EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21994D0628(01)

EMP Ühiskomitee otsus nr 7/94, 21. märts 1994, millega muudetakse EMP lepingu protokolli nr 47 ja teatavaid lisasid

OJ L 160, 28.6.1994, p. 1–158 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 001 P. 22 - 172
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 001 P. 22 - 172
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 001 P. 22 - 172
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 001 P. 22 - 172
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 001 P. 22 - 172
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 001 P. 22 - 172
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 001 P. 22 - 172
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 001 P. 22 - 172
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 001 P. 22 - 172
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 054 P. 22 - 173
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 054 P. 22 - 173
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 124 P. 3 - 154

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/7/oj

21994D0628(01)

EMP Ühiskomitee otsus nr 7/94, 21. märts 1994, millega muudetakse EMP lepingu protokolli nr 47 ja teatavaid lisasid

Euroopa Liidu Teataja L 160 , 28/06/1994 Lk 0001 - 0158
CS.ES Peatükk 11 Köide 01 Lk 22 - 172
ET.ES Peatükk 11 Köide 01 Lk 22 - 172
HU.ES Peatükk 11 Köide 01 Lk 22 - 172
LT.ES Peatükk 11 Köide 01 Lk 22 - 172
LV.ES Peatükk 11 Köide 01 Lk 22 - 172
MT.ES Peatükk 11 Köide 01 Lk 22 - 172
PL.ES Peatükk 11 Köide 01 Lk 22 - 172
SK.ES Peatükk 11 Köide 01 Lk 22 - 172
SL.ES Peatükk 11 Köide 01 Lk 22 - 172


EMP Ühiskomitee otsus

nr 7/94,

21. märts 1994,

millega muudetakse EMP lepingu protokolli nr 47 ja teatavaid lisasid

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, nagu seda on kohandatud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi "leping", eriti selle artiklit 98,

meenutades, et lepinguosaliste eesmärk on luua dünaamiline ja ühtne Euroopa Majanduspiirkond, mis põhineb ühistel eeskirjadel ning üksikisikute ja ettevõtjate võrdsel kohtlemisel nelja vabaduse kohaldamise ja konkurentsitingimuste osas ning tugevdatud ja laiendatud koostööl kõrval- ja horisontaalpoliitika valdkonnas,

märkides, et leping sisaldab viiteid EMPs kohaldatavatele EÜ õigusaktidele, mille Euroopa ühendus on väljastanud enne 1. augustit 1991,

võttes arvesse, et lepingu ühtsuse ning üksikisikute ja ettevõtjate õiguskindluse tagamiseks ning pidades silmas Euroopa ühenduse poolt pärast 31. juulit 1991 väljastatud õigusaktide ühist läbivaatamist lepinguosaliste poolt, tuleb lepingut muuta,

võttes arvesse, et lisaks sellele nõuab käesoleva otsuse 6. lisas mainitud õigusaktide spetsiifiline laad, et neid õigusakte kohaldataks üheaegselt nii ühenduses kui ka EMPs alates EMP lepingu jõustumise kuupäevast,

meenutades, et vastavalt lepingu protokollile nr 1 kohaldatakse lepingu lisades mainitud õigusaktide sätteid vastavalt lepingule ja protokollile nr 1, kui vastavas lisas ei ole sätestatud teisiti,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu protokolli nr 47 ning I, II, IV-IX, XI ja XIII-XXII lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse 1-20. lisale.

Artikkel 2

1. Kui käesoleva otsuse lisades ei ole sätestatud teisiti, loetakse nendes lisades mainitud õigusaktide jõustumise kuupäevi käesolevas lepingus järgmiselt:

- kui õigusakti jõustumise või rakendamise kuupäev eelneb käesoleva otsuse jõustumise kuupäevale, kohaldatakse käesoleva otsuse jõustumise kuupäeva;

- kui õigusakti jõustumise või rakendamise kuupäev järgneb käesoleva otsuse jõustumise kuupäevale, kohaldatakse õigusakti jõustumise või rakendamise kuupäeva.

2. Käesoleva otsuse 6. lisas mainitud õigusakte ja sätteid kohaldatakse lepingu jõustumise kuupäevast alates.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 1. juulil 1994, tingimusel et EMP Ühiskomiteed on teavitatud vastavalt lepingu artikli 103 lõikele 1.

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Ühenduste Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 21. aprill 1994

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

N. G. van der Pas

--------------------------------------------------

EMP Ühiskomitee otsuse nr 7/94

LISA 1

EMP lepingu PROTOKOLLI nr 47 VEINIKAUBANDUSE TEHNILISTE TÕKETE KAOTAMISE KOHTA muudetakse vastavalt allpool sätestatule.

A. PHIOSA

1. Põhiosa muudetakse järgmiselt:

a) Esimeses lõigus asendatakse sõna "lisa" sõnadega "1. liide".

b) Järgmine tekst lisatakse uue teise lõiguna:"Lepinguosalised sätestavad veinisektori kontrolliasutuste vastastikuse abi 2. liites ettenähtud sätete kohaselt."

c) Viimases lõikes asendatakse sõna "lisa" sõnadega "1. liide".

B. 1. LIIDE

1. Pealkiri "LISA" asendatakse pealkirjaga "1. LIIDE".

2. Punkti 4 tekst (nõukogu määrus (EMÜ) nr 358/79) jäetakse välja.

3. Punkti 5 tekst (komisjoni määrus (EMÜ) nr 2510/83) jäetakse välja.

4. Punkti 7 tekst (nõukogu määrus (EMÜ) nr 3309/85) jäetakse välja.

5. Punkti 11 tekst (nõukogu määrus (EMÜ) nr 1627/86) jäetakse välja.

6. Punktile 15 (nõukogu määrus (EMÜ) nr 822/87) lisatakse enne kohandusi järgmised taanded:

"— 391 R 1734: nõukogu määrus (EMÜ) nr 1734/91, 13. juuni 1991 (EÜT L 163, 26.6.1991, lk 6),

— 392 R 1756: nõukogu määrus (EMÜ) nr 1756/92, 30. juuni 1992 (EÜT L 180, 1.7.1992, lk 27),

— 393 R 1566: nõukogu määrus (EMÜ) nr 1566/93, 14. juuni 1993 (EÜT L 154, 25.6.1993, lk 39),

— 393 R 3111: komisjoni määrus (EMÜ) nr 3111/93, 10. november 1993 (EÜT L 278, 11.11.1993, lk 48)."

7. Punktile 16 (nõukogu määrus (EMÜ) nr 823/87) lisatakse enne kohandust järgmine taane:

"— 391 R 3896: nõukogu määrus (EMÜ) nr 3896/91, 16. detsember 1991 (EÜT L 368, 31.12.1991, lk 3)."

8. Punkti 17 tekst (komisjoni määrus (EMÜ) 1069/87) jäetakse välja.

9. Punktile 19 (nõukogu määrus (EMÜ) nr 4252/88) lisatakse järgmised taanded:

"— 391 R 1735: nõukogu määrus (EMÜ) nr 1735/91, 13. juuni 1991 (EÜT L 163, 26.6.1991, lk 9),

— 392 R 1759: nõukogu määrus (EMÜ) nr 1759/92, 30. juuni 1992 (EÜT L 180, 1.7.1992, lk 31),

— 393 R 1568: nõukogu määrus (EMÜ) nr 1568/93, 14. juuni 1993 (EÜT L 154, 25.6.1993, lk 42),

— 393 R 3111: komisjoni määrus (EMÜ) nr 3111/93, 10. november 1993 (EÜT L 278, 11.11.1993, lk 48)."

10. Punktile 22 (nõukogu määrus (EMÜ) nr 2392/89) lisatakse enne kohandusi järgmised taanded:

"— 391 R 2356: nõukogu määrus (EMÜ) nr 2356/91, 29. juuli 1991 (EÜT L 216, 3.8.1991, lk 1),

— 391 R 3897: nõukogu määrus (EMÜ) nr 3897/91, 16. detsember 1991 (EÜT L 368, 31.12.1991, lk 5)."

11. Punktile 23 (nõukogu määrus (EMÜ) nr 3677/89) lisatakse enne kohandust järgmised taanded:

"— 391 R 2201: nõukogu määrus (EMÜ) nr 2201/91, 22. juuli 1991 (EÜT L 203, 26.7.1991, lk 3),

— 392 R 2795: nõukogu määrus (EMÜ) nr 2795/92, 21. september 1992 (EÜT L 282, 26.9.1992, lk 5),

— 393 R 2606: nõukogu määrus (EMÜ) nr 2606/93, 21. september 1993 (EÜT L 239, 24.9.1993, lk 6)."

12. Punkti 24 tekst (komisjoni määrus (EMÜ) nr 743/90) jäetakse välja.

13. Punktile 25 (komisjoni määrus (EMÜ) nr 2676/90) lisatakse järgmine tekst:

", muudetud järgmiste aktidega:

— 392 R 2645: komisjoni määrus (EMÜ) nr 2645/92, 11. september 1992 (EÜT L 266, 12.9.1992, lk 10)."

14. Punktile 26 (komisjoni määrus (EMÜ) nr 3201/90) lisatakse enne kohandusi järgmised taanded:

"— 391 R 3298: komisjoni määrus (EMÜ) nr 3298/91, 12. november 1991 (EÜT L 312, 13.11.1991, lk 20),

— 392 R 0153: komisjoni määrus (EMÜ) nr 153/92, 23. jaanuar 1992 (EÜT L 17, 24.1.1992, lk 20),

— 392 R 3650: komisjoni määrus (EMÜ) nr 3650/92, 17. detsember 1992 (EÜT L 369, 18.12.1992, lk 25),

— 393 R 1847: komisjoni määrus (EMÜ) nr 1847/93, 9. juuli 1993 (EÜT L 168, 10.7.1993, lk 33)."

15. Punkti 28 (komisjoni määrus (EMÜ) nr 3825/90) järele lisatakse järgmised uued punktid:

"29. 390 R 3827: komisjoni määrus (EMÜ) nr 3827/90, 19. detsember 1990, millega nähakse ette erisätted määratletud piirkondades valmistatud kvaliteetveinide kohta (EÜT L 366, 29.12.1990, lk 59); muudetud järgmiste aktidega:

- 391 R 0816: komisjoni määrus (EMÜ) nr 816/91, 2. aprill 1991 (EÜT L 83, 3.4.1991, lk 8),

- 391 R 2271: komisjoni määrus (EMÜ) nr 2271/91, 29. juuli 1991 (EÜT L 208, 30.7.1991, lk 36),

- 391 R 3245: komisjoni määrus (EMÜ) nr 3245/91, 7. november 1991 (EÜT L 307, 8.11.1991, lk 15).

30. 390 R 2776: komisjoni määrus (EMÜ) nr 2776/90, 27. september 1990, üleminekumeetmete kohta veinisektoris, mida kohaldatakse endise Saksa Demokraatliku Vabariigi territooriumil pärast Saksamaa ühinemist (EÜT L 267, 29.9.1990, lk 30).

Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmises kohanduses:

- Artikli 1 lõikeid 1 ja 3 ei kohaldata.

31. 391 R 2384: komisjoni määrus (EMÜ) nr 2384/91, 31. juuli 1991, 1991/1992 veiniaastal Portugalis veinisektoris kohaldatavate üleminekumeetmete kohta (EÜT L 219, 7.8.1991, lk 9).

Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmises kohanduses:

a) artikli 2 lõiget 3 ei kohaldata;

b) artiklit 3 ei kohaldata.

32. 391 R 3223: komisjoni määrus (EMÜ) nr 3223/91, 5. november 1991, millega antakse Ühendkuningriigile õigus teatavatel tingimustel lubada täiendavalt tõsta teatavate lauaveinide alkoholisisaldust (EÜT L 305, 6.11.1991, lk 14).

33. 391 R 3895: nõukogu määrus (EMÜ) nr 3895/91, 11. detsember 1991, milles sätestatakse eriveinide kirjeldamise ja esitlemise eeskirjad (EÜT L 368, 31.12.1991, lk 1).

34. 391 R 3901: nõukogu määrus (EMÜ) nr 3901/91, 18. detsember 1991, milles sätestatakse eriveinide kirjeldamise ja esitlemise teatavad üksikasjalikud eeskirjad (EÜT L 368, 31.12.1991, lk 15).

35. 392 R 0506: komisjoni määrus (EMÜ) nr 506/92, 28. veebruar 1992, üleminekumeetmete kohta 1992. aastaks, mis on seotud Hispaanias toodetud ja Hispaania turule lubatud veinide üldhappelisusega (EÜT L 55, 29.2.1992, lk 77).

36. 392 R 0761: komisjoni määrus (EMÜ) nr 761/92, 27. märts 1992, millega sätestatakse üleminekumeetmed 1992. aastaks, mis on seotud lauaveini kupaažimisega Hispaanias (EÜT L 83, 28.3.1992, lk 13).

37. 392 R 1238: komisjoni määrus (EMÜ) nr 1238/92, 8. mai 1992, milles määratakse kindlaks ühenduse meetodid, mida kohaldatakse veinisektoris neutraalse alkoholi analüüsimiseks (EÜT L 130, 15.5.1992, lk 13).

Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmises kohanduses:

Artikli 1 lõiget 2 ei kohaldata.

38. 392 R 2332: nõukogu määrus (EMÜ) nr 2332/92, 13. juuli 1992, ühenduses toodetud vahuveinide kohta (EÜT L 231, 13.8.1992, lk 1); muudetud järgmise aktiga:

- 393 R 1568: nõukogu määrus (EMÜ) nr 1568/93, 14. juuni 1993 (EÜT L 154, 25.6.1993, lk 42).

39. 392 R 2333: nõukogu määrus (EMÜ) nr 2333/92, 13. juuli 1992, millega kehtestatakse vahuveinide ja gaseeritud vahuveinide kirjeldamise ja esitlemise üksikasjalikud eeskirjad (EÜT 231, 13.8.1992, lk 9).

Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmises kohanduses:

a) artikli 3 lõike 4 esimest taanet ei kohaldata.

b) artikli 5 lõiget 2 täiendatakse järgmiselt:

"g. määruse (EMÜ) nr 2332/92 artikli 1 teise lõigu punktis b osutatud kvaliteetvahuveini puhul, mis on pärit:

- Austriast: "Qualitätsschaumwein" või "Qualitätssekt"."

c) artikli 6 lõiget 6 täiendatakse järgmiselt:

"c. terminit "Hauersekt" võib vastavalt käesoleva määruse artikli 6 lõikele 4 ja määrusele (EMÜ) nr 2332/92 kasutada üksnes määratletud piirkondades valmistatud kvaliteetvahuveinidega samaväärsete kvaliteetvahuveinide puhul, tingimusel et:

- need on toodetud Austrias,

- need on valmistatud samast viinamarjaistandusest koristatud viinamarjadest, kus tootja teeb veini kvaliteetvahuveini valmistamiseks mõeldud viinamarjadest,

- neid turustab tootja ja neid esitatakse viinamarjaistandust, viinamarjasorti ja aastat tähistavate märgetega,

- nende suhtes kehtivad Austria eeskirjad."

40. 392 R 3459: komisjoni määrus (EMÜ) nr 3459/92, 30. november 1992, millega antakse Ühendkuningriigile õigus teatavatel tingimustel lubada täiendavalt tõsta teatavate lauaveinide ja määratletud piirkonnas valmistatud kvaliteetveinide alkoholisisaldust (EÜT L 350, 1.12.1992, lk 60).

41. 393 R 0586: komisjoni määrus nr 586/93, 12. märts 1993, millega nähakse ette erand teatavate veinide lenduvate hapete sisalduse suhtes (EÜT L 61, 13.3.1993, lk 39).

42. 393 R 2238: komisjoni määrus (EMÜ) nr 2238/93, 26. juuli 1993, veinitoodete veo saatedokumentide ning asjakohaste registrite pidamise kohta (EÜT L 200, 10.8.1993, lk 10).

Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmises kohanduses:

a) artikli 1 lõike 1 punkti a ja artikli 1 lõike 1 punkti b esimest taanet ning artikli 1 lõike 1 punkti c ja lõike 1 punkti 2 ei kohaldata;

b) artikli 2 lõikeid e ja f ei kohaldata;

c) artikli 3 lõike 1 esimest lõiku täiendatakse järgmiselt:

"Dokumenti tuleb täiendada vastavalt III lisas sätestatud eeskujule.";

d) artikli 3 lõiget 2, artikli 3 lõiget 3 ja artikli 3 lõike 4 viimast lõiku ei kohaldata;

e) artikli 4 lõiget 1 ei kohaldata;

f) artikli 5 lõiget 2 ei kohaldata;

g) artikli 6 lõike 1 teist lõiku ei kohaldata;

h) artikli 7 lõike 1 punkti a alapunkti i esimest ja teist taanet, artikli 7 lõike 1 punkti a alapunkti ii, artikli 7 lõike 1 punkti c esimest taanet, artikli 7 lõiget 5 ja artikli 7 lõiget 6 ei kohaldata;

i) artiklit 7 täiendatakse järgmiselt:

"Ühenduse ja Austria vahel ses veinikaubanduses hinnasoodustuste andmise puhul tuleb päritolu saatedokumendil tõendada järgmiselt:

- ühendusest pärit veinide puhul:

"Käesolev dokument tõendab selles sätestatud mpv-kvaliteetveinide/mpv-vahuveinide/retsinate

[1]

päritolu.."

- Austriast pärit veinide puhul:

"See vein on kvaliteetvein/vahuvein

[2]

vastavalt Austria 1985. aasta veiniseaduse sätete määratlusele..""

j) artikli 8 lõiget 1 ja artikli 8 lõiget 5 ei kohaldata;

k) II jaotist ei kohaldata;

l) artikli 19 lõiget 2 ei kohaldata."

16. Punkti 42 järele lisatakse järgmine pealkiri ja uued punktid:

"ÕIGUSAKTID, MIDA LEPINGUOSALISED ARVESSE VÕTAVAD

Lepinguosalised võtavad arvesse järgmiste õigusaktide sisu:

43. Loetelu, mis on avaldatud komisjoni 10. aprilli 1989. aasta määruse (EMÜ) nr 986/89 (veinitoodete veo saatedokumentide ning asjakohaste registrite pidamise kohta) artikli 22 alusel (EÜT C 330, 19.12.1991, lk 3).

44. Määratletud piirkonnas valmistatud kvaliteetveinide loetelu (EÜT C 333, 24.12.1991, lk 4).

45. "Landwein", "vin de pays", "vino tipico", "ονομασία κατά παράδοση" või "οίνος τοπικός", "vino de la tierra", "vinho regional" määratlusega lauaveinide loetelu (EÜT C 155, 20.6.1992, lk 14).

46. Austria veinide loetelu."

C. Protokollile lisatakse uue 2. liitena järgmine tekst:

"

2. LIIDE

Kontrolliasutuste vastastikuse abi sätestamine veinisektoris

I JAOTIS

EELSÄTTED

Artikkel 1

Mõisted

Käesoleva liite kohaldamisel on:

a) veinikaubanduse eeskirjad — kõik käesoleva protokolli sätted;

b) pädev asutus — iga asutus või amet, mille lepinguosaline on määranud veinikaubanduse eeskirjade täitmise tagamiseks;

c) kontaktasutus — pädev asutus või asutus, mille lepinguosaline on määranud koostöö tegemiseks teiste lepinguosaliste kontaktasutustega;

d) taotluse esitanud asutus — pädev haldusasutus, mille lepinguosaline on selleks määranud ja kes taotleb käesoleva liitega reguleeritud valdkondades abi;

e) taotluse saanud asutus — pädev organ või asutus, mille lepinguosaline on selleks määranud ja kes võtab käesoleva liitega reguleeritud valdkondades vastu abitaotluse;

f) rikkumine — iga veinikaubanduse eeskirjade rikkumine ja iga katse neid eeskirju rikkuda.

Artikkel 2

Ulatus

1. Lepinguosalised abistavad üksteist käesolevas liites sätestatud viisil ja tingimustel. Veinikaubanduse eeskirjade nõuetekohane kohaldamine tagatakse eelkõige vastastikuse abiga ning nende eeskirjade rikkumiste avastamise ja uurimisega.

2. Nende eeskirjadega seotud asjades abistamist, mis on sätestatud käesolevas liites, kohaldatakse lepinguosaliste kõikide asutuste suhtes. See ei piira nende eeskirjade kohaldamist, mis on seotud lepinguosaliste vastastikuse abiga kriminaalmenetlustes või kriminaalasjades.

II JAOTIS

LEPINGUOSALISTE TEHTAVAD KONTROLLID

Artikkel 3

Põhimõtted

1. Lepinguosalised võtavad vajalikke meetmeid, et tagada artiklis 2 ettenähtud abi asjakohaste kontrollmeetmete abil.

2. Niisugused kontrollid viiakse läbi süstemaatiliselt või pisteliselt. Pistelise kontrolli puhul tagavad lepinguosalised, et nende arv, laad ja sagedus on representatiivne.

3. Lepinguosalised tagavad, et pädevatel asutustel on lõikes 1 nimetatud kontrollide tõhusaks tegemiseks piisav arv sobivaid, kvalifitseeritud ja kogenud töötajaid. Nad võtavad kõik vajalikud meetmed, et hõlbustada oma pädevate asutuste ametnike tööd, eelkõige seoses järgmisega:

- juurdepääs viinamarjaistandustesse, veinitootmis- ja ladustamisseadmetele, veinisektori toodete töötlemisseadmetele ja nende toodete transpordivahenditele;

- juurdepääs nende isikute äriruumidele (või ladudele) ja veokitele, kelle eesmärgiks on müüa, turustada või vedada veinisektori tooteid või tooteid, mis võivad olla ettenähtud veinisektoris kasutamiseks;

- võimalus teha veinisektori toodete ja ainete või selliste toodete valmistamisel kasutatavate toodete inventuuri;

- võimalus võtta proove toodetest, mida hoitakse eesmärgiga neid müüa, turustada või vedada;

- võimalus uurida kontrolli tegemiseks raamatupidamis- või muid dokumente ning teha neist koopiaid või väljavõtteid;

- võimalus võtta veinisektori toote või sellise toote valmistamiseks kasutatava toote valmistamise, ladustamise, vedamise, kirjeldamise, esitlemise, teisele lepinguosalisele eksportimise ja turustamise suhtes asjakohased kaitsemeetmed, kui on alust arvata, et ühenduse sätteid on tõsiselt rikutud, eelkõige pettuse ja terviseohu puhul.

Artikkel 4

Kontrolliasutused

1. Kui lepinguosaline määrab mitu pädevat asutust, tagab ta nende asutuste töö kooskõlastamise.

2. Iga lepinguosaline määrab ühe kontaktasutuse. Määratud asutus:

- saadab käesoleva liite rakendamisega seotud koostöötaotlused teiste lepinguosaliste kontaktasutustele;

- võtab vastu taotlusi viimastelt asutustelt ja saadab need enda asjaomase lepinguosalise asutustele või asutustele;

- esindab seda lepinguosalist suhetes teiste lepinguosalistega III jaotisega reguleeritud koostöö raames;

- teavitab teist lepinguosalist artikli 3 kohaselt võetud meetmetest.

III JAOTIS

KONTROLLIASUTUSTE VASTASTIKUNE ABI

Artikkel 5

Abistamine taotluse korral

1. Taotluse esitanud asutuse palvel esitab taotluse saanud asutus kogu asjakohase teabe, mis aitab taotluse esitanud asutusel kontrollida veinikaubanduse eeskirjade nõuetekohast kohaldamist, sealhulgas teabe täheldatud või kavandatud toimingute kohta, millega rikutakse või võidakse rikkuda neid eeskirju.

2. Taotluse esitanud asutuse põhjendatud taotluse korral viib taotluse saanud asutus läbi erakorralise järelevalve toimingud või kontrollid või võtab selleks vajalikud meetmed, et saavutada soovitud eesmärgid.

3. Lõigetes 1 ja 2 nimetatud taotluse saanud asutus tegutseb nii, nagu ta tegutseks enda nimel või oma riigi asutuse taotlusel.

4. Kokkuleppel taotluse saanud asutusega võib taotluse esitanud asutus määrata enda ametnikud või selle lepinguosalise, keda ta esindab, pädeva asutuse ametnikud:

- et saada selle lepinguosalise pädevate asutuste ruumides, kus taotluse saanud asutus asub, teavet veinikaubanduse eeskirjade nõuetekohase kohaldamise või kontrollitoimingute kohta, sealhulgas veodokumentidest ja muudest dokumentidest või registri väljavõtetest koopiate tegemine;

- või et olla kohal, kui tehakse lõike 2 alusel taotletud toiminguid.

Esimeses taandes osutatud koopiaid võib teha ainult kokkuleppel taotluse saanud asutusega.

5. Taotluse esitanud asutus, kes soovib saata lepinguosalise juurde lõike 4 esimese lõigu kohaselt määratud ametniku, et ta viibiks selle lõigu teises taandes nimetatud kontrollitoimingute juures, teatab sellest taotluse saanud asutusele aegsasti enne nende toimingute algust.

Taotluse saanud asutuse ametnikud vastutavad alati kontrollitoimingute läbiviimise eest.

Taotluse esitanud asutuse ametnikud:

- esitavad kirjaliku loa, kus on märgitud nende isik ja amet,

- omavad lepinguosalise taotluse saanud asutuse poolt nende enda ametnike suhtes asjaomaste kontrollide läbiviimisel kehtestatud vastutuse piires:

- artikli 3 lõikes 3 ettenähtud juurdepääsuõigusi,

- õigust olla teavitatud kontrollide tulemustest, mida artikli 3 lõike 3 kohaselt teevad taotluse saanud asutuse ametnikud,

- järgivad kontrollimise ajal lepinguosalise ametnikele sellel territooriumil kehtivaid eeskirju ja ametitavasid, kus kontrollitoiminguid läbi viiakse.

6. Käesolevas artiklis nimetatud põhjendatud taotlused saadetakse kõnealuse lepinguosalise taotluse saanud asutusele selle lepinguosalise kontaktasutuse kaudu. Sama kehtib ka:

- taotlustele antud vastuste suhtes ja

- teatiste suhtes, mis käsitlevad lõigete 2, 4 ja 5 kohaldamist.

Erandina esimesest lõigust ja nendevahelise tõhusama koostöö huvides võib lepinguosaline teatavatel asjakohastel juhtudel lubada pädeval asutusel:

- esitada põhjendatud taotluse või teatise otse teise lepinguosalise pädevale asutusele;

- vastata ise otse teise lepinguosalise pädevalt asutuselt saadud põhjendatud taotlusele või teatisele.

Artikkel 6

Viivitamatu teatamine

Kui lepinguosalise pädeval asutusel on alust kahtlustada või kui ta saab teada, et:

- käesolevas protokollis nimetatud toode ei vasta veinikaubanduse eeskirjadele või selle omandamisel, valmistamisel või turustamisel on kasutatud pettust, ja

- eeskirjade rikkumine on ühe või mitme lepinguosalise huvides ja võib seetõttu kaasa tuua haldusmeetmeid või kohtumenetluse,

teavitab pädev asutus oma kontaktasutuse kaudu viivitamatult asjaomase lepinguosalise kontaktasutust.

Artikkel 7

Abitaotluse vorm ja sisu

1. Käesoleva liite kohased taotlused tehakse kirjalikult. Taotlusele lisatakse selle täitmiseks vajalikud dokumendid. Kui see on olukorra pakilisuse tõttu vajalik, võib vastu võtta suulisi taotlusi, kuid need tuleb viivitamata kirjalikult kinnitada.

2. Lõike 1 kohastes taotlustes esitatakse järgmised andmed:

- taotluse esitanud asutuse nimi;

- taotletav meede;

- taotluse objekt ja põhjus;

- asjakohased õigusnormid;

- võimalikult täpsed ja täielikud andmed uuritavate füüsiliste ja juriidiliste isikute kohta;

- oluliste faktide kokkuvõte.

3. Taotlused esitatakse taotluse saanud asutuse asjaajamiskeeles või sellele asutusele vastuvõetavas keeles.

4. Kui taotlus ei vasta vorminõuetele, võib nõuda selle parandamist või täiendamist; sellest hoolimata võib võtta ettevaatusabinõusid.

Artikkel 8

Teabeedastuse vorm

1. Taotluse saanud asutus edastab taotluse esitanud asutusele uurimistulemused dokumentide, nende tõestatud ärakirjade, aruannete jms kujul.

2. Lõikes 1 ettenähtud dokumente võib asendada elektroonilises vormis oleva teabega, mis on koostatud samal eesmärgil.

Artikkel 9

Erandid abistamiskohustusest

1. Lepinguosaline või taotluse saanud asutus võib keelduda käesolevas liites ettenähtud abistamisest, kui see:

- tõenäoliselt kahjustab suveräänsust, avalikku korda, julgeolekut või muid olulisi huve; või

- hõlmab valuuta- või maksueeskirju.

2. Kui taotluse esitanud asutus palub abi, mida ta ise ei suudaks taotluse korral anda, viitab ta sellele asjaolule oma taotluses. Sel juhul otsustab taotluse saanud asutus, kuidas sellisele taotlusele vastata.

3. Kui abist keeldutakse, tuleb kõnealusest otsusest ja selle põhjustest viivitamata teatada taotluse esitanud asutusele.

Artikkel 10

Üldsätted

1. Artiklites 5 ja 6 nimetatud teabele lisatakse dokumendid või muu tõendusmaterjal ning andmed haldusmeetmete või kohtumenetluste kohta, mis on eelkõige seotud:

- koostise ja organoleptiliste omadustega;

- kirjeldamise ja esitlemisega;

- kõnealuse toote valmistamis- ja turustamiseeskirjade täitmisega.

2. Kontaktasutused, kes on seotud asjaga, milleks artiklites 5 ja 6 nimetatud vastastikuse abistamise menetlus on algatatud, teavitavad üksteist viivitamata:

- uurimise käigust, eelkõige aruannete ja muude dokumentide või andmekandjate abil ja

- pärast asjaomaseid toiminguid algatatud haldus- või kohtumenetlusest.

3. Käesoleva liite kohaldamisega seotud reisikulud kannab lepinguosaline, kes on määranud artikli 5 lõigetes 2 ja 4 nimetatud meetmete rakendamiseks ametniku.

4. Käesoleva artikli kohaldamine ei piira kohtumenetluste saladuse kohta käivate siseriiklike sätete kohaldamist.

IV JAOTIS

ÜLDSÄTTED

Artikkel 11

Proovide kogumine

1. II ja III jaotise kohaldamisel võib lepinguosalise pädev asutus paluda teise lepinguosalise pädeval asutusel võtta proove kooskõlas selle lepinguosalise asjakohaste sätetega.

2. Taotluse saanud asutus hoiab lõike 1 kohaselt võetud proove enda käes ning määrab muu hulgas kindlaks laboratooriumi, kus neid analüüsitakse. Taotluse esitanud asutus võib paralleelproovide analüüsimiseks määrata teise laboratooriumi. Selleks saadab taotluse saanud asutus taotluse esitanud asutusele asjakohase proovide arvu.

3. Kui taotluse esitanud asutusel ja taotluse saanud asutusel tekib lõikes 2 nimetatud kontrollitulemuste suhtes lahkarvamusi, tehakse vaheanalüüs ühiselt määratud laboratooriumis.

Artikkel 12

Konfidentsiaalsuskohustus

1. Igasugune käesoleva liite kohaselt mis tahes kujul edastatud teave on salajane. Selle teabe suhtes kehtib ametisaladuse hoidmise kohustus ja sellele laieneb kaitse, mis on ette nähtud vastavalt asjaoludele vastuvõtva lepinguosalise asjakohastes õigusnormides või ühenduse ametiasutuste suhtes kohaldatavates vastavates sätetes.

2. Käesolev liide ei kohusta lepinguosalist, kelle õigusnormide või haldustavadega on kehtestatud käesoleva liite piirangutest rangemad tootmis- ja ärisaladuse piirangud, esitama andmeid, kui taotlev lepinguosaline ei võta meetmeid nimetatud rangemate piirangute täitmiseks.

Artikkel 13

Teabe kasutamine

1. Saadud teavet kasutatakse üksnes käesoleva liite eesmärkide kohaselt ja seda võib iga lepinguosalise territooriumil muudel eesmärkidel kasutada üksnes teabe esitanud haldusasutuse eelneval kirjalikul nõusolekul, järgides kõiki selle asutuse kehtestatud piiranguid.

2. Lõige 1 ei takista teabe kasutamist kohtu- või haldusmenetluses, mis hiljem algatatakse süüteo asjas üldise kriminaalõiguse alusel, tingimusel et see on saadud rahvusvahelise vastastikuse õigusabi osutamise raames.

3. Lepinguosalised võivad käesoleva liite sätete kohaselt saadud teavet ja uuritud dokumente kasutada tõenditena oma tõendusmaterjalides, aruannetes ja ütlustes ning kohtumenetlustes ja süüdistustes.

Artikkel 14

Käesoleva liite kohaselt saadud teave — õigusjõud

Teiste lepinguosaliste pädevad asutused võivad tugineda lepinguosalise pädevate asutuste eriametnike käesoleva liite kohaldamisel saadud järeldustele. Niisugustel juhtudel ei ole neil seetõttu, et järeldused ei pärine kõnealuselt lepinguosaliselt, vähem kaalu.

Artikkel 15

Kontrollitavad isikud

Füüsilised või juriidilised isikud või selliste isikute rühmad, kelle tegevuse suhtes võidakse kohaldada käesolevas liites osutatud kontrolle, ei tohi kontrollide tegemist takistada ja peavad nende läbiviimisele alati kaasa aitama.

Artikkel 16

Rakendamine

1. Lepinguosalised edastavad üksteisele:

- kontaktasutuste nimekirjad, kes on määratud käesolevat liidet vahetult kohaldama;

- laboratooriumide nimekirjad, kellel on lubatud teha analüüse artikli 11 lõike 2 kohaselt.

2. Lepinguosalised konsulteerivad üksteisega ja teatavad seejärel üksteisele käesoleva liite sätete kohaselt vastu võetud üksikasjalikest rakenduseeskirjadest. Eelkõige edastavad nad üksteisele siseriiklikud õigusnormid ning haldus- ja kohtuotsuste kokkuvõtte, millel on veinikaubanduse eeskirjade nõuetekohase kohaldamise seiskohast oluline tähtsus.

Artikkel 17

Vastastikune täiendavus

Käesolev liide täiendab kõiki kahe või enama lepinguosalise vahel sõlmitud või sõlmitavaid vastastikuse abistamise lepinguid, takistamata nende kohaldamist. Samuti ei takista protokoll ulatuslikumat vastastikust abi nende lepingute alusel.

"

[1] Vajaduse korral kustutada

[2] Vajaduse korral kustutada

--------------------------------------------------

EMP Ühiskomitee otsuse nr 7/94

LISA 2

EMP lepingu I LISA (VETERINAAR- JA FÜTOSANITAARKÜSIMUSED) muudetakse vastavalt allpool sätestatule.

A. I peatükk. VETERINAARKÜSIMUSED

I. Sissejuhatavas osas

1. Lõige 4 asendatakse järgmisega:

"4. Käesolevas peatükis nimetatud õigusakte, välja arvatud direktiive 91/67/EMÜ, 91/492/EMÜ, 91/493/EMÜ, 92/48/EMÜ, 93/53/EMÜ and 93/54/EMÜ ning otsuseid 91/654/EMÜ, 92/92/EMÜ, 92/528/EMÜ, 92/532/EMÜ, 92/538/EMÜ, 93/22/EMÜ, 93/25/EMÜ, 93/39/EMÜ, 93/40/EMÜ, 93/44/EMÜ, 93/51/EMÜ, 93/55/EMÜ, 93/56/EMÜ, 93/57/EMÜ, 93/58/EMÜ, 93/59/EMÜ, 93/73/EMÜ, 93/74/EMÜ, 93/75/EMÜ, 93/76/EMÜ, 93/169/EMÜ, 93/383/EMÜ ja 93/351/EMÜ, ei kohaldata Islandi suhtes.

Direktiivi 90/667/EMÜ ja otsust 92/562/EMÜ kohaldatakse aga Islandi suhtes, kuid ainult seoses kalajäätmete kõrvaldamise ja ümbertöötamisega, nende turuleviimisega ning nakkusetekitajate vältimisega kalast valmistatud söötades. Lisaks sellele kohaldatakse Islandi suhtes direktiivi 92/118/EMÜ I lisa, 6. peatüki I lisa A punkti teise taande sätteid.

Teised lepinguosalised võivad säilitada kolmandatele riikidele mõeldud kaubanduskorra Islandiga kauplemisel nendes valdkondades, mida ei hõlma mainitud õigusaktid ja sätted. Lepinguosalised vaatavad selle küsimuse läbi 1995. aasta jooksul."

2. Lõige 11 asendatakse järgmisega:

"11. Ühiste tugilaborite ja koordineerivate instituutide kindlaksmääramine.

Ilma et see piiraks rahalisi tagajärgi, kasutatakse ühenduse tugilaboreid ja koordineerivaid instituute lepinguosaliste tugilaborite ja koordineerivate instituutidena.

Lepinguosalised arutavad töötingimuste kindlaksmääramist."

3. Lõike 11 järele lisatakse järgmine uus lõige:

"11a. Suu- ja sõrataudi vaktsiinide ühiste varude kindlaksmääramine.

Ilma et see piiraks rahalisi tagajärgi, kasutatakse ühenduse suu- ja sõrataudi vaktsiinide varusid kõigi lepinguosaliste varudena.

Lepinguosalised peavad nõu, et:

- organiseerida üleminek siseriiklikest varudest ühenduse varudesse;

- lahendada kõik eeskätt töötingimuste, finantsküsimuste, antigeenide asendamise, antigeenide võimaliku kasutamise ja kohapealse kontrolliga seotud probleemid."

4. Lõike 12 järele lisatakse järgmine uus lõige:

"13. nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ, 13. juuli 1992, milles sätestatakse selliste loomade, sperma, munarakkude ja embrüote ühendusesisest kauplemist ja ühendusse importimist reguleerivad loomatervishoiunõuded, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A lisa I punktis osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiunõudeid (EÜT L 268, 14.9.1992, lk 54), nõukogu direktiivi 92/102/EMÜ, 27. november 1992, loomade identifitseerimise ja registreerimise kohta (EÜT L 355, 5.12.1992, lk 32) ja komisjoni otsust 93/317/EMÜ, 21. aprill 1993, veiste kõrvamärkide koodi kohta (EÜT L 122, 18.5.1993, lk 45) ei ole käesolevale lepingule lisatud. Lepinguosalised vaatavad selle küsimuse läbi 1995. aasta jooksul."

II. PÕHITEKSTID

5. Punktile 1 (nõukogu direktiiv 64/432/EMÜ) lisatakse enne kohandusi järgmised taanded:

"— 391 L 0499: nõukogu direktiiv 91/499/EMÜ, 26. juuni 1991 (EÜT L 268, 24.9.1991, lk 107),

— 391 L 0687: nõukogu direktiiv 91/687/EMÜ, 11. detsember 1991 (EÜT L 377, 31.12.1991, lk 16),

— 392 L 0065: nõukogu direktiiv 92/65/EMÜ, 13. juuli 1992 (EÜT L 268, 14.9.1992, lk 54)."

6. Punktile 3 (nõukogu direktiiv 90/426/EMÜ) lisatakse enne kohandusi järgmine tekst:

", muudetud järgmiste aktidega:

— 392 D 0130: komisjoni otsus 92/130/EMÜ, 13. veebruar 1992 (EÜT L 47, 22.2.1992, lk 26),

— 392 L 0036: nõukogu direktiiv 92/36/EMÜ, 29. aprill 1992 (EÜT L 157, 10.6.1992, lk 28)."

7. Punktile 4 (nõukogu direktiiv 90/539/EMÜ) lisatakse enne kohandusi järgmine tekst:

", muudetud järgmiste aktidega:

— 392 D 0369: komisjoni otsus 92/369/EMÜ, 24. juuni 1992 (EÜT L 195, 14.7.1992, lk 25),

— 392 L 0065: nõukogu direktiiv 92/65/EMÜ, 13. juuli 1992 (EÜT L 268, 14.9.1992, lk 54)."

8. Punktile 5 (nõukogu direktiiv 91/67/EMÜ) lisatakse enne kohandust järgmine tekst:

", muudetud järgmise aktiga:

— 393 L 0054: nõukogu direktiiv 93/54/EMÜ, 24. juuni 1993 (EÜT L 175, 19.7.1993, lk 34)."

9. Punktile 6 (nõukogu direktiiv 89/556/EMÜ) lisatakse enne kohandust järgmine taane:

"— 393 L 0052: nõukogu direktiiv 93/52/EMÜ, 24. juuni 1993 (EÜT L 175, 19.7.1993, lk 21)."

10. Punktile 7 (nõukogu direktiiv 88/407/EMÜ) lisatakse enne kohandust järgmine taane:

"— 393 L 0060: nõukogu direktiiv 93/60/EMÜ, 30. juuni 1993 (EÜT L 186, 28.7.1993, lk 28)."

11. Punktile 9 (nõukogu direktiiv 72/461/EMÜ) lisatakse enne kohandusi järgmised taanded:

"— 391 L 0687: nõukogu direktiiv 91/687/EMÜ, 11. detsember 1991 (EÜT L 377, 31.12.1991, lk 16),

— 392 L 0118: nõukogu direktiiv 92/118/EMÜ, 17. detsember 1992 (EÜT L 62, 15.3.1993, lk 49)."

12. Punktile 10 (nõukogu direktiiv 91/494/EMÜ) lisatakse enne kohandust järgmine tekst:

", muudetud järgmise aktiga:

— 392 L 0116: nõukogu direktiiv 92/116/EMÜ, 17. detsember 1992 (EÜT L 62, 15.3.1993, lk 1)."

13. Punktile 11 (nõukogu direktiiv 80/215/EMÜ) lisatakse enne kohandusi järgmine taane:

"— 391 L 0687: nõukogu direktiiv 91/687/EMÜ, 11. detsember 1991 (EÜT L 377, 31.12.1991, lk 16)."

14a. Punktile 12 (nõukogu direktiiv 85/511/EMÜ) lisatakse enne kohandusi järgmine taane:

"— 392 D 0380: komisjoni otsus 92/380/EÜ, 2. juuli 1992 (EÜT L 198, 17.7.1992, lk 54)."

14b. Punkti 12 (nõukogu direktiiv 85/511/EMÜ) kohandus a asendatakse järgmisega:

"a) A lisas lisatakse seoses kommertslaboritega, millel on lubatud käidelda vaktsiinide tootmiseks suu ja sõrataudi elusviirust:

"Rootsi: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala.""

15a. Punktile 14 (nõukogu direktiiv 80/217/EMÜ) lisatakse enne kohandusi järgmised taanded:

"— 391 L 0685: nõukogu direktiiv 91/685/EMÜ, 11. detsember 1991 (EÜT L 377, 31.12.1991, lk 1),

— 393 D 0384: nõukogu otsus 93/384/EMÜ, 14. juuni 1993 (EÜT L 166, 8.7.1993, lk 34)."

15b. Järgmisest tekstist saavad punkti 14 (nõukogu direktiiv 80/217/EMÜ) uued kohandused a ja b:

"a) artikli 2 lõige f asendatakse järgmisega:

"f) põllumajandusettevõte — kehtivate siseriiklike eeskirjade määratlustele vastavad põllumajandusettevõtte või vahendaja ruumid, mis asuvad lepinguosalise territooriumil ja kus hoitakse või peetakse regulaarselt loomi, välja arvatud hobuslasi, ja nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/426/EMÜ (hobuslaste liikumist ja kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta) artikli 2 punktis a määratletud põllumajandusettevõte;"

b) artikli 2 lõige j asendatakse järgmisega:

"j) pädev asutus — lepinguosalise keskasutus, mis on pädev läbi viima veterinaar-ja zootehnilist kontrolli või mis tahes asutus, millele pädev asutus on selle pädevuse delegeerinud;"

15c. Punkti 14 (nõukogu direktiiv 80/217/EMÜ) endised kohandused a ja b muudetakse kohandusteks c ja d.

16. Punktile 14 (nõukogu direktiiv 80/217/EMÜ) järele lisatakse järgmised uued pealkirjad ja uued punktid:

"Hobuste aafrika katk

14a. 392 L 0035: nõukogu direktiiv 92/35/EMÜ, 29. aprill 1992, milles sätestatakse hobuste aafrika katku kontrollieeskirjad ja tõrjemeetmed (EÜT L 157, 10.6.1992, lk 19).

