EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0747-20230404

Consolidated text: Nõukogu määrus (EL) nr 747/2014, 10. juuli 2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Sudaanis ning millega tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 131/2004 ja (EÜ) nr 1184/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/747/2023-04-04

02014R0747 — ET — 04.04.2023 — 007.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 747/2014,

10. juuli 2014,

mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Sudaanis ning millega tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 131/2004 ja (EÜ) nr 1184/2005

(ELT L 203 11.7.2014, lk 1)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/401, 7. märts 2017,

  L 63

3

9.3.2017

 M2

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/1942, 25. oktoober 2017,

  L 276

1

26.10.2017

►M3

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/512, 27. märts 2018,

  L 84

13

28.3.2018

 M4

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/1163, 5. juuli 2019,

  L 182

33

8.7.2019

►M5

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/804, 20. mai 2021,

  L 180

1

21.5.2021

►M6

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/595, 11. aprill 2022,

  L 114

60

12.4.2022

►M7

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2023/720, 31. märts 2023,

  L 94

1

3.4.2023
▼B

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 747/2014,

10. juuli 2014,

mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Sudaanis ning millega tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 131/2004 ja (EÜ) nr 1184/2005Artikkel 1

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) 

„vahendusteenused”

i) 

selliste tehingute üle läbirääkimiste pidamine või selliste tehingute korraldamine, mille eesmärk on kaupade ja tehnoloogia või finants- ja tehniliste teenuste ost, müük või tarnimine kolmandast riigist mõnda teise kolmandasse riiki, või

ii) 

kolmandates riikides asuvate kaupade ja tehnoloogia või finants- ja tehniliste teenuste müümine või ostmine eesmärgiga toimetada need edasi mõnda teise kolmandasse riiki;

b) 

„nõue” — enne või pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva kas kohtu kaudu või muul viisil esitatud nõue, mis tuleneb lepingust või tehingust või on sellega seotud, ning eelkõige:

i) 

nõue, millega taotletakse lepingust või tehingust tuleneva või sellega seotud kohustuse täitmist;

ii) 

nõue, mille eesmärk on mis tahes vormis võlakirja, finantstagatise või hüvitise pikendamine või väljamaksmine;

iii) 

lepingu või tehinguga seotud hüvitisnõue;

iv) 

vastunõue;

v) 

nõue, mille eesmärk on kohtuotsuse, vahekohtu otsuse või sellega samaväärse otsuse tunnustamine või täitmine, sealhulgas välisriigi kohtuotsuste täidetavaks tunnistamise menetluse kaudu, olenemata kohast, kus otsus on tehtud;

c) 

„leping või tehing” — mis tahes vormis ning mis tahes õiguse alusel tehtav tehing, mis hõlmab kas ühte või mitut lepingut või samalaadset kohustust samade või eri poolte vahel; mõiste „leping” hõlmab võlakirju, tagatisi või hüvitisi, eriti finantstagatisi või -hüvitisi, ning krediite, olenemata sellest, kas need on juriidiliselt iseseisvad või mitte, ning iga kaasnevat tingimust, mis tuleneb tehingust või on sellega seotud;

d) 

„pädevad asutused” — liikmesriikide pädevad asutused, mis on kindlaks määratud II lisas loetletud veebisaitidel;

e) 

„majandusressursid” — igasugune vara, nii materiaalne kui ka mittemateriaalne, nii kinnis- kui ka vallasvara, mis ei kuulu rahaliste vahendite hulka, kuid mida on võimalik kasutada rahaliste vahendite, kaupade või teenuste hankimiseks;

f) 

„majandusressursside külmutamine” — toimingud, millega tõkestatakse majandusressursside kasutamine rahaliste vahendite, kaupade või teenuste hankimiseks, sealhulgas neid müües, rentides või neile hüpoteeki seades;

g) 

„rahaliste vahendite külmutamine” — toimingud, millega tõkestatakse rahaliste vahendite liigutamine, ülekandmine, muutmine, kasutamine, juurdepääs neile või tehingud nendega, mis võiks kaasa tuua muutusi nende mahus, väärtuses, asukohas, omandilises kuuluvuses, valduses, laadis, otstarbes või muid muutusi, mis võimaldaksid kõnealuseid rahalisi vahendeid kasutada, sealhulgas portfelli hallata;

h) 

