EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R2023-20210501

Consolidated text: Komisjoni määrus (EL) 2019/2023, 1. oktoober 2019, millega kehtestatakse kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite ökodisaini nõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/125/EÜ, muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 1275/2008 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1015/2010 (EMPs kohaldatav tekst)EMPs kohaldatav tekst

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2023/2021-05-01

02019R2023 — ET — 01.05.2021 — 002.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/2023,

1. oktoober 2019,

millega kehtestatakse kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite ökodisaini nõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/125/EÜ, muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 1275/2008 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1015/2010

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 315 5.12.2019, lk 285)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2021/341, 23. veebruar 2021,

  L 68

108

26.2.2021


Parandatud:

►C1

Parandus, ELT L 050, 24.2.2020, lk  26 (2019/2023)
▼B

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/2023,

1. oktoober 2019,

millega kehtestatakse kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite ökodisaini nõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/125/EÜ, muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 1275/2008 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1015/2010

(EMPs kohaldatav tekst)Artikkel 1

Reguleerimisese ja kohaldamisala

1.  
Käesoleva määrusega kehtestatakse ökodisaininõuded avaliku elektrivõrgu toitel töötavate kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite, sh kodumajapidamises kasutatavate sisseehitatud pesumasinate ja kodumajapidamises kasutatavate sisseehitatud pesumasinate-kuivatite ning avaliku elektrivõrgu toitele lisaks ka akutoitel töötavate kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ning kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite turule laskmise ja kasutusele võtmise kohta.
2.  

Käesolevat määrust ei kohaldata järgmise suhtes:

▼C1

a) 

direktiivi 2006/42/EÜ ( 1 ) kohaldamisalasse kuuluvad pesumasinad ja pesumasinad-kuivatid;

▼B

b) 

kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad ja kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad-kuivatid, mis töötavad akutoitel ning mille saab ühendada avalikku võrku eraldi ostetava vahelduvvoolu-alalisvoolu muunduri abil.

3.  

II lisa punktides 1–6, punkti 9 alapunkti 1 alapunktides a ja c ning punkti 9 alapunkti 2 alapunktides i ja vii esitatud nõudeid ei kohaldata järgmise suhtes:

a) 

kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad nimitäitekogusega alla 2 kg;

b) 

kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad-kuivatid pesemise nimitäitekogusega alla 2 kg.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1) 

„avalik võrk“ või „avalik elektrivõrk“ – võrk, mis tarnib 50 Hz vahelduvvoolu pingega 230 (± 10 %) volti;

2) 

„automaatpesumasin“ – pesumasin, milles peseb masin pesu täielikult ilma kasutaja sekkumiseta üheski programmi etapis;

3) 

„kodumajapidamises kasutatav pesumasin“ – automaatpesumasin, millega pestakse ja loputatakse pesu, kasutades selleks vett ning keemilisi, mehaanilisi ja soojuslikke protsesse, ja mis võimaldab ka pesu tsentrifuugida ning mis tootja vastavustunnistuse järgi vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2014/35/EL ( 2 ) või Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2014/53/EL; ( 3 )

4) 

„kodumajapidamises kasutatav pesumasin-kuivati“ – kodumajapidamises kasutatav pesumasin, millel on lisaks automaatpesumasina funktsioonidele samas trumlis ka funktsioon tekstiilmaterjalide kuivatamiseks kuumutamise ja tsentrifuugimisega ning mis tootja vastavustunnistuse järgi vastab direktiivile 2014/35/EL või direktiivile 2014/53/EL;

5) 

„kodumajapidamises kasutatav sisseehitatud pesumasin“ – kodumajapidamises kasutatav pesumasin, mis on ette nähtud, mida on katsetatud ja mida turustatakse üksnes:

a) 

paigaldamiseks kappi või plaatidest kesta (mis koosneb üla- ja/või alapinnast ning külgedest);

b) 

selleks, et see kinnitataks kindlalt kapi või paneelide või plaatide külgede, üla- või alapinna külge, ning

c) 

selleks, et selle külge kinnitataks komplektne tehases valmistatud esikülg või tellimuse järgi valmistatud esikülg;

6) 

„kodumajapidamises kasutatav sisseehitatud pesumasin-kuivati“ – kodumajapidamises kasutatav pesumasin-kuivati, mis on ette nähtud, mida on katsetatud ja mida turustatakse üksnes:

a) 

paigaldamiseks kappi või plaatidest kesta (mis koosneb üla- ja/või alapinnast ning külgedest);

b) 

selleks, et see kinnitataks kindlalt kapi või paneelide või plaatide külgede, üla- või alapinna külge, ning

c) 

selleks, et selle külge kinnitataks komplektne tehases valmistatud esikülg või tellimuse järgi valmistatud esikülg;

7) 

„kodumajapidamises kasutatav mitme trumliga pesumasin“ – kodumajapidamises kasutatav pesumasin, milles on rohkem kui üks trummel kas eraldi seadmetes või samas kestas;

8) 

„kodumajapidamises kasutatav mitme trumliga pesumasin-kuivati“ – kodumajapidamises kasutatav pesumasin-kuivati, milles on rohkem kui üks trummel kas eraldi seadmetes või samas kestas;

9) 

„võrdväärne mudel“ – mudel, millel on esitamisele kuuluva tehnilise teabe seisukohast olulised samad tehnilised omadused kui mõnel teisel mudelil, kuid mille on sama tootja, importija või volitatud esindaja turule lasknud või kasutusele võtnud teistsuguse mudelitähisega muu mudelina;

10) 

„mudelitähis“ – kood, mis koosneb tavaliselt tärkidest ja mis eristab konkreetset tootemudelit teistest sama kaubamärgiga mudelitest, mis kannavad sama tootja, importija või volitatud esindaja nime;

11) 

„toodete andmebaas“ – määrusele (EL) 2017/1369 vastav tooteandmete kogu, mis on süstemaatiliselt korrastatud ning koosneb tarbijatele mõeldud avalikust osast, kus tootenäitajaid käsitlev teave on kättesaadav elektrooniliselt, veebiportaalist juurdepääsetavuse tagamiseks ja nõuetele vastavuse osast, koos selgelt kindlaks määratud juurdepääsetavuse ja turvanõuetega;

▼M1

12) 

„eco 40–60“ – sellise programmi nimi, mis on tootja, importija või volitatud esindaja esitatud andmete kohaselt suuteline pesema tavapäraselt määrdunud puuvillast pesu, mida võib pesta temperatuuril 40 või 60 °C koos samas pesemistsüklis, ning millega on seotud ökodisaininõuded energiatõhususe, pesemis- ja kuivatamistõhususe, programmi kestuse, kõrgeima temperatuuri pesu sees ja veetarbimise kohta;

▼B

13) 

„programm“ – kogum eelnevalt kindlaksmääratud toiminguid, mis sobib tootja, importija või volitatud esindaja esitatud andmete kohaselt teatavat liiki pesu pesemiseks, kuivatamiseks või katkestuseta pesemiseks ja kuivatamiseks;

14) 

„pesemistsükkel“ – valitud programmiga kindlaksmääratud täielik pesemisprotsess, mis koosneb mitmesugustest toimingutest, sh pesemisest, loputamisest ja tsentrifuugimisest.

Lisades kasutatud täiendavad mõisted on esitatud I lisas.

Artikkel 3

Ökodisaininõuded

II ja VI lisas esitatud ökodisaininõudeid kohaldatakse alates samas lisas esitatud kuupäevadest.

Artikkel 4

Vastavushindamine

1.  
Direktiivi 2009/125/EÜ artiklis 8 osutatud vastavushindamismenetlus on kõnealuse direktiivi IV lisa kohane projekti või kavandi sisemise kontrolli süsteem või sama direktiivi V lisa kohane juhtimissüsteem.
2.  
Direktiivi 2009/125/EÜ artikli 8 kohase vastavushindamise eesmärgil peavad tehnilised dokumendid sisaldama käesoleva määruse II lisa punktides 3–7 sätestatud näitajate esitatud väärtusi ning III lisa kohaselt tehtud arvutuste üksikasju ja tulemusi.
3.  

Kui tehnilistes dokumentides teatava mudeli kohta esitatud teave on saadud:

a) 

mudeli põhjal, millel on esitamisele kuuluva tehnilise teabe seisukohast olulised samad tehnilised omadused, kuid mille on tootnud muu tootja, või

b) 

kavandi järgi tehtud arvutustega või sama või muu tootja teise mudeli alusel tehtud ekstrapoleerimisega või mõlemal viisil;

tehniline dokumentatsioon sisaldab sellise arvutuse üksikasju, tootja tehtud hindamist arvutuse täpsuse kontrollimiseks ja vajaduse korral ka kinnitust eri tootjate mudelite samasuse kohta.

Tehnilistes dokumentides tuleb esitada kõikide võrdväärsete mudelite ja nende tähiste loetelu.

4.  
Tehnilised dokumendid peavad sisaldama sellist teavet ja sellises järjekorras, nagu on sätestatud määruse (EL) 2019/2014 VI lisas. Turujärelevalve eesmärgil võivad tootjad, importijad või volitatud esindajad, ilma et see mõjutaks direktiivi 2009/125/EÜ IV lisa punkti 2 alapunkti g kohaldamist, osutada toodete andmebaasi üleslaaditud tehnilistele dokumentidele, mis sisaldavad sama teavet, mis on sätestatud määruses (EL) 2019/2014.

Artikkel 5

Turujärelevalve eesmärgil tehtav kontroll

Direktiivi 2009/125/EÜ artikli 3 lõikes 2 osutatud turujärelevalvekontrollide tegemisel järgivad liikmesriikide ametiasutused käesoleva määruse IV lisas sätestatud kontrollimenetlust.

▼M1

Artikkel 6

Kõrvalehoidmine ja tarkvara ajakohastused

Tootja, importija või volitatud esindaja ei tohi turule lasta tooteid, mis on projekteeritud kindlaks tegema, et nendega tehakse katseid (näiteks katsetingimuste või -tsükli äratundmise kaudu), ja sellele reageerima katseaegse toimimise automaatse muutmisega, et saavutada parem tulemus mingi näitaja osas, mis on esitatud tehnilistes dokumentides või tootele lisatud dokumentides.