Käesolevas lepingus loetakse selle direktiivi sätteid järgmises kohanduses:

a) Artikli 17 lõike 2 teisel lõigus asendatakse sõnad "hiljemalt kolm kuud pärast käesoleva direktiivi jõustumist" Soomega seoses sõnadega "hiljemalt kaksteist kuud pärast käesoleva direktiivi jõustumist".

b) I lisale lisatakse seoses riiklike hobuste aafrika katku laboritega järgmine tekst:

"Austria: | Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung, Viin — Hetzendorf |

Soome: | Statens Veterinære Institut for Virusforskning, Lindholm, 4771 Kalvehave, Taani |

Norra: | Statens Veterinære Institut for Virusforskning, Lindholm, 4771 Kalvehave, Taani |

Rootsi: | Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala" |

c) III lisa lõikes 1 asendatakse sõnad "konsulteerides komisjoniga" sõnadega "konsulteerides komisjoni ja EFTA järelevalveametiga,".

Klassikaline lindude katk

14b. 392 L 0040: nõukogu direktiiv 92/40/EMÜ, 19. mai 1992, millega kehtestatakse ühenduse meetmed klassikalise lindude katku tõrjeks (EÜT L 167, 22.6.1992, lk 1).

Käesolevas lepingus loetakse selle direktiivi sätteid järgmises kohanduses:

a) Artikli 2 lõige d asendatakse järgmisega:

"d) pädev asutus — lepinguosalise keskasutus, mis on pädev läbi viima veterinaar- või zootehnilisi kontrolle, või asutus, millele keskasutus on delegeerinud selle pädevuse;"

b) Artikli 17 lõikes 3 asendatakse sõnad "hiljemalt kuus kuud pärast käesoleva direktiivi jõustumist" Soomega seoses järgmiste sõnadega:"hiljemalt kaksteist kuud pärast käesoleva direktiivi jõustumist".

c) IV lisale lisatakse järgmine tekst, mis käsitleb riiklikke klassikalise lindude katku laboreid:

"Austria: | Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung, Viin — Hetzendorf |

Soome: | Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsingi/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors |

Norra: | Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala, Rootsi |

Rootsi: | Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala" |

Newcastle'i haigus

14c. 392 L 0066: nõukogu direktiiv 92/66/EMÜ, 14. juuli 1992, millega kehtestatakse ühenduse meetmed Newcastle'i haiguse tõrjeks (EÜT L 260, 5.9.1992, lk 1).

Käesolevas lepingus loetakse selle direktiivi sätteid järgmises kohanduses:

a) Artikli 2 lõige e asendatakse järgmisega:

"e) pädev asutus — lepinguosalise keskasutus, mis on pädev läbi viima veterinaar- või zootehnilisi kontrolle, või asutus, millele keskasutus on delegeerinud selle pädevuse;"

b) IV lisale lisatakse järgmine tekst, mis käsitleb riiklikke Newcastle'i haiguse laboreid:

"Austria: | Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung, Viin — Hetzendorf |

Soome: | Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsingi/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors |

Norra: | Veterinærinstituttet, Oslo |

Rootsi: | Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala |

."

Kalahaigused

14d. 393 L 0053: nõukogu direktiiv 93/53/EMÜ, 24. juuni 1993, millega kehtestatakse ühenduse miinimummeetmed teatavate kalahaiguste tõrjeks (EÜT L 175, 19.7.1993, lk 23).

Käesolevas lepingus loetakse selle direktiivi sätteid järgmises kohanduses:

a) Austria, Soome ja Rootsi täidavad artikli 3 sätteid hiljemalt 1. juulil 1995.

b) A lisale lisatakse järgmine tekst, mis käsitleb kalahaigustega tegelevaid riigi tugilaboreid:

"Austria: | Institut für Fischkunde, Veterinärmedizinische Universität, Viin |

Soome: | Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsingi/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors |

Island: | Rannsóknadeild fisksjúkdóma, Tilraunastöö í meinafræöi, Háskóla Íslands, Reykjavík |

Norra: | Veterinærinstituttet, Oslo |

Rootsi: | Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala" |

Muud haigused

14e. 392 L 0119: nõukogu direktiiv 92/119/EMÜ, 17. detsember 1992, millega kehtestatakse üldised ühenduse meetmed teatavate loomahaiguste tõrjeks ja sigade vesikulaarhaigusega seotud erimeetmed (EÜT L 62, 15.3.1993, lk 69).

Käesolevas lepingus loetakse selle direktiivi sätteid järgmises kohanduses:

a) Artikli 20 lõike 3 punktis i asendatakse sõnad "hiljemalt kuus kuud pärast käesoleva direktiivi jõustumist" Rootsiga seoses järgmiste sõnadega: "hiljemalt 1. jaanuaril 1995".

b) II lisa punktile 5 lisatakse järgmine tekst, mis käsitleb sigade vesikulaarhaigusega tegelevaid riiklikke laboreid:

"Austria: | Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung, Viin — Hetzendorf |

Soome: | Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsingi/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors |

Norra: | Statens Veterinære Institut for Virusforskning, Lindholm, 4771 Kalvehave, Taani |

Rootsi: | Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala" |

17. Punktile 15 (nõukogu direktiiv 82/894/EMÜ) lisatakse enne kohandust järgmine taane:

"— 392 D 0450: komisjoni otsus 92/450/EMÜ, 30. juuli 1992 (EÜT L 248, 28.8.1992, lk 77)."

18a. Punktile 18 (nõukogu direktiiv 64/433/EMÜ) lisatakse enne kohandusi järgmine taane:

"— 392 L 0005: nõukogu direktiiv 92/5/EMÜ, 10. veebruar 1992 (EÜT L 57, 2.3.1992, lk 1)."

18b. Kohandus a punktis 18 (nõukogu direktiiv 64/433/EMÜ) asendatakse järgmisega:

"a) Artikli 4 lõikes A lõigu esimeses lauses nimetatud kuupäevad "1. jaanuaril 1993" ja "31. detsembril 1991" asendatakse EFTA riikidega seoses vastavalt kuupäevadega "1. jaanuaril 1995" ja "lepingu jõustumisele eelneval päeval"."

19. Kohandus a punktis 19 (nõukogu direktiiv 91/498/EMÜ) asendatakse järgmisega:

"a) Artikli 2 lõikes 1 nimetatud kuupäev "31. detsembrini 1995" asendatakse kuupäevaga "31. detsembrini 1996" seoses Austria, Norra ja Rootsiga ning "31. detsembrini 1997" seoses Soomega."

20a. Punktile 20 (nõukogu direktiiv 71/118/EMÜ) lisatakse enne kohandust järgmine taane:

"— 392 L 0116: nõukogu direktiiv 92/116/EMÜ, 17. detsember 1992 (EÜT L 62, 15.3.1993, lk 1)."

20b. Kohandused a-d punktis 20 (nõukogu direktiiv 71/118/EMÜ) asendatakse järgmisega:

"a) Olenemata käesoleva direktiivi lisamisest lepingusse, võib Rootsi kuni 1. jaanuarini 1995, Norra kuni 1. juulini 1995 ning Austria ja Soome kuni 1. jaanuarini 1996 säilitada siseturul siseriiklike eeskirjade kohaselt heakskiidetud asutused. Selliste asutuste toodang peab kandma riiklikku tervisemärki.

b) artikli 6 lõike 1 kuuenda lõigu viimase lause algus sõnastatakse järgmiselt: "Teavitatakse teisi lepinguosalisi, EFTA järelevalveametit ja Euroopa Ühenduste Komisjoni".

c) Artiklit 13 ei kohaldata.

d) I lisa XII peatüki lõike 66 punkti a esimesse taandesse lisatakse järgmine:

"— AT — FI — NO — SE."

e) I lisa XII peatüki lõike 66 punkti a kolmandale taandele lisatakse järgmine:

"EFTA"

21a. Punktile 21 (nõukogu direktiiv 77/99/EMÜ) lisatakse enne kohandusi järgmised taanded:

"— 392 L 0005: nõukogu direktiiv 92/5/EMÜ, 10. veebruar 1992 (EÜT L 57, 2.3.1992, lk 1),

— 392 L 0045: nõukogu direktiiv 92/45/EMÜ, 16. juuni 1992 (EÜT L 268, 14.9.1992, lk 35),

— 392 L 0116: nõukogu direktiiv 92/116/EMÜ, 17. detsember 1992 (EÜT L 62, 15.3.1993, lk 1),

— 392 L 0118: nõukogu direktiiv 92/118/EMÜ, 17. detsember 1992 (EÜT L 62, 15.3.1993, lk 49)."

21b. Kohandused a-d punktis 21 (nõukogu direktiiv 77/99/EMÜ) asendatakse järgmisega:

"a) Artikli 8 lõike 1 viimase lõigu lause algus sõnastatakse järgmiselt: "Teavitatakse teisi lepinguosalisi, EFTA järelevalveametit ja Euroopa Ühenduste Komisjoni".

b) Artiklis 10 teises ja kolmandas lõigus nimetatud kuupäev "1. jaanuar 1996" asendatakse kuupäevaga "1. jaanuar 1997" seoses Norra ja Rootsiga ning kuupäevaga "1. jaanuar 1998" seoses Austria ja Soomega.

c) Artiklit 14 ei kohaldata.

d) B lisa VI peatüki lõike 4 punkti a alapunkti i esimesele taandele lisatakse järgmine:

"— AT — FI — NO — SE."

e) B lisa VI peatüki lõike 4 punkti a alapunkti i teisele taandele ja alapunkti ii kolmandale taandele lisatakse järgmine:

"EFTA"

22. Punkti 21 (nõukogu direktiiv 77/99/EMÜ) järele lisatakse järgmine uus punkt:

"21a. 392 L 0120: nõukogu direktiiv 92/120/EMÜ, 17. detsember 1992 teatavate loomsete saaduste tootmist ja turustamist käsitlevatest teatavatest ühenduse tervishoiueeskirjadest ajutiste ja piiratud ulatusega erandite tegemise tingimuste kohta (EÜT L 62, 15.3.1993, lk 89).

Käesolevas lepingus loetakse selle direktiivi sätteid järgmises kohanduses:

a) Artikli 1 lõikes 1 nimetatud kuupäev "31. detsembrini 1995" asendatakse kuupäevaga "31. detsembrini 1997" seoses Soomega.

b) Artikli 1 lõikes 1 asendatakse sõnad "kuuluvad kontrollimisele direktiivi 89/662/EMÜ artikli 5 lõikes 2 sätestatud reeglite alusel" sõnadega "vastavad sihtlepinguosalise eeskirjadele"."

23a. Punktile 22 (nõukogu direktiiv 88/657/EMÜ) lisatakse enne kohandusi järgmine taane:

"— 392 L 0110: nõukogu direktiiv 92/110/EMÜ, 14. detsember 1992 (EÜT L 394, 31.12.1992, lk 26)."

23b. Järgmisest saab punkti 22 (nõukogu direktiiv 88/657/EMÜ) uus kohandus b:

"b) Artikli 13 lõikes 1 nimetatud kuupäev "1. jaanuarini 1996" asendatakse kuupäevaga "1. jaanuarini 1997" seoses Soome ja Rootsiga ning kuupäevaga "1. jaanuarini 1998" seoses Austria ja Norraga."

23c. Endine kohandus b punktis 22 (nõukogu direktiiv 88/657/EMÜ) muudetakse taandeks c.

24a. Punktile 23 (nõukogu direktiiv 89/437/EMÜ) lisatakse enne kohandusi järgmine taane:

"— 391 L 0684: nõukogu direktiiv 91/684/EMÜ, 19. detsember 1991 (EÜT L 376, 31.12.1991, lk 38)."

24b. Kohandus a punktis 23 (nõukogu direktiiv 89/437/EMÜ) asendatakse järgmisega:

"a) Artiklis 2 asendatakse esimene lause järgmisega:

"Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:

- munad — koorega kanamunad, mis kõlbavad otse inimtoiduks või toiduainetööstuses tarvitamiseks, v.a katkised munad, hauduma pandud munad ja keedetud munad;

- tööstusmunad — koorega kanamunad, v.a eelmises taandes nimetatud munad, ning katkised ja hauduma pandud munad, v.a keedetud munad."

Kasutatakse ka järgmisi mõisteid:"

25. Punkti 24 (nõukogu direktiiv 91/493/EMÜ) järele lisatakse järgmine uus punkt:

"24a. 392 L 0048: nõukogu direktiiv 92/48/EMÜ, 16. juuni 1992, millega sätestatakse teatavate laevade pardal püütud kalastussaaduste suhtes kohaldatavad minimaalsed hügieeninõuded vastavalt direktiivi 91/493/EMÜ artikli 3 lõike 1 punkti a alapunktile i (EÜT L 187, 7.7.1992, lk 41).

Käesolevas lepingus loetakse selle direktiivi sätteid järgmises kohanduses:

Artiklis 3 asendatakse teises lõigus nimetatud "30. juunil 1992" ja "31. detsembrit 1992" EFTA riikidega seoses kuupäevaga "1. jaanuaril 1994" ja tähtajaga "selle EMP Ühiskomitee otsuse jõustumise päeval, millega käesolev direktiiv vastavalt integreeritakse EMP lepingusse"."

26. Punktile 30 (nõukogu otsus 90/218/EMÜ) lisatakse järgmine tekst:

", muudetud järgmiste aktidega:

— 392 D 0098: nõukogu otsus 92/98/EMÜ, 10. veebruar 1992 (EÜT L 39, 15.2.1992, lk 41),

— 393 D 0718: nõukogu otsus 93/718/EÜ, 22. detsember 1993 (EÜT L 333, 31.12.1993, lk 72)."

27. Punktile 31 (nõukogu direktiiv 85/397/EMÜ) lisatakse enne kohandusi järgmine taane:

"— 392 L 0046: nõukogu direktiiv 92/46/EMÜ, 16. juuni 1992 (EÜT L 268, 14.9.1992, lk 1)."

28. Punkti 31 (nõukogu direktiiv 85/397/EMÜ) järele lisatakse järgmine uus pealkiri ja uued punktid:

"Piim ja piimapõhised tooted

31a. 392 L 0046: nõukogu direktiiv 92/46/EMÜ, 16. juuni 1992, millega sätestatakse toorpiima, kuumtöödeldud piima ja piimapõhiste toodete tootmise ja turuleviimise tervishoiueeskirjad (EÜT L 268, 14.9.1992, lk 1); muudetud järgmise aktiga:

- 392 L 0118: nõukogu direktiiv 92/118/EMÜ, 17. detsember 1992 (EÜT L 62, 15.3.1993, lk 49).

Käesolevas lepingus loetakse selle direktiivi sätteid järgmises kohanduses:

a) Artikli 2 lõike 17 esimene lõik asendatakse järgmisega:

"17. kaubandus — lepinguosaliste vaheline kaubandus, ilma et see piiraks EMP lepingu I lisa I peatüki sissejuhatava osa lõike 1 punkti a teise taande sätte kohaldamist."

b) Artikli 10 lõike 1 kuuenda lõigu lause algus sõnastatakse järgmiselt:

"Teavitatakse teisi lepinguosalisi, EFTA järelevalveametit ja Euroopa Ühenduste Komisjoni"

c) Artikli 15 lõikes 1 nimetatud kuupäev "30. juuniks 1993" asendatakse seoses EFTA riikidega tähtajaga "päevaks, mis eelneb selle EMP Ühiskomitee otsuse jõustumise päevale, millega käesolev direktiiv integreeritakse EMP lepingusse".

d) Artikli 19 lõiget 1 ei kohaldata.

e) Artikli 32 lõikes 1 nimetatud kuupäev "1. jaanuari 1994" asendatakse seoses EFTA riikidega kuupäevaga "1. jaanuari 1995".

f) B lisa I peatüki lõike 3 kolmandas lõigus nimetatud kuupäev "1. jaanuari 1993" asendatakse seoses EFTA riikidega tähtajaga "selle EMP Ühiskomitee otsuse jõustumise päeva, millega käesolev direktiiv integreeritakse EMP lepingusse".

g) C lisa I peatüki A osa lõike 3 punkti b neljandas lõigus nimetatud kuupäev "1. juunit 1994" asendatakse seoses EFTA riikidega kuupäevaga "1. juunit 1995".

h) C lisa IV peatüki A osa lõike 3 punkti a alapunkti i esimesse taandesse lisatakse järgmine:

"— AT — FI — NO — SE."

i) C lisa IV peatüki A osa lõike 3 punkti a alapunkti i teise taandesse ja alapunkti ii kolmandasse taandesse lisatakse järgmine:

"EFTA"

j) Kuni rakenduseeskirjade vastuvõtmiseni võib Soome kasutada antibiootikumide kindlakstegemise katses katseorganismina Streptococcus thermophilus't.

31b. 392 L 0047: nõukogu direktiiv 92/47/EMÜ, 16. juuni 1992, piima ja piimapõhiseid tooteid käsitlevatest teatavatest ühenduse tervishoiueeskirjadest ajutiste ja piiratud ulatusega erandite tegemise tingimuste kohta (EÜT L 268, 14.9.1992, lk 33).

Käesolevas lepingus loetakse selle direktiivi sätteid järgmises kohanduses:

a) Artikli 2 lõike 2 esimeses lõigus nimetatud kuupäev "1. aprilli 1993" asendatakse EFTA riikidega seoses kuupäevaga "1. septembrit 1994".

b) Artikli 2 lõike 2 neljandas lõigus nimetatud kuupäev "1. juulit 1993" asendatakse seoses EFTA riikidega kuupäevaga "1. detsembrit 1994".

c) Artikli 5 lõikes 1 nimetatud kuupäevad "1. jaanuar 1993" ja "1. jaanuar 1994" asendatakse EFTA riikidega seoses vastavalt tähtajaga "selle EMP Ühiskomitee otsuse jõustumise päeva, millega käesolev direktiiv integreeritakse EMP lepingusse" ja kuupäevaga "1. jaanuari 1995"."

29a. Punktile 32 (nõukogu direktiiv 90/667/EMÜ) lisatakse enne kohandusi järgmine tekst:

", muudetud järgmise aktiga:

— 392 L 0118: nõukogu direktiiv 92/118/EMÜ, 17. detsember 1992 (EÜT L 62, 15.3.1993, lk 49)."

29b. Kohandus c punktis 32 (nõukogu direktiiv 90/667/EMÜ) asendatakse järgmisega:

"c) Artikli 13 lõiget 1 ei kohaldata."

30a. Punktile 34 (nõukogu direktiiv 91/495/EMÜ) lisatakse enne kohandusi järgmine tekst:

", muudetud järgmiste aktidega:

— 392 L 0065: nõukogu direktiiv 92/65/EMÜ, 13. juuli 1992 (EÜT L 268, 14.9.1992, lk 54),

— 392 L 0116: nõukogu direktiiv 92/116/EMÜ, 17. detsember 1992 (EÜT L 62, 15.3.1993, lk 1)."

30b. Järgmised muudetakse punkti 34 (nõukogu direktiiv 91/495/EMÜ) uuteks kohandusteks a ja d:

"a) Artikli 2 lõike 3 esimese lause algus sõnastatakse järgmiselt:"tehistingimustes peetavad ulukid — maismaaimetajad või linnud,"

d) Artikli 6 lõike 2 seitsmendasse taandesse lisatakse sõna "tuimestus" järele järgmine tekst:"Kuid kogu põhjapõtrade tapmise protsess võib toimuda teisaldatavates tapmisruumides kooskõlas direktiivi 64/433/EMÜ sätetega"."

30c. Punkti 34 (nõukogu direktiiv 91/495/EMÜ) endised kohandused a ja b muudetakse vastavalt kohandusteks b ja c ning endised kohandused c, d, e ja f muudetakse kohandusteks e, f, g ja h.

31. Punkti 34 (nõukogu direktiiv 91/495/EMÜ) järele lisatakse järgmised uued pealkirjad ja uued punktid:

"Jahiulukiliha

34a. 392 L 0045: nõukogu direktiiv 92/45/EMÜ, 16. juuni 1992, mis käsitleb ulukite tapmist ja tootmist ja turuleviimist mõjutavaid rahvatervise ja loomade tervishoiu probleeme (EÜT L 268, 14.9.1992, lk 35), muudetud järgmise aktiga:

- 392 L 0116: nõukogu direktiiv 92/116/EMÜ, 17. detsember 1992 (EÜT L 62, 15.3.1993, lk 1).

Käesolevas lepingus loetakse selle direktiivi sätteid järgmises kohanduses:

a) Artikli 2 lõike 1 punkt h asendatakse järgmisega:

"h) kaubandus — lepinguosaliste vaheline artiklis 1 mainitud liha kaubandus, ilma et see piiraks EMP lepingu I lisa I peatüki sissejuhatava osa lõike 1 punkti a teise taande sätte kohaldamist."

b) Artikli 2 lõige 2 asendatakse järgmisega:

"Käesolevas direktiivis kasutatakse vajadusel järgmisi mõisteid:

- veterinaarkontroll — füüsiline kontroll ja/või haldusformaalsus, mida kohaldatakse artiklis 1 osutatud loomade või toodete suhtes ning mis on ette nähtud otseselt või kaudselt inimeste või loomade tervise kaitsmiseks;

- ettevõte — ettevõtja, mis toodab, ladustab, töötleb või käitleb artiklis 1 osutatud tooteid;

- pädev asutus — lepinguosalise keskasutus, mis on pädev läbi viima veterinaar- või zootehnilisi kontrolle, või asutus, millele keskasutus on delegeerinud selle pädevuse;

- riiklik veterinaararst — pädeva asutuse määratud veterinaararst.

Lisaks kasutatakse vajadusel värske liha mõistet vastavalt nõukogu 26. juuni 1964. aasta direktiivi 64/433/EMÜ (ühendusesisest värske lihaga kauplemist mõjutavate tervishoiuprobleemide kohta) artikli 2 lõikele b."

c) Artikli 3 lõike 1 punkti a kolmanda taande algus sõnastatakse järgmiselt "viivitamata pärast tapmist või kogumist".

d) Artikli 3 lõike 3 tähenduses kohaldatakse nõukogu 21. detsembri 1976. aasta direktiivi 77/96/EMÜ keeritsusside (Trichinella spiralis) kontrolli kohta värske kodusealiha impordil kolmandatest riikidest. [1]

e) Artikli 7 lõike 1 viienda lõigu viimase lause algus sõnastatakse järgmiselt: "teavitatakse teisi lepinguosalisi, EFTA järelevalveametit ja Euroopa Ühenduste Komisjoni".

f) Artiklis 8

- asendatakse lõike 2 esimeses lõigus nimetatud kuupäev "1. aprillini 1993" seoses EFTA riikidega kuupäevaga "1. jaanuarini 1995".

- lõikes 3 nimetatud kuupäev "1. oktoobrini 1992" asendatakse seoses EFTA riikidega kuupäevaga "1. oktoobrini 1994".

g) Artikli 14 lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata.

h) Artikli 23 lõiget 3 ei kohaldata.

i) I lisa VII peatüki lõike 2 punkti a alapunkti i esimesele taandele lisatakse järgmine:

"/AT/FI/NO/SE"

j) I lisa VII peatüki lõike 2 punkti a alapunkti i kolmandas taandes lisatakse initsiaalidele järgmine:

"EFTA"

Muud loomsed saadused

34b. 392 L 0118: nõukogu direktiiv 92/118/EMÜ, 17. detsember 1992, milles sätestatakse selliste toodete ühendusesisest kaubandust ja ühendusse importimist reguleerivad loomatervishoiu- ja rahvatervisekaitsenõuded, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 89/662/EMÜ A lisa I peatükis ja nakkusetekitajate puhul direktiivis 90/425/EMÜ osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud nõudeid (EÜT L 62, 15.3.1993, lk 49).

Käesolevas lepingus loetakse selle direktiivi sätteid järgmises kohanduses:

a) Artikkel 1 asendatakse järgmisega:

"Käesolev direktiiv sätestab loomsete saaduste EMP-sisest kaubandust käsitlevad loomade ja inimeste tervishoiunõuded (sealhulgas sellistest toodetest võetud kaubanäidised), mis on nimetatud I lisas ning artikli 3 teises ja kolmandas taandes.

Käesolev direktiiv ei piira üksikasjalikumate eeskirjade vastuvõtmist loomatervishoiu alal EMP lepingu I lisa I peatükis viidatud muude aktide erieeskirjade raames ega piirangute säilitamist toodetega kauplemisele või toodete importimisele, mille osas kehtivad EMP lepingu I lisa I peatükis viidatud tervishoiueeskirjadel põhinevad erieeskirjad."

Lepinguosalised vaatavad selle kohanduse läbi 1995. aasta jooksul.

b) Artikli 2 lõike 1 punkt a asendatakse järgmisega:

"kaubandus — lepinguosaliste vaheline artiklis 1 mainitud liha kaubandus, ilma et see piiraks EMP lepingu I lisa I peatüki sissejuhatava osa lõike 1 punkti a teise taande sätte kohaldamist;"

c) Artikli 2 lõige 2 asendatakse järgmisega:

"Käesolevas direktiivis kasutatakse vajadusel järgmisi mõisteid:

- veterinaarkontroll — füüsiline kontroll ja/või haldusformaalsus, mida kohaldatakse artiklis 1 osutatud loomade või toodete suhtes ning mis on ette nähtud otseselt või kaudselt inimeste või loomade tervise kaitsmiseks;

- ettevõte — ettevõtja, mis toodab, ladustab, töötleb või käitleb artiklis 1 osutatud tooteid;

- pädev asutus — lepinguosalise keskasutus, mis on pädev läbi viima veterinaar- või zootehnilisi kontrolle, või asutus, millele keskasutus on delegeerinud selle pädevuse;

- riiklik veterinaararst — pädeva asutuse määratud veterinaararst.

- põllumajandusettevõte — kehtivate siseriiklike eeskirjade määratlustele vastavad põllumajandusettevõtte või vahendaja ruumid, mis asuvad lepinguosalise territooriumil ja kus hoitakse või peetakse regulaarselt loomi, välja arvatud hobuslasi, ja nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/426/EMÜ (hobuslaste liikumist ja kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta) artikli 2 punktis a määratletud põllumajandusettevõte (vt EMP lepingu I lisa I peatüki punkt 3);

- keskus või organisatsioon — ettevõtja, mis toodab, ladustab, töötleb või käitleb artiklis 1 osutatud tooteid."

d) Artikli 7 lõikeid 1, 2 ja 3 ei kohaldata.

e) EFTA järelevalveameti poolt käesoleva direktiivi alusel vastu võetavate otsuste puhul kohaldatakse artiklis 18 nimetatud korda.

f) Artikli 20 lõikes 1 asendatakse kuupäev "1. jaanuari 1994" kuupäevaga "1. juulit 1995".

g) Artikli 20 lõiget 3 ei kohaldata.

h) I lisa 6. peatüki I lisa C osa viimane lõik asendatakse järgmisega:

"Liha- ja kondijahuga kauplemist reguleerivad sihtlepinguosaliste poolt sätestatud eeskirjad"

i) I lisa 9. peatükki ei kohaldata.

j) I lisa 11. peatükki ei kohaldata.

k) I lisa 12. peatükki ei kohaldata.

l) I lisa 14. peatüki kohaldamiseks kohaldatakse järgmist:

Newcastle'i haiguse vastu vaktsineeritud linnukarjade töötlemata sõnnikut ei või lähetada piirkonda, millel on vastavalt direktiivi 90/539/EMÜ artikli 12 lõikele 2 staatus piirkonnana, kus Newcastle'i haiguse vastu ei vaktsineerita.

m) II lisa 1. peatükki ei kohaldata.

Zoonoosid

34c. 392 L 0117: nõukogu direktiiv 92/117/EMÜ, 17. detsember 1992, konkreetsete zoonooside ja konkreetsete zoonootilise toimega mõjurite vastaste kaitsemeetmete kohta loomadel ja loomsetel saadustel toidu kaudu saadavate nakkushaiguste ja mürgistuste vältimiseks (EÜT L 62, 15.3.1993, lk 38).

Käesolevas lepingus loetakse selle direktiivi sätteid järgmises kohanduses:

a) Artikli 10 lõike 1 esimeses lõigus asendatakse kuupäev "1. jaanuarist 1994" seoses Soomega kuupäevaga "1. jaanuarist 1995".

b) Artikli 17 lõikes 1 asendatakse kuupäev "1. jaanuari 1994" seoses Norraga kuupäevaga "1. juulit 1995"."

III. KOHALDAMISTEKSTID

32. Punkti 44 (komisjoni otsus 89/91/EMÜ) järele lisatakse järgmised uued punktid:

"44a. 393 D 0024: komisjoni otsus 93/24/EMÜ, 11. detsember 1992, Aujeszky haigusega seotud lisatagatiste kohta haigusest vabadesse liikmesriikidesse või piirkondadesse saadetavate sigade puhul (EÜT L 16, 25.1.1993, lk 18), muudetud järgmiste aktidega:

- 393 D 0341: komisjoni otsus 93/341/EMÜ, 13. mai 1993 (EÜT L 136, 5.6.1993, lk 47),

- 393 D 0664: komisjoni otsus 93/664/EÜ, 6. detsember 1993 (EÜT L 303, 10.12.1993, lk 27).

Käesolevas lepingus loetakse selle otsuse sätteid järgmises kohanduses:

II lisa lõike 2 punktile d lisatakse järgmised asutused:

"13. Austria: | Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren, Viin |

14. Soome: | Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsingi/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors |

15. Norra: | Veterinærinstituttet, Oslo |

16. Rootsi: | Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala" |

44b. 393 D 0042: komisjoni otsus 93/42/EMÜ, 21. detsember 1992, Taani saadetavate veiste infektsioosse rinotrahheiidiga seotud täiendavate garantiide kohta (EÜT L 16, 25.1.1993, lk 50).

44c. 393 D 0200: komisjoni otsus 93/200/EMÜ, 10. märts 1993, millega kiidetakse heaks Aujeszky haiguse tõrjeprogramm Luxembourgis (EÜT L 87, 7.4.1993, lk 14).

44d. 393 D 0244: komisjoni otsus 93/244/EMÜ, 2. aprill 1993, milles käsitletakse Aujeszky haigusega seotud lisatagatisi ühenduse territooriumi teatavatesse osadesse saadetavate sigade puhul (EÜT L 111, 5.5.1993, lk 21).

Käesolevas lepingus loetakse selle otsuse sätteid järgmises kohanduses:

II lisa lõike 2 punktile d lisatakse järgmised asutused:

"13. Austria: | Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren, Viin |

14. Soome: | Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsingi/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors |

15. Norra: | Veterinærinstituttet, Oslo |

16. Rootsi: | Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala" |

44e. 393 D 0052: komisjoni otsus 93/52/EMÜ, 21. detsember 1992, millega hinnatakse teatavate liikmesriikide või piirkondade vastavust brutselloosiga (B. melitensis) seotud nõuetele ja antakse neile sellest haigusest ametlikult vaba liikmesriigi või piirkonna staatus (EÜT L 13, 21.1.1993, lk 14).

44f. 393 D 0077: komisjoni otsus 93/77/EMÜ, 22. detsember 1992, millega sätestatakse teatavad siirdemeetmed, mis on vajalikud, et lihtsustada üleminekut nõukogu direktiivis 91/68/EMÜ sätestatud uuele korrale (EÜT L 30, 6.2.1993, lk 63)."

33. Punkti 45 (komisjoni otsus 90/552/EMÜ) tekst jäetakse välja.

34. Punkti 46 (komisjoni otsus 90/553/EMÜ) tekst jäetakse välja.

35. Punkti 47 (komisjoni otsus 91/93/EMÜ) tekst jäetakse välja.

36. Punkti 47 (komisjoni otsus 91/93/EMÜ) järele lisatakse järgmised uued punktid:

"47a. 391 D 0552: komisjoni otsus 91/552/EMÜ, 27. september 1991, millega kehtestatakse Taani staatus seoses Newcastle'i haigusega (EÜT L 298, 29.10.1991, lk 21).

47b. 392 D 0339: komisjoni otsus 92/339/EMÜ, 2. juuni 1992, millega kehtestatakse Iirimaa staatus seoses Newcastle'i haigusega (EÜT L 188, 8.7.1992, lk 33).

47c. 392 D 0340: komisjoni otsus 92/340/EMÜ, 2. juuni 1992, kodulindude testimise kohta Newcastle'i haiguse suhtes enne ühest kohast teise viimist nõukogu direktiivi 90/539/EMÜ artikli 12 kohaldamisel (EÜT L 188, 8.7.1992, lk 34).

47d. 392 D 0381: komisjoni otsus 92/381/EMÜ, 3. juuli 1992, millega kehtestatakse Ühendkuningriigi piirkonna staatus seoses Newcastle'i haigusega (EÜT L 198, 17.7.1992, lk 56).

47e. 392 D 0532: komisjoni otsus 92/532/EMÜ, 19. november 1992, millega sätestatakse proovivõtuplaanid ja diagnostikameetodid teatavate kalahaiguste avastamiseks ja nende esinemise kinnitamiseks (EÜT L 337, 21.11.1992, lk 18).

47f. 392 D 0538: komisjoni otsus 92/538/EMÜ, 9. november 1992, Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa staatuse kohta, pidades silmas nakkuslikku vereloomenekroosi ja viiruslikku hemorraagilist septitseemiat (EÜT L 347, 28.11.1992, lk 67).

47g. 393 D 0022: komisjoni otsus 93/22/EMÜ, 11. detsember 1992, milles sätestatakse nõukogu direktiivi 91/67/EMÜ artiklis 14 nimetatud liikumisdokumentide näidis (EÜT L 16, 25.1.1993, lk 8).

47h. 393 D 0039: komisjoni otsus 93/39/EMÜ, 18. detsember 1992, Guernsey staatuse kohta, pidades silmas nakkuslikku vereloomenekroosi ja viiruslikku hemorraagilist septitseemiat (EÜT L 16, 25.1.1993, lk 46).

47i. 393 D 0040: komisjoni otsus 93/40/EMÜ, 18. detsember 1992, Mani saare staatuse kohta, pidades silmas nakkuslikku vereloomenekroosi ja viiruslikku hemorraagilist septitseemiat (EÜT L 16, 25.1.1993, lk 47).

47j. 393 D 0044: komisjoni otsus 93/44/EMÜ, 21. detsember 1992, millega kiidetakse heaks Ühendkuningriigi esitatud programmid karpkala kevad-vireemia kohta ning määratletakse lisagarantiid teatavate kalaliikide saatmisel Suurbritanniasse, Põhja-Iirimaale, Mani saarele ja Guernseyle (EÜT L 16, 25.1.1993, lk 53).

47k. 393 D 0055: komisjoni otsus 93/55/EMÜ, 21. detsember 1992, millega muudetakse tagatisi molluskite viimiseks piirkondadesse, mille puhul on heaks kiidetud Bonamia ostreae'd ja Marteilia refringens'it käsitlev programm (EÜT L 14, 22.1.1993, lk 24), muudetud järgmise aktiga:

- 393 D 0169: komisjoni otsus 93/169/EMÜ, 19. veebruar 1993 (EÜT L 71, 24.3.1993, lk 16).

47l. 393 D 0073: komisjoni otsus 93/73/EMÜ, 21. detsember 1992, Iirimaa staatuse kohta, pidades silmas nakkuslikku vereloomenekroosi ja viiruslikku hemorraagilist septitseemiat (EÜT L 27, 4.2.1993, lk 34).

47m. 393 D 0074: komisjoni otsus 93/74/EMÜ, 21. detsember 1992, Taani staatuse kohta, pidades silmas nakkuslikku vereloomenekroosi ja viiruslikku hemorraagilist septitseemiat (EÜT L 27, 4.2.1993, lk 35)."

37. Punkti 49 (nõukogu otsus 89/531/EMÜ) järele lisatakse järgmised uued punktid:

"49a. 391 D 0665: nõukogu otsus 91/665/EMÜ, 11. detsember 1991, suu- ja sõrataudivaktsiine koordineeriva ühenduse asutuse määramise ja selle ülesannete sätestamise kohta (EÜT L 368, 31.12.1991, lk 19).

Käesolevas lepingus loetakse selle otsuse sätteid järgmises kohanduses:

a) Artikli 2 lõike 2 punktis a sõnastatakse lõigu algus järgmiselt: "regulaarselt või instituudi, komisjoni või EFTA järelevalveameti nõudmisel,".

b) Artikli 2 lõike 2 punktis c sõnastatakse lõigu lõpp järgmiselt: "ning edastab selliste analüüside tulemused viivitamata komisjonile, EFTA järelevalveametile ja lepinguosalistele;".

c) Artikli 2 lõike 2 punktis d sõnastatakse lõigu lõpp järgmiselt: "ning sellise teabe perioodiline edastamine komisjonile, EFTA järelevalveametile ja lepinguosalistele;".

d) Artikli 2 lõike 5 punktides a ja b sõnastatakse iga lõigu algus järgmiselt: "koostöös ühenduse ja EFTA asjaomaste ekspertidega,".

e) Artikli 2 lõikes 8 sõnastatakse lõigu algust järgmiselt: "komisjoni või EFTA järelevalveameti nõudmisel,".

49b. 391 D 0666: nõukogu otsus 91/666/EMÜ, 11. detsember 1991, millega kehtestatakse ühenduse suu- ja sõrataudi vaktsiinide varud (EÜT L 368, 31.12.1991, lk 21)."

38. Punkti 50 (komisjoni otsus 91/42/EMÜ) järele lisatakse järgmine uus punkt:

"50a. 393 D 0455: komisjoni otsus 93/455/EMÜ, 23. juuli 1993, millega kiidetakse heaks teatavad suu- ja sõrataudi tõrje situatsioonplaanid (EÜT L 213, 24.8.1993, lk 20)."

39. Punkti 52 (nõukogu otsus 87/65/EMÜ) järele lisatakse järgmine uus punkt:

"52a. 393 D 0699: komisjoni otsus 93/699/EÜ, 21. detsember 1993, sealiha märgistamise ja kasutamise kohta nõukogu direktiivi 80/217/EMÜ artikli 9 kohaldamisel (EÜT L 321, 23.12.1993, lk 33)."

40. Punkt 53 (komisjoni otsus 83/138/EMÜ) asendatakse järgmisega:

"53. 392 D 0451: komisjoni otsus 92/451/EMÜ, 30. juuli 1992, aafrika katku suhtes võetavate teatavate tervisekaitsemeemete kohta Sardiinias, Itaalias (EÜT L 248, 28.8.1992, lk 78)."

41. Punktile 54 (nõukogu otsus 89/21/EMÜ) lisatakse järgmine taane:

"— 393 D 0443: komisjoni otsus 93/443/EMÜ, 6. juuli 1993 (EÜT L 205, 17.8.1993, lk 28)."

42. Punkti 54 (nõukogu otsus 89/21/EMÜ) järele lisatakse järgmised uued punktid:

"54a. 393 D 0575: komisjoni otsus 93/575/EÜ, 8. november 1993, aafrika katku suhtes võetavate teatavate tervisekaitsemeemete kohta Hispaanias (EÜT L 276, 9.11.1993, lk 24), muudetud järgmise aktiga:

- 393 D 0600: komisjoni otsus 93/600/EÜ, 19. november 1993 (EÜT L 285, 20.11.1993, lk 36).

54b. 393 D 0602: komisjoni otsus 93/602/EÜ, 19. november 1993, aafrika katku suhtes võetavate teatavate tervisekaitsemeemete kohta Portugalis (EÜT L 285, 20.11.1993, lk 38)."

43. Punkti 58 (komisjoni otsus 89/469/EMÜ) järele lisatakse järgmine uus punkt:

"58a. 392 D 0290: komisjoni otsus 92/290/EMÜ, 14. mai 1992, teatavate kaitsemeetmete kohta, mida rakendatakse Ühendkuningriigis veiste embrüote suhtes seoses veiste spongioosse entsefalopaatiaga (EÜT L 152, 4.6.1992, lk 37)."

44. Punkt 60 (komisjoni otsus 91/237/EMÜ) asendatakse järgmisega:

"60. 392 D 0188: komisjoni otsus 92/188/EMÜ, 10. märts 1992, teatavate kaitsemeetmete kohta seoses sigade respiratoor-reproduktiivse sündroomiga (EÜT L 87, 2.4.1992, lk 22), muudetud järgmise aktiga:

- 392 D 0490: komisjoni otsus 92/490/EMÜ, 6. oktoober 1992 (EÜT L 294, 10.10.1992, lk 21)."

45. Punkti 60 (komisjoni otsus 92/188/EMÜ) järele lisatakse järgmised uued punktid:

"60a. 393 D 0178: komisjoni otsus 93/178/EMÜ, 26. märts 1993, teatavate kaitsemeetmete kohta seoses sigade vesikulaarhaigusega (EÜT L 74, 27.3.1993, lk 91).

60b. 393 D 0566: komisjoni otsus 93/566/EÜ, 4. november 1993, teatavate kaitsemeetmete kohta seoses sigade katkuga Saksamaal ja millega asendatakse otsus 93/539/EMÜ (EÜT L 273, 5.11.1993, lk 60), muudetud järgmiste aktidega:

- 393 D 0621: komisjoni otsus 93/621/EÜ, 30. november 1993 (EÜT L 297, 2.12.1993, lk 36),

- 393 D 0671: komisjoni otsus 93/671/EÜ, 10. detsember 1993 (EÜT L 306, 11.12.1993, lk 59),

- 393 D 0720: komisjoni otsus 93/720/EÜ, 30. detsember 1993 (EÜT L 333, 31.12.1993, lk 74).

60c. 393 D 0687: komisjoni otsus 93/687/EÜ, 17. detsember 1993, teatavate kaitsemeetmete kohta seoses suu- ja sõrataudiga Itaalias ja millega asendatakse otsus 93/180/EMÜ (EÜT L 319, 21.12.1993, lk 49)."

46. Punkti 63 (komisjoni otsus 90/515/EMÜ) järele lisatakse järgmine uus punkt:

"63a. 394 D 0014: komisjoni otsus 94/14/EÜ, 21. detsember 1993, millega kehtestatakse nende ühenduse ettevõtete loetelu, kellele tehakse ajutised ja piiratud ulatusega erandid värske liha tootmist ja turustamist käsitlevatest teatavatest ühenduse tervishoiueeskirjadest (EÜT L 14, 17.1.1994, lk 1)."

47. Punkt 66 (komisjoni otsus 89/610/EMÜ) asendatakse järgmisega:

"66. 393 D 0257: komisjoni otsus 93/257/EMÜ, 15. aprill 1993, millega sätestatakse standardmeetodid ja riigi tugilaborite loetelu jääkainete kindlakstegemiseks (EÜT L 118, 14.5.1993, lk 75).

Käesolevas lepingus loetakse selle otsuse sätteid järgmises kohanduses:

Lisas lisatakse riigi võrdluslaboratooriumide loetelule järgmine:

"Austria | Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung, Mödling | Kõik rühmad |

Soome | Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsingi/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors | Kõik rühmad |

Norra | Norges Veterinærhøgskole, Oslo | Rühm A III(a),(b); Rühm B I(a); Rühm B II(a) |

Veterinærinstituttet,Oslo | Rühm A I(b); Rühm B II (a),(b) |

Hormonlaboratoriet, Aker Sykehus, Oslo | Rühm A I(a),(c); Rühm A II; Rühm B I(b),(c) |

Rootsi | Statens livsmedelsverk, Uppsala | Kõik rühmad."" |

48. Punkti 67 (komisjoni direktiiv 80/879/EMÜ) tekst jäetakse välja.

49. Punkti 68 (komisjoni otsus 83/201/EMÜ) järele lisatakse järgmised uued punktid:

"68a. 393 D 0025: komisjoni otsus 93/25/EMÜ, 11. detsember 1992, millega kiidetakse heaks kahepoolmelistes molluskites ja meritigudes patogeensete mikroorganismide arengut inhibeerivad teatavad menetlused (EÜT L 16, 25.1.1993, lk 22).

68b. 393 D 0051: komisjoni otsus 93/51/EMÜ, 15. detsember 1992, keedetud vähilaadsete ja limuste tootmise suhtes kohaldatavate mikrobioloogiliste kriteeriumide kohta (EÜT L 13, 21.1.1993, lk 11).

68c. 393 D 0351: komisjoni otsus 93/351/EMÜ, 19. mai 1993, millega määratakse kalandustoodetes sisalduva elavhõbeda analüüsimeetodid, proovivõtukavad ja ülemmäärad (EÜT L 144, 16.6.1993, lk 23).

Käesolevas lepingus loetakse selle otsuse sätteid järgmises kohanduses:

a) Lisas lisatakse järgmised kalaliigid:

"atlandi karekala (Hoplostetus atlanticus)

molva (Molva molva)

meriluts (Brosmius brosme)."

b) Soome ja Rootsi puhul suurendatakse järgmiste kalaliikide vastavale siseriiklikule turule viimiseks elavhõbeda keskmist sisaldust vastavalt artiklile 1 m-1-ni värske toote kohta:

Soome: | luts (Lota lota) ahven (Perca fluviatilis) harilik koha (Stizostedion lucioperca) |

Rootsi: | ahven (Perca fluviatilis) harilik koha (Stizostedion lucioperca). |

Lepinguosalised vaatavad hiljemalt 1995. aasta jooksul pärast esitatud teaduslike andmete hindamist läbi kohanduse b, pidades silmas selles mainitud liikide lisamist kohandusele a.

