Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0807-20180101

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 807/2014, 11. märts 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja kehtestatakse üleminekusätted

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/807/2018-01-01

02014R0807 — ET — 01.01.2018 — 002.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 807/2014,

11. märts 2014,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja kehtestatakse üleminekusätted

(ELT L 227 31.7.2014, lk 1)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2015/1367, 4. juuni 2015,

  L 211

7

8.8.2015

►M2

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/94, 30. oktoober 2018,

  L 19

5

22.1.2019
▼B

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 807/2014,

11. märts 2014,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja kehtestatakse üleminekusättedI

PEATÜKK

REGULEERIMISALA

Artikkel 1

Reguleerimisala

Käesolevas määruses sätestatakse:

1) määrust (EL) nr 1305/2013 täiendavad sätted järgmistes valdkondades:

a) noored põllumajandustootjad,

b) põllu- ja metsamajandusettevõtete vahetuskavad ja kõnealuste ettevõtete külastamine,

c) kvaliteedikavad – müügiedendustegevus,

d) põllumajandusettevõtete ja äritegevuse arendamine,

e) metsastamine ja metsamaa loomine,

f) põllumajanduse keskkonna- ja kliimaküsimused,

g) geneetiliste ressursside säilitamine põllumajanduses ja metsanduses,

h) topeltrahastamise välistamine,

i) loomade heaolu,

j) koostöö,

k) kommertslaenud ühisfondidele,

l) investeeringud,

m) kohustuste ümberkorraldamine või kohandamine,

n) uued kohustused;

2) konkreetsed üleminekueeskirjad, millega nähakse ette tingimused, mille kohaselt võib komisjoni poolt määruse (EÜ) nr 1698/2005 alusel või, Horvaatia puhul, määruse (EÜ) nr 1085/2006 alusel heakskiidetud toetuse ühendada määruse (EL) nr 1305/2013 kohaselt ettenähtud toetusega, mis Horvaatia puhul hõlmab ka tehnilist abi.II

PEATÜKK

MAAELU ARENGU MEETMEID KÄSITLEVAID EESKIRJU TÄIENDAVAD SÄTTED

▼M2

Artikkel 2

Noor põllumajandustootja

1.  Toetusele juurdepääsu tingimused määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 2 lõike 1 punkti n määratluse kohasele noorele põllumajandustootjale, kes põllumajandusettevõttes alustab tegevust selle ettevõtte juhina koos teiste põllumajandustootjatega, peavad olema samaväärsed tingimustega, mida nõutakse tegevust ettevõtte ainsa juhina alustavalt noorelt põllumajandustootjalt. Igal juhul peab noortel põllumajandustootjatel olema kontroll liikmesriigis kehtivate sätete kohaselt määratletud ettevõtte üle.

2.  Kui toetust taotletakse juriidilisele isikule kuuluvale ettevõttele, peab määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 2 lõike 1 punkti n määratluse kohane noor põllumajandustootja teostama kontrolli liikmesriigis kehtivate sätete kohaselt määratletud juriidilise isiku üle. Kui mitu füüsilist isikut, sh isik(ud), kes ei ole noor(ed) põllumajandustootja(d), osalevad juriidilise isiku kapitalis või juhtimises, peab noor põllumajandustootja olema võimeline tegema sellist kontrolli kas üksi või koos teiste põllumajandustootjatega.

Juhul kui teisel juriidilisel isikul on üksi või koos teistega kontroll antud juriidilise isiku üle, siis kohaldatakse esimeses lõigus sätestatud nõudeid igale füüsilisele isikule, kellel on kontroll kõnealuse teise juriidilise isiku üle.

3.  Toetusesaajale võib anda alates toetuse andmist käsitleva üksikotsuse langetamise kuupäevast kuni 36 kuud kestva ajapikenduse, et oleksid täidetud maaelu arengu programmis sätestatud, kutseoskuste omandamist käsitlevad tingimused.

▼B

Artikkel 3

Põllu- ja metsamajandusettevõtete vahetuskavad ja kõnealuste ettevõtete külastamine

Liikmesriigid määratlevad oma maaelu arengu programmides määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 14 lõikes 1 osutatud põllu- ja metsamajandusettevõtete lühiajaliste vahetuskavade ja kõnealuste ettevõtete külastuste kestuse ja sisu. Nende kavade ja külastuste korral keskendutakse eelkõige säästvatele põllumajanduse ja metsanduse meetoditele ja/või tehnoloogiatele, põllumajandusettevõtete mitmekesistamisele, lühikestes tarneahelates osalevatele põllumajandusettevõtetele, uute ettevõtlusvõimaluste ja uute tehnoloogiate väljaarendamisele ning metsade vastupanuvõime suurendamisele.

Artikkel 4

Kvaliteedikavad – müügiedendustegevus

1.  Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 16 lõike 2 kohaselt toetust saavad tootjarühmad on sõltumata oma õiguslikust vormist üksused, mis ühendavad kõnealuse määruse artikli 16 lõikes 1 osutatud põllumajandustoodete, puuvilla või toiduainete kvaliteedikavas osalevaid ettevõtjaid ühe sellise kavaga hõlmatud konkreetse toote korral.

