EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02020R0402-20200321

Consolidated text: Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2020/402, 14. Märts 2020 millega seatakse teatavate toodete ekspordi tingimuseks ekspordiloa esitamine

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/402/2020-03-21

02020R0402 — ET — 21.03.2020 — 001.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/402,

14. Märts 2020

millega seatakse teatavate toodete ekspordi tingimuseks ekspordiloa esitamine

(ELT L 077I 15.3.2020, lk 1)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/426, 19. märts 2020,

  L 84I

1

20.3.2020
▼B

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/402,

14. Märts 2020

millega seatakse teatavate toodete ekspordi tingimuseks ekspordiloa esitamineArtikkel 1

Ekspordiluba

1.  I lisas loetletud isikukaitsevahendite eksportimiseks väljapoole liitu on vaja II lisas sätestatud vormi kohaselt koostatud ekspordiluba, olenemata sellest, kas tooted pärinevad liidust või mitte. Sellise loa annavad eksportija asukohaliikmesriigi pädevad asutused ning see väljastatakse kirjalikult või elektrooniliselt.

2.  Kui sellist ekspordiluba ei esitata, on eksport keelatud.

▼M1

3.  Ekspordi suhtes Norrasse, Islandile, Liechtensteini ja Šveitsi, samuti asutamislepingu II lisas loetletud ülemeremaadesse ja -territooriumidele ning Fääri saartele, Andorrasse, San Marinosse ja Vatikani Linnriiki ei kohaldata lõigetes 1 ja 2 sätestatud meetmeid.

▼B

Artikkel 2

Menetluslikud aspektid

1.  Kui kaitsevahendid asuvad ühes või mitmes liikmesriigis, mis ei ole see liikmesriik, kus ekspordiloa taotlus esitati, tuleb see asjaolu taotluses ära märkida. Selle liikmesriigi pädevad asutused, kellele ekspordiloa taotlus esitati, konsulteerivad viivitamata asjaomase ühe või mitme liikmesriigi pädevate asutustega ja esitavad asjakohase teabe. Liikmesriik või liikmesriigid, kellega on konsulteeritud, teatavad 10 tööpäeva jooksul loa andmisega seotud võimalikest vastuväidetest, mis on siduvad selle liikmesriigi jaoks, kus taotlus esitati.

2.  Liikmesriigid menetlevad ekspordilubade taotlusi riigisisese õiguse või tavaga kindlaks määratud ajavahemiku jooksul, mis ei ületa viit tööpäeva alates kuupäevast, mil pädevatele asutustele esitati kogu nõutud teave. Erandlikel asjaoludel ja nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võib seda tähtaega pikendada veel viie tööpäeva võrra.

3.  Käesoleva määruse kohase ekspordiloa andmise üle otsustamisel võtavad liikmesriigid arvesse kõiki asjakohaseid kaalutlusi, sealhulgas vajaduse korral seda, kas ekspordiga aidatakse muu hulgas:

— 
täita tarnekohustusi ühise hankemenetluse raames vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta otsuse nr 1082/2013/EL (tõsiste piiriüleste terviseohtude kohta) ( 1 ) artiklile 5;
— 
toetada kooskõlastatud toetusmeetmeid, mida koordineerib kriisidele poliitilist reageerimist käsitlev ELi integreeritud kord (IPCR), Euroopa Komisjon või muud liidu institutsioonid;

▼M1

— 
vastata abitaotlustele, mille adressaat ja käsitleja on liidu elanikkonnakaitse mehhanism, kolmandad riigid või rahvusvahelised organisatsioonid, ning võimaldada humanitaarabiga seotud hädaabitarneid;

▼B

— 
toetada Genfi konventsiooni alusel kaitstud tugiettevõtete põhikirjajärgset tegevust välismaal, kui see ei kahjusta nende võimet töötada riikliku tugiettevõttena;
— 
toetada Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) globaalset haiguspuhangutest teavitamise ja neile reageerimise võrgustikku (GOARN);
— 
varustada ELi liikmesriikide välisoperatsioone, sealhulgas sõjalisi operatsioone, rahvusvahelisi politseimissioone ja/või rahvusvahelisi tsiviilrahuvalvemissioone;
— 
varustada ELi ja liikmesriikide delegatsioone välismaal.

