thézac-Perricard

Torgan

Urfé

Val de Cesse

Val de Dagne

Val de Loire

Val de Montferrand

Vallée du Paradis

Var

Vaucluse

Vaunage

Vendée

Vicomté d’Aumelas

Vienne

Vistrenque

Yonne

Traditsioonilised nimetused (määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 118u lõike 1 punkt a)

Appellation contrôlée

KPN

prantsuse

Appellation d’origine contrôlée

KPN

prantsuse

Appellation d’origine Vin Délimité de qualité supérieure

KPN

prantsuse

Vin doux naturel

KPN

prantsuse

Vin de pays

KGT

prantsuse

Traditsioonilised nimetused (määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 118u lõike 1 punkt b)

Ambré

KPN

prantsuse

Clairet

KPN

prantsuse

Claret

KPN

prantsuse

Tuilé

KPN

prantsuse

Vin jaune

KPN

prantsuse

Château

KPN

prantsuse

Clos

KPN

prantsuse

Cru artisan

KPN

prantsuse

Cru bourgeois

KPN

prantsuse

Cru classé, millele võib järgneda Grand, Premier Grand, Deuxième, Troisième, Quatrième, Cinquième

KPN

prantsuse

Edelzwicker

KPN

prantsuse

Grand cru

KPN

prantsuse

Hors d’âge

KPN

prantsuse

Passe-tout-grains

KPN

prantsuse

Premier Cru

KPN

prantsuse

Primeur

KPN/KGT

prantsuse

Rancio

KPN

prantsuse

Sélection de grains nobles

KPN

prantsuse

Sur lie

KPN/KGT

prantsuse

Vendanges tardives

KPN

prantsuse

Villages

KPN

prantsuse

Vin de paille

KPN

 


ITAALIA

Kaitstud päritolunimetusega veinid

Aglianico del Taburno

Samaväärne nimetus: Taburno

Aglianico del Vulture

Albana di Romagna

Albugnano

Alcamo

Aleatico di Gradoli

Aleatico di Puglia

Alezio

Alghero

Alta Langa

Alto Adige, millele järgneb Colli di Bolzano

Samaväärne nimetus: Südtiroler Bozner Leiten

Alto Adige, millele järgneb Meranese di collina

Samaväärne nimetus: Alto Adige Meranese/Südtirol Meraner Hügel/Südtirol Meraner

Alto Adige, millele järgneb Santa Maddalena

Samaväärne nimetus: Südtiroler St.Magdalener

Alto Adige, millele järgneb Terlano

Samaväärne nimetus: Südtirol Terlaner

Alto Adige, millele järgneb Valle Isarco

Samaväärne nimetus: Südtiroler Eisacktal/Eisacktaler

Alto Adige, millele järgneb Valle Venosta

Samaväärne nimetus: Südtirol Vinschgau

Alto Adige

Samaväärne nimetus: dell’Alto Adige/Südtirol/Südtiroler

Alto Adige ehk dell’Alto Adige, millele võib järgneda Bressanone

Samaväärne nimetus: dell’Alto Adige Südtirol/Südtiroler Brixner

Alto Adige/dell’Alto Adige, millele võib järgneda Burgraviato

Samaväärne nimetus: dell’Alto Adige Südtirol/Südtiroler Buggrafler

Ansonica Costa dell’Argentario

Aprilia

Arborea

Arcole

Assisi

Asti, millele võib järgneda „spumante” või millele võib eelneda „Moscato di”

Atina

Aversa

Bagnoli di Sopra

Samaväärne nimetus: Bagnoli

Barbaresco

Barbera d’Alba

Barbera d’Asti, millele võib järgneda Colli Astiani o Astiano

Barbera d’Asti, millele võib järgneda Nizza

Barbera d’Asti, millele võib järgneda Tinella

Barbera del Monferrato

Barbera del Monferrato Superiore

Barco Reale di Carmignano

Samaväärne nimetus: Rosato di Carmignano/Vin santo di Carmignano/Vin Santo di Carmignano occhio di pernice

