EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02017D1775-20240106

Consolidated text: Nõukogu otsus (ÜVJP) 2017/1775, 28. september 2017, piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Malis

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1775/2024-01-06

02017D1775 — ET — 06.01.2024 — 012.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2017/1775,

28. september 2017,

piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Malis

(ELT L 251 29.9.2017, lk 23)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (ÜVJP) 2019/29,  9. jaanuar 2019,

  L 8

30

10.1.2019

 M2

NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (ÜVJP) 2019/1216,  17. juuli 2019,

  L 192

26

18.7.2019

 M3

NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (ÜVJP) 2020/9,  7. jaanuar 2020,

  L 4I

7

8.1.2020

 M4

NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (ÜVJP) 2020/118,  27. jaanuar 2020,

  L 22

55

28.1.2020

►M5

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2021/2208,  13. detsember 2021,

  L 446

44

14.12.2021

 M6

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2022/157,  4. veebruar 2022,

  L 25I

7

4.2.2022

 M7

NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (ÜVJP) 2022/2187,  8. november 2022,

  L 288

82

9.11.2022

►M8

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2022/2440,  12. detsember 2022,

  L 319

68

13.12.2022

►M9

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2023/431,  25. veebruar 2023,

  L 59I

434

25.2.2023

►M10

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2023/726,  31. märts 2023,

  L 94

48

3.4.2023

►M11

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2023/2799,  11. detsember 2023,

  L 2799

1

12.12.2023

►M12

NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (ÜVJP) 2024/215,  4. jaanuar 2024,

  L 215

1

5.1.2024


Parandatud:

 C1

Parandus, ELT L 047I, 20.2.2020, lk  9 (2020/118)
▼B

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2017/1775,

28. september 2017,

piiravate meetmete kohta seoses olukorraga MalisArtikkel 1

1.  

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et nende territooriumile ei saaks siseneda ega seda läbida sanktsioonide komitee poolt kindlaks määratud isikud, kes otse või kaudselt vastutavad Malis rahu, julgeolekut või stabiilsust ohustava alljärgneva tegevuse või poliitika eest, on selles otse või kaudselt osalenud või sellega seotud olnud:

a) 

osalevad vaenutegevuses, millega rikutakse Mali rahu- ja leppimise kokkulepet (edaspidi „kokkulepe”);

b) 

osalevad tegevuses, millega takistatakse, lükatakse edasi või ohustatakse kokkuleppe rakendamist;

c) 

tegutsevad punktides a ja b kindlaks määratud isikute ja üksuste nimel või juhtimisel või toetavad või rahastavad neid muul viisil, sealhulgas organiseeritud kuritegevusest saadud tulu kaudu, sealhulgas Malist pärit või sealt läbi veetavate uimastite ja nende lähteainete tootmise ja salakaubaveo, inimkaubanduse ja rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise ning relvade smugeldamise ja salakaubaveo ning kultuuriväärtuste salakaubaveo kaudu;

d) 

kavandavad, juhivad, spondeerivad või panevad toime rünnakuid, mis on suunatud järgmiste üksuste vastu:

i) 

kokkuleppes osutatud erinevad üksused, sealhulgas kohalikud, piirkondlikud ja riigiasutused, ühispatrullid ning Mali julgeoleku- ja kaitsejõud;

ii) 

ÜRO mitmemõõtmelise integreeritud stabiliseerimismissiooni (MINUSMA) rahuvalvajad ning teised ÜRO ja sellega seotud töötajad, sealhulgas eksperdirühma liikmed;

iii) 

rahvusvahelised rahuvalveüksused, sealhulgas Force Conjointe des États du G5 Sahel (FC-G5S), Euroopa Liidu missioonid ja prantsuse väed;

e) 

takistavad humanitaarabi toimetamist Malisse või juurdepääsu humanitaarabile või selle jagamist Malis;

f) 

kavandavad, juhivad või panevad Malis toime selliseid tegevusi, millega rikutakse kas rahvusvahelist inimõigustealast õigust või rahvusvahelist humanitaarõigust või mis kujutavad endast inimõiguste rikkumist, sealhulgas tsiviilelanike (sh naised ja lapsed) vastu suunatud vägivallaaktid (sh tapmine, sandistamine, piinamine või vägistamine või muu seksuaalne vägivald), inimröövid, kadunuks jääma sundimine, sundümberasustamine või rünnakud koolidele, haiglatele, pühapaikadele või kohtadele, kus tsiviilisikud otsivad varjupaika;

g) 

kasutavad Mali relvastatud konfliktis lapsi relvarühmitustes või relvajõududes või värbavad lapsi neisse, rikkudes kohaldatavat rahvusvahelist õigust;

h) 

hõlbustavad teadlikult loetellu kantud isikute reisimist, rikkudes reisipiiranguid.

Käesolevas lõikes osutatud kindlaks määratud isikud on loetletud ►M5  I lisas ◄ .

2.  
Lõige 1 ei kohusta liikmesriiki keelama oma kodanike sisenemist oma territooriumile.
3.  
Lõiget 1 ei kohaldata, kui territooriumile sisenemine või selle läbimine on vajalik kohtumenetluse läbiviimiseks.
4.  

Lõiget 1 ei kohaldata, kui sanktsioonide komitee otsustab igal üksikjuhul eraldi, et

a) 

territooriumile sisenemine või selle läbimine on õigustatud seoses humanitaarvajadustega, sealhulgas usuliste kohustustega;

b) 

erandi tegemine edendaks rahu ja rahvuslikku leppimist Malis ning piirkonna stabiilsust.

5.  
Kui liikmesriik lubab lõike 3 või 4 alusel ►M5  I lisas ◄ loetletud isikute sisenemist oma territooriumile või selle läbimist, kehtib luba ainult selleks, milleks see on antud, ja nende isikute suhtes, kellele see on antud.

▼M5

Artikkel 1a

1.  

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et nende territooriumile ei saaks siseneda ega seda läbida füüsilised isikud, kes

a) 

vastutavad otse või kaudselt sellise tegevuse või poliitika eest, mis ohustab rahu, julgeolekut ja stabiilsust Malis, nagu artikli 1 lõikes 1 osutatud tegevus või poliitika, või on otse või kaudselt selles osalenud või sellega seotud;

b) 

takistavad või kahjustavad Mali poliitilise üleminekuprotsessi edukat lõpuleviimist, sealhulgas takistavad või kahjustavad valimiste läbiviimist või võimu üleandmist valitud ametivõimudele, või

c) 

on seotud punktis a või b osutatud füüsiliste isikutega.

Käesolevas lõikes osutatud kindlaks määratud isikud on loetletud II lisas.

