EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0065-20170307

Consolidated text: Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 65/2014, 1. oktoober 2013 , millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses kodumajapidamises kasutatavate küpsetusahjude ja pliidikubude energiamärgistusega (EMPs kohaldatav tekst)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/65/2017-03-07

02014R0065 — ET — 07.03.2017 — 001.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 65/2014,

1. oktoober 2013,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses kodumajapidamises kasutatavate küpsetusahjude ja pliidikubude energiamärgistusega

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 029 31.1.2014, lk 1)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2017/254, 30. november 2016,

  L 38

1

15.2.2017


Parandatud:

►C1

Parandus, ELT L 061, 5.3.2015, lk  26 (65/2014)
▼B

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 65/2014,

1. oktoober 2013,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses kodumajapidamises kasutatavate küpsetusahjude ja pliidikubude energiamärgistusega

(EMPs kohaldatav tekst)Artikkel 1

Reguleerimisese ja -ala

1.  Käesolevas määruses sätestatakse kodumajapidamises kasutatavate elektri- ja gaasiküpsetusahjude, sealhulgas pliiti sisseehitatud elektri- ja gaasiküpsetusahjude ning kodumajapidamises kasutatavate elektriliste pliidikubude märgistuse ning täiendava tooteteabe nõuded, mida kohaldatakse ka juhul, kui seadmeid müüakse kasutamiseks mitte kodumajapidamises.

2.  Käesolevat määrust ei kohaldata järgmise suhtes:

a) küpsetusahjud, mis ei tööta elektri või gaasiga;

b) küpsetusahjud, millel on mikrolaineahju funktsioon;

c) väiksed küpsetusahjud;

d) teisaldatavad küpsetusahjud;

e) soojust salvestavad küpsetusahjud;

f) küpsetusahjud, mille peamine soojusallikas on aur;

g) küpsetusahjud, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes nn kolmanda rühma gaasidega (propaan ja butaan).

Artikkel 2

Mõisted

Lisaks direktiivi 2010/30/EL artiklis 2 sätestatud mõistetele kasutatakse käesolevas määruses järgmisi mõisteid:

1)

„küpsetusahi” – seade või seadme osa, milles on üks või mitu sisekambrit, mis töötavad kas elektri või gaasiga ja milles valmistatakse toitu kas tavaseisundis või töötava tiivikuga seisundis;

2)

„sisekamber” (ingl. k. cavity) – kontrollitava temperatuuriga suletud ala toidu valmistamiseks;

3)

„mitme sisekambriga küpsetusahi” – küpsetusahi, milles on vähemalt kaks sisekambrit, mida kuumutatakse eraldi;

4)

„väike küpsetusahi” – küpsetusahi, milles iga sisekambri laius ja sügavus on alla 250 mm või mille kõrgus on alla 120 mm;

5)

„teisaldatav küpsetusahi” – küpsetusahi, mille mass on vähem kui 18 kg ja mis ei ole ette nähtud sisseehitamiseks;

6)

„mikrolaineahjus kuumutamine” – toidu kuumutamine elektromagnetilise energia abil;

7)

„tavaseisund” – küpsetusahju tööseisund, kui küpsetusahju sisemuses liigub kuumutatud õhk üksnes loomuliku konvektsiooni toimel;

8)

„töötava tiivikuga seisund” – tööseisund, mille puhul kuumutatud õhk ringleb küpsetusahju sisekambris tiiviku jõul;

9)

„tsükkel” – kuumutamise periood, mille ajal ettenähtud tingimustel kuumutatakse küpsetusahju, mille sisekambris on standardkoormus;

10)

„pliit” – seade, mis koosneb küpsetusahjust ja keeduplaadist, mis töötavad kas gaasi või elektriga;

11)

„tööseisund” – küpsetusahju või keeduplaadi kasutusseisund;

12)

„kuumuseallikas” – allikas, millest saadakse peamine energia küpsetusahju või keeduplaadi kuumutamiseks;

13)

„pliidikubu” (ingl. k. hood) – toiduvalmistamisseadme, nagu keeduplaadi, pliidi ja muu toiduvalmistamisseadme juurde paigaldatav ja pliidikubu juhtseadmega juhitava ventilaatoriga või keskse väljatõmbeventilatsiooniga töötav seade, mis kogub saastatud õhku keeduplaadi kohalt, et eemaldada aurud äratõmbeviiku;

14)

„automaatne tööseisund toiduvalmistamise ajal” – seisund, mille puhul õhuvoolu pliidikubus juhitakse automaatselt anduri(te), näiteks niiskuseanduri, temperatuurianduri vmt abil;

15)

„täisautomaatne pliidikubu” – pliidikubu, milles õhuvoolu ja/või muid funktsioone juhib (juhivad) 24 tunni jooksul, sealhulgas ka toiduvalmistamise ajal, automaatselt andur(id);

16)

„suurima tõhususega tööolukord” – pliidikubu tööolukord, millele vastab suurim äratõmbetõhusus (fluid dynamic efficiency, FDEhood );

17)

„pindalaühiku valgusviljakus” (lighting efficiency, LEhood ) – kodumajapidamises kasutatava pliidikubu valgusallika tekitatud keskmise valgustatuse ja valgusallika võimsuse suhe lux/W;

18)

„rasva eraldamise tõhusus” (grease filtering efficiency, GFEhood ) – pliidikubu rasvafiltrite poolt rasva eraldamise suhteline määr;

19)

„väljalülitatud seisund” – seisund, milles seade on ühendatud toitevõrku, kuid ei täida ühtegi funktsiooni või üksnes kuvab väljalülitatud seisundi märguannet või täidab üksnes sellist ülesannet, millega Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/108/EÜ ( 1 ) kohaselt tagatakse elektromagnetiline ühilduvus;

20)

„ooteseisund” – seisund, milles seade on ühendatud toitevõrku, sõltub oma töös võrgutoitest ja sellises määramata aja kestvas seisundis võib täita üksnes järgmisi funktsioone: ainult taasaktiveerimine, taasaktiveerimine koos taasaktiveerimise teatega ja/või teabe või seisundi kuvamine;

21)

„taasaktiveerimine” – toiming, mis hõlbustab muude seisundite, sealhulgas aktiivse seisundi aktiveerimist eraldiseisva lülitiga, sealhulgas kaugjuhtimispuldi, sisemise anduri või taimeriga, seisundisse, milles on kasutatavad muud funktsioonid, sealhulgas põhifunktsioon;

22)

„teabe või seisundi kuvamine” – pidev funktsioon, mis annab teavet või kuvab seadme seisundit, sealhulgas kella;

23)

„lõppkasutaja” – tarbija, kes ostab või eeldatavalt ostab toote;

24)

„müügikoht” – koht, kus seadmeid esitletakse ja/või pakutakse müügiks või rentimiseks;

25)

„võrdväärne mudel” – turule lastud mudel, millel on samasugused tehnilised näitajad nagu muul sama tootja või importija turustataval mudelil, mis on turule lastud teistsuguse kaubandusliku koodiga.

Artikkel 3

Tarnijate kohustused ja ajakava

Tarnija tagab järgmise.

