EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R2072-20230809

Consolidated text: Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/2072, 28. november 2019, millega kehtestatakse ühetaolised tingimused Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 rakendamiseks seoses taimekahjustajatevastaste kaitsemeetmetega ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 690/2008 ja muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2018/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/2023-08-09

02019R2072 — ET — 09.08.2023 — 012.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/2072,

28. november 2019,

millega kehtestatakse ühetaolised tingimused Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 rakendamiseks seoses taimekahjustajatevastaste kaitsemeetmetega ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 690/2008 ja muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2018/2019

(ELT L 319 10.12.2019, lk 1)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1199,  13. august 2020,

  L 267

3

14.8.2020

 M2

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1292,  15. september 2020,

  L 302

20

16.9.2020

►M3

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1825,  2. detsember 2020,

  L 406

58

3.12.2020

►M4

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/2210,  22. detsember 2020,

  L 438

28

28.12.2020

 M5

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/2211,  22. detsember 2020,

  L 438

41

28.12.2020

►M6

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/759,  7. mai 2021,

  L 162

18

10.5.2021

 M7

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/901,  3. juuni 2021,

  L 197

75

4.6.2021

►M8

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/2069,  25. november 2021,

  L 421

28

26.11.2021

►M9

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/2285,  14. detsember 2021,

  L 458

173

22.12.2021

►M10

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/853,  31. mai 2022,

  L 150

62

1.6.2022

►M11

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/959,  16. juuni 2022,

  L 165

30

21.6.2022

►M12

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2023/1134,  8. juuni 2023,

  L 149

62

9.6.2023

►M13

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2023/1492,  19. juuli 2023,

  L 183

42

20.7.2023
▼B

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/2072,

28. november 2019,

millega kehtestatakse ühetaolised tingimused Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 rakendamiseks seoses taimekahjustajatevastaste kaitsemeetmetega ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 690/2008 ja muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2018/2019Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesoleva määrusega rakendatakse määrust (EL) 2016/2031 seoses liidu karantiinsete taimekahjustajate, kaitstavate piirkondade karantiinsete taimekahjustajate ja liidu reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate loeteluga ning taimede, taimsete saaduste ja muude objektidega seotud meetmetega, et vähendada taimekahjustajatega seotud riske vastuvõetavale tasemele.

Artikkel 2

Mõisted

1.  
Käesolevas määruses kasutatakse I lisas esitatud mõisteid.
2.  

Lisaks kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) 

„taimekahjustajatest peaaegu vaba“ – taimekahjustajate (v.a liidu karantiinsed taimekahjustajad või kaitstava piirkonna karantiinsed taimekahjustajad) esinemise määr istutamiseks ettenähtud taimedel või viljapuudel on piisavalt madal, et tagada nende taimede vastuvõetav kvaliteet ja kasulikkus;

b) 

„ametlik kinnitus“ – määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 sätestatud fütosanitaarsertifikaat, kõnealuse määruse artiklis 78 sätestatud taimepass, kõnealuse määruse artiklis 96 sätestatud puidust pakkematerjalile, puidule või muudele objektidele pandud märgis või kõnealuse määruse artiklis 99 osutatud ametlikud kinnitused;

c) 

„süsteemne lähenemisviis“ – selliste eri riskijuhtimismeetmete integreerimine, millest vähemalt kaks toimivad sõltumatult ning mis koos kohaldamise korral aitavad saavutada liidu karantiinsete taimekahjustajate, kaitstavate piirkondade karantiinsete taimekahjustajate ja määruse (EL) 2016/2031 artikli 30 kohaselt vastu võetud meetmete kohaldamisalasse kuuluvate taimekahjustajate vastane kaitse nõuetekohasel tasemel;

▼M9

d) 

„õietolm“ – istutamiseks ettenähtud õietolm määruse (EL) 2016/2031 artikli 2 punkti 1 alapunkti k tähenduses.

▼B

Artikkel 3

Liidu karantiinsete taimekahjustajate loetelu

Määruse (EL) 2016/2031 artiklis 5 osutatud liidu karantiinsete taimekahjustajate loetelu on esitatud käesoleva määruse II lisas.

Loetelu liidu karantiinsetest taimekahjustajatest, mida liidu territooriumil teadaolevalt ei esine, on esitatud II lisa A osas, ja liidu territooriumil teadaolevalt esinevate liidu karantiinsete taimekahjustajate loetelu on esitatud II lisa B osas.

Artikkel 4

Loetelu kaitstavatest piirkondadest ja vastavate kaitstavate piirkondade karantiinsetest taimekahjustajatest

Määruse (EL) 2016/2031 artikli 32 lõikes 3 osutatud loetelu kaitstavatest piirkondadest ja vastavate kaitstavate piirkondade karantiinsetest taimekahjustajatest on esitatud käesoleva määruse III lisas.

Artikkel 5

Loetelu liidu reguleeritud mittekarantiinsetest taimekahjustajatest ja konkreetsetest istutamiseks ettenähtud taimedest koos kategooriate ja piirmääradega

Määruse (EL) 2016/2031 artikli 37 lõikes 2 osutatud loetelu liidu reguleeritud mittekarantiinsetest taimekahjustajatest ja konkreetsetest istutamiseks ettenähtud taimedest koos kategooriate ja piirmääradega on esitatud käesoleva määruse IV lisas. Kõnealuseid istutamiseks ettenähtud taimi ei tohi liitu sisse tuua ega seal vedada, kui reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate või nende põhjustatud sümptomite esinemise sagedus ületab kõnealuseid piirmäärasid.

Esimeses lõigus sätestatud sissetoomise ja vedamise keeldu kohaldatakse ainult IV lisas esitatud istutamiseks ettenähtud taimede kategooriate suhtes.

Artikkel 6

Meetmed, millega ennetatakse reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist konkreetsetel istutamiseks ettenähtud taimedel

1.  
Määruse (EL) 2016/2031 artikli 37 lõikes 4 osutatud meetmed, millega ennetatakse reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist seoses liidus vedamise ja liitu sissetoomisega, on esitatud käesoleva määruse V lisas.
2.  

Käesoleva määruse IV ja V lisas esitatud loetelu ei mõjuta meetmeid, mis on vastu võetud direktiivide 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 68/193/EMÜ, 98/56/EÜ, 1999/105/EÜ, 2002/54/EÜ, 2002/55/EÜ, 2002/56/EÜ, 2002/57/EÜ, 2008/72/EÜ ja 2008/90/EÜ kohaselt ning mis on seotud järgmisega:

a) 

asjaomaste istutamiseks ettenähtud taimede või nende päritolutaimede kontrollimine, proovide võtmine ja analüüsimine;

b) 

asjaomaste istutamiseks ettenähtud taimede pärinemine piirkondadest või kohtadest, mis on asjaomasest reguleeritud mittekarantiinsest taimekahjustajast vabad või selle eest füüsiliselt kaitstud;

c) 

asjaomaste istutamiseks ettenähtud taimede või nende päritolutaimede töötlemise meetodid;

d) 

istutamiseks ettenähtud taimede tootmine.

3.  

Samuti ei mõjuta käesoleva määruse IV lisas esitatud loetelu ja V lisa direktiivide 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 68/193/EMÜ, 98/56/EÜ, 1999/105/EÜ, 2002/54/EÜ, 2002/55/EÜ, 2002/56/EÜ, 2002/57/EÜ, 2008/72/EÜ ja 2008/90/EÜ kohaselt vastu võetud, istutamiseks ettenähtud taimedega seotud erandeid nimetatud direktiivides sätestatud turustamisnõuetest; need erandid hõlmavad järgmist:

a) 

erandid, mis käsitlevad istutamiseks ettenähtud taimede tarnimist ametlikele testimis- ja kontrolliasutustele;

b) 

erandid, mis käsitlevad istutamiseks ettenähtud taimede tarnimist teenuste osutajatele töötlemiseks või pakkimiseks, tingimusel, et teenuste osutaja ei omanda õigust selliselt tarnitud taimedele ja et taimi on võimalik identifitseerida;

c) 

erandid, mis käsitlevad istutamiseks ettenähtud taimede tarnimist teatavatel tingimustel teenuste osutajatele teatavate tööstuslikuks kasutamiseks ettenähtud põllumajandussaaduste tootmiseks või sel eesmärgil seemnete paljundamiseks;

d) 

erandid, mis käsitlevad istutamiseks ettenähtud taimi, mis on ette nähtud kasutamiseks teaduslikel eesmärkidel, selektsiooniks, muudeks katseteks või uuringuteks;

e) 

erandid, mis käsitlevad ametlikult sertifitseerimata istutamiseks ettenähtud taimedega seotud turustamisnõudeid;

f) 

erandid rakendusotsuses (EL) 2017/478 sätestatud turustamisnõuetest;

g) 

erandid selliste istutamiseks ettenähtud taimedega seotud turustamisnõuetest, mis on ette nähtud eksportimiseks kolmandatesse riikidesse.

Artikkel 7

Loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mille kolmandatest riikidest liitu sissetoomine on keelatud

Määruse (EL) 2016/2031 artikli 40 lõikes 2 osutatud loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mille sissetoomine liitu on keelatud, koos kolmandate riikide, kolmandate riikide rühmade või kolmandate riikide konkreetsete piirkondadega, mille suhtes seda keeldu kohaldatakse, on esitatud käesoleva määruse VI lisas.

▼M3

Esimest lõiku kohaldatakse, ilma et see piiraks määruse (EL) 2016/2031 artikli 40 lõike 2, artikli 42 lõike 3 või artikli 49 lõike 1 kohaselt vastu võetud õigusaktide kohaldamist, millega kehtestatakse ajutised keelud seoses teatavate taimede, taimsete saaduste või muude objektide sissetoomisega liidu territooriumile, et maandada teatavaid fütosanitaarseid riske, mida ei ole veel põhjalikult hinnatud.

▼B

Artikkel 8

Loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mis on pärit kolmandatest riikidest või liidu territooriumilt, ning vastavatest erinõuetest nende sissetoomiseks liidu territooriumile või seal vedamiseks

1.  
Määruse (EL) 2016/2031 artikli 41 lõikes 2 osutatud loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mis on pärit kolmandatest riikidest, ning vastavatest erinõuetest nende sissetoomiseks liidu territooriumile, on esitatud käesoleva määruse VII lisas.

▼M3

Esimest lõiku kohaldatakse, ilma et see piiraks määruse (EL) 2016/2031 artikli 41 lõike 2, artikli 42 lõike 4 või artikli 49 lõike 1 kohaselt vastu võetud õigusaktide kohaldamist, millega kehtestatakse ajutised erinõuded seoses teatavate taimede, taimsete saaduste või muude objektide sissetoomisega liidu territooriumile, et maandada teatavaid fütosanitaarseid riske, mida ei ole veel põhjalikult hinnatud.

▼B

2.  
Määruse (EL) 2016/2031 artikli 41 lõikes 2 osutatud loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mis on pärit liidu territooriumilt, ning vastavatest erinõuetest nende vedamiseks liidu territooriumil, on esitatud käesoleva määruse VIII lisas.

▼M3

Esimest lõiku kohaldatakse, ilma et see piiraks määruse (EL) 2016/2031 artikli 28 lõike 1, artikli 30 lõike 1, artikli 41 lõike 2, artikli 42 lõike 4 või artikli 49 lõike 1 kohaselt vastu võetud õigusaktide kohaldamist, millega kehtestatakse ajutised erinõuded seoses teatavate taimede, taimsete saaduste või muude objektide vedamisega liidu territooriumil, et maandada teatavaid fütosanitaarseid riske, mida ei ole veel põhjalikult hinnatud.

▼B

Artikkel 9

Loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mille sissetoomine teatavasse kaitstavasse piirkonda on keelatud

Määruse (EL) 2016/2031 artikli 53 lõikes 2 osutatud loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mis on pärit kolmandatest riikidest või liidu territooriumilt ja mille sissetoomine teatavasse kaitstavasse piirkonda on keelatud, on esitatud käesoleva määruse IX lisas.

Artikkel 10

Loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mis on ette nähtud kaitstavasse piirkonda sissetoomiseks või mida seal veetakse, ning vastavatest kaitstavate piirkondade erinõuetest

Määruse (EL) 2016/2031 artikli 54 lõikes 2 osutatud loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, vastavatest kaitstavatest piirkondadest ja kaitstavate piirkondade erinõuetest on esitatud käesoleva määruse X lisas.

Artikkel 11

Loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mille puhul nõutakse fütosanitaarsertifikaati, ning vastavatest päritolu- või lähteriigiks olevatest kolmandatest riikidest

1.  
Määruse (EL) 2016/2031 artikli 72 lõikes 1 osutatud loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mille sissetoomisel liidu territooriumile nõutakse fütosanitaarsertifikaati, ning päritolu- või lähteriigiks olevatest kolmandatest riikidest on esitatud käesoleva määruse XI lisas.
2.  
Loetelu taimedest, mille puhul kohaldatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 73 teises lõigus sätestatud fütosanitaarsertifikaati käsitlevat erandit, on esitatud käesoleva määruse XI lisa C osas.
3.  
Kõiki taimi (v.a lõigetes 1 ja 2 osutatud taimed) võib liitu sisse tuua üksnes juhul, kui nendega on kaasas määruse (EL) 2016/2031 artikli 73 esimese lõigu kohane fütosanitaarsertifikaat. Kõnealuste taimede olemasolevad CN-koodid on loetletud käesoleva määruse XI lisa B osas.

Artikkel 12

Loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mille päritolu- või lähteriigiks olevatest kolmandatest riikidest teatavasse kaitstavasse piirkonda sissetoomisel nõutakse fütosanitaarsertifikaati

Määruse (EL) 2016/2031 artikli 74 lõikes 1 osutatud loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mille päritolu- või lähteriigiks olevatest kolmandatest riikidest sissetoomisel teatavasse kaitstavasse piirkonda nõutakse fütosanitaarsertifikaati, on esitatud käesoleva määruse XII lisas.

Artikkel 13

Loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mille vedamisel liidu territooriumil nõutakse taimepassi

1.  
Määruse (EL) 2016/2031 artikli 79 lõikes 1 osutatud loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mille vedamisel liidu territooriumil nõutakse taimepassi, on esitatud käesoleva määruse XIII lisas.
2.  

Erandina lõikest 1 ei nõuta taimepassi selliste seemnete vedamisel liidu territooriumil, mis vastavad mõlemale järgmisele tingimusele:

a) 

nende puhul kohaldatakse artikli 6 lõikes 3 osutatud erandeid ja

▼M6

b) 

nende puhul ei kohaldata käesoleva määruse VIII või X lisas esitatud erinõudeid ega määruse (EL) 2016/2031 artikli 28 lõike 1, artikli 30 lõike 1 või artikli 49 lõike 1 kohaselt vastu võetud rakendusaktides sätestatud erinõudeid.

▼B

Artikkel 14

Loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mille sissetoomisel teatavasse kaitstavasse piirkonda ja seal vedamisel nõutakse taimepassi märkega „PZ“

Määruse (EL) 2016/2031 artikli 80 lõikes 1 osutatud loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mille sissetoomisel teatavasse kaitstavasse piirkonda ja seal vedamisel nõutakse taimepassi, on esitatud käesoleva määruse XIV lisas.

Esimeses lõigus osutatud taimepassidel peab olema märge „PZ“.

Artikkel 15

Määruse (EÜ) nr 690/2008 kehtetuks tunnistamine

Määrus (EÜ) nr 690/2008 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 16

Rakendusmääruse (EL) 2018/2019 muutmine

Rakendusmäärust (EL) 2018/2019 muudetakse järgmiselt:

1) 

artikkel 2 jäetakse välja;

2) 

II lisa jäetakse välja.

Artikkel 17

Üleminekumeetmed

Seemneid ja istutamiseks ettenähtud taimi, mis tuuakse liidu territooriumile, mida veetakse liidu territooriumil või mis toodetakse enne 14. detsembrit 2019 vastavalt reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist käsitlevate direktiivide 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 68/193/EMÜ, 98/56/EÜ, 2002/55/EÜ, 2002/56/EÜ, 2002/57/EÜ, 2008/72/EÜ ja 2008/90/EÜ nõuetele, mis on kohaldatavad enne nimetatud kuupäeva, võib kuni 14. detsembrini 2020 tuua liidu territooriumile või seal vedada juhul, kui need vastavad kõnealustele nõuetele. Alates 14. detsembrist 2020 kohaldatakse artikleid 5 ja 6 kõikide käesoleva määrusega hõlmatud istutamiseks ettenähtud taimede suhtes.

Taimepassid, mida nõutakse käesoleva määrusega selliste seemnete ja istutamiseks ettenähtud taimede vedamiseks liidu territooriumil, mille puhul kohaldatakse käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud üleminekuperioodi, peavad kuni 14. detsembrini 2020 tõendama üksnes seda, et need seemned ja taimed vastavad eeskirjadele, mis käsitlevad liidu karantiinseid taimekahjustajaid, kaitstava piirkonna karantiinseid taimekahjustajaid ja määruse (EL) 2016/2031 artikli 30 kohaselt vastu võetud meetmeid.

Artikkel 18

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 14. detsembrist 2019.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
I LISA

Artikli 2 lõikes 1 osutatud mõisted

Käesoleva määruse kohaldamisel on A osas loetletud mõistetel käesoleva määruse lisas kasutamise korral sama tähendus kui B osa teises veerus loetletud vastavates direktiivides määratletud mõistetel.

A OSA

Mõistete loetelu

— 
Supereliitseeme,
— 
eliitseeme,
— 
sertifitseeritud seeme,
— 
standardseeme,
— 
viinapuu,
— 
lähtepaljundusmaterjal,
— 
eliitpaljundusmaterjal,
— 
supereliitmaterjal,
— 
eliitmaterjal,
— 
sertifitseeritud materjal,
— 
standardmaterjal,
— 
dekoratiivtaimede paljundusmaterjal,
— 
kultiveerimismaterjal,
— 
köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjal,
— 
puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjal ja viljapuud,
— 
taotletav supereliitemataim,
— 
supereliitemataim,
— 
eliitemataim,
— 
sertifitseeritud emataim,
— 
CAC-materjal (Conformitas Agraria Communitatis),
— 
söödakultuuride seeme,
— 
teraviljaseeme,
— 
köögiviljaseeme,
— 
seemnekartul,
— 
õli- ja kiutaimede seeme.

B OSA

Direktiivide ja lisade loetelu1.  KÄESOLEVA MÄÄRUSE LISAD

2.  DIREKTIIVID

IV LISA A osa

(söödakultuuride seemnega seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad)

V LISA A osa

(söödakultuuride seemet käsitlevad meetmed)

Direktiiv 66/401/EMÜ

IV LISA B osa

(teraviljaseemnega seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad)

V LISA B osa

(teraviljaseemet käsitlevad meetmed)

Direktiiv 66/402/EMÜ

IV LISA C osa

(viinapuude paljundusmaterjaliga seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad)

Direktiiv 68/193/EMÜ

IV LISA D osa

(dekoratiivtaimede paljundusmaterjaliga seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad)

V LISA C osa

(dekoratiivtaimi käsitlevad meetmed)

Direktiiv 98/56/EÜ

IV LISA E osa

(kultiveerimismaterjaliga (v.a seeme) seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad)

V LISA D osa

(kultiveerimismaterjaliga (v.a seeme) seotud meetmed)

Direktiiv 1999/105/EÜ

IV LISA F osa

(köögiviljaseemnega seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad)

V LISA E osa

(köögiviljaseemet käsitlevad meetmed)

Direktiiv 2002/55/EÜ

IV LISA G osa

(seemnekartuliga seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad)

V LISA F osa

(seemnekartulit käsitlevad meetmed)

Direktiiv 2002/56/EÜ

IV LISA H osa

(õli- ja kiutaimede seemnega seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad)

V LISA G osa

(õli- ja kiutaimede seemet käsitlevad meetmed)

Direktiiv 2002/57/EÜ

IV LISA I osa

(köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjaliga seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad)

V LISA H osa

(köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali käsitlevad meetmed)

Direktiiv 2008/72/EÜ

IV LISA J osa

(puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuudega seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad)

Direktiiv 2008/90/EÜ

►M9  
XIII LISA punkt 5
Teraviljaseeme  ◄

Direktiiv 66/402/EMÜ

►M9  
XIII LISA punkt 6
Köögiviljaseeme  ◄

Direktiiv 2002/55/EÜ

►M9  
XIII LISA punkt 9
Õli- ja kiutaimede seeme  ◄

Direktiiv 2002/57/EÜ

▼M9
II LISA

Liidu karantiinsete taimekahjustajate loetelu ja EPPO poolt neile määratud koodid

SISUKORD

A osa. Taimekahjustajad, mida liidu territooriumil teadaolevalt ei esine

1.

Bakterid

2.

Seened ja munasseened

3.

Putukad ja lestad

4.

Ümarussid

5.

Parasiittaimed

6.

Viirused, viroidid ja fütoplasmad

B osa. Taimekahjustajad, mida liidu territooriumil teadaolevalt esineb

1.

Bakterid

2.

Seened ja munasseened

3.

Putukad ja lestad

4.

Limused

5.

Ümarussid

6.

Viirused, viroidid ja fütoplasmad

A OSATAIMEKAHJUSTAJAD, MIDA LIIDU TERRITOORIUMIL TEADAOLEVALT EI ESINE

Karantiinsed taimekahjustajad ja EPPO poolt neile määratud koodid

1.  Bakterid

1.

Candidatus Liberibacter africanus [LIBEAF]

2.

Candidatus Liberibacter americanus [LIBEAM]

3.

Candidatus Liberibacter asiaticus [LIBEAS]

4.

Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins & Jones [CORBFL]

5.

Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters [ERWIST]

6.

Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. [RALSPS]

7.

Ralstonia syzygii subsp. celebesensis Safni et al. [RALSSC]

8.

Ralstonia syzygii subsp. celebesensis Safni et al. [RALSSC]

9.

Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al. [XANTOR]

10.

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al. [XANTTO]

11.

Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. [XANTAU]

12.

Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. [XANTCI]

2.  Seened ja munasseened

1.

Anisogramma anomala (Peck) E. Müller [CRSPAN]

2.

Apiosporina morbosa (Schwein.) Arx [DIBOMO]

3.

Atropellis spp. [1ATRPG]

4.

Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka [PHYOPI]

5.

Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov. [CERAFA]

6.

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel [CHMYAR]

7.

Cronartium spp. [1CRONG], v.a Cronartium gentianeum (Thümen) [CRONGE], Cronartium pini (Willdenow) Jørstad [ENDCPI] ja Cronartium ribicola Fischer [CRONRI]

8.

Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield [CERAVI]

9.

Elsinoë australis Bitanc. & Jenkins [ELSIAU]

10.

Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous [ELSICI]

11.

Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenkins [ELSIAU]

12.

Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL]

13.

Guignardia laricina (Sawada) W. Yamam & Kaz. Itô [GUIGLA]

14.

Gymnosporangium spp. [1GYMNG], v.a:

Gymnosporangium amelanchieris E. Fisch. ex F. Kern [GYMNAM], Gymnosporangium atlanticum Guyot & Malençon [GYMNAT], Gymnosporangium clavariiforme (Wulfen) DC [GYMNCF], Gymnosporangium confusum Plowr. [GYMNCO], Gymnosporangium cornutum Arthur ex F. Kern [GYMNCR], Gymnosporangium fusisporum E. Fisch. [GYMNFS], Gymnosporangium gaeumannii H. Zogg [GYMNGA], Gymnosporangium gracile Pat. [GYMNGR], Gymnosporangium minus Crowell [GYMNMI], Gymnosporangium orientale P. Syd. & Syd. [GYMNOR], Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G. Winter [GYMNFU], Gymnosporangium torminali-juniperini E. Fisch. [GYMNTJ], Gymnosporangium tremelloides R. Hartig [GYMNTR]

15.

Coniferiporia sulphurascens (Pilát) L.W. Zhou & Y.C. Dai [PHELSU]

16.

Coniferiporia weirii (Murrill) L.W. Zhou & Y.C. Dai [INONWE]

17.

Melampsora farlowii (Arthur) Davis [MELMFA]

18.

Melampsora medusae f. sp. tremuloidis Shain [MELMMT]

19.

