EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015D0750-20180430

Consolidated text: Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/750, 8. mai 2015 , sagedusala 1427  –  1517  MHz ühtlustamise kohta maapealsete süsteemide jaoks, millega on võimalik pakkuda elektroonilise side teenuseid Euroopa Liidus (teatavaks tehtud numbri C(2015) 3061 all) (EMPs kohaldatav tekst)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/750/2018-04-30

02015D0750 — ET — 30.04.2018 — 001.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

►M1  KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2015/750,

8. mai 2015,

sagedusala 1 427  – 1 517  MHz ühtlustamise kohta maapealsete süsteemide jaoks, millega on võimalik pakkuda elektroonilise side teenuseid Euroopa Liidus ◄

(teatavaks tehtud numbri C(2015) 3061 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 119 12.5.2015, lk 27)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2018/661, EMPs kohaldatav tekst 26. aprill 2018,

  L 110

127

30.4.2018
▼B

▼M1

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2015/750,

8. mai 2015,

sagedusala 1 427  – 1 517  MHz ühtlustamise kohta maapealsete süsteemide jaoks, millega on võimalik pakkuda elektroonilise side teenuseid Euroopa Liidus

▼B

(teatavaks tehtud numbri C(2015) 3061 all)

(EMPs kohaldatav tekst)▼M1

Artikkel 1

Käesoleva otsuse eesmärk on ühtlustada sagedusala 1 427 – 1 517 MHz kättesaadavuse ja tõhusa kasutamise tingimusi selliste maapealsete süsteemide jaoks, millega on võimalik osutada elektroonilise side teenuseid Euroopa Liidus.

▼B

Artikkel 2

1.  Liikmesriigid eraldavad hiljemalt kuus kuud pärast käesoleva otsuse esitamise kuupäeva sagedusala 1 452  – 1 492 MHz elektroonilisi sideteenuseid pakkuda võimaldavatele maapealsetele süsteemidele vastavalt lisas esitatud parameetritele ja muudavad selle ainuõiguseta kättesaadavaks.

▼M1

2.  Liikmesriigid eraldavad hiljemalt 1. oktoobril 2018 sagedusalad 1 427 – 1 452 MHz ja 1 492 – 1 517 MHz või nende osad elektroonilise traadita lairibaside teenuseid pakkuda võimaldavate maapealsete süsteemide jaoks vastavalt lisas esitatud parameetritele ja muudavad selle ainuõiguseta kättesaadavaks.

3.  Kui liikmesriigid vastavalt lõikele 2 eraldavad ja muudavad kättesaadavaks ainult ühe osa sagedusalast 1 427  – 1 452  MHz või 1 492 – 1 517 MHz, siis:

a) peavad nad tagama, et olemasolev kasutus piirataks rangelt vajalikuga, eesmärgiga teha kõnealused sagedusalad järk-järgult kättesaadavaks elektroonilise traadita lairibaside teenuseid pakkuda võimaldavate maapealsete süsteemide jaoks;

b) peavad nad tagama, et peamiselt moodustaks kõnealune spektriosa sagedusalaga 1 452 – 1 492 MHz ühe järjestikuste sageduste ala;

c) võivad nad kuni 1. jaanuarini 2023 ja kauem, kui vastavalt otsuse nr 243/2012/EL artiklitele 3 ja 6 on kindlaks on tehtud riiklik nõudlus traadita elektroonilise lairibaside teenuste järele, lubada kõnealuste sagedusalade osalist kasutamist olemasolevate maapealse paikse traadita ühenduse teenuste käigushoidmiseks või muud olemasolevat kasutust, mille puhul ei ole võimalik kõnealuste sagedusalade ühiskasutus elektroonilise traadita lairibaside teenustega.

▼M1

4.  Liikmesriigid tagavad, et käesolevas artiklis osutatud maapealsete süsteemide puhul on tagatud külgnevatel sagedusaladel olevate süsteemide asjakohane kaitse.

5.  Liikmesriigid aitavad kaasa piiriüleste kooskõlastamiskokkulepete sõlmimisele, et võimaldada lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud süsteemide toimimist, võttes arvesse olemasolevaid regulatiivseid menetlusi ja õigusi ning asjaomaseid rahvusvahelisi lepinguid.

