Help Print this page 

Document 12016M

Title and reference
Euroopa Liidu lepingu konsolideeritud versioon
Sisukord
  • In force
OJ C 202, 7.6.2016, p. 3–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html GA html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 202/3


EUROOPA LIIDU LEPINGU KONSOLIDEERITUD VERSIOON

Sisukord

EUROOPA LIIDU LEPINGU KONSOLIDEERITUD VERSIOON 13
PREAMBUL 15

I JAOTIS

ÜHISSÄTTED 16

II JAOTIS

SÄTTED DEMOKRAATIA PÕHIMÕTETE KOHTA 20

III JAOTIS

SÄTTED INSTITUTSIOONIDE KOHTA 22

IV JAOTIS

SÄTTED TÕHUSTATUD KOOSTÖÖ KOHTA 27

V JAOTIS

ÜLDSÄTTED LIIDU VÄLISTEGEVUSE KOHTA NING ERISÄTTED ÜHISE VÄLIS- JA JULGEOLEKUPOLIITIKA KOHTA 28

1. peatükk

Üldsätted liidu välistegevuse kohta 28

2. peatükk

Erisätted ühise välis- ja julgeolekupoliitika kohta 30

1. jagu

Ühissätted 30

2. jagu

Sätted ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika kohta 38

VI JAOTIS

LÕPPSÄTTED 41
EUROOPA LIIDU TOIMIMISE LEPINGU KONSOLIDEERITUD VERSIOON 47
PREAMBUL 49

ESIMENE OSA

PÕHIMÕTTED 50

I JAOTIS

LIIDU PÄDEVUSE LIIGID JA VALDKONNAD 50

II JAOTIS

ÜLDKOHALDATAVAD SÄTTED 53

TEINE OSA

MITTEDISKRIMINEERIMINE JA LIIDU KODAKONDSUS 56

KOLMAS OSA

LIIDU SISEPOLIITIKA JA -MEETMED 59

I JAOTIS

SISETURG 59

II JAOTIS

KAUPADE VABA LIIKUMINE 59

1. peatükk

Tolliliit 60

2. peatükk

Tollikoostöö 61

3. peatükk

Liikmesriikidevaheliste koguseliste piirangute keelamine 61

III JAOTIS

PÕLLUMAJANDUS JA KALANDUS 62

IV JAOTIS

ISIKUTE, TEENUSTE JA KAPITALI VABA LIIKUMINE 65

1. peatükk

Töötajad 65

2. peatükk

Asutamisõigus 67

3. peatükk

Teenused 70

4. peatükk

Kapital ja maksed 71

V JAOTIS

VABADUSEL, TURVALISUSEL JA ÕIGUSEL RAJANEV ALA 73

1. peatükk

Üldsätted 73

2. peatükk

Piirikontrolli-, varjupaiga- ja sisserändepoliitika 75

3. peatükk

Õigusalane koostöö tsiviilasjades 78

4. peatükk

Õigusalane koostöö kriminaalasjades 79

5. peatükk

Politseikoostöö 83

VI JAOTIS

TRANSPORT 85

VII JAOTIS

KONKURENTSI, MAKSUSTAMISE JA ÕIGUSAKTIDE ÜHTLUSTAMISE ÜLDEESKIRJAD 88

1. peatükk

Konkurentsieeskirjad 88

1. jagu

Ettevõtjate suhtes kohaldatavad eeskirjad 88

2. jagu

Riigiabi 91

2. peatükk

Maksusätted 93

3. peatükk

Õigusaktide ühtlustamine 94

VIII JAOTIS

MAJANDUS- JA RAHAPOLIITIKA 96

1. peatükk

Majanduspoliitika 97

2. peatükk

Rahapoliitika 102

3. peatükk

Institutsioonilised sätted 105

4. peatükk

Erisätted liikmesriikide kohta, mille rahaühik on euro 106

5. peatükk

Üleminekusätted 107

IX JAOTIS

TÖÖHÕIVE 112

X JAOTIS

SOTSIAALPOLIITIKA 114

XI JAOTIS

EUROOPA SOTSIAALFOND 119

XII JAOTIS

HARIDUS, KUTSEÕPE, NOORSUGU JA SPORT 120

XIII JAOTIS

KULTUUR 121

XIV JAOTIS

RAHVATERVIS 122

XV JAOTIS

TARBIJAKAITSE 124

XVI JAOTIS

ÜLEEUROOPALISED VÕRGUD 124

XVII JAOTIS

TÖÖSTUS 126

XVIII JAOTIS

MAJANDUSLIK, SOTSIAALNE JA TERRITORIAALNE ÜHTEKUULUVUS 127

XIX JAOTIS

TEADUSUURINGUD JA TEHNOLOOGIA ARENDAMINE NING KOSMOS 128

XX JAOTIS

KESKKOND 132

XXI JAOTIS

ENERGEETIKA 134

XXII JAOTIS

TURISM 135

XXIII JAOTIS

KODANIKUKAITSE 135

XXIV JAOTIS

HALDUSKOOSTÖÖ 136

NELJAS OSA

