EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02020D1999-20211213

Consolidated text: Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/1999 7. detsember 2020, mis käsitleb inimõiguste raske rikkumise vastu suunatud piiravaid meetmeid

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1999/2021-12-13

02020D1999 — ET — 13.12.2021 — 004.002


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2020/1999

7. detsember 2020,

mis käsitleb inimõiguste raske rikkumise vastu suunatud piiravaid meetmeid

(ELT L 410I 7.12.2020, lk 13)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2021/372, 2. märts 2021,

  L 71I

6

2.3.2021

►M2

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2021/481, 22. märts 2021,

  L 99I

25

22.3.2021

►M3

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2021/2160, 6. detsember 2021,

  L 436

40

7.12.2021

►M4

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2021/2197, 13. detsember 2021,

  L 445I

17

13.12.2021


Parandatud:

►C1

Parandus, ELT L 035, 17.2.2022, lk  21 (2021/2160)
▼B

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2020/1999

7. detsember 2020,

mis käsitleb inimõiguste raske rikkumise vastu suunatud piiravaid meetmeidArtikkel 1

1.  

Käesoleva otsusega kehtestatakse sihipäraste piiravate meetmete raamistik, et reageerida inimõiguste rasketele rikkumistele kõikjal maailmas. Käesolevat otsust kohaldatakse alljärgneva suhtes:

a) 

genotsiid;

b) 

inimsusvastased kuriteod;

c) 

järgmised inimõiguste rasked rikkumised:

i) 

piinamine ja muu julm, ebainimlik või inimväärikust alandav kohtlemine või karistamine,

ii) 

orjapidamine,

iii) 

kohtuväline, kiir- või omavoliline hukkamine või tapmine,

iv) 

isikute kadunuks jääma sundimine,

v) 

meelevaldne vahistamine või kinnipidamine;

d) 

muu inimõiguste rikkumine, kaasa arvatud muu hulgas järgmised rikkumised niivõrd, kuivõrd need on ELi lepingu artiklis 21 sätestatud ühise välis- ja julgeolekupoliitika eesmärkide seisukohast ulatuslikud, süstemaatilised või muul viisil rasked:

i) 

inimkaubandus, samuti selline käesolevas artiklis osutatud inimõiguste rikkumine, mille on toime pannud inimsmugeldajad,

ii) 

seksuaalne ja sooline vägivald,

iii) 

rahumeelse kogunemise vabaduse ja ühinemisvabaduse rikkumine,

iv) 

arvamus- ja väljendusvabaduse rikkumine,

v) 

usu- ja veendumusvabaduse rikkumine.

2.  

Lõike 1 kohaldamisel tuleks arvesse võtta rahvusvahelist tavaõigust ja laialdaselt tunnustatud rahvusvahelise õiguse akte, nagu:

a) 

kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakt;

b) 

majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvaheline pakt;

c) 

genotsiidi vältimise ja selle eest karistamise konventsioon;

d) 

piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastane konventsioon;

e) 

rassilise diskrimineerimise kõigi vormide kõrvaldamise rahvusvaheline konventsioon;

f) 

naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise konventsioon;

g) 

lapse õiguste konventsioon;

h) 

kõigi isikute kaitsmist kadunuks jääma sundimise eest käsitlev rahvusvaheline konventsioon;

i) 

puuetega inimeste õiguste konventsioon;

j) 

rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni täiendav naiste ja lastega kaubitsemise ning muu inimkaubanduse ärahoidmise ja selle kuriteo eest karistamise protokoll;

k) 

Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuut;

l) 

Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon.

3.  

Käesoleva otsuse tähenduses võivad füüsiliste või juriidiliste isikute ja üksuste või asutuste hulka kuuluda:

a) 

riiklikud osalejad;

b) 

muud osalejad, kes omavad tegelikku kontrolli või võimu teatava territooriumi üle;

c) 

muud valitsusvälised osalejad.

4.  

Kui nõukogu kehtestab või muudab lisas esitatud nimekirja seoses lõike 3 punkti c kohaste muude valitsusväliste osalejatega, võtab ta eelkõige arvesse järgmisi eriaspekte:

a) 

ELi lepingu artiklis 21 sätestatud ühise välis- ja julgeolekupoliitika eesmärgid ning

b) 

rikkumise raskus ja/või mõju.

Artikkel 2

1.  

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et takistada järgmistel isikutel oma territooriumile siseneda või seda läbida:

a) 

füüsilised isikud, kes vastutavad artikli 1 lõikes 1 sätestatud tegude eest;

b) 

füüsilised isikud, kes pakuvad rahalist, tehnilist või materiaalset toetust artikli 1 lõikes 1 sätestatud tegudeks või on nendega muul viisil seotud, sealhulgas mis puudutab selliste tegude kavandamist ja juhtimist, nende tegemiseks käsu andmist, neile kaasa aitamist, nende ettevalmistamist, nende hõlbustamist või neile õhutamist;

c) 

füüsilised isikud, keda seostatakse nende füüsiliste isikutega, kes on hõlmatud punktidega a ja b,

ning kes on loetletud lisas.

2.  
Lõikega 1 ei kohustata liikmesriiki keelama oma kodanike sisenemist oma territooriumile.
3.  

Lõige 1 ei piira neid juhtumeid, kui liikmesriiki seob rahvusvahelisest õigusest tulenev kohustus, eelkõige:

a) 

rahvusvahelise valitsustevahelise organisatsiooni asukohariigina;

b) 

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kokku kutsutud või selle egiidi all toimuva rahvusvahelise konverentsi korraldajariigina;

c) 

privileege ja immuniteete kehtestava mitmepoolse lepingu alusel või

d) 

tulenevalt Püha Tooli (Vatikan) ja Itaalia vahel 1929. aastal sõlmitud lepingust (Lateraani pakt).

4.  
Lõiget 3 loetakse kohalduvaks ka juhul, kui liikmesriik on Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) asukohariik.
5.  
Nõukogu tuleb nõuetekohaselt teavitada kõigist liikmesriigi poolt lõike 3 või 4 kohaselt tehtud eranditest.
6.  
Liikmesriigid võivad teha erandeid lõike 1 alusel kehtestatud meetmetest, kui reisimine on õigustatud seoses kiireloomuliste humanitaarvajadustega või osalemisega valitsustevahelistel kohtumistel, liidu toel toimuvatel või liidu korraldatud kohtumistel või OSCE eesistujaks oleva liikmesriigi korraldatud kohtumistel, kus peetakse poliitilist dialoogi, mis otseselt edendab piiravate meetmete poliitilisi eesmärke, sealhulgas inimõiguste raske rikkumise lõpetamist ja inimõiguste edendamist.
7.  
Liikmesriik võib samuti teha erandeid lõike 1 alusel kehtestatud meetmetest, kui territooriumile sisenemine või selle läbimine on vajalik kohtumenetluse läbiviimiseks.
8.  
Liikmesriik, kes soovib teha lõikes 6 või 7 osutatud erandeid, teatab sellest nõukogule kirjalikult. Erand loetakse tehtuks, kui vähemalt üks nõukogu liige ei esita kirjalikku vastuväidet kahe tööpäeva jooksul alates teatise saamisest kavandatava erandi kohta. Kui üks või mitu nõukogu liiget peaks esitama vastuväite, võib nõukogu otsustada kavandatava erandi tegemise kvalifitseeritud häälteenamuse alusel.
9.  
Kui liikmesriik lubab lisas loetletud isikutel lõike 3, 4, 6, 7 või 8 alusel oma territooriumile siseneda või seda läbida, kehtib luba rangelt ainult sel eesmärgil, milleks see anti, ning üksnes isikute suhtes, keda see otseselt puudutab.

