EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R1062-20220619

Consolidated text: Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1062/2014, 4. august 2014, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 528/2012 osutatud tööprogrammi kohta, milles käsitletakse kõigi biotsiidides sisalduvate olemasolevate toimeainete süstemaatilist läbivaatamist (EMPs kohaldatav tekst)EMPs kohaldatav tekst

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1062/2022-06-19

02014R1062 — ET — 19.06.2022 — 004.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1062/2014,

4. august 2014,

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 528/2012 osutatud tööprogrammi kohta, milles käsitletakse kõigi biotsiidides sisalduvate olemasolevate toimeainete süstemaatilist läbivaatamist

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 294 10.10.2014, lk 1)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2017/698, 3. veebruar 2017,

  L 103

1

19.4.2017

 M2

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/157, 6. november 2018,

  L 31

1

1.2.2019

►M3

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/227, 28. november 2018,

  L 37

1

8.2.2019

►M4

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2022/825, 17. märts 2022,

  L 147

3

30.5.2022


Parandatud:

►C1

Parandus, ELT L 198, 28.7.2015, lk  28 (1062/2014)
▼B

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1062/2014,

4. august 2014,

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 528/2012 osutatud tööprogrammi kohta, milles käsitletakse kõigi biotsiidides sisalduvate olemasolevate toimeainete süstemaatilist läbivaatamist

(EMPs kohaldatav tekst)1. PEATÜKK

SISU JA MÕISTED

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesolevas määruses sätestatakse eeskirjad määruse (EL) nr 528/2012 artiklis 89 osutatud ja kõigi olemasolevate toimeainete süstemaatilist läbivaatamist hõlmava tööprogrammi elluviimiseks.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

„heakskiitmata jätmise otsus” – määruse (EL) nr 528/2012 artikli 9 lõike 1 punkti b või artikli 89 lõike 1 kolmanda lõigu kohane otsus aine ja tooteliigi kombinatsiooni mitte heaks kiita või otsus mitte lisada seda direktiivi 98/8/EÜ I või IA lisasse;

b)

„läbivaatamisprogrammi lisatud aine ja tooteliigi kombinatsioon” –

II lisas loetletud aine ja tooteliigi kombinatsioon, mis vastab järgmistele tingimustele:

i) 

seda ei ole käsitletud kummaski järgmistest õigusaktidest:

— 
direktiivi 98/8/EÜ I või IA lisasse lisamist käsitlev direktiiv;
— 
määrus, milles sätestatakse, et see on heaks kiidetud vastavalt määruse (EL) nr 528/2012 artikli 89 lõike 1 kolmandale lõigule;
ii) 

selle kohta ei ole tehtud ühtki heakskiitmata jätmise otsust või viimane seda käsitlev heakskiitmata jätmise otsus on tunnistatud kehtetuks;

c)

„osaleja” – isik, kes on esitanud taotluse läbivaatamisprogrammi lisatud aine ja tooteliigi kombinatsiooni kohta või kes on esitanud teatise, mis on vastavalt käesoleva määruse artikli 17 lõikele 5 tunnistatud nõuetekohaseks, või kelle nimel selline taotlus või teatis on esitatud;

d)

„hindav pädev asutus” – käesoleva määruse II lisas nimetatud liikmesriigi pädev asutus, kes on määratud vastavalt määruse (EL) nr 528/2012 artiklile 81.2. PEATÜKK

TOIMIKUTE HINDAMISE PROTSESS

Artikkel 3

Heakskiitmise või määruse (EL) nr 528/2012 I lisasse lisamise taotlus

1.  
Heakskiitmise või määruse (EL) nr 528/2012 I lisasse lisamise taotluse võib esitada üksnes osaleja, kelle teatise on amet vastavalt käesoleva määruse artikli 17 lõikele 5 tunnistanud nõuetekohaseks.

Kui taotlus esitatakse määruse (EL) nr 528/2012 I lisasse lisamiseks, võib see olla seotud üksnes kõnealuse lisa 1., 2., 3., 4., 5. või 6. kategooriaga.

2.  
Lõikes 1 osutatud taotlused esitatakse ametile kahe aasta jooksul alates artikli 17 lõike 5 kohasest vastavuse kinnitamisest.

Artikkel 4

Taotluste vastuvõtmine

1.  
Amet teavitab osalejat komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 564/2013 ( 1 ) kohaselt makstavatest tasudest ning lükkab taotluse tagasi, kui osaleja ei ole tasusid 30 päeva jooksul ära maksnud. Amet teavitab sellest osalejat ja hindavat pädevat asutust.
2.  
Pärast rakendusmääruse (EL) nr 564/2013 kohaste tasude laekumist tunnistab amet taotluse vastuvõetuks ning teavitab sellest osalejat ja hindavat pädevat asutust, märkides ära taotluse vastuvõtmise kuupäeva ja taotluse kordumatu identifitseerimiskoodi.
3.  
Käesoleva artikli lõike 1 kohaselt tehtud ameti otsuse kohta võib esitada määruse (EL) nr 528/2012 artikli 77 kohase kaebuse.
4.  
Hindav pädev asutus teavitab osalejat määruse (EL) nr 528/2012 artikli 80 lõike 2 kohaselt makstavatest tasudest 30 päeva jooksul pärast seda, kui amet on taotluse vastu võtnud, ning lükkab taotluse tagasi, kui osaleja ei ole tasusid 30 päeva jooksul ära maksnud. Hindav pädev asutus teavitab sellest osalejat ja ametit.

Artikkel 5

Heakskiitmise või määruse (EL) nr 528/2012 I lisa 6. kategooriasse lisamise taotluste kinnitamine

1.  
Kui heakskiitmise või määruse (EL) nr 528/2012 I lisa 6. kategooriasse lisamise taotlus, mis sisaldab kõnealuse määruse artikli 6 lõigetes 1 ja 2 nõutud andmeid, on vastavalt artikli 4 lõikele 2 ametis vastu võetud ja artikli 4 lõike 4 kohane tasu on makstud, kinnitab hindav pädev asutus taotluse 30 päeva jooksul pärast tasude maksmist.
2.  
Kui hindav pädev asutus on saanud osalejalt määruse (EÜ) nr 1451/2007 kohase toimiku, kuid ei ole seda vastavalt kõnealuse määruse artiklile 13 veel täielikuks tunnistanud, kinnitab hindav pädev asutus taotluse hiljemalt 3. jaanuariks 2015.
3.  
Hindav pädev asutus ei hinda lõigetes 1 ja 2 osutatud juhtudel esitatud andmete või põhjenduste kvaliteeti ega nõuetele vastavust.
4.  
Kui taotlus ei ole hindava pädeva asutuse arvates täielik, teavitab ta osalejat sellest, millist lisateavet on vaja taotluse kinnitamiseks, ning kehtestab kõnealuse teabe esitamiseks mõistliku tähtaja. Nimetatud tähtaeg ei ole tavaliselt pikem kui 90 päeva.