Toote energiatarbimine ei tohi suureneda ega muud näitajad halveneda pärast toote tark- või püsivara ajakohastamist, kui mõõtmisel kasutatakse sama standardkatset, mida kasutati vastavustunnistuse otstarbel, välja arvatud enne ajakohastamist lõpptarbijalt saadud kindla nõusoleku korral. Ajakohastusest keeldumise tulemusel ei tohi muutuda seadme toimimine.

Tarkvara ajakohastamine ei tohi kaasa tuua toote toimimise sellist muutumist, mille tagajärjel toode ei vasta enam vastavustunnistuse puhul kehtivatele ökodisaininõuetele.

▼B

Artikkel 7

Soovituslikud võrdlusandmed

Käesoleva määruse jõustumise ajal turul leiduvate parimate toodete ja tehniliste lahenduste soovituslikud võrdlusandmed on esitatud V lisas.

Artikkel 8

Läbivaatamine

Komisjon vaatab käesoleva määruse tehnika arengut arvestades läbi ja esitab läbivaatamise tulemused, sealhulgas vajaduse korral muudatusettepaneku eelnõu nõuandefoorumile hiljemalt 25. detsembril 2025.

Läbivaatamisel keskendutakse eelkõige järgmisele:

a) 

kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite energiatarbimise ja keskkonnatoime parandamise võimalused;

b) 

tarbijate käitumise muutumine ning otstarbekus võtta kasutusele kohustuslik tagasisidemehhanism seadme täitekoguse ja valitud programmi energiatarbimise kohta;

c) 

kehtivate ressursitõhususe nõuete tulemuslikkus;

d) 

toodete kohta ringmajanduse põhimõtete kohaste ressursitõhususe lisanõuete kehtestamise asjakohasus, sealhulgas rohkemate varuosade lisamise asjakohasus;

e) 

pesuainete ja muude lisaainete automaatse annustamise kohta uute nõuete sätestamise otstarbekus ja asjakohasus;

f) 

reovees leiduvate plastiosakeste sisalduse vähendamise kohta uute nõuete (nt filtrite kohta) sätestamise otstarbekus ja asjakohasus.

Artikkel 9

Määruse (EÜ) nr 1275/2008 muudatus

Määruse (EÜ) nr 1275/2008 I lisa punktis 1:

— 
jäetakse välja kanne „Pesumasinad“;
— 
kanne „Muud seadmed, mida kasutatakse toidu valmistamiseks ja toiduainete muuks töötlemiseks ning riiete puhastamiseks ja hooldamiseks“ asendatakse kandega „Muud seadmed, mida kasutatakse toidu valmistamiseks ja toiduainete muuks töötlemiseks ning riiete puhastamiseks ja hooldamiseks, v.a kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad ja kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad-kuivatid“.

Artikkel 10

Kehtetuks tunnistamine

Määrus (EL) nr 1015/2010 tunnistatakse kehtetuks 1. märtsist 2021.

Artikkel 11

Üleminekumeetmed

Erandina määruse (EL) nr 1015/2010 I lisa punkti 1 nõudest ei pea alates 25. detsembrist 2019 kuni 28. veebruarini 2021 olema kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate programmivalikuseadisel ega näidikul märget „Puuvillase pesu tavaprogramm 60 °C“ ja „Puuvillase pesu tavaprogramm 40 °C“, kui täidetud on järgmised tingimused:

— 
märge „Puuvillase pesu tavaprogramm 60 °C“ ja „Puuvillase pesu tavaprogramm 40 °C“ on selgelt kirjas kasutusjuhendis ning tehnilises dokumentatsioonis vastavalt määruse (EL) nr 1015/2010 artikli 4 lõikele 2; ning
— 
programm „eco 40–60“ on selgelt esitatud kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate programmivalikuseadisel või näidikul kooskõlas käesoleva määruse II lisa punkti 1 alapunktiga 3.

Artikkel 12

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. märtsist 2021. Artikli 6 esimest lõiku ja artiklit 11 kohaldatakse alates 25. detsembrist 2019.

▼M1

Artikkel 13

Nõuetele vastavuse võrdväärsus üleminekuperioodil

Kui ühtegi samasse mudelisse kuuluvat eksemplari või samaväärseid mudeleid ei ole enne 1. novembrit 2020 turule lastud, loetakse ajavahemikul 1. novembrist 2020 kuni 28. veebruarini 2021 turule lastud mudelite eksemplarid, mis vastavad käesoleva määruse sätetele, komisjoni määruse (EÜ) nr 1015/2010 nõuetele vastavaks.

▼B

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
I LISA

Lisades kasutatavad mõisted

Kasutatakse järgmisi mõisteid:

1) 

„energiatõhususindeks“ (EEI) – kaalutud energiatarbimise ja tsükli standardse energiatarbimise suhe;

2) 

„kuivatamistsükkel“ – valitud programmi kohane täielik kuivatamisprotsess, mis koosneb eri toimingutest, sh soojendamisest ja tsentrifuugimisest;

3) 

„täielik tsükkel“ – pesemis- ja kuivatamisprotsess, mis koosneb pesemistsüklist ja kuivatamistsüklist;

4) 

„katkestuseta tsükkel“ – täielik tsükkel, mis kulgeb protsessi katkestamata ja ilma kasutaja sekkumiseta programmi üheski etapis;

5) 

„nimitäitekogus“ – teatavat liiki kuiva pesu suurim mass (kilogrammides, määratud 0,5  kg täpsusega), mille on tootja, importija või volitatud esindaja teatanud ja mida saab kodumajapidamises kasutatava pesumasina ühe pesemistsükliga või kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati ühe täieliku tsükliga töödelda valitud programmi järgi, kui masin on täidetud tootja, importija või volitatud esindaja juhiste kohaselt;

6) 

„pesemise nimitäitekogus“ – teatavat liiki kuiva pesu suurim mass (kilogrammides, määratud 0,5  kg täpsusega), mille on tootja, importija või volitatud esindaja teatanud ja mida saab kodumajapidamises kasutatava pesumasina ühe pesemistsükliga või kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati ühe pesemistsükliga töödelda valitud programmi järgi, kui masin on täidetud tootja, importija või volitatud esindaja juhiste kohaselt;

7) 

„kuivatamise nimitäitekogus“ – teatavat liiki kuiva pesu suurim mass (kilogrammides, määratud 0,5  kg täpsusega), mille on tootja, importija või volitatud esindaja teatanud ja mida saab kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati ühe kuivatamistsükliga töödelda valitud programmi järgi, kui masin on täidetud tootja, importija või volitatud esindaja juhiste kohaselt;

8) 

„kaalutud energiatarbimine EW“– kodumajapidamises kasutatava pesumasina või kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli kaalutud keskmine energiatarbimine (kWh tsükli kohta) programmiga „eco 40–60“ kui pesemise nimitäitekoguse, poole nimitäitekoguse ja veerandi nimitäitekoguse keskmine;

9) 

„kaalutud energiatarbimine EWD“– kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemis- ja kuivatamistsükli kaalutud keskmine energiatarbimine (kWh tsükli kohta), mis on arvutatud pesemise nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse keskmisena;

10) 

„pesemine ja kuivatamine“ – kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati kogu sellise tsükli nimetus, mis koosneb programmi „eco 40–60“ pesemistsüklist ning kuivatamistsüklist, mis kuivatab pesu kapikuivaks;

11) 

„tsükli standardne energiatarbimine“ (SCE) – kodumajapidamises kasutatava pesumasina või kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati energiatarbimine (kWh tsükli kohta) kui nimitäitekoguse funktsioon;

12) 

„kaalutud veetarbimine WW“– kodumajapidamises kasutatava pesumasina või kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli kaalutud keskmine veetarbimine (l tsükli kohta) programmiga „eco 40–60“ pesemise nimitäitekoguse, poole pesemise nimitäitekoguse ja veerandi pesemise nimitäitekoguse korral;

13) 

„kaalutud veetarbimine WWD“– kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemis- ja kuivatamistsükli kaalutud keskmine veetarbimine (l tsükli kohta) nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse korral;

14) 

„pesemistõhususe indeks“ – kodumajapidamises kasutatava pesumasina või kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli (IW) pesemistõhususe või kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati kogu tsükli (JW) pesemistõhususe suhe võrdluspesumasina pesemistõhususse;

15) 

„loputustõhusus“ – lineaarse alküülbenseensulfonaadi (LAS) jääksisaldus (g kuiva pesu kg kohta) töödeldud pesus pärast kodumajapidamises kasutatava pesumasina või kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsüklit (IR) või pärast kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati täielikku tsüklit (JR);

16) 

„jääkniiskusesisaldus“ – niiskus, mis jääb kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate puhul ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite pesemistsükli puhul pesemistsükli lõpuks pesusse;

17) 

„lõppniiskusesisaldus“ – niiskus, mis jääb kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite kuivatamistsükli lõpuks pesusse;

18) 

„kapikuiv“ – kuivatamistsüklis lõpliku niiskusesisalduseni 0 % kuivatatud töödeldud pesu seisund;

19) 

„programmi kestus“ (tW) – ajavahemik alates valitud programmi käivitamisest (v.a kasutaja seadistatud viivitus) kuni hetkeni, mil kuvatakse programmi lõppemise tähis ja kasutaja saab pesule ligipääsu;

20) 

„tsükli kestus“ (tWD) – kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati täieliku tsükli korral ajavahemik alates pesemistsükliks valitud programmi käivitamisest (v.a kasutaja seadistatud viivitus) kuni hetkeni, mil kuvatakse kuivatamistsükli lõppemise tähis ja kasutaja saab pesule ligipääsu;

21) 

„väljalülitatud seisund“ (Po) – seisund, milles on kodumajapidamises kasutatav pesumasin või kodumajapidamises kasutatav pesumasin-kuivati ühendatud avalikku elektrivõrku, aga ei täida ühtegi funktsiooni; väljalülitatud seisundiks loetakse ka järgmist:

a) 

seisundid, milles kuvatakse üksnes märguanne välja lülitatud seisundi kohta;

b) 

seisundeid, milles täidetakse üksnes funktsioone, mis on ette nähtud elektromagnetilise ühilduvuse tagamiseks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2014/30/EL; ( 4 )

22) 

