EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R0815-20230119

Consolidated text: Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/815, 17. detsember 2018, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/109/EÜ seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks ühtne elektrooniline aruandlusvorming (EMPs kohaldatav tekst)EMPs kohaldatav tekst

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/815/2023-01-19

02019R0815 — ET — 19.01.2023 — 004.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS ►C1  (EL) 2019/815 ◄ ,

17. detsember 2018,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/109/EÜ seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks ühtne elektrooniline aruandlusvorming

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 143 29.5.2019, lk 1)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

 M1

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2100, 30. september 2019,

  L 326

1

16.12.2019

 M2

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2020/1989, 6. november 2020,

  L 429

1

18.12.2020

 M3

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2022/352, 29. november 2021,

  L 77

1

7.3.2022

►M4

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2022/2553, 21. september 2022,

  L 339

1

30.12.2022


Parandatud:

►C1

Parandus, ELT L 145, 4.6.2019, lk  85  (815/2019)
▼B

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS ►C1  (EL) 2019/815 ◄ ,

17. detsember 2018,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/109/EÜ seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks ühtne elektrooniline aruandlusvorming

(EMPs kohaldatav tekst)Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesoleva määrusega määratakse kindlaks direktiivi 2004/109/EÜ artikli 4 lõikes 7 osutatud ühtne elektrooniline aruandlusvorming, mida emitendid peavad kasutama majandusaasta aruannete koostamisel.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

(1)

„põhitaksonoomia” –

VI lisas sätestatud taksonoomiaelementide ja järgmiste lingikogumite kombinatsioon:

a) 

esituse lingibaas, mis rühmitab taksonoomiaelemendid;

b) 

arvutuse lingibaas, mis kajastab taksonoomiaelementidevahelisi aritmeetilisi suhteid;

c) 

nimetuse lingibaas, mis kirjeldab iga taksonoomiaelemendi tähendust;

d) 

määratluse lingibaas, mis kajastab põhitaksonoomiaelementide mõõtsuhet;

(2)

„laiendtaksonoomia” –

emitendi loodud taksonoomiaelementide ja järgmiste lingikogumite kombinatsioon:

a) 

esituse lingibaas, mis rühmitab taksonoomiaelemendid;

b) 

arvutuse lingibaas, mis kajastab taksonoomiaelementidevahelisi aritmeetilisi suhteid;

c) 

nimetuse lingibaas, mis kirjeldab iga taksonoomiaelemendi tähendust;

d) 

määratluse lingibaas, mis tagab tuleneva XBRL-põhidokumendi dimensionaalse kehtivuse laiendtaksonoomia suhtes;

(3)

„IFRSi kohased konsolideeritud finantsaruanded” – konsolideeritud finantsaruanded, mis on koostatud vastavalt määruse (EÜ) nr 1606/2002 kohaselt vastu võetud IFRSile või vastavalt otsuse 2008/961/EÜ artikli 1 esimese lõigu punkti a kohasele IFRSile.

Artikkel 3

Ühtne elektrooniline aruandlusvorming

Emitendid koostavad majandusaasta aruanded XHTML-vormingus.

Artikkel 4

IFRSi kohaste konsolideeritud finantsaruannete märgistamine

1.  
Kui majandusaasta aruanded hõlmavad IFRSi kohaseid konsolideeritud finantsaruandeid, märgistavad emitendid kõnealused konsolideeritud finantsaruanded.
2.  
Emitendid märgistavad vähemalt II lisas kindlaks määratud avalikustatava teabe, kui kõnealune teave on esitatud IFRSi kohastes konsolideeritud finantsaruannetes.
3.  
Emitendid võivad lisaks märgistada muu IFRSi kohastes konsolideeritud finantsaruannetes esitatud avalikustatava teabe kui lõikes 2 kindlaks määratud teave.
4.  
Lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud märgistuste puhul kasutavad emitendid XBRL-märgistuskeelt ja taksonoomiat, mille elemendid vastavad põhitaksonoomias ette nähtud elementidele. Kui vastavalt IV lisa punktile 4 ei ole asjakohane kasutada põhitaksonoomiaelemente, loovad emitendid laiendtaksonoomiaelemendid, nagu on ette nähtud IV lisas.

Artikkel 5

Majandusaasta aruande muude osade märgistamine

1.  
Liikmesriikides asutatud emitendid võivad märgistada kõik muude majandusaasta aruannete kui artiklis 4 sätestatud aruanded osad, kui nad kasutavad XBRL-märgistuskeelt ja nende osade puhul sobivat taksonoomiat ja kui liikmesriik, kus nad on asutatud, on kõnealuse taksonoomia ette näinud.
2.  
Kolmandates riikides asutatud emitendid ei märgista muude majandusaasta aruannete kui IFRSi kohased konsolideeritud finantsaruanded osasid.

Artikkel 6

Ühtsed märgistuseeskirjad

Artiklite 4 ja 5 kohase märgistamise korral järgivad emitendid järgmist:

a) 

märgistuse integreerimine XHTML-vormingus majandusaasta aruannetesse, kasutades III lisas esitatud Inline XBRL tehnilist kirjeldust;

b) 

IV lisas esitatud märgistamis- ja esitamisnõuded.

Artikkel 7

XBRL taksonoomiafailid

ESMA võib avaldada masinloetavad ja vabalt allalaaditavad XBRL taksonoomiafailid, mis põhinevad põhitaksonoomial. Kõnealused failid vastavad V lisas sätestatud kriteeriumidele.

Artikkel 8

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse majandusaasta aruannete suhtes, mis sisaldavad 1. jaanuaril 2020 või pärast seda algavate majandusaastate finantsaruandeid.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

▼M4
I LISA

II, IV ja VI lisa tabelite selgitusedANDMED / TUNNUSE LIIK / EESLIIDE

MÄÄRATLUS

text block

Tähistab seda, et elemendi liik on tekstilõik. Kasutatakse suuremahulise teabe (nt lisad, arvestusmeetodid või tabelid) märgistamiseks. Tekstilõigud on mittenumbrilised kirjed.

text

Tähistab seda, et elemendi liik on tekst (tähtnumbriliste märkide jada). Kasutatakse väiksemahulise kirjeldava teabe märgistamiseks. Tekstielemendid on mittenumbrilised kirjed.

yyyy-mm-dd

Tähistab seda, et elemendi liik on kuupäev. Need elemendid on mittenumbrilised kirjed.

X

Tähistab seda, et elemendi liik on rahaline väärtus (arv deklareeritud vääringus). Need elemendid on numbrilised kirjed.

X.XX

Tähistab seda, et elemendi liik on kümnendväärtus (nt protsent või „aktsia kohta“ väärtus). Need elemendid on numbrilised kirjed.

shares

Tähistab seda, et elemendi liik on aktsiate arv. Need elemendid on numbrilised kirjed.

table

Tähistab sellise struktuuri algust, mida kajastatakse tabelis, kus ridade ja veergude ristumiskohas on esitatud finantskontseptsioon.

axis

Tähistab tabelstruktuuri mõõtmelisusomadust.

member

Tähistab mõõtme liiget teljel.

guidance

Tähistab elementi, mis aitab sirvida taksonoomiasisu.

role

Tähistab elementi, mis kujutab endast taksonoomia osa, nt finantsseisundi aruanne, kasumiaruanne, individuaalne lisa jne.

abstract

Tähistab rühmitamiselementi või päist.

instant või duration

Tähistab seda, kas rahaline väärtus on kohene summa (instant) või voog (duration).

credit või debit

Tähistab avalikustatava teabe „loomulikku“ saldot.

esef_cor

Eesliide, mida kohaldatakse IV ja VI lisa tabelites elementide puhul, mis on määratletud nimeruumis „https://www.esma.europa.eu/taxonomy/2022-03-24/esef_cor“

esef_all

Eesliide, mida kohaldatakse VI lisa tabelis elementide puhul, mis on määratletud nimeruumis „https://www.esma.europa.eu/taxonomy/2022-03-24/esef_all“.

esma_technical

Eesliide, mida kohaldatakse VI lisa tabelis elementide puhul, mis on määratletud nimeruumis http://www.esma.europa.eu/taxonomy/ext/technical“.

ifrs-full

Eesliide, mida kohaldatakse IV ja VI lisa tabelites elementide puhul, mis on määratletud nimeruumis „https://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2022-03-24/ifrs-full“.

IFRSi taksonoomiamaterjalide autoriõigus ja andmebaasi tegija õigus kuulub IFRSi sihtasutusele. IFRSi taksonoomiamaterjalid koostatakse XBRL Internationali loal XBRLi keeles. IFRSi sihtasutus ei kasuta EMPs IFRSi taksonoomiamaterjalidega seotud õigusi IFRSide kohaldamise raames märgistatud IFRSi finantsaruannete koostamiseks ja kasutamiseks. IFRSi sihtasutus jätab endale kõik muud õigused, sealhulgas, kuid mitte ainult, väljaspool EMPd kehtivad õigused. Ärieesmärkidel kasutamine, sealhulgas reprodutseerimine, on rangelt keelatud. Lisateabe saamiseks võtke ühendust IFRSi sihtasutusega aadressil www.ifrs.org.
II LISA

Kohustuslik märgistus

1. Emitendid märgistavad kõik deklareeritud vääringus arvud, mis on avalikustatud finantsseisundi aruandes, kasumiaruandes ja muu koondkasumi aruandes, omakapitali muutuste aruandes ja rahavoogude aruandes, IFRSi kohastes konsolideeritud finantsaruannetes.

2. Emitendid märgistavad kogu teabe, mis on avalikustatud IFRSi kohastes konsolideeritud finantsaruannetes või avalikustatud nendes esitatud ristviidetega majandusaasta aruande muudele osadele majandusaastate kohta, mis algavad 1. jaanuaril 2023 või pärast seda, ja mis vastab käesoleva lisa tabeli elementidele.Tabel

Kohustuslikud põhitaksonoomiaelemendid, mis tuleb märgistada majandusaastate kohta, mis algavad 1. jaanuaril 2023 või pärast seda

Märgis

Liik

Viited IFRSidele

Aruandva üksuse nimi ja muud identifitseerimiseks vajalikud andmed

text

IAS 1 51 a

Aruandva üksuse nimes või muudes identifitseerimiseks vajalikes andmetes võrreldes eelmise aruandeperioodi lõpuga toimunud muutuste selgitus

text

IAS 1 51 a

Üksuse alaline asukoht

text

IAS 1138 a

Üksuse õiguslik vorm

text

IAS 1138 a

Asutamiskohajärgne riik

text

IAS 1138 a

Üksuse registreeritud asukoha aadress

text

IAS 1138 a

Peamine tegevuskoht

text

IAS 1138 a

Üksuse äritegevuse ja põhitegevusvaldkondade laadi kirjeldus

text

IAS 1138 b

Emaettevõtja nimi

text

IAS 1138 c, IAS 24 13

Kontserni kõrgeima emaettevõtja nimi

text

IAS 24 13, IAS 1138 c

Piiratud elueaga üksuse eluea pikkus

text

IAS 1138 d

IFRSidele vastavuse aruanne [text block]

text block

IAS 1 16

Selgitus IFRSist kõrvalekaldumise kohta

text

IAS 1 20 b, IAS 1 20 c

Selgitus IFRSist kõrvalekaldumise finantsmõju kohta

text

IAS 1 20 d

Üksuse tegevuse jätkamise suutlikkusega seotud ebakindluse avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 25

Kui üksus ei koosta finantsaruandeid tegevuse jätkuvuse alusel, selle asjaolu avalikustamine koos finantsaruannete koostamise aluse selgitusega

text

IAS 1 25

Selgitus selle kohta, miks üksust ei käsitata jätkuvalt tegutsevana

text

IAS 1 25

Lühema või pikema perioodi kasutamise põhjuse kirjeldus

text

IAS 1 36 a

Selle asjaolu kirjeldus, et finantsaruannetes kajastatud summad ei ole üheselt võrreldavad

text

IAS 1 36 b

Esitusviisi muutuste või kirjete ümberliigituse avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 41

Selliste hindamisebakindluse allikate kirjeldus, millega kaasneb oluline olulise korrigeerimise risk

text

IFRIC 14 10, IAS 1125

Selliste varade ja kohustiste avalikustamine, millega kaasneb oluline olulise korrigeerimise risk [text block]

text block

IAS 1125

Omanikele tehtud väljamaksetena kajastatud dividendid aktsia kohta

X, duration

IAS 1107

Dividendid, mille kohta on tehtud jaotusettepanek või mille jaotamine on välja kuulutatud enne finantsaruannete kinnitamist, kuid mida ei ole kajastatud väljamaksena omanikele

X duration

IAS 10 13, IAS 1137

Dividendid, mille kohta on tehtud jaotusettepanek või mille jaotamine on välja kuulutatud enne finantsaruannete kinnitamist, kuid mida ei ole kajastatud väljamaksena omanikele, aktsia kohta

X.XX duration

IAS 1137 a

Raamatupidamisalaste otsuste ja hinnangute avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Viitvõlgade ja muude kohustiste avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Krediidikahju allahindluse avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Sidusettevõtjate avalikustamine [text block]

text block

IFRS 12 B4 d, IAS 27 17 b, IAS 27 16 b

Audiitorite tasu avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Finantsaruannete heakskiitmise avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Müügivalmis finantsvarade avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Konsolideerimise aluse avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Finantsaruannete koostamise aluse avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Bioloogiliste varade, lõikusejärgselt toodetud põllumajandustoodangu ja bioloogiliste varadega seotud valitsusepoolse sihtfinantseerimise avalikustamine [text block]

text block

IAS 41 Avalikustamine

Laenukasutuse kulutuste avalikustamine [text block]

text block

IAS 23 Avalikustamine

Laenukohustuste avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Äriühenduste avalikustamine [text block]

text block

IFRS 3 Avalikustamine

Raha ja keskpankade vastu olevate nõuete avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Raha ja raha ekvivalentide avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Rahavoogude aruande avalikustamine [text block]

text block

IAS 7 Rahavoogude aruannete esitamine

Arvestusmeetodite muutuste avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Muudetud arvestusmeetodite, arvestushinnangute ja vigade avalikustamine [text block]

text block

IAS 8 Arvestusmeetodid

Tagatise avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Makstud nõuete ja hüvitiste avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Siduvate kohustuste avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Siduvate kohustuste ja tingimuslike kohustiste avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tingimuslike kohustiste avalikustamine [text block]

text block

IAS 37 86

Müüdud toodete maksumuse avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Krediidiriski avalikustamine [text block]

text block

IFRS 7 Krediidirisk, IAS 1 10 e

Võlainstrumentide avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Kindlustuslepingutest tulenevate kapitaliseeritud sõlmimisväljaminekute avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Edasilükkunud tulu avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Edasilükkunud tulumaksu avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Pankade hoiuste avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Klientide hoiuste avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Amortisatsioonikulu avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tuletisinstrumentide avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Lõpetatud tegevusvaldkondade avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Dividendide avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Aktsiakasumi avalikustamine [text block]

text block

IAS 33 Avalikustamine

Valuutakursside muutuste mõju avalikustamine [text block]

text block

IAS 21 Avalikustamine

Töötajate hüvitiste avalikustamine [text block]

text block

IAS 19 Rakendusala

Üksuse tegevussegmentide avalikustamine [text block]

text block

IFRS 8 Avalikustamine

Aruandeperioodijärgsete sündmuste avalikustamine [text block]

text block

IAS 10 Avalikustamine

Kulude avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Kulude laadi järgi avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Uurimis- ja hindamistegevusega seotud varade avalikustamine [text block]

text block

IFRS 6 Avalikustamine

Õiglase väärtuse mõõtmise avalikustamine [text block]

text block

IFRS 13 Avalikustamine

Finantsinstrumentide õiglase väärtuse avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Teenus- ja vahendustasude tulu (kulu) avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Finantskulude avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Finantstulude (-kulude) avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Finantstulude avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Kauplemiseks hoitavate finantsvarade avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Finantsinstrumentide avalikustamine [text block]

text block

IFRS 7 Rakendusala

Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kajastatud finantsinstrumentide avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kajastatud finantsinstrumentide avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Kauplemiseks hoitavate finantsinstrumentide avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Kauplemiseks hoitavate finantskohustiste avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Finantsriski juhtimise avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Esmakordse kasutuselevõtu avalikustamine [text block]

text block

IFRS 1 Esitamine ja avalikustamine

Üld- ja halduskulu avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Finantsaruannete kohta üldteabe avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 51

Tegevuse jätkuvuse avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Firmaväärtuse avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Valitsusepoolse sihtfinantseerimise avalikustamine [text block]

text block

IAS 20 Avalikustamine

Hüperinflatiivse aruandluse avalikustamine [text block]

text block

IAS 29 Avalikustamine

Varade väärtuse languse avalikustamine [text block]

text block

IAS 36 Avalikustamine

Tulumaksu avalikustamine [text block]

text block

IAS 12 Avalikustamine

Töötajate kohta teabe avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Juhtkonna võtmeisikute kohta teabe avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Kindlustuslepingute avalikustamine [text block]

text block

IFRS 4 Avalikustamine

Kindlustusmaksetest saadava tulu avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Immateriaalse vara avalikustamine [text block]

text block

IAS 38 Avalikustamine

Immateriaalse vara ja firmaväärtuse avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Intressikulu avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Intressitulu avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Intressitulu (-kulu) avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Teistes üksustes olevate osaluste avalikustamine [text block]

text block

IFRS 12.1 Avalikustamine

Vahefinantsaruandluse avalikustamine [text block]

text block

IAS 34 Vahefinantsaruande sisu

Varude avalikustamine [text block]

text block

IAS 2 Avalikustamine

Investeerimislepingutest tulenevate kohustiste avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Kinnisvarainvesteeringute avalikustamine [text block]

text block

IAS 40 Avalikustamine

Kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringute avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Muude kui kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringute avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Emiteeritud kapitali avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Ühisettevõtjate avalikustamine [text block]

text block

IAS 27 17 b, IFRS 12 B4 b, IAS 27 16 b

Rendi ettemaksete avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Rentide avalikustamine [text block]

text block

IFRS 16 Esitamine, IFRS 16 Avalikustamine

Likviidsusriski avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Pankadele antud laenude ja tehtud ettemaksete avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Klientidele antud laenude ja tehtud ettemaksete avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tururiski avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Arvestuspõhimõtteid käsitleva olulise teabe avalikustamine [text block]

text block

Kehtiv alates 1.1.2023 IAS 1.117 Avalikustamine

Osakuomanikele omistatava netovara väärtuse avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Mittekontrollivate osaluste avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Müügiks hoitavaks liigitatud põhivarade ja lõpetatud tegevusvaldkondade avalikustamine [text block]

text block

IFRS 5 Esitamine ja avalikustamine

Müügiks hoitavaks liigitatud põhivarade või müügigruppide avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Kapitali juhtimise eesmärkide, poliitika ja protsesside avalikustamine [text block]

text block

IAS 1134

Muu vara avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Muu käibevara avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Muude lühiajaliste kohustiste avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Muude kohustiste avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Muu põhivara avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Muude pikaajaliste kohustiste avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Muude tegevuskulude avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Muude tegevustulude (-kulude) avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Muude tegevustulude avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Muude eraldiste, tingimuslike kohustiste ja tingimuslike varade avalikustamine [text block]

text block

IAS 37 Avalikustamine

Ettemaksete ja muu vara avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Põhitegevuse kasumi (kahjumi) avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Materiaalse põhivara avalikustamine [text block]

text block

IAS 16 Avalikustamine

Eraldiste avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Finantsinstrumentide ümberliigitamise avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Reguleeritud hinnatingimustes müügitulu avalikustamine [text block]

text block

IFRS 14 Avalikustamine, IFRS 14 Esitamine

Edasikindlustuse avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Seotud osapoolte avalikustamine [text block]

text block

IAS 24 Avalikustamine

Repolepingute ja pöördrepolepingute avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Teadus- ja arendustegevuskulu avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Omakapitali reservi avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 79 b

Piirangutega raha ja raha ekvivalentide avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tulude avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Kliendilepingutest saadava müügitulu avalikustamine [text block]

text block

IFRS 15 Avalikustamine, IFRS 15 Esitamine

Konsolideerimata finantsaruannete avalikustamine [text block]

text block

IAS 27 Avalikustamine, IFRS 12 Eesmärk

Teenuste kontsessioonikokkulepete avalikustamine [text block]

text block

SIC 29 Konsensus

Aktsiakapitali, reservide ja muude omakapitaliosaluste avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 79

Aktsiapõhise makse kokkulepete avalikustamine [text block]

text block

IFRS 2 44

Allutatud kohustiste avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tütarettevõtjate avalikustamine [text block]

text block

IAS 27 17 b, IFRS 12 B4 a, IAS 27 16 b

Oluliste arvestuspõhimõtete avalikustamine [text block]

text block

IAS 1117

Maksunõuete ja -võlgade avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Tarnijate ees olevate võlgade ja muude võlgade avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Ostjate vastu olevate nõuete ja muude nõuete avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Kauplemistulu (-kulu) avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Omaaktsiate avalikustamine [text block]

text block

IAS 1 10 e

Müügivalmis finantsvarade arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Bioloogiliste varade arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Laenukasutuse kulutuste arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Laenukohustuste arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Äriühenduste arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Äriühenduste ja firmaväärtuse arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Rahavoogude arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Tagatise arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Käimasoleva ehituse arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Tingimuslike kohustiste ja tingimuslike varade arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Klientide leidmise kulude arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Kliendilojaalsuse programmide arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Eemaldamise, taastamise ja keskkonna parandamise eraldiste arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Kindlustuslepingutest tulenevate kapitaliseeritud sõlmimisväljaminekute arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Edasilükkunud tulumaksu arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Amortisatsioonikulu arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Finantsinstrumentide kajastamise lõpetamise arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Tuletisinstrumentide arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Tuletisinstrumentide ja riskimaanduse arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Raha ja raha ekvivalentide komponentide kindlaksmääramise arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 7 46

Lõpetatud tegevusvaldkondade arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Allahindluste ja hinnavähendite arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Dividendide arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Aktsiakasumi arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Lubatud heitkoguste arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Töötajate hüvitiste arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Keskkonnaga seotud kulude arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Erakorraliste kirjete arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Kulude arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Uurimis- ja hindamistegevusega seotud kulutuste arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IFRS 6 24 a

Õiglase väärtuse mõõtmise arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Teenus- ja vahendustasude tulu ja kulu arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Finantskulude arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Finantstulude ja -kulude arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Finantsvarade arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Finantsgarantiide arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Finantsinstrumentide arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kajastatud finantsinstrumentide arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Finantskohustiste arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Välisvaluuta ümberarvestuse arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Frantsiisitasude arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Arvestusvaluuta arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Firmaväärtuse arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Valitsusepoolse sihtfinantseerimise arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 20 39 a

Riskimaanduse arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Lõpptähtajani hoitavate investeeringute arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Varade väärtuse languse arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Finantsvarade väärtuse languse arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Mittefinantsvarade väärtuse languse arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Tulumaksu arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Kindlustuslepingute ning nendega seotud varade, kohustiste, tulu ja kulu arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IFRS 4 37 a

Immateriaalse vara ja firmaväärtuse arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Muu immateriaalse vara kui firmaväärtus arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Intressitulude ja -kulude arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Sidusettevõtjatesse tehtud investeeringute arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Sidusettevõtjatesse ja ühisettevõtjatesse tehtud investeeringute arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Ühisettevõtjatesse tehtud investeeringute arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Kinnisvarainvesteeringute arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Muude kui kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringute arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Emiteeritud kapitali arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Rentide arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Laenude ja nõuete arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Varude mõõtmise arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 2 36 a

Kaevandusvarade arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Kaevandamisõiguste arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Müügiks hoitavaks liigitatud põhivarade või müügigruppide arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Müügiks hoitavaks liigitatud põhivarade või müügigruppide ning lõpetatud tegevusvaldkondade arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Finantsinstrumentide tasaarvestuse arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Nafta- ja gaasivarade arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Programmeerimisvarade arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Materiaalse põhivara arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Eraldiste arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Finantsinstrumentide ümberliigituse arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Esmasel kajastamisel kajastatud õiglase väärtuse ja tehinguhinna vahelise erinevuse kasumiaruandes kajastamise arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IFRS 7 28 a

Tulude kajastamise arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Reguleeritud hinnatingimustes müügitulu kajastamise arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Edasikindlustuse arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Remondi ja hoolduse arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Repolepingute ja pöördrepolepingute arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Teadus- ja arendustegevuskulu arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Piirangutega raha ja raha ekvivalentide arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Segmendiaruandluse arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Teenuste kontsessioonikokkulepete arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Aktsiapõhiste maksetehingute arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Paljanduskulude arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Tütarettevõtjaid käsitlevate arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Muude maksude kui tulumaks arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Töösuhte lõpetamise hüvitiste arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Tarnijate ees olevate võlgade ja muude võlgade arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Ostjate vastu olevate nõuete ja muude nõuete arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Kauplemistulude ja -kulude arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Mittekontrollivate osalustega tehtavate tehingute arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Seotud osapooltega tehtavate tehingute arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Omaaktsiate arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Ostutähtede arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

Finantsaruannete mõistmiseks vajalike muude arvestuspõhimõtete kirjeldus [text block]

text block

IAS 1117 b

▼B
III LISA

Kohaldatav Inline XBRL tehniline kirjeldus

1. Emitendid tagavad, et Inline XBRL-põhidokument on Inline XBRL 1.1 tehnilise kirjelduse seisukohast kehtiv ja kooskõlas XBRL üksuste registriga.

2. Emitendid tagavad, et nende XBRL-laiendtaksonoomiafailid on XBRL 2.1 ja XBRL Dimensions 1.0 tehnilise kirjelduse seisukohast kehtivad.

3. Emitendid esitavad Inline XBRL-põhidokumendi ja XBRL-laiendtaksonoomiafailid üheainsa aruandluspaketina, kus XBRL-taksonoomiafailid on pakitud vastavalt „Taxonomy Packages” tehnilisele kirjeldusele.

4. Emitendid tagavad, et nii XBRL-põhidokument kui ka nende laiendtaksonoomia vastavad IV lisas esitatud märgistamis- ja esitamisnõuetele.
IV LISA

Märgistamis- ja esitamiseeskirjad

1. Emitendid tagavad, et Inline XBRL-põhidokument sisaldab andmeid üheainsa emitendi kohta, nii et kõigil üksuse tunnustel on igas kontekstis sama sisu.

2. Emitendid identifitseerivad end Inline XBRL-põhidokumendis, kasutades standardile ISO 17442 vastavat juriidilise isiku tunnust XBRLi kontekstis üksuse tunnuste ja skeemide puhul.

3. Avalikustatava teabe märgistamisel kasutavad emitendid põhitaksonoomiaelementi, mille arvestuslik tähendus on kõige lähemal märgistatavale avalikustatavale teabele. Kui valida on mitme põhitaksonoomiaelemendi vahel, peaksid emitendid valima elemendi, mille arvestuslik tähendus ja/või ulatus on kõige kitsam.

4. Kui lähim põhitaksonoomiaelement ei kajastaks õigesti punkti 3 kohaselt märgistatava teabe arvestuslikku tähendust, loovad emitendid laiendtaksonoomiaelemendi ja kasutavad seda asjaomase avalikustatava teabe märgistamiseks. Kõik laiendtaksonoomiaelemendid:

(a) 

ei dubleeri mis tahes põhitaksonoomiaelemendi tähendust ja ulatust;

(b) 

identifitseerivad elemendi looja;

(c) 

märgitakse koos asjakohase saldotunnusega;

(d) 

omavad standardnimetusi keeles, mis vastab majandusaasta aruandes kasutatud keelele. Soovitatakse lisada nimetused täiendavates keeltes. Kõik nimetused peavad vastama kirjeldatud aluseks olevate ärikontseptsioonide arvestuslikule tähendusele ja ulatusele.

5. Emitendid tagavad, et iga laiendtaksonoomiaelement, mida kasutatakse majandusaasta aruande avalikustatava teabe märgistamiseks, sisaldub vähemalt ühes laiendtaksonoomia esituse lingibaasi ja määratluse lingibaasi hierarhias.

6. Emitendid kasutavad laiendtaksonoomia arvutuse lingibaase, et kajastada aritmeetilisi suhteid numbriliste põhi- ja/või laiendtaksonoomiaelementide vahel, eelkõige aritmeetilisi suhteid finantsseisundi aruandest, kasumiaruandest ja muu koondkasumi aruandest, omakapitali muutuste aruandest ja rahavoogude aruandest tulenevate põhi- ja/või laiendtaksonoomiaelementide vahel.

7. Selleks et identifitseerida, millise finantsaruannete osaga on märgitused seotud, kasutavad emitendid laiendtaksonoomia esituse lingibaasides finantsaruannete vastavate osade alguskohana sihtotstarbelisi taksonoomia aluselemente. Kõnealuste taksonoomia aluselementide elementide nimed, nimetused ja eesliited on sätestatud tabelis 1.Tabel

Aluselementide elementide nimed, nimetused ja eesliited

Eesliide

Elemendi nimi

Nimetus

ifrs-full

StatementOfFinancial

PositionAbstract

Finantsseisundi aruande koht. Seda kirjet PEAB kasutama finantsseisundi aruande alguskohana.

ifrs-full

IncomeStatement

Abstract

Kasumiaruande koht. Seda kirjet PEAB kasutama kasumiaruande alguskohana, kui kasumiaruanne on avalikustatud eraldi.

ifrs-full

StatementOfCompre

hensiveIncomeAbstract

Koondkasumiaruande koht. Seda kirjet PEAB kasutama koondkasumiaruande alguskohana, kui koondkasumiaruanne on avalikustatud eraldi või kui kasumiaruanne ja muud koondkasumi aruanded on koondatud ühte dokumenti.

ifrs-full

StatementOfCash

FlowsAbstract

Rahavoogude aruande koht. Seda kirjet PEAB kasutama rahavoogude aruande alguskohana.

ifrs-full

StatementOfChangesIn

EquityAbstract

Omakapitali muutuste aruande koht. Seda kirjet PEAB kasutama omakapitali muutuste aruande alguskohana.

esef_cor

NotesAccountingPolicies

AndMandatoryTags

Lisade, arvestuspõhimõtete ja kohustuslike põhitaksonoomiaelementide koht. Seda kirjet PEAB kasutama finantsaruannete lisade avalikustatava teabe märgistamise alguskohana.

Sihtotstarbelised taksonoomia aluselemendid peavad sisalduma ka ESMA koostatud XBRL taksonoomiafailides.

8. Emitendid ei tohi laiendtaksonoomia puhul asendada põhitaksonoomiaelementide nimetusi või viiteid. Põhitaksonoomiaelementidele võib lisada emitendi erinimetusi.

9. Emitendid tagavad, et nende laiendtaksonoomiaelemendid, millega märgistatakse IFRSi kohaste konsolideeritud finantsaruannete finantsseisundi aruanne, kasumiaruanne ja muu koondkasumi aruanne, omakapitali muutuste aruanne ja rahavoogude aruanne, on kinnistatud ühe või mitme põhitaksonoomiaelemendi külge. Eelkõige:

(a) 

emitent kinnistab oma laiendtaksonoomiaelemendi sellise põhitaksonoomiaelemendi külge, mille laiem arvestuslik tähendus ja/või ulatus on kõige lähemal emitendi laiendtaksonoomiaelemendile. Emitent määratleb asjaomase laiendtaksonoomiaelemendi ja asjaomase põhitaksonoomiaelemendi seose oma laiendtaksonoomia määratluse lingibaasis. Laiendtaksonoomiaelement on seose siht;

(b) 

emitent võib kinnistada oma laiendtaksonoomiaelemendi sellise põhitaksonoomiaelemendi või selliste põhitaksonoomiaelementide külge, mille kitsam arvestuslik tähendus ja/või ulatus on kõige lähemal asjaomasele laiendtaksonoomiaelemendile. Emitent määratleb asjaomase laiendtaksonoomiaelemendi ja asjaomase põhitaksonoomiaelemendi või asjaomaste põhitaksonoomiaelementide seose oma laiendtaksonoomia määratluse lingibaasis. Laiendtaksonoomiaelement on seose või seoste allikas. Kui laiendtaksonoomiaelement on mitme põhitaksonoomiaelemendi kominatsioon, kinnistab emitent kõnealuse laiendtaksonoomiaelemendi iga asjaomase põhitaksonoomiaelemendi külge, välja arvatud sellised põhitaksonoomiaelemendid, mida võib mõistlikult pidada mitteolulisteks.