68d. 392 D 0092: komisjoni otsus 92/92/EMÜ, 9. jaanuar 1992, millega sätestatakse elus kahepoolmeliste molluskite väljastus- ja puhastuskeskuste seadmete ja struktuuriga seotud nõuded, mille puhul võib lubada erandeid (EÜT L 34, 11.2.1992, lk 34)."

50. Punkt 69 (komisjoni otsus 87/410/EMÜ) asendatakse järgmisega:

"69. 393 D 0256: komisjoni otsus 93/256/EMÜ, 14. aprill 1993, milles sätestatakse hormonaalse või türeostaatilise toimega ainete jääkide avastamise meetodid (EÜT L 118, 14.5.1993, lk 64)."

51. Punktile 72 (nõukogu otsus 89/187/EMÜ) lisatakse järgmine uus punkt:

"72a. 391 D 0664: nõukogu otsus 91/664/EMÜ, 11. detsember 1991, millega määratakse ühenduse tugilaborid jääkide kontrolliks teatavates ainetes (EÜT L 368, 31.12.1991, lk 17)."

52. Punkti 73 (nõukogu direktiiv 88/299/EMÜ) järele lisatakse järgmised uued punktid:

"73a. 391 D 0654: komisjoni otsus 91/654/EMÜ, 12. detsember 1991, teatavate kaitsemeetmete kohta seoses limuste ja vähkidega Ühendkuningriigist (EÜT L 350, 19.12.1991, lk 59).

73b. 393 D 0383: nõukogu otsus 93/383/EMÜ, 14. juuni 1993, tugilaborite kohta mereliste biotoksiinide järelevalveks (EÜT L 166, 8.7.1993, lk 31).

Käesolevas lepingus loetakse selle otsuse sätteid järgmises kohanduses:

Lisale lisatakse järgmine tekst, mis käsitleb riigi tugilaboreid:

"Soome: | Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsingi/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors ja Tullilaboratorio/Tullaboratoriet, Espoo |

Norra: | Norges Veterinærhøgskole, Oslo |

Rootsi: | Institutionen för klinisk bakteriologi, Göteborgs Universitet, Göteborg" |

53. Punkti 76 (komisjoni otsus 91/180/EMÜ) järele lisatakse järgmised uued punktid:

"76a. 392 D 0608: nõukogu otsus 92/608/EMÜ, 14. november 1992, millega sätestatakse otse inimtoiduks ettenähtud kuumtöödeldud piima analüüsi- ja kontrollimeetodid (EÜT L 407, 31.12.1992, lk 29).

76b. 392 D 0562: komisjoni otsus 92/562/EMÜ, 17. november 1992, alternatiivsete kuumtöötlemissüsteemide tunnustamise kohta kõrge riskiteguriga materjali töötlemisel (EÜT L 359, 9.12.1992, lk 23)."

54. Punkti 96 (komisjoni otsus 90/258/EMÜ) järele lisatakse järgmised uued punktid:

"96a. 392 D 0353: komisjoni otsus 92/353/EMÜ, 11. juuni 1992, milles sätestatakse registreeritud hobuslaste tõuraamatuid pidavate või asutavate organisatsioonide ja ühingute tunnustamise kriteeriumid (EÜT L 192, 11.7.1992, lk 63).

96b. 392 D 0354: komisjoni otsus 92/354/EMÜ, 11. juuni 1992, milles sätestatakse teatavad registreeritud hobuslaste tõuraamatuid pidavate või asutavate organisatsioonide ja ühingute vahelise kooskõlastamise tagamise eeskirjad (EÜT L 192, 11.7.1992, lk 66).

96c. 393 D 0623: komisjoni otsus 93/623/EMÜ, 20. oktoober 1993, millega kehtestatakse registreeritud hobuslaste identifitseerimisdokument (pass) (EÜT L 298, 3.12.1993, lk 45).

96d. 392 D 0216: komisjoni otsus 92/216/EMÜ, 26. märts 1992, nõukogu direktiivi 90/428/EMÜ artikli 4 lõikes 2 nimetatud hobuslastele korraldatavaid võistlusi käsitlevate andmete kogumise kohta (EÜT L 104, 22.4.1992, lk 77)."

IV. ÕIGUSAKTID, MIDA EFTA RIIGID JA EFTA JÄRELEVALVEAMET NÕUETEKOHASELT ARVESSE VÕTAVAD

55. Punktile 98 (komisjoni otsus 80/775/EMÜ) lisatakse järgmine taane:

"— 392 D 0103: komisjoni otsus 92/103/EMÜ, 31. jaanuar 1992 (EÜT L 39, 15.2.1992, lk 48)."

56. Punkti 100 (komisjoni otsus 88/267/EMÜ) järele lisatakse järgmised uued punktid:

"100a. 392 D 0139: komisjoni otsus 92/139/EMÜ, 12. veebruar 1992, millega kiidetakse heaks Taani esitatud ettevõtete heakskiitmise kava ühendusesiseseks kodulindude ja haudemunadega kauplemiseks (EÜT L 58, 3.3.1992, lk 27).

100b. 392 D 0140: komisjoni otsus 92/140/EMÜ, 12. veebruar 1992, millega kiidetakse heaks Iirimaa esitatud ettevõtete heakskiitmise kava ühendusesiseseks kodulindude ja haudemunadega kauplemiseks (EÜT L 58, 3.3.1992, lk 28).

100c. 392 D 0141: komisjoni otsus 92/141/EMÜ, 17. veebruar 1992, millega kiidetakse heaks Prantsusmaa esitatud ettevõtete heakskiitmise kava ühendusesiseseks kodulindude ja haudemunadega kauplemiseks (EÜT L 58, 3.3.1992, lk 29).

100d. 392 D 0281: komisjoni otsus 92/281/EMÜ, 8. mai 1992, millega kiidetakse heaks Ühendkuningriigi esitatud ettevõtete heakskiitmise kava ühendusesiseseks kodulindude ja haudemunadega kauplemiseks (EÜT L 150, 2.6.1992, lk 23).

100e. 392 D 0282: komisjoni otsus 92/282/EMÜ, 8. mai 1992, millega kiidetakse heaks Portugali esitatud ettevõtete heakskiitmise kava ühendusesiseseks kodulindude ja haudemunadega kauplemiseks (EÜT L 150, 2.6.1992, lk 24).

100f. 392 D 0283: komisjoni otsus 92/283/EMÜ, 8. mai 1992, millega kiidetakse heaks Madalmaade esitatud ettevõtete heakskiitmise kava ühendusesiseseks kodulindude ja haudemunadega kauplemiseks (EÜT L 150, 2.6.1992, lk 25).

100g. 392 D 0342: komisjoni otsus 92/342/EMÜ, 5. juuni 1992, millega kiidetakse heaks Saksamaa esitatud ettevõtete heakskiitmise kava ühendusesiseseks kodulindude ja haudemunadega kauplemiseks (EÜT L 188, 8.7.1992, lk 39).

100h. 392 D 0344: komisjoni otsus 92/344/EMÜ, 9. juuni 1992, millega kiidetakse heaks Kreeka esitatud ettevõtete heakskiitmise kava ühendusesiseseks kodulindude ja haudemunadega kauplemiseks (EÜT L 188, 8.7.1992, lk 41).

100i. 392 D 0345: komisjoni otsus 92/345/EMÜ, 9. juuni 1992, millega kiidetakse heaks Hispaania esitatud ettevõtete heakskiitmise kava ühendusesiseseks kodulindude ja haudemunadega kauplemiseks (EÜT L 188, 8.7.1992, lk 42).

100j. 392 D 0379: komisjoni otsus 92/379/EMÜ, 2. juuli 1992, millega kiidetakse heaks Belgia esitatud ettevõtete heakskiitmise kava ühendusesiseseks kodulindude ja haudemunadega kauplemiseks (EÜT L 198, 17.7.1992, lk 53).

100k. 392 D 0528: komisjoni otsus 92/528/EMÜ, 9. november 1992, millega kiidetakse heaks Ühendkuningriigi esitatud programmid bonamioosi ja marteilioosi kohta (EÜT L 332, 18.11.1992, lk 25).

100l. 393 D 0056: komisjoni otsus 93/56/EMÜ, 21. detsember 1992, Iirimaa poolt esitatud bonamioosi ja marteilioosi käsitleva programmi heakskiitmise kohta (EÜT L 14, 22.1.1993, lk 25).

100m. 393 D 0057: komisjoni otsus 93/57/EMÜ, 21. detsember 1992, milles kiidetakse heaks Ühendkuningriigi programm bonamioosi ja marteilioosi kohta Jerseyl (EÜT L 14, 22.1.1993, lk 26).

100n. 393 D 0058: komisjoni otsus 93/58/EMÜ, 21. detsember 1992, milles kiidetakse heaks Ühendkuningriigi esitatud programm bonamioosi ja marteilioosi kohta Guernseyl (EÜT L 14, 22.1.1993, lk 27).

100o. 393 D 0059: komisjoni otsus 93/59/EMÜ, 21. detsember 1992, milles kiidetakse heaks Ühendkuningriigi esitatud programm bonamioosi ja marteilioosi kohta Mani saarel (EÜT L 14, 22.1.1993, lk 28).

100p. 393 D 0617: komisjoni otsus 93/617/EÜ, 30. november 1993, milles kiidetakse heaks Saksamaa esitatud programm metssigade katku kohta Mecklenburg-Vorpommernis, Alam-Saksis ja Reinimaa-Pfalzis (EÜT L 296, 1.12.1993, lk 60).

100q. 393 D 0075: komisjoni otsus 93/75/EMÜ, 23. detsember 1992, millega kiidetakse heaks Hispaania esitatud programm nakkusliku vereloomenekroosi ja viirusliku hemorraagilise septitseemia kohta (EÜT L 27, 4.2.1993, lk 37).

100r. 393 D 0076: komisjoni otsus 93/76/EMÜ, 23. detsember 1992, millega kiidetakse heaks Belgia esitatud programm nakkusliku vereloomenekroosi ja viirusliku hemorraagilise septitseemia kohta (EÜT L 27, 4.2.1993, lk 38)."

57. Punkti 124 (komisjoni otsus 89/276/EMÜ) järele lisatakse järgmine uus pealkiri ja uus punkt:

"3.3. Segarühm

124a. 392 D 0558: komisjoni otsus 92/558/EMÜ, 23. november 1992, üleminekumeetmete kohta seoses kõrge riskiteguriga materjali töötlevate ettevõtetega Mecklenburg-Vorpommerni, Brandenburgi, Saksi-Anhalti, Saksimaa ja Tüüringi liidumaal Saksamaa Liitvabariigis (EÜT L 358, 8.12.1992, lk 24)."

B. II peatükk. SÖÖT

NIMETATUD ÕIGUSAKTID

1. Punktile 1 (nõukogu direktiiv 70/524/EMÜ) lisatakse enne kohandusi järgmised taanded:

"— 391 L 0508: komisjoni direktiiv 91/508/EMÜ, 9. september 1991 (EÜT L 271, 27.9.1991, lk 67),

— 391 L 0620: komisjoni direktiiv 91/620/EMÜ, 22. november 1991 (EÜT L 334, 5.12.1991, lk 62),

— 392 L 0064: komisjoni direktiiv 92/64/EMÜ, 13. juuli 1992 (EÜT L 221, 6.8.1992, lk 51),

— 392 L 0099: komisjoni direktiiv 92/99/EMÜ, 17. november 1992 (EÜT L 350, 1.12.1992, lk 83),

— 392 L 0113: komisjoni direktiiv 92/113/EMÜ, 16. detsember 1992 (EÜT L 16, 25.1.1993, lk 2),

— 393 L 0027: komisjoni direktiiv 93/27/EMÜ, 4. juuni 1993 (EÜT L 179, 22.7.1993, lk 5),

— 393 L 0055: komisjoni direktiiv 93/55/EMÜ, 25. juuni 1993 (EÜT L 206, 18.8.1993, lk 11)."

2. Punktile 4 (nõukogu direktiiv 79/373/EMÜ) lisatakse järgmised taanded:

"— 391 L 0681: nõukogu direktiiv 91/681/EMÜ, 19. detsember 1991 (EÜT L 376, 31.12.1991, lk 20),

— 393 L 0074: nõukogu direktiiv 93/74/EMÜ, 13. september 1993 (EÜT L 237, 22.9.1993, lk 23)."

3. Punkti 4 (nõukogu direktiiv 79/373/EMÜ) järele lisatakse järgmised uued punktid:

"4a. 391 D 0516: komisjoni otsus 91/516/EMÜ, 9. september 1991, millega kehtestatakse loetelu koostisosadest, mille kasutamine segasöötades on keelatud (EÜT L 281, 9.10.1991, lk 23), muudetud järgmise aktiga:

- 392 D 0508: komisjoni otsus 92/508/EMÜ, 20. oktoober 1992 (EÜT L 312, 29.10.1992, lk 36).

Olenemata selle direktiivi sätetest, võib Rootsi säilitada oma siseriiklikud õigusaktid, mis käsitlevad lihajahu ja muid kõrge riskiteguriga ainetest valmistatud tooteid nõukogu direktiivi 90/667/EMÜ artikli 3 tähenduses. Lepinguosalised vaatavad selle küsimuse läbi 1995. aasta jooksul.

4b. 392 L 0087: komisjoni direktiiv 92/87/EMÜ, 26. oktoober 1992, millega kehtestatakse avatud nimekiri nende peamiste komponentide kohta, mida tavaliselt kasutatakse ja turustatakse segasöötade valmistamiseks, mis on mõeldud loomadele, välja arvatud lemmikloomad (EÜT L 319, 4.11.1992, lk 19).

Olenemata selle direktiivi sätetest, võib Rootsi säilitada oma siseriiklikud õigusaktid, mis käsitlevad lihajahu ja muid kõrge riskiteguriga ainetest valmistatud tooteid nõukogu direktiivi 90/667/EMÜ artikli 3 tähenduses. Lepinguosalised vaatavad selle küsimuse läbi 1995. aasta jooksul.

4c. 393 L 0074: nõukogu direktiiv 93/74/EMÜ, 13. september 1993, eritoitmiseks ettenähtud söötade kohta (EÜT L 237, 22.9.1993, lk 23)."

4. Punktile 9 (nõukogu direktiiv 82/471/EMÜ) lisatakse enne kohandusi järgmised taanded:

"— 393 L 0026: komisjoni direktiiv 93/26/EMÜ, 4. juuni 1993 (EÜT L 179, 22.7.1993, lk 2),

— 393 L 0056: komisjoni direktiiv 93/56/EMÜ, 29. juuni 1993 (EÜT L 206, 18.8.1993, lk 13),

— 393 L 0074: nõukogu direktiiv 93/74/EMÜ, 13. september 1993 (EÜT L 237, 22.9.1993, lk 23)."

5. Punktile 15 (kolmas komisjoni direktiiv 72/199/EMÜ) lisatakse järgmine taane:

"— 393 L 0028: komisjoni direktiiv 93/28/EMÜ, 4. juuni 1993 (EÜT L 179, 22.7.1993, lk 8)."

6. Punktile 16 (neljas komisjoni direktiiv 73/46/EMÜ) lisatakse järgmine taane:

"— 392 L 0089: komisjoni direktiiv 92/89/EMÜ, 3. november 1992 (EÜT L 344, 26.11.1992, lk 35)."

7. Punktile 20 (seitsmes komisjoni direktiiv 76/372/EMÜ) lisatakse järgmine taane:

"— 392 L 0095: komisjoni direktiiv 92/95/EMÜ, 9. november 1992 (EÜT L 327, 13.11.1992, lk 54)."

8. Punkti 23 (kümnes komisjoni direktiiv 84/425/EMÜ) järele lisatakse järgmine uus punkt:

"23a. 393 L 0070: üheteistkümnes komisjoni direktiiv 93/70/EMÜ, 28. juuli 1993, kehtestatakse ühenduse analüüsimeetodid sööda ametlikuks kontrollimiseks (EÜT L 234, 17.9.1993, lk 17)."

9a. Punktile 24 (nõukogu direktiiv 74/63/EMÜ) lisatakse järgmised taanded:

"— 392 L 0063: komisjoni direktiiv 92/63/EMÜ, 10. juuli 1992 (EÜT L 221, 6.8.1992, lk 49),

— 392 L 0088: nõukogu direktiiv 92/88/EMÜ, 26. oktoober 1992 (EÜT L 321, 6.11.1992, lk 24),

— 393 L 0074: nõukogu direktiiv 93/74/EMÜ, 13. september 1993 (EÜT L 237, 22.9.1993, lk 23)."

9b. Punktile 24 (nõukogu direktiiv 74/63/EMÜ) lisatakse järgmine kohandus:

"Käesolevas lepingus loetakse selle direktiivi sätteid järgmises kohanduses:

"Artiklit 11 ei kohaldata.""

C. III peatükk. FÜTOSANITAARKÜSIMUSED

I. PÕHITEKSTID

1. Punktile 2 (nõukogu direktiiv 66/401/EMÜ) lisatakse järgmine taane:

"— 392 L 0019: komisjoni direktiiv 92/19/EMÜ, 23. märts 1992 (EÜT L 104, 22.4.1992, lk 61)."

2. Punktile 3 (nõukogu direktiiv 66/402/EMÜ) lisatakse järgmine taane:

"— 393 L 0002: komisjoni direktiiv 93/2/EMÜ, 28. jaanuar 1993 (EÜT L 54, 5.3.1993, lk 20)."

3. Punktile 4 (nõukogu direktiiv 69/208/EMÜ) lisatakse järgmine taane:

"— 392 L 0009: komisjoni direktiiv 92/9/EMÜ, 19. veebruar 1992 (EÜT L 70, 17.3.1992, lk 25)."

II. KOHALDAMISTEKSTID

4. Punktile 16 (komisjoni otsus 89/374/EMÜ) lisatakse järgmine tekst:

"muudetud järgmiiseaktiga:

— 392 D 0520: komisjoni otsus 92/520/EMÜ, 3. november 1992 (EÜT L 325, 11.11.1992, lk 25)."

5. Punkti 18 (komisjoni otsus 90/639/EMÜ) järele lisatakse järgmised uued punktid:

"18a. 392 D 0195: komisjoni otsus 92/195/EMÜ, 17. märts 1992, ajutise katse korraldamise kohta vastavalt nõukogu direktiivile 66/401/EMÜ (söödakultuuride seemnete turustamise kohta) partii maksimummassi suurendamiseks (EÜT L 88, 3.4.1992, lk 59).

18b. 393 D 0213: komisjoni otsus 93/213/EMÜ, 18. märts 1993, ajutiste katsete korraldamise kohta, et uurida sojaseemne maksimaalset inertainesisaldust (EÜT L 91, 15.4.1993, lk 27)."

III. ÕIGUSAKTID, MIDA EFTA RIIGID JA EFTA JÄRELEVALVEAMET NÕUETEKOHASELT ARVESSE VÕTAVAD

6. Punktile 42 (komisjoni otsus 77/147/EMÜ) lisatakse järgmine tekst:

", muudetud järgmise aktiga:

— 392 D 0227: komisjoni otsus 92/227/EMÜ, 3. aprill 1992 (EÜT L 108, 25.4.1992, lk 55)."

7. Punktile 54 (komisjoni otsus 79/92/EMÜ) lisatakse järgmine tekst:

", muudetud järgmise aktiga:

— 392 D 0227: komisjoni otsus 92/227/EMÜ, 3. aprill 1992 (EÜT L 108, 25.4.1992, lk 55)."

8. Punktile 62 (komisjoni otsus 80/1359/EMÜ) lisatakse järgmine tekst:

", muudetud järgmise aktiga:

— 392 D 0227: komisjoni otsus 92/227/EMÜ, 3. aprill 1992 (EÜT L 108, 25.4.1992, lk 55)."

9. Punktile 70 (komisjoni otsus 82/949/EMÜ) lisatakse järgmine tekst:

", muudetud järgmise aktiga:

— 392 D 0227: komisjoni otsus 92/227/EMÜ, 3. aprill 1992 (EÜT L 108, 25.4.1992, lk 55)."

10. Punktile 73 (komisjoni otsus 84/23/EMÜ) lisatakse järgmine tekst:

", muudetud järgmise aktiga:

— 392 D 0227: komisjoni otsus 92/227/EMÜ, 3. aprill 1992 (EÜT L 108, 25.4.1992, lk 55)."

11. Punktile 76 (komisjoni otsus 85/624/EMÜ) lisatakse järgmine tekst:

", muudetud järgmise aktiga:

— 392 D 0227: komisjoni otsus 92/227/EMÜ, 3. aprill 1992 (EÜT L 108, 25.4.1992, lk 55)."

12. Punktile 84 (komisjoni otsus 89/422/EMÜ) lisatakse järgmine tekst:

", muudetud järgmise aktiga:

— 392 D 0227: komisjoni otsus 92/227/EMÜ, 3. aprill 1992 (EÜT L 108, 25.4.1992, lk 55)."

13. Punktile 87 (komisjoni otsus 91/37/EMÜ) lisatakse järgmine tekst:

", muudetud järgmise aktiga:

— 392 D 0227: komisjoni otsus 92/227/EMÜ, 3. aprill 1992 (EÜT L 108, 25.4.1992, lk 55)."

14. Punkti 87 (komisjoni otsus 91/37/EMÜ) järele lisatakse järgmised uued punktid:

"88. 392 D 0168: komisjoni otsus 92/168/EMÜ, 4. märts 1992, millega lubatakse Kreekal piirata teatavate põllumajandustaimede sortide seemnete turustamist (EÜT L 74, 20.3.1992, lk 46).

89. 393 D 0208: komisjoni otsus 93/208/EMÜ, 17. märts 1993, millega vabastatakse Taani Kuningriik ametlikul etiketil botaanilise nime näitamise nõudest seoses teraviljaseemnega vastavalt nõukogu direktiivile 66/402/EMÜ (EÜT L 88, 8.4.1993, lk 49)."

[1] EÜT L 26, 31.1.1977, lk 67.

--------------------------------------------------

EMP Ühiskomitee otsuse nr 7/94

LISA 3

EMP lepingu II LISA (TEHNILISED NORMID, STANDARDID, KATSETAMINE JA SERTIFITSEERIMINE) muudetakse vastavalt allpool sätestatule.

A. I peatükk. MOOTORSÕIDUKID

1. I peatüki kohandusse lisatakse uue teise lõiguna järgmine tekst:

"Käesoleva lepingu kohaldamisel ja vaba ringluse tagamiseks vastavalt ühenduse acquis'le alates 1. jaanuarist 1995 kohaldavad EFTA riigid direktiivide 91/441/EMÜ, 91/542/EMÜ, 92/97/EMÜ ja 93/59/EMÜ artikli 3 sätteid järgmiselt:

Maksusoodustuste ettenägemisel tagavad EFTA riigid, et kõnealused soodustused ei moonuta konkurentsi EMPs. Sellised soodustused peavad eelkõige vastama järgmistele tingimustele:

- need ei tohi takistada vaba ringlust;

- neid tuleb kohaldada kõigi EFTA riigi turul müügiks pakutavate sõidukite suhtes;

- neid ei kohaldata kohustuslikele standarditele vastavate sõidukite suhtes;

- need ei ole oma kohaldamismäära või -ala poolest kaubandust moonutavad subsiidiumid.

EFTA järelevalveametit teavitatakse õigeaegselt kõigist maksusoodustuste kehtestamise või muutmise kavadest.

Euroopa Ühenduste Komisjon ja EFTA järelevalveamet vahetavad teavet, mille nad on saanud EÜ liikmesriikidelt või EFTA riikidelt."

2a. Punktile 1 (nõukogu direktiiv 70/156/EMÜ) lisatakse enne kohandust järgmised taanded:

"— 392 L 0053: nõukogu direktiiv 92/53/EMÜ, 18. juuni 1992 (EÜT L 225, 10.8.1992, lk 1),

— 393 L 0081: komisjoni direktiiv 93/81/EMÜ, 29. september 1993 (EÜT L 264, 23.10.1993, lk 49)."

2b. Punkti 1 (nõukogu direktiiv 70/156/EMÜ) praegune kohandus 1 muudetakse kohanduseks a ja lisatakse järgmised kohandused:

b) VII lisa 1. jaotise punktile 1 lisatakse järgmine tekst:

"12 | — Austria |

17 | — Soome |

IS | — Island |

16 | — Norra |

5 | — Rootsi". |

c) IX lisa I ja II osa punktidele 37 lisatakse järgmine tekst:

"Austria: …,

Soome: …,

Island: …,

Norra: ….,

Rootsi: ….".

3. Punktile 2 (nõukogu direktiiv 70/157/EMÜ) lisatakse enne kohandust järgmine taane:

"— 392 L 0097: nõukogu direktiiv 92/97/EMÜ, 10. november 1992 (EÜT L 371, 19.12.1992, lk 1)."

4. Punktile 3 (nõukogu direktiiv 70/220/EMÜ) lisatakse järgmine taane:

"— 393 L 0059: nõukogu direktiiv 93/59/EMÜ, 28. juuni 1993 (EÜT L 186, 28.7.1993, lk 21)."

5. Punktile 6 (nõukogu direktiiv 70/311/EMÜ) lisatakse järgmine taane:

"— 392 L 0062: nõukogu direktiiv 92/62/EMÜ, 2. juuli 1992 (EÜT L 199, 18.7.1992, lk 33)."

6. Punktile 10 (nõukogu direktiiv 71/320/EMÜ) lisatakse järgmine taane:

"— 391 L 0422: komisjoni direktiiv 91/422/EMÜ, 15. juuli 1991 (EÜT L 233, 22.8.1991, lk 21)."

7. Punktile 15 (nõukogu direktiiv 74/297/EMÜ) lisatakse järgmine tekst:

", muudetud järgmise aktiga:

— 391 L 0662: komisjoni direktiiv 91/662/EMÜ, 6. detsember 1991 (EÜT L 366, 31.12.1991, lk 1)."

8. Punktile 20 (nõukogu direktiiv 76/115/EMÜ) lisatakse järgmine taane:

"— 390 L 0629: komisjoni direktiiv 90/629/EMÜ, 30. oktoober 1990 (EÜT L 341, 6.12.1990, lk 14)."

9. Punktile 21 (nõukogu direktiiv 76/756/EMÜ) lisatakse järgmine taane:

"— 391 L 0663: komisjoni direktiiv 91/663/EMÜ, 10. detsember 1991 (EÜT L 366, 31.12.1991, lk 17)."

10. Punktile 33 (nõukogu direktiiv 77/649/EMÜ) lisatakse järgmine taane:

"— 390 L 0630: komisjoni direktiiv 90/630/EMÜ, 30. oktoober 1990 (EÜT L 341, 6.12.1990, lk 20)."

11. Punktile 34 (nõukogu direktiiv 78/316/EMÜ) lisatakse järgmine tekst:

", muudetud järgmise aktiga:

— 393 L 0091: komisjoni direktiiv 93/91/EMÜ, 29. oktoober 1993 (EÜT L 284, 19.11.1993, lk 25)."

12. Punktile 42 (nõukogu direktiiv 80/1268/EMÜ) lisatakse järgmine taane:

"— 393 L 0116: komisjoni direktiiv 93/116/EMÜ, 17. detsember 1993 (EÜT L 329, 30.12.1993, lk 39)."

.

13. Punktile 44 (nõukogu direktiiv 88/77/EMÜ) lisatakse enne kohandust järgmine tekst:

", muudetud järgmise aktiga:

— 391 L 0542: nõukogu direktiiv 91/542/EMÜ, 1. oktoober 1991 (EÜT L 295, 25.10.1991, lk 1)."

14. Punkti 45 (nõukogu direktiiv 89/297/EMÜ) järele lisatakse järgmised uued punktid:

"45a. 391 L 0226: nõukogu direktiiv 91/226/EMÜ, 27. märts 1991, teatavate kategooriate mootorsõidukite ja nende haagiste pritsmetõkestussüsteeme käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 103, 23.4.1991, lk 5).

Käesolevas lepingus loetakse selle direktiivi sätteid järgmises kohanduses:

II lisa punktile 3.4.1 lisatakse järgmine tekst:

"12 — Austria, 17 — Soome, IS — Island, 16 — Norra, 5 — Rootsi".

45b. 392 L 0021: nõukogu direktiiv 92/21/EMÜ, 31. märts 1992, M1-kategooria mootorsõidukite massi ja mõõtmete kohta (EÜT L 129. 14.5.1992, lk 1).

45c. 392 L 0022: nõukogu direktiiv 92/22/EMÜ, 31. märts 1992, mootorsõidukite ja nende haagiste turvaklaaside ja klaasmaterjalide kohta (EÜT L 129, 14.5.1992, lk 11).

Käesolevas lepingus loetakse selle direktiivi sätteid järgmises kohanduses:

II lisa punkti 4.4.1 joonealusele märkusele 1 lisatakse järgmine tekst:

"12 — Austria, 17 — Soome, IS — Island, 16 — Norra, 5 — Rootsi".

45d. 392 L 0023: nõukogu direktiiv 92/23/EMÜ, 31. märts 1992, mootorsõidukite ja nende haagiste rehvide ning nende paigaldamise kohta (EÜT L 129, 14.5.1992, lk 95).

Käesolevas lepingus loetakse selle direktiivi sätteid järgmises kohanduses:

I lisa punkti 4.2 esimese lause lõppu lisatakse järgmine tekst:

"12 — Austria, 17 — Soome, IS — Island, 16 — Norra, 5 — Rootsi".

45e. 392 L 0024: nõukogu direktiiv 92/24/EMÜ, 31. märts 1992, milles käsitletakse kiiruspiirikuid ja samalaadseid teatavate kategooriate mootorsõidukite sisseehitatud kiiruse piiramise süsteeme (EÜT L 129, 14.5.1992, lk 154).

45f. 392 L 0061: nõukogu direktiiv 92/61/EMÜ, 30. juuni 1992, kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite tüübikinnituse kohta (EÜT L 225, 10.8.1992, lk 72).

Käesolevas lepingus loetakse selle direktiivi sätteid järgmises kohanduses:

V lisa punktile 1.1 lisatakse järgmine tekst:

"— 12 — Austria

17 — Soome

IS — Island

16 — Norra

5 — Rootsi"

45g. 392 L 0114: nõukogu direktiiv 92/114/EMÜ, 17. detsember 1992, N-kategooria mootorsõidukite kabiini tagapaneelist eespool väljaulatuvate osade kohta (EÜT L 409, 31.12.1992, lk 17).

45h. 393 L 0014: nõukogu direktiiv 93/14/EMÜ, 5. aprill 1993, kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite pidurite kohta (EÜT L 121, 15.5.1993, lk 1).

45i. 393 L 0029: nõukogu direktiiv 93/29/EMÜ, 14. juuni 1993, mis käsitleb kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite juhtnuppude, märgulampide ja näidikute määratlemist (EÜT L 188, 29.7.1993, lk 1).

45j. 393 L 0030: nõukogu direktiiv 93/30/EMÜ, 14. juuni 1993, kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite helisignaalseadmete kohta (EÜT L 188, 29.7.1993, lk 11).

45k. 393 L 0031: nõukogu direktiiv 93/31/EMÜ, 14. juuni 1993, kaherattaliste mootorsõidukite tugiharkide kohta (EÜT L 188, 29.7.1993, lk 19).

45l. 393 L 0032: nõukogu direktiiv 93/32/EMÜ, 14. juuni 1993, kaherattaliste mootorsõidukite sõitjakäepidemete kohta (EÜT L 188, 29.7.1993, lk 28).

45m. 393 L 0033: nõukogu direktiiv 93/33/EMÜ, 14. juuni 1993, kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite omavolilist kasutamist takistavate kaitseseadeldiste kohta (EÜT L 188, 29.7.1993, lk 32).

45n. 393 L 0034: nõukogu direktiiv 93/34/EMÜ, 14. juuni 1993, kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite kohustusliku märgistuse kohta (EÜT L 188, 29.7.1993, lk 38).

45o. 393 L 0092: nõukogu direktiiv 93/92/EMÜ, 29. oktoober 1993, kahe- või kolmerattalistele mootorsõidukitele valgustus- ja valgussignaalseadmete paigaldamise kohta (EÜT L 311, 14.12.1993, lk 1).

45p. 393 L 0093: nõukogu direktiiv 93/93/EMÜ, 29. oktoober 1993, kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite massi ja mõõtmete kohta (EÜT L 311, 14.12.1993, lk 76).

45q. 393 L 0094: nõukogu direktiiv 93/94/EMÜ, 29. oktoober 1993, kahe- ja kolmerattaliste mootorsõidukite tagumise registreerimismärgi paigalduskoha kohta (EÜT L 311, 14.12.1993, lk 83)."

B. IV peatükk. MAJAPIDAMISSEADMED

1. Punkti 1 (nõukogu direktiiv 79/530/EMÜ) tekst jäetakse välja.

2. Punkti 3 (nõukogu direktiiv 86/594/EMÜ) järele lisatakse järgmine uus punkt:

"4. 392 L 0075: nõukogu direktiiv 92/75/EMÜ, 22. september 1992, kodumasinate energia ja muude ressursside tarbimise näitamise kohta märgistuses ja ühtses tootekirjelduses (EÜT L 297, 13.10.1992, lk 16)."

C. V peatükk. GAASISEADMED

1. Punktile 2 (nõukogu direktiiv 90/396/EMÜ) lisatakse järgmine tekst:

", muudetud järgmise aktiga:

— 393 L 0068: nõukogu direktiiv 93/68/EMÜ, 22. juuli 1993 (EÜT L 220, 30.8.1993, lk 1)."

2. Punkti 2 (nõukogu direktiiv 90/396/EMÜ) järele lisatakse järgmine uus punkt:

"3. 392 L 0042: nõukogu direktiiv 92/42/EMÜ, 21. mai 1992, uute vedel- või gaaskütusega kuumaveekatelde efektiivsusnõuete kohta (EÜT L 167, 22.6.1992, lk 17), muudetud järgmise aktiga:

- 393 L 0068: nõukogu direktiiv 93/68/EMÜ, 22. juuli 1993 (EÜT L 220, 30.8.1993, lk 1)."

D. VIII Peatükk. SURVEANUMAD

1. Punktile 6 (nõukogu direktiiv 87/404/EMÜ) lisatakse järgmine taane:

"— 393 L 0068: nõukogu direktiiv 93/68/EMÜ, 22. juuli 1993 (EÜT L 220, 30.8.1992, lk 1)."

2. Punkti 7 (komisjoni soovitus 89/349/EMÜ) järele lisatakse järgmine uus punkt:

"8. C/328/92/lk. 3: komisjoni teatis seoses nõukogu direktiivi 87/404/EMÜ, 25. juuni 1987 (lihtsurveanumate kohta, muudetud direktiiviga 90/488/EMÜ, 17. september 1990), rakendamisega (EÜT C 328, 12.12.1992, lk 3)."

E. IX Peatükk. MÕÕTEVAHENDID

1. Punkti 16 (nõukogu direktiiv 76/764/EMÜ) tekst jäetakse alates 1. jaanuarist 1995 välja.

2. Punktile 27 (nõukogu direktiiv 90/384/EMÜ) lisatakse järgmine tekst:

", muudetud järgmise aktiga:

— 393 L 0068: nõukogu direktiiv 93/68/EMÜ, 22. juuli 1993 (EÜT L 220, 30.8.1993, lk 1)."

3. Punkti 27 (nõukogu direktiiv 90/384/EMÜ) järele lisatakse järgmine uus punkt:

"27a. 393 L 0042: nõukogu direktiiv 93/42/EMÜ, 14. juuni 1993, meditsiiniseadmete kohta (EÜT L 169, 12.7.1993, lk 1)."

4. Punkti 45 (C/297/81/lk 1) järele lisatakse järgmine uus punkt:

"46. C/104/93/lk. 9: komisjoni teatis vastavalt nõukogu direktiivi 90/384/EMÜ, 20. juuni 1990, (mitteautomaatkaalude kohta) artikli 5 lõikele 2 (EÜT C 104, 15.4.1993, lk 9)."

F. X Peatükk. ELEKTRIMATERJALID

1. Punktile 1 (nõukogu direktiiv 73/23/EMÜ) lisatakse enne kohandust järgmine tekst:

", muudetud järgmise aktiga:

— 393 L 0068: nõukogu direktiiv 93/68/EMÜ, 22. juuli 1993 (EÜT L 220, 30.8.1993, lk 1)."

2. Punktile 5 (nõukogu direktiiv 84/539/EMÜ) lisatakse järgmine tekst:

", muudetud järgmise aktiga:

— 393 L 0042: nõukogu direktiiv 93/42/EMÜ, 14. juuni 1993 (EÜT L 169, 12.7.1993, lk 1)."

3. Punktile 6 (nõukogu direktiiv 89/336/EMÜ) lisatakse järgmine tekst:

", muudetud järgmise aktiga:

— 392 L 0031: nõukogu direktiiv 92/31/EMÜ, 28. aprill 1992 (EÜT L 126, 12.5.1992, lk 11),

— 393 L 0068: nõukogu direktiiv 93/68/EMÜ, 22. juuli 1993 (EÜT L 220, 30.8.1993, lk 1)."

4. Punktile 7 (nõukogu direktiiv 90/385/EMÜ) lisatakse järgmine tekst:

", muudetud järgmiste aktidega:

— 393 L 0042: nõukogu direktiiv 93/42/EMÜ, 14. juuni 1993 (EÜT L 169, 12.7.1993, lk 1).

— 393 L 0068: nõukogu direktiiv 93/68/EMÜ, 22. juuli 1993 (EÜT L 220, 30.8.1993, lk 1)."

5. Punkti 21 (C/311/87/lk 3) järele lisatakse järgmised uued punktid:

"22. C/44/92/lk. 12: komisjoni teatis seoses uue lähenemisviisi direktiivide ja elektromagnetilist ühilduvust käsitleva nõukogu direktiivi 89/336/EMÜ, 3. mai 1989, rakendamisega (EÜT C 44, 19.2.1992, lk 12).

23. C/90/92/lk. 2: komisjoni teatis seoses nõukogu direktiivi 89/336/EMÜ, 3. mai 1989, rakendamisega elektromagnetilise ühilduvuse osas (EÜT C 90, 10.4.1992, lk 2).

24. C/210/92/lk. 1: komisjoni teatis seoses nõukogu direktiiviga 73/23/EMÜ, 19. veebruar 1973, teatavates pingevahemikes kasutatavaid elektriseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT C 210, 15.8.1992, lk 1).

25. C/18/93/lk. 4: komisjoni teatis seoses nõukogu direktiiviga 73/23/EMÜ, 19. veebruar 1973, teatavates pingevahemikes kasutatavaid elektriseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT C 18, 23.1.1993, lk 4)."

G. XII Peatükk. TOIDUAINED

1. Punkti 10 (nõukogu direktiiv 75/726/EMÜ) tekst jäetakse välja.

2. Punktile 13 (nõukogu direktiiv 76/895/EMÜ) lisatakse enne kohandust järgmine taane:

"— 393 L 0058: nõukogu direktiiv 93/58/EMÜ, 29. juuni 1993 (EÜT L 211, 23.8.1993, lk 6)."

3. Punktile 16 (nõukogu direktiiv 78/663/EMÜ) lisatakse järgmine taane:

"— 392 L 0004: komisjoni direktiiv 92/4/EMÜ, 10. veebruar 1992 (EÜT L 55, 29.2.1992, lk 96)."

4. Punktile 18 (nõukogu direktiiv 79/112/EMÜ) lisatakse järgmine taane:

"— 393 L 0102: komisjoni direktiiv 93/102/EÜ, 16. november 1993 (EÜT L 291, 25.11.1993, lk 14)."

5. Punktile 30 (nõukogu direktiiv 82/711/EMÜ) lisatakse järgmine tekst:

", muudetud järgmise aktiga:

— 393 L 0008: komisjoni direktiiv 93/8/EMÜ, 15. märts 1993 (EÜT L 90, 14.4.1993, lk 22)."

6. Punkti 31 (nõukogu direktiiv 83/229/EMÜ) tekst jäetakse välja.

7. Punktile 38 (nõukogu direktiiv 86/362/EMÜ) lisatakse enne kohandust järgmine taane:

"— 393 L 0057: nõukogu direktiiv 93/57/EMÜ, 29. juuni 1993 (EÜT L 211, 23.8.1993, lk 1)."

8. Punktile 39 (nõukogu direktiiv 86/363/EMÜ) lisatakse enne kohandust järgmine tekst:

", muudetud järgmise aktiga:

— 393 L 0057: nõukogu direktiiv 93/57/EMÜ, 29. juuni 1993 (EÜT L 211, 23.8.1993, lk 1)."

9. Punktile 43 (nõukogu direktiiv 88/344/EMÜ) lisatakse järgmine tekst:

", muudetud järgmise aktiga:

— 392 L 0115: nõukogu direktiiv 92/115/EMÜ, 17. detsember 1992 (EÜT L 409, 31.12.1992, lk 31)."

10. Punktile 49 (nõukogu direktiiv 89/396/EMÜ) lisatakse järgmine taane:

"— 392 L 0011: nõukogu direktiiv 92/11/EMÜ, 3. märts 1992 (EÜT L 65, 11.3.1992, lk 32)."

11. Punktile 52 (nõukogu direktiiv 90/128/EMÜ) lisatakse järgmine tekst:

", muudetud järgmiste aktidega:

— 392 L 0039: nõukogu direktiiv 92/39/EMÜ, 14. mai 1992 (EÜT L 168, 23.6.1992, lk 21),

— 393 L 0009: komisjoni direktiiv 93/9/EMÜ, 15. märts 1993 (EÜT L 90, 14.4.1993, lk 26)."

12. Punktile 54 (nõukogu direktiiv 90/642/EMÜ) lisatakse järgmine tekst:

", muudetud järgmise aktiga:

— 393 L 0058: nõukogu direktiiv 93/58/EMÜ, 29. juuni 1993 (EÜT L 211, 23.8.1993, lk 6)."

13. Punkti 54 (nõukogu direktiiv 90/642/EMÜ) järele lisatakse järgmised uued punktid:

"54a. 391 L 0321: komisjoni direktiiv 91/321/EMÜ, 14. mai 1991, imiku piimasegude ja jätkupiimasegude kohta (EÜT L 175, 4.7.1991, lk 35).

Olenemata direktiivi sätetest, keelavad Austria, Soome, Island, Norra ja Rootsi käesolevale direktiivile 1. jaanuariks 1995 mittevastavate toodetega kauplemise.

Käesolevas lepingus loetakse selle direktiivi sätteid järgmises kohanduses:

a) artikli 7.1 esimesse lõiku lisatakse järgmised taanded:

- soome keeles:

"äidinmaidonkorvike" ja "vierotusvalmiste",

- islandi keeles:

"ungbarnablanda" ja "stoðblanda",

- norra keeles:

"morsmelkerstatning" ja "tilskuddsblanding",

- rootsi keeles:

"modersmjölksersättning" ja "tillskottsnäring";

b) artikli 7.1 teise lõiku lisatakse järgmised taanded:

- soome keeles:

"maitopohjainen äidinmaidonkorvike" ja "maitopohjainen vierotusvalmiste",

- islandi keeles:

"ungbarnamjólk" ja "mjólkurstoðblanda",

- norra keeles:

"morsmelkerstatning basert utelukkende på melk" ja "tilskuddsblanding basert utelukkende på melk",

- rootsi keeles:

"modersmjölksersättning uteslutande baserad på mjölk" ja "tillskottsnäring uteslutande baserad på mjölk".

54b. 391 R 2092: nõukogu määrus (EMÜ) nr 2092/91, 24. juuni 1991, põllumajandustoodete mahepõllundustootmise ning põllumajandustoodete ja toiduainete puhul sellele viitavate märgiste kohta (EÜT L 198, 22.7.1991, lk 1), muudetud järgmiste aktidega:

- 392 R 0094: komisjoni määrus (EMÜ) nr 94/92, 14. jaanuar 1992 (EÜT L 11, 17.1.1992, lk 14),

- 392 R 1535: komisjoni määrus (EMÜ) nr 1535/92, 15. juuni 1992 (EÜT L 162, 16.6.1992, lk 15),

- 392 R 2083: nõukogu määrus (EMÜ) nr 2083/92, 14. juuli 1992 (EÜT L 208, 24.7.1992, lk 15),

- 393 R 2608: komisjoni määrus (EMÜ) nr 2608/93, 23. september 1993 (EÜT L 239, 24.9.1993, lk 10).

Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmises kohanduses:

Artiklit 2 muudetakse järgmiselt:

a) lisatakse järgmised taanded:

"— soome keeles: | luonnonmukainen |

— islandi keeles: | lífrænt |

— norra keeles: | økologisk |

— rootsi keeles: | ekologisk" |

b) sõnad "- saksa keeles: ökologisch" jäetakse välja;

c) lisatakse järgmised taanded:

"— saksa keeles: | ökologisch |

— Austrias: | biologisch" |

54c. 392 L 0001: komisjoni direktiiv 92/1/EMÜ, 13. jaanuar 1992, temperatuuriseire kohta inimtoiduks ettenähtud kiirkülmutatud toiduainete transpordil, ladustamisel ja säilitamisel (EÜT L 34, 11.2.1992, lk 28).

EFTA riigid hakkavad direktiivi sätteid täitma hiljemalt 1. septembril 1994. Nad lubavad vabasse ringlusse kõnealuse direktiivi kohaselt käideldavad tooted alates lepingu jõustumisest.

54d. 392 L 0002: komisjoni direktiiv 92/2/EMÜ, 13. jaanuar 1992, millega kehtestatakse inimtoiduks ettenähtud kiirkülmutatud toidu temperatuuri ametlikuks kontrolliks vajalik proovivõtu kord ja ühenduse analüüsimeetod (EÜT L 34, 11.2.1992, lk 30).

EFTA riigid hakkavad direktiivi sätteid täitma hiljemalt 1. septembril 1994. Nad lubavad vabasse ringlusse kõnealuse direktiivi kohaselt käideldavad tooted alates lepingu jõustumisest.

54e. 393 R 0207: komisjoni määrus (EMÜ) nr 207/93, 29. jaanuar 1993, millega määratletakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2092/91 (põllumajandustoodete mahepõllundustootmist ning põllumajandustoodete ja toiduainete puhul sellele viitavate märgiste kohta) VI lisa sisu ning kehtestatakse artikli 5 lõike 4 üksikasjalikud rakenduseeskirjad (EÜT L 25, 2.2.1993, lk 5).

54f. 393 R 0315: nõukogu määrus (EMÜ) nr 315/93, 8. veebruar 1993, milles sätestatakse ühenduse menetlused toidus sisalduvate saasteainete suhtes (EÜT L 37, 13.2.1993, lk 1).

54g. 393 L 0005: nõukogu direktiiv 93/5/EMÜ, 25. veebruar 1993, liikmesriikidelt komisjonile antava abi ja liikmesriikide koostöö kohta toidualaste küsimuste teaduslikul uurimisel (EÜT L 52, 4.3.1993, lk 18).

54h. 393 L 0010: komisjoni direktiiv 93/10/EMÜ, 15. märts 1993, toiduainetega kokkupuutumiseks ettenähtud regenereeritud tsellulooskilematerjalide ja -toodete kohta (EÜT L 93, 17.4.1993, lk 27), muudetud järgmise aktiga:

- 393 L 0111: komisjoni direktiiv 93/111/EMÜ, 10. detsember 1993 (EÜT L 310, 14.12.1993, lk 41).

54i. 393 L 0011: komisjoni direktiiv 93/11/EMÜ, 15. märts 1993, mis käsitleb N-nitrosamiinide ja N-nitrosamiinideks muutuvate ainete eraldumist elastomeerist või kummist pudeli- ja rõngasluttidest (EÜT L 93, 17.4.1993, lk 37).

54j. 393 L 0043: nõukogu direktiiv 93/43/EMÜ, 14. juuni 1993, toiduainete hügieeni kohta (EÜT L 175, 19.7.1993, lk 1).

54k. 393 L 0045: komisjoni direktiiv 93/45/EMÜ, 17. juuni 1993, suhkru- või meelisandita nektarite tootmise kohta (EÜT L 159, 1.7.1993, lk 133).

54l. 393 R 1593: komisjoni määrus (EMÜ) nr 1593/93, 24. juuni 1993, millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3713/92, millega lükatakse impordi puhul teatavatest kolmandatest riikidest edasi nõukogu määruse (EMÜ) nr 2092/91 (põllumajandustoodete mahepõllundustootmise ning põllumajandustoodete ja toiduainete puhul sellele viitavate märgiste kohta) artikli 11 lõike 1 kohaldamise kuupäev (EÜT L 153, 25.6.1993, lk 15).

54m. 393 L 0077: nõukogu direktiiv 93/77/EMÜ, 21. september 1993, puuviljamahlade ja teatavate samalaadsete toodete kohta (EÜT L 244, 30.9.1993, lk 23).

54n. 393 L 0099: nõukogu direktiiv 93/99/EMÜ, 29. oktoober 1993, toiduainete ametlikku kontrolli käsitlevate lisameetmete kohta (EÜT L 290, 24.11.1993, lk 14)."

14. Punkti 57 (C/271/89/lk 3) järele lisatakse järgmised uued punktid:

"58. C/270/91/lk. 2: komisjoni tõlgendusteatis nimetuste kohta, mille all toiduaineid müüakse (EÜT C 270, 15.10.1991, lk 2).

59. C/345/93/lk. 3: komisjoni teatis, mis käsitleb keele kasutamist toiduainete turustamisel, silmas pidades Peetersi kohtuasjas tehtud otsust (EÜT C 345, 23.12.1993, lk 3)."

.

H. XIII peatükk. RAVIMID

1. Punktile 1 (nõukogu direktiiv 65/65/EMÜ) lisatakse järgmine taane:

"— 392 L 0073: nõukogu direktiiv 92/73/EMÜ, 22. september 1992 (EÜT L 297, 13.10.1992, lk 8)."

2. Punktile 2 (nõukogu direktiiv 75/318/EMÜ) lisatakse järgmine taane:

"— 391 L 0507: komisjoni direktiiv 91/507/EMÜ, 19. juuli 1991 (EÜT L 270, 26.9.1991, lk 32)."

3. Punktile 3 (nõukogu direktiiv 75/319/EMÜ) lisatakse järgmine taane:

"— 392 L 0073: nõukogu direktiiv 92/73/EMÜ, 22. september 1992 (EÜT L 297, 13.10.1992, lk 8)."

4. Punktile 5 (nõukogu direktiiv 81/851/EMÜ) lisatakse järgmine taane:

"— 392 L 0074: nõukogu direktiiv 92/74/EMÜ, 22. september 1992 (EÜT L 297, 13.10.1992, lk 12)."

5. Punktile 6 (nõukogu direktiiv 81/852/EMÜ) lisatakse järgmine taane:

"— 392 L 0018: komisjoni direktiiv 92/18/EMÜ, 20. märts 1992 (EÜT L 97, 10.4.1992, lk 1)."

6. Punktile 14 (nõukogu määrus (EMÜ) nr 2377/90) lisatakse järgmine tekst:

", muudetud järgmiste aktidega:

— 392 R 0675: komisjoni määrus (EMÜ) nr 675/92, 18. märts 1992 (EÜT L 73, 19.3.1992, lk 8),

— 392 R 0762: komisjoni määrus (EMÜ) nr 762/92, 27. märts 1992 (EÜT L 83, 28.3.1992, lk 14),

— 392 R 3093: komisjoni määrus (EMÜ) nr 3093/92, 27. oktoober 1992 (EÜT L 311, 28.10.1992, lk 18),

— 393 R 0895: komisjoni määrus (EMÜ) nr 895/93, 16. aprill 1993 (EÜT L 93, 17.4.1993, lk 10),

— 393 R 2901: nõukogu määrus (EMÜ) nr 2901/93, 18. oktoober 1993 (EÜT L 264, 23.10.1993, lk 1),

— 393 R 3425: komisjoni määrus (EMÜ) nr 3425/93, 14. detsember 1993 (EÜT L 312, 15.12.1993, lk 12),

— 393 R 3426: komisjoni määrus (EMÜ) nr 3426/93, 14. detsember 1993 (EÜT L 312, 15.12.1993, lk 15).

Austria võib kohaldada oma siseriiklikke õigusakte seoses spiramütsiiniga kuni 1. jaanuarini 1995 ja seoses furasolidooniga kuni 1. juulini 1995."

7. Punkti 15 (komisjoni direktiiv 91/356/EMÜ) järele lisatakse järgmised uued punktid:

"15a. 391 L 0412: komisjoni direktiiv 91/412/EMÜ, 23. juuli 1991, millega kehtestatakse veterinaarravimite hea tootmistava põhimõtted ja suunised (EÜT L 228, 17.8.1991, lk 70).

15b. 392 L 0025: nõukogu direktiiv 92/25/EMÜ, 31. märts 1992, inimtervishoius kasutatavate ravimite hulgimüügi kohta (EÜT L 113, 30.4.1992, lk 1).

Norra hakkab direktiivi sätteid täitma 1. jaanuarist 1995. See üleminekuperiood aga ei piira lepingu artiklist 16 tulenevate Norra kohustuste täitmist.

15c. 392 L 0026: nõukogu direktiiv 92/26/EMÜ, 31. märts 1992, milles käsitletakse inimtervishoius kasutatavate meditsiinitoodete tarnete liigitust (EÜT L 113, 30.4.1992, lk 5).

15d. 392 L 0027: nõukogu direktiiv 92/27/EMÜ, 31. märts 1992, inimtervishoius kasutatavate ravimite markeerimise ja infolehtede kohta (EÜT L 113, 30.4.1992, lk 8).

15e. 392 L 0028: nõukogu direktiiv 92/28/EMÜ, 31. märts 1992, tervishoius kasutatavate ravimite reklaamimise kohta (EÜT L 113, 30.4.1992, lk 13).

15f. 392 L 0109: nõukogu direktiiv 92/109/EMÜ, 14. detsember 1992, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ebaseaduslikuks valmistamiseks kasutatavate ainete valmistamise ja turuleviimise kohta (EÜT L 370, 19.12.1992, lk 76), muudetud järgmise aktiga:

- 393 L 0046: komisjoni direktiiv 93/46/EMÜ, 22. juuni 1993 (EÜT L 159, 1.7.1993, lk 134)."

I. XIV peatükk. VÄETISED

1. Punktile 1 (nõukogu direktiiv 76/116/EMÜ) lisatakse enne kohandusi järgmine taane:

"— 393 L 0069: komisjoni direktiiv 93/69/EMÜ, 23. juuli 1993 (EÜT L 185, 28.7.1993, lk 30)."

2. Punktile 2 (komisjoni direktiiv 77/535/EMÜ) lisatakse järgmine taane:

"— 393 L 0001: komisjoni direktiiv 93/1/EMÜ, 21. jaanuar 1993 (EÜT L 113, 7.5.1993, lk 17)."

J. XV peatükk. OHTLIKUD AINED

1. Punktile 1 (nõukogu direktiiv 67/548/EMÜ) lisatakse enne kohandusi järgmised taanded:

"— 391 L 0410: komisjoni direktiiv 91/410/EMÜ, 22. juuli 1991 (EÜT L 228, 17.8.1991, lk 67),

— 391 L 0632: komisjoni direktiiv 91/632/EMÜ, 28. oktoober 1991 (EÜT L 338, 10.12.1991, lk 23),

— 392 L 0032: nõukogu direktiiv 92/32/EMÜ, 30. aprill 1992 (EÜT L 154, 5.6.1992, lk 1),

— 392 L 0037: komisjoni direktiiv 92/37/EMÜ, 30. aprill 1992 (EÜT L 154, 5.6.1992, lk 30),

— 392 L 0069: komisjoni direktiiv 92/69/EMÜ, 31. juuli 1992 (EÜT L 383, 29.12.1992, lk 113),

— 393 L 0021: komisjoni direktiiv 93/21/EMÜ, 27. aprill 1993 (EÜT L 110, 4.5.1993, lk 20),

— 393 L 0072: komisjoni direktiiv 93/72/EMÜ, 1. september 1993 (EÜT L 258, 16.10.1993, lk 29),

— 393 L 0090: komisjoni direktiiv 93/90/EMÜ, 29. oktoober 1993 (EÜT L 277, 10.11.1993, lk 33),

— 393 L 0101: komisjoni direktiiv 93/101/EÜ, 11. november 1993 (EÜT L 13, 15.1.1994, lk 1),

— 393 L 0105: komisjoni direktiiv 93/105/EÜ, 25. november 1993 (EÜT L 294, 30.11.1993, lk 21)."

2. Punktile 4 (nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ) lisatakse enne kohandust järgmine taane:

"— 393 L 0659: komisjoni direktiiv 91/659/EMÜ, 3. detsember 1991 (EÜT L 363, 31.12.1991, lk 36."

3. Punktile 6 (nõukogu direktiiv 79/117/EMÜ) lisatakse enne kohandust järgmine taane:

"— 390 L 0335: komisjoni direktiiv 90/335/EMÜ, 7. juuni 1990 (EÜT L 162, 28.6.1990, lk 37)."

4. Punktile 10 (nõukogu direktiiv 88/379/EMÜ) lisatakse enne kohandusi järgmised taanded:

"— 393 L 0018: komisjoni direktiiv 93/18/EMÜ, 5. aprill 1993 (EÜT L 104, 29.4.1993, lk 46),

— 393 L 0112: komisjoni direktiiv 93/112/EMÜ, 10. detsember 1993 (EÜT L 314, 16.12.1993, lk 38)."

5. Punktile 11 (nõukogu direktiiv 91/157/EMÜ) lisatakse enne kohandust järgmine tekst:

", muudetud järgmise aktiga:

— 393 L 0086: komisjoni direktiiv 93/86/EMÜ, 4. oktoober 1993 (EÜT L 264, 23.10.1993, lk 51)."

6. Punktile 12 (nõukogu määrus (EMÜ) nr 594/91) lisatakse enne kohandust järgmine tekst:

", muudetud järgmise aktiga:

— 392 R 3952: nõukogu määrus (EMÜ) nr 3952/92, 30. detsember 1992 (EÜT L 405, 31.12.1993, lk 41)."

7. Punkti 12 (nõukogu määrus (EMÜ) nr 594/91) järele lisatakse järgmised uued punktid:

"12a. 391 L 0414: nõukogu direktiiv 91/414/EMÜ, 15. juuli 1991, taimekaitsevahendite turuletoomise kohta (EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1), muudetud järgmise aktiga:

- 393 L 0071: komisjoni direktiiv 93/71/EMÜ, 27. juuli 1993 (EÜT L 221, 31.8.1993, lk 27).

EFTA riikidel on õigus piirata juurdepääsu oma turgudele vastavalt nõuetele, mis on sätestatud õigusaktides, mis kehtivad käesoleva direktiivi EMP lepingusse lisava EMP Ühiskomitee otsuse jõustumise kuupäeval. Uusi EÜ eeskirju käsitletakse lepingu artiklites 97-104 sätestatud korras.

12b. 391 L 0442: komisjoni direktiiv 91/442/EMÜ, 23. juuli 1991, nende ohtlike valmististe kohta, mille pakendid peavad olema varustatud lapsele avamatute kinnitustega (EÜT L 238, 27.8.1991, lk 25).

12c. 392 R 2455: nõukogu määrus (EMÜ) nr 2455/92, 23. juuli 1992, teatavate ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta (EÜT L 251, 29.8.1992, lk 13).

12d. 393 L 0067: komisjoni direktiiv 93/67/EMÜ, 20. juuli 1993, millega kehtestatakse vastavalt nõukogu direktiivile 67/548/EMÜ teatatud ainete poolt inimesele ja keskkonnale põhjustatava riski hindamise põhimõtted (EÜT L 227, 8.9.1993, lk 9).

Lepinguosalised lepivad kokku, et ohtlikke aineid ja preparaate käsitlevad ühenduse õigusaktide sätted hakkavad kehtima 1. jaanuarist 1995. Soome hakkab järgima nimetatud õigusaktide sätteid alates nõukogu direktiivi 67/548/EMÜ seitsmenda muudatuse jõustumisest. Käesoleva lepingu allkirjastamise järel lahendamata küsimuste käsitlemiseks sisse seatud koostöö raames vaadatakse olukord läbi 1994. aastal, sealhulgas need küsimused, mida ühenduse õigusaktid ei käsitle. Kui EFTA riik leiab, et tal oleks vaja mis tahes erandit liigitust ja märgistust käsitlevatest ühenduse õigusaktidest, ei kohalda ta seda enne, kui EMP ühiskomitee on teistsuguse lahenduse suhtes kokku leppinud.

Teabevahetuse suhtes kohaldatakse järgmist:

i) EFTA riigid, kes järgivad ohtlikke aineid ja preparaate käsitlevaid acquis' sätteid, esitavad ühenduses kehtivate tagatistega samaväärsed tagatised selle kohta, et:

- juhul kui ühenduses käsitletakse teavet konfidentsiaalsena seoses tootmis- ja ärisaladusega, võivad kõnealuse direktiivi sätete kohaselt teabevahetusest osa võtta üksnes need EFTA riigid, kes on sellekohase acquis' üle võtnud,

- konfidentsiaalse teabe suhtes rakendatakse EFTA riikides sama kaitsetaset kui ühenduses;

ii) kõik EFTA riigid osalevad kõiki muid asjaolusid käsitlevas teabevahetuses nii, nagu on ette nähtud kõnealuse direktiiviga."

8. Punkti 15 (C/146/90/lk 4) järele lisatakse järgmised uued punktid:

"16. C/1/93/lk. 3: Euroopa Kemikaalide Büroo. Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile (EÜT C 1, 5.1.1993, lk 3).

17. C/130/93/lk. 1: teatis — Elincsi kolmas väljaanne (EÜT C 130, 10.5.1993, lk 1).

18. C/130/93/lk. 2: komisjoni teatis vastavalt komisjoni 21. detsembri 1984. aasta otsuse 85/71/EMÜ, mis käsitleb selliste keemiliste ainete loendit, millest teatatakse vastavalt nõukogu direktiivile 67/548/EMÜ ohtlike ainete klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate õigusnormide ühtlustamise kohta, artiklile 2 (EÜT C 130, 10.5.1993, lk 2)."

K. XVI Peatükk. KOSMEETIKAVAHENDID

1. Punktile 1 (nõukogu direktiiv 76/768/EMÜ) lisatakse järgmised taanded:

"— 392 L 0008: neljateistkümnes komisjoni direktiiv 92/8/EMÜ, 18. veebruar 1992 (EÜT L 70, 17.3.1992, lk 23),

— 392 L 0086: viieteistkümnes komisjoni direktiiv 92/86/EMÜ, 21. oktoober 1991 (EÜT L 325, 11.11.1992, lk 18),

— 393 L 0035: nõukogu direktiiv 93/35/EMÜ, 14. juuni 1993 (EÜT L 151, 23.6.1993, lk 32),

— 393 L 0047: kuueteistkümnes komisjoni direktiiv 93/47/EMÜ, 22. juuni 1993 (EÜT L 203, 13.8.1993, lk 24)."

2. Punkti 5 (neljas komisjoni direktiiv 85/490/EMÜ) järele lisatakse järgmine uus punkt:

"6. 393 L 0073: viies komisjoni direktiiv 93/73/EMÜ, 9. september 1993, kosmeetikatoodete koostise kontrolliks vajalike analüüsimeetodite kohta (EÜT L 231, 14.9.1993, lk 34)."

L. XVII Peatükk. KESKKONNAKAITSE

1. Punkti 5 (nõukogu direktiiv 89/629/EMÜ) järele lisatakse järgmine uus punkt:

"6. 393 L 0012: nõukogu direktiiv 93/12/EMÜ, 23. märts 1993, teatud vedelkütuste väävlisisalduse kohta (EÜT L 74, 27.3.1993, lk 81).

Seoses diislikütuste väävlisisaldusega:

- võivad Austria ja Soome kohaldada oma siseriiklikke õigusakte kuni 1. oktoobrini 1996;

- võib Island kohaldada oma siseriiklikke õigusakte kuni 1. oktoobrini 1999. Lepinguosalised vaatavad olukorra läbi enne üleminekuperioodi lõppu.

Seoses muude gaaskütustega peale diislikütuse või seoses gaaskütustega, mida kasutatakse muudel eesmärkidel kui diislikütust, välja arvatud lennukipetrool, võivad Austria ja Soome kohaldada oma siseriiklikke õigusakte kuni 1. oktoobrini 1999. Uusi EÜ eeskirju käsitletakse lepingu artiklites 97-104 sätestatud korras."

M. XVIII Peatükk. INFOTEHNOLOOGIA, TELEKOMMUNIKATSIOON JA ANDMETÖÖTLUS

1. Punktile 4 (nõukogu direktiiv 91/263/EMÜ) lisatakse järgmine tekst:

", muudetud järgmiste aktidega:

— 393 L 0068: nõukogu direktiiv 93/68/EMÜ, 22. juuli 1993 (EÜT L 220, 30.8.1993, lk 1),

— 393 L 0097: nõukogu direktiiv 93/97/EMÜ, 29. oktoober 1993 (EÜT L 290, 24.11.1993, lk 1)."

2. Punkti 4 (nõukogu direktiiv 91/263/EMÜ) järele lisatakse järgmised uued punktid:

"5. 394 D 0011: komisjoni otsus 94/11/EÜ, 21. detsember 1993, üle-euroopalise üldkasutatava digitaalse maismaa liikuva kärgside liidestamise üldnõuete ühise tehnilise eeskirja kohta (EÜT L 8, 12.1.1994, lk 20).

6. 394 D 0012: komisjoni otsus 94/12/EÜ, 21. detsember 1993, üleeuroopalise üldkasutatava digitaalse maismaa liikuva kärgside telefonirakenduste nõuete ühise tehnilise normi kohta (EÜT L 8, 12.1.1994, lk 23)."

N. XIX Peatükk. TEHNILISTE KAUBANDUSTÕKETE VALDKONNA ÜLDSÄTTED

1. Punktile 1 (nõukogu direktiiv 83/189/EMÜ) lisatakse enne kohandusi järgmine taane:

"— 392 D 0400: komisjoni otsus 92/400/EMÜ, 15. juuli 1992 (EÜT L 221, 6.8.1992, lk 55)."

2. Punkti 2 (nõukogu otsus 89/45/EMÜ) tekst jäetakse alates 29. juunist 1994 välja.

3. Punkti 3 (nõukogu direktiiv 90/683/EMÜ) tekst jäetakse välja.

4. Järgmised punktid lisatakse uute punktidena 3a-3d:

"3a. 392 L 0059: nõukogu direktiiv 92/59/EMÜ, 29. juuni 1992, üldise tooteohutuse kohta (EÜT L 228, 11.8.1992, lk 24).

3b. 393 R 0339: nõukogu määrus (EMÜ) nr 339/93, 8. veebruar 1993, kolmandatest riikidest imporditud toodete tooteohutuse eeskirjadele vastavuse kontrolli kohta (EÜT L 40, 17.2.1993, lk 1), muudetud järgmise aktiga:

- 393 D 0583: komisjoni otsus 93/583/EMÜ, 28. juuli 1993 (EÜT L 279, 12.11.1993, lk 39).

Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmises kohanduses:

a) Artiklile 6.1 lisatakse järgmised taanded:

- "Vaarallinen tuote — ei saa laskea vapaaseen liikkeeseen — asetus (ETY) N:o 339/93" (soome keeles)

- "Hættuleg vara — afhending til frjálsrar dreifingar ekki leyfð — reglugerð (EB) nr. 339/93" (islandi keeles)

- "Farlig produkt — overgang til fri omsetning ikke tillatt — forordning (EØF) nr. 339/93" (norra keeles),

- "Farlig produkt — får inte börja omsättas fritt — förordning (EEG) nr. 339/93" (rootsi keeles)

b) Artiklile 6.2 lisatakse järgmised taanded:

- "Tuote ei vaatimusten mukainen — ei saa laskea vapaaseen liikkeeseen — asetus (ETY) N:o 339/93" (soome keeles)

- "Vara ekki í samræmi — afhending til frjálsrar dreifingar ekki leyfð — reglugerð (EB) nr. 339/93" (islandi keeles)

- "Ikke samsvarende produkt — overgang til fri omsetning ikke tillatt — forordning (EØF) nr. 339/93" (norra keeles),

- "Icke överensstämmande produkt — får inte börja omsättas fritt — förordning (EEG) nr. 339/93" (rootsi keeles)

3c. 393 L 0068: nõukogu direktiiv 93/68/EMÜ, 22. juuli 1993, direktiivide 87/404/EMÜ (lihtsurveanumad), 88/378/EMÜ (mänguasjade ohutus), 89/106/EMÜ (ehitustooted), 89/336/EMÜ (elektromagnetiline ühilduvus), 89/392/EMÜ (masinad ja seadmed), 89/686/EMÜ (individuaalkaitsevahendid), 90/384/EMÜ (mitteautomaatkaalud), 90/385/EMÜ (aktiivsed siirdatavad meditsiiniseadmed), 90/396/EMÜ (gaasipõletusseadmed), 91/263/EMÜ (telekommunikatsioonivõrgu terminalseadmed), 92/42/EMÜ (uued vedel- või gaaskütusega kuumaveekatlad) ja 73/23/EMÜ (teatavates pingevahemikes kasutatavad elektriseadmed) muutmise kohta (EÜT L 220, 30.8.1993, lk 1).

3d. 393 D 0465: nõukogu otsus 93/465/EMÜ, 22. juuli 1993, mis käsitleb tehnilise ühtlustamise direktiivides kasutatavaid vastavushindamismenetluse eri etappide mooduleid ning CE-vastavusmärgise kinnitamise ja kasutamise eeskirju (EÜT L 220, 30.8.1993, lk 23)."

5. Punkti 9 (komisjoni roheline raamat 590 DC 0456) järele lisatakse järgmised uued punktid:

"10. 392 Y 0709(01): nõukogu resolutsioon, 18. juuni 1992, Euroopa standardimise rolli kohta Euroopa majanduses (EÜT C 173, 9.7.1992, lk 1).

11. 392 X 0579: komisjoni soovitus 92/579/EMÜ, 27. november 1992, millega kutsutakse liikmesriike üles seadma sisse infrastruktuurid, mis on vajalikud ohtlike toodete tuvastamiseks välispiiridel (EÜT L 374, 22.12.1992, lk 66)."

O. XXI Peatükk. EHITUSTOOTED

1. Punktile 1 (nõukogu direktiiv 89/106/EMÜ) lisatakse enne kohandust järgmine tekst:

", muudetud järgmise aktiga:

— 393 L 0068: nõukogu direktiiv 93/68/EMÜ, 22. juuli 1993 (EÜT L 220, 30.8.1993, lk 1)."

P. XXII Peatükk. ISIKUKAITSEVAHENDID

1. Punktile 1 (nõukogu direktiiv 89/686/EMÜ) lisatakse järgmine tekst:

", muudetud järgmise aktiga:

— 393 L 0068: nõukogu direktiiv 93/68/EMÜ, 22. juuli 1993 (EÜT L 220, 30.8.1993, lk 1),

— 393 L 0095: nõukogu direktiiv 93/95/EMÜ, 29. oktoober 1993 (EÜT L 276, 9.11.1993, lk 11)."

2. Punkti 1 (nõukogu direktiiv 89/686/EMÜ) järele lisatakse järgmine uus pealkiri ja uued punktid:

"ÕIGUSAKTID, MIDA LEPINGUOSALISED ARVESSE VÕTAVAD

Lepinguosalised võtavad arvesse järgmiste õigusaktide sisu:

2. C/44/92/lk. 13: komisjoni teatis seoses uue lähenemisviisi direktiividega, individuaalkaitsevahendid, nõukogu direktiiv 89/686/EMÜ, 21. detsember 1989 (EÜT C 44, 19.2.1992, lk 13).

3. C/240/92/lk. 6: komisjoni teatis seoses nõukogu direktiivi 89/686/EMÜ (individuaalkaitsevahendid) rakendamisega (EÜT C 240, 19.9.1992, lk 6).

4. C/345/93/lk. 8: komisjoni teatis seoses nõukogu 21. detsembri 1989. aasta direktiivi 89/686/EMÜ (individuaalkaitsevahendid) rakendamisega, muudetud nõukogu direktiividega 93/68/EMÜ ja 93/95/EMÜ (EÜT C 345, 23.12.1993, lk 8)."

Q. XXIII Peatükk. MÄNGUASJAD

1. Punktile 1 (nõukogu direktiiv 88/378/EMÜ) lisatakse enne kohandust järgmine tekst:

", muudetud järgmise aktiga:

— 393 L 0068: nõukogu direktiiv 93/68/EMÜ, 22. juuli 1993 (EÜT L 220, 30.8.1993, lk 1)."

2. Punkti 1 (nõukogu direktiiv 88/378/EMÜ) järele lisatakse järgmine uus pealkiri ja uued punktid:

"ÕIGUSAKTID, MIDA LEPINGUOSALISED ARVESSE VÕTAVAD

Lepinguosalised võtavad arvesse järgmiste õigusaktide sisu:

2. C/87/93/lk. 3: komisjoni teatis vastavalt nõukogu direktiivi 88/378/EMÜ (liikmesriikide poolt heaks kiidetud nimekirja kohta asutustes, mis vastutavad selle direktiivi artikli 8 lõikes 2 ja artiklis 10 osutatud CE tüübihindamise eest) artikli 9 lõikele 2 (EÜT C 87, 27.3.1993, lk 3).

3. C/155/89/lk. 2: komisjoni teatis seoses nõukogu 3. mai 1988. aasta direktiiviga mänguasjade ohutust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT C 155, 23.6.1989, lk 2)."

R. XXIV Peatükk. MASINAD

1. Punktile 1 (nõukogu direktiiv 89/392/EMÜ) lisatakse enne kohandust järgmised taanded:

"— 393 L 0044: nõukogu direktiiv 93/44/EMÜ, 14. juuni 1993 (EÜT L 175, 19.7.1993, lk 12),

— 393 L 0068: nõukogu direktiiv 93/68/EMÜ, 22. juuli 1993 (EÜT L 220, 30.8.1993, lk 1)."

2. Punkti 1 (nõukogu direktiiv 89/392/EMÜ) järele lisatakse järgmine uus pealkiri ja uued punktid:

"ÕIGUSAKTID, MIDA LEPINGUOSALISED ARVESSE VÕTAVAD

Lepinguosalised võtavad arvesse järgmiste õigusaktide sisu:

2. C/157/92/lk. 4: komisjoni teatis seoses nõukogu 14. juuni 1989. aasta direktiivi (masinate kohta) 89/392/EMÜ, muudetud nõukogu direktiiviga 91/368/EMÜ, rakendamisega (EÜT C 157, 24.6.1992, lk 4).

3. C/229/93/lk. 3: komisjoni teatis seoses nõukogu 14. juuni 1989. aasta direktiivi 89/392/EMÜ (masinate kohta) rakendamisega, muudetud direktiiviga 91/368/EMÜ (EÜT C 229, 25.8.1993, lk 3)."

S. XXV Peatükk. TUBAKAS

1. Punktile 1 (nõukogu direktiiv 89/622/EMÜ) lisatakse järgmine tekst:

", muudetud järgmise aktiga:

— 392 L 0041: nõukogu direktiiv 92/41/EMÜ, 15. mai 1992 (EÜT L 158, 11.6.1992, lk 30).

Käesolevas lepingus loetakse selle direktiivi sätteid järgmises kohanduses:

a) Direktiivi 89/622/EMÜ, muudetud direktiiviga 92/41/EMÜ, artikli 8 keeldu ei kohaldata direktiivi 89/622/EMÜ, muudetud direktiiviga 92/41/EMÜ, artiklis 2.4 määratletud toote turuleviimise kohta Islandil, Norras ja Rootsis. Sellist mööndust ei kohaldata aga toidukaupadele sarnaneval kujul muudava snus-tubaka müügikeelu kohta. Lisaks sellele kohaldavad Island, Norra ja Rootsi keeldu direktiivi 89/622/EMÜ, muudetud direktiiviga 92/41/EMÜ, artiklis 2.4 määratletud toote ekspordi suhtes kõigisse käesoleva lepingu teistesse osalistesse.

b) 1. jaanuaril 1994 olemasolevaid tooteid, mis ei vasta direktiivi 89/622/EMÜ, muudetud direktiiviga 92/41/EMÜ, nõudmistele, turustada Austrias kuni 30. juunini 1994."

T. XXVII Peatükk. PIIRITUSJOOGID

1. Punktile 1 (nõukogu määrus (EMÜ) nr 1576/89) lisatakse enne kohandusi järgmine tekst:

", muudetud järgmise aktiga:

— 392 R 3280: nõukogu määrus (EMÜ) nr 3280/92, 9. november 1992 (EÜT L 327, 13.11.1992, lk 3)."

2. Punktile 2 (komisjoni määrus (EMÜ) nr 1014/90) lisatakse enne kohandust järgmine taane:

"— 392 R 3458: komisjoni määrus (EMÜ) nr 3458/92, 30. november 1992 (EÜT L 350, 1.12.1992, lk 59)."

3. Punktile 3 (nõukogu määrus (EMÜ) nr 1601/91) lisatakse enne kohandusi järgmine tekst:

", muudetud järgmise aktiga:

— 392 R 3279: nõukogu määrus (EMÜ) nr 3279/92, 9. november 1992 (EÜT L 327, 13.11.1992, lk 1)."

4. Punkti 3 (nõukogu määrus (EMÜ) nr 1601/91) järele lisatakse järgmised uued punktid:

"4. 391 R 3664: komisjoni määrus (EMÜ) nr 3664/91, 16. detsember 1991, millega on sätestatud aromatiseeritud veinide, aromatiseeritud veinijookide ja aromatiseeritud veinikokteilide üleminekumeetmed (EÜT L 348, 17.12.1991, lk 53), muudetud järgmiste aktidega:

- 392 R 0351: komisjoni määrus (EMÜ) nr 351/92, 13. veebruar 1992 (EÜT L 37, 14.2.1992, lk 9),

- 392 R 1914: komisjoni määrus (EMÜ) nr 1914/92, 10. juuli 1992 (EÜT L 192, 11.7.1992, lk 39),

- 392 R 3568: komisjoni määrus (EMÜ) nr 3568/92, 10. detsember 1992 (EÜT L 362, 11.12.1992, lk 47),

- 393 R 1791: komisjoni määrus (EMÜ) nr 1791/93, 30. juuni 1993 (EÜT L 163, 6.7.1993, lk 20).

5. 392 R 1238: komisjoni määrus (EMÜ) nr 1238/92, 8. mai 1992, milles määratakse kindlaks ühenduse meetodid, mida kohaldatakse veinisektoris neutraalse alkoholi analüüsimiseks (EÜT L 130, 15.5.1992, lk 13).

6. 392 R 2009: komisjoni määrus (EMÜ) nr 2009/92, 20. juuli 1992, millega määratakse kindlaks piiritusjookide, aromatiseeritud veinide, aromatiseeritud veinijookide ja aromatiseeritud veinikokteilide valmistamisel kasutatud põllumajanduslikku päritolu etüülalkoholi ühenduse analüüsimeetodid (EÜT L 203, 21.7.1992, lk 10)."

U. Lisatakse järgmised uued peatükid:

"XXVIII. KULTUURIVÄÄRTUSED

NIMETATUD ÕIGUSAKTID

1. 393 L 0007: Nõukogu direktiiv 93/7/EMÜ, 15. märts 1993, liikmesriigi territooriumilt ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise kohta (EÜT L 74, 27.3.1993, lk 74).

Soome, Island, Norra ja Rootsi hakkavad direktiivi sätteid täitma hiljemalt 1. jaanuaril 1995.

Käesolevas lepingus loetakse selle direktiivi sätteid järgmises kohanduses:

Artiklis 13 sõnastatakse seoses Soome, Islandi, Norra ja Rootsiga viide "1. jaanuaril 1993 või pärast seda" viitega "1. jaanuaril 1995".

XXIX. TSIVIILOTSTARBELISEKS KASUTAMISEKS MÕELDUD LÕHKEMATERJALID

NIMETATUD ÕIGUSAKTID

1. 393 L 0015: nõukogu direktiiv 93/15/EMÜ, 5. aprill 1993, tsiviilotstarbeliseks kasutamiseks mõeldud lõhkematerjalide turuletoomist ja järelevalvet käsitlevate sätete ühtlustamise kohta (EÜT L 121, 15.5.1993, lk 20).

Käesolevas lepingus loetakse selle direktiivi sätteid järgmises kohanduses:

Artikli 9 lõikes 2 mainitud lõhkematerjalide vedamise kontrolli puhul võivad EFTA riigid piirikontrolli läbi viia mittediskrimineerivalt vastavalt siseriiklikele eeskirjadele.

XXX. MEDITSIINISEADMED

NIMETATUD ÕIGUSAKTID

1. 393 L 0042: Nõukogu direktiiv 93/42/EMÜ, 14. juuni 1993, meditsiiniseadmete kohta (EÜT L 169, 12.7.1993, lk 1)."

--------------------------------------------------

EMP Ühiskomitee otsuse nr 7/94

LISA 4

EMP lepingu IV LISA (ENERGEETIKA) muudetakse vastavalt allpool sätestatule.

1. Punkti 3 (nõukogu direktiiv 76/491/EMÜ) järele lisatakse järgmine uus punkt:

"3a. 377 D 0190: komisjoni otsus 77/190/EMÜ, 26. jaanuar 1977, direktiivi 76/491/EMÜ rakendamise kohta, mis käsitleb toornafta ja naftatoodete ühendusesiseste hindadega seotud teavitamis- ja konsultatsioonikorda (EÜT L 61, 5.3.1977, lk 34), muudetud järgmise aktiga:

- 381 D 0883: komisjoni otsus 81/883/EMÜ, 14. oktoober 1981 (EÜT L 324, 12.11.1981, lk 19).

Soome, Island, Norra ja Rootsi hakkavad otsuse sätteid täitma alates 1. jaanuarist 1995.

Käesolevas lepingus loetakse selle otsuse sätteid järgmises kohanduses:

otsuse A, B ja C liiteid täiendatakse käesoleva lisa 3. liites sätestatud tabelitega 1, 2 ja 3."

2. Punkti 9 (nõukogu direktiiv 91/296/EMÜ) järele lisatakse järgmised uued punktid:

"10. 392 L 0042: nõukogu direktiiv 92/42/EMÜ, 21. mai 1992, uute vedel- või gaaskütusega kuumaveekatelde efektiivsusnõuete kohta (EÜT L 167, 22.6.1992, lk 17), muudetud järgmise aktiga: [1]

- 393 L 0068: nõukogu direktiiv 93/68/EMÜ, 22. juuli 1993 (EÜT L 220, 30.8.1993, lk 1).

11. 392 L 0075: nõukogu direktiiv 92/75/EMÜ, 22. september 1992, kodumasinate energia ja muude ressursside tarbimise näitamise kohta märgistuses ja ühtses tootekirjelduses (EÜT L 297, 13.10.1992, lk 6) [2]."

3. 1. liitesse lisatakse seoses Austriaga järgmised üksused:

"Tiroler Wasserkraftwerke AG | kõrgepinge ülekandevõrk |

Vorarlberger Kraftwerke AG | kõrgepinge ülekandevõrk |

Vorarlberger Illwerke AG | kõrgepinge ülekandevõrk" |

4. 1. liites asendatakse viide Soome üksusele "Imatran Voima Oy" viitega "Imatran Voima Oy/IVO Voimansiirto Oy."

5. 1. liites asendatakse viide Rootsi üksusele "Statens Vattenfallsverk" viitega "Affärsverket svenska kraftnät".

6. 2. liites asendatakse viide Rootsi üksusele "Swedegas AB" viitega "Vattenfall Naturgas AB".

7. Uue 3. liitena lisatakse järgmine tekst:

"

3. liide

Komisjoni otsuse 77/190/EMÜ A, B ja C liitele lisatavad tabelid:

A liite juurde kuuluv

Tabel 1

NAFTATOODETE NIMETUSED

| Austria | Soome | Island | Norra | Rootsi |

I.Mootorikütused

1 | Superbenzin 98 (Superplus) | Moottoribensiini 99 | Bensín 98 oktan | Høyoktanbensin 98 | Motorbensin 98 |

2 | Euro-Super 95 Normalbenzin 91 | Moottoribensiini 95 lyijytön | Bensín 95 oktan, blýlaust Bensín 92 oktan, blýlaust | Lavoktanbensin 95, blyfri | Motorbensin 95, blyfri |

3 | Dieselkraftstoff | Dieselöljy | Dísilolía | Autodiesel | Dieselolja |

II.Kodumajapidamises kasutatavad kütteained

4 | Gasöl für Heizzwecke (Heizöl ekstra leicht) | Kevyt polttoöljy | Gasolía | Fyringsolje nr 1 | Eldningsolja 1 |

5 | Heizöl leicht | Kevyt polttoöljy suurkiinteistökäyttöön | Svartolía | | Lätt eldningsolja |

6 | Heizöl mittel | Lämmityspetroli | Steinolía | Fyringsparafin | Eldningsfotogen |

III.Tööstuslikud kütused

7 | Heizöl schwer HS 2 | Raskas polttoöljy | — | Tung fyringsolje | |

8 | Heizöl schwer HS 1 | Raskas polttoöljy vähärikkinen | — | | Tung brännolja lågsvavlig |

B liite juurde kuuluv

Tabel 2

MOOTORIKÜTUSTE KIRJELDUS

| Austria | Soome | Island | Norra | Rootsi |

a) Kõrge oktaanarvuga bensiin | Pliivaba | | | | |

suhteline tihedus (15 °C) | 0,735-0,790 [1] | 0,725-0,770 | maks 0,755 | 0,730-0,770 | 0,725-0,775 |

oktaaniarv: RON | min 98,0 | min 99,0 | min 98,0 | min 98,0 | min 98,0 |

oktaaniarv: MON | min 87,0 | min 87,4 | min 88,0 | min 87,0 | min 87,0 |

kütteväärtus (kcal/kg) | — | 10400 | 10200 | — | 10400 [2] |

pliisisaldus (g/l) | maks 0,13 | maks 0,15 | maks 0,15 | maks 0,15 | maks 0,15 |

b) Euro-Super 95 | | | | | |

suhteline tihedus (15 °C) | maks 780 [1] | 0,725-0,770 | maks 0,755 | 0,730-0,770 | 0,725-0,780 |

oktaaniarv: RON | min 95,0 | min 95,0 | min 95,0 | min 95 | min 95,0 |

oktaaniarv: MON | min 85,0 | min 85,0 | min 85,0 | min 85 | min 85,0 |

kütteväärtus (kcal/kg) | | 10400 | 10200 | — | 10400 [2] |

pliisisaldus (g/l) | maks 0,013 | maks 0,003 | maks 0,005 | maks 0,013 | maks 0,013 |

c) Harilik bensiinpliivaba | | | | | |

suhteline tihedus (15 °C) | 0,720-0,770 | | maks 0,745 | | |

oktaaniarv: RON | min 91,0 | | min 92,0 | | |

oktaaniarv: MON | min. 82,5 | | min. 81,0 | | |

kütteväärtus (kcal/kg) | — | | 10200 | | |

pliisisaldus (g/l) | maks 0,013 | | maks 0,005 | | |

d) Mootorsõidukites kasutatav gaasiõli | | | | | |

suhteline tihedus (15 °C) | 0,820-0,860 | 0,800-0,860 | 0,845 | 0,800-0,870 | 0,800-0,860 |

tsetaaniarv: | min 48 | min 45 | min 47 | min 45 | min 45 |

kütteväärtus (kcal/kg) | — | 10250 | maks 10200 | — | 10300 [2] |

väävlisisaldus ( %) | maks 0,15 | maks 0,2 | 0,2 | maks 0,2 | maks 0,2 |

C liite juurde kuuluv

Tabel 3

KÜTUSTE KIRJELDUS

| Austria | Soome | Island | Norra | Rootsi |

a) Kodumajapidamiste kütteks kasutatav kütus | | | | | |

Gaasiõli | | | | | |

suhteline tihedus (15 °C) | — | 0,820-0,860 | maks 0,845 | 0,820-0,870 | 0,82-0,86 [3] |

kütteväärtus (kcal/kg) | — | 10250 | maks 10200 | — | 10200 [3] |

väävlisisaldus ( %) | — | < 0,2 | 0,2 | 0,2 | maks 0,2 |

hangumistemperatuur (°C) | — | ≤ − 15 | − 15 | − 8 | maks − 6 |

Kerge kütuseõli | | | | | |

suhteline tihedus (15 °C) | maks 0,848 | 0,840-0,890 | maks 0,918 | — | 0,88-0,92 [3] |

kütteväärtus (kcal/kg) | — | 10140 | 9870 | — | 10000 [3] |

väävlisisaldus ( %) | maks 0,10 | < 0,2 | maks 2,0 | — | maks 0,8 |

hangumispunkt (°C) | maks 6,0 | ≤ 2 | − 5 | — | maks 15 |

Petrool | | | | | |

suhteline tihedus (15 °C) | — | 0,775-0,840 | | 0,780-0,820 | maks 0,83 |

kütteväärtus (kcal/kg) | — | 10300 | | — | 10350 [3] |

b) Tööstuslikud kütused | | | | | |

Kõrge väävlisisaldus | | | | | |

suhteline tihedus (15 °C) | — | < 1,040 | [3] | — | [3] |

kütteväärtus (kcal/kg) | — | 9460 | | — | |

väävlisisaldus ( %) | maks 2,00 | < 2,7 | | 2,5 | |

Madal väävlisisaldus | | | | | |

suhteline tihedus (15 °C) | — | 0,910-0,990 | [3] | — | 0,92-0,96 [3] |

kütteväärtus (kcal/kg) | — | 9670 | | — | 9900 [3] |

väävlisisaldus ( %) | maks 1,00 | < 1,0 | | 1,0 | maks 0,8 |

"

[1] Siin loetletud ainult teabe eesmärgil; kohaldamise kohta vt II lisa, tehnilised normid, spetsifikatsioonid, katsetamine ja sertifitseerimine.

