EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22005D0298

2005/298/EÜ: AKV–EÜ ministrite nõukogu otsus nr 2/2005, 8. märts 2005, AKV–EÜ ühise ministrite kaubanduskomitee töökorra kohta

OJ L 95, 14.4.2005, p. 48–50 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 159M , 13.6.2006, p. 359–361 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/298(1)/oj

14.4.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 95/48


AKV–EÜ MINISTRITE NÕUKOGU OTSUS nr 2/2005,

8. märts 2005,

AKV–EÜ ühise ministrite kaubanduskomitee töökorra kohta

(2005/298/EÜ)

AKV-EÜ MINISTRITE NÕUKOGU,

võttes arvesse partnerluslepingut ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani riikide rühma liikmete ja teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel, mis allkirjastati 23. juunil 2000. aastal Cotonous, edaspidi “leping”, eriti selle artikli 38 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu artikli 38 lõikega 1 luuakse ühine ministrite kaubanduskomitee.

(2)

AKV-EÜ suursaadikute komitee võttis delegeeritud volituse alusel 24. aprilli 2001. aasta otsusega nr 4/2001 vastu nimetatud komitee töökorra.

(3)

Uute liikmesriikide Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks tuleb teha mõningaid muudatusi.

(4)

6. mail 2004 Gaborones, Botswanas toimunud AKV-EÜ ministrite nõukogu 29. istungil võeti vastu otsus töökorda vastavate muudatuste sisseviimise kohta,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Koosseis

1.   Ühisesse ministrite kaubanduskomiteesse, edaspidi “kaubanduskomitee”, kuulub ühelt poolt üks minister igast Euroopa Ühenduse liikmesriigist ja üks Euroopa Ühenduste Komisjoni liige ning teiselt poolt võrdsetel alustel AKV riikide ministrid.

2.   Kõik lepinguosalised teatavad kaubanduskomitee sekretariaadile oma esindajate nimed.

3.   Kaubanduskomitee võib luua mitu väiksemat rühma, kuhu kuulub võrdne arv komitee AKV ja EÜ liikmeid, sealhulgas komisjoni liige, et koostada soovitusi artikli 12 lõikes 1 nimetatud valdkondades.

Artikkel 2

Eesistumine

Kaubanduskomitee eesistujateks on vaheldumisi kuuekuulise tähtaja jooksul Euroopa Ühenduse nimel Euroopa Ühenduste Komisjoni liige ja AKV riikide esindaja. Esimeseks eesistujaks on AKV riikide esindaja.

Artikkel 3

Istungid

1.   Kaubanduskomitee tuleb kokku vähemalt kord aastas või ükskõik kumma lepinguosalise taotlusel sagedamini.

2.   Kaubanduskomitee tuleb oma otsuse kohaselt kokku Euroopa Liidu Nõukogu istungite tavapärases toimumispaigas või AKV riikide rühma sekretariaadi asukohas või mõne AKV riigi linnas.

3.   Kaubanduskomitee istungid kutsub kokku eesistuja.

4.   Kaubanduskomitee on otsustusvõimeline üksnes juhul, kui kohal on Euroopa Ühenduste liikmesriikide esindajate enamus, Euroopa Ühenduste Komisjoni esindaja ning komitee liikmeteks olevate AKV riikide esindajate enamus.

Artikkel 4

Esindamine

1.   Kaubanduskomitee liikmetel võivad olla esindajad, kui neil endil ei ole võimalik istungil kohal viibida.

2.   Liige, kes soovib enda sellist esindamist, peab enne istungit teatama eesistujale oma esindaja nime.

3.   Kaubanduskomitee liikme esindajal on kõik selle liikme õigused.

Artikkel 5

Delegatsioonid

1.   Kaubanduskomitee liikmetel võivad kaasas olla kaubandusküsimuste eest vastutavad ametnikud.

2.   Enne iga istungit teatatakse eesistujale iga lepinguosalise delegatsiooni kavandatav koosseis.

3.   Kaubanduskomitee võib lepinguosaliste kokkuleppel kutsuda istungitele kolmandaid isikuid.

4.   AKV piirkondade ja allpiirkondade majanduslikus integratsiooniprotsessis osalevate organisatsioonide esindajad võivad vaatlejatena istungitel osaleda, kui kaubanduskomitee on selleks eelnevalt nõusoleku andnud.

Artikkel 6

Sekretariaat

Kaubanduskomitee sekretariaadina tegutseb AKV-EÜ ministrite nõukogu sekretariaat.

Artikkel 7

Dokumendid

AKV-EÜ ministrite nõukogu sekretariaat vastutab kaubanduskomitee istungite jaoks vajalike dokumentide koostamise eest.

Kui kaubanduskomitee arutelud põhinevad kirjalikel dokumentidel, tuleb need dokumendid nummerdada ja sekretariaat levitab neid kaubanduskomitee dokumentidena.