Bardolino

Bardolino Superiore

Barolo

Bianchello del Metauro

Bianco Capena

Bianco dell’Empolese

Bianco della Valdinievole

Bianco di Custoza

Samaväärne nimetus: Custoza

Bianco di Pitigliano

Bianco Pisano di San Torpè

Biferno

Bivongi

Boca

Bolgheri, millele võib järgneda Sassicaia

Bosco Eliceo

Botticino

Brachetto d’Acqui

Samaväärne nimetus: Acqui

Bramaterra

Breganze

Brindisi

Brunello di Montalcino

Cacc’e’ mmitte di Lucera

Cagnina di Romagna

Campi Flegrei

Campidano di Terralba

Samaväärne nimetus: Terralba

Canavese

Candia dei Colli Apuani

Cannonau di Sardegna, millele võib järgneda Capo Ferrato

Cannonau di Sardegna, millele võib järgneda Jerzu

Cannonau di Sardegna, millele võib järgneda Oliena/Nepente di Oliena

Capalbio

Capri

Capriano del Colle

Carema

Carignano del Sulcis

Carmignano

Carso

Castel del Monte

Castel San Lorenzo

Casteller

Castelli Romani

Cellatica

Cerasuolo di Vittoria

Cerveteri

Cesanese del Piglio

Samaväärne nimetus: Piglio

Cesanese di Affile

Samaväärne nimetus: Affile

Cesanese di Olevano Romano

Samaväärne nimetus: Olevano Romano

Chianti, millele võib järgneda Colli Aretini

Chianti, millele võib järgneda Colli Fiorentini

Chianti, millele võib järgneda Colli Senesi

Chianti, millele võib järgneda Colline Pisane

Chianti, millele võib järgneda Montalbano

Chianti, millele võib järgneda Montespertoli

Chianti, millele võib järgneda Rufina

Chianti Classico

Cilento

Cinque Terre, millele võib järgneda Costa da Posa

Samaväärne nimetus: Cinque Terre Sciacchetrà

Cinque Terre, millele võib järgneda Costa de Campu

Samaväärne nimetus: Cinque Terre Sciacchetrà

Cinque Terre, millele võib järgneda Costa de Sera

Samaväärne nimetus: Cinque Terre Sciacchetrà

Circeo

Cirò

Cisterna d’Asti

Colli Albani

Colli Altotiberini

Colli Amerini

Colli Asolani – Prosecco

Samaväärne nimetus: Asolo - Prosecco

Colli Berici

Colli Bolognesi, millele võib järgneda Colline di Oliveto

Colli Bolognesi, millele võib järgneda Colline di Riosto

Colli Bolognesi, millele võib järgneda Colline Marconiane

Colli Bolognesi, millele võib järgneda Monte San Pietro

Colli Bolognesi, millele võib järgneda Serravalle

Colli Bolognesi, millele võib järgneda Terre di Montebudello

Colli Bolognesi, millele võib järgneda Zola Predosa

Colli Bolognesi, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi

Colli Bolognesi Classico – Pignoletto

Colli d’Imola

Colli del Trasimeno

Samaväärne nimetus: Trasimeno

Colli dell’Etruria Centrale

Colli della Sabina

Colli di Conegliano, millele võib järgneda Fregona

Colli di Conegliano, millele võib järgneda Refrontolo

Colli di Faenza

Colli di Luni

Colli di Parma

Colli di Rimini

Colli di Scandiano e di Canossa

Colli Etruschi Viterbesi

Colli Euganei

Colli Lanuvini

Colli Maceratesi

Colli Martani

Colli Orientali del Friuli, millele võib järgneda Cialla

Colli Orientali del Friuli, millele võib järgneda Rosazzo

Colli Orientali del Friuli, millele võib järgneda Schiopettino di Prepotto

Colli Orientali del Friuli Picolit, millele võib järgneda Cialla

Colli Perugini

Colli Pesaresi, millele võib järgneda Focara

Colli Pesaresi, millele võib järgneda Roncaglia

Colli Piacentini, millele võib järgneda Gutturnio

Colli Piacentini, millele võib järgneda Monterosso Val d’Arda

Colli Piacentini, millele võib järgneda Val Trebbia

Colli Piacentini, millele võib järgneda Valnure

Colli Piacentini, millele võib järgneda Vigoleno

Colli Romagna centrale

Colli Tortonesi

Collina Torinese

Colline di Levanto

Colline Joniche Taratine

Colline Lucchesi

Colline Novaresi

Colline Saluzzesi

Collio Goriziano

Samaväärne nimetus: Collio

Conegliano - Valdobbiadene - Prosecco

Cònero

Contea di Sclafani

Contessa Entellina

Controguerra

Copertino

Cori

Cortese dell’Alto Monferrato

Corti Benedettine del Padovano

Cortona

Costa d’Amalfi, millele võib järgneda Furore

Costa d’Amalfi, millele võib järgneda Ravello

Costa d’Amalfi, millele võib järgneda Tramonti

Coste della Sesia

Curtefranca

Delia Nivolelli

Dolcetto d’Acqui

Dolcetto d’Alba

Dolcetto d’Asti

Dolcetto delle Langhe Monregalesi

Dolcetto di Diano d’Alba

Samaväärne nimetus: Diano d’Alba

Dolcetto di Dogliani

Dolcetto di Dogliani Superiore

Samaväärne nimetus: Dogliani

Dolcetto di Ovada

Samaväärne nimetus: Dolcetto d’Ovada

Dolcetto di Ovada Superiore o Ovada

Donnici

Elba

Eloro, millele võib järgneda Pachino

Erbaluce di Caluso

Samaväärne nimetus: Caluso

Erice

Esino

Est!Est!!Est!!! di Montefiascone

Etna

Falerio dei Colli Ascolani

Samaväärne nimetus: Falerio

Falerno del Massico

Fara

Faro

Fiano di Avellino

Franciacorta

Frascati

Freisa d’Asti

Freisa di Chieri

Friuli Annia

Friuli Aquileia

Friuli Grave

Friuli Isonzo

Samaväärne nimetus: Isonzo del Friuli

Friuli Latisana

Gabiano

Galatina

Galluccio

Gambellara

Garda

Garda Colli Mantovani

Gattinara

Gavi

Samaväärne nimetus: Cortese di Gavi

Genazzano

Ghemme

Gioia del Colle

Girò di Cagliari

Golfo del Tigullio

Gravina

Kreekao di Bianco

Kreekao di Tufo

Grignolino d’Asti

Grignolino del Monferrato Casalese

Guardia Sanframondi

Samaväärne nimetus: Guardiolo

I Terreni di San Severino

Irpinia, millele võib järgneda Campi Taurasini

Ischia

Lacrima di Morro

Samaväärne nimetus: Lacrima di Morro d’Alba

Lago di Caldaro

Samaväärne nimetus: Caldaro/Kalterer/Kalterersee

Lago di Corbara

Lambrusco di Sorbara

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Lambrusco Mantovano, millele võib järgneda Oltre Po Mantovano

