EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02018D1544-20211013

Consolidated text: Nõukogu otsus (ÜVJP) 2018/1544, 15. oktoober 2018, mis käsitleb keemiarelvade leviku ja kasutamise vastaseid piiravaid meetmeid

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1544/2021-10-13

02018D1544 — ET — 13.10.2021 — 004.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2018/1544,

15. oktoober 2018,

mis käsitleb keemiarelvade leviku ja kasutamise vastaseid piiravaid meetmeid

(ELT L 259 16.10.2018, lk 25)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2019/86, 21. jaanuar 2019,

  L 18I

10

21.1.2019

 M2

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2019/1722 14. oktoober 2019,

  L 262

66

15.10.2019

►M3

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2020/1466, 12. oktoober 2020,

  L 335

16

13.10.2020

►M4

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2020/1482, 14. oktoober 2020,

  L 341

9

15.10.2020

►M5

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2021/1799, 11. oktoober 2021,

  L 361

51

12.10.2021
▼B

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2018/1544,

15. oktoober 2018,

mis käsitleb keemiarelvade leviku ja kasutamise vastaseid piiravaid meetmeidArtikkel 1

„Keemiarelvad” – keemiarelvade keelustamise konventsiooni artiklis II määratletud keemiarelvad.

Artikkel 2

1.  

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et takistada oma territooriumile sisenemast või seda läbimast

a) 

füüsilistel isikutel, kes vastutavad järgmiste tegevuste eest või annavad nendeks rahalist, tehnilist või materiaalset toetust või on nendega muul viisil seotud:

i) 

keemiarelvade tootmine, omandamine, valdamine, väljatöötamine, transportimine, varumine või edasitoimetamine;

ii) 

keemiarelvade kasutamine;

iii) 

keemiarelvade kasutamiseks ettevalmistumine;

b) 

füüsilistel isikutel, kes abistavad, innustavad või kallutavad füüsilist või juriidilist isikut, üksust või asutust osalema mis tahes käesoleva lõike punktis a osutatud tegevuses, ning põhjustavad või suurendavad seeläbi sellise tegevuse toimepanemise ohtu ja

c) 

füüsilistel isikutel, kes on seotud punktides a ja b nimetatud füüsiliste isikutega,

ning kes on loetletud lisas.

2.  
Lõige 1 ei kohusta liikmesriiki keelama oma kodanikel sisenemast oma territooriumile.
3.  

Lõige 1 ei mõjuta neid juhtumeid, kui liikmesriiki seob rahvusvahelisest õigusest tulenev kohustus, eelkõige:

a) 

rahvusvahelise valitsustevahelise organisatsiooni asukohariigina;

b) 

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kokku kutsutud või selle egiidi all toimuva rahvusvahelise konverentsi korraldajariigina;

c) 

privileege ja immuniteete kehtestava mitmepoolse lepingu alusel või

d) 

Püha Tooli (Vatikani linnriik) ja Itaalia vahel 1929. aastal sõlmitud lepingust (Lateraani pakt) tulenevalt.

4.  
Lõiget 3 loetakse kohalduvaks ka juhul, kui liikmesriik on Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) asukohariik.
5.  
Nõukogu tuleb nõuetekohaselt teavitada kõigist liikmesriigi poolt lõike 3 või 4 kohaselt tehtud eranditest.
6.  
Liikmesriigid võivad teha erandeid lõike 1 alusel kehtestatud meetmetest, kui reisimine on õigustatud seoses kiireloomuliste humanitaarvajadustega või osalemisega valitsustevahelistel kohtumistel, liidu toel toimuvatel või liidu korraldatud kohtumistel või OSCE eesistujaks oleva liikmesriigi korraldatud kohtumistel, kus peetakse poliitilist dialoogi, mis otseselt edendab piiravate meetmete poliitilisi eesmärke, sealhulgas keemiarelvade vastastes õigusnormides sätestatud keeldude rakendamist ning keemiarelvade alast desarmeerimist. Liikmesriik võib samuti teha erandeid lõike 1 alusel kehtestatud meetmetest, kui territooriumile sisenemine või selle läbimine on vajalik kohtumenetluse läbiviimiseks.
7.  
Liikmesriik, kes soovib teha lõikes 6 osutatud erandeid, teatab sellest nõukogule kirjalikult. Erand loetakse jõustunuks, välja arvatud juhul, kui üks või mitu nõukogu liiget esitab kirjaliku vastuväite kahe tööpäeva jooksul alates kavandatavat erandit käsitleva teatise saamisest. Kui üks või mitu nõukogu liiget peaks esitama vastuväite, võib nõukogu otsustada kavandatava erandi tegemise kvalifitseeritud häälteenamuse alusel.
8.  
Kui liikmesriik lubab lõike 3, 4, 6 või 7 alusel lisas loetletud isikutel siseneda oma territooriumile või neil seda läbida, kehtib luba rangelt ainult sel eesmärgil, milleks see on antud, ning üksnes isikute suhtes, keda see otseselt puudutab.

