EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015R2450-20200607

Consolidated text: Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2450, 2. detsember 2015, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses järelevalveasutustele Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ kohaselt teabe esitamise vormidega (EMPs kohaldatav tekst)EMPs kohaldatav tekst

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2450/2020-06-07

02015R2450 — ET — 07.06.2020 — 005.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/2450,

2. detsember 2015,

milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses järelevalveasutustele Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ kohaselt teabe esitamise vormidega

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 347 31.12.2015, lk 1)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/1868, 20. oktoober 2016,

  L 286

35

21.10.2016

►M2

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/2189, 24. november 2017,

  L 310

3

25.11.2017

►M3

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/1844, 23. november 2018,

  L 299

5

26.11.2018

►M4

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/2103, 27. november 2019,

  L 318

13

10.12.2019

 M5

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/657, 15. mai 2020,

  L 155

1

18.5.2020


Parandatud:

►C1

Parandus, ELT L 220, 13.8.2016, lk  4 (2015/2450)
▼B

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/2450,

2. detsember 2015,

milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses järelevalveasutustele Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ kohaselt teabe esitamise vormidega

(EMPs kohaldatav tekst)I PEATÜKK

ÜLDSÄTTED JA JÄRELEVALVELISE ARUANDLUSE NÕUDED

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesoleva määrusega on kehtestatud rakenduslikud tehnilised standardid järelevalvelise aruandluse kohta, milles sätestatakse vormid teabe esitamiseks järelevalveasutustele, nagu on osutatud üksikute kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul direktiivi 2009/138/EÜ artikli 35 lõigetes 1 ja 2 ning gruppide puhul direktiivi 2009/138/EÜ artikli 244 lõikes 2 ja artikli 245 lõikes 2.

Artikkel 2

Järelevalvelise aruandluse vormid

Kindlustus- ja edasikindlustusandjad, osalust omavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad esitavad käesolevas määruses osutatud teabe teabevahetusvormingutes ja esituses, mille on kindlaks määranud järelevalveasutused või grupi järelevalve teostaja ning mille puhul järgitakse järgmist:

a) 

„rahalist” andmetüüpi andmepunktid väljendatakse ilma kümnendkohtadeta ühikutena, v.a vormides S.06.02, S.08.01, S.08.02 ja S.11.01, mis esitatakse ühikutena kahe komakoha täpsusega;

b) 

„protsendilist” andmetüüpi andmepunktid väljendatakse ühiku kohta täpsusega neli kohta pärast koma;

c) 

„täisarvulist” andmetüüpi andmepunktid väljendatakse ilma kümnendkohtadeta ühikutena;

▼M3

d) 

kõik andmepunktid väljendatakse positiivsete väärtustena, välja arvatud järgmistel juhtudel:

i) 

need on kirje tavapärasele summale vastupidist laadi;

ii) 

andmepunkti olemus võimaldab nii positiivsete kui ka negatiivsete väärtuste esitamist;

iii) 

lisades esitatud vastavates juhistes nõutakse teistsugust aruandluse vormi.

▼B

Artikkel 3

Valuuta

1.  Kui järelevalveasutus ei ole nõudnud teisiti, tähendab käesolevas määruses „aruandlusvaluuta” järgmist:

a) 

üksiku kindlustus- või edasikindlustusandja kohta teabe esitamise korral valuuta, mida on kasutatud kindlustus- või edasikindlustusandja finantsaruannete koostamisel;

b) 

grupi kohta teabe esitamise korral valuuta, mida on kasutatud konsolideeritud finantsaruannete koostamisel.

2.  „Rahalist” andmetüüpi andmepunktid esitatakse aruandlusvaluutas, milleks tuleb mis tahes muu valuuta konverteerida aruandlusvaluutasse, kui käesolevas määruses ei ole märgitud teisiti.

3.  Muus kui aruandlusvaluutas nomineeritud mis tahes vara või kohustise väärtuse väljendamisel tuleb väärtus konverteerida aruandlusvaluutasse, nagu oleks konverteerimine toimunud sulgemiskursiga viimasel päeval, mil vara või kohustisega seotud aruandlusperioodi vastav kurss on kättesaadav.

4.  Mis tahes tulu või kulu väärtuse väljendamisel tuleb väärtus konverteerida aruandlusvaluutasse, kasutades raamatupidamises kasutatavat konverteerimisalust.

▼M3

4a.  Muus valuutas kui aruandlusvaluuta nomineeritud varasemate perioodide andmete väärtuste väljendamisel tuleb need väärtused konverteerida aruandlusvaluutasse, võttes aluseks sulgemiskursi aruandeperioodi viimasel päeval, mille vahetuskurss on kättesaadav.

▼B

5.  Kui järelevalveasutus ei ole nõudnud teisiti, arvutatakse aruandlusvaluuta, kasutades sellise allika vahetuskurssi, mida on kasutatud kindlustus- või edasikindlustusandja finantsaruannetes üksiku kindlustusandja aruandluse puhul või konsolideeritud finantsaruannetes grupi aruandluse puhul.

Artikkel 4

Andmete taasesitamine

Kui aruandes esitatud teave on pärast andmete viimast esitamist sama aruandlusperioodi osas olulisel määral muutunud, esitavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad, osalust omavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad käesolevas määruses osutatud teabe järelevalveasutustele või grupi järelevalve teostajale uuesti võimalikult kiiresti, kasutades selleks käesolevas määruses osutatud vorme.II PEATÜKK

ÜKSIKUTE KINDLUSTUS- JA EDASIKINDLUSTUSANDJATE KVANTITATIIVSE ARUANDLUSE VORMID

Artikkel 5

Üksikute kindlustus- või edasikindlustusandjate kvantitatiivse aruandluse vormid esmateabe esitamiseks

Kindlustus- ja edasikindlustusandjad esitavad komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 314 lõike 1 punktides a ja b osutatud teabe, kasutades järgmisi vorme:

a) 

I lisa vorm S.01.01.03, milles täpsustatakse teabe sisu, järgides II lisa punktis S.01.01 esitatud juhiseid;

b) 

I lisa vorm S.01.02.01, milles täpsustatakse kindlustus- või edasikindlustusandja põhiteavet ja aruandluse sisu üldiselt, järgides II lisa punktis S.01.02 esitatud juhiseid;

c) 

I lisa vorm S.01.03.01, milles esitatakse põhiteave eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide kohta, järgides II lisa punktis S.01.03 esitatud juhiseid;

d) 

I lisa vorm S.02.01.02, milles esitatakse teave bilansi kohta, kasutades direktiivi 2009/138/EÜ artikli 75 kohast hindamist, järgides käesoleva määruse II lisa punktis S.02.01 esitatud juhiseid;

e) 

I lisa vorm S.23.01.01, milles esitatakse teave omavahendite kohta, järgides II lisa punktis S.23.01 esitatud juhiseid;

f) 

kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab solventsuskapitalinõude arvutamiseks standardvalemit, I lisa vorm S.25.01.01, milles esitatakse solventsuskapitalinõue, järgides II lisa punktis S.25.01 esitatud juhiseid;

g) 

kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab solventsuskapitalinõude arvutamiseks standardvalemit ja osalist sisemudelit, I lisa vorm S.25.02.01, milles esitatakse solventsuskapitalinõue, järgides II lisa punktis S.25.02 esitatud juhiseid;

h) 

kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab solventsuskapitalinõude arvutamiseks täielikku sisemudelit, I lisa vorm S.25.03.01, milles esitatakse solventsuskapitalinõue, järgides II lisa punktis S.25.03 esitatud juhiseid;

i) 

kui kindlustus- ja edasikindlustusandjad tegelevad üksnes elukindlustuse või selle edasikindlustuse või üksnes kahjukindlustuse või selle edasikindlustusega, I lisa vorm S.28.01.01, milles esitatakse miinimumkapitalinõue, järgides II lisa punktis S.28.01 esitatud juhiseid;

j) 

kui kindlustus- ja edasikindlustusandjad tegelevad nii elu- kui ka kahjukindlustustegevusega, I lisa vorm S.28.02.01, milles esitatakse miinimumkapitalinõue, järgides II lisa punktis S.28.02 esitatud juhiseid.

Artikkel 6

Üksikute kindlustus- ja edasikindlustusandjate kvantitatiivsete kvartaliaruannete vormid

1.  Kindlustus- ja edasikindlustusandjad esitavad igas kvartalis delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 304 lõike 1 punktis d osutatud teabe, välja arvatud juhul, kui aruannete ulatust ja nende esitamise sagedust on piiratud vastavalt direktiivi 2009/138 artikli 35 lõikele 6, kasutades järgmisi vorme:

a) 

I lisa vorm S.01.01.02, milles täpsustatakse teabe sisu, järgides II lisa punktis S.01.01 esitatud juhiseid;

b) 

I lisa vorm S.01.02.01, milles täpsustatakse kindlustus- või edasikindlustusandja põhiteavet ja aruandluse sisu üldiselt, järgides II lisa punktis S.01.02 esitatud juhiseid;

c) 

I lisa vorm S.02.01.02, milles esitatakse teave bilansi kohta, kasutades direktiivi 2009/138/EÜ artikli 75 kohast hindamist, järgides käesoleva määruse II lisa punktis S.02.01 esitatud juhiseid;

d) 

I lisa vorm S.05.01.02, milles esitatakse teave kindlustusmaksete, nõuete ja kulude kohta delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini puhul, rakendades ettevõtja finantsaruannetes kasutatud hindamis- ja kajastamispõhimõtteid ning järgides II lisa punktis S.05.01 esitatud juhiseid;

e) 

I lisa vorm S.06.02.01, milles esitatakse varade loetelu kirjete kaupa, järgides II lisa punktis S.06.02 esitatud juhiseid ning kasutades V lisaga kehtestatud ja VI lisas määratletud täiendavat tunnuskoodi;

f) 

kui ettevõtja hoitud ühiste investeeringute osakaal koguinvesteeringutest ületab 30 %, I lisa vorm S.06.03.01, milles esitatakse teave ettevõtjate hoitud ühiste investeeringute arvessevõtmise kohta, järgides II lisa punktis S.06.03 esitatud juhiseid;

g) 

I lisa vorm S.08.01.01, milles esitatakse tuletisinstrumentide suhtes olevate avatud positsioonide loetelu kirjete kaupa, järgides II lisa punktis S.08.01 esitatud juhiseid ning kasutades V lisaga kehtestatud ja VI lisas määratletud täiendavat tunnuskoodi;

h) 

I lisa vorm S.08.02.01, milles esitatakse tuletisinstrumentide suhtes aruandeperioodil suletud positsioonide loetelu kirjete kaupa, järgides II lisa punktis S.08.02 esitatud juhiseid ning kasutades V lisaga kehtestatud ja VI lisas määratletud täiendavat tunnuskoodi;

i) 

I lisa vorm S.12.01.02, milles esitatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini puhul teave elukindlustusega ja SLT tervisekindlustusega seotud tehniliste eraldiste kohta, järgides käesoleva määruse II lisa punktis S.12.01 esitatud juhiseid;

j) 

I lisa vorm S.17.01.02, milles esitatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini puhul teave kahjukindlustuse tehniliste eraldiste kohta, järgides käesoleva määruse II lisa punktis S.17.01 esitatud juhiseid;

k) 

I lisa vorm S.23.01.01, milles esitatakse teave omavahendite kohta, järgides II lisa punktis S.23.01 esitatud juhiseid;

l) 

kui kindlustus- ja edasikindlustusandjad tegelevad üksnes elukindlustuse või selle edasikindlustuse või üksnes kahjukindlustuse või selle edasikindlustusega, I lisa vorm S.28.01.01, milles esitatakse miinimumkapitalinõue, järgides II lisa punktis S.28.01 esitatud juhiseid;

m) 

kui kindlustus- ja edasikindlustusandjad tegelevad nii elu- kui ka kahjukindlustustegevusega, I lisa vorm S.28.02.01, milles esitatakse miinimumkapitalinõue, järgides II lisa punktis S.28.02 esitatud juhiseid.

2.  Lõike 1 punkti f kohaldamisel võrdub ettevõtja ühiste investeeringute osakaal koguinvesteeringutes vormi S.02.01.02 lahtrites C0010/R0180, C0010/R0220, C0010/R0090 esitatud ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate summa jagatuna vormi S.02.01.02 lahtrite C0010/R0070 ja C0010/RC0220 summaga.

Artikkel 7

Üksikute kindlustus- ja edasikindlustusandjate kvartaliaruannetes lubatud lihtsustused

1.  Artikli 6 lõike 1 punktis c osutatud teabega seoses võivad kvartaalsed mõõtmised tugineda hinnangutele ja hindamismeetoditele suuremal määral kui aasta kohta esitatavate finantsandmete puhul. Kvartaliaruannete puhul määratakse mõõtmismenetlused kindlaks, et tagada saadava teabe usaldusväärsus ja selle vastavus direktiivis 2009/138/EÜ sätestatud nõuetele ning et esitatakse kogu teave, mis on andmete mõistmiseks oluline.

2.  Artikli 6 lõike 1 punktides i ja j osutatud teabe esitamisel võivad kindlustus- ja edasikindlustusandjad rakendada tehniliste eraldiste arvutamisel lihtsustatud meetodeid.

Artikkel 8

Üksikute kindlustus- ja edasikindlustusandjate kvantitatiivsete aastaaruannete vormid – põhiteave ja teabe sisu

Kindlustus- ja edasikindlustusandjad esitavad igal aastal delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 304 lõike 1 punktis d osutatud teabe, kasutades järgmisi vorme:

a) 

I lisa vorm S.01.01.01, milles täpsustatakse teabe sisu, järgides II lisa punktis S.01.01 esitatud juhiseid;

b) 

I lisa vorm S.01.02.01, milles täpsustatakse kindlustus- või edasikindlustusandja põhiteavet ja aruandluse sisu üldiselt, järgides II lisa punktis S.01.02 esitatud juhiseid;

c) 

I lisa vorm S.01.03.01, milles esitatakse põhiteave eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide kohta, järgides II lisa punktis S.01.03 esitatud juhiseid;

Artikkel 9

Üksikute kindlustus- ja edasikindlustusandjate kvantitatiivsete aastaaruannete vormid – bilanss ja muu üldteave

Kindlustus- ja edasikindlustusandjad esitavad igal aastal delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 304 lõike 1 punktis d osutatud teabe, kasutades järgmisi vorme:

a) 

I lisa vorm S.02.01.01, milles esitatakse teave bilansi kohta, kasutades nii direktiivi 2009/138/EÜ artikli 75 kohast hindamist kui ka hindamist ettevõtja finantsaruannete alusel, järgides käesoleva määruse II lisa punktis S.02.01 esitatud juhiseid;

b) 

I lisa vorm S.02.02.01, milles esitatakse teave varade ja kohustiste kohta valuutade kaupa, järgides II lisa punktis S.02.02 esitatud juhiseid;

c) 

I lisa vorm S.03.01.01, milles esitatakse üldteave bilansiväliste kirjete kohta, järgides II lisa punktis S.03.01 esitatud juhiseid;

d) 

I lisa vorm S.03.02.01, milles esitatakse saadud bilansiväliste piiramata garantiide loetelu, järgides II lisa punktis S.03.02 esitatud juhiseid;

e) 

I lisa vorm S.03.03.01, milles esitatakse antud bilansiväliste piiramata garantiide loetelu, järgides II lisa punktis S.03.03 esitatud juhiseid;

f) 

I lisa vorm S.04.01.01, milles esitatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini puhul teave tegevuse kohta riikide kaupa (sealhulgas EMP ja EMP-välised riigid), rakendades ettevõtja finantsaruannetes kasutatud hindamis- ja kajastamispõhimõtteid ning järgides käesoleva määruse II lisa punktis S.04.01 esitatud juhiseid;

g) 

I lisa vorm S.04.02.01, milles esitatakse teave direktiivi 2009/138/EÜ I lisa A osa liigi 10 kohta, välja arvatud vedaja vastutus, järgides käesoleva määruse II lisa punktis S.04.02 esitatud juhiseid;

h) 

I lisa vorm S.05.01.01, milles esitatakse teave kindlustusmaksete, nõuete ja kulude kohta delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini puhul, rakendades ettevõtja finantsaruannetes kasutatud hindamis- ja kajastamispõhimõtteid ning järgides käesoleva määruse II lisa punktis S.05.01 esitatud juhiseid;

i) 