Mycodiella laricis-leptolepidis (Kaz. Itô, K. Satô & M. Ota) Crous [MYCOLL]

20.

Neocosmospora ambrosia (Gadd & Loos) L. Lombard & Crous [FUSAAM]

21.

Neocosmospora euwallaceae (S. Freeman, Z. Mendel, T. Aoki & O’Donnell) Sandoval-Denis, L. Lombard & Crous [FUSAEW]

22.

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [GUIGCI]

23.

Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart [PHYSSL]

24.

Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert [PHMPOM]

25.

Phytophthora ramorum (mitte-ELi isolaadid) Werres, De Cock & Man in ’t Veld [PHYTRA]

26.

Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun [CERCAN]

27.

Pseudocercospora pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton [CERSPD]

28.

Puccinia pittieriana Hennings [PUCCPT]

29.

Septoria malagutii E.T. Cline [SEPTLM]

30.

Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvlieg, Verkley & Crous. [MYCOPP]

31.

Stagonosporopsis andigena (Turkensteen) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMAN]

32.

Stegophora ulmea (Fr.) Syd. & P. Syd [GNOMUL]

33.

Thecaphora solani (Thirumulachar & O'Brien) Mordue [THPHSO]

34.

Tilletia indica Mitra [NEOVIN]

35.

Venturia nashicola S. Tanaka & S. Yamamoto [VENTNA]

3.  Putukad ja lestad

1.

Acleris spp.:

1.1.  Acleris gloverana (Walsingham) [ACLRGL]

1.2.  Acleris issikii Oku [ACLRIS]

1.3.  Acleris minuta (Robinson) [ACLRMI]

1.4.  Acleris nishidai Brown [ACLRNI]

1.5.  Acleris nivisellana (Walsingham) [ACLRNV]

1.6.  Acleris robinsoniana (Forbes) [ACLRRO]

1.7.  Acleris semipurpurana (Kearfott) [CROISE]

1.8.  Acleris senescens (Zeller) [ACLRSE]

1.9.  Acleris variana (Fernald) [ACLRVA]

2.

Acrobasis pyrivorella (Matsumura) [NUMOPI]

3.

Agrilus anxius Gory [AGRLAX]

4.

Agrilus planipennis Fairmaire [AGRLPL]

5.

Aleurocanthus citriperdus Quaintance & Baker [ALECCT]

6.

Aleurocanthus woglumi Ashby [ALECWO]

7.

Andide kartulikärsaklaste kompleks:

7.1.  Phyrdenus muriceus Germar [PHRDMU]

7.2.  Premnotrypes spp. [1PREMG]

7.3.  Rhigopsidius tucumanus Heller [RHGPTU]

8.

Anthonomus bisignifer Schenkling [ANTHBI]

9.

Anthonomus eugenii Cano [ANTHEU]

10.

Anthonomus grandis (Boh.) [ANTHGR]

11.

Anthonomus quadrigibbus Say [TACYQU]

12.

Anthonomus signatus Say [ANTHSI]

13.

Apriona cinerea Chevrolat [APRICI]

14.

Apriona germari (Hope) [APRIGE]

15.

Apriona rugicollis Chevrolat [APRIJA]

16.

Arrhenodes minutus Drury [ARRHMI]

17.

Aschistonyx eppoi Inouye [ASCXEP]

18.

Bactericera cockerelli (Šulc.) [PARZCO]

19.

Bemisia tabaci Genn. (mitte-Euroopa populatsioonid), mis on teadaolevalt viiruste siirutaja [BEMITA]

20.

Carposina sasakii Matsumara [CARSSA]

21.

Ceratothripoides claratris (Shumsher) [CRTZCL]

22.

Choristoneura spp.:

22.1.  Choristoneura carnana Barnes & Busck [CHONCA]

22.2.  Choristoneura conflictana Walker [ARCHCO]

22.3.  Choristoneura fumiferana Clemens [CHONFU]

22.4.  Choristoneura lambertiana Busck [TORTLA]

22.5.  Choristoneura occidentalis biennis Freeman

22.6.  Choristoneura occidentalis occidentalis Freeman [CHONOC]

22.7.  Choristoneura orae Freeman [CHONOR]

22.8.  Choristoneura parallela Robinson [CHONPA]

22.9.  Choristoneura pinus Freeman [CHONPI]

22.10.  Choristoneura retiniana Walsingham [CHONRE]

22.11.  Choristoneura rosaceana Harris [CHONRO]

23.

Cicadomorpha, mis on teadaolevalt Xylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA] siirutajad:

23.1.  Acrogonia citrina Marucci [ACRGCI]

23.2.  Acrogonia virescens (Metcalf) [ACRGVI]

23.3.  Aphrophora angulata Ball [APHRAN]

23.4.  Aphrophora permutata Uhler [APHRPE]

23.5.  Bothrogonia ferruginea (Fabricius) [TETTFE]

23.6.  Bucephalogonia xanthopis (Berg)

23.7.  Clasteroptera achatina Germar

23.8.  Clasteroptera brunnea Ball

23.9.  Cuerna costalis (Fabricius) [CUERCO]

23.10.  Cuerna occidentalis Osman ja Beamer [CUEROC]

23.11.  Cyphonia clavigera (Fabricius)

23.12.  Dechacona missionum Berg

23.13.  Dilobopterus costalimai Young [DLBPCO]

23.14.  Draeculacephala minerva Ball [DRAEMI]

23.15.  Draeculacephala sp. [1DRAEG]

23.16.  Ferrariana trivittata Signoret

23.17.  Fingeriana dubia Cavichioli

23.18.  Friscanus friscanus (Ball)

23.19.  Graphocephala atropunctata (Signoret) [GRCPAT]

23.20.  Graphocephala confluens Uhler

23.21.  Graphocephala versuta (Say) [GRCPVE]

23.22.  Helochara delta Oman

23.23.  Homalodisca ignorata Melichar

23.24.  Homalodisca insolita Walker [HOMLIN]

23.25.  Homalodisca vitripennis (Germar) [HOMLTR]

23.26.  Lepyronia quadrangularis (Say) [LEPOQU]

23.27.  Macugonalia cavifrons (Stal)

23.28.  Macugonalia leucomelas (Walker)

23.29.  Molomea consolida Schroder

23.30.  Neokolla hyeroglyphica (Say)

23.31.  Neokolla severini DeLong

23.32.  Oncometopia facialis Signoret [ONCMFA]

23.33.  Oncometopia nigricans Walker [ONCMNI]

23.34.  Oncometopia orbona (Fabricius) [ONCMUN]

23.35.  Oragua discoidula Osborn

23.36.  Pagaronia confusa Oman

23.37.  Pagaronia furcata Oman

23.38.  Pagaronia trecedecempunctata Ball

23.39.  Pagaronia triunata Ball

23.40.  Parathona gratiosa (Blanchard)

23.41.  Plesiommata corniculata Young

23.42.  Plesiommata mollicella Fowler

23.43.  Poophilus costalis (Walker) [POOPCO]

23.44.  Sibovia sagata (Signoret)

23.45.  Sonesimia grossa (Signoret)

23.46.  Tapajosa rubromarginata (Signoret)

23.47.  Xyphon flaviceps (Riley) [CARNFL]

23.48.  Xyphon fulgida (Nottingham) [CARNFU]

23.49.  Xyphon triguttata (Nottingham) [CARNTR]

24.

Conotrachelus nenuphar (Herbst) [CONHNE]

25.

Dendrolimus sibiricus Chetverikov [DENDSI]

26.

Diabrotica barberi Smith & Lawrence [DIABLO]

27.

Diabrotica undecimpunctata howardi Barber [DIABUH]

28.

Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim [DIABUN]

29.

Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith [DIABVZ]

30.

Diaphorina citri Kuwayana [DIAACI]

31.

Eotetranychus lewisi (McGregor) [EOTELE]

32.

Euwallacea fornicatus sensu lato [XYLBFO]

33.

Exomala orientalis (Waterhouse) [ANMLOR]

34.

Grapholita inopinata (Heinrich) [CYDIIN]

35.

Grapholita packardi Zeller [LASPPA]

36.

Grapholita prunivora (Walsh) [LASPPR]

37.

Helicoverpa zea (Boddie) [HELIZE]

38.

Hishimonus phycitis (Distant) [HISHPH]

39.

Keiferia lycopersicella (Walsingham) [GNORLY]

40.

Liriomyza sativae Blanchard [LIRISA]

41.

Listronotus bonariensis (Kuschel) [HYROBO]

42.

Lopholeucaspis japonica Cockerell [LOPLJA]

43.

Lycorma delicatula (White) [LYCMDE]

44.

Margarodidae:

44.1.  Dimargarodes meridionalis Morrison

44.2.  Eumargarodes laingi Allsopp et al. [EUMGLA]

44.3.  Eurhizococcus brasiliensis Jakubski [EURHBR]

44.4.  Eurhizococcus colombianus Jakubski

44.5.  Margarodes capensis Giard [MARGCA]

44.6.  Margarodes greeni Brain [MARGGR]

44.7.  Margarodes prieskaensis (Jakubski) [MARGPR]

44.8.  Margarodes trimeni Brain [MARGTR]

44.9.  Margarodes vitis Reed [MARGVI]

44.10.  Margarodes vredendalensis de Klerk [MARGVR]

44.11.  Porphyrophora tritici Sarkisov et al. [PORPTR]

45.

Massicus raddei (Blessig) [MALLRA]

46.

Monochamus spp. (mitte-Euroopa populatsioonid) [1MONCG]

47.

Myndus crudus van Duzee [MYNDCR]

48.

Naupactus leucoloma Boheman [GRAGLE]

49.

Nemorimyza maculosa (Malloch) [AMAZMA]

50.

Neoleucinodes elegantalis (Guenée) [NEOLEL]

51.

Oemona hirta (Fabricius) [OEMOHI]

52.

Oligonychus perditus Pritchard & Baker [OLIGPD]

53.

Pissodes cibriani O'Brien [PISOCI]

54.

Pissodes fasciatus Leconte [PISOFA]

55.

Pissodes nemorensis Germar [PISONE]

56.

Pissodes nitidus Roelofs [PISONI]

57.

Pissodes punctatus Langor & Zhang [PISOPU]

58.

Pissodes strobi (Peck) [PISOST]

59.

Pissodes terminalis Hopping [PISOTE]

60.

Pissodes yunnanensis Langor & Zhang [PISOYU]

61.

Pissodes zitacuarense Sleeper [PISOZI]

62.

Polygraphus proximus Blandford [POLGPR]

63.

Prodiplosis longifila Gagné [PRDILO]

64.

Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) [PSDPMI]

65.

Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) [PSDPPR]

66.

Rhynchophorus palmarum (L.) [RHYCPA]

67.

Ripersiella hibisci Kawai ja Takagi [RHIOHI]

68.

Saperda candida Fabricius [SAPECN]

69.

Scirtothrips aurantii Faure [SCITAU]

70.

Scirtothrips citri (Moulton) [SCITCI]

71.

Scirtothrips dorsalis Hood [SCITDO]

72.

Scolytinae spp. (non-European) [1SCOLF]

73.

Spodoptera eridania (Cramer) [PRODER]

74.

Spodoptera frugiperda (Smith) [LAPHFR]

75.

Spodoptera litura (Fabricus) [PRODLI]

76.

Tecia solanivora (Povolný) [TECASO]

77.

Tephritidae:

77.1.  Acidiella kagoshimensis (Miyake)

77.2.  Acidoxantha bombacis de Meijere

77.3.  Acroceratitis distincta (Zia)

77.4.  Adrama spp. [1ADRAG]

77.5.  Anastrepha spp. [1ANSTG]

77.6.  Anastrepha ludens (Loew) [ANSTLU]

77.7.  Asimoneura pantomelas (Bezzi)

77.8.  Austrotephritis protrusa (Hardy & Drew)

77.9.  Bactrocera spp. [1BCTRG], v.a Bactrocera oleae (Gmelin) [DACUOL]

77.10.  Bactrocera dorsalis (Hendel) [DACUDO]

77.11.  Bactrocera latifrons (Hendel) [DACULA]

77.12.  Bactrocera zonata (Saunders) [DACUZO]

77.13.  Bistrispinaria fortis (Speiser)

77.14.  Bistrispinaria magniceps Bezzi

77.15.  Callistomyia flavilabris Hering

77.16.  Campiglossa albiceps (Loew)

77.17.  Campiglossa californica (Novak)

77.18.  Campiglossa duplex (Becker)

77.19.  Campiglossa reticulata (Becker)

77.20.  Campiglossa snowi (Hering)

77.21.  Carpomya incompleta (Becker) [CARYIN]

77.22.  Carpomya pardalina (Bigot) [CARYPA]

77.23.  Ceratitis spp. [1CERTG], v.a Ceratitis capitata (Wiedemann) [CERTCA]

77.24.  Craspedoxantha marginalis (Wiedemann) [CRSXMA]

77.25.  Dacus spp. [1DACUG]

77.26.  Dioxyna chilensis (Macquart)

77.27.  Dirioxa pornia (Walker) [TRYEMU]

77.28.  Euleia separata (Becker)

77.29.  Euphranta camelliae Hardy

77.30.  Euphranta canadensis (Loew) [EPOCCA]

77.31.  Euphranta cassia Hancock ja Drew

77.32.  Euphranta japonica (Ito) [RHACJA]

77.33.  Euphranta oshimensis Sun et al.

77.34.  Eurosta solidaginis (Fitch)

77.35.  Eutreta spp. [1EUTTG]

77.36.  Gastrozona nigrifemur David & Hancock

77.37.  Goedenia stenoparia (Steyskal)

77.38.  Gymnocarena spp.

77.39.  Insizwa oblita Munro

77.40.  Marriottella exquisita Munro

77.41.  Monacrostichus citricola Bezzi [MNAHCI]

77.42.  Neaspilota alba (Loew)

77.43.  Neaspilota reticulata Norrbom

77.44.  Paracantha trinotata (Foote)

77.45.  Parastenopa limata (Coquillett)

77.46.  Paratephritis fukaii Shiraki

77.47.  Paratephritis takeuchii Ito

77.48.  Paraterellia varipennis Coquillett

77.49.  Philophylla fossata (Fabricius)

77.50.  Procecidochares spp. [1PROIG]

77.51.  Ptilona confinis (Walker)

77.52.  Ptilona persimilis Hendel

77.53.  Rhagoletis spp. [1RHAGG], v.a Rhagoletis alternata (Fallén) [RHAGAL], Rhagoletis batava Hering [RHAGBA], Rhagoletis berberidis Klug, Rhagoletis cerasi L. [RHAGCE], Rhagoletis cingulata (Loew) [RHAGCI], Rhagoletis completa Cresson [RHAGCO], Rhagoletis meigenii (Loew) [CERTME], Rhagoletis suavis (Loew) [RHAGSU], Rhagoletis zernyi Hendel

77.54.  Rhagoletis pomonella (Walsh) [RHAGPO]

77.55.  Rioxoptilona dunlopi (van der Wulp)

77.56.  Sphaeniscus binoculatus (Bezzi)

77.57.  Sphenella nigricornis Bezzi

77.58.  Strauzia [1STRAG] spp., v.a Strauzia longipennis (Wiedemann)[STRALO]

77.59.  Taomyia marshalli Bezzi

77.60.  Tephritis leavittensis Blanc

77.61.  Tephritis luteipes Merz

77.62.  Tephritis ovatipennis Foote

77.63.  Tephritis pura (Loew)

77.64.  Toxotrypana curvicauda Gerstaecker [TOXTCU]

77.65.  Toxotrypana recurcauda Tigrero

77.66.  Trupanea bisetosa (Coquillett)

77.67.  Trupanea femoralis (Thomson)

77.68.  Trupanea wheeleri Curran

77.69.  Trypanocentra nigrithorax Malloch

77.70.  Trypeta flaveola Coquillett

77.71.  Urophora christophi Loew

77.72.  Xanthaciura insecta (Loew)

77.73.  Zacerata asparagi Coquillett

77.74.  Zeugodacus spp. [1ZEUDG]

77.75.  Zonosemata electa (Say) [ZONOEL]

78.

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) [ARGPLE]

79.

Thrips palmi Karny [THRIPL]

80.

Trirachys sartus Solsky [AELSSA]

81.

Unaspis citri (Comstock) [UNASCI]

4.  Ümarussid

1.

Hirschmanniella spp. Luc & Goodey [1HIRSG], v.a:

Hirschmanniella behningi (Micoletzky) Luc & Goodey [HIRSBE], Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey [HIRSGR], Hirschmanniella halophila Sturhan & Hall [HIRSHA], Hirschmanniella loofi Sher [HIRSLO] ja Hirschmanniella zostericola (Allgén) Luc & Goodey [HIRSZO]

2.

Longidorus diadecturus Eveleigh & Allen [LONGDI]

3.

Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback [MELGMY]

4.

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen [NACOBA]

5.

Xiphinema americanum Cobb sensu stricto [XIPHAA]

6.

Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham [XIPHBC]

7.

Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHCA]

8.

Xiphinema inaequale Khan et Ahmad [XIPHNA ]

9.

Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHIM]

10.

Xiphinema rivesi (mitte-ELi populatsioonid) Dalmasso [XIPHRI]

11.

Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHTA]

5.  Parasiittaimed

1.

Arceuthobium spp. [1AREG], v.a:

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksworth [AREAZ], Arceuthobium gambyi Fridl [AREGA] ja Arceuthobium oxycedri DC. M. Bieb. [AREOX]

6.  Viirused, viroidid ja fütoplasmad

1.

Beet curly top virus [BCTV00]

2.

Begomoviirused, v.a:

Abutilon mosaic virus [ABMV00], Papaya leaf crumple virus [PALCRV], Sweet potato leaf curl virus [SPLCV0], Tomato leaf curl New Delhi Virus [TOLCND], Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0], Tomato yellow leaf curl Sardinia virus [TYLCSV], Tomato yellow leaf curl Malaga virus [TYLCMA], Tomato yellow leaf curl Axarquia virus [TYLCAX]

3.

Black raspberry latent virus [TSVBL0]

4.

Candidatus Phytoplasma aurantifolia-referenttüvi [PHYPAF]

5.

Chrysanthemum stem necrosis virus [CSNV00]

6.

Citrus leprosis viruses [CILV00]:

6.1.  CiLV-C [CILVC0]

6.2.  CiLV-C2 [CILVC2]

6.3.  HGSV-2 [HGSV20]

6.4.  OFV tsitrusi nakatav tüvi [OFV00] (tsitrusi nakatav tüvi)

6.5.  CiLV-N sensu novo

6.6.  Citrus chlorotic spot virus

7.

Citrus tristeza virus (mitte-ELi isolaadid) [CTV000]

8.

Coconut cadang-cadang viroid [CCCVD0]

9.

Cowpea mild mottle virus [CPMMV0]

10.

Lettuce infectious yellows virus [LIYV00]

11.

Melon yellowing-associated virus [MYAV00]

12.

Palm lethal yellowing phytoplasmas [PHYP56]:

12.1.  Candidatus Phytoplasma cocostanzania – alarühm 16SrIV-C

12.2.  Candidatus Phytoplasma palmae – alarühmad 16SrIV-A, 16SrIV-B, 16SrIV-D, 16SrIV-E, 16SrIV-F

12.3.  Candidatus Phytoplasma palmicola – 16SrXXII-A

12.4.  Candidatus Phytoplasma palmicola – suguluses olev tüvi 16SrXXII-B

12.5.  Uus palmide surmavat kolletumistõbe põhjustav Candidatus Phytoplasma 16SrIV rühmast – „Bogia coconut syndrome“

13.

Satsuma dwarf virus [SDV000]

14.

Squash vein yellowing virus [SQVYVX]

15.

Sweet potato chlorotic stunt virus [SPCSV0]

16.

Sweet potato mild mottle virus [SPMMV0]

17.

Tobacco ringspot virus [TRSV00]

18.

Tomato chocolate virus [TOCHV0]

19.

Tomato marchitez virus [TOANV0]

20.

Tomato mild mottle virus [TOMMOV]

21.

Tobacco ringspot virus [TORSV0]

22.

Perekondade Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. ja Vitis L. viirused, viroidid ja fütoplasmad:

22.1.  American plum line pattern virus [APLPV0]

22.2.  Apple fruit crinkle viroid [AFCVD0]

22.3.  Apple necrotic mosaic virus

22.4.  Buckland valley grapevine yellows phytoplasma [PHYP77]

22.5.  Blueberry leaf mottle virus [BLMOV0]

22.6.  Candidatus Phytoplasma aurantifolia„ga suguluses olevad tüved (Pear decline Taiwan II, Crotalaria witches“ broom phytoplasma, Sweet potato little leaf phytoplasma [PHYP39])

22.7.  Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU] (referenttüvi)

22.8.  Candidatus Phytoplasma fraxini (referenttüvi) Griffiths et al. [PHYPFR]

22.9.  Candidatus Phytoplasma hispanicum (referenttüvi) Davis et al. [PHYP07]

22.10.  Candidatus Phytoplasma phoenicium [PHYPPH]

22.11.  Candidatus Phytoplasma pruni’ga suguluses olev tüvi (North American grapevine yellows, NAGYIII) Davis et al.

22.12.  Candidatus Phytoplasma pyri’ga suguluses olev tüvi (Peach yellow leaf roll) Norton et al.

22.13.  Candidatus Phytoplasma ziziphi (referenttüvi) Jung et al. [PHYPZI]

22.14.  Cherry rasp leaf virus (CRLV) [CRLV00]

22.15.  Cherry rosette virus

22.16.  Cherry rusty mottle associated virus [CRMAV0]

22.17.  Cherry twisted leaf associated virus [CTLAV0]

22.18.  Grapevine berry inner necrosis virus [GINV00]

22.19.  Grapevine red blotch virus [GRBAV0]

22.20.  Grapevine vein-clearing virus [GVCV00]

22.21.  Peach mosaic virus [PCMV00]

22.22.  Peach rosette mosaic virus [PRMV00]

22.23.  Raspberry latent virus [RPLV00]

22.24.  Raspberry leaf curl virus [RLCV00]

22.25.  Strawberry chlorotic fleck-associated virus

22.26.  Strawberry leaf curl virus

22.27.  Strawberry necrotic shock virus [SNSV00]

22.28.  Temperate fruit decay-associated virus

23.

Solanum tuberosum L. ja muude mugulaid moodustavate Solanum’i liikide viirused, viroidid ja fütoplasmad:

23.1.  Andean potato latent virus [APLV00]

23.2.  Andean potato mild mosaic virus [APMMV0]

23.3.  Andean potato mottle virus [APMOV0]

23.4.  Candidatus Phytoplasma americanum

23.5.  Candidatus Phytoplasma aurantifolia’ga suguluses olevad tüved (GD32; St_JO_10, 14, 17; PPT-SA; Rus-343F; PPT-GTO29, -GTO30, -SINTV; Potato Huayao Survey 2; Potato hair sprouts)

23.6.  Candidatus Phytoplasma fragariae’ga suguluses olevad tüved (YN-169, YN-10G)

23.7.  Candidatus Phytoplasma pruni’ga suguluses olevad tüved (Clover yellow edge, Potato purple top Akpot7, MT117, Akpot6; PPT-COAHP, -GTOP)

23.8.  Chilli leaf curl virus [CHILCU]

23.9.  Potato black ringspot virus [PBRSV0]

23.10.  Kartuliviirus B [PVB000]

23.11.  Kartuliviirus H [PVH000]

23.12.  Kartuliviirus P [PVP000]

23.13.  Kartuliviirus T [PVT000]

23.14.  Potato yellow dwarf virus [PYDV00]

23.15.  Potato yellow mosaic virus [PYMV00]

23.16.  Potato yellow vein virus [PYVV00]

23.17.  Potato yellowing virus [PYV000]

23.18.  Tomato mosaic Havana virus [THV000]

23.19.  Tomato mottle Taino virus [TOMOTV]

23.20.  Tomato severe rugose virus [TOSRV0]

23.21.  Tomato yellow vein streak virus [TOYVSV]

23.22.  Kartuliviiruste S, X ja kartuli keerdlehisuse viiruse [PVS000], [PVX000] ja [PLRV00] mitte-ELi isolaadid

B OSATAIMEKAHJUSTAJAD, MIDA LIIDU TERRITOORIUMIL TEADAOLEVALT ESINEB

Karantiinsed taimekahjustajad ja EPPO poolt neile määratud koodid

1.  Bakterid

1.

Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. [CORBSE]

2.

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Emend. Safni et al. [RALSSL]

3.

Xylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA]

2.  Seened ja munasseened

1.

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr [CERAFP]

2.

Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

3.

Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat [GEOHMO]

4.

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival [SYNCEN]

3.  Putukad ja lestad

1.

Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) [ALECSN]

2.

Anoplophora chinensis (Thomson) [ANOLCN]

3.

Anoplophora glabripennis (Motschulsky) [ANOLGL]

4.

Aromia bungii (Faldermann) [AROMBU]

5.

Pityophthorus juglandis Blackman [PITOJU]

6.

Popillia japonica Newman [POPIJA]

7.

Toxoptera citricida (Kirkaldy) [TOXOCI]

8.

Trioza erytreae Del Guercio [TRIZER]

4.  Limused

1.

Pomacea (Perry) [1POMAG]

5.  Ümarussid

1.

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. [BURSXY]

2.

Globodera pallida (Stone) Behrens [HETDPA]

3.

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens [HETDRO]

4.

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. [MELGCH]

5.

Meloidogyne fallax Karssen [MELGFA]

6.  Viirused, viroidid ja fütoplasmad

1.

Grapevine flavescence dorée phytoplasma [PHYP64]

2.

Tomato leaf curl New Delhi virus [TOLCND]

▼M4
III LISA

Loetelu kaitstavatest piirkondadest ja vastavatest kaitstava piirkonna karantiinsetest taimekahjustajatest ning nende koodidest

Järgmise tabeli kolmandas veerus loetletud kaitstavad piirkonnad hõlmavad ühte järgmistest:

a) 

loetletud liikmesriigi ( 1 ) kogu territoorium;

b) 

loetletud liikmesriigi territoorium koos sulgudes täpsustatud eranditega;

c) 

ainult liikmesriigi territooriumi osa, mis on täpsustatud sulgudes.Kaitstavate piirkondade karantiinsed taimekahjustajad

EPPO kood

Kaitstavad piirkonnad

a)  Bakterid

1.

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

ERWIAM

a)  Eesti;
b)  Hispaania (v.a Andaluusia, Aragóni, Castilla la Mancha, Castilla y Leóni ja Extremadura autonoomsed piirkonnad, Madridi autonoomne piirkond, Murcia, Navarra ja La Rioja, Guipuzcoa provints (Baskimaa) ning Kataloonia autonoomse piirkonna Lleida provintsi järgmised piirkonnad (comarca’d): Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià ja Urgell, ning Valencia provintsi omavalitsusüksused Alborache ja Turís ning Alicante provintsi piirkonnad (comarca’d) L’Alt Vinalopó ja El Vinalopó Mitjà (Comunidad Valenciana);
c)  Prantsusmaa (Korsika); ►M6  
d)  Itaalia (Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Calabria, Campania (v.a Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte ja Vico Equense omavalitsusüksus Napoli provintsis, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala ja Tramonti omavalitsusüksus Salerno provintsis), Lazio, Liguria, Lombardy (v.a Milano, Mantua, Sondrio ja Varese provints, ning Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese ja Varedo kommuun Monza Brianza provintsis), Marche (v.a Colli al Metauro, Fano, Pesaro ja San Costanzo kommuun Pesaro e Urbino provintsis), Molise, Sardiinia, Sitsiilia (v.a Cesarò omavalitsusüksus Messina provintsis, Maniace, Bronte, Adrano omavalitsusüksus Catania provintsis ja Centuripe, Regalbuto ja Troina omavalitsusüksus Enna provintsis), Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (v.a Rovigo ja Venice provints ning Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano ja Vescovana kommuun Padova provintsis ja Albaredo d’Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d’Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù,Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio ja Zimella kommuun Verona provintsis));  ◄
e)  Läti;
f)  Soome; ►M6  
g)  Iirimaa (v.a Galway linn);
h)  Leedu (v.a Kėdainiai omavalitsusüksus Kaunase piirkonnas);
i)  Sloveenia (v.a Gorenjska, Koroška, Maribori ja Notranjska piirkonnad ning Dol pri Ljubljani, Lendava, Litija, Moravče, Renče-Vogrsko, Velika Polana ja Žužemberki kommuunid ning Fużina, Gabrovčeci, Glogovica, Gorenja vasi, Gradičeki, Grintoveci, Ivančna Gorica, Krka, Krška vasi, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vasi, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradeci ja Znojile pri Krki asulad Ivančna Gorica kommuunis);
j)  Slovakkia (v.a Dunajská Streda maakond, Hronovce ja Hronské Kľačany omavalitsused (Levice maakond), Dvory nad Žitavou (Nové Zámky maakond), Málinec (Poltári maakond), Valice, Jesenské ja Rimavská Sobota (Rimavská Sobota maakond), Hrhov (Rožňava maakond), Veľké Ripňany (Topoľčany maakond), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše ja Zatín (Trebišovi maakond).  ◄

2.

Xanthomonas arboricola pv.pruni (Smith) Vauterin et al.

XANTPR

Kuni 30. aprillini 2023: Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa)

b)  Seened ja munasseened

1.

Colletotrichum gossypii Southw

GLOMGO

Kreeka

2.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

ENDOPA

a)  Tšehhi;

b)  Iirimaa;

c)  Rootsi;

d)  Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa).

3.

Entoleuca mammata (Wahlenb.) Rogers & Ju

HYPOMA

a)  Iirimaa;

b)  Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa).

4.

Gremmeniella abietina (Lagerberg) Morelet

GREMAB

Iirimaa

c)  Putukad ja lestad

1.

Bemisia tabaci Genn. (Euroopa populatsioonid)

BEMITA

a)  Iirimaa;

b)  Rootsi;

c)  Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa).

2.

Cephalcia lariciphila Wachtl

CEPCAL

a)  Iirimaa;

b)  Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa).

3.

Dendroctonus micans Kugelan

DENCMI

a)  Iirimaa;

b)  Kreeka;

c)  Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa).

4.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

DRYCKU

a)  Iirimaa;

b)  Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa).

5.

Gilpinia hercyniae Hartig

GILPPO

a)  Iirimaa;

b)  Kreeka;

c)  Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa).

6.

Gonipterus scutellatus Gyllenhal

GONPSC

a)  Kreeka;

b)  Portugal (Assoorid, v.a Terceira saar).

7.

Ips amitinus Eichhoff

IPSXAM

a)  Iirimaa;

b)  Kreeka;

c)  Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa).

8.

Ips cembrae Heer

IPSXCE

a)  Iirimaa;

b)  Kreeka;

c)  Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa).

9.

Ips duplicatus Sahlberg

IPSXDU

a)  Iirimaa;

b)  Kreeka;

c)  Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa).

10.

Ips sexdentatus Bőrner

IPSXSE

a)  Iirimaa;

b)  Küpros;

c)  Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa).

11.

Ips typographus Heer

IPSXTY

a)  Iirimaa;

b)  Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa).

12.

Leptinotarsa decemlineata Say

LPTNDE

a)  Iirimaa;

b)  Hispaania (Ibiza ja Menorca);

c)  Küpros;

d)  Malta;

e)  Portugal (Assoorid ja Madeira);

f)  Soome (Ahvenamaa, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turu ja Uusimaa maakond);

g)  Rootsi (Blekinge, Gotland, Hallandi, Kalmari ja Skåne lään);

h)  Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa).

13.

Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

LIRIBO

a)  Iirimaa;

b)  Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa).

14.

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

LIRIHU

a)  Iirimaa;

b)  kuni 30. aprillini 2023: Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa).

15.

Liriomyza trifolii (Burgess)

LIRITR

a)  Iirimaa;

b)  kuni 30. aprillini 2023: Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa).

16.

Paysandisia archon (Burmeister)

PAYSAR

a)  Iirimaa;

b)  Malta;

c)  Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa).

17.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

RHYCFE

a)  Iirimaa;

b)  Portugal (Assoorid);

c)  Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa).

18.

Sternochetus mangiferae Fabricius

CRYPMA

a)  Hispaania (Granada ja Malaga);

b)  Portugal (Alentejo, Algarve ja Madeira).

▼M6

19.

Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller

THAUPI

a)  kuni 30. aprillini 2023: Iirimaa;

b)  Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa).

▼M4

20.

Thaumetopoea processionea L.

THAUPR

a)  Iirimaa;

b)  kuni 30. aprillini 2023: Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa).

21.

Viteus vitifoliae (Fitch)

VITEVI

Küpros

d)  Viirused, viroidid ja fütoplasmad

1.

Peedi risomaaniaviirus

BNYVV0

a)  Iirimaa;

b)  Prantsusmaa (Bretagne);

c)  Portugal (Assoorid);

d)  Soome;

e)  Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa).

2.

Candidatus Phytoplasma ulmi

PHYPUL

Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa)

3.

Citrus tristeza virus (ELi isolaadid)

CTV000

Malta

▼B
IV LISA

Artiklis 5 osutatud loetelu liidu reguleeritud mittekarantiinsetest taimekahjustajatest ja konkreetsetest istutamiseks ettenähtud taimedest koos kategooriate ja piirmääradega

SISUKORD

A osa.

Söödakultuuride seemnega seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad

B osa.

Teraviljaseemnega seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad

C osa.

Viinapuude paljundusmaterjaliga seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad

D osa.

Dekoratiivtaimede ja muude dekoratiivseks kasutuseks mõeldud istutamiseks ettenähtud taimede paljundusmaterjaliga seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad

E osa.

Kultiveerimismaterjaliga (v.a seeme) seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad

F osa.

Köögiviljaseemnega seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad

G osa.

Seemnekartuliga seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad

H osa.

Õli- ja kiutaimede seemnega seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad

I osa.

Köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjaliga (v.a seeme) seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad

J osa.

Puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuudega seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad

K osa.

Liigi Solanum tuberosum seemnega seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad

L osa.

Liigi Humulus lupulus istutamiseks ettenähtud taimedega (v.a seeme) seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad

▼M9

M osa.

Liigi Actinidia Lindl. puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuudega (v.a seeme) seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad

▼B

A OSA

Söödakultuuride seemnega seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajadReguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)

Supereliitseemnega seotud piirmäärad

Eliitseemnega seotud piirmäärad

Sertifitseeritud seemnega seotud piirmäärad

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

B OSA

Teraviljaseemnega seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajadÜmarussid

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)

Supereliitseemnega seotud piirmäärad

Eliitseemnega seotud piirmäärad

Sertifitseeritud seemnega seotud piirmäärad

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Seened

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Praktiliselt vabad

Praktiliselt vabad

Praktiliselt vabad

C OSA

Viinapuude paljundusmaterjaliga seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajadBakterid

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)

Piirmäär lähtepaljundusmaterjalile, eliitpaljundusmaterjalile ja sertifitseeritud materjalile

Piirmäär standardmaterjalile

Xylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM]

Vitis L.

0 %

0 %

Putukad ja lestad

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme (perekond või liik)

Piirmäär lähtepaljundusmaterjalile, eliitpaljundusmaterjalile ja sertifitseeritud materjalile

Piirmäär standardmaterjalile

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Pookimata Vitis vinifera L.

0 %

0 %

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Vitis L., muu kui pookimata Vitis vinifera L.

Praktiliselt vabad

Praktiliselt vabad

Viirused, viroidid, viirusetaolised haigused ja fütoplasmad

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme (perekond või liik)

Piirmäär lähtepaljundusmaterjalile, eliitpaljundusmaterjalile ja sertifitseeritud materjalile

Piirmäär standardmaterjalile

Arabis mosaic virus [ARMV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Vitis L.

0 %

0 %

Grapevine fanleaf virus [GFLV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Grapevine fleck virus [GFKV00]

Liigi Vitis spp. ja selle hübriidide (v.a Vitis vinifera L.) pookealused

0 % lähtepaljundusmaterjalist.

Ei kohaldata eliitpaljundusmaterjali ega sertifitseeritud materjali puhul.

Ei kohaldata

Grapevine leafroll associated virus 1 [GLRAV1]

Vitis L.

0 %

0 %

Grapevine leafroll associated virus 3 [GLRAV3]

Vitis L.

0 %

0 %

D OSA

Dekoratiivtaimede ja muude dekoratiivseks kasutuseks mõeldud istutamiseks ettenähtud taimede paljundusmaterjaliga seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajadBakterid

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)

Dekoratiivtaimede ja muude dekoratiivseks kasutuseks mõeldud istutamiseks ettenähtud taimede paljundusmaterjaliga seotud piirmäär

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

0 %

▼M9

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Actinidia Lindl.

0 %

▼B

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ja nende hübriidid

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Prunus L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L.

0 %

Seened ja munasseened

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)

Dekoratiivtaimede ja muude dekoratiivseks kasutuseks mõeldud istutamiseks ettenähtud taimede paljundusmaterjaliga seotud piirmäär

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Castanea L.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Pinus L.

0 %

▼M9

Phytophthora ramorum (ELi isolaadid) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a õietolm ja seeme

Camellia L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L., Rhododendron L. (v.a R. simsii L.), Viburnum L.

0 %

▼B

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Seeme

Helianthus annuus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ja nende hübriidid

0 %

Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Chrysanthemum L.

0 %

Putukad ja lestad

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)

Dekoratiivtaimede ja muude dekoratiivseks kasutuseks mõeldud istutamiseks ettenähtud taimede paljundusmaterjaliga seotud piirmäär

Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Fuchsia L.

0 %

Opogona sacchari Bo [OPOGSC]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

0 %

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Palmae, järgmiste perekondade ja liikide puhul: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

0 %

Ümarussid

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)

Dekoratiivtaimede ja muude dekoratiivseks kasutuseks mõeldud istutamiseks ettenähtud taimede paljundusmaterjaliga seotud piirmäär

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L., Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Sternbergia Waldst. & Kit., Tulipa L.

0 %

Viirused, viroidid, viirusetaolised haigused ja fütoplasmad

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)

Dekoratiivtaimede ja muude dekoratiivseks kasutuseks mõeldud istutamiseks ettenähtud taimede paljundusmaterjaliga seotud piirmäär

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Prunus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Lavandula L.

0 %

Chrysanthemum stunt viroid [CSVD00]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.,

0 %

Citrus exocortis viroid [CEVD00]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Citrus L.

0 %

Citrus tristeza virus [CTV000] (ELi isolaadid)

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ja nende hübriidid

0 %

Impatiens necrotic spot tospovirus [INSV00]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Begonia x hiemalis

Fotsch, Impatiens L. Uus-Guinea hübriidid

0 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L.,

0 %

Plum pox virus [PPV000]

Perekonna Prunus L. järgmiste liikide istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl & Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. & Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., muud Prunus L. liigid, mis on vastuvõtlikud viirusele Plum pox virus

0 %

Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Begonia x hiemalis

Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., Impatiens L. Uus-Guinea hübriidid, Pelargonium L.

0 %

▼M9

E OSA

Kultiveerimismaterjaliga (v.a seeme) seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajadSeened ja munasseened

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)

Asjaomase kultiveerimismaterjali paljundusmaterjaliga seotud piirmäär

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Castanea sativa Mill.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Pinus L.

0 %

Phytophthora ramorum (ELi isolaadid) Werres, De Cock & Man in 't Veld

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a õietolm ja seeme

Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L.

0 %

▼B

F OSA

Köögiviljaseemnega seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajadBakterid

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)

Asjaomase köögiviljaseemnega seotud piirmäär

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Putukad ja lestad

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)

Asjaomase köögiviljaseemnega seotud piirmäär

Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB]

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

0 %

▼M9

Bruchus pisorum (Linnaeus ) [BRCHPI]

Pisum sativum L.

0 %

Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]

Vicia faba L.

0 %

▼B

Ümarussid

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)

Asjaomase köögiviljaseemnega seotud piirmäär

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium porrum L.

0 %

Viirused, viroidid, viirusetaolised haigused ja fütoplasmad

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)

Asjaomase köögiviljaseemnega seotud piirmäär

Pepino mosaic virus [PEPMV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

G OSA

Seemnekartuliga seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajadReguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)

Supereliitseemnekartuli vahetu järglaskonnaga seotud piirmäär

Eliitseemnekartuli vahetu järglaskonnaga seotud piirmäär

Sertifitseeritud seemnekartuli vahetu järglaskonnaga seotud piirmäär

PBTC

PB

Viirusnakkuse sümptomid

Solanum tuberosum L.

0 %

0,5 %

4,0 %

10,0 %Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)

Supereliitseemnekartuli istutamiseks ettenähtud taimega seotud piirmäär

Eliitseemnekartuli istutamiseks ettenähtud taimega seotud piirmäär

Sertifitseeritud seemnekartuli istutamiseks ettenähtud taimega seotud piirmäär

PBTC

PB

Varrepõletik (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

Praktiliselt vabad

Praktiliselt vabad

Praktiliselt vabad

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Kartuli mustkärn, mille on põhjustanud Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

1,0 %

nakatunud üle 10 % mugula pinnast

5,0 %

nakatunud üle 10 % mugula pinnast

5,0 %

nakatunud üle 10 % mugula pinnast

Süvikkärn, mille on põhjustanud Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

Solanum tuberosum L.

0 %

1,0 %

nakatunud üle 10 % mugula pinnast

3,0 %

nakatunud üle 10 % mugula pinnast

3,0 %

nakatunud üle 10 % mugula pinnast

Viiruste põhjustatud mosaiikviiruse sümptomid

ja

sümptomid, mille on põhjustanud keerdlehisuse viirus [PLRV00]

Solanum tuberosum L.

0 %

0,1 %

0,8 %

6,0 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

H OSA

Õli- ja kiutaimede seemnega seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajadSeened ja munasseened

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)

Supereliitseemnega seotud piirmäärad

Eliitseemnega seotud piirmäärad

Sertifitseeritud seemnega seotud piirmäärad

Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI]

Linum usitatissimum L.

5 %

5 %, mida on kahjustanud Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ja Fusarium spp.

5 %

5 %, mida on kahjustanud Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ja Fusarium spp.

5 %

5 %, mida on kahjustanud Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ja Fusarium spp.

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. – kiulina

1 %

5 %, mida on kahjustanud Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ja Fusarium spp.

1 %

5 %, mida on kahjustanud Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ja Fusarium spp.

1 %

5 %, mida on kahjustanud Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ja Fusarium spp.

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. – õlilina

5 %

5 %, mida on kahjustanud Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ja Fusarium spp.

5 %

5 %, mida on kahjustanud Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ja Fusarium spp.

5 %

5 %, mida on kahjustanud Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ja Fusarium spp.

Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]

Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L.

5 %

5 %

5 %

Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI]

Linum usitatissimum L.

5 %,

mida on kahjustanud Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ja Fusarium spp.

5 %,

mida on kahjustanud Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ja Fusarium spp.

5 %,

mida on kahjustanud Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ja Fusarium spp.

Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC]

Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS]

Glycine max (L.) Merr

15 % Phomopsis complex nakkuse puhul

15 % Phomopsis complex nakkuse puhul

15 % Phomopsis complex nakkuse puhul

Fusarium (anamorfne perekond) Link [1FUSAG], v.a Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] ja Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

Linum usitatissimum L.

5 %,

mida on kahjustanud Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ja Fusarium (anamorfne perekond) Link, v.a Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon ja Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

5 %,

mida on kahjustanud Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ja Fusarium (anamorfne perekond) Link, v.a Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon ja Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

5 %

mida on kahjustanud Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ja Fusarium (anamorfne perekond) Link, v.a Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon ja Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Iga seemnepartii esindusproovi (suurus on täpsustatud direktiivi 2002/57/EÜ III lisa 4. veerus) laboriuuringus on leitud kuni viis sklerootsiumi või sklerootsiumi osa.

Iga seemnepartii esindusproovi (suurus on täpsustatud direktiivi 2002/57/EÜ III lisa 4. veerus) laboriuuringus on leitud kuni viis sklerootsiumi või sklerootsiumi osa.

Iga seemnepartii esindusproovi (suurus on täpsustatud direktiivi 2002/57/EÜ III lisa 4. veerus) laboriuuringus on leitud kuni viis sklerootsiumi või sklerootsiumi osa.

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica napus L. (partim), Helianthus annuus L.

Iga seemnepartii esindusproovi (suurus on täpsustatud direktiivi 2002/57/EÜ III lisa 4. veerus) laboriuuringus on leitud kuni kümme sklerootsiumi või sklerootsiumi osa.

Iga seemnepartii esindusproovi (suurus on täpsustatud direktiivi 2002/57/EÜ III lisa 4. veerus) laboriuuringus on leitud kuni kümme sklerootsiumi või sklerootsiumi osa.

Iga seemnepartii esindusproovi (suurus on täpsustatud direktiivi 2002/57/EÜ III lisa 4. veerus) laboriuuringus on leitud kuni kümme sklerootsiumi või sklerootsiumi osa.

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Sinapis alba L.

Iga seemnepartii esindusproovi (suurus on täpsustatud direktiivi 2002/57/EÜ III lisa 4. veerus) laboriuuringus on leitud kuni viis sklerootsiumi või sklerootsiumi osa.

Iga seemnepartii esindusproovi (suurus on täpsustatud direktiivi 2002/57/EÜ III lisa 4. veerus) laboriuuringus on leitud kuni viis sklerootsiumi või sklerootsiumi osa.

Iga seemnepartii esindusproovi (suurus on täpsustatud direktiivi 2002/57/EÜ III lisa 4. veerus) laboriuuringus on leitud kuni viis sklerootsiumi või sklerootsiumi osa.

I OSA

Köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjaliga (v.a seeme) seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajadBakterid

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)

Asjaomaste köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjaliga seotud piirmäär

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Seened ja munasseened

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)

Asjaomaste köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjaliga seotud piirmäär

Fusarium Link (anamorfne perekond) [1FUSAG], v.a Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] ja Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

Asparagus officinalis L.

0 %

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR]

Asparagus officinalis L.

0 %

Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE]

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L., Allium sativum L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

0 %

Ümarussid

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)

Asjaomaste köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjaliga seotud piirmäär

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium porrum L.

0 %

Viirused, viroidid, viirusetaolised haigused ja fütoplasmad

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)

Asjaomaste köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjaliga seotud piirmäär

Leek yellow stripe virus [LYSV00]

Allium sativum L.

1 %

Onion yellow dwarf virus [OYDV00]

Allium cepa L., Allium sativum L.

1 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

0 %

Raspberry leaf curl virus [TYLCV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

J OSA

Puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuudega seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajadBakterid

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)

Asjaomaste puuviljade paljundus- ja istutusmaterjaliga seotud piirmäär

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Cydonia oblonga Mill.,

Juglans regia L.,

Malus Mill.,

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L., Vaccinium L.

0 %

Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]

Fragaria L.

0 %

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Cydonia Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Pseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL]

Corylus avellana L.

0 %

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Smith) Gardan et al. [PSDMSA]

Olea europaea L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L., Prunus armeniaca L.

0 %

Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]

Prunus armeniaca L.

0 %

Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]

Rubus L.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ja nende hübriidid

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]

Corylus avellana L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Juglandi (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]

Juglans regia L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Prunus amygladus Batsch, Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Xanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI]

Ficus carica L.

0 %

Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Fragaria L.

0 %

Seened ja munasseened

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)

Asjaomaste puuviljade paljundus- ja istutusmaterjaliga seotud piirmäär

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L

0 %

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]

Fragaria L.

0 %

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Castanea sativa Mill.

0 %

Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]

Ribes L.

0 %

Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]

Vaccinium L.

0 %

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]

Vaccinium L.

0 %

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Godronia cassandrae (anamorph Topospora myrtilli) Peck [GODRCA]

Vaccinium L.

0 %

Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]

Ribes L.

0 %

Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]

Rubus L.

0 %

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Juglans regia L., Malus Mill., Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

Castanea sativa Mill., Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Phytophthora citrophthora (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]

Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Fragaria L.

0 %

Phytophthora nicotianae var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

▼M9

Phytophthora ramorum (ELi isolaadid) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a õietolm ja seeme

Castanea sativa Mill., Vaccinium L.

0 %

▼B

Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]

Rubus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ja nende hübriidid

0 %

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]

Fragaria L.

0 %

Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]

Ribes L.

0 %

Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]

Fragaria L.

0 %

Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]

Pistacia vera L.

0 %

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L. Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Putukad ja lestad

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)

Asjaomaste puuviljade paljundus- ja istutusmaterjaliga seotud piirmäär

Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]

Ribes L.

0 %

Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]

Ficus carica L.

