EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015R0504-20180807

Consolidated text: Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/504, 11. märts 2015 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 167/2013 seoses põllu- ja metsamajandusmasinate tüübikinnituse ja turujärelevalve suhtes kohaldatavate haldusnõuetega (EMPs kohaldatav tekst)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/504/2018-08-07

02015R0504 — ET — 07.08.2018 — 003.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/504,

11. märts 2015,

millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 167/2013 seoses põllu- ja metsamajandusmasinate tüübikinnituse ja turujärelevalve suhtes kohaldatavate haldusnõuetega

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 085 28.3.2015, lk 1)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/1789, 7. september 2016,

  L 277

60

13.10.2016

►M2

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/128, 25. jaanuar 2018,

  L 22

16

26.1.2018

►M3

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/986, 3. aprill 2018,

  L 182

16

18.7.2018
▼B

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/504,

11. märts 2015,

millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 167/2013 seoses põllu- ja metsamajandusmasinate tüübikinnituse ja turujärelevalve suhtes kohaldatavate haldusnõuetega

(EMPs kohaldatav tekst)Artikkel 1

Reguleerimisese

Määruses sätestatakse määruse (EL) nr 167/2013 artiklis 68 osutatud rakendusmeetmed, et luua ühtsed tingimused haldusnõuete rakendamiseks seoses uute põllu- ja metsamajandusmasinate ning nende jaoks projekteeritud ja ehitatud süsteemide, osiste ja eraldi seadiste tüübikinnituse jaoks, samuti selliste osade või lisaseadiste turulelaskmise ja kasutuselevõtmise jaoks, mis võivad kujutada endast tõsist ohtu masina ohutuse või keskkonnatoime seisukohalt oluliste süsteemide nõuetekohasele toimimisele.

Artikkel 2

Teatise ja teatmiku vorm

ELi tüübikinnitust taotlevad tootjad peavad esitama määruse (EL) nr 167/2013 artikli 22 lõikes 1 ja lõike 2 punktis a osutatud teatise ja teatmiku, mis vastavad käesoleva määruse I lisas esitatud vormile.

Artikkel 3

Masina pardadiagnostika-, remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust kinnitava tootjatõendi vorm

ELi tüübikinnitust taotlevad tootjad, kelle suhtes kehtib määruse (EL) nr 167/2013 artikli 53 lõige 1, peavad kinnitusasutusele esitama nimetatud määruse artikli 53 lõikes 8 sätestatud teatise masina pardadiagnostika-, remondi- ja hooldusteabe kättesaadavuse kohta, mis vastab käesoleva määruse II lisas esitatud vormile.

Artikkel 4

Vastavussertifikaadi vormid

Tootja esitab määruse (EL) nr 167/2013 artikli 33 lõikes 1 osutatud vastavussertifikaadi, mis vastab käesoleva määruse III lisas esitatud vormile.

Artikkel 5

Kohustusliku andmesildi ja ELi tüübikinnitustähise näidised

Tootja esitab määruse (EL) nr 167/2013 artikli 34 lõigetes 1 ja 2 osutatud andmesildi ja ELi tüübikinnitustähise, mis vastab käesoleva määruse IV lisas esitatud näidisele.

Artikkel 6

ELi tüübikinnitustunnistuse vormid

Kinnitusasutus väljastab määruse (EL) nr 167/2013 artikli 25 lõikes 1 nimetatud ELi tüübikinnitustunnistuse, mis vastab käesoleva määruse V lisas esitatud vormile.

Artikkel 7

ELi tüübikinnitustunnistuste numeratsioonisüsteem

ELi tüübikinnitustunnistused nummerdatakse kooskõlas VI lisaga.

Artikkel 8

Katsetulemuste lehe vorm

Kinnitusasutus väljastab määruse (EL) nr 167/2013 artikli 25 lõike 3 punktis a nimetatud katsetulemuste lehe, mis vastab käesoleva määruse VII lisas esitatud vormile.

Artikkel 9

Katsearuande vorm

1.  Määruse (EL) nr 167/2013 artikli 27 lõikes 1 osutatud katsearuande vorm peab vastama käesoleva määruse VIII lisas sätestatud üldnõuetele.

2.  Määruse (EL) nr 167/2013 kohases tüübikinnituses tunnustatakse teatud osiste ja eraldi seadiste katsearuandeid, mis on väljastatud direktiivi 2003/37/EÜ, direktiivi 2007/46/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 97/68/EÜ, määruse (EL) nr 595/2009 sätete või määruse (EL) nr 167/2013 XIII peatükis osutatud rahvusvaheliste eeskirjade ja selle määruse alusel vastu võetud delegeeritud ja rakendusaktide kohaselt, tingimusel, et põhinõuded ega katsekorra suhtes kohaldatavad nõuded ei ole pärast katse tegemist muutunud. Neile tingimustele vastavad katsearuanded loetletakse käesoleva määruse VIII lisas.

Artikkel 10

Loetelu osadest või lisaseadistest, mis võivad kujutada endast tõsist ohtu oluliste süsteemide nõuetekohasele toimimisele

Määruse (EL) nr 167/2013 artikli 45 lõikes 2 sätestatud loetelu osadest ja lisaseadistest, mis võivad kujutada endast tõsist ohtu masina turvalisuse või keskkonnatoime seisukohalt oluliste süsteemide nõuetekohasele toimimisele, on esitatud käesoleva määruse IX lisas.

Artikkel 11

Selliste osade ja lisaseadiste turulelaskmise ja kasutuselevõtmise loa vorm, mis võivad kujutada endast tõsist ohtu oluliste süsteemide nõuetekohasele toimimisele

Kooskõlas käesoleva määruse X lisas esitatud näidisega väljastab kinnitusasutus määruse (EL) nr 167/2013 artikli 46 lõikes 2 sätestatud turulelaskmise ja kasutuselevõtmise loa osadele ja lisaseadistele, mis võivad kujutada endast tõsist ohtu masina turvalisuse või keskkonnatoime seisukohalt oluliste süsteemide nõuetekohasele toimimisele.

Artikkel 12

Selliste osade ja lisaseadiste turulelaskmise ja kasutuselevõtmise lubade numeratsioonisüsteem, mis võivad kujutada endast tõsist ohtu oluliste süsteemide nõuetekohasele toimimisele

Selliste osade ja lisaseadiste turulelaskmise ja kasutuselevõtmise load, mis võivad kujutada endast tõsist ohtu masina turvalisuse või keskkonnatoime seisukohalt oluliste süsteemide nõuetekohasele toimimisele, nummerdatakse kooskõlas XI lisaga.

▼M3

Artikkel 12a

Mootoritega seotud üleminekusätted

Enne 1. jaanuari 2018 võialamkategooriate NRE-v-5 ja NRE-c-5 mootorite puhul enne 1. jaanuari 2019 tüübikinnituse saanud mootorite suhtes kohaldatakse jätkuvalt käesoleva määruse järgmisi sätteid 6. augustil 2018 kehtiva redaktsiooni kohaselt.

 I lisa A osa;

 I lisa B osa punkt 4.2;

 I lisa B osa punkti 5 alapunktid 2.2.2, 2.5–2.5.4.2, 5.2–5.5 ja 6–8.22.4.2;

 I lisa liited 1–9;

 I lisa 10. liite punkt 2.2.2;

 I lisa liited 11–14;

 I lisa 15. liite punkt 2.2.2;

 I lisa liited 16–23;

 I lisa, teatist käsitlevad selgitavad märkused (6), (7), (9), (12), (24), (26), (29), (39), (40), (49) ja (56);

 II lisa punkt 2.1.1;

 II lisa, II lisaga seotud selgitav märkus (4);

 III lisa 1. liite 2. osa 1. näidis, kanded pealkirja all: „Üldised jõuseadme karakteristikud”;

 III lisa 1. liite 2. osa 1. näidis, kanded pealkirja all: „Mootor”;

 III lisa 1. liite 2. osa 1. näidis, tekst pealkirja all: „Heitgaaside mõõtmise tulemused (sh halvendustegur)”, esimese lõigu teine ja neljas taane;

 III lisa 1. liite 2. osa 1. näidis, tekst pealkirja all: „Heitgaaside mõõtmise tulemused (sh halvendustegur)”, tabel;

 III lisa 1. liide, 1. liitega seotud selgitavad märkused, välja arvatud selgitav märkus (32);

 IV lisa:

 V lisa 2. liide, 2. liitega seotud selgitavad märkused;

 V lisa 4. liide;

 V lisa 5. liide;

 VII lisa 1. liide, välja arvatud punkt 1 ja punkti 2 all oleva teksti esimene taane;

 VIII lisa, välja arvatud punktis 3.2 esitatud tabeli 8–1, teine rida.

▼B

Artikkel 13

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2016.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
LISADE LOETELULisa number

Lisa pealkiri

I

Teatise ja teatmiku vorm

II

Masina pardadiagnostika-, remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust kinnitava tootjatõendi vorm

III

Vastavussertifikaadi vormid

IV

Kohustusliku andmesildi ja ELi tüübikinnitustähise näidised

V

ELi tüübikinnitustunnistuse vormid

VI

ELi tüübikinnitustunnistuste numeratsioonisüsteem

VII

Katsetulemuste lehe vorm

VIII

Katsearuande vorm

IX

Loetelu osadest või lisaseadistest, mis võivad kujutada endast tõsist ohtu oluliste süsteemide nõuetekohasele toimimisele

X

Selliste osade ja lisaseadiste turulelaskmise ja kasutuselevõtmise loa vorm, mis võivad kujutada endast tõsist ohtu oluliste süsteemide nõuetekohasele toimimisele

XI

Selliste osade ja lisaseadiste turulelaskmise ja kasutuselevõtmise lubade numeratsioonisüsteem, mis võivad kujutada endast tõsist ohtu oluliste süsteemide nõuetekohasele toimimisele
I LISA

Teatise ja teatmiku vormLiidete loetelu

Liite number

Liite pealkiri

1

Näidisteatis mootori/mootoritüüpkonna paigaldamise süsteemi (või selle süsteemiga seoses masinatüübi) ELi tüübikinnituse jaoks

2

Näidisteatis välise mürataseme süsteemi (või selle süsteemiga seoses masinatüübi) ELi tüübikinnituse jaoks

3

Näidisteatis mootori/mootoritüüpkonna kui osise või eraldi seadise ELi tüübikinnituse jaoks

4

Näidisteatis juhi teavitamise süsteemi (või selle süsteemiga seoses masinatüübi) ELi tüübikinnituse jaoks

5

Näidisteatis valgustus- ja valgussignaalseadiste paigaldamise süsteemi (või selle süsteemiga seoses masinatüübi) ELi tüübikinnituse jaoks

6

Näidisteatis elektromagnetilise kokkusobivuse tagamise süsteemi (või selle süsteemiga seoses masinatüübi) ELi tüübikinnituse jaoks

7

Näidisteatis helisignaalseadis(t)e paigaldamise süsteemi (või selle süsteemiga seoses masinatüübi) ELi tüübikinnituse jaoks

▼M1

8

Näidisteatis tahavaatepeegli paigaldamise süsteemi (või selle süsteemiga seoses masinatüübi) ELi tüübikinnituse jaoks

▼B

9

Näidisteatis roomikmasina veermiku paigaldamise süsteemi (või selle süsteemiga seoses masinatüübi) ELi tüübikinnituse jaoks

▼M3

10

Näidisteatis elektriliste või elektrooniliste alakoostude elektromagnetilise kokkusobivuse tagamise osise/eraldi seadise ELi tüübikinnituse jaoks

▼B

11

Näidisteatis lisaraskuse kui osise või eraldi seadise ELi tüübikinnituse jaoks

12

Näidisteatis külgmise ja/või tagumise allasõidutõkke kui osise või eraldi seadise ELi tüübikinnituse jaoks

13

Näidisteatis rehvi kui osise ELi tüübikinnituse jaoks

14

Näidisteatis mehaanilise haakeseadise kui osise või eraldi seadise ELi tüübikinnituse jaoks

15

Näidisteatis pidurisüsteemi (või selle süsteemiga seoses masinatüübi) ELi tüübikinnituse jaoks

16

Näidisteatis juhi mürakaitse süsteemi (või selle süsteemiga seoses masinatüübi) ELi tüübikinnituse jaoks

17

Näidisteatis turvavöö kinnitussüsteemi (või selle süsteemiga seoses masinatüübi) ELi tüübikinnituse jaoks

18

Näidisteatis ohtlike ainete eest kaitsmise süsteemi (või selle süsteemiga seoses masinatüübi) ELi tüübikinnituse jaoks

19

Näidisteatis ümbermineku kaitsekonstruktsiooni kui eraldi seadise ELi tüübikinnituse jaoks

20

Näidisteatis langevate esemete eest kaitsva konstruktsiooni kui eraldi seadise ELi tüübikinnituse jaoks

21

Näidisteatis juhiistme kui osise või eraldi seadise ELi tüübikinnituse jaoks

22

Näidisteatis turvavöö kui osise või eraldi seadise ELi tüübikinnituse jaoks

23

Näidisteatis läbistavate esemete eest kaitsva konstruktsiooni kui eraldi seadise ELi tüübikinnituse jaoks

24

Tootja kinnitus jõuseadme ja kiiruspiiriku manipuleerimise vastu võetud meetmete kohta

A OSA

TEATMIK

1.    Üldnõuded

1.1.

Kui tootja taotleb masinale, süsteemile, osisele või eraldi seadisele ELi tüübikinnitust, esitab ta määruse (EL) nr 167/2013 artikli 22 kohaselt teatmiku, mis sisaldab alljärgnevat:

a) sisukord;

b) teave määruse (EL) nr 167/2013 artikli 20 lõike 1 kohaselt valitud tüübikinnitusmenetluse kohta, selle teabe esitamise vorm on esitatud punktis 2 (teatmiku infoleht);

c) käesoleva lisa B osas esitatud teatis;

d) kõik asjakohased andmed, joonised, fotod ja muu teave, nagu teatises nõutud;

e) käesoleva määruse II lisa kohane tootjatõend kinnitusasutusele selle kohta, et on järgitud masina pardadiagnostika-, remondi- ja hooldusteabe kättesaadavuse nõudeid, nagu sätestatud määruse (EL) nr 167/2013 artikli 53 lõikes 8;

f) komplekteeritud töömehhanismidega traktorite ning R- ja S-kategooria masinate tüübikinnituse puhul dokument, milles on esitatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/42/EÜ rakendavate riiklike sätete kohase EÜ vastavusdeklaratsiooni sisu (seerianumber ja allkiri ei ole kohustuslikud);

kinnitusasutuse nõudel esitab tootja ka kõik asjakohased dokumendid, mis sisalduvad töömehhanismi tehnilises toimikus, mida on kirjeldatud nimetatud direktiivi VII lisas, eelkõige:

 kasutatud standardid ja muud tehnilised spetsifikatsioonid, näidates ära põhilised tervisekaitse- ja ohutusnõuded, mida need standardid hõlmavad;

 tehniline aruanne tootja või tema valitud asutuse või volitatud esindaja tehtud katsete tulemuste kohta;

g) mis tahes lisateave, mida kinnitusasutus tüübikinnitusmenetluse raames nõuab;

h) määruse (EL) nr 167/2013 artikli 17 lõike 2 punktis b ja komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 2015/208 ( 1 ) III lisa punktis 4.3.2 nõutud ning käesoleva lisa 24. liites esitatud näidisele vastav tootjapoolne kinnitus selle kohta, et jõuseadet ja kiiruspiirikut ei ole võimalik manipuleerida;

i) kui masin on varustatud elektrilis(t)e või elektroonilis(t)e jõuseadme võimsust piirava(te) seadis(t)ega, andmed ja tõendid selle kohta, et seadise või selle juhtmestiku ümberehitamine või lahtiühendamine ei suurenda jõuseadme võimsust;

▼M1

j) T2-, T3- ja T4.3-kategooria sõidukite puhul, millel on kokkukäiv ümbermineku kaitsekonstruktsioon koos automaatse lukustussüsteemiga, tootja tõend, et esialgsed katsed on tehtud vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 ( 2 ) IX lisa B3 osa punktis 5.5 sätestatud katsemenetlustele.

▼B

1.2.

Paberkandjal taotlus esitatakse kolmes eksemplaris. Kõik joonised esitatakse sobivas mõõtkavas ja piisavalt üksikasjalikuna A4-formaadis lehtedel või voldikul. Kui lisatakse fotod, peavad need olema piisavalt üksikasjalikud.

1.3.

Esitada tuleb teave komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 ( 3 ) XXIII lisa 2. liites loetletud komplekssete elektrooniliste juhtsüsteemide toimimise kohta.

▼M3

1.4. Mootorite kohta tuleb esitada komisjoni rakendusmääruse (EL) 2017/656 ( 4 ) I lisas nõutud teatmik ja teatis.

▼B

2.    Teatmiku infolehe vorm

Teave

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 167/2013 artikli 20 lõike 1 kohaselt valitud tüübikinnitusmenetluse kohta

Teatmiku infoleht

Käesoleva avalduse nõuetekohaselt täidetud versioon lisatakse teatmikule.

Allakirjutanu: [ … (täisnimi ja ametinimetus)]

Tootjaettevõtte nimi ja aadress (4): …

Tootja esindaja (kui olemas) nimi ja aadress (4): …

taotleb käesolevaga tüübikinnitust:

a) järkjärgulise tüübikinnitusena (1),

b) üheastmelise tüübikinnitusena (1),

c) sega-tüübikinnitusena (1).

Kui valitakse menetlus a või c, deklareeritakse kõikide süsteemide, osiste ja eraldi seadiste vastavust punktis b nimetatud menetluses kohaldatavatele nõuetele.

Määruse (EL) nr 167/2013 artikli 20 lõike 5 kohaselt valitud mitmeastmeline tüübikinnitus: jah/ei (1)

Teave, mis tuleb esitada masina(te) kohta, kui taotletakse kogu masina ELi tüübikinnitust:

1.1.

Mark (tootja kaubanimi) (4): …

1.2.

Tüüp (2): …

1.2.1.

Variant/variandid (2): …

1.2.2.

Versioon(id) (2): …

1.2.3.

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

1.2.4.

Eelneva(te) etapi(etappide) tüübikinnituse number/numbrid (4): …

1.3.

Masina kategooria, alamkategooria ja kiirusindeks (3): …

taotleb tüübikinnitust:

a) komplektsele masinale (1),

b) komplekteeritud masinale (1),

c) mittekomplektsele masinale (1),

d) komplektsete ja mittekomplektsete variantidega masinatüübile (1),

e) komplekteeritud ja mittekomplektsete variantidega masinatüübile (1).

Teave, mis tuleb esitada, kui taotletakse tüübikinnitust süsteemile/osisele/eraldi seadisele (1):

2.1.

Mark/margid (tootja kaubanimi/-nimed): …

2.2.

Tüüp (5): …

2.2.1.

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

▼M3 —————

▼B

2.8.

Virtuaalne ja/või tootjapoolne katsetamine (1)

2.8.1.

Ülevaateloetelu virtuaalselt ja/või tootja poolt katsetatud süsteemidest, osistest või eraldi seadistest määruse (EL) nr 167/2013 artikli 27 lõike 4 ja artikli 60 kohaselt:Virtuaalse ja/või tootjapoolse katsetamise ülevaatetabel

Viide delegeeritud õigusaktile

Lisa nr

Nõue

Piirangud/märkused

 

 

 

 

2.8.2.

Üksikasjalik virtuaalsete ja/või tootjapoolsete katsete valideerimise aruanne on lisatud: jah/ei (1)

Koht: …

Kuupäev: …

Allkiri: …

Nimi ja ametinimetus ettevõttes: …

Selgitavad märkused teatmiku infolehe kohta

(Joonealuste märkuste tähised, joonealused märkused ja selgitavad märkused, mida ei lisata teatmiku infolehele)

(1)  Mittevajalik maha tõmmata.

(2)  Märkida tähtnumbriline tüübi-variandi-versiooni kood (TVV), mis antakse kõikidele tüüpidele, variantidele ja versioonidele vastavalt I lisa B osa punktile 2.3. Variandi ja versioonide identifitseerimiseks võib kasutada käesoleva määruse I lisa B osa punktis 2.2 esitatud tabelit.

(3)  Näidata määruse (EL) nr 167/2013 artiklis 4 esitatud klassifikatsiooni kohane kood, näiteks „T4.3a” madala kliirensiga traktori puhul, mille suurim valmistajakiirus on kuni 40 km/h.

(4)  Mitmeastmelise tüübikinnituse korral tuleb see teave esitada iga etapi kohta.

▼M3

(5)  Mootorite puhul esitada mootoritüübi tähis või ühte mootoritüüpkonda kuuluvate mootoritüüpide korral tüüpkonna tüüp (FT) komisjoni rakendusmääruse (EL) 2017/656 I lisa B osa punkti 4 kohaselt.

▼B

B OSA

TEATIS

1.   ÜLDNÕUDED

1.1.

Teatisel peab olema taotleja esitatud viitenumber.

1.2.

Kui masina tüübikinnituseks esitatud teatisel märgitud andmed on muutunud, esitab tootja kinnitusasutusele muudetud leheküljed, kus on selgelt välja toodud muudatus(t)e laad ja kuupäev.

2.   MASINA TÜÜBIKINNITUS

2.1.

Kõik teatised peavad sisaldama:

 punktis 2.2 sätestatud tabelit tüübikinnituseks esitatud masina versioonide ja variantide identifitseerimiseks;

 punktis 5 sätestatud koguloetelu numeratsioonisüsteemi järgivat loetelu (alam)kategooria ja masina tehniliste karakteristikutega seotud kirjetest, kust sisu pärineb.

2.2.

Punktis 5 loetletud kirjete kombinatsiooni näitav tabel masinatüübi versioonide ja variantide kohtaVariantide ja versioonide tabel

Kirje nr

Kõik

Versioon 1

Versioon 2

Versioon 3

Versioon n

 

 

 

 

 

 

2.2.1.