I lisa vorm S.05.02.01, milles esitatakse teave kindlustusmaksete, nõuete ja kulude kohta riikide kaupa, kohaldades kindlustus- või edasikindlustusandja finantsaruannetes kasutatud hindamis- ja kajastamispõhimõtteid, järgides II lisa punktis S.05.02 esitatud juhiseid;

Artikkel 10

Üksikute kindlustus- ja edasikindlustusandjate kvantitatiivsete aastaaruannete vormid – investeeringuid käsitlev teave

Nagu osutatud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 304 lõike 1 punktis d, esitavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad, v.a juhul, kui nad on vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 35 lõikele 7 konkreetse vormi esitamisest vabastatud, järgmised vormid:

a) 

kui kindlustus- ja edasikindlustusandjad on vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 35 lõikele 7 vabastatud teabe iga-aastasest esitamisest vormis S.06.02.01 või S.08.01.01, käesoleva määruse I lisa vorm S.06.01.01, milles esitatakse kokkuvõtlik teave varade kohta, järgides käesoleva määruse II lisa punktis S.06.01 esitatud juhiseid;

b) 

kui kindlustus- ja edasikindlustusandjad on vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 35 lõikele 6 vabastatud vormi S.06.02.01 esitamisest seoses viimase kvartaliga, käesoleva määruse I lisa vorm S.06.02.01, milles esitatakse varade loetelu kirjete kaupa, järgides käesoleva määruse II lisa punktis S.06.02 esitatud juhiseid ning kasutades käesoleva määruse V lisaga kehtestatud ja VI lisas määratletud täiendavat tunnuskoodi;

c) 

kui kindlustus- või edasikindlustusandja on vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 35 lõikele 6 vabastatud vormi S.06.03.01 esitamisest seoses viimase kvartaliga, või kui ta ei ole seda esitanud, kuna ettevõtja hoitud ühiste investeeringute osakaal koguinvesteeringutes ületab 30 %, nagu osutatud käesoleva määruse artikli 6 lõike 1 punktis f, käesoleva määruse I lisa vorm S.06.03.01, milles esitatakse teave ettevõtjate hoitud kõigi ühiste investeeringute arvessevõtmise kohta, järgides käesoleva määruse II lisa punktis S.06.03 esitatud juhiseid;

d) 

kui struktureeritud toodete (nende varade summa, mis on liigitatud V lisas määratletud varaklassidesse 5 ja 6) väärtus ületab 5 % vormi S.02.01.01 lahtrites C0010/R0070 ja C0010/R0220 esitatud investeeringute kogusummast, I lisa vorm S.07.01.01, milles esitatakse struktureeritud toodete loetelu kirjete kaupa, järgides II lisa punktis S.07.01 esitatud juhiseid;

e) 

kui kindlustus- ja edasikindlustusandjad on vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 35 lõikele 6 vabastatud vormi S.08.01.01 esitamisest seoses viimase kvartaliga, käesoleva määruse I lisa vorm S.08.01.01, milles esitatakse tuletisinstrumentide suhtes olevate avatud positsioonide loetelu kirjete kaupa, järgides käesoleva määruse II lisa punktis S.08.01 esitatud juhiseid ning kasutades käesoleva määruse V lisaga kehtestatud ja VI lisas määratletud täiendavat tunnuskoodi;

f) 

kui kindlustus- ja edasikindlustusandjad on vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 35 lõikele 6 vabastatud vormi S.08.02.01 esitamisest seoses viimase kvartaliga, käesoleva määruse I lisa vorm S.08.02.01, milles esitatakse tuletisinstrumentide suhtes aruandeperioodil suletud positsioonide loetelu kirjete kaupa, järgides käesoleva määruse II lisa punktis S.08.02 esitatud juhiseid ning kasutades käesoleva määruse V lisaga kehtestatud ja VI lisas määratletud täiendavat tunnuskoodi;

g) 

I lisa vorm S.09.01.01, milles esitatakse IV lisas määratletud varaklasside kaupa teave perioodi tulu, kasumi ja kahjumi kohta, järgides II lisa punktis S.09.01 esitatud juhiseid;

h) 

kui nii bilansilise kui ka bilansivälise sellise väärtpaberitest alusvara väärtus, mida laenuks andmise ja repolepingud hõlmavad, moodustab lepingute puhul, mille lõpptähtaeg on aruandekuupäevast hiljem, üle 5 % vormi S.02.01.01 lahtrites C0010/R0070 ja C0010/R0220 kajastatud koguinvesteeringutest, I lisa vorm S.10.01.01, milles esitatakse väärtpaberite laenuks andmise ja repolepingute loetelu bilansiliste ja bilansiväliste kirjete kaupa, järgides II lisa punktis S.10.01 esitatud juhiseid;

i) 

I lisa vorm S.11.01.01, milles esitatakse tagatisena hoitavate selliste varade loetelu kirjete kaupa, mis koosnevad tagatisena hoitavatest igat liiki bilansivälistest varaklassidest, järgides II lisa punktis S.11.01 esitatud juhiseid.

Artikkel 11

Üksikute kindlustus- ja edasikindlustusandjate kvantitatiivsete aastaaruannete vormid – tehnilisi eraldisi käsitlev teave

Kindlustus- ja edasikindlustusandjad esitavad igal aastal delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 304 lõike 1 punktis d osutatud teabe, kasutades järgmisi vorme:

a) 

I lisa vorm S.12.01.01, milles esitatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini puhul teave elukindlustuse ja SLT tervisekindlustuse tehniliste eraldiste kohta, järgides II lisa punktis S.12.01 esitatud juhiseid;

b) 

I lisa vorm S.12.02.01, milles esitatakse teave elukindlustuse ja SLT tervisekindlustuse tehniliste eraldiste kohta riikide kaupa, järgides II lisa punktis S.12.02 esitatud juhiseid;

c) 

I lisa vorm S.13.01.01, milles esitatakse teave elukindlustuse rahavoogude parima hinnangu prognooside kohta, järgides II lisa punktis S.13.01 esitatud juhiseid;

d) 

I lisa vorm S.14.01.01, milles esitatakse teave kindlustus- või edasikindlustusandja sõlmitud elukindlustuslepingutest (sealhulgas elukindlustuse ja selle edasikindlustuslepingud ning kahjukindlustuslepingutest tulenevad annuiteedid) tulenevate kohustuste analüüsi kohta toodete ja homogeensete riskigruppide kaupa, järgides II lisa punktis S.14.01 esitatud juhiseid;

e) 

I lisa vorm S.15.01.01, milles esitatakse teave muutuvate annuiteetide garantiide kirjelduse kohta kindlustus- või edasikindlustusandja emiteeritud toodete kaupa, järgides II lisa punktis S.15.01 esitatud juhiseid;

f) 

I lisa vorm S.15.02.01, milles esitatakse teave muutuvate annuiteetide garantiide riskimaanduse kohta toodete kaupa, mille kindlustus- või edasikindlustusandja on emiteerinud otsekindlustustegevuse alusel, järgides II lisa punktis S.15.02 esitatud juhiseid;

g) 

I lisa vorm S.16.01.01, milles esitatakse teave annuiteetide kohta, mis tulenevad kahjukindluslepingutest tulenevatest kohustustest, mille kindlustus- või edasikindlustusandja on emiteerinud otsekindlustustegevuse alusel, millest annuiteedid tulenevad, seoses määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud kõikide äriliinidega, ning lisaks valuutade kaupa, järgides II lisa punktis S.16.01 esitatud juhiseid; teave esitatakse valuutade kaupa, kui ühe kahjukindlustuse äriliini annuiteedinõuete eraldiste parim hinnang (diskonteeritult) moodustab üle 3 % kõigi annuiteedinõuete eraldiste parima hinnangu kogusummast, kasutades järgmist jaotust:

i) 

summad aruandlusvaluuta puhul;

ii) 

summad mis tahes valuuta puhul, mis moodustab üle 25 % selle kahjukindlustuse äriliini annuiteedinõuete eraldiste parimast hinnangust (diskonteeritult) algses valuutas;

iii) 

summad mis tahes valuuta puhul, mis moodustab alla 25 % selle kahjukindlustuse äriliini annuiteedinõuete eraldiste parimast hinnangust (diskonteeritult) algses valuutas, kuid mis on üle 5 % kõigi annuiteedinõuete eraldiste parima hinnangu kogusummast;

h) 

I lisa vorm S.17.01.01, milles esitatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliinide puhul teave kahjukindlustuse tehniliste eraldiste kohta, järgides käesoleva määruse II lisa punktis S.17.01 esitatud juhiseid;

i) 

I lisa vorm S.17.02.01, milles esitatakse teave otsekindlustusega seotud kahjukindlustuse tehniliste eraldiste kohta riikide kaupa, järgides II lisa punktis S.17.02 esitatud juhiseid;

j) 

I lisa vorm S.18.01.01, milles esitatakse teave tulevaste rahavoogude prognooside kohta, mis tuginevad kahjukindlustuse valdkonna parimale hinnangule, järgides II lisa punktis S.18.01 esitatud juhiseid;

k) 

I lisa vorm S.19.01.01, milles esitatakse kogu kahjukindlustustegevuse puhul delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliinide kaupa teave kahjukindlustuslepingutest tulenevate nõuete kohta nn arengukolmnurga vormis, ning lisaks valuutade kaupa, järgides käesoleva määruse II lisa punktis S.19.01 esitatud juhiseid; teave esitatakse valuutade kaupa üksnes juhul, kui ühe kahjukindlustuse äriliini parima hinnangu brutokoguväärtus moodustab üle 3 % nõuete eraldiste parima hinnangu brutokogusummast, kasutades järgmist jaotust:

i) 

summad aruandlusvaluuta puhul;

ii) 

summad mis tahes valuuta puhul, mis moodustab üle 25 % kahjukindlustuse selle äriliini nõuete eraldiste parima hinnangu brutoväärtusest algses valuutas;

iii) 

summad mis tahes valuuta puhul, mis moodustab alla 25 % kahjukindlustuse selle äriliini nõuete eraldiste parima hinnangu brutoväärtusest algses valuutas, kuid üle 5 % nõuete eraldiste parima hinnangu brutokogusummast algses valuutas;

l) 

I lisa vorm S.20.01.01, milles esitatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini puhul teave majandusaasta lõpus toimunud nõuete jaotuse muutumise kohta, järgides käesoleva määruse II lisa punktis S.20.01 esitatud juhiseid;

m) 

I lisa vorm S.21.01.01, milles esitatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini puhul teave kahjukindlustuse kahju tõenäosusjaotuse riskiprofiili kohta, järgides käesoleva määruse II lisa punktis S.21.01 esitatud juhiseid;

n) 

I lisa vorm S.21.02.01, milles esitatakse teave kahjukindlustuse kindlustusriski kohta, järgides II lisa punktis S.21.02 esitatud juhiseid;

o) 

I lisa vorm S.21.03.01, milles esitatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini puhul teave kahjukindlustuse kindlustusriski kohta kindlustatud summade kaupa, järgides käesoleva määruse II lisa punktis S.21.03 esitatud juhiseid.

Artikkel 12

Üksikute kindlustus- ja edasikindlustusandjate kvantitatiivsete aastaaruannete vormid – pikaajalisi garantiisid käsitlev teave

Kindlustus- ja edasikindlustusandjad esitavad igal aastal delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 304 lõike 1 punktis d osutatud teabe, kasutades järgmisi vorme:

a) 

I lisa vorm S.22.01.01, milles esitatakse teave pikaajaliste garantiide ja üleminekumeetmete mõju kohta, järgides II lisa punktis S.22.01 esitatud juhiseid;

b) 

I lisa vorm S.22.04.01, milles esitatakse teave intressimäärade arvutamisega seotud üleminekumeetme kohta, järgides II lisa punktis S.22.04 esitatud juhiseid;

c) 

I lisa vorm S.22.05.01, milles esitatakse teave tehniliste eraldistega seotud üleminekumeetme kohta, järgides II lisa punktis S.22.05 esitatud juhiseid;

d) 

I lisa vorm S.22.06.01, milles esitatakse teave parima hinnangu kohta, rakendades volatiilsusega kohandust, riikide ja valuutade kaupa, järgides II lisa punktis S.22.06 esitatud juhiseid;

Artikkel 13

Üksikute kindlustus- ja edasikindlustusandjate kvantitatiivsete aastaaruannete vormid – omavahendeid ja osalusi käsitlev teave

Kindlustus- ja edasikindlustusandjad esitavad igal aastal delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 304 lõike 1 punktis d osutatud teabe, kasutades järgmisi vorme:

a) 

I lisa vorm S.23.01.01, milles esitatakse teave omavahendite kohta, järgides II lisa punktis S.23.01 esitatud juhiseid;

b) 

I lisa vorm S.23.02.01, milles esitatakse üksikasjalik teave omavahendite kohta tasemete kaupa, järgides II lisa punktis S.23.02 esitatud juhiseid;

c) 

I lisa vorm S.23.03.01, milles esitatakse teave omavahendite aastase muutuse kohta, järgides II lisa punktis S.23.03 esitatud juhiseid;

d) 

I lisa vorm S.23.04.01, milles esitatakse omavahendite kirjete loetelu, järgides II lisa punktis S.23.04 esitatud juhiseid;

e) 

I lisa vorm S.24.01.01, milles esitatakse teave kindlustus- või edasikindlustusandja hoitavate osaluste kohta ja antakse ülevaade omavahenditest mahaarvamise arvutamise kohta seoses osalustega finants- ja krediidiasutustes, järgides II lisa punktis S.24.01 esitatud juhiseid;

Artikkel 14

Üksikute kindlustus- ja edasikindlustusandjate kvantitatiivsete aastaaruannete vormid – solventsuskapitalinõuet käsitlev teave

1.  Kindlustus- ja edasikindlustusandjad esitavad igal aastal delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 304 lõike 1 punktis d osutatud teabe, kasutades järgmisi vorme:

a) 

kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab solventsuskapitalinõude arvutamiseks standardvalemit, I lisa vorm S.25.01.01, milles esitatakse solventsuskapitalinõue, järgides II lisa punktis S.25.01 esitatud juhiseid;

b) 

kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab solventsuskapitalinõude arvutamiseks standardvalemit ja osalist sisemudelit, I lisa vorm S.25.02.01, milles esitatakse solventsuskapitalinõue, järgides II lisa punktis S.25.02 esitatud juhiseid;

c) 

kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab solventsuskapitalinõude arvutamiseks täielikku sisemudelit, I lisa vorm S.25.03.01, milles esitatakse solventsuskapitalinõue, järgides II lisa punktis S.25.03 esitatud juhiseid;

d) 

I lisa vorm S.26.01.01, milles esitatakse teave tururiski kohta, järgides II lisa punktis S.26.01 esitatud juhiseid;

e) 

I lisa vorm S.26.02.01, milles esitatakse teave vastaspoole makseviivituse riski kohta, järgides II lisa punktis S.26.02 esitatud juhiseid;

f) 

I lisa vorm S.26.03.01, milles esitatakse teave elukindlustuse kindlustusriski kohta, järgides II lisa punktis S.26.03 esitatud juhiseid;

g) 

I lisa vorm S.26.04.01, milles esitatakse teave tervisekindlustusriski kohta, järgides II lisa punktis S.26.04 esitatud juhiseid;

h) 

I lisa vorm S.26.05.01, milles esitatakse teave kahjukindlustuse kindlustusriski kohta, järgides II lisa punktis S.26.05 esitatud juhiseid;

i) 

I lisa vorm S.26.06.01, milles esitatakse teave operatsiooniriski kohta, järgides II lisa punktis S.26.06 esitatud juhiseid;

j) 

I lisa vorm S.26.07.01, milles esitatakse teave solventsuskapitalinõude arvutamisel kasutatud lihtsustuste kohta, järgides II lisa punktis S.26.07 esitatud juhiseid;

k) 

I lisa vorm S.27.01.01, milles esitatakse teave kahjukindlustuse katastroofiriski kohta, järgides II lisa punktis S.27.01 esitatud juhiseid.

2.  Eraldatud vahendite kogumite või kattuvusega kohandamise portfellide olemasolu korral lõike 1 punktides d–k osutatud vorme ei esitata üksuse kohta tervikuna.