„rahalised vahendid” — igasugune finantsvara ja tulu, sealhulgas:

i) 

sularaha, tšekid, rahalised nõuded, käskvekslid, maksekorraldused ja muud makseviisid;

ii) 

hoiused finantsasutustes või muudes üksustes, kontode saldod, võlad ja võlakohustused;

iii) 

avalikult ja eraviisiliselt kaubeldavad väärtpaberid ja võlainstrumendid, sealhulgas aktsiad ja osakud, väärtpaberite sertifikaadid, võlakirjad, vekslid, ostutähed, võlaväärtpaberid ja tuletislepingud;

iv) 

intressid, dividendid või muu varadelt saadud või neist kogunenud tulu;

v) 

krediit, tasaarvestusõigus, tagatised, täitmisgarantiid või muud finantskohustused;

vi) 

akreditiivid, veokirjad, ostukirjad ning

vii) 

fondides või finantsvahendites osalemist tõendavad dokumendid;

i) 

„sanktsioonide komitee” — ÜRO Julgeolekunõukogu komitee, mis on loodud vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1591 (2005) punktile 3;

j) 

„tehniline abi” — igasugune tehniline abi, mis on seotud parandamise, arendamise, tootmise, komplekteerimise, katsetamise, hoolduse ja muude tehniliste teenustega ning mida võib osutada juhendamise, nõustamise, koolituse, oskusteabe ja tööoskuste edastamise või konsultatsiooniteenuste kaudu, sealhulgas suulises vormis abi;

k) 

„liidu territoorium” — liikmesriikide territooriumid, sealhulgas nende õhuruum, kus kohaldatakse aluslepingut selles kindlaksmääratud tingimuste alusel.

Artikkel 2

Keelatud on:

a) 

osutada otse või kaudselt ühelegi füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Sudaanis või kasutamiseks Sudaanis sellist tehnilist abi või vahendusteenuseid, mis on seotud sõjalise tegevusega ning relvade ja igasuguste nendega seotud materjalide, sealhulgas tulirelvade ja laskemoona, sõjaväeveokite ja -varustuse, poolsõjalise varustuse ja neile mõeldud varuosade tarnimise, tootmise, hoolduse ja kasutamisega;

b) 

anda otse või kaudselt ühelegi füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Sudaanis või kasutamiseks Sudaanis sõjalise tegevuse rahastamiseks vahendeid või rahalist abi, sealhulgas eelkõige toetusi, laene ja ekspordikrediidikindlustust, samuti kindlustust ja edasikindlustust relvade ja nendega seotud materjalide müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või nendega seotud tehnilise abi osutamiseks.

Artikkel 3

Erandina artiklist 2 võivad liikmesriikide pädevad asutused anda loa rahastamiseks, finants- ja tehnilise abi ning vahendusteenuste osutamiseks, mis on seotud:

a) 

mittesurmava sõjalise varustusega, mis on ette nähtud üksnes humanitaartarbeks, inimõiguste jälgimiseks või kaitseotstarbeliseks kasutamiseks või ÜRO, Aafrika Liidu (AL) ja Euroopa Liidu institutsioonide ülesehitamise programmide jaoks;

b) 

Euroopa Liidu, ÜRO ja ALi kriisiohjamisoperatsioonide jaoks mõeldud varustusega;

c) 

demineerimistööde varustuse ja demineerimistöödel kasutatava materjaliga.

Artikkel 4

Artiklit 2 ei kohaldata kaitseriietuse, sealhulgas kuulivestide ja sõdurikiivrite suhtes, mida ajutiselt eksporditakse Sudaani üksnes ÜRO, Euroopa Liidu või selle liikmesriikide töötajate, meedia esindajate, humanitaar- ja arenguabitöötajate ning nendega seotud töötajate poolt nende isiklikuks kasutamiseks.