10. Olenemata punktist 6 ei pea emitendid kinnistama teise põhitaksonoomiaelemendi külge laiendtaksonoomiaelementi, millega märgistatakse finantsseisundi aruandes, kasumiaruandes ja muu koondkasumi aruandes, omakapitali muutuste aruandes ja rahavoogude aruandes avalikustatavat teavet, mis on samas aruandes avalikustatud muu teabe vahesumma.

11. Emitendid tagavad, et taksonoomiaelemendi andmeliik ja perioodiliik, mida kasutatakse avalikustatava teabe märgistamiseks, kajastab märgistatava teabe arvestuslikku tähendust. Emitendid ei määratle ega kohalda taksonoomiaelemendi kohandatud liiki, kui sobiv liik on juba määratletud XBRL tehnilises kirjelduses või XBRL andmeliikide registris.

12. Avalikustatava teabe märgistamisel ei kasuta emitendid numbrilisi taksonoomiaelemente, et märgistada erinevaid väärtusi asjaomases kontekstis (üksus, ajavahemik ja mõõtmelised jaotused), välja arvatud juhul, kui esinevus tuleneb sama teabe esitamisest erinevas mastaabis sama majandusaasta aruande mitmes kohas.

13. Avalikustatava teabe märgistamisel kasutavad emitendid mittenumbrilisi taksonoomiaelemente nii, et märgistatakse kogu avaldatav teave, mis vastab vastava elemendi määratlusele. Emitendid ei kohalda märgistust osaliselt või valikuliselt.

14. Emitendid tagavad, et Inline XBRL põhidokument ei sisalda täitmiskoodi.
V LISA

XBRL taksonoomiafailid

ESMA avaldatavates XBRL taksonoomiafailides:

(a) 

indentifitseeritakse XBRL-elementidena kõik põhitaksonoomiaelemendid;

(b) 

määratakse põhitaksonoomiaelementide tunnused vastavalt nende liigile, nagu on ette nähtud I lisas;

(c) 

esitatakse sellised inimloetavad nimetused, nagu on sätestatud VI lisa tabelis, mis kajastavad põhitaksonoomiaelementide tähendust, ja viited;

(d) 

määratletakse struktuurid, mis hõlbustavad taksonoomiasisu sirvimist ja põhitaksonoomiaelementide määratluse mõistmist teiste põhitaksonoomiaelementide kontekstis;

(e) 

määratletakse seosed, mis võimaldavad emitentidel kinnistada laiendtaksonoomiaelemendid põhitaksonoomiaelementide külge;

(f) 

failid peavad olema XBRL 2.1 ja XBRL Dimensions 1.0 tehnilise kirjelduse seisukohast kehtivad ja pakitud vastavalt „Taxonomy Packages” tehnilisele kirjeldusele, nagu on ette nähtud III lisas;

(g) 

eitatakse tehniline teave, mida on vaja selliste IT-lahenduste väljatöötamiseks, mis toetavad ühtsete majandusaasta aruannete koostamist;

(h) 

määratakse kindlaks, milliseid ajavahemikke need hõlmavad.

▼M4
VI LISA

Põhitaksonoomia skeemTabel

Põhitaksonoomia skeem IFRSi kohaste konsolideeritud finantsaruannete märgistamiseks majandusaastate kohta, mis algavad 1. jaanuaril 2023 või pärast seda

Eesliide

Elemendi nime/rolli URI

Elemendi liik ja tunnused

Märgise liik

Märgise sisu

Viited

ifrs-full

AbnormallyLargeChangesInAssetPricesOrForeignExchangeRatesMember

member

label

Ebatavaliselt suured varahindade või valuutakursside muutused [member]

näide: IAS 10.22

documentation

See liige kajastab ebatavaliselt suuri varahindade või valuutakursside muutusi.

ifrs-full

AccountingEstimatesAxis

axis

label

Arvestushinnangud [axis]

avalikustamine: IAS 8.39

documentation

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli liikmete ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

ifrs-full

AccountingEstimatesMember

member [default]

label

Arvestushinnangud [member]

avalikustamine: IAS 8.39

documentation

Kehtiv kuni 1.1.2023. See liige kajastab vara, kohustise või vara perioodilist kasutamist, mille suhtes kohaldatakse korrigeerimist, mis tuleneb hinnangust vara või kohustise hetkeseisundi ja vara või kohustisega seotud eeldatava tulevase kasu ja eeldatavate tulevaste kohustuste kohta. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Arvestushinnangud“ standardväärtust. Kehtiv alates 1.1.2023. See liige kajastab finantsaruannetes esitatud rahalisi summasid, mille mõõtmine on ebakindel. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Arvestushinnangud“ standardväärtust.

ifrs-full

AccountingProfit

X duration, credit

label

Arvestuslik kasum

avalikustamine: IAS 12.81 c (i), avalikustamine: IAS 12.81 c (ii)

documentation

Perioodi kasum (kahjum) enne maksukulude mahaarvamist. [Viide: kasum (kahjum)]

ifrs-full

Accruals

X instant, credit

label

Viitvõlad

tava: IAS 1.78

documentation

Viitvõlad on kohustised tasuda saadud või tarnitud kaupade ja teenuste eest, mille eest ei ole tasutud, mille kohta ei ole esitatud arvet ja mille osas ei ole hankijaga ametlikult kokku lepitud, sealhulgas töötajatele tasumisele kuuluvad summad.

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeIncludingContractLiabilities

X instant, credit

label

Viitvõlad ja edasilükkunud tulu, sealhulgas lepingulised kohustised

tava: IAS 1.55, tava: IAS 1.78

documentation

Viitvõlgade ja edasilükkunud tulu, sealhulgas lepinguliste kohustiste summa. [Viide: viitvõlad; edasilükkunud tulu, sealhulgas lepingulised kohustised]

totalLabel

Viitvõlad ja edasilükkunud tulu, sealhulgas lepingulised kohustised kokku

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeIncludingContractLiabilitiesAbstract

 

label

Viitvõlad ja edasilükkunud tulu, sealhulgas lepingulised kohustised [abstract]

 

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsCurrent

X instant, credit

label

Viitvõlad, mis on liigitatud lühiajaliseks

tava: IAS 1.78

documentation

Viitvõlgade summa, mis on liigitatud lühiajaliseks. [Viide: viitvõlad]

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsNoncurrent

X instant, credit

label

Viitvõlad, mis on liigitatud pikaajaliseks

tava: IAS 1.78

documentation

Viitvõlgade summa, mis on liigitatud pikaajaliseks. [Viide: viitvõlad]

ifrs-full

AccruedIncomeIncludingContractAssets

X instant, debit

label

Viitlaekumised, sealhulgas lepingulised varad

tava: IAS 1.55, tava: IAS 1.78

documentation

Selliste varade summa, mis kajastab tulu, mis on teenitud, kuid mis ei ole veel laekunud, sealhulgas lepingulised varad. [Viide: lepingulised varad]

totalLabel

Viitlaekumised, sealhulgas lepingulised varad kokku

ifrs-full

AccruedIncomeIncludingContractAssetsAbstract

 

label

Viitlaekumised, sealhulgas lepingulised varad [abstract]

 

ifrs-full

AccruedIncomeOtherThanContractAssets

X instant, debit

label

Muud viitlaekumised kui lepingulised varad

tava: IAS 1.55, tava: IAS 1.78

documentation

Muude selliste varade kui lepingulised varad summa, mis kajastab tulu, mis on teenitud, kuid mis ei ole veel laekunud. [Viide: lepingulised varad]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant, debit

label

Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetava varana määratletud finantsvarade õiglase väärtuse akumuleeritud suurenemine (vähenemine), mis tuleneb finantsvarade krediidiriski muutustest

avalikustamine: IFRS 7.9 c

documentation

Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetava varana määratletud finantsvarade õiglase väärtuse akumuleeritud suurenemine (vähenemine), mis tuleneb varade krediidiriski muutustest, mis on kindlaks määratud järgmiselt: a) muutuse summana õiglases väärtuses, kui muutuse põhjuseks ei saa pidada tururiski põhjustanud turutingimuste muutumist, või b) kasutades alternatiivseid meetodeid, mis üksuse meelest esitab usaldusväärsemalt muutuse summat selle õiglases väärtuses, kui muutuse põhjuseks saab pidada vara krediidiriski muutusi. [Viide: krediidirisk [member]; tururisk [member]; Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetava varana määratletud finantsvarade õiglase väärtuse suurenemine (vähenemine), mis tuleneb finantsvarade krediidiriski muutustest

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

label

Selliste krediidituletisinstrumentide või sarnaste instrumentide õiglase väärtuse akumuleeritud suurenemine (vähenemine), mis on seotud õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetava varana määratletud finantsvaradega.

avalikustamine: IFRS 7.9 d

documentation

Selliste krediidituletisinstrumentide või sarnaste instrumentide õiglase väärtuse akumuleeritud suurenemine (vähenemine), mis on seotud õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetava varana määratletud finantsvaradega. [Viide: tuletisinstrumendid [member]; Selliste krediidituletisinstrumentide või sarnaste instrumentide õiglase väärtuse suurenemine (vähenemine), mis on seotud õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetava varana määratletud finantsvaradega; finantsvara]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X instant, credit

label

Finantskohustise õiglase väärtuse akumuleeritud suurenemine (vähenemine), mis tuleneb kohustise krediidiriski muutustest

avalikustamine: IFRS 7.10A a, avalikustamine: IFRS 7.10 a

documentation

Finantskohustiste õiglase väärtuse akumuleeritud suurenemine (vähenemine), mis tuleneb kohustiste krediidiriski muutustest. [Viide: krediidirisk [member]; tururisk [member]; Finantskohustise õiglase väärtuse suurenemine (vähenemine), mis tuleneb kohustise krediidiriski muutustest]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoanOrReceivableAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant, debit

label

Laenu või nõude õiglase väärtuse akumuleeritud suurenemine (vähenemine), mis tuleneb finantsvarade krediidiriski muutustest

avalikustamine: Kehtiv kuni 1.1.2023 IFRS 7.9 c

documentation

Laenude või nõuete õiglase väärtuse akumuleeritud suurenemine (vähenemine), mis tuleneb varade krediidiriski muutustest, määratakse kindlaks: a) muutuse summana õiglases väärtuses, kui muutuse põhjuseks ei saa pidada tururiski põhjustanud turutingimuste muutumist, või b) kasutades alternatiivseid meetodeid, mis üksuse meelest esitab usaldusväärsemalt muutuse summat selle õiglases väärtuses, kui muutuse põhjuseks saab pidada vara krediidiriski muutusi. [Viide: tururisk [member]]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

label

Selliste krediidituletisinstrumentide või sarnaste instrumentide õiglase väärtuse suurenemine (vähenemine), mis on seotud laenude või nõuetega.

avalikustamine: Kehtiv kuni 1.1.2023 IFRS 7.9 d

documentation

Selliste krediidituletisinstrumentide või sarnaste instrumentide õiglase väärtuse suurenemine (vähenemine) kokku, mis on seotud laenude või nõuetega. [Viide: tuletisinstrumendid [member]; Selliste laenude või nõuete õiglase väärtuse suurenemine (vähenemine), mis on seotud krediidituletisinstrumentide või sarnaste instrumentidega]

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMember

member

label

Akumuleeritud kulum, amortisatsioon ja väärtuse langus [member]

avalikustamine: IAS 16.73 d, avalikustamine: IAS 16.75 b, avalikustamine: IAS 38.118 c, avalikustamine: IAS 40.79 c, avalikustamine: IAS 41.54 f

documentation

See liige kajastab akumuleeritud kulumit, amortisatsiooni ja väärtuse langust. [Viide: vara väärtuse langusest tulenev kahjum; amortisatsioonikulu]

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember

member

label

Akumuleeritud kulum ja amortisatsioon [member]

tava: IAS 16.73 d, avalikustamine: IAS 16.75 b, tava: IAS 38.118 c, tava: IAS 40.79 c, tava: IAS 41.54 f

documentation

See liige kajastab akumuleeritud kulumit ja amortisatsiooni. [Viide: amortisatsioonikulu]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountAssets

X instant, debit

label

Maandatava instrumendi õiglase väärtuse riskimaandamise akumuleeritud korrektsioon, mida võetakse arvesse bilansilises jääkmaksumuses, varad

avalikustamine: IFRS 7.24B a (ii)

documentation

Maandatava instrumendi õiglase väärtuse riskimaandamise akumuleeritud korrektsiooni, mida võetakse arvesse sellise maandatava instrumendi bilansilises jääkmaksumuses, mida kajastatakse finantsseisundi aruandes varana. [Viide: maandatavad instrumendid [member]]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountLiabilities

X instant, credit

label

Maandatava instrumendi õiglase väärtuse riskimaandamise akumuleeritud korrektsioon, mida võetakse arvesse bilansilises jääkmaksumuses, kohustised

avalikustamine: IFRS 7.24B a (ii)

documentation

Maandatava instrumendi õiglase väärtuse riskimaandamise akumuleeritud korrektsiooni, mida võetakse arvesse sellise maandatava instrumendi bilansilises jääkmaksumuses, mida kajastatakse finantsseisundi aruandes kohustisena. [Viide: maandatavad instrumendid [member]]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesAssets

X instant, debit

label

Õiglase väärtuse riskimaandamise akumuleeritud korrektsioon, mis jääb finantsseisundi aruandesse maandatava instrumendi puhul, mille puhul lõpetati riskimaandamisest tuleneva kasumiga ja kahjumiga korrigeerimine, varad

avalikustamine: IFRS 7.24B a (v)

documentation

Õiglase väärtuse riskimaandamise akumuleeritud korrektsiooni summa, mis jääb finantsseisundi aruandesse maandatava instrumendi puhul, mis on amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetud finantsvara ja mille puhul lõpetati riskimaandamisest tuleneva kasumiga ja kahjumiga korrigeerimine. [Viide: amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetud finantsvarad; maandatavad instrumendid [member]]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesLiabilities

X instant, credit

label

Õiglase väärtuse riskimaandamise akumuleeritud korrektsioon, mis jääb finantsseisundi aruandesse maandatava instrumendi puhul, mille puhul lõpetati riskimaandamisest tuleneva kasumiga ja kahjumiga korrigeerimine, kohustised

avalikustamine: IFRS 7.24B a (v)

documentation

Õiglase väärtuse riskimaandamise akumuleeritud korrektsiooni summa, mis jääb finantsseisundi aruandesse maandatava instrumendi puhul, mis on amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetud finantskohustised ja mille puhul lõpetati riskimaandamisest tuleneva kasumiga ja kahjumiga korrigeerimine. [Viide: amortiseeritud soetusmaksumuses mõõdetud finantskohustised; maandatavad instrumendid [member]]

ifrs-full

AccumulatedImpairmentMember

member

label

Väärtuse akumuleeritud langus [member]

tava: IAS 16.73 d, tava: IAS 38.118 c, tava: IAS 40.79 c, tava: IAS 41.54 f, avalikustamine: IFRS 3.B67 d, avalikustamine: IFRS 7.35H, näide: IFRS 7.35N, näide: Kehtiv kuni 1.1.2023 IFRS 7.37 b, näide: Kehtiv kuni 1.1.2023 IFRS 7.IG29 b

documentation

See liige kajastab väärtuse akumuleeritud langust. [Viide: vara väärtuse langusest tulenev kahjum]

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncome

X instant, credit

label

Muu akumuleeritud koondkasum

tava: IAS 1.55

documentation

Akumuleeritud tulu- ja kulukirjete (sealhulgas ümberliigitamiskanded) summa, mida ei ole kajastatud kasumiaruandes, nagu on ette nähtud või lubatud teiste IFRSidega. [Viide: IFRSid [member]; muu koondkasum]

totalLabel

Muu akumuleeritud koondkasum kokku

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncomeAbstract

 

label

Muu akumuleeritud koondkasum [abstract]

 

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember

member

label

Muu akumuleeritud koondkasum [member]

tava: IAS 1.108

documentation

See liige kajastab muud akumuleeritud koondkasumit. [Viide: muu koondkasum]

ifrs-full

AcquisitionAndAdministrationExpenseRelatedToInsuranceContracts

X duration, debit

label

Kindlustuslepingutega seotud sõlmimis- ja halduskulu

tava: Kehtiv kuni 1.1.2023 IAS 1.85

documentation

Kindlustuslepingutega seotud sõlmimis- ja halduskulu. [Viide: kindlustuslepingute liigid [member]]

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfEquityInterestInAcquireeHeldByAcquirerImmediatelyBeforeAcquisitionDate

X instant, credit

label

Selliste omakapitaliosaluste õiglane väärtus omandamiskuupäeva seisuga, mis omandajal oli omandatavas vahetult enne omandamiskuupäeva

avalikustamine: IFRS 3.B64 p (i)

documentation

Selliste omakapitaliosaluste õiglane väärtus omandamiskuupäeva seisuga, mis omandajal oli omandatavas vahetult enne omandamiskuupäeva etappidena toimunud äriühenduses. [Viide: äriühendused [member]]

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferred

X instant, credit

label

Üleantud tasu, õiglane väärtus omandamiskuupäeva seisuga

avalikustamine: IFRS 3.B64 f

documentation

Äriühenduses üle antud tasu õiglane väärtus omandamiskuupäeva seisuga. [Viide: äriühendused [member]]

totalLabel

Üleantud tasu kokku, õiglane väärtus omandamiskuupäeva seisuga

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferredAbstract

 

label

Üleantud tasu õiglane väärtus omandamiskuupäeva seisuga [abstract]

 

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration, debit

label

Omandamisega seotud kulutused tehingu puhul, mis on kajastatud eraldi äriühenduses varade omandamisest ja kohustiste võtmisest

avalikustamine: IFRS 3.B64 m

documentation

Omandamisega seotud kulutuste summa tehingute puhul, mis on kajastatud eraldi äriühendustes varade omandamisest ja kohustiste võtmisest. [Viide: äriühendused [member]]

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsRecognisedAsExpenseForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration, debit

label

Kuluna kajastatud omandamisega seotud kulutused tehingu puhul, mis on kajastatud eraldi äriühenduses varade omandamisest ja kohustiste võtmisest

avalikustamine: IFRS 3.B64 m

documentation

Kuluna kajastatud omandamisega seotud kulutuste summa tehingute puhul, mis on kajastatud eraldi äriühendustes varade omandamisest ja kohustiste võtmisest. [Viide: äriühendused [member]]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration, debit

label

Omandamised äriühenduste kaudu, bioloogilised varad

avalikustamine: IAS 41.50 e

documentation

Bioloogiliste varade suurenemine, mis tuleneb omandamistest äriühenduste kaudu. [Viide: äriühendused [member]; bioloogilised varad]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, debit

label

Omandamised äriühenduste kaudu, kindlustuslepingutest tulenevad kapitaliseeritud sõlmimisväljaminekud

tava: Kehtiv kuni 1.1.2023 IFRS 4.37 e

documentation

Kindlustuslepingutest tulenevate kapitaliseeritud sõlmimisväljaminekute suurenemine, mis tuleneb omandamistest äriühenduste kaudu. [Viide: äriühendused [member]; kindlustuslepingutest tulenevad kapitaliseeritud sõlmimisväljaminekud]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsAndGoodwill

X duration, debit

label

Omandamised äriühenduste kaudu, immateriaalne vara ja firmaväärtus

tava: IAS 38.118 e (i)

documentation

Immateriaalse vara ja firmaväärtuse suurenemine, mis tuleneb omandamistest äriühenduste kaudu. [Viide: äriühendused [member]; immateriaalne vara ja firmaväärtus]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

label

Omandamised äriühenduste kaudu, muu immateriaalne vara kui firmaväärtus

avalikustamine: IAS 38.118 e (i)

documentation

Muu immateriaalse vara kui firmaväärtus suurenemine, mis tuleneb omandamistest äriühenduste kaudu. [Viide: äriühendused [member]; muu immateriaalne vara kui firmaväärtus]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration, debit

label

Omandamised äriühenduste kaudu, kinnisvarainvesteeringud

avalikustamine: IAS 40.76 b, avalikustamine: IAS 40.79 d (ii)

documentation

Kinnisvarainvesteeringute suurenemine, mis tuleneb omandamistest äriühenduste kaudu. [Viide: äriühendused [member]; kinnisvarainvesteeringud]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, credit

label

Omandamised äriühenduste kaudu, väljastatud kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustised

tava: Kehtiv kuni 1.1.2023 IFRS 4.37 e

documentation

Väljastatud kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustiste suurenemine, mis tuleneb omandamistest äriühenduste kaudu. [Viide: äriühendused [member]; väljastatud kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustised]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsOtherProvisions

X duration, credit

label

Omandamised äriühenduste kaudu, muud eraldised

tava: IAS 37.84

documentation

Muude eraldiste suurenemine, mis tuleneb omandamistest äriühenduste kaudu. [Viide: äriühendused [member]; muud eraldised]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

label

Omandamised äriühenduste kaudu, materiaalne põhivara

avalikustamine: IAS 16.73 e (iii)

documentation

Materiaalse põhivara suurenemine, mis tuleneb omandamistest äriühenduste kaudu. [Viide: äriühendused [member]; materiaalne põhivara]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration, debit

label

Omandamised äriühenduste kaudu, edasikindlustusvarad

tava: Kehtiv kuni 1.1.2023 IFRS 4.37 e

documentation

Edasikindlustusvarade suurenemine, mis tuleneb omandamistest äriühenduste kaudu. [Viide: äriühendused [member]; edasikindlustusvarad]

ifrs-full

ActualClaimsThatAriseFromContractsWithinScopeOfIFRS17

X instant, debit

label

IFRS 17 rakendusalasse kuuluvatest lepingutest tulenevad tegelikud nõuded

avalikustamine: Kehtiv alates 1.1.2023 IFRS 17.130

documentation

IFRS 17 rakendusalasse kuuluvatest lepingutest tulenevate tegelike nõuete summa.

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRates

X.XX instant

label

Diskontomäärade aktuaarne eeldus

tava: IAS 19.144

documentation

Diskontomäär, mida kasutatakse olulise aktuaarse eeldusena, et määrata kindlaks kindlaksmääratud hüvitise kohustuse nüüdisväärtus. [Viide: kindlaksmääratud hüvitise kohustuse nüüdisväärtus; aktuaarsed eeldused [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRatesMember

member

label

Diskontomäärade aktuaarne eeldus [member]

tava: IAS 19.145

documentation

See liige kajastab aktuaarse eeldusena kasutatavaid diskontomäärasid. [Viide: aktuaarsed eeldused [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflation

X.XX instant

label

Eeldatavate inflatsioonimäärade aktuaarne eeldus

tava: IAS 19.144

documentation

Eeldatav inflatsioonimäär, mida kasutatakse olulise aktuaarse eeldusena, et määrata kindlaks kindlaksmääratud hüvitise kohustuse nüüdisväärtus. [Viide: kindlaksmääratud hüvitistega plaanid [member]; kindlaksmääratud hüvitise kohustuse nüüdisväärtus; aktuaarsed eeldused [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflationMember

member

label

Eeldatavate inflatsioonimäärade aktuaarne eeldus [member]

tava: IAS 19.145

documentation

See liige kajastab aktuaarse eeldusena kasutatavaid oodatavaid inflatsioonimäärasid. [Viide: aktuaarsed eeldused [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreases

X.XX instant

label

Eeldatavate pensionitõusumäärade aktuaarne eeldus

tava: IAS 19.144

documentation

Eeldatav pensionitõusumäär, mida kasutatakse olulise aktuaarse eeldusena, et määrata kindlaks kindlaksmääratud hüvitise kohustuse nüüdisväärtus. [Viide: kindlaksmääratud hüvitistega plaanid [member]; kindlaksmääratud hüvitise kohustuse nüüdisväärtus; aktuaarsed eeldused [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreasesMember

member

label

Eeldatavate pensionitõusumäärade aktuaarne eeldus [member]

tava: IAS 19.145

documentation

See liige kajastab aktuaarse eeldusena kasutatavaid eeldatavaid pensionitõusumäärasid. [Viide: aktuaarsed eeldused [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreases

X.XX instant

label

Eeldatavate palgatõusumäärade aktuaarne eeldus

tava: IAS 19.144

documentation

Eeldatav palgatõusumäär, mida kasutatakse olulise aktuaarse eeldusena, et määrata kindlaks kindlaksmääratud hüvitise kohustuse nüüdisväärtus. [Viide: kindlaksmääratud hüvitistega plaanid [member]; kindlaksmääratud hüvitise kohustuse nüüdisväärtus; aktuaarsed eeldused [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreasesMember

member

label

Eeldatavate palgatõusumäärade aktuaarne eeldus [member]

tava: IAS 19.145

documentation

See liige kajastab aktuaarse eeldusena kasutatavaid eeldatavaid palgatõusumäärasid. [Viide: aktuaarsed eeldused [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirement2019

DUR

label

Aktuaarne eeldus eeldatava eluea kohta pärast pensionile jäämist

tava: IAS 19.144

documentation

Eeldatav eluiga pärast pensionile jäämist, mida kasutatakse olulise aktuaarse eeldusena, et määrata kindlaks kindlaksmääratud hüvitise kohustuse nüüdisväärtus. [Viide: kindlaksmääratud hüvitise kohustuse nüüdisväärtus; aktuaarsed eeldused [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirementMember

member

label

Aktuaarne eeldus eeldatava eluea kohta pärast pensionile jäämist [member]

tava: IAS 19.145

documentation

See liige kajastab aktuaarse eeldusena kasutatavat eeldatavat eluiga pärast pensionile jäämist. [Viide: aktuaarsed eeldused [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRates

X.XX instant

label

Ravikulude suundumuste määra aktuaarsed eeldused

tava: IAS 19.144

documentation

Ravikulude suundumuste määr, mida kasutatakse olulise aktuaarse eeldusena, et määrata kindlaks kindlaksmääratud hüvitise kohustuse nüüdisväärtus. [Viide: kindlaksmääratud hüvitise kohustuse nüüdisväärtus; aktuaarsed eeldused [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRatesMember

member

label

Ravikulude suundumuste määra aktuaarsed eeldused [member]

tava: IAS 19.145

documentation

See liige kajastab aktuaarse eeldusena kasutatavaid ravikulude suundumuste määrasid. [Viide: aktuaarsed eeldused [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRates

X.XX instant

label

Suremusmäärade aktuaarne eeldus

tava: IAS 19.144

documentation

Suremusmäär, mida kasutatakse olulise aktuaarse eeldusena, et määrata kindlaks kindlaksmääratud hüvitise kohustuse nüüdisväärtus. [Viide: kindlaksmääratud hüvitise kohustuse nüüdisväärtus; aktuaarsed eeldused [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRatesMember

member

label

Suremusmäärade aktuaarne eeldus [member]

tava: IAS 19.145

documentation

See liige kajastab aktuaarse eeldusena kasutatavaid suremusmäärasid. [Viide: aktuaarsed eeldused [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAge2019

DUR

label

Pensioniea aktuaarne eeldus

tava: IAS 19.144

documentation

Pensioniiga, mida kasutatakse olulise aktuaarse eeldusena, et määrata kindlaks kindlaksmääratud hüvitise kohustuse nüüdisväärtus. [Viide: kindlaksmääratud hüvitise kohustuse nüüdisväärtus; aktuaarsed eeldused [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAgeMember

member

label

Pensioniea aktuaarne eeldus [member]

tava: IAS 19.145

documentation

See liige kajastab aktuaarse eeldusena kasutatavat pensioniiga. [Viide: aktuaarsed eeldused [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionsAxis

axis

label

Aktuaarsed eeldused [axis]

avalikustamine: IAS 19.145

documentation

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli liikmete ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

ifrs-full

ActuarialAssumptionsMember

member [default]

label

Aktuaarsed eeldused [member]

avalikustamine: IAS 19.145

documentation

See liige kajastab kõiki aktuaarseid eeldusi. Aktuaarsed eeldused on üksuse erapooletud ja omavahel kooskõlas parimad hinnangud demograafiliste muutujate ja finantsmuutujate kohta, mis määravad töösuhtejärgsete hüvitiste maksmise lõpliku maksumuse. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Aktuaarsed eeldused“ standardväärtust.