3.  Kui kasutatakse osalist sisemudelit, esitatakse lõike 1 punktides d–k osutatud vormid üksnes seoses standardvalemiga hõlmatud riskidega, v.a juhul, kui artikli 19 alusel ei ole otsustatud teisiti.

4.  Kui kasutatakse täielikku sisemudelit, lõike 1 punktides d–k osutatud vorme ei esitata.

Artikkel 15

Üksikute kindlustus- ja edasikindlustusandjate kvantitatiivsete aastaaruannete vormid – miinimumkapitalinõuet käsitlev teave

Kindlustus- ja edasikindlustusandjad esitavad igal aastal delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 304 lõike 1 punktis d osutatud teabe, kasutades järgmisi vorme:

a) 

kui kindlustus- ja edasikindlustusandjad tegelevad üksnes elukindlustuse või selle edasikindlustuse või üksnes kahjukindlustuse või selle edasikindlustusega, I lisa vorm S.28.01.01, milles esitatakse miinimumkapitalinõue, järgides II lisa punktis S.28.01 esitatud juhiseid;

b) 

kui kindlustus- ja edasikindlustusandjad tegelevad nii elu- kui ka kahjukindlustustegevusega, I lisa vorm S.28.02.01, milles esitatakse miinimumkapitalinõue, järgides II lisa punktis S.28.02 esitatud juhiseid.

Artikkel 16

Üksikute kindlustus- ja edasikindlustusandjate kvantitatiivsete aastaaruannete vormid – variatsioonianalüüsi käsitlev teave

Kindlustus- ja edasikindlustusandjad esitavad igal aastal delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 304 lõike 1 punktis d osutatud teabe, kasutades järgmisi vorme:

a) 

I lisa vorm S.29.01.01, milles esitatakse teave sellise variatsiooni kohta, kuivõrd varad ületavad aruandeaasta jooksul kohustisi, esitades kokkuvõtte selle variatsiooni peamiste allikate kohta, järgides II lisa punktis S.29.01 esitatud juhiseid;

b) 

I lisa vorm S.29.02.01, milles esitatakse teave sellise variatsiooni selle osa kohta, mis on seletatav investeeringute ja finantskohustistega, järgides II lisa punktis S.29.02 esitatud juhiseid;

c) 

I lisa vormid S.29.03.01 ja S.29.04.01, milles esitatakse teave sellise variatsiooni selle osa kohta, mis on seletatav tehniliste eraldistega, järgides II lisa punktides S.29.03 ja S29.04 esitatud juhiseid.

Artikkel 17

Üksikute kindlustus- ja edasikindlustusandjate kvantitatiivsete aastaaruannete vormid – edasikindlustust ja eriotstarbelisi varakogumeid käsitlev teave

Kindlustus- ja edasikindlustusandjad esitavad igal aastal delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 304 lõike 1 punktis d osutatud teabe, kasutades järgmisi vorme:

a) 

I lisa vorm S.30.01.01, milles esitatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini puhul teave fakultatiivse kindlustuskaitse kohta järgmisel aruandesaastal, hõlmates teavet kümne kõige olulisema riski kohta edasikindlustatud riskipositsioonide osas, mille puhul on kasutatud fakultatiivset edasikindlustust, järgides käesoleva määruse II lisa punktis S.30.01 esitatud juhiseid;

b) 

I lisa vorm S.30.02.01, milles esitatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini puhul teave edasikindlustaja osa kohta fakultatiivses kindlustuskaitses järgmisel aruandeaastal, hõlmates teavet kümne kõige olulisema riski kohta edasikindlustatud riskipositsioonide osas, järgides käesoleva määruse II lisa punktis S.30.02 esitatud juhiseid;

c) 

I lisa vorm S.30.03.01, milles esitatakse teave järgmisel aruandeaastal lõppeva edasikindlustusprogrammi kohta, hõlmates prognoositavat teavet edasikindlustuslepingute kohta, mille kehtivusaeg hõlmab järgmist aruandeaastat või kattub sellega, järgides II lisa punktis S.30.03 esitatud juhiseid;

d) 

I lisa vorm S.30.04.01, milles esitatakse teave järgmisel aruandeaastal lõppeva edasikindlustusprogrammi kohta, hõlmates prognoositavat teavet edasikindlustuslepingute kohta, mille kehtivusaeg hõlmab järgmist aruandeaastat või kattub sellega, järgides II lisa punktis S.30.04 esitatud juhiseid;

e) 

I lisa vorm S.31.01.01, milles esitatakse teave edasikindlustajate osa kohta, järgides II lisa punktis S.31.01 esitatud juhiseid;

f) 

I lisa vorm S.31.02.01, milles esitatakse teave eriotstarbeliste varakogumite kohta sellise kindlustus- või edasikindlustusandja seisukohast, kes kannab riski üle eriotstarbelistele varakogumitele, järgides II lisa punktis S.31.02 esitatud juhiseid.

Artikkel 18

Üksikute kindlustus- ja edasikindlustusandjate kvantitatiivsete aastaaruannete vormid – eraldatud vahendite kogumeid, olulisi kattuvusega kohandamise portfelle ning ülejäänud osa käsitlev teave

1.  Nagu osutatud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 304 lõike 1 punktis d, esitavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad igal aastal seoses iga olulise eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega kohandamise portfelli ja ülejäänud osaga järgmise teabe, kasutades järgmisi vorme:

a) 

I lisa vorm SR.01.01.01, milles täpsustatakse teabe sisu, järgides II lisa punktis S.01.01 esitatud juhiseid;

b) 

iga olulise eraldatud vahendite kogumi ja ülejäänud osa kohta I lisa vorm SR.02.01.01, milles esitatakse teave bilansi kohta, kasutades nii direktiivi 2009/138/EÜ artikli 75 kohast hindamist kui ka hindamist ettevõtja finantsaruannete alusel, järgides käesoleva määruse II lisa punktis S.02.01 esitatud juhiseid;

c) 

I lisa vorm SR.12.01.01, milles esitatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini puhul teave elukindlustuse ja SLT tervisekindlustuse tehniliste eraldiste kohta, järgides II lisa punktis S.12.01 esitatud juhiseid;

d) 

I lisa vorm SR.17.01.01, milles esitatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini puhul teave kahjukindlustuse tehniliste eraldiste kohta, järgides II lisa punktis S.17.01 esitatud juhiseid;

e) 

I lisa vorm SR.22.02.01, milles esitatakse teave tulevaste rahavoogude prognooside kohta parima hinnangu arvutamise puhul oluliste kattuvusega kohandamise portfellide kaupa, järgides II lisa punktis S.22.02 esitatud juhiseid;

f) 

I lisa vorm SR.22.03.01, milles esitatakse teave kattuvusega kohandamise portfellide kohta oluliste kattuvusega kohandamise portfellide kaupa, järgides II lisa punktis S.22.03 esitatud juhiseid;

g) 

kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab solventsuskapitalinõude arvutamiseks standardvalemit, I lisa vorm SR.25.01.01, milles esitatakse solventsuskapitalinõue, järgides II lisa punktis S.25.01 esitatud juhiseid;

h) 

kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab solventsuskapitalinõude arvutamiseks standardvalemit ja osalist sisemudelit, I lisa vorm SR.25.02.01, milles esitatakse solventsuskapitalinõue, järgides II lisa punktis S.25.02 esitatud juhiseid;

i) 

kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab solventsuskapitalinõude arvutamiseks täielikku sisemudelit, I lisa vorm SR.25.03.01, milles esitatakse solventsuskapitalinõue, järgides II lisa punktis S.25.03 esitatud juhiseid;

j) 

I lisa vorm SR.26.01.01, milles esitatakse teave tururiski kohta, järgides II lisa punktis S.26.01 esitatud juhiseid;

k) 

I lisa vorm SR.26.02.01, milles esitatakse teave vastaspoole makseviivituse riski kohta, järgides II lisa punktis S.26.02 esitatud juhiseid;

l) 

I lisa vorm SR.26.03.01, milles esitatakse teave elukindlustuse kindlustusriski kohta, järgides II lisa punktis S.26.03 esitatud juhiseid;

m) 

I lisa vorm SR.26.04.01, milles esitatakse teave tervisekindlustusriski kohta, järgides II lisa punktis S.26.04 esitatud juhiseid;

n) 

I lisa vorm SR.26.05.01, milles esitatakse teave kahjukindlustuse kindlustusriski kohta, järgides II lisa punktis S.26.05 esitatud juhiseid;

o) 

I lisa vorm SR.26.06.01, milles esitatakse teave operatsiooniriski kohta, järgides II lisa punktis S.26.06 esitatud juhiseid;

p) 

I lisa vorm SR.26.07.01, milles esitatakse teave solventsuskapitalinõude arvutamisel kasutatud lihtsustuste kohta, järgides II lisa punktis S.26.07 esitatud juhiseid;

q) 

I lisa vorm SR.27.01.01, milles esitatakse teave kahjukindlustuse katastroofiriski kohta, järgides II lisa punktis S.27.01 esitatud juhiseid.

2.  Kui kasutatakse osalist sisemudelit, esitatakse punktides j–q osutatud vormid üksnes seoses standardvalemiga hõlmatud riskidega, v.a juhul, kui artikli 19 alusel ei ole otsustatud teisiti.

3.  Kui kasutatakse täielikku sisemudelit, punktides j–q osutatud vorme ei esitata.

Artikkel 19

Üksikute kindlustus- ja edasikindlustusandjate kvantitatiivsete aastaaruannete vormid – sisemudeli kasutajaid käsitlev teave

Kindlustus-ja edasikindlustusandjad, kes arvutavad solventsuskapitalinõude, kasutades heakskiidetud osalist või täielikku sisemudelit, peavad oma järelevalveasutusega leppima kokku vormides, mis tuleb igal aastal seoses solventsuskapitalinõudega esitada.

Artikkel 20

Üksikute kindlustus- ja edasikindlustusandjate kvantitatiivsete aastaaruannete vormid – grupisiseseid tehinguid käsitlev teave

Kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kelle emaettevõtja on segakindlustusvaldusettevõtja ja kes ei kuulu gruppi, nagu osutatud direktiivi 2009/138/EÜ artikli 213 lõike 2 punktides a, b ja c, esitavad igal aastal teabe vastavalt kõnealuse direktiivi artikli 245 lõike 2 teisele lõigule koostoimes artikliga 265, kasutades järgimisi vorme:

a) 

I lisa vorm S.36.01.01, milles esitatakse teave oluliste grupisiseste tehingute kohta, mis hõlmavad omakapitali tüüpi tehinguid, võlga ja vara üleandmist, järgides II lisa punktis S.36.01 esitatud juhiseid;

b) 

I lisa vorm S.36.02.01, milles esitatakse teave tuletisinstrumentidega tehtud oluliste grupisiseste tehingute kohta, sealhulgas mis tahes tuletisinstrumente toetavad garantiid, järgides II lisa punktis S.36.02 esitatud juhiseid;

c) 

I lisa vorm S.36.03.01, milles esitatakse teave edasikindlustuse oluliste grupisiseste tehingute kohta, järgides II lisa punktis S.36.03 esitatud juhiseid;

d) 

I lisa vorm S.36.04.01, milles esitatakse teave oluliste grupisiseste tehingute kohta seoses sisemise kulude jagamise, tingimuslike kohustiste (muud kui tuletisinstrumendid) ning bilansiväliste kirjete ja muud liiki grupisiseste tehingutega, järgides II lisa punktis S.36.04 esitatud juhiseid.

Artikkel 21

Üksikute kindlustus- ja edasikindlustusandjate kvantitatiivsete aruannete vormid – grupisiseseid tehinguid käsitlev teave

Kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kelle emaettevõtja on segakindlustusvaldusettevõtja ja kes ei kuulu gruppi, nagu osutatud direktiivi 2009/138/EÜ artikli 213 lõike 2 punktides a, b ja c, esitavad väga olulised grupisisesed tehingud vastavalt kõnealuse direktiivi artikli 245 lõike 2 teisele lõigule koostoimes artikliga 265, ja grupisisesed tehingud, mis esitatakse mis tahes asjaolude korral, vastavalt sama direktiivi artikli 245 lõikele 3 koostoimes artikliga 265 esimesel võimalusel, kasutades käesoleva määruse I lisa vormidest S.36.01.01–S.36.04.01 asjakohast vormi, järgides käesoleva määruse II lisa punktides S.36.01–S.36.04 esitatud juhiseid.III PEATÜKK

GRUPPIDE KVANTITATIIVSE ARUANDLUSE VORMID

Artikkel 22

Gruppide kvantitatiivse aruandluse vormid esmateabe esitamiseks

1.  Osalust omavad kindlustus- või edasikindlustusandjad, kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad esitavad teabe vastavalt delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35 artikli 314 lõike 1 punktidele a ja c koostoimes artikli 375 lõikega 1, kasutades järgmisi vorme:

a) 

I lisa vorm S.01.01.06, milles täpsustatakse teabe sisu, järgides III lisa punktis S.01.01 esitatud juhiseid;

b) 

I lisa vorm S.01.02.04, milles täpsustatakse grupi põhiteavet ja aruandluse sisu üldiselt, järgides III lisa punktis S.01.02 esitatud juhiseid;

c) 

I lisa vorm S.01.03.04, milles esitatakse põhiteave eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide kohta, järgides III lisa punktis S.01.03 esitatud juhiseid;

d) 

I lisa vorm S.02.01.02, milles esitatakse teave bilansi kohta, järgides III lisa punktis S.02.01 esitatud juhiseid;

e) 

I lisa vorm S.23.01.04, milles esitatakse teave omavahendite kohta, järgides III lisa punktis S.23.01 esitatud juhiseid;

f) 

kui grupp kasutab solventsuskapitalinõude arvutamiseks standardvalemit, I lisa vorm S.25.01.04, milles esitatakse solventsuskapitalinõue, järgides III lisa punktis S.25.01 esitatud juhiseid;

g) 

kui grupp kasutab solventsuskapitalinõude arvutamiseks standardvalemit ja osalist sisemudelit, I lisa vorm S.25.02.04, milles esitatakse solventsuskapitalinõue, järgides III lisa punktis S.25.02 esitatud juhiseid;

h) 

kui grupp kasutab solventsuskapitalinõude arvutamiseks täielikku sisemudelit, I lisa vorm S.25.03.04, milles esitatakse solventsuskapitalinõue, järgides III lisa punktis S.25.03 esitatud juhiseid;

i) 

I lisa vorm S.32.01.04, milles esitatakse teave gruppi kuuluvate kindlustus- ja edasikindlustusandjate kohta, järgides III lisa punktis S.32.01 esitatud juhiseid;

j) 

I lisa vorm S.33.01.04, milles esitatakse teave gruppi kuuluvate kindlustus- ja edasikindlustusandjate suhtes kehtivate nõuete kohta, järgides III lisa punktis S.33.01 esitatud juhiseid;

k) 

I lisa vorm S.34.01.04, milles esitatakse teave muude reguleeritud ja reguleerimata finantsettevõtjate kohta, sealhulgas kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad, järgides III lisa punktis S.34.01 esitatud juhiseid.

2.  Lõike 1 punktides c, d, f, g ja h osutatud vormid esitavad ainult osalust omavad kindlustus- või edasikindlustusandjad, kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad, kes kasutavad grupi solventsuse arvutamiseks direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 määratletud 1. meetodit kas ainukesena või koos direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 233 sätestatud 2. meetodiga.