2.  
Lõige 1 ei kohusta liikmesriiki keelama oma kodanike sisenemist oma territooriumile.
3.  

Lõige 1 ei piira neid juhtumeid, kui liikmesriiki seob rahvusvahelisest õigusest tulenev kohustus, eelkõige:

a) 

rahvusvahelise valitsustevahelise organisatsiooni asukohariigina;

b) 

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kokku kutsutud või selle egiidi all toimuva rahvusvahelise konverentsi korraldajariigina;

c) 

privileege ja immuniteete kehtestava mitmepoolse lepingu alusel või

d) 

tulenevalt Püha Tooli (Vatikani Linnriik) ja Itaalia vahel 1929. aastal sõlmitud lepingust (Lateraani pakt).

4.  
Lõiget 3 kohaldatakse ka juhul, kui liikmesriik on Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) asukohariik.
5.  
Nõukogu tuleb asjakohaselt teavitada igast liikmesriigi poolt lõike 3 või 4 kohaselt tehtud erandist.
6.  
Liikmesriik võib teha erandeid lõike 1 alusel kehtestatud meetmetest, kui reisimine on õigustatud seoses kiireloomuliste humanitaarvajadustega või osalemisega valitsustevahelistel kohtumistel või liidu toel toimuvatel või korraldatud või OSCE eesistujaks oleva liikmesriigi korraldatud kohtumistel, kus peetakse poliitilist dialoogi, mis otseselt edendab piiravate meetmete poliitilisi eesmärke.
7.  
Liikmesriik võib samuti teha erandeid lõike 1 alusel kehtestatud meetmetest, kui territooriumile sisenemine või selle läbimine on vajalik kohtumenetluse läbiviimiseks.
8.  
Liikmesriik, kes soovib teha lõikes 6 või 7 osutatud erandeid, teatab sellest nõukogule kirjalikult. Erand loetakse tehtuks, kui vähemalt üks või mitu liikmesriiki ei esita kirjalikku vastuväidet kahe tööpäeva jooksul alates teatise saamisest kavandatava erandi kohta. Kui üks või mitu liikmesriiki peaks esitama vastuväite, võib nõukogu otsustada kavandatava erandi tegemise kvalifitseeritud häälteenamusega.
9.  
Kui liikmesriik lubab II lisas loetletud isikutel lõike 3, 4, 6 või 7 alusel oma territooriumile siseneda või seda läbida, kehtib luba rangelt ainult sel eesmärgil, milleks see anti, ning üksnes isikute suhtes, keda see otseselt puudutab.

▼B

Artikkel 2

1.  

Külmutatakse kõik rahalised vahendid ja majandusressursid, mida otse või kaudselt omavad või kontrollivad sanktsioonide komitee poolt kindlaks määratud isikud või üksused, kes otse või kaudselt vastutavad Malis rahu, julgeolekut või stabiilsust ohustava alljärgneva tegevuse või poliitika eest, on selles otse või kaudselt osalenud või sellega seotud olnud:

a) 

osalevad vaenutegevuses, millega rikutakse kokkulepet;

b) 

osalevad tegevuses, millega takistatakse, lükatakse edasi või ohustatakse kokkuleppe rakendamist;

c) 

tegutsevad punktides a ja b kindlaks määratud isikute ja üksuste nimel või juhtimisel või toetavad või rahastavad neid muul viisil, sealhulgas organiseeritud kuritegevusest saadud tulu kaudu, sealhulgas Malist pärit või sealt läbi veetavate uimastite ja nende lähteainete tootmise ja salakaubaveo, inimkaubanduse ja rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise ning relvade smugeldamise ja salakaubaveo ning kultuuriväärtuste salakaubaveo kaudu;

d) 

kavandavad, juhivad, spondeerivad või panevad toime rünnakuid, mis on suunatud järgmiste üksuste vastu:

i) 

kokkuleppes osutatud erinevad üksused, sealhulgas kohalikud, piirkondlikud ja riigiasutused, ühispatrullid ning Mali julgeoleku- ja kaitsejõud;

ii) 

MINUSMA rahuvalvajad ning teised ÜRO ja sellega seotud töötajad, sealhulgas eksperdirühma liikmed;

iii) 

rahvusvahelised rahuvalveüksused, sealhulgas FC-G5S, Euroopa Liidu missioonid ja prantsuse väed;

e) 

takistavad humanitaarabi toimetamist Malisse või juurdepääsu humanitaarabile või selle jagamist Malis;

f) 

kavandavad, juhivad või panevad Malis toime selliseid tegevusi, millega rikutakse kas rahvusvahelist inimõigustealast õigust või rahvusvahelist humanitaarõigust, või mis kujutavad endast inimõiguste rikkumist, sealhulgas tsiviilelanike (sh naised ja lapsed) vastu suunatud vägivallaaktid (sh tapmine, sandistamine, piinamine või vägistamine või muu seksuaalne vägivald), inimröövid, kadunuks jääma sundimine, sundümberasustamine või rünnakud koolidele, haiglatele, pühapaikadele või kohtadele, kus tsiviilisikud otsivad varjupaika;;

g) 

kasutavad Mali relvastatud konfliktis lapsi relvarühmitustes või relvajõududes või värbavad lapsi neisse, rikkudes kohaldatavat rahvusvahelist õigust;

h) 

hõlbustavad teadlikult loetellu kantud isikute reisimist, rikkudes reisipiiranguid,

või mida omavad, kasutavad või kontrollivad nende nimel või juhtimisel tegutsevad isikud või üksused või nende omandis või kontrolli all olevad üksused.

Käesolevas lõikes osutatud kindlaks määratud isikud ja üksused on loetletud ►M5  I lisas ◄ .

2.  
Rahalisi vahendeid ega majandusressursse ei anta otse ega kaudselt ►M5  I lisas ◄ loetletud isikute või üksuste käsutusse ega tehta kättesaadavaks nende toetamiseks.
3.  

Lõigetes 1 ja 2 osutatud meetmeid ei kohaldata rahalistele vahenditele ja majandusressurssidele, mis asjaomase liikmesriigi hinnangul on

a) 

vajalikud põhivajaduste rahuldamiseks tehtavateks kulutusteks, sealhulgas toidu, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude, maksude, kindlustusmaksete ja kommunaalkulude eest tasumiseks;

b) 

ette nähtud üksnes õigusabiteenustega seotud mõistlike töötasude maksmiseks ja vastavate kulude hüvitamiseks või

c) 

ette nähtud üksnes tasude või teenustasude maksmiseks külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest,

pärast seda, kui asjaomane liikmesriik on teatanud sanktsioonide komiteele kavatsusest lubada asjakohasel juhul juurdepääsu sellistele rahalistele vahenditele või majandusressurssidele, ning kui sanktsioonide komitee ei ole viie tööpäeva jooksul pärast sellist teatamist teinud negatiivset otsust.

4.  