Artikkel 3

1.  

Külmutatakse kõik rahalised vahendid ja majandusressursid, mida omavad, valdavad või kontrollivad:

a) 

füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused, kes vastutavad artikli 1 lõikes 1 sätestatud tegude eest;

b) 

füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused, kes pakuvad rahalist, tehnilist või materiaalset toetust artikli 1 lõikes 1 sätestatud tegudeks või on nendega muul viisil seotud, sealhulgas mis puudutab selliste tegude kavandamist ja juhtimist, nende tegemiseks käsu andmist, neile kaasa aitamist, nende ettevalmistamist, nende hõlbustamist või neile õhutamist;

c) 

füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused, kes on seotud punktides a ja b nimetatud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutustega,

ning kes on loetletud lisas.

2.  
Lisas loetletud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele ega nende kasuks ei tehta otseselt ega kaudselt kättesaadavaks rahalisi vahendeid ega majandusressursse.
3.  

Erandina lõigetest 1 ja 2 võivad liikmesriikide pädevad asutused anda loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks või kättesaadavaks tegemiseks vastavalt tingimustele, mida nad asjakohaseks peavad, ning pärast seda, kui nad on teinud kindlaks, et need rahalised vahendid või majandusressursid on:

a) 

vajalikud lisas loetletud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste või selliste füüsiliste isikute ülalpeetavate pereliikmete põhivajaduste katmiseks, sealhulgas toidu, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude, maksude, kindlustusmaksete ning kommunaalteenuste eest tasumiseks;

b) 

ette nähtud üksnes õigusabiteenustega seotud mõistliku töötasu maksmiseks või nendest teenustest tulenevate kulude hüvitamiseks;

c) 

ette nähtud üksnes tasu või teenustasu maksmiseks külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest;

d) 

vajalikud erakorraliste kulutuste katteks, tingimusel et asjaomane pädev asutus on vähemalt kaks nädalat enne loa andmist teavitanud teiste liikmesriikide pädevaid asutusi ja komisjoni põhjustest, mille alusel ta peab vajalikuks konkreetse loa andmist, või

e) 

makstavad rahvusvahelise õiguse alusel puutumatu diplomaatilise või konsulaaresinduse või rahvusvahelise organisatsiooni pangakontole või pangakontolt, kui sellised maksed on ette nähtud diplomaatilise või konsulaaresinduse või rahvusvahelise organisatsiooni ametlikel eesmärkidel kasutamiseks.

Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest käesoleva lõike alusel antud lubadest.

4.  

Erandina lõikest 1 võivad liikmesriikide pädevad asutused anda loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks, kui on täidetud järgmised tingimused:

a) 

vahekohus on teinud kõnealuste rahaliste vahendite või majandusressursside kohta otsuse enne kuupäeva, mil lõikes 1 osutatud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus kanti lisas esitatud loetellu, või nende kohta on liidus enne või pärast kõnealust kuupäeva tehtud kohtu- või haldusotsus või asjaomases liikmesriigis täitmisele pööratav kohtuotsus;

b) 

rahalisi vahendeid või majandusressursse kasutatakse ainult sellise otsusega tagatud või kehtivaks tunnistatud nõuete rahuldamiseks kõnealuseid nõudeid omavate isikute õigusi reguleerivate õigusnormidega seatud piires;

c) 

otsus ei ole tehtud lisas loetletud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kasuks ning

d) 

otsuse tunnustamine ei ole vastuolus asjaomase liikmesriigi avaliku korraga.

Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest käesoleva lõike alusel antud lubadest.

5.  
Lõige 1 ei takista lisas esitatud loetellu kantud füüsilist või juriidilist isikut, üksust või asutust tegemast makset, mis tuleneb lepingust või kokkuleppest või kohustusest, mis on sõlmitud või tekkis enne asjaomase füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse lisas esitatud loetellu kandmise kuupäeva, tingimusel et asjaomane liikmesriik on teinud kindlaks, et makse otseseks või kaudseks saajaks ei ole lõikes 1 osutatud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus.
6.  

Lõiget 2 ei kohaldata külmutatud kontodele lisatud järgmiste summade suhtes:

a) 

nende kontode intressid või muud tulud;

b) 

maksed, mis tulenevad lepingust, kokkuleppest või kohustusest, mis sõlmiti või tekkis enne kuupäeva, mil nende kontode suhtes hakati kohaldama lõigetes 1 ja 2 sätestatud meetmeid, või

c) 

maksed, mis kuuluvad tasumisele mõnes liikmesriigis tehtud või asjaomases liikmesriigis täitmisele pööratava kohtu- või haldusotsuse või vahekohtu otsuse alusel, eeldusel et selliste intresside, muude tulude ja maksete suhtes kohaldatakse jätkuvalt lõikes 1 sätestatud meetmeid.

Artikkel 4

1.  
Erandina artikli 3 lõigetest 1 ja 2 võivad liikmesriikide pädevad asutused tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, anda loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks või teha teatavad rahalised vahendid või majandusressursid kättesaadavaks pärast seda, kui nad on kindlaks teinud, et need rahalised vahendid või majandusressursid on vajalikud humanitaartegevuseks, näiteks abi kohaletoimetamine või selle hõlbustamine (sealhulgas ravimid, toit või humanitaartöötajate transport ja sellega seotud abi), või evakueerimiseks.
2.  
Asjaomased liikmesriigid teavitavad teisi liikmesriike ja komisjoni käesoleva artikli alusel antud lubadest nelja nädala jooksul pärast loa andmist.

Artikkel 5

1.  
Nõukogu kehtestab liikmesriigi või kõrge esindaja ettepanekul ühehäälselt lisas esitatud loetelu ja teeb selles muudatusi.
2.  
Nõukogu edastab lõikes 1 osutatud otsused, sealhulgas loetellu kandmise põhjused, asjaomasele füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele kas otse, juhul kui aadress on teada, või teatise avaldamise kaudu, andes asjaomasele füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele võimaluse esitada märkusi.
3.  
Kui esitatakse märkusi või uusi olulisi tõendeid, vaatab nõukogu lõikes 1 osutatud otsused läbi ning teavitab vastavalt asjaomast füüsilist või juriidilist isikut, üksust või asutust.

Artikkel 6

1.  
Lisa sisaldab artiklites 2 ja 3 osutatud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste loetellu kandmise põhjuseid.
2.  
Lisa sisaldab asjaomaste füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste tuvastamiseks vajalikku kättesaadavat teavet. Füüsiliste isikute puhul võib selline teave sisaldada järgmist: nimed ja varjunimed; sünniaeg ja -koht; kodakondsus; passi ja isikutunnistuse numbrid; sugu; aadress (kui see on teada); positsioon või amet. Juriidiliste isikute, üksuste või asutuste puhul võib selline teave sisaldada nimesid, registrisse kandmise kohta ja kuupäeva, registrinumbrit ja tegevuskohta.

