Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12005SAFI

Lõppakt

OJ L 157, 21.6.2005, p. 377–395 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

21.6.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 157/377


LÕPPAKT

I.   LÕPPAKTI TEKST

1.

TEMA MAJESTEEDI BELGLASTE KUNINGA,

BULGAARIA VABARIIGI,

TŠEHHI VABARIIGI PRESIDENDI,

TEMA MAJESTEEDI TAANI KUNINGANNA,

SAKSAMAA LIITVABARIIGI PRESIDENDI,

EESTI VABARIIGI PRESIDENDI,

KREEKA VABARIIGI PRESIDENDI,

TEMA MAJESTEEDI HISPAANIA KUNINGA,

PRANTSUSE VABARIIGI PRESIDENDI,

IIRIMAA PRESIDENDI,

ITAALIA VABARIIGI PRESIDENDI,

KÜPROSE VABARIIGI PRESIDENDI,

LÄTI VABARIIGI PRESIDENDI,

LEEDU VABARIIGI PRESIDENDI,

TEMA KUNINGLIKU KÕRGUSE LUKSEMBURGI SUURHERTSOGI,

UNGARI VABARIIGI PRESIDENDI,

MALTA PRESIDENDI,

TEMA MAJESTEEDI MADALMAADE KUNINGANNA,

AUSTRIA VABARIIGI LIIDUPRESIDENDI,

POOLA VABARIIGI PRESIDENDI,

PORTUGALI VABARIIGI PRESIDENDI,

RUMEENIA PRESIDENDI,

SLOVEENIA VABARIIGI PRESIDENDI,

SLOVAKI VABARIIGI PRESIDENDI,

SOOME VABARIIGI PRESIDENDI,

ROOTSI KUNINGRIIGI VALITSUSE,

TEMA MAJESTEEDI SUURBRITANNIA JA PÕHJA-IIRI ÜHENDKUNINGRIIGI KUNINGANNA

TÄIEVOLILISED ESINDAJAD,

olles kokku tulnud Luxembourgis kahe tuhande viienda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval, et kirjutada alla Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Taani Kuningriigi, Saksamaa Liitvabariigi, Eesti Vabariigi, Kreeka Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi, Iirimaa, Itaalia Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi, Soome Vabariigi, Rootsi Kuningriigi ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi (Euroopa Liidu liikmesriigid) ning Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia vahelisele lepingule Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia Euroopa Liiduga ühinemise kohta,

on kandnud protokolli tõsiasja, et Euroopa Liidu liikmesriikide ning Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia vahelisel konverentsil Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia Euroopa Liiduga ühinemise kohta on koostatud ja vastu võetud järgmised tekstid:

I.

Leping Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Taani Kuningriigi, Saksamaa Liitvabariigi, Eesti Vabariigi, Kreeka Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi, Iirimaa, Itaalia Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi, Soome Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi (Euroopa Liidu liikmesriikide) ning Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia vahel Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemise kohta Euroopa Liiduga (edaspidi “ühinemisleping”);

II.

Euroopa põhiseaduse lepingu tekst bulgaaria ja rumeenia keeles;

III.

Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia Euroopa Liitu vastuvõtmise tingimusi ja korda käsitlev protokoll (edaspidi “ühinemisprotokoll”);

IV.

allpool loetletud tekstid, mis on lisatud ühinemisprotokollile:

A.

I lisa

Konventsioonide ja protokollide loetelu, millega Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisel ühinevad (osutatud protokolli artikli 3 lõikes 3)

II lisa

Nimekiri Euroopa Liidu raamistikku integreeritud Schengeni acquis′ sätete ning sellel põhinevate või sellega muul viisil seotud aktide kohta, mis on alates ühinemisest uutele liikmesriikidele siduvad ja neis kohaldatavad (osutatud protokolli artikli 4 lõikes 1)

III lisa

Protokolli artiklis 16 osutatud nimekiri: institutsioonide poolt vastuvõetud aktide kohandused

IV lisa

Protokolli artiklis 17 osutatud nimekiri: institutsioonide poolt vastuvõetud aktide täiendavad kohandused