Lõigetes 1 ja 2 osutatud meetmeid ei kohaldata rahalistele vahenditele või majandusressurssidele, mis asjaomase liikmesriigi hinnangul on

a) 

vajalikud erakorraliste kulutuste katteks, tingimusel et liikmesriik on oma kavatsuse sanktsioonide komiteele teatavaks teinud ja sanktsioonide komitee on selle heaks kiitnud;

b) 

kohtu, haldus- või vahekohtu kinnipidamisõiguse või otsuse esemeks, millisel juhul võib rahalisi vahendeid ja majandusressursse kasutada sellise kinnipidamisõiguse või otsuse täitmiseks tingimusel, et selline kinnipidamisõigus tekkis või otsus tehti enne isiku või üksuse kandmist ►M5  I lisas ◄ esitatud loetellu, et lõikes 1 osutatud isik või üksus ei saa kinnipidamisõigusest või otsusest kasu ning asjaomane liikmesriik on sellest sanktsioonide komiteed teavitanud.

5.  
Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata, kui sanktsioonide komitee otsustab igal üksikjuhul eraldi, et erandi tegemine edendaks rahu ja rahvuslikku leppimist Malis ning piirkonna stabiilsust.
6.  
Lõige 1 ei takista loetellu kantud isikul või üksusel tegemast tasumisele kuuluvaid makseid sellise lepingu kohaselt, mis sõlmiti enne asjaomase isiku või üksuse loetellu kandmist, tingimusel et asjaomane liikmesriik on kindlaks teinud, et makse saajaks ei ole otse või kaudselt lõikes 1 osutatud isik või üksus, ning kui asjaomane liikmesriik on teavitanud sanktsioonide komiteed sellise makse tegemise või saamise kavatsusest või kavatsusest anda vajaduse korral luba selliseks makseks vajalike rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks kümme tööpäeva enne sellise loa andmist.
7.  

Lõiget 2 ei kohaldata külmutatud kontodele lisatud järgmiste summade suhtes:

a) 

nende kontode intressid või muud tulud või

b) 

maksed, mis tulenevad lepingutest, kokkulepetest või kohustustest, mis sõlmiti või mis tekkisid enne kuupäeva, mil nende kontode suhtes hakati kohaldama käesolevas otsuses sätestatud piiravaid meetmeid,

tingimusel et kõigi selliste intresside, muude tulude ja maksete suhtes kohaldatakse jätkuvalt lõiget 1.

▼M10

8.  

Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata sellise rahaliste vahendite, muude finantsvarade või majandusressursside andmise, menetlemise või väljamaksmise või kaupade ja teenuste pakkumise suhtes, mis on vajalik humanitaarabi õigel ajal kohaletoimetamise tagamiseks või inimeste põhivajadusi toetava muu tegevuse tagamiseks, kui sellist abi ja muud tegevust korraldavad:

a) 

Ühinenud Rahvaste Organisatsioon, sealhulgas selle programmid, fondid ning teised üksused ja organid, samuti selle spetsialiseeritud asutused ja seotud organisatsioonid;

b) 

rahvusvahelised organisatsioonid;

c) 

humanitaarorganisatsioonid, kellel on ÜRO Peaassamblees vaatleja staatus, ja nende humanitaarorganisatsioonide liikmed;

d) 

kahe- või mitmepoolselt rahastatavad valitsusvälised organisatsioonid, kes osalevad ÜRO humanitaarabikavades, pagulasküsimusega tegelemise kavades, muudes ÜRO üleskutsetes või humanitaarabiklastrites, mida koordineerib ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo (OCHA);

e) 

punktides a–d nimetatud üksuste töötajad, toetusesaajad, tütarettevõtjad või rakenduspartnerid, sel ajal kui ja ulatuses, milles nad neid ülesandeid täidavad, või

f) 

muud asjakohased isikud, kelle on kindlaks määranud sanktsioonide komitee.

▼M5

Artikkel 2a

1.  

Külmutatakse kõik rahalised vahendid ja majandusressursid, mis on otse või kaudselt selliste füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste omandis või kontrolli all, kes:

a) 

vastutavad otse või kaudselt sellise tegevuse või poliitika eest, mis ohustab rahu, julgeolekut ja stabiilsust Malis, nagu artikli 2 lõikes 1 osutatud tegevus või poliitika, või on otse või kaudselt selles osalenud või sellega seotud;

b) 

takistavad või kahjustavad Liibüa poliitilise ülemineku protsessi edukat lõpuleviimist, sealhulgas takistavad või kahjustavad valimiste läbiviimist või võimu üleandmist valitud ametivõimudele, või

c) 

on seotud punktides a või b osutatud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutustega.

Käesolevas lõikes osutatud kindlaks määratud füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused on loetletud II lisas.

2.  
Rahalisi vahendeid ega majandusressursse ei tehta otse ega kaudselt kättesaadavaks II lisas loetletud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele ega nende kasuks.
3.  

Erandina lõigetest 1 ja 2 võivad liikmesriikide pädevad asutused anda loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks või teatavate rahaliste vahendite või majandusressursside kättesaadavaks tegemiseks vastavalt tingimustele, mida nad peavad asjakohaseks, pärast seda, kui nad on teinud kindlaks, et need rahalised vahendid või majandusressursid on:

a) 

vajalikud II lisas loetletud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste või selliste füüsiliste isikute ülalpeetavate pereliikmete põhivajaduste katmiseks, sealhulgas toidu, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude, maksude, kindlustusmaksete ning kommunaalteenuste eest tasumiseks;

b) 

ette nähtud üksnes õigusabiteenuste osutamisega seotud mõistlike töötasude maksmiseks ja vastavate kulude hüvitamiseks;

c) 

ette nähtud üksnes tasu või teenustasu maksmiseks külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest;

d) 

vajalikud erakorraliste kulutuste katteks, tingimusel et pädev asutus on vähemalt kaks nädalat enne loa andmist teavitanud teiste liikmesriikide pädevaid asutusi ja komisjoni põhjustest, mille alusel ta peab vajalikuks konkreetse loa andmist, või

e) 

makstavad rahvusvahelise õiguse alusel puutumatu diplomaatilise või konsulaaresinduse või rahvusvahelise organisatsiooni pangakontole või pangakontolt, kui sellised maksed on ette nähtud kasutamiseks diplomaatilise või konsulaaresinduse või rahvusvahelise organisatsiooni ametlikel eesmärkidel.

Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni igast käesoleva lõike alusel antud loast kahe nädala jooksul alates loa andmisest.

4.  