„ooteseisund“ (Psm) – seisund, milles on kodumajapidamises kasutatav pesumasin või kodumajapidamises kasutatav pesumasin-kuivati ühendatud avalikku võrku ja mis võimaldab kasutada üksnes järgmisi funktsioone, mis võivad toimida määramata aja jooksul:

a) 

taasaktiveerimisfunktsioon üksinda või taasaktiveerimisfunktsioon koos ainult märguandega taasaktiveerimisfunktsiooni aktiveerimise kohta ja/või

b) 

võrguühenduse kaudu taasaktiveerimise funktsioon ja/või

c) 

teabe või oleku kuvamine ja/või

d) 

tuvastamisfunktsioon erakorraliste meetmete võtmiseks;

23) 

„võrk“ – kindla skeemi ja ülesehitusega andmevahetustaristu, mis hõlmab teatavaid füüsilisi osi, organisatsioonilisi põhimõtteid ning sideprotseduure ja -eeskirju (sideprotokolle);

24) 

„kortsuvähendusfunktsioon“ – kodumajapidamises kasutatavas pesumasinas või kodumajapidamises kasutatavas pesumasinas-kuivatis pärast programmi lõppu tehtav toiming, mille eesmärk on vältida pesu liigset kortsumist;

25) 

„viitkäivitus“ (Pds) – seisund, mille puhul kasutaja on määranud, et valitud programmi tsükkel algab või lõpeb teatava viivitusega;

26) 

„varuosa“ – eraldi osa, millega saab asendada sama või sarnase funktsiooniga osa tootes;

27) 

„kutseline parandaja“ – teenusepakkuja või ettevõtja, kes osutab kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite parandamise ja kutselise hooldamise teenuseid.

28) 

„garantii“ – jaemüüja või tootja kohustus tarbija ees:

a) 

hüvitada makstud hind;

b) 

asendada või parandada kodumajapidamises kasutatav pesumasin ja kodumajapidamises kasutatav pesumasin-kuivati või seda käidelda mis tahes viisil, kui masin ei vasta garantiiavalduses või asjakohases reklaamis esitatud kirjeldusele;

▼M1

29) 

„esitatud väärtused“ – väärtused, mille tootja, importija või volitatud esindaja esitab vastavalt artiklile 4 esitatud, arvutatud või mõõdetud tehniliste näitajate kohta, et liikmesriigi ametiasutused saaksid kontrollida nende vastavust.

▼B
II LISA

Ökodisaininõuded

1.   PROGRAMMI NÕUDED

Alates 1. märtsist 2021 peavad kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad ja kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad-kuivatid vastama järgmistele nõuetele.

1) 

Kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad ja kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad-kuivatid peavad võimaldama:

a) 

pesemistsüklit „eco 40–60“, millega on võimalik pesta tavapäraselt määrdunud puuvillast pesu, mida võib esitatud andmete kohaselt pesta temperatuuril 40 või 60 °C, koos samas tsüklis;

b) 

pesemistsüklit „20 °C“, mis suudab pesta kergelt määrdunud puuvillast pesu nimitemperatuuril 20 °C.

Need tsüklid peavad olema programmivalikuseadisel, kuvaril ja võrguühenduse kaudu (olenevalt kodumajapidamises kasutatava pesumasina või kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati funktsioonidest) selgesti kindlakstehtavad.

2) 

Punkti 3 alapunktide 1 ja 3, punkti 4 alapunktide 1, 2 ja 5, punkti 5 ning punkti 6 alapunkti 1 nõuete puhul kasutatakse programmi „eco 40–60“.

3) 

Programm „eco 40–60“ peab programmivalikuseadisel, kuvaril ja võrguühenduse kaudu (olenevalt kodumajapidamises kasutatava pesumasina või kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati funktsioonidest) olema tähistatud nimetusega „eco 40–60“.

Nimetust „eco 40–60“ kasutatakse üksnes selle programmi jaoks. Nimetuse „eco 40–60“ vormingul puuduvad kirjatüübi, tähesuuruse, tõstutundlikkuse või värvusega seotud piirangud. Ühelgi muul programmil ei või olla nimetust „eco“.

Programm „eco 40–60“ peab olema automaatprogrammivaliku või iga programmivalikut teostava funktsiooni vaikeseadistus, või, kui automaatne programmivalik puudub, peab see olema otse valitav, ilma täiendava seadistamiseta, nt ilma konkreetset temperatuuri või koormust seadistamata.

Kodumajapidamises kasutataval pesumasinal või kodumajapidamises kasutataval pesumasinal-kuivatil ei kasutata programmi nimetustes ei eraldi ega koos muu teabega märkeid „tavaline“, „igapäevane“, „harilik“ ja „standardne“ ega nende tõlkeid mitte ühessegi ELi ametlikku keelde.

2.   PESEMIS- JA KUIVATAMISTSÜKKEL

Alates 1. märtsist 2021 peavad kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad-kuivatid vastama järgmistele nõuetele.

1) 

Kodumajapidamises kasutataval pesumasinal-kuivatil peab puuvillase pesu jaoks olema täielik tsükkel „pesemine ja kuivatamine“,

— 
mis on katkestuseta, kui kodumajapidamises kasutataval pesumasinal-kuivatil on olemas katkestuseta tsükkel,
— 
millel on pesemistsükliks punkti 1 kohane programm „eco 40–60“ ja
— 
mille kuivatustsükkel kuivatab pesu kapikuivaks.
2) 

Pesemis- ja kuivatamistsükkel peab olema käesoleva lisa punktis 9 osutatud kasutusjuhendis selgelt leitav.

3) 

Kui kodumajapidamises kasutataval pesumasinal-kuivatil on olemas katkestuseta tsükkel, peab pesemis- ja kuivatamistsükli nimitäitekogus olema katkestuseta tsükli nimitäitekogus.

4) 

Kui kodumajapidamises kasutataval pesumasinal-kuivatil ei ole katkestuseta tsüklit, võetakse pesemis- ja kuivatamistsükli nimitäitekoguseks kas programmi „eco 40–60“ pesemise nimitäitekogus või kapikuiva seisundi tagava kuivatamistsükli kuivatamise nimitäitekogus, olenevalt sellest, kumb on väiksem.

5) 

Punkti 3 alapunktide 2 ja 4, punkti 4 alapunktide 3, 4 ja 6 ning punkti 6 alapunkti 2 nõuete puhul kasutatakse pesemis- ja kuivatamistsüklit.

3.   ENERGIATÕHUSUSE NÕUDED

Alates 1. märtsist 2021 peavad kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad ja kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad-kuivatid vastama järgmistele nõuetele:

1) 

kodumajapidamises kasutatava pesumasina ning kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli energiatõhususindeks (EEIW) peab olema väiksem kui 105;

2) 

kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemis- ja kuivatamistsükli energiatõhususindeks (EEIWD) peab olema väiksem kui 105.

Alates 1. märtsist 2024 peavad kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad nimitäitekogusega üle 3 kg ja kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad-kuivatid pesemise nimitäitekogusega üle 3 kg vastama järgmistele nõuetele:

3) 

kodumajapidamises kasutatava pesumasina ning kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli EEIW peab olema väiksem kui 91;

4) 

kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemis- ja kuivatamistsükli EEIWD peab olema väiksem kui 88.

EEIW ja EEIWD arvutatakse III lisa kohaselt.

4.   FUNKTSIONAALSED NÕUDED

Alates 1. märtsist 2021 peavad kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad ja kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad-kuivatid vastama järgmistele nõuetele:

1) 

kodumajapidamises kasutatavatel pesumasinatel, mille nimitäitekogus on üle 3 kg, ja selliste kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite pesemistsüklil, mille nimitäitekogus on üle 3 kg, peab pesemistõhususindeks (Iw) programmiga „eco 40–60“ olema suurem kui 1,03 iga järgmise täitekoguse puhul: pesemise nimitäitekogus, pool pesemise nimitäitekogusest ja veerand pesemise nimitäitekogusest;

2) 

kodumajapidamises kasutatavatel pesumasinatel, mille nimitäitekogus on kuni 3 kg, ja selliste kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite pesemistsüklil, mille nimitäitekogus on kuni 3 kg, peab pesemistõhususindeks (Iw) pesemise nimitäitekoguse puhul olema programmiga „eco 40–60“ suurem kui 1,00 ;

3) 

kodumajapidamises kasutatavatel pesumasinatel-kuivatitel, mille nimitäitekogus on üle 3 kg, peab pesemis- ja kuivatamistsükli pesemistõhususindeks (Jw) olema suurem kui 1,03 nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse korral;

4) 

kodumajapidamises kasutatavatel pesumasinatel-kuivatitel, mille nimitäitekogus on kuni 3 kg, peab pesemis- ja kuivatamistsükli pesemistõhususindeks (Jw) nimitäitekoguse korral olema suurem kui 1,00 ;

5) 

kodumajapidamises kasutatavatel pesumasinatel, mille nimitäitekogus on üle 3 kg, ja selliste kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite pesemistsüklil, mille nimitäitekogus on üle 3 kg, peab programmi „eco 40–60“ loputamistõhusus (IR) olema kuni 5,0  g/kg iga järgmise täitekoguse puhul: pesemise nimitäitekogus, pool pesemise nimitäitekogusest ja veerand pesemise nimitäitekogusest;

6) 

kodumajapidamises kasutatavatel pesumasinatel-kuivatitel, mille nimitäitekogus on üle 3 kg, peab pesemis- ja kuivatamistsükli loputamistõhusus (JR) olema kuni 5,0  g/kg nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse korral.

Iw, Jw, IR ja JR arvutatakse III lisa kohaselt.

5.   KESTUSE NÕUDED

Alates 1. märtsist 2021 peavad kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad ja kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad-kuivatid vastama järgmistele nõuetele.

Programmi „eco 40–60“ kestus (tw), mida väljendatakse tundides ja minutites ja mis ümardatakse minutiteni, peab vastama ajapiirangule tcap või olema sellest lühem; ajapiirang sõltub nimitäitekogusest järgmiselt:

1) 

pesemise nimitäitekoguse ajapiirang arvutatakse järgmise valemiga:

tcap(in min) =137 + c × 10,2

ja see on maksimaalselt 240 minutit;

2) 

kui täidetud kogus on pool pesemise nimitäitekogusest ja veerand pesemise nimitäitekogusest, arvutatakse ajapiirang järgmise valemiga:

tcap(in min) =120 + c × 6

ja see on maksimaalselt 180 minutit;

siin c on kodumajapidamises kasutatava pesumasina nimitäitekogus või kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemise nimitäitekogus programmi „eco 40–60“ puhul.