V lisa

Protokolli artiklis 18 osutatud nimekiri: muud alalised sätted

VI lisa

Protokolli artiklis 20 osutatud nimekiri: üleminekumeetmed — Bulgaaria

VII lisa

Protokolli artiklis 20 osutatud nimekiri: üleminekumeetmed — Rumeenia

VIII lisa

Maaelu areng (osutatud protokolli artiklis 34)

IX lisa

Rumeenia poolt ühinemisläbirääkimiste lõpetamisel 14. detsembril 2004 võetud erikohustused ja heakskiidetud nõuded (osutatud ühinemisakti artiklis 39);

B.

Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu tekst koos seda muutvate või täiendavate lepingutega bulgaaria ja rumeenia keeles

V.

akt Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemistingimuste ja Euroopa Liidu aluslepingutesse tehtavate muudatuste kohta (edaspidi “ühinemisakt”);

VI.

allpool loetletud tekstid, mis on lisatud ühinemisaktile:

A.

I lisa

Konventsioonide ja protokollide loetelu, millega Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisel ühinevad (osutatud ühinemisakti artikli 3 lõikes 3)

II lisa

Nimekiri Euroopa Liidu raamistikku integreeritud Schengeni acquis′ sätete ning sellel põhinevate või sellega muul viisil seotud aktide kohta, mis on alates ühinemisest uutele liikmesriikidele siduvad ja neis kohaldatavad (osutatud ühinemisakti artikli 4 lõikes 1)

III lisa

Ühinemisakti artiklis 19 osutatud nimekiri: institutsioonide poolt vastuvõetud aktide kohandused

IV lisa

Ühinemisakti artiklis 20 osutatud nimekiri: institutsioonide poolt vastuvõetud aktide täiendavad kohandused

V lisa

Ühinemisakti artiklis 21 osutatud nimekiri: muud alalised sätted

VI lisa

Ühinemisakti artikli 23 osutatud nimekiri: üleminekumeetmed — Bulgaaria

VII lisa

Ühinemisakti artiklis 23 osutatud nimekiri: üleminekumeetmed — Rumeenia

VIII lisa

Maaelu areng (osutatud ühinemisakti artiklis 34)

IX lisa

Rumeenia poolt ühinemisläbirääkimiste lõpetamisel 14. detsembril 2004 võetud erikohustused ja heakskiidetud nõuded (osutatud ühinemisakti artiklis 39);

B.

Euroopa Liidu lepingu, Euroopa Ühenduse asutamislepingu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu tekst koos neid muutvate või täiendavate lepingutega, sealhulgas Taani Kuningriigi, Iirimaa ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ühinemise leping, Kreeka Vabariigi ühinemise leping, Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi ühinemise leping, Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemise leping ning Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemise leping bulgaaria ja rumeenia keeles.

2.

Kõrged lepinguosalised on jõudnud poliitilisele kokkuleppele institutsioonide poolt vastuvõetud ja ühinemisel nõutavate aktide kohandamise osas ning nad kutsuvad nõukogu ja komisjoni nimetatud kohandusi vastu võtma enne ühinemist vastavalt ühinemisprotokolli artiklile 56 või vajadusel ühinemisakti artiklile 56, nagu on osutatud ühinemislepingu artikli 4 lõikes 3, mida on liidu õiguse arengut arvesse võttes vajadusel täiendatud ja ajakohastatud.

3.

Kõrged lepinguosalised kohustuvad edastama komisjonile ja üksteisele kogu teabe, mida on vaja ühinemisprotokolli või vajadusel ühinemisakti kohaldamiseks. Vajaduse korral edastatakse selline teave piisavalt aegsasti enne ühinemist, et võimaldada alates ühinemiskuupäevast ühinemisprotokolli või vajadusel ühinemisakti täies mahus kohaldada, eelkõige seoses siseturu toimimisega. Sellega seoses on esmatähtis teatada ühinemisprotokolli artikli 53 või vajadusel ühinemisakti artikli 53 alusel aegsasti Bulgaaria ja Rumeenia poolt vastuvõetud meetmetest. Komisjon võib Bulgaaria Vabariigile ja Rumeeniale teatada aja, millal ta peab õigeks konkreetset teavet saada või edastada. Käesolevaks allakirjutamise päevaks edastati lepinguosalistele nimekiri teavitamiskohustustest veterinaarvaldkonnas.