2.  Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 16 lõike 2 kohase toetuse saamiseks kõlblike meetmete liigid peavad vastama järgmistele nõuetele:

a) nad on loodud selleks, et ärgitada tarbijaid ostma tooteid, mis on hõlmatud määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 16 lõikes 1 osutatud põllumajandustoodete, puuvilla või toiduainete kvaliteedikavaga, milles osalemise eest saab maaelu arengu programmi kohast toetust, ning

b) nendega juhitakse tähelepanu asjaomaste toodete eriomadustele või eelistele, eriti kvaliteedile, erilistele tootmismeetoditele, rangetele loomade heaolu nõuetele ja keskkonnast hoolimisele, mis on seotud asjaomase kvaliteedikavaga.

3.  Toetuskõlblike meetmetega ei ärgitata tarbijaid ostma toodet selle erilise päritolu tõttu, välja arvatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 ( 1 ) II jaotises, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 110/2008 ( 2 ) III peatükis, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 251/2014 ( 3 ) III peatükis ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 ( 4 ) II osa II jaotise I peatüki 2. jaos veini suhtes kehtestatud kvaliteedikavade alla kuuluvate toodete korral. Toote päritolu võib välja tuua tingimusel, et seda ei ole põhisõnumist enam rõhutatud.

4.  Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 16 lõike 2 kohast toetust ei anta kaubanduslike kaubamärkidega seotud teabe- ja müügiedendusmeetmetele.

Artikkel 5

Põllumajandusettevõtete ja äritegevuse arendamine

1.  Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 19 lõikes 4 osutatud äriplaanis kirjeldatakse vähemalt järgmist.

a) Noorte põllumajandustootjate starditoetuse korral:

i) põllumajandusliku majapidamise esialgne olukord;

ii) põllumajandusliku majapidamise tegevuse arendamise vahe- ja lõppeesmärgid;

iii) põllumajandusliku majapidamise tegevuse arendamiseks vajalike meetmete üksikasjad (sh keskkonnasäästlikkuse ja ressursitõhususega seotud üksikasjad), nt investeeringud, koolitus, nõustamine;

b) maapiirkondades põllumajandusega mitteseotud ettevõtlustegevuseks antava starditoetuse korral:

i) toetust taotleva isiku või mikro- või väikeettevõtja esialgne majandusolukord;

ii) isiku või põllumajandusliku majapidamise või mikro- või väikeettevõtja uue tegevuse arendamise vahe- ja lõppeesmärgid;

iii) isiku või põllumajandusliku majapidamise või mikro- või väikeettevõtja tegevuse arendamiseks vajalike meetmete üksikasjad, nt investeeringud, koolitus, nõustamine või mis tahes muu tegevus.

c) Väikeste põllumajandusettevõtete arendamiseks antava starditoetuse korral:

i) põllumajandusliku majapidamise esialgne olukord ning

ii) majandusliku elujõulisuse saavutamist toetavate meetmete üksikasjad (sh keskkonnasäästlikkuse ja ressursitõhususega seotud üksikasjad), nt investeeringud, koolitus, koostöö.

2.  Liikmesriigid määratlevad määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 19 lõike 4 kolmandas lõigus osutatud lävendid põllumajandusliku majapidamise tootmispotentsiaali põhjal, mida mõõdetakse standardtoodanguga vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 1242/2008 ( 5 ) artikli 5 või mõnele samaväärsele määratlusele.

Artikkel 6

Metsastamine ja metsaalade loomine

Määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 22 osutatud metsastamise ja metsaalade loomise meetmega seoses kohaldatakse järgmisi minimaalseid keskkonnanõudeid:

a) istutatavate liikide, alade ja kasutatavate meetodite valimisel tuleks vältida selliste tundlike elupaikade nagu turbaalade ja märgalade mittenõuetekohast metsastamist ning negatiivset mõju suure ökoloogilise väärtusega aladele, sh aladele, kus arendatakse suure loodusväärtusega põllumajandust. Nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ ( 6 ) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ ( 7 ) kohaselt Natura 2000 aladena määratletud aladel lubatakse ainult asjaomaste alade majandamise eesmärkidega kooskõlas olevat ning Natura 2000 rakendamise eest vastutava liikmesriigi asutusega kokkulepitud metsastamist;

b) puude liikide, sortide, ökotüüpide ja kultuuride valimisel võetakse arvesse kliimamuutusele ja loodusõnnetustele vastu panuvõimet ning asjaomase ala biootilist ja mulla- ja veealast olukorda, samuti liikide võimalikku invasiivsust liikmesriikide poolt määratletud kohalikes tingimustes. Toetusesaajalt nõutakse metsa kaitsmist ja hooldamist vähemalt selle aja jooksul, mille eest makstakse lisatoetust saamata jäänud põllumajandusliku tulu ja hoolduse eest. See hõlmab metsa tulevase arengu jaoks vajalikku hooldus- ja harvendusraiet või karjatamist, puude ja rohttaimede konkurentsi reguleerimist ning kergesti süttiva alustaimestiku tekke vältimist. Kiirekasvuliste liikide korral määravad liikmesriigid minimaalse ja maksimaalse langetamiseelse kasvuaja. Minimaalne aeg ei tohi olla alla kaheksa aasta, maksimaalne üle 20 aasta;