ÜLEMEREMAADE JA -TERRITOORIUMIDE ASSOTSIEERIMINE 137

V OSA

LIIDU VÄLISTEGEVUS 139

I JAOTIS

ÜLDSÄTTED LIIDU VÄLISTEGEVUSE KOHTA 139

II JAOTIS

ÜHINE KAUBANDUSPOLIITIKA 139

III JAOTIS

KOOSTÖÖ KOLMANDATE RIIKIDEGA JA HUMANITAARABI 141

1. peatükk

Arengukoostöö 141

2. peatükk

Majandus-, finants- ja tehniline koostöö kolmandate riikidega 142

3. peatükk

Humanitaarabi 143

IV JAOTIS

PIIRAVAD MEETMED 144

V JAOTIS

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD 144

VI JAOTIS

LIIDU SUHTED RAHVUSVAHELISTE ORGANISATSIOONIDE JA KOLMANDATE RIIKIDEGA NING LIIDU DELEGATSIOONID 147

VII JAOTIS

SOLIDAARSUSKLAUSEL 148

KUUES OSA

INSTITUTSIOONILISED JA RAHANDUSSÄTTED 149

I JAOTIS

SÄTTED INSTITUTSIOONIDE KOHTA 149

1. peatükk

Institutsioonid 149

1. jagu

Euroopa Parlament 149

2. jagu

Euroopa Ülemkogu 152

3. jagu

Nõukogu 153

4. jagu

Komisjon 155

5. jagu

Euroopa Liidu Kohus 157

6. jagu

Euroopa Keskpank 167

7. jagu

Kontrollikoda 169

2. peatükk

Liidu õigusaktid, õigusaktide vastuvõtmise menetlused ja muud sätted 171

1. jagu

Liidu õigusaktid 171

2. jagu

Õigusaktide vastuvõtmise menetlused ja muud sätted 173

3. peatükk

Liidu nõuandvad organid 177

1. jagu

Majandus- ja sotsiaalkomitee 177

2. jagu

Regioonide Komitee 178

4. peatükk

Euroopa Investeerimispank 180

II JAOTIS

RAHANDUSSÄTTED 181

1. peatükk

Liidu omavahendid 181

2. peatükk

Mitmeaastane finantsraamistik 182

3. peatükk

Liidu aastaeelarve 183

4. peatükk

Eelarve täitmine ja täitmise kinnitamine 186

5. peatükk

Ühissätted 187

6. peatükk

Pettuste vastane võitlus 188

III JAOTIS

TÕHUSTATUD KOOSTÖÖ 189

SEITSMES OSA

ÜLD- JA LÕPPSÄTTED 192
PROTOKOLLID 201

Protokoll (nr 1)

Riikide parlamentide rolli kohta Euroopa Liidus 203

Protokoll (nr 2)

Subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta 206

Protokoll (nr 3)

Euroopa Liidu Kohtu põhikirja kohta 210

Protokoll (nr 4)

Euroopa keskpankade süsteemi ja euroopa Keskpanga põhikirja kohta 230

Protokoll (nr 5)

Euroopa Investeerimispanga põhikirja kohta 251

Protokoll (nr 6)

Protokoll Euroopa Liidu institutsioonide ning teatud organite, asutuste ja talituste asukoha kohta 265

Protokoll (nr 7)

Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide kohta 266

Protokoll (nr 8)

Euroopa Liidu lepingu artikli 6 lõike 2 kohta, mis käsitleb liidu ühinemist euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga 273

Protokoll (nr 9)

Nõukogu otsuse kohta, mis käsitleb euroopa liidu lepingu artikli 16 lõike 4 ja euroopa liidu toimimise lepingu artikli 238 lõike 2 rakendamist ühelt poolt ajavahemikus 1. november 2014 – 31. märts 2017 ja teiselt poolt alates 1. aprillist 2017 274

Protokoll (nr 10)

Euroopa Liidu lepingu artikliga 42 loodud alalise struktureeritud koostöö kohta 275

Protokoll (nr 11)

Euroopa Liidu lepingu artikli 42 kohta 278

Protokoll (nr 12)

Ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse kohta 279

Protokoll (nr 13)

Lähenemiskriteeriumide kohta 281

Protokoll (nr 14)

Eurorühma Kohta 283

Protokoll (nr 15)

Teatavate Suurbritannia ja Põhja-iiri Ühendkuningriiki käsitlevate sätete kohta 284