Artikkel 23

Gruppide kvantitatiivsete kvartaliaruannete vormid

1.  Osalust omavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad esitavad, välja arvatud juhul, kui aruandluse ulatust või sagedust on direktiivi 2009/138/EÜ artikli 254 lõike 2 alusel piiratud, igas kvartalis teabe vastavalt delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35 artikli 304 lõike 1 punktile d koostoimes artikli 372 lõikega 1, kasutades järgmisi vorme:

a) 

I lisa vorm S.01.01.05, milles täpsustatakse teabe sisu, järgides III lisa punktis S.01.01 esitatud juhiseid;

b) 

I lisa vorm S.01.02.04, milles täpsustatakse grupi põhiteavet ja aruandluse sisu üldiselt, järgides III lisa punktis S.01.02 esitatud juhiseid;

c) 

kui grupi solventsuse arvutamiseks on kasutatud direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 määratletud 1. meetodit kas ainukesena või koos sama direktiivi artiklis 233 määratletud 2. meetodiga, esitatakse I lisa vorm S.02.01.02, milles esitatakse teave bilansi kohta, kasutades direktiivi 2009/138/EÜ artikli 75 kohast hindamist, järgides käesoleva määruse III lisa punktis S.02.01 esitatud juhiseid;

d) 

I lisa vorm S.05.01.02, milles esitatakse teave kindlustusmaksete, nõuete ja kulude kohta delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35 I lisas määratletud äriliinide kaupa, kasutades konsolideeritud finantsaruannetes kasutatud hindamis- ja kajastamispõhimõtteid, järgides III lisa punktis S.05.01 esitatud juhiseid;

e) 

I lisa vorm S.06.02.04, milles esitatakse varade loetelu kirjete kaupa, järgides III lisa punktis S.06.02 esitatud juhiseid ning kasutades V lisaga kehtestatud ja VI lisas määratletud täiendavat tunnuskoodi;

f) 

kui grupi hoitud ühiste investeeringute osakaal koguinvesteeringutest ületab 30 %, I lisa vorm S.06.03.04, milles esitatakse teave grupi hoitud kõigi ühiste investeeringute arvessevõtmise kohta, järgides III lisa punktis S.06.03 esitatud juhiseid;

g) 

I lisa vorm S.08.01.04, milles esitatakse tuletisinstrumentide suhtes olevate avatud positsioonide loetelu kirjete kaupa, järgides III lisa punktis S.08.01 esitatud juhiseid ning kasutades V lisaga kehtestatud ja VI lisas määratletud täiendavat tunnuskoodi;

h) 

I lisa vorm S.08.02.04, milles esitatakse tuletisinstrumentidega aruandeperioodil tehtud tehingute loetelu kirjete kaupa, järgides III lisa punktis S.08.02 esitatud juhiseid ning kasutades V lisaga kehtestatud ja VI lisas määratletud täiendavat tunnuskoodi;

i) 

I lisa vorm S.23.01.04, milles esitatakse teave omavahendite kohta, järgides III lisa punktis S.23.01 esitatud juhiseid.

2.  Lõike 1 punkti f kohaldamisel, kui grupi solventsuse arvutamisel on kasutatud ainult direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 määratletud 1. meetodit, võrdub grupi hoitud ühiste investeeringute osakaal koguinvesteeringutes vormi S.02.01.02 lahtrites C0010/R0180, C0010/R0220, C0010/R0090 esitatud ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate summa jagatuna vormi S.02.01.02 lahtrite C0010/R0070 ja C0010/RC0220 summaga. Kui grupi solventsuse arvutamisel kasutatakse 1. meetodit koos direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 233 määratletud 2. meetodiga või ainukesena 2. meetodit, arvutatakse osakaal vastavalt esimesele lausele ja seda kohandatakse, et võtta arvesse kõigi vormi S.06.02.04 alla kuuluvate üksuste vajalikke kirjeid.

Artikkel 24

Gruppide kvartaliaruannetes lubatud lihtsustused

Artikli 23 lõike 1 punktis c osutatud teabega seoses võivad kvartaalsed mõõtmised tugineda hinnangutele ja hindamismeetoditele suuremal määral kui aasta kohta esitatavate finantsandmete puhul. Kvartaliaruannete puhul määratakse mõõtmismenetlused kindlaks, et tagada saadava teabe usaldusväärsus ja selle vastavus direktiivis 2009/138/EÜ sätestatud nõuetele ning et esitatakse kogu teave, mis on andmete mõistmiseks oluline.

Artikkel 25

Gruppide kvantitatiivsete aastaaruannete vormid – põhiteave ja teabe sisu

Osalust omavad kindlustus- või edasikindlustusandjad, kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad esitavad igal aastal teabe vastavalt delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35 artikli 304 lõike 1 punktile d koostoimes artikli 372 lõikega 1, kasutades järgmisi vorme:

a) 

I lisa vorm S.01.01.04, milles täpsustatakse teabe sisu, järgides III lisa punktis S.01.01 esitatud juhiseid;

b) 

I lisa vorm S.01.02.04, milles täpsustatakse kindlustus- või edasikindlustusandja põhiteavet ja aruandluse sisu üldiselt, järgides III lisa punktis S.01.02 esitatud juhiseid;

c) 

kui grupi solventsuse arvutamiseks on kasutatud direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 määratletud 1. meetodit kas ainukesena või koos kõnealuse direktiivi artiklis 233 määratletud 2. meetodiga, esitatakse I lisa vorm S.01.03.04, milles esitatakse põhiteave eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide kohta, järgides III lisa punktis S.01.03 esitatud juhiseid.

Artikkel 26

Gruppide kvantitatiivsete aastaaruannete vormid – bilanss ja muu üldteave

1.  Osalust omavad kindlustus- või edasikindlustusandjad, kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad esitavad igal aastal teabe vastavalt delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35 artikli 304 lõike 1 punktile d koostoimes artikli 372 lõikega 1, kasutades järgmisi vorme:

a) 

I lisa vorm S.02.01.01, milles esitatakse teave bilansi kohta, kasutades nii direktiivi 2009/138/EÜ artikli 75 kohast hindamist kui ka hindamist konsolideeritud finantsaruannete alusel, järgides III lisa punktis S.02.01 esitatud juhiseid;

b) 

I lisa vorm S.02.02.01, milles esitatakse teave varade ja kohustiste kohta valuutade kaupa, järgides III lisa punktis S.02.02 esitatud juhiseid;

c) 

I lisa vorm S.03.01.04, milles esitatakse üldteave bilansiväliste kirjete kohta, järgides III lisa punktis S.03.01 esitatud juhiseid;

d) 

I lisa vorm S.03.02.04, milles esitatakse saadud bilansiväliste piiramata garantiide loetelu, järgides III lisa punktis S.03.02 esitatud juhiseid;

e) 

I lisa vorm S.03.03.04, milles esitatakse antud bilansiväliste piiramata garantiide loetelu, järgides III lisa punktis S.03.03 esitatud juhiseid;

f) 

I lisa vorm S.05.01.01, milles esitatakse teave kindlustusmaksete, nõuete ja kulude kohta delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35 I lisas määratletud äriliinide kaupa, kohaldades konsolideeritud finantsaruannetes kasutatud hindamis- ja kajastamispõhimõtteid, järgides käesoleva määruse III lisa punktis S.05.01 esitatud juhiseid;

g) 

I lisa vorm S.05.02.01, milles esitatakse teave kindlustusmaksete, nõuete ja kulude kohta riikide kaupa, kohaldades konsolideeritud finantsaruannetes kasutatud hindamis- ja kajastamispõhimõtteid, järgides III lisa punktis S.05.02 esitatud juhiseid;

2.  Lõike 1 punktides a ja b osutatud vormid esitavad ainult osalust omavad kindlustus- või edasikindlustusandjad, kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad, kes kasutavad grupi solventsuse arvutamiseks direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 määratletud 1. meetodit kas ainukesena või koos direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 233 sätestatud 2. meetodiga.

Artikkel 27

Gruppide kvantitatiivsete aastaaruannete vormid – investeeringuid käsitlev teave

1.  Osalust omavad kindlustus- või edasikindlustusandjad, kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad esitavad teabe igal aastal, v.a juhul, kui nad on vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 254 lõike 2 kolmandale lõigule vabastatud teatava vormi esitamisest, vastavalt delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35 artikli 304 lõike 1 punktidele a ja c koostoimes artikli 372 lõikele 1, kasutades järgmisi vorme:

a) 

kui grupp on vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 254 lõike 2 kolmandale lõigule vabastatud teabe iga-aastasest esitamisest vormis S.06.02.04 või S.08.01.04, käesoleva määruse I lisa vorm S.06.01.01, milles esitatakse varade loetelu kirjete kaupa, järgides käesoleva määruse III lisa punktis S.06.01 esitatud juhiseid;

b) 

kui grupp on vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 254 lõike 2 kolmandale lõigule seoses viimase kvartaliga vabastatud teabe esitamisest vormis S.06.02.04, käesoleva määruse I lisa vorm S.06.02.04, milles esitatakse varade loetelu kirjete kaupa, järgides käesoleva määruse III lisa punktis S.06.02 esitatud juhiseid;

c) 

kui grupp on vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 254 lõikele 2 seoses viimase kvartaliga vabastatud vormi S.06.03.04 esitamisest, või kui ta ei ole seda esitanud, kuna grupi hoitud ühiste investeeringute osakaal koguinvesteeringutest ületab 30 %, nagu osutatud käesoleva määruse artikli 23 lõike 1 punktis f, käesoleva määruse I lisa vorm S.06.03.04, milles esitatakse teave ettevõtjate hoitud kõigi ühiste investeeringute arvessevõtmise kohta, järgides käesoleva määruse III lisa punktis S.06.03 esitatud juhiseid;

d) 

kui grupi hoitud struktureeritud toodete väärtus koguinvesteeringutest ületab 5 %, I lisa vorm S.07.01.04, milles esitatakse teave struktureeritud toodete kohta kirjete kaupa, järgides III lisa punktis S.07.01 esitatud juhiseid;

e) 

kui grupp on vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 254 lõike 2 teisele lõigule seoses viimase kvartaliga vabastatud teabe esitamisest vormis S.08.01.04, käesoleva määruse I lisa vorm S.08.01.04, milles esitatakse tuletisinstrumentide suhtes olevate avatud positsioonide loetelu kirjete kaupa, järgides käesoleva määruse III lisa punktis S.08.01 esitatud juhiseid;

f) 

kui grupp on vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 254 lõike 2 teisele lõigule seoses viimase kvartaliga vabastatud teabe esitamisest vormis S.08.02.04, käesoleva määruse I lisa vorm S.08.02.04, milles esitatakse tuletisinstrumentidega tehtud tehingute loetelu kirjete kaupa, järgides käesoleva määruse III lisa punktis S.08.02 esitatud juhiseid;

g) 

I lisa vorm S.09.01.04, milles esitatakse IV lisas määratletud varaklasside kaupa teave perioodi tulu, kasumi ja kahjumi kohta, järgides III lisa punktis S.09.01 esitatud juhiseid;

h) 

kui nii bilansilise kui ka bilansivälise sellise väärtpaberitest alusvara väärtuse suhe, mida laenuks andmise ja repolepingud hõlmavad, moodustab lepingute puhul, mille lõpptähtaeg on aruandekuupäevast hiljem, üle 5 % koguinvesteeringutest, I lisa vorm S.10.01.04, milles esitatakse väärtpaberite laenuks andmise ja repolepingute loetelu bilansiliste ja bilansiväliste kirjete kaupa, järgides III lisa punktis S.10.01 esitatud juhiseid;

i) 

I lisa vorm S.11.01.04, milles esitatakse tagatisena hoitavate selliste varade loetelu kirjete kaupa, mis koosnevad tagatisena hoitavatest igat liiki bilansivälistest varaklassidest, järgides III lisa punktis S.11.01 esitatud juhiseid.

2.  Lõike 1 punkti d kohaldamisel, kui grupi solventsuse arvutamiseks on kasutatud ainult direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 määratletud 1. meetodit, võrdub grupi hoitud struktureeritud toodete väärtuse osakaal koguinvesteeringutes käesoleva määruse IV lisas määratletud 5. ja 6. varaklassi liigutatud varade summa jagatuna vormi S.02.01.01 lahtrite C0010/R0070 ja C0010/RC0220 summaga. Kui grupi solventsuse arvutamisel kasutatakse 1. meetodit koos direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 233 määratletud 2. meetodiga või ainukesena 2. meetodit, arvutatakse osakaal vastavalt esimesele lausele ja seda kohandatakse, et võtta arvesse kõigi vormi S.06.02.04 alla kuuluvate üksuste vajalikke kirjeid.

3.  Lõike 1 punkti h kohaldamisel, kui grupi solventsuse arvutamiseks on kasutatud ainult direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 määratletud 1. meetodit, võrdub osakaal nii bilansilise kui ka bilansivälise sellise väärtpaberitest alusvara summa, mida laenuks andmise ja repolepingud hõlmavad lepingute puhul, mille lõpptähtaeg on aruandekuupäevast hiljem, jagatuna vormi S.02.01.01 lahtrite C0010/R0070 ja C0010/RC0220 summaga. Kui grupi solventsuse arvutamisel kasutatakse 1. meetodit koos direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 233 määratletud 2. meetodiga või ainukesena 2. meetodit, arvutatakse osakaal vastavalt esimesele lausele ja seda kohandatakse, et võtta arvesse kõigi vormi S.06.02.04 alla kuuluvate üksuste vajalikke kirjeid.

Artikkel 28

Gruppide kvantitatiivsete aastaaruannete vormid – muutuvaid annuiteete käsitlev teave

Osalust omavad kindlustus- või edasikindlustusandjad, kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad esitavad igal aastal teabe vastavalt delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35 artikli 304 lõike 1 punktile d koostoimes artikli 372 lõikega 1, kasutades järgmisi vorme:

a) 

I lisa vorm S.15.01.04, milles esitatakse teave muutuvate annuiteetide garantiide kirjelduse kohta gruppi kuuluvate EMP-väliste kindlustus- või edasikindlustusandjate poolt otsetegevuse alusel emiteeritud toodete kaupa, järgides III lisa punktis S.15.01 esitatud juhiseid;

b) 

I lisa vorm S.15.02.04, milles esitatakse teave muutuvate annuiteetide garantiide riskimaanduse kohta gruppi kuuluvate EMP-väliste kindlustus- ja edasikindlustusandjate poolt otsetegevuse alusel emiteeritud toodete kaupa, järgides III lisa punktis S.15.02 esitatud juhiseid.

Artikkel 29

Gruppide kvantitatiivsete aastaaruannete vormid – pikaajalisi garantiisid käsitlev teave

Osalust omavad kindlustus- või edasikindlustusandjad, kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad esitavad igal aastal teabe vastavalt delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35 artikli 304 lõike 1 punktile d ja koostoimes artikli 372 lõikele 1, kasutades käesoleva määruse I lisa vormi S.22.01.04, milles esitatakse teave pikaajaliste garantiide ja üleminekumeetmete mõju kohta, järgides käesoleva määruse III lisa punktis S.22.01 esitatud juhiseid.

Artikkel 30

Gruppide kvantitatiivsete aastaaruannete vormid – omavahendeid käsitlev teave

1.  Osalust omavad kindlustus- või edasikindlustusandjad, kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad esitavad igal aastal teabe vastavalt delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35 artikli 304 lõike 1 punktile d koostoimes artikli 372 lõikega 1, kasutades järgmisi vorme:

a) 

I lisa vorm S.23.01.04, milles esitatakse teave omavahendite kohta, järgides III lisa punktis S.23.01 esitatud juhiseid;

b) 

I lisa vorm S.23.02.04, milles esitatakse üksikasjalik teave omavahendite kohta tasemete kaupa, järgides III lisa punktis S.23.02 esitatud juhiseid;

c) 

I lisa vorm S.23.03.04, milles esitatakse teave omavahendite aastase muutumise kohta, järgides III lisa punktis S.23.03 esitatud juhiseid;

d) 

I lisa vorm S.23.04.04, milles esitatakse omavahendite kirjete loetelu, järgides III lisa punktis S.23.04 esitatud juhiseid.

2.  Lõike 1 punktides b ja c osutatud vormid esitavad ainult osalust omavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad, kes kasutavad grupi solventsuse arvutamiseks direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 määratletud 1. meetodit kas ainukesena või koos direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 233 sätestatud 2. meetodiga.