c) juhtudel, kus raskete keskkonna- või kliimatingimuste tõttu (sh keskkonnaseisundi halvenemine) ei saa eeldada, et mitmeaastaste puittaimeliikide istutamise teel tekkib kohaldatava siseriikliku õigusakti kohaselt määratletud metsakate, võib liikmesriik lubada toetusesaajal istutada ja säilitada muudest puittaimedest katte. Toetusesaaja tagab sama hoolduse ja kaitse taseme kui metsa korral;

d) sellise metsastamistegevuse korral, mis viib teatavat liikmesriikide poolt määratavat lävendit ületava suurusega metsade loomiseni, peab tegevus hõlmama kas

i) eranditult selliste ökoloogiliselt kohastunud ja/või asjaomase biogeograafilise ala kliimamuutustele vastupidavamate liikide istutamist, mis mõjuhinnangu kohaselt ei ohusta bioloogilist mitmekesisust ja ökosüsteemi teenuseid või millel puudub negatiivne mõju inimeste tervisele, või

ii) selliste puuliikide segu külvamist, mis koosneb

 vähemalt 10 % ulatuses piirkonna laialehistest puudest või

 minimaalselt kolmest puuliigist või -sordist, millest vähim arvukas liik katab vähemalt 10 % pindalast.

Artikkel 7

Põllumajanduse keskkonna- ja kliimaküsimused

1.  Määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 28 osutatud põllumajanduse keskkonna- ja kliimameetme kohased loomakasvatuse ekstensiivistamise kohustused peavad vastama vähemalt järgmistele tingimustele:

a) üle- ja alakarjatamise vältimiseks kasutatakse ja hooldatakse kõiki ettevõtte karjamaid;

b) loomkoormus määratletakse, võttes arvesse kõiki põllumajandusettevõttes peetavaid karjatatavaid loomi või, toitainete leostumise piiramise kohustuse korral, kõiki põllumajandusettevõttes peetavaid loomi, kes on kõnesoleva kohustusega hõlmatud.

2.  Määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 28 osutatud põllumajanduse keskkonna- ja kliimameetme kohased kadumisohus kohalike tõugude kasvatamise või geneetilisest erosioonist ohustatud taimede geneetiliste ressursside säilitamise kohustused seavad tingimuseks

a) kasvatada kohalikku tõugu põllumajandusloomi, kes on geneetiliselt kohastunud ühe või mitme riigis käibiva traditsioonilise tootmissüsteemi või -keskkonnaga ja kes on põllumajanduse jaoks kadumisohus, või

b) säilitada selliste taimede geneetilisi ressursse, mis on kohalike ja piirkondlike oludega looduslikult kohanenud ning mille kadumine muudab genofondi vaesemaks.

Toetuse saamise tingimustele vastavad järgmised põllumajandusloomade liigid:

a) veised,

b) lambad,

c) kitsed,

d) hobuslased,

e) sead,

f) linnud.

3.  Kohalikke tõuge peetakse põllumajanduse jaoks kadumisohus olevaiks siis, kui on täidetud järgmised tingimused:

a) asjaomaste emaste aretusloomade arv on riigi tasandil registreeritud;

b) kõnealuse arvu ja loetletud tõugude ohustatud staatuse on kinnitanud nõuetekohaselt tunnustatud asjaomane teadusasutus;

c) nõuetekohaselt tunnustatud asjaomane tehniline asutus on registreerinud asjaomase tõu tõuraamatu ja ajakohastab seda;

d) asjaomastel asutustel on ohustatud tõugu loomade identifitseerimiseks vajalikud oskused ja teadmised.

Nende tingimuste täitmist käsitlev teave on esitatud maaelu arengu programmis.

4.  Taimede geneetilisi ressursse loetakse geneetilisest erosioonist ohustatuks tingimusel, et maaelu arengu programmis on geneetilise erosiooni kohta esitatud piisavalt tõendeid, mis põhinevad teaduslikel tulemustel või näitajatel maatõugude/algupäraste (kohalike) liikide esinemise ja nende liigilise mitmekesisuse vähenemise ning vajaduse korral kohaliku tasandi peamise põllumajandustegevuse muutumise kohta.

5.  Käesoleva artikli lõigetes 1–4 osutatud põllumajandusliku keskkonnatoetuse kohustuste hulka kuuluvad tegevused ei ole toetuskõlblikud määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 28 lõike 9 alusel.