Artikkel 5

1.  
Külmutatakse kõik rahalised vahendid ja majandusressursid, mis kuuluvad I lisas loetletud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele või mida nad otseselt või kaudselt kontrollivad.
2.  
Rahalisi vahendeid ega majandusressursse ei anta otseselt ega kaudselt I lisas loetletud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste käsutusse ega nende toetuseks.
3.  
I lisa hõlmab füüsilisi ja juriidilisi isikuid, üksusi või asutusi, kes takistavad rahuprotsessi, kujutavad ohtu stabiilsusele Darfuris ja kõnealuses piirkonnas, rikuvad rahvusvahelist humanitaarõigust või inimõiguste alast õigust või panevad toime muid hirmutegusid, rikuvad relvaembargot ja/või vastutavad sõjaliste ründelendude eest Darfuri piirkonnas ja selle kohal ning on sanktsioonide komitee poolt loetellu kantud.

▼M7

4.  

Lõikeid 1, 2 ja 3 ei kohaldata selliste rahaliste vahendite või majandusressursside kättesaadavaks tegemise suhtes, mis on vajalikud selleks, et tagada humanitaarabi kohaletoimetamine õigel ajal või toetada muud inimeste põhivajadusi toetavat tegevust, kui sellist abi ja muud tegevust korraldavad:

a) 

Ühinenud Rahvaste Organisatsioon, sealhulgas selle programmid, fondid ning teised üksused ja organid, samuti selle spetsialiseeritud asutused ja seotud organisatsioonid;

b) 

rahvusvahelised organisatsioonid;

c) 

humanitaarabiorganisatsioonid, kellel on ÜRO Peaassamblees vaatleja staatus, ja nende humanitaarabiorganisatsioonide liikmed;

d) 

kahe- või mitmepoolselt rahastatavad valitsusvälised organisatsioonid, kes osalevad ÜRO humanitaarabikavades, pagulasabi kavades, muudes ÜRO üleskutsetes või humanitaarabiklastrites, mida koordineerib ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo (OCHA);

e) 

punktides a–d nimetatud üksuste töötajad, toetusesaajad, tütarettevõtjad või rakenduspartnerid, kui ja kuni nad neid ülesandeid täidavad, või

f) 

muud asjakohased isikud, kelle on kindlaks määranud sanktsioonide komitee seoses I lisaga.

▼B

Artikkel 6

1.  

Erandina artiklist 5 võivad liikmesriikide pädevad asutused anda loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks või kättesaadavaks tegemiseks vastavalt tingimustele, mida nad asjakohaseks peavad, eeldusel et täidetud on järgmised tingimused:

a) 

asjaomane pädev asutus on teinud kindlaks, et asjaomased rahalised vahendid või majandusressursid on:

i) 

vajalikud I lisas loetletud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste või selliste füüsiliste isikute ülalpeetavate pereliikmete põhivajaduste rahuldamiseks, sealhulgas toiduainete, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude, maksude, kindlustusmaksete ning kommunaalteenuste eest tasumiseks;

ii) 

ette nähtud üksnes õigusabiteenustega seotud mõistlike töötasude maksmiseks või nendest teenustest tulenevate kulude hüvitamiseks või

iii) 

ette nähtud üksnes tasude või teenustasude maksmiseks külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest ning

b) 

asjaomane liikmesriik on teavitanud sanktsioonide komiteed punktis a osutatud kindlakstegemisest ja oma kavatsusest anda luba ning sanktsioonide komitee ei ole esitanud selle kohta vastuväiteid kahe tööpäeva jooksul alates teavitamisest.

2.  
Erandina artiklist 5 võivad liikmesriikide pädevad asutused anda loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks või kättesaadavaks tegemiseks, olles eelnevalt teinud kindlaks, et kõnealused rahalised vahendid või majandusressursid on vajalikud erakorraliste kulutuste katteks, ning tingimusel, et liikmesriik on selle kavatsuse sanktsioonide komiteele teatavaks teinud ja komitee on selle heaks kiitnud.

Artikkel 7

Erandina artiklist 5 võivad liikmesriikide pädevad asutused anda loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks, kui on täidetud järgmised tingimused:

a) 

kohus, haldusorgan või vahekohus on rahaliste vahendite või majandusressursside suhtes kasutanud kinnipidamisõigust enne kuupäeva, mil artiklis 5 osutatud isik, üksus või asutus kanti I lisasse, või teinud nende kohta enne nimetatud kuupäeva otsuse;

b) 

rahalisi vahendeid või majandusressursse kasutatakse ainult sellise kinnipidamisõigusega tagatud või sellise otsusega kehtivaks tunnistatud nõuete rahuldamiseks kõnealuseid nõudeid omavate isikute õigusi reguleerivate õigusnormidega seatud piires;

c) 

kõnealusest kinnipidamisõigusest või otsusest ei saa kasu I lisas loetletud isikud, üksused või asutused;

d) 

kinnipidamisõiguse või otsuse tunnustamine ei ole vastuolus asjaomase liikmesriigi avaliku korraga ning

e) 

liikmesriik on teavitanud kinnipidamisõigusest või otsusest sanktsioonide komiteed.

