EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02017R0776-20181025

Consolidated text: Komisjoni määrus (EL) 2017/776, 4. mai 2017, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (EMPs kohaldatav tekst)EMPs kohaldatav tekst

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/776/2018-10-25

02017R0776 — ET — 25.10.2018 — 001.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2017/776,

4. mai 2017,

millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 116 5.5.2017, lk 1)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2018/1480, 4. oktoober 2018,

  L 251

1

5.10.2018
▼B

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2017/776,

4. mai 2017,

millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist

(EMPs kohaldatav tekst)Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

1.  Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

2.  Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. detsembrist 2018.

▼M1

Lisa punkte 1, 2 ja punkti 3 alapunkte a, b ja c kohaldatakse alates 1. juunist 2017.

▼B

3.  Erandina lõikest 2 võib aineid ja segusid enne 1. detsembrit 2018 klassifitseerida, märgistada ja pakendada vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008, mida on muudetud käesoleva määrusega.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
LISA

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa muudetakse järgmiselt.

1) Sissejuhatav lõik asendatakse järgmisega:

„Käesoleva lisa 1. osas esitatakse ühtsete klassifikatsioonide ja märgistuste loetelu sissejuhatus, sealhulgas tabeli 3 igale kandele lisatav teave ning vastavad klassifikatsioonid ja ohulaused.

Käesoleva lisa 2. osas sätestatakse üldpõhimõtted toimikute ettevalmistamiseks, millega tehakse ettepanek ja esitatakse põhjendused ainete ühtseks klassifitseerimiseks ja märgistamiseks liidu tasandil.

Käesoleva lisa 3. osas loetletakse ohtlikud ained, mille puhul on liidu tasandil lepitud kokku ühtne klassifitseerimine ja märgistamine. Tabelis 3 esitatud klassifikatsiooni ja märgistamise aluseks on käesoleva määruse I lisas esitatud kriteeriumid.“

2) 1. osa muudetakse järgmiselt:

a) punkti 1.1.2 pealkiri asendatakse järgmisega:

Tabeli 3 iga kande klassifitseerimise ja märgistamisega seotud teave“;

b) punkt 1.1.2.3 asendatakse järgmisega:

„1.1.2.3.    Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ning ägeda mürgisuse hinnangud (ATE)

Kui konkreetne sisalduse piirnorm [varem tõlgitud „piirväärtus“] erineb teatava kategooria puhul I lisas märgitud üldisest sisalduse piirnormist, esitatakse see eraldi veerus koos vastava klassifikatsiooniga, kasutades punktis 1.1.2.1.1 sätestatud koode. Ka ühtlustatud ATE väärtused on loetletud tabeli 3 samas veerus. Konkreetseid sisalduse piirnorme ja ühtlustatud ATE väärtusi peavad tootjad, importijad või allkasutajad kasutama seda ainet sisaldava segu klassifitseerimiseks. ATE leidmiseks kasutatakse I lisa punktis 3.1.3.6 kirjeldatud summeeritavuse valemit. Kui käesolevas lisas ei ole teatava kategooria jaoks konkreetset sisalduse piirväärtust esitatud, tuleb saasteaineid, lisaaineid või üksikkomponente sisaldavate ainete või segude klassifitseerimiseks kasutada üldisi kontsentratsiooni piirnorme. Kui ühtlustatud ATE väärtused ägeda mürgisuse kohta puuduvad, tuleb õige väärtus kindlaks teha olemasolevate andmete põhjal.

Kui ei ole märgitud teisiti, on sisalduse piirnorm aine massiprotsent, mis on arvutatud segu kogumassi suhtes.