Artikkel 7

1.  

Nõukogu ja kõrge esindaja töötlevad isikuandmeid käesolevast otsusest tulenevate ülesannete täitmiseks, eelkõige:

a) 

lisasse tehtavate muudatuste ettevalmistamiseks ja sisseviimiseks, mida teeb nõukogu;

b) 

lisasse tehtavate muudatuste ettevalmistamiseks, mida teeb kõrge esindaja.

2.  
Nõukogu ja kõrge esindaja võivad, kui see on asjakohane, töödelda andmeid, mis käsitlevad loetellu kantud füüsiliste isikute toimepandud kuritegusid ja süüdimõistvaid kohtuotsuseid või selliste isikutega seotud julgeolekumeetmeid, ainult ulatuses, mis on vajalik lisa koostamiseks.
3.  
Käesoleva otsuse kohaldamisel nimetatakse nõukogu ja kõrge esindaja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1725 ( 1 ) artikli 3 punkti 8 tähenduses vastutavaks töötlejaks, et tagada asjaomaste füüsiliste isikute võimalus kasutada määrusest (EL) 2018/1725 tulenevaid õigusi.

Artikkel 8

Lepingu või tehingu puhul, mille täitmist on otseselt või kaudselt, tervikuna või osaliselt mõjutanud käesoleva otsusega kehtestatud meetmed, ei rahuldata ühtki nõuet, sealhulgas hüvitisnõuet ega muud samalaadset nõuet, nagu tasaarvestusnõue või tagatisnõue, eelkõige nõuet, mille eesmärk on mis tahes vormis võlakirja, tagatise või hüvitise, eelkõige finantstagatise või kahjuhüvitise, pikendamine või väljamaksmine, kui selle esitajaks on:

a) 

lisas loetletud füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused;

b) 

füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus, kes tegutseb mõne punktis a osutatud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kaudu või tema nimel.

Artikkel 9

Käesolevas otsuses sätestatud meetmete võimalikult suure mõju tagamiseks kutsub liit kolmandaid riike üles võtma käesolevas otsuses sätestatutega sarnaseid piiravaid meetmeid.

▼M3

Artikkel 10

Käesolevat otsust kohaldatakse kuni 8. detsembrini 2023 ning see vaadatakse korrapäraselt läbi. Artiklites 2 ja 3 sätestatud meetmeid kohaldatakse lisas loetletud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste suhtes kuni 8. detsembrini 2022.

▼B

Artikkel 11

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
LISA

Artiklites 2 ja 3 osutatud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetelu

A. 

Füüsilised isikud

▼M1 

►M2  Nimed (transliteratsioon ladina tähestikku) ◄

►M2  Nimed ◄

Tuvastamisandmed

Loetellu kandmise põhjused

Loetellu kandmise kuupäev

1.

Alexander (Alexandr) Petrovich KALASHNIKOV

Aлександр Петрович КАЛАШНИКОВ

Ametikoht(-kohad): Venemaa Föderaalse Vanglaameti (FSIN) direktor (Director of the Russian Federal Penitentiary Service (FSIN))

Sünniaeg: 27. jaanuar 1964

Sünnikoht: Tatarsk, Novosibirski oblast, Vene NFSV (praegune Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Vene

Sugu: mees

Alexander Kalashnikov on alates 8. oktoobrist 2019 olnud Venemaa Föderaalse Vanglaameti (FSIN) direktor. Sel ametikohal juhib ta FSINi kogu tegevust. FSINi direktorina vastutab ta inimõiguste raskete rikkumiste, sealhulgas meelevaldsete vahistamiste ja kinnipidamiste eest Venemaal.

Seoses Aleksei Navalnõiga, kui Navalnõi oli Saksamaal ravil (september 2020 – jaanuar 2021) pärast seda, kui teda oli mürgitatud Novitšoki rühma kuuluva toksilise närvimürgiga, nõudis FSIN 28. detsembril 2020, et ta ilmuks viivitamatult kriminaalhooldusametniku juurde, sest vastasel juhul ootab teda vanglakaristus pettuse eest mõistetud tingimisi karistuse tingimuste rikkumise eest. 2018. aastal tunnistas Euroopa Inimõiguste Kohus kõnealuse pettuse eest mõistetud karistuse meelevaldseks ja ebaõiglaseks. 17. jaanuaril 2021 pidasid FSINi ohvitserid Alexander Kalashnikovi korraldusel Aleksei Navalnõi pärast Moskva lennujaama saabumist kinni. Aleksei Navalnõi arreteerimine põhineb Himki linnakohtu otsusel, mis omakorda tehti FSINi nõudmisel. FSIN nõudis juba 2020. aasta detsembri lõpus, et kohus asendaks Aleksei Navalnõi tingimisi karistuse vanglakaristusega. 17. veebruaril 2021 nõudis Euroopa Inimõiguste Kohus Venemaa Föderatsiooni valitsuselt Aleksei Navalnõi vabastamist.

2. märts 2021

2.

Alexander (Alexandr) Ivanovich BASTRYKIN

Алексaндр Ивaнович БАСТРЫКИН

Ametikoht(-kohad): Venemaa Föderatsiooni Uurimiskomisjoni esimees (Chairman of the Investigative Committee of the Russian Federation)

Sünniaeg: 27. august 1953

Sünnikoht: Pihkva, Vene NFSV (praegune Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Vene

Sugu: mees

Alexander Bastrykin on olnud Venemaa Föderatsiooni Uurimiskomisjoni („komisjon”) esimees alates 2011. aasta jaanuarist (ja 2010. aasta oktoobrist detsembrini esimehe kohusetäitja). Sel ametikohal juhib ta komisjoni kogu tegevust. Ametlikult on komisjoni juht Venemaa president. Komisjoni esimehena vastutab Alexander Bastrykin inimõiguste raskete rikkumiste, sealhulgas meelevaldsete vahistamiste ja kinnipidamiste eest Venemaal.

Alexander Bastrykin vastutab komisjoni laialdaste ja süstemaatiliste repressioonikampaaniate eest, mis on suunatud Venemaa opositsiooni vastu, võttes sihtmärgiks ja jälitades selle liikmeid. 29. detsembril 2020 algatas komisjon uurimise seoses Aleksei Navalnõiga, süüdistades teda ulatuslikus pettuses. Aleksei Navalnõi ja teised avaldasid artikleid seoses 2000ndatel aastatel Alexander Bastrykini omanduses olnud Tšehhi kinnisvarafirmaga LAW Bohemia.

2. märts 2021

3.

Igor Viktorovich KRASNOV

Игорь Викторович КРАСНОВ

Amet: Venemaa Föderatsiooni peaprokurör (Prosecutor General of the Russian Federation)

Sünniaeg: 24. detsember 1975

Sünnikoht: Arhangelsk, Vene NFSV (praegune Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Vene

Sugu: mees

Igor Krasnov on olnud Venemaa Föderatsiooni peaprokurör alates 22. jaanuarist 2020 ja on endine Venemaa Föderatsiooni Uurimiskomisjoni aseesimees. Peaprokuröri ametikohal kuuluvad tema juhtimise alla Venemaa Föderatsiooni prokuratuurid, eriprokuratuurid ja sõjaväeprokuratuur. Peaprokurörina vastutab ta inimõiguste raskete rikkumiste, sealhulgas meeleavaldajate meelevaldse kinnipidamise eest, ning rahumeelse kogunemise ja ühinemise vabaduse õiguse ning arvamus- ja väljendusvabaduse õiguse ulatusliku ja süstemaatilise mahasurumise eest.