1) Märgistus, tootekirjeldus ja tehnilised dokumendid

a) Kodumajapidamises kasutatavad küpsetusahjud:

i) iga kodumajapidamises kasutatava küpsetusahju iga sisekamber tuleb varustada trükitud märgisega, millel on III lisa punktis 1 sätestatud teave;

ii) turule viidava kodumajapidamises kasutatava küpsetusahju kohta tehakse kättesaadavaks IV lisa punktis A sätestatud tootekirjeldus;

iii) liikmesriikide asutustele tehakse nõudmise korral kättesaadavaks V lisa punktis A sätestatud tehnilised dokumendid;

iv) kui reklaamis avaldatakse energia- või hinnateavet, esitatakse selles ka kodumajapidamises kasutatava küpsetusahju mudeli energiatõhususe klass;

v) igas reklaammaterjalis, milles kirjeldatakse kodumajapidamises kasutatava küpsetusahju mudeli tehnilisi näitajaid, esitatakse kõnealuse mudeli energiatõhususe klass;

vi) edasimüüjale tehakse kättesaadavaks III lisa punktis 1 sätestatud teabe ja formaadiga elektrooniline märgis kodumajapidamises kasutatavate küpsetusahju mudelite iga sisekambri kohta;

vii) edasimüüjale tehakse kättesaadavaks IV lisa punktis A sätestatud elektrooniline tootekirjeldus kodumajapidamises kasutatava küpsetusahju iga mudeli kohta.

b) Kodumajapidamises kasutatavad pliidikubud:

i) iga kodumajapidamises kasutatav pliidikubu varustatakse trükitud märgisega, mille vorm on esitatud III lisa punktis 2;

ii) turule viidava kodumajapidamises kasutatava pliidikubu kohta tehakse kättesaadavaks IV lisa punktis B sätestatud tootekirjeldus;

iii) liikmesriikide asutustele tehakse nõudmise korral kättesaadavaks V lisa punktis B sätestatud tehnilised dokumendid;

iv) kui reklaamis avaldatakse energia- või hinnateavet, esitatakse selles ka kodumajapidamises kasutatava pliidikubu mudeli energiatõhususe klass;

v) igas reklaammaterjalis, milles kirjeldatakse kodumajapidamises kasutatava pliidikubu mudeli tehnilisi näitajaid, esitatakse kõnealuse mudeli energiatõhususe klass;

vi) edasimüüjale tehakse kättesaadavaks III lisa punktis 2 sätestatud teabe ja formaadiga elektrooniline märgis kodumajapidamises kasutatava pliidikubu iga mudeli kohta;

vii) edasimüüjale tehakse kättesaadavaks IV lisa punktis B sätestatud elektrooniline tootekirjeldus iga kodumajapidamises kasutatava pliidikubu mudeli kohta.

2) Energiatõhususe klassid:

a) kodumajapidamises kasutatava küpsetusahju sisekambri energiatõhususe klass määratakse kindlaks I lisa punkti 1 ja II lisa punkti 1 järgi;

b) kodumajapidamises kasutatavad pliidikubud:

i) energiatõhususe klass määratakse kindlaks I lisa punkti 2 alapunkti a ja II lisa punkti 2.1 järgi;

ii) äratõmbetõhususe klass määratakse kindlaks I lisa punkti 2 alapunkti b ja II lisa punkti 2.2 järgi;

iii) pindalaühiku valgusviljakuse klass määratakse kindlaks I lisa punkti 2 alapunkti c ja II lisa punkti 2.3 järgi;

iv) rasva eraldamise tõhususe klass määratakse kindlaks I lisa punkti 2 alapunkti d ja II lisa punkti 2.4 järgi.

3) Märgise formaat:

a) kodumajapidamises kasutatava küpsetusahju sisekambri märgise formaat vastab III lisa punktis 1 sätestatud formaadile, kui seade viiakse turule 1. jaanuaril 2015 või hiljem;

b) kodumajapidamises kasutatava pliidikubu märgise formaat vastab III lisa punktis 2 sätestatud formaadile vastavalt järgmisele ajakavale:

i) kodumajapidamises kasutatava pliidikubu puhul, mis viiakse turule 1. jaanuaril 2015 või hiljem ja mis kuulub energiatõhususe klassi A, B, C, D, E, F või G, vastab märgis III lisa punktile 2.1.1 (märgis 1) või juhul, kui tarnija seda asjakohaseks peab, kõnealuse lisa punktile 2.1.2 (märgis 2);

ii) kodumajapidamises kasutatava pliidikubu puhul, mis viiakse turule 1. jaanuaril 2016 või hiljem ja mis kuulub energiatõhususe klassi A+, A, B, C, D, E või F, vastab märgis III lisa punktile 2.1.2 (märgis 2) või juhul, kui tarnija seda asjakohaseks peab, kõnealuse lisa punktile 2.1.3 (märgis 3);

iii) kodumajapidamises kasutatava pliidikubu puhul, mis viiakse turule 1. jaanuaril 2018 või hiljem ja mis kuulub energiatõhususe klassi A++, A+, A, B, C, D või E, vastab märgis III lisa punktile 2.1.3 (märgis 3) või juhul, kui tarnija seda asjakohaseks peab, kõnealuse lisa punktile 2.1.4 (märgis 4);

iv) kodumajapidamises kasutatava pliidikubu puhul, mis viiakse turule 1. jaanuaril 2020 või hiljem ja mis kuulub energiatõhususe klassi A+++, A++, A+, A, B, C või D, vastab märgis III lisa punktile 2.1.4 (märgis 4).

Artikkel 4

Edasimüüja kohustused

Edasimüüja tagab järgmise.

1) Kodumajapidamises kasutatavad küpsetusahjud:

a) tarnija tagab, et iga müügikohta viidud küpsetusahju sisekambri kohta on seadme peal, esiküljel või seadme vahetus läheduses hästi nähtav artikli 3 lõike 1 punkti a alapunkti i kohane märgis, nii et mudeli numbrit ja kaubamärki lugemata on selge, et märgis kuulub asjaomase mudeli juurde;

b) kui küpsetusahje pakutakse müügiks või rentimiseks nii, et ei saa eeldada, et lõpptarbija näeb toodet esitletuna, nagu on täpsustatud direktiivi 2010/30/EL artiklis 7, esitab tarnija toote turustamisel käesoleva määruse VI lisa A osa kohase teabe, välja arvatud juhul, kui toodet pakutakse internetis, mille puhul kohaldatakse VII lisa sätteid;

c) kui küpsetusahju mudeli mis tahes kaugmüügi viisi või vahendaja reklaamimisel avaldatakse energia- või hinnateavet, tuleb esitada ka energiatõhususe klass;

d) kodumajapidamises kasutatava küpsetusahju mudeli igas reklaammaterjalis, milles kirjeldatakse tehnilisi näitajaid, esitatakse kõnealuse mudeli energiatõhususe klass;

2) kodumajapidamises kasutatavad pliidikubud:

a) tarnija tagab, et iga müügikohta viidud kodumajapidamises kasutatava pliidikubu kohta on selle peal, esipinnal või seadme vahetus läheduses hästi nähtav artikli 3 lõike 1 punkti b alapunkti i kohane märgis, nii et mudeli numbrit ja kaubamärki lugemata on selge, et märgis kuulub asjaomase mudeli juurde;

b) kui kodumajapidamises kasutatavaid pliidikubusid pakutakse müügiks või rentimiseks nii, et ei saa eeldada, et lõpptarbija näeb toodet esitletuna, nagu on täpsustatud direktiivi 2010/30/EL artiklis 7, esitab tarnija toote turustamisel käesoleva määruse VI lisa B osa kohase teabe, välja arvatud juhul, kui toodet pakutakse internetis, mille puhul kohaldatakse VII lisa sätteid;

c) kui kodumajapidamises kasutatava pliidikubu mudeli mis tahes kaugmüügi vormi või vahendaja reklaamimisel avaldatakse energia- või hinnateavet, tuleb esitada ka energiatõhususe klass;

d) kodumajapidamises kasutatava pliidikubu mudeli igas reklaammaterjalis, milles kirjeldatakse tehnilisi näitajaid, esitatakse kõnealuse mudeli energiatõhususe klass.