Lambrusco Mantovano, millele võib järgneda Viadanese-Sabbionetano

Lambrusco Salamino di Santa Croce

Lamezia

Langhe

Lessona

Leverano

Lison-Pramaggiore

Lizzano

Loazzolo

Locorotondo

Lugana

Malvasia delle Lipari

Malvasia di Bosa

Malvasia di Cagliari

Malvasia di Casorzo d’Asti

Samaväärne nimetus: Cosorzo/Malvasia di Cosorzo

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco

Mamertino di Milazzo

Samaväärne nimetus: Mamertino

Mandrolisai

Marino

Marsala

Martina

Samaväärne nimetus: Martina Franca

Matino

Melissa

Menfi, millele võib järgneda Bonera

Menfi, millele võib järgneda Feudo dei Fiori

Merlara

Molise

Samaväärne nimetus: del Molise

Monferrato, millele võib järgneda Casalese

Monica di Cagliari

Monica di Sardegna

Monreale

Montecarlo

Montecompatri-Colonna

Samaväärne nimetus: Montecompatri/Colonna

Montecucco

Montefalco

Montefalco Sagrantino

Montello e Colli Asolani

Montepulciano d’Abruzzo, millele võib järgneda Casauria/Terre di Casauria

Montepulciano d’Abruzzo, millele võib järgneda Terre dei Vestini

Montepulciano d’Abruzzo, millele võib järgneda Colline Teramane

Monteregio di Massa Marittima

Montescudaio

Monti Lessini

Samaväärne nimetus: Lessini

Morellino di Scansano

Moscadello di Montalcino

Moscato di Cagliari

Moscato di Pantelleria

Samaväärne nimetus: Passito di Pantelleria/Pantelleria

Moscato di Sardegna, millele võib järgneda Gallura

Moscato di Sardegna, millele võib järgneda Tempio Pausania

Moscato di Sardegna, millele võib järgneda Tempo

Moscato di Siracusa

Moscato di Sorso-Sennori

Samaväärne nimetus: Moscato di Sorso/Moscato di Sennori

Moscato di Trani

Nardò

Nasco di Cagliari

Nebbiolo d’Alba

Nettuno

Noto

Nuragus di Cagliari

Offida

Oltrepò Pavese

Orcia

Orta Nova

Orvieto

Ostuni

Pagadebit di Romagna, millele võib järgneda Bertinoro

Parrina

Penisola Sorrentina, millele võib järgneda Gragnano

Penisola Sorrentina, millele võib järgneda Lettere

Penisola Sorrentina, millele võib järgneda Sorrento

Pentro di Isernia

Samaväärne nimetus: Pentro

Pergola

Piemonte

Pietraviva

Pinerolese

Pollino

Pomino

Pornassio

Samaväärne nimetus: Ormeasco di Pornassio

Primitivo di Manduria

Prosecco

Ramandolo

Recioto di Gambellara

Recioto di Soave

Reggiano

Reno

Riesi

Riviera del Brenta

Riviera del Garda Bresciano

Samaväärne nimetus: Garda Bresciano

Riviera ligure di ponente, millele võib järgneda Albenga/Albengalese

Riviera ligure di ponente, millele võib järgneda Finale/Finalese

Riviera ligure di ponente, millele võib järgneda Riviera dei Fiori

Roero

Romagna Albana spumante

Rossese di Dolceacqua

Samaväärne nimetus: Dolceacqua

Rosso Barletta

Rosso Canosa, millele võib järgneda Canusium

Rosso Conero

Rosso di Cerignola

Rosso di Montalcino

Rosso di Montepulciano

Rosso Orvietano

Samaväärne nimetus: Orvietano Rosso

Rosso Piceno

Rubino di Cantavenna

Ruchè di Castagnole Monferrato

Salaparuta

Salice Salentino

Sambuca di Sicilia

San Colombano al Lambro

Samaväärne nimetus: San Colombano

San Gimignano

San Ginesio

San Martino della Battaglia

San Severo

San Vito di Luzzi

Sangiovese di Romagna

Sannio

Sant’Agata de’ Goti

Samaväärne nimetus: Sant’Agata dei Goti

Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto

Sant’Antimo

Santa Margherita di Belice

Sardegna Semidano, millele võib järgneda Mogoro

Savuto

Scanzo

Samaväärne nimetus: Moscato di Scanzo

Scavigna

Sciacca

Serrapetrona

Sforzato di Valtellina

Samaväärne nimetus: Sfursat di Valtellina

Sizzano

Soave, millele võib järgneda Colli Scaligeri

Soave Superiore

Solopaca

Sovana

Squinzano

Strevi

Tarquinia

Taurasi

Teroldego Rotaliano

Terracina

Samaväärne nimetus: Moscato di Terracina

Terratico di Bibbona, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi

Terre dell’Alta Val d’Agri

Terre di Casole

Terre Tollesi

Samaväärne nimetus: Tullum

Torgiano

Torgiano rosso riserva

Trebbiano d’Abruzzo

Trebbiano di Romagna

Trentino, millele võib järgneda Isera/d’Isera

Trentino, millele võib järgneda Sorni

Trentino, millele võib järgneda Ziresi/dei Ziresi

Trento

Val d’Arbia

Val di Cornia, millele võib järgneda Suvereto

Val Polcèvera, millele võib järgneda Coronata

Valcalepio

Valdadige, millele võib järgneda Terra dei Forti

Samaväärne nimetus: Etschtaler

Valdadige Terradeiforti

Samaväärne nimetus: Terradeiforti Valdadige

Valdichiana

Valle d’Aosta, millele võib järgneda Arnad-Montjovet

Samaväärne nimetus: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta, millele võib järgneda Blanc de Morgex et de la Salle

Samaväärne nimetus: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta, millele võib järgneda Chambave

Samaväärne nimetus: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta, millele võib järgneda Donnas

Samaväärne nimetus: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta, millele võib järgneda Enfer d’Arvier

Samaväärne nimetus: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta, millele võib järgneda Nus

Samaväärne nimetus: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta, millele võib järgneda Torrette