6.   KAALUTUD VEETARBIMISE NÕUE

Alates 1. märtsist 2021 peavad kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad ja kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad-kuivatid vastama järgmistele nõuetele:

1) 

kodumajapidamises kasutatava pesumasina ning kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli kaalutud veetarbimine (WW liitrites tsükli kohta) programmiga „eco 40–60“ on

WW ≤ 2,25  × c + 30,

kus c on kodumajapidamises kasutatava pesumasina nimitäitekogus või kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemise nimitäitekogus programmi „eco 40–60“ puhul;

2) 

kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemis- ja kuivatamistsükli kaalutud veetarbimine (WWD liitrites tsükli kohta) on

WWD ≤ 10 × d + 30,

kus d on kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemis- ja kuivatamistsükli nimitäitekogus.

Suurused WW ja WWD arvutatakse III lisa kohaselt.

7.   VÄIKESE TARBIMISVÕIMSUSEGA SEISUNDID

Alates 1. märtsist 2021 peavad kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad ja kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad-kuivatid vastama järgmistele nõuetele:

1) 

kodumajapidamises kasutatavatel pesumasinatel ja kodumajapidamises kasutatavatel pesumasinatel-kuivatitel on väljalülitatud seisund või ooteseisund või mõlemad. Neis seisundites ei ületa tarbimisvõimsus 0,50  W;

2) 

kui ooteseisundis kuvatakse teavet või olekut, ei ületa selle seisundi tarbimisvõimsus 1,00  W;

3) 

kui ooteseisund võimaldab võrguühendust ja võrguühenduse puhul on tegemist võrguühendusega ooteseisundiga komisjoni määruse (EL) nr 801/2013 ( 5 ) tähenduses, ei tohi selle seisundi tarbimisvõimsus ületada 2,00  W.

4) 

Hiljemalt 15 minutit pärast seda, kui kodumajapidamises kasutatav pesumasin ja kodumajapidamises kasutatav pesumasin-kuivati on olnud sisse lülitatud, või pärast mis tahes programmi ja sellega seotud toimingute lõppemist või pärast kortsuvähendusfunktsiooni töö katkestamist või pärast mis tahes muud toimingut masinaga, kui ei käivitata uut seisundit, sealhulgas ei võeta erakorralisi meetmeid, peab kodumajapidamises kasutatav pesumasin ja kodumajapidamises kasutatav pesumasin-kuivati minema automaatselt üle väljalülitatud seisundisse või ooteseisundisse;

5) 

kui kodumajapidamises kasutatav pesumasin ja kodumajapidamises kasutatav pesumasin-kuivati võimaldab viitkäivitust, ei tohi selle seisundi (kaasa arvatud mis tahes ooteseisundite) tarbimisvõimsus ületada 4,00  W. Kasutajal ei tohi olla võimalust seadistada pikema kui 24-tunnise viivitusega käivitust;

6) 

igal kodumajapidamises kasutataval pesumasinal ja kodumajapidamises kasutataval pesumasinal-kuivatil, mida saab ühendada võrku, peab olema võimalus võrguühendust (-ühendusi) aktiveerida ja deaktiveerida. Võrguühendus(t)e deaktiveerimine peab olema vaikeseadistatud.

8.   RESSURSITÕHUSUSE NÕUDED

Alates 1. märtsist 2021 peavad kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad ja kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad-kuivatid vastama järgmistele nõuetele.

1) 

Varuosade kättesaadavus:

a) 

kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite tootjad, importijad või tootjate volitatud esindajad peavad tegema kutselistele parandajatele kättesaadavaks vähemalt järgmised varuosad vähemalt kümne aasta jooksul pärast mudeli viimase seadme turulelaskmist:

— 
mootor ja selle harjad,
— 
mootori ja trumli vahelise ülekande seade,
— 
pumbad,
— 
amortisaatorid ja vedrud,
— 
pesutrummel, trumlirist ja seonduvad kuullaagrid (eraldi või komplektselt),
— 
küttekehad ja -elemendid, sealhulgas soojuspumbad (eraldi või komplektselt),
— 
torustik ja sellega seotud osad, sealhulgas kõik voolikud, ventiilid, filtrid ja kaitseventiilid (eraldi või komplektselt),
— 
trükkplaadid,
— 
kuvarid,
— 
rõhuklapid,
— 
termostaadid ja andurid,
— 
tark- ja püsivara, sealhulgas lähtestamistarkvara.
b) 

Kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite tootjad, importijad või tootjate volitatud esindajad peavad tegema kutselistele parandajatele ja lõppkasutajatele kättesaadavaks vähemalt järgmised varuosad: uks, uksehing ja -tihendid, sulgurikomplektid ning plastosad, näiteks pesuainesahtlid, vähemalt kümne aasta jooksul pärast mudeli viimase seadme turulelaskmist.

c) 

Kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite tootjad, importijad või tootjate volitatud esindajad tagavad, et punktides a ja b nimetatud osi saab asendada üldkättesaadavate tööriistadega ja ilma masinale püsivat kahjustust tekitamata.

d) 

Loetelu punktis a nimetatud varuosadest ja nende tellimise kord peavad olema tootja, importija või volitatud esindaja avalikul veebisaidil üldsusele kättesaadavad hiljemalt kaks aastat pärast mudeli esimese seadme turulelaskmist ja kuni selliste varuosade kättesaadavuse perioodi lõpuni.

e) 

Loetelu punktis b nimetatud varuosadest, nende tellimise kord ja parandamisjuhised peavad olema tootja, importija või volitatud esindaja avalikul veebisaidil üldsusele kättesaadavad mudeli esimese seadme turulelaskmisel ja kuni selliste varuosade kättesaadavuse perioodi lõpuni.

2) 

Varuosade maksimaalne tarneaeg:

punktis 1 nimetatud ajavahemikul tagavad tootja, importija või volitatud esindaja, et varuosad tarnitakse 15 tööpäeva jooksul pärast tellimuse saamist;

punkti 1 alapunktiga a seotud varuosade kättesaadavust võib piirata vaid punkti 3 alapunktide a ja b kohaselt registreeritud kutseliste parandajatega.

3) 

Juurdepääs parandus- ja hooldusteabele:

kaks aastat pärast mudeli esimese seadme turulelaskmist ja punktis 1 nimetatud ajavahemiku lõpuni tagab tootja, importija või volitatud esindaja kutselistele parandajatele juurdepääsu kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate või kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite parandus- ja hooldusteabele järgmiste tingimuste kohaselt:

a) 

tootja, importija või volitatud esindaja veebisaidil tuleb teada anda, kuidas saavad kutselised parandajad teabele juurdepääsemiseks registreeruda; sellise taotluse vastuvõtmiseks võivad tootjad, importijad või volitatud esindajad nõuda kutseliselt parandajalt selle tõendamist, et

i) 

sellel kutselisel parandajal on kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite parandamiseks vajalik tehniline pädevus ja et ta järgib eeskirju, mis kehtivad elektriseadmete parandajatele liikmesriikides, kus ta tegutseb. Selle punkti järgimise tõendina aktsepteeritakse viidet ametlikule kutseliste parandajate registreerimise süsteemile, kui selline süsteem on asjaomastes liikmesriikides olemas;

ii) 

see kutseline parandaja on kaetud kindlustusega, mis hõlmab tema tegevusest tulenevaid kohustusi, olenemata sellest, kas liikmesriik seda nõuab;

b) 

tootjad, importijad või volitatud esindajad kiidavad registreerumise heaks või lükkavad selle tagasi viie tööpäeva jooksul pärast taotluse saamist;

c) 

tootjad, importijad või volitatud esindajad võivad nõuda mõistlikku ja proportsionaalset tasu parandus- ja hooldusteabele juurdepääsu või korrapäraste ajakohastuste saamise eest. Tasu on mõistlik, kui selles võetakse arvesse, mil määral kutseline parandaja teavet kasutab, ja teda ei tõrjuta seega teavet kasutamast;

d) 

pärast registreerimist peab kutselisel parandajal ühe tööpäeva jooksul pärast taotlemist olema juurdepääs soovitud parandus- ja hooldusteabele. Sama teabe võib esitada võrdväärse mudeli või samasse tooteperesse kuuluva mudeli kohta, kui see on asjakohane;

e) 

punkti a kohane kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate või kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite parandus- ja hooldusteave peab sisaldama järgmist:

— 
kodumajapidamises kasutatava pesumasina või kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati ainulaadne tunnus,
— 
lahtivõtuskeem või laotusjoonis;
— 
tehniline parandamisjuhend;
— 
vajalike parandus- ja katseseadmete loetelu;
— 
komponentide ja diagnostika andmed (nt teoreetilised vähimad ja suurimad mõõtmistulemused);
— 
elektri- ja ühendusskeemid;
— 
tõrke- ja veadiagnostika koodid (sh vajaduse korral tootjaspetsiifilised koodid);
— 
asjaomase tark- ja püsivara, sealhulgas lähtestamistarkvara paigaldamise juhised ja
— 
juhised teatatud ja kodumajapidamises kasutatavas pesumasinas või pesumasinas-kuivatis salvestatud tõrkejuhtumitega seotud andmetele juurdepääsu kohta (kui see on asjakohane).
4) 

Gaasiliste külmaainetega seotud teabenõuded:

ilma et see piiraks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 517/2014 ( 6 ) kohaldamist, peab kodumajapidamises kasutatavatel pesumasinatel või kodumajapidamises kasutatavatel pesumasinatel-kuivatitel, millel on soojuspump, olema seadme välispinnale (nt tagapaneelile) püsivalt, nähtavalt ja loetavalt märgitud kasutatud külmagaasi keemiline nimetus või samaväärne üldmõistetav viide, nt üldiselt kasutatav ja arusaadav sümbol, märgis või logo. Sama kemikaali jaoks võib kasutada rohkem kui ühte viidet.