Artikkel 2a

Liikmesriigid vaatavad artikli 2 kohaldamise kord iga kahe aasta tagant läbi, et tagada sagedusala 1 427  – 1 517  MHz maksimaalne kättesaadavus traadita elektroonilise lairibaside teenuste jaoks.

▼B

Artikkel 3

Liikmesriigid ei ole kohustatud täitma artiklis 2 sätestatud kohustusi geograafilistes piirkondades, kus kooskõlastamiseks kolmandate riikidega tuleb kõrvale kalduda käesoleva otsuse lisas esitatud parameetritest. Nad püüavad minimeerida sellise kõrvalekaldumise kestust ja geograafilist ulatust.

▼M1

Artikkel 4

Liikmesriigid jälgivad sagedusala 1 427 – 1 517 MHz kasutamist ja esitavad komisjoni taotlusel või omal algatusel komisjonile oma järeldused, et vajaduse korral oleks võimalik käesolev otsus õigel ajal läbi vaadata.

▼M1

Artikkel 4a

Liikmesriigid esitavad komisjonile aruande käesoleva otsuse kohaldamise kohta, sealhulgas teabe sagedusalade 1 427  – 1 452  MHz ja 1 492 – 1 517 MHz kättesaadavuse ulatuse kohta, hiljemalt 1. novembriks 2018.

▼B

Artikkel 5

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

▼M1
LISA

ARTIKLI 2 LÕIKES 1 JA ARTIKLI 2 LÕIKES 2 OSUTATUD PARAMEETRID

A.   ÜLDISED PARAMEETRID

1. Töörežiim sagedusalas 1 427 – 1 517 MHz on piiratud tugijaama (ainult allalüli-tüüpi) ülekandega.

2. Sagedusalas 1 427 – 1 517 MHz eraldatud sagedusplokid on 5 MHz kordsed. Eraldatud sagedusploki alumine sageduspiir võetakse võrdseks sagedusvahemiku alumise servaga 1 427 MHz või 5 MHz kordsega nimetatud servast.

3. Tugijaama ülekanne peab vastama käesolevas lisas esitatud tehnilistele tingimustele (sagedusploki servamaskid).

B.   TUGIJAAMADE TEHNILISED TINGIMUSED – SAGEDUSPLOKI SERVAMASK

Kasutatakse tugijaama tehnilist parameetrit servamask (Block Edge Mask, edaspidi „BEM“), millega tagatakse naabervõrkude operaatorite vaheliste kahe- või mitmepoolsete lepingute puudumise korral selliste võrkude kooseksisteerimine. Kui asjaomaste operaatorite või administratsioonide vahel lepitakse kokku vähem ranged tehnilised parameetrid, võib ka neid kasutada, kui kõnealused parameetrid vastavad tehnilistele tingimustele, mida kohaldatakse muude teenuste või rakenduste kaitseks, sealhulgas külgnevates sagedusalades või tulenevalt piiriülestest kohustustest.

BEM on kiirgusmask, mis on ette antud sageduse funktsioonina ja on seotud sellise sagedusploki servaga, mille kohta operaatorile on antud kasutusõigused. See koosneb plokisisesest ja plokivälisest võimsuse piirnormist. Plokisisest võimsuse piirnormi kohaldatakse operaatorile eraldatud sagedusploki suhtes. Plokiväliseid võimsuse piirnorme kohaldatakse selle sagedusalas 1 427 – 1 517 MHz traadita lairiba elektroonilise side teenuste jaoks kasutatava spektriosa suhtes, mis jääb operaatorile eraldatud sagedusplokist väljapoole. Need on esitatud tabelis 2. Sagedusalaväliseid võimsuse piirnorme kohaldatakse sagedusala 1 427 – 1 517 MHz selle spektriosa suhtes, mida kasutatakse riiklikul tasandil traadita lairiba elektroonilise side teenuste jaoks.