Artikkel 31

Gruppide kvantitatiivsete aastaaruannete vormid – solventsuskapitalinõuet käsitlev teave

1.  Osalust omavad kindlustus- või edasikindlustusandjad, kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad, kes grupi solventsuse arvutamiseks kasutavad direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 määratletud 1. meetodit kas ainukesena või koos direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 233 määratletud 2. meetodiga, esitavad igal aastal teabe vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 304 lõike 1 punktile d koostoimes artikli 372 lõikega 1, kasutades järgmisi vorme:

a) 

kui grupp kasutab solventsuskapitalinõude arvutamiseks standardvalemit, I lisa vorm S.25.01.04, milles esitatakse solventsuskapitalinõue, järgides III lisa punktis S.25.01 esitatud juhiseid;

b) 

kui grupp kasutab solventsuskapitalinõude arvutamiseks standardvalemit ja osalist sisemudelit, I lisa vorm S.25.02.04, milles esitatakse solventsuskapitalinõue, järgides III lisa punktis S.25.02 esitatud juhiseid;

c) 

kui grupp kasutab solventsuskapitalinõude arvutamiseks täielikku sisemudelit, I lisa vorm S.25.03.04, milles esitatakse solventsuskapitalinõue, järgides III lisa punktis S.25.03 esitatud juhiseid;

d) 

I lisa vorm S.26.01.04, milles esitatakse teave tururiski kohta, järgides III lisa punktis S.26.01 esitatud juhiseid;

e) 

I lisa vorm S.26.02.04, milles esitatakse teave vastaspoole makseviivituse riski kohta, järgides III lisa punktis S.26.02 esitatud juhiseid;

f) 

I lisa vorm S.26.03.04, milles esitatakse teave elukindlustuse kindlustusriski kohta, järgides III lisa punktis S.26.03 esitatud juhiseid;

g) 

I lisa vorm S.26.04.04, milles esitatakse teave tervisekindlustusriski kohta, järgides III lisa punktis S.26.04 esitatud juhiseid;

h) 

I lisa vorm S.26.05.04, milles esitatakse teave kahjukindlustuse kindlustusriski kohta, järgides III lisa punktis S.26.05 esitatud juhiseid;

i) 

I lisa vorm S.26.06.04, milles esitatakse teave operatsiooniriski kohta, järgides III lisa punktis S.26.06 esitatud juhiseid;

j) 

I lisa vorm S.26.07.04, milles esitatakse teave solventsuskapitalinõude arvutamisel kasutatud lihtsustuste kohta, järgides III lisa punktis S.26.07 esitatud juhiseid;

k) 

I lisa vorm S.27.01.04, milles esitatakse teave kahjukindlustuse katastroofiriski kohta, järgides III lisa punktis S.27.01 esitatud juhiseid.

2.  Eraldatud vahendite kogumite või kattuvusega kohandamise portfellide olemasolu korral lõike 1 punktides d–k osutatud vorme ei esitata grupi kohta tervikuna.

3.  Kui kasutatakse osalist sisemudelit, esitatakse lõike 1 punktides d–k osutatud vormid üksnes seoses standardvalemiga hõlmatud riskidega, v.a juhul, kui artikli 35 alusel ei ole otsustatud teisiti.

4.  Kui kasutatakse täielikku sisemudelit, lõike 1 punktides d–k osutatud vorme ei esitata.

Artikkel 32

Gruppide kvantitatiivsete aastaaruannete vormid – edasikindlustust ja eriotstarbelisi varakogumeid käsitlev teave

Osalust omavad kindlustus- või edasikindlustusandjad, kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad esitavad igal aastal teabe vastavalt delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35 artikli 304 lõike 1 punktile d koostoimes artikli 372 lõikega 1, kasutades järgmisi vorme:

a) 

I lisa vorm S.31.01.04, milles esitatakse teave edasikindlustajate osa kohta, järgides III lisa punktis S.31.01 esitatud juhiseid;

b) 

I lisa vorm S.31.02.04, milles esitatakse teave eriotstarbeliste varakogumite kohta sellise kindlustus- või edasikindlustusandja seisukohast, kes kannab riski üle eriotstarbelistele varakogumitele, järgides III lisa punktis S.31.02 esitatud juhiseid.

Artikkel 33

Gruppide kvantitatiivsete aastaaruannete vormid – gruppi käsitlev teave

Osalust omavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad esitavad igal aastal teabe vastavalt delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35 artikli 304 lõike 1 punktile d koostoimes artikli 372 lõikega 1, kasutades järgmisi vorme:

a) 

I lisa vorm S.32.01.04, milles esitatakse teave gruppi kuuluvate kindlustus- ja edasikindlustusandjate kohta, järgides III lisa punktis S.32.01 esitatud juhiseid;

b) 

I lisa vorm S.33.01.04, milles esitatakse teave gruppi kuuluvate kindlustus- ja edasikindlustusandjate suhtes kehtivate nõuete kohta, järgides III lisa punktis S.33.01 esitatud juhiseid;

c) 

I lisa vorm S.34.01.04, milles esitatakse teave finantsettevõtjate kohta, mis ei ole kindlustus- ja edasikindlustusandjad, ja delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 1 punkti 52 tähenduses finantstegevusega tegelevate reguleerimata ettevõtjate kohta, järgides III lisa punktis S.34.01 esitatud juhiseid;

d) 

I lisa vorm S.35.01.04, milles esitatakse teave grupi ettevõtjate tehniliste eraldiste kohta, järgides III lisa punktis S.35.01 esitatud juhiseid;

e) 

I lisa vorm S.36.01.01, milles esitatakse teave oluliste grupisiseste tehingute kohta, mis hõlmavad omakapitalitüüpi tehinguid, võlga ja vara üleandmist, mis ületavad direktiivi 2009/138/EÜ artikli 245 lõike 3 kohaselt grupi järelevalveasutuse määratud piirmäära, järgides käesoleva määruse III lisa punktis S.36.01 esitatud juhiseid;

f) 

I lisa vorm S.36.02.01, milles esitatakse teave tuletisinstrumentidega tehtud oluliste grupisiseste tehingute kohta, sealhulgas mis tahes tuletisinstrumente toetavad garantiid, mis ületavad direktiivi 2009/138/EÜ artikli 245 lõike 3 kohaselt grupi järelevalveasutuse määratud piirmäära, järgides käesoleva määruse III lisa punktis S.36.02 esitatud juhiseid;

g) 

I lisa vorm S.36.03.01, milles esitatakse teave edasikindlustuse oluliste grupisiseste tehingute kohta, mis ületavad direktiivi 2009/138/EÜ artikli 245 lõike 3 kohaselt grupi järelevalveasutuse poolt määratud piirmäära, järgides käesoleva määruse III lisa punktis S.36.03 esitatud juhiseid;

h) 

I lisa vorm S.36.04.01, milles esitatakse teave oluliste grupisiseste tehingute kohta seoses sisemise kulude jagamise, tingimuslike kohustiste (muud kui tuletisinstrumendid) ning bilansiväliste kirjete ja muud liiki grupisiseste tehingutega, mis ületavad direktiivi 2009/138/EÜ artikli 245 lõike 3 kohaselt grupi järelevalveasutuse määratud piirmäära, järgides III lisa punktis S.36.04 esitatud juhiseid;

i) 

I lisa vorm S.37.01.04, milles esitatakse teave olulise riskikontsentratsiooni kohta, mis ületab direktiivi 2009/138/EÜ artikli 244 lõike 3 kohaselt grupi järelevalveasutuse määratud piirmäära, järgides käesoleva määruse III lisa punktis S.37.01 esitatud juhiseid.

Artikkel 34

Gruppide kvantitatiivsete aastaaruannete vormid – eraldatud vahendite kogumeid, olulisi kattuvusega kohandamise portfelle ning ülejäänud osa käsitlev teave

1.  Osalust omavad kindlustus- või edasikindlustusandjad, kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad, kes grupi solventsuse arvutamiseks kasutavad direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 määratletud 1. meetodit kas ainukesena või koos sama direktiivi artiklis 233 määratletud 2. meetodiga, esitavad igal aastal teabe vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 304 lõike 1 punktile d koostoimes artikli 372 lõikega 1, kasutades järgmisi vorme kõigi oluliste eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide puhul seoses delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 335 lõike 1 punktide a ja c kohaselt konsolideeritud osaga, aga ka seoses ülejäänud osaga:

a) 

I lisa vorm SR.01.01.04, milles täpsustatakse teabe sisu, järgides III lisa punktis S.01.01 esitatud juhiseid;

b) 

kui grupp kasutab solventsuskapitalinõude arvutamiseks standardvalemit, I lisa vorm SR.25.01.01, milles esitatakse solventsuskapitalinõue, järgides III lisa punktis S.25.01 esitatud juhiseid;

c) 

kui grupp kasutab solventsuskapitalinõude arvutamiseks standardvalemit ja osalist sisemudelit, I lisa vorm SR.25.02.01, milles esitatakse solventsuskapitalinõue, järgides III lisa punktis S.25.02 esitatud juhiseid;

d) 

kui grupp kasutab solventsuskapitalinõude arvutamiseks täielikku sisemudelit, I lisa vorm SR.25.03.01, milles esitatakse solventsuskapitalinõue, järgides III lisa punktis S.25.03 esitatud juhiseid;

e) 

I lisa vorm SR.26.01.01, milles esitatakse teave tururiski kohta, järgides III lisa punktis S.26.01 esitatud juhiseid;

f) 

I lisa vorm SR.26.02.01, milles esitatakse teave vastaspoole makseviivituse riski kohta, järgides III lisa punktis S.26.02 esitatud juhiseid;

g) 

I lisa vorm SR.26.03.01, milles esitatakse teave elukindlustuse kindlustusriski kohta, järgides III lisa punktis S.26.03 esitatud juhiseid;

h) 

I lisa vorm SR.26.04.01, milles esitatakse teave tervisekindlustusriski kohta, järgides III lisa punktis S.26.04 esitatud juhiseid;

i) 

I lisa vorm SR.26.05.01, milles esitatakse teave kahjukindlustuse kindlustusriski kohta, järgides III lisa punktis S.26.05 esitatud juhiseid;

j) 

I lisa vorm SR.26.06.01, milles esitatakse teave operatsiooniriski kohta, järgides III lisa punktis S.26.06 esitatud juhiseid;

k) 

I lisa vorm SR.26.07.01, milles esitatakse teave solventsuskapitalinõude arvutamisel kasutatud lihtsustuste kohta, järgides III lisa punktis S.26.07 esitatud juhiseid;

l) 

I lisa vorm SR.27.01.01, milles esitatakse teave kahjukindlustuse katastroofiriski kohta, järgides III lisa punktis S.27.01 esitatud juhiseid.

2.  Kui kasutatakse osalist sisemudelit, esitatakse lõike 1 punktides e–l osutatud vormid üksnes seoses standardvalemiga hõlmatud riskidega, v.a juhul, kui artikli 35 alusel on otsustatud teisiti.

3.  Kui kasutatakse täielikku sisemudelit, lõike 1 punktides e–l osutatud vorme ei esitata.

4.  Osalust omavad kindlustus- või edasikindlustusandjad, kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad, kes grupi solventsuse arvutamiseks kasutavad direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 määratletud 1. meetodit kas ainukesena või koos sama direktiivi artiklis 233 määratletud 2. meetodiga, esitavad lisaks lõikes 1 osutatud vormides esitatud teabele igal aastal bilanssi käsitleva teabe kõigi oluliste eraldatud vahendite kogumite puhul seoses delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 335 lõike 1 punktide a või c kohaselt konsolideeritud osaga, aga ka seoses ülejäänud osaga vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 304 lõike 1 punktile d koostoimes artikli 372 lõikega 1, kasutades käesoleva määruse I lisa vormi SR.02.01.01, järgides käesoleva määruse III lisa punktis S.02.01 esitatud juhiseid.

Artikkel 35

Gruppide kvantitatiivsete aastaaruannete vormid – sisemudeli kasutajaid käsitlev teave

Osalust omav kindlustus- või edasikindlustusandja, kindlustusvaldusettevõtja ja segafinantsvaldusettevõtja, kes arvutab solventsuskapitalinõude, kasutades heakskiidetud osalist või täielikku sisemudelit, peavad oma järelevalveasutusega leppima kokku vormides, mis tuleb igal aastal seoses solventsuskapitalinõudega esitada.

Artikkel 36

Gruppide kvantitatiivsete aastaaruannete vormid – grupisiseseid tehinguid ja riskikontsentratsiooni käsitlev teave

Osalust omavad kindlustus- või edasikindlustusandjad, kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad esitavad järgmise teabe:

a) 

direktiivi 2009/138/EÜ artikli 245 lõike 2 teises lõigus osutatud olulised ja väga olulised grupisisesed tehingud ja sama direktiivi artikli 245 lõikes 3 osutatud grupisisesed tehingud, mis esitatakse mis tahes asjaolude korral, kasutades käesoleva määruse I lisa vastavat vormi S.36.01.01, S.36.02.01 või S.36.03.01, järgides käesoleva määruse III lisa punktides S.36.01–S.36.04 esitatud juhiseid;

b) 

direktiivi 2009/138/EÜ artikli 244 lõikes 2 osutatud olulised riskikontsentratsioonid ja sama direktiivi artikli 244 lõikes 3 osutatud riskikontsentratsioonid, mis esitatakse mis tahes asjaolude korral, kasutades käesoleva määruse I lisa vormi S.37.01.04, järgides III lisa punktis S.37.01 esitatud juhiseid.IV PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 37

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2016.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
I LISAS.01.01.01

Teabe sisu

Vormi kood

Vormi nimetus

 

C0010

S.01.02.01

Põhiteave – üldine

R0010

 

S.01.03.01

Põhiteave – Eraldatud vahendite kogumid ja kattuvusega kohandamise portfellid

R0020

 

S.02.01.01

Bilanss

R0030

 

S.02.02.01

Varad ja kohustised valuutade kaupa

R0040

 

S.03.01.01

Bilansivälised kirjed – üldine

R0060

 

S.03.02.01

Bilansivälised kirjed – kindlustus- või edasikindlustusandja saadud piiramata garantiide loetelu

R0070

 

S.03.03.01

Bilansivälised kirjed – kindlustus- või edasikindlustusandja antud piiramata garantiide loetelu

R0080

 

S.04.01.01

Tegevus riikide kaupa

R0090

 

S.04.02.01

Teave Solventsus II direktiivi I lisa A osa liigi 10 kohta, välja arvatud vedaja vastutus

R0100

 

S.05.01.01

Kindlustusmaksed, nõuded ja kulud äriliinide kaupa

R0110

 

S.05.02.01

Kindlustusmaksed, nõuded ja kulud riikide kaupa

R0120

 

S.06.01.01

Kokkuvõtlik teave varade kohta

R0130

 

S.06.02.01

Varade loetelu

R0140

 

S.06.03.01

Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad – aluspositsioonide arvessevõtmise meetod

R0150

 

S.07.01.01

Struktureeritud tooted

R0160

 

S.08.01.01

Avatud positsiooniga tuletisinstrumendid

R0170

 

S.08.02.01

Tehingud tuletisinstrumentidega

R0180

 

S.09.01.01

Perioodi tulu/kasum või kahjum

R0190

 

S.10.01.01

Väärtpaberite laenuks andmise ja repotehingud

R0200

 

S.11.01.01

Tagatisena hoitavad varad

R0210

 

S.12.01.01

Elukindlustuse ja SLT tervisekindlustuse tehnilised eraldised

R0220

 

S.12.02.01

Elukindlustuse ja SLT tervisekindlustuse tehnilised eraldised – riikide kaupa

R0230

 

S.13.01.01

Tulevaste brutorahavoogude prognoos

R0240

 

S.14.01.01

Elukindlustuslepingutest tulenevate kohustuste analüüs

R0250

 

S.15.01.01

Muutuvate annuiteetide garantiide kirjeldus

R0260

 

S.15.02.01

Muutuvate annuiteetide garantiide riskide maandamine

R0270

 

S.16.01.01

Teave kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud annuiteetide kohta

R0280

 

S.17.01.01

Kahjukindlustuse tehnilised eraldised

R0290

 

S.17.02.01

Kahjukindlustuse tehnilised eraldised – riikide kaupa

R0300

 

S.18.01.01

Tulevaste rahavoogude prognoos (parim hinnang – kahjukindlustus)

R0310

 

S.19.01.01

Kahjukindlustuslepingutest tulenevad nõuded

R0320

 

S.20.01.01

Tekkinud nõuete jaotuse muutus

R0330

 

S.21.01.01

Kahjumi jaotuse riskiprofiil

R0340

 

S.21.02.01

Kahjukindlustuse kindlustusriskid

R0350

 

S.21.03.01

Kahjukindlustuse kindlustusriskide jaotus – kindlustussummade kaupa

R0360

 

S.22.01.01

Pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete mõju

R0370

 

S.22.04.01

Teave intressimäärade arvutamisega seotud üleminekumeetmete kohta

R0380

 

S.22.05.01

Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise üldine arvutamine

R0390

 

S.22.06.01

Parim hinnang, rakendades volatiilsusega kohandamist – riikide ja valuutade kaupa