Artikkel 3

1.  

Külmutatakse kõik rahalised vahendid ja majandusressursid, mis kuuluvad sellistele

a) 

füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele või on nende omandis, valduses või kontrolli all, kes vastutavad järgmiste tegevuste eest, annavad nendeks rahalist, tehnilist või materiaalset toetust või on muul viisil nendega seotud:

i) 

keemiarelvade tootmine, omandamine, valdamine, väljatöötamine, transportimine, varumine või edasitoimetamine;

ii) 

keemiarelvade kasutamine;

iii) 

keemiarelvade kasutamiseks ettevalmistumine,

b) 

füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele, kes mis tahes viisil abistavad, innustavad või kallutavad füüsilist või juriidilist isikut, üksust või asutust osalema käesoleva lõike punktis a osutatud tegevuses, ning põhjustavad või suurendavad seeläbi sellise tegevuse toimepanemise ohtu, ning

c) 

füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele, kes on seotud käesoleva lõike punktides a ja b nimetatud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutustega,

ning kes on loetletud lisas.

2.  
Rahalisi vahendeid ega majandusressursse ei anta otse ega kaudselt lisas loetletud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste käsutusse ega nende kasuks.
3.  

Erandina lõigetest 1 ja 2 võib liikmesriigi pädev asutus tingimustel, mida ta asjakohasteks peab, lubada vabastada teatavad külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid või teha teatavad rahalised vahendid või majandusressursid kättesaadavaks pärast seda, kui on kindlaks tehtud, et need rahalised vahendid või majandusressursid on

a) 

vajalikud lisas loetletud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste ja selliste füüsiliste isikute ülalpeetavate pereliikmete põhivajaduste rahuldamiseks, sealhulgas toidu, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude, maksude, kindlustusmaksete ning kommunaalteenuste eest tasumiseks;

b) 

ette nähtud üksnes õigusabiteenustega seotud mõistlike töötasude maksmiseks ja vastavate kulude hüvitamiseks;

c) 

ette nähtud üksnes tasude või teenustasude maksmiseks külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest;

d) 

vajalikud erakorraliste kulutuste katteks, tingimusel et pädev asutus on vähemalt kaks nädalat enne loa andmist teavitanud teiste liikmesriikide pädevaid asutusi ja komisjoni põhjustest, mille alusel ta peab vajalikuks konkreetse loa andmist, või

e) 

makstavad rahvusvahelise õiguse kohaselt puutumatu diplomaatilise või konsulaaresinduse või rahvusvahelise organisatsiooni pangakontole või pangakontolt, kui sellised maksed on ette nähtud diplomaatilise või konsulaaresinduse või rahvusvahelise organisatsiooni ametlikel eesmärkidel kasutamiseks.

Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest käesoleva lõike alusel antud lubadest.

4.  

Erandina lõikest 1 võib liikmesriigi pädev asutus anda loa vabastada teatavad külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid, kui on täidetud järgmised tingimused:

a) 

vahekohus on teinud kõnealuste rahaliste vahendite või majandusressursside kohta otsuse enne kuupäeva, mil lõikes 1 osutatud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus kanti lisas esitatud loetellu, või nende kohta on liidus tehtud kohtu või haldusorgani otsus või asjaomases liikmesriigis täitmisele pööratav kohtuotsus enne või pärast nimetatud kuupäeva;

b) 

rahalisi vahendeid või majandusressursse kasutatakse üksnes sellise otsusega tagatud või sellise otsusega kehtivaks tunnistatud nõuete rahuldamiseks kõnealuseid nõudeid omavate isikute õigusi reguleerivate õigusnormidega seatud piires;

c) 

otsus ei ole tehtud lisas loetletud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kasuks ning

d) 

otsuse tunnustamine ei ole vastuolus asjaomase liikmesriigi avaliku korraga.

Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest käesoleva lõike alusel antud lubadest.

5.  
Lõige 1 ei takista lisas esitatud loetellu kantud füüsilist või juriidilist isikut, üksust või asutust tegemast makset, mis tuleneb lepingust, mis on sõlmitud enne asjaomase füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse lisas esitatud loetellu kandmise kuupäeva, tingimusel et asjaomane liikmesriik on teinud kindlaks, et makse otseseks või kaudseks saajaks ei ole lõikes 1 osutatud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus.
6.  

Lõiget 2 ei kohaldata külmutatud kontodele lisatud järgmiste summade suhtes:

a) 

nende kontodega seotud tasumisele kuuluvad intressid või muud tulud;

b) 

maksed, mis tulenevad lepingust, kokkuleppest või kohustusest, mis sõlmiti või tekkis enne kuupäeva, mil nende kontode suhtes hakati kohaldama lõigetes 1 ja 2 sätestatud meetmeid, või

c) 

maksed liidus tehtud või asjaomases liikmesriigis täitmisele pööratava kohtu, haldusorgani või vahekohtu otsuse alusel,

tingimusel et selliste intresside, muude tulude ja maksete suhtes kohaldatakse jätkuvalt lõikes 1 sätestatud meetmeid.

Artikkel 4

1.  
Nõukogu koostab liikmesriigi või liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekul ühehäälselt lisas esitatud loetelu ja teeb sellesse muudatusi.
2.  
Nõukogu edastab lõikes 1 osutatud otsuse, sealhulgas loetellu kandmise põhjused, asjaomasele füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele kas otse, kui aadress on teada, või teatise avaldamise kaudu ning annab asjaomasele isikule, üksusele või asutusele võimaluse esitada märkusi.
3.  
Kui esitatakse märkusi või uusi olulisi tõendeid, vaatab nõukogu lõikes 1 osutatud otsuse läbi ning teavitab vastavalt asjaomast füüsilist või juriidilist isikut, üksust või asutust.

Artikkel 5

1.  
Lisa sisaldab artiklites 2 ja 3 osutatud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetellu kandmise põhjuseid.
2.  
Lisa sisaldab ka asjaomaste füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste tuvastamiseks vajalikku teavet selle olemasolul. Füüsiliste isikute puhul võib selline teave sisaldada nime, sealhulgas varjunimesid, sünniaega ja -kohta, kodakondsust, passi- ja isikutunnistuse numbrit, sugu, aadressi (kui see on teada) ning positsiooni või ametit. Juriidiliste isikute, üksuste või asutuste puhul võib selline teave sisaldada nimesid, registrisse kandmise kohta ja kuupäeva, registrinumbrit ja tegevuskohta.

Artikkel 6

Lepingu või tehingu puhul, mille täitmist on otse või kaudselt, tervikuna või osaliselt mõjutanud käesoleva otsusega kehtestatud meetmed, ei rahuldata ühtki nõuet, sealhulgas hüvitisnõuet ega muud samalaadset nõuet, nagu tasaarvestusnõue või tagatisnõue, eelkõige nõuet, mille eesmärk on mis tahes vormis võlakirja, tagatise või hüvitise, eelkõige finantstagatise või -hüvitise pikendamine või väljamaksmine, kui selle esitajaks on

a) 

lisas loetletud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus;

b) 

füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus, kes tegutseb mõne punktis a osutatud isiku, üksuse või asutuse kaudu või tema nimel.

Artikkel 7

Käesolevas otsuses sätestatud meetmete võimalikult suure mõju tagamiseks julgustab liit kolmandaid riike võtma käesolevas otsuses sisalduvate meetmetega sarnaseid piiravaid meetmeid.

▼M5

Artikkel 8

Käesolevat otsust kohaldatakse kuni 16. oktoobrini 2022. Käesolev otsus vaadatakse pidevalt uuesti läbi. Asjakohasel juhul pikendatakse selle kehtivust või muudetakse seda, kui nõukogu leiab, et selle eesmärke ei ole saavutatud.