Protokoll (nr 16)

Teatavate Taanit käsitlevate sätete kohta 287

Protokoll (nr 17)

Taani kohta 288

Protokoll (nr 18)

Prantsusmaa kohta 289

Protokoll (nr 19)

Protokoll Euroopa Liidu raamistikku integreeritud schengeni acquis' kohta 290

Protokoll (nr 20)

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 26 teatavate aspektide kohaldamise kohta ühendkuningriigi ja iirimaa suhtes 293

Protokoll (nr 21)

Ühendkuningriigi ja iirimaa seisukoha kohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suhtes 295

Protokoll (nr 22)

Taani seisukoha kohta 298

Protokoll (nr 23)

Liikmesriikide välissuhete kohta, pidades silmas välispiiride ületamist 303

Protokoll (nr 24)

Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikele varjupaiga andmise kohta 304

Protokoll (nr 25)

Jagatud pädevuse teostamise kohta 306

Protokoll (nr 26)

Üldhuviteenuste kohta 307

Protokoll (nr 27)

Siseturu ja konkurentsi kohta 308

Protokoll (nr 28)

Majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse kohta 309

Protokoll (nr 29)

Liikmesriikide avalik-õigusliku ringhäälingu kohta 311

Protokoll (nr 30)

Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamise kohta Poola ja Ühendkuningriigi suhtes 312

Protokoll (nr 31)

Hollandi Antillidel rafineeritud naftasaaduste Euroopa Liitu importimise kohta 314

Protokoll (nr 32)

Vara omandamise kohta Taanis 317

Protokoll (nr 33)

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 157 kohta 318

Protokoll (nr 34)

Erikorra kohta Gröönimaa suhtes 319

Protokoll (nr 35)

Protokoll iirimaa põhiseaduse artikli 40 lõike 3 punkti 3 kohta 320

Protokoll (nr 36)

Üleminekusätete kohta 321

Protokoll (nr 37)

ESTÜ asutamislepingu kehtivuse lõppemise finantstagajärgede ning söe ja terase teadusfondi kohta 327
EUROOPA LIIDU TOIMIMISE LEPINGU LISAD 329

I LISA

Aluslepingu artiklis 38 osutatud nimekiri 331

II LISA

Ülemeremaad ja -territooriumid, mille puhul kehtivad Euroopa Liidu toimimise lepingu iv osa sätted 334
DEKLARATSIOONID, mis on lisatud 13. Detsembril 2007 alla kirjutatud lissaboni lepingu vastu võtnud valitsustevahelise konverentsi lõppaktile 335

A.

DEKLARATSIOONID ALUSLEPINGUTE SÄTETE KOHTA 337

1.

Deklaratsioon Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohta 337

2.

Deklaratsioon Euroopa Liidu lepingu artikli 6 lõike 2 kohta 337

3.

Deklaratsioon Euroopa Liidu lepingu artikli 8 kohta 337

4.

Deklaratsioon Euroopa Parlamendi koosseisu kohta 337

5.

Deklaratsioon Euroopa Ülemkogu poliitilise heakskiidu kohta, mis käsitleb otsuse eelnõu Euroopa Parlamendi koosseisu kohta 337

6.

Deklaratsioon Euroopa Liidu lepingu artikli 15 lõigete 5 ja 6, artikli 17 lõigete 6 ja 7 ja artikli 18 kohta 338

7.

Deklaratsioon Euroopa Liidu lepingu artikli 16 lõike 4 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 238 lõike 2 kohta 338

8.

Deklaratsioon praktiliste meetmete kohta, mis tuleb võtta Lissaboni lepingu jõustumisel seoses Euroopa Ülemkogu ja välisasjade nõukogu eesistumisega 340

9.

Deklaratsioon Euroopa Liidu lepingu artikli 16 lõike 9 kohta seoses nõukogu eesistumise teostamist käsitleva Euroopa Ülemkogu otsusega 341

10.

Deklaratsioon Euroopa Liidu lepingu artikli 17 kohta 342

11.

Deklaratsioon Euroopa Liidu lepingu artikli 17 lõigete 6 ja 7 kohta 342

12.

Deklaratsioon Euroopa Liidu lepingu artikli 18 kohta 342

13.

Deklaratsioon ühise välis- ja julgeolekupoliitika kohta 343

14.

Deklaratsioon ühise välis- ja julgeolekupoliitika kohta 343

15.

Deklaratsioon Euroopa Liidu lepingu artikli 27 kohta 343

16.

Deklaratsioon Euroopa Liidu lepingu artikli 55 lõike 2 kohta 344

17.

Deklaratsioon ülimuslikkuse kohta 344

18.

Deklaratsioon pädevuse piiritlemise kohta 344

19.