Artikkel 8

Geneetiliste ressursside säilitamine põllumajanduses ja metsanduses

1.  Käesolevas artiklis kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

in situ säilitamine” – põllumajanduses: geneetiliste materjalide säilitamine ökosüsteemides ja looduslikes elupaikades ning liikide või looduslike liikide elujõuliste populatsioonide hoidmine ja taastamine nende looduslikus keskkonnas ning kodustatud loomatõugude või kultuurtaimeliikide puhul põllumajanduskeskkonnas, kus on välja kujunenud nende eriomadused;

b)

in situ säilitamine” – metsanduses: geneetiliste materjalide säilitamine ökosüsteemides ja looduslikes elupaikades ning liikide elujõuliste populatsioonide hoidmine ja taastamine nende looduslikus keskkonnas;

c)

„põllu- või metsamajandusettevõtetes säilitamine” – in situ säilitamine ja arendamine põllu- või metsamajandusettevõtte tasandil;

d)

ex situ säilitamine” – põllumajanduse või metsanduse geneetilise materjali säilitamine väljaspool looduslikku elupaika;

e)

ex situ kogu” – põllumajanduse või metsanduse geneetilise materjali kogu, mida hoitakse väljaspool looduslikku elupaika.

2.  Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 28 lõike 9 ja artikli 34 lõike 4 alusel toetuskõlblikud põllumajanduse ja metsanduse geneetiliste ressursside säilitamise alased tegevused on järgmised:

a) suunatud meetmed: põllumajanduse ja metsanduse geneetiliste ressursside in situ ja ex situ säilitamist, kirjeldamist, kogumist ja kasutamist edendavad tegevused, sh hetkel in situ säilitatavate geneetiliste ressursside veebipõhised loendid, k.a põllu- või metsamajandusettevõttes säilitamine, ning ex situ kogude ja andmebaaside veebipõhised loendid;

b) kooskõlastatud meetmed: tegevused, millega edendatakse liidu põllumajanduse ja metsanduse geneetiliste ressursside säilitamise, kirjeldamise, kogumise ja kasutamisega seotud teabevahetust liikmesriikide pädevate organisatsioonide vahel;

c) kaasnevad meetmed: teavitamis-, levitamis- ja nõuandetegevused, millesse kaasatakse valitsusväliseid organisatsioone ja teisi asjaomaseid sidusrühmi ning mis sisaldavad koolitusi ja tehniliste aruannete koostamist.

Artikkel 9

Kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade ja samaväärsete tavade topeltrahastamise välistamine

1.  Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 28 lõike 6, artikli 29 lõike 4 ja artikli 30 lõike 1 kohase toetuse kohaldamiseks võetakse selliste maksete arvutamisel arvesse ainult selliseid täiendavaid kulusid ja/või saamata jäänud tulusid, mis on seotud kohustustega, mis ei mahu määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 43 alusel asjakohaste kohustuslike tavade raamesse.

2.  Kui teatatakse määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 28 kohasest põllumajanduse keskkonna- ja kliimameetme kohustusest, mis kehtib määruse (EL) nr 1307/2013 IX lisa I jao punktides 3 ja 4 ning III jao punktis 7 osutatud tavade korral ning mis tahes muude kõnealusesse lisasse lisatud tavade korral, mida peetakse kooskõlas määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 43 lõike 8 eeskirjadega samaväärseks määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 43 lõike 2 kohaselt kehtestatud ühe või mitme tavaga, vähendatakse määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 28 lõike 6 kohast põllumajanduse keskkonna- ja kliimameetme kohustuse toetust ühekordselt makstava kindla summa võrra, mis vastab iga määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 43 lõike 12 punkti c kohaselt kehtestatud keskkonnasäästlikumaks muutmise tava korral liikmesriigis või piirkonnas makstavale keskkonnasäästlikumaks muutmise toetuse osale.

Artikkel 10

Loomade heaolu

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 33 kohaselt toetuse saamiseks kõlblike, loomade heaoluga seotud kohustuste korral peavad kehtima tootmismeetodite kõrgemad standardid ühes järgmises valdkonnas:

a) vesi, sööt ja loomade hooldamine kooskõlas loomapidamise loomulike vajadustega;

b) pidamistingimused, suurem ruum, põrandapinnad, mitmekesistamismaterjalid, loomulik valgus;

c) võimalus käia õues;

d) tavad, mille korral välditakse loomade moonutamist ja/või kastreerimist, või kui erijuhtudel peetakse loomade moonutamist või kastreerimist vajalikuks, võimaldatakse tuimastite, valuvaigistite ja põletikuvastaste ravimite kasutamist või immunokastreerimist.

Artikkel 11

Koostöö

1.  Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 35 lõike 2 punktis d osutatud lühikeste tarneahelate loomise ja arendamise toetus hõlmab ainult selliseid tarneahelaid, milles põllumajandustootja ja tarbija vahel on üks vahendaja.

2.  Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 35 lõike 2 punktis d osutatud kohalike turgude loomise ja arendamise toetus hõlmab turgusid, mille korral

a) on maaelu arengu programmis määratud, millises raadiuses (kilomeetrites) toote päritoluettevõttest peab töötlemine ja lõpptarbijale müümine toimuma, või

b) maaelu arengu programmis on ette nähtud mõni alternatiivne veenev lahendus.

3.  Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 35 lõike 2 punkti c kohaselt toetust saavate toimingute korral tähendab „väikeettevõtja” komisjoni soovituses 2003/361/EÜ ( 8 ) määratletud mikroettevõtjat või füüsilist isikut, kes toetuse taotlemise hetkel ei tegele ettevõtlusega.