Kui korrutustegur on veekeskkonda ohustava ägeda mürgisuse 1. kategooriasse või kroonilise mürgisuse 1. kategooriasse klassifitseeritud ainete puhul ühtlustatud, esitatakse see korrutustegur tabelis 3 konkreetsete sisalduse piirnormidega samas veerus. Kui korrutustegur on veekeskkonda ohustava ägeda mürgisuse 1. kategooria või kroonilise mürgisuse 1. kategooria puhul ühtlustatud, esitatakse korrutustegur samas reas selle vastava kategooriaga. Kui tabelis 3 on antud üks korrutustegur ning aine on klassifitseeritud veekeskkonda ohustava ägeda mürgisuse 1. kategooriasse või kroonilise mürgisuse 1. kategooriasse, siis kasutab tootja, importija või allkasutaja seda korrutustegurit seda ainet sisaldava segu klassifitseerimiseks veekeskkonda ohustava ägeda mürgisuse ja kroonilise mürgisuse kategooriasse summeerimismeetodi abil. Kui tabelis 3 ei ole korrutustegurit antud, siis määrab korrutusteguri(d) tootja, importija või allkasutaja aine kohta kättesaadava teabe põhjal. Korrutusteguri määramiseks ja kasutamiseks vt I lisa punkt 4.1.3.5.5.5.“;

c) punkti 1.1.3.1 muudetakse järgmiselt:

i) märkus E jäetakse välja;

ii) märkus K asendatakse järgmisega:

„Märkus K

Ainet ei ole vaja klassifitseerida kantserogeenseks ega mutageenseks, kui saab tõendada, et aine sisaldab vähem kui 0,1 massiprotsenti 1,3-butadieeni (EINECSi nr 203-450-8). Kui ainet ei klassifitseerita kantserogeenseks või mutageenseks, kohaldatakse selle suhtes vähemalt hoiatuslauseid (P102-)P210-P403. Käesolev märkus kehtib ainult teatavate 3. osas nimetatud komplekssete naftast saadud ainete puhul.“;

iii) märkus P asendatakse järgmisega:

„Märkus P

Ainet ei ole vaja klassifitseerida kantserogeenseks ega mutageenseks, kui saab tõendada, et aine sisaldab vähem kui 0,1 massiprotsenti benseeni (EINECSi nr 200-753-7).

Kui ainet ei klassifitseerita kantserogeenseks või mutageenseks, kohaldatakse selle suhtes vähemalt hoiatuslauseid (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331.

Käesolev märkus kehtib ainult teatavate 3. osas nimetatud komplekssete naftast saadud ainete puhul.“;

iv) märkus S asendatakse järgmisega:

„Märkus S

Artikli 17 kohaselt ei ole selle aine jaoks etiketti vaja (vt I lisa punkt 1.3) (tabel 3).“;

v) märkuse U pealkiri asendatakse järgmisega:

„Märkus U (tabel 3):“;

d) punkti 1.1.3.2 muudetakse järgmiselt:

i) märkus 1 asendatakse järgmisega:

„Märkus 1

Märgitud kontsentratsioon või selle puudumisel käesolevas määruses esitatud üldised kontsentratsioonid on metallilise elemendi massiprotsent, mis on arvutatud valmistise kogumassi suhtes.“;

ii) lisatakse järgmine märkus 8:

„Märkus 8

Segu klassifitseerimist kantserogeenseks ei pruugita kohaldada, kui on võimalik näidata, et maksimaalne teoreetiline vabaneva formaldehüüdi sisaldus turule lastud segus, olenemata selle allikast, on väiksem kui 0,1 %.“

iii) lisatakse järgmine märkus 9:

„Märkus 9

Segu klassifitseerimist mutageenseks ei pruugita kohaldada, kui on võimalik näidata, et maksimaalne teoreetiline vabaneva formaldehüüdi sisaldus turule lastud segus, olenemata selle allikast, on väiksem kui 1 %.“

e) punkt 1.1.4 jäetakse välja;

f) punkti 1.2 pealkiri asendatakse järgmisega:

Tabeli 3 klassifikatsioonid ja ohulaused, mis tulenevad direktiivi 67/548/EMÜ I lisa klassifikatsioonide tõlkimisest“;

g) punkt 1.2.1 asendatakse järgmisega:

