EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02017R0653-20191128

Consolidated text: Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2017/653, 8. märts 2017, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1286/2014, mis käsitleb kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) põhiteabedokumente, kehtestades regulatiivsed tehnilised standardid seoses põhiteabedokumentide esitusviisi, sisu, läbivaatamise ja muutmisega ning selliste dokumentide esitamise nõude täitmise tingimustega (EMPs kohaldatav tekst)EMPs kohaldatav tekst

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/653/2019-11-28

02017R0653 — ET — 28.11.2019 — 002.002


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2017/653,

8. märts 2017,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1286/2014, mis käsitleb kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) põhiteabedokumente, kehtestades regulatiivsed tehnilised standardid seoses põhiteabedokumentide esitusviisi, sisu, läbivaatamise ja muutmisega ning selliste dokumentide esitamise nõude täitmise tingimustega

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 100 12.4.2017, lk 1)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

 M1

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2018/977, 4. aprill 2018,

  L 176

1

12.7.2018

►M2

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/1866, 3. juuli 2019,

  L 289

4

8.11.2019


Parandatud:

 C1

Parandus, ELT L 120, 11.5.2017, lk  31 (2017/653)

 C2

Parandus, ELT L 210, 15.8.2017, lk  16 (2017/653)

 C3

Parandus, ELT L 338, 15.10.2020, lk  12 (2017/653)
▼B

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2017/653,

8. märts 2017,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1286/2014, mis käsitleb kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) põhiteabedokumente, kehtestades regulatiivsed tehnilised standardid seoses põhiteabedokumentide esitusviisi, sisu, läbivaatamise ja muutmisega ning selliste dokumentide esitamise nõude täitmise tingimustega

(EMPs kohaldatav tekst)I PEATÜKK

PÕHITEABEDOKUMENDI SISU JA ESITUSVIIS

Artikkel 1

Üldteabe jaotis

Põhiteabedokumendi jaotis, mis seondub PRIIPi koostaja isiku ja tema suhtes pädeva asutusega, peab sisaldama kogu järgmist teavet:

a) 

PRIIPi koostaja poolt PRIIPile määratud nimi ning olemasolu korral PRIIPi rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber või toote kordumatu tunnuskood;

b) 

PRIIPi koostaja juriidiline nimi;

c) 

PRIIPi koostaja spetsiaalse veebilehe aadress, millel antakse jaeinvestoritele teavet selle kohta, kuidas võtta PRIIPi koostajaga ühendust, ning telefoninumber;

d) 

PRIIPi koostaja üle põhiteabedokumendiga seoses järelevalvet tegeva pädeva asutuse nimi;

e) 

põhiteabedokumendi koostamise kuupäev või selle hilisema muutmise korral viimase muudatuse kuupäev.

Esimeses lõigus osutatud jaotise teave hõlmab ka määruse (EL) nr 1286/2014 artikli 8 lõike 3 punktis b osutatud hoiatust arusaadavuse kohta, kui PRIIP vastab ühele järgmistest tingimustest:

a) 

see on kindlustuspõhine investeerimistoode, mis ei vasta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/97 ( 1 ) artikli 30 lõike 3 punktis a sätestatud nõuetele;

b) 

see on PRIIP, mis ei vasta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65//EL ( 2 ) artikli 25 lõike 4 punkti a alapunktides i–vi sätestatud nõuetele;

Artikkel 2

Jaotis „Mis toode see on?“

1.  
Põhiteabedokumendi jaotises „Mis toode see on?“ sisalduv PRIIPi liigiga seotud teave peab kirjeldama PRIIPi õiguslikku vormi.
2.  
Põhiteabedokumendi jaotises „Mis toode see on?“ sisalduv PRIIPi eesmärke ja nende saavutamise viise kirjeldav teave peab olema lühidalt, selgelt ja lihtsalt mõistetaval kujul kokku võetud. Kõnealuses teabes tuleb kindlaks määrata peamised tegurid, millest sõltub tulu, alusinvesteeringu varad või alusväärtused, ning tulu kindlaksmääramise viis, samuti suhe PRIIPi tootluse ning alusvarade või alusväärtuste vahel. Kõnealune teave peab kajastama suhet PRIIPi soovitatava hoidmisaja ning riski ja tootluse profiili vahel.