Tüübi iga variandi kohta koostatakse eraldi tabel.

2.2.2.

Kui kirje andmeid saab ühe variandi piires piiramatult kombineerida, esitatakse need veerus „Kõik”.

2.2.3.

Eelnimetatud teabe võib esitada teistsuguses vormis või koos punkti 5 all esitatud teabega.

2.3.

Tüübi, variandi ja versiooni tähistus

2.3.1.

Tootja määrab masina igale tüübile, variandile ja versioonile ladina tähtedest ja/või araabia numbritest koosneva koodi, mis märgitakse ka asjaomase masina vastavussertifikaadile (vt III lisa).

Sulge ja sidekriipse võib kasutada, kui need ei asenda tähte või numbrit.

2.3.2.

Kogu koodile viidatakse: kood „tüüp-variant-versioon” ehk TVV-kood.

2.3.3.

TVV-kood peab selgelt ja ühemõtteliselt näitama käesoleva lisa B osas kindlaks määratud kriteeriumidega seotud tehniliste omaduste ainulaadset kombinatsiooni.

2.3.4.

Sama tootja võib kahte või enamasse kategooriasse kuuluva masinatüübi määratlemiseks kasutada sama koodi.

2.3.5.

Sama tootja ei tohi kasutada sama koodi, et määratleda masinat enama kui ühe tüübikinnituse jaoks samas masinakategoorias.

2.3.6.

TVV-koodi pikkus

2.3.6.1. TVV-kood ei tohi olla pikem kui:

a) 15 kohta, kui tegu on masinatüübi koodiga;

b) 25 kohta, kui tegu on ühe variandi koodiga;

c) 35 kohta, kui tegu on ühe versiooni koodiga.

2.3.6.2. Täielik tähtnumbriline TVV-kood tohib olla kuni 75-kohaline.

2.3.6.3. Tervikliku TVV-koodi kasutamisel jäetakse tüübi, variandi ja versiooni tähise vahele tühik.

Näide sellisest TVV-koodist: 159AF[… tühik]0054[… tühik]977K(BE).

3.   SÜSTEEMIDE, OSISTE JA ERALDI SEADISTE TÜÜBIKINNITUS

3.1.

Tabelis 1-1 loetletud süsteemi, osise või eraldi seadise kohta täidab tootja käesoleva lisa asjakohase liite.

Lisaks tabelis 1-1 nimetatud liidetele peavad süsteemid, osised ja eraldi seadised vastama järgmistele nõuetele:

a) tüübikinnituse kord (komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 III lisa);

b) tootmise nõuetele vastavus (komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 IV lisa);

c) remondi- ja hooldusteabe kättesaadavus (komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 V lisa).

▼M1Tabel 1-1

Loetelu süsteemidest, osistest ja eraldi seadistest, mis võivad saada ELi tüübikinnituse

▼M3

I LOETELU. Jõuseadme võimsuse ja keskkonnatoime nõuded

Liide

Süsteem, osis või eraldi seadis

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2018/985 (1)

lisa number

Muutmisakt ja/või rakendamise etapp

1

Süsteem: mootori või mootoritüüpkonna paigaldamine

I

 

2

Süsteem: väline müratase

II

 

3

Osis või eraldi seadis: mootor või mootoritüüpkond

I

 

▼M1

II LOETELU. Masina kasutusohutuse nõuded

Liide

Süsteem, osis või eraldi seadis

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/208lisa number

Muutmisakt ja/või rakendamise etapp

4

Süsteem: juhi teavitamine

X

 

5

Süsteem: valgustus- ja valgussignaalseadmete paigaldamine

XII

 

6

Süsteem: elektromagnetiline kokkusobivus

XV

 

7

Süsteem: helisignaalseadis(t)e paigaldamine

XVI

 

8

Süsteem: tahavaatepeeglite paigaldamine

IX

 

9

Süsteem: roomikmasina veermiku paigaldamine

XXXIII

 

▼M3

10

Osis või eraldi seadis: elektriliste või elektrooniliste alakoostude elektromagnetiline kokkusobivus

XV

 

▼M1

11

Osis või eraldi seadis: lisaraskused

XXIII

 

12

Osis või eraldi seadis: külgmine ja/või tagumine allasõidutõke

XXVI/XXVII

 

13

Osis: rehv

XXX

 

14

Osis või eraldi seadis: mehaaniline haakeseadis

XXXIV

 

III LOETELU. Masina pidurdusnõuded

Liide

Süsteem, osis või eraldi seadis

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/68 (2) lisa number

Muutmisakt ja/või rakendamise etapp

15

Süsteem: pidurdamine

II

 

IV LOETELU. Masina konstruktsiooniga seotud ja üldised tüübikinnitusnõuded

Liide

Süsteem, osis või eraldi seadis

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014lisa number

Muutmisakt ja/või rakendamise etapp

16

Süsteem: juhi tajutav müratase

XIII

 

17

Süsteem: turvavööde kinnituspunktid

XVIII

 

18

Süsteem: ohtlike ainete eest ette nähtud kaitse

XXIX

 

19

Eraldi seadis: ümbermineku kaitsekonstruktsioon

VI/VII/VIII/IX/X

 

20

Eraldi seadis: langevate esemete eest kaitsev konstruktsioon

XI

 

21

Osis või eraldi seadis: juhiiste

XIV

 

22

Osis või eraldi seadis: turvavööd

XIX

 

23

Eraldi seadis: läbistavate esemete eest ette nähtud kaitse

XX

 

(1)   Komisjoni 12. veebruari 2018. aasta delegeeritud määrus (EL) 2018/985, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 167/2013 seoses põllu- ja metsamajanduses kasutatavate sõidukite keskkonnamõjule ja mootori võimsusele esitatavate nõuetega ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/96 (ELT L 182, 18.7.2018, lk 1).

(2)   Komisjoni 15. oktoobri 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/68, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 167/2013 seoses põllu- ja metsamajandusmasinate tüübikinnituse saamiseks vajalike pidurdustõhususe nõuetega (ELT L 17, 23.1.2015, lk 1).

▼B

4.   KOHALDATAVATE OBJEKTIDE TÜÜBIKINNITUSNUMBRID VÕI KATSEARUANDE NUMBRID

4.1.

Tootja esitab masina puhul kohaldatavate ja määruse (EL) nr 167/2013 I lisas sätestatud objektide kohta tabelis 1-2 nõutava teabe. Iga objekti kohta tuleb esitada kõik asjaomased tüübikinnitused ja katsearuanded (kui olemas). Siin ei pruugi esitada teavet süsteemide, osiste või eraldi seadiste kohta, kui see sisaldub vastavas tüübikinnitustunnistuses.Tabel 1-2

Tüübikinnitusnumber ja katsearuande ülevaade

Kirje number ja objekt

Tüübikinnitusnumber või katsearuande number (3)

Tüübikinnituse väljastamise või laiendamise kuupäev või katsearuande kuupäev

Tüübikinnituse väljastanud liikmesriik või kokkuleppeosaline (1) (2) või katsearuande väljastanud tehniline teenistus (3)

Viide õigusaktile ja selle viimasele muutmisele

Variant/variandid või versioon(id)

Nt 36 ümbermineku kaitsekonstruktsioon (roomiktraktoril)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*1)   1958. aasta muudetud kokkuleppe osalised.

(*2)   Märkida, kui ei ole tüübikinnitusnumbrist leitav.

(*3)   Kinnitusasutus esitab viited õigusaktides sätestatud katsearuannetele, mille kohta ELi tüübikinnitustunnistus puudub.

Allakirjutanu: …

Ametinimetus ettevõttes: …

Kuupäev: …

▼M3

4.2. Määruse (EL) nr 167/2013 I lisas mainitute kohta, mis on saanud tüübikinnituse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1628 ( 5 ), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 595/2009 ( 6 ) või määruse (EL) nr 167/2013 artiklis 49 nimetatud UNECE eeskirjade alusel (UNECE tüübikinnitused) või OECD standardite kohaste täielike katsearuannete alusel alternatiivina nimetatud määruse ja selle alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide kohaselt koostatud katsearuannetele, esitab tootja punktis 5 nõutava teabe ainult siis, kui seda ei ole esitatud vastavas tüübikinnitustunnistuses ja/või katsearuandes. Vastavussertifikaadil nimetatud teave (käesoleva määruse III lisa) tuleb esitada igal juhul.

▼B

5.   ANDMEKIRJED TEATISES

A.    ÜLDTEAVE

1.   ÜLDTEAVE MASINATE KOHTA

1.1.

Mark (tootja kaubanimi) (18):

1.2.

Tüüp (17):

1.2.1.

Variant/variandid (17): …

1.2.2.

Versioon(id) (17): …

1.2.3.

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

1.2.4.

Eelneva(te) etapi(etappide) tüübikinnituse number/numbrid (3) (18): …

1.3.

Masina kategooria, alamkategooria ja kiirusindeks (2):

1.4.

Tootjaettevõtte nimi ja aadress (18):

1.4.1.

Koostetehas(t)e nimi/nimed ja aadress(id): …

1.4.2.

Tootja volitatud esindaja (kui olemas) nimi ja aadress: …

1.5.

Tootja andmesilt/-sildid

1.5.1.

Tootja andmesildi asukoht (18): …

1.5.2.

Kinnitusviis (18): …

1.5.3.

Andmesildi fotod ja/või joonised (täidetud näidis koos mõõtmetega) (18): …

1.6.

Valmistajatehase tähis

1.6.1.

Valmistajatehase tähise asukoht raamil: …

1.6.2.

Valmistajatehase tähise asukohtade fotod ja/või joonised (täidetud näidis koos mõõtmetega): …

▼M1 —————

▼M1

1.6.3.

Tüübi valmistajatehase tähise algus: …………………………….…

▼B

2.   ÜLDTEAVE SÜSTEEMIDE, OSISTE VÕI ERALDI SEADISTE KOHTA

2.1.

Mark/margid (tootja kaubanimi/-nimed):

2.2.

▼M3

Tüüp (6): …

▼B

2.2.1.

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.2.2.

Tüübikinnitusnumber/-numbrid (49) (kui olemas): …

2.2.3.

Tüübikinnitus(t)e väljastamise kuupäev (kui olemas): …

2.2.4

Osiste ja eraldi seadiste puhul tüübikinnitustähis(t)e asukoht ja kinnitusviis (kui asjakohane) (19): …

2.3.

Tootjaettevõtte nimi ja aadress:

2.3.1.

Kooste-/tootmistehas(t)e nimi/nimed ja aadress(id): …

2.3.2.

Tootja volitatud esindaja (kui olemas) nimi ja aadress: …

2.4.

Masin(ad), mille jaoks süsteem või eraldi seadis on ette nähtud (21):

2.4.1.

Tüüp (17): …

2.4.2.

Variant/variandid (17): …

2.4.3.

Versioon(id) (17): …

2.4.4.

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.4.5.

Masina kategooria, alamkategooria ja kiirusindeks (2): …

▼M3 —————

▼B

3.   KONSTRUKTSIOONI ÜLDKARAKTERISTIKUD

3.1.

Representatiivse masina fotod või joonised: …

3.2.

Kogu masina mõõtkavas ja mõõtmetega joonis: …

3.3.

▼M1

Teljed ja rattad:

▼B

3.3.1.

Telgede ja rataste arv: …

3.3.2.

Topeltratastega telgede arv ja asukoht (23): …

3.3.3.

Juhttelgede arv ja asukoht (23): …

3.3.4.

Veotelgede arv ja asukoht (23): …

3.3.5.

Pidurdatavate telgede arv ja asukoht (23): …

3.4.

C-kategooria masinad

3.4.1.

Roomikmasina veermiku konfiguratsioon: roomikukomplekt ees/roomikukomplekt taga/roomikukomplekt ees ja taga/pidevroomik masina kummalgi küljel (4)

3.4.2.

Vedavate roomikukomplektide arv ja asukoht (22): …

3.4.3.

Pidurdatavate roomikukomplektide arv ja asukoht (22): …

3.4.4.

C-kategooria masinate roolimine

3.4.4.1.

Roolimine, muutes vasakpoolsete ja parempoolsete roomikute kiirust erinevalt: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

3.4.4.2.

Roolimine kahe vastastikuse või kõigi nelja roomikuratta pööramisega: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

3.4.4.3.

Roolimine, liigutades masina esi- ja tagaosa vertikaalse kesktelje ümber: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

3.4.4.4.

Roolimine, liigutades masina esi- ja tagaosa vertikaalse kesktelje ümber ning muutes ratastega teljel rataste suunda: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

3.4.5.

Keskmine kontaktrõhk maapinnale (P): … MPa

3.5.

Raam

3.5.1.

Raami üldjoonis: …

3.5.2.

T- ja C-kategooria masinate puhul raami tüüp: alusraam/kesktalaga/redelraam/liigendatud/külgelementidega raam/muu (4) (muu puhul täpsustada:…)

3.5.3.

R- ja S-kategooria masinate puhul raami tüüp: veotiisel/jäik veotiisel/kesktelg-/muu (4) (muu puhul täpsustada:…)

3.6.

Kere materjal: …

3.7.

Mootori asukoht ja asend: …

3.8.

Rooliratta asukoht: vasakul/paremal/keskel (4): …

3.9.

Masin on varustatud sõiduks parem-/vasak (4) poolses liikluses ja riikides, kus kiirusmõõdikul kasutatakse kilomeetreid/kilomeetreid ja miile (4)

3.10.

Metsamajandusvarustusega T- või C-kategooria masin: jah/ei (4)

3.11.

Ohtlike ainete eest kaitsev T- või C-kategooria masin: jah/ei (4)

3.12.

R- ja S-kategooria masinate puhul pidurisüsteemi tüüp: pidurduseta/pealejooksupidur/ahelpidurdus/osapidurdus/hüdropidurid/õhkpidurid (4)

4.   MASS JA MÕÕTMED

(Kilogrammides ja millimeetrites) (Viidata joonisele, kui asjakohane)

4.1.    Masina massi vahemik (üldine)

4.1.1.    Tühimass

4.1.1.1.

Sõidukorras masina tühimass(id) (13):

4.1.1.1.1. Maksimaalne: … kg (30)

4.1.1.1.2. Minimaalne: … kg (30)

4.1.1.1.3. Selle massi/nende masside jaotumine telgede vahel: … kg

4.1.1.1.4. Jäiga veotiisli või keskteljega R- või S-kategooria masina puhul märkida haakepunktile rakenduv vertikaalkoormus (S): … kg

4.1.2.    Tootja esitatud maksimummass(id)

4.1.2.1.

Masina suurim(ad) tehniliselt lubatud täismass(id) (13): … kg

4.1.2.1.1.

Suurim(ad) tehniliselt lubatud mass(id) telje kohta: 1. telg … kg; 2. telg … kg; … telg … kg

▼M1

4.1.2.1.2.

Jäiga veotiisli või keskteljega R- või S-kategooria masina puhul märkida esimesele haakepunktile rakenduv vertikaalkoormus (S): ……………………. kg

▼B

4.1.2.1.3.

Selle massi/nende masside telgede vahel jaotumise piirmäärad (esiteljele ja tagateljele jaotumise alammäärad protsentides): … %

▼M1

4.1.2.2.

Mass(id) ja rehv(id)Rehvikombinatsiooni nr

Telje nr

Rehvimõõt, sh koormusindeks ja kiiruskategooria tähis

Veereraadius (1) [mm]

Rehvi kandevõime nimiväärtus [kg]

Suurim lubatud mass telje kohta [kg] (1)

Masina suurim lubatud mass [kg] (1)

Suurim lubatud vertikaalkoormus haakepunktile [kg] (1) (2) (3)

Rööbe [mm]

väikseim

suurim

1

1

 

2

 

 

2

1

 

 

2

 

 

 

1

 

 

2

 

 

 

(1)   Rehvi spetsifikatsiooni kohaselt.

(2)   Staatilistel tingimustel haakeseadise nullkeskmele rakenduv koormus, olenemata haakeseadisest; kui tabelisse märgitakse suurim lubatud haakepunktile rakenduv vertikaalkoormus olenevalt haakeseadisest, tuleb tabelit paremale laiendada ja märkida veeru päisesse haakeseadise tunnus; R- või S-kategooria masinate puhul tuleb sellesse veergu lisada tagumised haakeseadised, kui neid on.

(3)   Väärtus esitatakse üksnes siis, kui suurim lubatud vertikaalkoormus haakepunktile on väiksem, kui on osutatud kannetes 38.3 ja 38.4

▼B

4.1.2.3.

Mass(id) ja roomikmasina veermikRoomiku-komplekti nr

Roomiku mõõtmed

Keskmine kontaktrõhk maapinnale [kPa]

Suurim koormus roomikuratta kohta [kg] (1)

Suurim lubatud mass roomikukomplekti kohta [kg] (1)

Masina suurim lubatud mass [kg] (1)

Suurim lubatud vertikaalkoormus haakepunktile [kg] (1) (2)

pikkus [mm]

laius [mm]

1

 

2

 

 

(*1)   Roomikuratta spetsifikatsiooni kohaselt.

(*2)   Staatilistel tingimustel haakeseadise nullkeskmele rakenduv koormus, olenemata haakeseadisest; kui tabelisse märgitakse suurim lubatud haakepunktile rakenduv vertikaalkoormus olenevalt haakeseadisest, tuleb tabelit paremale laiendada ja märkida veeru päisesse haakeseadise tunnus.

▼M1 —————

▼M1

4.1.3.

T- ja C-kategooria masinate puhul haakes veetava masina tehniliselt lubatud suurim(ad) mass(id) R- või S-kategooria masina iga raami/pidurduskonfiguratsiooni puhul (R- ja S-kategooria masinate puhul näidata suurim(ad) lubatud tagumisele haakepunktile rakenduv(ad) koormus(ed))R- ja S- kategooria masin

Pidur

Veotiisel

Jäik veotiisel

Kesktelg

Pidurduseta (1)

… kg

… kg

… kg

Pealejooksupidurid

… kg

… kg

… kg

Hüdropidurid

… kg

… kg

… kg

Õhkpidurid

… kg

… kg

… kg

(1)   Arvutatud kokkuleppel tehnilise teenistusega, kasutades traktori tootja määratletud osaliselt koormatud masinat vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/68 II lisa punktile 3.1.1.2.

4.1.4.

Traktori (T- või C-kategooria masin) ja haakemasina (R- või S-kategooria masin) kombinatsiooni (masinrongi) tehniliselt lubatud kogumass(id) R- või S-kategooria masina iga raami/pidurduskonfiguratsiooni puhulR- ja S- kategooria masin

Pidur

Veotiisel

Jäik veotiisel

Kesktelg

Pidurduseta

… kg

… kg

… kg

Pealejooksupidurid

… kg

… kg

… kg

Hüdropidurid

… kg

… kg

… kg

Õhkpidurid

… kg

… kg

… kg

▼M1 —————

▼B

4.2.    Masina mõõtmete vahemik (üldine)

4.2.1.    Mittekomplektsete masinate puhul

4.2.1.1.   Pikkus (31)

4.2.1.1.1.

Komplekteeritud masina suurim lubatud pikkus: … mm

4.2.1.1.2.

Komplekteeritud masina väikseim lubatud pikkus: … mm

4.2.1.2.   Laius (32)

4.2.1.2.1.

Komplekteeritud masina suurim lubatud laius: … mm

4.2.1.2.2.

Komplekteeritud masina väikseim lubatud laius: … mm

▼M1

4.2.1.3.

Kõrgus (sõidukorras masinal) (33)

▼M1

4.2.1.3.1.

Suurim … mm

4.2.1.3.2.

Väikseim … mm

▼B

4.2.1.4.

Esiülend (34): … mm

4.2.1.4.1.

T- ja C-kategooria masinate puhul: esiülendi nurk: … kraadi

4.2.1.5.

T- ja C-kategooria masinate puhul: tagaülend (35): … mm

4.2.1.5.1.

T- ja C-kategooria masinate puhul: tagaülendi nurk: … kraadi

4.2.1.5.2.

Haakepunkti väikseim ja suurim lubatud ülend (35) (46): … mm

4.2.1.6.

T- ja C-kategooria masinate puhul: kliirens (36)

4.2.1.6.1.

Telgede vahel: … mm

4.2.1.6.2.

Esitelje (esitelgede) all: … mm

4.2.1.6.3.

Tagumise telje (tagumiste telgede) all: … mm

4.2.1.7.

Komplekteeritud masina raskuskeskme äärmised lubatud asukohad: … mm

4.2.1.7.1.

T- ja C-kategooria masinate puhul kere, sisustuse, lisaseadiste ja/või lasti raskuskeskme äärmised lubatud asukohad: … mm

4.2.2.    Komplektsete/komplekteeritud (4) masinate puhul

4.2.2.1.

Masina üldmõõtmed koos mehaanilise haakeseadisega:

4.2.2.1.1.   Pikkus maanteesõidul (31)

4.2.2.1.1.1.

Maksimaalne: … mm

4.2.2.1.1.2.

Minimaalne: … mm

4.2.2.1.2.   Laius maanteesõidul (32)

4.2.2.1.2.1.

Maksimaalne: … mm

4.2.2.1.2.2.

Minimaalne: … mm

4.2.2.1.3.   Kõrgus maanteesõidul (33) (47)

4.2.2.1.3.1.

Maksimaalne: … mm

4.2.2.1.3.2.

Minimaalne: … mm

4.2.2.2.

Esiülend (34) (48)

4.2.2.2.1.

Maksimaalne: … mm

4.2.2.2.2.

Minimaalne: … mm

4.2.2.3.

Tagaülend (35)

4.2.2.3.1.

Maksimaalne: … mm

4.2.2.3.2.

Minimaalne: … mm

4.2.2.4.

Kliirens (36)

4.2.2.4.1.

Maksimaalne: … mm

4.2.2.4.2.

