Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22006D0608

2006/608/EÜ: AKV–EÜ Ministrite nõukogu otsus nr 1/2006, 2. juuni 2006 , millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2008–2013 ja muudetakse muudetud AKV–EÜ koostöölepingut

OJ L 247, 9.9.2006, p. 22–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 76M , 16.3.2007, p. 294–297 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/608/oj

9.9.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 247/22


AKV–EÜ MINISTRITE NÕUKOGU OTSUS nr 1/2006,

2. juuni 2006,

millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2008–2013 ja muudetakse muudetud AKV–EÜ koostöölepingut

(2006/608/EÜ)

AKV–EÜ MINISTRITE NÕUKOGU,

võttes arvesse Cotonous 23. juunil 2000. aastal allkirjastatud (1) ja Luxembourgis 25. juunil 2005. aastal muudetud (2) koostöölepingut ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel (edaspidi “AKV–EÜ koostööleping”), eriti selle Ia lisa punkti 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

AKV–EÜ lepingu Ia lisas, mis käsitleb AKV–EÜ koostöölepingu alusel toimuva koostöö mitmeaastast finantsraamistikku üheksanda Euroopa Arengufondi (EAF) järgsel perioodil, on sätestatud, et Euroopa Liit kohustub säilitama AKV riikidele AKV–EÜ koostöölepingu alusel antava abi vähemalt samal tasemel nagu üheksanda EAFi puhul, võttes sealjuures arvesse inflatsiooni, Euroopa Liidu majanduskasvu ja 2004. aastal kümne uue liikmesriigi ühinemisega seotud laienemise mõju, kuid selles ei ole täpselt kindlaks määratud hõlmatud ajavahemikku (viis või kuus aastat), summat ega rahastamismehhanismi (Euroopa Liidu üldeelarve või uus EAF).

(2)

AKV–EÜ koostöölepingu läbivaatamist käsitlevate läbirääkimiste lõpetamise käigus Brüsselis 23. veebruaril 2005 võttis Euroopa Liit endale kohustuse teha võimalikult peatselt ettepanek täpse summa ning kohaldamisaja kohta.

(3)

Euroopa Ülemkogu võttis oma 16. detsembri 2005. aasta kohtumisel vastu otsuse täpselt hõlmatava ajavahemiku (kuus aastat), summa (22 682 miljonit eurot jooksevhindades) ja rahastamismehhanismi (kümnes EAF) kohta.

(4)

AKV riikide rühmal on jätkuvalt õigus saada täiendavaid vahendeid muudest rahastamisvahenditest vastavalt neis vahendites sätestatule kooskõlas AKV–EÜ koostöölepingule lisatud XV deklaratsiooniga. Kui AKV riikide rühm toetab EAFi kaudu rahvusvahelisi või piirkondlikke EAFi algatusi, tuleks tagada sellise toetuse nähtavus,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

AKV–EÜ ministrite nõukogu kiidab heaks käesoleva otsuse lisas esitatud muudatused, mis tehakse ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma ja teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelisse koostöölepingusse, millele on alla kirjutatud Cotonous 23. juunil 2000. aastal ja mida on muudetud Luxembourgis 25. juunil 2005. aastal.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Port Moresby, 2. juuni 2006

AKV–EÜ ministrite nõukogu nimel

eesistuja

O. ROJAS


(1)  EÜT L 317, 15.12.2000, lk 3.

(2)  ELT L 209, 11.8.2005, lk 26.


LISA

AKV–EÜ koostöölepingule lisatakse järgmine lisa:

“Ib LISA

Mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2008–2013

1.

Alates 1. jaanuarist 2008 annab ühendus AKV riikidele EAFi kaudu käesolevas lepingus ette nähtud eesmärkidel kokku 23 966 miljonit eurot finantsabi nagu määratletud punktides 2 ja 3.

2.