Lisaks on sagedusalas 1 427 – 1 517 MHz olevate traadita lairiba elektroonilise side teenuste puhul kindlaks määratud kooseksisteerimise võimsuse piirnormid, et tagada kõnealuste teenuste ja muude raadioteenuste või -rakenduste ühilduvus, sealhulgas juhul, kui osa sagedusaladest 1 427 – 1 452 MHz ja 1 492 – 1 517 MHz ei ole eraldatud kõnealustele teenustele. Kooseksisteerimise võimsuse piirnormid seoses teenuste või rakendustega külgnevates sagedusalades (st väljaspool traadita lairiba elektroonilise side teenuste jaoks kasutatavat spektriosa) on esitatud tabelites 3, 4 ja 5 ning need võimaldavad samuti riigi tasandi paindlikkust spektri eraldamisel traadita lairiba elektroonilise side teenuste jaoks sagedusalas 1 427 – 1 517 MHz käesoleva otsuse kohaselt.

Riiklikul tasandil võib kohaldada täiendavaid tehnilisi ja protseduurilisi meetmeid, ( 1 ) et tagada kooseksisteerimine külgnevates sagedusalades olevate teenuste ja rakendustega.

Plokisisesed nõuded

Tugijaama plokisisese ekvivalentse isotroopse kiirgusvõimsuse (edaspidi „EIRP“) piirnormid ei ole kohustuslikud, välja arvatud sagedusploki 1 512 – 1 517 MHz puhul, mille suhtes kehtiv kõnealune piirnorm on esitatud tabelis 1. Liikmesriigid võivad sagedusplokist 1 512 – 1 517 erinevate sagedusplokkide puhul kehtestada EIRP piirnormi, mis ei ületa 68 dBm/5 MHz ja mida võib suurendada erijuhtudel, nt sagedusalas 1 427 – 1 512 MHz oleva spektri ja madalama sagedusala spektri kooskasutuseks.Tabel 1

Maksimaalne plokisisene EIRP kärje (1) kohta sagedusalas 1 512 –1 517 MHz töötavate traadita lairiba elektroonilise side teenuste tugijaamade puhul

Sagedusplokk

Maksimaalne plokisisene EIRP

Ribalaius mõõtmisel

1 512 – 1 517 MHz

58 dBm

5 MHz

(1)   Kohas, kus on tegemist mitme sektoriga, vastab kärje kohta antud väärtus ühe sektori väärtusele.

Tabeli 1 selgitus

Nende nõuete eesmärk on tagada sagedusplokis 1 512 –1 517 MHz toimivate traadita lairiba elektroonilise side teenuste ja sagedusalas 1 518 – 1 525 MHz toimivate liikuva kosmoseside teenuste ühilduvus.

Plokivälised nõudedTabel 2

Tugijaama BEM plokivälise EIRP piirnormid antenni kohta sagedusalas 1 427 – 1 517 MHz

Plokivälise kiirguse sagedusvahemik

Suurim keskmine plokiväline EIRP

Ribalaius mõõtmisel

– 10 kuni – 5 MHz alumisest ploki servast

11 dBm

5 MHz

– 5 kuni 0 MHz alumisest ploki servast

16,3 dBm

5 MHz

0 kuni + 5 MHz ülemisest ploki servast

16,3 dBm

5 MHz

+ 5 kuni + 10 MHz ülemisest ploki servast

11 dBm

5 MHz

Sagedusalas 1 427 – 1 517 MHz olevad sagedused, mis asuvad kaugemal kui 10 MHz alumisest või ülemisest ploki servast

9 dBm

5 MHz

Külgnevate sagedusalade kooseksisteerimise nõudedTabel 3

Tugijaamade soovimatu kiirguse võimsuse piirnormid sagedusalas 1 400 – 1 427 MHz selliste tugijaamade puhul, mis toimivad sagedusalas 1 427 – 1 452 MHz

Sagedusalavälise kiirguse sagedusvahemik

Maksimaalne soovimatu kiirguse võimsuse tase (1)

Ribalaius mõõtmisel

1 400 – 1 427 MHz

– 72 dBW

27 MHz

(1)   Soovimatu kiirguse võimsuse piirnorm tähendab siin antennipordi kohta mõõdetud kiirguse taset.