Kui esimeses punktis osutatud varade või alusväärtuste hulk on selline, et spetsiifilisi viiteid neile kõigile ei saa põhiteabedokumendi raames esitada, tuleb nimetada ainult alusinvesteeringute varade või alusväärtustega seotud turusegmendid või instrumentide liigid.

3.  
Põhiteabedokumendi jaotises „Mis toode see on?“ sisalduv kirjeldus sellest, millist liiki jaeinvestorile on PRIIP suunatud, peab sisaldama teavet PRIIPi koostaja määratletud jaeinvestorite sihtrühma kohta eelkõige olenevalt kliendi tüübi vajadustest, omadustest ja eesmärkidest, millega PRIIP sobib. Kõnealuse kindlaksmääramise aluseks on jaeinvestorite võime kanda investeerimiskahjumit, ning nende investeerimishorisondi eelistused, teoreetilised teadmised ja varasemad kogemused PRIIPidega, finantsturud ning potentsiaalsete lõppklientide vajadused, omadused ja eesmärgid.
4.  
Põhiteabedokumendi jaotises „Mis toode see on?“ sisalduvad üksikasjad kindlustushüvitiste kohta hõlmavad kokkuvõtlikult kindlustuslepingu põhiomadusi, iga hõlmatud hüvitise kirjeldust ning selgitavat märkust selle kohta, et kõnealuste hüvitiste väärtus on esitatud jaotises „Millised on riskid ja mis kasu ma saan?“, ja teavet, mis kajastab jaeinvestorite sihtrühma tüüpilisi biomeetrilisi omadusi, näidates üldmakset, biomeetrilist riskitasu, mis on osa sellest üldmaksest, ning biomeetrilise riskitasu mõju investeeringu tootlusele soovitatava hoidmisaja lõpus või biomeetrilise riskitasu sellise kuluosa mõju, mida on arvesse võetud kulusid käsitleva teabe tabelis esitatud korduvkuludes, mis on arvutatud vastavalt lisale VII. Kui makse tehakse ühekordse kindla summana, esitatakse ka investeeritav summa. Kui makseid tehakse perioodiliselt, peab teave sisaldama perioodiliste maksete arvu, keskmise biomeetrilise riskitasu hinnangut protsendina aastamaksest ning keskmiselt investeeritava summa hinnangut.

Esimeses lõigus osutatud üksikasjad hõlmavad ka selle kirjeldust, kuidas kindlustuspreemia maksed (samaväärsed kindlustushüvitiste hinnangulise väärtusega) mõjutavad jaeinvestori investeeringu tootlust.

5.  

Põhiteabedokumendi jaotises „Mis toode see on?“ sisalduv PRIIPi tähtajaga seotud teave peab sisaldama kogu järgmist teavet:

a) 

PRIIPi lõpptähtaeg või märge, et lõpptähtaega ei ole;

b) 

märge selle kohta, kas PRIIPi koostajal on õigus PRIIP ühepoolselt lõpetada;

c) 

kirjeldus asjaoludest, mille korral võib PRIIPi automaatselt lõpetada, ning lõpetamise kuupäevad, kui need on teada.

Artikkel 3

Jaotis „Millised on riskid ja mis kasu ma saan?“

1.  
Põhiteabedokumendi jaotises „Millised on riskid ja mis kasu ma saan?“ rakendavad PRIIPi koostajad II lisas esitatud riski esitamise metoodikat, hõlmavad III lisas nimetatud riski koondnäitaja esitamise tehnilisi aspekte ning järgivad IV ja V lisas antud tootluse stsenaariumite esitamise tehnilisi suuniseid, vorminguid ja meetodeid.
2.  

Põhiteabedokumendi jaotises „Millised on riskid ja mis kasu ma saan?“ peavad PRIIPi koostajad esitama kogu järgmise teabe:

a) 

PRIIPi riskitase riskiklassi kujul, kasutades riski koondnäitajat arvulisel skaalal 1–7;

b) 

konkreetne viide igale mittelikviidsele PRIIPile või oluliselt asjakohase likviidsusriskiga PRIIPile, nagu määratletud II lisa osas 4, kasutades vastavat hoiatust riski koondnäitaja esitamisel;

c) 

kirjeldav selgitus riski koondnäitaja all selle kohta, et kui PRIIP on nomineeritud muus valuutas kui selle liikmesriigi ametlik valuuta, milles PRIIPi turustatakse, võib tulu turustamise liikmesriigi ametlikus valuutas väljendatuna olenevalt valuutakursi kõikumistest muutuda;

d) 