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsBeforeTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Aktuaarsed kasumid (kahjumid), mis tulenevad demograafiliste eelduste muutustest, enne tulumaksu, kindlaksmääratud hüvitistega plaanid

tava: IAS 19.135 b

documentation

Muu koondkasumi summa enne tulumaksu, mis tuleneb aktuaarsetest kasumitest (kahjumitest), mis tulenevad demograafiliste eelduste muutustest, mis tulenevad kindlaksmääratud hüvitiste netokohustise (netovara) ümberhindamisest. Demograafilised eeldused tehakse näiteks alljärgneva kohta: a) suremus; b) tööjõu voolavuse, töövõimetuse ja ennetähtaegse pensionile jäämise määrad; c) selliste plaani liikmete ja nende ülalpeetavate osakaal, kellel on õigus hüvitisi saada; d) selliste plaani liikmete osakaal, kes valivad iga plaani tingimuste kohaselt kättesaadava maksevõimaluse, ja e) arstiabiplaanide alusel esitatavate nõuete määr. [Viide: muu koondkasum, enne tulumaksu, kindlaksmääratud hüvitistega plaanide ümberhindamistest saadavad kasumid (kahjumid)] [Vastand: kindlaksmääratud hüvitiste netokohustise (netovara) vähenemine (suurenemine), mis tuleneb aktuaarsetest kasumitest (kahjumitest), mis tulenevad demograafiliste eelduste muutustest]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

(X) duration, debit

label

Kindlaksmääratud hüvitiste netokohustise (netovara) vähenemine (suurenemine), mis tuleneb aktuaarsetest kasumitest (kahjumitest), mis tulenevad demograafiliste eelduste muutustest

avalikustamine: IAS 19.141 c (ii)

documentation

Kindlaksmääratud hüvitiste netokohustise (netovara) vähenemine (suurenemine), mis tuleneb aktuaarsetest kasumitest (kahjumitest), mis tulenevad demograafiliste eelduste muutustest, mis tulenevad kindlaksmääratud hüvitiste netokohustise (netovara) ümberhindamisest. Demograafilised eeldused tehakse näiteks alljärgneva kohta: a) suremus; b) tööjõu voolavuse, töövõimetuse ja ennetähtaegse pensionile jäämise määrad; c) selliste plaani liikmete ja nende ülalpeetavate osakaal, kellel on õigus hüvitisi saada; d) selliste plaani liikmete osakaal, kes valivad iga plaani tingimuste kohaselt kättesaadava maksevõimaluse, ja e) arstiabiplaanide alusel esitatavate nõuete määr. [Viide: kindlaksmääratud hüvitiste netokohustis (netovara)]

negatedLabel

Kindlaksmääratud hüvitiste netokohustise (netovara) suurenemine (vähenemine), mis tuleneb aktuaarsetest kahjumitest (kasumitest), mis tulenevad demograafiliste eelduste muutustest

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsNetOfTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Aktuaarsed kasumid (kahjumid), mis tulenevad demograafiliste eelduste muutustest, pärast tulumaksu, kindlaksmääratud hüvitistega plaanid

tava: IAS 19.135 b

documentation

Muu koondkasumi summa pärast tulumaksu, mis tuleneb aktuaarsetest kasumitest (kahjumitest), mis tulenevad demograafiliste eelduste muutustest, mis tulenevad kindlaksmääratud hüvitiste netokohustise (netovara) ümberhindamisest. Demograafilised eeldused tehakse näiteks alljärgneva kohta: a) suremus; b) tööjõu voolavuse, töövõimetuse ja ennetähtaegse pensionile jäämise määrad; c) selliste plaani liikmete ja nende ülalpeetavate osakaal, kellel on õigus hüvitisi saada; d) selliste plaani liikmete osakaal, kes valivad iga plaani tingimuste kohaselt kättesaadava maksevõimaluse, ja e) arstiabiplaanide alusel esitatavate nõuete määr. [Viide: muu koondkasum, pärast tulumaksu, kindlaksmääratud hüvitistega plaanide ümberhindamistest saadavad kasumid (kahjumid)] [Vastand: kindlaksmääratud hüvitiste netokohustise (netovara) vähenemine (suurenemine), mis tuleneb aktuaarsetest kasumitest (kahjumitest), mis tulenevad demograafiliste eelduste muutustest]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsBeforeTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Aktuaarsed kasumid (kahjumid), mis tulenevad finantseelduste muutustest, enne tulumaksu, kindlaksmääratud hüvitistega plaanid

tava: IAS 19.135 b

documentation

Muu koondkasumi summa enne tulumaksu, mis tuleneb aktuaarsetest kasumitest (kahjumitest), mis tulenevad finantseelduste muutustest, mis tulenevad kindlaksmääratud hüvitiste netokohustise (netovara) ümberhindamisest. Finantseeldused tehakse näiteks alljärgneva kohta: a) diskontomäär; b) hüvitiste tase (maha on arvatud hüvitistega seotud kulutused, mille peavad kandma töötajad) ja edaspidine palgatase; c) arstiabi hüvitiste puhul edaspidised ravikulud, sealhulgas nõuete haldamise kulud (st nõuete käsitlemisel ja täitmisel kantavad kulud, sealhulgas õigus- ja käsitluskulud), ja d) plaani sissemaksetelt tasumisele kuuluvad maksud, mis on seotud aruandekuupäeva eelse tööalase teenistusega või sellest teenistusest tulenevate hüvitistega. [Viide: muu koondkasum, enne tulumaksu, kindlaksmääratud hüvitistega plaanide ümberhindamistest saadavad kasumid (kahjumid)] [Vastand: kindlaksmääratud hüvitiste netokohustise (netovara) vähenemine (suurenemine), mis tuleneb aktuaarsetest kasumitest (kahjumitest), mis tulenevad finantseelduste muutustest]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

(X) duration, debit

label

Kindlaksmääratud hüvitiste netokohustise (netovara) vähenemine (suurenemine), mis tuleneb aktuaarsetest kasumitest (kahjumitest), mis tulenevad finantseelduste muutustest

avalikustamine: IAS 19.141 c (iii)

documentation

Kindlaksmääratud hüvitiste netokohustise (netovara) vähenemine (suurenemine), mis tuleneb aktuaarsetest kasumitest (kahjumitest), mis tulenevad finantseelduste muutustest, mis tulenevad kindlaksmääratud hüvitiste netokohustise (netovara) ümberhindamisest. Finantseeldused tehakse näiteks alljärgneva kohta: a) diskontomäär; b) hüvitiste tase (maha on arvatud hüvitistega seotud kulutused, mille peavad kandma töötajad) ja edaspidine palgatase; c) arstiabi hüvitiste puhul edaspidised ravikulud, sealhulgas nõuete haldamise kulud (st nõuete käsitlemisel ja täitmisel kantavad kulud, sealhulgas õigus- ja käsitluskulud), ja d) plaani sissemaksetelt tasumisele kuuluvad maksud, mis on seotud aruandekuupäeva eelse tööalase teenistusega või sellest teenistusest tulenevate hüvitistega. [Viide: kindlaksmääratud hüvitiste netokohustis (netovara)]

negatedLabel

Kindlaksmääratud hüvitiste netokohustise (netovara) suurenemine (vähenemine), mis tuleneb aktuaarsetest kahjumitest (kasumitest), mis tulenevad finantseelduste muutustest

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsNetOfTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Aktuaarsed kasumid (kahjumid), mis tulenevad finantseelduste muutustest, pärast tulumaksu, kindlaksmääratud hüvitistega plaanid

tava: IAS 19.135 b

documentation

Muu koondkasumi summa pärast tulumaksu, mis tuleneb aktuaarsetest kasumitest (kahjumitest), mis tulenevad finantseelduste muutustest, mis tulenevad kindlaksmääratud hüvitiste netokohustise (netovara) ümberhindamisest. Finantseeldused tehakse näiteks alljärgneva kohta: a) diskontomäär; b) hüvitiste tase (maha on arvatud hüvitistega seotud kulutused, mille peavad kandma töötajad) ja edaspidine palgatase; c) arstiabi hüvitiste puhul edaspidised ravikulud, sealhulgas nõuete haldamise kulud (st nõuete käsitlemisel ja täitmisel kantavad kulud, sealhulgas õigus- ja käsitluskulud), ja d) plaani sissemaksetelt tasumisele kuuluvad maksud, mis on seotud aruandekuupäeva eelse tööalase teenistusega või sellest teenistusest tulenevate hüvitistega. [Viide: muu koondkasum, pärast tulumaksu, kindlaksmääratud hüvitistega plaanide ümberhindamistest saadavad kasumid (kahjumid)] [Vastand: kindlaksmääratud hüvitiste netokohustise (netovara) vähenemine (suurenemine), mis tuleneb aktuaarsetest kasumitest (kahjumitest), mis tulenevad finantseelduste muutustest]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsBeforeTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Aktuaarsed kasumid (kahjumid), mis tulenevad kogemuspõhistest korrigeerimistest, enne tulumaksu, kindlaksmääratud hüvitistega plaanid

tava: IAS 19.135 b

documentation

Muu koondkasumi summa enne tulumaksu, mis tuleneb aktuaarsetest kasumitest (kahjumitest), mis tulenevad kogemuspõhistest korrigeerimistest, mis tulenevad kindlaksmääratud hüvitiste netokohustise (netovara) ümberhindamisest. Kogemuspõhised korrigeerimised kajastavad varasemate aktuaarsete eelduste ja tegelikkuse erinevuste mõju. [Viide: muu koondkasum, enne tulumaksu, kindlaksmääratud hüvitistega plaanide ümberhindamistest saadavad kasumid (kahjumid)] [Vastand: kindlaksmääratud hüvitiste netokohustise (netovara) vähenemine (suurenemine), mis tuleneb aktuaarsetest kasumitest (kahjumitest), mis tulenevad kogemuspõhistest korrigeerimistest]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

(X) duration, debit

label

Kindlaksmääratud hüvitiste netokohustise (netovara) vähenemine (suurenemine), mis tuleneb aktuaarsetest kasumitest (kahjumitest), mis tulenevad kogemuspõhistest korrigeerimistest

tava: IAS 19.141 c

documentation

Kindlaksmääratud hüvitiste netokohustise (netovara) vähenemine (suurenemine), mis tuleneb aktuaarsetest kasumitest (kahjumitest), mis tulenevad kogemuspõhistest korrigeerimistest, mis tulenevad kindlaksmääratud hüvitiste netokohustise (netovara) ümberhindamisest. Kogemuspõhised korrigeerimised kajastavad varasemate aktuaarsete eelduste ja tegelikkuse erinevuste mõju. [Viide: kindlaksmääratud hüvitiste netokohustis (netovara)]

negatedLabel

Kindlaksmääratud hüvitiste netokohustise (netovara) suurenemine (vähenemine), mis tuleneb aktuaarsetest kahjumitest (kasumitest), mis tulenevad kogemuspõhistest korrigeerimistest

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsNetOfTaxDefinedBenefitPlans

X duration, credit

label

Aktuaarsed kasumid (kahjumid), mis tulenevad kogemuspõhistest korrigeerimistest, pärast tulumaksu, kindlaksmääratud hüvitistega plaanid

tava: IAS 19.135 b

documentation

Muu koondkasumi summa pärast tulumaksu, mis tuleneb aktuaarsetest kasumitest (kahjumitest), mis tulenevad kogemuspõhistest korrigeerimistest, mis tulenevad kindlaksmääratud hüvitiste netokohustise (netovara) ümberhindamisest. Kogemuspõhised korrigeerimised kajastavad varasemate aktuaarsete eelduste ja tegelikkuse erinevuste mõju. [Viide: muu koondkasum, pärast tulumaksu, kindlaksmääratud hüvitistega plaanide ümberhindamistest saadavad kasumid (kahjumid)] [Vastand: kindlaksmääratud hüvitiste netokohustise (netovara) vähenemine (suurenemine), mis tuleneb aktuaarsetest kasumitest (kahjumitest), mis tulenevad kogemuspõhistest korrigeerimistest]

ifrs-full

ActuarialPresentValueOfPromisedRetirementBenefits

X instant, credit

label

Lubatud pensionihüvitiste aktuaarne nüüdisväärtus

avalikustamine: IAS 26.35 d

documentation

Pensionihüvitiste plaanis praegustele ja endistele töötajatele ettenähtud selliste eeldatavate maksete nüüdisväärtus, mille aluseks on senine tööalane teenistus.

ifrs-full

AdditionalAllowanceRecognisedInProfitOrLossAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X duration

label

Kasumiaruandes kajastatud täiendav allahindlus, allahindluse konto finantsvarade krediidikahju kajastamiseks

tava: Kehtiv kuni 1.1.2023 IFRS 7.16

documentation

Kasumiaruandes seoses finantsvarade krediidikahjuga kajastatud täiendava allahindluse summa. [Viide: allahindluse konto finantsvarade krediidikahju kajastamiseks]

commentaryGuidance

Selle elemendi puhul tuleks tavaliselt sisestada positiivne XBRL-väärtus. Kui seda elementi kasutatakse koos viidatud liikmetega, võib olla vaja sisestada negatiivne XBRL-väärtus. [Viide: akumuleeritud kulum ja amortisatsioon [member]; akumuleeritud kulum, amortisatsioon ja väärtuse langus [member]; väärtuse akumuleeritud langus [member]; eelmise raamatupidamistava (GAAP) kohaste bilansiliste jääkmaksumuste summaarne korrigeerimine [member]; vara ülemmäära mõju [member]; IFRSidele ülemineku mõju [member]; segmentidevaheliste summade elimineerimine [member]; raha teeniva üksuse raha laekumiste (väljamaksete) finantsprognoos, mõõtmissisend [member]; raha teeniva üksuse kasumi (kahjumi) finantsprognoos, mõõtmissisend [member]; suurenemine (vähenemine) arvestusmeetodi muudatuste tõttu [member]; suurenemine (vähenemine) arvestusmeetodi muudatuste ja eelneva perioodi vigade korrigeerimise tõttu [member]; suurenemine (vähenemine) IFRSidega nõutud arvestusmeetodi muudatuste tõttu [member]; suurenemine (vähenemine) eelneva perioodi vigade korrigeerimiste tõttu [member]; suurenemine (vähenemine) IFRSi nõudest kõrvalekaldumise tõttu [member]; suurenemine (vähenemine) arvestusmeetodi vabatahtlike muudatuste tõttu [member]; olulised võrreldavad kirjed [member]; plaani varad [member]; kindlaksmääratud hüvitiste kohustuse nüüdisväärtus [member]; ümberliigitatud summa [member]; edasikindlustaja osalus kindlustuslepingutest tulenevas summas [member]; riskide hajutamise mõju [member]; omaaktsiad [member]]

ifrs-full

AdditionalDisclosuresForAmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

label

Täiendav teave, mis kajastab omandamiskuupäeval kajastatud summasid omandatud varade ja ülevõetud kohustiste iga põhiliigi kohta [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalDisclosuresRelatedToRegulatoryDeferralAccountsAbstract

 

label

Täiendav teave reguleeritud hinnatingimustes müügitulu kohta [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalInformationAboutEntityExposureToRisk

text

label

Täiendav teave üksuse riskile avatuse kohta

avalikustamine: IFRS 7.35

documentation

Täiendav teave üksuse riskile avatuse kohta, kui avalikustatud kvantitatiivsed andmed ei iseloomusta üksuse avatust riskile.

ifrs-full

AdditionalInformationAboutInsuranceContractsExplanatory

text block

label

Täiendav teave kindlustuslepingute kohta [text block]

avalikustamine: Kehtiv alates 1.1.2023 IFRS 17.94

documentation

Selline täiendav teave kindlustuslepingute kohta, mida on vaja IFRS 17 avalikustamisnõuete eesmärgi täitmiseks. [Viide: kindlustuslepingud [member]]

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureAndFinancialEffectOfBusinessCombination

text

label

Täiendav teave äriühenduse laadi ja finantsmõju kohta

avalikustamine: IFRS 3.63

documentation

Selline täiendav teave äriühenduste laadi ja finantsmõju kohta, mida on vaja IFRS 3 eesmärkide saavutamiseks. [Viide: äriühendused [member]]

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureOfAndChangesInRisksAssociatedWithInterestsInStructuredEntitiesExplanatory

text block

label

Täiendav teave selliste riskide laadi ja muutuste kohta, mis on seotud osalustega struktureeritud üksustes.

avalikustamine: IFRS 12.B25

documentation

Täiendava teabe avalikustamine selliste riskide laadi ja muutuste kohta, mis on seotud osalustega struktureeritud üksustes.

ifrs-full

AdditionalInformationAboutSharebasedPaymentArrangements

text block

label

Täiendav teave aktsiapõhise makse kokkulepete kohta [text block]

avalikustamine: IFRS 2.52

documentation

Selline täiendav teave aktsiapõhise makse kokkulepete kohta, mida on vaja IFRS 2 avalikustamisnõuete täitmiseks. [Viide: aktsiapõhise makse kokkulepped [member]]

ifrs-full

AdditionalInformationAbstract

 

label

Täiendav teave [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombination

X duration, credit

label

Täiendavad kohustised, äriühenduses kajastatud tingimuslikud kohustised

avalikustamine: IFRS 3.B67 c

documentation

Äriühenduses kajastatud täiendavad tingimuslikud kohustised. [Viide: äriühenduses kajastatud tingimuslikud kohustised; äriühendused [member]; tingimuslikud kohustised [member]]

totalLabel

Täiendavad kohustised, äriühenduses kajastatud tingimuslikud kohustised kokku

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

label

Täiendavad kohustised, äriühenduses kajastatud tingimuslikud kohustised [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalPaidinCapital

X instant, credit

label

Täiendav sissemakstud kapital

tava: IAS 1.55

documentation

Summa, mis on saadud või saadakse üksuse aktsiate emiteerimisest hinnaga, mis ületab nimiväärtust, ja summad, mis on saadud üksuse aktsiate või aktsionäridega seotud muudest tehingutest.

ifrs-full

AdditionalPaidinCapitalMember

member

label

Täiendav sissemakstud kapital [member]

tava: IAS 1.108

documentation

See liige kajastab summasid, mis on saadud või saadakse üksuse aktsiate emiteerimisest hinnaga, mis ületab nimiväärtust, ja summasid, mis on saadud üksuse aktsiate või aktsionäridega seotud muudest tehingutest.

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisions

X duration, credit

label

Täiendavad eraldised, muud eraldised

avalikustamine: IAS 37.84 b

documentation

Täiendavate muude eraldiste summa. [Viide: muud eraldised]

totalLabel

Täiendavad eraldised kokku, muud eraldised

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisionsAbstract

 

label

Täiendavad eraldised, muud eraldised [abstract]

 

ifrs-full

AdditionalRecognitionGoodwill

X duration, debit

label

Täiendav kajastamine, firmaväärtus

avalikustamine: IFRS 3.B67 d (ii)

documentation

Kajastatud täiendav firmaväärtus, välja arvatud firmaväärtus, mis sisaldub müügigrupis, mis soetamisel vastab kooskõlas IFRS 5ga müügiks hoitavaks liigitamise kriteeriumitele. [Viide: firmaväärtus; müügiks hoitavaks liigitatud müügigrupid [member]]

ifrs-full

AdditionsFromAcquisitionsInvestmentProperty

X duration, debit

label

Soetamistest tulenevad lisandumised, kinnisvarainvesteeringud

avalikustamine: IAS 40.76 a, avalikustamine: IAS 40.79 d (i)

documentation

Soetamistest tulenevad lisandumised kinnisvarainvesteeringutesse. [Viide: kinnisvarainvesteeringud]

ifrs-full

AdditionsFromPurchasesBiologicalAssets

X duration, debit

label

Ostudest tulenevad lisandumised, bioloogilised varad

avalikustamine: IAS 41.50 b

documentation

Ostudest tulenevad lisandumised bioloogilistesse varadesse. [Viide: bioloogilised varad]

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetBiologicalAssets

X duration, debit

label

Hiljem kapitaliseeritud kulutustest tulenevad lisandumised, bioloogilised varad

tava: IAS 41.50

documentation

Hiljem kapitaliseeritud kulutustest tulenevad lisandumised bioloogilistesse varadesse. [Viide: bioloogilised varad]

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetInvestmentProperty

X duration, debit

label

Hiljem kapitaliseeritud kulutustest tulenevad lisandumised, kinnisvarainvesteeringud

avalikustamine: IAS 40.76 a, avalikustamine: IAS 40.79 d (i)

documentation

Hiljem kapitaliseeritud kulutustest tulenevad lisandumised kinnisvarainvesteeringutesse. [Viide: kinnisvarainvesteeringud]

ifrs-full

AdditionsInvestmentPropertyAbstract

 

label

Lisandumised, kinnisvarainvesteeringud [abstract]

 

ifrs-full

AdditionsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, credit

label

Muud kui äriühenduste kaudu lisandumised, väljastatud kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustised

näide: Kehtiv kuni 1.1.2023 IFRS 4.37 e, näide: Kehtiv kuni 1.1.2023 IFRS 4.IG37 b

documentation

Väljastatud kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustiste suurenemine, mis tuleneb muudest lisandumistest kui äriühenduste kaudu lisandumised. [Viide: väljastatud kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustised; äriühendused [member]]

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration, debit

label

Muud kui äriühenduste kaudu lisandumised, bioloogilised varad

tava: IAS 41.50

documentation

Muud kui äriühenduste kaudu lisandumised bioloogilistesse varadesse. [Viide: äriühendused [member]; bioloogilised varad]

totalLabel

Muud kui äriühenduste kaudu lisandumised kokku, bioloogilised varad

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssetsAbstract

 

label

Muud kui äriühenduste kaudu lisandumised, bioloogilised varad [abstract]

 

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

label

Muud kui äriühenduste kaudu lisandumised, muu immateriaalne vara kui firmaväärtus

avalikustamine: IAS 38.118 e (i)

documentation

Muud kui äriühenduste kaudu lisandumised muusse immateriaalsesse varasse kui firmaväärtus. [Viide: äriühendused [member]; muu immateriaalne vara kui firmaväärtus]

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration, debit

label

Muud kui äriühenduste kaudu lisandumised, kinnisvarainvesteeringud

avalikustamine: IAS 40.76 a, avalikustamine: IAS 40.79 d (i)

documentation

Muud kui äriühenduste kaudu lisandumised kinnisvarainvesteeringutesse. [Viide: äriühendused [member]; kinnisvarainvesteeringud]

totalLabel

Muud kui äriühenduste kaudu lisandumised kokku, kinnisvarainvesteeringud

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

label

Muud kui äriühenduste kaudu lisandumised, materiaalne põhivara

avalikustamine: IAS 16.73 e (i)

documentation

Muud kui äriühenduste kaudu lisandumised materiaalsesse põhivarasse. [Viide: äriühendused [member]; materiaalne põhivara]

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration, debit

label

Muud kui äriühenduste kaudu lisandumised, edasikindlustusvarad

tava: Kehtiv kuni 1.1.2023 IFRS 4.37 e

documentation

Muud kui äriühenduste kaudu lisandumised edasikindlustusvaradesse. [Viide: äriühendused [member]; edasikindlustusvarad]

ifrs-full

AdditionsToNoncurrentAssets

X duration, debit

label

Lisandumised põhivarasse, välja arvatud finantsinstrumendid, edasilükkunud tulumaksu vara, töösuhte lõppemise järgsed hüvitised ja kindlustuslepingutest tulenevad õigused

avalikustamine: IFRS 8.24 b, avalikustamine: IFRS 8.28 e

documentation

Põhivarasse (välja arvatud finantsinstrumendid, edasilükkunud tulumaksu vara, töösuhte lõppemise järgsed hüvitised ja kindlustuslepingutest tulenevad õigused) lisatud summad. [Viide: edasilükkunud tulumaksu vara; finantsinstrumendid, klass [member]; põhivara; kindlustuslepingute liigid [member]]

ifrs-full

AdditionsToRightofuseAssets

X duration, debit

label

Kasutamisõiguse esemeks olevasse varasse lisatud summad

avalikustamine: IFRS 16.53 h

documentation

Kasutamisõiguse esemeks olevasse varasse lisatud summad. [Viide: kasutamisõiguse esemeks olev vara]

ifrs-full

AddressOfRegisteredOfficeOfEntity

text

label

Üksuse registreeritud asukoha aadress

avalikustamine: IAS 1.138 a

documentation

Üksuse registreeritud asukoha aadress.

ifrs-full

AddressWhereConsolidatedFinancialStatementsAreObtainable

text

label

Sellise koha aadress, kust on võimalik saada konsolideeritud finantsaruandeid

avalikustamine: IAS 27.16 a

documentation

Sellise koha aadress, kust on võimalik saada üksuse üle täielikku kontrolli omava või vahepealse emaettevõtja konsolideeritud finantsaruandeid. [Viide: konsolideeritud [member]; IFRSid [member]]

ifrs-full

AdjustedWeightedAverageShares

shares

label

Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv, mida on kasutatud lahjendatud aktsiakasumi arvutamiseks

avalikustamine: IAS 33.70 b

documentation

Korrigeeritud kaalutud keskmine ringluses olevate lihtaktsiate arv pluss korrigeeritud kaalutud keskmine selliste lihtaktsiate arv, mis emiteeritaks kõigi lahjendavate potentsiaalsete lihtaktsiate konverteerimisel lihtaktsiateks. [Viide: lihtaktsiad [member]; kaalutud keskmine [member]]

ifrs-full

AdjustmentsForAmortisationExpense

X duration, debit

label

Amortisatsioonikuluga seotud korrigeerimine

tava: IAS 7.20

documentation

Amortisatsioonikuluga seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevusest saadud (põhitegevuses kasutatud) netorahavooga. [Viide: kasum (kahjum); amortisatsioonikulu]

ifrs-full

AdjustmentsForAmountsTransferredToInitialCarryingAmountOfHedgedItems

(X) duration, debit

label

Summad, mis on välja arvatud omakapitalist ja lisatud sellise mittefinantsvara (-kohustise) bilansilisele jääkmaksumusele, mis omandati või mis tekkis maandatud ja kõrge tõenäosusega prognoositava tehingu raames, pärast tulumaksu

avalikustamine: Kehtiv kuni 1.1.2023 IFRS 7.23 e

documentation

Summad, mis on välja arvatud omakapitalist ja lisatud sellise mittefinantsvara (-kohustise) soetusmaksumusele või muule bilansilisele jääkmaksumusele, mis omandati või mis tekkis maandatud ja kõrge tõenäosusega prognoositava tehingu raames, pärast tulumaksu. [Viide: bilansiline jääkmaksumus [member]]

negatedLabel

Summad, mis on välja arvatud omakapitalist ja lisatud sellise mittefinantsvara (-kohustise) bilansilisele jääkmaksumusele, mis omandati või mis tekkis maandatud ja kõrge tõenäosusega prognoositava tehingu raames, pärast tulumaksu

ifrs-full

AdjustmentsForCurrentTaxOfPriorPeriod

X duration, debit

label

Eelmistel perioodidel tasumisele kuuluva tulumaksuga seotud korrigeerimine

näide: IAS 12.80 b

documentation

Perioodil kajastatud tulumaksu kulu (tulu) korrigeerimine seoses eelmistel perioodidel tasumisele kuuluva tulumaksuga.

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInAccruedIncomeIncludingContractAssets

X duration, debit

label

Viitlaekumiste, sealhulgas lepinguliste varade vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine

tava: IAS 7.20 a

documentation

Viitlaekumiste, sealhulgas lepinguliste varade vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevusest saadud (põhitegevuses kasutatud) netorahavooga. [Viide: viitlaekumised, sealhulgas lepingulised varad; kasum (kahjum)]

totalLabel

Viitlaekumiste, sealhulgas lepinguliste varade vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine kokku

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInAccruedIncomeIncludingContractAssetsAbstract

 

label

Viitlaekumiste, sealhulgas lepinguliste varade vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInAccruedIncomeOtherThanContractAssets

X duration, debit

label

Muude viitlaekumiste kui lepingulised varad vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine

tava: IAS 7.20 a

documentation

Muude viitlaekumiste kui lepingulised varad vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevusest saadud (põhitegevuses kasutatud) netorahavooga. [Viide: muud viitlaekumised kui lepingulised varad; kasum (kahjum)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInBiologicalAssets

X duration, debit

label

Bioloogiliste varade vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine

tava: IAS 7.20

documentation

Bioloogiliste varade vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevusest saadud (põhitegevuses kasutatud) netorahavooga. [Viide: bioloogilised varad; kasum (kahjum)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInContractAssets

X duration, debit

label

Lepinguliste varade vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine

tava: IAS 7.20 a

documentation

Lepinguliste varade vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevusest saadud (põhitegevuses kasutatud) netorahavooga. [Viide: lepingulised varad; kasum (kahjum)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInDerivativeFinancialAssets

X duration, debit

label

Tuletisinstrumendist finantsvarade vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine

tava: IAS 7.20

documentation

Tuletisinstrumendist finantsvarade vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevusest saadud (põhitegevuses kasutatud) netorahavooga. [Viide: tuletisinstrumendist finantsvarad; kasum (kahjum)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInFinancialAssetsHeldForTrading

X duration, debit

label

Kauplemiseks hoitavate finantsvarade vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine

tava: IAS 7.20

documentation

Kauplemiseks hoitavate finantsvarade vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevusest saadud (põhitegevuses kasutatud) netorahavooga. [Viide: finantsvara; õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetud finantsvarad, liigitatud kauplemiseks hoitavaks; kasum (kahjum)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInInventories

X duration, debit

label

Varude vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine

tava: IAS 7.20 a

documentation

Varude vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevusest saadud (põhitegevuses kasutatud) netorahavooga. [Viide: varud; kasum (kahjum)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToBanks

X duration, debit

label

Pankadele antud laenude ja tehtud ettemaksete vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine

tava: IAS 7.20

documentation

Pankadele antud laenude ja tehtud ettemaksete vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevusest saadud (põhitegevuses kasutatud) netorahavooga. [Viide: laenud ja ettemaksed pankadele; kasum (kahjum)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToCustomers

X duration, debit

label

Klientidele antud laenude ja tehtud ettemaksete vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine

tava: IAS 7.20

documentation

Klientidele antud laenude ja tehtud ettemaksete vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevusest saadud (põhitegevuses kasutatud) netorahavooga. [Viide: laenud ja ettemaksed klientidele; kasum (kahjum)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherAssets

X duration, debit

label

Muude varade vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine

tava: IAS 7.20

documentation

Muude varade vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevusest saadud (põhitegevuses kasutatud) netorahavooga. [Viide: muud varad; kasum (kahjum)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherCurrentAssets

X duration, debit

label

Muude käibevarade vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine

tava: IAS 7.20

documentation

Muude käibevarade vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevusest saadud (põhitegevuses kasutatud) netorahavooga. [Viide: muu käibevara; kasum (kahjum)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherOperatingReceivables

X duration, debit

label

Muude põhitegevusega seotud nõuete vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine

tava: IAS 7.20 a

documentation

Muude põhitegevusega seotud nõuete vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevusest saadud (põhitegevuses kasutatud) netorahavooga. [Viide: kasum (kahjum)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInPrepaidExpenses

X duration, debit

label

Ettemakstud kulude vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine

tava: IAS 7.20

documentation

Ettemakstud kulude vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevusest saadud (põhitegevuses kasutatud) netorahavooga. [Viide: lühiajalised ettemakstud kulud; kasum (kahjum)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInReverseRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesBorrowed

X duration, debit

label

Pöördrepolepingute ja laenuks võetud väärtpaberite rahalise tagatise vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine

tava: IAS 7.20

documentation

Pöördrepolepingute ja laenuks võetud väärtpaberite rahalise tagatise vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevusest saadud (põhitegevuses kasutatud) netorahavooga. [Viide: pöördrepolepingud ja laenuks võetud väärtpaberite rahaline tagatis; kasum (kahjum)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAccountReceivable

X duration, debit

label

Ostjate vastu olevate nõuete vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine

tava: IAS 7.20 a

documentation

Ostjate vastu olevate nõuete vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevusest saadud (põhitegevuses kasutatud) netorahavooga. [Viide: kasum (kahjum)]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAndOtherReceivables

X duration, debit

label

Ostjate vastu olevate ja muude nõuete vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine

tava: IAS 7.20

documentation

Ostjate vastu olevate ja muude nõuete vähenemisega (suurenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevusest saadud (põhitegevuses kasutatud) netorahavooga. [Viide: nõuded ostjate vastu ja muud nõuded; kasum (kahjum)]

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxExpense

X duration, debit

label

Edasilükkunud tulumaksu kuluga seotud korrigeerimine

tava: IAS 7.20

documentation

Edasilükkunud tulumaksu kuluga seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevusest saadud (põhitegevuses kasutatud) netorahavooga. [Viide: edasilükkunud tulumaksu kulu (tulu); kasum (kahjum)]

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxOfPriorPeriods

X duration, debit

label

Eelmistel perioodidel edasilükkunud tulumaksuga seotud korrigeerimine

tava: IAS 12.80

documentation

Perioodil kajastatud tulumaksu kulu (tulu) korrigeerimine seoses eelmistel perioodidel edasilükkunud tulumaksu kuluga (tuluga).