Artikkel 8

1.  
Artikli 5 lõige 2 ei takista finants- või krediidiasutustel, kes saavad kolmandalt isikult loetellu kantud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kontole üle kantud rahalisi vahendeid, külmutatud kontode krediteerimist, tingimusel, et ka kõik neile kontodele lisatavad summad külmutatakse. Finantseerimis- või krediidiasutused teatavad sellistest tehingutest viivitamata asjaomasele pädevale asutusele.
2.  

Artikli 5 lõiget 2 ei kohaldata külmutatud kontodele lisatud järgmiste summade suhtes:

a) 

nende kontode intressid või muud tulud;

b) 

maksed, mis tulenevad lepingutest, kokkulepetest või kohustustest, mis sõlmiti või tekkisid enne kuupäeva, mil artiklis 5 osutatud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus kanti I lisasse, või

c) 

maksed, mis tuleb teha kohtu, haldusorgani või vahekohtu seatud kinnipidamisõiguse või otsuse alusel, millele on osutatud artiklis 7,

tingimusel et kõik sellised intressid, muud tulud ja maksed külmutatakse kooskõlas artikli 5 lõikega 1.

Artikkel 9

1.  

Ilma et see piiraks kehtivate aruandlust, konfidentsiaalsust ja ametisaladust käsitlevate eeskirjade kohaldamist, peavad füüsilised ja juriidilised isikud, üksused ning asutused:

a) 

esitama viivitamata käesoleva määruse järgimist hõlbustava teabe, näiteks teave vastavalt artiklile 5 külmutatud kontode ja rahasummade kohta, pädevale asutusele, mis asub nende elu- või asukoha liikmesriigis, ja otse või nimetatud pädeva asutuse kaudu komisjonile, ning

b) 

tegema koostööd II lisas loetletud pädevate asutustega kõnealuse teabe kontrollimisel.

2.  
Lisateave, mille komisjon saab otse, tehakse kättesaadavaks liikmesriikidele.
3.  
Käesoleva artikli kohaselt esitatud või saadud teavet kasutatakse ainult sel otstarbel, milleks see edastati või saadi.

▼M7

Artikkel 10

Keelatud on teadlikult ja tahtlikult osaleda tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on kõrvalehoidmine artiklis 2 ning artikli 5 lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud meetmetest.

▼B

Artikkel 11

1.  
Rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamisest või nende kättesaadavaks tegemisest keeldumisest, mis on tehtud heas usus, et selline tegevus on kooskõlas käesoleva määrusega, ei tulene käesolevat määrust rakendavale füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele või selle juhtidele või töötajatele mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui tõendatakse, et rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise või kinnipidamise põhjustas hooletus.
2.  
Füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele ei tulene mingit vastutust, kui nad ei teadnud ja neil ei olnud põhjendatud alust arvata, et nende tegevus võiks rikkuda käesolevas määruses sätestatud meetmeid.

Artikkel 12

1.  

Lepingu ja tehingu puhul, mille täitmist on otseselt või kaudselt, tervikuna või osaliselt mõjutanud käesoleva määrusega kehtestatud meetmed, ei rahuldata ühtki nõuet, sealhulgas hüvitisnõuet ega muud samalaadset nõuet, nagu tasaarvestusnõue või tagatisnõue, eelkõige nõuet, mille eesmärk on mis tahes vormis võlakirja, tagatise või hüvitise, eriti finantstagatise ja -hüvitise pikendamine või väljamaksmine, kui selle esitajaks on:

a) 

I lisas loetletud füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused;

b) 

füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus, kes tegutseb mõne punktis a osutatud isiku, üksuse või asutuse kaudu või tema nimel.