Minimaalne: … mm

4.2.2.5.

Teljevahe (37): … mm

4.2.2.6.

Vahe 1. ja 2. telje vahel: … mm; 2. ja 3. telje vahel: … mm; 3. ja 4. telje vahel: … mm jne

4.2.2.7.

Jäiga veotiisli või keskteljega R- või S-kategooria masina puhul:

4.2.2.7.1. Haakepunkti ja esimese telje vaheline kaugus: … mm

4.2.2.7.2. Haakepunkti ja viimase telje vaheline kaugus: … mm

4.2.2.8.

Iga telje maksimum- ja miinimumrööbe (mõõdetuna tavapäraste rehvidega ühe-, kahe- või kolmekordsete rataste sümmeetriatasapindade vahel) (tootja andmed) (38):

4.2.2.8.1. Maksimaalne: 1. telg … mm; 2. telg … mm; … telg … mm

4.2.2.8.2. Minimaalne: 1. telg … mm; 2. telg … mm; … telg … mm

4.2.2.9.

Masina raskuskeskme asukoht piki-, risti- ja vertikaalsuunas: …

4.2.2.9.1.

T2-, T4.1-, T4.3-kategooria ja C2-, C4.1-, C4.3-kategooria masinate puhul raskuskeskme kõrgus maapinnast, kasutades masina tavapäraseid rehve: … mm

4.2.2.9.1.1.

T2- ja C2-kategooria masinate puhul märkida kirje 4.2.2.9.1 ja iga telje keskmise minimaalse rööpme suhe: 1. telg …, 2. telg …, … telg …

4.2.2.9.1.2.

T4.1- ja C4.1-kategooria masinate puhul märkida kirje 4.2.2.9.1 ja kõigi telgede keskmise minimaalse rööpme suhe: …

5.   ÜLDISED JÕUSEADME KARAKTERISTIKUD

5.1.    Masina suurim kiirus

5.1.1.    Suurim edasiliikumiskiirus

5.1.1.1.

Deklareeritud suurim valmistajakiirus: … km/h

5.1.1.2.

Arvutuslik suurim valmistajakiirus kõrgeima käiguga (näidata arvutamisel kasutatud tegurid) (41): … km/h

5.1.1.3.

Mõõdetud suurim kiirus: … km/h (41)

5.1.2.    Suurim tagurpidi liikumise kiirus (54):

5.1.2.1.

Deklareeritud suurim valmistajakiirus tagurpidi liikumisel: … km/h

▼M1 —————

▼M3 —————

▼M1

5.6.

Vedavate rataste tegelik edasiliikumine ratta ühe täispöörde korral: … mm

▼B

B.    TEAVE JÕUSEADME VÕIMSUSE JA KESKKONNATOIME KOHTA

▼M3

6.   MOOTORI PÕHIKARAKTERISTIKUD

6.1.7.

Mootori kategooria ja alamkategooria (7): …

6.2.1.

Töötsükkel: neljataktiline tsükkel / kahetaktiline tsükkel / rootor / muu (täpsustage) (4): …

6.2.2.

Süüte tüüp: survesüüde/sädesüüde (4)

6.2.3.1.

Silindrite arv: … ja konfiguratsioon (26):

6.2.8.

Kütus

6.2.8.1.

Kütuse liik (9): …

6.2.8.3.

Loetelu täiendavatest kütustest, kütusesegudest või emulsioonidest, mille kasutamine mootoris on lubatud vastavalt tootja deklaratsioonile, mis on esitatud kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2017/654 I lisa punktiga 1.4 (esitada viide tunnustatud standardile või spetsifikatsioonile): …

6.3.2.1.

Deklareeritud nimikiirus: … p/min

6.3.2.1.2.

Deklareeritud nimivõimsus: … kW

6.3.2.2.

Suurimale võimsusele vastav pöörlemiskiirus: … p/min

6.3.2.2.2.

Suurim kasulik võimsus: … kW

6.3.6.4.

Mootori töö kogumaht: … cm3

▼M1

9.   ENERGIASALVESTI(D) (11)

9.1. Kirjeldus: aku/kondensaator/hooratas/generaator (4)

9.2. Tunnusnumber: …

9.3. Elektrokeemilise paari liik: …

9.4. Salvestatav energia

9.4.1. Aku puhul pinge: … ja mahtuvus: … Ah 2 h

9.4.2. Kondensaatori puhul: … J

9.4.3. Hooratta/generaatori puhul (4): … J

9.4.3.1. Hooratta inertsmoment: … kg m2

9.4.3.1.1. Lisanduv inertsmoment tühikäigul: … kg m2

9.5. Laadija: masinas/väline/puudub (4)

▼B

10.   VÄLINE MÜRATASE

10.1.    Tootja deklareeritud väline müratase

10.1.1.

Liikumisel: … dB(A)

10.1.2.

Paigalseisul: … dB(A)

10.1.3.

Mootori pöörlemiskiirusel: … min–1

10.2.

Väljalaskesüsteemi lühikirjeldus ja skeem (sh õhu sisselaskesüsteem ning müra ja heitgaaside vähendamise seadised): …

10.3.

Õhu sisselaskesüsteem

10.3.1.

Sisselaskekollektori kirjeldus (sh joonised ja/või fotod) (10): …

10.3.2.

Õhufilter

10.3.2.1.

Fotod ja/või joonised: …

10.3.2.2.

Mark: …

10.3.2.3.

Tüüp: …

10.3.3.

Sisselaskesummuti

10.3.3.1.

Fotod ja/või joonised: …

10.3.3.2.

Mark: …

10.3.3.3.

Tüüp: …

10.4.

Väljalaskesüsteem

10.4.1.

Väljalaskekollektori kirjeldus ja/või joonis (10): …

▼M3

10.4.2. Mootori juurde mittekuuluvate väljalaskesüsteemi osade kirjeldus ja/või joonis: …

▼B

10.4.3.

Suurim lubatud väljalaske vasturõhk mootori nimipöörlemiskiirusel ja täiskoormusel: … kPa

10.4.4.

Väljalaske müravähendamisseadis(t)e tüüp ja märgistus: …

▼M1

10.4.4.1.

Kiudmaterjale sisaldav väljalaskemüra vähendamisseade: jah/ei (4)

▼B

10.4.5.

Väljalaskesüsteemi maht: … dm3

10.4.6.

Väljalaskesüsteemi toru otsa asukoht: …

10.4.7.

Välist müra vähendavad lisameetmed mootoriruumis ja mootoril (kui olemas): …

10.5.

Teave mootoriga mitteseotud müravähendusseadiste kohta (kui teiste punktide all märkimata): …

▼M1

11.   JÕUÜLEKANNE JA JUHTIMINE (13)

▼M3

11.1.

Sõiduki jõuülekande ja selle juhtimissüsteemi (jõuülekandearvu muutmise süsteem, siduri juhtseadis või muu jõuülekandeosa) lühikirjeldus ja skemaatiline joonis: …

11.2.

Käigukast

11.2.1. Jõuülekandearvu muutmise süsteemi(de) ja vastava juhtseadise lühikirjeldus ja skeem: …

11.2.2. Jõuülekandesüsteemi skeem ja/või joonis: …

11.2.3. Jõuülekande liik: käik (sh planetaarsed hammasajamid) / rihmülekanne / hüdrostaatiline / elektriline / muu (4) (muu puhul täpsustada: …)

▼M1

11.2.4. Elektriliste/elektrooniliste osiste (kui on olemas) lühikirjeldus: …

11.2.5. Asukoht mootori suhtes: …

11.2.6. Juhtimisviis: …

11.2.7. Jaotuskast: olemas/puudub (4)

▼M3

11.2.8. Jõuülekandearvu muutmise süsteemi liik: mehaaniline (käiguvahetus) / kahe siduriga (käiguvahetus) / pool-automaatne (käiguvahetus) / automaatne (käiguvahetus) / astmeteta jõuülekanne / hüdrostaatiline / ei kohaldata / muu (4) (muu puhul täpsustada: …)

▼M1

11.3.

Sidur (kui on olemas)

11.3.1. Siduri ja selle juhtsüsteemi lühikirjeldus ja skeem:

11.3.2. Suurim pöördemomendi muutus: …

11.4.

ÜlekandearvudKäik

Käigukasti ülekandearvud (mootori väljundvõlli ja käigukasti veetava võlli hammaste arvude suhe)

Jaotuskasti ülekandearvud (mootori väljundvõlli ja jaotuskasti veetava võlli hammaste arvude suhe)

Peaülekande suhtarv(ud) (käigukasti veetava võlli ja vedava võlli hammaste arvude suhe)

Summaarne ülekandearv

Suhe (mootori pöörlemiskiirus / masina kiirus) ainult käsikäigukasti korral

Suurim astmeteta jõuülekande puhul (1)

1

2

3

 

 

 

 

 

Väikseim astmeteta jõuülekande puhul (1)

Tagasikäik

1

 

 

 

 

 

(*1)   Astmeteta käigukast.

11.5.

Diferentsiaalilukk

11.5.1. Diferentsiaalilukk: jah/ei/valikuline (4)

▼B

C.    TEAVE KASUTUSOHUTUSE KOHTA

12.   JÕUSEADME JA/VÕI JÕUÜLEKANDE VÕIMSUSE REGULAATORID

12.1.

Kiirusregulaatorite arv: …

12.2.

Katkestuspunktile nr 1 vastav nimiväärtus: …

12.2.1.

Pöörlemiskiirus, mille juures katkestatakse koormuse all töötava mootori/jõuülekande toide: … min–1

12.2.2.

Suurim pöörlemiskiirus minimaalse mootorikoormuse korral: … min–1

12.3.

Katkestuspunktile nr 2 vastav nimiväärtus: …

12.3.1.

Pöörlemiskiirus, mille juures katkestatakse koormuse all töötava mootori/jõuülekande toide (4): … min–1

12.3.2.

Suurim pöörlemiskiirus minimaalse mootorikoormuse korral: … min–1

12.4.

Regulaatori(te) otstarve: masina suurima valmistajakiiruse piiramine/suurima võimsuse piiramine/kaitse mootori lubatud pöörlemiskiiruse ületamise eest (4): …

12.5.

Reguleeritav kiiruspiirik, mis vastab N2- ja N3-kategooria masinate nõuetele, mis on sätestatud UNECE eeskirja nr 89 (ELT L 158, 19.6.2007, lk 1) punktides 1 ja 2, II osa punktis 13.2, III osa punktides 21.2 ja 21.3, 5. lisa punktis 1 ja 6. lisas; koos asjaomase dokumentatsiooniga teatises: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

13.   ROOLISEADE

13.1.

Juhttelje/-telgede skeem, kus on näha rooligeomeetria: …

13.2.

Rooliseadme tüüp: käsitsi/võimendiga/servomehhanismiga rooliseade/diferentsiaal (4)

13.3.

Rooliajam ja roolimise juhtseadised

13.3.1.

Rooliajami konfiguratsioon (kui asjakohane, märkida esi- ja tagasilla kohta eraldi): …

13.3.2.

Ülekanne ratastele (kaasa arvatud muu kui mehaaniline ülekanne; kui asjakohane, märkida esi- ja tagarataste kohta eraldi): …

13.3.2.1.

Elektriliste/elektrooniliste osiste (kui olemas) lühikirjeldus: …

13.3.3.

Võimendamismeetod (kui olemas): …

13.3.3.1.

Tööpõhimõte ja skeem, mark/margid ja tüüp/tüübid: …

13.3.4.

Kõigi rooliseadiste skeem, millel on kujutatud masina liikumissuuna muutmist mõjutavate eri seadiste asukoht masinas: …

13.3.5.

Rooliseadis(t)e skeem(id): …

13.3.6.

Rooliseadis(t)e reguleerimisvahemik ja -meetod: …

13.3.7.

Elektriliste/elektrooniliste osiste (kui olemas) lühikirjeldus: …

13.4.

Rataste (kui olemas) maksimaalne pöördenurk

13.4.1.

Paremale: … kraadi

Rooliratta täispöörete arv: …

13.4.2.

Vasakule: … kraadi

Rooliratta täispöörete arv: …

13.5.

Minimaalne pöörderaadius (pidurduseta) (42)

13.5.1.

Paremale: … mm

13.5.2.

Vasakule: … mm

13.5.3.

Võimendamismeetod (kui olemas): …

13.5.3.1.

Tööpõhimõte ja skeem, mark/margid ja tüüp/tüübid: …

13.6.

Rooliseade kiirete (kiirusindeksb) T-kategooria masinate jaoks

13.6.1.

UNECE eeskirja nr 79 (ELT L 137, 27.5.2008, lk 25) punktides 2, 5 ja 6 ning 4. ja 6. lisas sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

13.6.2.

UNECE eeskirja nr 79 (ELT L 137, 27.5.2008, lk 25) punktis 6 N2-kategooria masinate jaoks sätestatud roolimisjõudu käsitlevad nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

13.6.3.

Standardi ISO 10998:2008 (Põllumajandustraktorid. Roolimisnõuded) 2014. aasta paranduses nr 1 sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

13.7.

Roolimist mõjutavad komplekssed elektroonilised juhtsüsteemid

13.7.1.

UNECE eeskirja nr 79 (ELT L 137, 27.5.2008, lk 25) 6. lisas loetletud nõuded komplekssetele elektroonilistele juhtsüsteemidele, mis mõjutavad roolimist, on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)

14.   KIIRUSMÕÕDIK, LÄBISÕIDUMÕÕDIK, PÖÖRDELOENDUR JA TUNNIARVESTI

14.1.    Kiirusmõõdik

14.1.1.

Kogu süsteemi fotod ja/või joonised: …

14.1.2.

Masina kiiruse kuvatud vahemik: …

14.1.3.

Kiirusmõõdiku mõõtemehhanismi tolerants: …

14.1.4.

Kiirusmõõdiku tehniline konstant: …

14.1.5.

Käitusmehhanismi tööpõhimõte ja kirjeldus: …

14.1.6.

Käitusmehhanismi üldine ülekandesuhe: …

14.1.7.

Näidiku eskiis: …

14.1.8.

Elektriliste/elektrooniliste osiste lühikirjeldus: …

14.2.    Läbisõidumõõdik

14.2.1.

Läbisõidumõõdiku mõõtemehhanismi tolerants: …

14.2.2.

Käitusmehhanismi tööpõhimõte ja kirjeldus: …

14.3.    Pöördeloendur

14.3.1.

Pöördeloenduri mõõtemehhanismi tolerants: …

14.3.2.

Käitusmehhanismi tööpõhimõte ja kirjeldus: …

14.4.    Tunniarvesti

14.4.1.

Tunniarvesti mõõtemehhanismi tolerants: …

14.4.2.

Käitusmehhanismi tööpõhimõte ja kirjeldus: …

15.   VAATEVÄLI

15.1.

Joonis(ed) ja/või foto(d), kus on näha eesmises 180o vaateväljas olevate osiste asukohad: …

15.2.

Standardis ISO 5721-1:2013 (Põllumajandustraktorid. Juhi vaateväljaga seotud nõuded, katsemenetlused ja nõuetele vastavuse kriteeriumid. 1. osa: ettepoole jääv vaateväli) sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)

15.3.

Standardis ISO 5721-2:2014 (Põllumajandustraktorid. Juhi vaateväljaga seotud nõuded, katsemenetlused ja nõuetele vastavuse kriteeriumid. 2. osa: küljele ja tahapoole jääv vaateväli) sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)

16.   KLAASIPUHASTID JA -PESURID NING JÄÄ JA KONDENSATSIOONIVEE EEMALDAMISE SEADMED

16.1.    Klaasipuhastid

16.1.1.

Standardis ISO 5721-1:2013 (Põllumajandustraktorid. Juhi vaateväljaga seotud nõuded, katsemenetlused ja nõuetele vastavuse kriteeriumid. 1. osa: ettepoole jääv vaateväli) sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)

16.1.2.

Kirje 16.1.1 asemel: esitada üksikasjalik tehniline kirjeldus (sh fotod või joonised) ning arv ja tööintervall: …

16.2.    Klaasipesur

16.2.1.

Üksikasjalik tehniline kirjeldus (sh fotod või joonised): …

16.2.2.

Mahuti maht: … l

16.3.    Jää ja kondensatsioonivee eemaldamise seadmed

16.3.1.

Üksikasjalik tehniline kirjeldus (sh fotod või joonised): …

16.3.2.

Maksimaalne elektritarve: … kW

17.   AKNAD

17.1.

Alljärgnevad UNECE eeskirjas nr 43 (ELT L 42, 12.2.2014, lk 1) sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: …

17.2.

Kirje 17.1 asemel esitada järgmised andmed:

17.2.1.

Andmed juhi silmade võrdluspunkti kiireks leidmiseks (59): …

17.2.2.

Muude akende kui tuuleklaaside puhul joonised, mille formaat ei ole suurem kui A4 või mis on nimetatud formaadiks kokku volditud ning millel on näidatud:

 maksimumpindala,

 väikseim nurk klaaspaneeli kahe kõrvuti asetseva külje vahel ja

 segmendi olemasolu korral selle maksimumkõrgus.

17.2.3.

Tuuleklaas(id)

17.2.3.1.

Kasutatud materjal(id): …

17.2.3.2.

Paigaldusviis: …

17.2.3.3.

Kaldenurk/-nurgad: … kraadi

17.2.3.4.

Tuuleklaasi lisaseadised ja nende paigalduskoht ning võimalike elektriliste/elektrooniliste osiste lühikirjeldus: …

17.2.3.5.

Piisavalt üksikasjalikud joonised mõõtkavas 1: 10 ning skeemid tuuleklaaside ja nende traktorile paigaldamise kohta, et näidata:

17.2.3.5.1. tuuleklaasi asukohta juhi silmade võrdluspunkti suhtes (59);

17.2.3.5.2. tuuleklaasi kaldenurka;

17.2.3.5.3. kontrollitud optiliste omadustega ala ja (kui asjakohane) diferentseeritult tugevdatud ala asukohta ja suurust;

17.2.3.5.4. tuuleklaasi pinnalaotust;

17.2.3.5.5. tuuleklaasi segmendi maksimumkõrgust ja

17.2.3.5.6. tuuleklaasi kumerust (üksnes tuuleklaaside rühmitamise eesmärgil).

17.2.3.6.

Topeltklaasi puhul joonised, mille formaat ei ole suurem kui A4 või mis on nimetatud formaadiks kokku volditud ning millelt on näha lisaks punktis 17.2.2 esitatud andmetele:

 iga koostisosaks oleva klaaspaneeli tüüp,

 liitmistüüp (orgaaniline, klaas-klaas või klaas-metall),

 kahe klaaspaneeli vahelise vahe nimiväärtus.

17.2.4.

Avatav aken/avatavad aknad

17.2.4.1.

Asukoht/asukohad: …

17.2.4.2.

Kasutatud materjal(id): …

17.2.4.3.

Aknaavaja elektriliste/elektrooniliste osiste (kui olemas) lühikirjeldus: …

17.2.5.

Avanev katuseaken

17.2.5.1.

Asukoht/asukohad: …

17.2.5.2.

Kasutatud materjalid: …

17.2.5.3.

Katuseakna avaja elektriliste/elektrooniliste osiste (kui olemas) lühikirjeldus: …

17.2.6.

Muud klaaspaneelid

17.2.6.1.

Asukoht/asukohad: …

17.2.6.2.

Kasutatud materjalid: …

17.2.6.3.

Muude akende avaja elektriliste/elektrooniliste osiste (kui olemas) lühikirjeldus: …

18.   TAHAVAATEPEEGLID

18.1.

Peeglite arv ja klass(id): …

18.2.

UNECE eeskirjas nr 46 (ELT L 177, 10.7.2010, lk 211) sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

1.8.3.

UNECE eeskirjas nr 81 (ELT L 185, 13.7.2012, lk 1) sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

18.4.

Peegli leidmiseks vajalik(ud) joonis(ed), kus on näidatud peegli asukoht masinas: …

18.5.

Kinnitusviis, sh masina osa, mille külge see on kinnitatud: …

18.6.

Reguleerimissüsteemi elektriliste/elektrooniliste osiste lühikirjeldus: …

18.7

Peeglite jääst ja kondensatsiooniveest puhastamise seadmete tehniline kirjeldus: …

18.8.

Lisavarustus, mis võib piirata tagumist vaatevälja: …

18.9.

II klassi tahavaatepeegli(te) vaateväli

18.9.1.

On kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/208 IX lisa punktiga 5.1: jah/ei (4).

18.9.2.

Kirje 18.9.1 asemel: standardis ISO 5721-2:2014 (Põllumajandustraktorid. Juhi vaateväljaga seotud nõuded, katsemenetlused ja nõuetele vastavuse kriteeriumid. 2. osa: küljele ja tahapoole jääv vaateväli) sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4).

19.   KAUDSET NÄGEMIST VÕIMALDAVAD SEADISED, MIS EI OLE PEEGLID (VALIKULINE)

19.1.

Liik ja karakteristikud (nt seadise täiskirjeldus): …

19.2.

Kaamera ja monitoriga seadise puhul tuvastuskaugus (mm), kontrastsus, heledusvahemik, pimestuskorrektsioon, kuva liik (mustvalge/värviline (4)), värskendussagedus, monitori heledusulatus (4): …

19.3.

Piisavalt üksikasjalikud joonised kogu seadme identifitseerimiseks, sh paigaldusjuhised: …

19.4.

Standardis ISO 5721-2:2014 (Põllumajandustraktorid. Juhi vaateväljaga seotud nõuded, katsemenetlused ja nõuetele vastavuse kriteeriumid. 2. osa: küljele ja tahapoole jääv vaateväli) sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)

20.   JUHI TEAVITAMISE SÜSTEEMID

20.1.