0 %

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]

Fragaria L.

0 %

Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]

Ribes L.

0 %

Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]

Juglans regia L.

0 %

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]

Citrus L., Fortunella Swingle ja Poncirus Raf.

0 %

Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]

Corylus avellana L.

0 %

Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]

Fragaria L.

0 %

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Juglans regia L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Juglans regia L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]

Rubus L.

0 %

Tetranychus urticae Koch [TETRUR]

Ribes L.

0 %

Ümarussid

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)

Asjaomaste puuviljade paljundus- ja istutusmaterjaliga seotud piirmäär

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]

Ficus carica L.

0 %

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Malus Mill. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L.Malus Mill., Pistacia vera L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L

0 %

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Citrus L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Fortunella Swingle, Fragaria L., Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Poncirus Raf., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L

0 %

Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Fragaria L., Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Xiphinema index Thorne & Allen [XIPHIN]

Pistacia vera L.

0 %

Viirused, viroidid, viirusetaolised haigused ja fütoplasmad

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)

Asjaomaste puuviljade paljundus- ja istutusmaterjaliga seotud piirmäär

Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Apple dimple fruit viroid [ADFVD0]

Malus Mill.

0 %

Apple flat limb agent [AFL000]

Malus Mill.

0 %

Apple mosaic virus [APMV00]

Corylus avellana L., Malus Mill. Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Apple star crack agent [APHW00]

Malus Mill.

0 %

Apple rubbery wood agent [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. ja Pyrus L.

0 %

Apple scar skin viroid [ASSVD0]

Malus Mill.

0 %

Apple stem-grooving virus [ASGV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Apple stem-pitting virus [ASPV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Apricot latent virus [ALV000]

Prunus armeniaca L., Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Arabis mosaic virus [ARMV00]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Aucuba mosaic agent ja blackcurrant yellows agent kombineerituna

Ribes L.

0 %

Black raspberry necrosis virus [BRNV00]

Rubus L.

0 %

Blackcurrant reversion virus [BRAV00]

Ribes L.

0 %

Blueberry mosaic associated virus [BLMAV0]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry red ringspot virus [BRRV00]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry scorch virus [BLSCV0]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry shock virus [BLSHV0]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry shoestring virus [BSSV00]

Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

▼M9 —————

▼B

Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]

Fragaria L.

0 %

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Cherry green ring mottle virus [CGRMV0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Cherry leaf roll virus [CLRV00]

Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Cherry mottle leaf virus [CMLV00]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Cherry necrotic rusty mottle virus [CRNRM0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Chestnut mosaic agent

Castanea sativa Mill.

0 %

Citrus cristacortis agent [CSCC00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus exocortis viroid [CEVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus impietratura agent [CSI000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus leaf Blotch virus [CLBV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus psorosis virus [CPSV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus tristeza virus [CTV000] (ELi isolaadid)

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ja nende hübriidid

0 %

Citrus variegation virus [CVV000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Clover phyllody phytoplasma [PHYP03]

Fragaria L.

0 %

Cranberry false blossom phytoplasma [PHYPFB]

Vaccinium L.

0 %

Cucumber mosaic virus [CMV000]

Ribes L., Rubus L.

0 %

Fig mosaic agent [FGM000]

Ficus carica L.

0 %

Puuviljahaigused: chat fruit [APCF00], green crinkle [APGC00], bumpy fruit of Ben Davis, rough skin [APRSK0], star crack, russet ring [APLP00], russet wart

Malus Mill.

0 %

Gooseberry vein banding associated virus [GOVB00]

Ribes L.

0 %

Hop stunt viroid [HSVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Little cherry virus 1 ja 2 [LCHV10], [LCHV20])

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Myrobalan latent ringspot virus [MLRSV0]

Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley

0 %

Olive leaf yellowing associated virus [OLYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Olive vein yellowing-associated virus [OVYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Olive yellow mottling and decline associated virus [OYMDAV]

Olea europaea L.

0 %

Peach latent mosaic viroid [PLMVD0]

Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Pear bark necrosis agent [PRBN00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Pear bark split agent [PRBS00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Pear blister canker viroid [PBCVD0]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Pear rough bark agent [PRRB00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Plum pox virus [PPV000]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera, Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley.

Perekonna Prunus hübriidide puhul, kui materjal poogitakse pookealustele, muud perekonna Prunus L. liigid, mille pookealused on viirusele Plum pox virus vastuvõtlikud.

0 %

Prune dwarf virus [PDV000]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Quince yellow blotch agent [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Raspberry bushy dwarf virus [RBDV00]

Rubus L.

0 %

Raspberry leaf mottle virus [RLMV00]

Rubus L.

0 %

Raspberry ringspot virus [RPRSV0]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Raspberry vein chlorosis virus [RVCV00]

Rubus L.

0 %

Raspberry yellow spot [RYS000]

Rubus L.

0 %

Rubus yellow net virus [RYNV00]

Rubus L.

0 %

Strawberry crinkle virus [SCRV00]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Fragaria L.

0 %

Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus persica (L.) Batsch, Ribes L., Rubus L.

0 %

Strawberry mild yellow edge virus [SMYEV0]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Fragaria L.

0 %

Strawberry mottle virus [SMOV00]

Fragaria L.

0 %

Strawberry multiplier disease phytoplasma [PHYP75]

Fragaria L.

0 %

Strawberry vein banding virus [SVBV00]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Fragaria L.

0 %

Tomato black ring virus [TBRV00]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Rubus L.

0 %

K OSA

Liigi Solanum tuberosum L. seemnega seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajadViirused, viroidid, viirusetaolised haigused ja fütoplasmad

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad

Istutamiseks ettenähtud taimed

Seemnega seotud piirmäär

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

L OSA

Liigi Humulus lupulus istutamiseks ettenähtud taimedega (v.a seeme) seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajadSeened ja munasseened

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad

Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)

Istutamiseks ettenähtud taimedega seotud piirmäär

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Humulus lupulus L.

0 %

Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

0 %

▼M9Viirused, viroidid, viirusetaolised haigused ja fütoplasmad

Citrus bark cracking viroid [CBCVD0]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a õietolm ja seeme

Humulus lupulus L.

0 %

M OSA

Liigi Actinidia Lindl. puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuudega (v.a seeme) seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajadBakterid

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)

Asjaomaste viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuudega seotud piirmäär

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Actinidia Lindl.

0 %

▼B
V LISA

Meetmed, millega ennetatakse reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist konkreetsetel istutamiseks ettenähtud taimedel

SISUKORD

A osa.

Meetmed, millega ennetatakse reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist söödakultuuride seemnes

1.

Kultuuri kontroll

2.

Söödakultuuride seemnest proovide võtmine ja analüüsimine

3.

Lisameetmed teatavate taimeliikide jaoks

B osa.

Teraviljaseemet käsitlevad meetmed

1.

Kultuuri kontroll

2.

Teraviljaseemnest proovide võtmine ja analüüsimine

3.

Lisameetmed liigi Oryza sativa L. seemne jaoks

C osa.

Meetmed, millega ennetatakse reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist dekoratiivtaimede ja dekoratiivseks kasutuseks mõeldud istutamiseks ettenähtud taimede paljundusmaterjalis

D osa.

Meetmed, millega ennetatakse reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist kultiveerimismaterjalil (v.a seeme)

E osa.

Meetmed, millega ennetatakse reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist köögiviljaseemnes

F osa.

Meetmed, millega ennetatakse reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist seemnekartulis

G osa.

Meetmed, millega ennetatakse reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist õli- ja kiutaimede seemnes

1.

Kultuuri kontroll

2.

Õli- ja kiutaimede seemnest proovide võtmine ja analüüsimine

3.

Lisameetmed õli- ja kiutaimede seemne jaoks

H osa.

Meetmed, millega ennetatakse reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjalis (v.a seeme)

I osa.

Meetmed, millega ennetatakse reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist liigi Solanum tuberosum seemnes

J osa.

Meetmed, millega ennetatakse reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist liigi Humulus lupulus istutamiseks ettenähtud taimedes (v.a seeme)

▼M9

K osa.

Meetmed, millega ennetatakse reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist liigi Actinidia Lindl. puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjalil ja viljapuudel (v.a seeme)

▼B

A OSA

Meetmed, millega ennetatakse reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist söödakultuuride seemnes

1.    Kultuuri kontroll

1) Pädev asutus või ettevõtja, kelle suhtes pädev asutus kohaldab ametlikku järelevalvet, peab põldtunnustama kultuuri, millest söödakultuuride seeme toodetakse; kontrollitakse reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist, tagamaks, et see ei ületa käesolevas tabelis esitatud piirmäärasid.Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)

Supereliitseemne tootmisega seotud piirmäärad

Eliitseemne tootmisega seotud piirmäärad

Sertifitseeritud seemne tootmisega seotud piirmäärad

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Pädev asutus võib lubada inspektoritel (v.a ettevõtjad) teha põldtunnustamisi tema nimel ja tema ametliku järelevalve all.

2) Need põldtunnustamised tuleb teha siis, kui kultuuri seisund ja kasvufaas võimaldavad adekvaatset kontrolli. Aastas tuleb teha vähemalt üks kohapealne kontroll ja seda vastavate reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate avastamiseks kõige asjakohasemal ajal.

3) Pädev asutus määrab kooskõlas asjakohaste meetoditega kindlaks kontrollitavate põlluosade suuruse, arvu ja jaotuse.

Pädev asutus peab ametlikult kontrollima vähemalt 5 % seemne tootmiseks kasvatavatest kultuuridest.

2.    Söödakultuuride seemnest proovide võtmine ja analüüsimine

(1) Pädev asutus:

a) 

võtab söödakultuuride seemne partiidest ametlikud seemneproovid;

b) 

määrab seemneproovide võtjad, kes võtavad proove tema nimel ja tema ametliku järelevalve all;

c) 

võrdleb enda võetud seemneproove seemneproovide võtjate poolt samast seemnepartiist ametliku järelevalve all võetud proovidega vastavalt punktile b;

d) 

teostab järelevalvet seemneproovide võtjate tegevuse üle vastavalt punktile 2.

(2) Pädev asutus või ettevõtja, kelle suhtes kohaldatakse ametlikku järelevalvet, peab võtma söödakultuuride seemnest proovid ja analüüsima neid vastavalt ajakohastele rahvusvahelistele meetoditele.

Muu kui automaatse proovivõtu puhul peab pädev asutus võtma pistelisi proove vähemalt 5 %-st ametlikuks sertifitseerimiseks esitatud seemnepartiidest. Kõnealune osa jaotatakse võimalikult ühtlaselt seemneid sertifitseerimiseks esitavate füüsiliste ja juriidiliste isikute ning esitatud liikide vahel, kuid kontrollproove võib võtta ka konkreetse kahtluse kõrvaldamiseks.

(3) Automaatse proovivõtu puhul tuleb kohaldada asjakohaseid menetlusi ja seda tehakse ametliku järelevalve all.

Sertifitseerimiseks ettenähtud seemne kontrolliks tuleb proovid võtta homogeensetest partiidest. Partiide ja proovide kaalu puhul tuleb kohaldada direktiivi 66/401/EMÜ III lisa tabelit.

3.    Lisameetmed teatavate taimeliikide jaoks

Pädevad asutused või ettevõtjad, kelle suhtes pädevad asutused kohaldavad ametlikku järelevalvet, peavad teatavate taimeliikide puhul tegema lisakontrolle või võtma muid meetmeid seoses järgmistega:

(1) liigi Medicago sativa L. supereliit-, eliit- ja sertifitseeritud seeme, et ennetada kahjustaja Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus esinemist ning kontrollida, et:

a) 

seeme on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast Clavibacter michiganensis spp. insidiosus, või

b) 

kultuuri on kasvatatud maatükil, kus külvamisele eelneva kolme aasta vältel ei ole kasvatatud liigi Medicago sativa L. taimi, ning eelmisel kasvuhooajal ei täheldatud tootmisüksuses tehtud kohapealse kontrolli käigus kahjustaja Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus põhjustatud sümptomeid ega sellega piirnevas liigi Medicago sativa L. kasvukohas kahjustaja Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus põhjustatud sümptomeid, või

c) 

kultuur kuulub sorti, mis on tunnistatud väga resistentseks kahjustaja Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus suhtes ja inertse aine sisaldus ei tohi ületada 0,1 % seemne massist;

(2) liigi Medicago sativa L. supereliit-, eliit- ja sertifitseeritud seeme, et ennetada kahjustaja Ditylenchus dipsaci esinemist ning kontrollida, et:

a) 

eelmisel kasvuhooajal ei täheldatud tootmisüksuses kahjustaja Ditylenchus dipsaci põhjustatud sümptomeid ning eelneval kahel aastal ei ole kasvatatud peamisi peremeestaimi ja võetud on asjakohased hügieenimeetmed, et vältida tootmisüksuse saastumist, või

b) 

eelmisel kasvuhooajal ei täheldatud tootmisüksuses kahjustaja Ditylenchus dipsaci põhjustatud sümptomeid ja esindusproovide laboratoorse analüüsiga ei leitud kahjustajat Ditylenchus dipsaci või

c) 

seeme on läbinud kahjustaja Ditylenchus dipsaci vastase asjakohase füüsikalise või keemilise töötluse ja on sellest taimekahjustajast vabad, nagu leiti esindusproovi laboratoorse analüüsiga.

B OSA

Teraviljaseemet käsitlevad meetmed

1.    Kultuuri kontroll

1) Pädev asutus või ettevõtja, kelle suhtes pädev asutus kohaldab ametlikku järelevalvet, peab kontrollima kohapeal kultuuri, millest teraviljaseeme toodetakse, tagamaks, et reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemine ei ületa käesolevas tabelis esitatud piirmäärasid.Seened ja munasseened

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)

Supereliitseemne tootmisega seotud piirmäärad

Eliitseemne tootmisega seotud piirmäärad

Sertifitseeritud seemne tootmisega seotud piirmäärad

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Iga kultuuri taimede vaatlusüksuse asjakohasel ajal tehtud põldtunnustamise käigus on 200 m2 kohta leitud kuni kaks sümptomitega taime.

Iga kultuuri taimede vaatlusüksuse asjakohasel ajal tehtud põldtunnustamise käigus on 200 m2 kohta leitud kuni kaks sümptomitega taime.

Esimese põlvkonna sertifitseeritud seeme (C1):

Iga kultuuri taimede vaatlusüksuse asjakohasel ajal tehtud põldtunnustamise käigus on 200 m2 kohta leitud kuni neli sümptomitega taime.

Teise põlvkonna sertifitseeritud seeme (C2):

Iga kultuuri taimede vaatlusüksuse asjakohasel ajal tehtud põldtunnustamise käigus on 200 m2 kohta leitud kuni kaheksa sümptomitega taime.

Ümarussid

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)

Supereliitseemne tootmisega seotud piirmäärad

Eliitseemne tootmisega seotud piirmäärad

Sertifitseeritud seemne tootmisega seotud piirmäärad

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Pädev asutus võib lubada inspektoritel (v.a ettevõtjad) teha põldtunnustamisi tema nimel ja tema ametliku järelevalve all.

2) Need põldtunnustamised tuleb teha siis, kui kultuuri seisund ja kasvufaas võimaldavad adekvaatset kontrolli.

Aastas tuleb teha vähemalt üks põldtunnustamine ja seda vastavate reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate avastamiseks kõige asjakohasemal ajal.

3) Pädev asutus määrab kooskõlas asjakohaste meetoditega kindlaks kontrollitavate põlluosade suuruse, arvu ja jaotuse.

Pädev asutus peab ametlikult kontrollima vähemalt 5 % seemne tootmiseks kasvatavatest kultuuridest.

2.    Teraviljaseemnest proovide võtmine ja analüüsimine

1) Pädev asutus:

a) 

võtab teraviljaseemne partiidest ametlikud seemneproovid;

b) 

määrab seemneproovide võtjad, kes võtavad proove tema nimel ja tema ametliku järelevalve all;

c) 

võrdleb enda võetud seemneproove seemneproovide võtjate poolt samast seemnepartiist ametliku järelevalve all võetud proovidega vastavalt punktile b;

d) 

teostab järelevalvet seemneproovide võtjate tegevuse üle vastavalt punktile 2.

2) Pädev asutus või ettevõtja, kelle suhtes pädev asutus kohaldab ametlikku järelevalvet, peab võtma teraviljaseemnest proovid ja analüüsima neid vastavalt ajakohastele rahvusvahelistele meetoditele.

Muu kui automaatse proovivõtu puhul peab pädev asutus võtma pistelisi proove vähemalt 5 %-st ametlikuks sertifitseerimiseks esitatud seemnepartiidest. Kõnealune osa jaotatakse võimalikult ühtlaselt seemneid sertifitseerimiseks esitavate füüsiliste ja juriidiliste isikute ning esitatud liikide vahel, kuid kontrollproove võib võtta ka konkreetse kahtluse kõrvaldamiseks.

3) Automaatse proovivõtu puhul tuleb kohaldada asjakohaseid menetlusi ja seda tehakse ametliku järelevalve all.

Sertifitseerimiseks ettenähtud seemne kontrolliks tuleb proovid võtta homogeensetest partiidest. Partiide ja proovide kaalu puhul tuleb kohaldada direktiivi 66/402/EMÜ III lisa tabelit.

3.    Lisameetmed liigi Oryza sativa L. seemne jaoks

Pädev asutus või ettevõtja, kelle suhtes pädev asutus kohaldab ametlikku järelevalvet, peab tegema lisakontrolle või võtma muid meetmeid, tagamaks, et liigi Oryza sativa L. seeme vastab järgmistele nõuetele:

a) 

see on pärit piirkonnast, mis on teadaolevalt vaba kahjustajast Aphelenchoides besseyi;

b) 

selle puhul on pädev asutus teinud igast partiist võetud esindusproovi asjakohased ametlikud nematoloogilised analüüsid ja need on tunnistatud vabaks kahjustajast Aphelenchoides besseyi;

c) 

see on läbinud kahjustaja Aphelenchoides besseyi vastase asjakohase kuuma veega või muu töötlemise.

C OSA

Meetmed, millega ennetatakse reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist dekoratiivtaimede ja muude dekoratiivseks kasutuseks mõeldud istutamiseks ettenähtud taimede paljundusmaterjalis

Reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate ja istutamiseks ettenähtud taimedega seoses tuleb võtta järgmised meetmed.

Pädev asutus või ettevõtja, kelle suhtes pädev asutus kohaldab ametlikku järelevalvet, peab tegema kontrolle ja võtma muid meetmeid (mis on esitatud järgmises tabelis), et tagada vastavaid reguleeritud mittekarantiinseid taimekahjustajaid ja istutamiseks ettenähtud taimi käsitlevate nõuete täitmine.Bakterid

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed

Nõuded

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

a)  Taimed on kasvanud piirkondades, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.,

või

b)  taimed on kasvanud tootmisüksuses, mida on viimasel kasvuperioodil taimekahjustaja avastamiseks kõige asjakohasemal ajal visuaalselt kontrollitud, ning taimed, millel esineb selle taimekahjustaja põhjustatud sümptomeid, ja kõik ümbruses kasvavad peremeestaimed on viivitamata välja juuritud ja hävitatud.

▼M9

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Actinidia Lindl.

(a)  Taimed on kasvatatud piirkondades, mille pädev asutus on kooskõlas fütosanitaarmeetmeid käsitlevate asjakohaste rahvusvaheliste standarditega deklareerinud vabaks taimekahjustajast Pseudomonas syringae pv. actinidiae, või

(b)  

i)  kogu viimase kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses olevatel taimedel täheldatud Pseudomonas syringae pv. actinidiae põhjustatud sümptomeid või

ii)  Pseudomonas syringae pv. actinidiae põhjustatud sümptomeid on täheldatud kuni 1 % tootmisüksuses olevatel taimedel ning need taimed ja kõik sümptomitega taimed nende vahetus läheduses on viivitamata välja juuritud ja hävitatud ning

järelejäänud sümptomiteta taimede esindavast osast on võetud proovid, mida analüüsiti Pseudomonas syringae pv. actinidiae suhtes ja leiti, et need on kõnealusest taimekahjustajast vabad;

ja

taimedest on enne turustamist võetud juhuslikkuse alusel proovid, mida analüüsiti Pseudomonas syringae pv. actinidiae suhtes ja leiti, et need on kõnealusest taimekahjustajast vabad.

▼B

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Prunus persica (L.) Batsch,

Prunus salicina Lindl.

a)  Taimed on kasvatatud piirkondades, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie,

või

b)  taimed on kasvanud tootmisüksuses, mis on visuaalse kontrolli põhjal tunnistatud vabaks kahjustajast Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie kogu viimasel kasvuperioodil, ning kõik vahetuses läheduses kasvavad sümptomitega taimed on viivitamata välja juuritud ja hävitatud,

või

c)  mitte üle 2 %-l partiis olevatest taimedest on esinenud sümptomeid eelmisel kasvuperioodil taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus, ning kõik sümptomitega taimed ja vahetus läheduses kasvavad sümptomitega taimed on viivitamata välja juuritud ja hävitatud.

Spiroplasma citri Saglio

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ja nende hübriidid

Taimed on saadud emataimedest, mida on taimekahjustaja avastamiseks kõige asjakohasemal ajal visuaalselt kontrollitud ja mis on tunnistatud vabaks kahjustajast Spiroplasma citri Saglio, ning

a)  taimed on kasvatatud piirkondades, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast Spiroplasma citri Saglio, või

b)  tootmisüksus on eelmisel kasvuperioodil taimekahjustaja avastamiseks kõige asjakohasemal ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus tunnistatud kogu viimasel kasvuperioodil vabaks kahjustajast Spiroplasma citri Saglio, või

c)  mitte üle 2 %-l partiis olevatest taimedest on esinenud sümptomeid eelmisel kasvuperioodil taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus, ning kõik sümptomitega taimed ja vahetus läheduses kasvavad sümptomitega taimed on viivitamata välja juuritud ja hävitatud.

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Prunus L.

a)  Taimed on kasvatatud piirkonnas, mis on teadaolevalt vaba kahjustajast Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al., või

b)  taimed on kasvanud tootmisüksuses, mis on tunnistatud vabaks kahjustajast Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al. kogu viimasel kasvuperioodil asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus, ning kõik vahetus läheduses kasvavad sümptomitega taimed on viivitamata välja juuritud ja hävitatud, välja arvatud juhul, kui neid on kontrollitud sümptomitega taimedest võetud esindusproovi analüüsiga ja kui see analüüs näitab, et neid sümptomeid ei põhjusta kahjustaja Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al., või

c)  mitte üle 2 %-l partiis olevatest taimedest on esinenud sümptomeid kogu viimasel kasvuperioodil asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus ning need sümptomitega taimed, kõik tootmisüksuses ja vahetus läheduses kasvavad sümptomitega taimed on viivitamata välja juuritud ja hävitatud, välja arvatud juhul, kui neid on kontrollitud sümptomitega taimedest võetud esindusproovide analüüsiga ja kui see analüüs näitab, et neid sümptomeid ei põhjusta kahjustaja Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al., või

d)  igihaljaste liikide taimi on enne vedu visuaalselt kontrollitud ja need on tunnistatud vabaks kahjustaja Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al. põhjustatud sümptomitest.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

1)  Seemne puhul:

a)  seeme on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.,

või

b)  tootmisüksuses kasvavate taimede täieliku kasvuperioodi jooksul taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus ei ole täheldatud kahjustaja Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. põhjustatud haiguse sümptomeid,

või

c)  seeme on läbinud ametliku kontrolli kahjustaja Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. suhtes esindusproovi analüüsi põhjal ja asjakohaseid meetodeid kasutades (millele järgneb asjakohane töötlemine või mitte) ning nende analüüside alusel on need tunnistatud vabaks kahjustajast Xanthomonas euvesicatoria Jones et al..