2.  
Igas nõude täitmise menetluses jääb kõnealuse nõude täitmist taotleva füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kohustuseks tõendada, et kõnealuse nõude täitmine ei ole lõike 1 alusel keelatud.
3.  
Käesoleva artikliga ei piirata lõikes 1 osutatud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste õigust nõuda kooskõlas käesoleva määrusega lepinguliste kohustuste täitmata jätmise seaduslikkuse kohtulikku kontrolli.

Artikkel 13

1.  

Komisjon ja liikmesriigid edastavad üksteisele teabe käesoleva määruse alusel võetud meetmete kohta ja jagavad omavahel muud nende käsutuses olevat käesoleva määrusega seotud asjakohast teavet, eelkõige teavet:

a) 

artikli 5 alusel külmutatud rahaliste vahendite ning artiklite 6, 7 ja 8 alusel antud lubade kohta;

b) 

rikkumise ja rakendamisega seotud probleemide ning siseriiklike kohtute tehtud otsuste kohta.

2.  
Liikmesriigid edastavad viivitamata üksteisele ja komisjonile muu nende käsutuses oleva asjakohase teabe, mis võib mõjutada käesoleva määruse tõhusat rakendamist.

Artikkel 14

Komisjonil on õigus muuta II lisa liikmesriikide esitatud teabe alusel.

Artikkel 15

1.  
Kui ÜRO Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee kannab füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse loetellu ning esitab põhjendused loetellu kandmiseks, kannab nõukogu kõnealuse füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse I lisasse. Nõukogu edastab oma otsuse ja esitatud põhjendused asjaomasele füüsilise või juriidilise isikule, üksusele või asutusele kas otse, juhul kui aadress on teada, või teatise avaldamise kaudu, ning annab kõnealusele füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele võimaluse esitada märkusi.
2.  
Kui esitatakse märkusi või uusi olulisi tõendeid, vaatab nõukogu oma otsuse läbi ning teavitab vastavalt asjaomast füüsilist või juriidilist isikut, üksust või asutust.
3.  
Kui ÜRO otsustab mõne füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse loetelust välja arvata või muuta loetellu kantud füüsilist või juriidilist isikut, üksust või asutust tuvastavaid andmeid, muudab nõukogu vastavalt I lisa.

Artikkel 16

I lisa sisaldab teavet (olemasolu korral), mille on esitanud ÜRO Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee ning mis on vajalik asjaomaste füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste tuvastamiseks. Füüsiliste isikute puhul võib selline teave sisaldada nime, sealhulgas varjunime, sünniaega ja -kohta, kodakondsust, passi- ja isikutunnistuse numbrit, sugu, aadressi, kui see on teada, ning positsiooni või ametit. Juriidiliste isikute, üksuste või asutuste puhul võib selline teave sisaldada nime, registrisse kandmise kohta ja kuupäeva, registrinumbrit ja tegevuskohta. Samuti kantakse I lisasse ÜRO Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise kuupäev.

Artikkel 17

1.  
Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad käesoleva määruse rikkumise eest kohaldatavate karistuste kohta ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.
2.  
Liikmesriigid teevad kõnealused eeskirjad komisjonile teatavaks kohe pärast käesoleva määruse jõustumist ning teatavad komisjonile eeskirjade igast hilisemast muudatusest.

Artikkel 18

1.  
Liikmesriigid määravad kindlaks käesolevas määruses osutatud pädevad asutused ja esitavad need II lisas loetletud veebisaitidel. Liikmesriigid teatavad komisjonile igast II lisas loetletud veebisaidi aadressi muudatusest.
2.  
Liikmesriigid teatavad komisjonile oma pädevad asutused, sealhulgas nende kontaktandmed, viivitamata pärast käesoleva määruse jõustumist ja teavitavad komisjoni igast hilisemast muudatusest.
3.  
Kui käesolevas määruses on nõue komisjoni teavitada või temaga suhelda, tuleb selleks kasutada II lisas esitatud aadressi ja muid kontaktandmeid.

Artikkel 19

Käesolevat määrust kohaldatakse:

a) 

liidu territooriumil, sealhulgas õhuruumis;

b) 

liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvate õhusõidukite ja laevade pardal;

c) 

liikmesriikide kodanike suhtes liidu territooriumil või väljaspool seda;

d) 

liidu territooriumil või väljaspool seda asuvate juriidiliste isikute, üksuste või asutuste suhtes, mis on asutatud või moodustatud liikmesriigi õiguse alusel;

e) 

kõikide juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste äritegevuse suhtes, mis tervikuna või osaliselt toimub liidu territooriumil.