Hindav pädev asutus kinnitab taotluse 30 päeva jooksul alates lisateabe saamisest, kui ta teeb kindlaks, et esitatud lisateave on piisav selleks, et lõikes 2 sätestatud nõue oleks täidetud.

Kui osaleja ei esita nõutud teavet kehtestatud tähtaja jooksul, lükkab hindav pädev asutus taotluse tagasi ning teavitab sellest osalejat ja ametit. Sellisel juhul makstakse osa määruse (EL) nr 528/2012 artikli 80 lõigete 1 ja 2 kohaselt makstud tasudest tagasi.

Taotluse kinnitamisel teavitab hindav pädev asutus viivitamata osalejat, ametit ja teisi pädevaid asutusi, märkides ära kinnitamise kuupäeva.

Artikkel 6

Taotluste hindamine

1.  

Käesolevat artiklit kohaldatakse juhul, kui on täidetud üks järgmistest tingimustest:

a) 

taotlus on artikli 5 kohaselt kinnitatud;

b) 

hindav pädev asutus on toimiku vastavalt määruse (EÜ) nr 1451/2007 artiklile 13 täielikuks tunnistanud, kuid ei ole veel esitanud komisjonile kõnealuse määruse artikli 14 lõike 4 kohast pädeva asutuse aruannet;

c) 

amet on määruse (EL) nr 528/2012 I lisa 1., 2., 3., 4. või 5. kategooriasse lisamise taotluse vastavalt artikli 4 lõikele 2 vastuvõetuks tunnistanud ja artikli 4 lõike 4 kohased tasud on ära makstud.

2.  
Hindav pädev asutus hindab taotlust vastavalt määruse (EL) nr 528/2012 artiklitele 4 ja 5, hinnates sealhulgas vajaduse korral kõiki andmenõuete kohandamise ettepanekuid, mis on esitatud vastavalt kõnealuse määruse artikli 6 lõikele 3, ning esitab ametile hindamisaruande ja hindamise põhjal tehtud järeldused.
3.  

Kui sama aine ja tooteliigi kombinatsiooni toetab mitu osalejat, koostab hindav pädev asutus ainult ühe hindamisaruande. Hindamisaruanne ja järeldused edastatakse tähtaja jooksul, mis on järgmistest tähtaegadest hiliseim:

a) 

365 päeva alates lõike 1 punktis a osutatud viimasest kinnitamisest, lõike 1 punktis b osutatud täielikuks tunnistamisest või lõike 1 punktis c osutatud tasude maksmisest seoses asjaomase aine ja tooteliigi kombinatsiooniga;

b) 

III lisas sätestatud tähtajad.

4.  
Enne ametile oma järelduste esitamist annab hindav pädev asutus osalejale võimaluse esitada 30 päeva jooksul kirjalikke märkusi hindamisaruande ja hindamise põhjal tehtud järelduste kohta. Hindav pädev asutus võtab kõnealuseid märkusi hindamistulemuste lõplikul vormistamisel nõuetekohaselt arvesse.
5.  
Kui selgub, et hindamiseks on vaja lisateavet, palub hindav pädev asutus osalejal esitada kõnealune teave kindlaksmääratud aja jooksul ning teavitab sellest ametit.

Lõikes 3 osutatud 365 päeva pikkune periood peatatakse alates teabenõude esitamise kuupäevast kuni teabe saamise kuupäevani. Kui see ei tulene nõutavate andmete iseloomust või erakorralistest asjaoludest, ei ületa kõnealune peatamine järgmist tähtaega:

a) 

365 päeva juhtudel, kus lisateave on seotud küsimustega, mida ei ole käsitletud direktiivis 98/8/EÜ ega selle direktiivi kohaldamise praktikas;

b) 

muudel juhtudel 180 päeva.

6.  
Kui hindav pädev asutus leiab, et sama toimeainet või muid toimeaineid sisaldavate biotsiidide kasutamine võib avaldada inimeste ja loomade tervist või keskkonda kahjustavat kumulatiivset mõju, dokumenteerib ta oma seisukohad kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 ( 2 ) XV lisa II jao punkti 3 asjakohastes osades sätestatud nõuetega ning lisab need oma järeldustele.
7.  

Pärast ohtude hindamise lõpuleviimist teeb hindav pädev asutus põhjendamatu viivituseta ja hiljemalt lõike 3 kohaselt hindamisaruande esitamise ajal vastavalt vajadusele järgmist:

a) 

esitab ametile määruse (EÜ) nr 1272/2008 artikli 37 lõike 1 kohase ettepaneku, kui ta leiab, et üks nimetatud määruse artikli 36 lõikes 1 osutatud kriteeriumidest on täidetud ja seda ei ole nimetatud määruse VI lisa 3. osas nõuetekohaselt käsitletud;

b) 

konsulteerib ametiga, kui ta leiab, et üks määruse (EL) nr 528/2012 artikli 5 lõike 1 punktis d või e sätestatud kriteeriumidest või nimetatud määruse artikli 10 lõike 1 punktis d sätestatud tingimus on täidetud ja seda ei ole määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisas või nimetatud määruse artikli 59 lõikes 1 osutatud kandidaatainete loetelus nõuetekohaselt käsitletud.

▼M3

Artikkel 6a

Taotlused, mille puhul oli enne 30. märtsi 2019 hindavaks pädevaks asutuseks Ühendkuningriigi pädev asutus

1.  
Käesolevat artiklit kohaldatakse selliste taotluste suhtes, mille hindav pädev asutus oli enne 30. märtsi 2019 Ühendkuningriigi pädev asutus ning mis on seotud II lisa kirjetega 79, 85, 113, 171, 187, 188, 321, 345, 346, 458, 531, 554, 571, 599, 609, 1045, 1046 ja 1047.
2.  
Liikmesriigi hindav pädev asutus, kes määratakse enne 30. märtsi 2019 esitatud taotlust hinnanud Ühendkuningriigi pädeva asutuse asemele, teavitab taotlejat määruse (EL) nr 528/2012 artikli 80 lõike 2 kohaselt makstavatest tasudest hiljemalt 30. aprilliks 2019, ning lükkab taotluse tagasi, kui osaleja ei ole tasusid ära maksnud hindava pädeva asutuse poolt kindlaksmääratud aja jooksul. Hindav pädev asutus teavitab sellest osalejat ja ametit.
3.  

Erandina artikli 6 lõikes 3 sätestatud tähtaegadest edastab hindav pädev asutus hindamisaruande ja hindamistulemused tähtaja jooksul, mis on järgmistest tähtaegadest hiliseim:

a) 

31. detsember 2020;

b) 

artikli 6 lõike 3 punkti b kohased hindamisaruande esitamise tähtajad, mis on sätestatud III lisas.

▼B

Artikkel 7

Ameti arvamus

1.  

Käesolevat artiklit kohaldatakse juhul, kui on täidetud üks järgmistest tingimustest:

a) 

hindav pädev asutus on esitanud artikli 6 lõike 2 kohase hindamisaruande ja vajaduse korral artikli 6 lõike 7 kohase ettepaneku või konsultatsioonidokumendi;

b) 

pädeva asutuse aruanne on vastavalt määruse (EÜ) nr 1451/2007 artikli 14 lõikele 4 komisjonile esitatud, kuid alaline biotsiidide komitee ei ole hindamisaruannet vastavalt nimetatud määruse artikli 15 lõikele 4 veel läbi vaadanud.