▼B

Artikkel 9

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.
LISA

ARTIKLITES 2 JA 3 OSUTATUD FÜÜSILISTE JA JURIIDILISTE ISIKUTE, ÜKSUSTE JA ASUTUSTE LOETELU

▼M1

A.   FÜÜSILISED ISIKUDNimi

Tuvastamisandmed

Loetellu kandmise põhjused

Loetellu kandmise kuupäev

1.  Tariq YASMINA

Teise nimega: Tarq Yasminaimage

Sugu: mees

Ametinimetus: kolonel;

Kodakondsus: Süüria

Tariq Yasmina tegutseb kontaktametnikuna teadusuuringute keskuse (SSRC) ja presidendipalee vahel ning osaleb sellel ametikohal keemiarelvade kasutamises ja kasutamiseks ettevalmistamises Süüria režiimi poolt.

21.1.2019

2.  Khaled NASRI

Teise nimega: Mohammed Khaled Nasri; Haled Natsri;image

image

Sugu: mees

Ametinimetus: SSRC instituudi 1000 juht;

Kodakondsus: Süüria

Khaled Nasri on instituudi 1000 (teadusuuringute keskuse (SSRC) üksus, mis vastutab Süüria keemiarelvade programmi jaoks arvuti- ja elektroonikasüsteemide väljatöötamise ja tootmise eest) direktor.

21.1.2019

3.  Walid ZUGHAIB

Teise nimega: Zughib, Zgha'ib, Zughayb;image

Ametinimetus: doktor, SSRC instituudi 2000 juht;

Sugu: mees

Kodakondsus: Süüria

Walid Zughaib on instituudi 2000 (teadusuuringute keskuse (SSRC) üksus, mis vastutab Süüria keemiarelvade programmi jaoks mehhaaniliste süsteemide väljatöötamise ja tootmise eest) direktor.

21.1.2019

4.  Firas AHMED

Teise nimega: Ahmad;image

Ametinimetus: kolonel, SSRC instituudi 1000 julgeolekuüksuse juht;

Sugu: mees

Sünniaeg: 21. jaanuar 1967;

Kodakondsus: Süüria

Firas Ahmed on instituudi 1000 (teadusuuringute keskuse (SSRC) üksus, mis vastutab Süüria keemiarelvade programmi jaoks arvuti- ja elektroonikasüsteemide väljatöötamise ja tootmise eest) julgeolekuüksuse direktor. Ta osales keemiarelvadega seotud materjalide edastamises ja varjamises pärast Süüria ühinemist keemiarelvade keelustamise konventsiooniga.

21.1.2019

▼M3

5.  Said SAID

teise nimega: Saeed, Sa’id Sa’id,image

Ametinimetus: doktor, teadusuuringute keskuse (SSRC) instituudi 3000 (teise nimega instituut 6000) liige;

Sugu: mees

Sünniaeg: 11. detsember 1955

Said Said on Süüria keemiarelvade väljatöötamise ja tootmise eest vastutava teadusuuringute keskuse (SSRC) instituudi 3000 (teise nimega instituut 6000) oluline osaline.

21.1.2019

▼M1

6.  Anatoliy Vladimirovich CHEPIGA

Анатолий Владимирович ЧЕПИГА, teise nimega: Ruslan BOŠIROV,

Sugu: mees

Sünniajad: 5. aprill 1979, 12. aprill 1978

Sünnikohad: Nikolajevka, Amuuri oblast, Venemaa; Dušanbe, Tadžikistan

Venemaa Föderatsiooni relvajõudude peastaabi (GRU) ohvitser Anatoli Tšepiga (teise nimega Ruslan Boširov) valdas, transportis ning kasutas 2018. aasta 4. märtsi nädalavahetusel Salisburys toksilist närvimürki („Novitšok”). Inglismaa ja Walesi riigiprokuratuur (Crown Prosecution Service) esitas Ruslan Boširovile 5. septembril 2018 süüdistuse osalemise eest vandenõus eesmärgiga mõrvata Sergei Skripal, Sergei Skripali, Julia Skripali ja Nick Bailey mõrvakatse eest, Novitšoki kasutamise ja valdamise eest ning raskete kehavigastuste tekitamise eest Julia Skripalile ja Nick Bailey'le.

21.1.2019

7.  Alexander Yevgeniyevich MISHKIN

Александр Евгеньевич МИШКИН, teise nimega: Aleksandr PETROV

Sugu: mees

Sünniaeg: 13. juuli 1979

Sünnikohad: Loyga, Venemaa; Kotlas, Venemaa

GRU ohvitser Aleksandr Miškin (teise nimega Aleksandr Petrov) valdas, transportis ning kasutas 2018. aasta 4. märtsi nädalavahetusel Salisburys toksilist närvimürki („Novitšok”). Inglismaa ja Walesi riigiprokuratuur (Crown Prosecution Service) esitas Aleksandr Petrovile 5. septembril 2018 süüdistuse osalemise eest vandenõus eesmärgiga mõrvata Sergei Skripal, Sergei Skripali, Julia Skripali ja Nick Bailey mõrvakatse eest, Novitšoki kasutamise ja valdamise eest ning raskete kehavigastuste tekitamise eest Julia Skripalile ja Nick Bailey'le.