Erandina lõikest 1 võivad liikmesriikide pädevad asutused anda loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks või teatavate rahaliste vahendite või majandusressursside kättesaadavaks tegemiseks, kui on täidetud järgmised tingimused:

a) 

vahekohus on teinud kõnealuste rahaliste vahendite või majandusressursside kohta otsuse enne kuupäeva, mil lõikes 1 osutatud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus kanti II lisas esitatud loetellu, või kõnealuste rahaliste vahendite või majandusressursside kohta on liidus tehtud kohtu- või haldusotsus või asjaomases liikmesriigis täitmisele pööratav kohtuotsus enne või pärast kõnealust kuupäeva;

b) 

rahalisi vahendeid või majandusressursse kasutatakse ainult sellise otsusega tagatud või kehtivaks tunnistatud nõuete rahuldamiseks kõnealuseid nõudeid omavate isikute õigusi reguleerivate õigusnormidega seatud piires;

c) 

otsus ei ole tehtud II lisas loetletud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kasuks, ning

d) 

otsuse tunnustamine ei ole vastuolus asjaomase liikmesriigi avaliku korraga.

Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni igast käesoleva lõike alusel antud loast kahe nädala jooksul alates loa andmisest.

5.  
Lõige 1 ei takista II lisas esitatud loetellu kantud füüsilist või juriidilist isikut, üksust või asutust tegemast makset, mis tuleneb lepingust, kokkuleppest või kohustusest, mis sõlmiti või tekkis enne asjaomase füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse II lisas esitatud loetellu kandmise kuupäeva, tingimusel et asjaomane liikmesriik on teinud kindlaks, et makse otseseks või kaudseks saajaks ei ole lõikes 1 osutatud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus.
6.  

Lõiget 2 ei kohaldata külmutatud kontodele lisatud järgmiste summade suhtes:

a) 

nende kontode intressid või muud tulud;

b) 

maksed, mis tulenevad lepingust, kokkuleppest või kohustusest, mis sõlmiti või tekkisid enne kuupäeva, mil nende kontode suhtes hakati kohaldama lõigetes 1 ja 2 sätestatud meetmeid, või

c) 

maksed, mis kuuluvad maksmisele liidus tehtud või asjaomases liikmesriigis täitmisele pööratava kohtu-, haldus- või vahekohtu otsuse alusel,

tingimusel et selliste intresside, muude tulude ja maksete suhtes kohaldatakse jätkuvalt lõikes 1 sätestatud meetmeid.

▼M10

7.  
Ilma et see piiraks lõike 8 kohaldamist ning erandina lõigetest 1 ja 2 võivad liikmesriikide pädevad asutused anda loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks või teatavate rahaliste vahendite või majandusressursside kättesaadavaks tegemiseks vastavalt tingimustele, mida nad peavad asjakohaseks, pärast seda, kui nad on teinud kindlaks, et need rahalised vahendid või majandusressursid on vajalikud humanitaartegevuseks, näiteks abi, sealhulgas meditsiinitarvete, toidu või humanitaartöötajate ja seonduva abi kohaletoimetamiseks või kohaletoimetamise hõlbustamiseks, või inimeste evakueerimiseks Malist. Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni igast käesoleva artikli alusel antud loast kahe nädala jooksul alates loa andmisest.

▼M10

8.  

Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata sellise rahaliste vahendite, muude finantsvarade või majandusressursside andmise, menetlemise või väljamaksmise või kaupade ja teenuste pakkumise suhtes, mis on vajalik humanitaarabi õigel ajal kohaletoimetamise tagamiseks või inimeste põhivajadusi toetava muu tegevuse tagamiseks, kui sellist abi ja muud tegevust korraldavad:

a) 

Ühinenud Rahvaste Organisatsioon, sealhulgas selle programmid, fondid ning teised üksused ja organid, samuti selle spetsialiseeritud asutused ja seotud organisatsioonid;

b) 

rahvusvahelised organisatsioonid;

c) 

humanitaarorganisatsioonid, kellel on ÜRO Peaassamblees vaatleja staatus, ja nende humanitaarorganisatsioonide liikmed;

d) 

kahe- või mitmepoolselt rahastatavad valitsusvälised organisatsioonid, kes osalevad ÜRO humanitaarabikavades, pagulasküsimusega tegelemise kavades, muudes ÜRO üleskutsetes või humanitaarabiklastrites, mida koordineerib ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo (OCHA);

e) 

punktides a–d nimetatud üksuste töötajad, toetusesaajad, tütarettevõtjad või rakenduspartnerid, sel ajal kui ja ulatuses, milles nad neid ülesandeid täidavad, või

f) 

muud asjakohased isikud, kelle on kindlaks määranud nõukogu.

▼M5

Artikkel 3

1.  
Nõukogu kehtestab I lisas esitatud loetelu ning teeb selles muudatusi kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee otsustega.
2.  
Nõukogu kehtestab liikmesriigi või liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja („kõrge esindaja“) ettepanekul II lisas esitatud loetelu ja teeb selles muudatusi ühehäälselt.

Artikkel 4

1.  
Kui ÜRO Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee määrab kindlaks loetellu kantava isiku või üksuse, kannab nõukogu selle isiku või üksuse I lisasse. Nõukogu edastab oma otsuse, sealhulgas loetellu kandmise põhjused, asjaomasele isikule või üksusele otse, kui aadress on teada, või teatise avaldamise kaudu, andes asjaomasele isikule või üksusele võimaluse esitada märkusi.
2.  
Nõukogu edastab artikli 3 lõikes 2 osutatud otsuse, sealhulgas loetellu kandmise põhjused, asjaomasele füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele otse, kui aadress on teada, või teatise avaldamise kaudu, andes asjaomasele füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele võimaluse esitada märkusi.
3.  
Kui esitatakse märkusi või uusi olulisi tõendeid, vaatab nõukogu oma otsuse läbi ning teavitab vastavalt asjaomast isikut või üksust.

Artikkel 5

1.  
I lisa sisaldab ÜRO Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee esitatud põhjuseid, miks asjaomased isikud ja üksused loetellu kanti.
2.  
I lisa sisaldab ka kättesaadavat teavet, mille on esitanud ÜRO Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee ning mis on vajalik asjaomaste isikute või üksuste tuvastamiseks. Isikute puhul võib selline teave sisaldada nimesid, sealhulgas varjunimesid, sünniaega ja -kohta, kodakondsust, passi ja isikutunnistuse numbrit, sugu, aadressi, kui see on teada, ning positsiooni või ametit. Üksuste puhul võib selline teave sisaldada nimesid, registrisse kandmise kohta ja kuupäeva, registrinumbrit ja tegevuskohta.
3.  
II lisa sisaldab selles osutatud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetellu kandmise põhjuseid.
4.  
II lisa sisaldab ka asjaomaste füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste tuvastamiseks vajalikku kättesaadavat teavet. Füüsiliste isikute puhul võib selline teave sisaldada nimesid ja varjunimesid, sünniaega ja -kohta, kodakondsust, passi ja isikutunnistuse numbrit, sugu, aadressi, kui see on teada, ning positsiooni või ametit. Juriidiliste isikute, üksuste või asutuste puhul võib selline teave sisaldada nimesid, registrisse kandmise kohta ja kuupäeva, registrinumbrit ja tegevuskohta.