Artikkel 5

Mõõtmis- ja arvutusmeetodid

Artiklite 3 ja 4 alusel esitamisele kuuluv teave saadakse usaldusväärsete, täpsete ja korratavate mõõtmistega, mille puhul võetakse arvesse üldtunnustatult parimaid mõõtmis- ja arvutusmeetodeid.

Artikkel 6

Turujärelevalve eesmärgil tehtav kontrollimine

Liikmesriikide asutused järgivad käesolevas määruses sätestatud nõuete täitmise kohta tehtava turukontrolli puhul VII lisas kirjeldatud korda.

Artikkel 7

Läbivaatamine

Komisjon vaatab käesoleva määruse tehnika arengut silmas pidades läbi hiljemalt 1. jaanuariks 2021.

Artikkel 8

Kehtetuks tunnistamine

Direktiiv 2002/40/EÜ tunnistatakse kehtetuks 1. jaanuarist 2015.

Artikkel 9

Üleminekusätted

1.  Kodumajapidamises kasutatavaid küpsetusahje, mis vastavad käesoleva määruse sätetele ja mis lastakse turule või mida pakutakse müügiks, rendile andmiseks või järelmaksuga müügiks enne 1. jaanuari 2015, loetakse vastavaks direktiivi 2002/40/EÜ nõuetele.

2.  1. jaanuarist kuni 1. aprillini 2015 võivad edasimüüjad kohaldada artikli 4 lõike 1 punkti b küpsetusahjude suhtes, mis kuuluvad kõnealuse sätte kohaldamisalasse.

3.  1. jaanuarist kuni 1. aprillini 2015 võivad edasimüüjad kohaldada artikli 4 lõike 2 punkti b pliidikubude suhtes, mis kuuluvad kõnealuse sätte kohaldamisalasse.

Artikkel 10

Jõustumine ja kohaldamine

1.  Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

2.  Käesolevat määrust kohaldatakse 1. jaanuarist 2015, kuid artikli 3 lõike 1 punkti a alapunkte iv ja v ning punkti b alapunkte iv ja v, samuti artikli 4 lõike 1 punkte b, c ja d ning lõike 2 punkte b, c ja d kohaldatakse 1. aprillist 2015.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
I LISA

Energiatõhususe klassid

1.   KODUMAJAPIDAMISES KASUTATAVAD KÜPSETUSAHJUD

Kodumajapidamises kasutatava küpsetusahju energiatõhususe klass määratakse eraldi iga sisekambri kohta vastavalt käesoleva lisa tabelis 1 esitatud näitaja väärtustele. Küpsetusahju energiatõhusus määratakse vastavalt II lisa punktile 1.Tabel 1

Kodumajapidamises kasutatavate küpsetusahjude energiatõhususe klassid

Energiatõhususe klass

Energiatõhususindeks (EEIcavity)

A+++ (kõige tõhusam)

EEIcavity < 45

A++

45 ≤ EEIcavity < 62

A+

62 ≤ EEIcavity < 82

A

82 ≤ EEIcavity < 107

B

107 ≤ EEIcavity < 132

C

132 ≤ EEIcavity < 159

D (kõige ebatõhusam)

EEIcavity ≥ 159

2.   KODUMAJAPIDAMISES KASUTATAVAD PLIIDIKUBUD

a) Kodumajapidamises kasutatava pliidikubu energiatõhususe klass määratakse vastavalt käesoleva lisa tabelis 2 esitatud näitaja väärtustele. Kodumajapidamises kasutatava pliidikubu energiatõhususindeks (EEIhood) määratakse II lisa punkti 2.1 kohaselt.Tabel 2

Kodumajapidamises kasutatavate pliidikubude energiatõhususe klassid

Energiatõhususe klass

Energiatõhususindeks (EEIhood)

Märgis 1

Märgis 2

Märgis 3

Märgis 4

A+++ (kõige tõhusam)

 

 

 

EEIhood < 30

A++

 

 

EEIhood < 37

30 ≤ EEIhood < 37

A+

 

EEIhood < 45

37 ≤ EEIhood < 45

37 ≤ EEIhood < 45

A

EEIhood < 55

45 ≤ EEIhood < 55

45 ≤ EEIhood < 55

45 ≤ EEIhood < 55

B

55 ≤ EEIhood < 70

55 ≤ EEIhood < 70

55 ≤ EEIhood < 70

55 ≤ EEIhood < 70

C

70 ≤ EEIhood < 85

70 ≤ EEIhood < 85

70 ≤ EEIhood < 85

70 ≤ EEIhood < 85

D

85 ≤ EEIhood < 100

85 ≤ EEIhood < 100

85 ≤ EEIhood < 100

EEIhood ≥ 85

E

100 ≤ EEIhood < 110

100 ≤ EEIhood < 110

EEIhood ≥ 100

 

F

110 ≤ EEIhood < 120

EEIhood ≥ 110

 

 

G (kõige ebatõhusam)

EEIhood ≥ 120

 

 

 

b) Kodumajapidamises kasutatava pliidikubu äratõmbetõhususe klass määratakse vastavalt asjaomase seadme äratõmbetõhususele FDEhood , nagu on näidatud tabelis 3. Kodumajapidamises kasutatava pliidikubu äratõmbetõhusus määratakse II lisa punkti 2.2 kohaselt.Tabel 3

Kodumajapidamises kasutatavate pliidikubude äratõmbetõhususe klassid

Äratõmbetõhususe klass

Äratõmbetõhusus FDEhood

A (kõige tõhusam)

FDEhood > 28

B

23 < FDEhood ≤ 28

C

18 < FDEhood ≤ 23

D

13 < FDEhood ≤ 18

E

8 < FDEhood ≤ 13

F

4 < FDEhood ≤ 8

G (kõige ebatõhusam)

FDEhood ≤ 4

c) Kodumajapidamises kasutatava pliidikubu pindalaühiku valgusviljakuse klass määratakse vastavalt asjaomase seadme pindalaühiku valgusviljakusele LEhood , nagu on näidatud tabelis 4. Kodumajapidamises kasutatavate pliidikubu pindalaühiku valgusviljakus määratakse II lisa punkti 2.3 kohaselt.Tabel 4

Kodumajapidamises kasutatavate pliidikubude pindalaühiku valgusviljakuse klassid

Pindalaühiku valgusviljakuse klass

Pindalaühiku valgusviljakus LEhood

A (kõige tõhusam)

LEhood > 28

B

20 < LEhood ≤ 28

C

16 < LEhood ≤ 20

D

12 < LEhood ≤ 16

E

8 < LEhood ≤ 12

F

4 < LEhood ≤ 8

G (kõige ebatõhusam)

LEhood ≤ 4

d) Kodumajapidamises kasutatava pliidikubu rasva eraldamise tõhususe klass määratakse vastavalt asjaomase seadme rasva eraldamise tõhususele GFEhood , nagu on näidatud tabelis 5. Kodumajapidamises kasutatava pliidikubu rasva eraldamise tõhusus määratakse II lisa punkti 2.4 kohaselt.Tabel 5

Kodumajapidamises kasutatavate pliidikubude rasva eraldamise tõhususe klassid

Rasva eraldamise tõhususe klass

Rasva eraldamise tõhusus [%]

A (kõige tõhusam)

GFEhood > 95

B

85 < GFEhood ≤ 95

C

75 < GFEhood ≤ 85

D

65 < GFEhood ≤ 75

E

55 < GFEhood ≤ 65

F

45 < GFEhood ≤ 55

G (kõige ebatõhusam)

GFEhood ≤ 45
II LISA

Mõõtmised ja arvutused

Käesoleva määruse nõuete täitmisel ja täitmise kontrollimisel kasutatakse mõõtmiseks ja arvutusteks usaldusväärseid, täpseid ja korratavaid menetlusi, mille puhul võetakse arvesse üldtunnustatud ajakohaseid arvutus- ja mõõtmismeetodeid, sealhulgas ühtlustatud standardeid, mille viitenumbrid on sel eesmärgil avaldatud Euroopa Liidu Teatajas. Meetodid peavad olema kooskõlas käesolevas lisas esitatud tehniliste mõistete, tingimuste, valemite ja näitajatega.