4.

Täievolilised esindajad on võtnud arvesse järgmised käesolevale lõppaktile lisatud deklaratsioonid:

A.

Praeguste liikmeriikide ühisdeklaratsioonid

1.

Ühisdeklaratsioon töötajate vaba liikumise kohta: Bulgaaria

2.

Ühisdeklaratsioon kaunviljade kohta: Bulgaaria

3.

Ühisdeklaratsioon töötajate vaba liikumise kohta: Rumeenia

4.

Ühisdeklaratsioon maaelu arengu kohta: Bulgaaria ja Rumeenia

B.

Praeguste liikmesriikide ja komisjoni ühisdeklaratsioon

5.

Ühisdeklaratsioon Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisettevalmistuste kohta

C.

Erinevate praeguste liikmesriikide ühisdeklaratsioon

6.

Saksamaa Liitvabariigi ja Austria Vabariigi ühisdeklaratsioon töötajate vaba liikumise kohta: Bulgaaria ja Rumeenia

D.

Bulgaaria Vabariigi deklaratsioon

7.

Bulgaaria Vabariigi deklaratsioon slaavi tähestiku kasutamise kohta Euroopa Liidus

5.

Täievolilised esindajad on võtnud arvesse käesolevale lõppaktile lisatud kirjadevahetuse Euroopa Liidu ning Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia vahel teavitamis- ja konsulteerimiskorra kohta teatavate otsuste ja muude meetmete vastuvõtmiseks ühinemiseelsel perioodil.

Съставено в Люксембург на двадесет и пети април две хиляди и пета година.

Hecho en Luxemburgo, el veinticinco de abril del dos mil cinco.

V Lucemburku dne dvacátého pátého dubna dva tisíce pět.

Udfærdiget i Luxembourg den femogtyvende april to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am fünfundzwanzigsten April zweitausendfünf.

Kahe tuhande viienda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Luxembourg on the twenty‐fifth day of April in the year two thousand and five.

Fait à Luxembourg, le vingt‐cinq avril deux mille cinq.

Fatto a Lussembourgo, addi' venticinque aprile duemilacinque.

Luksemburgā, divtūkstoš piektā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai penktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer ötödik év április huszonötödik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' April tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Luxemburg, de vijfentwintigste april tweeduizend vijf.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwutysięcznego piątego.

Feito em Luxemburgo, em vinte e cinco de Abril de dois mil e cinco.

Întocmit la Luxemburg la douăzecişicinci aprilie anul două mii cinci.

V Luxembourgu, petindvajsetega aprila leta dva tisoč pet.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho piateho apríla dvetisícpäť.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Luxemburg den tjugofemte april tjugohundrafem.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image

Za prezidenta České republiky

Image

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Image

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi Presidendi nimel

Image

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Image

Por Su Majestad el Rey de España

Image

Pour le Président de la République française

Image

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Image

Per il Presidente della Repubblica italiana

Image

Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Image

Latvijas Republikas Valsts prezidentes vārdā

Image

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

Image

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság Elnöke rész réről

Image

Għall-President ta' Malta

Image

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Image

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Image

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pelo Presidente da República Portuguesa