2)  Taimede, v.a seemne puhul:

a)  seemikud on kasvatatud seemnest, mis vastab käesoleva kande punktis 1 esitatud nõuetele,

ja

b)  noori taimi on hoitud asjakohastes hügieenitingimustes, et vältida nakatumist.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

1)  Seemne puhul:

a)  seeme on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.,

või

b)  tootmisüksuses kasvavate taimede täieliku kasvuperioodi jooksul taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus ei ole täheldatud kahjustaja Xanthomonas euvesicatoria (ex Šutič) Jones et al. põhjustatud haiguse sümptomeid,

või

c)  seeme on läbinud ametliku kontrolli kahjustaja Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. suhtes esindusproovi analüüsi põhjal ja asjakohaseid meetodeid kasutades (millele järgneb asjakohane töötlemine või mitte) ning nende analüüside alusel on need tunnistatud vabaks kahjustajast Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

2)  Taimede, v.a seemne puhul:

a)  seemikud on kasvatatud seemnest, mis vastab käesoleva kande punktis 1 esitatud nõuetele,

ja

b)  noori taimi on hoitud asjakohastes hügieenitingimustes, et vältida nakatumist.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L.

1)  Seemne puhul:

a)  seeme on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast Xanthomonas perforans Jones et al.,

või

b)  tootmisüksuses kasvavate taimede täieliku kasvuperioodi jooksul taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus ei ole täheldatud kahjustaja Xanthomonas perforans Jones et al. põhjustatud haiguse sümptomeid,

või

c)  seeme on läbinud ametliku kontrolli kahjustaja Xanthomonas perforans Jones et al. suhtes esindusproovi analüüsi põhjal ja asjakohaseid meetodeid kasutades (millele järgneb asjakohane töötlemine või mitte) ning nende analüüside alusel on need tunnistatud vabaks kahjustajast Xanthomonas perforans Jones et al.

2)  Taimede, v.a seemne puhul:

a)  seemikud on kasvatatud seemnest, mis vastab käesoleva kande punktis 1 esitatud nõuetele,

ja

b)  noori taimi on hoitud asjakohastes hügieenitingimustes, et vältida nakatumist.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L.

1)  Seemne puhul:

a)  seeme on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.,

või

b)  tootmisüksuses kasvavate taimede täieliku kasvuperioodi jooksul taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus ei ole täheldatud kahjustaja Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. põhjustatud haiguse sümptomeid,

või

c)  seeme on läbinud ametliku kontrolli kahjustaja Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. suhtes esindusproovi analüüsi põhjal ja asjakohaseid meetodeid kasutades (millele järgneb asjakohane töötlemine või mitte) ning nende analüüside alusel on need tunnistatud vabaks kahjustajast Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

2)  Taimede, v.a seemne puhul:

a)  seemikud on kasvatatud seemnest, mis vastab käesoleva kande punktis 1 esitatud nõuetele,

ja

b)  noori taimi on hoitud asjakohastes hügieenitingimustes, et vältida nakatumist.

Seened ja munasseened

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Meetmed

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Castanea L.

a)  Taimed on kasvatatud piirkondades, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr,

või

b)  tootmisüksuses ei ole viimase täieliku kasvuperioodi algusest täheldatud kahjustaja Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr põhjustatud sümptomeid

või

c)  taimed, millel esineb kahjustaja Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr põhjustatud sümptomeid, on välja juuritud ning ülejäänud taimi on iga nädala tagant kontrollitud ja tootmisüksuses ei ole täheldatud ühtki sümptomit vähemalt kolm nädalat enne nende vedu.

Dothistroma pini Hulbary,

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow

Pinus L.

a)  Taimed on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajatest Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet ja Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow,

või

b)  tootmisüksuses või selle vahetus läheduses ei ole viimase täieliku kasvuperioodi algusest täheldatud kahjustaja Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet või Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow põhjustatud punavöötaudi sümptomeid,

või

c)  kahjustaja Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet või Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow põhjustatud punavöötaudi vastu on kohaldatud asjakohast töötlust ning taimi on enne vedu kontrollitud ja need on tunnistatud punavöötaudist vabaks.

▼M9

Phytophthora ramorum (ELi isolaadid) Werres, De Cock & Man in 't Veld

Camellia L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L., Rhododendron L. (v.a R. simsii L.), Viburnum L.

(a)  Taimed on kasvatatud piirkondades, mille pädev asutus on kooskõlas fütosanitaarmeetmeid käsitlevate asjakohaste rahvusvaheliste standarditega deklareerinud vabaks taimekahjustajast Phytophthora ramorum’i (ELi isolaadid), või

(b)  kogu viimase kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses olevatel peremeestaimedel täheldatud taimekahjustaja Phytophthora ramorum’i (ELi isolaadid) põhjustatud sümptomeid või

(c)  

i)  taimed, millel olid tootmisüksuses Phytophthora ramorum’i (ELi isolaadid) põhjustatud sümptomid, ja kõik taimed sümptomitega materjalist kahe meetri raadiuses, on välja juuritud ja hävitatud, samuti on hävitatud pinnas, milles need taimed kasvasid

ja

ii)  kõigi peremeestaimede puhul, mis asuvad 10 meetri raadiuses sümptomitega taimedest, ja kahjustatud partii kõigi järelejäänud taimede puhul:

— ei ole kolme kuu jooksul pärast sümptomitega taimede avastamist neil taimedel täheldatud Phytophthora ramorum’i (ELi isolaadid) põhjustatud sümptomeid vähemalt kahel kontrollil, mis tehti kõnealuse taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal, ning selle kolme kuu jooksul ei ole tehtud töötlusi Phytophthora ramorum’i (ELi isolaadid) põhjustatud sümptomite pärssimiseks,

— pärast kõnealust kolme kuud:

— ei ole tootmisüksuses olevatel taimedel täheldatud Phytophthora ramorum’i (ELi isolaadid) põhjustatud sümptomeid, või

— vedamisele kuuluvatest taimedest on võetud esindav proov ja seda on analüüsitud ning leitud, et see on vaba Phytophthora ramorum’ist (ELi isolaadid),

ja

iii)  kõigi teiste tootmiskohas olevate taimede puhul:

— ei ole tootmisüksuses olevatel taimedel täheldatud Phytophthora ramorum’i (ELi isolaadid) põhjustatud sümptomeid, või

— vedamisele kuuluvatest taimedest on võetud esindav proov ja seda on analüüsitud ning leitud, et see on vaba Phytophthora ramorum’ist (ELi isolaadid).

▼B

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni

Liigi Helianthus annuus L. seeme

a)  Seeme on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni,

või

b)  vähemalt kahe kontrolli käigus, mis tehti kasvuperioodil taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal seemne tootmise üksuses, ei täheldatud kahjustaja Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni põhjustatud sümptomeid,

või

c)  

i)  seemne tootmise üksust on kontrollitud vähemalt kaks korda kasvuperioodil taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal,

ning

ii)  mitte üle 5 %-l taimedest on esinenud nende kontrollide käigus kahjustaja Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni põhjustatud sümptomeid ning kõik kahjustaja Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni põhjustatud sümptomitega taimed on pärast kontrolli viivitamata eemaldatud ja hävitatud,

ning

iii)  lõpliku kontrolli käigus ei esinenud ühtki kahjustaja Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni põhjustatud sümptomitega taime,

või

d)  

i)  seemne tootmise üksust on kontrollitud vähemalt kaks korda kasvuperioodil taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal,

ning

ii)  kõik kahjustaja Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni põhjustatud sümptomitega taimed on pärast kontrolli viivitamata eemaldatud ja hävitatud,

ning

iii)  lõpliku kontrolli käigus ei esinenud ühelgi taimel kahjustaja Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni põhjustatud sümptomeid ning igast partiist võetud esindusproovi on analüüsitud ja see on tunnistatud vabaks kahjustajast Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni,

või

e)  seeme on läbinud asjakohase töötluse, mis on tõendatult tõhus kõikide kahjustaja Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni tüvede vastu.

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ja nende hübriidid

a)  Taimed on kasvatatud piirkondades, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkleys;

või

b)  taimed on kasvanud tootmisüksuses, mis on kogu viimase kasvuperioodi jooksul asjakohasel ajal tehtud vähemalt kahe visuaalse kontrolli käigus tunnistatud vabaks kahjustajast Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, ning kõik vahetus läheduses kasvavad sümptomitega taimed on viivitamata välja juuritud ja hävitatud,

või

c)  mitte üle 2 %-l partiis olevatest taimedest on esinenud sümptomeid eelmisel kasvuperioodil taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus ning sümptomitega taimed ja vahetus läheduses kasvavad sümptomitega taimed on viivitamata välja juuritud ja hävitatud.

Puccinia horiana P. Hennings

Chrysanthemum L.

a)  Taimed on saadud emataimedest, mida on eelnenud kolme kuu jooksul vähemalt kord kuus kontrollitud, ja tootmisüksuses ei ole täheldatud ühtki sümptomit,

või

b)  sümptomitega emataimed koos 1 m raadiuses kasvavate taimedega on eemaldatud ja hävitatud ning taimed, mida on enne vedu kontrollitud ja mis on tunnistatud sümptomitest vabaks, on läbinud asjakohase füüsikalise või keemilise töötluse.

Putukad ja lestad

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed

Meetmed

Aculops fuchsiae Keifer

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Fuchsia L.

a)  Taimed on kasvatatud piirkondades, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast Aculops fuchsiae Keifer,

või

b)  taimedel või nende emataimedel ei ole täheldatud sümptomeid eelmisel kasvuperioodil taimekahjustaja avastamiseks kõige asjakohasemal ajal tootmisüksuses tehtud visuaalse kontrolli käigus,

või

c)  taimed on enne vedu läbinud asjakohase keemilise või füüsikalise töötluse, misjärel on taimi kontrollitud ja neil ei ole täheldatud ühtki taimekahjustaja põhjustatud sümptomit.

Opogona sacchari Bojer

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

a)  Taimed on kasvatatud piirkondades, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast Opogona sacchari Bojer,

või

b)  taimed on kasvanud tootmisüksuses, kus ei ole täheldatud kahjustaja Opogona sacchari Bojer põhjustatud sümptomeid või tunnuseid visuaalse kontrolli käigus, mis tehakse vähemalt iga kolme kuu tagant veole eelneva kuue kuu jooksul,

või

c)  tootmisüksuses kohaldatakse korda, mille eesmärk on jälgida ja pidurdada kahjustaja Opogona sacchari Bojer populatsiooni levimist, eemaldada nakatunud taimed ja kontrollida visuaalselt kõiki partiisid taimekahjustaja avastamiseks kõige asjakohasemal ajal enne vedu ja tunnistada need vabaks kahjustajast Opogona sacchari Bojer.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Sugukonna Palmae istutamiseks ettenähtud taimed (v.a viljad ja seemned), mille tüve alumise osa läbimõõt on üle 5 cm ning mis kuuluvad järgmistesse perekondadesse või liikidesse:

Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Caryota maxima Blume, Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrastiGreuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

►M9  
a)  Taimi on kogu nende eluaja jooksul kasvatatud piirkonnas, mille vastutav ametiasutus on kooskõlas fütosanitaarmeetmeid käsitlevate asjakohaste rahvusvaheliste standarditega tunnistanud vabaks taimekahjustajast Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), või
b)  taimi on kaks aastat enne nende vedu kasvatatud sellises üksuses liidus, mis on füüsiliselt kaitstud taimekahjustaja Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) sissetoomise eest, või sellisel alal liidus, kus on selle taimekahjustaja suhtes võetud asjakohaseid ennetusmeetmeid, ja
c)  taimi on visuaalselt kontrollitud vähemalt iga nelja kuu tagant, kinnitamaks, et need on vabad palmikahjurist Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).  ◄

Ümarussid

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed

Meetmed

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium sp. L.

a)  Taimi või seemneid kasvatavaid taimi on kontrollitud ja nende partiis ei ole viimase täieliku kasvuperioodi algusest täheldatud kahjustaja Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev põhjustatud sümptomeid, või

b)  sibulad on taimekahjustaja avastamiseks kõige asjakohasemal ajal tehtud visuaalse kontrolli põhjal tunnistatud vabaks kahjustaja Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev põhjustatud sümptomitest ja pakendatud lõpptarbijale müügiks.

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L., Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Sternbergia Waldst. & Kit., Scilla L., Tulipa L.

a)  Taimi on kontrollitud ja nende partiis ei ole viimase täieliku kasvuperioodi algusest täheldatud kahjustaja Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev põhjustatud sümptomeid, või

b)  sibulad on taimekahjustaja avastamiseks kõige asjakohasemal ajal tehtud visuaalse kontrolli põhjal tunnistatud vabaks kahjustaja Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev põhjustatud sümptomitest ja pakendatud lõpptarbijale müügiks.

Viirused, viroidid, viirusetaolised haigused ja fütoplasmad

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed

Meetmed

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Malus Mill.

a)  Taimed on saadud emataimedest, mida on visuaalselt kontrollitud ja mis on tunnistatud vabaks kahjustaja Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider põhjustatud sümptomitest, ning

b)  

i)  taimed on kasvatatud piirkondades, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider,

või

ii)  taimed on kasvanud tootmisüksuses, mis on tunnistatud vabaks kahjustajast Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider kogu viimasel kasvuperioodil tehtud visuaalse kontrolli käigus, ning kõik vahetus läheduses kasvavad sümptomitega taimed on viivitamata välja juuritud ja hävitatud,

või

iii)  mitte üle 2 %-l tootmisüksuse taimedest on esinenud sümptomeid viimasel kasvuperioodil asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus ning need taimed ja kõik vahetus läheduses kasvavad sümptomitega taimed on viivitamata välja juuritud ja hävitatud; partiidest, kust sümptomitega taimed avastati, pärit sümptomiteta taimedest võetud esindusproove on analüüsitud ja need on tunnistatud vabaks kahjustajast Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Prunus L.

a)  Taimed on saadud emataimedest, mida on visuaalselt kontrollitud ja mis on tunnistatud vabaks kahjustaja Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider põhjustatud sümptomitest,

ja

b)  

i)  taimed on kasvatatud piirkondades, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider,

või

ii)  taimed on kasvanud tootmisüksuses, mis on tunnistatud vabaks kahjustajast Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider kogu viimasel kasvuperioodil tehtud visuaalse kontrolli käigus, ning kõik vahetus läheduses kasvavad sümptomitega taimed on viivitamata välja juuritud ja hävitatud,

või

iii)  mitte üle 1 %-l tootmisüksuse taimedest on esinenud sümptomeid viimasel kasvuperioodil asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus ning need taimed ja kõik vahetus läheduses kasvavad sümptomitega taimed on viivitamata välja juuritud ja hävitatud; partiidest, kust sümptomitega taimed avastati, pärit sümptomiteta taimedest võetud esindusproove on analüüsitud ja need on tunnistatud vabaks kahjustajast Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Pyrus L.

►M9  
a)  Taimed on saadud emataimedest, mida on visuaalselt kontrollitud ja mis on tunnistatud vabaks taimekahjustaja Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider põhjustatud sümptomitest, ja b)  
i)  taimed on kasvatatud piirkondades, mille pädev asutus on kooskõlas fütosanitaarmeetmeid käsitlevate asjakohaste rahvusvaheliste standarditega deklareerinud vabaks taimekahjustajast Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, või
ii)  taimed on kasvatatud tootmisüksuses, mis on tunnistatud kõnealusest taimekahjustajast vabaks kogu viimase kasvuperioodi jooksul tehtud visuaalse kontrolli käigus, ning kõik vahetus läheduses kasvanud sümptomitega taimed on viivitamata välja juuritud ja hävitatud,
või
c)  kõik taimed tootmisüksuses, millel on kolmel viimasel kasvuperioodil asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus leitud Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider sümptomeid, ja kõik nende vahetus läheduses kasvanud taimed on viivitamata välja juuritud ja hävitatud.  ◄

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Lavandula L.

a)  Taimed on kasvanud tootmisüksuses, mis on teadaolevalt vaba kahjustajast Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.,

või

b)  viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole partii visuaalse kontrolli käigus avastatud kahjustaja Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. põhjustatud sümptomeid,

või

c)  kahjustaja Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. põhjustatud sümptomitega taimed on välja juuritud ja hävitatud; partiid on ülejäänud taimedest võetud esindusproovi alusel kontrollitud ja see on tunnistatud kahjustajast vabaks.

Chrysanthemum stunt viroid

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.

Taimed on kolmanda põlvkonna taimed, mis on saadud analüüside põhjal viroidist Chrysanthemum stunt viroid vabaks tunnistatud materjalist.

Citrus exocortis viroid

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Citrus L.

a)  Taimed on saadud emataimedest, mida on visuaalselt kontrollitud ja mis on tunnistatud vabaks viroidist Citrus exocortis viroid,

ning

b)  taimed on kasvanud tootmisüksuses, mis on tunnistatud taimekahjustajast vabaks kogu viimasel kasvuperioodil taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus.

Citrus tristeza virus (ELi isolaadid)

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ja nende hübriidid

a)  Taimed on saadud emataimedest, mida on eelmise kolme aasta jooksul kontrollitud ja mis on tunnistatud vabaks viirusest Citrus tristeza virus;

ning

b)  

i)  taimed on kasvatatud piirkondades, mis on teadaolevalt vabad viirusest Citrus tristeza virus,

või

ii)  taimed on kasvanud tootmisüksuses, mis on tunnistatud vabaks viirusest Citrus tristeza virus kogu viimasel kasvuperioodil taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus,

või

iii)  taimed on kasvanud tootmisüksuses, mis on siirutajate eest füüsiliselt kaitstud ja tunnistatud vabaks viirusest Citrus tristeza virus kogu viimasel kasvuperioodil taimekahjustaja avastamiseks kõige asjakohasemal ajal tehtud pistelise kontrolli käigus,

või

iv)  kui viiruse Citrus tristeza virus esinemise kontrolliks tehtud analüüsi tulemus on positiivne, on kõiki partiis olevaid taimi üksikult kontrollitud ja mitte üle 2 % nendest taimedest osutusid positiivseks ning kõik kontrollitud ja kahjustajaga nakatunud taimed on viivitamata välja juuritud ja hävitatud.

Impatiens necrotic spot tospovirus

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Begonia x hiemalis Fotsch, Impatiens L. Uus-Guinea hübriidid

a)  Taimed on kasvanud tootmisüksuses, mille suhtes on kohaldatud vastavate ripslaste siirutajate (Frankliniella occidentalis Pergande) seiret ning nende avastamise korral asjakohast töötlust, et pidurdada tulemuslikult nende populatsiooni levimist,

ning

b)  

i)  praeguse kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuse taimedel täheldatud viiruse Impatiens necrotic spot tospovirus põhjustatud sümptomeid, või

ii)  kõik tootmisüksuses olevad taimed, millel esineb praeguse kasvuperioodi jooksul viiruse Impatiens necrotic spot tospovirus põhjustatud sümptomeid, on välja juuritud ning veetavatest taimedest võetud esindusproovi on analüüsitud ja see on tunnistatud vabaks viirusest Impatiens necrotic spot tospovirus.

Potato spindle tuber viroid

Capsicum annuum L.

a)  Taimedel ei ole tootmiskohas ühe täieliku kasvuperioodi jooksul täheldatud viroidi Potato spindle tuber viroid põhjustatud haiguste sümptomeid või

b)  taimed on läbinud ametliku kontrolli viroidi Potato spindle tuber viroid suhtes esindusproovi analüüsi põhjal ja asjakohaseid meetodeid kasutades ning nende analüüside alusel on need tunnistatud sellest taimekahjustajast vabaks.

Plum pox virus

Perekonna Prunus L. järgmiste liikide istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl & Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. & Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., Prunus L., mis on vastuvõtlikud viirusele Plum pox virus

a)  Perekonna Prunus vegetatiivselt paljundatud pookealused, mis on saadud emataimedest, millest on võetud proovid, mida on analüüsitud eelmise viie aasta jooksul ning mis on tunnistatud vabaks viirusest Plum pox virus, ja

b)  

i)  paljundusmaterjal on toodetud piirkondades, mis on teadaolevalt vabad viirusest Plum pox virus, või

ii)  tootmisüksuses ei ole paljundusmaterjalil täheldatud viiruse Plum pox virus põhjustatud sümptomeid kogu viimasel kasvuperioodil kõige asjakohasemal ajal aastast, võttes arvesse ilmastikutingimusi ja taime kasvutingimusi ning viiruse Plum pox virus bioloogiat; kõik vahetus läheduses kasvavad sümptomitega taimed on viivitamata välja juuritud ja hävitatud, või

iii)  tootmisüksuses ei ole täheldatud viiruse Plum pox virus põhjustatud sümptomeid mitte üle 1 %-l taimedest kogu viimasel kasvuperioodil kõige asjakohasemal ajal aastast, võttes arvesse ilmastikutingimusi ning taime kasvutingimusi ja viiruse Plum pox virus bioloogiat; kõik vahetus läheduses kasvavad sümptomitega taimed on viivitamata välja juuritud ja hävitatud; partiidest, kust sümptomitega taimed avastati, pärit sümptomiteta taimedest võetud esindusproove on analüüsitud ja need on tunnistatud taimekahjustajast vabaks. Representatiivsest osast taimedest, millel ei esine visuaalse kontrolli käigus avastatud viiruse Plum pox virus põhjustatud sümptomeid, võib võtta proove ja neid analüüsida kõnealuste taimede nakatumise riski hindamise tulemuse alusel seoses selle taimekahjustaja esinemisega.

Tomato spotted wilt tospovirus

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Begonia x hiemalis Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., Impatiens L. Uus-Guinea hübriidid, Pelargonium L.

a)  Taimed on kasvanud tootmisüksuses, mille suhtes on kohaldatud vastavate ripslaste siirutajate (Frankliniella occidentalis ja Thrips tabaci) seiret ning nende avastamise korral asjakohast töötlust, et pidurdada tulemuslikult nende populatsioonide levimist,

ning

b)  praeguse kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuse taimedel täheldatud viiruse Tomato spotted wilt tospovirus põhjustatud sümptomeid, või

c)  kõik tootmisüksuses olevad taimed, millel esineb praeguse kasvuperioodi jooksul viiruse Tomato spotted wilt tospovirus põhjustatud sümptomeid, on välja juuritud ning veetavatest taimedest võetud esindusproove on analüüsitud ja need on tunnistatud vabaks viirusest Tomato spotted wilt tospovirus.

▼M9

D OSA

Meetmed, millega ennetatakse reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist kultiveerimismaterjalil (v.a seeme)

Pädev asutus või ettevõtja, kelle suhtes pädev asutus kohaldab ametlikku järelevalvet, peab tegema kontrolle või võtma muid meetmeid (mis on esitatud järgmise tabeli kolmandas veerus), et tagada vastavaid reguleeritud mittekarantiinseid taimekahjustajaid ja istutamiseks ettenähtud taimi käsitlevate nõuete täitmine.Seened ja munasseened

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed

Nõuded

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Castanea sativa Mill.

(a)  Kultiveerimismaterjal on pärit piirkondadest, mille pädev asutus on kooskõlas fütosanitaarmeetmeid käsitlevate asjakohaste rahvusvaheliste standarditega deklareerinud vabaks taimekahjustajast Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, või

(b)  tootmisüksuses ei ole kogu viimase kasvuperioodi jooksul täheldatud taimekahjustaja Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr põhjustatud sümptomeid või

(c)  kultiveerimismaterjal, millel esineb taimekahjustaja Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr põhjustatud sümptomeid, on välja juuritud ning ülejäänud materjali on iga nädala tagant kontrollitud ja tootmiskohas ega -üksuses ei ole täheldatud ühtki Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr põhjustatud sümptomit vähemalt kolm nädalat enne materjali vedu.

Dothistroma pini Hulbary,

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Pinus L.

(a)  Kultiveerimismaterjal on pärit piirkondadest, mille pädev asutus on kooskõlas fütosanitaarmeetmeid käsitlevate asjakohaste rahvusvaheliste standarditega deklareerinud vabaks taimekahjustajatest Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet ja Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow, või

(b)  tootmisüksuses või selle vahetus läheduses ei ole kogu viimase kasvuperioodi jooksul täheldatud taimekahjustaja Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet või Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow põhjustatud punavöötaudi sümptomeid, või

(c)  tootmisüksuses on taimekahjustaja Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet või Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow põhjustatud punavöötaudi vastu tehtud asjakohast töötlust ning kultiveerimismaterjali on enne vedu visuaalselt kontrollitud ja tunnistatud punavöötaudist vabaks.

Phytophthora ramorum (ELi isolaadid) Werres, De Cock & Man in 't Veld

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a õietolm ja seeme

Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L.