Tabeli 3 selgitus

Selle nõude eesmärk on kaitsta raadioastronoomia- ja passiivseid Maa-uuringute satelliitsideteenused passiivses sagedusalas 1 400 – 1 427 MHz selliste traadita lairiba elektroonilise side teenuste eest, mis toimivad sagedusalas 1 427  – 1 452  MHz, sealhulgas juhul, kui traadita lairiba elektroonilise side teenustele on eraldatud ainult osa kõnealusest sagedusalast. Selleks et parandada raadioastronoomiliste vaatluste kaitset traadita lairiba elektroonilise side teenuste eest passiivses sagedusalas 1 400 – 1 427 MHz, võib vaja olla täiendavaid riiklikke meetmeid.Tabel 4

Sagedusalavälise EIRP piirnormid kärje (1) kohta sagedusalas 1 518 – 1 559 MHz selliste tugijaamade puhul, mis toimivad sagedusalas 1 492 – 1 517 MHz

Sagedusalavälise kiirguse sagedusvahemik

Suurim sagedusalaväline EIRP

Ribalaius mõõtmisel

1 518 – 1 520 MHz

– 0,8 dBm

1 MHz

1 520 – 1 559 MHz

– 30 dBm

1 MHz

(1)   Kohas, kus on tegemist mitme sektoriga, vastab kärje kohta antud väärtus ühe sektori väärtusele.

Tabeli 4 selgitus

Selle nõude eesmärk on tagada asjakohane kaitse sagedusalas 1 518 –1 559 MHz toimivatele liikuva kosmoseside teenustele (eriti meresadamates, lennujaamades ning liikuva kosmoseside teenuste otsingu ja pääste maajaamade juures) sagedusalas 1 492 – 1 517 MHz toimivate traadita lairiba elektroonilise side teenuste eest, sealhulgas juhul, kui traadita lairiba elektroonilise side teenustele on eraldatud ainult osa kõnealusest sagedusalast. Selleks et parandada liikuva kosmoseside teenuste kaitset sagedusalas 1 518 – 1 559 MHz, võib vaja olla täiendavaid riiklikke meetmeid.Tabel 5

Piirangud sagedusalavälisele EIRP-le kärje kohta sageduste puhul alla 1 452 MHz või üle 1 492  MHz tugijaamade puhul, mis toimivad sagedusalas 1 452 – 1 492 MHz

Sagedusalavälise kiirguse sagedusvahemik

Suurim keskmine sagedusalaväline EIRP

Ribalaius mõõtmisel

Alla 1 449 MHz

– 20 dBm

1 MHz

1 449 – 1 452 MHz

14 dBm

3 MHz

1 492 – 1 495 MHz

14 dBm

3 MHz

Üle 1 495 MHz

– 20 dBm

1 MHz

Tabeli 5 selgitus

Neid nõudeid kohaldatakse juhul, kui traadita lairiba elektroonilise side teenuseid ei ole kasutusele võetud sagedusalades alla 1 452 MHz või üle 1 492 MHz. Nende eesmärk on tagada sagedusalas 1 452 – 1 492 MHz pakutavate traadita lairiba elektroonilise side teenuste ühilduvus kooskõlastatud püsilinkide, mobiilsideteenuste ja maapealsete jaamadega piiratud lennunduse telemeetria teenustega, mis toimivad külgnevates sagedusalades alla 1 452 MHz või üle 1 492 MHz.

Kui traadita lairiba elektroonilise side teenused võetakse kasutusele vahetult allapoole 1 452 MHz jäävates plokkides, ei kohaldata tabelis 5 toodud piiranguid sageduste suhtes alla 1 452 MHz. Kui traadita lairiba elektroonilise side teenused võetakse kasutusele vahetult ülespoole 1 492 MHz jäävates plokkides, ei kohaldata tabelis 5 toodud piiranguid sageduste suhtes üle 1 492 MHz. See ei piira tabelites 3 ja 4 sätestatud sagedusalaväliste nõuete ja tabelis 2 sätestatud plokiväliste nõuete kohaldamist.( 1 ) Näiteks üks või mitu järgmist meedet: sageduste planeerimise koordineerimine, kohapealne koordineerimine, rangemad tugijaama sagedusalasisese võimsuse piirnormid, rangemad tugijaama sagedusalavälise tegeliku isotroopse kiirgusvõimsuse piirnormid, kui on esitatud tabelis 5.

Top