21.1.2019

8.  Vladimir Stepanovich ALEXSEYEV

Владимир Степанович АЛЕКСЕЕВ

Sugu: mees

Ametinimetus: GRU ülema esimene asetäitja

Vladimir Stepanovitš Aleksejev on GRU (teise nimega GU) ülema esimene asetäitja. Oma kõrge ametikoha tõttu GRUs vastutab Aleksejev toksilise närvimürgi „Novitšok” valdamise, transportimise ja kasutamise eest GRU ametnike poolt 2018. aasta 4. märtsi nädalavahetusel Salisburys.

21.1.2019

9.  Igor Olegovich KOSTYUKOV

Игорь Олегович КОСТЮКОВ

Sugu: mees

Ametinimetus: GRU ülema esimene asetäitja

Igor Olegovitš Kostjukov on oma kõrge ametikoha tõttu GRUs (GRU (teise nimega GU) ülema esimene asetäitja) sel ajal vastutab Kostjukov toksilise närvimürgi „Novitšok” valdamise, transportimise ja kasutamise eest GRU ametnike poolt 2018. aasta 4. märtsi nädalavahetusel Salisburys.

21.1.2019

▼M4

10.  Andrei Veniaminovich YARIN

(Андрей Вениаминович ЯРИН)

Sugu: mees

Sünniaeg: 13. veebruar 1970

Sünnikoht: Nizhny Tagil (Nižni Tagil)

Kodakondsus: Venemaa

Ametinimetus: presidendi sisepoliitika direktoraadi juht

Andrei Yarin on Venemaa Föderatsiooni presidendi kantselei presidendi sisepoliitika direktoraadi juht. Sellel ametikohal on tema ülesanne töötada välja ja rakendada sisepoliitika suunised. Samuti oli Andrei Yarin presidendi kantselei sisese rakkerühma liige, mille ülesanne oli töötada vastu Aleksei Navalnõi mõjule Venemaa ühiskonnas, sealhulgas tema diskrediteerimiseks mõeldud operatsioonide kaudu.

Oma mõjukuse tõttu poliitilises opositsioonis on Aleksei Navalnõi olnud Venemaa Föderatsioonis riigi- ja kohtutöötajate süstemaatilise ahistamise ja represseerimise sihtmärk.

Aleksei Navalnõi Siberi reisi ajal 2020. aasta augustis jälgisid Venemaa Föderatsiooni ametivõimud tema tegevust tähelepanelikult. 20. augustil 2020 haigestus ta raskelt ja viidi Omski haiglasse Venemaa Föderatsioonis. 22. augustil 2020 viidi ta üle Berliini haiglasse Saksamaal. Seejärel leidis Saksamaa erilabor selge tõendi, mida kinnitasid ka Prantsusmaa ja Rootsi laborid, et Aleksei Navalnõid on mürgitatud Novitšoki rühma kuuluva toksilise närvimürgiga. Nimetatud närvimürk on kättesaadav ainult Venemaa Föderatsiooni riigivõimudele.

Neil asjaoludel on mõistlik järeldada, et Aleksei Navalnõi mürgitamine oli võimalik ainult presidendi kantselei nõusolekul. Võttes arvesse Andrei Yarini kõrget positsiooni selles kantseleis, on ta vastutav nende inimeste mõjutamise ja toetamise eest, kes panid toime Aleksei Navalnõi mürgitamise Novitšoki närvimürgiga, mis keemiarelvade keelustamise konventsiooni kohaselt tähendab keemiarelva kasutamist, või olid selle mürgitamisega seotud.

15.10.2020

11.  Sergei Vladilenovich KIRIYENKO

(Сергей Владиленович КИРИЕНКО)

Sugu: mees

Sünniaeg: 26. juuli 1962

Sünnikoht: Sukhumi (Suhhumi)

Kodakondsus: Venemaa

Ametinimetus: presidendi kantselei ülema esimene asetäitja

Sergei Kiriyenko on Venemaa Föderatsiooni presidendi kantselei ülema esimene asetäitja. Sellel ametikohal vastutab ta siseasjade, sealhulgas erakondade ja nende tegevuse eest.