Standardi ISO 15077:2008 (Põllumajanduses kasutatavad traktorid ja liikurmasinad. Juhtseadised. Rakendamise jõud, asendi muutmise võimalused, asukoht ja tööpõhimõtted) B lisas sätestatud nõuded virtuaalterminalide juhtseadistele on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)

21.   VALGUSTUSE, VALGUSSIGNAALSEADISTE PAIGALDAMINE, SH VALGUSTUSE AUTOMAATLÜLITUS

21.1.

Loetelu kõikidest seadistest (nimetada number, mark/margid, tüüp, osise tüübikinnitustähis(ed), kaugtulelaternate suurim valgustugevus, värvus, vastav märgulamp); loetelus võib iga funktsiooni jaoks olla mitut liiki seadiseid; peale selle võib loetelus olla iga funktsiooniga seoses lisamärge „või samaväärsed seadised” …

21.2.

Valgustus- ja valgussignaalseadiste paigaldamist tervikuna kujutav skeem, millel on esitatud eri seadiste asukoht masinas: …

21.3.

Masina väliskontuuri kujutavad mõõtmetega visandid, kus on näidatud kõikide valgustus- ja valgussignaalseadiste asukoht, arv ja valguse värvus: …

21.4.

Iga lambi ja reflektori kohta esitada alljärgnev teave:

21.4.1.

Joonis, kus on näha valgusava suurus: …

21.4.2.

Nähtava pinna kindlaks määramise meetod: …

21.4.3.

Nulltelg ja -kese: …

21.4.4.

Peitlaternate tööpõhimõte: …

21.5.

Esitulede kõrguse reguleerimise seadise kirjeldus/joonis ja liik (nt automaatne, käsitsi astmeliselt reguleeritav, käsitsi sujuvalt reguleeritav) (4): …

21.5.1.

Juhtseadis: …

21.5.2.

Kontrollmärgid: …

21.5.3.

Koormusastmeid tähistavad märgid: …

21.6.

R- ja S-kategooria masinate puhul valgustus- ja valgussignaalseadiste elektriühenduse kirjeldus: …

21.7.

Valgustus- ja valgussignaalsüsteemi elektriliste/elektrooniliste osiste lühikirjeldus: …

22.   MASINAS VIIBIJA KAITSE, SH SISUSTUS JA MUU ILMASTIKUKAITSE

22.1.    Kere

22.1.1.

Kasutatud materjalid ja ehitusviis: …

22.2.    Kabiini materjali põlemiskiirus

22.2.1.

Põlemiskiirus ei ületa kooskõlas standardiga ISO 3795:1989 (Maanteesõidukid ning põllu- ja metsamajanduses kasutatavad traktorid ja masinad. Sisustusmaterjalide põlemisomaduste kindlaks määramine) maksimumkiirust 150 mm/min ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4).

22.3.    Masinasisene kaitse masinas viibijatele

▼M1

22.3.1.

Sisustuse fotod, joonised ja/või laotusjoonis, kus on näha kabiini osad ja kasutatud materjalid (v.a sisemised tahavaatepeeglid) ning juhtseadiste paigutus, istmed ja nende tagaosad, peatoed, katus ja katuseaken, uksed ja aknatõstukid ning muu siin nimetamata sisustus: …

▼B

22.3.2.

Masinate puhul, millel on rool ning pinkistmed või korvistmed enamas kui ühes reas, on tagaistmete (kui olemas) ümbrus kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 3/2014 ( 7 ) XVII lisaga: jah/ei (4)

22.4.    Peatugi/peatoed

22.4.1.

Olemas: jah/ei (4)

22.4.2.

UNECE eeskirjas nr 25 (ELT L 215, 14.8.2010, lk 1) sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)

22.4.3.

Tüüp: integreeritud/eemaldatav(ad)/eraldi (4)

22.4.4.

Peatoe üksikasjalik kirjeldus, kus on välja toodud eelkõige täidismaterjal(id) ning (kui asjakohane) asjaomase istmetüübi jaoks ette nähtud tugede ja kinnitusdetailide asukoht ja spetsifikatsioon: …

22.4.5.

Eraldi peatoe puhul:

22.4.5.1.

Masina selle osa üksikasjalik kirjeldus, kuhu peatugi tuleb kinnitada:

22.4.5.2.

Mõõtkavas joonised peatoest ja kinnitusaluse olulistest osadest: …

22.5.    Jalatoed

22.5.1.

Juhtimisruumi fotod ja/või joonised, kus on näha jalatugede tegelik arv, asukoht ja mõõtmed: …

22.6.    Muu ilmastikukaitse

22.6.1.

Kirjeldus (sh fotod ja joonised): …

22.6.2.

Sise- ja välismõõtmed: … × … × … mm; … × … × … mm

23.   MASINA VÄLIMUS JA LISASEADISED

23.1.

Üldine paigutus (joonis või fotod vajaduse korral koos mõõtmetega ja/või tekstiga), kus on näha kinnitatud sektsioonid ja vaated välispinna kõigist osadest, mida võib pidada väljaulatuvuse seisukohalt oluliseks, näiteks ja kui asjakohane: kaitserauad, põrandajoon, ukse- ja aknapostid, õhusisselaskevõred, radiaatorivõre, klaasipuhastid, vihmaveerennid, käepidemed, juhtsiinid, klapid, uksehinged ja lukud, haagid ja aasad, vintsid, iluliistud, märgid, embleemid ja süvendid ning muud sellised osad välispinnal, mida võib pidada oluliseks ohuks, kui inimene end kokkupõrke korral nende vastu ära lööb või neid riivab (nt valgustusseadised): …

23.2.

Masina esiosa (sisemuse ja välimuse) konstruktsiooni üksikasjalik kirjeldus koos fotode ja/või joonistega, kus on näha mõõtmed, kontrolljooned ja materjalid, sh andmed võimaliku paigaldatud jalakäijakaitsesüsteemi kohta: …

23.3.

Põrandajoone joonis: …

24.   ELEKTROMAGNETILINE KOKKUSOBIVUS (EMC)

24.1.

Tabel, kus on masina kõik elektriliste/elektrooniliste süsteemide või alakoostude kavandatud kombinatsioonid, keremudelid (60), kerematerjalide variandid, juhtmestiku üldpaigutus, mootori variandid, rooli asend (vasakpoolne/parempoolne) ja teljevahe variandid: …

24.2.

UNECE eeskirjas nr 10 (ELT L 254, 20.9.2012, lk 1) sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)

24.3.

Standardis ISO 14982:1998 (Põllu- ja metsatöömasinad. Elektromagnetiline kokkusobivus. Katsemeetodid ja nõuetele vastavuse kriteeriumid) sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)

24.4.

Kirjete 24.2 või 24.3 asemel esitada järgmised andmed:

24.4.1.

Mootoriruumi ja sellele lähima kabiiniosa moodustava kereosa kuju ja materjalide kirjeldus ning joonised/fotod: …

24.4.2.

Joonised või fotod mootoriruumis asuvate metallosiste asukoha kohta (näiteks kütteseadmed, varuratas, õhufilter, roolimehhanism jne): …

24.4.3.

Raadiohäirete kontrolliseadmete tabel või joonis: …

24.4.4.

Alalisvoolutakistuse nimiväärtus ja resistiivsete süütejuhtmete korral nende nimitakistus ühe meetri kohta: …

25.   HELISIGNAALSEADIS(ED)

25.1.

UNECE eeskirjas nr 28 (ELT L 323, 6.12.2011, lk 33) N-kategooria masinate jaoks sätestatud nõuete kohaselt on helisignaalseadisele antud osise tüübikinnitus ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)

25.2.

Kasutatud seadis(t)e kokkuvõtlik kirjeldus: …

25.3.

Joonis(ed), kus on näha helisignaalseadis(t)e asukoht masina kere suhtes: …

25.4.

Andmed kinnitusviisi kohta, sh masina osa, mille külge helisignaalseadis(ed) kinnitatakse: …

25.5.

Elektrilise/pneumaatilise ahela skeem: …

25.5.1.

Pinge: vahelduvvool/alalisvool (4)

▼M1

25.5.2.

Nimipinge või -rõhk: … V / kPa (4)

▼B

25.6.

Kinnitusseadise joonis: …

26.   KÜTTE- JA KLIIMASÜSTEEM

26.1.

Küttesüsteemi on katsetatud kooskõlas standardi ISO 14269-2:1997 (Põllu- ja metsamajanduses kasutatavad traktorid ja liikurmasinad. Juhikabiin. 2. osa: kütte-, ventilatsiooni- ja kliimasüsteemi katsemeetod ja töö) punktiga 8 ja teatisesse on lisatud katsearuanded: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

26.2.

Kliimasüsteemi on katsetatud kooskõlas standardi ISO 14269-2:1997 (Põllu- ja metsamajanduses kasutatavad traktorid ja liikurmasinad. Juhikabiin. 2. osa: kütte-, ventilatsiooni- ja kliimasüsteemi katsemeetod ja töö) punktiga 9 ja teatisesse on lisatud katsearuanded: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

26.3.

Kirjete 26.1 ja 26.2 asemel: UNECE eeskirjas nr 122 (ELT L 164, 30.6.2010, lk 231) N-kategooria masinate jaoks sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

26.4.

Küttesüsteem

26.4.1.

Küttesüsteemi üldjoonis, kus on näha selle (sh soojusvahetuspunktide) asukoht (sh mürasummutusseadiste paigutus) masinas: …

26.4.2.

Üldjoonis soojusvahetist (heitgaaside soojust kasutavate süsteemide korral) või soojusvahetusosadest (mootori jahutamiseks kasutatava õhu soojust kasutavate küttesüsteemide korral): …

26.4.3.

Soojusvaheti või soojusvahetusosade lõikejoonis koos andmetega seinapaksuse, kasutatud materjalide ja nende pinnaomaduste kohta: …

26.4.4.

Andmed muude küttesüsteemi oluliste osiste (näiteks kütteventilaatori) valmistamismeetodi ja tehniliste näitajate kohta: …

26.5.

Kliimasüsteem

26.5.1.

Kliimasüsteemi ja selle juhtimissüsteemi lühikirjeldus ja skeem: …

26.5.2.

Kliimasüsteemis jahutusainena kasutatav gaas: …

27.   MASINA OMAVOLILIST KASUTAMIST TAKISTAVAD SEADISED

27.1.    T- ja C-kategooria masinad

27.1.1.

UNECE eeskirjas nr 62 (ELT L 89, 27.3.2013, lk 37) sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

27.1.2.

UNECE eeskirja nr 18 (ELT L 120, 13.5.2010, lk 29) punktides 2, 5 (v.a alapunkt 5.6), 6.2 ja 6.3 N2-kategooria masinate jaoks sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

27.1.3.

Kirjete 27.1.1 või 27.1.2 asemel esitada järgmised andmed:

27.1.3.1.

Kaitseseadis(t)e ja selle (nende) paigaldamisega seotud masinaosade üksikasjalik kirjeldus, sh fotod või joonised: …

27.1.3.2.

Kaitseseadis(t)e põhiosiste loetelu: …

27.2.    R- ja S-kategooria masinad

27.2.1.

Kaitseseadis(t)e ja selle (nende) paigaldamisega seotud masinaosade üksikasjalik kirjeldus, sh fotod või joonised: …

27.2.1.1.

Kaitseseadis(t)e põhiosiste loetelu: …

▼M1

28.   TAGUMIS(T)E REGISTREERIMISMÄRGI/-MÄRKIDE KOHT

28.1. Registreerimismärgi/-märkide asukoht (vajaduse korral näidata variandid ja kui on asjakohane, lisada joonised):

28.1.1. Ülemise serva kõrgus teepinnast: … mm

28.1.2. Alumise serva kõrgus teepinnast: … mm

28.1.3. Keskjoone kaugus masina keskpikitasandist: … mm

28.1.4. Mõõtmed (pikkus × laius): … mm

28.1.5. Pinna kaldenurk vertikaali suhtes: … kraadi

28.1.6. Nähtavusnurk horisontaaltasandil: … kraadi

29.   LISARASKUSED

29.1. Lisaraskuste ja nende traktorile paigaldamise üksikasjalik tehniline kirjeldus (sh fotod või mõõtmetega joonised):

29.2. Lisaraskuste komplektide arv:…

29.2.1. Iga komplekti osiste arv: 1. komplekt: … 2. komplekt: … komplekt: …

29.3. Iga komplekti osiste mass: 1. komplekt: … .kg 2. komplekt: … kg komplekt … kg

29.3.1. Iga komplekti kogumass: 1. komplekt: … kg 2. komplekt: … .kg komplekt …: … kg

29.4. Lisaraskuste kogumass: … kg

29.4.1. Lisaraskuste massi jagunemine telgede vahel: … kg

29.5. Materjal(id) ja ehitusviis: …

▼B

30.   ELEKTRISÜSTEEMIDE OHUTUS

30.1.

Toiteahela osiste paigaldamise lühikirjeldus ja nende paigaldamiskohta kujutavad joonised/fotod: …

30.2.

Toiteahela kõikide elektriliste funktsioonide skeem: …

30.3.

Tööpinge(d) (V): …

30.4.

Elektrilöögikaitse kirjeldus: …

30.5.

Sulavkaitse ja/või kaitselüliti: jah/ei/valikuline (4)

30.5.1.

Töövahemiku skeem: …

30.6.

Juhtmekimpude konfiguratsioon: …

30.7.

Generaator

30.7.1.

Tüüp: …

30.7.2.

Nimivõimsus: … VA

30.8.

Täiselektrilised masinad

30.8.1.

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 3/2014 IV lisas T2-, T3-, C2- või C3-kategooria täiselektriliste masinate jaoks sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei/asjakohasel määral (4) (asjakohase määra puhul täpsustada: …)

30.9.

Aku lahklüliti

30.9.1.

Aku lahutamine: elektroonilise süsteemiga/süütevõtmega/tavatööriistaga/lülitiga/muuga (4) (muu puhul täpsustada: …)

31.   KÜTUSEPAAK/-PAAGID

31.1.

Paagi/paakide joonis ja tehniline kirjeldus, mis hõlmab kõiki ühendusi ning kõiki õhutus- ja tuulutussüsteemi torustikke, lukke, ventiile ja kinnitusseadiseid: …

31.2.

Joonis paagi/paakide täpse paigutuse kohta masinas: …

31.3.

Kütusepaagi ja heitgaasisüsteemi vahelise soojuskaitseekraani joonis: …

31.4.

Põhikütusepaak/-paagid

31.4.1.

Maksimummaht: …

31.4.2.

Kasutatud materjalid: …

31.4.3.

Kütusepaagi täiteava: ahendatud suue/märgis (4) …

31.4.4.

Staatiliste elektrilaengute kuhjumise vältimise meede/meetmed (kui olemas): …

31.5.

Varukütusepaak/-paagid

31.5.1.

Maksimummaht: …

31.5.2.

Kasutatud materjalid: …

31.5.3.

Kütusepaagi täiteava: ahendatud suue/märgis (4) …

31.5.4.

Staatiliste elektrilaengute kuhjumise vältimise meede/meetmed (kui olemas): …

32.   KÜLGMISED ALLASÕIDUTÕKKED JA TAGUMINE ALLASÕIDUTÕKE

32.1.    Külgmised allasõidutõkked

32.1.1.

Olemasolu: jah/ei/osaline (4)

32.1.2.

Küljelt allasõidu tõkestamiseks oluliste masinaosade joonis, st masina ja/või raami joonis, kus on näha telje/telgede asend ja paigaldus, ning külgmise allasõidutõkke/külgmiste allasõidutõkete paigaldusalus(t)e ja/või kinnitusdetailide joonis. Kui küljelt allasõidu tõkestamiseks ei kasutata eraldi seadist/seadiseid, siis peab joonisel olema selgelt näidatud, et ettenähtud mõõtmetest on kinni peetud: …

32.1.3.

Põrandajoone joonis masina küljelt vaadatuna: …

32.1.4.

Nende välispinna osade ristlõikeid kujutavad joonised, mida on vaja, et mõõta väljaulatuvate osade kõrgust (H) kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/208 XXVII lisa 1. liitega: …

32.1.5.

Külgmise allasõidutõkke/külgmiste allasõidutõkete korral selle/nende täielik kirjeldus ja/või joonis (koos paigaldusalus(t)e ja kinnitusdetailidega) või selle/nende kui osis(t)e tüübikinnitusnumber/-numbrid: …

32.1.5.1.

Kasutatud materjalid: …

32.1.5.2.

Täielikud andmed vajalike kinnitusdetailide kohta ja põhjalikud paigaldusjuhised, sealhulgas vajalikud pingutusmomendid: …

32.1.6.

UNECE eeskirja nr 73 (ELT L 122, 8.5.2012, lk 1) punktides 2 ja 3 ning I, II ja III osas sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)

32.2.    Tagumine allasõidutõke

32.2.1.

Olemasolu: jah/ei/osaline (4)

32.2.2.

Tagant allasõidu tõkestamiseks oluliste masinaosade joonis, st masina ja/või raami joonis, kus on näha kõige laiema tagatelje asend ja paigaldus, ning tagumise allasõidutõkke paigaldusalus(t)e ja/või kinnitusdetailide joonis. Kui tagumine allasõidutõke ei ole eraldi seadis, peab joonisel olema selgelt näidatud, et ettenähtud mõõtmetest on kinni peetud: …

32.2.3.

Põrandajoone joonis masina tagant vaadatuna: …

32.2.4.

Eriseadise korral tagumise allasõidutõkke täielik kirjeldus ja/või joonis (kus on näha paigaldusalus ja kinnitusdetailid) või kui sellele on antud eraldi seadise tüübikinnitus, siis tüübikinnitusnumber: …

32.2.4.1.

Kasutatud materjalid: …

32.2.4.2.

Täielikud andmed vajalike kinnitusdetailide kohta ja põhjalikud paigaldusjuhised, sealhulgas vajalikud pingutusmomendid: …

33.   KOORMAPLATVORM(ID)

33.1.    Koormaplatvormi(de) mõõtmed

33.1.1.

Koormaplatvormi(de) pikkus: … mm

33.1.2.

Koormaplatvormi(de) laius: … mm

33.1.3.

Koormaplatvormi(de) kõrgus maapinnast (47): … mm

33.2.

Koormaplatvormi(de) tootja poolt deklareeritud ohutu koormus: … kg

33.2.1.

Selle massi/nende masside jaotumine telgede vahel: … kg

33.3.

T- ja C-kategooria masinate eemaldatav(ad) platvorm(id): jah/ei/valikuline (4)

33.3.1.

Masina külge kinnitamise seadiste kirjeldus: …

33.4.

Koormaplatvormi stabiilsus

33.4.1.

Platvormi(de) raskuskeskme asukoht piki-, risti- ja vertikaalsuunas: …

33.4.2.

Mitme koormaplatvormiga masinate puhul masina raskuskeskme asukoht (piki-, risti- ja vertikaalsuunas) täismassiga koormaplatvormidega ja juhita masina korral: …

34.   EESMINE HAAKESEADIS (T- JA C-KATEGOORIA MASINAD)

34.1.

Eesmise haakeseadise ja kinnitusseadise mõõtmetega joonis: …

34.2.

Kuni 2 000 kg suurima tehniliselt lubatud massiga masinate puhul on komisjoni määruses (EL) nr 1005/2010 (ELT L 291, 9.11.2010, lk 36) sätestatud nõuded täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)

35.   REHVID

35.1.

Tüübikinnitus antud komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/208 XXX lisa kohaselt: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

35.2.

Tüübikinnitus antud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 661/2009 (ELT L 200, 31.7.2009, lk 1) kohaselt: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

35.3.

Kinnitatud UNECE eeskirja nr 106 (ELT L 257, 30.9.2010, lk 231) kohaselt: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

35.4.

Kinnitatud UNECE eeskirja nr 30 (ELT L 307, 23.11.2011, lk 1) kohaselt: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

35.5.

Kinnitatud UNECE eeskirja nr 54 (ELT L 307, 23.11.2011, lk 2) kohaselt: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

35.6.

Kinnitatud UNECE eeskirja nr 75 (ELT L 84, 30.3.2011, lk 46) kohaselt: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

35.7.

Kinnitatud UNECE eeskirja nr 117 (ELT L 307, 23.11.2011, lk 3) kohaselt: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

36.   PORIKAITSESÜSTEEM

36.1.    Ratta porikaitsmed

36.1.1.

Masinal on ratta porikaitsmed: jah/ei (4)

36.1.2.

Masina lühikirjeldus seoses ratta porikaitsmetega: …

36.1.3.

Üksikasjalikud joonised ratta porikaitsmetest ja nende paigutusest masinal, näidates ära mõõtmed ning võttes arvesse eri rehvide ja velgede kombinatsioonide äärmusi: …

36.2.    Muud porikaitsevahendid

36.2.1.

Olemasolu: jah/ei/osaline (4)

36.2.2.

Masina lühikirjeldus seoses porikaitsesüsteemi ja selle koostisosadega: …

36.2.3.

Üksikasjalikud joonised porikaitsesüsteemist ja selle paigutusest masinal, näidates ära mõõtmed ning võttes arvesse rehvide ja velgede kombinatsioonide äärmusi: …

37.   ROOMIKMASINA VEERMIK

(esitada ka kirje 4.1.2.3)

37.1.

Fotod ja mõõtmetega joonised roomikmasina veermiku paigutusest ja masinale paigaldamisest (sh roomikusisesed elemendid, mis tagavad roomikulindi juhtimise üle roomikurataste, ja väline roomikumuster): …

37.2.

Teepinnaga kokkupuutuv materjal: kummiroomikud/terasroomikud/kummipatjadega roomikud (4)

37.3.

Metallroomikud

37.3.1.

Teepinnale vahetult koormust ülekandvate roomikurataste arv (NR): …

37.3.2.

Iga roomikupadja välispindala (AP): … mm2

37.4.

Kummiroomikud

37.4.1.

Teega kontaktis olevate kummist haardehammaste kogupindala (AL): … mm2

37.4.2.

Haardehammaste pindala osakaal roomikulindi kogupindalast: … %

38.   MEHAANILINE HAAKESEADIS

38.1.