4.  Liikmesriigid võivad otsustada kasutada ekspordilubade taotluste menetlemiseks elektroonilisi dokumente.

Artikkel 3

Lõppsätted

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval ja seda kohaldatakse kuus nädalat. Selle kohaldamine lõpeb automaatselt kõnealuse kuuenädalase ajavahemiku lõppedes.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
I LISA

Kaitsevahendid

Käesolevas lisas loetletud vahendid vastavad määruse (EL) 2016/425 ( 2 ) sätetele.Kategooria

Kirjeldus

CN-koodid

Kaitseprillid ja -sirmid

— Kaitse potentsiaalselt nakkusohtliku materjali eest

— Silmade ja silmaümbruse ümbritsemine

— Ühilduvad erinevate filtreerivate näokatete ja näomaskide mudelitega

— Läbipaistev lääts

— Korduvalt (puhastatavad ja desinfitseeritavad) või ühekordselt kasutatavad tooted

ex 9004 90 10

ex 9004 90 90

Näokaitsmed

— Vahendid näopiirkonna ja sellega seotud limaskestade (nt silmad, nina, suu) kaitseks potentsiaalselt nakkusohtliku materjali eest

— Sisaldab läbipaistvast materjalist sirmi

— Tavaliselt sisaldab see üle näo kinnitamise vahendeid (nt: paelad, regulaatorkinnitid oimupiirkonnas)

— Võib sisaldada allpool kirjeldatud suu- ja ninakaitsevahendeid

— Korduvalt (puhastatavad ja desinfitseeritavad) või ühekordselt kasutatavad

ex 3926 90 97

ex 9020 00 00

Suu- ja ninakaitsevahendid

— Maskid kandja kaitsmiseks potentsiaalselt nakkusohtliku materjali eest ja keskkonna kaitsmiseks kandja levitatava potentsiaalselt nakkusohtliku materjali eest

— Võivad sisaldada eespool kirjeldatud näokaitset

— Varustatud asendatava filtriga või ilma selleta

ex 6307 90 98

ex 9020 00 00

Kaitseriietus

Riietus (nt kittel, ülikond) kandja kaitsmiseks potentsiaalselt nakkusohtliku materjali eest ja keskkonna kaitsmiseks kandja levitatava potentsiaalselt nakkusohtliku materjali eest

ex 3926 20 00

ex 4015 90 00

ex 6113 00

ex  61 14

ex 6210 10 10

ex 6210 10 92

ex 6210 10 98

ex 6210 20 00

ex 6210 30 00

ex 6210 40 00

ex 6210 50 00

ex 6211 32 10

ex 6211 32 90

ex 6211 33 10

ex 6211 33 90

ex 6211 39 00

ex 6211 42 10

ex 6211 42 90

ex 6211 43 10

ex 6211 43 90

ex 6211 49 00

ex 9020 00 00

Kindad

Kindad kandja kaitsmiseks potentsiaalselt nakkusohtliku materjali eest ja keskkonna kaitsmiseks kandja levitatava potentsiaalselt nakkusohtliku materjali eest

ex 3926 20 00

ex 4015 11 00

ex 4015 19 00

ex 6116 10 20

ex 6116 10 80

ex 6216 00 00
II LISA

Artiklis 1 osutatud ekspordiloa vormide näidis

Ekspordiloa andmisel püüavad liikmesriigid tagada, et ekspordilubade vormidel oleks selgelt näha, millise loaga on tegemist. See ekspordiluba kehtib kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides oma kehtivusaja lõpuni.EUROOPA LIIT

Isikukaitsevahendite eksport (määrus (EL) 2020/402)

1.  Eksportija

(olemasolu korral EORI-number)