▼M5

Artikkel 5a

1.  

Nõukogu ja kõrge esindaja töötlevad isikuandmeid käesolevast otsusest tulenevate ülesannete täitmiseks, eelkõige:

a) 

nõukogu I ja II lisasse tehtavate muudatuste ettevalmistamiseks ja sisseviimiseks;

b) 

kõrge esindaja I ja II lisasse tehtavate muudatuste ettevalmistamiseks.

2.  
Nõukogu ja kõrge esindaja võivad, kui see on kohaldatav, töödelda asjakohaseid andmeid, mis käsitlevad loetellu kantud füüsiliste isikute toimepandud kuritegusid ja süüdimõistvaid kohtuotsuseid või selliste isikutega seotud julgeolekumeetmeid, üksnes ulatuses, mis on vajalik I ja II lisa koostamiseks.
3.  
Käesoleva otsuse kohaldamisel nimetatakse nõukogu ja kõrge esindaja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1725 ( 1 ) artikli 3 punkti 8 tähenduses vastutavaks töötlejaks, et tagada asjaomaste füüsiliste isikute võimalus kasutada kõnealusest määrusest tulenevaid õigusi.

Artikkel 5b

Lepingu või tehingu puhul, mille täitmist on otse või kaudselt, tervikuna või osaliselt mõjutanud käesoleva otsusega kehtestatud meetmed, ei rahuldata ühtki nõuet, sealhulgas hüvitisnõuet ega muud samalaadset nõuet, nagu tasaarvestusnõue või tagatisnõue, eelkõige nõuet, mille eesmärk on mis tahes vormis võlakirja, tagatise või hüvitise, eelkõige finantstagatise või kahjuhüvitise, pikendamine või väljamaksmine, kui selle esitajaks on:

a) 

II lisas loetletud füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused;

(b) 

füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus, kes tegutseb mõne punktis a osutatud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kaudu või tema nimel.

▼M5

Artikkel 6

1.  
Käesolevat otsust muudetakse või see tunnistatakse kehtetuks, kui see on asjakohane, kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu otsustega.
2.  
Artikli 1a lõikes 1 ja artikli 2a lõigetes 1 ja 2 osutatud meetmeid kohaldatakse kuni ►M11  14. detsembrini 2024 ◄ ning neid vaadatakse pidevalt läbi. Asjakohasel juhul pikendatakse nende kehtivust või neid muudetakse, kui nõukogu leiab, et nende eesmärke ei ole saavutatud.

▼B

Artikkel 7

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
▼M5

I LISA

▼M1

A.   Artikli 1 lõikes 1 osutatud isikute loetelu

▼M12 —————

▼M1

B.   Artikli 2 lõikes 1 osutatud isikute ja üksuste loetelu

▼M12 —————

▼M8
II LISA

A.   Artikli 1a lõikes 1 osutatud füüsiliste isikute loetelu 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

1.

DIAW, Malick

Sünnikoht: Ségou

Sünniaeg: 2.12.1979

Kodakondsus: Mali

Passi nr: B0722922, kehtib kuni 13.8.2018

Sugu: mees

Ametikoht: riikliku üleminekunõukogu (Mali poliitilise ülemineku seadusandlik organ) president, kolonel

Malick Diaw on kolonel Assimi Goïta lähikonna oluline liige. Kati kolmanda sõjaväepiirkonna staabiülemana oli ta üks 18. augusti 2020. aasta riigipöörde algatajatest ja juhtidest koos kolonelmajor Ismaël Wagué, kolonel Assimi Goïta, kolonel Sadio Camara ja kolonel Modibo Konéga.

Malick Diaw vastutab seega Mali rahu, julgeolekut ja stabiilsust ohustava tegevuse või poliitika eest.

Riikliku üleminekunõukogu presidendina alates 2020. aasta detsembrist on Malick Diaw samuti Mali poliitilise üleminekuprotsessi kontekstis oluline osaline.

Riiklik üleminekunõukogu ei suutnud „missioone“, mis sätestati 1. oktoobri 2020. aasta üleminekuhartas (edaspidi „üleminekuharta“) ja mis oleks tulnud lõpule viia 18 kuu jooksul, õigeaegselt läbi viia, millele viitab asjaolu, et riiklik üleminekunõukogu viivitas valimisseaduse eelnõu vastuvõtmisega. Kõnealuse viivituse tõttu lükkus edasi valimiste korraldamine ja seega ka Mali poliitilise üleminekuprotsessi edukas lõpuleviimine. Lisaks võimaldab uus valimisseadus, mille riiklik üleminekunõukogu lõpuks 17. juunil 2022 vastu võttis ja mis avaldati Mali Vabariigi Teatajas 24. juunil 2022, üleminekuperioodi presidendil ja asepresidendil ning üleminekuvalitsuse liikmetel kandideerida presidendi- ja parlamendivalimistel, mis on vastuolus üleminekuhartaga.

Lääne-Aafrika riikide majandusühendus (ECOWAS) võttis 2021. aasta novembris vastu individuaalsed sanktsioonid üleminekuvõimude (sealhulgas Malick Diaw) suhtes, kuna nad viivitasid valimiste korraldamise ja Mali poliitilise üleminekuprotsessi lõpuleviimisega. ECOWAS otsustas 3. juulil 2022 individuaalsed sanktsioonid säilitada.

Eeltoodust lähtuvalt takistab ja õõnestab Malick Diaw Mali poliitilise üleminekuprotsessi edukat lõpuleviimist.

4.2.2022

2.

WAGUÉ, Ismaël

Sünnikoht: Bamako

Sünniaeg: 2.3.1975

Kodakondsus: Mali

Passi nr: diplomaatiline pass AA0193660, kehtib kuni 15.2.2023

Sugu: mees

Ametikoht: lepitusprotsessi minister, kolonelmajor

Kolonelmajor Ismaël Wagué on kolonel Assimi Goïta lähikonna oluline liige ja üks peamisi 18. augusti 2020. aasta riigipöörde eest vastutajaid koos kolonel Goïta, kolonel Sadio Camara, kolonel Modibo Koné ja kolonel Malick Diaw’ga.

19. augustil 2020 teatas ta, et sõjavägi on võimule tulnud, ning temast sai seejärel riikliku rahvapääste komisjoni (Comité national pour le salut du peuple, CNSP) pressiesindaja.

Ismaël Wagué vastutab seega Mali rahu, julgeolekut ja stabiilsust ohustava tegevuse eest.