Samaväärne nimetus: Vallée d’Aoste

Valpolicella, millele võib järgneda Valpantena

Valsusa

Valtellina Superiore, millele võib järgneda Grumello

Valtellina Superiore, millele võib järgneda Inferno

Valtellina Superiore, millele võib järgneda Maroggia

Valtellina Superiore, millele võib järgneda Sassella

Valtellina Superiore, millele võib järgneda Valgella

Velletri

Verbicaro

Verdicchio dei Castelli di Jesi

Verdicchio di Matelica

Verduno Pelaverga

Samaväärne nimetus: Verduno

Vermentino di Gallura

Vermentino di Sardegna

Vernaccia di Oristano

Vernaccia di San Gimignano

Vernaccia di Serrapetrona

Vesuvio

Vicenza

Vignanello

Vin Santo del Chianti

Vin Santo del Chianti Classico

Vin Santo di Montepulciano

Vini del Piave

Samaväärne nimetus: Piave

Vino Nobile di Montepulciano

Vittoria

Zagarolo

Kaitstud geograafilise tähisega veinid

Allerona

Alta Valle della Greve

Alto Livenza

Alto Mincio

Alto Tirino

Arghillà

Barbagia

Basilicata

Benaco bresciano

Beneventano

Bergamasca

Bettona

Bianco del Sillaro

Samaväärne nimetus: Sillaro

Bianco di Castelfranco Emilia

Calabria

Camarro

Campania

Cannara

Civitella d’Agliano

Colli Aprutini

Colli Cimini

Colli del Limbara

Colli del Sangro

Colli della Toscana centrale

Colli di Salerno

Colli Trevigiani

Collina del Milanese

Colline di Genovesato

Colline Frentane

Colline Pescaresi

Colline Savonesi

Colline Teatine

Condoleo

Conselvano

Costa Viola

Daunia

Del Vastese

Samaväärne nimetus: Histonium

Delle Venezie

Dugenta

Emilia

Samaväärne nimetus: Dell’Emilia

Epomeo

Esaro

Fontanarossa di Cerda

Forlì

Fortana del Taro

Frusinate

Samaväärne nimetus: del Frusinate

Golfo dei Poeti La Spezia

Samaväärne nimetus: Golfo dei Poeti

Grottino di Roccanova

Isola dei Nuraghi

Lazio

Lipuda

Locride

Marca Trevigiana

Marche

Maremma Toscana

Marmilla

Mitterberg tra Cauria e Tel

Samaväärne nimetus: Mitterberg/Mitterberg zwischen Gfrill und Toll

Modena

Samaväärne nimetus: Provincia di Modena/di Modena

Montecastelli

Montenetto di Brescia

Murgia

Narni

Nurra

Ogliastra

Osco

Samaväärne nimetus: Terre degli Osci

Paestum

Palizzi

Parteolla

Pellaro

Planargia

Pompeiano

Provincia di Mantova

Provincia di Nuoro

Provincia di Pavia

Provincia di Verona

Samaväärne nimetus: Veronese

Puglia

Quistello

Ravenna

Roccamonfina

Romangia

Ronchi di Brescia

Ronchi Varesini

Rotae

Rubicone

Sabbioneta

Salemi

Salento

Salina

Scilla

Sebino

Sibiola

Sicilia

Spello

Tarantino

Terrazze Retiche di Sondrio

Terre Aquilane

Samaväärne nimetus: Terre dell’Aquila

Terre del Volturno

Terre di Chieti

Terre di Veleja

Terre Lariane

Tharros

Toscano

Samaväärne nimetus: Toscana

Trexenta

Umbria

Val di Magra

Val di Neto

Val Tidone

Valcamonica

Valdamato

Vallagarina

Valle Belice

Valle d’Itria

Valle del Crati

Valle del Tirso

Valle Peligna

Valli di Porto Pino

Veneto

Veneto Orientale

Venezia Giulia

Vigneti delle Dolomiti

Samaväärne nimetus: Weinberg Dolomiten

Traditsioonilised nimetused (määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 118u lõike 1 punkt a)

D.O.C

KPN

itaalia

D.O.C.G.

KPN

itaalia

Denominazione di Origine Controllata e Garantita

KPN

itaalia

Denominazione di Origine Controllata.

KPN

itaalia

Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung

KPN

saksa

Kontrollierte Ursprungsbezeichnung

KPN

saksa

Vino Dolce Naturale

KPN

itaalia

Inticazione geografica tipica (IGT)

KGT

itaalia

Landwein

KGT

saksa

Vin de pays

KGT

prantsuse

Traditsioonilised nimetused (määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 118u lõike 1 punkt b)

Alberata või vigneti ad alberata

KPN

itaalia

Amarone

KPN

itaalia

Ambra

KPN

itaalia

Ambrato

KPN

itaalia

Annoso

KPN

itaalia

Apianum

KPN

itaalia

Auslese

KPN

itaalia

Buttafuoco

KPN

itaalia

Cannellino

KPN

itaalia

Cerasuolo

KPN

itaalia

Chiaretto

KPN/KGT

itaalia

Ciaret

KPN

itaalia

Château

KPN

prantsuse

Classico

KPN

itaalia

Dunkel

KPN

saksa

Fine

KPN

itaalia

Fior d’Arancio

KPN

itaalia

Flétri

KPN

prantsuse

Garibaldi Dolce (or GD)

KPN

itaalia

Governo all’uso toscano

KPN/KGT

itaalia

Gutturnio

KPN

itaalia

Italia Particolare (or IP)

KPN

itaalia

Klassisch/Klassisches Ursprungsgebiet

KPN

saksa

Kretzer

KPN

saksa

Lacrima

KPN

itaalia

Lacryma Christi

KPN

itaalia

Lambiccato

KPN

itaalia

London Particolar (or LP or Inghilterra)