(a)  Kultiveerimismaterjal on pärit piirkondadest, mille pädev asutus on kooskõlas fütosanitaarmeetmeid käsitlevate asjakohaste rahvusvaheliste standarditega deklareerinud vabaks taimekahjustajast Phytophthora ramorum’i (ELi isolaadid), või

(b)  kogu viimase kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses oleval kultiveerimismaterjalil täheldatud taimekahjustaja Phytophthora ramorum’i (ELi isolaadid) põhjustatud sümptomeid, või

(c)  

i)  kultiveerimismaterjal, millel olid tootmisüksuses Phytophthora ramorum’i (ELi isolaadid) põhjustatud sümptomid, ja kogu kultiveerimismaterjal sümptomitega materjalist kahe meetri raadiuses, on välja juuritud ja hävitatud, samuti on hävitatud pinnas, milles need taimed kasvasid,

ja

ii)  kogu kultiveerimismaterjali puhul, mis asub kümne meetri raadiuses sümptomitega taimedest, ja kahjustatud partii järelejäänud kultiveerimismaterjali puhul:

— ei ole kolme kuu jooksul pärast sümptomitega kultiveerimismaterjali avastamist täheldatud Phytophthora ramorum’i (ELi isolaadid) põhjustatud sümptomeid sellel kultiveerimismaterjalil vähemalt kahel kontrollil, mis tehti kõnealuse taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal, ning selle kolme kuu jooksul ei ole tehtud töötlusi Phytophthora ramorum’i (ELi isolaadid) põhjustatud sümptomite pärssimiseks, ning

— pärast kõnealust kolme kuud:

— 

— ei ole tootmisüksuses oleval kultiveerimismaterjalil täheldatud Phytophthora ramorum’i (ELi isolaadid) põhjustatud sümptomeid, või

— vedamisele kuuluvast kultiveerimismaterjalist on võetud esindav proov ja seda on analüüsitud ning leitud, et see on vaba Phytophthora ramorum’ist (ELi isolaadid)

— ja

iii)  kogu muu tootmiskohas oleva kultiveerimismaterjali puhul:

— ei ole tootmisüksuses oleval kultiveerimismaterjalil täheldatud Phytophthora ramorum’i (ELi isolaadid) põhjustatud sümptomeid, või

— vedamisele kuuluvast kultiveerimismaterjalist on võetud esindav proov ja seda on analüüsitud ning leitud, et see on vaba Phytophthora ramorum’ist (ELi isolaadid).

▼B

E OSA

Meetmed, millega ennetatakse reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist köögiviljaseemnes

Reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate ja istutamiseks ettenähtud taimedega seoses tuleb võtta järgmised meetmed. Pädev asutus või ettevõtja, kelle suhtes pädev asutus kohaldab ametlikku järelevalvet, peab tegema kontrolle või võtma muid meetmeid (mis on esitatud järgmise tabeli kolmandas veerus), et tagada vastavaid reguleeritud mittekarantiinseid taimekahjustajaid ja istutamiseks ettenähtud taimi käsitlevate nõuete täitmine.Bakterid

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed

Nõuded

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Solanum lycopersicum L.

a)  Seeme on saadud asjakohasel happega abstraheerimise meetodil või mõnel muul võrdväärsel meetodil,

ning

b)  

i)  seeme on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.,

või

ii)  tootmisüksuses olevate taimede täieliku kasvuperioodi jooksul taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus ei ole täheldatud kahjustaja Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. põhjustatud haiguse sümptomeid,

või

iii)  seeme on läbinud ametliku kontrolli kahjustaja Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. suhtes esindusproovi analüüsi põhjal ja asjakohaseid meetodeid kasutades ning nende analüüside alusel on need tunnistatud taimekahjustajast vabaks.

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

Phaseolus vulgaris L.

a)  Seeme on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.,

või

b)  kultuuri, millelt seeme koristati, kontrolliti visuaalselt kasvuperioodi jooksul asjakohasel ajal ja see tunnistati vabaks kahjustajast Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.,

või

c)  seemne esindusproove on kontrollitud ja need on tunnistatud analüüside põhjal vabaks kahjustajast Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.

Phaseolus vulgaris L.

a)  Seeme on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.,

või

b)  kultuuri, millelt seeme koristati, kontrolliti visuaalselt kasvuperioodi jooksul asjakohasel ajal ja see tunnistati vabaks kahjustajast Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.,

või

c)  seemne esindusproove on analüüsitud ja need on tunnistatud analüüside põhjal vabaks kahjustajast Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

a)  Seeme on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.,

või

b)  tootmisüksuses kasvavate taimede täieliku kasvuperioodi jooksul taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus ei ole täheldatud kahjustaja Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. põhjustatud haiguse sümptomeid,

või

c)  seeme on läbinud ametliku kontrolli kahjustaja Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. suhtes esindusproovi analüüsi põhjal ja asjakohaseid meetodeid kasutades (millele järgneb asjakohane töötlemine või mitte) ning nende analüüside alusel on need tunnistatud vabaks kahjustajast Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)  Seeme on saadud asjakohasel happega abstraheerimise meetodil ja

b)  seeme on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.,

või

c)  

i)  tootmisüksuses kasvavate taimede täieliku kasvuperioodi jooksul taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus ei ole täheldatud kahjustaja Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. põhjustatud haiguse sümptomeid,

või

ii)  seeme on läbinud ametliku kontrolli kahjustaja Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. suhtes esindusproovi analüüsi põhjal ja asjakohaseid meetodeid kasutades (millele järgneb asjakohane töötlemine või mitte) ning nende analüüside alusel on need tunnistatud vabaks kahjustajast Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.,

a)  Seeme on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.,

või

b)  tootmisüksuses kasvavate taimede täieliku kasvuperioodi jooksul taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus ei ole täheldatud kahjustaja Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. põhjustatud haiguse sümptomeid,

või

c)  seeme on läbinud ametliku kontrolli kahjustaja Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. suhtes esindusproovi analüüsi põhjal ja asjakohaseid meetodeid kasutades (millele järgneb asjakohane töötlemine või mitte) ning nende analüüside alusel on need tunnistatud vabaks kahjustajast Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)  Seeme on saadud asjakohasel happega abstraheerimise meetodil ja

b)  seeme on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.,

või

c)  

i)  tootmisüksuses kasvavate taimede täieliku kasvuperioodi jooksul taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus ei ole täheldatud kahjustaja Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. põhjustatud haiguse sümptomeid,

või

ii)  seeme on läbinud ametliku kontrolli kahjustaja Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. suhtes esindusproovi analüüsi põhjal ja asjakohaseid meetodeid kasutades (millele järgneb asjakohane töötlemine või mitte) ning nende analüüside alusel on need tunnistatud vabaks kahjustajast Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L.

a)  Seeme on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast Xanthomonas perforans Jones et al.,

või

b)  tootmisüksuses kasvavate taimede täieliku kasvuperioodi jooksul taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus ei ole täheldatud kahjustaja Xanthomonas perforans Jones et al. põhjustatud haiguse sümptomeid,

või

c)  seeme on läbinud ametliku kontrolli kahjustaja Xanthomonas perforans Jones et al. suhtes esindusproovi analüüsi põhjal ja asjakohaseid meetodeid kasutades (millele järgneb asjakohane töötlemine või mitte) ning nende analüüside alusel on need tunnistatud vabaks kahjustajast Xanthomonas perforans Jones et al.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)  Seeme on saadud asjakohasel happega abstraheerimise meetodil ja

b)  seeme on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast Xanthomonas perforans Jones et al.,

või

c)  

i)  tootmisüksuses kasvavate taimede täieliku kasvuperioodi jooksul asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus ei ole täheldatud kahjustaja Xanthomonas perforans Jones et al. põhjustatud haiguse sümptomeid,

või

ii)  seeme on läbinud ametliku kontrolli kahjustaja Xanthomonas perforans Jones et al. suhtes esindusproovi analüüsi põhjal ja asjakohaseid meetodeid kasutades (millele järgneb asjakohane töötlemine või mitte) ning nende analüüside alusel on need tunnistatud vabaks kahjustajast Xanthomonas perforans Jones et al.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L.

a)  Seeme on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.,

või

b)  tootmisüksuses kasvavate taimede täieliku kasvuperioodi jooksul asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus ei ole täheldatud kahjustaja Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. põhjustatud haiguse sümptomeid,

või

c)  seeme on läbinud ametliku kontrolli kahjustaja Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. suhtes esindusproovi analüüsi põhjal ja asjakohaseid meetodeid kasutades (millele järgneb asjakohane töötlemine või mitte) ning nende analüüside alusel on need tunnistatud vabaks kahjustajast Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Solanum lycopersicum L.

a)  Seeme on saadud asjakohasel happega abstraheerimise meetodil ja

b)  seeme on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.,

või

c)  

i)  tootmisüksuses kasvavate taimede täieliku kasvuperioodi jooksul asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus ei ole täheldatud kahjustaja Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. põhjustatud haiguse sümptomeid,

või

ii)  seeme on läbinud ametliku kontrolli kahjustaja Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. suhtes esindusproovi analüüsi põhjal ja asjakohaseid meetodeid kasutades (millele järgneb asjakohane töötlemine või mitte) ning nende analüüside alusel on need tunnistatud vabaks kahjustajastXanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Putukad ja lestad

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed

Meetmed

Acanthoscelides obtectus (Say)

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

a)  Seemne esindusproovi on taimekahjustaja avastamiseks kõige asjakohasemal ajal visuaalselt kontrollitud, millele võib järgneda asjakohane töötlus, ning

b)  seeme on tunnistatud vabaks kahjustajast Acanthoscelides obtectus (Say).

▼M9

Bruchus pisorum (Linnaeus)

Pisum sativum L.

(a)  Seemne esindavat proovi on taimekahjustaja avastamiseks kõige asjakohasemal ajal visuaalselt kontrollitud, millele võib järgneda asjakohane töötlus, ja

(b)  seeme on tunnistatud vabaks taimekahjustajast Bruchus pisorum (Linnaeus).

Bruchus rufimanus Boheman

Vicia faba L.

(a)  Seemne esindavat proovi on taimekahjustaja avastamiseks kõige asjakohasemal ajal visuaalselt kontrollitud, millele võib järgneda asjakohane töötlus, ja

(b)  seeme on tunnistatud vabaks taimekahjustajast Bruchus rufimanus Boheman.

▼B

Ümarussid

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed

Meetmed

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium cepa L., Allium porrum L.

a)  Kultuuri on viimase täieliku kasvuperioodi algusest alates visuaalselt kontrollitud vähemalt üks kord taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal ja kahjustaja Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev põhjustatud sümptomeid ei ole täheldatud,

või

b)  koristatud seeme on pärast esindusproovi laboratoorset analüüsi tunnistatud vabaks kahjustajast Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev,

või

c)  istutusmaterjal on läbinud kahjustaja Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev vastase asjakohase keemilise või füüsikalise töötluse ja seeme on tunnistatud sellest taimekahjustajast vabaks pärast esindusproovi laboratoorset analüüsi.

Viirused, viroidid, viirusetaolised haigused ja fütoplasmad

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed

Meetmed

Pepino mosaic virus

Solanum lycopersicum L.

a)  Seeme on saadud asjakohasel happega abstraheerimise meetodil või muul võrdväärsel meetodil ning

b)  

i)  seeme on pärit piirkondadest, kus teadaolevalt ei esine viirust Pepino mosaic virus, või

ii)  taimedel ei ole tootmiskohas ühe täieliku kasvuperioodi jooksul täheldatud viiruse Pepino mosaic virus põhjustatud haiguste sümptomeid, või

iii)  seeme on läbinud ametliku kontrolli viiruse Pepino mosaic virus suhtes esindusproovi analüüsi põhjal ja asjakohaseid meetodeid kasutades ning nende analüüside alusel on need tunnistatud taimekahjustajast vabaks.

Potato spindle tuber viroid

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  

i)  Seeme on pärit piirkondadest, kus teadaolevalt ei esine viroidi Potato spindle tuber viroid, või

ii)  taimedel ei ole tootmiskohas ühe täieliku kasvuperioodi jooksul täheldatud viroidi Potato spindle tuber viroid põhjustatud haiguste sümptomeid või

iii)  seeme on läbinud ametliku kontrolli viroidi Potato spindle tuber viroid suhtes esindusproovi analüüsi põhjal ja asjakohaseid meetodeid kasutades ning nende analüüside alusel on need tunnistatud taimekahjustajast vabaks.

F OSA

Meetmed, millega ennetatakse reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist seemnekartulis

Pädev asutus või vajaduse korral ettevõtja, kelle suhtes pädev asutus kohaldab ametlikku järelevalvet, peab tegema kontrolle ja võtma muid meetmeid (mis on esitatud järgmises tabelis), et tagada vastavaid reguleeritud mittekarantiinseid taimekahjustajaid ja istutamiseks ettenähtud taimi käsitlevate nõuete täitmine.Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed

Nõuded

Varrepõletik (Dickeya Samson et al. spp.; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.)

Solanum tuberosum L.

a)  Supereliitseemnekartulite puhul:

ametlikud kontrollid näitavad, et need on saadud emataimedest, mis on vabad kahjustajatest Dickeya Samson et al. spp. ja Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.

b)  Kõikide kategooriate puhul:

kasvavaid taimi on kohapeal ametlikult kontrollinud pädev asutus.

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

a)  Supereliitseemnekartulite puhul:

ametlikud kontrollid näitavad, et need on saadud emataimedest, mis on vabad kahjustajast Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

b)  Kõikide kategooriate puhul:

i)  taimed on kasvatatud piirkondades, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al., võttes arvesse siirutajate võimalikku esinemist,

või

ii)  pädeva asutuse poolt tootmisüksuses kasvavate taimede viimase täieliku kasvuperioodi algusest tehtud ametlike kontrollide käigus ei ole täheldatud kahjustaja Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. põhjustatud sümptomeid.

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Solanum tuberosum L.

a)  Supereliitseemnekartulite puhul:

ametlikud kontrollid näitavad, et need on saadud emataimedest, mis on vabad kahjustajast Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al..

b)  Kõikide kategooriate puhul

i)  viimase täieliku kasvuperioodi algusest ei ole tootmiskohas visuaalse kontrolli käigus avastatud kahjustaja Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. põhjustatud sümptomeid,

või

ii)  kõik sümptomitega taimed tootmisüksuses on koos järgmise põlvkonna mugulatega välja juuritud ja hävitatud ning kui kasvaval kultuuril on täheldatud sümptomeid, siis on iga partii puhul tehtud koristusjärgne mugulate analüüs, kinnitamaks et kahjustajat Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. ei esine.

Viiruste põhjustatud mosaiikviiruse sümptomid ja

sümptomid, mille on põhjustanud

— kartuli keerdlehisuse viirus

Solanum tuberosum L.

a)  Supereliitseemnekartulite puhul:

need on saadud emataimedest, mis on vabad kartuliviirusest A, kartuliviirusest M, kartuliviirusest S, kartuliviirusest X, kartuliviirusest Y ja kartuli keerdlehisuse viirusest.

Kui kasutatakse mikropaljundamise meetodeid, määratakse vastavus käesolevale punktile kindlaks emataime ametliku kontrolli või ametliku järelevalve all tehtava kontrolliga.

Kui kasutatakse kloonaretuse meetodeid, määratakse vastavus käesolevale punktile kindlaks kloonitava materjali ametliku kontrolli või ametliku järelevalve all tehtava kontrolliga.

b)  Kõikide kategooriate puhul:

kasvavaid taimi on ametlikult kontrollinud pädev asutus.

Potato spindle tuber viroid

Solanum tuberosum L.

a)  Kloonitava materjali puhul:

ametlik kontroll või ametliku järelevalve all tehtav kontroll on näidanud, et need on saadud emataimedest, mis on vabad viroidist Potato spindle tuber viroid.

b)  Supereliit- ja eliitseemnekartulite puhul:

ei ole täheldatud viroidi Potato spindle tuber viroid põhjustatud sümptomeid

või

iga partii puhul on tehtud koristusjärgne mugulate analüüs ja need mugulad on tunnistatud vabaks viroidist Potato spindle tuber viroid.

c)  Sertifitseeritud seemnekartulite puhul:

ametlik visuaalne kontroll on näidanud, et need on taimekahjustajast vabad ja taimekahjustaja põhjustatud sümptomite ilmnemisel tehakse analüüs.Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed

Nõuded

Viirusnakkuse sümptomid

Solanum tuberosum L.

Vahetu järglaskonna ametliku kontrolli käigus ei tohi sümptomitega taimede arv ületada IV lisas esitatud protsenti.Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed

Nõuded

▼M9

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

Välja arvatud juhul, kui partii on toodetud taimedest, mis vastavad V lisa F osa esimesed tabeli teise rea kolmanda veeru punkti b alapunkti i nõuetele, on pädev asutus partiisid ametlikult kontrollinud ja kinnitanud, et need vastavad IV lisa vastavatele sätetele.

▼B

Ditylenchus destructor Thorne

Solanum tuberosum L.

Pädev asutus on partiisid ametlikult kontrollinud ja kinnitanud, et need vastavad IV lisa vastavatele sätetele.

Kartuli mustkärn: mugulad on rohkem kui 10 % ulatuses oma pinnast kaetud kärnadega, mille on põhjustanud Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk

Solanum tuberosum L.

Pädev asutus on partiisid ametlikult kontrollinud ja kinnitanud, et need vastavad IV lisa vastavatele sätetele.

Kartuli mustkärn: mugulad on rohkem kui 10 % ulatuses oma pinnast kaetud kärnadega, mille on põhjustanud Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh.

Solanum tuberosum L.

Pädev asutus on partiisid ametlikult kontrollinud ja kinnitanud, et need vastavad IV lisa vastavatele sätetele.

Lisaks teevad pädevad asutused ametlikke kontrolle, tagamaks, et reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemine kasvavatel taimedel ei ületa järgmises tabelis esitatud piirmäärasid.Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)

Supereliitseemnekartuli kasvavate taimedega seotud piirmäärad

Eliitseemnekartuli kasvavate taimedega seotud piirmäärad

Sertifitseeritud seemnekartuli kasvavate taimedega seotud piirmäärad

PBTC

PB

Varrepõletik (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

1,0  %

4,0  %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Viiruste põhjustatud mosaiikviiruse sümptomid

ja

sümptomid, mille on põhjustanud kartuli keerdlehisuse viirus [PLRV00]

Solanum tuberosum L.

0 %

0,1  %

0,8  %

6,0  %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

G OSA

Meetmed, millega ennetatakse reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist õli- ja kiutaimede seemnes

1.    Kultuuri kontroll

1) Pädev asutus või ettevõtja, kelle suhtes pädev asutus kohaldab ametlikku järelevalvet, peab põldtunnustama kultuuri, millest õli- ja kiutaimede seeme toodetakse, tagamaks, et reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemine ei ületa järgmises tabelis esitatud piirmäärasid.Seened ja munasseened

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)

Supereliitseemne tootmisega seotud piirmäärad

Eliitseemne tootmisega seotud piirmäärad

Sertifitseeritud seemne tootmisega seotud piirmäärad

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Pädev asutus võib lubada inspektoritel (v.a ettevõtjad) teha põldtunnustamisi tema nimel ja tema ametliku järelevalve all.

2) Need põldtunnustamised tuleb teha siis, kui kultuuri seisund ja kasvufaas võimaldavad adekvaatset kontrolli.

Aastas tuleb teha vähemalt üks põldtunnustamine ja seda vastavate reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate avastamiseks kõige asjakohasemal ajal.

3) Pädev asutus määrab kooskõlas asjakohaste meetoditega kindlaks kontrollitavate põlluosade suuruse, arvu ja jaotuse.

Pädev asutus peab ametlikult kontrollima vähemalt 5 % seemne tootmiseks kasvatavatest kultuuridest.

2.    Õli- ja kiutaimede seemnest proovide võtmine ja analüüsimine

1) Pädev asutus:

a) 

võtab õli- ja kiutaimede seemne partiidest ametlikud seemneproovid;

b) 

määrab seemneproovide võtjad, kes võtavad proove tema nimel ja tema ametliku järelevalve all;

c) 

võrdleb enda võetud seemneproove seemneproovide võtjate poolt samast seemnepartiist ametliku järelevalve all võetud proovidega;

d) 

teostab järelevalvet seemneproovide võtjate tegevuse üle vastavalt punktile b.

2) Pädev asutus või ettevõtja, kelle suhtes pädev asutus kohaldab ametlikku järelevalvet, peab võtma õli- ja kiutaimede seemnest proovid ja analüüsima neid vastavalt ajakohastele rahvusvahelistele meetoditele.

Muu kui automaatse proovivõtu puhul peab pädev asutus võtma pistelisi proove vähemalt 5 %-st sertifitseerimiseks esitatud seemnepartiidest. Kõnealune osa jaotatakse võimalikult ühtlaselt seemneid sertifitseerimiseks esitavate füüsiliste ja juriidiliste isikute ning esitatud liikide vahel, kuid kontrollproove võib võtta ka konkreetse kahtluse kõrvaldamiseks.

3) Automaatse proovivõtu puhul tuleb kohaldada asjakohaseid menetlusi ja seda tehakse ametliku järelevalve all.

4) Sertifitseerimiseks ettenähtud seemne ja tarbeseemne kontrolliks võetakse proovid homogeensetest partiidest. Partiide ja proovide kaalu puhul tuleb kohaldada direktiivi 2002/57/EÜ III lisa tabelit.

3.    Lisameetmed õli- ja kiutaimede seemne jaoks

Pädev asutus või ettevõtja, kelle suhtes pädev asutus kohaldab ametlikku järelevalvet, peab tegema järgmisi lisakontrolle või võtma muid meetmeid, et tagada vastavaid reguleeritud mittekarantiinseid taimekahjustajaid ja istutamiseks ettenähtud taimi käsitlevate nõuete täitmine.

1) 

Helianthus annuus L. seemnega seotud meetmed, et ennetada kahjustaja Plasmopora halstedii esinemist

a) 

Helianthus annuus L. seeme on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast Plasmopara halstedii,

või

b) 

vähemalt kahe kontrolli käigus, mis tehti kasvuperioodi jooksul asjakohasel ajal, ei täheldatud tootmisüksuses kahjustaja Plasmopara halstedii põhjustatud sümptomeid,

või

c) 
i) 

tootmisüksuses on kasvuperioodil tehtud taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal vähemalt kaks põldtunnustamist ning

ii) 

mitte üle 5 %-l taimedest on esinenud põldtunnustamise käigus kahjustaja Plasmopara halstedii põhjustatud sümptomeid ning kõik kahjustaja Plasmopara halstedii põhjustatud sümptomitega taimed on pärast kontrolli viivitamata eemaldatud ja hävitatud, ning

iii) 

lõpliku kontrolli käigus ei esinenud ühtki kahjustaja Plasmopara halstedii põhjustatud sümptomitega taime,

või

d) 
i) 

tootmisüksuses on kasvuperioodil tehtud vähemalt kaks põldtunnustamist taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal ning

ii) 

kõik kahjustaja Plasmopara halstedii põhjustatud sümptomitega taimed on pärast kontrolli viivitamata eemaldatud ja hävitatud ning

iii) 

lõpliku kontrolli käigus ei esinenud ühelgi taimel kahjustaja Plasmopara halstedii põhjustatud sümptomeid ning igast partiist võetud esindusproovi on analüüsitud ja see on tunnistatud vabaks kahjustajast Plasmopara halstedii või seeme on läbinud asjakohase töötluse, mis on tõendatult tõhus kõikide kahjustaja Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni tüvede vastu.

2) 

Helianthus annuus L. ja Linum usitatissimum L. seemnega seotud meetmed, et ennetada kahjustaja Botrytis cinerea esinemist

a) 

seemet on töödeldud viisil, mida on lubatud kasutada kahjustaja Botrytis cinerea vastu,

või

b) 

seemne kohta kehtestatud piirmäära ei ole esindusproovi laboratoorse analüüsi põhjal ületatud.

3) 

Glycine max (L.) Merryl seemnega seotud meetmed, et ennetada kahjustaja Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora) esinemist

a) 

seemet on töödeldud viisil, mida on lubatud kasutada kahjustaja Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora) vastu,

või

b) 

seemne kohta kehtestatud piirmäära ei ole esindusproovi laboratoorse analüüsi põhjal ületatud.

4) 

Glycine max (L.) Merryl seemnega seotud meetmed, et ennetada kahjustaja Diaporthe var. sojae esinemist

a) 

seemet on töödeldud viisil, mida on lubatud kasutada kahjustaja Diaporthe var. sojae vastu,

või

b) 

seemne kohta kehtestatud piirmäära ei ole esindusproovi laboratoorse analüüsi põhjal ületatud.