Artikkel 8

Kirjavahetus

1.   Kaubanduskomiteele või selle eesistujale adresseeritud kirjad edastatakse kaubanduskomitee sekretariaadile.

2.   Sekretariaat hoolitseb selle eest, et kirjad edastatakse nende adressaatidele ja artiklis 7 nimetatud dokumendid kaubanduskomitee teistele liikmetele. Sel viisil edastatav kirjavahetus saadetakse Euroopa Ühenduste Komisjoni peasekretariaadile, Euroopa Liidu liikmesriikide alalistele esindustele ja AKV riikide diplomaatilistele esindustele.

Artikkel 9

Avalikustamine

Kaubanduskomitee istungid ei ole avalikud, kui ei ole otsustatud teisiti.

Artikkel 10

Istungite päevakord

1.   Eesistuja koostab iga istungi esialgse päevakorra. Kaubanduskomitee sekretariaat edastab selle adressaatidele hiljemalt 15 päeva enne istungi algust.

2.   Esialgne päevakord sisaldab punkte, mille päevakorda võtmise kohta on eesistuja saanud mõnelt lepinguosaliselt taotluse hiljemalt 21 päeva enne istungi algust. Ka AKV-EÜ kaubanduskoostöö allkomitee võib samuti esitada taotlusi punktide päevakorda võtmiseks. Sel puhul kutsutakse istungist osa võtma ka asjaomase allkomitee kaaseesistujad.

3.   Lepinguosaliste kokkuleppel võib sätestatud tähtaegu lühendada, et võtta arvesse konkreetse juhtumi nõudeid.

4.   Kaubanduskomitee kiidab päevakorra heaks iga istungi alguses.

Artikkel 11

Protokoll

1.   Sekretariaat koostab iga istungi kohta nii kiiresti kui võimalik protokolli projekti.

2.   Üldiselt märgitakse protokolli iga päevakorrapunkti kohta:

a)

kaubanduskomiteele esitatud dokumendid;

b)

avaldused, mille kandmist protokolli on taotlenud kaubanduskomitee liige;

c)

antud soovitused, kokkulepitud seisukohad ja konkreetsete päevakorrapunktide kohta tehtud järeldused.

3.   Protokoll sisaldab ka istungil osalenud kaubanduskomitee liikmete või nende esindajate nimekirja.

4.   Protokolli projekt esitatakse kaubanduskomiteele kinnitamiseks järgmisel istungil. Lepinguosalised võivad protokolli projekti ka kirjalikult heaks kiita. Kui protokoll on heaks kiidetud, kirjutab sekretariaat protokolli kahele võrdselt autentsele eksemplarile alla ning need antakse hoiule lepinguosaliste kätte. Protokolli koopia edastatakse kõigile artiklis 8 märgitud adressaatidele.

Artikkel 12

Soovitused

1.   Kaubanduskomitee annab lepinguosaliste vastastikusel kokkuleppel soovitusi kõikides kaubandusküsimustes, sealhulgas mitmepoolseid kaubandusläbirääkimisi, majanduskoostöölepinguid, koostööd rahvusvahelistel foorumitel ja kaupu käsitlevates küsimustes.

2.   Istungite vahel võib kaubanduskomitee anda mõlema lepinguosalise nõusolekul soovitusi kirjaliku menetluse teel. Kirjalik menetlus koosneb kirjavahetusest sekretariaadi kahe kaassekretäri vahel, kes tegutsevad kokkuleppel lepinguosalistega.

3.   Kaubanduskomitee soovitused kannavad pealkirja “Soovitus”, millele järgneb selle järjekorranumber, vastuvõtmise kuupäev ja teema kirjeldus.

4.   Kaubanduskomitee soovitused kinnitavad sekretariaat ja eesistuja.

5.   Soovitused edastatakse kaubanduskomitee dokumentidena kõigile artiklis 8 märgitud adressaatidele.

6.   Kaubanduskomitee esitab AKV-EÜ ministrite nõukogule korrapäraselt asjakohaseid aruandeid.

Artikkel 13

Keeled

Kui ei ole otsustatud teisiti, viib kaubanduskomitee oma arutelusid läbi lepinguosaliste ametlikes keeltes koostatud dokumentide alusel.

Artikkel 14

Kulud

Lepingu 1. protokolli lõiget 1, mis käsitleb ühisinstitutsioonide tegevuskulusid, kohaldatakse ka kaubanduskomitee kulude suhtes.

Artikkel 15

Käesoleva otsusega tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse AKV-EÜ suursaadikute komitee 24. aprilli 2001. aasta otsus nr 4/2001 AKV-EÜ ühise ministrite kaubanduskomitee töökorra vastuvõtmise kohta.

Brüssel, 8. märts 2005

AKV–EÜ ministrite nõukogu nimel

eesistuja

J. ASSELBORN


Top