2.  
Aruande vastuvõtmisel koostab amet ja esitab komisjonile arvamuse aine ja tooteliigi kombinatsiooni heakskiitmise või selle määruse (EL) nr 528/2012 I lisa 1., 2., 3., 4., 5. või 6. kategooriasse lisamise või nii ühe kui ka teise kohta, võttes arvesse hindava pädeva asutuse järeldusi.

Amet alustab arvamuse koostamist tähtaja jooksul, mis on järgmistest tähtaegadest hiliseim:

a) 

kolm kuud alates aruande vastuvõtmisest;

b) 

III lisas sätestatud tähtajad.

Amet esitab arvamuse komisjonile 270 päeva jooksul alates arvamuse koostamise alguskuupäevast.

Artikkel 8

Asendamisele kuuluvad toimeained

1.  
Artikli 7 lõike 2 kohase arvamuse koostamisel teeb amet kindlaks, kas toimeaine vastab määruse (EL) nr 528/2012 artikli 10 lõikes 1 loetletud mis tahes kriteeriumile, ja käsitleb seda küsimust oma arvamuses.
2.  
Enne arvamuse esitamist komisjonile teeb amet, ilma et see piiraks määruse (EL) nr 528/2012 artiklite 66 ja 67 kohaldamist, võimalikke asendamisele kuuluvaid toimeaineid käsitleva teabe kuni 60 päevaks üldsusele kättesaadavaks, et huvitatud kolmandad isikud saaksid selle ajavahemiku jooksul esitada asjakohast teavet, sealhulgas teavet olemasolevate asendusainete kohta. Amet võtab laekunud teavet oma arvamuse lõplikul vormistamisel nõuetekohaselt arvesse.
3.  
Kui toimeaine on heaks kiidetud ja vastab ühele määruse (EL) nr 528/2012 artikli 10 lõikes 1 sätestatud kriteeriumidest, määratletakse see nimetatud määruse artikli 89 lõike 1 esimese lõigu kohaselt vastu võetud määruses kui asendamisele kuuluv toimeaine.

Artikkel 9

Komisjoni otsus

Komisjon koostab ametilt artikli 7 lõike 2 kohase arvamuse laekumisel põhjendamatu viivituseta eelnõu otsuse vastuvõtmiseks vastavalt määruse (EL) nr 528/2012 artikli 89 lõikele 1 või vajaduse korral nimetatud määruse artikli 28 lõikele 1.3. PEATÜKK

LÄBIVAATAMISPROGRAMMI OSADE MUUDATUSED

Artikkel 10

Osalejatega ühinemine või nende väljavahetamine vastastikuse kokkuleppe alusel

1.  
Osaleja rolli võib vastastikuse kokkuleppe alusel üle võtta või seda olemasoleva osaleja ja osaleda soovija vahel jagada, kui osaleda soovijal on õigus osutada kõikidele olemasoleva osaleja esitatud või tema osutatud andmetele.
2.  
Osaleda soovija ja olemasolev osaleja esitavad määruse (EL) nr 528/2012 artiklis 71 osutatud biotsiidiregistri (edaspidi „register”) kaudu käesoleva artikli kohase teatise ühiselt ametile ning lisavad sellele kõik asjakohased teabekasutusnõusolekud.
3.  
Lõikele 2 vastava teatise saamisel ajakohastab amet osaleja isiku kohta registrisse kantud teabe.
4.  
Liidus asutatud isik, kes on käesoleva artikli kohaselt osaleja rolli üle võtnud või sellega ühinenud, loetakse olevat esitanud määruse (EL) nr 528/2012 artiklis 95 nõutava toimiku või nõusoleku toimikus oleva teabe kasutamiseks.

Artikkel 11

Osalejate loobumine

1.  

Osaleja loetakse olevat läbivaatamisprogrammi raames toimeaine ja tooteliigi kombinatsiooni toetamisest loobunud järgmistel juhtudel:

a) 

kui ta on registri kaudu teavitanud ametit või hindavat pädevat asutust oma loobumiskavatsusest;

b) 

kui ta ei ole artikli 3 lõikes 2 määratletud tähtaja jooksul taotlust esitanud;

c) 

kui tema taotlus on vastavalt artikli 4 lõikele 1 või 4 või artikli 5 lõikele 4 tagasi lükatud;

d) 

kui ta ei ole artikli 6 lõikes 5 määratletud tähtaja jooksul lisateavet esitanud;

e) 

kui ta ei ole muul põhjusel maksnud hindavale pädevale asutusele või ametile nõuetekohaseid tasusid.

2.  
Loobumine loetakse õigeaegseks, kui see ei toimu pärast kuupäeva, mil hindav pädev asutus esitab käesoleva määruse artikli 6 lõike 4 kohaselt taotlejale pädeva asutuse aruande.

Artikkel 12

Õigeaegse loobumise tagajärjed

1.  
Kui hindav pädev asutus on õigeaegsest loobumisest teadlik, kuid amet ei ole, teavitab hindav pädev asutus põhjendamatu viivituseta sellest registri kaudu ametit.
2.  
Kui amet on õigeaegsest loobumisest teadlik, ajakohastab ta osaleja isiku kohta registrisse kantud teabe.
3.  
Kui läbivaatamisprogrammis osalemisest loobuvad õigel ajal kõik sama aine ja tooteliigi kombinatsiooni toetavad osalejad ja kui osaleja roll seoses asjaomase kombinatsiooniga on varem üle võetud, teavitab amet sellest registri kaudu komisjoni.

Artikkel 13

Toimeainete uuesti määratlemine

1.  
Kui olemasoleva toimeaine hindamise põhjal ei saa teha järeldusi II lisas esitatud määratlusele vastava aine kohta, kehtestab hindav pädev asutus pärast asjaomase osalejaga konsulteerimist toimeaine uue määratluse. Hindav pädev asutus teavitab sellest ametit.
2.  
Amet ajakohastab aine määratluse kohta registrisse kantud teabe.

Artikkel 14

Osaleja rolli ülevõtmine

1.  

Amet avaldab avaliku kutse osaleja rolli ülevõtmiseks seoses asjaomase aine ja tooteliigi kombinatsiooniga järgmistel juhtudel:

a) 

kui kõik sama aine ja tooteliigi kombinatsiooni toetavad osalejad on vastavalt artiklile 11 osalemisest õigel ajal loobunud ja kui osaleja rolli seoses asjaomase kombinatsiooniga ei ole varem üle võetud;

b) 

pärast artikli 13 kohast uuesti määratlemist; sellisel juhul on kutse seotud üksnes ainega, mis vastab II lisas esitatud olemasolevale määratlusele, kuid mitte aine uuele määratlusele.

2.  
Iga isik võib 12 kuu jooksul alates lõikes 1 nimetatud kutse avaldamise kuupäevast esitada kõnealuse kombinatsiooni kohta artikli 17 kohase teatise.