2.  Loa number

3.  Kehtivusaja lõppkuupäev

4.  Väljaandev asutus

5.  Sihtriik

6.  Lõppsaaja

7.  Kauba kood

8.  Kogus

9.  Ühik

10.  Kauba kirjeldus

11.  Asukoht

7.  Kauba kood

8.  Kogus

9.  Ühik

10.  Kauba kirjeldus

11.  Asukoht

7.  Kauba kood

8.  Kogus

9.  Ühik

10.  Kauba kirjeldus

11.  Asukoht

7.  Kauba kood

8.  Kogus

9.  Ühik

10.  Kauba kirjeldus

11.  Asukoht

12.  Allkiri, koht ja kuupäev, tempel

Ekspordiloa vormi selgitavad märkused

Kõikide lahtrite täitmine on kohustuslik, kui ei ole märgitud teisiti.

Lahtreid 7–11 on korratud neli korda, et oleks võimalik taotleda luba nelja erineva toote jaoks.Lahter 1

Eksportija

Loa saanud eksportija täielik nimi ja aadress + EORI-number, kui see on asjakohane.

Lahter 2

Loa number

Loa numbri täidab ekspordiloa välja andnud asutus ja see on järgmises vormis: XXyyyy999999, kus XX on väljaandva liikmesriigi kahetäheline geonomenklatuuri kood (1), yyyy on loa väljaandmise neljakohaline aasta, 999999 on kombinatsioonis XXyyyy kasutatav kordumatu kuuekohaline number, mille on määranud väljaandev asutus.

Lahter 3

Kehtivusaja lõppkuupäev

Väljaandev asutus võib määrata loa kehtivusaja lõppkuupäeva. See kuupäev ei tohi olla hilisem kui kuus nädalat pärast käesoleva määruse jõustumist.

Kui väljaandev asutus ei ole kehtivusaja lõppkuupäeva kindlaks määranud, aegub luba hiljemalt kuus nädalat pärast käesoleva määruse jõustumist.

Lahter 4

Väljaandev asutus

Ekspordiloa välja andnud liikmesriigi asutuse täielik nimi ja aadress.

Lahter 5

Sihtriik

Loaga hõlmatud kauba sihtriigi kahetäheline geonomenklatuuri kood.

Lahter 6

Lõppsaaja

Kauba lõppsaaja täielik nimi ja aadress, kui lõppsaaja on loa väljaandmise ajal teada + EORI-number, kui see on asjakohane. Kui lõppsaaja ei ole loa väljaandmise ajal teada, tuleb see lahter tühjaks jätta.

Lahter 7

Kauba kood

Harmoneeritud süsteemi või kombineeritud nomenklatuuri (2) numbriline kood, mille alla eksporditav kaup loa välja andmisel klassifitseeritakse.

Lahter 8

Kogus

Lahtris 9 nimetatud ühikus mõõdetud kaubakogus.

Lahter 9

Ühik

Mõõtühik, milles lahtris 8 nimetatud kogus on väljendatud. Ühikud, mida tuleb kasutada, on „P/ST“ tükiarvu järgi arvestatavate kaupade (nt maskid) puhul ja „PA“ paaride arvu järgi arvestatavate kaupade (nt kindad) puhul.

Lahter 10

Kauba kirjeldus

Selgesõnaline kirjeldus, mis on piisavalt täpne, et kaupa oleks võimalik identifitseerida.

Lahter 11

Asukoht

Selle liikmesriigi geonomenklatuuri kood, kus kaup asub. Kui kaup asub väljaandva asutuse liikmesriigis, tuleb see lahter tühjaks jätta.

Lahter 12

Allkiri, tempel, koht ja kuupäev

Välja andnud asutuse allkiri ja tempel. Loa väljaandmise koht ja kuupäev.

(1)   Komisjoni 27. novembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1106/2012, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 471/2009 (mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega) seoses riikide ja territooriumide nomenklatuuri ajakohastamisega (ELT L 328, 28.11.2012, lk 7).

(2)   Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrus (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1).( 1 ) ELT L 293, 5.11.2013, lk 1.

( 2 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrus (EL) 2016/425, mis käsitleb isikukaitsevahendeid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/686/EMÜ (ELT L 81, 31.3.2016, lk 51).

Top