Oma mõjukuse tõttu poliitilises opositsioonis on Aleksei Navalnõi olnud Venemaa Föderatsioonis riigi- ja kohtutöötajate süstemaatilise ahistamise ja represseerimise sihtmärk.

Aleksei Navalnõi Siberi reisi ajal 2020. aasta augustis jälgisid Venemaa Föderatsiooni ametivõimud tema tegevust tähelepanelikult. 20. augustil 2020 haigestus ta raskelt ja viidi Omski haiglasse Venemaa Föderatsioonis. 22. augustil 2020 viidi ta üle Berliini haiglasse Saksamaal. Seejärel leidis Saksamaa erilabor selge tõendi, mida kinnitasid ka Prantsusmaa ja Rootsi laborid, et Aleksei Navalnõid on mürgitatud Novitšoki rühma kuuluva toksilise närvimürgiga. Nimetatud närvimürk on kättesaadav ainult Venemaa Föderatsiooni riigivõimudele.

Neil asjaoludel on mõistlik järeldada, et Aleksei Navalnõi mürgitamine oli võimalik ainult presidendi kantselei nõusolekul. Võttes arvesse Sergei Kiriyenko kõrget positsiooni selles kantseleis, on ta vastutav nende inimeste mõjutamise ja toetamise eest, kes panid toime Aleksei Navalnõi mürgitamise Novitšoki närvimürgiga, mis keemiarelvade keelustamise konventsiooni kohaselt tähendab keemiarelva kasutamist, või olid selle mürgitamisega seotud.

15.10.2020

12.  Sergei Ivanovich MENYAILO

(Сергей Иванович МЕНЯЙЛО)

Sugu: mees

Sünniaeg: 22. august 1960

Sünnikoht: Alagir

Kodakondsus: Venemaa

Ametinimetus: Venemaa Föderatsiooni presidendi täievoliline esindaja Siberi föderaalpiirkonnas

Sergei Menyailo on Venemaa Föderatsiooni presidendi täievoliline esindaja Siberi föderaalpiirkonnas ning sellel ametikohal on ta vastutav presidendi põhiseaduslike volituste rakendamise tagamise eest, sealhulgas riigi sise- ja välispoliitika rakendamise eest. Samuti on Sergei Menyailo Venemaa Föderatsiooni Julgeolekunõukogu mittealaline liige.

Oma mõjukuse tõttu poliitilises opositsioonis on Aleksei Navalnõi olnud Venemaa Föderatsioonis riigi- ja kohtutöötajate süstemaatilise ahistamise ja represseerimise sihtmärk.

Aleksei Navalnõi Siberi reisi ajal 2020. aasta augustis jälgisid Venemaa Föderatsiooni ametivõimud tema tegevust tähelepanelikult. 20. augustil 2020 haigestus ta raskelt ja viidi Omski haiglasse Venemaa Föderatsioonis. 22. augustil 2020 viidi ta üle Berliini haiglasse Saksamaal. Seejärel leidis Saksamaa erilabor selge tõendi, mida kinnitasid ka Prantsusmaa ja Rootsi laborid, et Aleksei Navalnõid on mürgitatud Novitšoki rühma kuuluva toksilise närvimürgiga. Nimetatud närvimürk on kättesaadav ainult Venemaa Föderatsiooni riigivõimudele.

Neil asjaoludel on mõistlik järeldada, et Aleksei Navalnõi mürgitamine oli võimalik ainult presidendi kantselei nõusolekul.

Võttes arvesse Sergei Menyailo kõrget positsiooni selle kantselei esindajana Siberi föderaalpiirkonnas, on ta vastutav nende inimeste mõjutamise ja toetamise eest, kes panid toime Aleksei Navalnõi mürgitamise Novitšoki närvimürgiga, mis keemiarelvade keelustamise konventsiooni kohaselt tähendab keemiarelva kasutamist, või olid sellega seotud.

15.10.2020

13.  Aleksandr Vasilievich BORTNIKOV

(Александр Васильевич БОРТНИКОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 15. november 1951

Sünnikoht: Perm

Kodakondsus: Venemaa

Ametinimetus: Venemaa Föderatsiooni föderaalse julgeolekuteenistuse direktor

Aleksandr Bortnikov on Venemaa Föderatsiooni föderaalse julgeolekuteenistuse direktor ning sellel ametikohal vastutav peamise julgeolekuasutuse tegevuse eest Venemaal.