Artikkel 20

Määrused (EÜ) nr 131/2004 ja (EÜ) nr 1184/2005 tunnistatakse kehtetuks. Viiteid kehtetuks tunnistatud määrustele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele ja määrusele (EL) nr 748/2014.

Artikkel 21

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
I LISA

ARTIKLIS 5 OSUTATUD FÜÜSILISTE JA JURIIDILISTE ISIKUTE, ÜKSUSTE JA ASUTUSTE LOETELU

A.   Füüsilised isikud

▼M1

1.    ELHASSAN, Gaffar Mohammed

Teise nimega: Gaffar Mohmed Elhassan

Ametikoht: kindralmajor ja Sudaani relvajõudude Lääne-Sudaani sõjaväepiirkonna komandör.

Isikukood: endise sõjaväelase isikutunnistus nr 4302.

Sünniaeg: 24. juuni 1952.

Aadress: El Waha, Omdurman, Sudaan.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25. aprill 2006.

Muu teave: Sudaani sõjaväest erus. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5282254.

Teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Eksperdirühma andmetel teatas kindralmajor Gaffar Mohammed Elhassan neile, et tal oli ajal, mil ta oli Lääne-Sudaani sõjaväepiirkonna komandör, otsene operatiivkäsuõigus (peamiselt taktikaline käsuõigus) Sudaani relvajõudude kõigi elementide üle Darfuris. Elhassan oli Lääne-Sudaani sõjaväepiirkonna komandör (umbes) 2004. aasta novembrist kuni 2006. aasta alguseni. Eksperdirühma andmetel oli Elhassan vastutav ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1591 punkti 7 rikkumise eest, kuna oma positsioonist lähtuvalt taotles ta (Hartumist) sõjavarustuse viimist Darfuri ja andis selleks loa (alates 29. märtsist 2005) enne loa saamist resolutsiooni 1591 kohaselt loodud komiteelt. Elhassan tunnistas eksperdirühmale isiklikult, et õhusõidukid, õhusõidukite mootorid ja muu sõjavarustus toodi Darfuri Sudaani muudest piirkondadest ajavahemikus 29. märtsist 2005 kuni detsembrini 2005. Näiteks andis ta eksperdirühmale teada, et kaks Mi-24 rünnakukopterit toodi loata Darfuri ajavahemikus 18.–21. septembrini 2005. Samuti on piisavalt alust arvata, et Elhassan vastutas Lääne-Sudaani sõjaväepiirkonna komandörina otseselt ründelendude eest Abu Hamra ümbruses olevas piirkonnas 23.–24. juulil 2005 ja Jebel Mooni piirkonnas Lääne-Darfuris 19. novembril 2005. Mi-24 ründekopterid olid samuti mõlemasse operatsiooni kaasatud ning teadaolevalt avasid mõlemal juhul tule. Eksperdirühma andmetel andis Elhassan mõista, et Lääne-Sudaani sõjaväepiirkonna komandörina kiitis ta isiklikult heaks õhutoetuse ja muude õhuoperatsioonide taotlused. (Vt eksperdirühma aruanne, S/2006/65, punktid 266–269.) Eelnimetatud tegevusega on kindralmajor Gaffar Mohammed Elhassan rikkunud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1591 asjakohaseid sätteid ning seega vastab komitee poolt sanktsioonide kohaldamise eesmärgil loetellu kandmise kriteeriumidele.

▼M3

2.    ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla

Teise nimega: a) Sheikh Musa Hilal; b) Abd Allah; c) Abdallah; d) AlNasim; e) Al Nasim; f) AlNaseem; g) Al Naseem; h) AlNasseem; i) Al Nasseem

Ametikoht: a) Sudaani rahvusassamblee endine liige Al-Waha piirkonnast, b) föderaalasjade ministeeriumi endine erinõunik, c) Mahamidi hõimu ülemjuhataja Põhja-Darfuris

Sünniaeg: a) 1. jaanuar 1964; b) 1959

Sünnikoht: Kutum

Aadress: a) Kabkabiya, Sudaan; b) Kutum, Sudaan (viibib Kabkabiyas ja Kutumi linnas Põhja-Darfuris ning on elanud Hartumis)