[2] Siin loetletud ainult teabe eesmärgil; kohaldamise kohta vt II lisa, tehnilised normid, spetsifikatsioonid, katsetamine ja sertifitseerimine.

[1] Ei ole Rootsi standarditega määratletud; esitatud numbrid väljendavad turustatavate toodete normaalväärtusi.

[2] Ei kohaldata.

[3] Ei kohaldata.

--------------------------------------------------

EMP Ühiskomitee otsuse nr 7/94

LISA 5

EMP lepingu V lisa (TÖÖJÕU VABA LIIKUMINE) muudetakse vastavalt allpool sätestatule:

1. Punktile 2 (nõukogu määrus (EMÜ) nr 1612/68) lisatakse enne kohandust järgmine taane:

"— 392 R 2434: nõukogu määrus (EMÜ) nr 2434/92, 27. juuli 1992 (EÜT L 245, 26.8.1992, lk 1)."

2. Punkti 2 kohanduse a (nõukogu määrus (EMÜ) nr 1612/68) tekst jäetakse välja.

3. Punkti 6 (nõukogu direktiiv 77/468/EMÜ) järele lisatakse järgmine punkt:

"7. 393 D 0569: Komisjoni otsus 93/569, 22. oktoober 1993, töötajate liikumisvabadust ühenduse piires käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 1612/68 rakendamise kohta, eelkõige Euresi võrgustiku (Euroopa tööturuteenuste võrgustik) suhtes (EÜT nr L 274, 6.11.1993, lk 32).

Käesoleva lepingus loetakse selle otsuse sätteid järgmises kohanduses:

I lisa punkti 2.2.1 väljendit "mitteliikmesriigid" ei kohaldata EFTA lepinguosaliste (Austria, Island, Norra Rootsi ja Soome) suhtes."

--------------------------------------------------

EMP Ühiskomitee otsuse nr 7/94

LISA 6

EMP lepingu VI LISA (SOTSIAALKINDLUSTUS) muudetakse vastavalt allpool sätestatule.

NIMETATUD ÕIGUSAKTID

1. Punktile 1 (nõukogu määrus (EMÜ) nr 1408/71) lisatakse enne kohandust järgmised taanded:

"— 392 R 1247: nõukogu määrus (EMÜ) nr 1247/92, 30. aprill 1992 (EÜT L 136, 19.5.1992, lk 1).

Käesolevas lepingus loetakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 1247/92 sätteid järgmises kohanduses:

artiklit 2 ei kohaldata.

— 392 R 1248: nõukogu määrus (EMÜ) nr 1248/92, 30. aprill 1992 (EÜT L 136, 19.5.1992, lk 7).

— 392 R 1249: nõukogu määrus (EMÜ) nr 1249/92, 30. aprill 1992 (EÜT L 136, 19.5.1992, lk 28).

— 393 R 1945: nõukogu määrus (EMÜ) nr 1945/93, 30. juuni 1993 (EÜT L 181, 23.7.1993, lk 1).

Käesolevas lepingu loetakse nõukogu määrus (EMÜ) nr 1945/93 sätteid järgmises kohanduses:

artiklit 3 ei kohaldata."

2. Punkti 1 (nõukogu määrus (EMÜ) nr 1408/71) teksti kohandus i asendatakse järgmisega:

"M. AUSTRIA

Kindlustus- ja hoolekandeasutused (Versicherungs- und Fürsorgeeinrichtungen). mis hõlmavad "hoolekandefonde"(Fürsorgeeinrichtungen) ja laiendatud tasujaotussüsteemi (erweiterte Honorarverteilung) arstide, veterinaararstide, advokaatide ja juristide ning ehitusinseneride jaoks (Ziviltechniker)."

3. Punktile 1 (nõukogu määrus (EMÜ) nr 1408/71) lisatakse olemasolevate kohanduste j ja k vahele järgmised kohandused:

"ja) II (III) lisale lisatakse järgmine tekst:

"M. AUSTRIA

Liidumaade seaduste kohaselt invaliididele ja hooldamist vajavatele isikutele antavad hüvitised.

N. SOOME

Puudub.

O. ISLAND

Puudub.

P. …

Q. NORRA

Puudub

R. ROOTSI

Puudub."

jb) IIa lisale lisatakse järgmine tekst:

"M. AUSTRIA

a) Kompenseeriv lisahüvitis (9. septembri 1955. aasta föderaalseadus üldise sotsiaalkindlustuse kohta - ASVG, 11. oktoobri 1978. aasta föderaalseadus kaubandus- ja ärialal tegutsevate isikute sotsiaalkindlustuse kohta - GSVG ja 11. oktoobri 1978. aasta seadus talupidajate sotsiaalkindlustuse kohta - BSVG).

b) Hooldustoetus (Pflegegeld) Austria hooldustoetuse föderaalseaduse (Bundespflegegeldgesetz) alusel, välja arvatud hooldustoetus, mida annavad õnnetuskindlustusasutused tööõnnetusest või kutsehaigusest tingitud invaliidsuse korral.

N. SOOME

a) Lapsetoetus (lastetoetuste seadus, 444/88).

b) Invaliidsushüvitis (invaliidsushüvitiste seadus, 124/88).

c) Pensionäride eluasemetoetus (seadus pensionäride eluasemetoetuste kohta, 592/78).

d) Töötu põhihüvitis (töötushüvitise seadus, 602/84), kui isik ei vasta sissetulekuga seotud töötushüvitise saamise tingimustele.

O. ISLAND

Puudub.

P. …

Q. NORRA

a) Põhihüvitis ja hooldushüvitis vastavalt 17. juuni 1966. aasta riikliku kindlustusseaduse nr 12 artiklile 8-2, et katta puude tõttu tekkinud lisakulutused või vajadused erilise tähelepanu, hoolduse või koduse abi järele, välja arvatud juhul, kui hüvitisesaaja saab riikliku kindlustusskeemi alusel vanadus-, invaliidsus- või toitjakaotuspensioni.

b) Tagatud minimaalne lisapension isikutele, kes on sündinud puudega või on saanud puude lapsena vastavalt 17. juuni 1966. aasta riikliku kindlustusseaduse nr 12 artiklitele 7-3 ja 8-4.

c) Lastetoetus ja haridustoetus lesele vastavalt 17. juuni 1966. aasta riikliku kindlustusseaduse nr 12 artiklitele 10-2 ja 10-3.

R. ROOTSI

a) Põhipensioni kohalikud eluasemelisad (1962. aasta seadus: 392, uuesti avaldatud 1976:1014)

b) Invaliidsushüvitised, mida ei maksta pensionisaajatele (1962. aasta seadus:381, uuesti avaldatud 1982:120).

c) Puuetega laste hooldustoetus (1962. aasta seadus:381, uuesti avaldatud 1982:120).""

4. Punkti 1 (nõukogu määrus (EMÜ) nr 1408/71) kohanduse m tekst asendatakse järgmisega:

"m) IV lisa pealkirja A juurde lisatakse järgmine tekst:

"M. AUSTRIA

Puudub.

N. SOOME

Riiklikud pensionid isikutele, kes on invaliidid sünnist saadik või lapseeast (uus riiklike pensionide seadus).

O. ISLAND

Puudub.

P. …

Q. NORRA

Puudub.

R. ROOTSI

Puudub."

ma) IV lisa pealkirja B juurde lisatakse järgmine tekst:

"M. AUSTRIA

Puudub.

N. SOOME

Puudub.

O. ISLAND

Puudub.

P. …

Q. NORRA

Puudub.

R. ROOTSI

Puudub."

mb) IV lisa pealkirja C juurde lisatakse järgmine tekst:

"M. AUSTRIA

Puudub.

N. SOOME

Puudub.

O. ISLAND

Kõik vanaduspensioni põhi- ja lisaskeemide alla kuuluvad taotlused.

P. …

Q. NORRA

Kõik vanaduspensioni taotlused, välja arvatud IV lisa D osas nimetatud pensionid

R. ROOTSI

Kõik põhi- ja lisavanaduspensionid, välja arvatud IV lisa D osas nimetatud pensionid."

mc) IV lisa pealkirja D 1 juurde lisatakse järgmine tekst:

"g) Soome riiklikud pensionid, mis on kindlaks määratud vastavalt 8. juuni 1956. aasta riiklike pensionide seadusele ja mida määratakse uue riiklike pensionide seaduse üleminekureeglite alusel.

h) Täielik Rootsi põhipension, mida määratakse enne 1. jaanuari 1993 kehtinud põhipensioni reguleerivate õigusaktide alusel, ja täielik põhipension, mida määratakse alates sellest kuupäevast kehtivate õigusaktide üleminekureeglite alusel."

md) IV lisa pealkirja D 2 juurde lisatakse järgmine tekst:

"e) Soome tööpensionid, mille puhul vastavalt siseriiklikele õigusaktidele võetakse arvesse tulevasi perioode.

f) Norra invaliidsuspensionid, samuti juhul, kui need on pensioniikka jõudmisel muudetud vanaduspensioniks, ning kõik pensionid (toitjakaotus- ja vanaduspensionid), mis põhinevad lahkunu pensionitasudel.

g) Rootsi invaliidsus- ja toitjakaotuspensionid, mille puhul võetakse arvesse arvestuslikku kindlustusperioodi, ning Rootsi vanaduspensionid, mille puhul võetakse arvesse juba omandatud arvestuslikke perioode."

me) IV lisa pealkirja D3 viimase punkti (määruse artikli 46b lõike 2 punkti b alapunktis i nimetatud lepingud) juurde lisatakse järgmine tekst:

"15. juuni 1992. aasta Põhjamaade sotsiaalkindlustuskonventsioon"."

5. Punktile 1 (nõukogu määrus (EMÜ) nr 1408/71) lisatakse järgmine tekst uue lõike 3 kohandusena n, pealkiri Q. NORRA:

"3. Kui Norra toitjakaotus- või invaliidsuspensioni makstakse käesoleva määruse alusel, arvutatakse vastavalt artikli 46 lõikele 2 ja kohaldades artiklit 45, ei kehti artikli 8-1 jao 3 ja artikli 10-11 jao 3 sätted riiklikust kindlustusseadusest, mille alusel võib pensioni määrata erandiga üldnõudest, et isik peab olema riikliku kindlustusseaduse alusel kindlustatud 12 kuud enne juhtumit."

6. Punktile 2 (nõukogu määrus (EMÜ) nr 574/72) lisatakse enne kohandusi järgmised taanded:

"— 392 R 1248: nõukogu määrus (EMÜ) nr 1248/92, 30. aprill 1992 (EÜT L 136, 19.5.1992, lk 7).

— 392 R 1249: nõukogu määrus (EMÜ) nr 1249/92, 30. aprill 1992 (EÜT L 136, 19.5.1992, lk 28).

— 393 R 1945: nõukogu määrus (EMÜ) nr 1945/93, 30. juuni 1993 (EÜT L 181, 23.7.1993, lk 1)."

7. Punkti 2 (nõukogu määrus (EMÜ) nr 574/72) tekst, kohandus b asendatakse järgmisega:

"N. SOOME

1. Haigus ning rasedus ja sünnitus:

a) rahalised hüvitised:

- Kansaneläkelaitos − Folkpensionsanstalten (Sotsiaalkindlustusamet), Helsingi, või

- tööhõivefond, milles asjaomane isik on kindlustatud

b) mitterahalised hüvitised

i) ravikindlustushüvitised

- Kansaneläkelaitos − Folkpensionsanstalten (Sotsiaalkindlustusamet), Helsingi, või

- tööhõivefond, milles asjaomane isik on kindlustatud

ii) riigi tervishoiu- ja haiglateenused:

kohalikud üksused, mis osutavad teenuseid vastavalt skeemile.

2. Vanadus, invaliidsus, toitjakaotus (pensionid):

a) riiklikud pensionid:

Kansaneläkelaitos − Folkpensionsanstalten (Sotsiaalkindlustusamet), Helsingi,

b) tööpensionid:

tööpensioniamet, mis määrab ja maksab pensione.

3. Tööõnnetused, kutsehaigused:

Asjaomase isiku õnnetusjuhtumikindlustuse eest vastutav kindlustusasutus.

4. Matusetoetused:

Kansaneläkelaitos − Folkpensionsanstalten (Sotsiaalkindlustusamet), Helsingi, või

asjaomase isiku õnnetusjuhtumikindlustuse eest vastutav kindlustusasutus.

5. Töötus:

a) põhiskeem:

Kansaneläkelaitos − Folkpensionsanstalten (Sotsiaalkindlustusamet), Helsingi,

b) sissetulekuga seotud skeem:

pädev töötushüvitisfond.

6. Peretoetused:

Kansaneläkelaitos − Folkpensionsanstalten (Sotsiaalkindlustusamet), Helsingi."

8. Punkti 2 (nõukogu määrus (EMÜ) nr 574/72) tekst, kohandus c asendatakse järgmisega:

"N. SOOME

1. Haigus ning rasedus ja sünnitus:

a) rahalised hüvitised:

Kansaneläkelaitos − Folkpensionsanstalten (Sotsiaalkindlustusamet), Helsingi,

b) mitterahalised hüvitised:

i) ravikindlustushüvitised:

Kansaneläkelaitos − Folkpensionsanstalten (Sotsiaalkindlustusamet), Helsingi,

ii) riigi tervishoiu- ja haiglateenused:

kohalikud üksused, mis osutavad teenuseid vastavalt skeemile.

2. Vanadus, invaliidsus, toitjakaotus (pensionid):

a) riiklikud pensionid:

Kansaneläkelaitos − Folkpensionsanstalten (Sotsiaalkindlustusamet), Helsingi.

b) tööpensionid:

Eläketurvakeskus − Pensionsskyddscentralen (Pensionikindlustuskeskus), Helsingi.

3. Matusetoetused:

üldised matusetoetused:

Kansaneläkelaitos − Folkpensionsanstalten (Sotsiaalkindlustusamet), Helsingi.

4. Töötus:

a) põhiskeem:

Kansaneläkelaitos − Folkpensionsanstalten (Sotsiaalkindlustusamet), Helsingi.

b) sissetulekuga seotud skeem

i) artikli 69 puhul: Kansaneläkelaitos Folkpensionsanstalten (Sotsiaalkindlustusamet), Helsingi.

ii) muudel juhtudel:

pädev töötushüvitisfond.

5. Peretoetused:

Kansaneläkelaitos − Folkpensionsanstalten (Sotsiaalkindlustusamet), Helsingi."

9. Punkti 2 (nõukogu määrus (EMÜ) nr 574/72) tekst, kohandus c, pealkiri R. ROOTSI, punkt 2 asendatakse järgmisega:

"2. Töötushüvitised:

Elukohajärgne/viibimiskohajärgne maakondlik tööamet."

10. Punkti 2 (nõukogu määrus (EMÜ) nr 574/72) tekst, kohandus d asendatakse järgmisega:

"N. SOOME

1. Haigus- ning rasedus- ja sünnituskindlustus, riiklikud pensionid, peretoetused, töötushüvitised ja matusetoetused:

Kansaneläkelaitos − Folkpensionsanstalten (Sotsiaalkindlustusamet), Helsingi.

2. Tööpensionid:

Eläketurvakeskus − Pensionsskyddscentralen (Pensionikindlustuskeskus), Helsingi.

3. Tööõnnetused, kutsehaigused:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto − Olyckfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Õnnetusjuhtumikindlustusametite Liit), Helsingi."

11. Punkti 2 (nõukogu määrus (EMÜ) nr 574/72) kohanduste d ja e vahele lisatakse järgmised kohandused:

"da) 5. lisasse lisatakse järgmine tekst:

"67. AUSTRIA-BELGIA

Ei kohaldata.

68. AUSTRIA-TAANI

Ei kohaldata.

69. AUSTRIA-SAKSAMAA

19. juuli 1978. aasta töötuskindlustuskonventsiooni rakendamist käsitleva 2. augusti 1979. aasta kokkuleppe II jao number 1 ja III jagu.

70. AUSTRIA-HISPAANIA

Ei kohaldata.

71. AUSTRIA-PRANTSUSMAA

Ei kohaldata.

72. AUSTRIA-KREEKA

Ei kohaldata.

73. AUSTRIA-IIRIMAA

Ei kohaldata.

74. AUSTRIA-ITAALIA

Ei kohaldata.

75. AUSTRIA-LUKSEMBURG

Ei kohaldata.

76. AUSTRIA-MADALMAAD

Ei kohaldata.

77. AUSTRIA-PORTUGAL

Ei kohaldata.

78. AUSTRIA-ÜHENDKUNINGRIIK

a) 22. juuli 1980. aasta sotsiaalkindlustuskonventsiooni rakendamist käsitleva 10. novembri 1980. aasta kokkuleppe artikli 18 lõiked 1 ja 2 vastavalt 26. märtsi 1986. aasta lisakokkuleppe muudatustele isikute suhtes, kes ei saa taotleda hüvitist käesoleva määruse III jaotise 1. peatüki alusel.

b) mainitud kokkuleppe artikli 18 lõige 1 isikute suhtes, kes saavad taotleda hüvitist käesoleva määruse III jaotise 1. peatüki alusel mõistes, et Austria territooriumil elavate Austria kodanike ja Ühendkuningriigi territooriumil (välja arvatud Gibraltar) elavate Ühendkuningriigi kodanike puhul asendab asjaomane pass vormi E 111 kõigi selle vormiga seotud hüvitiste puhul.

79. AUSTRIA-SOOME

Ei kohaldata.

80. AUSTRIA—ISLAND

Ei kohaldata.

81. …

82. AUSTRIA-NORRA

Ei kohaldata.

83. AUSTRIA-ROOTSI

Ei kohaldata.

84. SOOME-BELGIA

Ei kohaldata.

85. SOOME-TAANI

15. juuni 1992. aasta Põhjamaade sotsiaalkindlustuskonventsiooni artikkel 23: kokkulepe vastastikuse tagasimaksmisest loobumise kohta vastavalt määruse artikli 36 lõikele 3, artikli 63 lõikele 3 ja artikli 70 lõikele 3 (haiguse, raseduse ja sünnituse, tööõnnetuste ja kutsehaigustega seotud mitterahaliste hüvitiste ja töötushüvitiste kulud) ning rakendusmääruse artikli 105 lõikele 2 (halduskontrolli ja arstliku läbivaatuse kulud).

86. SOOME-SAKSAMAA

Ei kohaldata.

87. SOOME-HISPAANIA

Ei kohaldata.

88. SOOME-PRANTSUSMAA

Ei kohaldata.

89. SOOME-KREEKA

Ei kohaldata.

90. SOOME-IIRIMAA

Ei kohaldata.

91. SOOME-ITAALIA

Ei kohaldata.

92. SOOME-LUKSEMBURG

Ei kohaldata.

93. SOOME-MADALMAAD

Ei kohaldata.

94. SOOME-PORTUGAL

Ei kohaldata.

95. SOOME-ÜHENDKUNINGRIIK

Ei kohaldata.

96. SOOME-ISLAND

15. juuni 1992. aasta Põhjamaade sotsiaalkindlustuskonventsiooni artikkel 23: kokkulepe vastastikuse tagasimaksmisest loobumise kohta vastavalt määruse artikli 36 lõikele 3, artikli 63 lõikele 3 ja artikli 70 lõikele 3 (haiguse, raseduse ja sünnituse, tööõnnetuste ja kutsehaigustega seotud mitterahaliste hüvitiste ja töötushüvitiste kulud) ning rakendusmääruse artikli 105 lõikele 2 (halduskontrolli ja arstliku läbivaatuse kulud).

97. …

98. SOOME-NORRA

15. juuni 1992. aasta Põhjamaade sotsiaalkindlustuskonventsiooni artikkel 23: kokkulepe vastastikuse tagasimaksmisest loobumise kohta vastavalt määruse artikli 36 lõikele 3, artikli 63 lõikele 3 ja artikli 70 lõikele 3 (haiguse, raseduse ja sünnituse, tööõnnetuste ja kutsehaigustega seotud mitterahaliste hüvitiste ja töötushüvitiste kulud) ning rakendusmääruse artikli 105 lõikele 2 (halduskontrolli ja arstliku läbivaatuse kulud).

99. SOOME-ROOTSI

15. juuni 1992. aasta Põhjamaade sotsiaalkindlustuskonventsiooni artikkel 23: kokkulepe vastastikuse tagasimaksmisest loobumise kohta vastavalt määruse artikli 36 lõikele 3, artikli 63 lõikele 3 ja artikli 70 lõikele 3 (haiguse, raseduse ja sünnituse, tööõnnetuste ja kutsehaigustega seotud mitterahaliste hüvitiste ja töötushüvitiste kulud) ning rakendusmääruse artikli 105 lõikele 2 (halduskontrolli ja arstliku läbivaatuse kulud).

100. ISLAND-BELGIA

Ei kohaldata.

101. ISLAND-TAANI

15. juuni 1992. aasta Põhjamaade sotsiaalkindlustuskonventsiooni artikkel 23: kokkulepe vastastikuse tagasimaksmisest loobumise kohta vastavalt määruse artikli 36 lõikele 3, artikli 63 lõikele 3 ja artikli 70 lõikele 3 (haiguse, raseduse ja sünnituse, tööõnnetuste ja kutsehaigustega seotud mitterahaliste hüvitiste ja töötushüvitiste kulud) ning rakendusmääruse artikli 105 lõikele 2 (halduskontrolli ja arstliku läbivaatuse kulud).

102. ISLAND-SAKSAMAA

Ei kohaldata.

103. ISLAND-HISPAANIA

Ei kohaldata.

104. ISLAND-PRANTSUSMAA

Ei kohaldata.

105. ISLAND-KREEKA

Ei kohaldata.

106. ISLAND-IIRIMAA

Ei kohaldata.

107. ISLAND-ITAALIA

Ei kohaldata.

108. ISLAND-LUKSEMBURG

Ei kohaldata.

109. ISLAND-MADALMAAD

Ei kohaldata.

110. ISLAND-PORTUGAL

Ei kohaldata.

111. ISLAND-ÜHENDKUNINGRIIK

Ei kohaldata.

112. …

113. ISLAND-NORRA

15. juuni 1992. aasta Põhjamaade sotsiaalkindlustuskonventsiooni artikkel 23: kokkulepe vastastikuse tagasimaksmisest loobumise kohta vastavalt määruse artikli 36 lõikele 3, artikli 63 lõikele 3 ja artikli 70 lõikele 3 (haiguse, raseduse ja sünnituse, tööõnnetuste ja kutsehaigustega seotud mitterahaliste hüvitiste ja töötushüvitiste kulud) ning rakendusmääruse artikli 105 lõikele 2 (halduskontrolli ja arstliku läbivaatuse kulud).

114. ISLAND-ROOTSI

15. juuni 1992. aasta Põhjamaade sotsiaalkindlustuskonventsiooni artikkel 23: Kokkulepe vastastikuse tagasimaksmisest loobumise kohta vastavalt määruse artikli 36 lõikele 3, artikli 63 lõikele 3 ja artikli 70 lõikele 3 (haiguse, raseduse ja sünnituse, tööõnnetuste ja kutsehaigustega seotud mitterahaliste hüvitiste ja töötushüvitiste kulud) ning rakendusmääruse artikli 105 lõikele 2 (halduskontrolli ja arstliku läbivaatuse kulud).

115. …

116. …

117. …

118. …

119. …

120. …

121. …

122. …

123. …

124. …

125. …

126. …

127. …

128. …

129. NORRA-BELGIA

Ei kohaldata.

130. NORRA-TAANI

15. juuni 1992. aasta Põhjamaade sotsiaalkindlustuskonventsiooni artikkel 23: kokkulepe vastastikuse tagasimaksmisest loobumise kohta vastavalt määruse artikli 36 lõikele 3, artikli 63 lõikele 3 ja artikli 70 lõikele 3 (haiguse, raseduse ja sünnituse, tööõnnetuste ja kutsehaigustega seotud mitterahaliste hüvitiste ja töötushüvitiste kulud) ning rakendusmääruse artikli 105 lõikele 2 (halduskontrolli ja arstliku läbivaatuse kulud).

131. NORRA-SAKSAMAA

Ei kohaldata.

132. NORRA-HISPAANIA

Ei kohaldata.

133. NORRA-PRANTSUSMAA

Ei kohaldata.

134. NORRA-KREEKA

Ei kohaldata.

135. NORRA-IIRIMAA

Ei kohaldata.

136. NORRA-ITAALIA

Ei kohaldata.

137. NORRA-LUKSEMBURG

Ei kohaldata.

138. NORRA-MADALMAAD

Ei kohaldata.

139. NORRA-PORTUGAL

Ei kohaldata.

140. NORRA-ÜHENDKUNINGRIIK

28. augusti 1990. aasta halduskokkuleppe (sotsiaalkindlustuskonventsiooni rakendamise kohta) artikli 7 lõige 3.

141. NORRA-ROOTSI

15. juuni 1992. aasta Põhjamaade sotsiaalkindlustuskonventsiooni artikkel 23: kokkulepe vastastikuse tagasimaksmisest loobumise kohta vastavalt määruse artikli 36 lõikele 3, artikli 63 lõikele 3 ja artikli 70 lõikele 3 (haiguse, raseduse ja sünnituse, tööõnnetuste ja kutsehaigustega seotud mitterahaliste hüvitiste ja töötushüvitiste kulud) ning rakendusmääruse artikli 105 lõikele 2 (halduskontrolli ja arstliku läbivaatuse kulud).

142. ROOTSI-BELGIA

Ei kohaldata.

143. ROOTSI-TAANI

15. juuni 1992. aasta Põhjamaade sotsiaalkindlustuskonventsiooni artikkel 23: kokkulepe vastastikuse tagasimaksmisest loobumise kohta vastavalt määruse artikli 36 lõikele 3, artikli 63 lõikele 3 ja artikli 70 lõikele 3 (haiguse, raseduse ja sünnituse, tööõnnetuste ja kutsehaigustega seotud mitterahaliste hüvitiste ja töötushüvitiste kulud) ning rakendusmääruse artikli 105 lõikele 2 (halduskontrolli ja arstliku läbivaatuse kulud).

144. ROOTSI-SAKSAMAA

Ei kohaldata.

145. ROOTSI-HISPAANIA

Ei kohaldata.

146. ROOTSI-PRANTSUSMAA

Ei kohaldata.

147. ROOTSI-KREEKA

Ei kohaldata.

148. ROOTSI-IIRIMAA

Ei kohaldata.

149. ROOTSI-ITAALIA

Ei kohaldata.

150. ROOTSI-LUKSEMBURG

Ei kohaldata.

151. ROOTSI-MADALMAAD

Ei kohaldata.

152. ROOTSI-PORTUGAL

Ei kohaldata.

153. ROOTSI-ÜHENDKUNINGRIIK

Ei kohaldata.""

12. Punkti 2 (nõukogu määrus (EMÜ) nr 574/72) kohanduste f ja g vahele lisatakse järgmised kohandused:

"fa) lisa 8 punkti A. a) lõppu lisatakse järgmine tekst:

"Austria ja Belgia

Austria ja Saksamaa

Austria ja Hispaania

Austria ja Prantsusmaa

Austria ja Iirimaa

Austria ja Luksemburg

Austria ja Madalmaad

Austria ja Portugal

Austria ja Ühendkuningriik

Austria ja Soome

Austria ja Island

Austria ja Norra

Austria ja Rootsi

Soome ja Belgia

Soome ja Saksamaa

Soome ja Hispaania

Soome ja Prantsusmaa

Soome ja Iirimaa

Soome ja Luksemburg

Soome ja Madalmaad

Soome ja Portugal

Soome ja Ühendkuningriik

Soome ja Island

Soome ja Norra

Soome ja Rootsi

Island ja Belgia

Island ja Saksamaa

Island ja Hispaania

Island ja Prantsusmaa

Island ja Luksemburg

Island ja Madalmaad

Island ja Ühendkuningriik

Island ja Norra

Island ja Rootsi

Norra ja Belgia

Norra ja Saksamaa

Norra ja Hispaania

Norra ja Prantsusmaa

Norra ja Iirimaa

Norra ja Luksemburg

Norra ja Madalmaad

Norra ja Portugal

Norra ja Ühendkuningriik

Norra ja Rootsi

Rootsi ja Belgia

Rootsi ja Saksamaa

Rootsi ja Hispaania

Rootsi ja Prantsusmaa

Rootsi ja Iirimaa

Rootsi ja Luksemburg

Rootsi ja Madalmaad

Rootsi ja Portugal

Rootsi ja Ühendkuningriik"

13. Punkti 2 (nõukogu määrus (EMÜ) 574/72) tekst, kohandus g asendatakse järgmisega:

"N. SOOME

Mitterahaliste hüvitiste keskmise aastase kulu arvutamisel võetakse arvesse riigi tervishoiu- ja haiglateenuste skeeme ning Helsingi Kansaneläkelaitos − Folkpensionsanstalten (Sotsiaalkindlustusameti) poolt osutatud ravikindlustus- ja rehabilitatsiooniteenustega seotud hüvitisi."

14. Punkti 2 (nõukogu määrus (EMÜ) nr 574/72) tekst, kohandus h asendatakse järgmisega:

"N. SOOME

1. Määruse artikli 14 lõike 1 punkti b, artikli 14a lõike 1 punkti b ja rakendusmääruse artikli 11 lõike 1, artikli 11a lõike 1, artikli 12a, artikli 13 lõigete 2 ja 3 ning artikli 14 lõigete 1 ja 2 kohaldamisel:

Eläketurvakeskus − Pensionsskyddscentralen (Pensionikindlustuskeskus), Helsingi.

2. Rakendusmääruse artikli 10b kohaldamisel:

Kansaneläkelaitos − Folkpensionsanstalten (Sotsiaalkindlustusamet), Helsingi.

3. Rakendusmääruse artiklite 36 ja 90 kohaldamisel:

Kansaneläkelaitos − Folkpensionsanstalten (Sotsiaalkindlustusamet), Helsingi, või

Työeläkelaitokset (Tööpensioniametid) ja Eläketurvakeskus − Pensionsskyddscentralen (Pensionikindlustuskeskus), Helsingi.

4. Rakendusmääruse artikli 37 lõike b ja artikli 38 lõike 1, artikli 70 lõike 1, artikli 82 lõike 2, artikli 85 lõike 2 ja artikli 86 lõike 2 kohaldamisel:

Kansaneläkelaitos − Folkpensionsanstalten (Sotsiaalkindlustusamet), Helsingi.

5. Rakendusmääruse artiklite 41-59 kohaldamisel:

Kansaneläkelaitos − Folkpensionsanstalten (Sotsiaalkindlustusamet), Helsingi, või

Eläketurvakeskus − Pensionsskyddscentralen (Pensionikindlustuskeskus), Helsingi.

6. Rakendusmääruse artiklite 60-67, 71, 75, 76 ja 78 kohaldamisel:

Elukohajärgne/viibimiskohajärgne kindlustusamet, mille on määranud

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto − Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Õnnetusjuhtumikindlustusametite Liit), Helsingi.

7. Rakendusmääruse artiklite 80 ja 81 kohaldamisel:

pädev töötushüvitisfond sissetulekuga seotud töötushüvitiste puhul.

Kansaneläkelaitos − Folkpensionsanstalten (Sotsiaalkindlustusamet), Helsingi, põhihüvitiste puhul.

8. Rakendusmääruse artiklite 102 ja 113 kohaldamisel:

Kansaneläkelaitos − Folkpensionsanstalten (Sotsiaalkindlustusamet), Helsingi, või Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto − Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Õnnetusjuhtumikindlustusametite Liit), Helsingi, õnnetusjuhtumiskindlustuse puhul.

9. Rakendusmääruse artikli 110 kohaldamisel:

a) tööpensionid:

Eläketurvakeskus − Pensionsskyddscentralen (Pensionikindlustuskeskus), Helsingi, tööpensionide puhul.

b) Tööõnnetused, kutsehaigused:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto − Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Õnnetusjuhtumikindlustusametite Liit), Helsingi, õnnetusjuhtumikindlustuse puhul.

c) muudel juhtudel:

Kansaneläkelaitos − Folkpensionsanstalten (Sotsiaalkindlustusamet), Helsingi."

ÕIGUSAKTID, MIDA LEPINGUOSALISED ARVESSE VÕTAVAD

15. Punkti 42 (otsus nr 147) järele lisatakse järgmised uued punktid:

"42a. 393 D 0068: otsus nr 148, 25. juuni 1992, kohaldatavaid õigusakte käsitleva sertifikaadi (vorm E 101) kasutamise kohta juhul, kui ametisse määramise ajavahemik ei ületa kolme kuud (EÜT C 22, 30.1.1993, lk 124)

42b. C/229/93/lk 4: otsus nr 149, 26. juuni 1992, mis käsitleb teises liikmesriigis viibimise ajal tekkinud kulude hüvitamist liikmesriigi pädeva asutuse poolt vastavalt määruse (EMÜ) nr 574/72 artikli 34 lõikes 4 nimetatud korrale (EÜT C 229, 25.8.1993, lk 4)

42c. C/229/93/lk 5: otsus nr 150, 26. juuni 1992, mis käsitleb määruse (EMÜ) nr 1408/71 artikli 77, artikli 78 ja artikli 79 lõike 3 ning määruse (EMÜ) nr 574/72 artikli 10 lõike 1 punkti b alapunkti ii kohaldamist (EÜT C 229, 25.8.1993, lk 5)

Käesolevas lepingus loetakse selle otsuse sätteid järgmises kohanduses:

lisale lisatakse järgmine tekst:

"M. AUSTRIA

1. Ainult peretoetuste korral: pädev Finanzamt (Finantsamet)

2. Kõigil muudel juhtudel: pädev pensionikindlustusamet

N. SOOME

1. Kansaneläkelaitos − Folkpensionsanstalten (Sotsiaalkindlustusamet), Helsingi,

ja

2. Eläketurvakeskus − Pensionsskyddscentralen (Pensionikindlustuskeskus), Helsingi

O. ISLAND

Tryggingastofnun rikisins (Riigi Sotsiaalkindlustusamet), Laugavegur 114, 150 Reykjavik

P. …

Q. NORRA

Folketrygdkontoret for Utenlandssaker (Välisasjade Riiklik Kindlustusamet), Oslo

R. ROOTSI

Rootsis elavad hüvitisesaajad: elukohajärgne sotsiaalkindlustusamet.

Väljaspool Rootsit elavad hüvitisesaajad: Stockholms läns allmänna försäkringskassa, utlandsavdelningen (Stockholmi Sotsiaalkindlustusamet, välistalitus)""

ÕIGUSAKTID, MIDA LEPINGUOSALISED ARVESSE VÕTAVAD:

16. Punkti 47 (soovitus nr 18) järele lisatakse järgmine uus punkt:

"47a. C/199/93 lk 11: soovitus nr 19, 24. november 1992, mis käsitleb liikmesriikidevahelise koostöö parandamist ühenduse määruste rakendamisel (EÜT C 199, 23.7.1993, lk 11)"

.

--------------------------------------------------

EMP Ühiskomitee otsuse nr 7/94

LISA 7

EMP lepingu VII LISA (KUTSEKVALIFIKATSIOONI VASTASTIKUNE TUNNUSTAMINE) muudetakse vastavalt allpool sätestatule.

A. ÜLDSÜSTEEM

1. Punkti 1 (nõukogu direktiiv 89/48/EMÜ) järele lisatakse järgmine uus punkt:

"1a. 392 L 0051: nõukogu direktiiv 92/51/EMÜ, 18. juuni 1992, direktiivi 89/48/EMÜ täiendava tööalase koolituse tunnustamise teise üldsüsteemi kohta (EÜT L 209, 24.7.1992, lk 25).

Käesolevas lepingus loetakse selle direktiivi sätteid järgmises kohanduses:

a) C ja D lisa muudatused tehakse kooskõlas direktiivi artikliga 15 järgmise korra kohaselt:

I. EÜ liikmesriigis pakutavate koolituskursustega seotud muudatused:

1. Kui EÜ liikmesriik esitab põhjendatud taotluse:

a) EFTA eksperdid osalevad ühenduse otsustamismenetluses, mis on sätestatud direktiivi artiklis 15 kooskõlas lepingu artikliga 100.

b) Ühenduse otsus edastatakse EMP Ühiskomiteele vastavalt lepingu artiklile 102.

2. Kui EFTA riik esitab põhjendatud taotluse:

a) EFTA riik esitab muudatuse taotluse EMP Ühiskomiteele.

b) EMP Ühiskomitee edastab taotluse komisjonile.

c) Komisjon suunab taotluse direktiivi artiklis 15 sätestatud komiteele; EFTA eksperdid osalevad vastavalt lepingu artiklile 100.

d) Ühenduse otsus edastatakse EMP Ühiskomiteele vastavalt lepingu artiklile 102.

II. EFTA riigis pakutavate koolituskursustega seotud muudatused:

1. Kui EFTA riik esitab põhjendatud taotluse:

a) EFTA riik esitab muudatuse taotluse EMP Ühiskomiteele.

b) EMP Ühiskomitee edastab taotluse pädeva allkomitee kaudu töörühmale, mis koosneb Euroopa Ühenduse poolt direktiivi artikli 15 alusel loodud EÜ komitee liikmetest ja EFTA poolt EFTA riikide ekspertidest.

c) EMP Ühiskomitee teeb oma otsuse C ja D lisa muudatuse kohta punktis b osutatud töörühma esitatud aruande põhjal.

2. Kui EÜ liikmesriik esitab põhjendatud taotluse:

a) EÜ liikmesriik esitab oma taotluse komisjonile.

b) Komisjon edastab taotluse EMP Ühiskomiteele.

c) EMP Ühiskomitee järgib lõike 1 punktides b ja c sätestatud korda.

b) C lisasse lisatakse järgmine tekst:

"ARTIKLI 1 PUNKTI a ESIMESE LÕIGU TEISE TAANDE ALAPUNKTIS ii NIMETATUD ERALDI ÜLESEHITUSEGA KURSUSED

a) Pealkirja

"1. Parameditsiini ja lastehoolduse kursused"

alla lisatakse järgmine tekst:

"Austrias

järgmine koolitus

- kontaktläätseoptik (Kontaktlinsenoptiker),

- pediküürija (Fusspfleger),

- audiometrist (Hörgeräteakustiker),

- apteeker (Drogist),

kursused kestavad kokku vähemalt 14 aastat ja sisaldavad vähemalt viieaastast eraldi ülesehitusega koolitust, sealhulgas vähemalt kolmeaastase kestusega väljaõpet osalise koolitusega töökohal ja osalise koolitusega kutseõppeasutuses, ning kutsepraktika- ja koolitusperioodi, mis lõpeb kutsealase eksamiga, mis annab õiguse kõnealusel kutsealal töötada ja praktikante välja õpetada.

- massöör (Masseur),

kursused kestavad kokku vähemalt 14 aastat ja sisaldavad vähemalt viieaastast eraldi ülesehitusega koolitust, sealhulgas vähemalt kaheaastast väljaõpet, kaheaastast kutsepraktika- ja koolitusperioodi ja üheaastast koolituskursust, mis lõpeb kutsealase eksamiga, mis annab õiguse kõnealusel kutsealal töötada ja praktikante välja õpetada

- lasteaiakasvataja (Kindergärtner/in),

- lastehooldustöötaja (Erzieher),

koolitus kestab kokku vähemalt 13 aastat ja sisaldab vähemalt viieaastast kutsekoolitust spetsialiseeritud õppeasutuses, mis lõpeb eksamiga."

b) Pealkirja alla

"2. Meister-oskustööliste sektor (Mester/Meister/Maître), mis hõlmab A lisas loetletud direktiivides käsitlemata oskustega seotud koolituskursusi"

lisatakse järgmine tekst:

"Austrias

järgmine koolitus

- kirurgilise sideme valmistaja (Bandagist),

- korsetivalmistaja (Miederwarenerzeuger),

- optik (Optiker),

- ortopeediliste jalatsite kingsepp (Orthopädieschuhmacher),

- ortopeeditehnik (Orthopädietechniker),

- hambatehnik (Zahntechniker),

- aednik (Gärtner),

kursuste kestus on kokku vähemalt 14 aastat ja need sisaldavad vähemalt viis aastat eraldi ülesehitusega koolitust, sealhulgas vähemalt kolmeaastast väljaõpet, mis osaliselt läbitakse töökohal ja osaliselt kutseõppeasutuses, ning vähemalt kaheaastast kutsepraktika- ja koolitusperioodi, mis lõpeb meistrioskuse eksamiga ja annab õiguse kõnealusel kutsealal töötada, praktikante välja õpetada ja kasutada tiitlit Meister,

põllumajanduse ja metsanduse meister-oskustööliste koolitus, eelkõige:

- põllumajanduse meister-oskustööline (Meister in der Landwirtschaft),

- kodumajandusõpetuse meister-oskustööline (Meister in der ländlichen Hauswirtschaft),

- aianduse meister-oskustööline (Meister im Gartenbau),

- köögiviljanduse meister-oskustööline (Meister im Feldgemüsebau),

- pomoloogia ja puuviljade töötlemise meister-oskustööline (Meister im Obstbau und in der Obstverwertung),

- viinamarjakasvatuse ja veinitootmise meister-oskustööline (Meister im Weinbau und in der Kellerwirtschaft),

- piimanduse meister-oskustööline (Meister in der Molkerei und Käsereiwirtschaft),

- hobusekasvatuse meister-oskustööline (Meister in der Pferdewirtschaft),

- kalanduse meister-oskustööline (Meister in der Fischereiwirtschaft),

- kodulinnukasvatuse meister-oskustööline (Meister in der Geflügelwirtschaft),

- mesinduse meister-oskustööline (Meister in der Bienenwirtschaft),

- metsanduse meister-oskustööline (Meister in der Forstwirtschaft),

- metsaistutamise ja metsamajanduse meister-oskustööline (Meister in der Forstgarten- und Forstpflegewirtschaft),

- põllumajandussaaduste hoiustamise meister-oskustööline (Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung).

Nimetatud kursuste kogukestus on vähemalt 15 aastat, sealhulgas vähemalt kuus aastat eraldi ülesehitusega koolitust, sealhulgas vähemalt kolmeaastast väljaõpet, mis osaliselt läbitakse töökohal ja osaliselt kutseõppeasutuses, ning kolmeaastast kutsepraktika perioodi, mis lõpeb meistrioskuse eksamiga ja annab õiguse praktikante välja õpetada ja kasutada tiitlit Meister.

Norras

järgmine koolitus:

- haljastusaednik (anleggsgartner),

- hambatehnik (tanntekniker).

Nimetatud kursuste kogukestus on vähemalt 14 aastat ja need sisaldavad vähemalt viis aastat eraldi ülesehitusega koolitust, sealhulgas vähemalt kolmeaastast väljaõpet, mis osaliselt läbitakse töökohal ja osaliselt kutseõppeasutuses, ning vähemalt kaheaastast kutsepraktika- ja koolitusperioodi, mis lõpeb meistrioskuse eksamiga vastavate oskuste osas ja annab õiguse praktikante välja õpetada ja kasutada tiitlit Meister."

c) "Pealkirja alla""3. Meresõidukursused" lisatakse järgmine tekst:

i) alapealkirja

"a) Meretransport"

alla:

"Islandil

järgmine koolitus:

- laevakapten (skipstjóri),

- vanemtüürimees (stýrimaður),

- vahiohvitser (undirstýrimaður),

- 1. järgu laevamehaanik (yélstjóri 1. stigs).