1.   KODUMAJAPIDAMISES KASUTATAVAD KÜPSETUSAHJUD

Kodumajapidamises kasutatava küpsetusahju sisekambri energiatarbimist mõõdetakse ühe standardse tsükli kestel tavaseisundis ja töötava tiivikuga seisundis, kui see on võimalik, kasutades kuumutamiseks veega immutatud standardset koormust. Kontrollitakse, et küpsetusahju sisekambri temperatuur saavutaks katsetsükli jooksul küpsetusahju termostaadiga seadistatud ja/või küpsetusahju näidikul kuvatud temperatuuri. Arvutustes tuleb kasutada tsükli energiatarbimist, mis vastab parimale tööolukorrale (kas tavaseisund või töötava tiivikuga seisund).

Sisekambri energiatõhususe indeks (EEIcavity ) arvutatakse kodumajapidamises kasutatava küpsetusahju iga sisekambri jaoks, kasutades järgmisi valemeid:

kodumajapidamises kasutatava elektriküpsetusahju jaoks:

image

image

[kWh]

kodumajapidamises kasutatava gaasiküpsetusahju jaoks:

image

image

[MJ]

Siin:

  EEIcavity on kodumajapidamises kasutatava küpsetusahju ühe sisekambri energiatõhususe indeks [%], ümardatud ühe kümnendkohani;

  SECelectric cavity on standardne energia (elektrienergia) [kWh] kahe kümnendkoha täpsusega, mis tarbitakse, et kuumutada standardset koormust kodumajapidamises kasutatava elektriküpsetusahju sisekambris ühe tsükli kestel;

  SECgas cavity on standardne energia [MJ] kahe kümnendkoha täpsusega, mis tarbitakse, et kuumutada standardset koormust kodumajapidamises kasutatava gaasiküpsetusahju sisekambris ühe tsükli kestel;

  V on kodumajapidamises kasutatava küpsetusahju sisekambri maht [l], ümardatud täisarvuni;

  ECelectric cavity on energia [kWh] kahe kümnendkoha täpsusega, mis tarbitakse, et kuumutada standardset koormust kodumajapidamises kasutatava elektriküpsetusahju sisekambris ühe tsükli kestel;

  ECgas cavity on energia [MJ] kahe kümnendkoha täpsusega, mis tarbitakse, et kuumutada standardset koormust kodumajapidamises kasutatava gaasiküpsetusahju sisekambris ühe tsükli kestel.

2.   KODUMAJAPIDAMISES KASUTATAVAD PLIIDIKUBUD

2.1.    Energiatõhususindeksi (EEIhood ) arvutamine

Energiatõhususindeks (EEIhood ) arvutatakse järgmiselt:

image

ja ümardatakse ühe kümnendkohani.

Siin:

  SAEChood on kodumajapidamises kasutatava pliidikubu aastane standardne energiatarbimine [kWh/a], ümardatud ühe kümnendkohani;

  AEChood on kodumajapidamises kasutatava pliidikubu aastane energiatarbimine [kWh/a], ümardatud ühe kümnendkohani.

Kodumajapidamises kasutatava pliidikubu aastane standardne energiatarbimine (SAEChood ) arvutatakse järgmise valemi järgi:

image

Siin:

  WBEP on kodumajapidamises kasutatava pliidikubu elektriline sisendvõimsus [W] suurima tõhususega tööolukorras, ümardatud ühe kümnendkohani;

  WL on toiduvalmistamise pinna kohal paikneva kodumajapidamises kasutatava pliidikubu valgusallika elektriline nimisisendvõimsus [W], ümardatud ühe kümnendkohani.

Kodumajapidamises kasutatava pliidikubu aastane energiatarbimine (AEChood ) arvutatakse järgmise valemi järgi:

i) täisautomaatse pliidikubu jaoks:

▼C1

image

ii) kõikide teiste kodumajapidamises kasutatavate pliidikubude jaoks:

image

Siin:

  tL on keskmine valgustuse kestus päevas [min] (tL = 120);

  tH on keskmine kodumajapidamises kasutatava pliidikubu töötamisaeg päevas [min] (tH = 60);

  Po on kodumajapidamises kasutatava pliidikubu elektrisisendvõimsus väljalülitatud seisundis [W], ümardatud kahe kümnendkohani;

  Ps on kodumajapidamises kasutatava pliidikubu elektrisisendvõimsus ooteseisundis [W], ümardatud kahe kümnendkohani;

  f on ajaline kasvutegur, mis arvutatakse järgmise valemi järgi ja ümardatakse ühe kümnendkohani:

 
image

2.2.    Suurima äratõmbetõhususe (FDEhood) arvutamine

Suurima tõhususega tööolukorrale vastav äratõmbetõhusus (FDEhood ) arvutatakse järgmise valemi järgi ja ümardatakse ühe kümnendkohani:

image

Siin:

  QBEP on kodumajapidamises kasutatava pliidikubu suurima tõhususega tööolukorrale vastav voolukiirus [m3/h], ümardatud ühe kümnendkohani;

  PBEP on kodumajapidamises kasutatava pliidikubu suurima tõhususega tööolukorrale vastav staatiline rõhkude vahe [Pa], ümardatud täisarvuni;

  WBEP on kodumajapidamises kasutatava pliidikubu elektriline sisendvõimsus [W] suurima tõhususega tööolukorras, ümardatud ühe kümnendkohani.

2.3.    Pindalaühiku valgusviljakuse (LEhood) arvutamine

Kodumajapidamises kasutatava pliidikubu pindalaühiku valgusviljakus (LEhood) on keskmise valgustatuse ja valgusallika elektrilise nimivõimsuse suhe. Seda väljendatakse ühikutes lux/W ja ümardatakse täisarvuni:

image

Siin:

  Emiddle on valgusallika tekitatud keskmine valgustatus toiduvalmistamise pinnal [lux], mõõdetud standardtingimustel ja ümardatud täisarvuni;

  WL on toiduvalmistamise pinna kohal paikneva kodumajapidamises kasutatava pliidikubu valgusallika elektriline nimisisendvõimsus [W], ümardatud ühe kümnendkohani.

2.4.    Rasva filtreerimise tõhususe (GFEhood) arvutamine

Kodumajapidamises kasutatava pliidikubu rasva filtreerimise tõhusus (GFEhood) kujutab endast pliidikubu rasvafiltritesse kogutud rasva suhtelist kogust. Seda arvutatakse järgmise valemi järgi ja ümardatakse ühe kümnendkohani

image

Kus:

  wg on rasvafiltris ja kõikides eemaldatavates katetes leiduva rasva mass [g], ümardatud ühe kümnendkohani;

  wr on pliidikubu õhuteedes leiduva rasva mass [g], ümardatud ühe kümnendkohani;

  wt on pliidikubu täiendavas rasvafiltris, nn absoluutses filtris leiduva rasva mass [g], ümardatud ühe kümnendkohani;

2.5.    Müra

Kodumajapidamises kasutatava pliidikubu tekitatud müra [dB] mõõdetakse kui tavakasutuse kõige võimsama tööseisundi korral õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsust (nn kaalutud keskmine – LWA ), mis on ümardatud täisarvuni.
III LISA