R0400

 

S.23.01.01

Omavahendid

R0410

 

S.23.02.01

Üksikasjalik teave omavahendite kohta tasemete kaupa

R0420

 

S.23.03.01

Omavahendite aastane muutus

R0430

 

S.23.04.01

Omavahendite kirjete loetelu

R0440

 

S.24.01.01

Omatavad osalused

R0450

 

S.25.01.01

Solventsuskapitalinõue – standardvalemit kasutavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul

R0460

 

S.25.02.01

Solventsuskapitalinõue – standardvalemit ja osalist sisemudelit kasutavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul

R0470

 

S.25.03.01

Solventsuskapitalinõue – täielikku sisemudelit kasutavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul

R0480

 

S.26.01.01

Solventsuskapitalinõue – tururisk

R0500

 

S.26.02.01

Solventsuskapitalinõue – vastaspoole makseviivituse risk

R0510

 

S.26.03.01

Solventsuskapitalinõue – elukindlustuse kindlustusrisk

R0520

 

S.26.04.01

Solventsuskapitalinõue – tervisekindlustusrisk

R0530

 

S.26.05.01

Solventsuskapitalinõue – kahjukindlustuse kindlustusrisk

R0540

 

S.26.06.01

Solventsuskapitalinõue – operatsioonirisk

R0550

 

S.26.07.01

Solventsuskapitalinõue – lihtsustused

R0560

 

S.27.01.01

Solventsuskapitalinõue – kahju- ja tervisekindlustuse katastroofirisk

R0570

 

S.28.01.01

Miinimumkapitalinõue – üksnes elukindlustus või selle edasikindlustus või üksnes kahjukindlustus või selle edasikindlustus

R0580

 

S.28.02.01

Miinimumkapitalinõue – nii elu- kui ka kahjukindlustustegevus

R0590

 

S.29.01.01

Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

R0600

 

S.29.02.01

Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi – seletatav investeeringute ja finantskohustistega

R0610

 

S.29.03.01

Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi – seletatav tehniliste eraldistega

R0620

 

S.29.04.01

Üksikasjalik analüüs perioodide kaupa – tehnilised vood vs. tehnilised eraldised

R0630

 

S.30.01.01

Fakultatiivne kindlustuskate kahju- ja elukindlustustegevuse puhul – põhiandmed

R0640

 

S.30.02.01

Fakultatiivne kindlustuskate kahju- ja elukindlustustegevuse puhul – osakaal

R0650

 

S.30.03.01

Lõppev edasikindlustusprogramm – põhiandmed

R0660

 

S.30.04.01

Lõppev edasikindlustusprogramm – osakaal

R0670

 

S.31.01.01

Edasikindlustajate osa (sealhulgas piiratud edasikindlustus ja eriotstarbelised varakogumid)

R0680

 

S.31.02.01

Eriotstarbelised varakogumid

R0690

 

S.36.01.01

Grupisisesed tehingud – omakapitali tüüpi tehingud, võlg ja vara üleandmine

R0740

 

S.36.02.01

Grupisisesed tehingud – tuletisinstrumendid

R0750

 

S.36.03.01

Grupisisesed tehingud – grupisisene edasikindlustus

R0760

 

S.36.04.01

Grupisisesed tehingud – kulude jagamine, tingimuslikud kohustised, bilansivälised kirjed ja muud kirjed

R0770

 S.01.01.02

Teabe sisu

Vormi kood

Vormi nimetus

 

C0010

S.01.02.01

Põhiteave – üldine

R0010

 

S.02.01.02

Bilanss

R0030

 

S.05.01.02

Kindlustusmaksed, nõuded ja kulud äriliinide kaupa

R0110

 

S.06.02.01

Varade loetelu

R0140

 

S.06.03.01

Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad – aluspositsioonide arvessevõtmise meetod

R0150

 

S.08.01.01

Avatud positsiooniga tuletisinstrumendid

R0170

 

S.08.02.01

Tehingud tuletisinstrumentidega

R0180

 

S.12.01.02

Elukindlustuse ja SLT tervisekindlustuse tehnilised eraldised

R0220

 

S.17.01.02

Kahjukindlustuse tehnilised eraldised

R0290

 

S.23.01.01

Omavahendid

R0410

 

S.28.01.01

Miinimumkapitalinõue – üksnes elukindlustus või selle edasikindlustus või üksnes kahjukindlustus või selle edasikindlustus

R0580

 

S.28.02.01

Miinimumkapitalinõue – nii elu- kui ka kahjukindlustustegevus

R0590

 S.01.01.03

Teabe sisu

Vormi kood

Vormi nimetus

 

C0010

S.01.02.01

Põhiteave – üldine

R0010

 

S.01.03.01

Põhiteave – Eraldatud vahendite kogumid ja kattuvusega kohandamise portfellid

R0020

 

S.02.01.02

Bilanss

R0030

 

S.23.01.01

Omavahendid

R0410

 

S.25.01.01

Solventsuskapitalinõue – standardvalemit kasutavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul

R0460

 

S.25.02.01

Solventsuskapitalinõue – standardvalemit ja osalist sisemudelit kasutavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul

R0470

 

S.25.03.01

Solventsuskapitalinõue – täielikku sisemudelit kasutavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul

R0480

 

S.28.01.01

Miinimumkapitalinõue – üksnes elukindlustus või selle edasikindlustus või üksnes kahjukindlustus või selle edasikindlustus

R0580

 

S.28.02.01

Miinimumkapitalinõue – nii elu- kui ka kahjukindlustustegevus

R0590

 S.01.01.04

Teabe sisu

Vormi kood

Vormi nimetus

 

C0010

S.01.02.04

Põhiteave – üldine

R0010

 

S.01.03.04

Põhiteave – Eraldatud vahendite kogumid ja kattuvusega kohandamise portfellid

R0020

 

S.02.01.01

Bilanss

R0030

 

S.02.02.01

Varad ja kohustised valuutade kaupa

R0040

 

S.03.01.04

Bilansivälised kirjed – üldine

R0060

 

S.03.02.04

Bilansivälised kirjed – Grupi saadud piiramata garantiide loetelu

R0070

 

S.03.03.04

Bilansivälised kirjed – Grupi antud piiramata garantiide loetelu

R0080

 

S.05.01.01

Kindlustusmaksed, nõuded ja kulud äriliinide kaupa

R0110

 

S.05.02.01

Kindlustusmaksed, nõuded ja kulud riikide kaupa

R0120

 

S.06.01.01

Kokkuvõtlik teave varade kohta

R0130

 

S.06.02.04

Varade loetelu

R0140

 

S.06.03.04

Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad – aluspositsioonide arvessevõtmise meetod

R0150

 

S.07.01.04

Struktureeritud tooted

R0160

 

S.08.01.04

Avatud positsiooniga tuletisinstrumendid

R0170

 

S.08.02.04

Tehingud tuletisinstrumentidega

R0180

 

S.09.01.04

Perioodi tulu/kasum või kahjum

R0190

 

S.10.01.04

Väärtpaberite laenuks andmise ja repotehingud

R0200

 

S.11.01.04

Tagatisena hoitavad varad

R0210

 

S.15.01.04

Muutuvate annuiteetide garantiide kirjeldus

R0260

 

S.15.02.04

Muutuvate annuiteetide garantiide riskide maandamine

R0270

 

S.22.01.04

Pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete mõju

R0370

 

S.23.01.04

Omavahendid

R0410

 

S.23.02.04

Üksikasjalik teave omavahendite kohta tasemete kaupa

R0420

 

S.23.03.04

Omavahendite aastane muutus

R0430

 

S.23.04.04

Omavahendite kirjete loetelu

R0440

 

S.25.01.04

Solventsuskapitalinõue – standardvalemit kasutavate gruppide puhul

R0460

 

S.25.02.04

Solventsuskapitalinõue – standardvalemit ja osalist sisemudelit kasutavate gruppide puhul

R0470

 

S.25.03.04

Solventsuskapitalinõue – täielikku sisemudelit kasutavate gruppide puhul

R0480

 

S.26.01.04

Solventsuskapitalinõue – tururisk

R0500

 

S.26.02.04

Solventsuskapitalinõue – vastaspoole makseviivituse risk

R0510

 

S.26.03.04

Solventsuskapitalinõue – elukindlustuse kindlustusrisk

R0520

 

S.26.04.04

Solventsuskapitalinõue – tervisekindlustusrisk

R0530

 

S.26.05.04

Solventsuskapitalinõue – kahjukindlustuse kindlustusrisk

R0540

 

S.26.06.04

Solventsuskapitalinõue – operatsioonirisk

R0550

 

S.26.07.04

Solventsuskapitalinõue – lihtsustused

R0560

 

S.27.01.04

Solventsuskapitalinõue – kahju- ja tervisekindlustuse katastroofirisk

R0570

 

S.31.01.04

Edasikindlustajate osa (sealhulgas piiratud edasikindlustus ja eriotstarbelised varakogumid)

R0680

 

S.31.02.04

Eriotstarbelised varakogumid

R0690

 

S.32.01.04

Gruppi kuuluvad ettevõtjad

R0700

 

S.33.01.04

Nõuded üksikutele kindlustus- ja edasikindlustusandjatele

R0710

 

S.34.01.04

Nõuded muudele reguleeritud ja reguleerimata finantsettevõtjatele, sealhulgas kindlustusvaldusettevõtjatele ja segafinantsvaldusettevõtjatele

R0720

 

S.35.01.04

Panus grupi tehnilistesse eraldistesse

R0730

 

S.36.01.01

Grupisisesed tehingud – omakapitali tüüpi tehingud, võlg ja vara üleandmine

R0740

 

S.36.02.01

Grupisisesed tehingud – tuletisinstrumendid

R0750

 

S.36.03.01

Grupisisesed tehingud – grupisisene edasikindlustus

R0760

 

S.36.04.01

Grupisisesed tehingud – kulude jagamine, tingimuslikud kohustised, bilansivälised kirjed ja muud kirjed

R0770

 

S.37.01.04

Riski kontsentratsioon

R0780

 S.01.01.05

Teabe sisu

Vormi kood

Vormi nimetus

 

C0010

S.01.02.04

Põhiteave – üldine

R0010

 

S.02.01.02

Bilanss

R0030

 

S.05.01.02

Kindlustusmaksed, nõuded ja kulud äriliinide kaupa

R0110

 

S.06.02.04

Varade loetelu

R0140

 

S.06.03.04

Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad – aluspositsioonide arvessevõtmise meetod

R0150

 

S.08.01.04

Avatud positsiooniga tuletisinstrumendid

R0170

 

S.08.02.04

Tehingud tuletisinstrumentidega

R0180

 

S.23.01.04

Omavahendid

R0410

 S.01.01.06

Teabe sisu

Vormi kood

Vormi nimetus

 

C0010

S.01.02.04

Põhiteave – üldine

R0010

 

S.01.03.04

Põhiteave – Eraldatud vahendite kogumid ja kattuvusega kohandamise portfellid

R0020

 

S.02.01.02

Bilanss

R0030

 

S.23.01.04

Omavahendid

R0410

 

S.25.01.04

Solventsuskapitalinõue – standardvalemit kasutavate gruppide puhul

R0460

 

S.25.02.04

Solventsuskapitalinõue – standardvalemit ja osalist sisemudelit kasutavate gruppide puhul

R0470

 

S.25.03.04

Solventsuskapitalinõue – täielikku sisemudelit kasutavate gruppide puhul

R0480

 

S.32.01.04

Gruppi kuuluvad üksused

R0700

 

S.33.01.04

Nõuded üksikutele kindlustus- ja edasikindlustusandjatele

R0710

 

S.34.01.04

Nõuded muudele reguleeritud ja reguleerimata finantsettevõtjatele, sealhulgas kindlustusvaldusettevõtjatele ja segafinantsvaldusettevõtjatele

R0720

 

SR.01.01.01

Teabe sisuEraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell / kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa

Z0010

 

Vahendite kogumi / portfelli number

Z0020

 Vormi kood

Vormi nimetus

 

C0010

SR.02.01.01

Bilanss

R0790

 

SR.12.01.01

Elukindlustuse ja SLT tervisekindlustuse tehnilised eraldised

R0800

 

SR.17.01.01

Kahjukindlustuse tehnilised eraldised

R0810

 

SR.22.02.01

Tulevaste rahavoogude prognoos (parim hinnang – kattuvusega kohandamise portfellid)

R0820

 

SR.22.03.01

Teave kattuvusega kohandamise arvutamise kohta

R0830

 

SR.25.01.01

Solventsuskapitalinõue – standardvalemit kasutavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul

R0840

 

SR.25.02.01

Solventsuskapitalinõue – standardvalemit ja osalist sisemudelit kasutavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul

R0850

 

SR.25.03.01

Solventsuskapitalinõue – täielikku sisemudelit kasutavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul

R0860

 

SR.26.01.01

Solventsuskapitalinõue – tururisk

R0870

 

SR.26.02.01

Solventsuskapitalinõue – vastaspoole makseviivituse risk

R0880

 

SR.26.03.01

Solventsuskapitalinõue – elukindlustuse kindlustusrisk

R0890

 

SR.26.04.01

Solventsuskapitalinõue – tervisekindlustusrisk

R0900

 

SR.26.05.01

Solventsuskapitalinõue – kahjukindlustuse kindlustusrisk

R0910

 

SR.26.06.01

Solventsuskapitalinõue – operatsioonirisk

R0920

 

SR.26.07.01

Solventsuskapitalinõue – lihtsustused

R0930

 

SR.27.01.01

Solventsuskapitalinõue – kahju- ja tervisekindlustuse katastroofirisk

R0940

 

SR.01.01.04

Teabe sisuEraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell / kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa

Z0010

 

Vahendite kogumi / portfelli number

Z0020

 Vormi kood

Vormi nimetus

 

C0010

SR.02.01.04

Bilanss

R0790

 

SR.25.01.01

►M1  Solventsuskapitalinõue standardvalemit kasutatavate gruppide puhul ◄

R0840

 

SR.25.02.01

►M1  Solventsuskapitalinõue standardvalemit ja osalist sisemudelit kasutatavate gruppide puhul ◄

R0850

 

SR.25.03.01

►M1  Solventsuskapitalinõue täielikku sisemudelit kasutatavate gruppide puhul ◄

R0860

 

SR.26.01.01

Solventsuskapitalinõue – tururisk

R0870

 

SR.26.02.01

Solventsuskapitalinõue – vastaspoole makseviivituse risk

R0880

 

SR.26.03.01

Solventsuskapitalinõue – elukindlustuse kindlustusrisk

R0890

 

SR.26.04.01

Solventsuskapitalinõue – tervisekindlustusrisk

R0900

 

SR.26.05.01

Solventsuskapitalinõue – kahjukindlustuse kindlustusrisk

R0910

 

SR.26.06.01

Solventsuskapitalinõue – operatsioonirisk

R0920

 

SR.26.07.01

Solventsuskapitalinõue – lihtsustused

R0930

 

SR.27.01.01

Solventsuskapitalinõue – kahju- ja tervisekindlustuse katastroofirisk

R0940

 S.01.02.01

Põhiteave – üldine

 

 

C0010

Kindlustus- või edasikindlustusandja nimi

R0010

 

Kindlustus- või edasikindlustusandja tunnuskood

R0020

 

Kindlustus- või edasikindlustusandja tunnuskoodi liik

R0030

 

Kindlustus- või edasikindlustusandja liik

R0040

 

Tegevusloa andnud riik

R0050

 

Aruandluskeel

R0070

 

Aruande esitamise kuupäev

R0080

 

▼M2

Majandusaasta lõpp

R0081

 

▼B

Aruandekuupäev

R0090

 

Aruannete korrapärane/sihtotstarbeline esitamine

R0100

 

Aruandlusvaluuta

R0110

 

Arvestusstandardid

R0120

 

Solventsuskapitalinõude arvutamise meetod

R0130

 

Kindlustus- või edasikindlustusandja parameetrite kasutamine

R0140

 

Eraldatud vahendite kogumid

R0150

 

Kattuvusega kohandamine

R0170

 

Volatiilsusega kohandamine

R0180

 

Riskivaba intressimääraga seotud üleminekumeede

R0190

 

Tehniliste eraldistega seotud üleminekumeede

R0200

 

Teabe esma- või taasesitamine

R0210

 