Kodakondsus: Sudaan

Pass: a) diplomaatiline pass nr D014433, välja antud 21. veebruaril 2013 (kehtetu alates 21. veebruarist 2015);

b) diplomaatiline pass nr D009889, välja antud 17. veebruaril 2011 (kehtetu alates 17. veebruarist 2013)

Isikukood: kodakondsustunnistus nr A0680623

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25. aprill 2006

Muu teave: Olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehe veebilehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795065

Teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest

Inimõiguste organisatsiooni Human Rights Watch aruande kohaselt on neil Põhja-Darfuri ühe kohaliku omavalitsuse memo (kuupäevaga 13. veebruar 2004), millega antakse „kohapealsetele julgeolekuüksustele” korraldus „võimaldada Sheikh Musa Hilali käsualustel mudžahiididel ja vabatahtlikel [Põhja-Darfuri] aladel tegevust jätkata ning tagada nende elutähtsate vajaduste täitmine”. 28. septembril 2005 ründasid 400 araabia päritolu võitlejat Lääne-Darfuris Aro Sharrow (sealhulgas riigisiseste põgenike laagrit), Acho ja Gozmena külasid. Samuti usume, et Musa Hilal viibis kohal Aro Sharrow riigisiseste põgenike laagri ründamise ajal: tema poeg oli tapetud Sudaani vabastusarmee Shareia-ründe käigus, seega oli ta nüüd kaasatud isiklikku veritasusse. On piisavalt alust arvata, et hõimu ülemjuhatajana vastutas ta otseselt nimetatud tegevuse eest ning on seega vastutav rahvusvahelise humanitaarõiguse ja inimõiguste alase õiguse rikkumise ning muude julmade tegude eest.

▼M5 —————

▼M3

4.    MAYU, Jibril Abdulkarim Ibrahim

Teise nimega: a) kindral Gibril Abdul Kareem Barey; b) „Tek”; c) Gabril Abdul Kareem Badri

Ametikoht: Reformi ja arengu rahvusliku liikumise (National Movement for Reform and Development) välikomandör

Sünniaeg: 1. jaanuar 1967

Sünnikoht: El-Fasher, Põhja Darfur

Kodakondsus: sünnijärgne Sudaani kodanik

Aadress: Tine, Sudaan (elab Tines, Sudaani-Tšaadi piirist Sudaani pool)

Isikukood: a) 192-3238459-9 b) Sünnijärgne kodakondsustunnistus nr 302581

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25. aprill 2006

Muu teave: olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehe veebilehele: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795071

Teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest

Mayu on vastutav Sudaani Darfuri piirkonda lähetatud Aafrika Liidu missiooni (AMIS) isikkooseisu liikmete röövimise eest 2005. aasta oktoobris. Mayu püüab seda missiooni avalikult nurjata hirmutamise teel. Näiteks ähvardas ta 2005. aasta novembris alla lasta Aafrika Liidu helikopterid Jebel Mooni piirkonnas. Sellise tegevusega on Mayu selgelt rikkunud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1591 (2005), kujutades endast ohtu stabiilsusele Darfuris ning vastab komitee poolt sanktsioonide kohaldamise eesmärgil loetellu kandmise kriteeriumidele.

▼B

B.   Juriidilised isikud, üksused ja asutused
II LISA

VEEBISAIDID, MIS SISALDAVAD TEAVET PÄDEVATE ASUTUSTE KOHTA, NING AADRESS TEADETE SAATMISEKS EUROOPA KOMISJONILE

▼M6

BELGIA

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGAARIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

TŠEHHI

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

TAANI

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

SAKSAMAA

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

EESTI

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IIRIMAA

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

KREEKA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

HISPAANIA

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

PRANTSUSMAA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HORVAATIA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITAALIA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

KÜPROS

https://mfa.gov.cy/themes/

LÄTI

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LEEDU

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

UNGARI

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

MADALMAAD

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POOLA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGAL

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

RUMEENIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVEENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAKKIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SOOME

https://um.fi/pakotteet

ROOTSI

https://www.regeringen.se/sanktioner

Aadress teadete saatmiseks Euroopa Komisjonile:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Brussels, Belgium

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu

Top