KPN

itaalia

Occhio di Pernice

KPN

itaalia

Oro

KPN

itaalia

Passito või Vino passito või Vino Passito Liquoroso

KPN/KGT

itaalia

Ramie

KPN

itaalia

Rebola

KPN

itaalia

Recioto

KPN

itaalia

Riserva

KPN

itaalia

Rubino

KPN

itaalia

Sangue di Giuda

KPN

itaalia

Scelto

KPN

itaalia

Sciacchetrà

KPN

itaalia

Sciac-trà

KPN

itaalia

Spätlese

KPN/KGT

saksa

Soleras

KPN

itaalia

Stravecchio

KPN

itaalia

Strohwein

KPN/KGT

saksa

Superiore

KPN

itaalia

Superiore Old Marsala

KPN

itaalia

Torchiato

KPN

itaalia

Torcolato

KPN

itaalia

Vecchio

KPN

itaalia

Vendemmia Tardiva

KPN/KGT

itaalia

Verdolino

KPN

itaalia

Vergine

KPN

itaalia

Vermiglio

KPN

itaalia

Vino Fiore

KPN

itaalia

Vino Novello või Novello

KPN/KGT

itaalia

Vin Santo või Vino Santo või Vinsanto

KPN

itaalia

Vivace

KPN/KGT

itaalia


KÜPROS

Kaitstud päritolunimetusega veinid

Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτη

Samaväärne nimetus: Vouni Panayias - Ampelitis

Κουμανδαρία

Samaväärne nimetus: Commandaria

Κρασοχώρια Λεμεσού, millele võib järgneda Αφάμης

Samaväärne nimetus: Krasohoria Lemesou - Afames

Κρασοχώρια Λεμεσού, millele võib järgneda Λαόνα

Samaväärne nimetus: Krasohoria Lemesou - Laona

Λαόνα Ακάμα

Samaväärne nimetus: Laona Akama

Πιτσιλιά

Samaväärne nimetus: Pitsilia

Kaitstud geograafilise tähisega veinid

Λάρνακα

Samaväärne nimetus: Larnaka

Λεμεσός

Samaväärne nimetus: Lemesos

Λευκωσία

Samaväärne nimetus: Lefkosia

Πάφος

Samaväärne nimetus: Pafos

Traditsioonilised nimetused (määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 118u lõike 1 punkt a)

Οίνος γλυκύς φυσικός

KPN

kreeka

Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΟΕΟΠ)

KPN

kreeka

Τοπικός Οίνος

KGT

kreeka

Traditsioonilised nimetused (määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 118u lõike 1 punkt b)

Αμπελώνας (-ες)

(Ampelonas (-es))

(Vineyard(-s))

KPN/KGT

kreeka

Κτήμα

(Ktima)

(Domain)

KPN/KGT

kreeka

Μοναστήρι

(Monastiri)

(Monastery)

KPN/KGT

kreeka

Μονή

(Moni)

(Monastery)

KPN/KGT

kreeka


LUKSEMBURG

Kaitstud päritolunimetusega veinid

Crémant du Luxemboug

Moselle Luxembourgeoise, millele järgneb Ahn/Assel/Bech-Kleinmacher/Born/Bous/Bumerange/Canach/Ehnen/Ellingen/Elvange/Erpeldingen/Gostingen/Greveldingen/Grevenmacher, millele järgneb Appellation contrôlée

Moselle Luxembourgeoise, millele järgneb Lenningen/Machtum/Mechtert/Moersdorf/Mondorf/Niederdonven/Oberdonven/Oberwormelding/Remich/Rolling/Rosport/Stadtbredimus, millele järgneb Appellation contrôlée

Moselle Luxembourgeoise, millele järgneb Remerschen/Remich/Schengen/Schwebsingen/Stadtbredimus/Trintingen/Wasserbillig/Wellenstein/Wintringen or Wormeldingen, millele järgneb Appellation contrôlée

Moselle Luxembourgeoise, millele järgneb viinamarjasordi nimi, millele järgneb Appellation contrôlée

Traditsioonilised nimetused (määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 118u lõike 1 punkt a)

Crémant de Luxembourg

KPN

prantsuse

Marque nationale, millele järgneb:

appellation contrôlée

appellation d’origine contrôlée

KPN

prantsuse

Traditsioonilised nimetused (määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 118u lõike 1 punkt b)

Château

KPN

prantsuse

Grand premier cru

Premier cru

Vin classé

KPN

prantsuse

Vendanges tardives

KPN

prantsuse

Vin de glace

KPN

prantsuse

Vin de paille

KPN

prantsuse


UNGARI

Kaitstud päritolunimetusega veinid

Badacsony, millele võib järgneda alampiirkonna, haldusüksuse või koha nimi

Balaton

Balaton-felvidék, millele võib järgneda alampiirkonna, haldusüksuse või koha nimi

Balatonboglár, millele võib järgneda alampiirkonna, haldusüksuse või koha nimi

Balatonfüred-Csopak, millele võib järgneda alampiirkonna, haldusüksuse või koha nimi