Oma mõjukuse tõttu poliitilises opositsioonis on Aleksei Navalnõi olnud Venemaa Föderatsioonis riigi- ja kohtutöötajate süstemaatilise ahistamise ja represseerimise sihtmärk.

Föderaalne julgeolekuteenistus jälgis Aleksei Navalnõi tegevust tähelepanelikult tema Siberi reisi ajal 2020. aasta augustis. 20. augustil 2020 haigestus ta raskelt ja viidi Omski haiglasse Venemaa Föderatsioonis. 22. augustil 2020 viidi ta üle Berliini haiglasse Saksamaal. Seejärel leidis Saksamaa erilabor selge tõendi, mida kinnitasid ka Prantsusmaa ja Rootsi laborid, et Aleksei Navalnõid on mürgitatud Novitšoki rühma kuuluva toksilise närvimürgiga. Nimetatud närvimürk on kättesaadav ainult Venemaa Föderatsiooni riigivõimudele.

Nendel asjaoludel ja võttes arvesse, et Aleksei Navalnõi oli oma mürgitamise ajal jälgimise all, on mõistlik järeldada, et tema mürgitamine oli võimalik ainult föderaalse julgeolekuteenistuse osalusel.

Võttes arvesse Aleksandr Bortnikovi kõrget juhtpositsiooni föderaalses julgeolekuteenistuses, on ta vastutav nende inimeste toetamise eest, kes panid toime Aleksei Navalnõi mürgitamise Novitšoki närvimürgiga, mis keemiarelvade keelustamise konventsiooni kohaselt tähendab keemiarelva kasutamist, või olid sellega seotud.

15.10.2020

14.  Pavel Anatolievich POPOV

(Павел Анатольевич ПОПОВ)

Sugu: mees

Sünniaeg: 1. jaanuar 1957

Sünnikoht: Krasnoyarsk (Krasnojarsk)

Kodakondsus: Venemaa

Ametinimetus: Venemaa Föderatsiooni asekaitseminister

Pavel Popov on Venemaa Föderatsiooni asekaitseminister ja sellel ametikohal üldiselt vastutav uurimistegevuse eest. See hõlmab ministeeriumi teadusliku ja tehnilise suutlikkuse kontrollimist ja arendamist, sealhulgas potentsiaalsete relvade ja sõjalise varustuse väljaarendamist ning olemasolevate relvade ja sõjalise varustuse moderniseerimist.

Venemaa kaitseministeerium võttis vastutuse Nõukogude Liidult päritud keemiarelvade varude eest ning nende ohutu ladustamise eest seni, kuni saab lõpule viia nende hävitamise.

20. augustil 2020 haigestus Aleksei Navalnõi raskelt ja viidi Omski haiglasse Venemaa Föderatsioonis. 22. augustil 2020 viidi ta üle Berliini haiglasse Saksamaal. Seejärel leidis Saksamaa erilabor selge tõendi, mida kinnitasid ka Prantsusmaa ja Rootsi laborid, et Aleksei Navalnõid on mürgitatud Novitšoki rühma kuuluva toksilise närvimürgiga. Nimetatud närvimürk on kättesaadav ainult Venemaa Föderatsiooni riigivõimudele.

Kuna kaitseministeerium on üldiselt vastutav keemiarelvade ohutu ladustamise ja hävitamise eest, saab selliste keemiarelvade kasutamine Venemaa Föderatsiooni territooriumil olla üksnes kaitseministeeriumi ja selle poliitilise juhtkonna kavatsuse või hooletuse tulemus.

Võttes arvesse Pavel Popovi kõrget positsiooni kaitseministeeriumis, on ta vastutav nende inimeste abistamise eest, kes panid toime Aleksei Navalnõi mürgitamise Novitšoki närvimürgiga, mis keemiarelvade keelustamise konventsiooni kohaselt tähendab keemiarelva kasutamist, või olid sellega seotud.

15.10.2020

15.  Aleksei Yurievich KRIVORUCHKO

(Алексей Юрьевич КРИВОРУЧКО)

Sugu: mees

Sünniaeg: 17. juuli 1975

Sünnikoht: Stavropol

Kodakondsus: Venemaa

Ametinimetus: Venemaa Föderatsiooni asekaitseminister

Aleksei Krivoruchko on Venemaa Föderatsiooni kaitseministeeriumi aseminister, kellel on üldine vastutus relvade eest. See hõlmab järelevalvet ministeeriumi relvavarude ja sõjalise varustuse üle. Samuti on ta vastutav nende varude ja varustuse kõrvaldamise eest kaitseministeeriumile määratud rahvusvaheliste lepingute rakendamise raames.