Image

Pentru Preşedintele României

Image

Za predsednika Republike Slovenije

Image

Za prezidenta Slovenskej republiky

Image

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

Image

För Konungariket Sveriges regering

Image

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image


II.   DEKLARATSIOONID

A.   PRAEGUSTE LIIKMESRIIKIDE ÜHISDEKLARATSIOONID

1.   Ühisdeklaratsioon töötajate vaba liikumise kohta: Bulgaaria

Euroopa Liit rõhutab töötajate vaba liikumise korra suurt diferentseeritust ja paindlikkust. Liikmesriigid püüavad siseriikliku õiguse alusel parandada Bulgaaria kodanike juurdepääsu tööturule, et kiirendada acquis'ga kooskõlastamist. Selle tulemusena peaksid Bulgaaria kodanike töövõimalused Euroopa Liidus pärast Bulgaaria ühinemist oluliselt paranema. Veel kasutavad EL liikmesriigid kavandatud korda võimalikult hästi ära selleks, et töötajate vaba liikumise valdkonnas minna võimalikult kiiresti üle acquis' täielikule kohaldamisele.

2.   Ühisdeklaratsioon kaunviljade kohta: Bulgaaria

Seoses kaunviljadega on 29. septembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1782/2003(ELT L 270, 21.10.2003, lk 1) VIIIA lisas võetud arvesse 18 047 hektari suurune ala Bulgaaria siseriikliku ülemmäära arvutamiseks.

3.   Ühisdeklaratsioon töötajate vaba liikumise kohta: Rumeenia

Euroopa Liit rõhutab töötajate vaba liikumise korra suurt diferentseeritust ja paindlikkust. Liikmesriigid püüavad siseriikliku õiguse alusel parandada Rumeenia kodanike juurdepääsu tööturule, et kiirendada acquis'ga kooskõlastamist. Selle tulemusena peaksid Rumeenia kodanike töövõimalused Euroopa Liidus pärast Rumeenia ühinemist oluliselt paranema. Veel kasutavad EL liikmesriigid kavandatud korda võimalikult hästi ära selleks, et töötajate vaba liikumise valdkonnas minna võimalikult kiiresti üle acquis' täielikule kohaldamisele.

4.   Ühisdeklaratsioon maaelu arengu kohta: Bulgaaria ja Rumeenia

Ühinemisprotokolli artikli 34 lõikes 2 ja ühinemisakti artikli 34 lõikes 2 osutatud EAGGFi tagatisrahastust Bulgaariale ja Rumeeniale kolmeaastasel ajavahemikul 2007—2009 eraldatavate maaelu arengu kulukohustuste assigneeringute kohta märgib liit, et eeldada võib järgmisi eraldusi:

(miljonit eurot, 2004. aasta hindades)

 

2007

2008

2009

2007-2009

Bulgaaria

183

244

306

733

Rumeenia

577

770

961

2 308

Kokku

760

1 014

1 267

3 041

Bulgaariale ja Rumeeniale pärast kolmeaastast ajavahemikku 2007—2009 eraldatavate maaelu arengu assigneeringute määramisel lähtutakse olemasolevate eeskirjade või vahepeal aset leidnud poliitikareformidest tulenevate eeskirjade kohaldamisest.

B.   PRAEGUSTE LIIKMESRIIKIDE JA KOMISJONI ÜHISDEKLARATSIOON

5.   Ühisdeklaratsioon Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisettevalmistuste kohta

Euroopa Liit jätkab Bulgaaria ja Rumeenia ettevalmistuste ja edusammude, sealhulgas kõigis acquis' valdkondades võetud kohustuste tõhusa rakendamise tähelepanelikku jälgimist.

Euroopa Liit meenutab 16. ja 17. detsembril 2004 toimunud Euroopa Ülemkogu eesistuja lõppjäreldusi, eriti punktides 8 ja 12 toodud järeldusi, milles rõhutatakse, et Rumeenia puhul pööratakse erilist tähelepanu ettevalmistustele justiits- ja siseküsimuste, konkurentsi ja keskkonna valdkondades ning et Bulgaaria puhul pööratakse erilist tähelepanu ettevalmistustele justiits- ja siseküsimuste valdkonnas. Komisjon jätkab Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisettevalmistuste edusamme käsitlevate aastaaruannete ja vajaduse korral kaasnevate soovituste esitamist. Euroopa Liit tuletab meelde, et kaitseklauslitega kehtestatakse meetmed, mida olenevalt asjaoludest kasutatakse tõsiste probleemide lahendamiseks, mis võivad tekkida enne ühinemist või kolme aasta jooksul pärast ühinemist.