Enne 23. jaanuari 2021. aasta meeleavaldusi hoiatas peaprokuratuur, et osalejad võetakse vastutusele. Lisaks sellele nõudis peaprokuratuur, et info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning massikommunikatsiooni valdkonna järelevalveteenistus (Roskomnadzor) piiraks juurdepääsu opositsiooni veebisaitidele ja sotsiaalmeedia kontodele, mis sisaldasid informatsiooni Aleksei Navalnõi pooldajate kavandatud kogunemiste kohta. 29. jaanuaril 2021 nõudis peaprokuratuur taas, et Roskomnadzor piiraks juurdepääsu opositsiooni veebisaitidele ja sotsiaalmeedia kontodele, seekord enne 30. ja 31. jaanuari 2021. aasta Navalnõi pooldajate meeleavaldusi. Internetiettevõtetele (Facebook, TikTok, Twitter, Google, Mail.ru Group) saadeti hoiatused. Samuti teatas peaprokuratuur, et demonstratsioonidel osalejad antakse kohtu alla.

Peaprokuratuur toetas Venemaa Föderaalse Vanglaameti (FSIN) taotlust muuta väidetava pettuse eest Aleksei Navalnõile mõistetud tingimisi karistus vanglakaristuseks. Hoolimata asjaolust, et Euroopa Inimõiguste Kohus oli tunnistanud 2018. aastal tema süüdimõistmise selles asjas meelevaldseks ja ebaõiglaseks, peeti Aleksei Navalnõi 17. jaanuaril 2021 Moskva lennujaama saabudes kinni.

2. märts 2021

▼M3

4.

Viktor Vasilievich (Vasilyevich) ZOLOTOV

Виктор Васильевич ЗОЛОТОВ

Ametikoht(-kohad): Venemaa Föderatsiooni Rahvuskaardi Föderaalteenistuse (Rosgvardia) direktor (Director of the Federal Service of National Guard Troops of the Russian Federation (Rosgvardia))

Sünniaeg: 27.1.1954

Sünnikoht: Sasovo, Vene NFSV (praegune Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Vene

Sugu: mees

Viktor Zolotov on olnud Venemaa Föderatsiooni Rahvuskaardi Föderaalteenistuse (Rosgvardia) direktor alates 5. aprillist 2016 ning seega Venemaa Föderatsiooni Rahvuskaardi ülemjuhataja ning samuti Rosgvardia alla kuuluva mobiilse eriüksuse OMON ülem. Sel ametikohal juhib ta Rosgvardia ja OMONi vägede kogu tegevust. Rosgvardia direktorina vastutab ta inimõiguste raskete rikkumiste, sealhulgas meelevaldsete vahistamiste ja kinnipidamiste eest Venemaal ning rahumeelse kogunemise ja ühinemise vabaduse õiguse süstemaatilise ja ulatusliku rikkumise eest, eelkõige meeleavalduste ja demonstratsioonide vägivaldse mahasurumise näol.

2.3.2021

 

 

 

 

Rosgvardia ülesanne oli summutada 23. jaanuaril ja 21. aprillil 2021 toimunud Navalnõi pooldajate meeleavaldused ning on teatatud paljude OMONi ja rahvuskaardi ohvitseride julmast ja vägivaldsest käitumisest meeleavaldajate vastu. Julgeolekujõud ründasid kümneid ajakirjanikke, sealhulgas Meduza korrespondenti Kristina Safronovat, keda üks OMONi ohvitser lõi, ning Novaja Gazeta ajakirjanikku Jelizaveta Kirpanovat, keda löödi kumminuiaga pähe, nii et tal tekkis verejooks. Julgeolekujõud pidasid 23. jaanuaril 2021 toimunud meeleavalduste käigus meelevaldselt kinni üle 300 alaealise.

 

5.

ZHU Hailun

朱海仑 (kirjapilt hiina keeles)

Ametikoht(-kohad): Xinjiangi Uiguuri autonoomset piirkonda (XUAR) esindava Hiina Rahvavabariigi 13. Rahvakongressi liige (ametiaeg 2018–2023); Rahvakongressi järelevalve- ja kohtuasjade komisjoni liige alates 19. märtsist 2018

Endine Xinjiangi Uiguuri autonoomse piirkonna poliitika- ja õiguskomitee sekretär ning endine Xinjiangi Uiguuri autonoomse piirkonna parteikomitee sekretäri asetäitja (2016–2019). Endine Xinjiangi Uiguuri autonoomse piirkonna 13. Rahvakongressi (piirkonna seadusandlik organ) alalise komitee aseesimees (2019 – 5. veebruar 2021, tegutses vähemalt 2021. aasta märtsini). Hiina Rahvavabariigi 13. Rahvakongressi liige (ametiaeg 2018–2023), kes esindab Xinjiangi Uiguuri autonoomset piirkonda. Rahvakongressi järelevalve- ja kohtuasjade komisjoni liige alates 19. märtsist 2018.

22.3.2021

 

 

 

Sünniaeg: jaanuar 1958

Sünnikoht: Lianshui, Jiangsu (Hiina)

Kodakondsus: Hiina

Sugu: mees

Xinjiangi Uiguuri autonoomse piirkonna poliitika- ja õiguskomitee sekretärina (2016–2019) vastutas Zhu Hailun sisejulgeoleku tagamise ja õiguskaitse eest Xinjiangi Uiguuri autonoomses piirkonnas. Sellel ametikohal oli tal poliitiline võtmepositsioon ning ta vastutas uiguuride ja teistesse etnilistesse vähemustesse kuuluvate moslemite vastu suunatud massilise jälitustegevuse, kinnipidamise ja indoktrineerimise programmi järelevalve ja rakendamise eest. Zhu Hailuni on kirjeldatud kui selle programmi n-ö arhitekti. Seetõttu vastutab ta inimõiguste raskete rikkumiste eest Hiinas, eelkõige uiguuride ja teistesse etnilistesse vähemustesse kuuluvate moslemite massilise meelevaldse kinnipidamise eest.

Xinjiangi Uiguuri autonoomse piirkonna 13. Rahvakongressi alalise komitee aseesimehena (2019 – 5. veebruar 2021) jätkas Zhu Hailun otsustava mõju avaldamist Xinjiangi Uiguuri autonoomses piirkonnas, kus jätkub uiguuride ja teistesse etnilistesse vähemustesse kuuluvate moslemite vastu suunatud massiline jälitustegevus, kinnipidamine ja indoktrineerimise programm.

 

▼M2

6.