Kümnenda Euroopa Arengufondi raames antav summa 21 966 miljonit eurot tehakse kättesaadavaks mitmeaastase finantsraamistiku jõustumisel. Nimetatud summa jaotatakse koostöövahendite vahel järgmiselt:

a)

17 766 miljonit eurot riiklike ja piirkondlike näidisprogrammide rahastamiseks. Eraldatavaid vahendeid kasutatakse selleks, et:

i)

rahastada AKV riikide rühma riiklikke näidisprogramme vastavalt käesoleva lepingu IV lisa (rakendus- ja juhtimiskord) artiklitele 1–5;

ii)

rahastada AKV riikide rühma piirkondlikku ja piirkondadevahelist koostööd ja integratsiooni toetavaid piirkondlikke näidisprogramme vastavalt käesoleva lepingu IV lisa (rakendus- ja juhtimiskord) artiklitele 6–11, artikli 13 lõikele 1 ja artiklile 14;

b)

2 700 miljonit eurot paljusid või kõiki AKV riike hõlmava AKV riikide ja piirkondade vahelise koostöö rahastamiseks vastavalt käesoleva lepingu IV lisa (rakendus- ja juhtimiskord) artiklile 12, artikli 13 lõikele 2 ja artiklile 14. Nimetatud summa hõlmab struktuurilist toetust ühisinstitutsioonidele: käesoleva lepingu III lisas osutatud ettevõtluse arenduskeskusele (EAK) ja põllumajanduse arenduskeskusele (PAK), mille üle teostatakse järelevalvet vastavalt nimetatud lisas sätestatud eeskirjadele ja menetlustele, ning käesoleva lepingu artiklis 17 osutatud parlamentaarsele ühisassambleele. Nimetatud summa hõlmab ka toetust käesolevale lepingule lisatud protokolli 1 punktides 1 ja 2 osutatud AKV sekretariaadi tegevuskulude katmiseks.

c)

1 500 miljonit eurot investeerimisrahastu rahastamiseks vastavalt käesoleva lepingu II lisas (“Rahastamistingimused”) sätestatud tingimustele; nimetatud summa sisaldab 1 100 miljoni euro väärtuses täiendavaid vahendeid investeerimisrahastule käibefondina kasutamiseks ning 400 miljonit eurot intressitoetuste rahastamiseks, mis on ette nähtud nimetatud lisa artiklites 2 ja 4 kasutamiseks kümnenda EAFi rakendamise perioodil.

3.

Investeerimisrahastu raames rahastatavaid toiminguid, sealhulgas nendega seotud intressitoetusi haldab Euroopa Investeerimispank (EIP). Kümnenda EAFi raames eraldatavatele summadele lisab EIP kuni 2 000 miljoni euro suuruse summa omavahenditest antavate laenudena. Need vahendid eraldatakse käesoleva lepingu II lisas ette nähtud eesmärkidel kooskõlas EIP põhikirjas sätestatud tingimuste ja nimetatud lisas sätestatud investeeringute rahastamiskorra ja -tingimuste asjakohaste sätetega. Kõiki muid kõnealuse mitmeaastase finantsraamistiku alusel eraldatavaid finantsvahendeid haldab komisjon.

4.

Välja arvatud juhul kui nõukogu otsustab ühehäälselt teisiti ei või üheksanda EAFi ja kõigi varasemate EAFide järelejäänud vahendeid siduda pärast 31. detsembrit 2007 või pärast kõnealuse mitmeaastase finantsraamistiku jõustumise kuupäeva, kui see peaks olema nimetatud kuupäevast hilisem; samuti ei või siduda summasid, mis pärast nimetatud kuupäeva vabanevad nendest fondidest rahastatavatest projektidest, välja arvatud pärast nimetatud kuupäeva seotud vahendid ja summad, mis on järele jäänud üheksanda EAFi eelsetest EAFidest rahastatud põllumajandustoodetest saadavate esmaste eksporditulude stabiliseerimise süsteemist (STABEX), ja summad ning tagasimaksed, mis on järele jäänud investeerimisrahastu rahastamiseks eraldatud summadest, välja arvatud nendega seotud intressitoetused, mis kantakse üle kümnendasse EAFi, kus neid kasutatakse kooskõlas käesoleva läbivaadatud lepingu tingimustega. Eespool nimetatud rahalisi vahendeid, mis on seotud pärast 31. detsembrit 2007 kuni käesoleva lepingu jõustumiseni, kasutatakse üksnes ELi haldusaparaadi töövõime tagamiseks ning tegevuskulude katmiseks, et toetada käimasolevaid projekte kuni kümnenda EAFi jõustumiseni.

5.

Käesoleva mitmeaastase finantsraamistiku kogusumma hõlmab ajavahemikku 1. jaanuarist 2008 kuni 31. detsembrini 2013. Kümnenda EAFi rahalisi vahendeid ei või pärast 31. detsembrit 2013 enam siduda, välja arvatud juhul, kui tegemist on investeerimisrahastu rahastamiseks eraldatud summadega (nendega seotud intressitoetused välja arvatud) või kui Euroopa Liidu Nõukogu otsustab komisjoni ettepaneku põhjal ühehäälselt teisiti.