5) 

Nõuded demonteerimise kohta materjalide taaskasutamiseks ja ringlussevõtuks ilma reostust tekitamata:

— 
tootjad, importijad või volitatud esindajad tagavad, et kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad ja kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad-kuivatid on konstrueeritud nii, et direktiivi 2012/19/EL VII lisas osutatud materjalid ja osad saab eemaldada üldkättesaadavate tööriistadega;
— 
tootjad, importijad ja volitatud esindajad peavad täitma direktiivi 2012/19/EL artikli 15 punktis 1 sätestatud kohustusi.

9.   TEABENÕUDED

Alates 1. märtsist 2021 peavad kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad ja kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad-kuivatid vastama järgmistele nõuetele.

Kasutaja ja paigaldaja juhised esitatakse kasutusjuhendina tootja, importija või volitatud esindaja vaba juurdepääsuga veebilehel ning need peavad sisaldama:

1) 

järgmist tehnilist teavet:

a) 

teave selle kohta, et programmiga „eco 40–60“ on võimalik pesta tavapäraselt määrdunud puuvillast pesu, mida võib esitatud andmete kohaselt pesta temperatuuril 40 või 60 °C, koos samas tsüklis, ning et seda programmi kasutatakse ELi ökodisainialastele õigusaktidele vastavuse hindamiseks;

b) 

teave, et energia- ja veetarbimise poolest kõige tõhusamad programmid on üldjuhul need, mis töötavad madalamal temperatuuril ja kestavad kauem;

c) 

kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite kohta: teave selle kohta, et pesemis- ja kuivatamistsükliga on võimalik pesta tavapäraselt määrdunud puuvillast pesu, mida võib esitatud andmete kohaselt pesta temperatuuril 40 või 60 °C, koos samas tsüklis ja kuivatada seda nii, et selle saab kohe kappi panna, ning et seda programmi kasutatakse ELi ökodisainialastele õigusaktidele vastavuse hindamiseks;

d) 

teave selle kohta, et kodumajapidamises kasutatava pesumasina või pesumasina-kuivati täitmine täitekogusel, mille on tootja vastavate programmide jaoks määranud, aitab säästa energiat ja vett;

e) 

soovitused selle kohta, mis liiki pesuained sobivad eri pesemistemperatuuride ja -programmide jaoks;

f) 

teave selle kohta, et tsentrifuugimiskiirus mõjutab müra ja jääkniiskusesisaldust: mida suurem on tsentrifuugimiskiirus tsentrifuugimisetapis, seda suurem on müra ja seda väiksem on jääkniiskusesisaldus;

g) 

teave selle kohta, kuidas võrguühendust aktiveerida ja deaktiveerida (kui see on asjakohane) ning kuidas see mõjutab energiatarbimist;

h) 

juhend mudeliteabe leidmiseks komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/2014 kohases toodete andmebaasis, lisades kas toodete andmebaasis salvestatud mudeliteabele viiva veebilingi või lingi toodete andmebaasile ja teabele selle kohta, kuidas leida tootel olev mudelitähis;

2) 

järgmiste näitajate väärtusi:

a) 

nimitäitekogus (kg);

b) 

programmi kestus (tundides ja minutites);

c) 

energiatarbimine (kWh tsükli kohta);

d) 

veetarbimine (liitrit tsükli kohta);

e) 

vähemalt viieks minutiks pesutsüklis saavutatud kõrgeim temperatuur pesu sees (kraadides Celsiuse järgi) ja

f) 

pesemistsükli järel jäänud jääkniiskusesisaldus, väljendatuna veesisalduse protsendina, ja tsentrifuugimiskiirus, mille korral see saavutati;

iga järgmise programmi kohta (vähemalt):

i) 

programm „eco 40–60“ nimitäitekogusega, poolega nimitäitekogusest ja veerandiga nimitäitekogusest;

ii) 

20 °C programm selle programmi nimitäitekogusega;

iii) 

üks puuvillase pesu programm nimitemperatuuril vähemalt 60 °C (kui selline programm on olemas) selle programmi nimitäitekogusega;

iv) 

üks programm muu kui puuvillase pesu jaoks või tekstiilmaterjalide segu jaoks (kui selline programm on olemas) selle programmi nimitäitekogusega;

v) 

üks programm kergelt määrdunud pesu kiireks pesemiseks (kui selline programm on olemas) selle programmi nimitäitekogusega;

vi) 

üks programm väga määrdunud pesu pesemiseks (kui selline programm on olemas) selle programmi nimitäitekogusega;

vii) 

kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite kohta: pesemis- ja kuivatamistsükkel nimitäitekogusega ja poolega nimitäitekogusest ja

teave selle kohta, et muude programmide kui „eco 40–60“ ja pesemis- ja kuivatamistsükli kohta esitatud näitajad on vaid soovituslikud.

3) 

Kasutusjuhendis tuleb esitada ka kasutajale hooldusjuhised. Sellistes juhistes käsitletakse vähemalt järgmist:

a) 

õige paigaldamine (sh loodimine, ühendamine avalikku elektrivõrku ning ühendamine külma ja/või kuuma (kui see on asjakohane) vee võrku);

b) 

pesuaine, pehmendaja ja muude lisandite nõuetekohane kasutamine ja ebasobiva annuse peamised tagajärjed;

c) 

võõrkehade eemaldamine kodumajapidamises kasutatavast pesumasinast või kodumajapidamises kasutatavast pesumasinast-kuivatist;

d) 

regulaarne puhastamine, sh selle optimaalne sagedus, katlakivi tekkimise vältimine ning vastav toiming;

e) 

ukse avamine tsüklite vahel, kui see on asjakohane;

f) 

regulaarne filtrite kontroll, sh optimaalne sagedus, ja kuidas seda teha;

g) 

vigade kindlakstegemine, nende tähendus ja vajalikud meetmed, sh kutsetöötajate abi nõudvate vigade kindlakstegemine;

h) 

kutseliste parandusteenuste osutajate leidmine (veebilehed, aadressid, kontaktandmed).

Juhendis tuleb anda ka teavet:

i) 

selle kohta, kuidas mõjutab ise parandamine või mittekutseline parandamine lõppkasutaja ohutust ja garantiid;

j) 

vähima ajavahemiku kohta, mille jooksul on kodumajapidamises kasutatava pesumasina või kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati kasutamiseks vajalikud varuosad saadaval.
III LISA

Mõõtmismeetodid ja arvutused

Käesoleva määruse nõuetele vastavuse tagamiseks ja kontrollimiseks tehakse mõõtmised ja arvutused kooskõlas harmoneeritud standarditega, mille viitenumbrid on sel eesmärgil avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, või muude usaldusväärsete, täpsete ja korratavate üldtunnustatud tipptaseme meetoditega, ning kooskõlas alljärgnevate eeskirjadega.

▼M1

Kui mõni näitaja on esitatud vastavalt artiklile 4, kasutab tootja, importija või volitatud esindaja käesolevas lisas esitatud arvutustes selle esitatud väärtust.

▼B

II lisas ja käesolevas lisas programmi „eco 40–60“ ning pesemis- ja kuivatamistsükli kohta esitatud näitajate mõõtmisel kasutatakse programmi „eco 40–60“ suurimat tsentrifuugimiskiirust nimitäitekogusega, poole ja veerandi nimitäitekogusega.

Kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate puhul, mille nimitäitekogus on kuni 3 kg ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite puhul, mille pesemise nimitäitekogus on kuni 3 kg, mõõdetakse näitajaid programmiga „eco 40–60“ ning pesemis- ja kuivatamistsükliga ainult nimitäitekogusega.

Programmi „eco 40–60“ kestust (tW) ning pesemis- ja kuivatamistsükli kestust (tWD) väljendatakse tundides ja minutites ning tulemus ümardatakse minutiteni.

1.   ENERGIATÕHUSUSINDEKS

1.1.   Kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite pesemistsükli energiatõhususindeks (EEIW).

EEIW arvutamiseks võrreldakse programmi „eco 40–60“ pesemise nimitäitekoguse, poole pesemise nimitäitekoguse ja veerandi pesemise nimitäitekoguse kaalutud energiatarbimist tsükli standardse energiatarbimisega.

a) 

EEIW arvutatakse järgmise valemiga ja tulemus ümardatakse ühe kümnendkohani:

EEIW = (EW/SCEW) × 100,

kus:

EEIW on kodumajapidamises kasutatava pesumasina või kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli kaalutud energiatarbimine;

SCEW on kodumajapidamises kasutatava pesumasina või kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli standardne energiatarbimine.

b) 

EW (kWh tsükli kohta) arvutatakse järgmise valemiga ja tulemus ümardatakse kolme kümnendkohani:

SCEW = -0,0025  × c2 + 0,0846  × c + 0,3920

kus c on kodumajapidamises kasutatava pesumasina nimitäitekogus või kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemise nimitäitekogus programmi „eco 40–60“ puhul.

c) 

EW (kWh tsükli kohta) arvutatakse järgmise valemiga ja tulemus ümardatakse kolme kümnendkohani:

image

▼B

kus:

EW,full on kodumajapidamises kasutatava pesumasina või kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli energiatarbimine programmiga „eco 40–60“ pesemise nimitäitekoguse puhul (ümardatud kolme kümnendkohani);

EW,½ on kodumajapidamises kasutatava pesumasina või kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli energiatarbimine programmiga „eco 40–60“ poole pesemise nimitäitekoguse puhul (ümardatud kolme kümnendkohani);

EW,1/4 on kodumajapidamises kasutatava pesumasina või kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli energiatarbimine programmiga „eco 40–60“ veerandi pesemise nimitäitekoguse puhul (ümardatud kolme kümnendkohani);

A on kaalutegur pesemise nimitäitekoguse puhul (ümardatud kolme kümnendkohani);

B on kaalutegur poole pesemise nimitäitekoguse puhul (ümardatud kolme kümnendkohani);

B on kaalutegur veerandi pesemise nimitäitekoguse puhul (ümardatud kolme kümnendkohani).

Kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate puhul, mille nimitäitekogus on kuni 3 kg ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite puhul, mille pesemise nimitäitekogus on kuni 3 kg, võetakse A võrdseks 1-ga, B ja C võrduvad 0-ga.

Muude kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ja pesumasinate-kuivatite puhul sõltuvad kaalutegurid nimitäitekogusest ja need arvutatakse järgmiste valemitega:

A = –0,0391  × c + 0,6918

B = –0,0109  × c + 0,3582

C = 1 – (A + B)

kus c on kodumajapidamises kasutatava pesumasina nimitäitekogus või pesumasina-kuivati pesemise nimitäitekogus.