Fotod ja mõõtmetega joonised mehaanilisest haakeseadisest, selle masinale paigaldamisest ja haakemasina haakeseadisega ühendamisest

38.1.1.

Tagumine mehaaniline haakeseadis: jah/ei (4)

38.1.2.

Eesmine haakeseadis (R- ja S-kategooria masinad): jah/ei (4)

38.2.

Mehaanilise haakeseadise tehniline lühikirjeldus, millest on näha seadise konstruktsioon ja materjal

38.2.1.

Tagumine mehaaniline haakeseadis: …

38.2.2.

Eesmine haakeseadis (R- ja S-kategooria masinad): …

38.3.

Tagumine mehaaniline haakeseadisTüüp komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/208 XXXIV lisa 1. liite kohaselt:

Mark:

Tootja antud tüübimärgistus:

(ELi) tüübikinnitustähis või -number:

Horisontaalne maksimumkoormus/D-väärtus (4) (44):

… kg/kN (4)

… kg/kN (4)

… kg/kN (4)

Haakemasina suurim tegelik mass (T) (4) (44):

… tonni

… tonni

… tonni

Suurim lubatud vertikaalkoormus haakepunktile (44):

… kg

… kg

… kg

Haakepunkti asukoht (62)

Kõrgus maapinnast

Minimaalne

… mm

… mm

… mm

Maksimaalne

… mm

… mm

… mm

Kaugus vertikaaltasandist läbi tagatelje keskpunkti

Minimaalne

… mm

… mm

… mm

Maksimaalne

… mm

… mm

… mm

38.4.

Eesmine haakeseadis (R- ja S-kategooria masinad)Tüüp komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/208 XXXIV lisa 1. liite kohaselt:

Mark:

Tootja antud tüübimärgistus:

(ELi) tüübikinnitustähis või -number:

Horisontaalne maksimumkoormus/D-väärtus (4) (44):

… kg/kN (4)

… kg/kN (4)

… kg/kN (4)

Haakemasina suurim tegelik mass (T) (4) (44):

… tonni

… tonni

… tonni

Suurim lubatud vertikaalkoormus haakepunktile (44):

… kg

… kg

… kg

Haakepunkti asukoht (62)

Kõrgus maapinnast

Minimaalne

… mm

… mm

… mm

Maksimaalne

… mm

… mm

… mm

▼M1

38.5.

Mehaanilise haakeseadise kirjeldusTüüp komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/208 XXXIV lisa 1. liite kohaselt:

Mark

Tootja antud tüübimärgistus

Horisontaalne maksimumkoormus / D-väärtus (4) (44)

……. kg/kN (4)

Haakes veetava masina mass (T) (4) (44)

…….. tonni

Suurim lubatud vertikaalkoormus haakepunktile (S) (44):

… kg

Fotod ja mõõtkavas joonised haakeseadisest. Joonistel tuleb eelkõige üksikasjalikult esitada nõutavad mõõtmed ja mõõtmed seadise paigaldamiseks

 

Haakeseadise tehniline lühikirjeldus, milles näidatakse seadise konstruktsioon ja materjal

 

Katse tüüp

Staatiline/dünaamiline (4)

(ELi) tüübikinnitustähis või -number veorõngal, haakepeal või sarnastel haakeseadistel, mis kinnitatakse mehaanilise haakeseadise külge (liigendiga või jäikade veotiislite puhul)- redelraami/haakeseadme toe külge kinnitatava mehaanilise haakeseadise tüübikinnitustähis või -number (kui on piiratud teatud tüüpidega)

— drawbar eyes, coupling heads or similar coupling devices that shall be attached to the mechanical coupling (in the case of hinged or rigid drawbars)

— type-approval mark or –number of mechanical couplings that shall be attached to the ladder frame /trailer hitch support (if restricted to certain types):

▼B

38.6.

Mehaaniline haakeseadis on saanud osise tüübikinnituse UNECE eeskirja nr 55 (ELT L 227, 28.8.2010, lk 1) kohaselt ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

39.   KOLMEPUNKTILINE RIPPSÜSTEEM

39.1.

Kolmepunktiline rippsüsteem: ees/taga/ees ja taga/puudub (4)

▼M1

39.2.

Suurim haakes veetava masina mass (16): … kg

▼B

40.   TÄIENDAVAD HAAKEPUNKTID

40.1.

Täiendavad haakepunktid: jah/ei/valikuline (4)

40.2.

Täiendavate haakepunktide üksikasjalik tehniline kirjeldus (sh fotod või joonised) ja peamine otstarve: …

40.3.

Suurim lubatud vertikaalkoormus täiendavatele haakepunktidele: … Kg

D.    TEAVE PIDURDUSTÕHUSUSE KOHTA

41.   VEDRUSTUS

41.1.

Iga telje, teljerühma või ratta vedrustuse ja selle juhtimissüsteemi lühikirjeldus ja skeem: …

41.2.

Vedrustusssüsteemi joonis: …

41.3.

Kõrgusseadistus: jah/ei/valikuline (4)

41.4.

Elektriliste/elektrooniliste osiste lühikirjeldus: …

41.5.

Veotelje/-telgede õhkvedrustus: jah/ei (4)

41.5.1.

Veotelje/-telgede õhkvedrustusega samaväärne vedrustus: jah/ei (4)

41.5.2.

Vedrustatud massi võnkesagedus ja summutamine: …

41.6.

Vabatelje/-telgede õhkvedrustus: jah/ei (4)

41.6.1.

Vabatelje/-telgede õhkvedrustusega samaväärne vedrustus: jah/ei (4)

41.6.2.

Vedrustatud massi võnkesagedus ja summutamine: …

41.7.

Vedrustuse vetruvosade karakteristikud (konstruktsioon, materjalide karakteristikud ja mõõtmed): …

41.8.

Masinal on hüdropneumaatiline/hüdrauliline/pneumaatiline (4) vedrustus: jah/ei (4)

41.9.

Stabilisaatorid: jah/ei/valikuline (4)

41.10.

Amortisaatorid: jah/ei/valikuline (4)

41.11.

Muud seadised (kui olemas): …

42.   TELG/TELJED JA REHVID

42.1.

Telje/telgede kirjeldus (sh fotod ja joonised): …

42.2.

Materjal(id) ja ehitusviis: …

42.3.

Mark (kui asjakohane): …

42.4.

Tüüp (kui asjakohane): …

42.5.

Suurim lubatud mass, mida telg talub/teljed taluvad: … kg

42.6.

Telje/telgede mõõtmed:

42.6.1.

Pikkus: … mm

42.6.2.

Laius: … mm

42.7.

Piduriühendus teljega/telgedega: aksiaalne/radiaalne/integreeritud/muu (4) (muu puhul täpsustada:…)

42.8.

Pidurdatavatel telgedel lubatud suurimate rehvide mõõtmed: …

42.8.1.

Pidurdatavate telgede suurimate rehvide veereümbermõõdu nimiväärtus: …

42.8.2.

Veotelgedel lubatud suurimate rehvide mõõtmed: …

42.8.3.

Veotelgede suurimate rehvide veereümbermõõdu nimiväärtus: …

43.   PIDURDAMINE

▼M1

43.1.

Masina pidurisüsteemi(de) lühikirjeldus (55): …

▼M3

43.2. Masina pidurisüsteemi(de) pneumaatiliste, hüdrauliliste ja/või elektriliste juhtahelate spetsifikatsioonid ning toetatavate teadete ja parameetrite loetelu: …

▼M1 —————

▼B

43.4.

Pidurisüsteem(id)

43.4.1.

Pidurisüsteemi(de) töö kirjeldus (sh kõik elektroonilised osad), elektriskeemi blokkdiagramm, hüdraulilise või pneumaatilise ahela skeem (55): …

43.4.2

Pidurisüsteemi(de) skemaatiline joonis ja talitlusskeem (55): …

43.4.3.

Pidurisüsteemi nõuetekohaselt tähistatud osiste loetelu (55): …

43.4.4.

Tehniline selgitus pidurisüsteemi(de) arvutuse kohta (rataste välisringjoonel avalduva kogu pidurdusjõu ja pidurdusseadisele rakendatava jõu suhe) (55): …

43.4.5.

Välised energiaallikad (kui olemas) (karakteristikud, energiamahuti mahutavus, maksimaalne ja minimaalne rõhk, manomeeter ja minimaalrõhu hoiatusseadis armatuurlaual, vaakumanumad ja toiteklapp, toitekompressorid, vastavus surveseadmetele esitatud nõuetele) (55): …

43.4.6.

Elektrooniline pidurisüsteem: jah/ei/valikuline (4)

43.4.7.

I tüübi katsearuande/-aruannete number/numbrid komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/68 VII lisa kohaselt (kui on kohaldatav): …

43.5.

Piduriajam (pukseerival sõidukil)

▼M3

43.5.1.

Sõidupidurisüsteemi piduriajam pukseerival sõidukil: mehaaniline/pneumaatiline/hüdrauliline/ hüdrostaatiline / ilma võimendita / võimendiga / täiselektriline (4)

▼B

43.5.2.

Ülekande tehnoloogia: pneumaatiline/hüdrauliline/pneumaatiline ja hüdrauliline (4)

▼M3

43.5.3. Vasakpoolse ja parempoolse piduri juhtseadise lukustamine: jah/ei (4)

43.6.

Haakemasina piduri juhtseadised (pukseerival sõidukil)

▼M1

43.6.1. Haakemasina pidurdamise juhtsüsteem: hüdrauliline/pneumaatiline/elektriline/puudub (4)

▼M3 —————

▼M3

43.6.2. Ühenduste, liitmike ja ohutusseadiste kirjeldus (sh joonised, skeemid ja elektrooniliste osade tähistus): …

43.6.2.1. Pneumaatilise ühenduse liik: kahejuhtmeline / puudub (4)

43.6.2.1.1. Pneumaatiline toiterõhk (kaks juhet): … kPa

43.6.2.1.2. Elektriline juhtahel: jah/ei (4)

43.6.2.2. Hüdraulilise ühenduse liik: ühejuhtmeline / kahejuhtmeline / puudub (4)

43.6.2.2.1. Toiteliini hüdrorõhk: üks juhe: … kPa kaks juhet: … kPa

43.6.2.2.2. Standardi ISO 7638:2003 kohane pistmik (15): jah/ei (4)

43.7.

Haakemasina piduriseadmed (haakemasinal)

43.7.1.

Haakemasina piduri juhtsüsteem: hüdrauliline/pneumaatiline/elektriline/inertssüsteem/puudub (4)

43.7.2.

Haakemasina piduriajam: trummel/ketas/muu (4)

43.7.2.1.

Kirjeldus ja karakteristikud: …

43.7.3.

Ühenduste, liitmike ja ohutusseadiste kirjeldus (sh joonised, skeemid ja elektrooniliste osade tähistus): …

43.7.3.1.

Pneumaatilise ühenduse tüüp: kahejuhtmeline/puudub (4)

43.7.3.1.1.

Elektriline juhtahel: jah/ei (4)

43.7.3.2.

Hüdraulilise ühenduse tüüp: kahejuhtmeline/puudub (4)

43.7.3.2.1.

Standardi ISO 7638:2003 kohane pistmik (15): jah/ei (4)

▼M1

43.A.   TEATIS HAAKEMASINA TELJE JA PIDURI KOHTA SEOSES I JA III TÜÜBI SUHTES KOHALDATAVATE ALTERNATIIVMEETODITEGA

43.A.1. Üldosa

43.A.1.1. Sõiduki või telje tootja nimi ja aadress:

43.A.2. Telje andmed

43.A.2.1. Tootja (nimi ja aadress):…

43.A.2.2. Tüüp/variant:…

43.A.2.3. Telje tunnuskood: ID1-…

43.A.2.4. Katsetelje koormus (e tunnuskood): … daN

43.A.2.5. Ratta ja piduri andmed vastavalt joonistele 1A ja 1B…

43.A.3. Pidur

43.A.3.1. Üldteave

43.A.3.1.1. Mark:

43.A.3.1.2. Tootja (nimi ja aadress):

43.A.3.1.3. Piduritüüp (nt trummel-/ketaspidur):

43.A.3.1.3.1. Variant (nt nukkvõll, üksikkiil vms):

43.A.3.1.4. Piduri tunnuskood: ID2-

43.A.3.1.5. Piduri andmed vastavalt joonistele 2A ja 2B:

43.A.3.2. Trummelpiduri andmed

43.A.3.2.1. Piduri regulaator (väline / sisse ehitatud):…

43.A.3.2.2. Deklareeritud suurim sisendpidurdusmoment Cmax: … Nm

43.A.3.2.3. Mehaaniline kasutegur: η = …

43.A.3.2.4. Deklareeritud lävendpidurdusmoment C0,dec: … Nm

43.A.3.2.5. Nukkvõlli efektiivne pikkus:…mm

43.A.3.3. Piduritrummel

43.A.3.3.1. Hõõrdepinna suurim läbimõõt (kulumisaste): mm

43.A.3.3.2. Põhimaterjal:…

43.A.3.3.3. Deklareeritud mass:…kg

43.A.3.3.4. Nimimass:…kg

43.A.3.4. Piduri hõõrdkate

43.A.3.4.1. Tootja nimi ja aadress:…

43.A.3.4.2. Mark…

43.A.3.4.3. Tüüp…

43.A.3.4.4. Tähistus (tüübi tähis hõõrdkattel)…

43.A.3.4.5. Väikseim paksus (kulumisaste):…mm

43.A.3.4.6. Hõõrdmaterjali piduriklotsile kinnitamise meetod:…

43.A.3.4.6.1. …Kinnituse ebasoodsaim variant (kui on rohkem kui üks):

43.A.3.5. Ketaspiduri andmed

43.A.3.5.1. Teljega ühendamise tüüp (aksiaalne, radiaalne, sisse ehitatud jne):…

43.A.3.5.2. Piduri regulaator (väline / sisse ehitatud):…

43.A.3.5.3. Maksimaalne kogukäik:…mm

43.A.3.5.4. Deklareeritud suurim sisendjõud ThAmax: … daN

43.A.3.5.4.1. Cmax = ThAmax · le : … Nm

43.A.3.5.5. Hõõrderaadius: re = … mm

43.A.3.5.6. Hoova pikkus: le = … mm

43.A.3.5.7. Sisendi ja väljundi suhe (le/ee): i = ….

43.A.3.5.8. Mehaaniline kasutegur: η = …

43.A.3.5.9. Deklareeritud lävendpidurdusjõud ThA0,dec: … N

43.A.3.5.9.1. C0,dec = ThA0,dec · le : … Nm

43.A.3.5.10. Väikseim rootori paksus (kulumisaste): … mm

43.A.3.6. Piduriketta andmed …

43.A.3.6.1. Kettatüübi kirjeldus: …

43.A.3.6.2. Kinnitamine/paigaldamine rummule: …

43.A.3.6.3. Õhutus (jah/ei):…

43.A.3.6.4. Deklareeritud mass: …kg

43.A.3.6.5. Nimimass: … kg

43.A.3.6.6. Deklareeritud välisläbimõõt: … mm

43.A.3.6.7. Väikseim välisläbimõõt: … mm

43.A.3.6.8. Hõõrderõnga siseläbimõõt: … mm

43.A.3.6.9. Õhutuskanali laius (kui on olemas):… mm

43.A.3.6.10. Põhimaterjal: …

43.A.3.7. Piduriklotsi andmed …

43.A.3.7.1. Tootja nimi ja aadress: …

43.A.3.7.2. Mark:

43.A.3.7.3. Tüüp: …

43.A.3.7.4. Tähistus (tüübi tähis piduriklotsi alusplaadil):…

43.A.3.7.5. Väikseim paksus (kulumisaste): … mm

43.A.3.7.6. Hõõrdmaterjali piduriklotsi alusplaadi külge kinnitamise meetod:…

43.A.3.7.6.1. Kinnituse ebasoodsaim variant (kui on rohkem kui üks):…

image

image

image

imagexe (mm)

ae (mm)

he (mm)

ce (mm)

de (mm)

ee (mm)

α0e

α1e

be (mm)

re (mm)

Ae (cm2)

S1e (mm)

S2e (mm)

S3e (mm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼B

E.    TEAVE MASINA KONSTRUKTSIOONI KOHTA

44.   TOOTMISE NÕUETELE VASTAVUS

44.1.

Üldiste kvaliteedijuhtimissüsteemide kirjeldus: …

45.   MASINA PARDADIAGNOSTIKA-, REMONDI- JA HOOLDUSTEABE KÄTTESAADAVUS (45)

45.1.

Peamise veebisaidi aadress, kus on esitatud masina remondi- ja hooldusteave (45): …

45.2.

Mitmeastmelise tüübikinnituse korral peamise veebisaidi aadress, kus on tootja(te) poolt eelmis(t)es etapis/etappides esitatud remondi- ja hooldusteave (45): …

45.3.

Pardadiagnostikasüsteemi nõuetekohaseks toimimiseks vajalike oluliste varuosade väljatöötamist võimaldavad andmed: jah/ei (4)

45.4.

Tüübi aastane tootmiskogus kogu maailmas (61): …

45.5.

Tõendusmaterjal selle kohta, et masina remondi- ja hooldusteave on esitatud, kasutades üksnes vaba teksti- ja graafikavormingut või vorminguid, mida on võimalik näha ja printida vabalt kättesaadavate standardtarkvara pistikprogrammide abil, mida on lihtne installida ja mis ühilduvad üldlevinud operatsioonisüsteemidega.

45.5.1.

Märksõnad metaandmetes vastavad standardile ISO 15031–2:2010 (Maanteesõidukid. Sõiduki ja välise seadme vaheline side heitkogustega seotud diagnostika jaoks. 2. osa: juhised mõistete, määratluste, lühendite ja akronüümide kohta): jah/ei (4)

45.6.

Juhtarvuti ümberprogrammeerimine koosõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 V lisa 1. liite punktiga 2.5

45.6.1.

Juhtarvuti ümberprogrammeerimine toimub SAE J2534 kohase tarkvaraga/TMC RP1210 kohase tarkvaraga/muu vaba tarkvaraga (4) (muu vaba tarkvara puhul täpsustada:…)

45.6.1.1.

Kommertstarkvara: jah/ei (4)

45.6.1.2.

ISO 22900-2 (Maanteesõidukid. Sõiduki kommunikatsiooni moodulliides (MVCI). 2. osa: diagnostikaprotokolli andmeüksuse programmiliides (D-PDU API)): jah/ei (4)

45.6.1.3.

SAE J2534 (Sõiduki jadaprogrammeerimise soovituslik tava): jah/ei (4)

45.6.1.4.

TMC RP1210 (API): jah/ei (4)

45.6.1.5.

Muu vaba tarkvara: jah/ei (4) (muu vaba tarkvara puhul täpsustada:…)

45.6.2.

Eri tootjate rakenduste ja masina kommunikatsiooniliideste (VCI) ühilduvuse valideerimine toimub: sõltumatult väljatöötatud kommunikatsiooniliideste abil/renditud eririistvara abil (4)

45.6.3.

Masinasisene kommunikatsioon ning kommunikatsioon elektrooniliste juhtarvutite ja diagnostikasüsteemi vahel toimub järgmise standardi alusel:

▼M1

45.6.3.1. SAE J1939-13 (Sõiduki jadajuhtimise ja kommunikatsiooni võrk): jah/ei (4)

45.6.3.2. ISO 11783-2 (Põllu- ja metsamajanduses kasutatavad traktorid ja masinad. Jadajuhtimise ja andmeside võrk): jah/ei (4)

45.6.3.3. ISO 15031-3 (Maanteesõidukid. Sõiduki ja välise seadme vaheline side heitkogustega seotud diagnostika jaoks): jah/ei (4)

45.6.3.4. ISO 13400-4 (Maanteesõidukid. Diagnostikaalane kommunikatsioon internetiprotokolli abil) (4): jah/ei (4)

▼B

45.7.

Diagnostikaseadmete tootmiseks vajalik teave

45.7.1.

Masina tootja kasutab oma frantsiisivõrgustikes standarditele ISO 22900-2:2009 (Maanteesõidukid. Sõiduki kommunikatsiooni moodulliides (MVCI). 2. osa: diagnostikaprotokolli andmeüksuse programmiliides (D-PDU API)) ja ISO 22901-2:2011 (Maanteesõidukid. Avatud diagnostikaandmevahetus – ODX. 2. osa: heitkogustega seotud diagnostikaandmed) vastavaid diagnostika- ja katseseadmeid: jah/ei/ei ole asjakohane (4) (viimase puhul põhjendada:…)

45.7.2.

ODX-failid on sõltumatutele ettevõtjatele tootja veebisaidi kaudu kättesaadavad: jah/ei/ei ole asjakohane (4) (viimase puhul põhjendada:…)

45.7.3.

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 V lisa 2. liite punkti 1.1 kohased sideprotokollide andmed on kättesaadavad tootja remonditeabe veebisaidi kaudu: jah/ei/ei ole asjakohane (4) (viimase puhul põhjendada:…)

45.7.4.

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 V lisa 2. liite punkti 1.2 kohane pardadiagnostika abil seiratavate osiste kontrolli ja diagnostika alane teave on kättesaadav tootja remonditeabe veebisaidi kaudu: jah/ei/ei ole asjakohane (4) (viimase puhul põhjendada:…)

45.7.5.

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 V lisa 2. liite punkti 1.3 kohane remondialane teave, on kättesaadav tootja remonditeabe veebisaidi kaudu: jah/ei/ei ole asjakohane (4) (viimase puhul põhjendada:…)

45.8.

Masinrongi remondi- ja hooldusteave

45.8.1.

Masina tootja soovitab traktoritüübi kasutamist koos R- või S-kategooria masinatüübiga või vastupidi: jah/ei (4)

45.8.2.

Masinad, mille puhul on selline kombinatsioon soovituslik:

45.8.2.1.