5) 

Linum usitatissimum L. seemnega seotud meetmed, et ennetada kahjustaja Alternaria linicola esinemist

a) 

seemet on töödeldud viisil, mida on lubatud kasutada kahjustaja Alternaria linicola vastu,

või

b) 

seemne kohta kehtestatud piirmäära ei ole esindusproovi laboratoorse analüüsi põhjal ületatud.

6) 

Linum usitatissimum L. seemnega seotud meetmed, et ennetada kahjustaja Boeremia exigua var. linicola esinemist

a) 

seemet on töödeldud viisil, mida on lubatud kasutada kahjustaja Boeremia exigua var. linicola vastu,

või

b) 

seemne kohta kehtestatud piirmäära ei ole esindusproovi laboratoorse analüüsi põhjal ületatud.

7) 

Linum usitatissimum L. seemnega seotud meetmed, et ennetada kahjustaja Colletotrichum lini esinemist

a) 

seemet on töödeldud viisil, mida on lubatud kasutada kahjustaja Colletotrichum lini vastu,

või

b) 

seemne kohta kehtestatud piirmäära ei ole esindusproovi laboratoorse analüüsi põhjal ületatud.

8) 

Linum usitatissimum L. seemnega seotud meetmed, et ennetada kahjustaja Fusarium (anamorfne perekond), v.a Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon ja Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell esinemist.

a) 

seemet on töödeldud viisil, mida on lubatud kasutada kahjustaja Fusarium (anamorfne perekond), v.a Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon ja Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell, vastu,

või

b) 

seemne kohta kehtestatud piirmäära ei ole esindusproovi laboratoorse analüüsi põhjal ületatud.

H OSA

Meetmed, millega ennetatakse reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjalis (v.a seeme)

Visuaalne kontroll

Pädev asutus või ettevõtja, kelle suhtes pädev asutus kohaldab ametlikku järelevalvet, peab tegema kontrolle või võtma muid meetmeid, tagamaks et:

a) 

taimed on visuaalse kontrolli põhjal vähemalt näiliselt praktiliselt vabad käesolevas punktis esitatud tabelis loetletud taimekahjustajatest asjaomase perekonna või liigi puhul;

b) 

kõiki taimi, millel on avastatud kasvufaasis käesolevas punktis esitatud tabelis loetletud taimekahjustajate põhjustatud nähtavaid tunnuseid või sümptomeid, on nende ilmnemisel viivitamata asjakohaselt töödeldud või need on vajaduse korral hävitatud;

c) 

pesasibula ja küüslaugu sibulate puhul on taimed saadud otse materjalist, mida on nende kasvufaasis kontrollitud ja mis on tunnistatud praktiliselt vabaks käesolevas punktis esitatud tabelis loetletud taimekahjustajast.

Lisaks peab pädev asutus või ettevõtja, kelle suhtes pädev asutus kohaldab ametlikku järelevalvet, tegema kontrolle ja võtma muid meetmeid (mis on esitatud järgmises tabelis), et tagada vastavaid reguleeritud mittekarantiinseid taimekahjustajaid ja istutamiseks ettenähtud taimi käsitlevate nõuete täitmine.Bakterid

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed

Nõuded

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Solanum lycopersicum L.

Taimed on kasvatatud seemnest, mis vastab E osa V lisas esitatud nõuetele ja mida on asjakohaste hügieenimeetmete abil säilitatud nakkust välistavates tingimustes.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  Seemikud on kasvatatud seemnest, mis vastab E osas köögiviljaseemne kohta esitatud nõuetele, ning

b)  noori taimi on hoitud asjakohastes hügieenitingimustes, et vältida nakatumist.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  Seemikud on kasvatatud seemnest, mis vastab E osas köögiviljaseemne kohta esitatud nõuetele, ning

b)  noori taimi on hoitud asjakohastes hügieenitingimustes, et vältida nakatumist.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  Seemikud on kasvatatud seemnest, mis vastab E osas köögiviljaseemne kohta esitatud nõuetele, ning

b)  noori taimi on hoitud asjakohastes hügieenitingimustes, et vältida nakatumist.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  Seemikud on kasvatatud seemnest, mis vastab E osas köögiviljaseemne kohta esitatud nõuetele, ning

b)  noori taimi on hoitud asjakohastes hügieenitingimustes, et vältida nakatumist.

Seened ja munasseened

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed

Nõuded

Fusarium Link (anamorfne perekond), v.a Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon ja Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

Asparagus officinalis L.

a)  

i)  Kultuuri on kasvuperioodil taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal visuaalselt kontrollitud, väljajuuritud taimedest on võetud esindusproov ja kahjustaja Fusarium Link põhjustatud sümptomeid ei ole täheldatud, või

ii)  kultuuri on kasvuperioodil taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal vähemalt kaks korda visuaalselt kontrollitud ning kahjustaja Fusarium Link põhjustatud sümptomitega taimed on viivitamata välja juuritud ja kasvava kultuuri lõpliku kontrolli käigus ei ole sümptomeid täheldatud, ning

b)  võrseid on enne vedu visuaalselt kontrollitud ja kahjustaja Fusarium Link põhjustatud sümptomeid ei ole täheldatud.

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk

Asparagus officinalis L.

a)  

i)  Kultuuri on kasvuperioodil taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal visuaalselt kontrollitud, väljajuuritud taimedest on võetud esindusproov ja kahjustaja Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk põhjustatud sümptomeid ei ole täheldatud, või

ii)  kultuuri on kasvuperioodil taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal vähemalt kaks korda visuaalselt kontrollitud ning kahjustaja Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk põhjustatud sümptomitega taimed on viivitamata välja juuritud ja kasvava kultuuri lõpliku kontrolli käigus ei ole sümptomeid täheldatud, ja

b)  võrseid on enne vedu visuaalselt kontrollitud ja kahjustaja Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk põhjustatud sümptomeid ei ole täheldatud.

Stromatinia cepivora Berk.

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L.

a)  Kassetis, kahjustajast Stromatinia cepivora Berk. vabas kasvukeskonnas kasvatatud ümberistutatavad taimed,

või

b)  

i)  

— kultuuri on kasvuperioodil taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal visuaalselt kontrollitud ja kahjustaja Stromatinia cepivora Berk. põhjustatud sümptomeid ei ole täheldatud, või

— kultuuri on kasvuperioodil taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal visuaalselt kontrollitud ning kahjustaja Stromatinia cepivora Berk. põhjustatud sümptomitega taimed on viivitamata välja juuritud ja kasvava kultuuri lõpliku kontrolli käigus ei ole sümptomeid täheldatud,

ning

ii)  taimi on enne vedu visuaalselt kontrollitud ja kahjustaja Stromatinia cepivora Berk. põhjustatud sümptomeid ei ole täheldatud.

Stromatinia cepivora Berk.

Allium sativum L.

a)  

i)  Kultuuri on kasvuperioodil taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal visuaalselt kontrollitud ja kahjustaja Stromatinia cepivora Berk. põhjustatud sümptomeid ei ole täheldatud, või

ii)  kultuuri on kasvuperioodil taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal visuaalselt kontrollitud ning kahjustaja Stromatinia cepivora Berk. põhjustatud sümptomitega taimed on viivitamata välja juuritud ja kasvava kultuuri lõpliku kontrolli käigus ei ole sümptomeid täheldatud,

ning

b)  taimi on enne vedu visuaalselt kontrollitud ja kahjustaja Stromatinia cepivora Berk. põhjustatud sümptomeid ei ole täheldatud.

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

a)  Emataimed on saadud patogeeni suhtes kontrollitud materjalist ning

b)  taimed on kasvanud teadaoleva viljelusajalooga tootmisüksuses, mille puhul ei ole andmeid kahjustaja Verticillium dahliae Kleb. esinemise kohta, ning

c)  taimi on viimase täieliku kasvuperioodi algusest alates asjakohasel ajal visuaalselt kontrollitud ja need on tunnistatud kahjustaja Verticillium dahliae Kleb. põhjustatud sümptomitest vabaks.

Ümarussid

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed

Nõuded

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium cepa L., Allium sativum L.

Muude kui kaubanduslikul eesmärgil toodetavate taimede puhul:

a)  kultuuri on viimase täieliku kasvuperioodi algusest alates visuaalselt kontrollitud vähemalt üks kord taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal ja kahjustaja Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev põhjustatud sümptomeid ei ole täheldatud

või

b)  

i)  kultuuri on viimase täieliku kasvuperioodi algusest alates visuaalselt kontrollitud vähemalt üks kord taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal ja mitte üle 2 %-l taimedest on esinenud kahjustaja Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev põhjustatud sümptomeid, ning

ii)  taimekahjustajaga nakatunud taimed on viivitamata välja juuritud ja

iii)  taimed on seejärel tunnistatud esindusproovi laboratoorse analüüsi põhjal sellest taimekahjustajast vabaks,

või

c)  taimed on läbinud kahjustaja Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev vastase asjakohase keemilise või füüsikalise töötluse ja on tunnistatud sellest taimekahjustajast vabaks pärast esindusproovi laboratoorset analüüsi.

Kaubanduslikul eesmärgil toodetavate taimede puhul:

a)  kultuuri on viimase täieliku kasvuperioodi algusest alates visuaalselt kontrollitud vähemalt üks kord taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal ja kahjustaja Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev põhjustatud sümptomeid ei ole täheldatud

või

b)  

i)  kultuuri on viimase täieliku kasvuperioodi algusest alates kontrollitud vähemalt üks kord;

ii)  kahjustaja Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev põhjustatud sümptomitega taimed on viivitamata välja juuritud ja

iii)  taimed on tunnistatud esindusproovi laboratoorse analüüsi põhjal sellest taimekahjustajast vabaks;

või

c)  taimed on läbinud asjakohase füüsikalise või keemilise töötluse ja on tunnistatud vabaks taimekahjustajast Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev pärast esindusproovi laboratoorset analüüsi.

Viirused, viroidid, viirusetaolised haigused ja fütoplasmad

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed

Nõuded

Leek yellow stripe virus

Allium sativum L.

a)  Kultuuri on viimase täieliku kasvuperioodi algusest alates visuaalselt kontrollitud vähemalt üks kord taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal ja viiruse Leek yellow stripe virus põhjustatud sümptomeid ei ole täheldatud

või

b)  kultuuri on viimase täieliku kasvuperioodi algusest alates visuaalselt kontrollitud vähemalt üks kord taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal ja mitte üle 10 %-l taimedest on esinenud viiruse Leek yellow stripe virus põhjustatud sümptomeid ning need taimed on viivitamata välja juuritud; mitte üle 1 %-l taimedest täheldati lõpliku kontrolli käigus sümptomeid.

Onion yellow dwarf virus

Allium cepa L., Allium sativum L.

a)  Kultuuri on viimase täieliku kasvuperioodi algusest alates visuaalselt kontrollitud vähemalt üks kord asjakohasel ajal ja viiruse Onion yellow dwarf virus põhjustatud sümptomeid ei ole täheldatud

või

b)  

i)  kultuuri on viimase täieliku kasvuperioodi algusest alates visuaalselt kontrollitud vähemalt üks kord taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal ja mitte üle 10 %-l taimedest on esinenud kahjustaja viiruse Onion yellow dwarf virus põhjustatud sümptomeid, ning

ii)  taimekahjustajaga nakatunud taimed on viivitamata välja juuritud ja

iii)  mitte üle 1 %-l taimedest täheldati lõpliku kontrolli käigus selle taimekahjustaja põhjustatud sümptomeid.

Potato spindle tuber viroid

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  Taimedel ei ole tootmiskohas ühe täieliku kasvuperioodi jooksul täheldatud viroidi Potato spindle tuber viroid põhjustatud haiguste sümptomeid või

b)  taimed on läbinud ametliku kontrolli viroidi Potato spindle tuber viroid suhtes esindusproovi analüüsi põhjal ja asjakohaseid meetodeid kasutades ning nende analüüside alusel on need tunnistatud sellest taimekahjustajast vabaks.

Tomato spotted wilt tospovirus

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

a)  Taimed on kasvanud tootmisüksuses, mille suhtes on kohaldatud vastavate ripslaste siirutajate (Frankliniella occidentalis Pergande ja Thrips tabaci Lindeman) seiret ning nende avastamise korral asjakohast töötlust, et pidurdada tulemuslikult nende populatsiooni levimist, ning

b)  

i)  praeguse kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuse taimedel täheldatud viiruse Tomato spotted wilt tospovirus põhjustatud sümptomeid, või

ii)  kõik tootmisüksuses kasvavad taimed, millel esineb praeguse kasvuperioodi jooksul viiruse Tomato spotted wilt tospovirus põhjustatud sümptomeid, on välja juuritud ning veetavatest taimedest võetud esindusproove on analüüsitud ja need on tunnistatud taimekahjustajast vabaks.

Tomato yellow leaf curl virus

Solanum lycopersicum L.

a)  Taimedel ei ole täheldatud viiruse Tomato yellow leaf curl virus põhjustatud sümptomeid

või

b)  taimedel ei ole täheldatud haiguse Tomato yellow leaf curl disease põhjustatud sümptomeid.

I OSA

Meetmed, millega ennetatakse reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist liigi Solanum tuberosum L. seemnes

Pädev asutus või ettevõtja, kelle suhtes pädev asutus kohaldab ametlikku järelevalvet, peab tegema kontrolle või võtma muid meetmeid, et tagada reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist liigi Solanum tuberosum L. seemnel käsitlevate järgmiste nõuete täitmine:

a) 

seeme on pärit piirkondadest, kus teadaolevalt ei esine viroidi Potato spindle tuber viroid, või

b) 

taimedel ei ole tootmiskohas ühe täieliku kasvuperioodi jooksul täheldatud viroidi Potato spindle tuber viroid põhjustatud haiguste sümptomeid või

c) 

taimed on läbinud ametliku kontrolli viroidi Potato spindle tuber viroid suhtes esindusproovi analüüsi põhjal ja asjakohaseid meetodeid kasutades ning nende analüüside alusel on need tunnistatud sellest taimekahjustajast vabaks.

J OSA

Meetmed, millega ennetatakse reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist liigi Humulus lupulus L. istutamiseks ettenähtud taimedes (v.a seeme)

Pädev asutus või ettevõtja, kelle suhtes pädev asutus kohaldab ametlikku järelevalvet, peab tegema kontrolle või võtma muid meetmeid (mis on esitatud järgmise tabeli kolmandas veerus), et tagada vastavaid reguleeritud mittekarantiinseid taimekahjustajaid ja istutamiseks ettenähtud taimi käsitlevate nõuete täitmine.►M9  Seened ja munasseened  ◄

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed

Meetmed

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Humulus lupulus L.

a)  Istutamiseks ettenähtud taimed on saadud emataimedest, mida on kõige asjakohasemal ajal visuaalselt kontrollitud ja mis on tunnistatud vabaks kahjustaja Verticillium dahliae põhjustatud sümptomitest, ja

b)  

i)  istutamiseks ettenähtud taimed on kasvatatud piirkondades, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast Verticilium dahliae, või

ii)  

— istutamiseks ettenähtud taimi on hoitud isoleerituna liigi Humulus lupulus L. tootmiseks ettenähtud kultuuridest, ning

— tootmisüksus on tunnistatud vabaks kahjustajast Verticillium dahliae kogu viimasel kasvuperioodil asjakohasel ajal tehtud lehestiku visuaalse kontrolli käigus ja

— põldude viljelus- ja mulla kaudu levivate haiguste ajalugu on teada ning kahjustaja Verticillium dahliae leidude ja järgmise istutamise vahele jääb vähemalt nelja aasta pikkune puhkeperiood peremeestaimedest.

Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

a)  Istutamiseks ettenähtud taimed on saadud emataimedest, mida on kõige asjakohasemal ajal visuaalselt kontrollitud ja mis on tunnistatud vabaks kahjustaja Verticillium nonalfalfae põhjustatud sümptomitest, ja

b)  

i)  istutamiseks ettenähtud taimed on kasvatatud piirkondades, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast Verticilium nonalfalfae, või

ii)  

— istutamiseks ettenähtud taimi on hoitud isoleerituna liigi Humulus lupulus L. tootmiseks ettenähtud kultuuridest ning

— tootmisüksus on tunnistatud vabaks kahjustajast Verticillium nonalfalfae kogu viimasel kasvuperioodil asjakohasel ajal tehtud lehestiku visuaalse kontrolli käigus ning

— põldude viljelus- ja mulla kaudu levivate haiguste ajalugu on teada ning kahjustaja Verticillium nonalfalfae leidude ja järgmise istutamise vahele jääb vähemalt nelja aasta pikkune puhkeperiood peremeestaimedest.

▼M9Viirused, viroidid, viirusetaolised haigused ja fütoplasmad

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed

Nõuded

Citrus bark cracking viroid [CBCVD0]

Humulus lupulus L.

(a)  Taimed on kasvatatud piirkondades, mille pädev asutus on kooskõlas fütosanitaarmeetmeid käsitlevate asjakohaste rahvusvaheliste standarditega deklareerinud vabaks taimekahjustajast Citrus bark cracking viroid, või

(b)  

i)  tootmiskoht on kahe viimase täieliku kasvuperioodi jooksul tunnistatud vabaks taimekahjustajast Citrus bark cracking viroid taimekahjustaja avastamiseks kõige asjakohasemal ajal tehtud taimede visuaalse kontrolli käigus ning mehhaanilise ülekandumise ärahoidmiseks on tootmiskohas võetud asjakohased meetmed, ja

ii)  istutamiseks ettenähtud taimed on saadud emataimedest, mis on tunnistatud vabaks taimekahjustajast Citrus bark cracking viroid, ja

— emataimede puhul, mida on hoitud tootmisüksuses, mis on füüsiliselt kaitstud Citrus bark cracking viroid’i nakkusallikate eest, on emataimi igal aastal taimekahjustaja Citrus bark cracking viroid avastamiseks kõige asjakohasemal ajal visuaalselt kontrollitud ning neist on võetud proovid ja neid analüüsitud, nii et kõik emataimed oleksid iga viie aasta tagant kontrollitud, või

— emataimede puhul, mida ei ole hoitud tootmisüksuses, mis on füüsiliselt kaitstud Citrus bark cracking viroid’i nakkusallikate eest, on emataimed tunnistatud vabaks Citrus bark cracking viroid’ist viimasel viiel kasvuperioodil tehtud visuaalse kontrolli teel, mis tehti taimekahjustaja avastamiseks kõige asjakohasemal ajal, ja

— emataimede esindavat proovi on kontrollitud taimekahjustaja avastamiseks kõige asjakohasemal ajal viimase 12 kuu jooksul ning need on tunnistatud vabaks Citrus bark cracking viroid’ist, ja

— emataimi on hoitud isoleerituna taimest Humulus lupulus L., mida kasvatatakse vähemalt 20 m kaugusel naabruses asuvates tootmiskohtades, ja

iii)  vedamisele kuuluvate istutamiseks ettenähtud juurdunud taimede puhul on juurdumiseks kasutatud tootmisüksus

— isoleeritud liigi Humulus lupulus L. vähemalt 20 m kaugusel asuvatest tootmiseks ettenähtud kultuuridest, või

— on füüsiliselt kaitstud Citrus bark cracking viroid’i nakkuse allikast.

K OSA

Meetmed, millega ennetatakse reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist liigi Actinidia Lindl. puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjalil ja viljapuudel (v.a seeme)

Pädev asutus või ettevõtja, kelle suhtes pädev asutus kohaldab ametlikku järelevalvet, peab tegema kontrolle või võtma muid meetmeid (mis on esitatud järgmise tabeli kolmandas veerus), et tagada vastavaid reguleeritud mittekarantiinseid taimekahjustajaid ja istutamiseks ettenähtud taimi käsitlevate nõuete täitmine.Bakterid

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed

Meetmed

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Actinidia Lindl.

(a)  viljapuude paljundusmaterjal ja viljapuud on kasvatatud piirkondades, mille pädev asutus on kooskõlas fütosanitaarmeetmeid käsitlevate asjakohaste rahvusvaheliste standarditega deklareerinud vabaks taimekahjustajast Pseudomonas syringae pv. actinidiae, või

(b)  viljapuude paljundusmaterjal ja viljapuud on saadud emataimedest, mida on visuaalselt kontrollitud kaks korda aastas ja tunnistatud vabaks taimekahjustajast Pseudomonas syringae pv. actinidiae,

ja

(c)  

i)  emataimede puhul, mida on hoitud rajatistes, mis tagavad füüsilise kaitse nakkuse eest taimekahjustajaga Pseudomonas syringae pv. actinidiae, on esindavast osast emataimedest võetud iga nelja aasta järel proovid ja neid analüüsitud Pseudomonas syringae pv. actinidiae esinemise suhtes, nii et kõik emataimed oleksid iga kaheksa aasta järel kontrollitud, või

ii)  emataimede puhul, mida ei ole hoitud ülalnimetatud rajatistes, on esindavast osast emataimedest võetud igal aastal proovid ja neid analüüsitud Pseudomonas syringae pv. actinidiae esinemise suhtes, nii et kõik emataimed oleksid iga kolme aasta järel kontrollitud,

ja

(d)  

i)  paljundusmaterjali ja viljapuude puhul, mida on hoitud ülalnimetatud rajatistes, ei ole tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul kõnealusel paljundusmaterjalil ega viljapuudel täheldatud Pseudomonas syringae pv. actinidiae põhjustatud sümptomeid, või

ii)  paljundusmaterjali ja viljapuude puhul, mida ei ole hoitud ülalnimetatud rajatistes, ei ole tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul täheldatud Pseudomonas syringae pv. actinidiae põhjustatud sümptomeid ning enne turustamist on sellisest paljundusmaterjalist ja viljapuudest juhusliku valiku alusel võetud proove ja neid analüüsitud Pseudomonas syringae pv. actinidiae suhtes ja tunnistatud need vabaks asjaomasest taimekahjustajast, või

iii)  paljundusmaterjali ja viljapuude puhul, mida ei ole hoitud ülalnimetatud rajatistes, on täheldatud Pseudomonas syringae pv. actinidiae põhjustatud sümptomeid vähem kui 1 % tootmisüksuses oleval paljundusmaterjalil ja viljapuudel, ning selline paljundusmaterjal ja sellised viljapuud ja kõik vahetus läheduses olev sümptomitega paljundusmaterjal ja viljapuud on viivitamata välja juuritud ja hävitatud ning esindavast osast järelejäänud sümptomiteta paljundusmaterjalist ja viljapuudest on võetud proovid ja neid analüüsitud Pseudomonas syringae pv. actinidiae suhtes ning tunnistatud need vabaks kõnealusest taimekahjustajast.

▼B
VI LISA

Loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mille kolmandatest riikidest liitu sissetoomine on keelatud 

Kirjeldus

CN-kood

Kolmas riik, kolmandate riikide rühm või kolmanda riigi konkreetne piirkond

1.

Perekondade Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. ja Tsuga Carr. taimed, v.a viljad ja seemned

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 20

ex 0604 20 40

►M4  Kolmandad riigid, v.a Albaania, Andorra, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Kanaari saared, Fääri saared, Gruusia, Island, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Põhja-Makedoonia, Norra, Venemaa (ainult järgmised osad: Keskföderaalringkond (Tsentralny federalny okrug), Loode föderaalringkond (Severo-Zapadny federalny okrug), Lõuna föderaalringkond (Yuzhny federalny okrug), Põhja-Kaukaasia föderaalringkond (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ja Volga föderaalringkond (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbia, Šveits, Türgi, Ukraina ja Ühendkuningriik (1). ◄

2.

Perekondade Castanea Mill. ja Quercus L. lehtedega taimed, v.a viljad ja seemned

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

►M4  Kolmandad riigid, v.a Albaania, Andorra, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Kanaari saared, Fääri saared, Gruusia, Island, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Põhja-Makedoonia, Norra, Venemaa (ainult järgmised osad: Keskföderaalringkond (Tsentralny federalny okrug), Loode föderaalringkond (Severo-Zapadny federalny okrug), Lõuna föderaalringkond (Yuzhny federalny okrug), Põhja-Kaukaasia föderaalringkond (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ja Volga föderaalringkond (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbia, Šveits, Türgi, Ukraina ja Ühendkuningriik (1). ◄

3.