Balatoni

Bükk, millele võib järgneda alampiirkonna, haldusüksuse või koha nimi

Csongrád, millele võib järgneda alampiirkonna, haldusüksuse või koha nimi

Debrői Hárslevelű

Duna

Eger, millele võib järgneda alampiirkonna, haldusüksuse või koha nimi

Egerszóláti Olaszrizling

Egri Bikavér

Egri Bikavér Superior

Etyek-Buda, millele võib järgneda alampiirkonna, haldusüksuse või koha nimi

Hajós-Baja, millele võib järgneda alampiirkonna, haldusüksuse või koha nimi

Izsáki Arany Sárfehér

Káli

Kunság, millele võib järgneda alampiirkonna, haldusüksuse või koha nimi

Mátra, millele võib järgneda alampiirkonna, haldusüksuse või koha nimi

Mór, millele võib järgneda alampiirkonna, haldusüksuse või koha nimi

Nagy-Somló, millele võib järgneda alampiirkonna, haldusüksuse või koha nimi

Neszmély, millele võib järgneda alampiirkonna, haldusüksuse või koha nimi

Pannon

Pannonhalma, millele võib järgneda alampiirkonna, haldusüksuse või koha nimi

Pécs, millele võib järgneda alampiirkonna, haldusüksuse või koha nimi

Somlói

Somlói Arany

Somlói Nászéjszakák bora

Sopron, millele võib järgneda alampiirkonna, haldusüksuse või koha nimi

Szekszárd, millele võib järgneda alampiirkonna, haldusüksuse või koha nimi

Tihany

Tokaj, millele võib järgneda alampiirkonna, haldusüksuse või koha nimi

Tolna, millele võib järgneda alampiirkonna, haldusüksuse või koha nimi

Villány,millele võib järgneda alampiirkonna, haldusüksuse või koha nimi

Villányi védett eredetű classicus

Zala, millele võib järgneda alampiirkonna, haldusüksuse või koha nimi

Kaitstud geograafilise tähisega veinid

Alföldi, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi

Balatonmelléki, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi

Dél-alföldi

Dél-dunántúli

Duna melléki

Duna-Tisza-közi

Dunántúli

Észak-dunántúli

Felső-magyarországi

Nyugat-dunántúli

Tisza melléki

Tisza völgyi

Zempléni

Traditsioonilised nimetused (määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 118u lõike 1 punkt a)

minőségi bor

KPN

ungari

védett eredetű bor

KPN

ungari

Tájbor

KGT

ungari

Traditsioonilised nimetused (määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 118u lõike 1 punkt b)

Aszú (3)(4)(5)(6) puttonyos

KPN

ungari

Aszúeszencia

KPN

ungari

Bikavér

KPN

ungari

Eszencia

KPN

ungari

Fordítás

KPN

ungari

Máslás

KPN

ungari

Késői szüretelésű bor

KPN/KGT

ungari

Válogatott szüretelésű bor

KPN/KGT

ungari

Muzeális bor

KPN/KGT

ungari

Siller

KPN/KGT

ungari

Szamorodni

KPN

ungari


MALTA

Kaitstud päritolunimetusega veinid

Gozo

Malta

Kaitstud geograafilise tähisega veinid

Maltese Islands

Traditsioonilised nimetused (määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 118u lõike 1 punkt a)

Denominazzjoni ta’ Oriġini Kontrollata (D.O.K.)

KPN

malta

Indikazzjoni Ġeografika Tipika (I.Ġ.T.)

KGT

malta


MADALMAAD

Kaitstud geograafilise tähisega veinid

Drenthe

Flevoland

Friesland

Gelderland

Groningen

Limburg

Noord Brabant

Noord Holland

Overijssel

Utrecht

Zeeland

Zuid Holland

Traditsioonilised nimetused (määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 118u lõike 1 punkt a)

Landwijn

KGT

hollandi


AUSTRIA

Kaitstud päritolunimetusega veinid

Burgenland, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi

Carnuntum, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi

Kamptal, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi

Kärnten, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi

Kremstal, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi

Leithaberg, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi

Mittelburgenland, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi

Neusiedlersee, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi

Neusiedlersee-Hügelland, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi

Niederösterreich, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi

Oberösterreich, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi

Salzburg, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi

Steirermark, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi

Süd-Oststeiermark, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi

Südburgenland, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi

Südsteiermark, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi

Thermenregion, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi

Tirol, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi

Traisental, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi

Vorarlberg, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi

Wachau, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi

Wagram, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi

Weinviertel, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi

Weststeiermark, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi

Wien, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi

Kaitstud geograafilise tähisega veinid

Bergland

Steierland

Weinland

Wien

Traditsioonilised nimetused (määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 118u lõike 1 punkt a)

Prädikatswein või Qualitätswein besonderer Reife und Leseart, millele võib järgneda:

Ausbruch/Ausbruchwein

Auslese/Auslesewein

Beerenauslese/

Beerenauslesewein

Kabinett/Kabinettwein

Schilfwein

Spätlese/Spätlesewein

Strohwein

Trockenbeerenauslese

Eiswein

KPN

saksa

DAC

KPN

ladina

Districtus Austriae Controllatus

KPN

ladina

Qualitätswein või Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer

KPN

saksa

Landwein

KGT

saksa

Traditsioonilised nimetused (määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 118u lõike 1 punkt b)

Ausstich

KPN/KGT

saksa

Auswahl

KPN/KGT

saksa

Bergwein

KPN/KGT

saksa

Klassik/Classic

KPN

saksa

Heuriger

KPN/KGT

saksa

Gemischter Satz

KPN/KGT

saksa

Jubiläumswein

KPN/KGT

saksa

Reserve

KPN

saksa

Schilcher

KPN/KGT

saksa

Sturm

KGT

saksa


PORTUGAL

Kaitstud päritolunimetusega veinid

Alenquer

Alentejo, millele võib järgneda Borba

Alentejo, millele võib järgneda Évora

Alentejo, millele võib järgneda Granja-Amareleja

Alentejo, millele võib järgneda Moura

Alentejo, millele võib järgneda Portalegre

Alentejo, millele võib järgneda Redondo

Alentejo, millele võib järgneda Reguengos

Alentejo, millele võib järgneda Vidigueira

Arruda

Bairrada

Beira Interior, millele võib järgneda Castelo Rodrigo

Beira Interior, millele võib järgneda Cova da Beira

Beira Interior, millele võib järgneda Pinhel

Biscoitos

Bucelas

Carcavelos

Colares

Dão, millele võib järgneda Alva

Dão, millele võib järgneda Besteiros

Dão, millele võib järgneda Castendo

Dão, millele võib järgneda Serra da Estrela

Dão, millele võib järgneda Silgueiros

Dão, millele võib järgneda Terras de Azurara

Dão, millele võib järgneda Terras de Senhorim

Dão Nobre

Douro, millele võib järgneda Baixo Corgo

Samaväärne nimetus: Vinho do Douro

Douro, millele võib järgneda Cima Corgo

Samaväärne nimetus: Vinho do Douro

Douro, millele võib järgneda Douro Superior

Samaväärne nimetus: Vinho do Douro

Encostas d’Aire, millele võib järgneda Alcobaça

Encostas d’Aire, millele võib järgneda Ourém

Graciosa

Lafões

Lagoa

Lagos

Madeira

Samaväärne nimetus: Madera/Vinho da Madeira/Madeira Weine/Madeira Wine/Vin de Madère/Vino di Madera/Madeira Wijn