Alates 2020. aasta oktoobrist üleminekuvalitsuse lepitusprotsessi ministrina tegutsenud Ismaël Wagué vastutab rahu ja leppimise kokkuleppe elluviimise eest Malis. 2021. aasta oktoobris tehtud avaldusega ja sellega, et tal olid alalise strateegilise raamistiku (Cadre Stratégique Permanent, CSP) liikmetega pidevalt lahkhelid, aitas ta kaasa Mali rahu ja leppimise kokkuleppe järelevalvekomitee (Comité de suivi de l’accord, CSA) tegevuse blokeerimisele, mille tulemusena CSA ei kohtunud 2021. aasta oktoobrist kuni 2022. aasta septembrini. Kõnealune olukord on takistanud nimetatud lepingu täitmist, mis on üks Mali poliitilise ülemineku „missioonidest“, nagu on sätestatud üleminekuharta artiklis 2.

ECOWAS võttis 2021. aasta novembris vastu individuaalsed sanktsioonid üleminekuvõimude (sealhulgas Ismaël Wagué) suhtes, kuna nad viivitasid valimiste korraldamise ja Mali poliitilise üleminekuprotsessi lõpuleviimisega. ECOWAS otsustas 3. juulil 2022 nimetatud individuaalsed sanktsioonid säilitada.

Eeltoodust lähtuvalt vastutab Ismaël Wagué tegevuse eest, mis ohustab Malis rahu, julgeolekut ja stabiilsust, ning takistab ja õõnestab Mali poliitilise üleminekuprotsessi edukat lõpuleviimist.

4.2.2022

▼M11

3.

MAÏGA, Choguel

Sünnikoht: Tabango, Gao, Mali

Sünniaeg: 31. detsember 1958

Kodakondsus: Mali

Passi nr: Mali väljastatud diplomaatiline pass nr DA0004473, Schengeni viisa on väljastatud

Sugu: mees

Ametikoht: peaminister

Alates 2021. aasta juunist peaministrina tegutsenud Choguel Maïga juhib Mali üleminekuvalitsust, mis loodi pärast 24. mail 2021 toimunud riigipööret.

Vastupidiselt ECOWASiga eelnevalt üleminekuharta kohaselt kokku lepitud reformide ja valimiste ajakavale teatas ta 2021. aasta juunis, et reformieelse protsessina ja 27. veebruariks 2022 kavandatud valimiste korraldamise eeltingimusena kutsutakse kokku riiklik taasloomise assamblee (Assises nationales de la refondation, ANR).

Nagu Choguel Maïga ise teatas, lükati ANRi mitu korda edasi ja valimised viibisid. Mitu sidusrühma boikoteerisid ANRi, mis peeti lõpuks 2021. aasta detsembris. Üleminekuvalitsus esitas ANRi lõplike soovituste alusel uue ajakava, mille kohaselt korraldatakse presidendivalimised 2025. aasta detsembris ning mis võimaldab üleminekuvõimudel jääda seega võimule kauemaks kui viieks aastaks. Pärast 2022. aasta juunis esitatud muudetud ajakava, milles nähti ette, et presidendivalimised korraldatakse 2024. aasta märtsis, teatas üleminekuvalitsus 21. septembril 2023, et valimised lükatakse veelgi edasi.

ECOWAS võttis 2021. aasta novembris vastu individuaalsed sanktsioonid üleminekuvõimude (sealhulgas Choguel Maïga) suhtes, kuna nad viivitasid valimiste korraldamise ja Mali poliitilise üleminekuprotsessi lõpuleviimisega. ECOWAS rõhutas, et üleminekuvõimud on kasutanud reformide elluviimise vajadust ettekäändena, et õigustada Mali poliitilise üleminekuprotsessi pikendamist ja püsida võimul demokraatlike valimisteta. ECOWAS otsustas 3. juulil 2022 individuaalsed sanktsioonid kehtima jätta.

Peaministrina vastutab Choguel Maïga otseselt üleminekuhartas ette nähtud valimiste edasilükkamise eest ning seetõttu takistab ja õõnestab ta Mali poliitilise üleminekuprotsessi edukat lõpuleviimist, eelkõige takistades ja õõnestades valimiste korraldamist ning võimu üleandmist valitud ametivõimudele.

4.2.2022

4.

MAÏGA, Ibrahim Ikassa

Sünnikoht: Tondibi, Gao regioon, Mali

Sünniaeg: 5. veebruar 1971

Kodakondsus: Mali

Passi nr: Mali väljastatud diplomaatiline pass

Sugu: mees

Ametikoht: taasloomise protsessi minister

Ibrahim Ikassa Maïga on president Keita kukutamisel olulist rolli mänginud liikumise M5-RFP (Mouvement du 5 juin - Rassemblement des forces patriotiques) strateegilise komitee liige.

Ibrahim Ikassa Maïgale kui alates 2021. aasta juunist ametis olnud taasloomise protsessi ministrile anti ülesanne kavandada peaminister Choguel Maïga väljakuulutatud riiklik taasloomise assamblee

(Assises nationales de la Refondation, ANR). Vastupidiselt ECOWASiga eelnevalt üleminekuharta kohaselt kokku lepitud reformide ja valimiste ajakavale kuulutas üleminekuvalitsus ANRi välja reformieelse protsessina ja 27. veebruariks 2022 kavandatud valimiste korraldamise eeltingimusena.

Nagu Choguel Maïga teatas, lükati ANRi mitu korda edasi ja valimised viibisid. Mitu sidusrühma boikoteerisid ANRi, mis peeti lõpuks 2021. aasta detsembris. Üleminekuvalitsus esitas ANRi lõplike soovituste alusel uue ajakava, mille kohaselt korraldatakse presidendivalimised 2025. aasta detsembris ning mis võimaldab üleminekuvõimudel jääda seega võimule kauemaks kui viieks aastaks. Pärast 2022. aasta juunis esitatud muudetud ajakava, milles nähti ette, et presidendivalimised korraldatakse 2024. aasta märtsis, teatas üleminekuvalitsus 21. septembril 2023, et valimisi lükatakse veelgi edasi.

ECOWAS võttis 2021. aasta novembris vastu individuaalsed sanktsioonid üleminekuvõimude (sealhulgas Ibrahim Ikassa Maïga) suhtes, kuna nad viivitasid valimiste korraldamise ja Mali poliitilise üleminekuprotsessi lõpuleviimisega. ECOWAS rõhutas, et üleminekuvõimud on kasutanud reformide elluviimise vajadust ettekäändena, et õigustada Mali poliitilise üleminekuprotsessi pikendamist ja püsida võimul demokraatlike valimisteta. ECOWAS otsustas 3. juulil 2022 individuaalsed sanktsioonid kehtima jätta.

Taasloomise protsessi ministrina vastutab Ibrahim Ikassa Maïga otseselt üleminekuhartas ette nähtud valimiste edasilükkamise eest ning seetõttu takistab ja õõnestab ta Mali poliitilise üleminekuprotsessi edukat lõpuleviimist, eelkõige takistades ja õõnestades valimiste korraldamist ning võimu üleandmist valitud ametivõimudele.