lühikirjeldus PRIIPi riski ja tootluse profiili kohta ning hoiatus, et PRIIPi risk võib olla oluliselt suurem kui riski koondnäitajana esitatu juhul, kui PRIIPi ei hoita lõpptähtajani või soovitatava hoidmisaja vältel (kui see on asjakohane);

e) 

lepinguliselt kokku lepitud ennetähtaegse investeeringust väljumise trahvidega või pikkade investeeringust väljumisest etteteatamisperioodidega PRIIPide puhul viide asjakohastele alustingimustele jaotises „Kui kaua peaksin ma seda investeeringut hoidma ning kas ma saan raha varem välja võtta?“;

f) 

märge võimaliku maksimaalse kahjumi kohta, teave, et investeeringust võidakse ilma jääda, kui see ei ole kaitstud või kui PRIIPi tootja ei suuda väljamakseid teha, või et lisaks algsele investeeringule võidakse nõuda vajalikke täiendavaid investeeringumakseid ja et kogukahjum võib oluliselt ületada algse koguinvesteeringu.

3.  
PRIIPi koostajad peavad esitama põhiteabedokumendi jaotises „Millised on riskid ja mis kasu ma saan?“ kolm asjakohast V lisas sätestatud tootluse stsenaariumit. Need neli tootluse stsenaariumit peavad esindama stressistsenaariumit, ebasoodsat stsenaariumit, mõõdukat stsenaariumit ja soodsat stsenaariumit.
4.  
Kindlustuspõhiste investeerimistoodete puhul lisatakse põhiteabedokumendi jaotisele „Millised on riskid ja mis kasu ma saan?“ täiendav tootluse stsenaarium, mis kajastab kindlustushüvitist, mille hüvitisesaaja saab kindlustusega kaetud sündmuse esinemisel.
5.  
PRIIPide puhul, mis on reguleeritud turul või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 600/2014 ( 3 ) artikli 28 kohaselt reguleeritud turuga samaväärsena käsitletaval kolmanda riigi turul kaubeldavad futuurid, ostuoptsioonid või müügioptsioonid, tuleb põhiteabedokumendi jaotisele „Millised on riskid ja mis kasu ma saan?“ lisada tootluse stsenaariumid väljamaksete struktuuri graafikute vormis, nagu on sätestatud V lisas.

Artikkel 4

Jaotis „Mis juhtub, kui [PRIIPi koostaja nimi] ei saa väljamakset teha?“

Põhiteabedokumendi jaotises „Mis juhtub, kui [PRIIPi koostaja nimi] ei saa väljamakset teha?“ esitavad PRIIPi koostajad järgmise teabe:

a) 

märge selle kohta, kas jaeinvestor võib kanda rahalist kahju PRIIPi koostaja makseviivituse tõttu või muu üksuse kui PRIIPi koostaja makseviivituse tõttu ning selle üksuse nimetus;

b) 

selgitus, kas punktis a osutatud kahju kaetakse mõnest investeeringute hüvitamise või tagamise skeemist ning kas sellele katmisele kohaldatakse mingeid piiranguid või tingimusi.

Artikkel 5

Jaotis „Millised on kulud?“

1.  

Põhiteabedokumendi jaotises „Millised on kulud?“ rakendavad PRIIPi koostajad

a) 

lisas VI sätestatud kulude arvutamise meetodeid;

b) 

kulusid käsitleva teabe esitamisel VII lisas sätestatud tabeleid „Kulud aja jooksul“ ja „Kulude koosseis“ kooskõlas seal antud asjakohaste tehniliste suunistega.

2.  
Põhiteabedokumendi jaotise „Millised on kulud?“ tabelis „Kulud aja jooksul“ esitavad PRIIPi koostajad PRIIPi agregeeritud kogukulude kulu koondnäitaja ühe arvuna rahasummas ja protsendina väljendatuna erinevate VI lisas sätestatud ajavahemike kohta.
3.  

Põhiteabedokumendi jaotise „Millised on kulud?“ tabelis „Kulude koosseis“ esitavad PRIIPi koostajad järgmise teabe:

a) 

kõik ühekordsed kulud, näiteks sisenemis- ja väljumiskulud väljendatuna protsendina;

b) 

kõik korduvkulud, näiteks portfelli tehingukulud aastas, ja muud korduvkulud aastas väljendatuna protsendina;

c) 

kõik lisakulud, näiteks tootlustasud või teenitud intress väljendatuna protsendina.