„1.2.1.    Miinimumklassifikatsioon

Teatavate ohuklasside, sh ägeda mürgisuse ja korduval kokkupuutumisel toimuva sihtorgani kahjustuse puhul, ei vasta direktiivi 67/548/EMÜ kriteeriumidele vastav klassifitseerimine otseselt käesoleva määruse ohuklassidesse ja -kategooriatesse klassifitseerimisele. Nendel juhtudel loetakse käesolevas lisas esitatud klassifikatsiooni miinimumklassifikatsiooniks. Seda klassifikatsiooni kohaldatakse juhul, kui ei ole täidetud ükski järgmistest tingimustest:

 tootjal või importijal on juurdepääs andmetele või muule I lisa 1. osas kirjeldatud teabele, mis tingib vajaduse klassifitseerida aine või segu miinimumklassifikatsioonist rangemasse kategooriasse. Sel juhul tuleb kohaldada rangemat kategooriat;

 kui sissehingamisega ägeda mürgisuse katses kasutatava aine füüsikaline olek on tootjale või importijale teada, võib miinimumklassifikatsiooni VII lisas oleva tõlgendamistabeli põhjal jagada täpsemateks alajaotusteks. Sel juhul asendab VII lisast tulenev klassifikatsioon käesolevas lisas märgitud klassifikatsiooni, kui need kaks on erinevad.

Kategooria miinimumklassifikatsiooni tähistab tabeli 3 veerus „Klassifikatsioon“ tärn *.

Tärni * võib esineda ka veerus „Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ägeda mürgisuse hinnangud (ATE)“, kus see näitab, et asjakohase kande puhul on tegemist ägeda mürgisuse konkreetse sisalduse piirnormiga vastavalt direktiivile 67/548/EMÜ. Neid sisalduse piirnorme ei saa „tõlkida“ sisalduse piirnormideks vastavalt käesolevale määrusele, eriti kui on esitatud miinimumklassifikatsioon. Kui on lisatud tärn *, võib selle kande puhul klassifitseerimine ägeda mürgisuse kategooriasse olla erilist tähelepanu nõudev asjaolu.“

h) punkt 1.2.2 asendatakse järgmisega:

„1.2.2.    Kokkupuuteviisi ei saa välistada

Teatavate ohuklasside, nt sihtelundile avalduva mürgisuse puhul tuleks ohulauses märkida kokkupuuteviis ainult juhul, kui on veenvalt tõendatud, et ükski teine kokkupuuteviis I lisa kriteeriumide kohaselt ohtu ei põhjusta. Direktiivi 67/548/EMÜ kohaselt märgitakse kokkupuuteviis siis, kui on andmeid, mis õigustavad sellise kokkupuuteviisi puhul klassifitseerimist lausega R48. Direktiivi 67/548/EMÜ kohane klassifikatsioon, millel on osutatud kokkupuuteviis, on käesoleva määruse alusel muudetud vastavateks klassideks ja kategooriateks, kuid koos üldise ohulausega, mis ei näita kokkupuuteviisi, sest vajalik teave ei ole kättesaadav.

Neid ohulauseid tähistab tabelis 3 märge kaks tärni **.“

i) punkt 1.2.3 asendatakse järgmisega:

„1.2.3.    Ohulaused reproduktiivtoksilisuse kohta

Ohulaused H360 ja H361 osutavad üldisele riskile seoses mõjuga viljakusele ja arengule: „Võib kahjustada/Arvatavasti kahjustab viljakust või loodet“. Kriteeriumide kohaselt võib üldist ohtu väljendava ohulause asendada konkreetsele ohule viitava ohulausega vastavalt punktile 1.1.2.1.2. Kui muule eristamisele ei osutata, siis on selle aluseks tõendid, mis näitavad muu mõju puudumist, vastuolulised andmed või andmete puudumine, ning sellise eristamise kohta kehtivad artikli 4 lõikes 3 sätestatud kohustused.

Et mitte kaotada direktiivi 67/548/EMÜ kohast informatsiooni ühtsete klassifikatsioonide kohta viljakuse ja arenguhäirete osas, on klassifikatsioonid muudetud üksnes nende mõjudega seoses, mis on klassifitseeritud vastavalt käesolevale direktiivile.