Norras

järgmine koolitus:

- kapten/1. klassi tüürimees (skipsfører),

- vanemtüürimees/2. klassi tüürimees (overstyrmann),

- sisevete kapten/3. klassi tüürimees (kystskipper),

- tüürimees/vahiohvitser/4. klassi tüürimees (kystskipper),

- vanemmehaanik/1. klassi laevamehaanik (maskinsjef),

- teine mehaanik/2. klassi laevamehaanik (maskinist),

- üksikmehaanik/3. klassi laevamehaanik (enemaskinist),

- vahimehaanik/4. klassi laevamehaanik (maskinoffiser),

mis hõlmab koolitust:

- islandil üheksa või kümme aastat algkooli, millele järgneb kaheaastane mereteenistus, mida täiendab kolmeaastane spetsiaalne kutsekoolitus (viis aastat laevamehaaniku puhul),

- Norras üheksa aastat algkooli, millele järgneb põhiväljaõppekursus ja kolmeaastane mereteenistus (2,5 aastat laevamehaanikute puhul), mida täiendab

- vahiohvitseride puhul üheaastane spetsiaalne kutseõpe,

- muude ametikohtade puhul kaks aastat spetsiaalset kutseõpet

ja edasist mereteenistust, mida tunnustatakse vastavalt rahvusvahelisele STCW konventsioonile (meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvaheline konventsioon, 1978).

Norras

järgmine koolitus:

- elektrik-automaatik (laevaelektrik) (elektroautomasjonstekniker/skipselektriker),

mis hõlmab koolitust, mille kestus on üheksa aastat algkooli, millele järgneb kaheaastane põhiväljaõppekursus, mida täiendab üks aasta praktilisi töökogemusi ja mereteenistust ning üks aasta spetsiaalset kutseõpet."

ii) Alapealkirja

"b) Merekalapüük"

alla:

"Islandil

järgmine koolitus:

- laevakapten (skipstjóri),

- vanemtüürimees (stýrimaður),

- vahiohvitser (undirstýrimaður),

mis hõlmab koolitust, mille kestus on üheksa või kümme aastat algkooli, millele järgneb kaks aastat mereteenistust, mida täiendab kaks aastat eksamiga lõppevat spetsiaalset kutseõpet ja mida tunnustatakse vastavalt Torremolinose konventsioonile (Torremolinose rahvusvaheline kalalaevade ohutuse konventsioon, 1977)."

iii) Uue alapealkirja

"c) Mobiilse puurplatvormi personal"

alla:

"Norras

järgmine koolitus:

- platvormi juhataja (plattformsjef),

- stabiilsusosakonna juhataja (stabilitetssjef),

- juhtimisruumi operaator (kontrollromoperatør),

- tehnikaosakonna juht (teknisk sjef),

- tehnikaosakonna abijuht (tekniskassistent),

mis hõlmab koolitust, mille kestus on üheksa aastat algkooli, millele järgneb kaheaastane põhiväljaõppekursus, mida täiendab vähemalt üheaastane avamereteenistus ja

- juhtimistuumi operaatori puhul üheaastane spetsiaalne kutseõpe,

- muude ametikohtade puhul 2,5-aastane spetsiaalne kutseõpe."

d) Pealkirja alla

"4. Tehnikaosakond"

lisatakse järgmine tekst:

"Austrias

järgmine koolitus

- metsnik (Förster),

- tehniline konsultatsioon (Technisches Büro),

- tööjõu rentimine (Überlassung von Arbeitskräften - Arbeitsleihe),

- tööhõiveagent (Arbeitsvermittlung),

- investeerimisnõustaja (Vermögensberater),

- eradetektiiv (Berufsdetektiv),

- turvatöötaja (Bewachungsgewerbe),

- kinnisvaraagent (Immobilienmakler),

- kinnisvarahaldaja (Immobilienverwalter),

- reklaamiagent (Werbeagentur),

- ehituse projektijuht (Bauträger, Bauorganisator, Baubetreuer),

- inkassoteenus (Inkassoinstitut),

koolitus kestab kokku vähemalt 15 aastat ja sisaldab kaheksa-aastast kohustuslikku koolitust, millele järgneb viieaastane tehnika- või ärialane keskharidus, mis lõpeb tehnika- või ärialase küpsuseksamiga ja mida täiendab vähemalt kaheaastane koolitus töökohal, mis lõpeb kutsealase eksamiga,

- kindlustuskonsultant (Berater in Versicherungsangelegenheiten),

koolitus kestab kokku vähemalt 15 aastat, sealhulgas vähemalt kuus aastat eraldi ülesehitusega koolitust, mis on jaotatud kolmeaastaseks väljaõppeperioodiks ja kolmeaastaseks kutsepraktika- ja koolitusperioodiks, mis lõpeb eksamiga,

- ehitusmeister (planeerimine ja tehnilised kalkulatsioonid) (Planender Baumeister),

- puusepp (planeerimine ja tehnilised kalkulatsioonid) (Planender Zimmermeister),

koolitus kestab kokku vähemalt 18 aastat, sealhulgas vähemalt üheksa aastat kutsekoolitust, mis on jaotatud nelja-aastaseks tehnikaalase keskhariduse omandamise perioodiks ja viieaastaseks kutsepraktika- ja koolitusperioodiks, mis lõpeb eksamiga, mis annab õiguse sellel kutsealal töötada ja praktikante välja õpetada, niivõrd kui see koolitus on seotud õigusega ehitisi planeerida, teostada tehnilisi kalkulatsioone ja ehitusjärelevalvet (Maria Theresia privileeg). [1]

B. MEDITSIINITOIMINGUD JA PARAMEEDIKUTE TEGEVUS

1. Punktile 3 (nõukogu direktiiv 81/1057/EMÜ) lisatakse järgmine tekst:

", muudetud järgmise aktiga:

— 393 L 0016: nõukogu direktiiv 93/16/EMÜ, 5. aprill 1993 (EÜT L 165, 7.7.1993, lk 1)."

2. Punktis 4 (nõukogu direktiiv 75/362/EMÜ ja muutmisaktid) nimetatud õigusaktid asendatakse järgmisega:

"4. 393 L 0016: nõukogu direktiiv 93/16/EMÜ, 5. aprill 1993, arstide vaba liikumise hõlbustamise ning nende diplomite, tunnistuste ja muude kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide vastastikuse tunnustamise kohta (EÜT L 165, 7.7.1993, lk 1)."

Selle järele ja enne olemasolevaid kohandusi lisatakse järgmine tekst:"Erandina käesoleva lepinguga kohandatud direktiivi 93/16/EMÜ artikli 30 sätetest täidab Norra selles ettenähtud kohustused hiljemalt 1. jaanuaril 1995, mitte käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval."

3. Punktide 5 ja 6 tekst jäetakse välja.

[1] Ehitustegevust reguleerib nõukogu direktiiv 64/427/EMÜ, 7. juuli 1964, milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad üleminekumeetmete kohta seoses füüsilisest isikust ettevõtjate tegutsemisega ISIC põhigruppide 23-40 alla kuuluva tootmise ja töötlemise valdkonnas (tööstus ja käsitööndus) (EÜT 117, 23.7.1964, lk 1863); Euroopa Majanduspiirkonna lepingu jaoks muudetud lepingu artikliga 30 ja VII lisa punktiga 31."""

--------------------------------------------------

EMP Ühiskomitee otsuse nr 7/94

LISA 8

EMP lepingu VIII lisa (ASUTAMISÕIGUS) muudetakse vastavalt allpool sätestatule.

Punkt 8 (nõukogu direktiiv 90/366/EMÜ) asendatakse järgmisega:

"8. 393 L 0096: nõukogu direktiiv 93/96/EMÜ, 29. oktoober 1993, üliõpilaste elamisõiguse kohta (EÜT L 317, 18.12.1993, lk 59).

Käesolevas lepingus loetakse selle direktiivi sätteid järgmises kohanduses:

artikli 2 lõike 1 teises lõigus asendatakse sõnad "ühenduse liikmesriigi kodaniku elamisluba" sõnaga "elamisluba"."

--------------------------------------------------

EMP Ühiskomitee otsuse nr 7/94

LISA 9

EMP lepingu IX lisa (FINANTSTEENUSED) muudetakse vastavalt allpool sätestatule.

NIMETATUD ÕIGUSAKTID

A. I peatükk. KINDLUSTUS

1. Punktile 2 (esimene nõukogu direktiiv 73/239/EMÜ) lisatakse enne kohandusi järgmine taane:

"— 392 L 0049: nõukogu direktiiv 92/49/EMÜ, 18. juuni 1992 (EÜT L 228, 11.8.1992, lk 1)."

2. Punktile 7 (teine nõukogu direktiiv 88/357/EMÜ) lisatakse järgmine taane:

"— 392 L 0049: nõukogu direktiiv 92/49/EMÜ, 18. juuni 1992 (EÜT L 228, 11.8.1992, lk 1)."

3. Punkti 7 (teine nõukogu direktiiv 88/357/EMÜ) järele lisatakse järgmine uus punkt:

"7a. 392 L 0049: nõukogu direktiiv 92/49/EMÜ, 18. juuni 1992, otsekindlustustegevusega, välja arvatud elukindlustustegevusega seotud õigusnormide kooskõlastamise kohta, millega muudetakse direktiive 73/239/EMÜ ja 88/357/EMÜ (kolmas kahjukindlustuse direktiiv) (EÜT L 228, 11.8.1992, lk 1).

Käesolevas lepingus loetakse selle direktiivi sätteid järgmises kohanduses:

a) artiklis 48 asendatakse sõnad "käesoleva direktiivi teatavakstegemine" sõnadega "käesoleva direktiivi lisamist EMP lepingusse käsitleva EMP Ühiskomitee otsusega" vastavas käändes;

b) käesolevat direktiivi ei kohaldata Soome suhtes."

4. Punktile 11 (esimene nõukogu direktiiv 79/267/EMÜ) lisatakse enne kohandusi järgmine taane:

"— 392 L 0096: nõukogu direktiiv 92/96/EMÜ, 10. november 1992 (EÜT L 360, 9.12.1992, lk 1)."

5. Punktis 11 (esimene nõukogu direktiiv 79/267/EMÜ) asendatakse kohandus a järgmisega:

"a) artiklisse 4 lisatakse järgmine tekst:

Käesolev direktiiv ei käsitle pensionikindlusseltside pensioniga seotud tegevust, mis on ette nähtud palgatöötajate pensioniseaduse (TEL) ja muude Soome õigusaktidega, tingimusel et:

1. pensionikindlustusseltsid, kellel Soome õiguse kohaselt peab pensionikindlustustegevuse jaoks juba olema eraldi raamatupidamis- ja juhtimissüsteem, asutavad alates kolmanda elukindlustuse direktiivi 92/96/EMÜ lisamist EMP lepingusse käsitleva EMP Ühiskomitee otsuse jõustumiskuupäevast nimetatud tegevuse jaoks eraldi juriidilised üksused;

2. Soome ametiasutused lubavad kedagi diskrimineerimata kõikidel lepinguosaliste kodanikel ja äriühingutel tegelda artiklis 1 nimetatud, kõnealuse erandiga seoses oleva tegevusega Soome õigusaktide kohaselt:

- omandiõiguse või olemasolevas kindlustusseltsis või -kontsernis osalemise teel;

- uute kindlustusseltside või -kontsernide, sealhulgas pensionikindlustusseltside asutamise või neis osalemise teel;

3. Soome ametiasutused esitavad enne kolmanda elukindlustuse direktiivi 92/96/EMÜ lisamist EMP lepingusse käsitleva EMÜ Ühiskomitee otsuse jõustumist EMP Ühiskomiteele heakskiitmiseks aruande selle kohta, milliseid meetmeid on võetud TEL-tegevuse eraldamiseks Soome kindlustusseltside tavapärasest kindlustustegevusest, et järgida kõiki kolmanda elukindlustuse direktiivi nõudeid.

On selge, et Soome ametiasutused võtavad vastavalt esimese nõukogu direktiivi 79/267/EMÜ asjaomastele sätetele tagasi volitused kindlustusseltsidelt, mis ei ole täitnud eespool osutatud lõike 1 sätteid selle EMP Ühiskomitee otsuse jõustumise kuupäevaks, millega lisatakse EMP lepingule kolmas elukindlustuse direktiiv 92/96/EMÜ."

6. Punktile 12 (nõukogu direktiiv 90/619/EMÜ) lisatakse enne kohandust järgmine tekst:

", muudetud järgmise aktiga:

— 392 L 0096: nõukogu direktiiv 92/96/EMÜ, 10. november 1992 (EÜT L 360, 9.12.1992, lk 1)."

7. Punkti 12 (nõukogu direktiiv 90/619/EMÜ) järele lisatakse järgmine uus punkt:

"12a. 392 L 0096: nõukogu direktiiv 92/96/EMÜ, 10. november 1992, otsese elukindlustusega seotud õigusnormide kooskõlastamise kohta, millega muudetakse direktiive 79/267/EMÜ ja 90/619/EMÜ (kolmas elukindlustuse direktiiv) (EÜT L 360, 9.12.1992, lk 1).

Käesolevas lepingus loetakse selle direktiivi sätteid järgmises kohanduses:

a) artikkel 2: vt nõukogu direktiivi 79/267/EMÜ kohandust a;

b) 1. Rootsi võtab käesoleva direktiivi artikli 22 lõike 1 punkti b täitmiseks vajalikud õigusnormid vastu 1. jaanuariks 2000.

2. 1. juuliks 1994 esitavad Rootsi ametiasutused EMP Ühiskomiteele heakskiitmiseks kava meetmete kohta, mis tuleb võtta selleks, et viia käesoleva direktiivi artikli 22 lõike 1 punktis b osutatud piire ületavad riskid mainitud piiridesse.

3. Hiljemalt 31. detsembril 1997 esitavad Rootsi ametiasutused EMP Ühiskomiteele arenguaruande käesoleva direktiivi täitmiseks võetud meetmete kohta.

4. EMP ühiskomitee vaatab meetmed lõigetes 2 ja 3 kirjeldatud aruannete alusel üle. Pidades silmas edusamme, kohandatakse neid meetmeid vajadusel riskide vähendamise kiirendamiseks.

5. Rootsi asutused nõuavad, et asjaomased elukindlustusseltsid algataksid viivitamata riskide vähendamise protsessi. Asjaomased seltsid ei suurenda mingil juhul riske, kui nad ei mahu direktiiviga ettenähtud piiridesse ning kui sellise suurendamise tulemuseks on kõnealuste piiride ületamine.

6. Rootsi asutused esitavad üleminekuperioodi lõpuks lõpparuande eespool nimetatud meetmete tulemuste kohta;

c) artiklis 45 asendatakse sõnad "käesoleva direktiivi teatavakstegemise kuupäev" sõnadega "käesoleva direktiivi lisamist EMP lepingusse käsitleva EMP Ühiskomitee otsuse kuupäev" vastavas käändes."

8. Punkti 12a (nõukogu direktiiv 92/96/EMÜ) järele lisatakse järgmised uued pealkirjad ja uus punkt:

"iv) Järelevalve ja raamatupidamine

12b. Käesolevas lepingus loetakse selle direktiivi sätteid järgmises kohanduses:

391 L 0674: nõukogu direktiiv 91/674/EMÜ, 19. detsember 1991, kindlustusseltside raamatupidamise aasta- ja ühendaruannete kohta (EÜT L 374, 31.12.1991, lk 7).

a) artikli 2 lõikes 1 asendatakse sõnad "asutamislepingu artikli 58" sõnadega "EMP lepingu artikli 34";

b) Norra ja Rootsi jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid enne 1. jaanuari 1995;

c) artikli 46 lõikes 3 asendatakse sõnad "käesoleva direktiivi teatavakstegemise kuupäeval" sõnadega "käesoleva direktiivi lisamist EMP lepingusse käsitleval EMP Ühiskomitee otsuse kuupäeval" ning viite "artikli 70 lõikes 1 osutatud kuupäev" all mõistetakse kuupäeva, milleks asjaomane EFTA riik peab vastu võtma käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid."

9. Punkti 12b (nõukogu direktiiv 91/674/EMÜ) järel asendatakse pealkiri

"iv) Muud küsimused"

järgmise pealkirjaga:

"v) Muud küsimused"

B. II peatükk. PANGAD JA MUUD KREDIIDIASUTUSED

1. Punktile 17 (nõukogu direktiiv 89/299/EMÜ) lisatakse järgmine tekst:

", muudetud järgmiste aktidega:

— 391 L 0633: nõukogu direktiiv 91/633/EMÜ, 3. detsember 1991 (EÜT L 339, 11.12.1991, lk 33),

— 392 L 0016: nõukogu direktiiv 92/16/EMÜ, 16. märts 1992 (EÜT L 75, 21.3.1992, lk 48)."

Käesolevas lepingus loetakse selle direktiivi sätteid järgmises kohanduses:

"Direktiivi 89/299/EMÜ artiklit 4a kohaldatakse Norra suhtes."

2. Punkt 20 (nõukogu direktiiv 83/350/EMÜ) asendatakse järgmisega:

"20. 392 L 0030: nõukogu direktiiv 92/30/EMÜ, 6. aprill 1992, krediidiasutuste konsolideeritud järelevalve kohta (EÜT L 110, 28.4.1992, lk 52).

Käesolevas lepingus loetakse selle direktiivi sätteid järgmises kohanduses:

a) kui lepinguosaline on otsustanud algatada direktiivi artiklis 8 osutatud läbirääkimised, teavitab ta sellest EMP Ühiskomiteed. Lepinguosalised peavad vastastikust huvi pakkuvates küsimustes nõu EMP Ühiskomitee raames, missugust meedet võtta;

b) Norra ja Rootsi võivad kohaldada oma siseriiklikke raamatupidamisstandardeid ja konsolideerimist kuni neile nõukogu direktiivi 86/635/EMÜ (pankade ja muude rahandusasutuste raamatupidamise aasta- ja ühendaruannete kohta) antud üleminekuperioodide lõpuni."

3. Punkti 23 (nõukogu direktiiv 91/308/EMÜ) järele lisatakse järgmine uus punkt:

"23a. 392 L 0121: nõukogu direktiiv 92/121/EMÜ, 21. detsember 1992, krediidiasutuste väljastatud suure riskiga laenude jälgimise ja kontrollimise kohta (EÜT L 29, 5.2.1993, lk 1).

Käesolevas lepingus loetakse selle direktiivi sätteid järgmises kohanduses:

a) Austria, Norra ja Rootsi rakendavad käesoleva direktiivi sätted 1. jaanuariks 1995;

b) vastavalt käesoleva direktiivi artikli 4 lõike 7 punktile b ja artikli 6 lõikele 9 käsitletakse samamoodi laene, mis on täielikult tagatud esimeses lõigus nimetatud hüpoteeklaenudega samalaadsete Soome 1991. aasta elamuühinguseaduse või hilisemate vastavate õigusaktide kohaselt tegutsevate Soome elamuühingute osadega;

c) artikli 6 lõikes 1 asendatakse sõnad "ajaks, mil käesolev direktiiv avaldatakse Euroopa Ühenduste Teatajas" sõnadega "päeval, mil Euroopa Ühenduse Teatajas avaldatakse EMP Ühiskomitee otsus käesoleva direktiivi lisamise kohta EMP lepingusse";

d) artikli 6 lõikes 3 asendatakse sõnad "käesoleva direktiivi Euroopa Ühenduse Teatajas avaldamise päeval" sõnadega "päeval, mil Euroopa Ühenduse Teatajas avaldatakse EMP Ühiskomitee otsus käesoleva direktiivi lisamise kohta EMP lepingusse"."

C. III peatükk. VÄÄRTPABERIBÖRS JA VÄÄRTPABERID

1. Punkti 30 (nõukogu direktiiv 85/611/EMÜ) järele lisatakse järgmised uued pealkirjad ja uued punktid:

"iii) investeerimisteenused

30a. 393 L 0006: nõukogu direktiiv 93/6/EMÜ, 15. märts 1993, investeerimisühingute ja krediidiasutuste kapitali adekvaatsuse kohta (EÜT L 141, 11.6.1993, lk 1).

Käesolevas lepingus loetakse selle direktiivi sätteid järgmises kohanduses:

artikli 3 lõikes 5 asendatakse sõnad "käesoleva direktiivi teatavakstegemist" sõnadega "päeva, mil Euroopa Ühenduse Teatajas avaldatakse EMP Ühiskomitee otsus käesoleva direktiivi lisamise kohta EMP lepingusse".

30b. 393 L 0022: nõukogu direktiiv 93/22/EMÜ, 10. mai 1993, väärtpaberiturul pakutavate investeerimisteenuste kohta (EÜT L 141, 11.6.1993, lk 27).

Käesolevas lepingus loetakse selle direktiivi sätteid järgmises kohanduses:

direktiivi artiklis 7 kirjeldatud kolmandate riikide investeerimisühingutega suhtlemisel kohaldatakse järgmisi sätteid:

1. Vastastikuse lähenemise võimalikult kõrge taseme saavutamiseks kolmandates riikides tegutsevate investeerimisühingute suhtes kehtiva korra kohaldamisel vahetavad lepinguosalised artikli 7 lõigetes 2 ja 6 nimetatud teavet ja korraldavad EMP Ühiskomitee raames nõupidamisi artikli 7 lõigetes 3, 4 ja 5 nimetatud küsimustes vastavalt lepinguosaliste vahel kokkulepitud erikorrale;

2. Lepinguosalise pädevate asutuste poolt investeerimisühingutele, mis on filiaalid, mida otseselt või kaudselt kontrollib kolmanda riigi seaduste alusel tegutsev emaettevõtja, antud tegevuslitsentsid kehtivad vastavalt selle direktiivi sätetele kõikide lepinguosaliste territooriumil. Siiski:

a) kui kolmas riik seab arvulised piirangud EFTA riigi investeerimisühingute asutamisele või kehtestab nende investeerimisühingute suhtes niisugused piirangud, mida ta ei kehtesta ühenduse investeerimisühingute puhul, siis tegevuslitsentsid, mille ühenduse pädevad asutused on andnud investeerimisühingutele, mis on filiaalid, mida otseselt või kaudselt kontrollivad kolmanda riigi seaduste alusel tegutsevad emaettevõtjad, kehtivad üksnes ühenduse territooriumil, välja arvatud juhul, kui EFTA riik näeb oma jurisdiktsiooni raames ette teisiti;

b) kui ühendus on otsustanud, et otsused tegevuslitsentside kohta, mis on antud investeerimisühingutele, mis on filiaalid, mida otseselt või kaudselt kontrollivad kolmanda riigi seaduste alusel tegutsevad emaettevõtjad, on piiratud või peatatud, siis kehtivad EFTA riigi pädeva asutuse antud tegevuslitsentsid üksnes tema jurisdiktsiooni alla kuuluval territooriumil, välja arvatud juhul, kui teine lepinguosaline näeb oma jurisdiktsiooni raames ette teisiti;

c) punktides a ja b nimetatud piiranguid ja peatamist ei või kohalda investeerimisühingute või nende filiaalide suhtes, millele on lepinguosalise territooriumil tegutsemiseks litsents juba antud;

3. Kui ühendus korraldab läbirääkimised vastavalt artikli 7 lõigetele 4 ja 5, et tagada oma investeerimisühingutele võrdne kohtlemine ja tegelik turulepääs, püüab ta saavutada EFTA riikide investeerimisühingute võrdse kohtlemise."

ÕIGUSAKTID, MIDA LEPINGUOSALISED ARVESSE VÕTAVAD

Punkti 36 (komisjoni soovitus 90/109/EMÜ) järele lisatakse järgmine uus punkt:

"37. 392 X 0048: komisjoni soovitus 92/48/EMÜ, 18. detsember 1991, kindlustusvahendajate kohta (EÜT L 19, 28.1.1992, lk 32)."

--------------------------------------------------

EMP Ühiskomitee otsuse nr 7/94

LISA 10

EMP lepingu XI LISA (TELEKOMMUNIKATSIOONITEENUSED) muudetakse vastavalt allpool sätestatule.

NIMETATUD ÕIGUSAKTID

1. Punkti 5 (nõukogu direktiiv 91/287/EMÜ) järele lisatakse järgmised uued punktid:

"5a. 392 D 0264: nõukogu otsus 92/264/EMÜ, 11. mai 1992, ühtse rahvusvahelise telefonikoodi kasutuselevõtmise kohta ühenduses (EÜT L 137, 20.5.1992, lk 21).

Käesolevas lepingus loetakse selle otsuse sätteid järgmises kohanduses:

EFTA riikide puhul asendatakse artikli 3 teises lõigus tekst "käesoleva direktiivi teatavakstegemist" tekstiga "EMP Ühiskomitee otsust lisada see otsus EMP lepingusse".

5b. 392 L 0044: nõukogu direktiiv 92/44/EMÜ, 5. juuni 1992, avatud võrgu pakkumise kohaldamise kohta püsiliinide suhtes (EÜT L 165, 19.6.1992, lk 27).

Käesolevas lepingus loetakse selle direktiivi sätteid järgmises kohanduses:

a) EFTA riikide puhul käsitatakse artikli 12 punkti a viidet EMÜ asutamislepingu artiklitele 169 ja 170 viitena järelevalveameti ja Euroopa Kohtu loomist käsitleva EFTA riikide kokkuleppe artiklitele 31 ja 32;

b) artikli 12 lõikele 2 lisatakse järgmine tekst:

"a) kui lõigetes 3 ja 4 sätestatud korda kasutatakse juhul, millega on seotud üks või mitu siseriiklikku reguleerivat asutust EFTA riikidest, esitatakse teade siseriiklikule reguleerivale asutusele ja EFTA järelevalveametile;

b) kui lõigetes 3 ja 4 sätestatud korda kasutatakse juhul, millega on seotud kaks või enam siseriiklikku reguleerivat asutust nii EÜ kui ka EFTA riigist, esitatakse teade siseriiklikele reguleerivatele asutustele, EÜ Komisjonile ja EFTA järelevalveametile;"

c) artikli 12 lõikele 3 lisatakse järgmine tekst:

a) Kui pärast lõike 2 punkti a kohase teate esitamist leiab siseriiklik reguleeriv asutus või EFTA järelevalveamet, et küsimust tuleks täiendavalt uurida, võib ta selle suunata töögrupile, mis koosneb EFTA riikide ja nende asjaomaste reguleerivate asutuste esindajatest ja EFTA järelevalveameti esindajast, kes on ka töögrupi juhataja. Kui juhataja leiab, et siseriiklikul tasandil on võetud kõik mõistlikud meetmed, algatab ta menetluse jälgides mutatis mutandis artikli 12 lõikes 4 sätestatud nõudeid;

b) Kui pärast lõike 2 punkti b kohase teate esitamist leiab siseriiklik reguleeriv asutus, EÜ Komisjon või EFTA järelevalveamet, et küsimust tuleks täiendavalt uurida, võib ta selle suunata EMP Ühiskomiteele. Kui EMP Ühiskomitee leiab, et siseriiklikul tasandil on võetud kõik mõistlikud meetmed, võib ta luua töögrupi, kuhu kuulub võrdne arv EFTA riikide ja nende asjaomaste siseriiklike reguleerivate asutuste esindajaid ühelt poolt ja EÜ liikmesriikide ja nende asjaomaste siseriiklike reguleerivate asutuste esindajaid teiselt poolt ning kuhu kuuluvad lisaks veel EFTA järelevalveameti ja EÜ Komisjoni esindajad. EMP Ühiskomitee määrab ka töögrupi juhataja. Töögrupp järgib mutatis mutandis artikli 12 lõikes 4 sätestatud menetlusnõudeid."

ÕIGUSAKTID, MIDA LEPINGUOSALISED ARVESSE VÕTAVAD

Punkti 16 (nõukogu soovitus 91/288/EMÜ) järele lisatakse järgmised uued punktid:

"17. 392 Y 0114(01): nõukogu resolutsioon 92/C 8/01, 19. detsember 1991, satelliitsideteenuste ja -seadmete ühisturu arengu kohta (EÜT C 8, 14.1.1992, lk 1).

18. 392 X 0382: nõukogu soovitus, 5. juuni 1992, pakettkommuteeritud andmesideteenuste miinimumkomplekti ühtlustatud pakkumise kohta kooskõlas avatud võrgu pakkumise põhimõtetega (EÜT L 200, 18.7.1992, lk 1).

19. 392 X 0383: nõukogu soovitus, 5. juuni 1992, integraalteenuste digitaalvõrgule ühtse juurdepääsukorra võimaldamise ja ISDNi pakkumiste miinimumkomplekti kohta kooskõlas avatud võrgu pakkumise põhimõtetega (EÜT L 200, 18.7.1992, lk 10).

20. 392 Y 0625(01): nõukogu resolutsioon, 5. juuni 1992, integraalteenuste digitaalvõrgu (ISDN) kui üleeuroopalise telekommunikatsiooniinfrastruktuuri arendamise kohta ühenduses aastal 1993 ja pärast seda (EÜT C 158, 25.6.1992, lk 1).

21. 392 Y 1204(02): nõukogu resolutsioon, 19. november 1992, telekommunikatsiooniteenuste numeratsiooni alase üleeuroopalise koostöö edendamise kohta (EÜT C 318, 4.12.1992, lk 2).

22. 393 Y 0106(01): nõukogu resolutsioon, 17. detsember 1992, ühenduse telekommunikatsioonisektori olukorra hindamise kohta (EÜT C 2, 6.1.1993, lk 5).

23. 392 Y 1204(01): nõukogu resolutsioon, 19. november 1992, Euroopa Raadiosidekomitee otsuste rakendamise kohta (EÜT C 318, 4.12.1992, lk 1).

24. 393 Y 0806(01): nõukogu resolutsioon, 22. juuli 1993, telekommunikatsioonisektori olukorra ülevaate ja selle turu edasise arendamise vajaduse kohta (EÜT C 213, 6.8.1993, lk 1).

25. 393 Y 1216(01): nõukogu resolutsioon, 7. detsember 1993, personaalsete satelliitsideteenuste kasutuselevõtu kohta ühenduses (EÜT C 339, 16.12.1993, lk 1)."

--------------------------------------------------

EMP Ühiskomitee otsuse nr 7/94

LISA 11

EMP lepingu XIII lisa (TRANSPORT) muudetakse vastavalt allpool sätestatule.

A. I Peatükk. SISETRANSPORT

1. Punktile 11 (nõukogu määrus (EMÜ) nr 1107/70) lisatakse enne kohandust järgmine taane:

"— 392 R 3578: nõukogu määrus (EMÜ) nr 3578/92, 7. detsember 1992 (EÜT L 364, 12.12.1992, lk 11)."

2. Punktile 12 (nõukogu määrus (EMÜ) nr 4060/89) lisatakse enne kohandust järgmine tekst:

", muudetud järgmise õigusaktiga:

— 391 R 3356: nõukogu määrus (EMÜ) nr 3356/91, 7. november 1991 (EÜT L 318, 20.11.1991, lk 1)."

3. Punkti 12 (nõukogu määrus (EMÜ) nr 4060/89) järele lisatakse järgmine uus tekst:

"12a. 392 R 3912: nõukogu määrus (EMÜ) nr 3912/92, 17. detsember 1992, maantee- ja siseveetranspordi valdkonnas ühenduses tehtavate kontrollimiste kohta kolmandas riigis registreeritud või ringlusse lubatud transpordivahendite puhul (EÜT L 395, 31.12.1992, lk 6).

Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmises kohanduses:

a) Austria võib jätkata 1. jaanuarini 2005 nõukogu määruse (EMÜ) nr 4060/89 lisa 2. osa punktis b osutatud oma piiridel tehtavaid kontrollimisi; samuti võib ta kontrollida registreeritud või kolmandas riigis vabasse ringlusse lubatud sõidukite vastavust Austria ja asjaomase kolmanda riigi vahel sõlmitud kvoodikorrale ning Austria siseriiklikele õigusaktidele maanteesõidukite kaalu, mõõtmete ja muude tehniliste omaduste kohta;

b) artikli 4 esimene lause asendatakse järgmisega:

"Käesoleva määruse rakendamisel ja kooskõlas Euroopa Majanduspiirkonna lepingu protokolli nr 10 artikliga 13 kohaldatakse lepingu protokolli nr 11 sätteid mutatis mutandis.""

.

4. Punkt 13 (nõukogu direktiiv 75/130/EMÜ) asendatakse järgmisega:

"13. 392 L 0106: nõukogu direktiiv 92/106/EMÜ, 7. detsember 1992, millega kehtestatakse ühiseeskirjad kaupade teatavate kombineeritud vedude kohta liikmesriikide vahel (EÜT L 368, 17.12.1992, lk 38).

Käesolevas lepingus loetakse selle direktiivi sätteid järgmises kohanduses:

Artikli 6 lõiget 3 täiendatakse järgmise tekstiga:

— Austria: | Strassenverkehrsbeitrag, |

— Soome: | Varsinainen ajoneuvovero/Den egentliga fordonsskatten, |

— Island: | þungaskattur, |

— Norra: | Vektårsavgift, |

— Rootsi: | Fordonsskatt |

."

B. II Peatükk. MAANTEETRANSPORT

1. Punktile 14 (nõukogu direktiiv 85/3/EMÜ) lisatakse enne kohandust järgmine taane:

"— 392 L 0007: nõukogu direktiiv 92/7/EMÜ, 10. veebruar 1992 (EÜT L 57, 2.3.1992, lk 29)."

2. Punktile 16 (nõukogu direktiiv 77/143/EMÜ) lisatakse enne kohandust järgmised taanded:

"— 391 L 0328: nõukogu direktiiv 91/328/EMÜ, 21. juuni 1991, millega muudetakse direktiivi 77/143/EMÜ mootorsõidukite ja nende haagiste tehnoülevaatust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 178, 6.7.1991, lk 29),

— 392 L 0054: nõukogu direktiiv 92/54/EMÜ, 22. juuni 1992, millega muudetakse direktiivi 77/143/EMÜ mootorsõidukite ja nende haagiste tehnoülevaatust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (pidurid) (EÜT L 225, 10.8.1992, lk 63),

— 392 L 0055: nõukogu direktiiv 92/55/EMÜ, 22. juuni 1992, millega muudetakse direktiivi 77/143/EMÜ mootorsõidukite ja nende haagiste tehnoülevaatust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (heitgaasid) (EÜT L 225, 10.8.1992, lk 68)."

3. Punkti 17 (nõukogu direktiiv 89/459/EMÜ) järele lisatakse järgmised uued punktid:

"17a. 391 L 0671: nõukogu direktiiv 91/671/EMÜ, 16. detsember 1991, alla 3,5 tonnistes sõidukites turvavööde kohustuslikku kasutamist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 373, 31.12.1991, lk 26).

17b. 392 L 0006: nõukogu direktiiv 92/6/EMÜ, 10. veebruar 1992, teatava kategooria mootorsõidukitele kiiruspiirikute paigaldamise ja nende kasutamise kohta ühenduses (EÜT L 57, 2.3.1992, lk 27); parandatult EÜT L 244, 30.9.1993, lk 34.

17c. 393 D 0704: nõukogu otsus 93/704/EÜ, 30. november 1993, liiklusõnnetuste andmebaasi loomise kohta (EÜT L 329, 30.12.1993, lk 63). [1]

4. Punkti 18 (nõukogu direktiiv 68/297/EMÜ) järele lisatakse järgmine uus punkt:

"18a. 393 L 0089: nõukogu direktiiv 93/89/EMÜ, 25. oktoober 1993, liikmesriikides kaupade maanteeveoks kasutatavate teatavate sõidukite suhtes kohaldatavate maksude kohta ning teatavate infrastruktuuride kasutamise eest kehtestatud tee- ja kasutusmaksude kohta (EÜT L 279, 12.11.1993, lk 32).

Käesolevas lepingus loetakse selle direktiivi sätteid järgmises kohanduses:

a) käesolevat direktiivi ei kohaldata Austria suhtes;

b) artikli 3 lõiget 1 täiendatakse järgmise tekstiga:

— Soome: | Varsinainen ajoneuvovero/Den egentliga fordonsskatten |

— Island: | þungaskattur |

— Norra: | Vektårsavgift |

— Rootsi: | Fordonsskatt; |

c) EFTA riikide puhul asendatakse artikli 8 lõikes 1 osutatud olukorras sõna "komisjon" sõnadega "EFTA järelevalveamet";

d) EFTA riikide osas asendatakse artikkel 6 järgmisega:

"FTA riigid, mille suhtes käesolevat direktiivi kohaldatakse, jätkavad oma olemasolevate sätete kohaldamist, millele on osutatud artikli 3 lõikes 1, et tagada konkurentsi mittekahjustumine, st direktiivi I lisas osutatud iga sõidukikategooria või alamkategooria maksumäär ei ole lisas sätestatud miinimummäärast väiksem.

Ilma et see piiraks nõukogu 7. detsembri 1992. aasta direktiivi 92/106/EMÜ artikli 6 kohaldamist, ei tohi EFTA riigid lubada artiklis 3 osutatud maksudega seoses maksuvabastusi või vähendatud maksumäärasid, mille tagajärjel sissenõutav maks oleks väiksem kui eelmises lõikes 1 osutatud miinimummäär."

e) artikli 7 lõike d esimese lõigu lõppu lisatakse järgmine lõik:

"Norras võib kehtestada tee- ja kasutusmaksud konkreetsetel teisejärgulistel teedel."

f) artikli 7 lõiget d ja artiklit 9 täiendatakse järgmise tekstiga:

"EFTA riigid peavad eespool nimetatud konsultatsioone EFTA järelevalveametiga.

EMP Ühiskomiteed teavitatakse konsultatsioonidest ja nende tulemusest. Osalisriigi taotlusel toimuvad EMP Ühiskomitees konsultatsioonid.""

.

5. Punkti 20 (nõukogu määrus (EMÜ) nr 3820/85) järele lisatakse järgmine uus punkt:

"20a. 393 D 0173: komisjoni otsus 93/173/EMÜ, 22. veebruar 1993, millega koostatakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 3820/85 (teatavate maanteevedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamise kohta) artiklis 16 ettenähtud tüüpvorm (EÜT L 72, 25.3.1993, lk 33)."

6. Punktile 21 (nõukogu määrus (EMÜ) nr 3821/85) lisatakse järgmised taanded:

uus taane esimese taande (nõukogu määrus (EMÜ) nr 3572/90) ette:

"— 390 R 3314: komisjoni määrus (EMÜ) nr 3314/90, 16. november 1990 (EÜT L 318, 17.11.1990, lk 20),"

uus taane enne kohandusi:

"— 392 R 3688: komisjoni määrus (EMÜ) nr 3688/92, 21. detsember 1992 (EÜT L 374, 22.12.1992, lk 12)."

7. Punkti 23 (nõukogu direktiiv 88/599/EMÜ) järele lisatakse järgmine uus punkt:

"23a. 393 D 0172: komisjoni otsus 93/172/EMÜ, 22. veebruar 1993, millega määratakse kindlaks nõukogu direktiivi 88/599/EMÜ maanteetransporti käsitlevas artiklis 6 ettenähtud aruande standardvorm (EÜT L 72, 25.3.1993, lk 30)."

8. Punkti 24 (nõukogu direktiiv 89/684/EMÜ) järele järgmine uus punkt:

"24a. 391 L 0439: nõukogu direktiiv 91/439/EMÜ, 29. juuli 1991, juhilubade kohta (EÜT L 237, 24.8.1991, lk 1); parandatult EÜT L 310, 12.11.1991, lk 16.

Käesolevas lepingus loetakse selle direktiivi sätteid järgmises kohanduses:

a) EFTA riigid kehtestavad siseriikliku juhiloa vastavalt käesoleva direktiivi sätetele. Enne kui EMP Ühiskomitee olukorra 1. juulil 1994 läbi vaatab, võivad nad kasutada näidist, mis põhineb muul näidisel kui ühenduse näidisel, mis on kirjeldatud direktiivi I lisas;

b) artikli 2 lõige 1 asendatakse järgmisega:

"EFTA riigi juhiloas on juhiloa välja andnud riigi tunnusmärk. Vastavad tunnusmärgid on: IS (Island), N (Norra), A (Austria), FIN (Soome), S (Rootsi).""

9. Punktile 25 (esimene nõukogu direktiiv, 23. juuli 1962) lisatakse enne kohandusi järgmine taane:

"— 392 R 0881: nõukogu määrus (EMÜ) nr 881/92, 26. märts 1992 (EÜT L 95, 9.4.1992, lk 1), parandatult EÜT L 213, 29.7.1992, lk 36."

10. Punkti 26 (nõukogu määrus (EMÜ) nr 3164/76) järele lisatakse järgmised uued punktid:

"26a. 392 R 0881: nõukogu määrus (EMÜ) nr 881/92, 26. märts 1992, ühenduse piires liikmesriigi territooriumile või territooriumilt või ühe või mitme liikmesriigi territooriumi kaudu toimuva kaupade autoveo turule pääsemise kohta (EÜT L 95, 9.4.1992, lk 1), parandatult EÜT L 213, 29.7.1992, lk 36.

Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmises kohanduses:

a) käesolevat määrust ei kohaldata Austrias asutatud ettevõtjate suhtes, samuti ei kohaldata seda seoses rahvusvahelise kaubaveoga Austria territooriumile, selle kaudu või Austria territooriumilt teekonna selle osa suhtes, mis toimub Austria territooriumil. Vastastikuse juurdepääsuõiguse osas kohaldatakse Austria ja teiste osalisriikide kahepoolseid kokkuleppeid;

b) Euroopa ühenduses asutatud veoettevõtjate rahvusvahelise kaubaveo tingimused Austria territooriumile, selle kaudu ja Austria territooriumilt on määratud Euroopa Majandusühenduse ja Austria vahelises kaupade transiiti maantee- või raudteevedudena käsitlevas kokkuleppes, allkirjastatud Oportos 2. mail 1992, jõustunud 1. jaanuaril 1993.

Selle teekonna osa suhtes, mis toimub Austria territooriumil, on Islandil, Soomes, Norras ja Rootsis asutatud veoettevõtjate rahvusvahelise kaubaveo tingimused Austria territooriumile, selle kaudu ja Austria territooriumilt määratud asjaomaste lepinguosaliste vahel 23. novembril (Island-Austria), 24. veebruaril/2. märtsil 1993 (Soome-Austria), 1. veebruaril 1994 (Norra- Austria) ja 17. veebruaril 1994 (Rootsi-Austria) sõlmitud halduskokkulepetes/kirjadevahetustes/protokollides.

Kui eespool osutatud halduskokkulepete/kirjadevahetuste/protokollide või transiidikokkuleppe osalised kavatsevad oma vastavad kokkulepped läbi vaadata või vastastikusel nõusolekul lõpetada, teatavad nad sellest EMP Ühiskomiteele kuus kuud enne mis tahes kokkulepitud meetmete jõustumist. Seejärel toimuvad EMP Ühiskomitees mis tahes ettepandud muudatuste või vastastikusel nõusolekul lõpetamise alased konsultatsioonid.

Kui mis tahes lepinguosalise meelest rikub asjaomase kokkuleppe eespool osutatud muudatus või lõpetamine lepinguosaliste EMP lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste vahelist tasakaalu, teeb EMP Ühiskomitee jõupingutusi vastastikku rahuldava lahenduse leidmiseks.

Kõik kahe eelmise lõiguga seotud konsultatsioonid ja nõupidamised on rangelt piiratud eespool osutatud haldukokkulepete/kirjadevahetuste/protokollide või transiidikokkuleppe nende osadega, mida kavatsetakse muuta või vastastikusel nõusolekul lõpetada.

Kui kuue kuu jooksul lahendust ei leita, kohaldatakse mutatis mutandis lepingu artiklit 114.

Neli eelmist lõiku ei mõjuta transiidikokkuleppe sätete ülimuslikkust EMP lepingu suhtes niivõrd, kuivõrd need reguleerivad vastavalt käesoleva lepingu protokollile nr 43 sama küsimust;

c) Artikli 1 lõige 2 asendatakse järgmisega:

"Juhul kui vedu tehakse ühest lepinguosalisest kolmandasse riiki või Austriasse või vastupidi, kohaldatakse käesolevat määrust teekonna selle osa suhtes, mis tehakse selle lepinguosalise territooriumil, kus toimub peale- või mahalaadimine, kui lepinguosalised pole kokku leppinud teisiti."

d) Artikli 1 lõige 3 asendatakse järgmisega:

"Käesolev määrus ei mõjuta lõikes 2 osutatud vedu, mis on sätestatud lepinguosaliste vahel sõlmitud kahepoolsetes kokkulepetes, mis lubavad kas kahepoolse loa või liberaliseerimislepingu alusel peale- ja mahalaadida lepinguosalises veoettevõtjatel, kes on asutatud teises lepinguosalises."

e) EFTA riigid tunnustavad ühenduse lube, mille on välja andnud EÜ liikmesriigid kooskõlas selle määrusega. Tunnustamiseks asendatakse määruse I lisas sätestatud ühenduse lubade üldsätetes viide "ühendus" viitega "ühendus ja Island, Norra, Rootsi ja Soome" ning viide "liikmesriik/liikmesriigid" asendatakse viitega "EÜ liikmesriik/liikmesriigid ja (või) Island, Norra, Rootsi ja Soome.";

f) ühendus ja EÜ liikmesriigid tunnustavad kooskõlas käesoleva määrusega Islandi, Norra, Rootsi ja Soome poolt välja antud lube, mida on kohandatud vastavalt käesoleva lisa 1. liitele;

g) Islandi, Norra, Rootsi ja Soome poolt väljastatud load vastavad käesoleva lisa 1. liites sätestatud näidisele.