1.2.   Kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite täieliku tsükli energiatõhususindeks (EEIWD).

Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati mudeli energiatõhususindeksi EEIWD arvutamiseks võrreldakse pesemis- ja kuivatamistsükli nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse kaalutud energiatarbimist tsükli standardse energiatarbimisega.

a) 

EEIWD arvutatakse järgmise valemiga ja tulemus ümardatakse ühe kümnendkohani:

EEIWD = (EWD/SCEWD) × 100,

kus:

EWD on kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati täieliku tsükli kaalutud energiatarbimine;

SCEWD on kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati täieliku tsükli standardne energiatarbimine.

b) 

SCEWD (kWh tsükli kohta) arvutatakse järgmise valemiga ja tulemus ümardatakse kolme kümnendkohani

SCEWD = –0,0502  × d2 + 1,1742  × d – 0,644 ,

kus d on kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemis- ja kuivatamistsükli nimitäitekogus.

c) 

Pesemise nimitäitekogusega kuni 3 kg kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite kaalutud energiatarbimine on energiatarbimine nimivõimsusel (ümardatud kolme kümnendkohani).

d) 

Muude pesumasinate-kuivatite kaalutud energiatarbimine (EWD) (kWh tsükli kohta) arvutatakse järgmise valemiga ja tulemus ümardatakse kolme kümnendkohani:

image

▼B

kus:

EWD,full on kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemis- ja kuivatamistsükli energiatarbimine (ümardatud kolme kümnendkohani) nimitäitekoguse korral;

EWD,½ on kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemis- ja kuivatamistsükli energiatarbimine (ümardatud kolme kümnendkohani) poole nimitäitekoguse korral.

▼M1

2.   PESEMISTÕHUSUSINDEKS

Kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate pesemistõhususindeks (Iw) ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite pesemistsükli pesemistõhususindeks (JW) arvutatakse harmoneeritud standardite järgi, mille viitenumbrid on sel eesmärgil avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, või muul usaldusväärsel, täpsel ja korrataval üldtunnustatud tipptaseme meetodil, ning tulemus ümardatakse kolme kümnendkohani.

▼B

3.   LOPUTUSTÕHUSUS

Kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate loputustõhusus (IR) ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite pesemistsükli loputustõhusus (JR) arvutatakse harmoneeritud standardite järgi, mille viitenumbrid on sel eesmärgil avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, või muul usaldusväärsel, täpsel ja korrataval üldtunnustatud tipptaseme meetodil, mis põhineb lineaarse alküülbenseensulfonaadi markeri (LAS) avastamisel, ja tulemus ümardatakse ühe kümnendkohani.

4.   KÕRGEIM TEMPERATUUR

Kodumajapidamises kasutatavates pesumasinates ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite pesemistsüklis pestava pesu sees saavutatav kõrgeim temperatuur, mis püsib viis minutit, määratakse harmoneeritud standardite järgi, mille viitenumbrid on sel eesmärgil avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, või muul usaldusväärsel, täpsel ja korrataval üldtunnustatud tipptaseme meetodil, ja tulemus ümardatakse täisarvuni.

5.   KAALUTUD VEETARBIMINE

1) Kodumajapidamises kasutatava pesumasina kaalutud veetarbimine (Wt) või kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli kaalutud veetarbimine (WW) (liitrites) arvutatakse järgmise valemiga ja tulemus ümardatakse täisarvuni:

Wt = (A × WW,full + B × WW,1/2 + C × WW,1/4),

kus:

WW,full on kodumajapidamises kasutatava pesumasina või kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli veetarbimine liitrites (ümardatud ühe kümnendkohani) programmiga „eco 40–60“ pesemise nimitäitekoguse korral;

WW,½ on kodumajapidamises kasutatava pesumasina või kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli veetarbimine liitrites (ümardatud ühe kümnendkohani) programmiga „eco 40–60“ poole pesemise nimitäitekoguse puhul;

WW,1/4 on kodumajapidamises kasutatava pesumasina või kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli veetarbimine liitrites (ümardatud ühe kümnendkohani) programmiga „eco 40–60“ veerandi pesemise nimitäitekoguse puhul;

A, B ja C on kaalutegurid, nagu on kirjeldatud punkti 1.1 alapunktis c.

2)  ►M1  Pesemise nimitäitekogusega kuni 3 kg kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite pesemis- ja kuivatustsükli kaalutud veetarbimine on veetarbimine nimitäitekoguse korral, ümardatud täisarvuni. ◄

Muude kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite korral arvutatakse pesemis- ja kuivatamistsükli kaalutud veetarbimine (WWD) järgmise valemiga ja tulemus ümardatakse täisarvuni:

image

▼B

kus:

WWD,full on kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemis- ja kuivatamistsükli veetarbimine liitrites (ümardatud ühe kümnendkohani) nimitäitekoguse korral;

WWD,½ on kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemis- ja kuivatamistsükli veetarbimine liitrites (ümardatud ühe kümnendkohani) poole nimitäitekoguse korral.

▼M1

6.   JÄÄKNIISKUSESISALDUS

Kodumajapidamises kasutatava pesumasina ja kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli kaalutud jääkniiskusesisaldus pärast pesemist (D) protsentides arvutatakse järgmiselt ning tulemus ümardatakse ühe kümnendkohani:

image

kus:

Dfull on jääkniiskusesisaldus protsentides (ümardatud kahe kümnendkohani) programmi „eco 40–60“ puhul pesemise nimitäitekoguse korral;

D1/2 on jääkniiskusesisaldus protsentides (ümardatud kahe kümnendkohani) programmi „eco 40–60“ puhul poole pesemise nimitäitekoguse korral;

D1/4 on jääkniiskusesisaldus protsentides (ümardatud kahe kümnendkohani) programmi „eco 40–60“ puhul veerandi pesemise nimitäitekoguse korral;

A, B ja C on kaalutegurid, nagu on kirjeldatud punkti 1.1 alapunktis c.

▼B

7.   LÕPPNIISKUSESISALDUS

Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati kuivatamistsükli puhul vastab kapikuiv seisund lõppniiskusesisaldusele 0 %, mille korral valitseb termodünaamiline tasakaal pesu ning ümbritseva õhu tingimuste – temperatuuri (katsetatud temperatuuril 20 ± 2 °C) ja suhtelise õhuniiskuse (katsetatud 65 ± 5 % korral) –vahel.

Lõppniiskusesisaldus (tulemus ümardatakse ühe kümnendkohani) arvutatakse kooskõlas harmoneeritud standarditega, mille viitenumbrid on sel eesmärgil avaldatud Euroopa Liidu Teatajas.

▼M1

8.   VÄIKESE TARBIMISVÕIMSUSEGA SEISUNDID

Kui on asjakohane, mõõdetakse tarbimisvõimsus väljalülitatud seisundis (Po), ooteseisundis (Psm) ja viitkäivituse korral (Pds) väljendatuna vattides ja ümardatakse kahe kümnendkohani.

Väikese tarbimisvõimsusega seisundites tehtavate mõõtmiste korral tuleb kontrollida ja üles märkida, kas:

— 
teabe kuvamine on käivitatud;
— 
võrguühendus on aktiveeritud.
Kui kodumajapidamises kasutataval pesumasinal või kodumajapidamises kasutataval pesumasinal-kuivatil on kortsuvähendusfunktsioon, avatakse selle toimingu katkestamiseks kodumajapidamises kasutatava pesumasina või kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati uks või katkestatakse kõnealune toiming muul sobival viisil 15 minutit enne tarbimisvõimsuse mõõtmist.

▼B
IV LISA

Turujärelevalve eesmärgil tehtav kontroll

▼M1

Käesoleva lisa kohased kontrollimisel lubatud hälbed kehtivad üksnes siis, kui esitatud väärtuseid kontrollib liikmesriigi ametiasutus; tootja, importija ega volitatud esindaja ei tohi neid kasutada lubatud hälvetena, et saavutada tehnilises dokumentatsioonis esitatud väärtusi, samuti ei tohi ta neid kasutada nimetatud väärtuste tõlgendamisel, et saavutada toote vastavus nõuetele või esitada paremad tulemusnäitajad.

▼B

Kui mudel on projekteeritud kindlaks tegema, et temaga tehakse katseid (nt katsetingimuste või -tsükli äratundmise kaudu), ja sellele reageerima katseaegse toimimise automaatse muutmisega, et saavutada paremad tulemused mõne käesolevas määruses nimetatud näitaja või tehnilistes dokumentides või mõnes esitatud dokumendis kirjeldatud näitaja osas, ei loeta mudelit ega ühtki võrdväärset mudelit nõuetele vastavaks.

►M1  Osana direktiivi 2009/125/EÜ artikli 3 lõike 2 kohasest kontrollimisest, kas toote mudel vastab käesolevas määruses sätestatud nõuetele, järgivad liikmesriikide ametiasutused I lisas osutatud nõuetele vastavalt järgmist korda. ◄

1) 

Liikmesriikide ametiasutused kontrollivad mudeli ühte eksemplari.

2) 

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks järgmisel juhul:

a) 

kui direktiivi 2009/125/EÜ IV lisa punkti 2 kohastes tehnilistes dokumentides esitatud väärtused (edaspidi „esitatud väärtused“) ja vajaduse korral nende väärtuste arvutamiseks kasutatud väärtused ei ole tootja, importija või volitatud esindaja seisukohast paremad kõnealuse direktiivi punkti g kohaselt tehtud vastavate mõõtmiste tulemustest; ning

b) 

kui esitatud väärtused vastavad käesolevas määruses sätestatud nõuetele ning kui mitte mingis tootja, importija või volitatud esindaja avaldatud nõutavas tooteteabes ei ole esitatud väärtuseid, mis on tootja, importija või volitatud esindaja seisukohast paremad kui esitatud väärtused, ning

c) 

kui liikmesriigi ametiasutused teevad mudeli eksemplari kontrollimisel kindlaks, et tootja, importija või volitatud esindaja on võtnud kasutusele artikli 6 teise lõigu nõuetele vastava süsteemi; ning

▼M1

d) 

kui liikmesriigi ametiasutused kontrollivad mudeli ühte eksemplari ning see vastab artikli 6 kolmanda lõike nõuetele, II lisa punktide 1 ja 2 kohastele programmi nõuetele, punkti 8 kohastele ressursitõhususe nõuetele ja punkti 9 kohastele teabele esitatavatele nõuetele ning

▼B

e) 

kui liikmesriikide ametiasutused katsetavad mudeli eksemplari, jäävad määratud väärtused (asjakohaste näitajate katsetamise käigus mõõdetud väärtused ja nende mõõtmistulemuste alusel arvutatud väärtused) tabelis 1 esitatud vastavate kontrollimisel lubatud hälvete piiresse.