WANG Junzheng

王君正 (kirjapilt hiina keeles)

Ametikoht(-kohad): Xinjiang Production and Construction Corps’i (XPCC) parteisekretär ja Hiina Xinjiangi Uiguuri autonoomse piirkonna parteikomitee sekretäri asetäitja. XPCC poliitjuht ja China Xinjian Group’i tegevdirektor

Sünniaeg: mai 1963

Sünnikoht: Linyi, Shandong (Hiina)

Kodakondsus: Hiina

Sugu: mees

Xinjiang Production and Construction Corps’i (XPCC) parteisekretär ja Hiina Xinjiangi Uiguuri autonoomse piirkonna parteikomitee sekretäri asetäitja alates 2020. aasta aprillist ning XPCC poliitjuht alates 2020. aasta maist. Endine Xinjiangi Uiguuri autonoomse piirkonna poliitika- ja õiguskomitee sekretär (veebruar 2019 – september 2020). Wang Junzheng on tegev ka muudel kõrgetel ametikohtadel XPCCs

XPCC on riigi omanduses olev majanduslik ja paramilitaarne organisatsioon Xinjiangi Uiguuri autonoomses piirkonnas ning see teostab Xinjiangis haldusvõimu ja omab kontrolli majandustegevuse üle.

22.3.2021

 

 

 

 

Tegutsedes alates 2020. aastast XPCC parteisekretäri ja poliitjuhina, osales Wang Junzheng kõigi XPCC poolt rakendatavate poliitikameetmete järelevalves. Selles rollis vastutab ta inimõiguste raskete rikkumiste eest Hiinas, eelkõige uiguuride ja teistesse etnilistesse vähemustesse kuuluvate moslemite massilise meelevaldse kinnipidamise ja alandava kohtlemise eest, samuti nende usu- ja veendumusvabaduse süstemaatilise rikkumise eest, mis on muu hulgas seotud uiguuride ja teistesse etnilistesse vähemustesse kuuluvate moslemite vastu suunatud massilise jälitustegevuse, kinnipidamise ja indoktrineerimise programmiga, mida XPCC ellu viis.

 

 

 

 

 

Ühtlasi vastutab ta uiguuride ja teistesse etnilistesse vähemustesse kuuluvate moslemite sunniviisilisele tööle sundimise eest, eelkõige puuvillaväljadel.

Xinjiangi Uiguuri autonoomse piirkonna parteikomitee sekretäri asetäitjana (alates 2020. aastast) on Wang Junzheng seotud järelevalve teostamisega kõigi Xinjiangis ellu viidud julgeolekupoliitika meetmete üle, mille hulka kuulub ka eespool nimetatud uiguuride ja teistesse etnilistesse vähemustesse kuuluvate moslemite vastu suunatud programm. Xinjiangi Uiguuri autonoomse piirkonna poliitika- ja õiguskomitee sekretärina (veebruar 2019 – september 2020) vastutas Wang Junzheng sisejulgeoleku tagamise ja õiguskaitse eest Xinjiangi Uiguuri autonoomses piirkonnas. Sellel ametikohal oli tal poliitiline võtmepositsioon ning ta vastutas eespool nimetatud programmi järelevalve ja rakendamise eest.

 

7.

WANG Mingshan

王明山 (kirjapilt hiina keeles)

Ametikoht(-kohad): Xinjiangi Uiguuri autonoomse piirkonna parteikomitee alalise komitee liige ning Xinjiangi Uiguuri autonoomse piirkonna poliitika- ja õiguskomitee sekretär

Sünniaeg: jaanuar 1964

Sünnikoht: Wuwei, Gansu (Hiina)

Kodakondsus: Hiina

Sugu: mees

Xinjiangi Uiguuri autonoomse piirkonna parteikomitee alalise komitee liige ning Xinjiangi Uiguuri autonoomse piirkonna poliitika- ja õiguskomitee sekretär alates 2020. aasta septembrist. Endine Xinjiangi avaliku julgeoleku büroo direktor ja parteisekretäri asetäitja (2017 – jaanuar 2021).

22.3.2021

 

 

 

 

Xinjiangi Uiguuri autonoomse piirkonna poliitika- ja õiguskomitee sekretärina (alates september 2020) vastutab Wang Mingshan sisejulgeoleku tagamise ja õiguskaitse eest Xinjiangi Uiguuri autonoomses piirkonnas. Sellel ametikohal on tal poliitiline võtmepositsioon ning ta vastutab uiguuride ja teistesse etnilistesse vähemustesse kuuluvate moslemite vastu suunatud massilise jälitustegevuse, kinnipidamise ja indoktrineerimise programmi järelevalve eest.

 

 

 

 

 

Xinjiangi avaliku julgeoleku büroo endise direktori ja parteisekretäri asetäitjana (2017 – jaanuar 2021) oli tal Xinjiangi julgeolekusüsteemis võtmepositsioon ning ta oli otseselt vastutav eespool nimetatud programmi elluviimise eest. Eelkõige käivitas Xinjiangi avaliku julgeoleku büroo nn ühisoperatsioonide integreeritud platvormi, mis kujutab endast suurandmete programmi, mida kasutatakse miljonite uiguuride jälgimiseks Xinjiangi piirkonnas ja selliste isikute kohta hoiatusteadete lisamiseks, keda peetakse „potentsiaalselt ohtlikuks” ja kes tuleb saata kinnipidamislaagrisse.

Oma praegusel ametikohal ja oma varasemate ametikohustuste tõttu vastutab Wang Mingshan inimõiguste raskete rikkumiste eest Hiinas, eelkõige uiguuride ja teistesse etnilistesse vähemustesse kuuluvate moslemite massilise meelevaldse kinnipidamise ja alandava kohtlemise eest, samuti nende usu- ja veendumusvabaduse süstemaatilise rikkumise eest.

 

8.

CHEN Mingguo

陈明国

(kirjapilt hiina keeles)

Ametikoht(-kohad): Xinjiangi avaliku julgeoleku büroo direktor ja Xinjiangi Uiguuri autonoomse piirkonna rahvavalitsuse aseesimees

Sünniaeg: oktoober 1966

Sünnikoht: Yilong, Sichuan (Hiina)

Kodakondsus: Hiina

Sugu: mees

Xinjiangi avaliku julgeoleku büroo direktor alates 2021. aasta jaanuarist ja Xinjiangi Uiguuri autonoomse piirkonna rahvavalitsuse aseesimees.

22.3.2021

 

 

 

 

Xinjiangi avaliku julgeoleku büroo direktorina asub Chen Mingguo Xinjiangi julgeolekusüsteemis võtmepositsioonil ning on vahetult seotud uiguuride ja teistesse etnilistesse vähemustesse kuuluvate moslemite vastu suunatud massilise jälitustegevuse, kinnipidamise ja indoktrineerimise programmi rakendamisega. Eelkõige käivitas Xinjiangi avaliku julgeoleku büroo nn ühisoperatsioonide integreeritud platvormi, mis kujutab endast suurandmete programmi, mida kasutatakse miljonite uiguuride jälgimiseks Xinjiangi piirkonnas ja selliste isikute kohta hoiatusteadete lisamiseks, keda peetakse „potentsiaalselt ohtlikuks” ja kes tuleb saata kinnipidamislaagrisse. Seetõttu vastutab Chen Mingguo inimõiguste raskete rikkumiste eest Hiinas, eelkõige uiguuride ja teistesse etnilistesse vähemustesse kuuluvate moslemite meelevaldse kinnipidamise ja alandava kohtlemise eest, samuti nende usu- ja veendumusvabaduse süstemaatilise rikkumise eest.