▼M1 —————

▼B

Artikkel 15

Läbivaatamisprogrammi lisamiseks sobivad aine ja tooteliigi kombinatsioonid

Kui määruse (EL) nr 528/2012 reguleerimisalasse kuuluv turulelastav biotsiid sisaldab muu hulgas või üksnes olemasolevat toimeainet või selles tekib olemasolev toimeaine, mida ei ole seoses asjaomase tooteliigiga heaks kiidetud ega läbivaatamisprogrammi lisatud ja mida ei ole kantud kõnealuse määruse I lisasse, võib selle aine seoses asjaomase tooteliigiga läbivaatamisprogrammi lisada ühel järgmistest põhjustest:

a) 

isik, kes toote turule laseb, on juhindunud direktiivi 98/8/EÜ artikli 26 või määruse (EL) nr 528/2012 artikli 81 kohaselt määratud pädeva asutuse või komisjoni avaldatud suunisest või nende esitatud kirjalikust nõuandest, kui kõnealune suunis või nõuanne andis objektiivselt põhjendatud aluse arvata, et toode ei kuulu direktiivi 98/8/EÜ või määruse (EL) nr 528/2012 reguleerimisalasse või et asjaomase tooteliigi puhul on toimeainest teatatud, ja kui see suunis või nõuanne on hiljem määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõike 3 kohaselt vastu võetud otsuses või komisjoni avaldatud uutes autoriteetses suunistes läbi vaadatud;

b) 

aine suhtes kehtib määruse (EÜ) nr 1451/2007 artiklis 6 toidule ja söödale kehtestatud erand;

c) 

tulenevalt asjaomaste tooteliikide määratluse muutmisest kuulub asjaomane biotsiid vastavalt määrusele (EL) nr 528/2012 tooteliiki, mis erineb tooteliigist, millesse see kuulus vastavalt direktiivile 98/8/EÜ, ning sisaldab ainet, mis on lisatud läbivaatamisprogrammi seoses algse tooteliigiga, kuid mitte seoses uue tooteliigiga.

Artikkel 16

Teatamise huvi deklareerimine

1.  

Iga isik, kes on huvitatud asjaomasest aine ja tooteliigi kombinatsioonist teatamisest, esitab deklaratsiooni oma huvi kohta teatada ainest, mis on artikli 15 alusel sobiv läbivaatamisprogrammi lisamiseks, ja edastab deklaratsiooni registri kaudu ühele järgmistest adressaatidest:

a) 

komisjonile hiljemalt 12 kuud pärast artikli 15 punktis a osutatud otsuse või suunise avaldamise kuupäeva;

b) 

ametile hiljemalt 30. oktoober 2015 artikli 15 punktis b osutatud juhtudel;

c) 

komisjonile hiljemalt 30. oktoober 2015 artikli 15 punktis c osutatud juhtudel.

2.  
Deklaratsioonis märgitakse ära asjaomane aine ja tooteliigi kombinatsioon. Artikli 15 punktis a osutatud juhtudel esitatakse deklaratsioonis tõendatud põhjendused, millest nähtub, et kõik kõnealuses punktis loetletud tingimused on täidetud.
3.  
Kui deklaratsioon on esitatud vastavalt artikli 15 punktis a või c osutatud juhule ja komisjon jõuab liikmesriikidega konsulteerides järeldusele, et lõiget 6 ei kohaldata ja et artikli 15 punktis a loetletud teatamistingimused on vajaduse korral täidetud, teavitab ta sellest ametit.
4.  
Kui deklaratsioon on esitatud vastavalt artikli 15 punktis b osutatud juhule või kui komisjon on vastavalt lõikele 3 ametit teavitanud, teeb amet kõnealuse teabe üldsusele elektrooniliselt kättesaadavaks, märkides ära asjaomase aine ja tooteliigi kombinatsiooni. Käesolevas määruses käsitatakse määruse (EÜ) nr 1451/2007 artikli 3a lõike 3 kolmanda lõigu kohaselt avaldatud teavet käesoleva lõike kohaselt avaldatud teabena.
5.  
Iga isik, kes on huvitatud asjaomasest aine ja tooteliigi kombinatsioonist teatamisest, võib kuue kuu jooksul pärast lõikes 4 osutatud teabe avaldamise kuupäeva teha seda vastavalt artiklile 17.
6.  

Artikli 15 punktides a ja c osutatud juhtudel loetakse, et osaleja on aine ja tooteliigi kombinatsioonist teatanud ja sellest ei pea enam täiendavalt teatama, kui on täidetud järgmised tingimused:

a) 

asjaomane toimeaine on juba lisatud läbivaatamisprogrammi;

b) 

üks hindavale liikmesriigile asjaomase toimeaine kohta esitatud toimikutest juba sisaldab kõiki asjaomase tooteliigi hindamiseks nõutavaid andmeid;

c) 

kõnealuse toimiku esitanud osaleja teatab oma huvist toetada asjaomast aine ja tooteliigi kombinatsiooni.

Artikkel 17

Teavitamise kord

▼M1

1.  
Artikli 14 lõike 2 ja artikli 16 lõike 5 kohased teatised esitatakse ametile registri kaudu.

▼B

2.  
Teatis esitatakse IUCLIDi vormingus. See sisaldab I lisas osutatud teavet.
3.  
Kui II lisas ei ole asjaomase toimeaine puhul hindavat pädevat asutust märgitud, teavitab teatise esitaja ametit selle pädeva asutuse nimest, kelle ta on valinud määruse (EL) nr 528/2012 artikli 81 kohaselt määratud pädevate asutuste seast, ja esitab kirjaliku kinnituse selle kohta, et kõnealune pädev asutus on nõus toimikut hindama.
4.  
Teatise saamisel teavitab amet sellest komisjoni ja teavitab teatise esitajat määruse (EL) nr 564/2013 kohaselt makstavatest tasudest. Kui teatise esitaja ei ole 30 päeva jooksul alates kõnealuse teabe laekumisest tasusid ära maksnud, lükkab amet teatise tagasi ning teavitab sellest teatise esitajat ja komisjoni.
5.  
Tasude laekumisel kontrollib amet 30 päeva jooksul, kas teatis vastab lõike 2 nõuetele. Kui teatis ei vasta nendele nõuetele, annab amet teatise esitajale 30 päeva selle täiendamiseks või parandamiseks. Selle 30-päevase ajavahemiku möödudes tunnistab amet 30 päeva jooksul teatise lõike 2 nõuetele vastavaks või lükkab selle tagasi ning teavitab sellest teatise esitajat ja komisjoni.
6.  
Lõike 4 või 5 kohaselt tehtud ameti otsuse kohta võib esitada määruse (EL) nr 528/2012 artikli 77 kohase kaebuse.
7.  