3) 

Kui punkti 2 alapunktides a, b, c või d osutatud tulemusi ei saavutata, loetakse asjaomane mudel ja kõik võrdväärsed mudelid käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

4) 

Kui punkti 2 alapunktis e osutatud tulemust ei saavutata, valivad liikmesriigi ametiasutused katsetamiseks veel kolm sama mudeli eksemplari. Teise võimalusena võib valida kolm täiendavat eksemplari ühe või mitme võrdväärse mudeli hulgast.

5) 

Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks, kui nende kolme eksemplari puhul kindlaks tehtud väärtuste aritmeetiline keskmine jääb tabelis 1 esitatud vastavate kontrollimisel lubatud hälvete piiresse.

6) 

Kui punktis 5 osutatud tulemust ei saavutata, loetakse asjaomane mudel ja kõik võrdväärsed mudelid käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

▼M1

7) 

Liikmesriigi ametiasutused esitavad teiste liikmesriikide ametiasutustele ning komisjonile kogu asjakohase teabe viivitamata pärast seda, kui mudel tunnistati käesoleva lisa punktide 3, 6 või teise lõigu kohaselt mittevastavaks.

▼B

Liikmesriigi ametiasutused kasutavad III lisas esitatud mõõtmis- ja arvutusmeetodeid.

Käesolevas lisas osutatud nõuete puhul kasutavad liikmesriikide ametiasutused üksnes tabelis 1 esitatud kontrollimisel lubatud hälbeid ja punktides 1–7 kirjeldatud korda. Tabelis 1 esitatud näitajate puhul ei tohi kasutada muid kontrollimisel lubatud hälbeid, nt harmoneeritud standarditega või muude mõõtmismeetoditega ettenähtud lubatud hälbeid.

▼M1Tabel 1

Kontrollimisel lubatud hälbed

Näitaja

Kontrollimisel lubatud hälbed

EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full, EWD,½

Määratud väärtused (*1)ei tohi olla suuruste EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full ja EWD,½vastavatest esitatud väärtustest üle 10 % suuremad.

Kaalutud energiatarbimine (EW ja EWD)

Määratud väärtus (*1)ei tohi olla EW ja EWD esitatud väärtusest vastavalt üle 10 % suurem.

WW,full, WW,½ WW,¼, WWD,full, WWD,½

Määratud väärtused (*1) ei tohi olla suuruste WW,full, WW,½ WW,1/4, WWD,full and WWD,½ vastavatest esitatud väärtustest üle 10 % suuremad.

Kaalutud veetarbimine (WW ja WWD)

Määratud väärtus (*1)ei tohi olla WW ja WWD esitatud väärtusest vastavalt üle 10 % suurem.

Pesemistõhususe indeks (IW ja Jw) kõigi asjakohaste koormuste puhul

Määratud väärtus (*1)ei tohi olla IW ja Jw esitatud väärtusest vastavalt üle 8 % väiksem.

Loputamistõhusus (IR ja JR) kõigi asjakohaste koormuste puhul

Määratud väärtus (*1)ei tohi olla IR ja JR esitatud väärtusest vastavalt üle 1,0 g/kg suurem.

Programmi „eco 40–60“ kestus (tW) kõigi asjakohaste koormuste puhul

Programmi kestuse määratud väärtus (*1) ei tohi olla tW esitatud väärtusest üle 5 % või üle 10 minuti suurem, olenevalt sellest, kumb väärtus on väiksem.

Pesemis- ja kuivatamistsükli kestus (tWD) kõigi asjakohaste koormuste puhul

Tsükli kestuse määratud väärtus (*1)ei tohi olla tWD esitatud väärtusest üle 5 % või üle 10 minuti suurem, olenevalt sellest, kumb väärtus on väiksem.

Kõrgeim temperatuur pesu sees (T) pesemistsükli ajal kõigi asjakohaste koormuste juures

Määratud väärtus (*1)ei tohi olla suuruse T esitatud väärtusest üle 5 K väiksem ega üle 5 K suurem.

Kaalutud jääkniiskusesisaldus pärast pesemist (D)

Määratud väärtus (*1)ei tohi olla suuruse D esitatud väärtusest üle 10 % suurem.

Lõppniiskusesisaldus pärast kuivatamist kõigi asjakohaste koormuste juures

Määratud väärtus (*1)ei tohi ületada 3,0 %.

Tsentrifuugimiskiirus (S) kõigi asjakohaste koormuste juures

Määratud väärtus (*1)ei tohi olla suuruse S esitatud väärtusest üle 10 % väiksem.

Energiatarbimine väljalülitatud seisundis (Po)

Tarbimisvõimsuse Po määratud väärtus (*1)ei tohi olla esitatud väärtusest üle 0,10 W suurem.

Elektritarbimine ooteseisundis (Psm)

Tarbimisvõimsuse Psm määratud väärtus (*1) ei tohi ületada esitatud väärtust rohkem kui 10 %, kui esitatud väärtus on üle 1,00 W, ja rohkem kui 0,10 W, kui esitatud väärtus on kuni 1,00 W.

Elektritarbimine viitkäivituse korral (Pds)

Tarbimisvõimsuse Pds määratud väärtus (*1) ei tohi ületada esitatud väärtust rohkem kui 10 %, kui esitatud väärtus on üle 1,00 W, ja rohkem kui 0,10 W, kui esitatud väärtus on kuni 1,00 W.

(*1)   

Punkti 4 kohaselt katsetatud kolme lisaeksemplari puhul on määratud väärtus nende kolme lisaeksemplari määratud väärtuste aritmeetiline keskmine.

▼B
V LISA

Võrdlusandmed

1.   KODUMAJAPIDAMISES KASUTATAVATE PESUMASINATE SOOVITUSLIKUD VÕRDLUSANDMED VEE- JA ENERGIATARBIMISE, PESEMISTÕHUSUSE NING ÕHUS LEVIVA MÜRA KOHTA

Käesoleva määruse jõustumise ajal turul leiduvad kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate tehnilised lahendused, mis on parimad vee- ja energiatarbimise ning õhus leviva müra osas pesemisel/tsentrifuugimisel puuvillase pesu 60 °C standardprogrammiga nimitäitekoguse ning poole ja veerandi nimitäitekoguse korral ning pesemisel puuvillase pesu 40 °C standardprogrammiga poole nimitäitekoguse korral, on järgmised ( 7 ).

1) 

Kodumajapidamises kasutatav pesumasin nimitäitekogusega 5 kg:

a) 

energiatarbimine: 0,56  kWh tsükli kohta (või 0,11  kWh/kg), mis vastab aastasele üldtarbimisele 82 kWh aastas;

b) 

veetarbimine: 40 liitrit tsükli kohta, mis vastab 8 800 liitrile aastas 220 tsükli puhul;

c) 

pesemise/tsentrifuugimise ajal õhus leviv müra: 58/82 dBA.

2) 

Kodumajapidamises kasutatav pesumasin nimitäitekogusega 6 kg:

a) 

energiatarbimine: 0,55  kWh tsükli kohta (või 0,092  kWh/kg), mis vastab üldtarbimisele 122 kWh aastas;

b) 

veetarbimine: 40,45 liitrit tsükli kohta, mis vastab 8 900 liitrile aastas 220 tsükli puhul;

c) 

pesemise/tsentrifuugimise ajal õhus leviv müra: 47/77 dBA.

3) 

Kodumajapidamises kasutatav pesumasin nimitäitekogusega 7 kg:

a) 

energiatarbimine: 0,6  kWh tsükli kohta (või 0,15  kWh/kg), mis vastab aastasele üldtarbimisele 124 kWh aastas;

b) 

veetarbimine: 39 liitrit tsükli kohta, mis vastab 8 500 liitrile aastas 220 tsükli puhul;

c) 

pesemise/tsentrifuugimise ajal õhus leviv müra: 52/73 dBA.

4) 

Kodumajapidamises kasutatav pesumasin nimitäitekogusega 8 kg (kui seadmel on soojuspump):

a) 

energiatarbimine: 0,52  kWh tsükli kohta (või 0,065  kWh/kg), mis vastab aastasele üldtarbimisele 98 kWh aastas;

b) 

veetarbimine: 44,55 liitrit tsükli kohta, mis vastab 9 800 liitrile aastas 220 tsükli puhul;

5) 

kodumajapidamises kasutatav pesumasin nimitäitekogusega 8 kg (kui seadmel ei ole soojuspumbatehnoloogiat):

a) 

energiatarbimine: 0,54  kWh tsükli kohta (või 0,067  kWh/kg), mis vastab aastasele üldtarbimisele 116 kWh aastas;

b) 

veetarbimine: 36,82 liitrit tsükli kohta, mis vastab 8 100 liitrile aastas 220 tsükli puhul.

6) 

Kodumajapidamises kasutatav pesumasin nimitäitekogusega 9 kg:

a) 

energiatarbimine: 0,35  kWh tsükli kohta (või 0,038  kWh/kg), mis vastab aastasele üldtarbimisele 76 kWh aastas;

b) 

veetarbimine: 47,72 liitrit tsükli kohta, millele vastab 10 499 liitrit aastas 220 tsükli puhul.

2.   KODUMAJAPIDAMISES KASUTATAVATE PESUMASINATE-KUIVATITE SOOVITUSLIKUD VÕRDLUSANDMED VEE- JA ENERGIATARBIMISE, PESEMISTÕHUSUSE NING ÕHUS LEVIVA MÜRA KOHTA

Käesoleva määruse jõustumise ajal turul leiduvad kodumajapidamises kasutatavate kuivatite-pesumasinate tehnilised lahendused, mis on parimad vee- ja energiatarbimise ning õhus leviva müra osas pesemisel/tsentrifuugimisel/kuivatamisel puuvillase pesu 60 °C standardtsükliga nimitäitekoguse korral, ning puuvilla kuivatamistsükli korral, on järgmised ( 8 ).