Mark (tootja kaubanimi) (18): …

45.8.2.2.

Tüüp (17): …

45.8.2.2.1.

Variant/variandid (17): …

45.8.2.2.2.

Versioon(id) (17): …

45.8.2.3.

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

45.8.2.4.

Masina kategooria, alamkategooria ja kiirusindeks (2): …

45.8.3.

Mõlema masina omavahelise sidega seotud pardadiagnostika-, remondi- ja hooldusteave on kättesaadav mitme tootja või tootjate konsortsiumi poolt ühiselt loodud veebisaidi kaudu: jah/ei (4)

45.8.3.1.

Mitme tootja või tootjate konsortsiumi poolt ühiselt loodud veebisaidi aadress (45): …

46.   ÜMBERMINEKU KAITSEKONSTRUKTSIOON

46.1.

Ümbermineku kaitsekonstruktsiooni paigaldamine: kohustuslik/valikuline/standardvarustuses (4)

46.2.

Ümbermineku kaitsekonstruktsioon kabiini/raami/turvakaar(t)e näol on paigaldatud ette/taha (4)

▼M1

46.2.1.

Turvakaare puhul: kokkukäiv / ei ole kokkukäiv (4)

46.2.2.

Kokkukäiv turvakaar

46.2.2.1. Kokkupanemine: abivahenditeta / osaliselt abivahenditega / täielikult abivahenditega (4)

46.2.2.2. Abivahenditeta või osaliselt abivahenditega kokkupanemine

46.2.2.2.1. Käsitsi kokkupandav ümbermineku kaitsekonstruktsioon: tööriistadega/tööriistadeta (4)

46.2.2.2.2. Fotod ja üksikasjalikud tehnilised joonised, kus on näha käsitsemisala ning juurdepääsetava ala külg- ja pealtvaade. Joonistel tuleb esitada ümbermineku kaitsekonstruktsiooni mõõtmed ja konstruktsiooni käivitavad suurimad jõud:…

46.2.2.3. Osaliselt või täielikult abivahenditega kokkupanemise korral abivahendite ja nende juhtseadiste (kui need on olemas) lühikirjeldus ja asukoht: …

46.2.2.4. Lukustusmehhanism: käsitsi/automaatne (4)

46.2.2.4.1. Käsilukustusmehhanismi puhul lühikirjeldus lukustusmehhanismi ja selle ergonoomilise kuju kohta, mille abil välditakse muljumis- ja rebenemisohtu ning piiratakse mehhanismi käitamiseks nõutavat jõudu: …

46.2.2.4.2. Automaatlukustusmehhanismi puhul

46.2.2.4.2.1. lukustusmehhanismi ja selle juhtseadiste (kui need on olemas) lühikirjeldus ja nende asukoht: …

46.2.2.4.2.2. Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 IX lisa B3 osa punkti 5.5 märkuses 2 sätestatud tootjasertifikaat: jah/ei (4)

▼B

46.3.

Fotod ja tehnilised joonised, kus on näha ümbermineku kaitsekonstruktsiooni asukoht, istme indekspunkti asukoht, paigaldusaluse detailid ja traktori sellise esiosa asukoht, mis suudab ümbermineku jms korral (vajaduse korral) traktorit toestada (ette paigaldatud kokkukäiva ümbermineku kaitsekonstruktsiooni korral kujutada käsitsemisala ning juurdepääsetava ala külg- ja pealtvaadet). Joonistel peavad olema peamised mõõtmed, sh kaitsekonstruktsiooniga traktori välismõõtmed ja peamised sisemõõtmed: …

46.4.

Kaitsekonstruktsiooni lühikirjeldus, kus on märgitud:

46.4.1.

Konstruktsiooni liik: …

46.4.2.

Paigaldusaluste andmed: …

46.4.3.

Ümbermineku korral traktorit toestada suutva traktori esiosa detailid (kui asjakohane): …

46.4.4.

Lisaraam: …

46.5.

Mõõtmed (52)

46.5.1.

Katusedetailide kõrgus istme indekspunkti kohal: … mm

46.5.2.

Katusedetailide kõrgus traktoristi jalgade kohal: … mm

46.5.3.

Vertikaalselt istme indekspunkti kohal oleva kaitsekonstruktsiooni sisemine laius rooliratta keskkoha tasandil … mm

46.5.4.

Kaugus rooliratta keskkohast kaitsekonstruktsiooni parempoolse osani: … mm

46.5.5.

Kaugus rooliratta keskkohast kaitsekonstruktsiooni vasakpoolse osani: … mm

46.5.6.

Miinimumkaugus rooliratta äärest kaitsekonstruktsioonini: … mm

46.5.7.

Horisontaalne kaugus istme indekspunktist kaitsekonstruktsiooni tagumise osani istme indekspunkti kohal: … mm

46.5.8.

Ümbermineku korral traktorit toestada suutva traktori esiosa paigutus (tagumise telje suhtes) (kui asjakohane):

46.5.8.1.

Horisontaalne kaugus: … mm

46.5.8.2.

Vertikaalne kaugus: … mm

46.6.

Andmed kaitsekonstruktsiooni materjalide kohta ja kasutatud terase spetsifikatsioonid (53)

46.6.1.

Põhiraam (osad – materjal – suurused): …

46.6.2.

Paigaldusalused (osad – materjal – suurused) …

46.6.3.

Montaaži- ja paigalduspoldid (osad – suurused): …

46.6.4.

Katus (osad – materjal – suurused): …

46.6.5.

Kate (kui olemas) (osad – materjal – suurused): …

46.6.6.

Klaas (kui olemas) (osad – materjal – suurused): …

46.6.7.

Ümbermineku korral traktorit toestada suutva traktori esiosa (kui asjakohane) (osad – materjal – suurused): …

46.7.

Kirjete 46.1–46.6.7 asemel esitada järgmised andmed:

46.7.1.

OECD põllu- ja metsamajanduses kasutatavate traktorite kaitsekonstruktsioonide ametliku katsetamise (dünaamiline koormuskatse) standardi (OECD standard 3, 2015. aasta väljaanne, juuli 2014) kohane täielik katsearuanne ja asjaomased dokumendid teatises: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

46.7.2.

OECD põllu- ja metsamajanduses kasutatavate roomiktraktorite kaitsekonstruktsioonide ametliku katsetamise standardi (OECD standard 8, 2015. aasta väljaanne, juuli 2014) kohane täielik katsearuanne ja asjaomased dokumendid teatises: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

46.7.3.

OECD põllu- ja metsamajanduses kasutatavate traktorite kaitsekonstruktsioonide ametliku katsetamise (staatiline koormuskatse) standardi (OECD standard 4, 2015. aasta väljaanne, juuli 2014) kohane täielik katsearuanne ja asjaomased dokumendid teatises: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

46.7.4.

OECD põllu- ja metsamajanduses kasutatavate kitsa rööpmega ratastraktorite eesmiste ümbermineku kaitsekonstruktsioonide ametliku katsetamise standardi (OECD standard 6, 2015. aasta väljaanne, juuli 2014) kohane täielik katsearuanne ja asjaomased dokumendid teatises: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

46.7.5.

OECD põllu- ja metsamajanduses kasutatavate kitsa rööpmega ratastraktorite tagumiste ümbermineku kaitsekonstruktsioonide ametliku katsetamise standardi (OECD standard 7, 2015. aasta väljaanne, juuli 2014) kohane täielik katsearuanne ja asjaomased dokumendid teatises: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

47.   LANGEVATE ESEMETE EEST KAITSEV KONSTRUKTSIOON

47.1.    Metsamajandusvarustusega T- ja C-kategooria masinad

47.1.1.

Standardis ISO 8083:2006 (Metsatöömasinad. Langevate esemete eest kaitsvad konstruktsioonid. Laborikatsed ja toimimisnõuded) sätestatud I tasandi/II tasandi (4) nõuded langevate esemete eest kaitsvale konstruktsioonile on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)

47.2.    Kõik muud langevate esemete eest kaitsva konstruktsiooniga T- ja C-kategooria masinad

47.2.1.

Fotod ja üksikasjalikud tehnilised joonised, kus on näha langevate esemete eest kaitsva konstruktsiooni asukoht, istme indekspunkti asukoht jms. Joonistel peavad olema peamised mõõtmed, sh kaitsekonstruktsiooniga traktori välismõõtmed ja peamised sisemõõtmed: …

47.2.2.

Kaitsekonstruktsiooni lühikirjeldus, kus on märgitud:

47.2.2.1.

Konstruktsiooni liik: …

47.2.2.2.

Paigaldusaluste andmed: …

47.2.3.

Mõõtmed (52)

47.2.3.1.

Katusedetailide kõrgus istme indekspunkti kohal: … mm

47.2.3.2.

Katusedetailide kõrgus traktoristi jalgade kohal: … mm

47.2.3.3.

Kaitsekonstruktsiooniga traktori kogukõrgus: … mm

47.2.3.4.

Kaitsekonstruktsiooni üldlaius (märkida, kas see hõlmab ka poritiibu): … mm

47.2.4.

Andmed kaitsekonstruktsiooni materjalide kohta ja kasutatud terase spetsifikatsioonid (53)

47.2.4.1.

Põhiraam (osad – materjal – suurused): …

47.2.4.2.

Paigaldusalused (osad – materjal – suurused): …

47.2.4.3.

Montaaži- ja paigalduspoldid (osad – suurused): …

47.2.4.4.

Katus (osad – materjal – suurused): …

47.2.5.

Andmed tugevduste kohta, mis traktori tootja on originaalosadele paigaldanud: …

47.2.6.

Kirjete 47.2.1–47.2.5 asemel on esitatud OECD põllu- ja metsamajanduses kasutatavate traktorite langevate esemete eest kaitsvate konstruktsioonide ametliku katsetamise standardi (OECD standard 10, 2015. aasta väljaanne, juuli 2014) kohane täielik katsearuanne ja asjaomased dokumendid teatises: jah/ei (4)

48.   JUHILE KUULDAV MÜRATASE

48.1.

T- või C-kategooria (kummiroomikutega) masinad, mida tuleb katsetada komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 XIII lisa punktis 2 sätestatud katsemeetodil nr 1: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

48.2.

T- või C-kategooria (kummiroomikutega) masinad, mida tuleb katsetada komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 XIII lisa punktis 3 sätestatud katsemeetodil nr 2: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

48.3.

Terasroomikutega C-kategooria masinad, mida tuleb katsetada niiskel liivakihil, nagu on ette nähtud standardi ISO 6395:2008 (Mullatöömasinad. Mürataseme määramine. Dünaamilise koormuskatse tingimused) punktis 5.3.2: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

48.4.

Kirjete 48.1–48.3 asemel on esitatud OECD põllu- ja metsamajanduses kasutatavate traktorite tekitatava juhiistme(te)l kuuldava müra ametliku mõõtmise standardi (OECD standard 5, 2015. aasta väljaanne, juuli 2014) kohane täielik katsearuanne ja asjaomased dokumendid teatises: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

49.   ISTEKOHAD (SADULAD JA ISTMED)

49.1.

Istekoha liik: iste/sadul (4)

49.2.

Kõikide istekohtade istme võrdluspunkti(de) (S) koordinaadid või joonis: …

49.3.

Alljärgneva kirjeldus ja joonised:

49.3.1.

Istmed ja nende kinnituspunktid: …

49.3.2.

Reguleerimissüsteem: …

49.3.3.

Nihutus- ja lukustussüsteemid: …

49.3.4.

Turvavöö kinnituspunktid (kui need on istme küljes): …

49.3.5.

Kinnituspunktidena kasutatavad masinaosad: …

49.4.

Juhiiste

▼M1

49.4.1.

Juhiistme paigutus: vasakul/paremal/keskel (4)

▼B

49.4.2.

Istmetüübi kategooria: A-kategooria klass I/II/III, B-kategooria (4)

49.4.3.

Pööratav juhtplatvorm: jah/ei (4)

49.4.3.1.

Pööratava juhtplatvormi kirjeldus: …

49.4.4.

Juhiistme mõõtmed, sh istepinna sügavus ja laius, seljatoe asend ja kalle ning istepinna kalle:

49.4.5.

Juhiistme põhikarakteristikud: …

49.4.6.

Reguleerimissüsteem: …

49.4.7.

Piki- ja vertikaalsuunas nihutamise ja lukustamise süsteem: …

49.4.7.1.

Reguleerimatu istmega masinate puhul näidata roolisamba ja pedaali(de) asendi reguleerimisvahemik: …

▼M1

49.5.

Kaassõitjaiste/-istmed

49.5.1. Kaassõitjaistmete arv:…

49.5.2. Asukoht ja paigutus (8):…

49.5.3. Kaassõitjaistme(te) mõõtmed:…

49.5.4. Kaassõitjaistme(te) põhikarakteristikud:…

49.5.5. Standardis EN 15694:2009 („Põllu- ja metsamajanduses kasutatavad traktorid. Kaassõitjaiste. Nõuded ja katsemenetlused”) sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah / ei / ei ole asjakohane (4)

49.5.6. Standardis EN 15997:2011 („Maastikusõidukid. Ohutusnõuded ja katsemeetodid”) sätestatud nõuded ATV II tüüpi liiklusvahendite kaassõitjaistmetele on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah / ei / ei ole asjakohane (4)

▼B

50.   JUHTIMISRUUM NING MASINASSE SISENEMINE JA SEALT VÄLJUMINE (SH UKSED JA AKNAD)

50.1.    Juhtimisruum

50.1.1.

Üksikasjalikud fotod või joonised (juhtimisruumi mõõtmetega), kus on näha eelkõige istme võrdluspunkti (S) asukoht ja seda ümbritseva juhtimisruumi mõõtmed, rooli alumise osa ja traktori liikumatute osade vaheline kaugus, juhtseadiste, redelipulkade ja vajalike käsipuude asukohad: …

50.1.2.

Käsijuhtseadiste minimaalne vahekaugus on kooskõlas standardi ISO 4254-1:2013 (Põllumajandusmasinad. Ohutus. 1. osa: üldnõuded) punktiga 4.5.3 ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)

50.2.

Ligipääs juhiistmele

50.2.1.

Üksikasjalikud fotod või joonised ja/või laotusjoonis koos sissepääsude, astmelaudade, redelipulkade, käsipuude ja käepidemete mõõtmetega: …

50.2.2.

Astmelaudade, sisseehitatud jalasüvendite ja redelipulkade miinimummõõtmed:

50.2.2.1.

Vaba sügavus: … mm

50.2.2.2.

Vaba laius: … mm

50.2.2.3.

Vaba kõrgus: … mm

50.2.2.4.

Kahe astme pealispindade vahekaugus: … mm

50.2.3.

C-kategooria sõidukite puhul on komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 XV lisa punktis 3.3.5 sätestatud nõuded täidetud: jah/ei (4)

50.2.4.

Käsipuud/käepidemed (4) olemas: jah/ei (4)

50.3.

Juurdepääs muudele kohtadele kui juhikohale

50.3.1.

Üksikasjalikud fotod või joonised ja/või laotusjoonis koos sissepääsude, astmelaudade, redelipulkade, käsipuude ja käetugede mõõtmetega: …

50.3.2.

Astmelaudade, sisseehitatud jalasüvendite ja redelipulkade miinimummõõtmed:

50.3.2.1.

Vaba sügavus: … mm

50.3.2.2.

Vaba laius: … mm

50.3.2.3.

Vaba kõrgus: … mm

50.3.2.4.

Kahe astme pealispindade vahekaugus: … mm

50.3.3.

Käsipuud/käetoed (4) olemas: jah/ei (4)

50.4.

Uksed, sulgurid ja hinged

50.4.1.

Uste arv, konfiguratsioon, mõõtmed ja maksimaalne avamisnurk (5): …

50.4.2.

Sulgurite ja hingede joonised ning nende asukoht ustel: …

50.4.3.

Sulgurite ja hingede tehniline kirjeldus: …

50.4.4.

Masina uksed koos elektriajamiga akende ja katuseluukidega (kui olemas) vastavad UNECE eeskirja nr 21 (ELT L 188, 16.7.2008, lk 32) punktide 5.8.1–5.8.5 nõuetele: jah/ei (4)

50.5.

Avatavad aknad ja varuväljapääs(ud)

50.5.1.

Fotod või joonised ja/või laotusjoonis akende ja varuväljapääsude paigutusest ning muudest evakueerumist lihtsustavatest vahenditest: …

50.5.2.

Akende arv: …, avariiväljapääsude arv: …

50.5.3.

Akende mõõtmed: … × … mm ja avariiväljapääsude mõõtmed: … × … mm

50.5.4.

Üle 1 000 mm kõrgusevahe ületamise abivahendid evakueerumisel (kui olemas): …

51.   JÕUVÕTUVÕLL(ID)

51.1.

Jõuvõtuvõllide arv: …

▼M1

51.2.

Peamine jõuvõtuvõll

51.2.1. asukoht: ees/taga/mujal (4) (viimase puhul täpsustada: …)

51.2.2. Pööret minutis: … min–1

51.2.2.1. Jõuvõtuvõlli ja mootori pöörete suhe: …

51.2.3. Valikuline: jõuvõtuvõlli võimsus eri nimipöörlemiskiirus(t)e juures (OECD standardi 2 (57) või standardi ISO 789-1:1990 („Põllumajandustraktorid. Katsemenetlused. 1. osa: jõuvõtuvõlli võimsuskatsed”) kohaselt)Jõuvõtuvõlli nimipöörlemiskiirus

(min–1)

Vastav mootori pöörlemiskiirus

(min–1)

Võimsus

(kW)

1–540

2–1 000

540E

 

 

1 000 E

 

 

51.2.4. Jõuvõtuvõlli kaitsekate (kirjeldus, mõõtmed, joonised, fotod): …

▼B

51.3.

Täiendav jõuvõtuvõll (kui olemas)

51.3.1.

Asukoht: ees/taga/mujal (4) (viimase puhul täpsustada: …)

51.3.2.

Pööret minutis: …

51.3.2.1.

Jõuvõtuvõlli ja mootori pöörete suhe: …

▼M1

51.3.3.

Valikuline: jõuvõtuvõlli võimsus eri nimipöörlemiskiirus(t)e juures (OECD standardi 2 (57) või standardi ISO 789-1:1990 („Põllumajandustraktorid. Katsemenetlused. 1. osa: jõuvõtuvõlli võimsuskatsed”) kohaselt)Jõuvõtuvõlli nimipöörlemiskiirus

(min–1)

Vastav mootori pöörlemiskiirus

(min–1)

Võimsus

(kW)

1–540

2–1 000

540E

 

 

1 000 E

 

 

▼B

51.3.4.

Jõuvõtuvõlli kaitsekate/-katted (kirjeldus, mõõtmed, joonised, fotod): …

51.4.

Tagumine jõuvõtuvõll

51.4.1.

Standardis ISO 500-1:2014 (Põllumajandustraktorid. Tagumise jõuvõtuvõlli tüübid 1, 2, 3 ja 4. 1. osa: üldised spetsifikatsioonid, ohutusnõuded, kaitsepiirde ja liikumisruumi mõõtmed) sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

51.4.2.

Standardis ISO 500-2:2004 (Põllumajandustraktorid. Tagumise jõuvõtuvõlli tüübid 1, 2 ja 3. 2. osa: kitsa rööpmega traktorid, kaitsepiirde ja liikumisruumi mõõtmed) sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

51.5.

Eesmine jõuvõtuvõll

51.5.1.

Standardis ISO 8759-1:1998 (Põllumajanduses kasutatavad ratastraktorid. Esiosasse paigaldatud seadmed. 1. osa: jõuvõtuvõll ja kolmepunktiline rippsüsteem) sätestatud nõuded (v.a punkt 4.2) on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

52.   AJAMIOSISTE JA VÄLJALASKESÜSTEEMI KAITSE, KAITSEPIIRDED JA MUUD KAITSESEADISED

52.1.

Kaitseseadiste kirjeldus (sh joonised, visandid või fotod), kus esitatakse mõõtmed ja ohutu kaugus ohtlikest osadest, ning kirjeldus ohtlikesse kohtadesse paigaldatud kaitseseadistest, mis on olemas vähemalt järgmistel osistel:

52.1.1.

Juhtseadised: …

52.1.2.

Tagumine kolmepunktiline rippsüsteem: …

52.1.3.

Eesmine kolmepunktiline rippsüsteem: …

52.1.4.

Juhiiste ja selle ümbrus: …

52.1.5.

Kaassõitjaiste/-istmed (kui olemas): …

52.1.6.

Roolimehhanism ja pendeltelg: …

52.1.7.

Traktori ülekandevõllid: …

52.1.8.

Veorataste ümber olev liikumisruum: …

52.1.9.

Kapott: …

52.1.10.

Kaitse kuumade pindade eest: …

52.1.11.

Väljalaskesüsteem. …

52.1.12.

Rattad: …

52.2.

Alljärgnevaks ette nähtud kaitseseadiste kirjeldus (sh fotod ja joonised, kui asjakohane):

52.2.1.

Ühepinnaline kaitsekate: …

52.2.2.

Mitmepinnaline kaitsekate: …

52.2.3.

Täisümbristuskate: …

52.2.4.

Elektriliste/elektrooniliste osiste (kui olemas) lühikirjeldus: …

52.3.

Standardis EN 15997:2011 (Maastikusõidukid (ATVd). Ohutusnõuded ja katsemeetodid) sätestatud nõuded seoses kuumade pindadega on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

52.4.

Hüdraulikasüsteemi voolikute paigutuse ja märgistuse kirjeldus (sh joonised, visandid või fotod): …

52.5.

Kallutavate R-kategooria masinate puhul tööks ja hooldamiseks vajalike tugiseadiste kirjeldus (sh joonised, visandid või fotod): …

52.6.

Määrdeaine lisamise kohtade ja neile juurdepääsu kirjeldus (sh joonised, visandid või fotod): …

53.   TURVAVÖÖDE KINNITUSPUNKTID

53.1.