Kui teatis tunnistatakse lõike 5 kohaselt nõuetele vastavaks, teeb amet viivitamata järgmist:

▼M1

a) 

kui teatis on esitatud vastavalt artikli 14 lõikele 2, ajakohastab registrisse kantud teabe seoses osaleja isikuga ja vajaduse korral ainega;

▼B

b) 

kui teatis on esitatud vastavalt artikli 16 lõikele 5, teavitab nõuetele vastavusest komisjoni.

Artikkel 18

Läbivaatamisprogrammi lisamine

Kui artikli 16 lõike 6 kohaselt loetakse, et aine ja tooteliigi kombinatsioonist on teatatud, või kui amet teavitab artikli 17 lõike 7 punkti b kohaselt nõuetele vastavusest komisjoni, lisab komisjon aine ja tooteliigi kombinatsiooni läbivaatamisprogrammi.

Artikkel 19

Teave ainete kohta, mida läbivaatamisprogramm enam ei hõlma

Kui artikli 16 lõikes 5 osutatud tähtaja jooksul ei ole teatist laekunud või kui nimetatud artiklis osutatud teatis on laekunud ja amet on selle seejärel artikli 17 lõike 4 või 5 kohaselt tagasi lükanud, teavitab amet sellest registri kaudu liikmesriike ja avaldab selle teabe elektrooniliselt.

Artikkel 20

Komisjoni otsused ainete kohta, mida läbivaatamisprogramm enam ei hõlma

Komisjon koostab määruse (EL) nr 528/2012 artikli 89 lõike 1 kolmanda lõigu kohase heakskiitmata jätmise otsuse eelnõu järgmistel juhtudel:

a) 

kui amet teavitab komisjoni kõikide osalejate õigeaegsest loobumisest vastavalt käesoleva määruse artikli 12 lõikele 3;

▼M1

b) 

kui ükski isik ei ole käesoleva määruse artikli 14 lõikes 2 sätestatud tähtaja jooksul teatist esitanud või kui teatis on esitatud ja artikli 17 lõike 4 või 5 kohaselt tagasi lükatud;

c) 

kui käesoleva määruse artikli 14 lõikes 2 sätestatud tähtaja jooksul on esitatud teatis, mis on artikli 17 lõike 5 kohaselt tunnistatud nõuetele vastavaks, kuid aine määratlus teatises hõlmab vaid osa käesoleva määruse II lisas esitatud olemasolevast määratlusest.

▼B

Esimese lõigu punktis c osutatud juhul hõlmab heakskiitmata jätmise otsuse eelnõu mis tahes ainet, mille suhtes kehtib käesoleva määruse II lisas esitatud olemasolev määratlus, kuid mida teatis ega ükski heakskiitmise otsus ei hõlma.4. PEATÜKK

ÜLEMINEKUMEETMED

Artikkel 21

Artiklis 15 osutatud aineid käsitlevad üleminekumeetmed

1.  

Liikmesriik võib jätkuvalt kohaldada kehtivat süsteemi või tava selliste biotsiidide turul kättesaadavaks tegemiseks ja kasutamiseks, mis sisaldavad muu hulgas või üksnes olemasolevat toimeainet või milles tekib olemasolev toimeaine, millele on osutatud artikli 15 punktides b ja c. Sellistel juhtudel:

a) 

ei tehta asjaomast biotsiidi enam turul kättesaadavaks pärast 24 kuu möödumist käesoleva määruse jõustumise kuupäevast;

b) 

võib asjaomase biotsiidi olemasolevaid varusid jätkuvalt kasutada kuni 30 kuu jooksul alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

2.  

Liikmesriik võib jätkuvalt kohaldada kehtivat süsteemi või tava selliste biotsiidide turul kättesaadavaks tegemiseks ja kasutamiseks, mis sisaldavad muu hulgas või üksnes olemasolevat toimeainet või milles tekib olemasolev toimeaine, millele on osutatud artikli 15 punktis a. Sellistel juhtudel:

a) 

ei tehta asjaomast biotsiidi enam turul kättesaadavaks alates 24 kuu möödumisest tähtpäevast, mis on järgmistest tähtpäevadest hiliseim:

i) 

käesoleva määruse jõustumise kuupäev;

ii) 

artikli 15 punktis a osutatud otsusest või suunisest teatamise või avaldamise kuupäev;

b) 

võib asjaomase biotsiidi olemasolevaid varusid jätkuvalt kasutada kuni 30 kuu jooksul alates tähtpäevast, mis on järgmistest tähtpäevades hiliseim:

i) 

käesoleva määruse jõustumise kuupäev;

ii) 

artikli 15 punktis a osutatud otsusest või suunisest teatamise või valdamise kuupäev.

3.  

Liikmesriik võib jätkuvalt kohaldada kehtivat süsteemi või tava selliste biotsiidide turul kättesaadavaks tegemiseks või kasutamiseks, mis sisaldavad muu hulgas või üksnes olemasolevat toimeainet või milles tekib olemasolev toimeaine, mille kohta amet on seoses asjaomase tooteliigiga avaldanud teabe vastavalt artikli 16 lõikele 4. Sellistel juhtudel:

a) 

ei tehta asjaomast biotsiidi enam turul kättesaadavaks alates 12 kuu möödumisest kuupäevast, mil amet on artiklis 19 osutatud teabe elektrooniliselt avaldanud;

b) 

võib asjaomase biotsiidi olemasolevaid varusid jätkuvalt kasutada kuni 18 kuu jooksul alates nimetatud teabe avaldamise kuupäevast.

Artikkel 22

Oluline kasutus

1.  
Ilma et see piiraks määruse (EL) nr 528/2012 artikli 55 lõike 1 kohaldamist, võib liikmesriik 18 kuu jooksul olemasoleva toimeaine heakskiitmata jätmise otsuse kuupäevast esitada komisjonile põhjendatud taotluse erandi tegemiseks määruse (EL) nr 528/2012 artikli 89 lõike 2 teisest lõigust, kui liikmesriik leiab, et asjaomane olemasolev toimeaine on ühel nimetatud määruse artikli 5 lõike 2 esimese lõigu punktis b või c osutatud põhjustest hädavajalik.
2.  
Erandit taotlev liikmesriik esitab põhjendatud taotluse ametile registri kaudu. Kui taotlus sisaldab konfidentsiaalset teavet, esitab liikmesriik samal ajal ka mittekonfidentsiaalse versiooni.
3.  
Amet teeb taotluse või vajaduse korral mittekonfidentsiaalse versiooni üldsusele elektrooniliselt kättesaadavaks. Liikmesriigid või kõik muud isikud võivad esitada oma märkusi avaldamisele järgneva 60 päeva jooksul.
4.  
Komisjon võib pärast laekunud märkuste arvessevõtmist teha erandi määruse (EL) nr 528/2012 artikli 89 lõike 2 teisest lõigust ning lubada teha taotluse esitanud liikmesriigi turul kättesaadavaks ja kasutada selles liikmesriigis biotsiide, mis sisaldavad muu hulgas või üksnes asjaomast toimeainet või milles tekib asjaomane toimeaine, kui järgitakse siseriiklikke eeskirju ning lõikes 5 sätestatud tingimusi ja kõiki komisjoni kehtestatud lisatingimusi.
5.  