Madeirense

Moscatel de Setúbal

Moscatel do Douro

Óbidos

Palmela

Pico

Portimão

Porto

Samaväärne nimetus: Oporto/Vinho do Porto/Vin de Porto/Port/Port Wine/Portwein/Portvin/Portwijn

Ribatejo, millele võib järgneda Almeirim

Ribatejo, millele võib järgneda Cartaxo

Ribatejo, millele võib järgneda Chamusca

Ribatejo, millele võib järgneda Coruche

Ribatejo, millele võib järgneda Santarém

Ribatejo, millele võib järgneda Tomar

Setúbal

Setúbal Roxo

Tavira

Távora-Varosa

Torres Vedras

Trás-os-Montes, millele võib järgneda Chaves

Trás-os-Montes, millele võib järgneda Planalto Mirandês

Trás-os-Montes, millele võib järgneda Valpaços

Vinho do Douro, millele võib järgneda Baixo Corgo

Samaväärne nimetus: Douro

Vinho do Douro, millele võib järgneda Cima Corgo

Samaväärne nimetus: Douro

Vinho do Douro, millele võib järgneda Douro Superior

Samaväärne nimetus: Douro

Vinho Verde, millele võib järgneda Amarante

Vinho Verde, millele võib järgneda Ave

Vinho Verde, millele võib järgneda Baião

Vinho Verde, millele võib järgneda Basto

Vinho Verde, millele võib järgneda Cávado

Vinho Verde, millele võib järgneda Lima

Vinho Verde, millele võib järgneda Monção e Melgaço

Vinho Verde, millele võib järgneda Paiva

Vinho Verde, millele võib järgneda Sousa

Vinho Verde Alvarinho

Vinho Verde Alvarinho Espumante

Kaitstud geograafilise tähisega veinid

Lisboa, millele võib järgneda Alta Estremadura

Lisboa, millele võib järgneda Estremadura

Península de Setúbal

Tejo

Vinho Espumante Beiras, millele võib järgneda Beira Alta

Vinho Espumante Beiras, millele võib järgneda Beira Litoral

Vinho Espumante Beiras, millele võib järgneda Terras de Sicó

Vinho Licoroso Algarve

Vinho Regional Açores

Vinho Regional Alentejano

Vinho Regional Algarve

Vinho Regional Beiras, millele võib järgneda Beira Alta

Vinho Regional Beiras, millele võib järgneda Beira Litoral

Vinho Regional Beiras, millele võib järgneda Terras de Sicó

Vinho Regional Duriense

Vinho Regional Minho

Vinho Regional Terras Madeirenses

Vinho Regional Transmontano

Traditsioonilised nimetused (määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 118u lõike 1 punkt a)

Denominação de origem

KPN

portugali

Denominação de origem controlada

KPN

Portugali

DO

KPN

portugali

DOC

KPN

portugali

Indicação de proveniência regulamentada

KGT

portugali

IPR

KGT

portugali

Vinho dolce natural

KPN

portugali

Vinho generoso

KPN

portugali

Vinho regional

KGT

portugali

Traditsioonilised nimetused (määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 118u lõike 1 punkt b)

Canteiro

KPN

portugali

Colheita Seleccionada

KPN

portugali

Crusted/Crusting

KPN

inglise

Escolha

KPN

portugali

Escuro

KPN

portugali

Fino

KPN

portugali

Frasqueira

KPN

portugali

Garrafeira

KPN/KGT

portugali

Lágrima

KPN

portugali

Leve

KPN

portugali

Nobre

KPN

portugali

Reserva

KPN

portugali

Velha reserva (ou grande reserva)