Standardis ISO 3776-1:2006 (Põllumajandustraktorid ja -masinad. Turvavööd. 1. osa: nõuded kinnituspunktide asukohtadele) sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)

53.2.

Masina kere fotod ja/või joonised, kus on näha kinnituspunktide tegelik asukoht ja mõõtmed: …

53.3.

Joonised kinnituspunktidest ja masina osadest, millele need on kinnitatud (koos teabega kasutatud materjalide kohta): …

53.4.

Turvavööde tüübid, (14) mida on lubatud kinnitada masinal olevatesse kinnituspunktidesse 

Kinnituspunkti asukoht

Masina kere

Istme konstruktsioon

Juhiiste

left accolade

Alumised kinnituspunktid

left accolade

Välisküljel

Siseküljel

 

 

Ülemised kinnituspunktid

 

 

Kaassõitjaiste

1

left accolade

Alumised kinnituspunktid

left accolade

Välisküljel

Siseküljel

 

 

Ülemised kinnituspunktid

 

 

Kaassõitjaiste

left accolade

Alumised kinnituspunktid

left accolade

Välisküljel

Siseküljel

 

 

Ülemised kinnituspunktid

 

 

53.4.1.

Märkus: …

53.5.

Eriseadised (nt istme kõrguse regulaator, turvavöö eelpinguti jne): …

53.6.

Sellise turvavöötüübi kirjeldus, mille kinnituspunkt paikneb istme seljatoes või selles on energiahajutusseadis: …

53.7.

Kirjete 53.2–53.6 asemel

53.7.1.

Standardis ISO 3776-2:2013 (Põllumajandustraktorid ja -masinad. Turvavööd. 2. osa: nõuded kinnituspunktide tugevusele) sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

53.7.2.

Väljastatud on UNECE eeskirja nr 14 (ELT L 109, 28.4.2011, lk 1) kohane katsearuanne ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

53.7.3.

OECD põllu- ja metsamajanduses kasutatavate traktorite kaitsekonstruktsioonide ametliku katsetamise (dünaamiline koormuskatse) standardi (OECD standard 3, mis hõlmab ka turvavöö kinnituspunktide katseid, 2015. aasta väljaanne, juuli 2014) kohane täielik katsearuanne ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

53.7.4.

OECD põllu- ja metsamajanduses kasutatavate roomiktraktorite kaitsekonstruktsioonide ametliku katsetamise standardi (OECD standard 8, mis hõlmab ka turvavöö kinnituspunktide katseid, 2015. aasta väljaanne, juuli 2014) kohane täielik katsearuanne ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

53.7.5.

OECD põllu- ja metsamajanduses kasutatavate traktorite kaitsekonstruktsioonide ametliku katsetamise (staatiline koormuskatse) standardi (OECD standard 4, mis hõlmab ka turvavöö kinnituspunktide katseid, 2015. aasta väljaanne, juuli 2014) kohane täielik katsearuanne ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

53.7.6.

OECD põllu- ja metsamajanduses kasutatavate kitsa rööpmega ratastraktorite eesmiste ümbermineku kaitsekonstruktsioonide ametliku katsetamise standardi (OECD standard 6, mis hõlmab ka turvavööde kinnituspunktide katseid, 2015. aasta väljaanne, juuli 2014) kohane täielik katsearuanne ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

53.7.7.

OECD põllu- ja metsamajanduses kasutatavate kitsa rööpmega ratastraktorite tagumiste ümbermineku kaitsekonstruktsioonide ametliku katsetamise standardi (OECD standard 7, mis hõlmab ka turvavööde kinnituspunktide katseid, 2015. aasta väljaanne, juuli 2014) kohane täielik katsearuanne ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

54.   TURVAVÖÖD

54.1.

Standardis ISO 3776-3:2009 (Põllumajandustraktorid ja -masinad. Turvavööd. 3. osa: nõuded koostetele) sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)

54.2.

Väljastatud UNECE eeskirja nr 16 (ELT L 233, 9.9.2011, lk 1) kohane katsearuanne ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)

▼M1

54.3.

Turvavööde ning nendega koos kasutamiseks sobivate istmete arv ja asukoht (täita alljärgnev tabel)Turvavööde konfiguratsioon ja asjakohane teave

 

 

 

Täielik ELi tüübikinnitustähis / ECE tüübikinnitustähis

Variant (kui on asjakohane)

Turvavöö kõrguse regulaator (jah/ei/valikuline)

Juhiiste

 

V

 

 

 

K

 

 

 

P

 

 

 

Kaassõitjaiste

1

 

V

 

 

 

K

 

 

 

P

 

 

 

Kaassõitjaiste

 

V

 

 

 

K

 

 

 

P

 

 

 

V = vasakul, K = keskel, P = paremal

▼B

54.4.

Elektriliste/elektrooniliste osiste lühikirjeldus: …

55.   KAITSE LÄBISTAVATE ESEMETE EEST

55.1.    Metsamajandusvarustusega T- ja C-kategooria masinad

55.1.1.

Standardis ISO 8084:2003 (Metsatöömasinad. Läbistavate esemete eest kaitsvad konstruktsioonid. Laborikatsed ja toimimisnõuded) sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)

55.2.    Kõik muud läbistavate esemete vastase kaitsega T- ja C-kategooria masinad

55.2.1.

UNECE eeskirja nr 43 (ELT L 230, 31.8.2010, lk 119) 14. lisas turvaklaaside kohta sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)

56.   KASUTUSJUHEND, TEAVE, HOIATUSED JA MÄRGISED

56.1.    Kasutusjuhend

56.1.1.

Standardis ISO 3600:1996 (Traktorid, põllumajandus- ja metsatöömasinad, aiatöö ja muru hooldamise liikurmasinad. Kasutusjuhendid. Sisu ja esitusviis) sätestatud nõuded (välja arvatud punkt 4.3 – masina identifitseerimisandmed) on täidetud: jah/ei (4)

56.1.2.

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 XXII lisas nõutav teave on kasutusjuhendis olemas: jah/ei (4)

56.2.    Teave, hoiatused ja märgised

56.2.1.

Standardi ISO 3767 1. osas (1998 ja A2:2012) (Traktorid, põllumajandus- ja metsatöömasinad, aiatöö ja muru hooldamise liikurmasinad. Juhtseadiste ja muude näidikute tähised. 1. osa: üldtähised) ning kui asjakohane, siis 2. osas (2008) (Traktorid, põllumajandus- ja metsatöömasinad, aiatöö ja muru hooldamise liikurmasinad. Juhtseadiste ja muude näidikute tähised. 2. osa: põllumajandustraktoritel ja -masinatel kasutatavad tähised) sätestatud nõuded on täidetud ning teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

56.2.2.

Kirje 56.2.1 asemel. UNECE eeskirjas nr 60 (ELT L 95, 31.3.2004, lk 10) sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

56.2.3.

Standardis ISO 11684:1995 (Traktorid, põllumajandus- ja metsatöömasinad, aiatöö ja muru hooldamise liikurmasinad. Ohutusmärgised ja ohupiktogrammid. Üldpõhimõtted) sätestatud nõuded on täidetud ning teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

56.2.4.

Standardis ISO 7010:2011 (Graafilised tähised. Ohutusvärvused ja -märgised. Registreeritud ohutusmärgised) sätestatud nõuded on täidetud ning teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

56.3.

Hüdraulikaühenduste kirjeldus, värvikood ja voolusuuna tähistamise viis (sh joonised, visandid või fotod): …

56.4.

Ohutute tungraua paigaldamise kohtade kirjeldus, värvikood ja tähistamise viis (sh joonised, visandid või fotod): …

▼M1

57.   JUHI KASUTATAVAD JUHTSEADISED, SH JUHTSEADISTE, MÄRGULAMPIDE JA NÄIDIKUTE TÄHISTUS

57.1.

Tähiste ja juhtseadiste, märgulampide ja näidikute paigutuse fotod ja/või joonised: …..

57.2.

Juhtseadised, märgulambid ja näidikud, mis tuleb tähistada, kui need on paigaldatud, ning selleks kasutatavad tähisedTähise nr

Seadis

Juhtseadis/näidik olemas (1)

Tähistatud tähisega (1)

Asukoht (2)

Märgulamp olemas (1)

Tähistatud tähisega (1)

Asukoht (2)

1

Lähituled

 

 

 

 

 

 

2

Kaugtuled

 

 

 

 

 

 

3

Gabariidituled

 

 

 

 

 

 

4

Eesmised udutuled

 

 

 

 

 

 

5

Tagumine udutuli

 

 

 

 

 

 

6

Esitulede kõrguse regulaator

 

 

 

 

 

 

7

Seisutuled

 

 

 

 

 

 

8

Suunatuled

 

 

 

 

 

 

9

Ohutuled

 

 

 

 

 

 

10

Klaasipuhasti

 

 

 

 

 

 

11

Klaasipesur

 

 

 

 

 

 

12

Klaasipuhasti ja -pesur

 

 

 

 

 

 

13

Esitulede pesur

 

 

 

 

 

 

14

Esiklaasi kondensatsiooniveest ja jääst puhastamise seadised

 

 

 

 

 

 

15

Tagaklaasi kondensatsiooniveest ja jääst puhastamise seadised

 

 

 

 

 

 

16

Ventilaator

 

 

 

 

 

 

17

Diiselmootori eelsoojendusseadis

 

 

 

 

 

 

18

Õhuklapp

 

 

 

 

 

 

19

Piduririkkest teavitav seadis

 

 

 

 

 

 

20

Kütusetaseme näidik

 

 

 

 

 

 

21

Aku laadimistaseme näidik

 

 

 

 

 

 

22

Mootori jahutusvedeliku temperatuuri näidik

 

 

 

 

 

 

23

Rikkeindikaator

 

 

 

 

 

 

(*1)    x = puudub või ei ole eraldi seadisenav = valikuline.
– = no or not separately available
o = optional.

(*2)    P = asub otse juhtseadisel, näidikul või märgulambil
l = asub vahetus läheduses.

57.3.

Juhtseadised, märgulambid ja näidikud, mille tähistamine, juhul kui need on paigaldatud, on vabatahtlik, ning selleks kasutatavad tähisedTähise nr

Seadis

Juhtseadis/näidik olemas (1)

Tähistatud tähisega (1)

Asukoht (2)

Märgulamp olemas (1)

Tähistatud tähisega (1)

Asukoht (2)

1

Seisupidur

 

 

 

 

 

 

2

Tagaklaasipuhasti

 

 

 

 

 

 

3

Tagaklaasipesur

 

 

 

 

 

 

4

Tagaklaasipuhasti ja -pesur

 

 

 

 

 

 

5

Esiklaasipuhasti pausidega töörežiimi juhtseadis

 

 

 

 

 

 

6

Helisignaalseadis

 

 

 

 

 

 

7

Kapott

 

 

 

 

 

 

8

Turvavöö

 

 

 

 

 

 

9

Mootori õlirõhu näidik

 

 

 

 

 

 

10

Pliivaba bensiini kasutamist nõudev seadis

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*1)    x = puudub või ei ole eraldi seadisenav
– = ole eraldi seadisenav
o = valikuline.

(*2)    P = asub otse juhtseadisel, näidikul või märgulambil
l = asub vahetus läheduses.

57.4.

Masina kabiinis asuvate eri juhtseadiste asukoha, asendi muutmise võimaluste, tööpõhimõtete ja värvuskoodide lühikirjeldus ja skeem ning kinnise kabiinita traktorite puhul on näidatud, kuidas kabiinis olevate juhtseadiste maast kasutamine ei ole võimalik: …

57.5.

Masina kabiinist väljaspool asuvate eri juhtseadiste asukoha, asendi muutmise võimaluste, tööpõhimõtete ja värvuskoodide lühikirjeldus ja skeem, kus on märgitud ka eesmine ja tagumine ohutsoon, nagu on nõutud komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1322/2014 XXIII lisa 1. liites: …

57.6.

Standardi ISO 15077:2008 („Põllumajanduses kasutatavad traktorid ja liikurmasinad. Juhtseadised. Rakendamise jõud, asendi muutmise võimalused, asukoht ja tööpõhimõtted”) lisade A ja C nõuded on täidetud ning teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)

57.7.

Standardi ISO 4254-1:2013 („Põllumajandusmasinad. Ohutus. Osa 1: Üldnõuded”) punktis 4.5.3 sätestatud nõuded (v.a sõrmega rakendatavate juhtseadiste puhul) on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)

57.8.

Standardis EN 15997:2011 („Maastikusõidukid. Ohutusnõuded ja katsemeetodid”) sätestatud nõuded gaasi ja käsisiduri juhtseadise jaoks on täidetud ning teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah / ei / ei ole asjakohane (4).

57.9.

T- ja C-kategooria masinate puhul on standardis ISO 10975:2009 („Põllumajandustraktorid ja -masinad. Juhiga traktorite ja liikurmasinate automaatjuhtimissüsteemid. Ohutusnõuded”) sätestatud nõuded täidetud ning teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah / ei / ei ole asjakohane (4)

▼B

58.   KAITSE OHTLIKE AINETE EEST

58.1.

Kabiini õhuga varustamise ja filtrimise süsteemi (sh seadised, millega saavutada kabiinis ülerõhk ja värske filtritud õhu vool) lühikirjeldus (sh joonised ja fotod): …

58.2.

Standardis EN 15695-1 (Põllumajandustraktorid ja liikurpritsid. Operaatori (juhi) kaitse ohtlike ainete eest. 1. osa: kabiini klassifikatsioon, nõuded ja katsemenetlused) sätestatud 1. kategooria/2. kategooria/3. kategooria/4. kategooria (4) kabiini klassifitseerimise nõuded seoses kaitsega ohtlike ainete eest on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)

58.3.

Standardis EN 15695-2 (Põllumajandustraktorid ja liikurpritsid. Operaatori (juhi) kaitse ohtlike ainete eest. 2. osa: filtrid, nõuded ja katsemenetlused) tolmufiltrile/aerosoolifiltrile/aurufiltrile (4) sätestatud nõuded seoses kaitsega ohtlike ainete eest on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)

59.   T- JA C-KATEGOORIA MASINATELE PAIGALDATUD TÖÖMEHHANISMID (63)

59.1.

Üldkirjeldus töömehhanismide ja nende koostoime kohta masinaga: …

59.2.

Töömehhanismide üldjoonis, juhtahelate joonised ning töömehhanismide töö mõistmiseks vajalikud asjakohased kirjeldused ja selgitused: …
1. liide

Näidisteatis mootori/mootoritüüpkonna paigaldamise süsteemi (või selle süsteemiga seoses masinatüübi) ELi tüübikinnituse jaoks

A.    ÜLDTEAVE

2.   ÜLDTEAVE SÜSTEEMIDE, OSISTE VÕI ERALDI SEADISTE KOHTA

2.1.

Mark/margid (tootja kaubanimi/-nimed):

2.2.

▼M3

Tüüp (6): …

▼B

2.2.1.

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.2.2.

Tüübikinnitusnumber/-numbrid (49) (kui olemas): …

2.2.3.

Tüübikinnitus(t)e väljastamise kuupäev (kui olemas): …

2.2.4

Osiste ja eraldi seadiste puhul tüübikinnitustähis(t)e asukoht ja kinnitusviis (kui asjakohane) (19): …

2.3.

Tootjaettevõtte nimi ja aadress:

2.3.1.

Kooste-/tootmistehas(t)e nimi/nimed ja aadress(id): …

2.3.2.

Tootja volitatud esindaja (kui olemas) nimi ja aadress: …

2.4.

Masin(ad), mille jaoks süsteem või eraldi seadis on ette nähtud (21):

2.4.1.

Tüüp (17): …

2.4.2.

Variant/variandid (17): …

2.4.3.

Versioon(id) (17): …

2.4.4.

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.4.5.

Masina kategooria, alamkategooria ja kiirusindeks (2): …

▼M3 —————

▼B

5.   ÜLDISED JÕUSEADME KARAKTERISTIKUD

5.1.   Masina maksimaalne kiirus

5.1.1.   Suurim edasiliikumiskiirus

5.1.1.1.

Deklareeritud suurim valmistajakiirus: … km/h

5.1.1.2.

Arvutuslik suurim valmistajakiirus kõrgeima käiguga (näidata arvutamisel kasutatud tegurid) (41): … km/h

5.1.1.3.

Mõõdetud suurim kiirus: … km/h (41)

5.1.2.   Suurim tagurpidi liikumise kiirus (54):

5.1.2.1.

Deklareeritud suurim valmistajakiirus tagurpidi liikumisel: … km/h

▼M1 —————

▼M3 —————

▼B

B.    TEAVE JÕUSEADME VÕIMSUSE JA KESKKONNATOIME KOHTA

▼M3

6.   MOOTORI PÕHIKARAKTERISTIKUD

6.1.7.

Mootori kategooria ja alamkategooria (7):

6.2.1.

Töötsükkel: neljataktiline tsükkel / kahetaktiline tsükkel / rootor / muu (täpsustage) (4): …

6.2.2.

Süüte tüüp: survesüüde/sädesüüde (4)

6.2.3.1.

Silindrite arv: … ja konfiguratsioon (26):

6.2.8.

Kütus

6.2.8.1.

Kütuse liik (9):

6.2.8.3.

Loetelu täiendavatest kütustest, kütusesegudest või emulsioonidest, mille kasutamine mootoris on lubatud vastavalt tootja deklaratsioonile, mis on esitatud kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2017/654 I lisa punktiga 1.4 (esitada viide tunnustatud standardile või spetsifikatsioonile): …

6.3.2.1.

Deklareeritud nimikiirus: … p/min

6.3.2.1.2.

Deklareeritud nimivõimsus: … kW

6.3.2.2.

Suurimale võimsusele vastav pöörlemiskiirus: … p/min

6.3.2.2.2.

Suurim kasulik võimsus: … kW

6.3.6.4.

Mootori töö kogumaht: … cm3

▼B
2. liide

Näidisteatis välise mürataseme süsteemi (või selle süsteemiga seoses masinatüübi) ELi tüübikinnituse jaoks

A.    ÜLDTEAVE

2.   ÜLDTEAVE SÜSTEEMIDE, OSISTE VÕI ERALDI SEADISTE KOHTA

2.1.

Mark/margid (tootja kaubanimi/-nimed):

2.2.

▼M3

Tüüp (6): …

▼B

2.2.1.

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.2.2.

Tüübikinnitusnumber/-numbrid (49) (kui olemas): …

2.2.3.

Tüübikinnitus(t)e väljastamise kuupäev (kui olemas): …

2.2.4.

Osiste ja eraldi seadiste puhul tüübikinnitustähis(t)e asukoht ja kinnitusviis (kui asjakohane) (19): …

2.3.

Tootjaettevõtte nimi ja aadress:

2.3.1.

Kooste-/tootmistehas(t)e nimi/nimed ja aadress(id): …

2.3.2.

Tootja volitatud esindaja (kui olemas) nimi ja aadress: …

2.4.

Masin(ad), mille jaoks süsteem või eraldi seadis on ette nähtud (21):

2.4.1.

Tüüp (17): …

2.4.2.

Variant/variandid (17): …

2.4.3.

Versioon(id) (17): …

2.4.4.

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.4.5.

Masina kategooria, alamkategooria ja kiirusindeks (2): …

▼M3 —————

▼B

5.   ÜLDISED JÕUSEADME KARAKTERISTIKUD

5.1.    Masina suurim kiirus

5.1.1.    Suurim edasiliikumiskiirus

5.1.1.1.

Deklareeritud suurim valmistajakiirus: … km/h

5.1.1.2.

Arvutuslik suurim valmistajakiirus kõrgeima käiguga (näidata arvutamisel kasutatud tegurid) (41): … km/h

5.1.1.3.

Mõõdetud suurim kiirus: … km/h (41)

5.1.2.    Suurim tagurpidi liikumise kiirus (54):

5.1.2.1.

Deklareeritud suurim valmistajakiirus tagurpidi liikumisel: … km/h

▼M1 —————

▼M3 —————

▼M3

6.   MOOTORI PÕHIKARAKTERISTIKUD

6.1.7.

Mootori kategooria ja alamkategooria (7):

6.2.1.

Töötsükkel: neljataktiline tsükkel / kahetaktiline tsükkel / rootor / muu (täpsustage) (4): …

6.2.2.

Süüte tüüp: survesüüde/sädesüüde (4)

6.2.3.1.

Silindrite arv: … ja konfiguratsioon (26):

6.3.2.1.

Deklareeritud nimikiirus: … p/min

6.3.2.1.2.

Deklareeritud nimivõimsus: … kW

6.3.2.2.

Suurimale võimsusele vastav pöörlemiskiirus: … p/min

6.3.2.2.2.

Suurim kasulik võimsus: … kW

6.3.6.4.

Mootori töö kogumaht: … cm3

▼B

10.   VÄLINE MÜRATASE

10.1.   Tootja deklareeritud väline müratase

10.1.1.

Liikumisel: … dB(A)

10.1.2

Paigalseisul: … dB(A)

10.1.3.

Mootori pöörlemiskiirusel: … min–1

10.2.

Väljalaskesüsteemi lühikirjeldus ja skeem (sh õhu sisselaskesüsteem ning müra ja heitgaaside vähendamise seadised):

10.3.

Õhu sisselaskesüsteem

10.3.1.

Sisselaskekollektori kirjeldus (sh joonised ja/või fotod) (10):

10.3.2.

Õhufilter

10.3.2.1.

Fotod ja/või joonised:

10.3.2.2.

Mark:

10.3.2.3.

Tüüp:

10.3.3.

Sisselaskesummuti

10.3.3.1.

Fotod ja/või joonised:

10.3.3.2.

Mark:

10.3.3.3.

Tüüp:

10.4.

Väljalaskesüsteem

10.4.1.

Väljalaskekollektori kirjeldus ja/või joonis (10):

10.4.2.