4.  
PRIIPi koostajad lisavad kirjelduse iga põhiteabedokumendi jaotise „Millised on kulud?“ tabelis „Kulude koosseis“ sisalduva erineva kulu kohta, selgitades, millal ja kuidas võivad need kulud erineda tegelikest kuludest, mida jaeinvestor kandma peab, või millal ja kuidas võivad need oleneda jaeinvestori valikust teatud võimalusi kasutada või mitte kasutada.

Artikkel 6

Jaotis „Kui kaua peaksin ma seda investeeringut hoidma ning kas ma saan raha varem välja võtta?“

Põhiteabedokumendi jaotises „Kui kaua peaksin ma seda investeeringut hoidma ning kas ma saan raha varem välja võtta?“ esitavad PRIIPi koostajad järgmise teabe:

a) 

lühikirjeldus soovitatava või minimaalse nõutava hoidmisaja valimise põhjuste kohta;

b) 

kirjeldus investeeringust väljumise protsessi ning selle kohta, millal on investeeringust väljumine võimalik, lisades märke raha varasema väljavõtmise mõju kohta PRIIPi riski ja tootluse profiilile või kapitalitagatiste kohaldatavusele;

c) 

teave tasude ja trahvide kohta, mida enne lõpptähtaega või muud ettenähtud kuupäeva kui soovitatav hoidmisaeg investeeringust väljumise puhul rakendatakse, lisades ristviite põhiteabedokumendis artikli 5 kohaselt sisalduvale kulusid käsitlevale teabele ning selgituse selliste tasude ja trahvide mõju kohta erinevate hoidmisaegade korral.

Artikkel 7

Jaotis „Kuidas ma saan esitada kaebuse?“

Põhiteabedokumendi jaotises „Kuidas ma saan esitada kaebuse?“ esitavad PRIIPi koostajad kokkuvõtlikul kujul järgmise teabe:

a) 

sammud, mida tuleb astuda, et esitada toote või PRIIPi koostaja või selle kohta nõu andva või seda müüva isiku käitumise kohta kaebus;

b) 

link selliste kaebuste esitamise vastavale veebilehele;

c) 

ajakohane postiaadress ning e-posti aadress, kuhu selliseid kaebuseid saata saab.

Artikkel 8

Jaotis „Muu asjakohane teave“

1.  
Põhiteabedokumendi jaotises „Muu asjakohane teave“ märgivad PRIIPi koostajad ära täiendavad teabedokumendid, mida on võimalik pakkuda ning selle, kas kõnealused täiendavad teabedokumendid tehakse kättesaadavaks mõne juriidilise nõude alusel või ainult jaeinvestori nõudel.
2.  
Põhiteabedokumendi jaotises „Muu asjakohane teave“ sisalduvat teavet võib esitada kokkuvõtlikul kujul, esitades lingi veebisaidile, kus on kättesaadavaks tehtud ka muid üksikasju peale lõikes 1 osutatud dokumentide.

Artikkel 9

Vorm

PRIIPi koostajad esitavad põhiteabedokumendi I lisas sätestatud vormi kasutades. Vorm täidetakse kooskõlas käesolevas delegeeritud määruses ning määruses (EL) nr 1286/2014 sätestatud nõuetega.II PEATÜKK

PÕHITEABEDOKUMENTI KÄSITLEVAD ERISÄTTED

Artikkel 10

Erinevaid investeerimisvõimalusi pakkuvad PRIIPid

Kui PRIIP pakub erinevaid alusinvesteeringute võimalusi ning neid investeerimisvõimalusi käsitlevat teavet ei saa esitada ühes lühikeses eraldiseisvas põhiteabedokumendis, esitavad PRIIPi koostajad ühe järgmistest:

a) 

põhiteabedokument iga PRIIPis sisalduva alusinvesteeringu võimaluse kohta, sealhulgas I peatüki kohane teave PRIIPi kohta;

b) 

üldine põhiteabedokument, mis kirjeldab PRIIPi kooskõlas I peatükiga, kui artiklites 11 kuni 14 ei ole teisiti ette nähtud.