4.2.2022

▼M11 —————

▼M9

6.

Ivan Aleksandrovitch MASLOV

Иван Александрович МАСЛОВ

Sünniaeg: 11.7.1982 või 3.1.1980

Sünnikoht: Arhangelsk / Tšugujevka küla, Tšugujevski rajoon, Primorski Krai

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Amet: Wagner Groupi juht Malis

Aadress: teadmata, projekti „All eyes on Wagner” andmete kohaselt on ta registreeritud Šatki linnas Nizhni Novgorodi oblastis

Ivan Aleksandrovitch Maslov juhib Malis Wagner Groupi, mille kohalolek riigis on laienenud alates 2021. aasta lõpust.

Wagneri kohalolek Malis ohustab riigi rahu, julgeolekut ja stabiilsust. Eelkõige on Wagneri palgasõdurid osalenud riigis toime pandud vägivallaaktides ja arvukates inimõiguste rikkumistes, sealhulgas kohtuvälistes hukkamistes, nagu Moura veresaun 2022. aasta märtsi lõpus.

Wagner Groupi kohaliku juhina vastutab Ivan Maslov Wagner Groupi tegevuse eest, mis ohustab Mali rahu, julgeolekut ja stabiilsust, eelkõige osalemise eest vägivallaaktides ja inimõiguste rikkumistes.

25.2.2023

▼M8

B.   Artikli 2a lõikes 1 osutatud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetelu 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendused

Loetellu kandmise kuupäev

1.

DIAW, Malick

Sünnikoht: Ségou

Sünniaeg: 2.12.1979

Kodakondsus: Mali

Passi nr: B0722922, kehtib kuni 13.8.2018

Sugu: mees

Ametikoht: riikliku üleminekunõukogu (Mali poliitilise ülemineku seadusandlik organ) president, kolonel

Malick Diaw on kolonel Assimi Goïta lähikonna oluline liige. Kati kolmanda sõjaväepiirkonna staabiülemana oli ta üks 18. augusti 2020. aasta riigipöörde algatajatest ja juhtidest koos kolonelmajor Ismaël Wagué, kolonel Assimi Goïta, kolonel Sadio Camara ja kolonel Modibo Konéga.

Malick Diaw vastutab seega Mali rahu, julgeolekut ja stabiilsust ohustava tegevuse või poliitika eest.

Riikliku üleminekunõukogu presidendina alates 2020. aasta detsembrist on Malick Diaw samuti Mali poliitilise üleminekuprotsessi kontekstis oluline osaline.

Riiklik üleminekunõukogu ei suutnud „missioone“, mis sätestati 1. oktoobri 2020. aasta üleminekuhartas (edaspidi „üleminekuharta“) ja mis oleks tulnud lõpule viia 18 kuu jooksul, õigeaegselt läbi viia, millele viitab asjaolu, et riiklik üleminekunõukogu viivitas valimisseaduse eelnõu vastuvõtmisega. Kõnealuse viivituse tõttu lükkus edasi valimiste korraldamine ja seega ka Mali poliitilise üleminekuprotsessi edukas lõpuleviimine. Lisaks võimaldab uus valimisseadus, mille riiklik üleminekunõukogu lõpuks 17. juunil 2022 vastu võttis ja mis avaldati Mali Vabariigi Teatajas 24. juunil 2022, üleminekuperioodi presidendil ja asepresidendil ning üleminekuvalitsuse liikmetel kandideerida presidendi- ja parlamendivalimistel, mis on vastuolus üleminekuhartaga.

Lääne-Aafrika riikide majandusühendus (ECOWAS) võttis 2021. aasta novembris vastu individuaalsed sanktsioonid üleminekuvõimude (sealhulgas Malick Diaw) suhtes, kuna nad viivitasid valimiste korraldamise ja Mali poliitilise üleminekuprotsessi lõpuleviimisega. ECOWAS otsustas 3. juulil 2022 individuaalsed sanktsioonid säilitada.

Eeltoodust lähtuvalt takistab ja õõnestab Malick Diaw Mali poliitilise üleminekuprotsessi edukat lõpuleviimist.

4.2.2022

2.

WAGUÉ, Ismaël

Sünnikoht: Bamako

Sünniaeg: 2.3.1975

Kodakondsus: Mali

Passi nr: diplomaatiline pass AA0193660, kehtib kuni 15.2.2023

Sugu: mees

Ametikoht: lepitusprotsessi minister, kolonelmajor

Kolonelmajor Ismaël Wagué on kolonel Assimi Goïta lähikonna oluline liige ja üks peamisi 18. augusti 2020. aasta riigipöörde eest vastutajaid koos kolonel Goïta, kolonel Sadio Camara, kolonel Modibo Koné ja kolonel Malick Diaw’ga.

19. augustil 2020 teatas ta, et sõjavägi on võimule tulnud, ning temast sai seejärel riikliku rahvapääste komisjoni (Comité national pour le salut du peuple, CNSP) pressiesindaja.

Ismaël Wagué vastutab seega Mali rahu, julgeolekut ja stabiilsust ohustava tegevuse eest.

Alates 2020. aasta oktoobrist üleminekuvalitsuse lepitusprotsessi ministrina tegutsenud Ismaël Wagué vastutab rahu ja leppimise kokkuleppe elluviimise eest Malis. 2021. aasta oktoobris tehtud avaldusega ja sellega, et tal olid alalise strateegilise raamistiku (Cadre Stratégique Permanent, CSP) liikmetega pidevalt lahkhelid, aitas ta kaasa Mali rahu ja leppimise kokkuleppe järelevalvekomitee (Comité de suivi de l’accord, CSA) tegevuse blokeerimisele, mille tulemusena CSA ei kohtunud 2021. aasta oktoobrist kuni 2022. aasta septembrini. Kõnealune olukord on takistanud nimetatud lepingu täitmist, mis on üks Mali poliitilise ülemineku „missioonidest“, nagu on sätestatud üleminekuharta artiklis 2.

ECOWAS võttis 2021. aasta novembris vastu individuaalsed sanktsioonid üleminekuvõimude (sealhulgas Ismaël Wagué) suhtes, kuna nad viivitasid valimiste korraldamise ja Mali poliitilise üleminekuprotsessi lõpuleviimisega. ECOWAS otsustas 3. juulil 2022 nimetatud individuaalsed sanktsioonid säilitada.

Eeltoodust lähtuvalt vastutab Ismaël Wagué tegevuse eest, mis ohustab Malis rahu, julgeolekut ja stabiilsust, ning takistab ja õõnestab Mali poliitilise üleminekuprotsessi edukat lõpuleviimist.

4.2.2022

▼M11

3.