C.   ERINEVATE PRAEGUSTE LIIKMESRIIKIDE ÜHISDEKLARATSIOON

6.   Saksamaa Liitvabariigi ja Austria Vabariigi ühisdeklaratsioon töötajate vaba liikumise kohta: Bulgaaria ja Rumeenia

Nii ühinemisprotokolli kui ühinemisakti VI ja VII lisas töötajate vaba liikumist käsitlevate direktiivi 96/71/EÜ kohaste üleminekumeetmete punkti 13 sõnastust mõistavad Saksamaa Liitvabariik ja Austria Vabariik kokkuleppel komisjoniga nii, et väljend “teatavad piirkonnad” võib asjakohasel juhul tähendada ka kogu riigi territooriumi.

D.   BULGAARIA VABARIIGI DEKLARATSIOON

7.   Bulgaaria Vabariigi deklaratsioon slaavi tähestiku kasutamise kohta Euroopa Liidus

Bulgaaria keele tunnustamisega asutamislepingute autentse keelena ning Euroopa Liidu institutsioonides kasutatava ametliku ja töökeelena saab slaavi tähestikust üks kolmest Euroopa Liidus ametlikult kasutusel olevast tähestikust. Slaavi tähestik, mis on Euroopa kultuuripärandi oluline osa, kujutab endast Bulgaaria eriomast panust liidu keelelisse ja kultuurilisse mitmekesisusse.


III.   KIRJAVAHETUS

Kirjavahetus Euroopa Liidu ning Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia vahel teavitamis- ja konsulteerimiskorra kohta teatavate otsuste ja muude meetmete vastuvõtmiseks ühinemiseelsel perioodil

Austatud…,

Mul on au viidata ühinemisläbirääkimiste käigus tõstatatud küsimusele, mis puudutab teavitamis- ja konsulteerimiskorda teatavate otsuste ja muude meetmete vastuvõtmiseks Teie riigi Euroopa Liiduga ühinemisele eelneval perioodil.

Käesolevaga kinnitan, et Euroopa Liit võib sellise korraga nõustuda käesoleva kirja lisas sätestatud tingimustel ning seda võib kohaldada alates 1. oktoobrist 2004.

Oleksin tänulik, kui kinnitaksite, et Teie valitsus nõustub käesoleva kirja sisuga.

Lugupidamisega,

Austatud…,

Mul on au kinnitada, et olen kätte saanud Teie kirja, mis kõlab järgmiselt:

“Mul on au viidata ühinemisläbirääkimiste käigus tõstatatud küsimusele, mis puudutab teavitamis- ja konsulteerimiskorda teatavate otsuste ja muude meetmete vastuvõtmiseks Teie riigi Euroopa Liiduga ühinemisele eelneval perioodil.

Käesolevaga kinnitan, et Euroopa Liit võib sellise korraga nõustuda käesoleva kirja lisas sätestatud tingimustel ning seda võib kohaldada alates 1. oktoobrist 2004.

Oleksin tänulik, kui kinnitaksite, et Teie valitsus nõustub käesoleva kirja sisuga.”

Mul on au kinnitada, et minu valitsus nõustub selle kirja sisuga.

Lugupidamisega,

LISA

Teavitamis- ja konsulteerimiskord teatavate otsuste ja muude meetmete vastuvõtmiseks ühinemiseelsel perioodil

I.

1.

Selleks, et tagada Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia (edaspidi “ühinevad riigid”) piisav informeeritus, antakse kõikidest ettepanekutest, teatistest, soovitustest ja algatustest, mis võiksid viia Euroopa Liidu institutsioonide või organite otsusteni, pärast nende nõukogule edastamist ühinevatele riikidele teada.

2.

Konsultatsioonid toimuvad ühineva riigi põhjendatud taotlusel, milles näidatakse selgesti ära tema huvid liidu tulevase liikmena ja tema märkused.