Mootorisüsteemi mittekuuluvate väljalaskesüsteemi osade kirjeldus ja/või joonis:

10.4.3.

Suurim lubatud väljalaske vasturõhk mootori nimipöörlemiskiirusel ja täiskoormusel: … kPa

10.4.4.

Väljalaske müravähendamisseadis(t)e tüüp ja märgistus:

▼M1

10.4.4.1.

Kiudmaterjale sisaldav väljalaskemüra vähendamisseade: jah/ei (4)

▼B

10.4.5.

Väljalaskesüsteemi maht: … dm3

10.4.6.

Väljalaskesüsteemi toru otsa asukoht:

10.4.7.

Välist müra vähendavad lisameetmed mootoriruumis ja mootoril (kui olemas):

10.5.

Teave mootoriga mitteseotud müravähendusseadiste kohta (kui teiste punktide all märkimata):

▼M3

11.   JÕUÜLEKANNE JA JUHTIMINE (13)

11.1.

Sõiduki jõuülekande ja selle juhtimissüsteemi (jõuülekandearvu muutmise süsteem, siduri juhtseadis või muu jõuülekandeosa) lühikirjeldus ja skemaatiline joonis: …

11.2.

Jõuülekanne

11.2.1.

Jõuülekandearvu muutmise süsteemi(de) ja vastava juhtseadise lühikirjeldus ja skeem: …

11.2.2.

Jõuülekandesüsteemi skeem ja/või joonis: …

11.2.3.

Jõuülekande liik: käik (planetaarsed hammasajamid) / rihm / hüdrostaatiline / elektriline / muu (4) (muu puhul täpsustada: …)

11.2.4.

Elektriliste/elektrooniliste osiste (kui on olemas) lühikirjeldus: …

11.2.5.

Asukoht mootori suhtes: …

11.2.6.

Juhtimisviis: …

11.2.7.

Jaotuskast: olemas/puudub (4)

11.2.8.

Jõuülekandearvu muutmise süsteemi liik: mehaaniline (käiguvahetus) / kahe siduriga (käiguvahetus) / pool-automaatne (käiguvahetus) / automaatne (käiguvahetus) / astmeteta jõuülekanne / hüdrostaatiline / ei kohaldata / muu (4) (muu puhul täpsustada: …)

11.3.

Sidur (kui on olemas)

11.3.1.

Siduri ja selle juhtsüsteemi lühikirjeldus ja skeem:

11.3.2.

Suurim pöördemomendi muutus:

11.4.

ÜlekandearvudKäik

Käigukasti ülekandearvud (mootori väljundvõlli ja käigukasti veetava võlli hammaste arvude suhe)

Jaotuskasti ülekandearvud (mootori väljundvõlli ja jaotuskasti veetava võlli hammaste arvude suhe)

Peaülekande suhtarv(ud) (käigukasti veetava võlli ja vedava võlli hammaste arvude suhe)

Summaarne ülekandearv

Suhe (mootori pöörlemiskiirus / masina kiirus) ainult käsikäigukasti korral

Suurim astmeteta jõuülekande puhul (1)

1

2

3

Väikseim astmeteta jõuülekande puhul (1)

Tagasikäik

1

 

 

 

 

 

(*1)   Astmeteta käigukast

▼B
3. liide

Näidisteatis mootori/mootoritüüpkonna kui osise või eraldi seadise ELi tüübikinnituse jaoks

A.    ÜLDTEAVE

2.   ÜLDTEAVE SÜSTEEMIDE, OSISTE VÕI ERALDI SEADISTE KOHTA

2.1.

Mark/margid (tootja kaubanimi/-nimed):

2.2.

▼M3

Tüüp (6): …

▼B

2.2.1.

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.2.2.

Tüübikinnitusnumber/-numbrid (49) (kui olemas): …

2.2.3.

Tüübikinnitus(t)e väljastamise kuupäev (kui olemas): …

▼M1

2.2.4.

Osiste ja eraldi seadiste puhul tüübikinnitustähis(t)e asukoht ja kinnitusviis (kui on asjakohane) (19): …

▼B

2.3.

Tootjaettevõtte nimi ja aadress:

2.3.1.

Kooste-/tootmistehas(t)e nimi/nimed ja aadress(id): …

2.3.2.

Tootja volitatud esindaja (kui olemas) nimi ja aadress: …

2.4.

Masin(ad), mille jaoks süsteem või eraldi seadis on ette nähtud (21):

2.4.1.

Tüüp (17): …

2.4.2.

Variant/variandid (17): …

2.4.3.

Versioon(id) (17): …

2.4.4.

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.4.5.

Masina kategooria, alamkategooria ja kiirusindeks (2): …

▼M3 —————

▼B

5.   ÜLDISED JÕUSEADME KARAKTERISTIKUD

▼M3 —————

▼B

B.    TEAVE JÕUSEADME VÕIMSUSE JA KESKKONNATOIME KOHTA

▼M3

6.   MOOTORI PÕHIKARAKTERISTIKUD

6.1.7.

Mootori kategooria ja alamkategooria (7):

6.2.1.

Töötsükkel: neljataktiline tsükkel / kahetaktiline tsükkel / rootor / muu (täpsustage) (4): …

6.2.2.

Süüte tüüp: survesüüde/sädesüüde (4)

6.2.3.1.

Silindrite arv: … ja konfiguratsioon (26):

6.2.8.

Kütus

6.2.8.1.

Kütuse liik (9): …

6.2.8.3.

Loetelu täiendavatest kütustest, kütusesegudest või emulsioonidest, mille kasutamine mootoris on lubatud vastavalt tootja deklaratsioonile, mis on esitatud kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2017/654 I lisa punktiga 1.4 (esitada viide tunnustatud standardile või spetsifikatsioonile): …

6.3.2.1.

Deklareeritud nimikiirus: … p/min

6.3.2.1.2.

Deklareeritud nimivõimsus: … kW

6.3.2.2.

Suurimale võimsusele vastav pöörlemiskiirus: … p/min

6.3.2.2.2.

Suurim kasulik võimsus: … kW

6.3.6.4.

Mootori töö kogumaht: … cm3

▼B
4. liide

Näidisteatis juhi teavitamise süsteemi (või selle süsteemiga seoses masinatüübi) ELi tüübikinnituse jaoks

A.    ÜLDTEAVE

2.   ÜLDTEAVE SÜSTEEMIDE, OSISTE VÕI ERALDI SEADISTE KOHTA

2.1.

Mark/margid (tootja kaubanimi/-nimed):

2.2.

▼M3

Tüüp (6): …

▼B

2.2.1.

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.2.2.

Tüübikinnitusnumber/-numbrid (49) (kui olemas): …

2.2.3.

Tüübikinnitus(t)e väljastamise kuupäev (kui olemas): …

2.2.4.

Osiste ja eraldi seadiste puhul tüübikinnitustähis(t)e asukoht ja kinnitusviis (kui asjakohane) (19): …

2.3.

Tootjaettevõtte nimi ja aadress:

2.3.1.

Kooste-/tootmistehas(t)e nimi/nimed ja aadress(id): …

2.3.2.

Tootja volitatud esindaja (kui olemas) nimi ja aadress: …

2.4.

Masin(ad), mille jaoks süsteem või eraldi seadis on ette nähtud (21):

2.4.1.

Tüüp (17): …

2.4.2.

Variant/variandid (17): …

2.4.3.

Versioon(id) (17): …

2.4.4.

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.4.5.

Masina kategooria, alamkategooria ja kiirusindeks (2): …

20.   JUHI TEAVITAMISE SÜSTEEMID

20.1.

Standardi ISO 15077:2008 (Põllumajanduses kasutatavad traktorid ja liikurmasinad. Juhtseadised. Rakendamise jõud, asendi muutmise võimalused, asukoht ja tööpõhimõtted) B lisas sätestatud nõuded virtuaalterminalide juhtseadistele on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)
5. liide

Näidisteatis valgustus- ja valgussignaalseadiste paigaldamise süsteemi (või selle süsteemiga seoses masinatüübi) ELi tüübikinnituse jaoks

A.    ÜLDTEAVE

2.   ÜLDTEAVE SÜSTEEMIDE, OSISTE VÕI ERALDI SEADISTE KOHTA

2.1.

Mark/margid (tootja kaubanimi/-nimed):

2.2.

▼M3

Tüüp (6): …

▼B

2.2.1.

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.2.2.

Tüübikinnitusnumber/-numbrid (49) (kui olemas): …

2.2.3.

Tüübikinnitus(t)e väljastamise kuupäev (kui olemas): …

2.2.4.

Osiste ja eraldi seadiste puhul tüübikinnitustähis(t)e asukoht ja kinnitusviis (kui asjakohane) (19): …

2.3.

Tootjaettevõtte nimi ja aadress:

2.3.1.

Kooste-/tootmistehas(t)e nimi/nimed ja aadress(id): …

2.3.2.

Tootja volitatud esindaja (kui olemas) nimi ja aadress: …

2.4.

Masin(ad), mille jaoks süsteem või eraldi seadis on ette nähtud (21):

2.4.1.

Tüüp (17): …

2.4.2.

Variant/variandid (17): …

2.4.3.

Versioon(id) (17): …

2.4.4.

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.4.5.

Masina kategooria, alamkategooria ja kiirusindeks (2): …

3.   KONSTRUKTSIOONI ÜLDKARAKTERISTIKUD

3.1.

Representatiivse masina fotod või joonised: …

3.2.

Kogu masina mõõtkavas ja mõõtmetega joonis: …

21.   VALGUSTUSE, VALGUSSIGNAALSEADISTE PAIGALDAMINE, SH VALGUSTUSE AUTOMAATLÜLITUS

21.1.

Loetelu kõikidest seadistest (nimetada number, mark/margid, tüüp, osise tüübikinnitustähis(ed), kaugtulelaternate suurim valgustugevus, värvus, vastav märgulamp); loetelus võib iga funktsiooni jaoks olla mitut liiki seadiseid; peale selle võib loetelus olla iga funktsiooniga seoses lisamärge „või samaväärsed seadised” …

21.2.

Valgustus- ja valgussignaalseadiste paigaldamist tervikuna kujutav skeem, millel on esitatud eri seadiste asukoht masinas: …

21.3.

Masina väliskontuuri kujutavad mõõtmetega visandid, kus on näidatud kõikide valgustus- ja valgussignaalseadiste asukoht, arv ja valguse värvus: …

21.4.

Iga lambi ja reflektori kohta esitada alljärgnev teave:

21.4.1.

Joonis, kus on näha valgusava suurus: …

21.4.2.

Nähtava pinna kindlaks määramise meetod: …

21.4.3.

Nulltelg ja -kese: …

21.4.4.

Peitlaternate tööpõhimõte: …

21.5.

Esitulede kõrguse reguleerimise seadise kirjeldus/joonis ja liik (nt automaatne, käsitsi astmeliselt reguleeritav, käsitsi sujuvalt reguleeritav) (4): …

21.5.1.

Juhtseadis: …

21.5.2.

Kontrollmärgid: …

21.5.3.

Koormusastmeid tähistavad märgid: …

21.6.

R- ja S-kategooria masinate puhul valgustus- ja valgussignaalseadiste elektriühenduse kirjeldus: …

21.7.

Valgustus- ja valgussignaalsüsteemi elektriliste/elektrooniliste osiste lühikirjeldus: …
6. liide

Näidisteatis elektromagnetilise kokkusobivuse tagamise süsteemi (või selle süsteemiga seoses masinatüübi) ELi tüübikinnituse jaoks

A.    ÜLDTEAVE

2.   ÜLDTEAVE SÜSTEEMIDE, OSISTE VÕI ERALDI SEADISTE KOHTA

2.1.

Mark/margid (tootja kaubanimi/-nimed):

2.2.

▼M3

Tüüp (6): …

▼B

2.2.1.

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.2.2.

Tüübikinnitusnumber/-numbrid (49) (kui olemas): …

2.2.3.

Tüübikinnitus(t)e väljastamise kuupäev (kui olemas): …

2.2.4.

Osiste ja eraldi seadiste puhul tüübikinnitustähis(t)e asukoht ja kinnitusviis (kui asjakohane) (19): …

2.3.

Tootjaettevõtte nimi ja aadress:

2.3.1.

Kooste-/tootmistehas(t)e nimi/nimed ja aadress(id): …

2.3.2.

Tootja volitatud esindaja (kui olemas) nimi ja aadress: …

2.4.

Masin(ad), mille jaoks süsteem või eraldi seadis on ette nähtud (21):

2.4.1.

Tüüp (17): …

2.4.2.

Variant/variandid (17): …

2.4.3.

Versioon(id) (17): …

2.4.4.

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.4.5.

Masina kategooria, alamkategooria ja kiirusindeks (2): …

24.   ELEKTROMAGNETILINE KOKKUSOBIVUS (EMC)

24.1.

Tabel, kus on masina kõik elektriliste/elektrooniliste süsteemide või alakoostude kavandatud kombinatsioonid, keremudelid, (60) kerematerjalide variandid, juhtmestiku üldpaigutus, mootori variandid, rooli asend (vasakpoolne/parempoolne) ja teljevahe variandid: …

24.2.

UNECE eeskirjas nr 10 (ELT L 254, 20.9.2012, lk 1) sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)

24.3.

Standardis ISO 14982:1998 (Põllu- ja metsatöömasinad. Elektromagnetiline kokkusobivus. Katsemeetodid ja nõuetele vastavuse kriteeriumid) sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)

24.4.

Kirjete 24.2 või 24.3 asemel esitada järgmised andmed:

24.4.1. Mootoriruumi ja sellele lähima kabiiniosa moodustava kereosa kuju ja materjalide kirjeldus ning joonised/fotod: …

24.4.2. Joonised või fotod mootoriruumis asuvate metallosiste asukoha kohta (näiteks kütteseadmed, varuratas, õhufilter, roolimehhanism jne): …

24.4.3. Raadiohäirete kontrollseadmete tabel või joonis: …

24.4.4. Alalisvoolutakistuse nimiväärtus ja resistiivsete süütejuhtmete korral nende nimitakistus ühe meetri kohta: …
7. liide

Näidisteatis helisignaalseadis(t)e paigaldamise süsteemi (või selle süsteemiga seoses masinatüübi) ELi tüübikinnituse jaoks

A.    ÜLDTEAVE

2.   ÜLDTEAVE SÜSTEEMIDE, OSISTE VÕI ERALDI SEADISTE KOHTA

2.1.

Mark/margid (tootja kaubanimi/-nimed):

2.2.

▼M3

Tüüp (6): …

▼B

2.2.1.

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.2.2.

Tüübikinnitusnumber/-numbrid (49) (kui olemas): …

2.2.3.

Tüübikinnitus(t)e väljastamise kuupäev (kui olemas): …

2.2.4.

Osiste ja eraldi seadiste puhul tüübikinnitustähis(t)e asukoht ja kinnitusviis (kui asjakohane) (19): …

2.3.

Tootjaettevõtte nimi ja aadress:

2.3.1.

Kooste-/tootmistehas(t)e nimi/nimed ja aadress(id): …

2.3.2.

Tootja volitatud esindaja (kui olemas) nimi ja aadress: …

2.4.

Masin(ad), mille jaoks süsteem või eraldi seadis on ette nähtud (21):

2.4.1.

Tüüp (17): …

2.4.2.

Variant/variandid (17): …

2.4.3.

Versioon(id) (17): …

2.4.4.

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.4.5.

Masina kategooria, alamkategooria ja kiirusindeks (2): …

25.   HELISIGNAALSEADIS(ED)

25.1.

UNECE eeskirjas nr 28 (ELT L 323, 6.12.2011, lk 33) N-kategooria masinate jaoks sätestatud nõuete kohaselt on helisignaalseadisele antud osise tüübikinnitus ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)

25.2.

Kasutatud seadis(t)e kokkuvõtlik kirjeldus: …

25.3.

Joonis(ed), kus on näha helisignaalseadis(t)e asukoht masina kere suhtes: …

25.4.

Andmed kinnitusviisi kohta, sh masina osa, mille külge helisignaalseadis(ed) kinnitatakse: …

25.5.

Elektrilise/pneumaatilise ahela skeem: …

25.5.1.

Pinge: vahelduvvool/alalisvool (4)

▼M1

25.5.2.

Nimipinge või -rõhk: … V / kPa (4)

▼B

25.6.

Kinnitusseadise joonis: …
▼M1

8. liite

liideNäidisteatis tahavaatepeegli paigaldamise süsteemi (või selle süsteemiga seoses masinatüübi) ELi tüübikinnituse jaoks

▼B

A.    ÜLDTEAVE

2.   ÜLDTEAVE SÜSTEEMIDE, OSISTE VÕI ERALDI SEADISTE KOHTA

2.1.

Mark/margid (tootja kaubanimi/-nimed):

2.2.

▼M3

Tüüp (6): …

▼B

2.2.1.

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.2.2.

Tüübikinnitusnumber/-numbrid (49) (kui olemas): …

2.2.3.

Tüübikinnitus(t)e väljastamise kuupäev (kui olemas): …

2.2.4.

Osiste ja eraldi seadiste puhul tüübikinnitustähis(t)e asukoht ja kinnitusviis (kui asjakohane) (19): …

2.3.

Tootjaettevõtte nimi ja aadress:

2.3.1.

Kooste-/tootmistehas(t)e nimi/nimed ja aadress(id): …

2.3.2.

Tootja volitatud esindaja (kui olemas) nimi ja aadress: …

2.4.

Masin(ad), mille jaoks süsteem või eraldi seadis on ette nähtud (21):

2.4.1.

Tüüp (17): …

2.4.2.

Variant/variandid (17): …

2.4.3.

Versioon(id) (17): …

2.4.4.

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.4.5.

Masina kategooria, alamkategooria ja kiirusindeks (2): …

18.   TAHAVAATEPEEGLID

18.1.

Peeglite arv ja klass(id): …

18.2.

UNECE eeskirjas nr 46 (ELT L 177, 10.7.2010, lk 211) sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

18.3.

UNECE eeskirjas nr 81 (ELT L 185, 13.7.2012, lk 1) sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei/ei ole asjakohane (4)

18.4.

Peegli leidmiseks vajalik(ud) joonis(ed), kus on näidatud peegli asukoht masinas: …

18.5.

Kinnitusviis, sh masina osa, mille külge see on kinnitatud: …

18.6.

Reguleerimissüsteemi elektriliste/elektrooniliste osiste lühikirjeldus: …

18.7.

Peeglite jääst ja kondensatsiooniveest puhastamise seadmete tehniline kirjeldus: …

18.8.

Lisavarustus, mis võib piirata tagumist vaatevälja: …

18.9.

II klassi tahavaatepeegli(te) vaateväli

18.9.1.

On kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/208 IX lisa punktiga 5.1: jah/ei (4).

18.9.2.

Kirje 18.9.1 asemel: standardis ISO 5721-2:2014 (Põllumajandustraktorid. Juhi vaateväljaga seotud nõuded, katsemenetlused ja nõuetele vastavuse kriteeriumid. 2. osa: küljele ja tahapoole jääv vaateväli) sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4).

19.   KAUDSET NÄGEMIST VÕIMALDAVAD SEADISED, MIS EI OLE PEEGLID (VALIKULINE)

19.1.

Liik ja karakteristikud (nt seadise täiskirjeldus): …

19.2.

Kaamera ja monitoriga seadise puhul tuvastuskaugus (mm), kontrastsus, heledusvahemik, pimestuskorrektsioon, kuva liik (mustvalge/värviline (4)), värskendussagedus, monitori heledusulatus (4): …

19.3.

Piisavalt üksikasjalikud joonised kogu seadme identifitseerimiseks, sh paigaldusjuhised: …

19.4.

Standardis ISO 5721-2:2014 (Põllumajandustraktorid. Juhi vaateväljaga seotud nõuded, katsemenetlused ja nõuetele vastavuse kriteeriumid. 2. osa: küljele ja tahapoole jääv vaateväli) sätestatud nõuded on täidetud ja teatisesse on lisatud asjaomane dokumentatsioon: jah/ei (4)
9. liide

Näidisteatis roomikukomplekti(de) paigaldamise süsteemi (või selle süsteemiga seoses masinatüübi) ELi tüübikinnituse jaoks

A.    ÜLDTEAVE

2.   ÜLDTEAVE SÜSTEEMIDE, OSISTE VÕI ERALDI SEADISTE KOHTA

2.1.

Mark/margid (tootja kaubanimi/-nimed):

2.2.

▼M3

Tüüp (6): …

▼B

2.2.1.

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.2.2.

Tüübikinnitusnumber/-numbrid (49) (kui olemas): …

2.2.3.

Tüübikinnitus(t)e väljastamise kuupäev (kui olemas): …

2.2.4.

Osiste ja eraldi seadiste puhul tüübikinnitustähis(t)e asukoht ja kinnitusviis (kui asjakohane) (19): …

2.3.

Tootjaettevõtte nimi ja aadress:

2.3.1.

Kooste-/tootmistehas(t)e nimi/nimed ja aadress(id): …

2.3.2.

Tootja volitatud esindaja (kui olemas) nimi ja aadress: …

2.4.

Masin(ad), mille jaoks süsteem või eraldi seadis on ette nähtud (21):

2.4.1.

Tüüp (17): …

2.4.2.

Variant/variandid (17): …

2.4.3.

Versioon(id) (17): …

2.4.4.

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed) (kui olemas): …

2.4.5.

Masina kategooria, alamkategooria ja kiirusindeks (2): …

3.   KONSTRUKTSIOONI ÜLDKARAKTERISTIKUD

3.1.

Representatiivse masina fotod või joonised: …

3.2.

Kogu masina mõõtkavas ja mõõtmetega joonis: …

3.3.

▼M1

Teljed ja rattad

▼B

3.3.1.

Telgede ja rataste arv: …

3.3.2.

Topeltratastega telgede arv ja asukoht (23): …

3.3.3.

Juhttelgede arv ja asukoht (23): …

3.3.4.