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpense

X duration, debit

label

Amortisatsioonikuluga seotud korrigeerimine

tava: IAS 7.20 b

documentation

Amortisatsioonikuluga seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevusest saadud (põhitegevuses kasutatud) netorahavooga. [Viide: amortisatsioonikulu; kasum (kahjum)]

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpenseAndImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration, debit

label

Kasumiaruandes kajastatud amortisatsioonikulude ja vara väärtuse langusest tulenev kahjumiga (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamisega) seotud korrigeerimine

tava: IAS 7.20

documentation

Amortisatsioonikuluga ja vara väärtuse langusest tuleneva kahjumiga (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevusest saadud (põhitegevuses kasutatud) netorahavooga. [Viide: vara väärtuse langusest tulenev kahjum; amortisatsioonikulu; Kasumiaruandes kajastatud vara väärtuse langusest tulenev kahjum (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamine); kasum (kahjum)]

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationExpense

X duration, debit

label

Amortisatsioonikuluga seotud korrigeerimine

tava: IAS 7.20

documentation

Amortisatsioonikuluga seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevusest saadud (põhitegevuses kasutatud) netorahavooga. [Viide: kasum (kahjum)]

ifrs-full

AdjustmentsForDividendIncome

X duration, credit

label

Dividendituluga seotud korrigeerimine

tava: IAS 7.20

documentation

Dividendituluga seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevusest saadud (põhitegevuses kasutatud) netorahavooga. [Viide: dividenditulu; kasum (kahjum)]

ifrs-full

AdjustmentsForFairValueGainsLosses

X duration, debit

label

Õiglases väärtuses mõõdetud kahjumiga (kasumiga) seotud korrigeerimine

tava: IAS 7.20 b

documentation

Õiglases väärtuses mõõdetud kahjumiga (kasumiga) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevusest saadud (põhitegevuses kasutatud) netorahavooga. [Viide: kasum (kahjum)]

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceCosts

X duration, debit

label

Finantskuludega seotud korrigeerimine

tava: IAS 7.20 c

documentation

Finantskuludega seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevusest saadud (põhitegevuses kasutatud) netorahavooga. [Viide: finantskulud; kasum (kahjum)]

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncome

X duration, credit

label

Finantstuludega seotud korrigeerimine

tava: IAS 7.20

documentation

Finantstuludega seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevusest saadud (põhitegevuses kasutatud) netorahavooga. [Viide: finantstulud; kasum (kahjum)]

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncomeCost

X duration, credit

label

Finantstuludega (-kuludega) seotud korrigeerimine

tava: IAS 7.20

documentation

Neto finantstulu või -kuluga seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevusest saadud (põhitegevuses kasutatud) netorahavooga. [Viide: finantstulud (-kulud); kasum (kahjum)]

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalOfInvestmentsInSubsidiariesJointVenturesAndAssociates

X duration, credit

label

Tütarettevõtjatesse, ühisettevõtjatesse ja sidusettevõtjatesse tehtud investeeringute võõrandamisest tuleneva kasumiga (kahjumiga) seotud korrigeerimine

tava: IAS 7.20

documentation

Tütarettevõtjatesse, ühisettevõtjatesse ja sidusettevõtjatesse tehtud investeeringute võõrandamisest tuleneva kasumiga (kahjumiga) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevusest saadud (põhitegevuses kasutatud) netorahavooga. [Viide: sidusettevõtjad [member]; ühisettevõtjad [member]; tütarettevõtjad [member]; konsolideerimata finantsaruannetes kajastatud investeeringud tütarettevõtjatesse, ühisettevõtjatesse ja sidusettevõtjatesse; kasum (kahjum)]

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalsPropertyPlantAndEquipment

X duration, credit

label

Võõrandamisest tuleneva kasumiga (kahjumiga) seotud korrigeerimine, materiaalne põhivara

tava: IAS 7.20

documentation

Materiaalse põhivara võõrandamisest tuleneva kasumiga (kahjumiga) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevusest saadud (põhitegevuses kasutatud) netorahavooga. [Viide: kasum (kahjum); materiaalne põhivara; võõrandamine, materiaalne põhivara]

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueLessCostsToSellBiologicalAssets

X duration, credit

label

Õiglase väärtuse (millest on maha arvatud müügikulutused) muutusest tuleneva kasumiga (kahjumiga) seotud korrigeerimine, bioloogilised varad

tava: IAS 7.20

documentation

Bioloogiliste varade õiglase väärtuse (millest on maha arvatud müügikulutused) muutusest tuleneva kasumiga (kahjumiga) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevusest saadud (põhitegevuses kasutatud) netorahavooga. [Viide: bioloogilised varad; kasum (kahjum)]

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueOfDerivatives

X duration, credit

label

Tuletisinstrumentide õiglase väärtuse muutusest tuleneva kasumiga (kahjumiga) seotud korrigeerimine

tava: IAS 7.20

documentation

Tuletisinstrumentide õiglase väärtuse muutusest tuleneva kasumiga (kahjumiga) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevusest saadud (põhitegevuses kasutatud) netorahavooga. [Viide: õiglases väärtuses [member]; tuletisinstrumendid [member]; kasum (kahjum)]

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnFairValueAdjustmentInvestmentProperty

X duration, credit

label

Õiglase väärtuse korrigeerimisest tuleneva kasumiga (kahjumiga) seotud korrigeerimine, kinnisvarainvesteeringud

tava: IAS 7.20

documentation

Kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse korrigeerimisest tuleneva kasumiga (kahjumiga) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevusest saadud (põhitegevuses kasutatud) netorahavooga. [Viide: kinnisvarainvesteeringud; õiglase väärtuse korrigeerimisest tulenev kasum (kahjum), kinnisvarainvesteeringud; kasum (kahjum)]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossGoodwill

X duration, debit

label

Kasumiaruandes kajastatud vara väärtuse langusest tuleneva kahjumiga seotud korrigeerimine, firmaväärtus

tava: IAS 7.20

documentation

Kasumiaruandes kajastatud firmaväärtuse väärtuse langusest tuleneva kahjumiga seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevusest saadud (põhitegevuses kasutatud) netorahavooga. [Viide: firmaväärtus; vara väärtuse langusest tulenev kahjum; kasumiaruandes kajastatud vara väärtuse langusest tulenev kahjum]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration, debit

label

Kasumiaruandes kajastatud vara väärtuse langusest tuleneva kahjumiga (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamisega) seotud korrigeerimine

tava: IAS 7.20 b

documentation

Kasumiaruandes kajastatud vara väärtuse langusest tuleneva kahjumiga (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevusest saadud (põhitegevuses kasutatud) netorahavooga. [Viide: kasumiaruandes kajastatud vara väärtuse langusest tulenev kahjum (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamine)]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossExplorationAndEvaluationAssets

X duration, debit

label

Kasumiaruandes kajastatud vara väärtuse langusest tuleneva kahjumiga (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamisega) seotud korrigeerimine, uurimis- ja hindamistegevusega seotud varad

tava: IAS 7.20

documentation

Kasumiaruandes kajastatud uurimis- ja hindamistegevusega seotud varade väärtuse langusest tuleneva kahjumiga (varade väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevusest saadud (põhitegevuses kasutatud) netorahavooga. [Viide: uurimis- ja hindamistegevusega seotud varad [member]; vara väärtuse langusest tulenev kahjum; kasumiaruandes kajastatud vara väärtuse langusest tuleneva kahjumiga (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamisega) seotud korrigeerimine; kasumiaruandes kajastatud vara väärtuse langusest tulenev kahjum (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamine)]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossInventories

X duration, debit

label

Kasumiaruandes kajastatud vara väärtuse langusest tuleneva kahjumiga (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamisega) seotud korrigeerimine, varud

tava: IAS 7.20

documentation

Kasumiaruandes kajastatud varude väärtuse langusest tuleneva kahjumiga (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevusest saadud (põhitegevuses kasutatud) netorahavooga. [Viide: varud; vara väärtuse langusest tulenev kahjum; kasumiaruandes kajastatud vara väärtuse langusest tuleneva kahjumiga (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamisega) seotud korrigeerimine; kasumiaruandes kajastatud vara väärtuse langusest tulenev kahjum (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamine)]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossLoansAndAdvances

X duration, debit

label

Kasumiaruandes kajastatud vara väärtuse langusest tuleneva kahjumiga (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamisega) seotud korrigeerimine, laenud ja ettemaksed

tava: IAS 7.20

documentation

Kasumiaruandes kajastatud laenude ja ettemaksetega seotud varade väärtuse langusest tuleneva kahjumiga (varade väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevusest saadud (põhitegevuses kasutatud) netorahavooga. [Viide: kasumiaruandes kajastatud vara väärtuse langusest tuleneva kahjumiga (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamisega) seotud korrigeerimine]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

label

Kasumiaruandes kajastatud vara väärtuse langusest tuleneva kahjumiga (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamisega) seotud korrigeerimine, materiaalne põhivara

tava: IAS 7.20

documentation

Kasumiaruandes kajastatud materiaalse põhivara väärtuse langusest tuleneva kahjumiga (varade väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevusest saadud (põhitegevuses kasutatud) netorahavooga. [Viide: kasumiaruandes kajastatud vara väärtuse langusest tuleneva kahjumiga (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamisega) seotud korrigeerimine; materiaalne põhivara]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossTradeAndOtherReceivables

X duration, debit

label

Kasumiaruandes kajastatud vara väärtuse langusest tuleneva kahjumiga (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamisega) seotud korrigeerimine, nõuded ostjate vastu ja muud nõuded

tava: IAS 7.20

documentation

Kasumiaruandes kajastatud ostjate vastu olevate nõuete ja muud nõuete väärtuse langusest tuleneva kahjumiga (varade väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevusest saadud (põhitegevuses kasutatud) netorahavooga. [Viide: nõuded ostjate vastu ja muud nõuded; vara väärtuse langusest tulenev kahjum; kasumiaruandes kajastatud vara väärtuse langusest tuleneva kahjumiga (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamisega) seotud korrigeerimine; kasumiaruandes kajastatud vara väärtuse langusest tulenev kahjum (vara väärtuse langusest tuleneva kahjumi tühistamine)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncomeTaxExpense

X duration, debit

label

Tulumaksu kuluga seotud korrigeerimine

avalikustamine: IAS 7.35

documentation

Tulumaksu kuluga seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevusest saadud (põhitegevuses kasutatud) netorahavooga. [Viide: kasum (kahjum)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInContractLiabilities

X duration, debit

label

Lepinguliste kohustiste suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine

tava: IAS 7.20 a

documentation

Lepinguliste kohustiste suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevusest saadud (põhitegevuses kasutatud) netorahavooga. [Viide: lepingulised kohustised; kasum (kahjum)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncomeIncludingContractLiabilities

X duration, debit

label

Edasilükkunud tulu, sealhulgas lepinguliste kohustiste suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine

tava: IAS 7.20 a

documentation

Edasilükkunud tulu, sealhulgas lepinguliste kohustiste suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevusest saadud (põhitegevuses kasutatud) netorahavooga. [Viide: edasilükkunud tulu, sealhulgas lepingulised kohustised; kasum (kahjum)]

totalLabel

Edasilükkunud tulu, sealhulgas lepinguliste kohustiste suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine kokku

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncomeIncludingContractLiabilitiesAbstract

 

label

Edasilükkunud tulu, sealhulgas lepinguliste kohustiste suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncomeOtherThanContractLiabilities

X duration, debit

label

Muu edasilükkunud tulu kui lepingulised kohustised suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine

tava: IAS 7.20 a

documentation

Muu edasilükkunud tulu kui lepingulised kohustised suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevusest saadud (põhitegevuses kasutatud) netorahavooga. [Viide: muu edasilükkunud tulu kui lepingulised kohustised; kasum (kahjum)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromBanks

X duration, debit

label

Pankade hoiuste suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine

tava: IAS 7.20

documentation

Pankade hoiuste suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevusest saadud (põhitegevuses kasutatud) netorahavooga. [Viide: pankade hoiused; kasum (kahjum)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromCustomers

X duration, debit

label

Klientide hoiuste suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine

tava: IAS 7.20

documentation

Klientide hoiuste suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevusest saadud (põhitegevuses kasutatud) netorahavooga. [Viide: klientide hoiused; kasum (kahjum)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDerivativeFinancialLiabilities

X duration, debit

label

Tuletisinstrumendist finantskohustiste suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine

tava: IAS 7.20

documentation

Tuletisinstrumendist finantskohustiste suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevusest saadud (põhitegevuses kasutatud) netorahavooga. [Viide: tuletisinstrumendist finantskohustised; kasum (kahjum)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInEmployeeBenefitLiabilities

X duration, debit

label

Töötajate hüvitiste kohustiste suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine

tava: IAS 7.20

documentation

Töötajate hüvitiste kohustiste suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevusest saadud (põhitegevuses kasutatud) netorahavooga. [Viide: kasum (kahjum)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInFinancialLiabilitiesHeldForTrading

X duration, debit

label

Kauplemiseks hoitavate finantskohustiste suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine

tava: IAS 7.20

documentation

Kauplemiseks hoitavate finantskohustiste suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevusest saadud (põhitegevuses kasutatud) netorahavooga. [Viide: finantskohustised; õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetud finantskohustised, mis vastavad kauplemiseks hoidmise määratlusele; kasum (kahjum)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInInsuranceReinsuranceAndInvestmentContractLiabilities

X duration, debit

label

Kindlustus-, edasikindlustus- ja investeerimislepingutest tulenevate kohustiste suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine

tava: IAS 7.20

documentation

Kindlustus-, edasikindlustus- ja investeerimislepingutest tulenevate kohustiste suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevusest saadud (põhitegevuses kasutatud) netorahavooga. [Viide: Investeerimislepingutest tulenevad kohustised; väljastatud kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustised; kasum (kahjum)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherCurrentLiabilities

X duration, debit

label

Muude lühiajaliste kohustiste suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine

tava: IAS 7.20

documentation

Muude lühiajaliste kohustiste suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevusest saadud (põhitegevuses kasutatud) netorahavooga. [Viide: muud lühiajalised kohustised; kasum (kahjum)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherLiabilities

X duration, debit

label

Muude kohustiste suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine

tava: IAS 7.20

documentation

Muude kohustiste suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevusest saadud (põhitegevuses kasutatud) netorahavooga. [Viide: muud kohustised; kasum (kahjum)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherOperatingPayables

X duration, debit

label

Kreditoorse võlgnevuse suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine

tava: IAS 7.20 a

documentation

Kreditoorse võlgnevuse suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevusest saadud (põhitegevuses kasutatud) netorahavooga. [Viide: kasum (kahjum)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesLent

X duration, debit

label

Repolepingute ja laenuks antud väärtpaberite rahalise tagatise suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine

tava: IAS 7.20

documentation

Repolepingute ja laenuks võetud väärtpaberite rahalise tagatise suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevusest saadud (põhitegevuses kasutatud) netorahavooga. [Viide: repolepingud ja laenuks antud väärtpaberite rahaline tagatis; kasum (kahjum)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAccountPayable

X duration, debit

label

Tarnijate ees olevate võlgade suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine

tava: IAS 7.20 a

documentation

Tarnijate ees olevate võlgade suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevusest saadud (põhitegevuses kasutatud) netorahavooga. [Viide: kasum (kahjum)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAndOtherPayables

X duration, debit

label

Tarnijate ees olevate ja muude võlgade suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine

tava: IAS 7.20

documentation

Tarnijate ees olevate ja muude võlgade suurenemisega (vähenemisega) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevusest saadud (põhitegevuses kasutatud) netorahavooga. [Viide: võlad tarnijatele ja muud võlad; kasum (kahjum)]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseInOtherProvisionsArisingFromPassageOfTime

X duration, debit

label

Korrigeerimine seoses muude eraldiste aja jooksul suurenemisega

tava: IAS 7.20

documentation

Korrigeerimine seoses muude eraldiste aja jooksul suurenemisega, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevusest saadud (põhitegevuses kasutatud) netorahavooga. [Viide: kasum (kahjum); muud eraldised [member]]

ifrs-full

AdjustmentsForInterestExpense

X duration, debit

label

Intressikuluga seotud korrigeerimine

tava: IAS 7.20

documentation

Intressikuluga seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevusest saadud (põhitegevuses kasutatud) netorahavooga. [Viide: intressikulu; kasum (kahjum)]

ifrs-full

AdjustmentsForInterestIncome

X duration, credit

label

Intressituluga seotud korrigeerimine

tava: IAS 7.20

documentation

Intressituluga seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevusest saadud (põhitegevuses kasutatud) netorahavooga. [Viide: intressitulu; kasum (kahjum)]

ifrs-full

AdjustmentsForLossesGainsOnDisposalOfNoncurrentAssets

X duration, debit

label

Põhivarade müügikahjumiga (-kasumiga) seotud korrigeerimine

tava: IAS 7.14

documentation

Põhivarade müügikahjumiga (-kasumiga) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevusest saadud (põhitegevuses kasutatud) netorahavooga. [Viide: põhivara; kasum (kahjum)]

ifrs-full

AdjustmentsForProvisions

X duration, debit

label

Eraldistega seotud korrigeerimine

tava: IAS 7.20 b

documentation

Eraldistega seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevusest saadud (põhitegevuses kasutatud) netorahavooga. [Viide: eraldised; kasum (kahjum)]

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLoss

X duration, debit

label

Korrigeerimised, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit)

avalikustamine: IAS 7.20

documentation

Korrigeerimised, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevusest saadud (põhitegevuses kasutatud) netorahavooga. [Viide: kasum (kahjum)]

totalLabel

Korrigeerimised kasumi (kahjumi) kooskõlastavaks võrdlemiseks kokku

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLossAbstract

 

label

Korrigeerimised kasumi (kahjumi) kooskõlastavaks võrdlemiseks [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentsForSharebasedPayments

X duration, debit

label

Aktsiapõhiste maksetega seotud korrigeerimine

tava: IAS 7.20 b

documentation

Aktsiapõhiste maksetega seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevusest saadud (põhitegevuses kasutatud) netorahavooga. [Viide: kasum (kahjum)]

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfAssociates

(X) duration, credit

label

Sidusettevõtjate jaotamata kasumiga seotud korrigeerimine

tava: IAS 7.20 b

documentation

Sidusettevõtjate jaotamata kasumiga seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevusest saadud (põhitegevuses kasutatud) netorahavooga. [Viide: sidusettevõtjad [member]; kasum (kahjum)]

negatedLabel

Sidusettevõtjate jaotamata kasumiga seotud korrigeerimine

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfInvestmentsAccountedForUsingEquityMethod

X duration, credit

label

Kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringute jaotamata kasumiga seotud korrigeerimine

tava: IAS 7.20

documentation

Kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringute jaotamata kasumiga seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevusest saadud (põhitegevuses kasutatud) netorahavooga. [Viide: kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringud; kasum (kahjum)]

ifrs-full

AdjustmentsForUnrealisedForeignExchangeLossesGains

X duration, debit

label

Vahetuskursside muutustest tuleneva realiseerimata kahjumiga (kasumiga) seotud korrigeerimine

näide: IAS 7 - A muu üksuse kui finantsasutuse rahavoogude aruanne, tava: IAS 7.20 b

documentation

Vahetuskursside muutustest tuleneva realiseerimata kahjumiga (kasumiga) seotud korrigeerimine, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevusest saadud (põhitegevuses kasutatud) netorahavooga. [Viide: kasum (kahjum)]

ifrs-full

AdjustmentsToProfitLossForInterestAndDividendsOnEquityInstrumentsOtherThanPreferenceSharesAndParticipatingEquityInstruments

(X) duration, debit

label

Kasumi (kahjumi) korrigeerimine muude omakapitaliinstrumentide kui eelisaktsiad ja lisaõigustega omakapitaliinstrumendid intresside ja dividendide puhul

tava: IAS 33.70 a

documentation

Korrigeerimised emaettevõtja omanikele omistatava kasumi (kahjumi) kooskõlastavaks võrdlemiseks lugejaga, mida on kasutatud baasaktsiakasumi (-kahjumi) arvutamiseks ja mis tuleneb muude omakapitaliinstrumentide kui eelisaktsiad ja lisaõigustega omakapitaliinstrumendid intressidest ja dividendidest.

negatedLabel

Kasumi (kahjumi) korrigeerimine muude omakapitaliinstrumentide kui eelisaktsiad ja lisaõigustega omakapitaliinstrumendid intresside ja dividendide puhul

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossAttributableToOwnersOfParentToNumeratorUsedInCalculatingBasicEarningsPerShare

(X) duration, debit

label

Korrigeerimised emaettevõtja omanikele omistatava kasumi (kahjumi) kooskõlastavaks võrdlemiseks lugejaga, mida on kasutatud baasaktsiakasumi arvutamisel

avalikustamine: IAS 33.70 a

documentation

Korrigeerimine emaettevõtjale omistatava kasumi (kahjumi) kooskõlastavaks võrdlemiseks lugejaga, mida on kasutatud baasaktsiakasumi arvutamisel. See on kõigi instrumendiliikide kooskõlastava võrdlemise kogusumma, mis mõjutab baasaktsiakasumit.

negatedTotalLabel

Korrigeerimised kokku emaettevõtja omanikele omistatava kasumi (kahjumi) kooskõlastavaks võrdlemiseks lugejaga, mida on kasutatud baasaktsiakasumi arvutamisel

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossOtherThanChangesInWorkingCapital

X duration, debit

label

Muud korrigeerimised kui muudatused käibekapitalis, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit)

tava: IAS 7.20

documentation

Muud korrigeerimised kui muudatused käibekapitalis, et kooskõlastavalt võrrelda kasumit (kahjumit) põhitegevusest saadud (põhitegevuses kasutatud) netorahavooga. [Viide: kasum (kahjum)]

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossToNumeratorUsedInCalculatingBasicEarningsPerShareAbstract

 

label

Korrigeerimised kasumi (kahjumi) kooskõlastavaks võrdlemiseks lugejaga, mida on kasutatud baasaktsiakasumi arvutamisel [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossToNumeratorUsedInCalculatingEarningsPerShareAbstract

 

label

Korrigeerimised kasumi (kahjumi) kooskõlastavaks võrdlemiseks lugejaga, mida on kasutatud aktsiakasumi arvutamisel [abstract]

 

ifrs-full

AdjustmentToCarryingAmountsReportedUnderPreviousGAAP

X instant, debit

label

Eelmise raamatupidamistava (GAAP) kohaste investeeringute bilansiliste jääkmaksumuste summaarne korrigeerimine

avalikustamine: IFRS 1.31 c

documentation

Eelmise raamatupidamistava (GAAP) kohaste tütarettevõtjatesse, ühisettevõtjatesse või sidusettevõtjatesse tehtud investeeringute bilansiliste jääkmaksumuste summaarne korrigeerimine üksuse esimestes IFRSi kohastes finantsaruannetes. [Viide: sidusettevõtjad [member]; bilansiline jääkmaksumus [member]; ühisettevõtjad [member]; eelmine raamatupidamistava (GAAP) [member]; tütarettevõtjad [member]; konsolideerimata finantsaruannetes kajastatud investeeringud tütarettevõtjatesse, ühisettevõtjatesse ja sidusettevõtjatesse; IFRSid [member]]

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceMeasurementInputMember

member

label

Parima ostu- ja müügihinna keskmise hinna korrigeerimine, mõõtmissisend [member]

näide: IFRS 13.B36 c

documentation

See liige kajastab ostu- ja müügihinna keskmise hinna korrigeerimist, mida kasutatakse mõõtmissisendina.

ifrs-full

AdjustmentToProfitLossForPreferenceShareDividends

(X) duration, debit

label

Kasumi (kahjumi) korrigeerimine eelisaktsiate dividendide puhul

näide: IAS 33 -, näide: 12 Baasaktsiakasumi ja lahjendatud aktsiakasumi arvutamine ja esitamine (põhjalik), näide: , näide: IAS 33.70 a

documentation

Kasumi (kahjumi) korrigeerimine lisaõigusteta eelisaktsiate dividendide puhul, et arvutada emaettevõtja lihtaktsiate omanikele omistatav kasum (kahjum). [Viide: eelisaktsiad [member]; kasum (kahjum)]

negatedLabel

Kasumi (kahjumi) korrigeerimine eelisaktsiate dividendide puhul

ifrs-full

AdministrationCostsNotReflectedInReturnOnPlanAssetsDefinedBenefitPlans

X duration, debit

label

Halduskulud, mis ei kajastu plaani varade tulus, kindlaksmääratud hüvitistega plaanid

tava: IAS 19.135 b

documentation

Kindlaksmääratud hüvitistega plaanidega seotud selliste halduskulude summa jooksval perioodil, mis ei kajastu plaani varade tulus. [Viide: halduskulud; töösuhtejärgsete hüvitiste kulud kasumiaruandes, kindlaksmääratud hüvitistega plaanid] [Vastand: kindlaksmääratud hüvitiste netokohustise (netovara) suurenemine (vähenemine), mis tuleneb halduskuludest, mis ei kajastu plaani varade tulus; tulu plaani varadest, v. a intressitulu või -kulu, pärast tulumaksu, kindlaksmääratud hüvitistega plaanid; tulu plaani varadest, v. a intressitulu või -kulu, enne tulumaksu, kindlaksmääratud hüvitistega plaanid]

ifrs-full

AdministrativeExpense

(X) duration, debit

label

Halduskulud

näide: IAS 1.103, avalikustamine: IAS 1.99, avalikustamine: IAS 26.35 b (vi)

documentation

Kulud, mille üksus liigitab halduskuludeks.

negatedLabel

Halduskulud

ifrs-full

Advances

X instant, credit

label

Saadud ettemaksed, mis kajastavad lühiajalisi lepingulisi kohustisi teataval ajahetkel täidetavate toimingukohustuste puhul

tava: IAS 1.55, tava: IAS 1.78

documentation

Selliste saadud ettemaksete summa, mis kajastavad lepingulisi kohustisi teataval ajahetkel täidetavate toimingukohustuste puhul. [Viide: lepingulised kohustised; teataval ajahetkel täidetavad toimingukohustused [member]]

ifrs-full

AdvertisingExpense

X duration, debit

label

Reklaamikulu

tava: IAS 1.112 c

documentation

Reklaamiga seotud kulu.

ifrs-full

AggregateAdjustmentToCarryingValueReportedUnderPreviousGAAPMember

member

label

Eelmise raamatupidamistava (GAAP) kohaste bilansiliste jääkmaksumuste summaarne korrigeerimine [member]

avalikustamine: IFRS 1.30 b

documentation

See liige kajastab eelmise raamatupidamistava (GAAP) kohaste bilansiliste jääkmaksumuste summaarset korrigeerimist. [Viide: bilansiline jääkmaksumus [member]; eelmine raamatupidamistava (GAAP) [member]]

ifrs-full

AggregateContinuingAndDiscontinuedOperationsMember

member

label

Jätkuvad ja lõpetatud tegevusvaldkonnad kokku [member]

avalikustamine: IFRS 5 - Esitamine ja avalikustamine

documentation

See liige kajastab jätkuvate ja lõpetatud tegevusvaldkondade kogusummat. [Viide: lõpetatud tegevusvaldkonnad [member]; jätkuvad tegevusvaldkonnad [member]]

ifrs-full

AggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognised

X instant

label

Esmasel kajastamisel kajastatud õiglase väärtuse ja tehinguhinna vaheline erinevus kokku, mida tuleb veel kasumiaruandes kajastada

avalikustamine: IFRS 7.28 b

documentation

Esmasel kajastamisel kajastatud finantsinstrumentide õiglase väärtuse ja tehinguhinna vaheline erinevus kokku, mida tuleb veel kasumiaruandes kajastada. [Viide: finantsinstrumendid, klass [member]]

periodStartLabel

Esmasel kajastamisel kajastatud õiglase väärtuse ja veel kasumiaruandes kajastada tuleva tehinguhinna vaheline koonderinevus perioodi alguses

periodEndLabel

Esmasel kajastamisel kajastatud õiglase väärtuse ja veel kasumiaruandes kajastada tuleva tehinguhinna vaheline koonderinevus perioodi lõpus

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialAssociatesMember

member

label

Individuaalselt ebaolulised sidusettevõtjad kokku [member]

avalikustamine: IFRS 12.21 c (ii), avalikustamine: Kehtiv kuni 1.1.2023 IFRS 4.39J b, avalikustamine: Kehtiv alates IFRS 9 esmakordsest kohaldamisest IFRS 4.39M b

documentation

See liige kajastab individuaalselt ebaoluliste sidusettevõtjate kogusummat. [Viide: sidusettevõtjad [member]]

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialBusinessCombinationsMember

member

label

Individuaalselt ebaolulised äriühendused kokku [member]

avalikustamine: IFRS 3.B65

documentation

See liige kajastab individuaalselt ebaoluliste äriühenduste kogusummat. [Viide: äriühendused [member]]

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialJointVenturesMember

member

label

Individuaalselt ebaolulised ühisettevõtjad kokku [member]

avalikustamine: IFRS 12.21 c (i), avalikustamine: Kehtiv kuni 1.1.2023 IFRS 4.39J b, avalikustamine: Kehtiv alates IFRS 9 esmakordsest kohaldamisest IFRS 4.39M b

documentation

See liige kajastab individuaalselt ebaoluliste ühisettevõtjate kogusummat. [Viide: ühisettevõtjad [member]]

ifrs-full

AggregatedMeasurementMember

member [default]

label

Summeeritud mõõtmine [member]

avalikustamine: IAS 40.32A, avalikustamine: IAS 41.50, avalikustamine: IFRS 13.93 a

documentation

See liige kajastab mõõtmise kõiki liike. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Mõõtmine“ standardväärtust.

ifrs-full

AggregatedTimeBandsMember

member

label

Ajavahemikud kokku [member]

avalikustamine: IAS 1.61, näide: IAS 19.147 c, avalikustamine: IFRS 15.120 b (i), avalikustamine: IFRS 16.94, avalikustamine: IFRS 16.97, avalikustamine: Kehtiv alates 1.1.2023 IFRS 17.109, avalikustamine: Kehtiv alates 1.1.2023 IFRS 17.109A, avalikustamine: Kehtiv alates 1.1.2023 IFRS 17.120, avalikustamine: Kehtiv alates 1.1.2023 IFRS 17.132 b, avalikustamine: IFRS 7.23B a, näide: IFRS 7.B11, näide: IFRS 7.B35

documentation

See liige kajastab ajavahemikke kokku. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Lõpptähtaeg“ standardväärtust.

ifrs-full

AggregateNotSignificantIndividualAssetsOrCashgeneratingUnitsMember

member

label

Sellised raha teenivad üksused kokku, mille puhul ei ole firmaväärtuse või piiramatu kasuliku elueaga immateriaalsete varade bilansiline jääkmaksumus suur [member]

avalikustamine: IAS 36.135

documentation

See liige kajastab selliseid raha teenivad üksused kokku, mille puhul ei ole firmaväärtuse või piiramatu kasuliku elueaga immateriaalsete varade bilansiline jääkmaksumus suur. [Viide: raha teenivad üksused [member]; firmaväärtus; muu immateriaalne vara kui firmaväärtus]

ifrs-full

AggregateOfFairValuesMember

member [default]

label

Õiglane väärtus kokku [member]

avalikustamine: IFRS 1.30 a

documentation

See liige kajastab õiglase väärtuse kogusummat. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Õiglane väärtus tuletatud soetusmaksumusena“ standardväärtust.

ifrs-full

AgriculturalProduceByGroupAxis

axis

label

Põllumajandustoodang rühmade kaupa [axis]

tava: IAS 41.46 b (ii)

documentation

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli liikmete ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

ifrs-full

AgriculturalProduceGroupMember

member [default]

label

Põllumajandustoodang, rühm [member]

tava: IAS 41.46 b (ii)

documentation

See liige kajastab rühmade kaupa liigitatud põllumajandustoodangut. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Põllumajandustoodang rühmade kaupa“ standardväärtust. [Viide: põllumajandustoodangu lühiajaline varu]

ifrs-full

Aircraft

X instant, debit

label

Lennuk

näide: IAS 16.37 e

documentation

Materiaalne põhivara, mis on üksuse tegevuses kasutatav lennuk.

ifrs-full

AircraftMember

member

label

Lennuk [member]

näide: IAS 16.37 e

documentation

See liige kajastab sellise materiaalse põhivara klassi, mis on üksuse tegevuses kasutatav lennuk. [Viide: materiaalne põhivara]

ifrs-full

AirportLandingRightsMember

member

label

Lennujaamas maandumise õigused [member]

tava: IAS 38.119

documentation

See liige kajastab lennujaamas maandumise õigusi.

ifrs-full

AllLevelsOfFairValueHierarchyMember

member [default]

label

Kõik õiglase väärtuse hierarhia tasemed [member]

avalikustamine: IAS 19.142, avalikustamine: IFRS 13.93 b

documentation

See liige kajastab kõiki õiglase väärtuse hierarhia tasemeid. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Õiglase väärtuse hierarhia tasemed“ standardväärtust.

ifrs-full

AllOtherSegmentsMember

member

label

Kõik muud segmendid [member]

avalikustamine: IFRS 15.115, avalikustamine: IFRS 8.16

documentation

See liige kajastab äritegevust ja tegevussegmente, mida ei kajastata aruandluses.

ifrs-full

AllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X instant, credit

label

Allahindluse konto finantsvarade krediidikahju kajastamiseks

avalikustamine: Kehtiv kuni 1.1.2023 IFRS 7.16

documentation

Sellise allahindluse konto summa, mida kasutatakse selleks, et kajastada finantsvarade väärtuse langust krediidikahju tõttu. [Viide: finantsvara]

periodStartLabel

Allahindluse konto finantsvarade krediidikahju kajastamiseks perioodi alguses

periodEndLabel

Allahindluse konto finantsvarade krediidikahju kajastamiseks perioodi lõpus

ifrs-full

AllowanceForCreditLossesMember

member

label

Krediidikahju allahindlus [member]

tava: IAS 12.81 g

documentation

See liige kajastab allahindluse kontot, mida kasutatakse selleks, et kajastada finantsvarade väärtuse langust krediidikahju tõttu.

ifrs-full

AllTypesOfDepositaryReceiptsMember

member

label

Igat liiki hoidmistunnistused [member]

tava: IAS 1.112 c

documentation

See liige kajastab hoidmistunnistuste kõiki liike.

ifrs-full

AllYearsOfInsuranceClaimMember

member [default]

label

Kõik kindlustusnõude aastad [member]

avalikustamine: Kehtiv alates 1.1.2023 IFRS 17.130

documentation

See liige kajastab kõiki kindlustusnõuete aastaid. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Kõik kindlustusnõude aastad“ standardväärtust.

ifrs-full

AmortisationAssetsRecognisedFromCostsIncurredToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X duration, debit

label

Amortisatsioon, kliendilepingu sõlmimise või täitmise eesmärgil tehtud kulutuste põhjal kajastatud varad

avalikustamine: IFRS 15.128 b

documentation

Kliendilepingu sõlmimise või täitmise eesmärgil tehtud kulutuste põhjal kajastatud varade amortisatsiooni summa. [Viide: kliendilepingu sõlmimise või täitmise eesmärgil tehtud kulutuste põhjal kajastatud varad; amortisatsioonikulu]

ifrs-full

AmortisationDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

(X) duration, credit

label

Amortisatsioon, kindlustuslepingutest tulenevad kapitaliseeritud sõlmimisväljaminekud

näide: Kehtiv kuni 1.1.2023 IFRS 4.37 e, näide: Kehtiv kuni 1.1.2023 IFRS 4.IG39 c

documentation

Kindlustuslepingutest tulenevate kapitaliseeritud sõlmimisväljaminekute amortisatsiooni summa. [Viide: kindlustuslepingutest tulenevad kapitaliseeritud sõlmimisväljaminekud; amortisatsioonikulu; kindlustuslepingute liigid [member]]

negatedLabel

Amortisatsioon, kindlustuslepingutest tulenevad kapitaliseeritud sõlmimisväljaminekud

ifrs-full

AmortisationExpense

X duration, debit

label

Amortisatsioonikulu

tava: IAS 1.112 c

documentation

Amortisatsioonikulu. Amortisatsioon on immateriaalse vara amortiseeritava osa süstemaatiline eraldamine varast selle kasuliku eluea jooksul.