▼M3

Vabastus krediidikvaliteeti hindavat asutust puudutava teabe esitamisest

R0250

 

▼BS.01.02.04

Põhiteave – üldine

 

 

C0010

Osaleva ettevõtja nimi

R0010

 

Grupi tunnuskood

R0020

 

Grupi tunnuskoodi liik

R0030

 

Grupi järelevalve teostaja asukohariik

R0050

 

Teave alamgrupi kohta

R0060

 

Aruandluskeel

R0070

 

Aruande esitamise kuupäev

R0080

 

▼M2

Majandusaasta lõpp

R0081

 

▼B

Aruandekuupäev

R0090

 

Aruannete korrapärane/sihtotstarbeline esitamine

R0100

 

Aruandlusvaluuta

R0110

 

Arvestusstandardid

R0120

 

Grupi solventsuskapitalinõude arvutamise meetod

R0130

 

Grupi parameetrite kasutamine

R0140

 

Eraldatud vahendite kogumid

R0150

 

Grupi solventsuse arvutamise meetod

R0160

 

Kattuvusega kohandamine

R0170

 

Volatiilsusega kohandamine

R0180

 

Riskivaba intressimääraga seotud üleminekumeede

R0190

 

Tehniliste eraldistega seotud üleminekumeede

R0200

 

Teabe esma- või taasesitamine

R0210

 

▼M3

Vabastus krediidikvaliteeti hindavat asutust puudutava teabe esitamisest

R0250

 

▼B

S.01.03.01

Põhiteave – Eraldatud vahendite kogumid ja kattuvusega kohandamise portfellidKõigi eraldatud vahendite kogumite / kattuvusega kohandamise portfellide loetelu (kattumine lubatud)

Fondi/portfelli number

Eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli nimi

Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell / fondi ülejäänud osa

Allfondiga (eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell) eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell

Olulisus

Artikkel 304

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 Allfondiga (eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell) eraldatud vahendite kogumite / kattuvusega kohandamise portfellide loetelu

Allfondiga (eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell) eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli number

Fondi kuuluva eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli number

Allfond (eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell)

C0100

C0110

C0120

 

 

 

S.01.03.04

Põhiteave – Eraldatud vahendite kogumid ja kattuvusega kohandamise portfellidKõigi eraldatud vahendite kogumite / kattuvusega kohandamise portfellide loetelu (kattumine lubatud)

Kindlustus- või edasikindlustusandja juriidiline nimi

Kindlustus- või edasikindlustusandja tunnuskood

Kindlustus- või edasikindlustusandja tunnuskoodi liik

Fondi/portfelli number

Eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli nimi

Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell / fondi ülejäänud osa

Allfondiga (eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell) eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell

Olulisus

Artikkel 304

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 Allfondiga (eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell) eraldatud vahendite kogumite / kattuvusega kohandamise portfellide loetelu

Allfondiga (eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell) eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli number

Fondi kuuluva eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli number

Allfond (eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell)

C0100

C0110

C0120

 

 

 S.02.01.01

Bilanss

 

 

Solventsus II kohane väärtus

Kohustusliku aastaaruande väärtus

Varad

 

C0010

C0020

Firmaväärtus

R0010

 

 

Edasilükkunud soetuskulud

R0020

 

 

Immateriaalsed varad

R0030

 

 

Edasilükkunud tulumaksu varad

R0040

 

 

Pensionihüvitiste ülejääk

R0050

 

 

Materiaalne põhivara omakasutuseks

R0060

 

 

Investeeringud (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad)

R0070

 

 

Kinnisvara (v.a omakasutuseks)

R0080

 

 

Osalused seotud ettevõtjates, sealhulgas märkimisväärsed osalused

R0090

 

 

Aktsiad

R0100

 

 

Aktsiad – noteeritud

R0110

 

 

Aktsiad – noteerimata

R0120

 

 

Võlakirjad

R0130

 

 

Riigivõlakirjad

R0140

 

 

Äriühingu võlakirjad

R0150

 

 

Struktureeritud väärtpaberid

R0160

 

 

Kollateraliseeritud väärtpaberid

R0170

 

 

Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad

R0180

 

 

Tuletisinstrumendid

R0190

 

 

Muud hoiused kui raha ekvivalendid

R0200

 

 

Muud investeeringud

R0210

 

 

Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad

R0220

 

 

Laenud ja hüpoteeklaenud

R0230

 

 

Kindlustuslepingutega seotud laenud

R0240

 

 

Eraisikutele antud laenud ja hüpoteeklaenud

R0250

 

 

Muud laenud ja hüpoteeklaenud

R0260

 

 

Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad seoses järgmisega:

R0270

 

 

Kahjukindlustus ja NSLT tervisekindlustus

R0280

 

 

Kahjukindlustus, v.a tervisekindlustus

R0290

 

 

NSLT tervisekindlustus

R0300

 

 

Elukindlustus ja SLT tervisekindlustus, v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus

R0310

 

 

SLT tervisekindlustus

R0320

 

 

Elukindlustus, v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus

R0330

 

 

Investeerimisriskiga elukindlustus

R0340

 

 

Edasikindlustusvõtjatele tehtud sissemaksed

R0350

 

 

Kindlustusega seotud nõuded ja nõuded vahendajate vastu

R0360

 

 

Edasikindlustusega seotud nõuded

R0370

 

 

Nõuded (nõuded klientide vastu, mitte kindlustus)

R0380

 

 

Omaaktsiad (otse hoitavad)

R0390

 

 

Omavahendite kirjete või algkapitaliga seotud maksmisele kuuluvad summad, mis on sisse nõutud, kuid veel tasumata

R0400

 

 

Raha ja raha ekvivalendid

R0410

 

 

Muud, mujal kajastamata varad

R0420

 

 

Varad kokku

R0500

 

 

Kohustised

 

C0010

C0020

Tehnilised eraldised – kahjukindlustus

R0510

 

 

Tehnilised eraldised – kahjukindlustus (v.a tervisekindlustus)

R0520

 

 

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0530

 

 

Parim hinnang

R0540

 

 

Riskimarginaal

R0550

 

 

Tehnilised eraldised – NSLT tervisekindlustus

R0560

 

 

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0570

 

 

Parim hinnang

R0580

 

 

Riskimarginaal

R0590

 

 

Tehnilised eraldised – elukindlustus (v.a investeerimisriskiga elukindlustus)

R0600

 

 

Tehnilised eraldised – SLT tervisekindlustus

R0610

 

 

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0620

 

 

Parim hinnang

R0630

 

 

Riskimarginaal

R0640

 

 

Tehnilised eraldised – elukindlustus (v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus)

R0650

 

 

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0660

 

 

Parim hinnang

R0670

 

 

Riskimarginaal

R0680

 

 

Tehnilised eraldised – investeerimisriskiga elukindlustus

R0690

 

 

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0700

 

 

Parim hinnang

R0710

 

 

Riskimarginaal

R0720

 

 

Muud tehnilised eraldised

R0730

 

 

Tingimuslikud kohustised

R0740

 

 

Muud kui tehnilised eraldised

R0750

 

 

Pensionihüvitistega seotud kohustused

R0760

 

 

Edasikindlustajatelt saadud hoiused

R0770

 

 

Edasilükkunud tulumaksu kohustised

R0780

 

 

Tuletisinstrumendid

R0790

 

 

Krediidiasutustele võlgnetavad summad

R0800

 

 

Muud finantskohustised kui krediidiasutustele võlgnetavad summad

R0810

 

 

Kindlustuslepingutega seotud võlgnevused ja võlgnevused kindlustusvahendajatele

R0820

 

 

Edasikindlustuslepingutega seotud võlgnevused

R0830

 

 

Võlgnevused (klientidele, mitte kindlustus)

R0840

 

 

Allutatud kohustised

R0850

 

 

Põhiomavahenditesse mittekuuluvad allutatud kohustised

R0860

 

 

Põhiomavahenditesse kuuluvad allutatud kohustised

R0870

 

 

Muud, mujal kajastamata kohustised

R0880

 

 

Kohustised kokku

R0900

 

 

Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

R1000

 

 S.02.01.02

Bilanss

 

 

Solventsus II kohane väärtus

Varad

 

C0010

Firmaväärtus

R0010

 

Edasilükkunud soetuskulud

R0020

 

Immateriaalsed varad

R0030

 

Edasilükkunud tulumaksu varad

R0040

 

Pensionihüvitiste ülejääk

R0050

 

Materiaalne põhivara omakasutuseks

R0060

 

Investeeringud (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad)

R0070

 

Kinnisvara (v.a omakasutuseks)

R0080

 

Osalused seotud ettevõtjates, sealhulgas märkimisväärsed osalused

R0090

 

Aktsiad

R0100

 

Aktsiad – noteeritud

R0110

 

Aktsiad – noteerimata

R0120

 

Võlakirjad

R0130

 

Riigivõlakirjad

R0140

 

Äriühingu võlakirjad

R0150

 

Struktureeritud väärtpaberid

R0160

 

Kollateraliseeritud väärtpaberid

R0170

 

Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad

R0180

 

Tuletisinstrumendid

R0190

 

Muud hoiused kui raha ekvivalendid

R0200

 

Muud investeeringud

R0210

 

Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad

R0220

 

Laenud ja hüpoteeklaenud

R0230

 

Kindlustuslepingutega seotud laenud

R0240

 

Eraisikutele antud laenud ja hüpoteeklaenud

R0250

 

Muud laenud ja hüpoteeklaenud

R0260

 

Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad seoses järgmisega:

R0270

 

Kahjukindlustus ja NSLT tervisekindlustus

R0280

 

Kahjukindlustus, v.a tervisekindlustus

R0290

 

NSLT tervisekindlustus

R0300

 

Elukindlustus ja SLT tervisekindlustus, v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus

R0310

 

SLT tervisekindlustus

R0320

 

Elukindlustus, v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus

R0330

 

Investeerimisriskiga elukindlustus

R0340

 

Edasikindlustusvõtjatele tehtud sissemaksed

R0350

 

Kindlustusega seotud nõuded ja nõuded vahendajate vastu

R0360

 

Edasikindlustusega seotud nõuded

R0370

 

Nõuded (nõuded klientide vastu, mitte kindlustus)

R0380

 

Omaaktsiad (otse hoitavad)

R0390

 

Omavahendite kirjete või algkapitaliga seotud maksmisele kuuluvad summad, mis on sisse nõutud, kuid veel tasumata

R0400

 

Raha ja raha ekvivalendid

R0410

 

Muud, mujal kajastamata varad

R0420

 

Varad kokku

R0500

 

Kohustised

 

C0010

Tehnilised eraldised – kahjukindlustus

R0510

 

Tehnilised eraldised – kahjukindlustus (v.a tervisekindlustus)

R0520

 

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0530

 

Parim hinnang

R0540

 

Riskimarginaal

R0550

 

Tehnilised eraldised – NSLT tervisekindlustus

R0560

 

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0570

 

Parim hinnang

R0580

 

Riskimarginaal

R0590

 

Tehnilised eraldised – elukindlustus (v.a investeerimisriskiga elukindlustus)

R0600

 

Tehnilised eraldised – SLT tervisekindlustus

R0610

 

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0620

 

Parim hinnang

R0630

 

Riskimarginaal

R0640

 

Tehnilised eraldised – elukindlustus (v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus)

R0650

 

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0660

 

Parim hinnang

R0670

 

Riskimarginaal

R0680

 

Tehnilised eraldised – investeerimisriskiga elukindlustus

R0690

 

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0700

 

Parim hinnang

R0710

 

Riskimarginaal

R0720

 

Muud tehnilised eraldised

R0730

 

Tingimuslikud kohustised

R0740

 

Muud kui tehnilised eraldised

R0750

 

Pensionihüvitistega seotud kohustused

R0760

 

Edasikindlustajatelt saadud hoiused

R0770

 

Edasilükkunud tulumaksu kohustised

R0780

 

Tuletisinstrumendid

R0790

 

Krediidiasutustele võlgnetavad summad

R0800

 

Muud finantskohustised kui krediidiasutustele võlgnetavad summad

R0810

 

Kindlustuslepingutega seotud võlgnevused ja võlgnevused kindlustusvahendajatele

R0820

 

Edasikindlustuslepingutega seotud võlgnevused

R0830

 

Võlgnevused (klientidele, mitte kindlustus)

R0840

 

Allutatud kohustised

R0850

 

Põhiomavahenditesse mittekuuluvad allutatud kohustised

R0860

 

Põhiomavahenditesse kuuluvad allutatud kohustised

R0870

 

Muud, mujal kajastamata kohustised

R0880

 

Kohustised kokku

R0900

 

Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

R1000

 

SR.02.01.01

BilanssEraldatud vahendite kogum või ülejäänud osa

Z0020

 

Fondi number

Z0030

  

 

Solventsus II kohane väärtus

Kohustusliku aastaaruande väärtus

Varad

 

C0010

C0020

Firmaväärtus

R0010

 

 

Edasilükkunud soetuskulud

R0020

 

 

Immateriaalsed varad

R0030

 

 

Edasilükkunud tulumaksu varad

R0040

 

 

Pensionihüvitiste ülejääk

R0050

 

 

Materiaalne põhivara omakasutuseks

R0060

 

 

Investeeringud (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad)

R0070

 

 

Kinnisvara (v.a omakasutuseks)

R0080

 

 

Osalused seotud ettevõtjates, sealhulgas märkimisväärsed osalused

R0090

 

 

Aktsiad

R0100

 

 

Aktsiad – noteeritud

R0110

 

 

Aktsiad – noteerimata

R0120

 

 

Võlakirjad

R0130

 

 

Riigivõlakirjad

R0140

 

 

Äriühingu võlakirjad

R0150

 

 

Struktureeritud väärtpaberid

R0160

 

 

Kollateraliseeritud väärtpaberid

R0170

 

 

Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad

R0180

 

 

Tuletisinstrumendid

R0190

 

 

Muud hoiused kui raha ekvivalendid

R0200

 

 

Muud investeeringud

R0210

 

 

Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad

R0220

 

 

Laenud ja hüpoteeklaenud

R0230

 

 

Kindlustuslepingutega seotud laenud

R0240

 

 

Eraisikutele antud laenud ja hüpoteeklaenud

R0250

 

 

Muud laenud ja hüpoteeklaenud

R0260

 

 

Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad seoses järgmisega:

R0270

 

 

Kahjukindlustus ja NSLT tervisekindlustus

R0280

 

 

Kahjukindlustus, v.a tervisekindlustus

R0290

 

 

NSLT tervisekindlustus

R0300

 

 

Elukindlustus ja SLT tervisekindlustus, v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus

R0310

 

 

SLT tervisekindlustus

R0320

 

 

Elukindlustus, v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus

R0330

 

 

Investeerimisriskiga elukindlustus

R0340

 

 

Edasikindlustusvõtjatele tehtud sissemaksed

R0350

 

 

Kindlustusega seotud nõuded ja nõuded vahendajate vastu

R0360

 

 

Edasikindlustusega seotud nõuded

R0370

 

 

Nõuded (nõuded klientide vastu, mitte kindlustus)

R0380

 

 

Omaaktsiad (otse hoitavad)

R0390

 

 

Omavahendite kirjete või algkapitaliga seotud maksmisele kuuluvad summad, mis on sisse nõutud, kuid veel tasumata

R0400

 

 

Raha ja raha ekvivalendid

R0410

 

 

Muud, mujal kajastamata varad

R0420

 

 

Varad kokku

R0500

 

 

Kohustised

 

C0010

C0020

Tehnilised eraldised – kahjukindlustus

R0510

 

 

Tehnilised eraldised – kahjukindlustus (v.a tervisekindlustus)

R0520

 

 

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0530

 

 

Parim hinnang

R0540

 

 

Riskimarginaal

R0550

 

 

Tehnilised eraldised – NSLT tervisekindlustus

R0560

 

 

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0570

 

 

Parim hinnang

R0580

 

 

Riskimarginaal

R0590

 

 

Tehnilised eraldised – elukindlustus (v.a investeerimisriskiga elukindlustus)

R0600

 

 

Tehnilised eraldised – SLT tervisekindlustus

R0610

 

 

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0620

 

 

Parim hinnang

R0630

 

 

Riskimarginaal

R0640

 

 

Tehnilised eraldised – elukindlustus (v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus)

R0650

 

 

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0660

 

 

Parim hinnang

R0670

 