Märgis

1.   KODUMAJAPIDAMISES KASUTATAVATE KÜPSETUSAHJUDE MÄRGIS

1.1.    Kodumajapidamises kasutatavad elektriküpsetusahjud

1.1.1.    Kodumajapidamises kasutatava elektriküpsetusahju sisekambri märgis

image

1.1.2.    Kodumajapidamises kasutatava elektriküpsetusahju märgisel esitatav teave

Märgisel esitatakse järgmine teave:

I. tarnija nimi või kaubamärk;

II. tarnija mudelitähis, mis tavaliselt on tärkidest kood, mis eristab teatavat kodumajapidamises kasutatavat küpsetusahju mudelit muudest sama kaubamärgiga või sama tarnija nimega mudelitest;

III. kodumajapidamises kasutatava küpsetusahju energiaallikas;

IV. sisekambri energiatõhususe klass, mis on määratud kindlaks I lisa kohaselt; seadme energiatõhususe klassi tähistava tähega noole ots paigutatakse asjakohasele energiatõhususe klassile vastava noolega samale kõrgusele;

V. sisekambri kasutatav ruumala liitrites, ümardatud täisarvuni;

VI. tsüklis sisekambri kuumutamiseks tarbitav elektrienergia [kWh/tsükkel] (ECelectric cavity) (kas tavaseisundis või töötava tiivikuga seisundis, kui see on kättesaadav), määratud katseliselt standardse koormuse korral ja ümardatud kahe kümnendkohani.

1.1.3.    Kodumajapidamises kasutatava elektriküpsetusahju märgise kujundus

Kodumajapidamises kasutatava elektriküpsetusahju sisekambri märgise kujundus vastab järgmisele joonisele:

image

Siin:

i) märgise laius on vähemalt 85 mm ja kõrgus 170 mm. Kui märgis trükitakse suuremas formaadis, peab selle kujunduse mõõtude suhe jääma samaks kui eespool esitatud kirjelduses;

ii) taust on valge;

iii) neljavärvitükk (CMYK: tsüaansinine, magentapunane, kollane ja must) vastavalt järgmisele näidisele: 00-70-X-00: 0 % tsüaansinist, 70 % magentapunast, 100 % kollast, 0 % musta;

iv) märgis peab vastama kõikidele järgmistele tingimustele (numbrid viitavad eespool olevale joonisele):

image   Äärejoon: 4 pt, värvus: 100 % tsüaansinist, ümarad nurgad: 3 mm.

image   ELi logo värvused: X-80–00-00 ja 00–00-X-00.

image   Energialogo: värvus: X-00–00-00; piktogramm vastavalt näidisele: ELilogo + energiamärgis: laius: 70 mm, kõrgus: 14 mm.

image   Logode all olev joon: 1,5 pt, värvus: 100 % tsüaansinist; pikkus: 70 mm.

image   Energiaklasside astmestik:

  nool: kõrgus: 5,5 mm, vahe: 1 mm; värvused:

 

kõrgeim klass: X-00-X-00;

teine klass: 70–00-X-00,

kolmas klass: 30–00-X-00,

neljas klass: 00–00-X-00,

viies klass: 00–30-X-00,

kuues klass: 00–70-X-00,

viimane klass: 00-X-X-00.

  Tekst: poolpaks Calibri 18 pt, valged suurtähed; „+”-sümbolid: poolpaks Calibri 12 pt, valged, ühel real.

image   Energiatõhususe klass

  nool: laius: 20 mm, kõrgus: 10 mm, 100 % musta;

  tekst: poolpaks Calibri 24 pt, valged suurtähed; „+”-sümbolid: poolpaks Calibri 18 pt, valged, joondatud ühte ritta.

image   Tsüklis tarbitav energia

  Äärejoon: 1,5 pt, värvus: 100 % tsüaansinist, ümarad nurgad: 3 mm.

  Väärtus: poolpaks Calibri 19 pt, 100 % musta ja tavaline Calibri 10 pt, 100 % musta.

image   Maht

  Äärejoon: 1,5 pt, värvus: 100 % tsüaansinist, ümarad nurgad: 3 mm.

  Väärtus: poolpaks Calibri 20 pt, 100 % musta ja tavaline Calibri 10 pt, 100 % musta.

image   Tärn: tavaline Calibri 6 pt, 100 % musta.

image   Määruse number: poolpaks Calibri 10 pt, 100 % musta.

image   Tarnija nimi või kaubamärk

image   Tarnija mudelitähis

image  Tarnija nimi või kaubamärk ja mudelitähis peavad mahtuma alale suurusega 70 × 13 mm.

1.2.    Kodumajapidamises kasutatavad gaasiküpsetusahjud

1.2.1.    Kodumajapidamises kasutatava gaasiküpsetusahju sisekambri märgis

image

1.2.2.    Teave märgisel

Märgisel esitatakse järgmine teave.

I. Tarnija nimi või kaubamärk;

II. tarnija mudelitähis, mis tavaliselt on tärkidest kood, mis eristab teatavat kodumajapidamises kasutatavat küpsetusahju mudelit muudest sama kaubamärgiga või sama tarnija nimega mudelitest;

III. kodumajapidamises kasutatava küpsetusahju energiaallikas;

IV. sisekambri energiatõhususe klass, mis on määratud kindlaks I lisa kohaselt; seadme energiatõhususe klassi tähistava tähega noole ots paigutatakse asjakohasele energiatõhususe klassile vastava noolega samale kõrgusele;

V. sisekambri kasutatav ruumala liitrites, ümardatud täisarvuni;

VI. tsüklis sisekambri kuumutamiseks tarbitav gaasienergia [MJ/tsükkel ja kWh/tsükkel] ( 2 ) (ECgas cavity ) (kas tavaseisundis või töötava tiivikuga seisundis, kui see on kättesaadav), määratud katseliselt standardse koormuse korral ja ümardatud kahe kümnendkohani.

1.2.3.    Kodumajapidamises kasutatava gaasiküpsetusahju märgise kujundus

Kodumajapidamises kasutatava gaasiküpsetusahju sisekambri märgise kujundus vastab järgmisele joonisele:

image

Siin:

i) märgise laius on vähemalt 85 mm ja kõrgus 170 mm. Kui märgis trükitakse suuremas formaadis, peab selle kujunduse mõõtude suhe jääma samaks kui eespool esitatud kirjelduses;

ii) taust on valge;

iii) neljavärvitükk (CMYK: tsüaansinine, magentapunane, kollane ja must) vastavalt järgmisele näidisele: 00–70-X-00: 0 % tsüaansinist, 70 % magentapunast, 100 % kollast, 0 % musta;

iv) märgis peab vastama kõikidele järgmistele tingimustele (numbrid viitavad eespool olevale joonisele):

image   Äärejoon: 4 pt, värvus: 100 % tsüaansinist, ümarad nurgad: 3 mm.

image   ELi logo värvused: X-80–00-00 ja 00–00-X-00.

image   Energialogo: värvus: X-00–00-00; piktogramm vastavalt näidisele: ELi logo + energiamärgis: laius: 70 mm, kõrgus: 14 mm.

image   Logode all olev joon: 1,5 pt, värvus: 100 % tsüaansinist; pikkus: 70 mm.

image   Energiaklasside astmestik

  nool: kõrgus: 5,5 mm, vahe: 1 mm, värvused:

 

kõrgeim klass: X-00-X-00,

teine klass: 70–00-X-00,

kolmas klass: 30–00-X-00,

neljas klass: 00–00-X-00,

viies klass: 00–30-X-00,

kuues klass: 00–70-X-00,

viimane klass: 00-X-X-00.

  Tekst: poolpaks Calibri 18 pt, valged suurtähed; „+”-sümbolid: poolpaks Calibri 12 pt, valged, joondatud ühte ritta.

image   Energiatõhususe klass

  nool: laius: 20 mm, kõrgus: 10 mm, 100 % musta;

  tekst: poolpaks Calibri 24 pt, valged suurtähed; „+”-sümbolid: poolpaks Calibri 18 pt, valged, joondatud ühte ritta.

image   Tsüklis tarbitav energia

  Äärejoon: 1,5 pt, värvus: 100 % tsüaansinist, ümarad nurgad: 3 mm.