ifrs-full

AmortisationIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

(X) duration

label

Amortisatsioon, muu immateriaalne vara kui firmaväärtus

avalikustamine: IAS 38.118 e (vi)

documentation

Muu immateriaalse vara kui firmaväärtus amortisatsiooni summa. [Viide: amortisatsioonikulu; muu immateriaalne vara kui firmaväärtus]

commentaryGuidance

Selle elemendi puhul tuleks tavaliselt sisestada positiivne XBRL-väärtus. Kui seda elementi kasutatakse koos viidatud liikmetega, võib olla vaja sisestada negatiivne XBRL-väärtus. [Viide: akumuleeritud kulum ja amortisatsioon [member]; akumuleeritud kulum, amortisatsioon ja väärtuse langus [member]; väärtuse akumuleeritud langus [member]; eelmise raamatupidamistava (GAAP) kohaste bilansiliste jääkmaksumuste summaarne korrigeerimine [member]; vara ülemmäära mõju [member]; IFRSidele ülemineku mõju [member]; segmentidevaheliste summade elimineerimine [member]; raha teeniva üksuse raha laekumiste (väljamaksete) finantsprognoos, mõõtmissisend [member]; raha teeniva üksuse kasumi (kahjumi) finantsprognoos, mõõtmissisend [member]; suurenemine (vähenemine) arvestusmeetodi muudatuste tõttu [member]; suurenemine (vähenemine) arvestusmeetodi muudatuste ja eelneva perioodi vigade korrigeerimise tõttu [member]; suurenemine (vähenemine) IFRSidega nõutud arvestusmeetodi muudatuste tõttu [member]; suurenemine (vähenemine) eelneva perioodi vigade korrigeerimiste tõttu [member]; suurenemine (vähenemine) IFRSi nõudest kõrvalekaldumise tõttu [member]; suurenemine (vähenemine) arvestusmeetodi vabatahtlike muudatuste tõttu [member]; olulised võrreldavad kirjed [member]; plaani varad [member]; kindlaksmääratud hüvitiste kohustuse nüüdisväärtus [member]; ümberliigitatud summa [member]; edasikindlustaja osalus kindlustuslepingutest tulenevas summas [member]; riskide hajutamise mõju [member]; omaaktsiad [member]]

negatedLabel

Amortisatsioon, muu immateriaalne vara kui firmaväärtus

ifrs-full

AmortisationMethodIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

text

label

Amortisatsioonimeetod, muu immateriaalne vara kui firmaväärtus

avalikustamine: IAS 38.118 b

documentation

Muu immateriaalse vara kui firmaväärtus puhul selle piiratud kasuliku eluea jooksul kasutatud amortisatsioonimeetod. [Viide: muu immateriaalne vara kui firmaväärtus; amortisatsioonikulu]

ifrs-full

AmortisationOfGainsAndLossesArisingOnBuyingReinsurance

X duration, debit

label

Edasikindlustuse ostmisest tuleneva kahjumi (kasumi) amortisatsioon

avalikustamine: Kehtiv kuni 1.1.2023 IFRS 4.37 b (ii)

documentation

Edasikindlustuse ostmisest tuleneva edasilükatud kahjumi (kasumi) amortisatsiooni summa. [Viide: amortisatsioonikulu; edasikindlustuse ostmisest tulenev kasum või kahjum, mis kajastatakse kasumiaruandes]

ifrs-full

AmortisationRateIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X.XX duration

label

Amortisatsioonimäär, muu immateriaalne vara kui firmaväärtus

avalikustamine: IAS 38.118 a

documentation

Amortisatsioonimäär, mida kasutatakse muu immateriaalse vara kui firmaväärtus puhul. [Viide: muu immateriaalne vara kui firmaväärtus]

ifrs-full

AmountByWhichFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

label

Summa, mille võrra krediidituletisinstrumendid või sarnased instrumendid, mis on seotud õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetava varana määratletud finantsvaradega, maandavad maksimaalset krediidiriski.

avalikustamine: IFRS 7.9 b

documentation

Summa, mille võrra krediidituletisinstrumendid või sarnased instrumendid, mis on seotud õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetava varana määratletud finantsvaradega, maandavad maksimaalset krediidiriski. [Viide: laenud ja nõuded; krediidirisk [member]; tuletisinstrumendid [member]; maksimaalne krediidirisk; finantsvara]

commentaryGuidance

Selle elemendi puhul tuleks tavaliselt sisestada positiivne XBRL-väärtus. Kui seda elementi kasutatakse koos viidatud liikmetega, võib olla vaja sisestada negatiivne XBRL-väärtus. [Viide: akumuleeritud kulum ja amortisatsioon [member]; akumuleeritud kulum, amortisatsioon ja väärtuse langus [member]; väärtuse akumuleeritud langus [member]; eelmise raamatupidamistava (GAAP) kohaste bilansiliste jääkmaksumuste summaarne korrigeerimine [member]; vara ülemmäära mõju [member]; IFRSidele ülemineku mõju [member]; segmentidevaheliste summade elimineerimine [member]; raha teeniva üksuse raha laekumiste (väljamaksete) finantsprognoos, mõõtmissisend [member]; raha teeniva üksuse kasumi (kahjumi) finantsprognoos, mõõtmissisend [member]; suurenemine (vähenemine) arvestusmeetodi muudatuste tõttu [member]; suurenemine (vähenemine) arvestusmeetodi muudatuste ja eelneva perioodi vigade korrigeerimise tõttu [member]; suurenemine (vähenemine) IFRSidega nõutud arvestusmeetodi muudatuste tõttu [member]; suurenemine (vähenemine) eelneva perioodi vigade korrigeerimiste tõttu [member]; suurenemine (vähenemine) IFRSi nõudest kõrvalekaldumise tõttu [member]; suurenemine (vähenemine) arvestusmeetodi vabatahtlike muudatuste tõttu [member]; olulised võrreldavad kirjed [member]; plaani varad [member]; kindlaksmääratud hüvitiste kohustuse nüüdisväärtus [member]; ümberliigitatud summa [member]; edasikindlustaja osalus kindlustuslepingutest tulenevas summas [member]; riskide hajutamise mõju [member]; omaaktsiad [member]]

ifrs-full

AmountByWhichLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

label

Summa, mille võrra krediidituletisinstrumendid või sarnased instrumendid, mis on seotud laenude või nõuetega, maandavad maksimaalset krediidiriski.

avalikustamine: Kehtiv kuni 1.1.2023 IFRS 7.9 b

documentation

Summa, mille võrra krediidituletisinstrumendid või sarnased instrumendid, mis on seotud laenude või nõuetega, maandavad maksimaalset krediidiriski. [Viide: laenud ja nõuded; krediidirisk [member]; maksimaalne krediidirisk; tuletisinstrumendid [member]]

commentaryGuidance

Selle elemendi puhul tuleks tavaliselt sisestada positiivne XBRL-väärtus. Kui seda elementi kasutatakse koos viidatud liikmetega, võib olla vaja sisestada negatiivne XBRL-väärtus. [Viide: akumuleeritud kulum ja amortisatsioon [member]; akumuleeritud kulum, amortisatsioon ja väärtuse langus [member]; väärtuse akumuleeritud langus [member]; eelmise raamatupidamistava (GAAP) kohaste bilansiliste jääkmaksumuste summaarne korrigeerimine [member]; vara ülemmäära mõju [member]; IFRSidele ülemineku mõju [member]; segmentidevaheliste summade elimineerimine [member]; raha teeniva üksuse raha laekumiste (väljamaksete) finantsprognoos, mõõtmissisend [member]; raha teeniva üksuse kasumi (kahjumi) finantsprognoos, mõõtmissisend [member]; suurenemine (vähenemine) arvestusmeetodi muudatuste tõttu [member]; suurenemine (vähenemine) arvestusmeetodi muudatuste ja eelneva perioodi vigade korrigeerimise tõttu [member]; suurenemine (vähenemine) IFRSidega nõutud arvestusmeetodi muudatuste tõttu [member]; suurenemine (vähenemine) eelneva perioodi vigade korrigeerimiste tõttu [member]; suurenemine (vähenemine) IFRSi nõudest kõrvalekaldumise tõttu [member]; suurenemine (vähenemine) arvestusmeetodi vabatahtlike muudatuste tõttu [member]; olulised võrreldavad kirjed [member]; plaani varad [member]; kindlaksmääratud hüvitiste kohustuse nüüdisväärtus [member]; ümberliigitatud summa [member]; edasikindlustaja osalus kindlustuslepingutest tulenevas summas [member]; riskide hajutamise mõju [member]; omaaktsiad [member]]

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountCreditBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyReversible

X instant, debit

label

Summa, mille võrra on vähendatud reguleeritud hinnatingimustes müügitulu kreeditsaldot, kuna see ei ole enam täielikult tühistatav

avalikustamine: IFRS 14.36

documentation

Summa, mille võrra on vähendatud reguleeritud hinnatingimustes müügitulu kreeditsaldot, kuna see ei ole enam täielikult tühistatav. [Viide: reguleeritud hinnatingimustes müügitulu kreeditsaldo]

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountDebitBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyRecoverable

X instant, credit

label

Summa, mille võrra on vähendatud reguleeritud hinnatingimustes müügitulu deebetsaldot, kuna see ei ole enam täielikult kaetav

avalikustamine: IFRS 14.36

documentation

Summa, mille võrra on vähendatud reguleeritud hinnatingimustes müügitulu deebetsaldot, kuna see ei ole enam täielikult kaetav. [Viide: reguleeritud hinnatingimustes müügitulu deebetsaldo]

ifrs-full

AmountByWhichUnitsRecoverableAmountExceedsItsCarryingAmount

X instant, debit

label

Summa, mille võrra üksuse kaetav väärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust

avalikustamine: IAS 36.134 f (i), avalikustamine: IAS 36.135 e (i)

documentation

Summa, mille võrra raha teeniva üksuse (üksuste rühma) kaetav väärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust. [Viide: bilansiline jääkmaksumus [member]; raha teenivad üksused [member]]

ifrs-full

AmountByWhichValueAssignedToKeyAssumptionMustChangeInOrderForUnitsRecoverableAmountToBeEqualToCarryingAmount

X.XX instant

label

Summa, mille võrra peamisele eeldusele omistatud väärtus peab muutuma, et üksuse kaetav väärtus oleks võrdne bilansilise jääkmaksumusega

avalikustamine: IAS 36.134 f (iii), avalikustamine: IAS 36.135 e (iii)

documentation

Summa, mille võrra peamisele eeldusele omistatud väärtus peab muutuma, et üksuse kaetav väärtus oleks võrdne tema bilansilise jääkmaksumusega. [Viide: bilansiline jääkmaksumus [member]]

ifrs-full

AmountIncurredByEntityForProvisionOfKeyManagementPersonnelServicesProvidedBySeparateManagementEntity

X duration, debit

label

Eraldiseisva valitsemisüksuse osutatavate juhtkonna võtmeisiku teenuste osutamiseks üksuse kulutatud summa

avalikustamine: IAS 24.18A

documentation

Summa, mille üksus on kulutanud eraldiseisva valitsemisüksuse osutatavate juhtkonna võtmeisiku teenuste osutamiseks. [Viide: üksuse või emaettevõtja juhtkonna võtmeisikud [member]; eraldiseisev valitsemisüksus [member]]

ifrs-full

AmountOfReclassificationsOrChangesInPresentation

X duration

label

Esitusviisi muutuste või kirjete ümberliigituse summa

avalikustamine: IAS 1.41 b

documentation

Summa, mis on ümber liigitatud, kui üksus muudab finantsaruannetes esitusviisi või liigitust.

ifrs-full

AmountPresentedInOtherComprehensiveIncomeRealisedAtDerecognition

X duration

label

Muus koondkasumis esitatud summa, mis finantskohustiste kajastamise lõpetamisel realiseeriti

avalikustamine: IFRS 7.10 d

documentation

Muus koondkasumis esitatud summa, mis õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande määratletud finantskohustiste kajastamise lõpetamisel realiseeriti. [Viide: muu koondkasum]

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproach

X duration, debit

label

Kattuvusel põhinevat lähenemisviisi kohaldades kasumiaruandest muusse koondkasumisse ümber liigitatud summa

avalikustamine: Kehtiv alates IFRS 9 esmakordsest kohaldamisest IFRS 4.35D a

documentation

Kattuvusel põhinevat lähenemisviisi kohaldades kasumiaruandest muusse koondkasumisse ümber liigitatud summa, mis esitatakse eraldi kirjena kasumiaruandes.

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachNewlyDesignatedFinancialAssets

X duration, debit

label

Kattuvusel põhinevat lähenemisviisi kohaldades kasumiaruandest muusse koondkasumisse ümber liigitatud summa, vastselt määratletud finantsvarad

avalikustamine: Kehtiv alates IFRS 9 esmakordsest kohaldamisest IFRS 4.39L f (i)

documentation

Kattuvusel põhinevat lähenemisviisi kohaldades seoses vastselt määratletud finantsvaradega kasumiaruandest muusse koondkasumisse ümber liigitatud summa.

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachBeforeTax

X duration, credit

label

Kattuvusel põhinevat lähenemisviisi kohaldades kasumiaruandest muusse koondkasumisse ümber liigitatud summa, enne tulumaksu

avalikustamine: Kehtiv alates IFRS 9 esmakordsest kohaldamisest IFRS 4.35D b

documentation

Kattuvusel põhinevat lähenemisviisi kohaldades kasumiaruandest muusse koondkasumisse ümber liigitatud summa, enne tulumaksu. [Viide: muu koondkasum]

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachNetOfTax

X duration, credit

label

Kattuvusel põhinevat lähenemisviisi kohaldades kasumiaruandest muusse koondkasumisse ümber liigitatud summa, pärast tulumaksu

avalikustamine: Kehtiv alates IFRS 9 esmakordsest kohaldamisest IFRS 4.35D b

documentation

Kattuvusel põhinevat lähenemisviisi kohaldades kasumiaruandest muusse koondkasumisse ümber liigitatud summa, pärast tulumaksu. [Viide: muu koondkasum]

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSale

X instant, credit

label

Summa, mis on kajastatud muus koondasumis ja akumuleeritud omakapitalis seoses müügiks hoitavaks liigitatud põhivarade või müügigruppidega

näide: IFRS 5 -, näide: 12, avalikustamine: IFRS 5.38

documentation

Summa, mis on kajastatud muus koondasumis ja akumuleeritud omakapitalis seoses müügiks hoitavaks liigitatud põhivarade või müügigruppidega. [Viide: müügiks hoitavaks liigitatud põhivarad või müügigrupid; muud reservid; muu koondkasum; müügiks hoitavaks liigitatud müügigrupid [member]]

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSaleMember

member

label

Summa, mis on kajastatud muus koondasumis ja akumuleeritud omakapitalis seoses müügiks hoitavaks liigitatud põhivarade või müügigruppidega [member]

näide: IFRS 5 -, näide: 12, avalikustamine: IFRS 5.38

documentation

See liige kajastab omakapitali komponenti, mis tuleneb summadest, mis on kajastatud muus koondasumis ja akumuleeritud omakapitalis seoses müügiks hoitavaks liigitatud põhivarade või müügigruppidega. [Viide: müügiks hoitavaks liigitatud põhivarad või müügigrupid; muu koondkasum]

ifrs-full

AmountRecognisedInProfitOrLossForReportingPeriodToReflectChangesInLeasePaymentsThatAriseFromRentConcessionsOccurringAsDirectConsequenceOfCovid19PandemicToWhichLesseeAppliedPracticalExpedientInParagraph46AOfIFRS16

X duration, credit

label

Aruandeperioodil kasumiaruandes kajastatud summa, mis kajastab rendimaksete muutusi, mis tulenevad COVID-19 pandeemia otsesel tagajärjel toimunud rendihinna alandamisest, ja mille suhtes rentnik kohaldas IFRS 16 paragrahvi 46A kohast praktilist abinõud

avalikustamine: IFRS 16.60A b

documentation

Aruandeperioodil kasumiaruandes kajastatud summa, mis kajastab rendimaksete muutusi, mis tulenevad COVID-19 pandeemia otsesel tagajärjel toimunud rendihinna alandamisest, ja mille suhtes rentnik on kohaldanud IFRS 16 paragrahvi 46A kohast praktilist abinõud.

commentaryGuidance

Positiivset XBRL-väärtust tuleks kasutada juhul, kui summa kajastab muutust, mis vähendab rendimakseid.

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfCashFlowHedgesAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

(X) duration, debit

label

Summa, mis on välja arvatud rahavoo riskimaandamisreservist ja lisatud sellise mittefinantsvara (-kohustise) või siduva kohustuse soetusmaksumusele või muule bilansilisele jääkmaksumusele, mille suhtes rakendatakse õiglase väärtuse riskimaandamisinstrumentide arvestust

avalikustamine: IFRS 7.24E a, avalikustamine: IFRS 9.6.5.11 d (i)

documentation

Summa, mis on välja arvatud rahavoo riskimaandamisreservist ja lisatud sellise mittefinantsvara (-kohustise) või siduva kohustuse soetusmaksumusele või muule bilansilisele jääkmaksumusele, mille suhtes rakendatakse õiglase väärtuse riskimaandamisinstrumentide arvestust. [Viide: rahavoo riskimaandamisreserv]

negatedLabel

Summa, mis on välja arvatud rahavoo riskimaandamisreservist ja lisatud sellise mittefinantsvara (-kohustise) või siduva kohustuse soetusmaksumusele või muule bilansilisele jääkmaksumusele, mille suhtes rakendatakse õiglase väärtuse riskimaandamisinstrumentide arvestust

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

(X) duration, debit

label

Summa, mis on välja arvatud valuutabaasi hinnavahede väärtuse muutuse reservist ja lisatud sellise mittefinantsvara (-kohustise) või siduva kohustuse soetusmaksumusele või muule bilansilisele jääkmaksumusele, mille suhtes rakendatakse õiglase väärtuse riskimaandamisinstrumentide arvestust

avalikustamine: IFRS 9.6.5.16

documentation

Summa, mis on välja arvatud valuutabaasi hinnavahede väärtuse muutuse reservist ja lisatud sellise mittefinantsvara (-kohustise) või siduva kohustuse soetusmaksumusele või muule bilansilisele jääkmaksumusele, mille suhtes rakendatakse õiglase väärtuse riskimaandamisinstrumentide arvestust. [Viide: valuutabaasi hinnavahede väärtuse muutuse reserv]

negatedLabel

Summa, mis on välja arvatud valuutabaasi hinnavahede väärtuse muutuse reservist ja lisatud sellise mittefinantsvara (-kohustise) või siduva kohustuse soetusmaksumusele või muule bilansilisele jääkmaksumusele, mille suhtes rakendatakse õiglase väärtuse riskimaandamisinstrumentide arvestust

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

(X) duration, debit

label

Summa, mis on välja arvatud forvardlepingute forvardelementide väärtuse muutuse reservist ja lisatud sellise mittefinantsvara (-kohustise) või siduva kohustuse soetusmaksumusele või muule bilansilisele jääkmaksumusele, mille suhtes rakendatakse õiglase väärtuse riskimaandamisinstrumentide arvestust

avalikustamine: IFRS 9.6.5.16

documentation

Summa, mis on välja arvatud forvardlepingute forvardelementide väärtuse muutuse reservist ja lisatud sellise mittefinantsvara (-kohustise) või siduva kohustuse soetusmaksumusele või muule bilansilisele jääkmaksumusele, mille suhtes rakendatakse õiglase väärtuse riskimaandamisinstrumentide arvestust. [Viide: forvardlepingute forvardelementide väärtuse muutuse reserv]

negatedLabel

Summa, mis on välja arvatud forvardlepingute forvardelementide väärtuse muutuse reservist ja lisatud sellise mittefinantsvara (-kohustise) või siduva kohustuse soetusmaksumusele või muule bilansilisele jääkmaksumusele, mille suhtes rakendatakse õiglase väärtuse riskimaandamisinstrumentide arvestust

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

(X) duration, debit

label

Summa, mis on välja arvatud optsioonide ajaväärtuse muutuse reservist ja lisatud sellise mittefinantsvara (-kohustise) või siduva kohustuse soetusmaksumusele või muule bilansilisele jääkmaksumusele, mille suhtes rakendatakse õiglase väärtuse riskimaandamisinstrumentide arvestust

avalikustamine: IFRS 9.6.5.15 b (i)

documentation

Summa, mis on välja arvatud optsioonide ajaväärtuse muutuse reservist ja lisatud sellise mittefinantsvara (-kohustise) või siduva kohustuse soetusmaksumusele või muule bilansilisele jääkmaksumusele, mille suhtes rakendatakse õiglase väärtuse riskimaandamisinstrumentide arvestust. [Viide: optsioonide ajaväärtuse muutuse reserv]

negatedLabel

Summa, mis on välja arvatud optsioonide ajaväärtuse muutuse reservist ja lisatud sellise mittefinantsvara (-kohustise) või siduva kohustuse soetusmaksumusele või muule bilansilisele jääkmaksumusele, mille suhtes rakendatakse õiglase väärtuse riskimaandamisinstrumentide arvestust

ifrs-full

AmountReportedInProfitOrLossApplyingIFRS9FinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration, debit

label

IFRS 9 kohaldamisel kasumiaruandes kajastatud summa, finantsvarad, mille suhtes kohaldatakse kattuvusel põhinevat lähenemisviisi

avalikustamine: Kehtiv alates IFRS 9 esmakordsest kohaldamisest IFRS 4.39L d (i)

documentation

IFRS 9 kohaldamisel finantsvarade puhul, mille suhtes kohaldatakse kattuvusel põhinevat lähenemisviisi, kasumiaruandes kajastatud summa.

ifrs-full

AmountsArisingFromInsuranceContractsAxis

axis

label

Kindlustuslepingutest tulenevad summad [axis]

tava: Kehtiv kuni 1.1.2023 IFRS 4 - avalikustamine

documentation

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli liikmete ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

ifrs-full

AmountsIncurredDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, debit

label

Kulutatud summad, kindlustuslepingutest tulenevad kapitaliseeritud sõlmimisväljaminekud

näide: Kehtiv kuni 1.1.2023 IFRS 4.37 e, näide: Kehtiv kuni 1.1.2023 IFRS 4.IG39 b

documentation

Kindlustuslepingutest tulenevate kapitaliseeritud sõlmimisväljaminekute suurenemine, mis tuleneb kulutatud summadest. [Viide: kindlustuslepingutest tulenevad kapitaliseeritud sõlmimisväljaminekud]

ifrs-full

AmountsPayableOnDemandThatAriseFromContractsWithinScopeOfIFRS17

X instant, credit

label

IFRS 17 rakendusalasse kuuluvatest lepingutest tulenevad nõudmisel tasumisele kuuluvad summad

avalikustamine: Kehtiv alates 1.1.2023 IFRS 17.132 c

documentation

IFRS 17 rakendusalasse kuuluvatest lepingutest tulenevad nõudmisel tasumisele kuuluvad summad.

ifrs-full

AmountsPayableRelatedPartyTransactions

X instant, credit

label

Tasumisele kuuluvad summad, seotud osapoolte vahelised tehingud

avalikustamine: IAS 24.18 b, avalikustamine: IAS 24.20

documentation

Seotud osapoolte vahelistest tehingutest tulenevad tasumisele kuuluvad summad. [Viide: seotud osapooled [member]]

ifrs-full

AmountsPayableToTransfereeInRespectOfTransferredAssets

X instant, credit

label

Muud saajale üleantud varadega seoses tasumisele kuuluvad summad

avalikustamine: IFRS 7.42E d

documentation

Muude saajale üleantud varadega seoses tasumisele kuuluvad summad, kui sellised diskonteerimata raha väljamaksed, mida nõutakse või võidakse nõuda, et osta tagasi finantsvarad, mille kajastamine on lõpetatud (nt optsioonilepingu täitmishind). [Viide: finantsvara]

ifrs-full

AmountsReceivableRelatedPartyTransactions

X instant, debit

label

Saadaolevad summad, seotud osapoolte vahelised tehingud

avalikustamine: IAS 24.18 b, avalikustamine: IAS 24.20

documentation

Seotud osapoolte vahelistest tehingutest tulenevad saadaolevad summad. [Viide: seotud osapooled [member]]

ifrs-full

AmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

label

Omandamiskuupäeval kajastatud summad omandatud varade ja ülevõetud kohustiste iga põhiliigi kohta [abstract]

 

ifrs-full

AmountsRecognisedForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration

label

Äriühenduses varade omandamisest ja kohustiste võtmisest eraldi kajastatud tehingu puhul kajastatud summad

avalikustamine: IFRS 3.B64 l (iii)

documentation

Sellise tehingu puhul kajastatud summad, mis on kajastatud eraldi äriühendustes varade omandamisest ja kohustiste võtmisest. [Viide: äriühendused [member]]

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryBeforeTax

(X) duration, debit

label

Summad, mis on välja arvatud omakapitalist ja mida on korrigeeritud vastavalt finantsvara õiglasele väärtusele kategooriast „õiglases väärtuses muus koondkasumis mõõtmine“ välja liigitamise korral, enne tulumaksu

avalikustamine: IFRS 9.5.6.5

documentation

Summad, mis on välja arvatud omakapitalist ja mida on korrigeeritud vastavalt finantsvara õiglasele väärtusele kategooriast „õiglases väärtuses muus koondkasumis mõõtmine“ välja liigitamise korral, enne tulumaksu. [Viide: finantsvara]

negatedLabel

Summad, mis on välja arvatud omakapitalist ja mida on korrigeeritud vastavalt finantsvara õiglasele väärtusele kategooriast „õiglases väärtuses muus koondkasumis mõõtmine“ välja liigitamise korral, enne tulumaksu

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryNetOfTax

(X) duration, debit

label

Summad, mis on välja arvatud omakapitalist ja mida on korrigeeritud vastavalt finantsvara õiglasele väärtusele kategooriast „õiglases väärtuses muus koondkasumis mõõtmine“ välja liigitamise korral, pärast tulumaksu

avalikustamine: IFRS 9.5.6.5

documentation

Summad, mis on välja arvatud omakapitalist ja mida on korrigeeritud vastavalt finantsvara õiglasele väärtusele kategooriast „õiglases väärtuses muus koondkasumis mõõtmine“ välja liigitamise korral, pärast tulumaksu. [Viide: finantsvara]

negatedLabel

Summad, mis on välja arvatud omakapitalist ja mida on korrigeeritud vastavalt finantsvara õiglasele väärtusele kategooriast „õiglases väärtuses muus koondkasumis mõõtmine“ välja liigitamise korral, pärast tulumaksu

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndIncludedInCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityWhoseAcquisitionOrIncurrenceWasHedgedHighlyProbableForecastTransactionBeforeTax

(X) duration, debit

label

Summad, mis on välja arvatud omakapitalist ja lisatud sellise mittefinantsvara (-kohustise) bilansilisele jääkmaksumusele, mis omandati või mis tekkis maandatud ja kõrge tõenäosusega prognoositava tehingu raames, enne tulumaksu

avalikustamine: Kehtiv kuni 1.1.2023 IFRS 7.23 e

documentation

Summad, mis on välja arvatud omakapitalist ja lisatud sellise mittefinantsvara (-kohustise) soetusmaksumusele või muule bilansilisele jääkmaksumusele, mis omandati või mis tekkis maandatud ja kõrge tõenäosusega prognoositava tehingu raames, enne tulumaksu. [Viide: bilansiline jääkmaksumus [member]]

negatedLabel

Summad, mis on välja arvatud omakapitalist ja lisatud sellise mittefinantsvara (-kohustise) bilansilisele jääkmaksumusele, mis omandati või mis tekkis maandatud ja kõrge tõenäosusega prognoositava tehingu raames, enne tulumaksu

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

(X) instant, credit

label

Summad, mille suhtes kehtib täitmisele pööratav põhitasaarvelduskokkulepe või muu sarnane kokkulepe ja mida ei ole saldeeritud finantsvaradega

avalikustamine: IFRS 7.13C d

documentation

Summad, mille suhtes kehtib täitmisele pööratav põhitasaarvelduskokkulepe või muu sarnane kokkulepe ja mida ei ole saldeeritud finantsvaradega. [Viide: finantsvara]

negatedTotalLabel

Kogusumma, mille suhtes kehtib täitmisele pööratav põhitasaarvelduskokkulepe või muu sarnane kokkulepe ja mida ei ole saldeeritud finantsvaradega

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssetsAbstract

 

label

Summad, mille suhtes kehtib täitmisele pööratav põhitasaarvelduskokkulepe või muu sarnane kokkulepe ja mida ei ole saldeeritud finantsvaradega [abstract]

 

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

(X) instant, debit

label

Summad, mille suhtes kehtib täitmisele pööratav põhitasaarvelduskokkulepe või muu sarnane kokkulepe ja mida ei ole saldeeritud finantskohustistega

avalikustamine: IFRS 7.13C d

documentation

Summad, mille suhtes kehtib täitmisele pööratav põhitasaarvelduskokkulepe või muu sarnane kokkulepe ja mida ei ole saldeeritud finantskohustistega. [Viide: finantskohustised]

negatedTotalLabel

Kogusumma, mille suhtes kehtib täitmisele pööratav põhitasaarvelduskokkulepe või muu sarnane kokkulepe ja mida ei ole saldeeritud finantskohustistega

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilitiesAbstract

 

label

Summad, mille suhtes kehtib täitmisele pööratav põhitasaarvelduskokkulepe või muu sarnane kokkulepe ja mida ei ole saldeeritud finantskohustistega [abstract]

 

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachIfFinancialAssetsHadNotBeenDedesignated

X duration, debit

label

Summa, mis oleks kattuvusel põhinevat lähenemisviisi kohaldades kasumiaruandest muusse koondkasumisse ümber liigitatud, kui finantsvarade määratlemine ei oleks lõpetatud

avalikustamine: Kehtiv alates IFRS 9 esmakordsest kohaldamisest IFRS 4.39L f (ii)

documentation

Summa, mis oleks kasumiaruandest muusse koondkasumisse ümber liigitatud, kui finantsvarade määratlemine kattuvusel põhineva lähenemisviisi alusel ei oleks lõpetatud.