Artikkel 11

Üldise põhiteabedokumendi jaotis „Mis toode see on?“

Jaotises „Mis toode see on?“ esitavad PRIIPi koostajad (erandina artikli 2 lõigetest 2 ja 3) järgmise teabe:

a) 

alusinvesteeringu võimaluste liikide kirjeldus, sealhulgas turusegmendid või instrumentide liigid, ning peamised tegurid, millest sõltub tulu;

b) 

teavitus selle kohta, et investori tüüp, kellele turustamiseks PRIIP on mõeldud, on erinevatel alusinvesteeringute võimalustel erinev;

c) 

märge selle kohta, kust saab spetsiifilist teavet iga alusinvesteeringu võimaluse kohta.

Artikkel 12

Üldise põhiteabedokumendi jaotis „Millised on riskid ja mis kasu ma saan?“

1.  

Jaotises „Millised on riskid ja mis kasu ma saan?“ esitavad PRIIPi koostajad erandina artikli 3 lõike 2 punktist a ja lõikest 3 järgmise teabe:

a) 

kõigi PRIIPi raames pakutavate alusinvesteeringu võimaluste riskiklasside vahemik, kasutades III lisas sätestatud riski koondnäitajat arvulisel skaalal 1–7;

b) 

teavitus selle kohta, et investeeringu risk ja tulu on erinevatel alusinvesteeringute võimalustel erinevad;

c) 

lühike selgitus selle kohta, kuidas PRIIPi tootlus tervikuna alusinvesteeringu võimalustest sõltub;

d) 

märge selle kohta, kust saab spetsiifilist teavet iga alusinvesteeringu võimaluse kohta.

2.  
Kui PRIIPi koostajad kasutavad lõike 1 punktis a osutatud riskiklasside kindalaksmääramiseks vastavalt artikli 14 lõikele 2 investorile esitatavat põhiteabe dokumenti, kasutavad nad juhul, kui alusinvesteeringu võimalusteks on eurofondid või muud fondid kui eurofondid, määruse (EL) nr 583/2010 artikli 8 kohast sünteetilist riski ja tootluse näitajat.

Artikkel 13

Üldise põhiteabedokumendi jaotis „Millised on kulud?“

1.  

Jaotises „Millised on kulud?“ esitavad PRIIPi koostajad erandina artikli 5 lõike 1 punktist b järgmise teabe:

a) 

PRIIPi kulude vahemik VII lisas sätestatud tabelites „Kulud aja jooksul“ ja „Kulude koosseis“;

b) 

teavitus selle kohta, et kulud jaeinvestori jaoks on erinevatel alusinvesteeringute võimalustel erinevad;

c) 

märge selle kohta, kust saab spetsiifilist teavet iga alusinvesteeringu võimaluse kohta.

2.  
Olenemata artikli 5 lõike 1 punktis a sätestatud nõuetest ja erandina VI lisa punktidest 12–20 võivad PRIIPi koostajad juhul, kui nad kasutavad vastavalt artikli 14 lõikele 2 investorile esitatavat põhiteabe dokumenti, kohaldada olemasolevate eurofondide või muude fondide kui eurofondid puhul VI lisa punktis 21 sätestatud metoodikat.
3.  
Kui PRIIPi koostajad kasutavad vastavalt artikli 14 lõikele 2 investorile esitatavat põhiteabe dokumenti ainsaks alusinvesteeringu võimaluseks olevate eurofondide või muude fondide kui eurofondid puhul, võivad nad erandina artiklist 5 määrata PRIIPiga seotud tasud kindlaks vastavalt määruse (EL) nr 583/2010 artiklile 10.

Artikkel 14

Spetsiifiline teave iga alusinvesteeringu võimaluse kohta

1.  

Seoses artiklites 11, 12 ja 13 osutatud spetsiifilise teabega lisavad PRIIPi koostajad iga alusinvesteeringu võimaluse kohta kogu järgmise teabe:

a) 

kui see on asjakohane, hoiatus arusaadavuse kohta;

b) 

investeerimise eesmärgid, nende saavutamise viisid ning kavandatav sihtturg vastavalt artikli 2 lõigetele 2 ja 3;

c) 

riski koondnäitaja ja selgitus ning tootluse stsenaariumid vastavalt artiklile 3;

d) 

kulude kirjeldus vastavalt artiklile 5.