4.  Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 35 lõike 2 punktis e osutatud müügiedendusmeetmed saavad toetust ainult käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuetele vastavate lühikeste tarneahelate ja kohalike turgude osas.

▼M2

Artikkel 12

Kommertslaenud ühisfondidele

Kui määruse (EL) nr 1305/2013 artiklites 38, 39 ja 39a osutatud ühisfondide makstava hüvitise vahendite allikas on kommertslaen, on laenu kestus üks kuni viis aastat.

▼B

Artikkel 13

Investeeringud

▼M2

Kui abi antakse toetuse vormis, kehtivad määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 45 kohaldamisel järgmised eeskirjad:

▼B

a) liisingu korral ei ole toetuskõlblikud muud liisingulepinguga seotud kulud, näiteks liisinguandja hinnalisand, intresside refinantseerimiskulud, üldkulud ja kindlustusmaksed;

b) liikmesriigid sätestavad oma maaelu arengu programmides tingimused, mille kohaselt võivad kasutatud tehnika ostmise kulud olla toetuskõlblikud;

c) liikmesriigid nõuavad vastavust energiatõhususe miinimumnõuetele selliste toetust saanud taastuvenergia taristu investeeringute korral, kui tarbitakse või toodetakse energiat, juhul kui sellised standardid on siseriiklikul või rahvusvahelisel tasandil olemas;

d) investeeringud seadmetesse, mille esmane eesmärk on elektrienergia tootmine biomassist, ei ole toetuskõlblikud, v.a juhul, kui soojusenergiat kasutatakse minimaalsel määral, mille määrab liikmesriik;

e) liikmesriigid kehtestavad eri tüüpi seadmetele bioenergia, sh biokütuste tootmiseks kasutatavate teraviljade ja muude tärkliserikaste kultuuride, suhkru ja õlikultuuride maksimaalse osakaalu piirmäära. Bioenergia tootmise projektidele antavat toetust kohaldatakse ainult liidu õigusaktides, sh Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/28/EÜ ( 9 ) artikli 17 lõigetes 2–6 sätestatud kehtivatele jätkusuutlikkuse kriteeriumidele vastava bioenergia suhtes. Sellega seoses lisatakse maaelu arengu programmi keskkonnamõju strateegilisse hinnangusse üldine hinnang.

Artikkel 14

Kohustuste ümberkorraldamine või kohandamine

1.  Liikmesriigid võivad lubada ühe määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 28, 29, 33 või 34 kohase kohustuse ümbermuutmist muuks kohustuseks selle täitmise ajal, eeldusel et täidetakse kõiki järgmisi tingimusi:

a) muutmine toob olulist kasu keskkonnale või loomade heaolule;

b) sellega tõhustatakse märkimisväärselt olemasolevat kohustust;

c) heakskiidetud maaelu arengu programm sisaldab asjaomast kohustust.

Uus kohustus võetakse terveks vastava meetme korral määratud ajavahemikuks, olenemata sellest, kui kaua algset kohustust on juba rakendatud.

2.  Liikmesriigid võivad lubada määruse (EL) nr 1305/2013 artiklite 28, 29, 33 ja 34 järgsete kohustuste kohandamist nende kohaldamise ajal, kui heakskiidetud maaelu arengu programm selliseid kohandusi võimaldab ja kui kohandus on algse kohustuse eesmärkide saavutamist silmas pidades nõuetekohaselt põhjendatud.

Toetusesaaja täidab kohandatud kohustust algse kohustuse lõpuni jäänud aja jooksul.

Kohandusi võib teha ka kohustuse täitmise kestuse pikendamiseks.

Artikkel 15

Olukorrad, kus tagasimaksmist ei nõuta

1.  Kui toetusesaaja suurendab toetuse määramise tingimusena võetud kohustuse kehtivusajal oma põllumajandusettevõtte pindala, võivad liikmesriigid ülejäänud kehtivusajaks ette näha kohustuse laiendamise, nii et see hõlmaks ka lisandunud ala, või esialgse kohustuse asendamise uuega. Sama kehtib ka juhul, kui kohustusega hõlmatud pindala suureneb põllumajandusettevõtte siseselt.

2.  Lõikes 1 osutatud kohustuse laiendamine nii, et see hõlmaks täiendavat pindala, on võimalik ainult järgmistel tingimustel:

a) see aitab kaasa kohustuse keskkonnaeesmärgi täitmisele;

b) see on kohustuse olemuse, selle järelejäänud kehtivusaja ning täiendava pindala suuruse seisukohast põhjendatud;

c) see ei takista toetuse määramise tingimuste täitmise tõhusat kontrolli.

Kohustuse algsest kestusest peetakse kinni.

3.  Lõike 1 kohaselt võib kehtiva kohustuse asendada uuega, tingimusel et see hõlmab kogu asjaomast pindala ja et selle tingimused on vähemalt samaväärsed algse kohustuse omadega.