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReportedInProfitOrLossIfIAS39HadBeenAppliedFinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration, debit

label

Summa, mida oleks kasumiaruandes kajastatud juhul, kui oleks kohaldatud IFRSi 39, finantsvarad, mille suhtes kohaldatakse kattuvusel põhinevat lähenemisviisi

avalikustamine: Kehtiv alates IFRS 9 esmakordsest kohaldamisest IFRS 4.39L d (ii)

documentation

Summa, mida oleks kasumiaruandes kajastatud finantsvarade puhul, mille suhtes kohaldatakse kattuvusel põhinevat lähenemisviisi, kui oleks kohaldatud IFRSi 39.

ifrs-full

AnalysisOfAgeOfFinancialAssetsThatArePastDueButNotImpaired

text block

label

Selliste finantsvarade vanuse analüüs, mis on tähtajaks tasumata, kuid mille väärtus ei ole langenud [text block]

avalikustamine: Kehtiv kuni 1.1.2023 IFRS 7.37 a

documentation

Selliste finantsvarade vanuse analüüs, mis on tähtajaks tasumata, kuid mille väärtus ei ole langenud. [Viide: finantsvara]

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingExternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

label

Krediidiriskipositsiooni analüüs, mille puhul kasutatakse välist krediidiriski reitinguastmete süsteemi [text block]

näide: Kehtiv kuni 1.1.2023 IFRS 7.36 c, näide: Kehtiv kuni 1.1.2023 IFRS 7.IG23 a

documentation

Krediidiriskipositsiooni analüüsi avalikustamine, kasutades välist krediidiriski reitinguastmete süsteemi. [Viide: krediidiriskipositsioon; välised krediidiriski reitinguastmed [member]]

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingInternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

label

Krediidiriskipositsiooni analüüs, mille puhul kasutatakse sisemist krediidiriski reitinguastmete süsteemi [text block]

näide: Kehtiv kuni 1.1.2023 IFRS 7.36 c, näide: Kehtiv kuni 1.1.2023 IFRS 7.IG23 a

documentation

Krediidiriskipositsiooni analüüsi avalikustamine, kasutades sisemist krediidiriski reitinguastmete süsteemi. [Viide: krediidiriskipositsioon; sisemised krediidiriski reitinguastmed [member]]

ifrs-full

AnalysisOfFinancialAssetsThatAreIndividuallyDeterminedToBeImpaired

text block

label

Selliste finantsvarade analüüs, mille puhul on individuaalselt kindlaks määratud väärtuse langus [text block]

avalikustamine: Kehtiv kuni 1.1.2023 IFRS 7.37 b

documentation

Selliste finantsvarade analüüs, mille puhul on individuaalselt kindlaks määratud väärtuse langus, sealhulgas selliste tegurite analüüs, mida üksus võttis arvesse varade väärtuse languse kindlaksmääramisel. [Viide: finantsvara]

ifrs-full

AnalysisOfIncomeAndExpenseAbstract

 

label

Tulude ja kulude analüüs [abstract]

 

ifrs-full

AnnouncementOfPlanToDiscontinueOperationMember

member

label

Äritegevuse lõpetamise plaani teatavakstegemine [member]

näide: IAS 10.22 b

documentation

See liige kajastab äritegevuse lõpetamise plaani teatavakstegemist.

ifrs-full

AnnouncingOrCommencingImplementationOfMajorRestructuringMember

member

label

Olulise restruktureerimise väljakuulutamine või selle teostamise alustamine [member]

näide: IAS 10.22 e

documentation

See liige kajastab olulise restruktureerimise väljakuulutamist või selle teostamise alustamist.

ifrs-full

AnnualImprovements201820AmendmentsToIAS41Member

member

label

Iga-aastased edasiarendused 2018–2020 IAS 41 muudatused [member]

avalikustamine: Kehtiv kuni 1.1.2024 IAS 41.65

documentation

See liige kajastab IAS 41 muudatusi, mis on välja antud IFRSide iga-aastaste edasiarenduste 2018–2020 osana 2020. aasta mais. Muudatus käsitleb maksustamist õiglase väärtuse mõõtmisel.

ifrs-full

AnnualImprovements201820AmendmentsToIFRS1Member

member

label

Iga-aastased edasiarendused 2018–2020 IFRS 1 muudatused [member]

avalikustamine: Kehtiv kuni 1.1.2024 IFRS 1.39AG

documentation

See liige kajastab IFRS 1 muudatusi, mis on välja antud IFRSide iga-aastaste edasiarenduste 2018–2020 osana 2020. aasta mais. Muudatus käsitleb tütarettevõtet kui esmakordset kasutuselevõtjat.

ifrs-full

AnnualImprovements201820AmendmentsToIFRS9Member

member

label

Iga-aastased edasiarendused 2018–2020 IFRS 9 muudatused [member]

avalikustamine: Kehtiv kuni 1.1.2024 IFRS 9.7.1.9

documentation

See liige kajastab IFRS 9 muudatusi, mis on välja antud IFRSide iga-aastaste edasiarenduste 2018–2020 osana 2020. aasta mais. Muudatus käsitleb tasusid, mida võetakse arvesse finantskohustiste kajastamise lõpetamise „10 % testis“.

ifrs-full

AnnualImprovementsToIFRSStandards201820Member

member

label

IFRSide iga-aastased edasiarendused 2018–2020 [member]

avalikustamine: Kehtiv kuni 1.1.2024 IAS 41.65, avalikustamine: Kehtiv kuni 1.1.2024 IFRS 1.39AG, avalikustamine: Kehtiv kuni 1.1.2024 IFRS 9.7.1.9

documentation

See liige kajastab IFRSide iga-aastasi edasiarendusi 2018–2020, mis on välja antud 2020. aasta mais.

ifrs-full

ApplicableTaxRate

X.XX duration

label

Kohaldatav maksumäär

avalikustamine: IAS 12.81 c (ii)

documentation

Kohaldatav tulumaksumäär.

ifrs-full

AreaOfLandUsedForAgriculture

area

label

Põllumajandustegevuseks kasutatav maa-ala

tava: IAS 41.46 b (i)

documentation

Maa-ala, mida üksus kasutab põllumajandustegevuseks.

ifrs-full

AssetbackedDebtInstrumentsHeld

X instant, debit

label

Hoitavad varaga tagatud võlainstrumendid

tava: IAS 1.112 c

documentation

Selliste hoitavate võlainstrumentide summa, mis on tagatud aluseks oleva varaga. [Viide: hoitavad võlainstrumendid]

ifrs-full

AssetbackedFinancingsMember

member

label

Varaga tagatud rahastamine [member]

näide: IFRS 12.B23 b

documentation

See liige kajastab varaga tagatud rahastamist.

ifrs-full

AssetbackedSecuritiesAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant, debit

label

Varaga tagatud väärtpaberid, plaani varade õiglasesse väärtusesse panustatud summa

näide: IAS 19.142 g

documentation

Summa, mille alusvaraga tagatud väärtpaberid on panustanud kindlaksmääratud hüvitistega plaanide varade õiglasesse väärtusesse. [Viide: plaani varad, õiglases väärtuses; kindlaksmääratud hüvitistega plaanid [member]]

ifrs-full

AssetbackedSecuritiesPercentageContributedToFairValueOfPlanAssets

X.XX instant

label

Varaga tagatud väärtpaberid, plaani varade õiglasesse väärtusesse panustatud protsent

tava: IAS 19.142 g

documentation

Selline protsent kindlaksmääratud hüvitistega plaanide varade õiglasest väärtusest, mille on panustanud alusvaraga tagatud väärtpaberid. [Viide: plaani varad, õiglases väärtuses; kindlaksmääratud hüvitistega plaanid [member]] [Vastand: varaga tagatud väärtpaberid, plaani varade õiglasesse väärtusesse panustatud summa]

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementContingentLiabilitiesInBusinessCombination

X instant, debit

label

Seoses eeldatavate hüvitistega kajastatud varad, äriühenduse tingimuslikud kohustised

avalikustamine: IFRS 3.B64 j, avalikustamine: IFRS 3.B67 c

documentation

Selliste varade summa, mis on kajastatud seoses äriühenduses kajastatud tingimuslike kohustiste eeldatavate hüvitistega. [Viide: tingimuslikud kohustised [member]; eeldatavad hüvitised, äriühenduse tingimuslikud kohustised; äriühendused [member]]

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementOtherProvisions

X instant, debit

label

Seoses eeldatavate hüvitistega kajastatud varad, muud eraldised

avalikustamine: IAS 37.85 c

documentation

Selliste varade summa, mis on kajastatud seoses muude eraldiste eeldatavate hüvitistega. [Viide: eeldatavad hüvitised, muud eraldised; muud eraldised]

ifrs-full

Assets

X instant, debit

label

Varad

avalikustamine: IAS 1.55, avalikustamine: IFRS 13.93 a, avalikustamine: IFRS 13.93 b, avalikustamine: IFRS 13.93 e, avalikustamine: IFRS 8.23, avalikustamine: IFRS 8.28 c

documentation

Sellise olemasoleva majandusressurssi summa, mida üksus kontrollib eelnevate sündmuste tulemusena. Majandusressurss on õigus, millel on potentsiaal tuua majanduslikku kasu.

totalLabel

Varad kokku

periodStartLabel

Varad perioodi alguses

periodEndLabel

Varad perioodi lõpus

ifrs-full

AssetsAbstract

 

label

Varad [abstract]

 

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesAxis

axis

label

Varad ja kohustised [axis]

avalikustamine: IAS 1.125

documentation

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli liikmete ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleAxis

axis

label

Müügiks hoitavaks liigitatud varad ja kohustised [axis]

avalikustamine: IFRS 5.38

documentation

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli liikmete ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleMember

member

label

Müügiks hoitavaks liigitatud varad ja kohustised [member]

avalikustamine: IFRS 5.38

documentation

See liige kajastab varasid ja kohustisi, mis on liigitatud müügiks hoitavaks. [Viide: müügiks hoitavad põhivarad [member]; kohustised, mis kuuluvad müügiks hoitavaks liigitatud müügigruppidesse; müügiks hoitavaks liigitatud müügigrupid [member]]

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesMember

member [default]

label

Varad ja kohustised [member]

avalikustamine: IAS 1.125

documentation

See liige kajastab varasid ja kohustisi. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Varad ja kohustised“ standardväärtust. [Viide: varad; kohustised]

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesNotClassifiedAsHeldForSaleMember

member [default]

label

Varad ja kohustised, mis ei ole liigitatud müügiks hoitavaks [member]

avalikustamine: IFRS 5.38

documentation

See liige kajastab varasid ja kohustisi, mis ei ole liigitatud müügiks hoitavaks. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Müügiks hoitavaks liigitatud varad ja kohustised“ standardväärtust. [Viide: müügiks hoitavad põhivarad [member]; kohustised, mis kuuluvad müügiks hoitavaks liigitatud müügigruppidesse; müügiks hoitavaks liigitatud müügigrupid [member]]

ifrs-full

AssetsAndRegulatoryDeferralAccountDebitBalances

X instant, debit

label

Varad ja reguleeritud hinnatingimustes müügitulu deebetsaldo

avalikustamine: IFRS 14.21

documentation

Varade ja reguleeritud hinnatingimustes müügitulu deebetsaldo summa. [Viide: varad; reguleeritud hinnatingimustes müügitulu deebetsaldo]

ifrs-full

AssetsArisingFromExplorationForAndEvaluationOfMineralResources

X instant, debit

label

Maavarade uuringutest ja hindamisest tulenevad varad

avalikustamine: IFRS 6.24 b

documentation

Selliste varade summa, mis tulenevad maavarade, sh mineraalide, nafta, maagaasi ja muude samalaadsete mittetaastuvate maavarade otsingutest pärast seda, kui üksus on saanud juriidilised õigused uuringuks teatud piirkonnas, samuti maavara kaevandamise tehnilise teostatavuse ja majandusliku tasuvuse kindlakstegemisest.

ifrs-full

AssetsArisingFromInsuranceContracts

X instant, debit

label

Kindlustuslepingutest tulenevad varad

avalikustamine: Kehtiv kuni 1.1.2023 IFRS 4.37 b

documentation

Kindlustuslepingutest tulenevate kajastatud varade summa. [Viide: kindlustuslepingute liigid [member]]

ifrs-full

AssetsForInsuranceAcquisitionCashFlows

X duration, debit

label

Kindlustuse soetamisest tulenevate rahavoogude varad

avalikustamine: Kehtiv alates 1.1.2023 IFRS 17.105A, avalikustamine: Kehtiv alates 1.1.2023 IFRS 17.109A

documentation

Selliste kindlustuse soetamisest tulenevate rahavoogude summa, mis on varad ja mida kajastatakse seoses kindlustuse omandamisest tulenevate rahavoogudega (või kindlustuse omandamisest tulenevate rahavoogudega, mille puhul on muud IFRSi rakendades kajastatud kohustis) enne seotud kindlustuslepingute rühma kajastamist. Kindlustuse soetamisest tulenevad rahavood on rahavood, mis tulenevad (väljastatud või eeldatavasti väljastatavate) kindlustuslepingute rühma müümise, sõlmimise ja alustamise kuludest, mis on otseselt omistatavad kindlustuslepingute portfellile, millesse see rühm kuulub. Sellised rahavood hõlmavad rahavoogusid, mis ei ole otseselt omistatavad üksikutele portfelli kuuluvatele lepingutele või kindlustuslepingute rühmadele. [Viide: varad; kindlustuslepingud [member]]

periodStartLabel

Kindlustuse soetamisest tulenevate rahavoogude varad perioodi alguses

periodEndLabel

Kindlustuse soetamisest tulenevate rahavoogude varad perioodi lõpus

ifrs-full

AssetsHeldAsCollateralPermittedToBeSoldOrRepledgedAtFairValue

X instant, debit

label

Hoitav tagatis, mille võib müüa või edasipantida juhul, kui tagatise omanik ei ole oma kohustusi täitmata jätnud, õiglases väärtuses

avalikustamine: IFRS 7.15 a

documentation

Sellise hoitava tagatise õiglane väärtus, mille võib müüa või edasipantida juhul, kui tagatise omanik ei ole oma kohustusi täitmata jätnud. [Viide: õiglases väärtuses [member]]

ifrs-full

AssetsHeldToHedgeLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesMember

member

label

Finantseerimistegevusest tulenevate kohustiste maandamiseks hoitavad varad [member]

näide: IAS 7 C, finantseerimistegevusest tulenevate kohustiste kooskõlastav võrdlemine, näide: IAS 7.44C

documentation

See liige kajastab finantseerimistegevusest tulenevate kohustiste maandamiseks hoitavaid varasid. [Viide: varad; finantseerimistegevusest tulenevad kohustised]

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilities

X instant, debit

label

Varade ja lühiajaliste kohustiste vahe

tava: IAS 1.55

documentation

Varade ja lühiajaliste kohustiste vahe summa.

netLabel

Varade ja lühiajaliste kohustiste vahe

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilitiesAbstract

 

label

Varade ja lühiajaliste kohustiste vahe [abstract]

 

ifrs-full

AssetsLiabilitiesOfBenefitPlan

X instant, credit

label

Pensionihüvitiste plaani varad (kohustised)

avalikustamine: IAS 26.35 a

documentation

Pensionihüvitiste plaani varad, millest lahutatakse muud kohustised kui lubatud pensionihüvitiste aktuaarne nüüdisväärtus.

periodStartLabel

Hüvitisteks olemasolev netovara perioodi alguses

periodEndLabel

Hüvitisteks olemasolev netovara perioodi lõpus

ifrs-full

AssetsObtained

X instant, debit

label

Varad, mis on saadud, võttes valdusse tagatisi või realiseerides muid krediidikvaliteeti parandavaid kokkuleppeid

avalikustamine: IFRS 7.38 a

documentation

Selliste varade summa, mille üksus on saanud, võttes valdusse väärtpaberite vormis hoitavaid tagatisi või realiseerides muid krediidikvaliteeti parandavaid kokkuleppeid(nt garantiid). [Viide: garantiid [member]]

ifrs-full

AssetsOfBenefitPlan

X instant, debit

label

Pensionihüvitiste plaani varad

avalikustamine: IAS 26.35 a (i)

documentation

Pensionihüvitiste plaani hoitavate varade summa. [Viide: kindlaksmääratud hüvitistega plaanid [member]]

ifrs-full

AssetsOtherThanCashOrCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration, debit

label

Varad, välja arvatud raha ja raha ekvivalendid, tütarettevõtjates või muudes ettevõtjates, mis omandatakse või võõrandatakse

avalikustamine: IAS 7.40 d

documentation

Muude varade kui raha ja raha ekvivalendid summa tütarettevõtjates või muudes ärides, mille üle kontroll saavutatakse või kaotatakse. [Viide: tütarettevõtjad [member]]

ifrs-full

AssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X instant, debit

label

Kliendilepingu sõlmimise või täitmise eesmärgil tehtud kulutuste põhjal kajastatud varad

avalikustamine: IFRS 15.128 a

documentation

Kliendilepingu sõlmimise või täitmise eesmärgil tehtud kulutuste põhjal kajastatud varade summa. Kliendilepingu sõlmimise eesmärgil tehtud kulutused on lepingu sõlmimise lisakulutused, mida üksusel ei oleks tekkinud, kui lepingut ei oleks sõlmitud. Kliendilepingu täitmise eesmärgil tehtud kulutused on kulutused, mis on otseselt seotud lepinguga või oodatava lepinguga, mida üksusel on võimalik konkreetselt tuvastada.

ifrs-full

AssetsRecognisedInEntitysFinancialStatementsInRelationToStructuredEntities

X instant, debit

label

Varad, mida kajastatakse üksuse finantsaruannetes seoses struktureeritud üksustega

avalikustamine: IFRS 12.29 a

documentation

Üksuse finantsaruannetes kajastatud selliste varade summa, mis on seotud tema osalustega struktureeritud üksustes. [Viide: varad; konsolideerimata struktureeritud üksused [member]]

ifrs-full

AssetsSoldOrRepledgedAsCollateralAtFairValue

X instant, debit

label

Tagatis, mis on müüdud või edasi panditud, kui tagatise omanik ei ole oma kohustusi täitmata jätnud, õiglases väärtuses

avalikustamine: IFRS 7.15 b

documentation

Sellise müüdud või edasi panditud tagatise õiglane väärtus, mille võib müüa või edasipantida juhul, kui tagatise omanik ei ole oma kohustusi täitmata jätnud. [Viide: õiglases väärtuses [member]]

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecognise

X instant, debit

label

Varad, mille kajastamist üksus jätkab

avalikustamine: IFRS 7.42D e

documentation

Selliste ülekantud finantsvarade summa, mille täielikku kajastamist üksus jätkab. [Viide: finantsvara]

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant, debit

label

Varad, mille kajastamist üksus jätkab oma jätkuva seotuse ulatuses

avalikustamine: IFRS 7.42D f

documentation

Selliste ülekantud finantsvarade summa, mille kajastamist üksus jätkab oma jätkuva seotuse ulatuses. [Viide: finantsvara]

ifrs-full

AssetsToWhichSignificantRestrictionsApply

X instant, debit

label

Varad, mille suhtes kohaldatakse olulisi piiranguid

avalikustamine: IFRS 12.13 c

documentation

Kontserni selliste varade summa konsolideeritud finantsaruannetes, mille suhtes kohaldatakse olulisi (nt seadusandlikud, lepingulised ja regulatiivsed) piiranguid, mis mõjutavad üksuse võimalust saada juurdepääs varadele või neid kasutada.

ifrs-full

AssetsTransferredToStructuredEntitiesAtTimeOfTransfer

X duration, credit

label

Struktureeritud üksustele üle kantud varad ülekandmise ajal

avalikustamine: IFRS 12.27 c

documentation

Struktureeritud üksustele üle kantud kõigi varade summa ülekandmise ajal. [Viide: konsolideerimata struktureeritud üksused [member]]

ifrs-full

AssetsUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X instant, debit

label

Väljastatud kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevad varad

näide: Kehtiv kuni 1.1.2023 IAS 1.55, näide: Kehtiv kuni 1.1.2023 IFRS 4.37 b, näide: Kehtiv kuni 1.1.2023 IFRS 4.IG20 b

documentation

Väljastatud kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate varade summa. [Viide: kindlustuslepingute liigid [member]]

ifrs-full

AssetsUnderReinsuranceCeded

X instant, debit

label

Ülekantud edasikindlustuslepingute kohased varad

näide: Kehtiv kuni 1.1.2023 IAS 1.55, näide: Kehtiv kuni 1.1.2023 IFRS 4.37 b, näide: Kehtiv kuni 1.1.2023 IFRS 4.IG20 c

documentation

Selliste edasikindlustuslepingute kohased varad, mille puhul üksus on kindlustusvõtja.

ifrs-full

AssetsWithSignificantRiskOfMaterialAdjustmentsWithinNextFinancialYear

X instant, debit

label

Varad, mille puhul on järgmisel majandusaastal olulise korrigeerimise märkimisväärne risk

avalikustamine: IAS 1.125 b

documentation

Eeldatav varade summa, mille puhul on märkimisväärne risk, et järgmisel majandusaastal tuleb kõnealuseid varasid oluliselt korrigeerida.

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecognise

X instant, credit

label

Seotud kohustised, mille kajastamist üksus jätkab

avalikustamine: IFRS 7.42D e

documentation

Selliste ülekantud finantsvaradega seotud kohustiste summa, mille täielikku kajastamist üksus jätkab. [Viide: finantsvara]

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant, credit

label

Seotud kohustised, mille kajastamist üksus jätkab oma jätkuva seotuse ulatuses

avalikustamine: IFRS 7.42D f

documentation

Selliste ülekantud finantsvaradega seotud kohustiste summa, mille kajastamist üksus jätkab oma jätkuva seotuse ulatuses. [Viide: finantsvara]

ifrs-full

AssociatesMember

member

label

Sidusettevõtjad [member]

avalikustamine: IAS 24.19 d, avalikustamine: IAS 27.16 b, avalikustamine: IAS 27.17 b, avalikustamine: IFRS 12.B4 d, avalikustamine: Kehtiv kuni 1.1.2023 IFRS 4.39J a, avalikustamine: Kehtiv alates IFRS 9 esmakordsest kohaldamisest IFRS 4.39M a

documentation

See liige kajastab üksuseid, mille üle investoril on märkimisväärset mõju.

ifrs-full

AtCostMember

member

label

Soetusmaksumuses [member]

avalikustamine: IAS 40.32A, avalikustamine: IAS 41.50, avalikustamine: IAS 41.55

documentation

See liige kajastab soetusmaksumusel põhinevat mõõtmist. Soetusmaksumus on vara omandamiseks makstud raha või raha ekvivalentide summa või muu makstud tasu õiglane väärtus selle omandamise või ehitamise ajal, või kui see on rakendatav, siis summa, mis on sellele varale omistatav esmakordsel kajastamisel kooskõlas teiste IFRSide konkreetsete nõuetega.

ifrs-full

AtCostOrInAccordanceWithIFRS16WithinFairValueModelMember

member

label

Soetusmaksumuses või vastavalt IFRSile 16 õiglase väärtuse mudeli raames [member]

avalikustamine: IAS 40.78

documentation

See liige kajastab mõõtmist soetusmaksumuses või vastavalt IFRSile 16, kui üksus kasutab varade liigi mõõtmiseks tavaliselt õiglase väärtuse mudelit. [Viide: soetusmaksumuses [member]]

ifrs-full

AtFairValueMember

member

label

Õiglases väärtuses [member]

avalikustamine: IAS 40.32A, avalikustamine: IAS 41.50, avalikustamine: IFRS 13.93 a

documentation

See liige kajastab õiglasel väärtusel põhinevat mõõtmist. Õiglane väärtus on hind, mis saadakse vara müügil või makstakse kohustise üleandmisel mõõtmiskuupäeval turuosaliste vahelises tavapärases tehingus.

ifrs-full

AttributionOfExpensesByNatureToTheirFunctionAxis

axis

label

Kulude omistamine laadi põhjal nende funktsioonile [axis]

tava: IAS 1.104, tava: IAS 1.112 c

documentation

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli liikmete ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

commentaryGuidance

Selle telje mis tahes laiendusliikme elemendi nimi ja standardmärgis peaks olema kooskõlas samaväärse IFRSi taksonoomia kirje elemendi nime ja märgisega, kui selline kirje on olemas. Ainus erinevus seisneb selles, et laiendusliikme nimi ja märgised sisaldavad mõistet „liige“, samas kui kirjete nimed ja märgised seda mõistet ei sisalda.

ifrs-full

AuditorsRemuneration

X duration, debit

label

Audiitori tasu

tava: IAS 1.112 c

documentation

Üksuse audiitoritele makstud või makstava tasu summa.

totalLabel

Audiitori tasu kokku

ifrs-full

AuditorsRemunerationAbstract

 

label

Audiitori tasu [abstract]

 

ifrs-full

AuditorsRemunerationForAuditServices

X duration, debit

label

Audiitori tasu auditeerimisteenuste eest

tava: IAS 1.112 c

documentation

Üksuse audiitoritele auditeerimisteenuste eest makstud või makstava tasu summa.

ifrs-full

AuditorsRemunerationForOtherServices

X duration, debit

label

Audiitori tasu muude teenuste eest

tava: IAS 1.112 c

documentation

Üksuse audiitoritele makstud või makstava tasu summa teenuste eest, mida üksus ei avalikusta eraldi samas aruandes või lisas.

ifrs-full

AuditorsRemunerationForTaxServices

X duration, debit

label

Audiitori tasu maksuteenuste eest

tava: IAS 1.112 c

documentation

Üksuse audiitoritele maksuteenuste eest makstud või makstava tasu summa.

ifrs-full

AuthorisedCapitalCommitmentsButNotContractedFor

X instant, credit

label

Lubatud, kuid sõlmimata kapitalikohustused

tava: IAS 1.112 c

documentation

Selliste kapitalikohustuste summa, milleks üksus on andnud loa, kuid millega seoses ei ole üksus veel sõlminud lepingut. [Viide: kapitalikohustused]

ifrs-full

AvailableforsaleFinancialAssetsAbstract

 

label

Müügivalmis finantsvarad [abstract]

 

ifrs-full

AverageEffectiveTaxRate

X.XX duration

label

Keskmine tegelik maksumäär

avalikustamine: IAS 12.81 c (ii)

documentation

Maksukulu (-tulu) jagatud arvestusliku kasumiga. [Viide: arvestuslik kasum]

totalLabel

Keskmine tegelik maksumäär kokku

ifrs-full

AverageForeignExchangeRate

X.XX duration

label

Keskmine valuutakurss

tava: IAS 1.112 c

documentation

Üksuse kasutatud keskmine valuutakurss. Valuutakurss on kahe valuuta teineteise vastu vahetamise kurss.

ifrs-full

AverageNumberOfEmployees

X.XX duration

label

Keskmine töötajate arv

tava: IAS 1.112 c

documentation

Üksuse keskmine töötajate arv perioodi jooksul.

ifrs-full

AveragePriceOfHedgingInstrument

X.XX instant

label

Riskimaandamisinstrumendi keskmine hind

avalikustamine: IFRS 7.23B b

documentation

Riskimaandamisinstrumendi keskmine hind. [Viide: riskimaandamisinstrumendid [member]]

ifrs-full

AverageRateOfHedgingInstrument

X.XX instant

label

Riskimaandamisinstrumendi keskmine määr

avalikustamine: IFRS 7.23B b

documentation

Riskimaandamisinstrumendi keskmine määr. [Viide: riskimaandamisinstrumendid [member]]

ifrs-full

BalancesOnCurrentAccountsFromCustomers

X instant, credit

label

Klientide arvelduskontode saldod

tava: IAS 1.112 c

documentation

Klientide arvelduskontode saldode summa.

ifrs-full

BalancesOnDemandDepositsFromCustomers

X instant, credit

label

Klientide nõudmiseni hoiuste saldod

tava: IAS 1.112 c

documentation

Klientide nõudmiseni hoiuste saldode summa.

ifrs-full

BalancesOnOtherDepositsFromCustomers

X instant, credit

label

Klientide muude hoiuste saldod

tava: IAS 1.112 c

documentation

Üksuse hoitavate klientide hoiusekontode saldode summa, mida üksus ei avalikusta eraldi samas aruandes või lisas.

ifrs-full

BalancesOnTermDepositsFromCustomers

X instant, credit

label

Klientide tähtajaliste hoiuste saldod

tava: IAS 1.112 c

documentation

Klientide tähtajaliste hoiuste saldode summa.

ifrs-full

BalancesWithBanks

X instant, debit

label

Rahajääk pankades

tava: IAS 7.45

documentation

Pankades hoitava raha summa.

ifrs-full

BankAcceptanceAssets

X instant, debit

label

Pangaaktsepti varad

tava: IAS 1.55

documentation

Varana kajastatud pangaaktseptide summa.

ifrs-full

BankAcceptanceLiabilities

X instant, credit

label

Pangaaktsepti kohustised

tava: IAS 1.55

documentation

Kohustistena kajastatud pangaaktseptide summa.

ifrs-full

BankAndSimilarCharges

X duration, debit

label

Pangatasud ja muud sarnased tasud

tava: IAS 1.112 c

documentation

Selliste pangatasude ja muude sarnaste tasude summa, mida üksus kajastab kuluna.

ifrs-full

BankBalancesAtCentralBanksOtherThanMandatoryReserveDeposits

X instant, debit

label

Muu keskpankades hoitavate pangakontode jääk kui kohustusliku reservi hoiused

tava: IAS 1.112 c

documentation

Muu keskpankades hoitavate pangakontode jääk kui kohustusliku reservi hoiused. [Viide: kohustusliku reservi hoiused keskpankades]

ifrs-full

BankBorrowingsUndiscountedCashFlows

X instant, credit

label

Pangalaenud, diskonteerimata rahavood

näide: IFRS 7.B11D, näide: IFRS 7.IG31A

documentation

Pangalaenudega seotud lepingupõhiste diskonteerimata rahavoogude summa. [Viide: laenukohustused]

ifrs-full

BankDebtInstrumentsHeld

X instant, debit

label

Hoitavad panga võlainstrumendid

tava: IAS 1.112 c

documentation

Selliste üksuse hoitavate võlainstrumentide summa, mille on emiteerinud pank. [Viide: hoitavad võlainstrumendid]

ifrs-full

BankingArrangementsClassifiedAsCashEquivalents

X instant, debit

label

Muud panganduskorraldused, liigitatud raha ekvivalentideks

tava: IAS 7.45

documentation

Muud panganduskorraldused, mis liigitatud raha ekvivalentideks ja mida üksus ei avalikusta eraldi samas aruandes või lisas. [Viide: raha ekvivalendid]

ifrs-full

BankOverdraftsClassifiedAsCashEquivalents

(X) instant, credit

label

Arvelduslaenud

tava: IAS 7.45

documentation

Summa, mis on kontolt välja võetud ulatuses, mis ületab olemasolevat kontojääki. Seda loetakse lühiajaliseks pangalaenuks. [Viide: raha ja raha ekvivalendid]

negatedLabel

Arvelduslaenud

ifrs-full

BasicEarningsLossPerInstrumentFromContinuingOperationsParticipatingEquityInstrumentsOtherThanOrdinaryShares

X.XX duration

label

Jätkuvatest tegevusvaldkondadest tulenev baaskasum (-kahjum) instrumendi kohta, muud lisaõigustega omakapitaliinstrumendid kui lihtaktsiad

tava: IAS 33.A14

documentation

Jätkuvatest tegevusvaldkondadest tulenev baaskasum (-kahjum) instrumendi kohta omakapitaliinstrumendi puhul, mis osaleb kasumis koos lihtaktsiatega vastavalt eelnevalt kindlaksmääratud valemile. [Viide: baaskasum (-kahjum) instrumendi kohta, muud lisaõigustega omakapitaliinstrumendid kui lihtaktsiad; jätkuvad tegevusvaldkonnad [member]]

ifrs-full

BasicEarningsLossPerInstrumentFromDiscontinuedOperationsParticipatingEquityInstrumentsOtherThanOrdinaryShares

X.XX duration

label

Lõpetatud tegevusvaldkondadest tulenev baaskasum (-kahjum) instrumendi kohta, muud lisaõigustega omakapitaliinstrumendid kui lihtaktsiad

tava: IAS 33.A14

documentation

Lõpetatud tegevusvaldkondadest tulenev baaskasum (-kahjum) instrumendi kohta omakapitaliinstrumendi puhul, mis osaleb kasumis koos lihtaktsiatega vastavalt eelnevalt kindlaksmääratud valemile. [Viide: baaskasum (-kahjum) instrumendi kohta, muud lisaõigustega omakapitaliinstrumendid kui lihtaktsiad; lõpetatud tegevusvaldkonnad [member]]

ifrs-full

BasicEarningsLossPerInstrumentParticipatingEquityInstrumentsOtherThanOrdinaryShares

X.XX duration

label

Baaskasum (-kahjum) instrumendi kohta, muud lisaõigustega omakapitaliinstrumendid kui lihtaktsiad

tava: IAS 33.A14

documentation

Baasaktsiakasum (-kahjum) omakapitaliinstrumendi puhul, mis osaleb kasumis koos lihtaktsiatega vastavalt eelnevalt kindlaksmääratud valemile.

totalLabel

Baaskasum (-kahjum) kokku instrumendi kohta, muud lisaõigustega omakapitaliinstrumendid kui lihtaktsiad

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShare

X.XX duration

label

Baasaktsiakasum (-kahjum)

avalikustamine: IAS 33.66, avalikustamine: IAS 33.67

documentation

Emaettevõtja lihtaktsiate omanikele omistatav kasum (kahjum) (lugeja) jagatud perioodi jooksul ringluses olevate lihtaktsiate keskmise arvuga (nimetaja).

commentaryGuidance

Esitatav väärtus tuleks märgistada kaks korda – nii selle elemendiga kui ka elemendiga „Lahjendatud aktsiakasum (-kahjum)“, kui: a) baasaktsiakasum ja lahjendatud aktsiakasum on võrdsed; ning b) üksus esitab ühe kirje, et täita IAS 33 paragrahvi 67 kohane ühel real esitamise nõue.