Neid ohulauseid tähistab tabelis 3 märge kolm tärni ***.“

j) punkt 1.2.4 asendatakse järgmisega:

„1.2.4.    Füüsikaliste ohtude õiget klassifikatsiooni ei ole õnnestunud kindlaks teha

Osa kannete puhul ei ole võimalik füüsikaliste ohtude õiget klassifikatsiooni esitada, kuna käesolevas määruses sätestatud klassifitseerimiskriteeriumide kohaldamiseks ei ole piisavalt andmeid. Kanne võidakse määrata varem näidatust erinevasse (ka kõrgemasse) kategooriasse või isegi muusse ohuklassi. Klassifitseerimise õigsust kinnitatakse katsetega.

Füüsikaliste ohtude kanded, mille kinnitamiseks tuleb teha veel katseid, on tähistatud tabelis 3 nelja tärniga ****.“

3) 3. osa muudetakse järgmiselt:

a) 3. osa päis asendatakse järgmisega:

3. OSA. ÜHTLUSTATUD KLASSIFIKATSIOONI JA MÄRGISTAMISE TABEL“

b) sissejuhatavad lõigud jäetakse välja;

c) tabeli 3.1 pealkiri asendatakse järgmisega:

„Tabel 3.

Ohtlike ainete ühtse klassifitseerimise ja märgistamise loetelu“;

d) tabelit 3 muudetakse järgmiselt:

i) eelviimase veeru pealkiri asendatakse järgmisega: „Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATE“;

ii) Kanded indeksinumbritega 006-046-00-8, 604-057-00-8, 605-023-00-5, 606-041-00-6, 607-123-00-4, 608-055-00-8, 612-150-00-X, 613-318-00-5, 614-001-00-4, 615-013-00-2, 616-006-00-7, 616-094-00-7 ja 650-032-00-X asendatakse järgmiste kannetega:Indeksinr

Rahvusvaheline keemiline nimetus

EÜ nr

CASi nr

Klassifikatsioon

Märgistus

Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATE

Märkused

Ohuklassi ja -kategooria kood(id)

Ohulause kood(id)

Piktogramm, tunnussõnade kood(id)

Ohulause kood(id)

Täiendava ohulause kood(id)

„006-046-00-8

bendiokarb (ISO);

2,2-dimetüül-1,3-bensodioksool-4-üül-N-metüülkarbamaat;

2,2-dimetüül-1,3-bensodioksool-4-üül-metüülkarbamaat

245-216-8

22781-23-3

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Acute Tox. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H311

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H311

H300

H410

 

M = 10

M = 100“

 

„604-057-00-8

reaktsioonimass: 2-(2H-bensotriasool-2-üül)-4-metüül-(n)-dodetsüülfenooli isomeerid; 2-(2H-bensotriasool-2-üül)-4-metüül-(n)-tetrakosüülfenooli isomeerid; 2-(2H-bensotriasool-2-üül)-4-metüül-5,6-didodetsüülfenooli isomeerid. n = 5 või 6

401-680-5

Aquatic Chronic 4

H413

 

H413“

 

 

 

„605-023-00-5

5-kloro-2-(4-klorofenoksü)fenool;

[DCPP]

429-290-0

3380-30-1

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H318

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H318

H410

 

M = 10

M = 10“

 

„606-041-00-6

2-metüül-1-(4-metüültiofenüül)-2-morfolinopropaan-1-oon

400-600-6

71868-10-5

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H360FD

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360FD

H302

H411“

 

 

 

„607-123-00-4

2,3-epoksüpropüülmetakrülaat;

glütsidüülmetakrülaat

203-441-9

106-91-2

Carc. 1B

Muta. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT SE 3

STOT RE 1

Eye Dam. 1

Skin Corr. 1C

Skin Sens. 1

H350

H341

H360F

H311

H302

H335

H372 (hingamisteed) (sissehingamine)

H318

H314

H317

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H350

H341

H360F

H311

H302

H335

H372 (hingamisteed) (sissehingamine)

H314

H317

 

 

D“

„608-055-00-8

fiproniil (ISO);

(±)-5-amino-1-(2,6-dikloro-α,α,α-trifluoro-para-tolüül)-4-trifluorometüülsulfinüül-pürasool-3-karbonitriil