  Väärtus: poolpaks Calibri 19 pt, 100 % musta ja tavaline Calibri 10 pt, 100 % musta.

image   Maht

  Äärejoon: 1,5 pt, värvus: 100 % tsüaansinist, ümarad nurgad: 3 mm.

  Väärtus: poolpaks Calibri 20 pt, 100 % musta ja tavaline Calibri 10 pt, 100 % musta.

image   Tärn: tavaline Calibri 6 pt, 100 % musta.

image   Määruse number: poolpaks Calibri 10 pt, 100 % musta.

image   Tarnija nimi või kaubamärk

image   Tarnija mudelitähis

image  Tarnija nimi või kaubamärk ja mudelitähis peavad mahtuma alale suurusega 70 × 13 mm.

2.   KODUMAJAPIDAMISES KASUTATAVA PLIIDIKUBU MÄRGIS

2.1.    Märgise formaat

2.1.1.    Kodumajapidamises kasutatavad pliidikubud, mis on klassifitseeritud klassidesse A kuni G (märgis 1)

image

2.1.2.    Kodumajapidamises kasutatavad pliidikubud, mis on klassifitseeritud klassidesse A+ kuni F (märgis 2)

image

2.1.3.    Kodumajapidamises kasutatavad pliidikubud, mis on klassifitseeritud klassidesse A++ kuni E (märgis 3)

image

2.1.4.    Kodumajapidamises kasutatavad pliidikubud, mis on klassifitseeritud klassidesse A+++ kuni D (märgis 4)

image

2.2.    Teave kodumajapidamises kasutatava pliidikubu märgisel

Märgisel esitatakse järgmine teave.

I. Tarnija nimi või kaubamärk;

II. tarnija mudelitähis, mis tavaliselt on tärkidest kood, mis eristab teatavat kodumajapidamises kasutatavat pliidikubu mudelit muudest sama kaubamärgiga või sama tarnija nimega mudelitest;

III. kodumajapidamises kasutatava pliidikubu energiatõhususe klass, mis on määratud kindlaks I lisa kohaselt; seadme energiatõhususe klassi tähistava noole ots paigutatakse asjakohasele energiatõhususe klassile vastava noolega samale kõrgusele;

IV. aastas tarbitav energia (AEChood) [kWh], mis on arvutatud II lisa kohaselt, ümardatud täisarvuni;

V. äratõmbetõhususe klass, mis on määratud I lisa kohaselt;

VI. pindalaühiku valgusviljakuse klass, mis on määratud I lisa kohaselt;

VII. rasva filtrimise tõhususe klass, mis on määratud I lisa kohaselt;

VIII. müravõimsustase, mis on määratud II lisa punkti 2 alapunkti 5 kohaselt, ümardatud täisarvuni.

2.3.    Kodumajapidamises kasutatava pliidikubu märgise kujundus

Märgise kujundus vastab järgmisele joonisele:

image

Siin:

i) märgise laius on vähemalt 60 mm ja kõrgus 120 mm. Kui märgis trükitakse suuremas formaadis, peab selle kujunduse mõõtude suhe jääma samaks kui eespool esitatud kirjelduses;

ii) taust on valge;

iii) neljavärvitükk (CMYK: tsüaansinine, magentapunane, kollane ja must) vastavalt järgmisele näidisele: 00–70-X-00: 0 % tsüaansinist, 70 % magentapunast, 100 % kollast, 0 % musta;

iv) märgis peab vastama kõikidele järgmistele tingimustele (numbrid viitavad eespool olevale joonisele):

image   Äärejoon: 3 pt, värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 2 mm.

image   ELi logo: värvused: X-80–00-00 ja 00–00-X-00.

image   Energialogo: värvus: X-00–00-00. Piktogramm vastavalt näidisele: ELi logo + energiamärgis: laius: 51 mm, kõrgus: 10 mm.

image   Logode all olev joon: 1 pt, värvus: 100 % tsüaansinist, pikkus: 51 mm.

image   Energiaklasside astmestik

  nool: kõrgus: 4 mm, vahe: 0,75 mm, värvused:

 

kõrgeim klass: X-00-X-00;

teine klass: 70–00-X-00,

kolmas klass: 30–00-X-00,

neljas klass: 00–00-X-00,

viies klass: 00–30-X-00,

kuues klass: 00–70-X-00,

viimane klass: 00-X-X-00.

  tekst: poolpaks Calibri 10 pt, valged suurtähed; „+”-sümbolid: poolpaks Calibri 7 pt, valged, joondatud ühte ritta.

image   Energiatõhususe klass

  nool: laius: 15 mm, kõrgus: 8 mm, 100 % musta.

  tekst: poolpaks Calibri 17 pt, valged suurtähed; „+”-sümbolid: poolpaks Calibri 12 pt, valged, joondatud ühte ritta.

image   Aastane energiatarbimine

  Äärejoon: 1 pt, värvus: 100 % tsüaansinist, ümarad nurgad: 2,5 mm.

  Väärtus: poolpaks Calibri 21 pt, 100 % musta ja tavaline Calibri 8 pt, 100 % musta.

image   Äratõmbetõhusus

 Piktogramm vastavalt näidisele

  Äärejoon: 1 pt, värvus: 100 % tsüaansinist, ümarad nurgad: 2,5 mm.

  Väärtus: tavaline Calibri 6 pt, 100 % musta ja poolpaks Calibri 11,5 pt, 100 % musta.

image   Pindalaühiku valgusviljakus

  Piktogramm vastavalt näidisele

  Äärejoon: 1 pt, värvus: 100 % tsüaansinist, ümarad nurgad: 2,5 mm.

  Väärtus: tavaline Calibri 6 pt, 100 % musta ja poolpaks Calibri 11,5 pt, 100 % musta.

image   Rasva filtrimise tõhusus

  Piktogramm vastavalt näidisele

  Äärejoon: 1 pt, värvus: 100 % tsüaansinist, ümarad nurgad: 2,5 mm.

  Väärtus: tavaline Calibri 10 pt, 100 % musta ja poolpaks Calibri 14 pt, 100 % musta.

image   Müratase

  Piktogramm vastavalt näidisele

  Äärejoon: 1 pt, värvus: 100 % tsüaansinist, ümarad nurgad: 2,5 mm.

  Väärtus: tavaline Calibri 6 pt, 100 % musta ja poolpaks Calibri 11,5 pt, 100 % musta.

image   Määruse number: poolpaks Calibri 8 pt, 100 % musta.

image   Tarnija nimi või kaubamärk

image   Tarnija mudelitähis

image  Tarnija nimi või kaubamärk ja mudelitähis peavad mahtuma alale suurusega 51 × 9 mm.
IV LISA