Liikmesriik, kellele erand tehakse:

a) 

tagab, et jätkuv kasutamine piirdub üksnes selliste juhtude ja sellise ajavahemikuga, mille puhul on täidetud lõikes 1 sätestatud tingimused;

b) 

kehtestab asjakohased riskileevendusmeetmed, et minimeerida inimeste ja loomade kokkupuudet asjaomase toimeainega ja selle mõju keskkonnale;

c) 

tagab, et püütakse leida alternatiive või et määruse (EL) nr 528/2012 artikli 7 kohaselt esitatav asjaomase toimeaine heakskiitmise taotlus koostatakse õigel ajal enne erandi kehtivusaja lõppemist.5. PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 23

Kehtetuks tunnistamine

Määrus (EÜ) nr 1451/2007 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kõnealusele määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele.

Artikkel 24

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
I LISA

Artikli 17 kohasele teatisele esitatavad teabenõuded

Artikli 17 kohane teatis sisaldab järgmist teavet:

1) 

tõendus selle kohta, et asjaomane aine on olemasolev toimeaine määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõike 1 punkti d tähenduses;

2) 

teatisega hõlmatud tooteliik/-liigid;

3) 

teave uuringute kohta, mis on tellitud heakskiitmise või määruse (EL) nr 528/2012 I lisasse lisamise taotlemiseks, ning selliste uuringute eeldatav lõpuleviimise kuupäev;

4) 

järgmistes punktides osutatud teave:

a) 

keemiliste ainete puhul määruse (EL) nr 528/2012 II lisa 1. jaotise tabeli punktid 1, 2 ja 7.1–7.5;

b) 

mikroorganismide puhul määruse (EL) nr 528/2012 II lisa 2. jaotise tabeli punktid 1, 2 ja 6.1–6.4;

5) 

kui teatis esitatakse artikli 15 punktis a osutatud juhul, tõendus selle kohta, et asjaomane aine on teatise esitamise või nimetatud punktis osutatud otsusest või suunistest teatamise või nende avaldamise kuupäeval asjaomasesse tooteliiki kuuluva biotsiidi toimeainena turul kättesaadav.

▼M4
II LISA

LÄBIVAATAMISPROGRAMMI LISATUD AINE JA TOOTELIIGI KOMBINATSIOONID SEISUGA 17. MÄRTS 2022

Toetatavad toimeaine ja tooteliigi kombinatsioonid seisuga 17. märts 2022; ei hõlma ühtki nanomaterjali peale nende, mida on selgesõnaliselt nimetatud kandes 1017; ei hõlma ühtki toimeaine saamist in situ, välja arvatud juhul, kui see on sõnaselgelt nimetatud koos viitega toetatava(te)le lähteaine(te)leKande number

Aine nimetus

Referentliikmesriik

EÜ number

CASi number

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

17

18

19

21

22

1

Formaldehüüd

DE

200-001-8

50-00-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

9

Bronopool

ES

200-143-0

52-51-7

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

x

36

Etanool

EL

200-578-6

64-17-5

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Sipelghape

BE

200-579-1

64-18-6

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1025

Sipelghappest ja vesinikperoksiidist saadud persipelghape

BE

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

43

Salitsüülhape

NL

200-712-3

69-72-7

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Etüleenoksiid

NO

200-849-9

75-21-8

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

Glükoolhape

NL

201-180-5

79-14-1

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1026

Tetraatsetüületüleendiamiinist (TAED) ja vesinikperoksiidist saadud peräädikhape

AT

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1027

1,3-diatsetüüloksüpropaan-2-üülatsetaadist ja vesinikperoksiidist saadud peräädikhape

AT

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

L-(+)-piimhape

DE

201-196-2

79-33-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-heksahüdro-2-isopropenüül-8,9-dimetoksükromeno[3,4-b]furo[2,3-h]kromeen-6-oon (rotenoon)

PL

201-501-9

83-79-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

85

Sümkloseen

DE

201-782-8

87-90-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

92

Bifenüül-2-ool

ES

201-993-5

90-43-7

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

113

3-fenüülpropeen-2-aal (kaneelaldehüüd)

PL

203-213-9

104-55-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117

Geraniool

FR

203-377-1

106-24-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

122

Glüoksaal

FR

203-474-9

107-22-2

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133

Heksa-2,4-dieenhape (sorbiinhape)

DE

203-768-7

110-44-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171

2-fenoksüetanool

IT

204-589-7

122-99-6

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

180

Naatriumdimetüülarsinaat (naatriumkakodülaat)

PT

204-708-2

124-65-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

185

Naatriumtosüülklooramiid (kloramiin-T)

ES

204-854-7

127-65-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187

Kaaliumdimetüülditiokarbamaat

SE

204-875-1

128-03-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

188

Naatriumdimetüülditiokarbamaat

SE

204-876-7

128-04-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

227

2-tiasool-4-üül-1H-bensimidasool (tiabendasool)

ES

205-725-8

148-79-8

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

235

Diuroon

DK

206-354-4

330-54-1

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

239

Tsüaanamiid

DE

206-992-3

420-04-2

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

283

Terbutriin

SK

212-950-5

886-50-0

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

292

(1,3,4,5,6,7-heksahüdro-1,3-diokso-2H-isoindool-2-üül)metüül-(1R-trans)-2,2-dimetüül-3-(2-metüülprop-1-enüül)tsüklopropaankarboksülaat (d-tetrametriin)

DE

214-619-0

1166-46-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

321

Monolinuroon

HU

217-129-5

1746-81-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

N-(3-aminopropüül)-N-dodetsüülpropaan-1,3-diamiin (diamiin)

PT

219-145-8

2372-82-9

 

x

x

x

 

x

 

x

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

336

2,2’-ditiobis[N-metüülbensamiid] (DTBMA)

PL

219-768-5

2527-58-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

339

1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (BIT)

ES

220-120-9

2634-33-5

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

341

2-metüül-2H-isotiasool-3-oon (MIT)

SI

220-239-6

2682-20-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

346

Naatriumdikloroisotsüanuraadi dihüdraat

DE

220-767-7

51580-86-0

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

345

Naatriumtrokloseen

DE

220-767-7

2893-78-9

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

348

Metsetrooniumetüülsulfaat (MES)

PL

221-106-5

3006-10-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359

(Etüleendioksü)dimetanoolist saadud formaldehüüd (etüleenglükooli ja paraformaldehüüdi reaktsiooni saadused (EGForm))

PL

222-720-6

3586-55-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

365

Püridiin-2-tiool-1-oksiidi naatriumisool (naatriumpüritioon)

SE

223-296-5

3811-73-2

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

368

Meteenamiin-3-kloroallülokloriid (CTAC)

PL

223-805-0

4080-31-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

377

2,2’,2“-(heksahüdro-1,3,5-triasiin-1,3,5-triüül)trietanool (HHT)

PL

225-208-0

4719-04-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

382

Tetrahüdro-1,3,4,6-tetrakis(hüdroksümetüül)imidaso[4,5-d]imidasool-2,5(1H,3H)-dioon (TMAD)