26b. 390 R 3916: nõukogu määrus (EMÜ) nr 3916/90, 21. detsember 1990, kaupade autoveo turu kriisiolukorras võetavate meetmete kohta (EÜT L 375, 31.12.1990, lk 10).

Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmises kohanduses:

a) käesolevat määrust ei kohaldata Austria suhtes;

b) artiklis 3 osutatud juhtudel asendatakse EFTA riikide puhul sõna "komisjon" sõnadega "EFTA järelevalveamet";

c) artiklis 4 osutatud olukordades:

- asendatakse EFTA riikide puhul sõna "komisjon" sõnadega "EFTA järelevalveamet" ning sõna "nõukogu" sõnadega "EFTA riikide alaline komitee";

- kui EÜ Komisjon saab EÜ liikmesriigilt või EFTA järelevalveamet EFTA riigilt taotluse kaitsemeetmete võtmiseks, teatatakse sellest viivitamatult EMP Ühiskomiteele ja esitatakse kogu vajalik teave.

Osalisriigi taotlusel toimuvad EMP Ühiskomitees konsultatsioonid. Taotluse konsultatsioonide pidamiseks võib esitada ka kaitsemeetmete pikendamise korral.

Kui EÜ Komisjon või EFTA järelevalveamet on teinud otsuse, teatab ta viivitamatult võetud meetmetest EFTA Ühiskomiteele.

Kui osalisriik leiab, et kaitsemeetmed rikuksid osalisriikide õiguste ja kohustuste vahelist tasakaalu, kohaldatakse mutatis mutandis lepingu artiklit 114;

d) seoses artikliga 5 kaasatakse EFTA riigid nõuandekomitee töösse, mis puudutab olukorra jälgimist transporditurul ning nõu andmist nende andmete kogumiseks, mis on vajalikud turu jälgimiseks ja võimaliku kriisiolukorra lahendamiseks.

26c. 393 R 3118: nõukogu määrus (EMÜ) nr 3118/93, 25. oktoober 1993, millega kehtestatakse tingimused, mille kohaselt mitteresidendist veoettevõtjad võivad osutada liikmesriigis siseriikliku maanteeveo teenuseid (EÜT L 279, 12.11.1993, lk 1).

Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmises kohanduses:

a) käesolevat määrust ei kohaldata Austrias asutatud ettevõtjate suhtes, samuti ei kohaldata seda seoses kaubaveoga Austria territooriumil. Vastastikuse juurdepääsuõiguse osas kohaldatakse Austria ja teiste osalisriikide kahepoolseid kokkuleppeid;

b) artiklile 2 lisatakse järgmine tekst:

"Islandi, Norra, Soome ja Rootsi kabotaažikvoot koosneb 2175 kabotaažiloast, millest igaüks kehtib kaks kuud; alates 1. jaanuarist 1995 suurendatakse seda igal aastal 30 %.

Kvoot jaotatakse Islandi, Norra, Soome ja Rootsi vahel järgmiselt:

| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1. jaanuar 1998 - 30. juuni 1998 |

Island | 10 | 13 | 17 | 23 | 15 |

Norra | 395 | 514 | 669 | 870 | 567 |

Soome | 591 | 769 | 1000 | 1300 | 845 |

Rootsi | 1179 | 1533 | 1993 | 2591 | 1685 |

1994. aastal on kvoot 1/12 1994. aasta kogukvoodist, mis on korrutatud 1994. aastal järelejäänud kalendrikuude arvuga pärast EMP Ühiskomitee otsuse jõustumist, millega lisati käesolev määrus lepingusse.

Ühendus saab 2816 lisakabotaažiluba, millest igaüks kehtib kaks kuud; alates 1. jaanuarist 1995 suurendatakse lubade arvu igal aastal 30 %.

Ühenduse kabotaažiload jaotatakse EÜ liikmesriikide vahel järgmiselt:

| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1. jaanuar 1998 - 30. juuni 1998 |

Belgia | 243 | 316 | 411 | 535 | 348 |

Taani | 236 | 307 | 400 | 520 | 338 |

Saksamaa | 399 | 519 | 675 | 878 | 571 |

Kreeka | 108 | 141 | 184 | 240 | 156 |

Hispaania | 252 | 328 | 427 | 556 | 362 |

Prantsusmaa | 330 | 429 | 558 | 726 | 472 |

Iirimaa | 110 | 143 | 186 | 242 | 158 |

Itaalia | 330 | 429 | 558 | 726 | 472 |

Luksemburg | 114 | 149 | 194 | 253 | 165 |

Madalmaad | 344 | 448 | 583 | 758 | 493 |

Portugal | 143 | 186 | 247 | 315 | 205 |

Ühendkuningriik | 207 | 270 | 351 | 457 | 298 |

1994. aastal on kvoot 1/12 1994. aasta kogukvoodist, mis on korrutatud 1994. aastal järelejäänud kalendrikuude arvuga pärast EMP Ühiskomitee otsuse jõustumist, millega lisati käesolev määrus lepingusse."

c) artikli 3 lõikes 2 asendatakse sõna "komisjon" sõnadega "EÜ Komisjon". Seoses Islandi, Norra, Soome ja Rootsiga edastab EÜ Komisjon kabotaažiload EFTA riikide alalisele komiteele, mis jaotab need asjaomastele asukohariikidele;

d) artiklites 5 ja 11 osutatud juhtudel asendatakse EFTA riikide puhul sõna "komisjon" sõnadega "EFTA riikide alaline komitee";

Artikli 5 lõikes 2 osutatud lõppkokkuvõtted saadetakse samal ajal EMP Ühiskomiteele, mis koondab need kokkuvõtted kokku ja edastab EÜ ja EFTA riikidele;

e) artikli 6 lõike 1 punkt e asendatakse järgmisega:

"veoteenuste käibemaks või kumuleeruv käibemaks."

f) artiklis 7 osutatud olukordades:

- asendatakse EFTA riikide puhul sõna "komisjon" sõnadega "EFTA järelevalveamet" ning sõna "nõukogu" sõnadega "EFTA riikide alaline komitee";

- kui EÜ Komisjon saab EÜ liikmesriigilt või EFTA järelevalveasutus Islandilt, Norralt, Soomelt või Rootsilt taotluse kaitsemeetmete võtmiseks, teatatakse sellest viivitamatult EMP Ühiskomiteele ja esitatakse kogu vajalik teave.

Osalisriigi taotlusel toimuvad EMP Ühiskomitees konsultatsioonid. Taotluse konsultatsioonide pidamiseks võib esitada ka kaitsemeetmete pikendamise korral.

Kui EÜ Komisjon või EFTA järelevalveamet on teinud otsuse, teatab ta viivitamatult võetud meetmetest EFTA Ühiskomiteele.

Kui mõni asjaomane osalisriik leiab, et kaitsemeetmed rikuksid osalisriikide õiguste ja kohustuste vahelist tasakaalu, kohaldatakse mutatis mutandis lepingu artiklit 114;

g) Norra, Rootsi, Soome ja Taani vaheline leping kaupade kabotaaživedude kohta maanteel, mis jõustus 11. aprillil 1993, asendatakse käesoleva määruse sätetega kuupäeval, mil jõustub EMP Ühiskomitee otsus lisada käesolev määrus EMP lepingusse;

h) Island, Norra, Soome ja Rootsi tunnustavad määruse I-III lisa kohaselt komisjoni ja EÜ liikmesriikide välja antud ühenduse dokumente piisava tõendina siseriiklike kabotaaživedude tegemiseks Islandil, Norras, Soomes ja Rootsis. Tunnustamiseks asendatakse määruse I, II, III ja IV lisas sätestatud ühenduse dokumente käsitlevates sätetes viide "liikmesriik (liikmesriigid)" viitega "EÜ liikmesriik (liikmesriigid), Island, Norra, Soome ja/või Rootsi";

i) ühendus ja EÜ liikmesriigid tunnustavad määruse I-III lisa kohaselt, kohandatud käesoleva lisa 2. liites, Islandi, Norra, Soome ja Rootsi välja antud dokumente piisava tõendina siseriiklike kabotaaživedude tegemiseks EÜ liikmesriigis;

j) määruse I-IV lisa dokumendid, mille on välja andnud Island, Norra, Soome ja Rootsi, vastavad käesoleva lisa 2. liites sätestatud näidistele."

11. Punkt 32 (nõukogu määrus (EMÜ) nr 516/72) asendatakse järgmisega:

"32. 392 R 0684: nõukogu määrus (EMÜ) nr 684/92, 16. märts 1992, autobussidega toimuva rahvusvahelise reisijateveo ühiseeskirjade kohta (EÜT L 74, 20.3.1992, lk 1).

Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmises kohanduses:

a) artikli 1 lõige 2 asendatakse järgmisega:

"Juhul kui vedu tehakse osalisriigist kolmandasse riiki või vastupidi, ei kohaldata käesolevat määrust teekonna selle osa suhtes, mis tehakse selle osalisriigi territooriumil, kus toimub peale- või mahalaadimine, kui osalisriigid ei ole kokku leppinud teisiti."

b) artikli 1 lõiget 3 ei kohaldata."

12. Punkt 33 (nõukogu määrus (EMÜ) nr 517/72) asendatakse järgmisega:

"33. 392 R 1839: komisjoni määrus (EMÜ) nr 1839/92, 1. juuli 1992, millega kehtestatakse nõukogu määruse nr 684/92 üksikasjalikud rakenduseeskirjad rahvusvahelise reisijateveo kohta (EÜT L 187, 7.7.1992, lk 5), muudetud järgmise õigusaktiga:

- 393 R 2944: komisjoni määrus (EMÜ) nr 2944/93, 25. oktoober 1993 (EÜT L 266, 27.10.1993, lk 2).

Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmises kohanduses:

a) EFTA riigid tunnustavad ühenduse dokumente, mille on välja andnud EÜ liikmesriigid kooskõlas selle määrusega. Tunnustamiseks asendatakse määruse I, IA, III, IV ja V lisas sätestatud ühenduse dokumente käsitlevates sätetes viide "liikmesriik (liikmesriigid)" viitega "EÜ liikmesriik (liikmesriigid), Island, Norra, Austria, Soome või Rootsi" ning IA, III, IV ja V lisas sätestatud dokumentide pealkirjades viide "liikmesriigid" viitega "riigid, mis on kas EÜ liikmesriigid või EFTA riigid";

b) ühendus ja EÜ liikmesriigid tunnustavad kooskõlas käesoleva määrusega Islandi, Norra, Austria, Soome ja Rootsi välja antud dokumente, mida on kohandatud vastavalt lõikes c sätestatud või osutatud kohandustele;

c) Island, Norra, Austria, Soome ja Rootsi annavad välja dokumente, mis vastavad:

- käesoleva määruse I lisale. Selles lisas asendatakse viide "EÜ liikmesriik" viitega "EÜ liikmesriik, Island, Norra, Austria, Soome või Rootsi";

- käesoleva määruse teistele lisadele käesoleva lisa 3. liites esitatud näidise kohaselt."

13. Punkti 33 (komisjoni määrus (EMÜ) nr 1839/92) järele lisatakse järgmine tekst:

"33a. 392 R 2454: nõukogu määrus (EMÜ) nr 2454/92, 23. juuli 1992, millega kehtestatakse tingimused, mille kohaselt mitteresidendist veoettevõtjad võivad osutada liikmesriigis siseriikliku reisijate autoveo teenuseid (EÜT L 251, 29.8.1992, lk 1).

Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmises kohanduses:

a) artikli 4 lõike 1 punkti e tekst asendatakse järgmisega:

"veoteenuste käibemaks või kumuleeruv käibemaks"

b) artiklis 8 osutatud olukordades:

- asendatakse EFTA riikide puhul sõna "komisjon" sõnadega "EFTA järelevalveamet" ning sõna "nõukogu" sõnadega "EFTA riikide alaline komitee";

- kui EÜ Komisjon saab EÜ liikmesriigilt või EFTA järelevalveasutus taotluse kaitsemeetmete võtmiseks, teatatakse sellest viivitamatult EMP Ühiskomiteele ja esitatakse kogu vajalik teave.

Osalisriigi taotlusel toimuvad EMP Ühiskomitees konsultatsioonid. Taotluse konsultatsioonide pidamiseks võib esitada ka kaitsemeetmete pikendamise korral.

Kui EÜ Komisjon või EFTA järelevalveamet on teinud otsuse, teatab ta viivitamatult võetud meetmetest EFTA Ühiskomiteele.

Kui mõni asjaomane osalisriik leiab, et kaitsemeetmed rikuksid osalisriikide õiguste ja kohustuste vahelist tasakaalu, kohaldatakse mutatis mutandis lepingu artiklit 114;

c) EFTA riigid tunnustavad ühenduse dokumente, mille on välja andnud EÜ liikmesriigid kooskõlas selle määrusega. Tunnustamiseks asendatakse määruse I, II ja III lisas sätestatud ühenduse dokumente käsitlevates sätetes viide "liikmesriik (liikmesriigid)" viitega "EÜ liikmesriik (liikmesriigid), Island, Norra, Austria, Soome ja/või Rootsi";

d) ühendus ja EÜ liikmesriigid tunnustavad Islandi, Norra, Austria, Soome ja Rootsi välja antud dokumente vastavalt käesoleva lisa 4. liites kohandatud määrusele;

e) Islandi, Norra, Austria, Soome ja Rootsi välja antud dokument vastab käesoleva lisa 4. liites kehtestatud näidisele."

C. III Peatükk. RAUDTEETRANSPORT

1. Punkt 37 (nõukogu otsus nr 75/327/EMÜ) asendatakse järgmisega:

"37. 391 L 0440: nõukogu direktiiv 91/440/EMÜ, 29. juuli 1991, ühenduse raudteede arendamise kohta (EÜT L 237, 24.8.1991, lk 25); parandatult EÜT L 305, 6.11.1991, lk 22.

Käesolevas lepingus loetakse selle direktiivi sätteid järgmises kohanduses:

a) artikli 7 lõikes 1 asendatakse sõna "ühendus" sõnaga "EMP";

b) Austria kohaldab selle otsuse sätted hiljemalt 1. jaanuaril 1995."

D. IV Peatükk. SISEVEETRANSPORT

1. Punkti 43 (nõukogu määrus (EMÜ) nr 2919/85) järele lisatakse järgmine uus punkt:

"43a. 391 R 3921: nõukogu määrus (EMÜ) nr 3921/91, 16. detsember 1991, millega nähakse ette tingimused, mille alusel mitteresidendist veoettevõtjad võivad vedada liikmesriigi siseveeteedel kaupu või reisijaid (EÜT L 373, 31.12.1991, lk 1)."

2. Punktile 45 (komisjoni määrus (EMÜ) nr 1102/89) lisatakse enne kohandust järgmised taanded:

"— 392 R 3690: komisjoni määrus (EMÜ) nr 3690/92, 21. detsember 1992 (EÜT L 374, 22.12.1992, lk 22);

— 393 R 3433: komisjoni määrus (EÜ) nr 3433/93, 15. detsember 1993 (EÜT L 314, 16.12.1993, lk 10)."

3. Punkti 46 (nõukogu direktiiv 87/540/EMÜ) järele lisatakse järgmine uus punkt:

"46a. 391 L 0672: nõukogu direktiiv 91/672/EMÜ, 16. detsember 1991, siseveeteedel kauba- ja reisijateveo siseriiklike laevajuhitunnistuste vastastikuse tunnustamise kohta (EÜT L 373, 31.12.1991, lk 29).

Käesolevas lepingus loetakse selle direktiivi sätteid järgmises kohanduses:

a) I lisasse lisatakse järgmine tekst:

A rühma:

"Soome Vabariik

- Laivurinkirja/Skepparbrev

- Kuljettajankirjat I ja II/Förarbrev I och II"

B rühma:

"Austria Vabariik

- Kapitänspatent A

- Schiffsführerpatent A

Soome Vabariik

- Laivurinkirja/Skepparbrev

- Kuljettajankirjat I ja II/Förarbrev I och II"

b) II lisasse lisatakse järgmine tekst:

"Soome

- Saimaan kanava/Saima kanal

- Saimaan vesistö/Saimens vattendrag"

"Rootsi

- Trollhätte kanal ja Göta älv

- Vänerni järv

- Mälareni järv

- Södertälje kanal

- Falsterbo kanal

- Sotenkanalen"

H. V Peatükk. MERETRANSPORT

1. Punkt 55 (nõukogu direktiiv 79/116/EMÜ) jäetakse alates 13. septembrist 1995 välja.

2. Punkti 55 (nõukogu direktiiv 79/116/EMÜ) järele lisatakse järgmine uus punkt:

"55a. 393 L 0075: nõukogu direktiiv 93/75/EMÜ, 13. september 1993, miinimumnõuete kohta, mis käsitlevad ohtlikke või saastavaid kaupu vedavaid laevu, mis suunduvad ühenduse sadamatesse või lahkuvad sealt (EÜT L 247, 5.10.1993, lk 19)."

3. Punkti 56 (nõukogu määrus (EMÜ) nr 613/91) järele lisatakse järgmine uus punkt:

"56a. 393 R 2158: komisjoni määrus (EMÜ) nr 2158/93, 28. juuli 1993, mis käsitleb 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel ja 1973. aasta rahvusvahelise konventsiooni merereostuse vältimiseks laevadelt muudatuste kohaldamist nõukogu määruse (EMÜ) nr 613/91 suhtes (EÜT L 194, 3.8.1993, lk 5)."

4. Punkti 59 (nõukogu otsus 83/573/EMÜ) järele lisatakse järgmine uus punkt:

"59a. 392 D 0143: nõukogu otsus 92/143/EMÜ, 25. veebruar 1992, Euroopa raadionavigatsioonisüsteemide kohta (EÜT L 59, 4.3.1992, lk 17)."

I. VI Peatükk. TSIVIILLENNUNDUS

1. Punktile 63 (nõukogu määrus (EMÜ) nr 2299/89) lisatakse järgmine tekst, mis asendab kohandust:

", muudetud järgmise õigusaktiga

- 393 R 3089: nõukogu määrus (EMÜ) nr 3089/93, 29. oktoober 1993 (EÜT L 278, 11.11.1993, lk 1).

Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmises kohanduses:

Artikli 6 lõike 5, artikli 7 lõigete 3, 4 ja 5, artiklite 11-21a ja artikli 23 lõike 2 kohaldamisel asendatakse EFTA riikide puhul sõna "komisjon" sõnadega "EFTA järelevalveamet" ning sõna "nõukogu" sõnadega "EFTA riikide alaline komitee".

Lisaks sellele asendatakse EFTA riikide puhul artikli 15 lõikes 1 ja artiklis 17 sõnad "Euroopa Ühenduste Kohus" sõnadega "EFTA Kohus" ning artiklis 17 asendatakse viide EMÜ asutamislepingu artiklile 172 viitega järelevalveameti ja kohtu loomist käsitleva EFTA riikide kokkuleppe artiklile 35."

2. Punkti 64 (nõukogu määrus (EMÜ) nr 294/91) järele lisatakse järgmised uued punktid:

"64a. 392 R 2408: nõukogu määrus (EMÜ) nr 2408/92, 23. juuli 1992, ühenduse lennuettevõtete juurdepääsu kohta ühendusesisestele lennuliinidele (EÜT L 240, 24.8.1992, lk 8).

Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmises kohanduses:

a) artiklites 4, 6, 8, 9 ja 10 osutatud olukordades: asendatakse EFTA riikide puhul sõna "komisjon" sõnadega "EFTA järelevalveamet" ning sõna "nõukogu" sõnadega "EFTA riikide alaline komitee";

b) määruse I lisas sätestatud loetellu tehakse järgmine täiendus:

"Austria: | Viin |

Soome: | Helsinki-Vantaa/Helsingfors-Vanda |

Island: | Keflavík |

Norra: | Oslo lennujaamasüsteem |

Rootsi: | Stockholm lennujaamasüsteem" |

c) määruse II lisas sätestatud loetellu tehakse järgmine täiendus:

"Norra: | Oslo-Fornebu/Gardermoen |

Rootsi: | Stockholm-Arlanda/Bromma" |

64b. 393 R 0095: nõukogu määrus (EMÜ) nr 95/93, 18. jaanuar 1993, ühenduse lennujaamades õhkutõusmis- ja maandumisaegade jaotamise ühiste eeskirjade kohta (EÜT L 14, 22.1.1993, lk 1).

Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmises kohanduses:

a) artikli 8 lõikes 6 osutatud juhul kohaldatakse lepingu artikleid 99 ja 102-104;

b) artikli 11 lõikes 3 osutatud juhtudel asendatakse EFTA riikide puhul sõna "komisjon" sõnadega "EFTA järelevalveamet";

c) artiklis 12 osutatud olukordades teavitavad osalisriigid üksteist ning taotluse korral toimuvad EMP Ühiskomitees konsultatsioonid."

3. Punkt 65 (nõukogu määrus (EMÜ) nr 2342/90) asendatakse järgmisega:

"65. 392 R 2409: nõukogu määrus (EMÜ) nr 2409/92, 23. juuli 1992, piletihindade ja lastitariifide kohta (EÜT L 240, 24.8.1992, lk 15).

Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmises kohanduses:

artiklites 6 ja 7 osutatud olukordades asendatakse EFTA riikide puhul sõna "komisjon" sõnadega "EFTA järelevalveamet" ning sõna "nõukogu" sõnadega "EFTA riikide alaline komitee"."

4. Punkti 66 (nõukogu direktiiv 80/1266/EMÜ) järele lisatakse järgmised uued punktid:

"66a. 391 R 3922: nõukogu määrus (EMÜ) nr 3922/91, 16. detsember 1991, tehniliste nõuete ja haldusprotseduuride kooskõlastamise kohta tsiviillennunduses (EÜT L 373, 31.12.1991, lk 4).

Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmises kohanduses:

artiklit 9 ei kohaldata.

66b. 392 R 2407: nõukogu määrus (EMÜ) nr 2407/92, 23. juuli 1992, lennuettevõtetele lennutegevuslubade väljaandmise kohta (EÜT L 240, 24.8.1992, lk 1).

Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmises kohanduses:

a) artikli 5 lõike 7 punktides b ja c osutatud juhul kohaldatakse EMP lepingu artikleid 99 ja 102-104;

b) EFTA riikide puhul asendatakse määruse artikli 13 lõikes 3 viide EMÜ asutamislepingu artiklile 169 viitega järelevalveameti ja kohtu loomist käsitleva EFTA riikide kokkuleppe artiklile 31.

66c. 393 L 0065: nõukogu direktiiv 93/65/EMÜ, 19. juuli 1993, omavahel ühilduvate tehnospetsifikaatide määratlemise ja kasutamise kohta lennuliikluse korraldamiseks vajalike seadmete ning süsteemide hankimisel (EÜT L 187, 29.7.1993, lk 52).

Käesolevas lepingus loetakse selle direktiivi sätteid järgmises kohanduses:

a) II lisas sätestatud loetelu täiendatakse järgmise tekstiga:

Austria

AUSTRO CONTROL GesmbH.,

Schnirchgasse 11,

A-1030

Viin

Soome

Ilmailulaitos/Luftfartsverket

P.O. Box 50

FIN-01531

Vantaa

Väikeste lennujaamade ja lennuväljade hankeid võivad korraldada kohalikud omavalitsused või omanikud.

Norra

Luftfartsverket

P.O. Box 8124 Dep.

N-0032

Oslo

Oslo Hovedflyplass A/S

P.O. Box 2654 St. Hanshaugen

N-0131

Oslo

Väikeste lennujaamade ja lennuväljade hankeid võivad korraldada kohalikud omavalitsused või omanikud.

Rootsi

Luftfartsverket

S-601 79

Norrköping;

b) käesolevat direktiivi ei kohaldata Islandi suhtes."

5. Punkti 68 (nõukogu määrus (EMÜ) nr 295/91) järele lisatakse järgmine uus punkt:

"68a. 391 L 0670: nõukogu direktiiv 91/670/EMÜ, 16. detsember 1991, lennunduspersonali lennunduslubade vastastikuse aktsepteerimise kohta tsiviillennunduses (EÜT L 373, 31.12.1991, lk 21)."

J. ÕIGUSAKTID, MIDA LEPINGUOSALISED ARVESSE VÕTAVAD

1. Punkti 75 (nõukogu resolutsioon, 7. detsember 1970) järele lisatakse järgmised uued punktid:

"76. 391 Y 0208 (01): nõukogu resolutsioon, 17. detsember 1990, Euroopa kiirraudteevõrgustiku väljaarendamise kohta (EÜT C 33, 8.2.1991, lk 1).

77. 392 Y 0407 (04): nõukogu resolutsioon, 26. märts 1992, raudtee-, maantee- ja siseveetranspordituru seiresüsteemi pikendamise kohta (EÜT C 86, 7.4.1992, lk 4)."

K. Järgmised neli liidet muudetakse EMP lepingu XIII lisa (TRANSPORT) 1., 2. 3. ja 4. liiteks:

[1] Siin loetletud ainult teabe eesmärgil. Kohaldamiseks vt XXI lisa."

--------------------------------------------------

EMP Ühiskomitee otsuse nr 7/94

LISA 12

EMP lepingu XIV LISA (KONKURENTS) muudetakse vastavalt allpool sätestatule.

a) C peatükk. PATENDILITSENTSIKOKKULEPPED

1. Punktile 5 (komisjoni määrus (EMÜ) nr 349/84) lisatakse enne kohandusi järgmine taane:

"— 393 R 0151: komisjoni määrus (EMÜ) nr 151/93, 23. detsember 1992 (EÜT L 21, 29.1.1993, lk 8)."

b) D peatükk. SPETSIALISEERUMISKOKKULEPPED NING TEADUS- JA ARENDUSKOKKULEPPED

1. Punktile 6 (komisjoni määrus (EMÜ) nr 417/85) lisatakse enne kohandusi järgmine taane:

"— 393 R 0151: komisjoni määrus (EMÜ) nr 151/93, 23. detsember 1992 (EÜT L 21, 29.1.1993, lk 8)."

2. Punktile 7 (komisjoni määrus (EMÜ) nr 418/85) lisatakse enne kohandusi järgmine taane:

"— 393 R 0151: komisjoni määrus (EMÜ) nr 151/93, 23. detsember 1992 (EÜT L 21, 29.1.1993, lk 8)."

c) F peatükk. OSKUSTEABE LITSENTSIKOKKULEPPED

1. Punktile 9 (komisjoni määrus (EMÜ) nr 556/89) lisatakse enne kohandusi järgmine tekst:

, muudetud järgmise aktiga:

"— 393 R 0151: komisjoni määrus (EMÜ) nr 151/93, 23. detsember 1992 (EÜT L 21, 29.1.1993, lk 8)."

d) G peatükk. TRANSPORT

1. Punkti 11 (nõukogu määrus (EMÜ) nr 4056/86) järele lisatakse järgmised uued punktid:

"11a. 393 R 3652: komisjoni määrus (EÜ) nr 3652/93, 22. detsember 1993, asutamislepingu artikli 85 lõike 3 kohaldamise kohta õhuveoteenuste automatiseeritud ettetellimissüsteeme käsitlevate ettevõtjatevaheliste teatavate kokkulepete suhtes (EÜT L 333, 31.12.1993, lk 37).

Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmises kohanduses:

a) artikli 9 lõikes i asendatakse sõnad "ühenduse lennuettevõtjad" sõnadega "lennuettevõtjad, kelle registrisse kantud asukoht asub EMP lepinguga hõlmatud territooriumil" vastavas käändes;

b) artikli 9 lõike 4 teise lause lõppu lisatakse järgmine uus lause: "Pädev järelevalveasutus teatab sellest ka EMP Ühiskomiteele.";

c) artikli 14 sissejuhatavas lõigus asendatakse sõnad "Vastavalt määruse (EMÜ) nr 3976/87 artiklile 7" sõnadega "Kas pädeva järelevalveasutuse algatusel või mõne teise järelevalveasutuse, tema pädevusse kuuluva riigi või õigustatud huvi omava füüsilise või juriidilise isiku taotlusel";

d) artikli 14 lõppu lisatakse järgmine tekst: "Sel juhul võib pädev järelevalveasutus võtta kooskõlas määruse (EMÜ) nr 3975/87 artikliga 13 või EMP lepingu protokolli nr 21 vastavate sätetega kõik vajalikud meetmed kõnealuste rikkumiste lõpetamiseks. Enne sellise otsuse tegemist võib pädev järelevalveasutus pöörduda asjaomaste isikute poole soovitustega rikkumine lõpetada.";

e) Artikli 15 teine lõik sõnastatakse järgmiselt:

"Käesolevat õigusakti kohaldatakse tagasiulatuvalt EMP lepingu jõustumise päeval kehtivate kokkulepete suhtes alates sellest ajast, mil selle õigusakti kohaldamiseks ettenähtud tingimused olid täidetud."

11b. 393 R 1617: komisjoni määrus (EMÜ) nr 1617/93, 25. juuni 1993, asutamislepingu artikli 85 lõike 3 kohaldamise kohta teatavat liiki kokkulepete ja kooskõlastatud tegevuse suhtes, mis käsitlevad sõiduplaanide ühist planeerimist ning kooskõlastamist, ühistegutsemist, konsultatsioone regulaarlennuliinide reisijate- ja lastiveotariifide kohta ning õhkutõusmis- ja maandumisaegade jaotamist lennuväljadel (EÜT L 155, 26.6.1993, lk 18).

Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmises kohanduses:

a) artiklis 1 asendatakse sõnad "ühenduse lennujaamad" sõnadega "EMP lepinguga hõlmatud territooriumil asuvad lennujaamad" vastavas käändes;

b) artikli 6 sissejuhatavas lõigus asendatakse sõnad "vastavalt määruse (EMÜ) nr 3976/87 artiklile 7" sõnadega "kas omal algatusel või mõne teise järelevalveasutuse, tema pädevusse kuuluva riigi või õigustatud huvi omava füüsilise või juriidilise isiku taotlusel";

c) artikli 6 lõppu lisatakse järgmine lõik: "Sel juhul võib pädev järelevalveasutus võtta kooskõlas määruse (EMÜ) nr 3975/87 artikliga 13 või EMP lepingu protokolli nr 21 vastavate sätetega kõik vajalikud meetmed kõnealuste rikkumiste lõpetamiseks. Enne sellise otsuse tegemist võib pädev järelevalveasutus pöörduda asjaomaste isikute poole soovitustega rikkumine lõpetada.";

d) artikli 7 viimane lõik sõnastatakse järgmiselt:

"Käesolevat õigusakti kohaldatakse tagasiulatuvalt EMP lepingu jõustumise päeval kehtivate kokkulepete, otsuste ja kooskõlastatud tegevuse suhtes alates sellest ajast, mil selle õigusakti kohaldamiseks ettenähtud tingimused olid täidetud"

e) I peatükk. SÜSI JA TERAS

1. Punktile 15 (ülemameti otsus nr 25/67) lisatakse enne kohandusi järgmine taane:

"— 391 S 3654: komisjoni otsus nr 3654/91/ESTÜ, 13. detsember 1991 (EÜT L 348, 17.12.1991, lk 12)."

f) Punkti 15 (ülemameti otsus nr 25/67) järele lisatakse järgmine uus peatükk ja uued punktid:

"J. Kindlustussektor

15a. 392 R 3932: komisjoni määrus (EMÜ) nr 3932/92, 21.12.1992, asutamislepingu artikli 85 lõike 3 kohaldamise kohta teatavat liiki kokkulepete, otsuste ja kooskõlastatud tegevuse suhtes kindlustussektoris (EÜT L 398, 31.12.1992, lk 7).

Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmises kohanduses:

a) artikli 17 sissejuhatavas lõigus asendatakse sõnad "vastavalt määruse (EMÜ) nr 1534/91 artiklile 7" sõnadega "kas omal algatusel või mõne teise järelevalveasutuse, tema pädevusse kuuluva riigi või õigustatud huvi omava füüsilise või juriidilise isiku taotlusel";

b) artikli 17 lõppu lisatakse järgmine lõik:

"Sel juhul võib pädev järelevalveasutus teha otsuse kooskõlas määruse (EMÜ) nr 17/62 artiklitega 6 ja 8 või EMP lepingu protokolli nr 21 vastavate sätetega, ilma et asjaomased ettevõtjad peaksid esitama teatised";

c) artiklit 18 ei kohaldata;

d) artiklit 19 ei kohaldata;

e) artiklit 20 ei kohaldata;

f) artikkel 21 sõnastatakse järgmiselt:

"Käesolev õigusakt kehtib kuni 31. märtsini 2003"."

g) ÕIGUSAKTID, MIDA EÜ KOMISJON JA EFTA JÄRELEVALVEAMET NÕUETEKOHASELT ARVESSE VÕTAVAD

Punkti 25 (C/233/91/lk 2) järele lisatakse uue jaona järgmine tekst:

"Üldsätted

I. EÜ Komisjon võttis eespool nimetatud õigusaktid vastu enne 31. juulit 1991. Lepingu jõustumisel peab EFTA järelevalveamet vastu võtma vastavad õigusaktid kooskõlas järelevalveameti ja kohtu loomist käsitleva EFTA riikide kokkuleppe artikli 5 lõike 2 punktiga b ja artikliga 25. Need õigusaktid avaldatakse kooskõlas EMP-ga seotud asjakohase teabe avaldamist käsitleva kirjavahetusega.

II. EMP-d käsitlevate õigusaktide osas, mille EÜ Komisjon võtab vastu pärast 31. juulit 1991, peab EFTA järelevalveamet talle järelevalveameti ja kohtu loomist käsitleva EFTA riikide kokkuleppega antud volituste piires pärast EÜ Komisjoniga konsulteerimist vastu võtma vastavad õigusaktid võrdsete konkurentsitingimuste säilitamiseks. Komisjoni poolt vastu võetud õigusakte ei liideta käesoleva lisaga, kuid EMP-kaasanne peab sisaldama viidet nende avaldamise kohta Euroopa Ühenduste Teatajas. EFTA järelevalveameti poolt vastu võetud vastavad õigusaktid avaldatakse Euroopa Ühenduste Teataja EMP-kaasandes ja EMP osas. Mõlemad järelevalveametid võtavad neid õigusakte igati arvesse juhul, kui need kuuluvad kokkuleppe kohaselt nende pädevusalasse."

--------------------------------------------------

EMP Ühiskomitee otsuse nr 7/94

LISA 13

EMP lepingu XV LISA (RIIGIABI) muudetakse vastavalt allpool sätestatule.

A) Riigi osalusega äriühingud:

a) Punktile 1 (komisjoni direktiiv 80/723/EMÜ) lisatakse enne kohandusi järgmine taane:

"— 393 L 0084: komisjoni direktiiv 93/84/EMÜ, 30. september 1993 (EÜT L 254, 12.10.1993, lk 16)."

b) Punktile 1 (komisjoni direktiiv 80/723/EMÜ) lisatakse järgmine kohandus:

"c) Artikli 5a lõike 3 teises lõigus asendatakse sõna "liikmesriikides" sõnadega "EÜ liikmesriikides või EFTA riikides"."

B) Punkti 1 (komisjoni direktiiv 80/723/EMÜ) järele lisatakse järgmine uus pealkiri ja uus punkt:

"Terasetööstusele antav abi

1a. 391 S 3855: komisjoni otsus nr 3855/91/ESTÜ, 27. november 1991, millega kehtestatakse ühenduse eeskirjad terasetööstusele antava abi kohta (EÜT L 362, 31.12.1991, lk 57).

Käesolevas lepingus loetakse selle otsuse sätteid järgmises kohanduses:

a) sõna "komisjon" asendatakse sõnadega "EMP lepingu artiklis 62 määratletud pädev järelevalveasutus" vastavas käändes;

b) sõnad "liikmesriikide vaheline kaubandus" asendatakse sõnadega "lepinguosaliste vaheline kaubandus";

c) sõnad "ühisturuga kokkusobiv" asendatakse sõnadega "EMP lepingu toimimisega kokkusobiv" vastavas käändes;

d) artikli 4 lõike 1 teise taandesse lisatakse järgmine tekst: "või kui EFTA riigi puhul ei ületa maksetega seotud abi sellist abimäära, mida võib samasuguses olukorras anda EÜ terasetööstuse ettevõtjale";

e) artikli 6 lõikes 1 asendatakse sõnad "vastavalt EMP asutamislepingule" sõnadega "vastavalt EMP asutamislepingule või järelevalveameti ja Euroopa Kohtu loomist käsitlevale EFTA riikide kokkuleppele";

f) artikli 6 lõikes 4 asendatakse sõnad "asutamislepingu artikkel 88" sõnadega "asutamislepingu artikkel 88 ning järelevalveameti ja Euroopa Kohtu loomist käsitlevas EFTA riikide kokkuleppes sätestatud asjakohane menetlus" vastavas käändes."

C) ÕIGUSAKTID, MIDA EÜ KOMISJON JA EFTA JÄRELEVALVEAMET NÕUETEKOHASELT ARVESSE VÕTAVAD

Punkti 37 (C/320/88/lk 3) järele lisatakse uue jaona järgmine tekst:

"Üldsätted

I. EÜ Komisjon võttis eespool nimetatud õigusaktid vastu enne 31. juulit 1991. Lepingu jõustumisel peab EFTA järelevalveamet vastu võtma vastavad õigusaktid kooskõlas järelevalveameti ja Euroopa Kohtu loomist käsitleva EFTA riikide kokkuleppe artikli 5 lõike 2 punktiga b ja artikliga 24. Need õigusaktid avaldatakse kooskõlas EMP-ga seotud asjakohase teabe avaldamist käsitleva kirjavahetusega.

II. EMP-d käsitlevate õigusaktide osas, mille EÜ Komisjon võtab vastu pärast 31. juulit 1991, peab EFTA järelevalveamet talle järelevalveameti ja Euroopa Kohtu loomist käsitleva EFTA riikide kokkuleppega antud volituste piires pärast EÜ Komisjoniga konsulteerimist vastu võtma vastavad õigusaktid võrdsete konkurentsitingimuste säilitamiseks. Komisjoni poolt vastu võetud õigusakte ei liideta käesoleva lisaga. Euroopa Ühenduste Teatajas avaldamisel lisatakse viide nende õigusaktide kohaldatavuse kohta EMPs ning EMP-kaasanne peab sisaldama viidet nende avaldamise kohta Euroopa Ühenduste Teatajas. EFTA järelevalveameti poolt vastu võetud vastavad õigusaktid avaldatakse Euroopa Ühenduste Teataja EMP-kaasandes ja EMP osas. Mõlemad järelevalveametid võtavad neid õigusakte igati arvesse juhul, kui need kuuluvad kokkuleppe kohaselt nende pädevusalasse."

--------------------------------------------------

EMP Ühiskomitee otsuse nr 7/94

LISA 14

EMP lepingu XVI LISA (HANKED) muudetakse vastavalt allpool sätestatule.

a) VALDKONDLIKUD KOHANDUSED

Lõikes 1 asendatakse viited direktiividele 71/305/EMÜ, 89/440/EMÜ ja 90/531/EMÜ viidetega direktiividele 93/36/EMÜ, 93/37/EMÜ ja 93/38/EMÜ.

b) NIMETATUD ÕIGUSAKTID

1. Punkt 2 (nõukogu direktiiv 71/305/EMÜ) asendatakse järgmisega:

"2. 393 L 0037: nõukogu direktiiv 93/37/EMÜ, 14. juuni 1993, millega kooskõlastatakse riiklike ehitustöölepingute sõlmimise kord (EÜT L 199, 9.8.1993, lk 54)

Käesolevas lepingus loetakse selle direktiivi sätteid järgmises kohanduses:

a) artikli 5 punktis a asendatakse sõnad "vastavalt asutamislepingule" sõnadega "vastavalt EMP lepingule";

b) kui seda ei kehtestata Soomes, tähendab artikli 6 lõigetes 1 ja 3 nimetatud käibemaks järgmist:

- "liikevaihtovero/omsättningsskatt" Soomes;

c) artikli 6 lõike 2 punkti a kohaldamisel arvutatakse piirmäärad EFTA riikide vääringutes nii, nagu need jõustuksid EMP lepingu jõustumise kuupäeval, ning need tuleb üldjuhul läbi vaadata iga kahe aasta järel alates 1. jaanuarist 1994 ja avaldada Euroopa Ühenduste Teatajas;

d) artiklit 25 täiendatakse järgmiselt:

- "— Austria: Firmenbuch, Gewerberegister, Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern;

- — Soome: Kaupparekisteri, Handelsregistret;

- — Island: Firmaskrá;

- — Norra: Foretaksregisteret;

- — Rootsi: Aktiebolagsregistret, Handelsregistret, Föreningsregistret"

e) artikli 34 lõikes 1 asendatakse kuupäev "31. oktoober 1993" kuupäevaga "31. oktoober 1995";

f) I lisa täiendatakse käesoleva lisa 1. liitega."

2. Punkt 3 (nõukogu direktiiv 77/62/EMÜ) asendatakse kõige varem alates 14. juunist 1994 järgmisega:

"3. 393 L 0036: nõukogu direktiiv 93/36/EMÜ, 14. juuni 1993, millega kooskõlastatakse riiklike tarnelepingute sõlmimise kord (EÜT L 199, 9.8.1993, lk 1).

Käesolevas lepingus loetakse selle direktiivi sätteid järgmises kohanduses:

a) artiklis 3 asendatakse sõnad "EMÜ asutamislepingu artikli 223 lõike 1 punkt b" sõnadega "EMP lepingu artikkel 123" vastavas käändes;

b) kui seda ei kehtestata Soomes, tähendab artikli 5 lõike 1 punktis a nimetatud käibemaks järgmist:

- "liikevaihtovero/omsättningsskatt" Soomes;

c) kokkuleppel, et eküüdes väljendatud piirmäära kohaldatakse ainult EMPs, jäetakse artikli 5 lõike 1 punktis c välja järgmised sõnad:

- esimeses lauses jäetakse välja sõnad "ja GATTi lepingus sisalduv eküüdes väljendatud piirmäär";

- teises lauses jäetakse välja sõnad "ja Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikutes (SDR) väljendatud eküü";

d) artikli 5 lõike 1 punkti c kohaldamisel arvutatakse piirmäärad EFTA riikide vääringutes nii, nagu need jõustuksid EMP lepingu jõustumise kuupäeval;

e) artikli 21 lõiget 2 täiendatakse järgmiselt:

- "— Austria: Firmenbuch, Gewerberegister, Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern,

- — Soome: Kaupparekisteri, Handelsregistret,

- — Island: Firmaskrá,

- — Norra: Foretaksregisteret,

- — Rootsi: Aktiebolagsregistret, Handelsregistret, Föreningsregistret"

f) artikli 31 lõike 1 punktis b asendatakse kuupäev "31. oktoober 1991" kuupäevaga "31. oktoober 1994";

g) käesoleva direktiivi I lisa täiendatakse käesoleva lisa 2. liitega. Käesoleva direktiivi artikli 1 lõikes b osutatud lisa täiendatakse käesoleva lisa 1. liitega."

3. Punkt 4 (nõukogu direktiiv 90/531/EMÜ) asendatakse kõige varem alates 1. juulist 1994 järgmise tekstiga:

"4. 393 L 0038: nõukogu direktiiv 93/38/EMÜ, 14. juuni 1993, millega kooskõlastatakse vee-, energeetika-, transpordi- ja telekommunikatsioonisektoris tegutsevate tellijate hankemenetlused (EÜT L 199, 9.8.1993, lk 84).

Käesolevas lepingus loetakse selle direktiivi sätteid järgmises kohanduses:

a) Norras jõustuvad käesoleva direktiivi järgmiseks vajalikud meetmed 1. jaanuaril 1995 või enne, kui Norra on teatanud käesoleva direktiivi nõuete täitmisest.