Tootekirjeldus

A.   KODUMAJAPIDAMISES KASUTATAVATE KÜPSETUSAHJUDE TOOTEKIRJELDUS

1. Artikli 3 lõike 1 punkti a alapunkti ii kohane kodumajapidamises kasutatava küpsetusahju tootekirjeldus tuleb esitada toote voldikus või muus toote juures olevas materjalis ning tuleb koostada nii ja sellises järjekorras, nagu on sätestatud allpool:

a) tarnija nimi või kaubamärk;

b) tarnija mudelitähis, mis tavaliselt on tärkidest kood, mis eristab teatavat kodumajapidamises kasutatavat küpsetusahju mudelit muudest sama kaubamärgiga või sama tarnija nimega küpsetusahju mudelitest ning mudelitest, millel on teistsugused avaldatud näitajate väärtused kodumajapidamises kasutatavate küpsetusahjude märgisel esitatavate näitajate kohta (III lisa, punkt 1);

c) mudeli iga sisekambri energiatõhususindeks (EEIcavity), mis on arvutatud II lisa punkti 1 järgi ja ümardatud ühe kümnendkohani; avaldatud energiatõhususindeks ei tohi ületada V lisa tehnilistes dokumentides osutatud indeksi väärtust;

d) mudeli iga sisekambri energiatõhususe klass vastavalt I lisa tabeli 1 määratlusele; avaldatud energiatõhususe klass ei tohi ületada V lisa tehnilistes dokumentides osutatud klassi;

e) iga sisekambri tsükli kestel tarbitav energia, kui võimalik, kas tavaseisundis või töötava tiivikuga seisundis (elektri- ja gaasiahjude kohta mõõdetud energia avaldatakse kWh-des ja gaasiahjude puhul MJ-des, ümardatud kahe kümnendkohani; avaldatud väärtus ei tohi olla väiksem V lisa tehnilistes dokumentides osutatud väärtusest;

f) sisekambrite arv; iga sisekambri soojusallikas (soojusallikad); iga sisekambri maht.

2. Kui mudelile on antud ELi ökomärgis vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määrusele (EÜ) nr 66/2010, ( 3 ) võib lisada selle koopia, ilma et sellega piirataks ühenduse ökomärgise süsteemiga ettenähtud nõuete kohaldamist.

3. Üks tootekirjeldus võib hõlmata mitut sama tarnija kodumajapidamises kasutatava küpsetusahju mudelit.

4. Tootekirjelduses sisalduva teabe võib esitada sisekambri märgise koopiana värviliselt või mustvalgena. Sel juhul tuleb esitada ka punktis 1 loetletud teave, mida ei ole märgisel esitatud.

B.   KODUMAJAPIDAMISES KASUTATAVA PLIIDIKUBU MÄRGIS

1. Artikli 3 lõike 1 punkti b alapunkti ii kohane kodumajapidamises kasutatava pliidikubu tootekirjeldus tuleb esitada toote voldikus või muus toote juures olevas materjalis ning tuleb koostada nii ja sellises järjekorras, nagu sätestatud allpool:

a) tarnija nimi või kaubamärk;

b) tarnija mudelitähis, mis tavaliselt on tärkidest kood, mis eristab teatavat kodumajapidamises kasutatavat pliidikubu mudelit muudest sama kaubamärgiga või sama tarnija nimega pliidikubu mudelitest ning mudelitest, millel on teistsugused avaldatud väärtused näitajate kohta, mis esitatakse kodumajapidamises kasutatavate pliidikubude märgisel (III lisa, punkt 2);

c) aastas tarbitav energia (AEChood), mis arvutatakse II lisa punkti 2 järgi [kWh/a] ja ümardatakse ühe kümnendkohani; avaldatud väärtus ei tohi olla väiksem V lisa tehnilistes dokumentides osutatud väärtusest;

d) energiatõhususe klass, nagu on määratletud I lisa tabelis 2; avaldatud energiatõhususe klass ei tohi ületada V lisa tehnilistes dokumentides osutatud klassi;

e) äratõmbetõhusus (FDEhood), mis arvutatakse II lisa punkti 2 järgi ja ümardatakse ühe kümnendkohani; avaldatud väärtus ei tohi olla suurem V lisa tehnilistes dokumentides osutatud väärtusest;

f) äratõmbetõhususe klass, nagu on määratletud I lisa tabelis 3; avaldatud klass ei tohi ületada V lisa tehnilistes dokumentides osutatud klassi;

g) pindalaühiku valgusviljakus (LEhood), mis arvutatakse II lisa punkti 2 järgi [lux/Watt] ja ümardatakse ühe kümnendkohani; avaldatud väärtus ei tohi olla suurem V lisa tehnilistes dokumentides osutatud väärtusest;

h) pindalaühiku valgusviljakuse klass, nagu on määratletud I lisa tabelis 4; avaldatud klass ei tohi ületada V lisa tehnilistes dokumentides osutatud klassi;

i) rasva filtrimise tõhusus (LEhood), mis arvutatakse II lisa punkti 2 järgi [%] ja ümardatakse ühe kümnendkohani; avaldatud väärtus ei tohi olla suurem V lisa tehnilistes dokumentides osutatud väärtusest;

j) rasva filtrimise tõhususe klass, nagu on määratletud I lisa tabelis 5; avaldatud klass ei tohi ületada V lisa tehnilistes dokumentides osutatud klassi;

k) õhu vooluhulk [m3/h], ümardatud täisarvuni, suurimal ja väikseimal kiirusel tavaseisundis, välja arvatud võimendatud seisund; avaldatud väärtused ei tohi olla suuremad V lisa tehnilistes dokumentides osutatud väärtustest;

l) kui on kättesaadav, siis õhu vooluhulk [m3/h] võimendatud seisundis, ümardatud täisarvuni; avaldatud väärtus ei tohi olla suurem V lisa tehnilistes dokumentides osutatud väärtusest;

m) õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase [dB], ümardatud täisarvuni, määratud suurimal ja väikseimal kiirusel tavaseisundis; avaldatud väärtus ei tohi olla väiksem V lisa tehnilistes dokumentides osutatud väärtusest;

n) õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase [dB], ümardatud täisarvuni, määratud suurimal ja väikseimal kiirusel võimendatud seisundis, kui see on olemas; avaldatud väärtus ei tohi olla väiksem V lisa tehnilistes dokumentides osutatud väärtusest;

o) kui on kohaldatav, väljalülitatud seisundis tarbitav võimsus Po [W], ümardatud kahe kümnendkohani; avaldatud väärtus ei tohi olla väiksem V lisa tehnilistes dokumentides osutatud väärtusest;

p) kui on kohaldatav, ooteseisundis tarbitav võimsus Ps [W], ümardatud kahe kümnendkohani; avaldatud väärtus ei tohi olla väiksem V lisa tehnilistes dokumentides osutatud väärtusest.

2. Üks tootekirjeldus võib hõlmata mitut sama tarnija pliidikubu mudelit.

3. Tootekirjelduses sisalduva teabe võib esitada märgise koopiana värviliselt või mustvalgena. Sel juhul tuleb esitada ka punktis 1 loetletud teave, mida ei ole märgisel esitatud.
V LISA

Tehnilised dokumendid

A.   KODUMAJAPIDAMISES KASUTATAVA KÜPSETUSAHJU TEHNILISED DOKUMENDID

1. Artikli 3 lõike 1 punkti a alapunktis iii osutatud tehnilised dokumendid sisaldavad järgmist:

a) tarnija nimi ja aadress;

b) seadme mudeli üldine kirjeldus, mis on piisav, et seadet üheselt ja lihtsalt määrata, sealhulgas tarnija mudelitähis (see on tavaliselt tärkidest kood), mis eristab teatavat kodumajapidamises kasutatava küpsetusahju mudelit muudest sama kaubamärgiga või sama tarnija nimega mudelitest ning mudelitest, millel on kodumajapidamises kasutatava küpsetusahju märgisel esitatavate näitajate kohta teistsugused avaldatud väärtused (III lisa punkt 1);

c) järgmised tehnilised näitajad:

i) sisekambrite arv; iga sisekambri maht; iga sisekambri soojusallikas (soojusallikad); iga sisekambri kuumutamise viis(id) (kas tavaseisundis ja/või töötava tiivikuga seisundis);

ii) iga sisekambri tsüklis tarbitav energia nii tavaseisundis kui ka töötava tiivikuga seisundis, kui see on olemas, elektri- ja gaasiküpsetusahjude mõõdetud tarbitav energia avaldatakse kWh-des ja gaasiküpsetusahjude puhul MJ-des, ümardatud kahe kümnendkohani;

iii) kodumajapidamises kasutatava küpsetusahju iga sisekambri energiatõhususindeks (EEIcavity), mis on arvutatud II lisa punkti 1 järgi ja ümardatud ühe kümnendkohani;

iv) kodumajapidamises kasutatava küpsetusahju mudeli iga sisekambri energiatõhususe klass vastavalt I lisa tabeli 1 määratlusele;

d) II lisa kohaselt tehtud arvutuste koopia ja arvutuste tulemused;

e) vajaduse korral viited kohaldatud ühtlustatud standarditele;

f) vajaduse korral muud kasutatud tehnilised standardid ja spetsifikatsioonid;

g) selle isiku andmed ja allkiri, kellel on õigus tarnija nimel alla kirjutada.