Deklaratsioon Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 8 kohta 345

20.

Deklaratsioon Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 16 kohta 345

21.

Deklaratsioon isikuandmete kaitse kohta kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö ja politseikoostöö valdkonnas 345

22.

Deklaratsioon Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 48 ja 79 kohta 346

23.

Deklaratsioon Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 48 teise lõigu kohta 346

24.

Deklaratsioon Euroopa Liidu õigussubjektsuse kohta 346

25.

Deklaratsioon Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 75 ja 215 kohta 346

26.

Deklaratsioon liikmesriigi mitteosalemise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu kolmanda osa V jaotisel põhinevas meetmes 346

27.

Deklaratsioon Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 85 lõike 1 teise lõigu kohta 347

28.

Deklaratsioon Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 98 kohta 347

29.

Deklaratsioon Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 107 lõike 2 punkti c kohta 347

30.

Deklaratsioon Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 126 kohta 347

31.

Deklaratsioon Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 156 kohta 348

32.

Deklaratsioon Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 168 lõike 4 punkti c kohta 348

33.

Deklaratsioon Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 174 kohta 349

34.

Deklaratsioon Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 179 kohta 349

35.

Deklaratsioon Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 194 kohta 349

36.

Deklaratsioon Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 kohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva alaga seotud rahvusvaheliste lepingute üle läbirääkimiste pidamise ja nende sõlmimise kohta liikmesriikide poolt 349

37.

Deklaratsioon Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 222 kohta 349

38.

Deklaratsioon Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 252 kohta, mis käsitleb Euroopa Kohtu kohtujuristide arvu 350

39.

Deklaratsioon Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 kohta 350

40.

Deklaratsioon Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 329 kohta 350

41.

Deklaratsioon Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 352 kohta 350

42.

Deklaratsioon Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 352 kohta 351

43.

Deklaratsioon Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 355 lõike 6 kohta 351

B.

DEKLARATSIOONID ALUSLEPINGUTELE LISATUD PROTOKOLLIDE KOHTA 352

44.

Deklaratsioon Euroopa Liidu raamistikku integreeritud Schengeni acquis'd käsitleva protokolli artikli 5 kohta 352

45.

Deklaratsioon Euroopa Liidu raamistikku integreeritud Schengeni acquis'd käsitleva protokolli artikli 5 lõike 2 kohta 352

46.

Deklaratsioon Euroopa Liidu raamistikku integreeritud Schengeni acquis'd käsitleva protokolli artikli 5 lõike 3 kohta 352

47.

Deklaratsioon Euroopa Liidu raamistikku integreeritud Schengeni acquis'd käsitleva protokolli artikli 5 lõigete 3, 4 ja 5 kohta 352

48.

Deklaratsioon, mis käsitleb protokolli Taani kohta 353

49.

Deklaratsioon Itaalia kohta 353

50.

Deklaratsioon üleminekusätete protokolli artikli 10 kohta 354

C.

LIIKMESRIIKIDE DEKLARATSIOONID 355

51.

Belgia Kuningriigi deklaratsioon riikide parlamentide koht 355

52.

Belgia Kuningriigi, Bulgaaria Vabariigi, Saksamaa Liitvabariigi, Kreeka Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Itaalia Vabariigi, Küprose Vabariigi, Leedu Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Austria Vabariigi, Portugali Vabariigi, Rumeenia, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi deklaratsioon Euroopa Liidu sümbolite kohta 355

53.

Tšehhi Vabariigi deklaratsioon Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohta 355

54.

Saksamaa Liitvabariigi, Iirimaa, Ungari Vabariigi, Austria Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi deklaratsioon 356

55.

Hispaania Kuningriigi ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi deklaratsioon 356

56.

Iirimaa deklaratsioon Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suhtes käsitleva protokolli artikli 3 kohta 356

57.

Itaalia Vabariigi deklaratsioon Euroopa Parlamendi koosseisu kohta 357

58.

Läti Vabariigi, Ungari Vabariigi ja Malta Vabariigi deklaratsioon ühisraha nimetuse kirjapildi kohta aluslepingutes 357

59.

Madalmaade Kuningriigi deklaratsioon Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 312 kohta 357

60.

Madalmaade Kuningriigi deklaratsioon Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 355 kohta 358

61.

Poola Vabariigi deklaratsioon Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohta 358

62.

Poola Vabariigi deklaratsioon Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamist Poola ja Ühendkuningriigi suhtes käsitleva protokolli kohta 358

63.

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi deklaratsioon mõiste „kodanikud“ määratluse kohta 358

64.

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi deklaratsioon õiguse kohta hääletada Euroopa Parlamendi valimistel 358

65.

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi deklaratsioon Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 75 kohta 359
Vastavustabelid 361
Euroopa Liidu leping 361
Euroopa Liidu toimimise leping 366

Top