 

Riskimarginaal

R0680

 

 

Tehnilised eraldised – investeerimisriskiga elukindlustus

R0690

 

 

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0700

 

 

Parim hinnang

R0710

 

 

Riskimarginaal

R0720

 

 

Muud tehnilised eraldised

 

 

 

Tingimuslikud kohustised

R0740

 

 

Muud kui tehnilised eraldised

R0750

 

 

Pensionihüvitistega seotud kohustused

R0760

 

 

Edasikindlustajatelt saadud hoiused

R0770

 

 

Edasilükkunud tulumaksu kohustised

R0780

 

 

Tuletisinstrumendid

R0790

 

 

Krediidiasutustele võlgnetavad summad

R0800

 

 

Muud finantskohustised kui krediidiasutustele võlgnetavad summad

R0810

 

 

Kindlustuslepingutega seotud võlgnevused ja võlgnevused kindlustusvahendajatele

R0820

 

 

Edasikindlustuslepingutega seotud võlgnevused

R0830

 

 

Võlgnevused (klientidele, mitte kindlustus)

R0840

 

 

Allutatud kohustised

R0850

 

 

Põhiomavahenditesse mittekuuluvad allutatud kohustised

R0860

 

 

Põhiomavahenditesse kuuluvad allutatud kohustised

R0870

 

 

Muud, mujal kajastamata kohustised

R0880

 

 

Kohustised kokku

R0900

 

 

Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

R1000

 

 S.02.02.01

Varad ja kohustised valuutade kaupa

 

 

 

 

 

 

Valuutad

 

 

 

 

 

 

C0010

Valuuta tähis

 

 

 

 

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kõigi valuutade koguväärtus

Solventsus II aruandlusvaluuta väärtus

Muude ülejäänud valuutade väärtus

 

Oluliste valuutade väärtus

 

 

C0020

C0030

C0040

 

C0050

Varad

 

 

 

 

 

 

 

Investeeringud (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad)

R0020

 

 

 

 

 

Muud varad: materiaalne põhivara omakasutuseks, raha ja raha ekvivalendid, kindlustuslepingutega seotud laenud, eraisikutele antud laenud ja hüpoteeklaenud ning muud laenud ja hüpoteeklaenud (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingud)

R0030

 

 

 

 

 

Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad

R0040

 

 

 

 

 

Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad

R0050

 

 

 

 

 

Edasikindlustusvõtjatele tehtud sissemaksed, kindlustusega seotud nõuded ja nõuded vahendajate vastu ning edasikindlustusega seotud nõuded

R0060

 

 

 

 

 

Muud varad:

R0070

 

 

 

 

 

Varad kokku

R0100

 

 

 

 

 

Kohustised

 

 

 

 

 

 

 

Tehnilised eraldised (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingud)

R0110

 

 

 

 

 

Tehnilised eraldised (investeerimisriskiga elukindlustuslepingud)

R0120

 

 

 

 

 

Edasikindlustajatelt saadud hoiused ning kindlustuslepingutega seotud võlgnevused, võlgnevused kindlustusvahendajate ees ning edasikindlustusega seotud võlgnevused

R0130

 

 

 

 

 

Tuletisinstrumendid

R0140

 

 

 

 

 

Finantskohustised

R0150

 

 

 

 

 

Tingimuslikud kohustised

R0160

 

 

 

 

 

Muud kohustised

R0170

 

 

 

 

 

Kohustised kokku

R0200

 

 

 

 

 S.03.01.01

Bilansivälised kirjed – üldine

 

 

Maksimaalne väärtus

Garantii / tagatise / tingimuslike kohustiste väärtus

Nende varade väärtus, mille jaoks tagatist hoitakse

Nende kohustiste väärtus, millele tagatis antakse

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

Kindlustus- või edasikindlustusandja antud garantiid, sealhulgas akreditiivid

R0010

 

 

 

 

millest garantiid, sealhulgas samasse gruppi kuuluvatele teistele ettevõtjatele antud akreditiivid

R0020

 

 

 

 

Kindlustus- või edasikindlustusandja saadud garantiid, sealhulgas akreditiivid

R0030

 

 

 

 

millest garantiid, sealhulgas samasse gruppi kuuluvatelt teistelt ettevõtjatelt saadud akreditiivid

R0040

 

 

 

 

Hoitud tagatis

 

 

 

 

 

Antud laenude või ostetud võlakirjade tagatis

R0100

 

 

 

 

Tuletisinstrumentide jaoks hoitud tagatis

R0110

 

 

 

 

Üle antud tehniliste eraldiste jaoks edasikindlustaja panditud varad

R0120

 

 

 

 

Muu hoitud tagatis

R0130

 

 

 

 

Muu hoitud tagatis

R0200

 

 

 

 

Antud tagatis

 

 

 

 

 

Saadud laenudele või emiteeritud võlakirjadele antud tagatis

R0210

 

 

 

 

Tuletisinstrumentidele antud tagatis

R0220

 

 

 

 

Edasikindlustusvõtjatele tehniliste eraldiste jaoks panditud varad (aktsepteeritud edasikindlustus)

R0230

 

 

 

 

Muu antud tagatis

R0240

 

 

 

 

Antud tagatis kokku

R0300

 

 

 

 

Tingimuslikud kohustised

 

 

 

 

 

Tingimuslikud kohustised, mida Solventsus II kohane bilanss ei hõlma

R0310

 

 

 

 

millest tingimuslikud kohustised sama grupi üksuste ees

R0320

 

 

 

 

Solventsus II kohases bilansis esitatud tingimuslikud kohustised

R0330

 

 

 

 

Tingimuslikud kohustised kokku

R0400

 

 

 

 S.03.01.04

Bilansivälised kirjed – üldine

 

 

Maksimaalne väärtus

Garantii / tagatise / tingimuslike kohustiste väärtus

Nende varade väärtus, mille jaoks tagatist hoitakse

Nende kohustiste väärtus, millele tagatis antakse

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

Grupi antud garantiid, sealhulgas akreditiivid

R0010

 

 

 

 

Grupi saadud garantiid, sealhulgas akreditiivid

R0030

 

 

 

 

Hoitud tagatis

 

 

 

 

 

Antud laenude või ostetud võlakirjade tagatis

R0100

 

 

 

 

Tuletisinstrumentide jaoks hoitud tagatis

R0110

 

 

 

 

Üle antud tehniliste eraldiste jaoks edasikindlustaja panditud varad

R0120

 

 

 

 

Muu hoitud tagatis

R0130

 

 

 

 

Muu hoitud tagatis

R0200

 

 

 

 

Antud tagatis

 

 

 

 

 

Saadud laenudele või emiteeritud võlakirjadele antud tagatis

R0210

 

 

 

 

Tuletisinstrumentidele antud tagatis

R0220

 

 

 

 

Edasikindlustusvõtjatele tehniliste eraldiste jaoks panditud varad (aktsepteeritud edasikindlustus)

R0230

 

 

 

 

Muu antud tagatis

R0240

 

 

 

 

Antud tagatis kokku

R0300

 

 

 

 

Tingimuslikud kohustised

 

 

 

 

 

Tingimuslikud kohustised, mida Solventsus II kohane bilanss ei hõlma

R0310

 

 

 

 

Solventsus II kohases bilansis esitatud tingimuslikud kohustised

R0330

 

 

 

 

Tingimuslikud kohustised kokku

R0400

 

 

 

 S.03.02.01

Bilansivälised kirjed – kindlustus- või edasikindlustusandja saadud piiramata garantiide loetelu

Garantii tunnuskood

Garantiiandja nimi

Garantiiandja tunnuskood

Garantiiandja tunnuskoodi liik

Samasse gruppi kuuluv garantiiandja

Garantii jõustumise käivitavad sündmused

Garantii jõustumise käivitavad spetsiifilised sündmused

Garantii jõustumise kuupäev

Lisaomavahendid

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 S.03.02.04

Bilansivälised kirjed – Grupi saadud piiramata garantiide loetelu

Garantii tunnuskood

Garantiiandja nimi

Garantiiandja tunnuskood

Garantiiandja tunnuskoodi liik

Garantii jõustumise käivitavad sündmused

Garantii jõustumise käivitavad spetsiifilised sündmused

Garantii jõustumise kuupäev

Lisaomavahendid

C0010

C0020

C0030

C0040

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 S.03.03.01

Bilansivälised kirjed – kindlustus- või edasikindlustusandja antud piiramata garantiide loetelu

Garantii tunnuskood

Garantiisaaja nimi

Garantiisaaja tunnuskood

Garantiisaaja tunnuskoodi liik

Samasse gruppi kuuluv garantiisaaja

Garantii jõustumise käivitavad sündmused

Hinnang garantii maksimaalsele väärtusele

Garantii jõustumise käivitavad spetsiifilised sündmused

Garantii jõustumise kuupäev

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 S.03.03.04

Bilansivälised kirjed – Grupi antud piiramata garantiide loetelu

Garantii tunnuskood

Garantiisaaja nimi

Garantiisaaja tunnuskood

Garantiisaaja tunnuskoodi liik

Garantii jõustumise käivitavad sündmused

Hinnang garantii maksimaalsele väärtusele

Garantii jõustumise käivitavad spetsiifilised sündmused

Garantii jõustumise kuupäev

C0010

C0020

C0030

C0040

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

S.04.01.01

Tegevus riikide kaupa 

 

Äriliin

Z0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kindlustus- või edasikindlustusandja

Kõike EMP riigid

EMP-välistes riikides asuvate filiaalide tegevus kokku

 

 

Kindlustus- või edasikindlustusandja tegevus päritoluriigis

Kindlustus- või edasikindlustusandja teenuste osutamise vabaduse kohane tegevus muudes EMP riikides kui päritoluriik.

EMP riigis asuva filiaali teenuste osutamise vabaduse kohane tegevus päritoluriigis.

EMP riikides asuvate filiaalide tegevus nende asukohariikides kokku

EMP riikides asuvate filiaalide teenuste osutamise vabaduse kohane tegevus kokku

Kindlustus- või edasikindlustusandja ja kõigi EMP riikides asuvate filiaalide teenuste osutamise vabaduse kohane tegevus kokku

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

Riik

R0010

 

 

 

 

 

 

 

Kindlustusmaksed

R0020

 

 

 

 

 

 

 

Tekkinud nõuded

R0030

 

 

 

 

 

 

 

Komisjonitasud

R0040

 

 

 

 

 

 

  

 

EMP riikide kaupa

Oluliste EMP-väliste riikide kaupa

 

 

EMP riigis asuva filiaali tegevus asjaomases riigis

EMP riigis asuva filiaali teenuste osutamise vabaduse kohane tegevus asjaomases riigis

Kindlustus- või edasikindlustusandja või tema EMP riigis asuva filiaali teenuste osutamise vabanduse kohane tegevus asjaomases riigis

EMP riigis asuva filiaali tegevus asjaomases riigis

EMP riigis asuva filiaali teenuste osutamise vabaduse kohane tegevus asjaomases riigis

Kindlustus- või edasikindlustusandja või tema EMP riigis asuva filiaali teenuste osutamise vabanduse kohane tegevus asjaomases riigis

Olulistes EMP-välistes riikides asuvate filiaalide tegevus

 

 

C0080

C0090

C0100

 

C0110

 

Riik

R0010

 

 

 

 

Kindlustusmaksed

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekkinud nõuded

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisjonitasud

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 S.04.02.01

Teave Solventsus II direktiivi I lisa A osa liigi 10 kohta, välja arvatud vedaja vastutus

 

 

Kindlustus- või edasikindlustusandja

EMP riikide kaupa

 

 

Teenuste osutamise vabadus

Filiaal

Teenuste osutamise vabadus

Filiaal

Teenuste osutamise vabadus

 

 

C0010

C0020

C0030

 

Riik

R0010

 

 

 

 

 

Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustuse nõuete sagedus (v.a vedaja vastutus)

R0020

 

 

 

 

 

Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustuse nõuete keskmine kulu (v.a vedaja vastutus)

R0030

 

 

 

 

 

S.05.01.01

Kindlustusmaksed, nõuded ja kulud äriliinide kaupa 

 

Äriliin: kahjukindlustuslepingutest ja kahjukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused (otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustustegevus)

 

 

Ravikulukindlustus

Sissetuleku kaotuse kindlustus

Tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus

Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus

Maismaasõidukite kindlustus

Merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus

Tule- ja muu varakahju kindlustus

Üldine vastutuskindlustus

Krediidi- ja garantiikindlustus

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Kindlustusmaksed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – otsekindlustustegevus

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustajate osa

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teenitud kindlustusmaksed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – otsekindlustustegevus

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustajate osa

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekkinud nõuded

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – otsekindlustustegevus

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustajate osa

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muude tehniliste eraldiste muutused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – otsekindlustustegevus

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustajate osa

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M1 

 

Äriliin: kahjukindlustuslepingutest ja kahjukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused (otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus)

Äriliin:

aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

Kokku

 

 

Õigusabikulude kindlustus

Abistamisteenuste kindlustus

Muude finantskahjude kindlustus

Tervisekindlustus

Isikukahjude kindlustus

Merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus

Varakindlustus

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Kindlustusmaksed

 

 

Bruto – otsekindlustustegevus

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustajate osa

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Teenitud kindlustusmaksed

 

 

Bruto – otsekindlustustegevus

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustajate osa

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekkinud nõuded

 

 

Bruto – otsekindlustustegevus

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustajate osa

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

Muude tehniliste eraldiste muutused

 

 

Bruto – otsekindlustustegevus

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustajate osa

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

▼B 

 

Äriliin: kahjukindlustuslepingust tulenevad kohustused

 

 

Ravikulukindlustus

Sissetuleku kaotuse kindlustus

Tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus

Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus

Maismaasõidukite kindlustus

Merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus

Tule- ja muu varakahju kindlustus

Üldine vastutuskindlustus

Krediidi- ja garantiikindlustus

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Tekkinud kulud

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halduskulud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – otsekindlustustegevus

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustajate osa

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeeringute haldamise kulud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – otsekindlustustegevus

R0710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

R0720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0730

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustajate osa

R0740

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kahjukäsitluskulud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – otsekindlustustegevus

R0810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

R0820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0830

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustajate osa

R0840

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soetuskulud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – otsekindlustustegevus

R0910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

R0920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustajate osa

R0940

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üldkulud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – otsekindlustustegevus

R1010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

R1020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

R1030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustajate osa

R1040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muud kulud

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulud kokku

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Äriliin: kahjukindlustuslepingust tulenevad kohustused

Äriliin: aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustustegevus

Kokku

 

 

Õigusabikulude kindlustus

Abistamisteenuste kindlustus

Muude finantskahjude kindlustus

Tervisekindlustus

Isikukahjude kindlustus

Merenduse lennunduse ja transpordi kindlustus

Vara

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Tekkinud kulud

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

Halduskulud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – otsekindlustustegevus

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustajate osa

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0700

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeeringute haldamise kulud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – otsekindlustustegevus

R0710

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

R0720

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0730

 

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustajate osa

R0740

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0800

 

 

 

 

 

 

 

 

Kahjukäsitluskulud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – otsekindlustustegevus

R0810

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

R0820

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0830

 

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustajate osa

R0840

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0900

 

 

 

 

 

 

 

 

Soetuskulud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – otsekindlustustegevus

R0910

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

R0920

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0930

 

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustajate osa

R0940

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1000

 

 

 

 

 

 

 

 

Üldkulud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – otsekindlustustegevus

R1010

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

R1020

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

R1030

 

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustajate osa

R1040

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1100

 

 

 

 

 

 

 

 

Muud kulud

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulud kokku

R1300

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Äriliin: elukindlustuslepingust tulenevad kohustused

Elukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused

Kokku

 

 

Tervisekindlustus

Kasumiosalusega kindlustus

Investeerimisriskiga elukindlustus

Muu elukindlustus

Kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja tervisekindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud annuiteedid

Kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja muude kui tervisekindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud annuiteedid

Tervisekindlustuse edasikindlustus

Elukindlustuse edasikindlustus

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Kindlustusmaksed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R1410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustajate osa

R1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teenitud kindlustusmaksed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R1510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustajate osa

R1520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekkinud nõuded

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R1610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustajate osa

R1620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muude tehniliste eraldiste muutused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R1710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustajate osa

R1720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1800