KPN

portugali

Ruby

KPN

inglise

Solera

KPN

portugali

Super reserva

KPN

portugali

Superior

KPN

portugali

Tawny

KPN

inglise

Vintage, millele võib järgneda Late Bottle (LBV) või Character

KPN

inglise

Vintage

KPN

inglise


RUMEENIA

Kaitstud päritolunimetusega veinid

Aiud, millele võib järgneda alampiirkonna nimi

Alba Iulia, millele võib järgneda alampiirkonna nimi

Babadag, millele võib järgneda alampiirkonna nimi

Banat, millele võib järgneda Dealurile Tirolului

Banat, millele võib järgneda Moldova Nouă

Banat, millele võib järgneda Silagiu

Banu Mărăcine, millele võib järgneda alampiirkonna nimi

Bohotin, millele võib järgneda alampiirkonna nimi

Cernătești – Podgoria, millele võib järgneda alampiirkonna nimi

Cotești, millele võib järgneda alampiirkonna nimi

Cotnari

Crișana, millele võib järgneda Biharia

Crișana, millele võib järgneda Diosig

Crișana, millele võib järgneda Șimleu Silvaniei

Dealu Bujorului, millele võib järgneda alampiirkonna nimi

Dealu Mare, millele võib järgneda Boldești

Dealu Mare, millele võib järgneda Breaza

Dealu Mare, millele võib järgneda Ceptura

Dealu Mare, millele võib järgneda Merei

Dealu Mare, millele võib järgneda Tohani

Dealu Mare, millele võib järgneda Urlați

Dealu Mare, millele võib järgneda Valea Călugărească

Dealu Mare, millele võib järgneda Zorești

Drăgășani, millele võib järgneda alampiirkonna nimi

Huși, millele võib järgneda Vutcani

Iana, millele võib järgneda alampiirkonna nimi

Iași, millele võib järgneda Bucium

Iași, millele võib järgneda Copou

Iași, millele võib järgneda Uricani

Lechința, millele võib järgneda alampiirkonna nimi

Mehedinți, millele võib järgneda Corcova

Mehedinți, millele võib järgneda Golul Drâncei

Mehedinți, millele võib järgneda Orevița

Mehedinți, millele võib järgneda Severin

Mehedinți, millele võib järgneda Vânju Mare

Miniș, millele võib järgneda alampiirkonna nimi

Murfatlar, millele võib järgneda Cernavodă

Murfatlar, millele võib järgneda Medgidia

Nicorești, millele võib järgneda alampiirkonna nimi

Odobești, millele võib järgneda alampiirkonna nimi

Oltina, millele võib järgneda alampiirkonna nimi

Panciu, millele võib järgneda alampiirkonna nimi

Pietroasa, millele võib järgneda alampiirkonna nimi

Recaș, millele võib järgneda alampiirkonna nimi

Sâmburești, millele võib järgneda alampiirkonna nimi

Sarica Niculițel, millele võib järgneda Tulcea

Sebeș – Apold, millele võib järgneda alampiirkonna nimi

Segarcea, millele võib järgneda alampiirkonna nimi

Ștefănești, millele võib järgneda Costești

Târnave, millele võib järgneda Blaj

Târnave, millele võib järgneda Jidvei

Târnave, millele võib järgneda Mediaș

Kaitstud geograafilise tähisega veinid

Colinele Dobrogei, millele võib järgneda alampiirkonna nimi

Dealurile Crișanei, millele võib järgneda alampiirkonna nimi

Dealurile Moldovei või, vastavalt juhtumile, Dealurile Covurluiului

Dealurile Moldovei või, vastavalt juhtumile, Dealurile Hârlăului

Dealurile Moldovei või, vastavalt juhtumile, Dealurile Hușilor

Dealurile Moldovei või, vastavalt juhtumile, Dealurile Iașilor

Dealurile Moldovei või, vastavalt juhtumile, Dealurile Tutovei

Dealurile Moldovei või, vastavalt juhtumile, Terasele Siretului

Dealurile Moldovei

Dealurile Munteniei

Dealurile Olteniei

Dealurile Sătmarului

Dealurile Transilvaniei

Dealurile Vrancei

Dealurile Zarandului

Terasele Dunării

Viile Carașului

Viile Timișului

Traditsioonilised nimetused (määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 118u lõike 1 punkt a)

Vin cu denumire de origine controlată (D.O.C), millele järgneb:

Cules la maturitate deplină – C.M.D.

Cules târziu – C.T.

Cules la înnobilarea boabelor – C.I.B.

KPN

rumeenia

Vin spumant cu denumire de origine controlată – D.O.C.

KPN

rumeenia

Vin cu indicație geografică

KGT

rumeenia

Traditsioonilised nimetused (määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 118u lõike 1 punkt b)

Rezervă

KPN/KGT

rumeenia

Vin de vinotecă

KPN

rumeenia


SLOVEENIA

Kaitstud päritolunimetusega veinid

Bela krajina, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi ja/või viinamarjaistanduse nimi

Belokranjec, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi ja/või viinamarjaistanduse nimi

Bizeljčan, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi ja/või viinamarjaistanduse nimi

Bizeljsko-Sremič, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi ja/või viinamarjaistanduse nimi

Samaväärne nimetus: Sremič-Bizeljsko

Cviček, Dolenjska, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi ja/või viinamarjaistanduse nimi

Dolenjska, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi ja/või viinamarjaistanduse nimi

Goriška Brda, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi ja/või viinamarjaistanduse nimi

Samaväärne nimetus: Brda

Kras, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi ja/või viinamarjaistanduse nimi

Metliška črnina, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi ja/või viinamarjaistanduse nimi

Prekmurje, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi ja/või viinamarjaistanduse nimi

Samaväärne nimetus: Prekmurčan

Slovenska Istra, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi ja/või viinamarjaistanduse nimi

Štajerska Slovenija, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi ja/või viinamarjaistanduse nimi

Teran, Kras, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi ja/või viinamarjaistanduse nimi

Vipavska dolina, millele võib järgneda väiksema geograafilise üksuse nimi ja/või viinamarjaistanduse nimi

Samaväärne nimetus: Vipava, Vipavec, Vipavčan

Geograafilise tähisega veinid

Podravje, millele võib järgneda väljend „mlado vino”, nimesid võib kasutada ka omadussõnalises vormis

Posavje, millele võib järgneda väljend „mlado vino”, nimesid võib kasutada ka omadussõnalises vormis

Primorska, millele võib järgneda väljend „mlado vino”, nimesid võib kasutada ka omadussõnalises vormis

Traditsioonilised nimetused (määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 118u lõike 1 punkt a)

Kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom (kakovostno vino ZGP), millele võib järgneda Mlado vino

KPN

sloveeni

Kakovostno peneče vino z zaščitenim geografskim poreklom (Kakovostno vino ZGP)

KPN

sloveeni

Penina

KPN

sloveeni

Vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem (vino PTP)

KPN

sloveeni

Renome

KPN

sloveeni

Vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom (vrhunsko vino ZGP), millele võib järgneda:

Pozna trgatev

Izbor

Jagodni izbor