Selle üleminekuperioodi ajal peatavad Norra ja teised lepinguosalised vastastikku direktiivi kohaldamise;

b) artikli 3 lõike 1 punktis e asendatakse sõnad "EMÜ asutamislepingu artikkel 36" sõnadega "EMP lepingu artikkel 13" vastavas käändes;

c) artiklis 11 asendatakse sõnad "on kooskõlas EMÜ asutamislepinguga" sõnadega "on kooskõlas EMP lepinguga";

d) artikli 12 lõikes 1 asendatakse sõnad "vastavalt asutamislepingule" sõnadega "vastavalt EMP lepingule";

e) kui seda ei kehtestata Soomes, tähendab artikli 14 lõigetes 1 ja 10 nimetatud käibemaks järgmist:

- "liikevaihtovero/omsättningsskatt" Soomes;

f) artikli 34 lõikes 5 asendatakse sõnad "EMÜ asutamislepingu artikli 93 lõige 3" sõnadega "EMP lepingu artikkel 62" vastavas käändes;

g) artiklis 36 käsitletakse kolmandate riikidena riike, mis ei ole EMP lepingu lepinguosalised;

h) artikli 36 lõikes 1 asendatakse sõna "ühendus" sõnadega "ühendus oma üksuste ning EFTA riigid oma üksuste puhul";

i) artikli 36 lõikes 1 asendatakse sõnad "ühenduse ettevõtjad" sõnadega "ühenduse ettevõtjad ühenduse lepingute puhul ning EFTA riikide ettevõtjad EFTA riikide lepingute puhul";

j) artikli 36 lõikes 1 asendatakse sõnad "ühendus või selle liikmesriigid kolmandate riikide puhul" sõnadega "kas ühendus või selle liikmesriigid kolmandate riikide puhul või EFTA riigid kolmandate riikide puhul";

k) artikli 36 lõikes 5 asendatakse sõnad "nõukogu otsusega" sõnadega "otsusega, mis tehakse EMP lepingu üldise otsustamismenetluse raames";

l) artikli 36 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

"6. EMP lepingu üldiste institutsiooniliste sätete kohaselt esitatakse aastaaruanded, mis kajastavad mitmepoolsetel või kahepoolsetel läbirääkimistel saavutatud edusamme seoses ühenduse ja EFTA ettevõtjate juurdepääsuga kolmandate riikide turgudele käesoleva direktiivi reguleerimisalasse kuuluvates valdkondades, kõnealuste läbirääkimiste tulemusi ja kõikide sõlmitud kokkulepete praktilist rakendamist.

EMP lepingu üldise otsustamismenetluse raames võib käesoleva artikli sätteid seda arengut silmas pidades muuta."

m) võimaldamaks EMPs asuvatel tellijatel kohaldada artikli 36 lõikeid 2 ja 3, tagavad lepinguosalised, et nende territooriumil asuvad tarnijad määravad oma tarnelepingute sõlmimiseks esitatavates pakkumistes kindlaks neis sisalduvate toodete päritolu vastavalt nõukogu 27. juuni 1968. aasta määrusele (EMÜ) nr 802/68 kaupade päritolureeglite ühismääratluse kohta (EÜT L 148, 28.6.1968, lk 1);

n) võimalikult suure ühtlustatuse tagamiseks kohaldatakse artiklit 36 EMP kontekstis järgmistel tingimusel:

- lõike 3 kohaldamine ei mõjuta kolmandate riikide suhtes saavutatud liberaliseerimise taset,

- lepinguosalised konsulteerivad läbirääkimiste käigus tihedalt kolmandate riikidega.

Selle korra kohaldamine vaadatakse 1996. aastal ühiselt läbi;

o) artiklit 37 ei kohaldata;

p) artikli 38 kohaldamisel arvutatakse piirmäärad EFTA riikide vääringutes nii, nagu need jõustuksid EMP jõustumise kuupäeval. Need tuleb üldjuhul läbi vaadata iga kahe aasta järel alates 1. jaanuarist 1994;

q) I-X lisa täiendatakse vastavalt käesoleva lisa liidetega 4-12."

4. Punkti 4 (nõukogu direktiiv 90/531/EMÜ) järele lisatakse järgmine uus punkt:

"4a. 393 D 0327: komisjoni otsus 93/327/EMÜ, 13. mai 1993, millega määratletakse tingimused, mille alusel peavad nafta, gaasi, kivisöe ja muude tahkekütuste leiukohtade uurimiseks või nende tootmiseks geograafilisi piirkondi kasutavad tellijad edastama komisjonile teavet sõlmitavate lepingute kohta (EÜT L 129, 27.5.1993, lk 25)."

5. Punkti 5 (nõukogu direktiiv 89/665/EMÜ) järele lisatakse järgmised uued punktid:

"5a. 392 L 0013: nõukogu direktiiv 92/13/EMÜ, 25. veebruar 1992, vee-, energia-, transpordi- ja telekommunikatsioonisektoris tegutsevate üksuste hankemenetlusi käsitlevate ühenduse eeskirjade kohaldamisega seotud õigusnormide kooskõlastamise kohta (EÜT L 76, 23.3.1992, lk 14).

Käesolevas lepingus loetakse selle direktiivi sätteid järgmises kohanduses:

a) Norras jõustuvad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud meetmed samal ajal kui nõukogu direktiiv 90/531/EMÜ kooskõlas EMP lepingu XVI lisaga;

nende üleminekuperioodide ajal peatavad kõnealused riigid ja teised lepinguosalised vastastikku direktiivi kohaldamise;

b) artikli 2 lõikes 9 asendatakse sõnad "asutamislepingu artikkel 177". sõnadega "kriteeriumid, mille Euroopa Kohus on sätestanud EMÜ asutamislepingu artikli 177 tõlgendamisel". [1];

c) artikli 11 lõike 2 punktis a asendatakse sõnad "asutamislepingu artiklid 169 või 170". sõnadega "EMÜ asutamislepingu artiklid 169 või 170 ning järelevalveameti ja kohtu loomist käsitlevas EFTA riikide kokkuleppes sätestatud asjakohased menetlused". vastavas käändes;

d) direktiivi lisa täiendatakse käesoleva lisa 14. liitega.

5b. 392 L 0050: nõukogu direktiiv 92/50/EMÜ, 18. juuni 1992, millega kooskõlastatakse riiklike teenuslepingute sõlmimise kord (EÜT L 209, 24.7.1992, lk 1).

Käesolevas lepingus loetakse selle direktiivi sätteid järgmises kohanduses:

a) artikli 4 lõikes 1 asendatakse sõnad "asutamislepingu artikkel 223". sõnadega "EMP lepingu artikkel 123". vastavas käändes;

b) artikli 30 lõiget 3 täiendatakse järgmiselt:

- "— Austria: Firmenbuch, Gewerberegister, Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern;

- — Soome: Kaupparekisteri, Handelsregistret;

- — Island: Firmaskrá, Hlutafélagaskrá,

- — Norra: Foretaksregisteret;

- — Rootsi: Aktiebolagsregistret, Handelsregistret, Föreningsregistret".".

c) ÕIGUSAKTID, MIDA LEPINGUOSALISED ARVESSE VÕTAVAD

1. Punkti 8 (komisjoni teatis COM(89) 400) järele lisatakse järgmised uued punktid:

"9. 391 X 0561: komisjoni soovitus 91/561/EMÜ, 24. oktoober 1991, hanketeadete standardimise kohta (EÜT L 305, 6.11.1991, lk 19).

10. 592 DC 0722s: nõukogule saadetud komisjoni teatis, 1. juuni 1992, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete osaluse kohta ühenduses korraldatavates riigihangetes (SEC(92) 772 (lõplik), 1. juuni 1992).

11. Komisjoni teatis, 30. detsember 1992, asjaomaste tellijate poolt kasutatavate vormide kohta direktiivi 90/531/EMÜ (EÜT S 252 A, 30.12.1992, lk 1) jõustumisel."

d) 13. liitele lisatakse järgmine liide:

"

14. liide

SISERIIKLIKUD ASUTUSED, KELLELE VÕIB ADRESSEERIDA NÕUKOGU DIREKTIIVI 92/13/EMÜ ARTIKLIS 9 NIMETATUD LEPITUSMENETLUSE KOHALDAMISE TAOTLUSED

AUSTRIA

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten (föderaalne majandusministeerium)

SOOME

Kauppa- ja teollisuusministeriö, Handels- och industriministeriet (kaubandus- ja tööstusministeerium)

ISLAND

Fjármálaráðuneytið (rahandusministeerium)

NORRA

Nærings- og energidepartementet (tööstus- ja energeetikaministeerium)

ROOTSI

Nämnden för offentlig upphandling (Rootsi riigihangete amet).

"

[1] Vrd EMP lepinguga tehtud kohandus b nõukogu direktiivis 89/665/EMÜ, punkti 5 joonealune märkus 1.

--------------------------------------------------

EMP Ühiskomitee otsuse nr 7/94

LISA 15

EMP lepingu XVII LISA (INTELLEKTUAALOMAND) muudetakse vastavalt allpool sätestatule.

1. Punktile 2 (esimene nõukogu otsus 90/510/EMÜ) lisatakse enne kohandust järgmine tekst:

", muudetud järgmise aktiga:

— 393 D 0017: nõukogu otsus 93/17/EMÜ, 21. detsember 1992 (EÜT L 11, 19.1.1993, lk 22)."

2. Punkti 2 (esimene nõukogu otsus 90/510/EMÜ) kohandus a asendatakse järgmisega:

"a) lisast jäetakse välja viited Austriale, Soomele, Islandile, Norrale ja Rootsile."

3. Punkti 3 b (komisjoni otsus 90/541/EMÜ) järele lisatakse järgmised uued punktid:

"c) 393 D 0016: nõukogu otsus 93/16/EMÜ, 21. detsember 1992, pooljuhttoodete topoloogia õiguskaitse laiendamise kohta isikutele, kes on pärit Ameerika Ühendriikidest ja teatavatest piirkondadest (EÜT L 11, 19.1.1993, lk 20), muudetud järgmise aktiga:

- 393 D 0520: nõukogu otsus 93/520/EMÜ, 27. september 1993 (EÜT L 246, 2.10.1993, lk 31).

d) 393 D 0217: nõukogu otsuse 93/16/EMÜ kohaselt tehtud komisjoni otsus 93/217/EMÜ, 19. märts 1993, millega nähakse ette pooljuhttoodete topoloogia õiguskaitse laiendamine Ameerika Ühendriikide äriühingutele või muudele juriidilistele isikutele (EÜT L 94, 20.4.1993, lk 30).

e) 394 D 0004: nõukogu otsus 94/4/EÜ, 20. detsember 1993, pooljuhttoodete topoloogia õiguskaitse laiendamise kohta Ameerika Ühendriikidest pärit isikutele (EÜT L 6, 8.1.1994, lk 23)."

4. Punktis 3 loetakse kohanduse sissejuhatavat lauset järgmiselt:

"Lisaks nendele otsustele kohaldatakse järgmist:"

.

5. Punkti 5 (nõukogu direktiiv 91/250/EMÜ) järele lisatakse järgmised uued punktid:

"6. 392 R 1768: nõukogu määrus (EMÜ) nr 1768/92, 18. juuni 1992, ravimite täiendava kaitsesertifikaadi kasutuselevõtu kohta (EÜT L 182, 2.7.1992, lk 1).

Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmises kohanduses:

a) artikli 3 punktile b lisatakse järgmine tekst:

"; käesoleva lõigu ja sellele viitavate artiklite kohaldamisel käsitletakse EFTA riikide siseriiklike õigusaktide kohaselt toote turustamiseks antud luba vajaduse korral direktiivi 65/65/EMÜ või direktiivi 81/851/EMÜ kohaselt antud loana."

b) artikli 19 lõige 1 asendatakse järgmisega:

"1. Sertifikaadi võib anda igale tootele, mida 2. jaanuaril 1993 kaitseb kehtiv põhipatent ja millele esimene luba lepinguosaliste territooriumil ravimina turuleviimiseks on antud pärast 1. jaanuari 1985.

Taanis, Saksamaal, Soomes ja Norras antavate sertifikaatide korral asendatakse kuupäev 1. jaanuar 1985 kuupäevaga 1. jaanuar 1988.

Belgias, Itaalias ja Austrias antavate sertifikaatide korral asendatakse kuupäev 1. jaanuar 1985 kuupäevaga 1. jaanuar 1982."

c) artiklile 19 lisatakse järgmised lõiked:

"3. Kui põhipatent EFTA riigis aegub seaduses ettenähtud tähtaja lõppemise tõttu 2. jaanuari 1993 ja käesoleva määruse jõustumise kuupäeva vahel, jõustub sertifikaat käesoleva lepingu kohaselt ainult sertifikaaditaotluse avaldamise kuupäevale järgneva aja suhtes. Artiklit 13 kohaldatakse siiski sertifikaadi kehtivusaja arvutamise osas.

4. Lõike 3 puhul esitatakse sertifikaaditaotlus kahe kuu jooksul pärast määruse jõustumist asjaomases EFTA riigis.

5. Vastavalt lõikele 3 taotletud sertifikaat ei takista ühtki kolmandat isikut, kes põhipatendi aegumise ja sertifikaaditaotluse avaldamise vahelisel ajal on heauskselt leiutist kaubanduslikult kasutanud või teinud selleks tõsiseid ettevalmistusi, sellist kasutamist jätkamast."

7. 392 L 0100: nõukogu direktiiv 92/100/EMÜ, 19. november 1992, rentimis- ja laenutamisõiguse ja teatavate autoriõigusega kaasnevate õiguste kohta intellektuaalomandi vallas (EÜT L 346, 27.11.1992, lk 61).

Soome, Island, Norra ja Rootsi peavad selle direktiivi sätetele vastama 1. jaanuariks 1995.

Käesolevas lepingus loetakse selle direktiivi sätteid järgmises kohanduses:

a) artikli 8 lõikes 2 kohaldatakse Norra osas järgmist:

Norra jõustab käesoleva direktiivi artikli 8 lõike 2 järgimiseks vajalikud meetmed, mis on seotud fonogrammide edastamisega üldsusele muude vahendite kui ringhäälingu abil, alates 1. jaanuarist 1996;

b) artikli 9 lõige 2 asendatakse järgmisega:

"Levitamisõigus jääb lepinguosaliste territooriumil kehtima lõikes 1 nimetatud mis tahes objekti puhul, välja arvatud juhul, kui see objekt müüakse lepinguosaliste territooriumil esimest korda õiguste valdaja poolt või tema nõusolekul."

8. 393 L 0083: nõukogu direktiiv 93/83/EMÜ, 27. september 1993, teatavate satelliitlevile ja kaabli kaudu taasedastamisele kohaldatavaid autoriõigusi ja sellega kaasnevaid õigusi käsitlevate eeskirjade kooskõlastamise kohta (EÜT L 248, 6.10.1993, lk 15).

9. 393 L 0098: nõukogu direktiiv 93/98/EMÜ, 29. oktoober 1993, autoriõiguse ja teatavate kaasnevate õiguste kaitsetähtaja ühtlustamise kohta (EÜT L 290, 24.11.1993, lk 9)."

6. Punkti 9 järele lisatakse järgmine uus pealkiri ja uued punktid:

"ÕIGUSAKTID, MIDA LEPINGUOSALISED ARVESSE VÕTAVAD

Lepinguosalised võtavad arvesse järgmiste õigusaktide sisu:

10. 392 Y 0528(01): nõukogu resolutsioon 92/C 138/01, 14. mai 1992, autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste tõhusama kaitse kohta (EÜT C 138, 28.5.1992, lk 1).

11. COM(92) 445 final: komisjoni teatis, 27. oktoober 1992, intellektuaalomandiõiguste ja standardimise kohta (COM(92) 445 lõppversioon)."

--------------------------------------------------

EMP Ühiskomitee otsuse nr 7/94

LISA 16

EMP lepingu XVIII LISA (TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS, TÖÖÕIGUS NING MEESTE JA NAISTE VÕRDNE KOHTLEMINE) muudetakse vastavalt allpool sätestatule.

A. TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS

1. Punktile 15 (nõukogu direktiiv 90/679/EMÜ) lisatakse järgmine tekst:

"muudetud järgmise aktiga:

— 393 L 0088: nõukogu direktiiv 93/88/EMÜ, 12. oktoober 1993 (EÜT L 268, 29.10.1993, lk 71)."

2. Punkti 16 (nõukogu direktiiv 91/383/EMÜ) järele lisatakse järgmised uued punktid:

"16a. 392 L 0029: nõukogu direktiiv 92/29/EMÜ, 31. märts 1992, et osutada paremaid raviteenuseid laevadel (EÜT L 113, 30.4.1992, lk 19).

16b. 392 L 0057: nõukogu direktiiv 92/57/EMÜ, 24. juuni 1992, tööohutuse ja -tervishoiu miinimumnõuete rakendamise kohta ajutistel või liikuvatel ehitustööplatsidel (kaheksas üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (EÜT L 245, 26.8.1992, lk 6).

Käesolevas lepingus loetakse selle direktiivi sätteid järgmises kohanduses:

Austria ja Norra jõustavad käesoleva direktiivi sätete järgimiseks vajalikud meetmed 1. jaanuariks 1995.

16c. 392 L 0058: nõukogu direktiiv 92/58/EMÜ, 24. juuni 1992, töökohtades kasutatavate ohutus- ja tervisekaitsealaste märkide miinimumnõuete kohta (üheksas üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (EÜT L 245, 26.8.1992, lk 23).

16d. 392 L 0085: nõukogu direktiiv 92/85/EMÜ, 19. oktoober 1992, rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate töökaitse täiustamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta (kümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (EÜT L 348, 28.11.1992, lk 1).

16e. 392 L 0091: nõukogu direktiiv 92/91/EMÜ, 3. november 1992, puurimise abil maavarasid kaevandavate töötajate ohutus- ja tervisekaitsealaste miinimumnõuete kohta (üheteistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (EÜT L 348, 28.11.1992 lk 9).

16f. 392 L 0104: nõukogu direktiiv 92/104/EMÜ, 3. detsember 1992, maa peal ja maa all maavarasid kaevandavate töötajate ohutus- ja tervisekaitsealaste miinimumnõuete kohta (kaheteistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (EÜT L 404, 31.12.1992, lk 10).

16g. 393 L 0103: nõukogu direktiiv 93/103/EÜ, 23. november 1993, kalalaevade pardal kohaldatavate tööohutuse ja -tervishoiu miinimumnõuete kohta (kolmeteistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (EÜT L 307, 13.12.1993, lk 1)."

B. TÖÖÕIGUS

1. Punkti 24 (nõukogu direktiiv 80/987/EMÜ) järele lisatakse järgmised uued punktid:

"25. 391 L 0533: nõukogu direktiiv 91/533/EMÜ, 14. oktoober 1991, tööandja kohustuse kohta teavitada töötajaid töölepingu või töösuhte tingimustest (EÜT L 288, 18.10.1991, lk 32).

Käesolevas lepingus loetakse selle direktiivi sätteid järgmises kohanduses:

Island ja Norra jõustavad käesoleva direktiivi sätete järgimiseks vajalikud meetmed 1. juuliks 1994.

26. 392 L 0056: nõukogu direktiiv 92/56/EMÜ, 24. juuni 1992, millega muudetakse direktiivi 75/129/EMÜ kollektiivseid koondamisi käsitlevate liikmesriikide seaduste ühtlustamise kohta (EÜT L 245, 26.8.1992, lk 3)."

--------------------------------------------------

EMP Ühiskomitee otsuse nr 7/94

LISA 17

EMP lepingu XIX LISA (TARBIJAKAITSE) muudetakse vastavalt allpool sätestatule.

NIMETATUD ÕIGUSAKTID

Punkti 7 (nõukogu direktiiv 90/314/EMÜ) järele lisatakse järgmine uus punkt:

"7a. 393 L 0013: nõukogu direktiiv 93/13/EMÜ, 5. aprill 1993, ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes (EÜT L 95, 21.4.1993, lk 29)."

ÕIGUSAKTID, MIDA LEPINGUOSALISED ARVESSE VÕTAVAD

Punkti 9 (nõukogu resolutsioon 88/C 153/01) järele lisatakse järgmised uued punktid:

"10. 392 X 0295: komisjoni soovitus 92/295/EMÜ, 7. aprill 1992, tarbijate kaitse kohta sidevahendi abil sõlmitud lepingute korral (EÜT L 156, 10.6.1992, lk 21).

11. 393 Y 0420(01): nõukogu resolutsioon 93/C 110/01, 5. aprill 1993, tulevaste meetmete kohta toodete märgistamisel tarbijate huvides (EÜT C 110, 20.4.1993, lk 1).

12. 379 Y 0630(01): nõukogu resolutsioon, 19. juuni 1979, eelnevalt kinnitatud kogustes pakendatud toiduainete ja toiduks mittekasutatavate majapidamistarvete hindade avaldamise kohta (EÜT C 163, 30.6.1979, lk 1).

13. 486 Y 0723(07): nõukogu ja nõukogus kokku tulnud haridusministrite resolutsioon, 9. juuni 1986, tarbijakoolituse kohta põhikoolides ja gümnaasiumides (EÜT C 184, 23.7.1986, lk 21).

14. 387 Y 0107(01): nõukogu resolutsioon, 15. detsember 1986, tarbijapoliitika integreerimise kohta muudesse ühistesse poliitikatesse (EÜT C 3, 7.1.1987, lk 1).

15. 387 Y 0704(03): nõukogu resolutsioon, 25. juuni 1987, tarbijaohutuse kohta (EÜT C 176, 4.7.1987, lk 3).

16. 387 Y 0704(02): nõukogu resolutsioon, 25. juuni 1987, tarbijate kahjuhüvitusnõuete kohta (EÜT C 176, 4.7.1987, lk 2).

17. 388 X 0041: komisjoni soovitus 88/41/EMÜ, 10. detsember 1987, mis käsitleb tarbijate paremat kaasamist standardimisse (EÜT L 23, 28.1.1988, lk 26)."

--------------------------------------------------

EMP Ühiskomitee otsuse nr 7/94

LISA 18

EMP lepingu XX LISA (KESKKOND) muudetakse vastavalt allpool sätestatule.

A. I. Üldist

1. Punkti 2 (nõukogu direktiiv 90/313/EMÜ) järele lisatakse järgmised uued punktid:

"2a. 391 L 0692: nõukogu direktiiv 91/692/EMÜ, 23. detsember 1991, teatavate keskkonnaalaste direktiivide rakendamise aruannete ühtlustamise ja ratsionaliseerimise kohta (EÜT L 377, 31.12.1991, lk 48).

Käesolevas lepingus loetakse selle direktiivi sätteid järgmises kohanduses:

Käesoleva direktiivi sätteid kohaldatakse ainult EMP lepingus sisalduvate direktiivide suhtes.

2b. 392 R 0880: nõukogu määrus (EMÜ) nr 880/92, 23. märts 1992, ühenduse ökomärgise andmise süsteemi kohta (EÜT L 99, 11.4.1992, lk 1).

2c. 393 D 0430: komisjoni otsus 93/430/EMÜ, 28. juuni 1993, millega kehtestatakse ökoloogilised kriteeriumid ühenduse ökomärgise andmiseks pesumasinatele (EÜT L 198, 7.8.1993, lk 35).

2d. 393 D 0431: komisjoni otsus 93/431/EMÜ, 28. juuni 1993, millega kehtestatakse ühenduse ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid nõudepesumasinatele (EÜT L 198, 7.8.1993, lk 38).

2e. 393 D 0517: komisjoni otsus 93/517/EMÜ, 15. september 1993, ühenduse ökomärgise kasutamise tüüplepingu kohta (EÜT L 243, 29.9.1993, lk 13).

2f. 393 R 1836: nõukogu määrus (EMÜ) nr 1836/93, 29. juuni 1993, tööstusettevõtjate vabatahtliku osaluse võimaldamise kohta ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis (EÜT L 168, 10.7.1993, lk 1); parandatult EÜT L 247, 5.10.1993, lk 28."

B. II. Vesi

1. Punkti 13 (nõukogu direktiiv 91/271/EMÜ) järele lisatakse järgmised uued punktid:

"13a. 391 L 0676: nõukogu direktiiv 91/676/EMÜ, 12. detsember 1991, veekogude kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest (EÜT L 375, 31.12.1991, lk 1).

13b. 392 D 0446: komisjoni otsus 92/446/EMÜ, 27. juuli 1992, veesektori direktiividega seotud küsimustike kohta (EÜT L 247, 27.8.1992, lk 10).

Käesolevas lepingus loetakse selle otsuse sätteid järgmises kohanduses:

käesoleva direktiivi sätteid kohaldatakse ainult EMP lepingus sisalduvate direktiivide suhtes."

C. III. Õhk

Punkti 21 (nõukogu direktiiv 89/429/EMÜ) järele lisatakse järgmine uus punkt:

"21a. 392 L 0072: nõukogu direktiiv 92/72/EMÜ, 21. september 1992, osooni tekitatud õhusaaste kohta (EÜT L 297, 13.10.1992, lk 1)."

D. IV. Kemikaalid, tööstusriskid ja biotehnoloogia

1. Punkti 24 (nõukogu direktiiv 90/219/EMÜ) järele lisatakse järgmine uus punkt:

"24a. 391 D 0448: komisjoni otsus 91/448/EMÜ, 29. juuli 1991, direktiivi 90/219/EMÜ artiklis 4 nimetatud liigitamise suuniste kohta (EÜT L 239, 28.8.1991, lk 23).

Käesolevas lepingus loetakse selle otsuse sätteid järgmises kohanduses:

Austria, Soome, Island, Norra ja Rootsi jõustavad käesoleva otsuse järgimiseks vajalikud meetmed 1. jaanuariks 1995."

2. Punkti 25 (nõukogu direktiiv 90/220/EMÜ) järele lisatakse järgmised uued punktid:

"25a. Käesolevas lepingus loetakse selle otsuse sätteid järgmises kohanduses:

391 D 0596: nõukogu otsus 91/596/EMÜ, 4. november 1991, geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimist käsitleva direktiivi 90/220/EMÜ artiklis 9 nimetatud informatsiooni kokkuvõtte näidisvormi kohta (EÜT L 322, 23.11.1991, lk 1).

a) Informatsiooni, mis on seotud geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimisega uurimis- ja arendustööks, kokkuvõtte näidisvormi käsitleva lisa A osa punkti 3 alapunkti b alapunkti i lisatakse järgmine tekst:

boreaalne □

arktiline □.

b) Austria, Soome, Island, Norra ja Rootsi jõustavad käesoleva otsuse järgimiseks vajalikud meetmed 1. jaanuariks 1995.

25b. 392 D 0146: komisjoni otsus 92/146/EMÜ, 11. veebruar 1992, nõukogu direktiivi 90/220/EMÜ artiklis 12 nimetatud kokkuvõtva näidisvormi kohta (EÜT L 60, 5.3.1992, lk 19).

Käesolevas lepingus loetakse selle otsuse sätteid järgmises kohanduses:

Austria, Soome, Island, Norra ja Rootsi jõustavad käesoleva otsuse järgimiseks vajalikud meetmed 1. jaanuariks 1995."

E. V. Jäätmed

1. Punktile 27 (nõukogu direktiiv 75/442/EMÜ) lisatakse järgmine uus taane:

"— 394 D 0003: komisjoni otsus 94/3/EÜ, 20. detsember 1993 (EÜT L 5, 7.1.1994, lk 15)."

2. Punkti 32 (nõukogu direktiiv 86/278/EMÜ) järele lisatakse järgmised uued punktid:

"32a. 391 L 0689: nõukogu direktiiv 91/689/EMÜ, 12. detsember 1991, ohtlike jäätmete kohta (EÜT L 377, 31.12.1991, lk 20).

Käesolevas lepingus loetakse selle direktiivi sätteid järgmises kohanduses:

Austria, Soome, Island, Norra ja Rootsi jõustavad käesoleva direktiivi sätete järgimiseks vajalikud meetmed 1. jaanuariks 1995, mis vaadatakse enne seda kuupäeva läbi. Norra osas vaadatakse see läbi koos direktiiviga 75/442/EMÜ, mida on muudetud direktiiviga 91/156/EMÜ.

32b. 392 L 0112: nõukogu direktiiv 92/112/EMÜ, 15. detsember 1992, titaandioksiiditööstuse jäätmetest tuleneva saaste vähendamise ja lõpliku kõrvaldamise programmide ühtlustamise korra kohta (EÜT L 409, 31.12.1992, lk 11).

Käesolevas lepingus loetakse selle direktiivi sätteid järgmises kohanduses:

Norra rakendab artikli 9.1 punkti a alapunkti ii sätted 1. jaanuariks 1997. Norra esitab ühiskomiteele hindamiseks SO2 heitkoguste vähendamise tegevusprogrammi hiljemalt 1. jaanuaril 1995, sealhulgas investeerimiskava ja valitud tehnilised võimalused, keskkonnamõju hindamise uuringu, kui heitmete töötlemisprotsessis kasutatakse merevett.

32c. 393 R 0259: nõukogu määrus (EMÜ) nr 259/93, 1. veebruar 1993, Euroopa Ühenduse piires, ühendusse sisse ja ühendusest välja veetavate jäätmete järelevalve ja kontrolli kohta (EÜT L 30, 6.2.1993, lk 1).

Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmises kohanduses:

Soome, Island, Norra ja Rootsi jõustavad käesoleva määruse järgimiseks vajalikud meetmed 1. jaanuariks 1995.

Austria jõustab käesoleva määruse järgimiseks vajalikud meetmed 1. jaanuariks 1997."

F. Punkti 32c (nõukogu määrus (EMÜ) nr 259/93) järele lisatakse järgmine uus pealkiri ja uus punkt:

"VI. Müra

32d. 392 L 0014: nõukogu direktiiv 92/14/EMÜ, 2. märts 1992, rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni teise väljaande (1988) 16. lisa 1. köite 2. peatüki II osas käsitletud lennukite käitamise piiramise kohta (EÜT L 76, 23.3.1992, lk 21), parandatult EÜT L 168, 23.6.1992, lk 30.

Käesolevas lepingus loetakse selle direktiivi sätteid järgmises kohanduses:

Austria võib seoses rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni teise väljaande (1988) 16. lisa 1. köite 2. peatüki II osas käsitletud lennukite käitamise piiramise korraga Austria lennujaamades kuni 1. aprillini 2002 kohaldada rangemaid siseriiklikke kaitsvaid õigusakte, mis on olemas EMP lepingu jõustumise kuupäeval."

--------------------------------------------------

EMP Ühiskomitee otsuse nr 7/94

LISA 19

EMP lepingu XXI LISA (STATISTIKA) muudetakse vastavalt allpool sätestatule.

A. TÖÖSTUSSTATISTIKA

Pealkiri "Töötusstatistika" asendatakse pealkirjaga "Ettevõtlusstatistika". Selle pealkirja alla lisatakse punkti 4 (nõukogu direktiiv 78/166/EMÜ) järele järgmised uued punktid:

"4a. 391 R 3924: nõukogu määrus (EMÜ) nr 3924/91, 19. detsember 1991, ühenduse tööstustoodangu statistilise vaatluse sisseseadmise kohta (EÜT L 374, 31.12.1991, lk 1).

Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmises kohanduses:

a) artikli 3 lõiget 3 ei kohaldata Soome, Islandi, Norra ja Rootsi suhtes;

b) EFTA riikide puhul asendatakse artiklis 3 sõnad "NACE rev. 1 klass" sõnadega "NACE rev. 1 rühm";

c) artikli 5 lõiget 2 ei kohaldata nende EFTA riikide suhtes, kes on siseriiklike õigusaktidega kohustanud ettevõtjaid esitama statistilist teavet;

d) EFTA riigid vabastatakse nõudest koguda andmeid iga kuu kohta;

e) Austria, Soome, Island, Norra ja Rootsi alustavad käesoleva määrusega nõutavate vaatluste läbiviimist hiljemalt alates 1995. aastast. Kuid Soome, Island, Norra ja Rootsi ei pea enne 1997. aastat esitama toodete jaotust PRODCOM loetelus vastavalt koondnomenklatuuri seitsmendale ja kaheksandale numbrile, nagu see on määratletud nõukogu määrusega (EMÜ) nr 3367/87, 9. november 1987, koondnomenklatuuri kohaldamise kohta liikmesriikidevahelise kaubanduse statistika suhtes (EÜT L 321, 11.11.1987, lk 3);

f) NACE rev. 1 alamrubriiki 27.10 liigitatud ettevõtjate puhul esitavad EFTA riigid andmed vastavalt allpool esitatud loetelule, sõltumata artiklis 3 nimetatud künnisväärtust. Andmeid tuleb alates 1995. aastast esitada kord kvartalis, hiljemalt 6 nädala jooksul vaatluskvartali lõppemisest arvates.

Artikkel | Kirjeldus |

1. | TOODANG |

1.1 | Malm |

1.2 | Toorteras |

1.2.1 | valuplokid |

1.2.2 | pidevvalu tooted |

1.2.3 | vedelteras valamiseks |

1.2.4 | puhas hapnik |

1.2.5 | elektriline |

1.2.6 | muu |

1.3 | Legeerteras |

1.4 | Valmis valtstoodete kogutoodang |

1.4.1 | raudteematerjal |

1.4.2 | asked elemendid |

1.4.3 | valtstraat rullides |

1.4.4 | betoonist armatuurivardad |

1.4.5 | muud peenlihtprofiilid |

1.4.6 | laiteraslatid |

1.4.7 | kuumvaltslairibametall torude valmistamiseks |

1.4.8 | kuumvaltsitud terasplaadid > 4,75 mm > 3 mm, < 4,75 mm < 3 mm |

1.4.9 | kuumvaltsitud poolid (valmistooted) |

1.4.10 | kuumvaltsitud teraslehed < 3 mm > 3 mm |

1.4.11 | pooltooted torudeks |

1.5 | Lõpptoodete toodang |

1.5.1 | valgeplekk, muud tinatatud plaadid, tinatatud ribad, elektrolüütkroompinnatud teras |

1.5.2 | mustplekk sellisena tarvitamiseks |

1.5.3 | tsingitud lehed, plii-tina sulamiga pinnatud plekk, muu pinnatud plekk |

1.5.4 | elektrotehniline lehtteras |

1.6 | Kuumvaltslairibametalli tootmine ja töötlemine |

1.6.1 | laikuumvaltspinkide toodang |

1.6.2 | neist rullides |

2. | TARBIMINE |

2.1 | Raua- ja terasetootmisjäätmed |

3. | UUED TELLIMUSED JA TARNED |

3.1 | Hariliku terase tarned, mis on jaotatud järgmiselt: siseturg muud EFTA riigid EÜ riigid kolmandad riigid, mis ei ole ei EFTA ega EÜ riigid |

3.2 | Legeerterase tarned, mis on jaotatud järgmiselt: siseturg muud EFTA riigid EÜ riigid kolmandad riigid, mis ei ole ei EFTA ega EÜ riigid |

3.3 | Uued hariliku terase tellimused, mis on jaotatud järgmiselt: siseturg muud EFTA riigid EÜ riigid kolmandad riigid, mis ei ole ei EFTA ega EÜ riigid |

4. | TERASETÖÖDE VASTUVÕTMINE EDASISEKS VALTSIMISEKS |

4.1 | Valuplokid |

4.2 | Pooltooted |

4.3 | Poolid, mis on jaotatud järgmiselt: siseturg muud EFTA riigid EÜ riigid kolmandad riigid, mis ei ole ei EFTA ega EÜ riigid |

5. | TOOTJATE JA LADUSTAJATE TERASETOODETE VARUD |

5.1 | Valuplokid |

5.2 | Pooltooted ja poolid |

5.3 | Valmistooted |

4b. 393 R 2186: nõukogu määrus (EMÜ) nr 2186/93, 22. juuli 1993, statistika eesmärgil moodustatud ettevõtlusregistrite ühendusesisese koordineerimise kohta (EÜT L 196, 5.8.1993, lk 1).

Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmises kohanduses:

a) EFTA riikide puhul määruse II lisa I kande punkti k ei kohaldata;

b) Austria alustab käesoleva määruse järgmist hiljemalt 1. jaanuarist 1997."

B. TRANSPORDISTATISTIKA

Punkti 7 (nõukogu direktiiv 80/1177/EMÜ) järele lisatakse järgmine uus punkt:

"7a. 393 D 0704: nõukogu otsus 93/704/EÜ, 30. november 1993, ühenduse liiklusõnnetuste andmebaasi loomise kohta (EÜT L 329, 30.12.1993, lk 63).

Käesolevas lepingus loetakse selle otsuse sätteid järgmises kohanduses:

a) EFTA riikide puhul esitatakse artikli 2 lõikes 1 osutatud andmed esimest korda aastate 1991, 1992 ja 1993 kohta hiljemalt 31. märtsiks 1995 ning järgmistel aastatel hiljemalt üheksa kuu jooksul pärast asjaomase vaatlusaasta lõppu;

b) nõukogu määrust (Euratom, EMÜ) nr 1588/90, mida on käesoleva lepingu kohaldamiseks kohandatud, kohaldatakse EFTA riikide puhul ka artikli 2 lõikes 3 nimetatud andmeedastuse suhtes."

C. VÄLIS- JA ÜHENDUSE SISEKAUBANDUSSTATISTIKA

Punktile 8 (nõukogu määrus (EMÜ) nr 1736/75) lisatakse enne kohandust järgmine taane:

"— 393 R 3478: komisjoni määrus (EÜ) nr 3478/93, 17. detsember 1993 (EÜT L 317, 18.12.1993, lk 32)"

.

D. DEMOGRAAFILINE JA SOTSIAALSTATISTIKA

Punkti 18 (nõukogu määrus (EMÜ) nr 311/76) järele lisatakse järgmine uus punkt:

"18a. 391 R 3711: nõukogu määrus (EMÜ) nr 3711/91, 16. detsember 1991, tööjõu iga-aastase valikvaatluse korraldamise kohta ühenduses (EÜT L 351, 20.12.1991, lk 1).

Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmises kohanduses:

a) EFTA riikidel lubatakse käesoleva määrusega nõutud vaatlus läbi viia isikute, mitte leibkondade valimi hulgas. Seda võimalust kasutavad EFTA riigid esitavad aga ka selle leibkonna teiste liikmete kohta, kus kõnealune isik elab, teavet, mis peab hõlmama vähemalt artikli 4 lõike 1 punktides a ja b osutatud andmeid;

b) EFTA riigid tagavad, et vaatluse valimikujundus tagab artikli 3 lõike 2 esimeses lõigus osutatud suhtelise standardvea ülempiiri, mida tuleb järgida vähemalt riiklikul tasandil;

c) EFTA riikidel lubatakse esitada osa isikuandmeid vastavalt artikli 4 lõikele 1 registriandmete alusel, tingimusel et need andmed vastavad põhimääratlustele ning et tulemused on täpsuselt ja kvaliteedilt vähemalt samaväärsed;

d) artikli 5 lõike 2 teist lõiku ei kohaldata EFTA riikide suhtes;

e) EFTA riigid viivad käesolevas määruses nõutud vaatlust läbi hiljemalt alates 1995. aastast."

E. RAHVAMAJANDUSE ARVEPIDAMINE SKT

Punktile 19 (nõukogu direktiiv 89/130/EMÜ, Euratom) lisatakse enne kohandusi järgmine tekst:

", muudetud järgmiste aktidega:

— 393 D 0454: komisjoni otsus 93/454/EMÜ, Euratom, 22. juuli 1993 (EÜT L 213, 24.8.1993, lk 18).

— 393 D 0475: komisjoni otsus 93/475/EMÜ, Euratom, 22. juuli 1993 (EÜT L 224, 3.9.1993, lk 27).

— 393 D 0570: komisjoni otsus 93/570/EMÜ, Euratom, 4. oktoober 1993 (EÜT L 276, 8.11.1993, lk 13)."

F. NOMENKLATUURID

1. Punktile 20 (nõukogu määrus (EMÜ) nr 3037/90) lisatakse enne kohandust järgmine tekst:

", muudetud järgmise aktiga:

— 393 R 0761: komisjoni määrus (EMÜ) nr 761/93, 24. märts 1993 (EÜT L 83, 3.4.1993, lk 1)."

2. Punkti 20 (nõukogu määrus (EMÜ) nr 3037/90) järele lisatakse järgmised uued punktid:

"20a. 393 R 0696: nõukogu määrus (EMÜ) nr 696/93, 15. märts 1993, statistiliste üksuste kohta ühenduse tootmissüsteemi vaatlemiseks ja analüüsimiseks (EÜT L 76, 30.3.1993, lk 1).

Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmises kohanduses:

a) Austria, Soome, Island, Norra ja Rootsi kasutavad määruse artiklis 1 nimetatud määratluste kasutamist 1. jaanuarile 1995 järgnevate olukordadega seotud statistika puhul;

b) Austria, Soome, Islandi, Norra ja Rootsi puhul kestab artikli 4 lõikes 1 nimetatud üleminekuaeg 1. jaanuarist 1995 kuni 31. detsembrini 1996;

c) lisa II jao punkti B.2 nimekirja lisatakse järgmine punkt:

""Gemeinde" Austrias; "kunta/kommun" Soomes; "sveitarfélag" Islandil; "kommune" Norras; "primärkommun" Rootsis."

20b. 393 R 3696: nõukogu määrus (EMÜ) nr 3696/93, 29. oktoober 1993, tegevusaladel põhineva toodete statistilise liigituse (CPA) kohta Euroopa Majandusühenduses (EÜT L 342, 31.12.1993, lk 1).

Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmises kohanduses:

EFTA riikide puhul lõpeb artiklis 8 nimetatud üleminekuaeg 31. detsembril 1996."

G. PÕLLUMAJANDUSSTATISTIKA

1. Punktile 23 (nõukogu määrus (EMÜ) nr 571/88) lisatakse enne kohandusi järgmine taane:

"— 393 D 0156: komisjoni otsus 93/156/EMÜ, 9. veebruar 1993 (EÜT L 65, 17.3.1993, lk 12)."

2. Punkti 23 (nõukogu määrus (EMÜ) nr 571/88) kohandusest e jäetakse välja järgmised kanded:

"B.03 | Vabatahtlik Soome, Islandi ja Rootsi puhul |

B.04 | Vabatahtlik Austria ja Soome puhul |

C.04 | Vabatahtlik Austria, Soome, Islandi, Norra ja Rootsi puhul |

K.02 | Vabatahtlik Austria puhul." |

3. Punkti 23 (nõukogu määrus (EMÜ) nr 571/88) kohandusele e lisatakse järgmised kanded:

"I.07 Vabatahtlik Islandi puhul"

.

"Allmärkus 3 kande I.07 b) kohta nõukogu muudetud määruse (EMÜ) nr 571/88 I lisas sõnastatakse järgmiselt:

"Vabatahtlik Taani ja Rootsi puhul"."

"Allmärkus 4 kande I.07 b) kohta nõukogu määruse (EMÜ) nr 571/88 I lisas sõnastatakse järgmiselt:

"Vabatahtlik, välja arvatud Taani ja Rootsi puhul"."

H. KALASTUSSTATISTIKA

1. Punktile 25 (nõukogu määrus (EMÜ) nr 1382/91) lisatakse enne kohandusi järgmine tekst:

", muudetud järgmise aktiga:

— 393 R 2104: nõukogu määrus (EMÜ) nr 2104/93, 22. juuli 1993 (EÜT L 191, 31.7.1993, lk 1)."

2. Punkti 25 (nõukogu määrus (EMÜ) nr 1382/91) kohanduse a tekst jäetakse välja.

3. Punkti 25 (nõukogu määrus (EMÜ) nr 1382/91) järele lisatakse järgmised uued punktid:

"25a. 391 R 3880: nõukogu määrus (EMÜ) nr 3880/91, 17. detsember 1991, Kirde-Atlandi piirkonnas kalastavate liikmesriikide nominaalsaagi statistiliste andmete esitamise kohta (EÜT L 365, 31.12.1991, lk 1).

Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmises kohanduses:

a) EFTA riikidel on lubatud kohaldada valikumeetodeid artikli 3 esimese lause teises osas täpsustatud tingimustel, sõltumata Euroopa Ühenduse ühise kalanduspoliitika alusel vastuvõetud sätetest;

b) EFTA riigid alustavad käesoleva määrusega nõutavate andmete kogumist hiljemalt alates 1995. aastast. EFTA riigid esitavad artikli 6 lõikes 1 nimetatud aruande hiljemalt 1995. aasta lõpuks.

25b. 393 R 2018: nõukogu määrus (EMÜ) nr 2018/93, 30. juuni 1993, Loode-Atlandi piirkonnas kalastavate liikmesriikide saagi ja kalastustegevuse statistiliste andmete esitamise kohta (EÜT L 186, 28.7.1993, lk 1).

Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmises kohanduses:

a) EFTA riikidel on lubatud kohaldada valikumeetodeid artikli 3 esimese lause teises osas täpsustatud tingimustel, sõltumata Euroopa Ühenduse ühise kalanduspoliitika alusel vastuvõetud sätetest;

b) EFTA riigid alustavad käesoleva määrusega nõutavate andmete kogumist hiljemalt alates 1995. aastast. EFTA riigid esitavad artikli 7 lõikes 1 nimetatud aruande hiljemalt 1995. aasta lõpuks."

--------------------------------------------------

EMP Ühiskomitee otsuse nr 7/94

LISA 20

EMP lepingu XXII lisa (ÄRIÜHINGUÕIGUS) muudetakse vastavalt allpool sätestatule.

NIMETATUD ÕIGUSAKTID

Punktile 2 (teine nõukogu direktiiv 77/91/EMÜ) lisatakse enne kohandusi järgmine taane:

"— 392 L 0101: nõukogu direktiiv 92/101/EMÜ, 23. november 1992 (EÜT L 347, 28.11.1992, lk 64)."

--------------------------------------------------

Top