Venemaa kaitseministeerium võttis vastutuse Nõukogude Liidult päritud keemiarelvade varude eest ning nende ohutu ladustamise eest seni, kuni saab lõpule viia nende hävitamise.

20. augustil 2020 haigestus Aleksei Navalnõi raskelt ja viidi Omski haiglasse Venemaa Föderatsioonis. 22. augustil 2020 viidi ta üle Berliini haiglasse Saksamaal. Seejärel leidis Saksamaa erilabor selge tõendi, mida kinnitasid ka Prantsusmaa ja Rootsi laborid, et Aleksei Navalnõid on mürgitatud Novitšoki rühma kuuluva toksilise närvimürgiga. Nimetatud närvimürk on kättesaadav ainult Venemaa Föderatsiooni riigivõimudele.

Kuna kaitseministeerium on üldiselt vastutav keemiarelvade ohutu ladustamise ja hävitamise eest, saab selliste keemiarelvade kasutamine Venemaa Föderatsiooni territooriumil olla üksnes kaitseministeeriumi ja selle poliitilise juhtkonna kavatsuse või hooletuse tulemus.

Võttes arvesse Aleksei Krivoruchko kõrget positsiooni kaitseministeeriumis, on ta vastutav nende inimeste abistamise eest, kes panid toime Aleksei Navalnõi mürgitamise Novitšoki närvimürgiga, mis keemiarelvade keelustamise konventsiooni kohaselt tähendab keemiarelva kasutamist, või olid sellega seotud.

15.10.2020

▼M1

B.   JURIIDILISED ISIKUD, ÜKSUSED JA ASUTUSEDNimi

Tuvastamisandmed

Loetellu kandmise põhjused

Loetellu kandmise kuupäev

1.  Teadusuuringute keskus (SSRC)

Teise nimega Centre d'Études et de Recherches Scientifiques (CERS), Centre de Recherche de Kaboun

Aadress:

Barzeh Street,

Po Box 4470,

Damascus

Teadusuuringute keskus (SSRC) on Süüria režiimi peamine keemiarelvade väljatöötamise üksus.

SSRC, mis tegutseb mitmes kohas Süürias, vastutab keemiarelvade ning nende kanderakettide väljatöötamise ja tootmise eest.

21.1.2019

▼M4

2.  State Scientific Research Institute for Organic Chemistry and Technology (Orgaanilise keemia ja tehnoloogia riiklik uurimisinstituut) (GosNIIOKhT))

(Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии)

Aadress: Shosse Entuziastov 23, 11124 Moskva, Moskva oblast, Venemaa

Tel: +7 (495) 673 7530

Faks: +7 (495) 673 2218;

Veebisait: http://gosniiokht.ru

E-post: dir@gosniiokht.ru

Orgaanilise keemia ja tehnoloogia riiklik uurimisinstituut (GosNIIOKhT) on riiklik uurimisinstituut, mis vastutab Nõukogude Liidult päritud keemiarelvade varude hävitamise eest.

Oma algses rollis enne 1994. aastat oli instituut seotud keemiarelvade, sealhulgas Novitšoki nime all tuntud toksilise närvimürgi väljatöötamise ja tootmisega. Pärast 1994. aastat osales sama asutus valitsuse programmis, mis käsitles Nõukogude Liidult päritud keemiarelvade varude hävitamist.

20. augustil 2020 haigestus Aleksei Navalnõi raskelt ja viidi Omski haiglasse Venemaa Föderatsioonis. 22. augustil 2020 viidi ta üle Berliini haiglasse Saksamaal. Seejärel leidis Saksamaa erilabor selge tõendi, mida kinnitasid ka Prantsusmaa ja Rootsi laborid, et Aleksei Navalnõid on mürgitatud Novitšoki rühma kuuluva toksilise närvimürgiga. Nimetatud närvimürk on kättesaadav ainult Venemaa Föderatsiooni riigivõimudele.

Novitšoki rühma kuuluva toksilise närvimürgi kasutamine on seega võimalik ainult seetõttu, et instituut ei täitnud oma vastutust keemiarelvade varude hävitamisel.

15.10.2020

Top