ES

226-408-0

5395-50-6

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

392

Metüleenditiotsüanaat

FR

228-652-3

6317-18-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

393

1,3-bis(hüdroksümetüül)-5,5-dimetüülimidasolidiin-2,4-dioon (DMDMH)

PL

229-222-8

6440-58-0

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

397

Didetsüüldimetüülammooniumkloriid (DDAC)

IT

230-525-2

7173-51-5

x

x

 

 

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

401

Hõbe

SE

231-131-3

7440-22-4

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

405

Väävli põletamisel saadud vääveldioksiid

DE

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

424

Naatriumbromiidi ja naatriumhüpokloriti reageerimisel saadud vaba broom

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1030

Naatriumbromiidi ja kaltsiumhüpokloriti reageerimisel saadud vaba broom

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1031

Naatriumbromiidi ja kloori reageerimisel saadud vaba broom

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1032

Naatriumbromiidi elektrolüüsil saadud vaba broom

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1033

Hüpobroomishappe, uurea ja bromouurea reageerimisel saadud vaba broom

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1034

Naatriumhüpobromiti, N-bromosulfamaadi ja sulfaamhappe reageerimisel saadud vaba broom

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

434

Tetrametriin

DE

231-711-6

7696-12-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

439

Vesinikperoksiid

FI

231-765-0

7722-84-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1036

Naatriumperkarbonaadist vabanenud vesinikperoksiid

FI

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

444

7a-etüüldihüdro-1H,3H,5H-oksasolo[3,4-c]oksasool (EDHO)

PL

231-810-4

7747-35-5

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

450

Hõbenitraat

SE

231-853-9

7761-88-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

453

Dinaatriumperoksodisulfaat

PT

231-892-1

7775-27-1

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

432

Naatriumhüpokloritist vabanenud aktiivkloor

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

455

Kaltsiumhüpokloritist vabanenud aktiivkloor

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

457

Kloorist vabanenud aktiivkloor

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

458

Ammooniumsulfaadi ja klooriallika reaktsioonil saadud monoklooramiin

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1016

Hõbekloriid

SE

232-033-3

7783-90-6

x

x

 

 

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1076

Hõbepolüetüleenimiinkloriid

SE

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

491

Kloordioksiid

DE

233-162-8

10049-04-4

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1037

Naatriumkloriti elektrolüüsil saadud kloordioksiid

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1038

Naatriumkloriti happega töötlemisel saadud kloordioksiid

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1039

Naatriumkloriti oksüdeerimisel saadud kloordioksiid

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1040

Kloordioksiid, mis on saadud naatriumkloraadi ja vesinikperoksiidi reaktsioonil tugeva happe juuresolekul

PT

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

494

2,2-dibromo-2-tsüanoatseetamiid (DBNPA)

DK

233-539-7

10222-01-2

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1022

Dialumiiniumkloriidpentahüdroksiid

NL

234-933-1

12042-91-0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1075

Alumiiniumtrihüdroksiidi ja vesinikkloriidhappe ning alumiiniumi ja vee reaktsioonisaadused

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

515

Lähteainete ammooniumbromiidi ja naatriumhüpokloriti reageerimisel saadud, bromiidiga aktiveeritud kloramiin (BAC)

SE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

522

Püritioontsink

SE

236-671-3

13463-41-7

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

524

Dodetsüülguanidiini monovesinikkloriid

ES

237-030-0

13590-97-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

529

Broomkloriidist saadud vaba broom

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

531

(Bensüüloksü)metanool

AT

238-588-8

14548-60-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

550

D-glükoonhappe ja N,N“-bis(4-klorofenüül)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraasatetradekaandiamidiini ühend (2:1) (CHDG)

PT

242-354-0

18472-51-0

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

554

p-[(dijodometüül)sulfonüül]tolueen

CH

243-468-3

20018-09-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

559

(Bensotiasool-2-üültio)metüültiotsüanaat (TCMTB)

NO

244-445-0

21564-17-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

562

2-metüül-4-okso-3-(prop-2-ünüül)tsüklopent-2-een-1-üül-2,2-dimetüül-3-(2-metüülprop-1-enüül)tsüklopropaankarboksülaat (pralletriin)

EL

245-387-9

23031-36-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

566

Paraformaldehüüdi ja 2-hüdroksüpropüülamiini (vahekorras 1:1) reaktsiooni saadused

AT

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

571

2-oktüül-2H-isotiasool-3-oon (OIT)

FR

247-761-7

26530-20-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

577

Dimetüüloktadetsüül[3-(trimetoksüsilüül)propüül]ammooniumkloriid

ES

248-595-8

27668-52-6

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

588

Bromokloro-5,5-dimetüülimidasolidiin-2,4-dioon (BCDMH)

NL

251-171-5

32718-18-6

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

590

3-(4-isopropüülfenüül)-1,1-dimetüüluurea (isoproturoon)

DE

251-835-4

34123-59-6

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

599

S-[(6-kloro-2-oksooksasolo[4,5-b]püridiin-3(2H)-üül)metüül]-O,O-dimetüültiofosfaat (asametifoss)

IT

252-626-0

35575-96-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

608

Dimetüültetradetsüül[3-(trimetoksüsilüül)propüül]ammooniumkloriid

PL

255-451-8

41591-87-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1045

Eucalyptus citriodora õli, hüdraaditud, tsüklistatud

CZ

 

1245629-80-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1046

Cymbopogon winterianus’e õli, fraktsioneeritud, hüdraaditud, tsüklistatud

CZ

Puudub

Puudub

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

619

3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaat (IPBC)

DK

259-627-5

55406-53-6

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

620

Tetrakis(hüdroksümetüül)fosfooniumsulfaat (2:1) (THPS)

MT

259-709-0

55566-30-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

648

4,5-dikloro-2-oktüülisotiasool-3(2H)-oon (4,5-dikloro-2-oktüül-2H-isotiasool-3-oon (DCOIT))

NO

264-843-8

64359-81-5

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

656

Paraformaldehüüdi ja 2-hüdroksüpropüülamiini (vahekorras 3:2) reaktsiooni saadused (MBO)

AT

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

667

C12–18-alküüldimetüülbensüülammooniumkloriid (ADBAC (C12–18))

IT

269-919-4

68391-01-5

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

671

C12-16-alküüldimetüülbensüülammooniumkloriid (ADBAC (C12–16))

IT

270-325-2

68424-85-1

x

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

673

Didetsüüldimetüülammooniumkloriid (DDAC (C8-10))

IT

270-331-5

68424-95-3

x

x

x

x

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

690

Kvaternaarsete bensüül-C12–18-alküüldimetüülammooniumiühendite soolad 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon-1,1-dioksiidiga (1:1) (ADBAS)

MT

273-545-7

68989-01-5

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

691

Naatrium-N-(hüdroksümetüül)glütsinaat

AT

274-357-8

70161-44-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

693

Pentakaaliumbis(peroksümonosulfaat)bissulfaat (KPMS)