MAÏGA, Choguel

Sünnikoht: Tabango, Gao, Mali

Sünniaeg: 31. detsember 1958

Kodakondsus: Mali

Passi nr: Mali väljastatud diplomaatiline pass nr DA0004473, Schengeni viisa on väljastatud

Sugu: mees

Ametikoht: peaminister

Alates 2021. aasta juunist peaministrina tegutsenud Choguel Maïga juhib Mali üleminekuvalitsust, mis loodi pärast 24. mail 2021 toimunud riigipööret.

Vastupidiselt ECOWASiga eelnevalt üleminekuharta kohaselt kokku lepitud reformide ja valimiste ajakavale teatas ta 2021. aasta juunis, et reformieelse protsessina ja 27. veebruariks 2022 kavandatud valimiste korraldamise eeltingimusena kutsutakse kokku riiklik taasloomise assamblee (Assises nationales de la refondation, ANR).

Nagu Choguel Maïga ise teatas, lükati ANRi mitu korda edasi ja valimised viibisid. Mitu sidusrühma boikoteerisid ANRi, mis peeti lõpuks 2021. aasta detsembris. Üleminekuvalitsus esitas ANRi lõplike soovituste alusel uue ajakava, mille kohaselt korraldatakse presidendivalimised 2025. aasta detsembris ning mis võimaldab üleminekuvõimudel jääda seega võimule kauemaks kui viieks aastaks. Pärast 2022. aasta juunis esitatud muudetud ajakava, milles nähti ette, et presidendivalimised korraldatakse 2024. aasta märtsis, teatas üleminekuvalitsus 21. septembril 2023, et valimisi lükatakse veelgi edasi.

ECOWAS võttis 2021. aasta novembris vastu individuaalsed sanktsioonid üleminekuvõimude (sealhulgas Choguel Maïga) suhtes, kuna nad viivitasid valimiste korraldamise ja Mali poliitilise üleminekuprotsessi lõpuleviimisega. ECOWAS rõhutas, et üleminekuvõimud on kasutanud reformide elluviimise vajadust ettekäändena, et õigustada Mali poliitilise üleminekuprotsessi pikendamist ja püsida võimul demokraatlike valimisteta. ECOWAS otsustas 3. juulil 2022 individuaalsed sanktsioonid kehtima jätta.

Peaministrina vastutab Choguel Maïga otseselt üleminekuhartas ette nähtud valimiste edasilükkamise eest ning seetõttu takistab ja õõnestab ta Mali poliitilise üleminekuprotsessi edukat lõpuleviimist, eelkõige takistades ja õõnestades valimiste korraldamist ning võimu üleandmist valitud ametivõimudele.

4.2.2022

4.

MAÏGA, Ibrahim Ikassa

Sünnikoht: Tondibi, Gao regioon, Mali

Sünniaeg: 5. veebruar 1971

Kodakondsus: Mali

Passi nr: Mali väljastatud diplomaatiline pass

Sugu: mees

Ametikoht: taasloomise protsessi minister

Ibrahim Ikassa Maïga on president Keita kukutamisel olulist rolli mänginud liikumise M5-RFP (Mouvement du 5 juin - Rassemblement des forces patriotiques) strateegilise komitee liige.

Ibrahim Ikassa Maïgale kui alates 2021. aasta juunist ametis olnud taasloomise protsessi ministrile anti ülesanne kavandada peaminister Choguel Maïga väljakuulutatud riiklik taasloomise assamblee (Assises nationales de la Refondation, ANR).

Vastupidiselt ECOWASiga eelnevalt üleminekuharta kohaselt kokku lepitud reformide ja valimiste ajakavale kuulutas üleminekuvalitsus ANRi välja reformieelse protsessina ja 27. veebruariks 2022 kavandatud valimiste korraldamise eeltingimusena.

Nagu Choguel Maïga teatas, lükati ANRi mitu korda edasi ja valimised viibisid. Mitu sidusrühma boikoteerisid ANRi, mis peeti lõpuks 2021. aasta detsembris. Üleminekuvalitsus esitas ANRi lõplike soovituste alusel uue ajakava, mille kohaselt korraldatakse presidendivalimised 2025. aasta detsembris ning mis võimaldab üleminekuvõimudel jääda seega võimule kauemaks kui viieks aastaks. Pärast 2022. aasta juunis esitatud muudetud ajakava, milles nähti ette, et presidendivalimised korraldatakse 2024. aasta märtsis, teatas üleminekuvalitsus 21. septembril 2023, et valimisi lükatakse veelgi edasi.

ECOWAS võttis 2021. aasta novembris vastu individuaalsed sanktsioonid üleminekuvõimude (sealhulgas Ibrahim Ikassa Maïga) suhtes, kuna nad viivitasid valimiste korraldamise ja Mali poliitilise üleminekuprotsessi lõpuleviimisega. ECOWAS rõhutas, et üleminekuvõimud on kasutanud reformide elluviimise vajadust ettekäändena, et õigustada Mali poliitilise üleminekuprotsessi pikendamist ja püsida võimul demokraatlike valimisteta. ECOWAS otsustas 3. juulil 2022 individuaalsed sanktsioonid kehtima jätta.

Taasloomise protsessi ministrina vastutab Ibrahim Ikassa Maïga otseselt üleminekuhartas ette nähtud valimiste edasilükkamise eest ning seetõttu takistab ja õõnestab ta Mali poliitilise üleminekuprotsessi edukat lõpuleviimist, eelkõige takistades ja õõnestades valimiste korraldamist ning võimu üleandmist valitud ametivõimudele.

4.2.2022

▼M11 —————

▼M9

6.

Ivan Aleksandrovitch MASLOV

Иван Александрович МАСЛОВ

Sünniaeg: 11.7.1982 või 3.1.1980

Sünnikoht: Arhangelsk/Chuguevka küla, Chuguevski rajoon, Primorski Krai

Kodakondsus: Venemaa

Sugu: mees

Amet: Wagner Groupi juht Malis

Aadress: teadmata, projekti „All eyes on Wagner” andmete kohaselt on ta registreeritud Šatki linnas Nizhni Novgorodi oblastis

Ivan Aleksandrovitch Maslov juhib Malis Wagner Groupi, mille kohalolek riigis on laienenud alates 2021. aasta lõpust.

Wagneri kohalolek Malis ohustab riigi rahu, julgeolekut ja stabiilsust. Eelkõige on Wagneri palgasõdurid osalenud Malis toime pandud vägivallaaktides ja arvukates inimõiguste rikkumistes, sealhulgas kohtuvälistes hukkamistes, nagu Moura veresaun 2022. aasta märtsi lõpus.

Wagner Groupi kohaliku juhina vastutab Ivan Maslov Wagner Groupi tegevuse eest, mis ohustab Mali rahu, julgeolekut ja stabiilsust, eelkõige osalemise eest vägivallaaktides ja inimõiguste rikkumistes.

25.2.2023( 1 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39).

Top