3.

Haldusotsuste üle konsultatsioone üldjuhul ei peeta.

4.

Konsultatsioonid toimuvad liidu ja ühinevate riikide esindajatest koosnevas ajutises komitees. Välja arvatud ühineva riigi põhjendatud vastuväite puhul, võivad konsultatsioonid toimuda elektrooniliste sõnumite vahetamise teel, eelkõige ühise välis- ja julgeolekupoliitika osas.

5.

Liidu poolt kuuluvad ajutisse komiteesse alaliste esindajate komitee liikmed või nende poolt selleks määratud isikud. Vajaduse korral võivad liikmeteks olla poliitika- ja julgeolekukomitee liikmed. Komisjonil palutakse saata konsultatsioonidele oma esindaja.

6.

Ajutist komiteed abistab konverentsi sekretariaat, kelle tegevust sel otstarbel pikendatakse.

7.

Tavaliselt toimuvad konsultatsioonid niipea, kui nõukogu otsuse või ühise seisukoha vastuvõtmiseks liidu tasandil tehtava eeltöö tulemusena on koostatud ühissuunised, mis võimaldavad konsultatsioone edukalt korraldada.

8.

Kui pärast konsultatsioone jäävad püsima tõsised raskused, võib ühineva riigi taotlusel tõstatada küsimuse ministrite tasandil.

9.

Eelmisi sätteid kohaldatakse mutatis mutandis Euroopa Investeerimispanga juhatajate nõukogu otsuste suhtes.

10.

Eelmistes lõigetes sätestatud korda kohaldatakse ka kõikide ühinevate riikide otsuste suhtes, mis võivad mõjutada nende kui liidu tulevaste liikmete kohustusi.

II.

11.

Liit ning Bulgaaria Vabariik ja Rumeenia võtavad vajalikke meetmeid tagamaks, et nende ühinemine Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia Euroopa Liitu vastuvõtmise tingimusi ja korda käsitleva protokolli artikli 3 lõikes 3, artikli 6 lõigetes 2 ja 6 ning Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemistingimusi käsitleva akti artikli 3 lõikes 3 ning artikli 6 lõigetes 2 ja 6 nimetatud lepingute ja konventsioonidega toimuks võimalikult samaaegselt ühinemislepingu jõustumisega nimetatud protokollis ja aktis sätestatud tingimustel.

12.

Kui liikmesriikidevahelised lepingud või konventsioonid on olemas üksnes eelnõu kujul ning tõenäoliselt neid ühinemiseelsel ajal alla ei kirjutata, kutsutakse ühinevaid riike pärast ühinemislepingule allakirjutamist ning kooskõlas vastava korraga osalema nende eelnõude ettevalmistamises positiivses vaimus ning nõnda, et nende sõlmimisele kaasa aidata.

13.

Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia Euroopa Liitu vastuvõtmise tingimusi ja korda käsitleva protokolli artikli 6 lõike 2 teises lõigus ning Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemistingimusi käsitleva akti artikli 6 lõike 2 teises lõigus nimetatud protokollide üle lepinguosalistega peetavatel läbirääkimistel osalevad ühinevate riikide esindajad töös vaatlejatena praeguste liikmesriikide esindajate kõrval.

14.

Teatavaid ühenduse sõlmitud mittesooduslepinguid, mis jäävad pärast ühinemiskuupäeva kehtima, võidakse kohandada või muuta, et võtta arvesse liidu laienemist. Nende kohanduste või muudatuste üle peab ühendus läbirääkimisi koostöös ühinevate riikide esindajatega vastavalt eelmises lõigus ettenähtud korrale.

III.

15.

Institutsioonid koostavad õigeaegselt Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia Euroopa Liitu vastuvõtmise tingimusi ja korda käsitleva protokolli artiklites 58 ja 60 ning Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemistingimusi käsitleva akti artiklites 58 ja 60 nimetatud tekstid. Sel eesmärgil edastavad Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia valitsused institutsioonidele aegsasti nende tekstide tõlked.


Top