Kui algne kohustus asendatakse uuega, võetakse uus kohustus terveks asjakohase meetme korral määratud ajavahemikuks, olenemata sellest, kui palju aega on algse kohustuse rakendama hakkamisest juba möödunud.III

PEATÜKK

ÜLEMINEKUSÄTTED

Artikkel 16

Kulutuste toetuskõlblikkus

1.  Toetusesaajate poolt 2007.–2013. aasta programmitöö perioodil määruse (EÜ) nr 1698/2005 artiklites 52 ja 63 osutatud meetmete raames võetud juriidiliste kohustustega seotud kulutused on 2014.–2020. aasta programmitöö perioodil EAFRD toetuse saamiseks kõlblikud maksete korral, mis tuleb teha:

a) 1. jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 2015, kui rahaeraldis vastavalt määrusele (EÜ) nr 1698/2005 vastu võetud vastava kava asjaomasele meetmele on juba ära kasutatud;

b) pärast 31. detsembrit 2015.

2.  Lõikes 1 osutatud kulud on toetuskõlblikud 2014.–2020. aasta programmitöö perioodil EAFRD toetuse saamiseks, tingimusel et on täidetud järgmised tingimused:

a) sellised kulutused on ette nähtud 2014.–2020. aasta programmitöö perioodi vastavas maaelu arengu programmis;

b) kohaldatakse vastava meetme EAFRD toetusmäära määruse (EL) nr 1305/2013 alusel, nagu on sätestatud käesoleva määruse I lisas;

c) liikmesriigid tagavad, et asjaomased üleminekumeetmed on nende juhtimis- ja kontrollisüsteemide kaudu selgelt identifitseeritud.

Artikkel 17

Horvaatia

1.  Horvaatia toetusesaajate poolt maaelu arengu ühinemiseelse toetamise rahastamisvahendi (IPARD) raames võetud juriidiliste kohustustega seotud kulutused seoses komisjoni määruse (EÜ) nr 718/2007 ( 10 ) artikli 171 lõike 3 punktis b ja lõike 4 punktides a ja b osutatud meetmete kohase tegevusega on 2014.–2020. aasta programmitöö perioodil EAFRD toetuse saamiseks kõlblikud maksete korral, mis tuleb teha:

a) 1. jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 2016, kui rahaeraldis vastavalt määrusele (EÜ) nr 718/2007 vastu võetud vastava kava asjaomasele meetmele on juba ära kasutatud;

b) pärast 31. detsembrit 2016.

2.  Lõikes 1 osutatud kulud on toetuskõlblikud 2014.–2020. aasta programmitöö perioodil EAFRD toetuse saamiseks, tingimusel et on täidetud järgmised tingimused:

a) sellised kulutused on ette nähtud 2014.–2020. aasta programmitöö perioodi maaelu arengu programmis;

b) kohaldatakse vastava meetme EAFRD toetusmäära määruse (EL) nr 1305/2013 alusel, nagu on sätestatud käesoleva määruse II lisas;

c) Horvaatia tagab, et asjaomased üleminekumeetmed on tema juhtimis- ja kontrollisüsteemide kaudu selgelt identifitseeritud.

3.  Kulutused, mis on tehtud pärast 31. detsembrit 2013 seoses IPARDi programmi lõpetamiseks vajalike toimingutega ja määruse (EÜ) nr 718/2007 artiklis 191 osutatud järelhindamisega, võivad EAFRDst toetust saada 2014.–2020. aasta programmitöö perioodi tehnilist abi käsitleva osa alusel, eeldusel et programmis on sellised kulutused ette nähtud.

Artikkel 18

Järelhindamine

1.  Määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 86 lõikes 5 osutatud järelhindamise aruanne esitatakse komisjonile 31. detsembriks 2016.

2.  Määruse (EÜ) nr 1698/2005 artiklis 87 osutatud järelhindamiste kokkuvõte valmib hiljemalt 31. detsembriks 2017.IV

PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 19

Kehtetuks tunnistamine

Määrus (EÜ) nr 1974/2006 tunnistatakse kehtetuks.

Selle kohaldamist jätkatakse meetmete suhtes, mida rakendatakse komisjoni poolt määruse (EÜ) nr 1698/2005 alusel enne 1. jaanuari 2014 heaks kiidetud programmide kohaselt.

▼M1

Määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 9 lõigetes 2 ja 4 sätestatud telgedevahelist ümberpaigutamist käsitlevat 3 % ülemmäära suurendatakse 5 %-le.

Programmimuudatustest komisjonile teatamise tähtaega pikendatakse määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 9 lõikes 3 sätestatud 31. augustilt 201530. septembrini 2015.

Määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 9 lõikes 6 sätestatud neljakuulist ajavahemikku, mille jooksul komisjon peab taotletud muudatusi hindama, vähendatakse neljalt kuult kolmele kuule.