2.  
Erandina lõikest 1 võivad PRIIPi koostajad kasutada käesoleva delegeeritud määruse artiklite 11–13 kohase konkreetse teabe esitamiseks direktiivi 2009/65/EÜ artiklite 78–81 kohaselt koostatud investorile esitatavat põhiteabe dokumenti, kui vähemalt üks lõikes 1 osutatud alusinvesteeringu võimalus on määruse (EL) nr 1286/2014 artiklis 32 osutatud eurofond või muud fond kui eurofond.III PEATÜKK

PÕHITEABEDOKUMENDI LÄBIVAATAMINE JA MUUTMINE

Artikkel 15

Läbivaatamine

1.  
PRIIPi koostajad vaatavad põhiteabedokumendis sisalduva teabe läbi iga kord, kui toimub muutus, mis mõjutab või võib mõjutada oluliselt põhiteabedokumendis sisalduvat teavet ning vähemalt iga 12 kuu jooksul alates põhiteabedokumendi algse avaldamise kuupäevast.
2.  

Artiklis 1 osutatud läbivaatamisel kontrollitakse, kas põhiteabedokumendis sisalduv teave on jätkuvalt täpne, aus, selge ega ole eksitav. Eelkõige kontrollitakse järgmist:

a) 

kas põhiteabedokumendis sisalduv teave on kooskõlas määruse (EL) nr 1286/2014 üldiste vormi- ja sisunõuetega või käesolevas delegeeritud määruses sätestatud konkreetsete vormi- ja sisunõuetega;

b) 

kas PRIIPi turu- või krediidiriski näitajad on muutunud, kui nende muutuste koondmõju tõttu tuleb PRIIPi üle viia muusse riski koondnäitaja klassi, kui oli märgitud läbivaadatavas põhiteabedokumendis;

c) 

kas PRIIPi tulu keskväärtus mõõduka tootluse stsenaariumi korral väljendatuna aastase protsentuaalse tuluna on muutunud rohkem kui viie protsendipunkti võrra.

3.  
Lõike 1 kohaldamisel kehtestavad PRIIPi koostajad kogu PRIIPi kasutusajaks (kui see jääb jaeinvestoritele kättesaadavaks) sobivad protsessid, et saada põhjendamatute viivitusteta teada kõik asjaolud, mis võivad tuua kaasa muutuse, mis mõjutab või võib mõjutada põhiteabedokumendis sisalduva teabe täpsust, ausust ja selgust, ning haldavad neid protsesse.

Artikkel 16

Muutmine

1.  
PRIIPi koostajad muudavad põhiteabedokumenti liigselt viivitamata, kui artikli 15 kohasel läbivaatamisel järeldati, et põhiteabedokumenti tuleb teha muudatusi.
2.  
PRIIPi koostajad tagavad kõigi neist muudatustest mõjutatud põhiteabedokumendi jaotiste ajakohastamise.
3.  
PRIIPi koostaja avaldab muudetud põhiteabedokumendi oma veebilehel.IV PEATÜKK

PÕHITEABEDOKUMENDI KÄTTETOIMETAMINE

Artikkel 17

Aegsasti esitamist käsitlevad tingimused

1.  
PRIIPi kohta nõu andev või seda müüv isik esitab põhiteabedokumendi piisavalt vara, et anda jaeinvestorile küllaldaselt aega selle arvessevõtmiseks enne, kui mõni PRIIPiga seotud leping või pakkumine on tema jaoks siduvaks muutunud, olenemata sellest, kas jaeinvestorile võimaldatakse järelemõtlemisperioodi.
2.  

Lõike 1 kohaldamisel hindab PRIIPi kohta nõu andev või seda müüv isik igale jaeinvestorile põhiteabedokumendi arvessevõtmiseks vajalikku aega, arvestades järgmist:

a) 

jaeinvestori kogemused ja teadmised PRIIPi kontekstis või sellega samalaadsete või sellest tulenevate riskidega samalaadsete riskidega PRIIPide kontekstis;

b) 

PRIIPi keerukus;

c) 

kui nõustamine või müük toimub jaeinvestori algatusel, siis jaeinvestori selgesõnaliselt väljendatud kiireloomulisus kavandatava lepingu või pakkumise sõlmimisel.

Artikkel 18

Lõppsäte

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2018.

▼M2

Artikli 14 lõiget 2 kohaldatakse kuni 31. detsembrini 2021.

▼B

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
I LISA

PÕHITEABEDOKUMENDI VORM

PRIIPi koostajad järgivad jaotiste järjekorda ning pealkirju, nagu need on esitatud vormil, millega aga ei fikseerita parameetreid üksikute jaotiste pikkuste või leheküljepiiride paigutamise kohta ning mille suurusele kehtib üldine kolme A4-suurusega lehekülje ülempiir.

image