 

▼M3

9.

JONG Kyong-thaek (teise nimega CHO’NG, Kyo’ng-t’aek)

정경택 (kirjapilt korea keeles)

Ametikoht(-kohad): Korea Rahvademokraatliku Vabariigi (KRDV) riikliku julgeoleku minister

Sünniaeg: vahemikus 1. jaanuar 1961 kuni 31. detsember 1963

Kodakondsus: Korea Rahvademokraatlik Vabariik (KRDV)

Sugu: mees

Jong Kyong-thaek on Korea Rahvademokraatliku Vabariigi (KRDV) riikliku julgeoleku minister olnud alates 2017. aastast. KRDV riikliku julgeoleku ministeerium on üks peamistest institutsioonidest, mis viib ellu KRDV repressiivset julgeolekupoliitikat, keskendudes poliitiliste teisitimõtlejate kindlakstegemisele ja nende mahasurumisele, välismaalt saabuvale „õõnestava” informatsiooni voole ning igasugusele muule käitumisele, mida peetakse tõsiseks poliitiliseks ohuks valitsevale poliitilisele süsteemile ja selle juhtkonnale.

Riikliku julgeoleku ministeeriumi juhina vastutab Jong Kyong-thaek inimõiguste raskete rikkumiste eest KRDVs, eelkõige piinamise ja muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise või karistamise, kohtuvälise, kiir- või omavolilise hukkamise või tapmise, isikute kadunuks jääma sundimise ning meelevaldse vahistamise või kinnipidamise eest, samuti laialdase sunniviisilise töö kasutamise ja naistevastase seksuaalse vägivalla eest.

22.3.2021

10.

RI Yong Gil (teiste nimedega RI Yong Gi, RI Yo’ng-kil, YI Yo’ng-kil)

리영길 (kirjapilt korea keeles)

Ametikoht(-kohad): Korea Rahvademokraatliku Vabariigi (KRDV) kaitseminister

Sünniaeg: 1955

Kodakondsus: Korea Rahvademokraatlik Vabariik (KRDV)

Sugu: mees

Ri Yong Gil on Korea Rahvademokraatliku Vabariigi (KRDV) kaitseminister. Alates 2021. aasta jaanuarist kuni 2021. aasta juuni või juulini oli ta sotsiaalkindlustusminister. 2018. aastast kuni 2021. aasta jaanuarini oli ta Korea rahvaarmee peastaabi ülem.

Kaitseministrina vastutab Ri Yong Gil inimõiguste raske rikkumise eest KRDVs, sealhulgas sõjalise julgeolekuväe ja muude Korea rahvaarmee üksuste liikmete poolt toime pandud inimõiguste rikkumise eest.

KRDV ühiskondliku julgeoleku ministeerium (mille nimi oli varem rahva julgeoleku ministeerium või avaliku julgeoleku ministeerium) ja sõjaline julgeolekuvägi on juhtivad institutsioonid, mis viivad ellu KRDV repressiivset julgeolekupoliitikat, mis hõlmab „ebaseaduslikult” KRDVst põgeneda püüdnud inimeste ülekuulamist ja karistamist. Eelkõige vastutab ühiskondliku julgeoleku ministeerium oma kinnipidamisasutuste ameti kaudu vangilaagrite ja lühemaajaliseks sunnitööks mõeldud kinnipidamiskeskuste toimimise eest, kus vangid/kinnipeetavad peavad taluma sihilikku näljutamist ning muud ebainimlikku kohtlemist.

22.3.2021

 

 

 

 

Ühiskondliku julgeoleku ministeeriumi endise juhina vastutab Ri Yong Gil inimõiguste raskete rikkumiste eest KRDVs, eelkõige piinamise ja muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise või karistamise, kohtuvälise, kiir- või omavolilise hukkamise või tapmise, isikute kadunuks jääma sundimise ning meelevaldse vahistamise või kinnipidamise eest, samuti laialdase sunniviisilise töö kasutamise ja naistevastase seksuaalse vägivalla eest.

Korea rahvaarmee peastaabi endise ülemana on Ri Yong Gil vastutav ka Korea rahvaarmee poolt toime pandud inimõiguste ulatuslike raskete rikkumiste eest.

 

▼M3 —————

▼M3

12.

Abderrahim AL-KANI (teiste nimedega Abdul-Rahim AL-KANI, Abd-al-Rahim AL-KANI)

►C1  عبد الرحيم الكاني (kirjapilt araabia keeles) ◄

Ametikoht(-kohad): Kaniyati omakaitse liige

Sünniaeg: 7.9.1997

Kodakondsus: Liibüa

Pass nr: PH3854LY

Isikutunnistuse nr: 119970331820

Sugu: mees

Abderrahim Al-Kani on Kaniyati omakaitse oluline liige ja Kaniyati omakaitse ülema Mohammed Khalifa Al-Khani (surnud 2021. aasta juulis) vend. Kaniyati omakaitse hoidis 2015. aastast kuni 2020. aasta juunini enda kontrolli all Tarhuna linna Liibüas.

Abderrahim Al-Kani vastutab Kaniyati omakaitses sisejulgeoleku eest. Selles rollis vastutab ta inimõiguste raskete rikkumiste eest Liibüas, eelkõige kohtuväliste tapmiste ja isikute kadunuks jääma sundimise eest Tarhunas ajavahemikul 2015 kuni 2020. aasta juuni.

Abderrahim Al-Kani ja Kaniyati omakaitse põgenesid Tarhunast 2020. aasta juuni alguses Liibüa idaossa. Pärast seda leiti Tarhunast mitmeid massihaudu, mida seostatakse Kaniyati omakaitsega.

22.3.2021

13.

Aiub Vakhaevich KATAEV (teise nimega Ayubkhan Vakhaevich KATAEV)

Аюб Вахаевич КАТАЕВ (teise nimega Аюбхан Вахаевич КАТАЕВ) (kirjapilt vene keeles)

Ametikoht(-kohad): Venemaa Föderatsiooni siseministeeriumi endine osakonnajuhataja Arguni linnas Tšetšeeni Vabariigis

Sünniaeg: 1.12.1980 või 1.12.1984

Kodakondsus: Vene

Sugu: mees

Venemaa Föderatsiooni siseministeeriumi osakonna juhataja Arguni linnas Tšetšeeni Vabariigis kuni aastani 2018.

Venemaa Föderatsiooni siseministeeriumi osakonna juhatajana Argunis juhtis Aiub Kataev kohalike riigi julgeoleku- ja politseiasutuste tegevust. Sellel ametikohal juhtis ta isiklikult Tšetšeenias 2017. aastal alanud ulatuslikke ja süstemaatilisi tagakiusamisi. Repressioonid on suunatud lesbide, geide, biseksuaalsete, trans- ja intersooliste (LGBTI) inimeste vastu, sellesse gruppi eeldatavalt kuuluvate inimeste vastu ning teiste isikute vastu, kelle puhul kahtlustatakse, et nad on Tšetšeeni Vabariigi riigipea Ramzan Kadõrovi vastased. Aiub Kataev ja varem tema alluvuses olnud väed vastutavad inimõiguste raskete rikkumiste eest Venemaal, eelkõige piinamise ja muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise, samuti meelevaldse vahistamise või kinnipidamise ning kohtuvälise või omavolilise hukkamise või tapmise eest.