▼B

Artikkel 20

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
I LISAMääruses (EÜ) nr 1698/2005 ja määruses (EL) nr 1305/2013 või määruses (EL) nr 1303/2013 sätestatud meetmete vastavuse tabel

Määruse (EÜ) nr 1698/2005 kohased meetmed

Programmiperioodi 2007–2013 koodid

Määruse (EL) nr 1305/2013 või (EL) nr 1303/2013 kohased meetmed

Programmiperioodi 2014–2020 koodid

Artikli 20 punkti a alapunkt i ja artikkel 21: Koolitus ja teavitamine

111

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikkel 14

1

Artikli 20 punkti a alapunkt ii ja artikkel 22: Starditoetus noortele põllumajandustootjatele

112

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 19 lõike 1 punkti a alapunkt i

6

Artikli 20 punkti a alapunkt iii ja artikkel 23: Ennetähtaegselt pensionile jäämine

113

/

/

Artikli 20 punkti a alapunkt iv ja artikkel 24: Nõustamisteenuste kasutamine

114

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 15 lõike 1 punkt a

2

Artikli 20 punkti a alapunkt v ja artikkel 25: Põllumajandusettevõtte juhtimis-, asendus- ja nõuandeteenuste loomine

115

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 15 lõike 1 punkt b

2

Artikli 20 punkti b alapunkt i ja artikkel 26: Põllumajandusettevõtete moderniseerimine

121

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 17 lõike 1 punkt a

4

Artikli 20 punkti b alapunkt ii ja artikkel 27: Metsade majandusliku väärtuse parandamine

122

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 21 lõike 1 punktid d ja e

8

Artikli 20 punkti b alapunkt iii ja artikkel 28: Põllumajandustoodetele ja metsasaadustele lisandväärtuse andmine

123

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 17 lõike 1 punkt b ja artikli 21 lõike 1 punkt e

4

8

Artikli 20 punkti b alapunkt iv ja artikkel 29: Uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogialahenduste alane koostöö

124

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikkel 35

16

Artikli 20 punkti b alapunkt v ja artikkel 30: Põllumajanduse ja metsanduse arengu ja kohanemisega seotud infrastruktuur

125

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 17 lõike 1 punkt c

4

Artikli 20 punkti b alapunkt vi: Taastamis- ja ennetusmeetmed

126

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikkel 18

5

Artikli 20 punkti c alapunkt i ja artikkel 31: Standardite järgimine

131

/

/

Artikli 20 punkti c alapunkt ii ja artikkel 32: Toidukvaliteedikavad

132

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 16 lõige 1

3

Artikli 20 punkti c alapunkt iii ja artikkel 33: Toodetest teavitamine ja nende edendamine toidukvaliteedikavade raames

133

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 16 lõige 2

3

Artikli 20 punkti d alapunkt i ja artikkel 34: Elatuspõllumajandus

141

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 19 lõike 1 punkti a alapunkt iii

6

Artikli 20 punkti d alapunkt ii ja artikkel 35: Tootjarühmad

142

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikkel 27

9

Artikli 36 punkti a alapunkt i: Toetused ebasoodsate looduslike tingimustega mägialadele

211

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikkel 31

13

Artikli 36 punkti a alapunkt ii: Toetused muudele ebasoodsate tingimustega aladele

212

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikkel 31

13

Artikli 36 punkti a alapunkt iii ja artikkel 38: Natura 2000 ja direktiiviga 2000/60/EÜ seotud toetused

213

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikkel 30

12

Artikli 36 punkti a alapunkt iv ja artikkel 39: Põllumajanduslikud keskkonnatoetused

214

Määruse (EL) nr 1305/2013 artiklid 28 ja 29:

10

11

Artikli 36 punkti a alapunkt v ja artikkel 40: Loomade heaolu toetus

215

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikkel 33

14

Artikli 36 punkti a alapunkt vi ja artikkel 41: Vähetootlikud investeeringud

216

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 17 lõike 1 punkt d

4

Artikli 36 punkti b alapunkt i ja artikkel 43: Põllumajandusmaa esmane metsastamine

221

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 21 lõike 1 punkt a

8

Artikli 36 punkti b alapunkt ii ja artikkel 44: Põllumajandusmaal agrometsandussüsteemide esmarajamine

222

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 21 lõike 1 punkt b

8

Artikli 36 punkti b alapunkt iii ja artikkel 45: Muu maa esmane metsastamine

223

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 21 lõike 1 punkt a

8

Artikli 36 punkti b alapunkt iv ja artikkel 46: Natura 2000 toetus

224

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikkel 30

12

Artikli 36 punkti b alapunkt v ja artikkel 47: Metsanduse keskkonnatoetus

225

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikkel 34

15

Artikli 36 punkti b alapunkt vi ja artikkel 48: Metsapotentsiaali taastamine ja ennetustegevus

226

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 21 lõike 1 punkt c

8

Artikli 36 punkti b alapunkt vii ja artikkel 49: Vähetootlikud investeeringud

227

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 21 lõike 1 punkt d

8

Artikli 52 punkti a alapunkt i ja artikkel 53: Mitmekesistamine mittepõllumajandusliku tegevuse suunas

311

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 19 lõike 1 punkti a alapunkt ii ja punkt b

6

Artikli 52 punkti a alapunkt ii ja artikkel 54: Ettevõtte rajamise ja arendamise toetus