424-610-5

120068-37-3

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H311

H331

H372*

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H301

H311

H331

H372*

H410

 

M = 1 000

M = 10 000 “

 

„612-150-00-X

spiroksamiin (ISO);

8-tert-butüül-1,4-dioksaspiro[4.5]dekaan-2-üülmetüül(etüül)(propüül)amiin

118134-30-8

Repr. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H332

H312

H302

H373 (silmad)

H315

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H332

H312

H302

H373 (silmad)

H315

H317

H410

 

M = 100

M = 100“

 

„613-318-00-5

fenpürasamiin (ISO);

S-allüül-5-amino-2,3-dihüdro-2-isopropüül-3-okso-4-(o-tolüül)pürasool-1-karbotioaat;

S-allüül-5-amino-2-isopropüül-4-(2-metüülfenüül)-3-okso-2,3-dihüdropürasool-1-karbotioaat

473798-59-3

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 10

M = 1“

 

„614-001-00-4

nikotiin (ISO);

3-[(2S)-1-metüülpürrolidiin-2-üül]püridiin

200-193-3

54-11-5

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Aquatic Chronic 2

H330

H310

H300

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H411

 

inhalation:

ATE = 0,19 mg/L (dusts or mists)

dermal:

ATE = 70 mg/kg

oral:

ATE (*1) = 5 mg/kg“

 

„615-013-00-2

tsüaanamiid;

karbamonitriil

206-992-3

420-04-2

Carc. 2

Repr. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT RE 2

Skin Corr. 1

Skin Sens. 1

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H351

H361fd

H311

H301

H373 (kilpnääre)

H314

H317

H318

H412

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H351

H361fd

H311

H301

H373 (kilpnääre)

H314

H317

H412“

 

 

 

„616-006-00-7

diklofluaniid (ISO);

N-[(diklorofluorometüül)tio]-N′,N′-dimetüül-N-fenüülsulfamiid

214-118-7

1085-98-9

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H332

H319

H317

H400

GHS07

GHS09

Wng

H332

H319

H317

H400

 

M = 10“

 

„616-094-00-7

3,3′-ditsükloheksüül-1,1′-metüleenbis(4,1-fenüleen)dikarbamiid

406-370-3

58890-25-8

Aquatic Chronic 4

H413

 

H413“

 

 

 

„650-032-00-X

tsüprokonasool (ISO); (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-klorofenüül)-3-tsüklopropüül-1-(1H-1,2,4-triasool-1-üül)butaan-2-ool

94361-06-5

Repr. 1B

Acute Tox. 3

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H301

H373 (maks)

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H360D

H301

H373 (maks)

H410

 

M = 10

M = 1“

 

(*1)   Konverteeritud ägeda mürgisuse punkthinnang vastavalt I lisa tabelile 3.1.2.

iii) lisatakse järgmised kanded vastavalt tabelis 3 esitatud kannete järjekorrale:Indeksinr

Rahvusvaheline keemiline nimetus

EÜ nr

CASi nr

Klassifikatsioon

Märgistus

Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATE

Märkused

Ohuklassi ja -kategooria kood(id)

Ohulause kood(id)

Piktogramm, tunnussõnade kood(id)

Ohulause kood(id)

Täiendava ohulause kood(id)

„047-003-00-3

hõbetsinktseoliit (tseoliit, LTA võretüüp, pindmiselt modifitseeritud hõbeda ja tsingi ioonidega)

[Käesolevas kandes käsitletakse LTA (Linde A-tüübi) võrega tseoliiti, mille pinda on modifitseeritud järgmise ioonide sisalduseni: hõbe Ag+ 0,5 % – 6 %, tsink Zn2 + 5 % – 16 % ja võib olla modifitseeritud ka fosfori, NH4 +, Mg2+ ja/või Ca2+ ioonidega, igaühte < 3 %.]