totalLabel

Baasaktsiakasum (-kahjum) kokku

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

label

Jätkuvate tegevusvaldkondade baasaktsiakasum (-kahjum)

avalikustamine: IAS 33.66, avalikustamine: IAS 33.67

documentation

Jätkuvate tegevusvaldkondade baasaktsiakasum (-kahjum). [Viide: baasaktsiakasum (-kahjum); jätkuvad tegevusvaldkonnad [member]]

commentaryGuidance

Esitatav väärtus tuleks märgistada kaks korda – nii selle elemendiga kui ka elemendiga „Jätkuvate tegevusvaldkondade lahjendatud aktsiakasum (-kahjum)“, kui: a) baasaktsiakasum ja lahjendatud aktsiakasum on võrdsed; ning b) üksus esitab ühe kirje, et täita IAS 33 paragrahvi 67 kohane ühel real esitamise nõue.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

label

Jätkuvate tegevusvaldkondade baasaktsiakasum (-kahjum), sealhulgas reguleeritud hinnatingimustes müügitulu saldo netoliikumine ja seonduva edasilükkunud tulumaksu netoliikumine

avalikustamine: IAS 33.67, avalikustamine: IFRS 14.26

documentation

Jätkuvate tegevusvaldkondade baasaktsiakasum (-kahjum), sealhulgas reguleeritud hinnatingimustes müügitulu saldo netoliikumine ja seonduva edasilükkunud tulumaksu netoliikumine. [Viide: baasaktsiakasum (-kahjum); reguleeritud hinnatingimustes müügitulu saldo netoliikumine seoses kasumi või kahjumiga ja seonduva edasilükkunud tulumaksu netoliikumine; jätkuvad tegevusvaldkonnad [member]]

commentaryGuidance

Esitatav väärtus tuleks märgistada kaks korda – nii selle elemendiga kui ka elemendiga „Jätkuvate tegevusvaldkondade lahjendatud aktsiakasum (-kahjum), sealhulgas reguleeritud hinnatingimustes müügitulu saldo netoliikumine ja seonduva edasilükkunud tulumaksu netoliikumine“, kui: a) baasaktsiakasum ja lahjendatud aktsiakasum on võrdsed; ning b) üksus esitab ühe kirje, et täita IAS 33 paragrahvi 67 kohane ühel real esitamise nõue.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

label

Lõpetatud tegevusvaldkondade baasaktsiakasum (-kahjum)

avalikustamine: IAS 33.67, avalikustamine: IAS 33.68

documentation

Lõpetatud tegevusvaldkondade baasaktsiakasum (-kahjum). [Viide: baasaktsiakasum (-kahjum); lõpetatud tegevusvaldkonnad [member]]

commentaryGuidance

Esitatav väärtus tuleks märgistada kaks korda – nii selle elemendiga kui ka elemendiga „Lõpetatud tegevusvaldkondade lahjendatud aktsiakasum (-kahjum)“, kui: a) baasaktsiakasum ja lahjendatud aktsiakasum on võrdsed; ning b) üksus esitab ühe kirje, et täita IAS 33 paragrahvi 67 kohane ühel real esitamise nõue.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

label

Lõpetatud tegevusvaldkondade baasaktsiakasum (-kahjum), sealhulgas reguleeritud hinnatingimustes müügitulu saldo netoliikumine ja seonduva edasilükkunud tulumaksu netoliikumine

avalikustamine: IAS 33.67, avalikustamine: IFRS 14.26

documentation

Lõpetatud tegevusvaldkondade baasaktsiakasum (-kahjum), sealhulgas reguleeritud hinnatingimustes müügitulu saldo netoliikumine ja seonduva edasilükkunud tulumaksu netoliikumine. [Viide: baasaktsiakasum (-kahjum); reguleeritud hinnatingimustes müügitulu saldo netoliikumine seoses kasumi või kahjumiga ja seonduva edasilükkunud tulumaksu netoliikumine; lõpetatud tegevusvaldkonnad [member]]

commentaryGuidance

Esitatav väärtus tuleks märgistada kaks korda – nii selle elemendiga kui ka elemendiga „Lõpetatud tegevusvaldkondade lahjendatud aktsiakasum (-kahjum), sealhulgas reguleeritud hinnatingimustes müügitulu saldo netoliikumine ja seonduva edasilükkunud tulumaksu netoliikumine“, kui: a) baasaktsiakasum ja lahjendatud aktsiakasum on võrdsed; ning b) üksus esitab ühe kirje, et täita IAS 33 paragrahvi 67 kohane ühel real esitamise nõue.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

label

Baasaktsiakasum (-kahjum), sealhulgas reguleeritud hinnatingimustes müügitulu saldo netoliikumine ja seonduva edasilükkunud tulumaksu netoliikumine

avalikustamine: IAS 33.67, avalikustamine: IFRS 14.26

documentation

Baasaktsiakasum (-kahjum), sealhulgas reguleeritud hinnatingimustes müügitulu saldo netoliikumine ja seonduva edasilükkunud tulumaksu netoliikumine. [Viide: baasaktsiakasum (-kahjum); reguleeritud hinnatingimustes müügitulu saldo netoliikumine seoses kasumi või kahjumiga ja seonduva edasilükkunud tulumaksu netoliikumine]

commentaryGuidance

Esitatav väärtus tuleks märgistada kaks korda – nii selle elemendiga kui ka elemendiga „Lahjendatud aktsiakasum (-kahjum), sealhulgas reguleeritud hinnatingimustes müügitulu saldo netoliikumine ja seonduva edasilükkunud tulumaksu netoliikumine“, kui: a) baasaktsiakasum ja lahjendatud aktsiakasum on võrdsed; ning b) üksus esitab ühe kirje, et täita IAS 33 paragrahvi 67 kohane ühel real esitamise nõue.

ifrs-full

BasicEarningsPerShareAbstract

 

label

Baasaktsiakasum [abstract]

 

ifrs-full

BasisForAttributingRevenuesFromExternalCustomersToIndividualCountries

text

label

Välisklientidelt saadavate tulude riikidele jaotamise aluse kirjeldus

avalikustamine: IFRS 8.33 a

documentation

Välisklientidelt saadavate tulude riikidele jaotamise aluse kirjeldus. [Viide: tulu]

ifrs-full

BearerBiologicalAssetsMember

member

label

Tootvad bioloogilised varad [member]

näide: IAS 41.43

documentation

See liige kajastab tootvaid bioloogilisi varasid. Tootvad bioloogilised varad on bioloogilised varad, mis ei ole tarbitavad varad, [Viide: bioloogilised varad; tarbitavad bioloogilised varad [member]

ifrs-full

BearerPlants

X instant, debit

label

Tootvad taimed

näide: IAS 16.37 i

documentation

Sellise materiaalse põhivara summa, mis on tootvad taimed. Tootev taim on elustaim: a) mida kasutatakse põllumajandustoodangu tootmisel või tarnimisel; b) mis annab eeldatavasti toodangut rohkem kui ühe perioodi jooksul ning c) mille puhul on vähe tõenäoline, et see müüakse põllumajandustoodanguna, välja arvatud juhuslik müük jääkidena. [Viide: materiaalne põhivara]

ifrs-full

BearerPlantsMember

member

label

Tootvad taimed [member]

näide: IAS 16.37 i

documentation

See liige kajastab sellise materiaalse põhivara klassi, mis on tootvad taimed. Tootev taim on elustaim: a) mida kasutatakse põllumajandustoodangu tootmisel või tarnimisel; b) mis annab eeldatavasti toodangut rohkem kui ühe perioodi jooksul ning c) mille puhul on vähe tõenäoline, et see müüakse põllumajandustoodanguna, välja arvatud juhuslik müük jääkidena. [Viide: materiaalne põhivara]

ifrs-full

BenefitsPaidOrPayable

(X) duration, debit

label

Makstud või makstavad hüvitised

avalikustamine: IAS 26.35 b (v)

documentation

Pensionihüvitiste plaani raames makstud või makstavate hüvitiste summa.

negatedLabel

Makstud või makstavad hüvitised

ifrs-full

BestEstimateAtAcquisitionDateOfContractualCashFlowsNotExpectedToBeCollectedForAcquiredReceivables

X instant, debit

label

Selliste lepingupõhiste rahavoogude parim hinnang omandamiskuupäeva seisuga, mida omandatud nõuete puhul eeldatavalt ei saada

avalikustamine: IFRS 3.B64 h (iii)

documentation

Selliste lepingupõhiste rahavoogude parim hinnang omandamiskuupäeva seisuga, mida äriühenduses omandatud nõuete puhul eeldatavalt ei saada. [Viide: äriühendused [member]]

ifrs-full

BiologicalAssets

X instant, debit

label

Bioloogilised varad

avalikustamine: IAS 1.54 f, näide: IAS 41.43, avalikustamine: IAS 41.50

documentation

Varadena kajastatud elusloomade või -taimede summa.

periodStartLabel

Bioloogilised varad perioodi alguses

periodEndLabel

Bioloogilised varad perioodi lõpus

ifrs-full

BiologicalAssetsAgeMember

member [default]

label

Bioloogilised varad, vanus [member]

näide: IAS 41.43

documentation

See liige kajastab vanuse kaupa liigitatud bioloogilisi varasid. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Bioloogilised varad vanuse kaupa“ standardväärtust. [Viide: bioloogilised varad]

ifrs-full

BiologicalAssetsAxis

axis

label

Bioloogilised varad [axis]

tava: IAS 41.50

documentation

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli liikmete ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

ifrs-full

BiologicalAssetsByAgeAxis

axis

label

Bioloogilised varad vanuse kaupa [axis]

näide: IAS 41.43

documentation

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli liikmete ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

ifrs-full

BiologicalAssetsByGroupAxis

axis

label

Bioloogilised varad rühmade kaupa [axis]

avalikustamine: IAS 41.41

documentation

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli liikmete ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

ifrs-full

BiologicalAssetsByTypeAxis

axis

label

Bioloogilised varad liikide kaupa [axis]

näide: IAS 41.43

documentation

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli liikmete ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

ifrs-full

BiologicalAssetsGroupMember

member [default]

label

Bioloogilised varad, rühm [member]

avalikustamine: IAS 41.41

documentation

See liige kajastab rühmade kaupa liigitatud bioloogilisi varasid. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Bioloogilised varad rühmade kaupa“ standardväärtust. [Viide: bioloogilised varad]

ifrs-full

BiologicalAssetsMember

member [default]

label

Bioloogilised varad [member]

tava: IAS 41.50

documentation

See liige kajastab elusloomi või -taimi. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Bioloogilised varad“ standardväärtust.

ifrs-full

BiologicalAssetsPledgedAsSecurityForLiabilities

X instant, debit

label

Kohustiste tagatisena panditud bioloogilised varad

avalikustamine: IAS 41.49 a

documentation

Kohustiste tagatisena panditud bioloogiliste varade summa. [Viide: bioloogilised varad]

ifrs-full

BiologicalAssetsTypeMember

member [default]

label

Bioloogilised varad, liik [member]

näide: IAS 41.43

documentation

See liige kajastab liikide kaupa liigitatud bioloogilisi varasid. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Bioloogilised varad liikide kaupa“ standardväärtust. [Viide: bioloogilised varad]

ifrs-full

BiologicalAssetsWhoseTitleIsRestricted

X instant, debit

label

Piiratud omandiõigusega bioloogilised varad

avalikustamine: IAS 41.49 a

documentation

Piiratud omandiõigusega bioloogiliste varade summa. [Viide: bioloogilised varad]

ifrs-full

BondsIssued

X instant, credit

label

Emiteeritud võlakirjad

tava: IAS 1.112 c

documentation

Üksuse emiteeritud võlakirjade summa.

ifrs-full

BondsIssuedUndiscountedCashFlows

X instant, credit

label

Emiteeritud võlakirjad, diskonteerimata rahavood

näide: IFRS 7.B11D, näide: IFRS 7.IG31A

documentation

Emiteeritud võlakirjadega seotud lepingupõhiste diskonteerimata rahavoogude summa. [Viide: emiteeritud võlakirjad]

ifrs-full

BorrowingCostsAbstract

 

label

Laenukasutuse kulutused [abstract]

 

ifrs-full

BorrowingCostsCapitalised

X duration

label

Kapitaliseeritud laenukasutuse kulutused

avalikustamine: IAS 23.26 a

documentation

Intressikulutused ja muud kulutused, mis üksusel tekivad seoses vahendite laenamisega ja mis on otseselt seotud tingimustele vastava varaobjekti soetamise, ehitamise või tootmisega, osana selle varaobjekti maksumusest.

commentaryGuidance

Selle elemendi puhul tuleks tavaliselt sisestada positiivne XBRL-väärtus. Kui seda elementi kasutatakse koos viidatud liikmetega, võib olla vaja sisestada negatiivne XBRL-väärtus. [Viide: akumuleeritud kulum ja amortisatsioon [member]; akumuleeritud kulum, amortisatsioon ja väärtuse langus [member]; väärtuse akumuleeritud langus [member]; eelmise raamatupidamistava (GAAP) kohaste bilansiliste jääkmaksumuste summaarne korrigeerimine [member]; vara ülemmäära mõju [member]; IFRSidele ülemineku mõju [member]; segmentidevaheliste summade elimineerimine [member]; raha teeniva üksuse raha laekumiste (väljamaksete) finantsprognoos, mõõtmissisend [member]; raha teeniva üksuse kasumi (kahjumi) finantsprognoos, mõõtmissisend [member]; suurenemine (vähenemine) arvestusmeetodi muudatuste tõttu [member]; suurenemine (vähenemine) arvestusmeetodi muudatuste ja eelneva perioodi vigade korrigeerimise tõttu [member]; suurenemine (vähenemine) IFRSidega nõutud arvestusmeetodi muudatuste tõttu [member]; suurenemine (vähenemine) eelneva perioodi vigade korrigeerimiste tõttu [member]; suurenemine (vähenemine) IFRSi nõudest kõrvalekaldumise tõttu [member]; suurenemine (vähenemine) arvestusmeetodi vabatahtlike muudatuste tõttu [member]; olulised võrreldavad kirjed [member]; plaani varad [member]; kindlaksmääratud hüvitiste kohustuse nüüdisväärtus [member]; ümberliigitatud summa [member]; edasikindlustaja osalus kindlustuslepingutest tulenevas summas [member]; riskide hajutamise mõju [member]; omaaktsiad [member]]

ifrs-full

BorrowingCostsIncurred

X duration

label

Tehtud laenukasutuse kulutused

tava: IAS 1.112 c

documentation

Intressikulutused ja muud kulutused, mis tekivad ettevõttel seoses vahendite laenamisega.

commentaryGuidance

Selle elemendi puhul tuleks tavaliselt sisestada positiivne XBRL-väärtus. Kui seda elementi kasutatakse koos viidatud liikmetega, võib olla vaja sisestada negatiivne XBRL-väärtus. [Viide: akumuleeritud kulum ja amortisatsioon [member]; akumuleeritud kulum, amortisatsioon ja väärtuse langus [member]; väärtuse akumuleeritud langus [member]; eelmise raamatupidamistava (GAAP) kohaste bilansiliste jääkmaksumuste summaarne korrigeerimine [member]; vara ülemmäära mõju [member]; IFRSidele ülemineku mõju [member]; segmentidevaheliste summade elimineerimine [member]; raha teeniva üksuse raha laekumiste (väljamaksete) finantsprognoos, mõõtmissisend [member]; raha teeniva üksuse kasumi (kahjumi) finantsprognoos, mõõtmissisend [member]; suurenemine (vähenemine) arvestusmeetodi muudatuste tõttu [member]; suurenemine (vähenemine) arvestusmeetodi muudatuste ja eelneva perioodi vigade korrigeerimise tõttu [member]; suurenemine (vähenemine) IFRSidega nõutud arvestusmeetodi muudatuste tõttu [member]; suurenemine (vähenemine) eelneva perioodi vigade korrigeerimiste tõttu [member]; suurenemine (vähenemine) IFRSi nõudest kõrvalekaldumise tõttu [member]; suurenemine (vähenemine) arvestusmeetodi vabatahtlike muudatuste tõttu [member]; olulised võrreldavad kirjed [member]; plaani varad [member]; kindlaksmääratud hüvitiste kohustuse nüüdisväärtus [member]; ümberliigitatud summa [member]; edasikindlustaja osalus kindlustuslepingutest tulenevas summas [member]; riskide hajutamise mõju [member]; omaaktsiad [member]]

totalLabel

Tehtud laenukasutuse kulutused kokku

ifrs-full

BorrowingCostsRecognisedAsExpense

X duration, debit

label

Kuluna kajastatud laenukasutuse kulutused

tava: IAS 1.112 c

documentation

Intressikulutused ja muud kulutused, mis tekivad ettevõttel seoses vahendite laenamisega ja mida kajastatakse kuluna.

ifrs-full

Borrowings

X instant, credit

label

Laenukohustused

tava: IAS 1.55

documentation

Vahendid, mis üksus peab tagasi maksma.

totalLabel

Laenukohustused kokku

ifrs-full

BorrowingsAbstract

 

label

Laenukohustused [abstract]

 

ifrs-full

BorrowingsAdjustmentToInterestRateBasis

X.XX instant

label

Laenukohustused, baasintressimäära korrigeerimine

tava: IFRS 7.7

documentation

Laenukohustuste intressimäära arvutamiseks kasutatava baasintressimäära (viiteintressimäära) korrigeerimine. [Viide: laenukohustused]

ifrs-full

BorrowingsByNameAxis

axis

label

Laenukohustused nimetuste kaupa [axis]

tava: IFRS 7.7

documentation

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli liikmete ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

ifrs-full

BorrowingsByNameMember

member [default]

label

Laenukohustused nimetuste kaupa [member]

tava: IFRS 7.7

documentation

See liige kajastab nimetuste kaupa liigitatud laenukohustusi. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Laenukohustused nimetuste kaupa“ standardväärtust. [Viide: laenukohustused]

ifrs-full

BorrowingsByTypeAbstract

 

label

Laenukohustused liikide kaupa [abstract]

 

ifrs-full

BorrowingsInterestRate

X.XX instant

label

Laenukohustused, intressimäär

tava: IFRS 7.7

documentation

Laenukohustuste intressimäär. [Viide: laenukohustused]

ifrs-full

BorrowingsInterestRateBasis

text

label

Laenukohustused, baasintressimäär

tava: IFRS 7.7

documentation

Laenukohustuste intressimäära arvutamiseks kasutatav baasintressimäär (viiteintressimäär). [Viide: laenukohustused]

ifrs-full

BorrowingsMaturity

text

label

Laenukohustused, lõpptähtaeg

tava: IFRS 7.7

documentation

Laenukohustuste lõpptähtaeg. [Viide: laenukohustused]

ifrs-full

BorrowingsOriginalCurrency

text

label

Laenukohustused, algne valuuta

tava: IFRS 7.7

documentation

Valuuta, milles laenukohustused on nomineeritud. [Viide: laenukohustused]

ifrs-full

BorrowingsRecognisedAsOfAcquisitionDate

(X) instant, credit

label

Omandamiskuupäeval kajastatud laenukohustused

tava: IFRS 3.B64 i

documentation

Äriühenduses võetud ja omandamiskuupäeval kajastatud laenukohustuste summa. [Viide: laenukohustused; äriühendused [member]]

negatedLabel

Omandamiskuupäeval kajastatud laenukohustused

ifrs-full

BottomOfRangeMember

member

label

Vahemiku alampiir [member]

näide: IFRS 13.B6, näide: IFRS 13.IE63, avalikustamine: IFRS 14.33 b, avalikustamine: Kehtiv alates 1.1.2023 IFRS 17.120, avalikustamine: IFRS 2.45 d, tava: IFRS 7.7

documentation

See liige kajastab vahemiku alampiiri.

ifrs-full

BrandNames

X instant, debit

label

Marginimed

näide: IAS 38.119 a

documentation

Sellise Immateriaalse vara summa, mis on õigused täiendavate varade rühmale, nagu kaubamärk (või teenindusmärk) ja sellega seotud kaubanimed, valemid, retseptid ja tehnoloogiline oskusteave. [Viide: muu immateriaalne vara kui firmaväärtus]

ifrs-full

BrandNamesMember

member

label

Marginimed [member]

näide: IAS 38.119 a

documentation

See liige kajastab sellise immateriaalse vara klassi, mis on õigused täiendavate varade rühmale, nagu kaubamärk (või teenindusmärk) ja sellega seotud kaubanimed, valemid, retseptid ja tehnoloogiline oskusteave. [Viide: muu immateriaalne vara kui firmaväärtus]

ifrs-full

BroadcastingRightsMember

member

label

Ülekandeõigused [member]

tava: IAS 38.119

documentation

See liige kajastab ülekandeõigusi.

ifrs-full

BrokerageFeeExpense

(X) duration, debit

label

Maakleritasude kulu

tava: IAS 1.112 c

documentation

Üksuse makstud maakleritasude puhul kajastatud kulu.

negatedLabel

Maakleritasude kulu

ifrs-full

BrokerageFeeIncome

X duration, credit

label

Maakleritasude tulu

tava: IAS 1.112 c

documentation

Üksuse saadud maakleritasude puhul kajastatud tulu.

ifrs-full

Buildings

X instant, debit

label

Ehitised

tava: IAS 16.37

documentation

Materiaalne põhivara, mis on äritegevuseks kasutatavad amortiseeritavad ehitised ja sarnased struktuurid. [Viide: materiaalne põhivara]

ifrs-full

BuildingsMember

member

label

Ehitised [member]

tava: IAS 16.37

documentation

See liige kajastab materiaalse põhivara klassi, mis on äritegevuseks kasutatavad amortiseeritavad ehitised ja sarnased struktuurid. [Viide: materiaalne põhivara]

ifrs-full

BusinessCombinationsAxis

axis

label

Äriühendused [axis]

avalikustamine: IFRS 3.B64

documentation

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli liikmete ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

ifrs-full

BusinessCombinationsMember

member

label

Äriühendused [member]

avalikustamine: IFRS 3.B64

documentation

See liige kajastab tehinguid või muid sündmusi, mille kaudu omandaja saavutab ühe või mitme ettevõtja üle kontrolli. Tehingud, mida mõnikord nimetatakse „tõelisteks ühinemisteks“ või „võrdsete ühinemisteks“, on samuti äriühendused, nagu seda mõistet kasutatakse IFRS 3s.

ifrs-full

CancellationOfTreasuryShares

X duration, credit

label

Omaaktsiate tühistamine

tava: IAS 1.106 d

documentation

Perioodi jooksul tühistatud omaaktsiate summa. [Viide: omaaktsiad]

ifrs-full

CapitalCommitments

X instant, credit

label

Kapitalikohustused

tava: IAS 1.112 c

documentation

Selliste tulevaste kapitalimahutuste summa, mida üksus on kohustunud tegema.

totalLabel

Kapitalikohustused kokku

ifrs-full

CapitalCommitmentsAbstract

 

label

Kapitalikohustused [abstract]

 

ifrs-full

CapitalisationRateMeasurementInputMember

member

label

Kapitaliseerimismäär, mõõtmissisend [member]

näide: IFRS 13.93 d, näide: IFRS 13.IE63

documentation

See liige kajastab kapitaliseerimismäära, mida kasutatakse mõõtmissisendina.

ifrs-full

CapitalisationRateOfBorrowingCostsEligibleForCapitalisation

X.XX duration

label

Kapitaliseeritavate laenukasutuse kulutuste kapitaliseerimismäär

avalikustamine: IAS 23.26 b

documentation

Üksusel seoses vahendite laenamisega tekkinud intressikulutuste ja muud kulutuste kaalutud keskmine, mida kohaldatakse üksuse laenukohustuste suhtes, mis on perioodi jooksul olemas, välja arvatud spetsiaalselt tingimustele vastava varaobjekti omandamiseks võetud laenukohustused. [Viide: kaalutud keskmine [member]; laenukohustused]

ifrs-full

CapitalisedDevelopmentExpenditureMember

member

label

Kapitaliseeritud arendustegevusega seotud kulutused [member]

tava: IAS 38.119

documentation

See liige kajastab sellise immateriaalse vara klassi, mis tuleneb arendustegevusega seotud kulutuste kapitaliseerimisest enne ärilisel otstarbel tootmise või kasutamise algust. Immateriaalset vara kajastatakse ainult juhul, kui üksus suudab tõestada kõike järgmist: a) immateriaalse vara kasutus- või müügikõlblikuks muutmine on tehniliselt võimalik; b) ta kavatseb immateriaalse vara valmis saada ja seda kasutada või müüa; c) tal on võimalik immateriaalset vara kasutada või müüa; d) kuidas immateriaalne vara loob tõenäolist tulevast majanduslikku kasu. Muu hulgas võib üksus tõestada, et eksisteerib turg immateriaalse vara väljundile või loodud immateriaalsele varale endale või; kui seda hakatakse kasutama üksusesiseselt, siis immateriaalse vara kasulikkust; e) immateriaalse vara arendamise lõpetamiseks ja kasutamiseks või müümiseks on olemas piisavad tehnilised, rahalised ja muud vahendid ja f) üksus suudab usaldusväärselt mõõta immateriaalse vara arendustegevusega seotud kulutusi.

ifrs-full

CapitalRedemptionReserve

X instant, credit

label

Kapitali tagasiostmise reserv

tava: IAS 1.55

documentation

Omakapitalikomponent, mis kajatab üksuse oma aktsiate tagasiostmise reservi.

ifrs-full

CapitalRedemptionReserveMember

member

label

Kapitali tagasiostmise reserv [member]

tava: IAS 1.108

documentation

See liige kajastab omakapitalikomponenti, mis kajastab üksuse oma aktsiate tagasiostmise reservi.

ifrs-full

CapitalRequirementsAxis

axis

label

Kapitalinõuded [axis]

avalikustamine: IAS 1.136

documentation

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli liikmete ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

ifrs-full

CapitalRequirementsMember

member [default]

label

Kapitalinõuded [member]

avalikustamine: IAS 1.136

documentation

See liige kajastab üksuse suhtes kohaldatavaid kapitalinõudeid. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Kapitalinõuded“ standardväärtust.

ifrs-full

CapitalReserve

X instant, credit

label

Kapitalireserv

tava: IAS 1.55

documentation

Omakapitalikomponent, mis kajatab kapitalireserve.

ifrs-full

CapitalReserveMember

member

label

Kapitalireserv [member]

tava: IAS 1.108

documentation

See liige kajastab omakapitalikomponenti, mis kajastab kapitalireserve.

ifrs-full

CarryingAmountAccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentAndGrossCarryingAmountAxis

axis

label

Bilansiline jääkmaksumus, akumuleeritud kulum, amortisatsioon ja väärtuse langus ja bilansiline brutomaksumus [axis]

avalikustamine: IAS 16.73 d, avalikustamine: IAS 16.73 e, avalikustamine: IAS 38.118 c, avalikustamine: IAS 38.118 e, avalikustamine: IAS 40.76, avalikustamine: IAS 40.79 c, avalikustamine: IAS 40.79 d, avalikustamine: IAS 41.50, avalikustamine: IAS 41.54 f, avalikustamine: IFRS 3.B67 d, avalikustamine: IFRS 7.35H, avalikustamine: IFRS 7.35I, tava: Kehtiv kuni 1.1.2023 IFRS 7.37 b, tava: Kehtiv kuni 1.1.2023 IFRS 7.IG29

documentation

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli liikmete ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

ifrs-full

CarryingAmountMember

member [default]

label

Bilansiline jääkmaksumus [member]

avalikustamine: IAS 16.73 e, avalikustamine: IAS 38.118 e, avalikustamine: IAS 40.76, avalikustamine: IAS 40.79 d, avalikustamine: IAS 41.50, avalikustamine: IFRS 3.B67 d, avalikustamine: IFRS 7.35H, avalikustamine: IFRS 7.35I, näide: Kehtiv kuni 1.1.2023 IFRS 7.37 b, näide: Kehtiv kuni 1.1.2023 IFRS 7.IG29 a

documentation

See liige kajastab summat, milles vara kajastatakse finantsseisundi aruandes (pärast akumuleeritud amortisatsiooni ja (vara) väärtuse langusest tulenevate akumuleeritud kahjumite mahaarvamist). Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Bilansiline jääkmaksumus, akumuleeritud kulum, amortisatsioon ja väärtuse langus ja bilansiline brutomaksumus“ standardväärtust. [Viide: amortisatsioonikulu; vara väärtuse langusest tulenev kahjum]

ifrs-full

Cash

X instant, debit

label

Raha

tava: IAS 7.45

documentation

Sularaha ja nõudmiseni hoiuste summa. [Viide: sularaha]

totalLabel

Raha kokku

ifrs-full

CashAbstract

 

label

Raha [abstract]

 

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration, debit

label

Seotud osapooltelt saadud rahalised ettemaksed ja laenud

tava: IAS 7.17

documentation

Seotud osapooltelt saadud ettemaksetest ja laenudest tulenev raha laekumine. [Viide: seotud osapooled [member]]

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

(X) duration, credit

label

Muudele osapooltele tehtud rahalised ettemaksed ja antud laenud, liigitatud investeerimistegevuseks

näide: IAS 7.16 e

documentation

Muudele osapooltele tehtud rahalised ettemaksed ja antud laenud (välja arvatud finantseerimisasutuse tehtud ettemaksed ja antud laenud), mis on liigitatud investeerimistegevuseks

negatedTerseLabel

Muudele osapooltele tehtud rahalised ettemaksed ja antud laenud

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration, credit

label

Seotud osapooltele tehtud rahalised ettemaksed ja antud laenud

tava: IAS 7.16

documentation

Seotud osapooltele tehtud ettemaksetest ja antud laenudest tulenev raha väljavool. [Viide: seotud osapooled [member]]

ifrs-full

CashAndBankBalancesAtCentralBanks

X instant, debit

label

Raha ja pangakontode jääk keskpankades

tava: IAS 1.55

documentation

Keskpankades hoitava raha ja pangakontode jäägi summa.

ifrs-full

CashAndCashEquivalents

X instant, debit

label

Raha ja raha ekvivalendid

avalikustamine: IAS 1.54 i, avalikustamine: IAS 7.45, avalikustamine: IFRS 12.B13 a

documentation

Sularaha ja nõudmiseni hoiused koos lühiajaliste väga likviidsete investeeringutega, mida saab kergesti muuta teadaoleva suurusega rahasummadeks ja mille väärtuse muutumiste risk on väike. [Viide: raha; raha ekvivalendid]

totalLabel

Raha ja raha ekvivalendid kokku

periodStartLabel

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

periodEndLabel

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAbstract

 

label

Raha ja raha ekvivalendid [abstract]

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant, debit

label

Raha ja raha ekvivalendid, plaani varade õiglasesse väärtusesse panustatud summa

näide: IAS 19.142 a

documentation

Summa, mille raha ja raha ekvivalendid on panustanud kindlaksmääratud hüvitistega plaanide varade õiglasesse väärtusesse. [Viide: raha ja raha ekvivalendid; plaani varad, õiglases väärtuses; kindlaksmääratud hüvitistega plaanid [member]]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsClassifiedAsPartOfDisposalGroupHeldForSale

X instant, debit

label

Raha ja raha ekvivalendid, mis on liigitatud müügiks hoitava müügigrupi osaks

tava: IAS 7.45

documentation

Raha ja raha ekvivalentide summa, mis on liigitatud müügiks hoitava müügigrupi osaks. [Viide: raha ja raha ekvivalendid; müügiks hoitavaks liigitatud müügigrupid [member]]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsHeldByEntityUnavailableForUseByGroup

X instant, debit

label

Üksuse raha ja raha ekvivalendid, mida kontsern ei saa kasutada

avalikustamine: IAS 7.48

documentation

Üksuse hoitavad märkimisväärsed rahasummad ja raha ekvivalentide summad, mida kontsern ei saa kasutada. [Viide: raha ja raha ekvivalendid]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPosition

X instant, debit

label

Raha ja raha ekvivalendid, kui need erinevad finantsseisundi aruandest

tava: IAS 7.45

documentation

Rahavoogude aruandes kajastatud raha ja raha ekvivalentide summa, kui see erineb finantsseisundi aruandes kajastatud raha ja raha ekvivalentide summast. [Viide: raha ja raha ekvivalendid]

totalLabel

Raha ja raha ekvivalendid kokku, kui need erinevad finantsseisundi aruandest

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPositionAbstract

 

label

Raha ja raha ekvivalendid, kui need erinevad finantsseisundi aruandest [abstract]

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration, debit

label

Raha ja raha ekvivalendid tütarettevõtjates või muudes ettevõtjates, mis omandatakse või võõrandatakse

avalikustamine: IAS 7.40 c

documentation

Raha ja raha ekvivalentide summa tütarettevõtjates või muudes ettevõtjates, mille üle kontroll saavutatakse või kaotatakse. [Viide: tütarettevõtjad [member]; raha ja raha ekvivalendid]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsPercentageContributedToFairValueOfPlanAssets

X.XX instant

label

Raha ja raha ekvivalendid, plaani varade õiglasesse väärtusesse panustatud protsent

tava: IAS 19.142 a

documentation

Selline protsent kindlaksmääratud hüvitistega plaanide varade õiglasest väärtusest, mille on panustanud raha ja raha ekvivalendid. [Viide: raha ja raha ekvivalendid; plaani varad, õiglases väärtuses; kindlaksmääratud hüvitistega plaanid [member]] [Vastand: raha ja raha ekvivalendid, plaani varade õiglasesse väärtusesse panustatud summa]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, debit

label

Omandamiskuupäeval kajastatud raha ja raha ekvivalendid

tava: IFRS 3.B64 i

documentation

Äriühenduses omandatud ja omandamiskuupäeval kajastatud raha ja raha ekvivalendid. [Viide: raha ja raha ekvivalendid; äriühendused [member]]

ifrs-full

CashCollateralPledgedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

(X) instant, debit

label

Antud rahaline tagatis, mille suhtes kehtib täitmisele pööratav põhitasaarvelduskokkulepe või muu sarnane kokkulepe ja mida ei ole saldeeritud finantskohustistega

näide: IFRS 7.13C d (ii), näide: IFRS 7.IG40D

documentation

Sellise antud rahalise tagatise summa, mille suhtes kehtib täitmisele pööratav põhitasaarvelduskokkulepe või muu sarnane kokkulepe ja mida ei ole saldeeritud finantskohustistega. [Viide: finantskohustised]

negatedLabel

Antud rahaline tagatis, mille suhtes kehtib täitmisele pööratav põhitasaarvelduskokkulepe või muu sarnane kokkulepe ja mida ei ole saldeeritud finantskohustistega

ifrs-full

CashCollateralReceivedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

(X) instant, credit

label

Saadud rahaline tagatis, mille suhtes kehtib täitmisele pööratav põhitasaarvelduskokkulepe või muu sarnane kokkulepe ja mida ei ole saldeeritud finantsvaradega

näide: IFRS 7.13C d (ii), näide: IFRS 7.IG40D

documentation

Sellise saadud rahalise tagatise summa, mille suhtes kehtib täitmisele pööratav põhitasaarvelduskokkulepe või muu sarnane kokkulepe ja mida ei ole saldeeritud finantsvaradega. [Viide: finantsvara]

negatedLabel

Saadud rahaline tagatis, mille suhtes kehtib täitmisele pööratav põhitasaarvelduskokkulepe või muu sarnane kokkulepe ja mida ei ole saldeeritud finantsvaradega

ifrs-full

CashEquivalents

X instant, debit

label

Raha ekvivalendid

tava: IAS 7.45

documentation

Selliste lühiajaliste väga likviidsete investeeringute summa, mida saab kergesti muuta teadaoleva suurusega rahasummadeks ja mille väärtuse muutumiste risk on väike.

totalLabel

Raha ekvivalendid kokku

ifrs-full

CashEquivalentsAbstract

 

label

Raha ekvivalendid [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowHedgesAbstract

 

label

Rahavoo riski maandamine [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowHedgesMember

member

label

Rahavoo riski maandamine [member]

avalikustamine: IAS 39.86 b, avalikustamine: IFRS 7.24A, avalikustamine: IFRS 7.24B, avalikustamine: IFRS 7.24C

documentation

See liige kajastab selliste rahavoogude kõikumiste riskile avatud positsioonide maandamist, mis i) tulenevad kajastatud vara või kohustisega seotud teatud riskidest (nagu näiteks muutuva intressimääraga laenu kas kõik või mõned tulevased intressimaksed) või kõrge tõenäosusega prognoositavast tehingust ja b) võivad mõjutada kasumit või kahjumit. [Viide: riskimaandused [member]]

ifrs-full

CashFlowsFromContinuingAndDiscontinuedOperationsAbstract

 

label

Rahavood jätkuvatest ja lõpetatud tegevusvaldkondadest [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowsFromLosingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

label

Tütarettevõtjate või muude ettevõtjate üle kontrolli kaotamisest tulenevad rahavood, liigitatud investeerimistegevuseks

avalikustamine: IAS 7.39

documentation

Tütarettevõtjate või muude ettevõtjate üle kontrolli kaotamisest tulenevad rahavood kokku, mis on liigitatud investeerimistegevuseks. [Viide: tütarettevõtjad [member]]

terseLabel

Tütarettevõtjate või muude ettevõtjate üle kontrolli kaotamisest tulenevad rahavood

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInRestrictedCashAndCashEquivalents

X duration, debit

label

Piirangutega raha ja raha ekvivalentide vähenemisest (suurenemisest) tulenevad (selle raames kasutatud) rahavood

tava: IAS 7.16

documentation

Piirangutega raha ja raha ekvivalentide vähenemisest (suurenemisest) tulenev raha laekumine (väljavool). [Viide: piirangutega raha ja raha ekvivalendid]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInShorttermDepositsAndInvestments

X duration, debit

label

Lühiajaliste hoiuste ja investeeringute vähenemisest (suurenemisest) tulenevad (selle raames kasutatud) rahavood

tava: IAS 7.16

documentation

Lühiajaliste hoiuste ja investeeringute vähenemisest (suurenemisest) tulenev raha laekumine (väljavool).