SI

274-778-7

70693-62-8

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

939

Naatriumkloriidi elektrolüüsil saadud aktiivkloor

SK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1049

Naatriumkloriidi ja pentakaaliumbis(peroksümonosulfaat)bis(sulfaadi) reageerimisel saadud aktiivkloor

SI

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1050

Merevee (naatriumkloriidi) elektrolüüsil saadud aktiivkloor

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1051

Magneesiumkloriidheksahüdraadi ja kaaliumkloriidi elektrolüüsil saadud aktiivkloor

FR

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1054

Naatrium-N-klorosulfamaadi elektrolüüsil saadud aktiivkloor

SI

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

701

Divesinikbis[monoperoksüftalato(2-)-O1,OO1]magnesaat(2-) (MMPP)

PL

279-013-0

84665-66-7

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1024

India neemipuu ekstrakt, mis on ülekriitilise süsinikdioksiidiga ekstraheeritud Azadirachta indica seemnete külmpressitud õlist

DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

724

C12–14-alküüldimetüülbensüülammooniumkloriid (ADEBAC (C12–14))

IT

287-089-1

85409-22-9

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

725

C12–14-alküüldimetüül(etüülbensüül)ammooniumkloriid (ADEBAC (C12–14))

IT

287-090-7

85409-23-0

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

1057

Tanacetum cinerariifolium’i avanenud, küpsetest õitest süsivesinikke sisaldava lahustiga saadud Chrysanthemum cinerariaefolium’i ekstrakt

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

1058

Tanacetum cinerariifolium’i avanenud, küpsetest õitest ülekriitilise süsinikdioksiidiga ekstraheerimise teel saadud Chrysanthemum cinerariaefolium’i ekstrakt

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

744

Hübriidlavendel, Lavandula hybrida, ekstrakt/lavandiiniõli

PT

294-470-6

91722-69-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

779

Järgmiste ainete reaktsiooni saadus: glutamiinhape ja N-(C12–14-alküül)propüleendiamiin (glükoprotamiin)

DE

403-950-8

164907-72-6

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

785

6-(ftaalimido)peroksüheksaanhape (PAP)

IT

410-850-8

128275-31-0

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

791

2-butüül-benso[d]isotiasool-3-oon (BBIT)

CZ

420-590-7

4299-07-4

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

792

Tetraklorodekaoksiidi kompleksi (TCDO) happega töötlemisel saadud kloordioksiid

DE

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

811

Hõbenaatriumvesiniktsirkooniumfosfaat

SE

422-570-3

265647-11-8

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

797

cis-1-(3-kloroallüül)-3,5,7-triasa-1-asoniaadamantaankloriid (cis-CTAC)

PL

426-020-3

51229-78-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

1014

Hõbetseoliit

SE

Puudub

Puudub

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152

5,5-dimetüülhüdantoiini ja 5-etüül-5-metüülhüdantoiini broomi ja klooriga reageerimise saadused (DCDMH)

NL

Puudub

Puudub

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

459

Titaandioksiidi ja hõbekloriidi reaktsioonimass

SE

Puudub

Puudub

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

777

5,5-dimetüülhüdantoiini ja 5-etüül-5-metüülhüdantoiini klooriga reageerimise saadused (DCEMH)

NL

Puudub

Puudub

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

810

Hõbefosfaatklaas

SE

Puudub

308069-39-8

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1077

Hõbe-boorfosfaatklaas

SE

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1078

Hõbe-fosforboraatklaas

SE

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

824

Hõbetsinktseoliit

SE

Puudub

130328-20-0

 

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013

Hõbevasktseoliit

SE

Puudub

130328-19-7

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1017

Ränidioksiidile adsorbeeritud hõbe (nanomaterjali kujul, mis esineb stabiilse agregaadina, mille esmased osakesed on nanomõõtmetes)

SE

Puudub

Puudub

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

854

(RS)-3-allüül-2-metüül-4-oksotsüklopent-2-enüül-(1R,3R;1R, 3S)-2,2-dimetüül-3-(2-metüülprop-1-enüül)-tsüklopropaankarboksülaat (4 isomeeri segu: 1R trans, 1R: 1R trans, 1S: 1R cis, 1R: 1R-cis, 1S, 4:4:1:1) (d-alletriin)

DE

Taimekaitsevahend

231937-89-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

843

4-bromo-2-(4-klorofenüül)-1-etoksümetüül-5-trifluorometüülpürrool-3-karbonitriil (kloorfenapüür)

PT

Taimekaitsevahend

122453-73-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

859

N-metüülmetaanamiini (Einecs 204-697-4) ja (klorometüül)oksiraani (Einecs 203-439-8) polümeer/polümeerne kvaternaarne ammooniumkloriid (PQ-polümeer)

HU

Polümeer

25988-97-0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

869

α-[2-(didetsüülmetüülammonio)etüül]-ω-hüdroksüpolü(oksü-1,2-etaandiüül)propanaat (sool) (bardap 26)

IT

Polümeer

94667-33-1

 

x

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

872

N-didetsüül-N-dipolüetoksüammooniumboraat/didetsüülpolüoksetüülammooniumboraat (polümeerne betaiin)

EL

Polümeer

214710-34-6

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1070

Magus apelsin, ekstrakt

Sugukonda Rutaceae kuuluvast liigist Citrus sinensis saadud ekstraktiivained ning nende füüsikaliselt modifitseeritud derivaadid, näiteks tinktuurid, tahked ja absoluutõlid, eeterlikud õlid, õlivaigud, terpeenid, terpeenivabad fraktsioonid, destillaadid, jäägid jms.

CH

232-433-8

8028-48-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1071

Küüslauk, ekstrakt

Sugukonda Liliaceae kuuluvast liigist Allium sativum saadud ekstraktiivained ning nende füüsikaliselt modifitseeritud derivaadid, näiteks tinktuurid, tahked ja absoluutõlid, eeterlikud õlid, õlivaigud, terpeenid, terpeenivabad fraktsioonid, destillaadid, jäägid jms.

AT

232-371-1

8008-99-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1072

Brändi

kindlaksmääramisel

Puudub

Puudub

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1073

Maapähklivõie

BE

Puudub

Puudub

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1074

Vask, pulber

FR

231-159-6

7440-50-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

▼B
III LISA

TähtajadTooteliigid

Artikli 6 lõike 3 punkti b kohased hindamisaruande esitamise tähtajad

Artikli 7 lõike 2 punkti b kohased arvamuse koostamise alustamise tähtajad

8, 14, 16, 18, 19 ja 21

31.12.2015

31.3.2016

3, 4 ja 5

31.12.2016

31.3.2017

1 ja 2

31.12.2018

31.3.2019

6 ja 13

31.12.2019

31.3.2020

7, 9 ja 10

31.12.2020

31.3.2021

11, 12, 15, 17, 20 ja 22

31.12.2022

►C1  30.9.2023 ◄( 1 ) Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 564/2013, 18. juuni 2013, Euroopa Kemikaaliametile Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 (milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist) kohaselt makstavate tasude kohta (ELT L 167, 19.6.2013, lk 17).

( 2 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006, 18. detsember 2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1).

Top