130328-20-0

Repr. 2

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H315

H318

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H361d

H315

H318

H410

 

M = 100

M = 100“

 

„048-012-00-5

kaadmiumkarbonaat

208-168-9

513-78-0

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (neerud, luud)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (neerud, luud)

H410

 

 

A1“

„048-013-00-0

kaadmiumhüdroksiid; kaadmiumdihüdroksiid;

244-168-5

21041-95-2

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (neerud, luud)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (neerud, luud)

H410

 

 

A1“

„048-014-00-6

kaadmiumnitraat;

kaadmiumdinitraat

233-710-6

10325-94-7

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (neerud, luud)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (neerud, luud)

H410

 

Carc. 1B; H350:

C ≥ 0,01 %

A1“

„050-030-00-3

dibutüültinadilauraat; dibutüül[bis(dodekanoüüloksü)]stannaan

201-039-8

77-58-7

Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

H341

H360FD

H372 (immuunsüsteem)

GHS08

Dgr

H341

H360FD

H372 (immuunsüsteem)“

 

 

 

„603-235-00-2

linalool; 3,7-dimetüül-1,6-oktadieen-3-ool; dl-linalool; [1]

koriandrool; (S)-3,7-dimetüül-1,6-oktadieen-3-ool; d-linalool; [2]

likareool; (R)-3,7-dimetüül-1,6-oktadieen-3-ool; l-linalool [3]

201-134-4 [1]

204-810-7 [2]

204-811-2 [3]

78-70-6 [1]

126-90-9 [2]

126-91-0 [3]

Skin Sens. 1B

H317

GHS07

Wng

H317“

 

 

 

„604-093-00-4

klorofeen;

2-bensüül-4-klorofenool

204-385-8

120-32-1

Carc. 2

Repr. 2

Acute Tox. 4

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Eye Dam. 1

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H361f

H332

H315

H317

H318

H373 (neerud)

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H361f

H332

H315

H317

H318

H373 (neerud)

H410

 

M = 1

M = 100“

 

„606-150-00-9

kletodiim (ISO); (5RS)-2-{(1EZ)-1-[(2E)-3-kloroallüüloksüimino]propüül}-5-[(2RS)-2-(etüültio)propüül]-3-hüdroksütsükloheks-2-een-1-oon

99129-21-2

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H302

H317

H412

GHS07

Wng

H302

H317

H412

EUH066“

 

 

„606-151-00-4

antrakinoon

201-549-0

84-65-1

Carc. 1B

H350

GHS08

Dgr

H350“

 

 

 

„607-720-00-X

nonadekafluorodekaanhape; [1]

ammooniumnonadekafluorodekanaat; [2]

naatriumnonadekafluorodekanaat [3]

206-400-3 [1] 221-470-5 [2]

[3]

335-76-2 [1] 3108-42-7 [2]

3830-45-3 [3]

Carc. 2

Repr. 1B

Lact.

H351

H360Df

H362

GHS08

Dgr

H351

H360Df

H362“

 

 

 

„607-721-00-5

N,N′-metüleendimorfoliin;

N,N′-metüleenbismorfoliin;

[formaldehüüd, mida vabaneb N,N′-metüleenbismorfoliinist];

[MBM]

227-062-3

5625-90-1

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Eye Dam. 1

H350

H341

H332

H312

H302

H373 (seedetrakt, hingamisteed)

H314

H317

H318

GHS08

GHS07

GHS05

Dgr

H350

H341

H332

H312

H302

H373 (seedetrakt, hingamisteed)

H314

H317

EUH071

 

8

9“

„607-722-00-0

2,3,5,6-tetrafluoro-4-(metoksümetüül)bensüül-(Z)-(1R,3R)-3-(2-tsüanoprop-1-enüül)-2,2-dimetüültsüklopropaankarboksülaat;

epsilon-momfluorotriin

1065124-65-3

Acute Tox. 4

STOT SE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H371 (närvisüsteem)

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Wng

H302

H371 (närvisüsteem)

H410

 

M = 100

M = 100“

 

„607-723-00-6

teflutriin (ISO);

2,3,5,6-tetrafluoro-4-metüülbensüül-(1RS,3RS)-3-[(Z)-2-kloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enüül]-2,2-dimetüültsüklopropaankarboksülaat

79538-32-2

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H410

 

M = 10 000

M = 10 000 “

 