1) 

Kodumajapidamises kasutatav pesumasin-kuivati pesemise nimitäitekogusega 6 kg:

a) 

täieliku tsükli (pesemine, tsentrifuugimine ja kuivatamine) energiatarbimine nimitäitekoguse ja puuvillase pesu 60 °C standardprogrammiga: 3,64  kWh tsükli kohta, millele vastab aastane kogutarbimine 800,8  kWh;

b) 

pesemistsükli (ainult pesemine ja tsentrifuugimine) energiatarbimine nimitäitekoguse ja puuvillase pesu 60 °C standardprogrammiga: 0,77  kWh tsükli kohta, mis vastab aastasele üldtarbimisele 169,4  kWh aastas;

c) 

täieliku tsükli (pesemine, tsentrifuugimine ja kuivatamine) veetarbimine nimitäitekoguse ja puuvillase pesu 60 °C standardprogrammiga: 78 liitrit tsükli kohta, millele vastab 17 160 liitrit aastas 220 tsükli puhul;

d) 

pesemise/tsentrifuugimise/kuivatamise ajal õhus leviv müra: 51/77/66 dBA.

2) 

Kodumajapidamises kasutatav pesumasin-kuivati pesemise nimitäitekogusega 7 kg:

a) 

täieliku tsükli (pesemine, tsentrifuugimine ja kuivatamine) energiatarbimine nimitäitekoguse ja puuvillase pesu 60 °C standardprogrammiga: 4,76  kWh tsükli kohta, millele vastab aastane üldtarbimine 1 047  kWh;

b) 

pesemistsükli (ainult pesemine ja tsentrifuugimine) energiatarbimine nimitäitekoguse ja puuvillase pesu 60 °C standardprogrammiga: 0,8  kWh tsükli kohta, millele vastab aastane üldtarbimine 176 kWh;

c) 

täieliku tsükli (pesemine, tsentrifuugimine ja kuivatamine) veetarbimine nimitäitekoguse ja puuvillase pesu 60 °C standardprogrammiga: 72 liitrit tsükli kohta, millele vastab 15 840 liitrit aastas 220 tsükli puhul;

d) 

pesemise/tsentrifuugimise/kuivatamise ajal õhus leviv müra: 47/73/58 dBA.

3) 

Kodumajapidamises kasutatav pesumasin-kuivati pesemise nimitäitekogusega 8 kg:

a) 

täieliku tsükli (pesemine, tsentrifuugimine ja kuivatamine) energiatarbimine nimitäitekoguse ja puuvillase pesu 60 °C standardprogrammiga: 3,8  kWh tsükli kohta, mis vastab aastasele üldtarbimisele 836 kWh aastas;

b) 

pesemistsükli (ainult pesemine ja tsentrifuugimine) energiatarbimine nimitäitekoguse ja puuvillase pesu 60 °C standardprogrammiga: 1,04  kWh tsükli kohta, mis vastab aastasele üldtarbimisele 229 kWh aastas;

c) 

täieliku tsükli (pesemine, tsentrifuugimine ja kuivatamine) veetarbimine nimitäitekoguse ja puuvillase pesu 60 °C standardprogrammiga: 70 liitrit tsükli kohta, millele vastab 15 400 liitrit aastas 220 tsükli puhul;

d) 

pesemise/tsentrifuugimise/kuivatamise ajal õhus leviv müra: 49/73/66 dBA.

4) 

Kodumajapidamises kasutatav pesumasin-kuivati pesemise nimitäitekogusega 9 kg:

a) 

täieliku tsükli (pesemine, tsentrifuugimine ja kuivatamine) energiatarbimine nimitäitekoguse ja puuvillase pesu 60 °C standardprogrammiga: 3,67  kWh tsükli kohta, millele vastab aastane kogutarbimine 807 kWh;

b) 

pesemistsükli (ainult pesemine ja tsentrifuugimine) energiatarbimine nimitäitekoguse ja puuvillase pesu 60 °C standardprogrammiga: 1,09  kWh tsükli kohta, millele vastab aastane kogutarbimine 240 kWh;

c) 

täieliku tsükli (pesemine, tsentrifuugimine ja kuivatamine) veetarbimine nimitäitekoguse ja puuvillase pesu 60 °C standardprogrammiga: 69 liitrit tsükli kohta, millele vastab 15 180 liitrit aastas 220 tsükli puhul;

d) 

pesemise/tsentrifuugimise/kuivatamise ajal õhus leviv müra: 49/75/66 dBA.
VI LISA

Kodumajapidamises kasutatavad mitme trumliga pesumasinad ja kodumajapidamises kasutatavad mitme trumliga pesumasinad-kuivatid

Kodumajapidamises kasutatavate mitme trumliga pesumasinate ja kodumajapidamises kasutatavate mitme trumliga pesumasinate-kuivatite suhtes kohaldatakse II lisa punktide 1–6 ja punkti 9 alapunkti 2 sätteid iga trumli suhtes ning mõõtmised ja arvutused iga trumli kohta tehakse III lisas sätestatud mõõtmis- ja arvutusmeetodite järgi. II lisa punktide 7 ja 8 ning punkti 9 alapunktide 1 ja 3 sätteid kohaldatakse kõikide kodumajapidamises kasutatavate mitme trumliga pesumasinate ja kodumajapidamises kasutatavate mitme trumliga pesumasinate-kuivatite suhtes.

II lisa punktide 1–6 ja punkti 9 alapunkti 2 sätteid kohaldatakse iga trumli suhtes eraldi, välja arvatud juhul, kui trumlid on ühte kesta kokku ehitatud ja töötavad programmis „eco 40–60“ või pesemis- ja kuivatamistsüklis üksnes üheaegselt. Viimasel juhul kohaldatakse neid sätteid kodumajapidamises kasutatava mitme trumliga pesumasina või kodumajapidamises kasutatava mitme trumliga pesumasina-kuivati kui terviku suhtes järgmiselt:

a) 

pesemise nimitäitekogus on kõikide trumlite pesemise nimitäitekoguste summa; kodumajapidamises kasutatava mitme trumliga pesumasina-kuivati nimitäitekogus on kõikide trumlite nimitäitekoguste summa;

b) 

kodumajapidamises kasutatava mitme trumliga pesumasina ja kodumajapidamises kasutatava mitme trumliga pesumasina-kuivati pesemistsükli energia- ja veetarbimine on kõikide trumlite energia- ja veetarbimiste summa;

c) 

kodumajapidamises kasutatava mitme trumliga pesumasina-kuivati täieliku tsükli energia- ja veetarbimine on kõikide trumlite energia- ja veetarbimiste summa;

d) 

energiatõhususindeks (EEIW) arvutatakse pesemise nimitäitekoguse ja energiatarbimise alusel; kodumajapidamises kasutatava mitme trumliga pesumasina-kuivati energiatõhususindeks (EEIWD) arvutatakse nimitäitekoguse ja energiatarbimise alusel;

e) 

iga trummel eraldi peab vastama pesemistõhususe ja loputustõhususe vähimnõuetele;

f) 

iga trummel peab eraldi vastama suurima nimitäitekogusega trumli kohta kehtivale kestuse nõudele;

g) 

väikese tarbimisvõimsusega seisundite nõudeid kohaldatakse kogu kodumajapidamises kasutatava väikese tarbimisvõimsusega pesumasina või kodumajapidamises kasutatava väikese tarbimisvõimsusega pesumasina-kuivati kohta;

▼M1

h) 

pärast pesemist allesjääv niiskusesisaldus arvutatakse kõikide trumlite kaalutud keskmisena vastavalt iga trumli nimitäitekogusele;

▼B

i) 

kodumajapidamises kasutatavate mitme trumliga pesumasinate-kuivatite puhul kohaldatakse kuivatamisjärgse lõppniiskusesisalduse nõuet eraldi iga trumli kohta.

IV lisa kohast kontrollimismenetlust rakendatakse kodumajapidamises kasutatava mitme trumliga pesumasina ja kodumajapidamises kasutatava mitme trumliga pesumasina-kuivati suhtes tervikuna koos kontrollimisel lubatud hälvetega, mida rakendatakse iga käesoleva lisa kohaselt määratud näitaja suhtes.( 1 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2006. aasta direktiiv 2006/42/EÜ, mis käsitleb masinaid ja millega muudetakse direktiivi 95/16/EÜ (ELT L 157, 9.6.2006, lk 24).

( 2 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/35/EL teatavates pingevahemikes kasutatavate elektriseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 96, 29.3.2014, lk 357).

( 3 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/53/EL raadioseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/5/EÜ (ELT L 153, 22.5.2014, lk 62).

( 4 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/30/EL elektromagnetilist ühilduvust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 96, 29.3.2014, lk 79).

( 5 ) Komisjoni 22. augusti 2013. aasta määrus (EL) nr 801/2013, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1275/2008 seoses ökodisaini nõuetega elektriliste ja elektrooniliste kodumasinate ja kontoriseadmete elektrienergia tarbimise kohta ooteseisundis ja väljalülitatud seisundis ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 642/2009 televiisorite ökodisaini nõuete osas (ELT L 225, 23.8.2013, lk 1).

( 6 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 517/2014 fluoritud kasvuhoonegaaside kohta ja määruse (EÜ) nr 842/2006 kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 150, 20.5.2014, lk 195).

( 7 ) Vee- ja energiatarbimise ning pesemistõhususe hindamiseks kasutati arvutusmeetodeid, mis on esitatud kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ökodisaini nõudeid käsitleva määruse (EL) nr 1015/2010 II lisas; pesemisel/tsentrifuugimisel õhus leviva müra määramiseks kasutati standardmõõtemeetodit vastavalt standardile EN 60704.

( 8 ) Vee- ja energiatarbimise ning pesemistulemuse hindamiseks kasutati arvutusmeetodeid, mis on esitatud kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite energiamärgistust käsitlevas direktiivis 96/60/EÜ; pesemise/tsentrifuugimise/kuivatamise ajal õhus leviva müra mõõtmiseks kasutati standardmõõtemeetodit vastavalt standardile EN 60704.

Top