Mitmete pealtnägijate sõnul oli Aiub Kataev kinnipeetute piinamise ajal järelevalvajana isiklikult kohal ja osales selles.

22.3.2021

14.

Abuzaid (Abuzayed) Dzhandarovich VISMURADOV

Абузайд Джандарович ВИСМУРАДОВ (kirjapilt vene keeles)

Ametikoht(-kohad): Spetsiaalse kiirreageerimisüksuse (SOBR) tiimi „Terek” endine ülem, Tšetšeeni Vabariigi asepeaminister, Tšetšeeni Vabariigi riigipea Ramzan Kadõrovi mitteametlik ihukaitsja

Sünniaeg: 24.12.1975

Kiirreageerimisüksuse (SOBR) meeskonna „Terek” endine ülem. Alates 23. märtsist 2020 Tšetšeeni Vabariigi asepeaminister. Tšetšeeni Vabariigi riigipea Ramzan Kadyrovi mitteametlik ihukaitsja.

Abuzaid Vismuradov oli 2012. aasta märtsist kuni 2020. aasta märtsini SOBRi meeskonna „Terek” ülem. Sellel ametikohal juhtis ta isiklikult Tšetšeenias 2017. aastal alanud ulatuslikke ja süstemaatilisi tagakiusamisi. Repressioonid on suunatud lesbide, geide, biseksuaalsete, trans- ja intersooliste (LGBTI) inimeste vastu, sellesse gruppi eeldatavalt kuuluvate inimeste vastu ning teiste isikute vastu, kelle puhul kahtlustatakse, et nad on Tšetšeeni Vabariigi riigipea Ramzan Kadõrovi vastased.

22.3.2021

 

 

 

Sünnikoht: Akhmat-Yurt/Khosi-Yurt, endine Tšetšeeni-Inguši Autonoomne Nõukogude Sotsialistlik Vabariik (ANSV), praegu Tšetšeeni Vabariik (Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Vene

Sugu: mees

Abuzaid Vismuradov ja varem tema alluvuses olnud meeskond „Terek” vastutavad inimõiguste raskete rikkumiste eest Venemaal, eelkõige piinamise ja muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise, samuti meelevaldse vahistamise või kinnipidamise ning kohtuvälise ja omavolilise tapmise või hukkamise eest.

Mitmete pealtnägijate sõnul oli Abuzaid Vismuradov kinnipeetute piinamise ajal järelevalvajana isiklikult kohal ja osales selles. Ta on lähedalt seotud Tšetšeeni Vabariigi riigipea Ramzan Kadõroviga, kes on oma poliitilisi vastaseid represseerinud juba mitmeid aastaid.

 

▼M2

15.

Gabriel Moses LOKUJO

-

Ametikoht(-kohad): Lõuna-Sudaani rahvakaitsejõudude (SSPDF) kindralmajor

Kodakondsus: Lõuna-Sudaan

Sugu: mees

Lõuna-Sudaani rahvakaitsejõudude (SSPDF) kindralmajor.

Gabriel Moses Lokujo vastutab inimõiguste raskete rikkumiste eest Lõuna-Sudaanis, eelkõige kohtuväliste, kiir- või omavoliliste hukkamiste või tapmiste eest.

2020. aasta mais rööviti ja hukati kindralmajor Lokujo käsul kolm Sudaani opositsioonilise rahvavabastusliikumise (SPLA-IO) ohvitseri.

22.3.2021

 

 

 

 

Kindralmajor Lokujo deserteerus 2020. aasta septembris SPLA-IOst ja läks üle SSPDFi ning vastutab sellele järgnenud kokkupõrgete eest Kesk-Ekvatoriaalprovintsi lõunaosas asuvas Moroto väljaõppekeskuses ja selle ümber. Selle tagajärjel andsid mõlemad pooled 2020. aasta viimastel kuudel teada mitmetest hukkunutest ja haavatutest ning tsiviilelanikud olid sunnitud Kesk-Ekvatoriaalprovintsi Kajo-Keji piirkonnast ümber asuma. Kindralmajor Lokujo väed on endiselt selles piirkonnas, kus on teatatud mitmetest uutest kokkupõrgetest ning tsiviilkogukondade turvalisus on jätkuvalt ohus.

 

▼M4

16.

Dimitriy (Dimitry, Dmitri, Dmitry) Valerievich UTKIN

Дмитрий Валерьевич Уткин

(kirjapilt vene keeles)

Ametikoht(-kohad): Wagner Groupi asutaja ja komandör

Auaste: kolonelleitnant (reserv)

Raadiokutsung: Vagner, Wagner

Wagner Groupi identifitseerimisnumber: M-0209

Sünniaeg: 1. juuni 1970 või 11. juuni 1970

Sünnikoht: Asbest, Sverdlovski oblast, Vene NFSV (praegune Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Vene

Aadress: Pskov, Venemaa Föderatsioon

Sugu: mees

Venemaa sõjaväeluure (GRU) endine ohvitser Dimitriy Utkin on Wagner Groupi asutaja ning vastutab Wagner Groupi palgasõdurite erinevatesse riikidesse lähetamise operatsioonide koordineerimise ja kavandamise eest.

Wagner Groupis juhtival ametikohal oleva isikuna vastutab ta Wagner Groupi poolt toime pandud inimõiguste raskete rikkumiste eest, mis hõlmavad piinamist ning kohtuväliseid, kiir- või omavolilisi hukkamisi ja tapmisi.

See hõlmab 2017. aasta juunis Süüria Homsi kubermangus toimunud Süüria desertööri surnuks piinamist Wagner Groupi nelja liikme poolt. Wagner Groupi endise liikme sõnul andis Dimitriy Utkin isiklikult korralduse desertööri surnuks piinamiseks ja selle filmimiseks.

13.12.2021

17.

Stanislav Evgenievitch DYCHKO

Станислав Евгеньевич Дычко

(kirjapilt vene keeles)

Ametikoht(-kohad): Wagner Groupi palgasõdur

Sünniaeg: 1990

Kodakondsus: Vene

Sugu: mees

Stavropoli politsei endine töötaja Stanislav Dychko on Wagner Groupi palgasõdur.

Lisaks veel kolmele Wagner Groupi palgasõdurile osales ta 2017. aasta juunis Süüria Homsi kubermangus toimunud Süüria desertööri surnuks piinamises.

Seetõttu vastutab ta Süürias toime pandud inimõiguste raskete rikkumiste eest.

13.12.2021

18.

Valery (Valeriy) Nikolaevich ZAKHAROV

Валерий Николаевич Захаров

(kirjapilt vene keeles)

Ametikoht(-kohad): Kesk-Aafrika Vabariigi presidendi julgeolekunõunik

Wagner Groupi identifitseerimisnumber: M-5658

Sünniaeg: 12. jaanuar 1970

Sünnikoht: Leningrad, Vene NFSV (praegune Venemaa Föderatsioon)

Kodakondsus: Vene

Sugu: mees

Venemaa riikliku julgeolekubüroo (FSB) endine liige Valery Zakharov on Kesk-Aafrika Vabariigi presidendi julgeolekunõunik. Ta on Wagner Groupi juhtimisstruktuuri võtmeisik ja tal on tihedad sidemed Venemaa ametivõimudega.