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

label

Maavarade uurimisest ja hindamisest tulenevad (selles raames kasutatud) rahavood, liigitatud investeerimistegevuseks

avalikustamine: IFRS 6.24 b

documentation

Maavarade, sh mineraalide, nafta, maagaasi ja muude samalaadsete mittetaastuvate maavarade otsingutest tulenevad (selle raames kasutatud) rahavood pärast seda, kui üksus on saanud juriidilised õigused uuringuks teatud piirkonnas, samuti maavara kaevandamise tehnilise teostatavuse ja majandusliku tasuvuse kindlakstegemisest, mis on liigitatud investeerimistegevuseks.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsOperatingActivities

X duration, debit

label

Maavarade uurimisest ja hindamisest tulenevad (selles raames kasutatud) rahavood, liigitatud põhitegevuseks

avalikustamine: IFRS 6.24 b

documentation

Maavarade, sh mineraalide, nafta, maagaasi ja muude samalaadsete mittetaastuvate maavarade otsingutest tulenevad (selle raames kasutatud) rahavood pärast seda, kui üksus on saanud juriidilised õigused uuringuks teatud piirkonnas, samuti maavara kaevandamise tehnilise teostatavuse ja majandusliku tasuvuse kindlakstegemisest, mis on liigitatud põhitegevuseks.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivities

X duration, debit

label

Finantseerimistegevusest tulenevad (selle raames kasutatud) rahavood

avalikustamine: IAS 7.10, avalikustamine: IAS 7.50 d

documentation

Sellisest finantseerimistegevusest tulenevad (selle raames kasutatud) rahavood, mille tulemusel muutub üksuse sissemakstud omakapitali ja laenukohustuste maht ja struktuur.

netLabel

Finantseerimistegevusest tulenevad (selle raames kasutatud) netorahavood

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesAbstract

 

label

Finantseerimistegevusest tulenevad (selle raames kasutatud) rahavood [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesContinuingOperations

X duration, debit

label

Finantseerimistegevusest tulenevad (selle raames kasutatud) rahavood, jätkuvad tegevusvaldkonnad

avalikustamine: IFRS 5.33 c

documentation

Üksuse sellisest finantseerimistegevusest tulenevad (selle raames kasutatud) rahavood, mis on seotud jätkuvate tegevusvaldkondadega. [Viide: jätkuvad tegevusvaldkonnad [member]; Finantseerimistegevusest tulenevad (selle raames kasutatud) rahavood]

netLabel

Finantseerimistegevusest tulenevad (selle raames kasutatud) netorahavood, jätkuvad tegevusvaldkonnad

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration, debit

label

Finantseerimistegevusest tulenevad (selle raames kasutatud) rahavood, lõpetatud tegevusvaldkonnad

avalikustamine: IFRS 5.33 c

documentation

Üksuse sellisest finantseerimistegevusest tulenevad (selle raames kasutatud) rahavood, mis on seotud lõpetatud tegevusvaldkondadega. [Viide: lõpetatud tegevusvaldkonnad [member]; finantseerimistegevusest tulenevad (selle raames kasutatud) rahavood]

netLabel

Finantseerimistegevusest tulenevad (selle raames kasutatud) netorahavood, lõpetatud tegevusvaldkonnad

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreaseDecreaseInCurrentBorrowings

X duration, debit

label

Lühiajaliste laenukohustuste suurenemisest (vähenemisest) tulenevad (selle raames kasutatud) rahavood

tava: IAS 7.17

documentation

Lühiajaliste laenukohustuste suurenemisest (vähenemisest) tulenev raha laekumine (väljavool). [Viide: lühiajalised laenukohustused]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreasesInOperatingCapacity

X duration, debit

label

Toimimisvõimsuse suurenemisest tulenevad (selle raames kasutatud) rahavood

näide: IAS 7.50 c

documentation

Selliste rahavoogude kogusumma, mis kajastavad üksuse põhitegevussuutlikkuse suurenemist (nt mõõdetuna tooteühikutena päevas).

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInsuranceContracts

X duration, debit

label

Kindlustuslepingutest tulenevad (nende raames kasutatud) rahavood

avalikustamine: Kehtiv kuni 1.1.2023 IFRS 4.37 b

documentation

Kindlustuslepingutest tulenevad (nende raames kasutatud) rahavood. [Viide: Kindlustuslepingute liigid [member]]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivities

X duration, debit

label

Investeerimistegevusest tulenevad (selle raames kasutatud) rahavood

avalikustamine: IAS 7.10, avalikustamine: IAS 7.50 d

documentation

Sellisest investeerimistegevusest tulenevad (selle raames kasutatud) rahavood, mis on pikaajaliste varade ja raha ekvivalentide all kajastamata muude investeeringute soetamine ja võõrandamine.

netLabel

Investeerimistegevusest tulenevad (selle raames kasutatud) netorahavood

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesAbstract

 

label

Investeerimistegevusest tulenevad (selle raames kasutatud) rahavood [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesContinuingOperations

X duration, debit

label

Investeerimistegevusest tulenevad (selle raames kasutatud) rahavood, jätkuvad tegevusvaldkonnad

avalikustamine: IFRS 5.33 c

documentation

Üksuse sellisest investeerimistegevusest tulenevad (selle raames kasutatud) rahavood, mis on seotud jätkuvate tegevusvaldkondadega. [Viide: jätkuvad tegevusvaldkonnad [member]; investeerimistegevusest tulenevad (selle raames kasutatud) rahavood]

netLabel

Investeerimistegevusest tulenevad (selle raames kasutatud) netorahavood, jätkuvad tegevusvaldkonnad

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration, debit

label

Investeerimistegevusest tulenevad (selle raames kasutatud) rahavood, lõpetatud tegevusvaldkonnad

avalikustamine: IFRS 5.33 c

documentation

Üksuse sellisest investeerimistegevusest tulenevad (selle raames kasutatud) rahavood, mis on seotud lõpetatud tegevusvaldkondadega. [Viide: lõpetatud tegevusvaldkonnad [member]; investeerimistegevusest tulenevad (selle raames kasutatud) rahavood]

netLabel

Investeerimistegevusest tulenevad (selle raames kasutatud) netorahavood, lõpetatud tegevusvaldkonnad

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInMaintainingOperatingCapacity

X duration, debit

label

Toimimisvõimsuse säilitamisest tulenevad (selle raames kasutatud) rahavood

näide: IAS 7.50 c

documentation

Selliste rahavoogude kogusumma, mida on vaja, et säilitada üksuse suutlikkus tegeleda põhitegevusega (nt mõõdetuna tooteühikutena päevas).

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivities

X duration

label

Põhitegevusest tulenevad (selle raames saadud) rahavood

avalikustamine: IAS 7.10, avalikustamine: IAS 7.50 d

documentation

Üksuse sellistest põhitegevustest tulenevad (nende raames saadud) rahavood, mis on üksuse peamised tulutoovad tegevused ja muud tegevused, mis ei ole investeerimis- ega finantseerimistegevused. [Viide: tulu]

commentaryGuidance

Selle elemendi puhul on võimalik sisestada positiivne või negatiivne XBRL-väärtus. Õige märgi kindlaksmääramiseks tuginege standardse elemendi märgisele. Sulgudes olevate mõistete puhul kasutage negatiivset väärtust.

netLabel

Põhitegevusest tulenevad (selle raames saadud) netorahavood

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesAbstract

 

label

Põhitegevusest tulenevad (selle raames saadud) rahavood [abstract]

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations

X duration

label

Põhitegevusest tulenevad (selle raames saadud) rahavood, jätkuvad tegevusvaldkonnad

avalikustamine: IFRS 5.33 c

documentation

Üksuse sellisest põhitegevusest tulenevad (selle raames saadud) rahavood, mis on seotud jätkuvate tegevusvaldkondadega. [Viide: jätkuvad tegevusvaldkonnad [member]; põhitegevusest tulenevad (selle raames saadud) rahavood]

commentaryGuidance

Selle elemendi puhul on võimalik sisestada positiivne või negatiivne XBRL-väärtus. Õige märgi kindlaksmääramiseks tuginege standardse elemendi märgisele. Sulgudes olevate mõistete puhul kasutage negatiivset väärtust.

netLabel

Põhitegevusest tulenevad (selle raames saadud) netorahavood, jätkuvad tegevusvaldkonnad

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration

label

Põhitegevusest tulenevad (selle raames saadud) rahavood, lõpetatud tegevusvaldkonnad

avalikustamine: IFRS 5.33 c

documentation

Üksuse sellisest põhitegevusest tulenevad (selle raames saadud) rahavood, mis on seotud lõpetatud tegevusvaldkondadega. [Viide: lõpetatud tegevusvaldkonnad [member]; põhitegevusest tulenevad (selle raames saadud) rahavood]

commentaryGuidance

Selle elemendi puhul on võimalik sisestada positiivne või negatiivne XBRL-väärtus. Õige märgi kindlaksmääramiseks tuginege standardse elemendi märgisele. Sulgudes olevate mõistete puhul kasutage negatiivset väärtust.

netLabel

Põhitegevusest tulenevad (selle raames saadud) netorahavood, lõpetatud tegevusvaldkonnad

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperations

X duration

label

Tegevusest tulenevad (selle raames saadud) rahavood

näide: IAS 7 - A muu üksuse kui finantsasutuse rahavoogude aruanne, näide: IAS 7.20

documentation

Üksuse tegevusest tulenevad (selle raames saadud) rahavood.

commentaryGuidance

Selle elemendi puhul on võimalik sisestada positiivne või negatiivne XBRL-väärtus. Õige märgi kindlaksmääramiseks tuginege standardse elemendi märgisele. Sulgudes olevate mõistete puhul kasutage negatiivset väärtust.

netLabel

Tegevusest tulenevad (selle raames saadud) netorahavood

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperationsBeforeChangesInWorkingCapital

X duration

label

Tegevusest tulenevad (selle raames saadud) rahavood enne muudatusi käibekapitalis

näide: IAS 7 - A muu üksuse kui finantsasutuse rahavoogude aruanne, tava: IAS 7.20

documentation

Raha laekumine (väljavool) üksuse tegevusest enne muudatusi käibekapitalis.

commentaryGuidance

Selle elemendi puhul on võimalik sisestada positiivne või negatiivne XBRL-väärtus. Õige märgi kindlaksmääramiseks tuginege standardse elemendi märgisele. Sulgudes olevate mõistete puhul kasutage negatiivset väärtust.

ifrs-full

CashFlowsUsedInExplorationAndDevelopmentActivities

X duration, credit

label

Uurimis- ja arendustegevuses kasutatud rahavood

tava: IAS 7.16

documentation

Uurimis- ja arendustegevusest tulenev raha väljavool.

ifrs-full

CashFlowsUsedInObtainingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

(X) duration, credit

label

Tütarettevõtjate või muude ettevõtjate üle kontrolli saamiseks kasutatud rahavood, liigitatud investeerimistegevuseks

avalikustamine: IAS 7.39

documentation

Tütarettevõtjate või muude ettevõtjate üle kontrolli saamiseks kasutatud rahavood kokku, mis on liigitatud investeerimistegevuseks. [Viide: tütarettevõtjad [member]]

negatedTerseLabel

Tütarettevõtjate või muude ettevõtjate üle kontrolli saamiseks kasutatud rahavood

ifrs-full

CashOnHand

X instant, debit

label

Sularaha

tava: IAS 7.45

documentation

Üksusel olev sularaha. See ei hõlma nõudmiseni hoiuseid.

ifrs-full

CashOutflowForLeases

X duration, credit

label

Rentidega seotud raha väljamaksed

avalikustamine: IFRS 16.53 g

documentation

Rentidega seotud raha väljamaksed.

ifrs-full

CashPaidLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

(X) duration, debit

label

Makstud raha, väljastatud kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustised

näide: Kehtiv kuni 1.1.2023 IFRS 4.37 e, näide: Kehtiv kuni 1.1.2023 IFRS 4.IG37 c

documentation

Väljastatud kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustiste vähenemine, mis tuleneb raha maksmisest. [Viide: väljastatud kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustised]

negatedLabel

Makstud raha, väljastatud kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustised

ifrs-full

CashPaymentsForFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

(X) duration, credit

label

Rahamaksed futuur-, forvard-, optsiooni- ja vahetuslepingute eest, liigitatud finantseerimistegevuseks

näide: IAS 7.16 g

documentation

Rahalised väljamaksed futuur-, forvard-, optsiooni- ja vahetuslepingute eest, v.a juhul, kui kõnealuseid lepinguid hoitakse kauplemise eesmärgil või kui maksed liigitatakse finantseerimistegevuseks.

negatedTerseLabel

Rahamaksed futuur-, forvard-, optsiooni- ja vahetuslepingute eest

ifrs-full

CashReceiptsFromFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

label

Rahalaekumised futuur-, forvard-, optsiooni- ja vahetuslepingutest, liigitatud finantseerimistegevuseks

näide: IAS 7.16 h

documentation

Rahalaekumised futuur-, forvard-, optsiooni- ja vahetuslepingutest, v.a juhul, kui kõnealuseid lepinguid hoitakse kauplemise eesmärgil või kui laekumised liigitatakse finantseerimistegevuseks.

terseLabel

Rahalaekumised futuur-, forvard-, optsiooni- ja vahetuslepingutest

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

label

Rahalaekumised muudele osapooltele tehtud rahaliste ettemaksete ja antud laenude tagasimaksmisest, liigitatud investeerimistegevuseks

näide: IAS 7.16 f

documentation

Sellised rahalaekumised muudele osapooltele tehtud rahaliste ettemaksete ja antud laenude (välja arvatud finantseerimisasutuse tehtud ettemaksed ja antud laenud) tagasimaksmisest, mis on liigitatud investeerimistegevuseks.

terseLabel

Rahalaekumised muudele osapooltele tehtud rahaliste ettemaksete ja antud laenude tagasimaksmisest

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration, debit

label

Rahalaekumised seotud osapooltele tehtud rahaliste ettemaksete ja antud laenude tagasimaksmisest

tava: IAS 7.16

documentation

Rahalaekumised, mis tulenevad seotud osapooltele tehtud rahaliste ettemaksete ja antud laenude tagasimaksmisest. [Viide: seotud osapooled [member]]

ifrs-full

CashRepaymentsOfAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration, credit

label

Seotud osapooltelt saadud ettemaksete ja laenude rahalised tagasimaksed

tava: IAS 7.17

documentation

Seotud osapooltelt saadud ettemaksete ja laenude tagasimaksetega seotud raha väljamakse. [Viide: seotud osapooled [member]]

ifrs-full

CashTransferred

X instant, credit

label

Ülekantud raha

avalikustamine: IFRS 3.B64 f (i)

documentation

Äriühenduses tasuna üle kantud raha õiglane väärtus omandamiskuupäeva seisuga. [Viide: äriühendused [member]]

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersAxis

axis

label

Kliendilepingu sõlmimise või täitmise eesmärgil tehtud kulutuste põhjal kajastatud varade kategooriad [axis]

avalikustamine: IFRS 15.128 a

documentation

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli liikmete ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersMember

member [default]

label

Kliendilepingu sõlmimise või täitmise eesmärgil tehtud kulutuste põhjal kajastatud varade kategooriad [member]

avalikustamine: IFRS 15.128 a

documentation

See liige kajastab kõiki kliendilepingu sõlmimise või täitmise eesmärgil tehtud kulutuste põhjal kajastatud varade kategooriaid. Kui muud liiget ei kasutata, kajastab see ka telje „Kliendilepingu sõlmimise või täitmise eesmärgil tehtud kulutuste põhjal kajastatud varade kategooriad“ standardväärtust. [Viide: kliendilepingu sõlmimise või täitmise eesmärgil tehtud kulutuste põhjal kajastatud varad]

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialAssetsAbstract

 

label

Lühiajaliste finantsvarade kategooriad [abstract]

 

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

label

Lühiajaliste finantskohustiste kategooriad [abstract]

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAbstract

 

label

Finantsvarade kategooriad [abstract]

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAxis

axis

label

Finantsvarade kategooriad [axis]

avalikustamine: IFRS 7.8

documentation

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli liikmete ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAbstract

 

label

Finantskohustiste kategooriad [abstract]

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

label

Finantskohustiste kategooriad [axis]

avalikustamine: IFRS 7.8

documentation

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli liikmete ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialAssetsAbstract

 

label

Pikaajaliste finantsvarade kategooriad [abstract]

 

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

label

Pikaajaliste finantskohustiste kategooriad [abstract]

 

ifrs-full

CategoriesOfRelatedPartiesAxis

axis

label

Seotud osapoolte kategooriad [axis]

avalikustamine: IAS 24.19

documentation

Tabeli telg määrab kindlaks suhte tabeli liikmete ja kirjete või mõistete vahel, mis täiendavad tabelit.

ifrs-full

ChangeInAmountRecognisedForPreacquisitionDeferredTaxAsset

X duration, debit

label

Omandamiseelse edasilükkunud tulumaksu vara puhul kajastatud summa suurenemine (vähenemine)

avalikustamine: IAS 12.81 j

documentation

Omandaja omandamiseelse edasilükkunud tulumaksu vara suurenemine (vähenemine) äriühenduse tõttu, mis muudab omandaja poolt vara realiseerimise tõenäosust. [Viide: edasilükkunud tulumaksu vara; äriühendused [member]]

ifrs-full

ChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAbstract

 

label

Valuutabaasi hinnavahe muutus [abstract]

 

ifrs-full

ChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAbstract

 

label

Forvardlepingute forvardelementide väärtuse muutus [abstract]

 

ifrs-full

ChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAbstract

 

label

Optsioonide ajaväärtuse muutus [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInAggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognisedAbstract

 

label

Esmasel kajastamisel kajastatud õiglase väärtuse ja veel kasumiaruandes kajastada tuleva tehinguhinna vahelise agregeeritud erinevuse muutus [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssetsAbstract

 

label

Muutused allahindluse kontol finantsvarade krediidikahju kajastamiseks [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInAssetsForInsuranceAcquisitionCashFlowsAbstract

 

label

Kindlustuse soetamisest tulenevate rahavoogude varade muutus [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssets

X duration, debit

label

Bioloogiliste varade suurenemine (vähenemine)

avalikustamine: IAS 41.50

documentation

Bioloogiliste varade suurenemine (vähenemine). [Viide: bioloogilised varad]

totalLabel

Bioloogiliste varade suurenemine (vähenemine) kokku

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssetsAbstract

 

label

Bioloogiliste varade muutused [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

label

Äriühenduses kajastatud tingimuslike kohustiste muutus [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContractsAbstract

 

label

Kindlustuslepingutest tulenevate kapitaliseeritud sõlmimisväljaminekute muutus [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInDeferredTaxLiabilityAssetAbstract

 

label

Edasilükkunud tulumaksu kohustiste (vara) muutused [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInEquity

X duration, credit

label

Omakapitali suurenemine (vähenemine)

avalikustamine: IAS 1.106 d

documentation

Omakapitali suurenemine (vähenemine). [Viide: omakapital]

totalLabel

Omakapitali suurenemine (vähenemine) kokku

ifrs-full

ChangesInEquityAbstract

 

label

Omakapitali muutus [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInExposureToRisk

text

label

Riskipositsiooni muutuse kirjeldus

avalikustamine: IFRS 7.33 c

documentation

Finantsinstrumentidest tuleneva riskipositsiooni muutuse kirjeldus. [Viide: finantsinstrumendid, klass [member]]

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementAssetsAbstract

 

label

Õiglase väärtuse mõõtmise muutused, varad [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementEntitysOwnEquityInstrumentsAbstract

 

label

Õiglase väärtuse mõõtmise muutused, üksuse enda omakapitaliinstrumendid [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementLiabilitiesAbstract

 

label

Õiglase väärtuse mõõtmise muutused, kohustised [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInFairValueOfCreditDerivativeAbstract

 

label

Krediidituletisinstrumendi õiglase väärtuse muutused [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X duration, debit

label

Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetava varana määratletud finantsvarade õiglase väärtuse suurenemine (vähenemine), mis tuleneb finantsvarade krediidiriski muutustest

avalikustamine: IFRS 7.9 c

documentation

Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetava varana määratletud finantsvarade (või finantsvarade rühma) õiglase väärtuse suurenemine (vähenemine), mis tuleneb varade krediidiriski muutustest, mis on kindlaks määratud järgmiselt: a) muutuse summana õiglases väärtuses, kui muutuse põhjuseks ei saa pidada tururiski põhjustavat turutingimuste muutumist, või b) kasutades alternatiivseid meetodeid, mis üksuse meelest esitab usaldusväärsemalt muutuse summat selle õiglases väärtuses, kui muutuse põhjuseks saab pidada vara krediidiriski muutusi. [Viide: krediidirisk [member]; finantsvara]

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X duration

label

Selliste krediidituletisinstrumentide või sarnaste instrumentide õiglase väärtuse suurenemine (vähenemine), mis on seotud õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetava varana määratletud finantsvaradega.

avalikustamine: IFRS 7.9 d

documentation

Selliste krediidituletisinstrumentide või sarnaste instrumentide õiglase väärtuse suurenemine (vähenemine), mis on seotud õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetava varana määratletud finantsvaradega. [Viide: Tuletisinstrumendid [member]; finantsvara]

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X duration, credit

label

Finantskohustise õiglase väärtuse suurenemine (vähenemine), mis tuleneb kohustise krediidiriski muutustest

avalikustamine: IFRS 7.10A a, avalikustamine: Kehtiv kuni 1.1.2023 IFRS 7.10 a

documentation

Finantskohustise õiglase väärtuse suurenemine (vähenemine), mis tuleneb asjaomase kohustise krediidiriski muutustest. [Viide: krediidirisk [member]]

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X duration, debit

label

Laenude või nõuete õiglase väärtuse suurenemine (vähenemine), mis tuleneb finantsvarade krediidiriski muutustest

avalikustamine: Kehtiv kuni 1.1.2023 IFRS 7.9 c

documentation

Laenude või nõuete õiglase väärtuse suurenemine (vähenemine), mis tuleneb laenude ja nõuete krediidiriski muutustest, määratakse kindlaks: a) muutuse summana õiglases väärtuses, kui muutuse põhjuseks ei saa pidada tururiski põhjustanud turutingimuste muutumist, või b) kasutades alternatiivseid meetodeid, mis üksuse meelest esitab usaldusväärsemalt muutuse summat selle õiglases väärtuses, kui muutuse põhjuseks saab pidada vara krediidiriski muutusi. [Viide: Krediidirisk [member]; Tururisk [member]]

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X duration

label

Selliste krediidituletisinstrumentide või sarnaste instrumentide õiglase väärtuse suurenemine (vähenemine), mis on seotud laenude või nõuetega

avalikustamine: Kehtiv kuni 1.1.2023 IFRS 7.9 d

documentation

Selliste krediidituletisinstrumentide või sarnaste instrumentide õiglase väärtuse suurenemine (vähenemine), mis on seotud laenude või nõuetega. [Viide: tuletisinstrumendid [member]]

ifrs-full

ChangesInGoodwill

X duration, debit

label

Firmaväärtuse suurenemine (vähenemine)

avalikustamine: IFRS 3.B67 d

documentation

Firmaväärtuse suurenemine (vähenemine). [Viide: firmaväärtus]

totalLabel

Firmaväärtuse suurenemine (vähenemine) kokku

ifrs-full

ChangesInGoodwillAbstract

 

label

Firmaväärtuse muutused [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInInsuranceContractsForReconciliationByComponentsAbstract

 

label

Muutused kindlustuslepingute kooskõlastavas võrdluses komponentide kaupa [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInInsuranceContractsForReconciliationByRemainingCoverageAndIncurredClaimsAbstract

 

label

Muutused kindlustuslepingute kooskõlastavas võrdluses ülejäänud kindlustuskatte ja tekkinud nõuete kaupa [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsAndGoodwillAbstract

 

label

Immateriaalse vara ja firmaväärtuse muutused [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

label

Muu immateriaalse vara kui firmaväärtus suurenemine (vähenemine)

avalikustamine: IAS 38.118 e

documentation

Muu immateriaalse vara kui firmaväärtus suurenemine (vähenemine). [Viide: muu immateriaalne vara kui firmaväärtus]

totalLabel

Muu immateriaalse vara kui firmaväärtus suurenemine (vähenemine) kokku

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOtherThanGoodwillAbstract

 

label

Muu immateriaalse vara kui firmaväärtus muutused [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInInventoriesOfFinishedGoodsAndWorkInProgress

(X) duration, debit

label

Valimistoodangu ja lõpetamata toodangu varude vähenemine (suurenemine)

näide: IAS 1.102, avalikustamine: IAS 1.99

documentation

Valimistoodangu ja lõpetamata toodangu varude vähenemine (suurenemine). [Viide: varud; valmistoodangu lühiajaline varu; lõpetamata toodangu lühiajaline varu]

negatedLabel

Valimistoodangu ja lõpetamata toodangu varude suurenemine (vähenemine)

ifrs-full

ChangesInInvestmentProperty

X duration, debit

label

Kinnisvarainvesteeringute suurenemine (vähenemine)

avalikustamine: IAS 40.76, avalikustamine: IAS 40.79 d

documentation

Kinnisvarainvesteeringute suurenemine (vähenemine). [Viide: kinnisvarainvesteeringud]

totalLabel

Kinnisvarainvesteeringute suurenemine (vähenemine) kokku

ifrs-full

ChangesInInvestmentPropertyAbstract

 

label

Kinnisvarainvesteeringute muutus [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesAbstract

 

label

Finantseerimistegevusest tulenevate kohustiste muutused [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssuedAbstract

 

label

Väljastatud kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustiste muutused [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInMethodsAndAssumptionsUsedInPreparingSensitivityAnalysis

text

label

Tundlikkusanalüüsi tegemiseks kasutatud meetodite ja eelduste muutuste kirjeldus

avalikustamine: IFRS 7.40 c

documentation

Selliste meetodite ja eelduste muutuste kirjeldus, mida on kasutatud tundlikkusanalüüsi tegemiseks tururiski liikide puhul, millele üksus on avatud. [Viide: tururisk [member]]

ifrs-full

ChangesInMethodsUsedToMeasureRisk

text

label

Riski mõõtmiseks kasutatud meetodite muutuste kirjeldus

avalikustamine: IFRS 7.33 c

documentation

Finantsinstrumentidest tulenevate riskide mõõtmiseks kasutatud meetodite muutuste kirjeldus. [Viide: finantsinstrumendid, klass [member]]

ifrs-full

ChangesInNetAssetsAvailableForBenefitsAbstract

 

label

Hüvitisteks olemasoleva netovara muutused [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInNetDefinedBenefitLiabilityAssetAbstract

 

label

Kindlaksmääratud hüvitiste netokohustise (netovara) muutused [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInNetDefinedBenefitLiabilityAssetResultingFromExpenseIncomeInProfitOrLossAbstract

 

label

Kindlaksmääratud hüvitiste netokohustise (netovara) muutused, mis tulenevad kulust (tulust) kasumiaruandes [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInNetDefinedBenefitLiabilityAssetResultingFromMiscellaneousOtherChangesAbstract

 

label

Kindlaksmääratud hüvitiste netokohustise (netovara) muutused, mis tulenevad mitmesugustest muudest muutustest [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInNominalAmountOfCreditDerivativeAbstract

 

label

Krediidituletisinstrumendi nimiväärtuse muutused [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInNumberOfSharesOutstandingAbstract

 

label

Ringluses olevate aktsiate arvu muutused [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInObjectivesPoliciesAndProcessesForManagingRisk

text

label

Riskijuhtimise eesmärkide, põhimõtete ja protsesside muutuste kirjeldus

avalikustamine: IFRS 7.33 c

documentation

Finantsinstrumentidest tulenevate riskide juhtimise eesmärkide, põhimõtete ja protsesside muutuste kirjeldus. [Viide: finantsinstrumendid, klass [member]]

ifrs-full

ChangesInOtherProvisions

X duration, credit

label

Muude eraldiste suurenemine (vähenemine)

avalikustamine: IAS 37.84

documentation

Muude eraldiste suurenemine (vähenemine). [Viide: muud eraldised]

totalLabel

Muude eraldiste suurenemine (vähenemine) kokku

ifrs-full

ChangesInOtherProvisionsAbstract

 

label

Muude eraldiste muutused [abstract]

 

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

label

Materiaalse põhivara suurenemine (vähenemine)

avalikustamine: IAS 16.73 e

documentation

Materiaalse põhivara suurenemine (vähenemine). [Viide: materiaalne põhivara]

totalLabel