„612-290-00-1

paraformaldehüüdi ja 2-hüdroksüpropüülamiini (vahekorras 3:2) reaktsiooni saadused;

[formaldehüüd, mis vabaneb 3,3′-metüleenbis[5-metüüloksasolidiinist];

formaldehüüd, mis vabaneb oksasolidiinist];

[MBO]

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Corr. 1B

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1A

Aquatic Chronic 2

H350

H341

H332

H311

H302

H373 (seedetrakt, hingamisteed)

H314

H318

H317

H411

GHS08

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H350

H341

H332

H311

H302

H373 (seedetrakt, hingamisteed)

H314

H317

H411

EUH071

 

8

9“

„612-291-00-7

paraformaldehüüdi ja 2-hüdroksüpropüülamiini (vahekorras 1:1) reaktsiooni saadused;

[formaldehüüd, mis vabaneb α,α,α-trimetüül-1,3,5-triasiin-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanoolist];

[HPT]

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Corr. 1C

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1A

Aquatic Chronic 2

H350

H341

H332

H302

H373 (seedetrakt, hingamisteed)

H314

H318

H317

H411

GHS08

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H350

H341

H332

H302

H373 (seedetrakt, hingamisteed)

H314

H317

H411

EUH071

 

8

9“

„612-292-00-2

metüülhüdrasiin

200-471-4

60-34-4

Carc. 1B

H350

GHS08

Dgr

H350“

 

 

 

„613-321-00-1

(RS)-4-[1-(2,3-dimetüülfenüül)etüül]-1H-imidasool;

medetomidiin

86347-14-0

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

STOT SE 3

STOT SE 1

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H336

H370 (silmad)

H372

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H330

H300

H336

H370 (silmad)

H372

H410

 

M = 1

M = 100“

 

„613-322-00-7

triadimenool (ISO); (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-klorofenoksü)-3,3-dimetüül-1-(1H-1,2,4-triasool-1-üül)butaan-2-ool;

α-tert-butüül-β-(4-klorofenoksü)-1H-1,2,4-triasool-1-etanool

259-537-6

55219-65-3

Repr. 1B

Lact.

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 2

H360

H362

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360

H362

H302

H411“

 

 

 

„613-323-00-2

terbutüülasiin (ISO);

N-tert-butüül-6-kloro-N′-etüül-1,3,5-triasiin-2,4-diamiin

227-637-9

5915-41-3

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Dgr

H302

H373

H410

 

M = 10

M = 10“

 

„613-324-00-8

kinoliin-8-ool;

8-hüdroksükinoliin

205-711-1

148-24-3

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H301

H318

H317

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H360D

H301

H318

H317

H410

 

M = 1

M = 1“

 

„613-325-00-3

tiaklopriid (ISO);

(Z)-3-(6-kloro-3-püridüülmetüül)-1,3-tiasolidiin-2-ülideentsüaanamiid;

{(2Z)-3-[(6-kloropüridiin-3-üül)metüül]-1,3-tiasolidiin-2-ülideen}tsüaanamiid

111988-49-9

Carc. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

STOT SE 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H360FD

H332

H301

H336

H400

H410

GHS08 GHS06

GHS09

Dgr

H351

H360FD

H332

H301

H336

H410

 

M = 100

M = 100“

 

„616-221-00-6

heksaflumuroon (ISO);

1-(3,5-dikloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroetoksü)fenüül)-3-(2,6-difluorobensoüül)karbamiid

401-400-1

86479-06-3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1 000

M = 10 000 “

 

„616-222-00-1

pentiopüraad (ISO);

(RS)-N-[2-(1,3-dimetüülbutüül)-3-tienüül]-1-metüül-3-(trifluorometüül)pürasool-4-karboksamiid

183675-82-3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1“

 

„616-223-00-7

karbetamiid (ISO);

(R)-1-(etüülkarbamoüül)etüülkarbanilaat; (2R)-1-(etüülamino)-1-oksopropaan-2-üülfenüülkarbamaat

240-286-6

16118-49-3

Carc. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 2

H351

H360D

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H360D

H302

H411“

 

 

 

Top