Võttes arvesse, et ta on Kesk-Aafrika Vabariigis mõjukal positsioonil ja Wagner Groupis juhtival ametikohal, vastutab ta Wagner Groupi poolt Kesk-Aafrika Vabariigis toime pandud inimõiguste raskete rikkumiste eest, mis hõlmavad kohtuväliseid, kiir- või omavolilisi hukkamisi ja tapmisi.

See hõlmab kolme Venemaa ajakirjaniku (kelle julgeoleku eest vastutas Valery Zakharov) mõrvamist 2018. aastal.

13.12.2021

▼B

B. 

Juriidilised isikud, üksused ja asutused

▼M2 

Nimi (transliteratsioon ladina tähestikku)

Nimi

Tuvastamisandmed

Loetellu kandmise põhjused

Loetellu kandmise kuupäev

1.

Xinjiangi tootmis- ja ehituskorpuse avalik julgeolekubüroo (Xinjiang Production and Construction Corps Public Security Bureau)

新疆生产建设兵团公安局

(kirjapilt hiina keeles)

Aadress: 106 Guangming Road, Urumqi, Xinjiang Uyghur Autonomous Region, Hiina

Telefon: +86 991 598 8114

Xinjiangi tootmis- ja ehituskorpuse (XPCC) avalik julgeolekubüroo vastutab kõigi julgeolekuküsimustega seotud XPCC poliitika elluviimisi eest, sealhulgas kinnipidamisasutuste juhtimise eest. XPCC on riigi omanduses olev majanduslik ja paramilitaarne organisatsioon Xinjiangi Uiguuri autonoomses piirkonnas ning see teostab Xinjiangis haldusvõimu ja omab kontrolli majandustegevuse üle.

22.3.2021

 

 

 

 

Juhtides XPCC sisemist julgeolekupoliitikat, vastutab XPCC avalik julgeolekubüroo inimõiguste raskete rikkumiste eest Hiinas, eelkõige uiguuride ja teistesse etnilistesse vähemustesse kuuluvate moslemite massilise meelevaldse kinnipidamise ja alandava kohtlemise eest, samuti nende usu- ja veendumusvabaduse süstemaatilise rikkumise eest, mis on muu hulgas seotud etnilistesse vähemustesse kuuluvate moslemite vastu suunatud massilise jälitustegevuse, kinnipidamise ja indoktrineerimise programmiga, mida XPCC ellu viis.

Eespool nimetatud programmi osalisena kasutab XPCC uiguure ja teistesse etnilistesse vähemustesse kuuluvaid moslemeid sunniviisilisel tööl, eelkõige puuvillaväljadel. Juhtides XPCC sisemist julgeolekupoliitikat, vastutab XPCC avalik julgeolekubüroo süstemaatilise sunniviisilise töö kasutamise eest.

 

2.

Keskprokuratuur (Central Public Prosecutor’s Office, teise nimega Office of the Prosecutor of the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK))

조선민주주의 인민공화국 중앙검찰소 (kirjapilt korea keeles)

 

Keskprokuratuur on institutsioon, mis juhib kõiki Korea Rahvademokraatliku Vabariigi (KRDV) kriminaalmenetlusi, sealhulgas uurimisi, ülekuulamisi, eelvangistust ja kohtumenetlust.

22.3.2021

 

 

 

 

Keskprokuratuur esitab isikutele süüdistusi poliitiliste väärtegude eest ja määrab nende eest karistusi, kasutades selleks olemuselt ebaõiglaseid kohtumenetlusi. Ta vastutab institutsioonina inimõiguste raskete rikkumiste eest tavavanglates ning ülekuulamiskeskustes, sest see ei ole suutnud tagada eelvangistuses olevate kinnipeetute ja süüdimõistetud vangide õigusi. Tehes tihedat koostööd riikliku julgeoleku ja ühiskondliku julgeoleku ministeeriumidega, on prokuratuur kaasvastutav KRDV julgeolekuaparaadi poolt toime pandud inimõiguste raskete rikkumiste eest, eelkõige piinamise ja muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise või karistamise, kohtuvälise, kiir- või omavolilise hukkamise või tapmise, isikute kadunuks jääma sundimise ning meelevaldse vahistamise või kinnipidamise eest ning annab sellele seaduslikkuse katte.

 

3.

Kaniyati omakaitse (Kaniyat Militia) (endiste nimedega „7th Brigade” (7. brigaad), Tarhuna 7th Brigade (Tarhuna 7. brigaad), „Tarhuna Brigade” (Tarhuna brigaad)); teiste nimedega „9th Brigade” (9. brigaad), „Al-Kani Militia” (Al-Kani omakaitse), „Al-Kaniyat”, „Kani Brigade” (Kani brigaad), „Kaniat”, „Kaniyat”, „Kanyat”)

مليشيا كانيات (kirjapilt araabia keeles)

 

Kaniyati omakaitse on Liibüa relvastatud omakaitseüksus, mis hoidis 2015. aastast kuni 2020. aasta juunini enda kontrolli all Tarhuna linna Liibüas. Pärast seda, kui Kaniyati omakaitse 2020. aasta juunis Liibüa idaossa põgenes, avastati Tarhunast nendega seotud massihauad. Kaniyati omakaitse vastutab inimõiguste raskete rikkumiste eest, eelkõige kohtuväliste tapmiste ning isikute kadunuks jääma sundimise eest.

22.3.2021

4.

Eritrea valitsuse riiklik julgeolekubüroo (National Security Office (teise nimega National Security Agency))

-

Seda juhib kindralmajor Abraha Kassa

Eritrea valitsuse riiklikku julgeolekubürood juhib kindramajor Abraha Kassa ning järelevalvet selle üle teeb presidendi kantselei. Riiklik julgeolekubüroo koosneb kuuest osakonnast, mis on omakorda jaotatud kolmeks üksuseks, mis vastutavad vastavalt luuretegevuse, kinnipidamiste ja ülekuulamiste eest. Riiklik julgeolekubüroo vastutab inimõiguste raskete rikkumiste eest Eritreas, eelkõige meelevaldsete vahistamiste, kohtuväliste tapmiste, isikute kadunuks jääma sundimise ning oma töötajate poolt toime pandud piinamiste eest.

22.3.2021

▼M4

5.

Wagner Group, teise nimega Vagner Group

Группа Вагнера

(kirjapilt vene keeles)

 

Wagner Group on Venemaal baseeruv juriidilise isiku õigusteta sõjaline eraettevõte, mis loodi 2014. aastal Slavonic Corpsi õigusjärglasena. Seda juhib Dimitriy Utkin ja rahastab Yevgeny Prigozhin. Wagner Group rahastab ja teostab oma operatsioone kohalike üksuste loomise kaudu ja tegevuskohaks olevate riikide valitsuste toetusel.

Wagner Group vastutab Ukrainas, Süürias, Liibüas, Kesk-Aafrika Vabariigis, Sudaanis ja Mosambiigis toime pandud inimõiguste raskete rikkumiste eest, mis hõlmavad piinamist ning kohtuväliseid, kiir- või omavolilisi hukkamisi ja tapmisi.

13.12.2021( 1 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39).

Top