6.

AKV–EÜ suursaadikute komitee võib AKV–EÜ ministrite nõukogu nimel võtta asjakohaseid meetmeid mitmeaastase finantsraamistiku üldsumma piires, et rahuldada programmitööga seotud vajadused ühe punktis 2 kirjeldatud eraldise raames, sealhulgas vahendite ümberjaotamine eraldiste vahel.

7.

Lepinguosalised vaatavad tulemused üle ning hindavad kohustuste ja väljamaksete ning antud abi tulemusi ja mõju. Nimetatud tulemuste ülevaade koostatakse komisjoni poolt 2010. aastal tehtava ettepaneku põhjal. Nimetatud ülevaate ja AKV riikide vajaduste hinnangu põhjal tehakse otsus pärast 2013. aastat finantskoostööks eraldatavate vahendite summa kohta.

8.

Iga ELi liikmesriik võib teha komisjonile või EIPile vabatahtlikke eraldisi AKV–EÜ koostöölepingu eesmärkide toetamiseks. Liikmesriigid võivad ka kaasfinantseerida projekte või programme, näiteks komisjoni või EIPi juhitavate algatuste raames. Selliste algatuste AKV omand tuleb riigi tasandil tagada.”


DEKLARATSIOONID

Deklaratsioonid, mis käsitlevad mitmeaastast finantsraamistikku aastateks 2008–2013, mis kiideti heaks AKV–EÜ ministrite nõukogu 31. istungil Port Moresbys, Paapua Uus-Guineas 1. ja 2. juunil 2006. aastal

1.   Majanduskoostöö lepingud: ELi deklaratsioon:

Majanduskoostöö lepingute kui arenguvahendite eesmärgiks on edendada AKV riikide sujuvat ja järkjärgulist integreerumist maailmamajandusse, eelkõige kasutades täielikult piirkondliku integratsiooni ja “lõuna-lõuna kaubanduse” potentsiaali.

Komisjon kinnitab veel kord, et on oluline teha täiendavaid samme ühtse piirkondliku integratsiooni ja valdkondlike reformide suunas, ning et majanduskoostöö lepingute rakendamise tulemusena järkjärguliselt esilekerkivaid vajadusi võetakse arvesse üheksanda EAFi lõppkokkuvõtte ja kümnenda EAFi (mis hõlmab ajavahemikku alates selle jõustumisest 1. jaanuaril 2008) ressursside osas AKVga peetavas programmide koostamise alases dialoogis.

Lisaks tuletab Euroopa Liit meelde oma kohustust lisaks EAFi ressurssidele hiljemalt 2010. aastaks oluliselt suurendada kaubandusabi.

2.   Vabanenud vahendid: Ühenduse deklaratsioon:

2010. aastal esitatavale tulemuste ülevaatele ja komisjoni ettepanekule tuginedes kaalub Euroopa Liidu Nõukogu ühehäälse otsuse vastuvõtmist üheksandast EAFist ja varasematest EAFidest rahastatud AKV projektidest vabanenud kõikide vahendite ülekandmise kohta kümnenda EAFi vabadesse vahenditesse. Võttes arvesse majanduskoostöö lepingute olulisi arengueesmärke, pöörab Euroopa Liidu Nõukogu oma menetluse käigus samuti tähelepanu majanduskoostöö lepingute rakendamisega seonduvate struktuursete kohandumiskulude ja teiste arenguvajaduste osas täiendava toetuse osutamisele.

3.   Intressitoetused: Ühenduse deklaratsioon:

Tunnistades, et EÜ suhkrureformide tulemusel seisavad suhkruprotokolliga ühinenud riikide ees suured kohandumiskulud, püüab Euroopa Investeerimispank suunata osa investeerimisrahastu ressurssidest ja panga omavahenditest investeeringuteks suhkruprotokolliga ühinenud AKV riikide suhkrusektorisse. Vajaduse korral mobiliseeritakse Cotonou lepingu II lisas sätestatud abikõlblikkuskriteeriumide alusel kuni 100 miljoni euro suurune summa, mis võetakse intressitoetuste rahastamiseks ettenähtud summadest, mis on ette nähtud Cotonou lepingu Ib lisa lõike 2 punktis c.


Top