Perekonna Populus L. lehtedega taimed, v.a viljad ja seemned

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Kanada, Mehhiko ja Ameerika Ühendriigid

▼M9

3.1.

Liikide ja perekondade Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus L. ja Taxus brevifolia Nutt. eraldatud koor

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Kanada, Ühendkuningriik (1), Ameerika Ühendriigid, Vietnam

▼B

4.

Perekonna Castanea Mill. eraldatud koor

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Kõik kolmandad riigid

▼M9

5.

Perekonna Quercus L. (v.a Quercus suber L.) eraldatud koor

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Mehhiko

▼B

6.

Perekonna Acer saccharum Marsh. eraldatud koor

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Kanada, Mehhiko ja Ameerika Ühendriigid

7.

Perekonna Populus L. eraldatud koor

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Põhja- ja Lõuna-Ameerika

8.

Perekondade Chaenomeles Ldl., Crateagus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. ja Rosa L. istutamiseks ettenähtud taimed, v.a lehtede, õite ja viljadeta puhkeseisundis taimed

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Kolmandad riigid, v.a Albaania, Andorra, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Kanaari saared, Fääri saared, Gruusia, Island, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Põhja-Makedoonia, Norra, Venemaa (ainult järgmised osad: keskföderaalringkond (Tsentralny federalny okrug), Loode föderaalringkond (Severo-Zapadny federalny okrug), Lõuna föderaalringkond (Yuzhny federalny okrug), Põhja-Kaukaasia föderaalringkond (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ja Volga föderaalringkond (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbia, Šveits, Türgi, Ukraina ja Ühendkuningriik (1). ◄

9.

Perekondade Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. ja Pyrus L. ja nende hübriidide ning perekonna Fragaria L. istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Kolmandad riigid, v.a Albaania, Alžeeria, Andorra, Armeenia, Austraalia, Aserbaidžaan, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Kanada, Kanaari saared, Egiptus, Fääri saared, Gruusia, Island, Iisrael, Jordaania, Liibanon, Liibüa, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Maroko, Uus-Meremaa, Põhja-Makedoonia, Norra, Venemaa (ainult järgmised osad: keskföderaalringkond (Tsentralny federalny okrug), Loode föderaalringkond (Severo-Zapadny federalny okrug), Lõuna föderaalringkond (Yuzhny federalny okrug), Põhja-Kaukaasia föderaalringkond (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ja Volga föderaalringkond (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbia, Šveits, Süüria, Tuneesia, Türgi, Ukraina, Ühendkuningriik (1) ja Ameerika Ühendriigid, v.a Hawaii. ◄

10.

Perekonna Vitis L. taimed, v.a viljad

0602 10 10

0602 20 10

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Kolmandad riigid, v.a Šveits

11.

Perekondade Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ja nende hübriidide taimed, v.a viljad ja seemned

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Kõik kolmandad riigid

12.

Perekonna Photinia Ldl. istutamiseks ettenähtud taimed, v.a lehtede, õite ja viljadeta puhkeseisundis taimed

ex 0602 10 90

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Hiina, Korea Rahvademokraatlik Vabariik, Jaapan, Korea Vabariik ja Ameerika Ühendriigid

13.

Liigi Phoenix spp. taimed, v.a viljad ja seemned

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Alžeeria, Maroko

14.

Sugukonna Poaceae istutamiseks ettenähtud taimed, v.a alamsugukondadesse Bambusoideae ja Panicoideae kuuluvate mitmeaastaste dekoratiivsete kõrreliste taimed, ning perekondade Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. ja Uniola L. istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Kolmandad riigid, v.a Albaania, Alžeeria, Andorra, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Kanaari saared, Egiptus, Fääri saared, Gruusia, Island, Iisrael, Jordaania, Liibanon, Liibüa, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Maroko, Põhja-Makedoonia, Norra, Venemaa (ainult järgmised osad: keskföderaalringkond (Tsentralny federalny okrug), Loode föderaalringkond (Severo-Zapadny federalny okrug), Lõuna föderaalringkond (Yuzhny federalny okrug), Põhja-Kaukaasia föderaalringkond (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ja Volga föderaalringkond (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbia, Šveits, Süüria, Türgi, Ukraina ja Ühendkuningriik (1). ◄

15.

Liigi Solanum tuberosum L. seemnekartuli varremugulad

0701 10 00

Kolmandad riigid, v.a Šveits

16.

Perekonna Solanum L. võsundeid või mugulaid moodustavate liikide või nende hübriidide istutamiseks ettenähtud taimed, v.a kandes 15 nimetatud liigi Solanum tuberosum L. mugulad

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Kolmandad riigid, v.a Šveits

17.

Perekonna Solanum L. ja selle hübriidide varremugulad, v.a kannetes 15 ja 16 nimetatud

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

►M8  
Kolmandad riigid või piirkonnad, v.a:
a)  Alžeeria, Egiptus, Iisrael, Liibüa, Maroko, Süüria, Šveits, Tuneesia ja Türgi,
või
b)  need, mis vastavad järgmistele sätetele:
i)  mis on üks järgmistest:
Albaania, Andorra, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Kanaari saared, Fääri saared, Gruusia, Island, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Põhja-Makedoonia, Norra, Venemaa (ainult järgmised osad: keskföderaalringkond (Tsentralny federalny okrug), Loode föderaalringkond (Severo-Zapadny federalny okrug), Lõuna föderaalringkond (Yuzhny federalny okrug), Põhja-Kaukaasia föderaalringkond (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ja Volga föderaalringkond (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino ja Ukraina;
ning
ii)  mis vastavad ühele järgmistest tingimustest:

— need on vastavalt määruse (EL) 2016/2031 artiklis 107 osutatud menetlusele tunnistatud vabaks kahjustajast Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Nouioui et al. või

— nende õigusaktid on vastavalt määruse (EL) 2016/2031 artiklis 107 osutatud menetlusele tunnistatud võrdväärseks liidu eeskirjadega, milles käsitletakse kahjustaja Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Nouioui et al. vastast kaitset;


või
c)  Bosnia ja Hertsegoviina, Montenegro, Serbia ning Ühendkuningriik (1), juhul kui on täidetud järgmine tingimus: nad esitavad komisjonile iga aasta 30. aprilliks uuringutulemused, milles kinnitatakse, et kahjustajat Clavibacter sepedonicus (Spieckermann ja Kotthoff) Nouioui et al. ei ole nende territooriumil eelmise aasta jooksul esinenud.  ◄

18.

Liigi Solanaceae istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme ja kandega 15, 16 või 17 hõlmatud taimed

►M9

 

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

 ◄

►M4  Kolmandad riigid, v.a Albaania, Alžeeria, Andorra, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Kanaari saared, Egiptus, Fääri saared, Gruusia, Island, Iisrael, Jordaania, Liibanon, Liibüa, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Maroko, Põhja-Makedoonia, Norra, Venemaa (ainult järgmised osad: keskföderaalringkond (Tsentralny federalny okrug), Loode föderaalringkond (Severo-Zapadny federalny okrug), Lõuna föderaalringkond (Yuzhny federalny okrug), Põhja-Kaukaasia föderaalringkond (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ja Volga föderaalringkond (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbia, Šveits, Süüria, Tuneesia, Türgi, Ukraina ja Ühendkuningriik (1). ◄

19.

Muld, mis osaliselt koosneb tahkest orgaanilisest ainest

ex 2530 90 00

ex 3824 99 93

Kolmandad riigid, v.a Šveits

20.

Kasvusubstraat (v.a muld), mis täielikult või osaliselt koosneb tahkest orgaanilisest ainest, v.a liigi Cocos nucifera L. kiust või puhtast turbast koosnev kasvusubstraat, mida varem ei kasutatud taimede kasvatamiseks või põllumajanduslikel eesmärkidel

ex 2530 10 00

ex 2530 90 00

ex 2703 00 00

ex 3101 00 00

ex 3824 99 93

Kolmandad riigid, v.a Šveits

▼M1

21.

Citrus limon (L.) N. Burm.f. ja Citrus sinensis (L.) Osbeck (kuni 30 aprillini 2021)

ex 0805 50 10

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

Argentina

▼B

(1)   

Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, ei hõlma käesolevas lisas olevad viited Ühendkuningriigile Põhja-Iirimaad.
VII LISA

Loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mis on pärit kolmandatest riikidest, ning vastavatest erinõuetest nende sissetoomiseks liidu territooriumile 

Taimed, taimsed saadused ja muud objektid

CN-koodid

Päritolu

Erinõuded

1.

Taimedele lisatud või neile kinnitunud kasvusubstraat, mis on ette nähtud taimede elujõu säilitamiseks, v.a in vitro kasvatatavate taimede steriilne toitelahus

Ei kohaldata (1)

Kolmandad riigid, v.a Šveits

Ametlik kinnitus, et

a)  istutamise ajal taimedele kinnitunud kasvusubstraat

i)  oli ilma mulla ja orgaanilise aineta ning seda ei olnud varem kasutatud taimede kasvatamiseks ega muudel põllumajanduslikel eesmärkidel

või

ii)  koosneb täielikult turbast või liigi Cocos nucifera L. kiust, mida ei olnud varem kasutatud taimede kasvatamiseks ega muudel põllumajanduslikel eesmärkidel,

või

iii)  on läbinud tõhusa fumigatsiooni või kuumtöötluse, et tagada taimekahjustajatest vaba staatus, ja see on märgitud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadi lahtrisse „Lisadeklaratsioon“,

või

iv)  selle suhtes on rakendatud tõhusat süsteemset lähenemisviisi, et tagada taimekahjustajatest vaba staatus, ja see on märgitud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadi lahtrisse „Lisadeklaratsioon“,

ning

seda on alapunktides i–iv nimetatud juhtudel hoitud ja säilitatud asjakohastes tingimustes, et see oleks vaba karantiinsetest taimekahjustajatest,

ning

b)  alates istutamisest

i)  on võetud asjakohased meetmed, tagamaks, et kasvusubstraati on hoitud vabana liidu karantiinsetest taimekahjustajatest, sealhulgas vähemalt:

— kasvusubstraadi füüsiline isoleerimine mullast ja muudest võimalikest saasteallikatest,

— hügieenimeetmed,

— liidu karantiinsetest taimekahjustajatest vaba vee kasutamine,

või

ii)  kahe nädala jooksul enne eksporti on kasvusubstraat ja vajaduse korral ka muld täielikult eemaldatud pesemise teel, kasutades selleks liidu karantiinsetest taimekahjustajatest vaba vett. Taasistutamiseks võib kasutada kasvusubstraati, mis vastab punktis a esitatud nõuetele. Tuleb säilitada sobivad tingimused punktiga b ettenähtud liidu karantiinsetest taimekahjustajatest vaba staatuse püsimiseks.

2.

Masinad ja sõidukid, mida on kasutatud põllumajanduses või metsanduses

ex 8432 10 00

ex 8432 21 00

ex 8432 29 10

ex 8432 29 30

ex 8432 29 50

ex 8432 29 90

ex 8432 31 00

ex 8432 39 11

ex 8432 39 19

ex 8432 39 90

ex 8432 41 00

ex 8432 42 00

ex 8432 80 00

ex 8432 90 00

ex 8433 40 00

ex 8433 51 00

ex 8433 53 10

ex 8433 53 30

ex 8433 53 90

ex 8436 80 10

ex 8701 20 90

ex 8701 91 10

ex 8701 92 10

ex 8701 93 10

ex 8701 94 10

ex 8701 95 10

Kolmandad riigid, v.a Šveits

Ametlik kinnitus, et masinad või sõidukid on puhastatud ning vabad mullast ja taimede jäätmetest.

▼M9

2.1.

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a sibulad, mugulsibulad, risoomid, seeme, mugulad ja koekultuurist saadud taimed

0602 10 90

0602 20 20

0602 20 80

0602 30 00

0602 40 00

0602 90 20

0602 90 30

0602 90 41

0602 90 45

0602 90 46

0602 90 47

0602 90 48

0602 90 50

0602 90 70

0602 90 91

0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Kolmandad riigid, v.a Šveits

Ametlik kinnitus, et taimed

a)  on kasvatatud puukoolides, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on registreerinud ja mis on kõnelause organisatsiooni järelevalve all,

ja

b)  neid on kontrollitud asjakohasel ajal ja enne eksporti.

▼B

3.

Avamaal kasvanud, istutamiseks ettenähtud, juurtega taimed

ex 0601 20 30

ex 0601 20 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0706 90 10

Kolmandad riigid

Ametlik kinnitus, et

a)  tootmiskoht on teadaolevalt vaba kahjustajatest Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. ja Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival,

ja

b)  taimed on pärit põllult, mis on teadaolevalt vaba kahjustajatest Globodera pallida (Stone) Behrens ja Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

4.

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a sibulad, mugulsibulad, risoomid, seemned ja mugulad, ja koekultuurist saadud taimed

0602 10 90

0602 20 20

0602 20 80

0602 30 00

0602 40 00

0602 90 20

0602 90 30

0602 90 41

0602 90 45

0602 90 46

0602 90 47

0602 90 48

0602 90 50

0602 90 70

0602 90 91

0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Kolmandad riigid

Ametlik kinnitus, et taimed on kasvatatud puukoolis ning

a)  on pärit piirkonnast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele fütosanitaarmeetmete rahvusvahelistele standarditele tunnistanud vabaks kahjustajast Thrips palmi Karny ja mida on nimetatud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadi lahtris „Lisadeklaratsioon“,

või

b)  on pärit tootmiskohast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele fütosanitaarmeetmete rahvusvahelistele standarditele tunnistanud vabaks kahjustajast Thrips palmi Karny ja mida on nimetatud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadi lahtris „Lisadeklaratsioon“ ning mis on ekspordile eelnenud kolme viimase kuu jooksul vähemalt kord kuus tehtud ametlikel kontrollidel deklareeritud vabaks kahjustajast Thrips palmi Karny,

või

c)  on vahetult enne eksporti läbinud asjakohase töötluse kahjustaja Thrips palmi Karny vastu, mille üksikasjad on nimetatud määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 osutatud fütosanitaarsertifikaadi lahtris „Lisadeklaratsioon“, ning mida on ametlikult kontrollitud ja mis tunnistatud vabaks kahjustajast Thrips palmi Karny.

▼M9

4.1.

Istutamiseks ettenähtud juurtega taimed, v.a koekultuurist saadud taimed

ex 0601 20 30

ex 0601 20 90

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Kolmandad riigid

Ametlik kinnitus, et taimed

a)  on pärit riigist, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on kooskõlas fütosanitaarmeetmeid käsitlevate asjakohaste rahvusvaheliste standarditega deklareerinud vabaks taimekahjustajast Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback,

või

b)  on pärit piirkonnast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on kooskõlas fütosanitaarmeetmeid käsitlevate asjakohaste rahvusvaheliste standarditega deklareerinud vabaks taimekahjustajast Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback. Piirkonna nimi tuleb märkida fütosanitaarsertifikaadile,

või

c)  on kogu oma eluaja kasvatatud kasvusubstraadis, mis taimede istutamise ajal:

i)  oli ilma mulla ja orgaanilise aineta ning seda ei olnud varem kasutatud taimede kasvatamiseks ega muudel põllumajanduslikel eesmärkidel,

või

ii)  koosnes täielikult turbast või liigi Cocos nucifera L. kiust, mida ei olnud varem kasutatud taimede kasvatamiseks ega muudel põllumajanduslikel eesmärkidel,

või

iii)  oli läbinud tõhusa fumigatsiooni või kuumtöötluse, et tagada taimekahjustaja Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback puudumine, ja see on märgitud fütosanitaarsertifikaadile,

või

iv)  selle suhtes oli rakendatud tõhusat süsteemset lähenemisviisi, et tagada taimekahjustajast Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback vaba staatus, ja see on märgitud fütosanitaarsertifikaadile;

ja

säilitati ja hoiti kõigil punktides i–iv nimetatud juhtudel asjakohastes tingimustes, et see püsiks vaba taimekahjustajast Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback, ning alates istutamisest on võetud asjakohased meetmed, tagamaks, et taimed on vabad taimekahjustajast Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback, sealhulgas vähemalt:

— kasvusubstraadi füüsiline isoleerimine mullast ja muudest võimalikest saasteallikatest, ning

— hügieenimeetmed,

või

d)  

i)  on pärit tootmiskohast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on kooskõlas fütosanitaarmeetmeid käsitlevate asjakohaste rahvusvaheliste standarditega deklareerinud vabaks taimekahjustajast Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback,

ja

ii)  saadetise esindava osa juuri on kontrollitud vahetult enne eksporti ja tunnistatud need vabaks Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback põhjustatud sümptomitest.

4.2.

Istutamiseks ettenähtud taimed koos kasvusubstraadiga, mis on ette nähtud taimede elujõu säilitamiseks, v.a koekultuurist saadud taimed ja veetaimed

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Kanada, Hiina, India, Jaapan, Venemaa, Šveits ja Ameerika Ühendriigid

Ametlik kinnitus, et taimed

a)  on pärit piirkonnast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on kooskõlas fütosanitaarmeetmeid käsitlevate asjakohaste rahvusvaheliste standarditega deklareerinud vabaks taimekahjustajast Popillia japonica Newman. Piirkonna nimi tuleb märkida fütosanitaarsertifikaadile,

või

b)  on kasvatatud tootmiskohas, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on kooskõlas fütosanitaarmeetmeid käsitlevate asjakohaste rahvusvaheliste standarditega deklareerinud vabaks taimekahjustajast Popillia japonica Newman, ning

i)  mida on taimekahjustaja Popillia japonica Newman avastamiseks asjakohasel ajal ametlikult kontrollitud igal aastal ja vähemalt korra kuus kolme kuu jooksul enne eksporti, et leida märke kõnealuse taimekahjustaja esinemisest, kontrollides vähemalt visuaalselt kõiki taimi, sealhulgas umbrohtu, ning võttes proove taimede kasvusubstraadist,

ja

ii)  mis on ümbritsetud vähemalt 100 m laiuse puhvertsooniga, kus igal aastal asjakohasel ajal tehtud ametlikud vaatlused on kinnitanud taimekahjustaja Popillia japonica Newman puudumist,

ja

iii)  vahetult enne eksporti on taimi ja nende kasvusubstraati ametlikult kontrollitud, mis hõlmab proovi võtmist kasvusubstraadist, ning need on tunnistanud vabaks taimekahjustajast Popillia japonica Newman,

ja

iv)  taimi

— käideldakse ja pakendatakse või transporditakse viisil, millega välditakse nende saastumist taimekahjustajaga Popillia japonica Newman pärast tootmiskohast väljavedu

— või

— veetakse väljaspool taimekahjustaja Popillia japonica Newman lendlusaega,

või

c)  on kogu oma eluaja kasvatatud tootmisüksuses, mis on füüsiliselt kaitstud Popillia japonica Newman sissetoomise eest, ning taimi

(i)  käideldakse ja pakendatakse või transporditakse viisil, millega välditakse nende saastumist taimekahjustajaga Popillia japonica Newman pärast tootmisüksusest väljavedu

või

(ii)  veetakse väljaspool taimekahjustaja Popillia japonica Newman lendlusaega,

või

d)  on toodetud, järgides süsteemset lähenemisviisi, mis on heaks kiidetud kooskõlas määruse (EL) 2016/2031 artiklis 107 sätestatud menetlusega ning millega tagatakse taimekahjustaja Popillia japonica Newman puudumine.

▼B

5.

Ühe- ja kaheaastased istutamiseks ettenähtud taimed, v.a sugukonna Poaceae taimed ja seeme

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

►M4  Kolmandad riigid, v.a Albaania, Alžeeria, Andorra, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Kanaari saared, Egiptus, Fääri saared, Gruusia, Island, Iisrael, Jordaania, Liibanon, Liibüa, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Maroko, Põhja-Makedoonia, Norra, Venemaa (ainult järgmised osad: keskföderaalringkond (Tsentralny federalny okrug), Loode föderaalringkond (Severo-Zapadny federalny okrug), Lõuna föderaalringkond (Yuzhny federalny okrug), Põhja-Kaukaasia föderaalringkond (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ja Volga föderaalringkond (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbia, Šveits, Süüria, Tuneesia, Türgi, Ukraina ja Ühendkuningriik (2). ◄

Ametlik kinnitus, et taimed

a)  on kasvatatud puukoolides,

b)  on taimejääkideta, õite ja viljadeta,

c)  on kontrollitud asjakohasel ajal ja enne eksporti,

d)  on tunnistatud vabaks kahjulike bakterite, viiruste ja viiruselaadsete organismide põhjustatud sümptomitest ning

e)  on kas tunnistatud vabaks kahjulike ümarusside, putukate, lestade ja seente põhjustatud tunnustest või sümptomitest või läbinud asjakohase töötluse nimetatud organismide hävitamiseks.

6.

Mitmeaastased istutamiseks ettenähtud dekoratiivtaimed kõrreliste sugukonnast Poaceae, alamsugukondadest Bambusoideae ja Panicoideae ning perekondadest Buchloe Lag., Bouteloua Lag., Calamagrostis Adan., Cortaderia Stapf, Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix L., Molinia Schnrak, Phalaris L., Shibataea Mak. Ex Nakai, Spartina Schreb., Stipa L. ja Uniola L., v.a arvatud seeme

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Kolmandad riigid, v.a Albaania, Alžeeria, Andorra, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Kanaari saared, Egiptus, Fääri saared, Gruusia, Island, Iisrael, Jordaania, Liibanon, Liibüa, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Maroko, Põhja-Makedoonia, Norra, Venemaa (ainult järgmised osad: keskföderaalringkond (Tsentralny federalny okrug), Loode föderaalringkond (Severo-Zapadny federalny okrug), Lõuna föderaalringkond (Yuzhny federalny okrug), Põhja-Kaukaasia föderaalringkond (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ja Volga föderaalringkond (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbia, Šveits, Süüria, Tuneesia, Türgi, Ukraina ja Ühendkuningriik (2). ◄

Ametlik kinnitus, et taimed

a)  on kasvatatud puukoolides,

b)  on taimejääkideta, õite ja viljadeta,

c)  on kontrollitud asjakohasel ajal ja enne eksporti,

d)  on tunnistatud vabaks kahjulike bakterite, viiruste ja viiruselaadsete organismide põhjustatud sümptomitest ning

e)  on kas tunnistatud vabaks kahjulike ümarusside, putukate, lestade ja seente põhjustatud tunnustest või sümptomitest või läbinud asjakohase töötluse selliste organismide hävitamiseks.

7.

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a puhkeseisundis taimed, koekultuurist saadud taimed, seemned, sibulad, mugulad, mugulsibulad ja risoomid.

Vastavad liidu karantiinsed taimekahjustajad on

— begomoviirused, v.a Abutilon mosaic virus, Sweet potato leaf curl virus, Tomato yellow leaf curl virus, Tomato yellow leaf curl Sardinia virus, Tomato yellow leaf curl Malaga virus, Tomato yellow leaf curl Axarquia virus,

— Cowpea mild mottle virus,

— Lettuce infectious yellows virus,

— Melon yellowing-associated virus,

— Squash vein yellowing virus,

— Sweet potato chlorotic stunt virus,

— Sweet potato mild mottle virus,

— Tomato mild mottle virus.

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Kolmandad riigid, kus esineb teadaolevalt liidu karantiinseid taimekahjustajaid,

 

 

 

 

a)  kui teadaolevalt ei esine kahjustajat Bemisia tabaci Genn. (mitte-Euroopa populatsioonid) või muid liidu karantiinsete taimekahjustajate siirutajaid

Ametlik kinnitus, et taimedel ei ole ühe täieliku kasvuperioodi jooksul täheldatud vastavate liidu karantiinsete taimekahjustajate põhjustatud sümptomeid.

 

 

 

b)  kui teadaolevalt ei esine kahjustajat Bemisia tabaci Genn. (mitte-Euroopa populatsioonid) või muid liidu karantiinsete taimekahjustajate siirutajaid

Ametlik kinnitus, et taimedel ei ole ühe täieliku kasvuperioodi jooksul täheldatud vastavate liidu karantiinsete taimekahjustajate põhjustatud sümptomeid

ning

a)  taimed on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast Bemisia tabaci Genn. ja muudest liidu karantiinsete taimekahjustajate siirutajatest,

v