312

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 19 lõike 1 punkti a alapunkt ii ja punkt b

6

Artikli 52 punkti a alapunkt iii ja artikkel 55: Turismi soodustamine

313

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 19 lõike 1 punkti a alapunkt ii ja punkt b ning artiklid 20 ja 35

6

6

7

16

Artikli 52 punkti b alapunkt i ja artikkel 56: Majanduse ja maaelanikkonna põhiteenused

321

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikkel 20

7

Artikli 52 punkti b alapunkt ii: Külade uuendamine ja arendamine

322

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikkel 20

7

Artikli 53 punkti b alapunkt iii ja artikkel 57: Maapiirkondade kultuuripärandi säilitamine ja selle kvaliteedi parandamine

323

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikkel 20

7

Artikli 52 punkt c ja artikkel 58: Koolitus ja teavitamine

331

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikkel 14

1

Artikli 52 punkt d ja artikkel 59: Oskuste omandamine, elavdamine ja rakendamine

341

/

/

Artikli 63 punkt a: Kohaliku arengu strateegiad

41 (411, 412, 413)

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikkel 35

19

Artikli 63 punkt b: Koostööprojektide rakendamine

421

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikkel 35

19

Artikli 63 punkt c: Kohaliku tegevusrühma juhtimine, oskuste omandamine ja territooriumi arendamine

431

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikkel 35

19

IV jaotise II peatükk Tehniline abi

511

Määruse (EL) nr 1305/2013 artiklid 51 kuni 54: Tehniline abi ja võrgustike loomine

20

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 19 lõike 1 punkt c: Väikepõllumajandustootjate kavas osalevate põllumajandustootjate iga-aastane toetus

6

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 36 lõike 1 punkt a: Saagi, loomade ja taimede kindlustamine

17

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 36 lõike 1 punkt b: Ebasoodsate ilmastikutingimuste, looma- ja taimehaiguste, kahjurite leviku ning keskkonnajuhtumitega seotud ühisfondid

17

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 36 lõike 1 punkt c: Sissetuleku stabiliseerimise vahend

17
II LISAMääruses (EÜ) nr 718/2007 ja määruses (EL) nr 1305/2013 või määruses (EL) nr 1303/2013 sätestatud meetmete vastavuse tabel

Määruse (EÜ) nr 718/2007 kohased meetmed

Programmiperioodi 2007–2013 koodid

Määruse (EL) nr 1305/2013 või (EL) nr 1303/2013 kohased meetmed

Programmiperioodi 2014–2020 koodid

Artikli 171 lõike 2 punkt a ja artikkel 174: Investeeringud põllumajandusettevõtete ümberkorralduseks ja ühenduse nõuetega vastavusse viimiseks

101

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 17 lõike 1 punkt a

4

Artikli 171 lõike 2 punkt c ja artikkel 176: Investeeringud põllumajandus- ja kalandustoodete töötlemisse ja turustamisse, et see tegevus ümber korraldada ja ühenduse nõuetega vastavusse viia

103

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 17 lõike 1 punkt b

4

Artikli 171 lõike 3 punkt b ja artikkel 178: Kohaliku maaelu arengu strateegiate ettevalmistamine ja rakendamine

202

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikkel 35

19

Artikli 171 lõike 4 punkt a ja artikkel 179: Maapiirkondade infrastruktuuri parandamine ja arendamine

301

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 20 lõike 1 punktid b ja d

7

Artikli 171 lõike 4 punkt b ja artikkel 180: Maapiirkondade majandustegevuse mitmekesistamine ja arendamine

302

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 19 lõike 1 punkti a alapunkt ii ja punkt b

6

Artikkel 182: Tehniline abi

501

Määruse (EL) nr 1305/2013 artiklid 51 kuni 54: Tehniline abi ja võrgustike loomine

20( 1 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1151/2012, 21. november 2012, põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta (ELT L 343, 14.12.2012, lk 1).

( 2 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 110/2008, 15. jaanuar 2008, piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1576/89 (ELT L 39, 13.2.2008, lk 16).

( 3 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 251/2014, 26. veebruar 2014, aromatiseeritud veinitoodete määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta (ELT L 84, 20.3.2014, lk 14).

( 4 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1308/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 671).

( 5 ) Komisjoni määrus (EÜ) nr 1242/2008, 8. detsember 2008, millega kehtestatakse ühenduse põllumajandusettevõtete liigitus (ELT L 335, 13.12.2008, lk 3).

( 6 ) Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ, 21. mai 1992, looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7).

( 7 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ, 30. november 2009, loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.1.2010, lk 7).

( 8 ) Komisjoni soovitus 2003/361/EÜ, 6. mai 2003, mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate määratlemise kohta (ELT L 124, 20.5.2003, lk 36).

( 9 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/28/EÜ, 23. aprill 2009, taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta ning direktiivide 2001/77/EÜ ja 2003/30/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 140, 5.6.2009, lk 16).

( 10 ) Komisjoni määrus (EÜ) nr 718/2007, 12. juuni 2007, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1085/2006, millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend (ELT L 170, 29.6.2007, lk 1).

Top