2. Tarnijad võivad eespool esitatud loetelu lõppu lisada täiendavat teavet.

B.   KODUMAJAPIDAMISES KASUTATAVA PLIIDIKUBU TEHNILISED DOKUMENDID

1. Artikli 3 lõike 1 punkti b alapunktis iii osutatud tehnilised dokumendid sisaldavad järgmist:

a) tarnija nimi ja aadress;

b) seadme mudeli üldine kirjeldus, mis on piisav, et seadet üheselt ja lihtsalt määrata, sealhulgas tarnija mudelitähis (see on tavaliselt tärkidest kood), mis eristab teatavat kodumajapidamises kasutatava pliidikubu mudelit muudest sama kaubamärgiga või sama tarnija nimega mudelitest ning mudelitest, millel on kodumajapidamises kasutatava pliidikubu märgisel esitatavate näitajate kohta teistsugused avaldatud väärtused (III lisa punkt 2);

c) järgmised tehnilised näitajad:

1) II lisa punkti 2 järgi arvutatav energiatõhususindeks (EEIhood), mis ümardatakse ühe kümnendkohani;

2) energiatõhususe klass, nagu on määratletud I lisa tabelis 2;

3) II lisa punkti 2 järgi arvutatud aastas tarbitav energia (AEChood) [kWh/a], mis ümardatakse ühe kümnendkohani;

4) II lisa punkti 2 järgi arvutatud ajaline kasvutegur (f), mis ümardatakse ühe kümnendkohani;

5) II lisa punkti 2 järgi arvutatud äratõmbetõhusus (FDEhood), mis ümardatakse ühe kümnendkohani;

6) äratõmbetõhususe klass, nagu on määratletud I lisa tabelis 3;

7) kodumajapidamises kasutatava pliidikubu suurima tõhususega tööolukorrale vastav mõõdetud vooluhulk (QBEP ) [m3/h], ümardatud ühe kümnendkohani;

8) kodumajapidamises kasutatava pliidikubu suurima tõhususega tööolukorrale vastav mõõdetud staatiline rõhkude vahe (PBEP ) [Pa], ümardatud täisarvuni;

9) kodumajapidamises kasutatava pliidikubu mõõdetud elektriline sisendvõimsus WBEP [W] suurima tõhususega tööolukorras, ümardatud ühe kümnendkohani;

10) valgusallika tekitatud keskmine valgustatus toiduvalmistamise pinnal (Emiddle ) [lux], mis on ümardatud täisarvuni;

11) toiduvalmistamispinda valgustava valgusallika nimivõimsus (WL ) [lux], ümardatud täisarvuni;

12) II lisa punkti 2 järgi arvutatud pindalaühiku valgusviljakuse (LEhood) mõõdetud väärtus [lux/W], ümardatud ühe kümnendkohani;

13) pindalaühiku valgusviljakuse klass, nagu on määratletud I lisa tabelis 4;

14) II lisa punkti 2 järgi arvutatud rasva filtrimise tõhususe (GFEhood) mõõdetud väärtus, ümardatud ühe kümnendkohani;

15) rasva filtrimise tõhususe klass, nagu on määratletud I lisa tabelis 5;

16) kui on kohaldatav, väljalülitatud seisundis tarbitav võimsus Po [W], ümardatud kahe kümnendkohani;

17) kui on kohaldatav, ooteseisundis tarbitav võimsus Ps [W], ümardatud kahe kümnendkohani;

18) õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase [dB], ümardatud täisarvuni, määratud väikseimal ja suurimal töökiirusel tavaseisundis;

19) õhus leviva müra A-kaalutud müravõimsustase [dB], ümardatud täisarvuni, määratud võimendatud seisundis, kui see on olemas;

20) kodumajapidamises kasutatava pliidikubu vooluhulk, määratud väikseimal ja suurimal töökiirusel tavaseisundis [m3/h], ümardatud ühe kümnendkohani;

21) kodumajapidamises kasutatava pliidikubu õhu vooluhulk [m3/h] võimendatud seisundis, kui see on olemas, ümardatud ühe kümnendkohani;

d) II lisa kohaselt tehtud arvutuste koopia ja arvutuste tulemused;

e) vajaduse korral viited kohaldatud ühtlustatud standarditele;

f) vajaduse korral muud kasutatud tehnilised standardid ja spetsifikatsioonid;

g) selle isiku andmed ja allkiri, kellel on õigus tarnija nimel alla kirjutada.

2. Tarnijad võivad eespool esitatud loetelu lõppu lisada täiendavat teavet.
VI LISA

Teave, mis tuleb esitada juhul, kui lõppkasutajad eeldatavasti ei näe toodet esitletuna mujal kui internetis

A.   KODUMAJAPIDAMISES KASUTATAVAD KÜPSETUSAHJUD

1. Artikli 4 lõike 1 punktis b osutatud teave tuleb esitada järgmises järjekorras:

a) tarnija nimi või kaubamärk;

b) tarnija mudelitähis, st selle kodumajapidamises kasutatava küpsetusahju mudeli tähis, mida iseloomustavad järgmised esitatavad näitajad:

c) mudeli iga sisekambri energiatõhususe klass vastavalt I lisa tabeli 1 määratlusele; avaldatud klass ei tohi ületada V lisas osutatud tehnilistes dokumentides esitatud klassi;

d) iga sisekambri tsüklis tarbitav energia nii tavaseisundis kui ka töötava tiivikuga seisundis, kui see on kättesaadav; elektri- ja gaasiküpsetusahjude mõõdetud tarbitav energia avaldatakse kWh-des ja gaasiküpsetusahjude puhul MJ-des, ümardatud kahe kümnendkohani; avaldatud väärtus ei tohi olla väiksem kui V lisas osutatud tehnilistes dokumentides esitatud väärtus;

e) sisekambrite arv; iga sisekambri soojusallikas (soojusallikad); iga sisekambri maht.

2. Kui esitatakse muid tootekirjelduses sisalduvaid andmeid, tuleb seda teha IV lisas sätestatud kujul ja järjekorras.

3. Kogu käesolevas lisas osutatud teave trükitakse või esitatakse loetava suuruse ja kirjatüübiga kirjas.

B.   KODUMAJAPIDAMISES KASUTATAVAD PLIIDIKUBUD

1. Artikli 4 lõike 2 punktis b osutatud teave tuleb esitada järgmises järjekorras:

a) tarnija nimi või kaubamärk;

b) tarnija mudelitähis, st selle kodumajapidamises kasutatava pliidikubu mudeli tähis, mida iseloomustavad järgmised esitatavad näitajad;

c) mudeli energiatõhususe klass, nagu on määratletud I lisa tabelis 2; avaldatud klass ei tohi ületada V lisas osutatud tehnilistes dokumentides esitatud klassi;

d) mudeli poolt aastas tarbitav energia [kWh], nagu määratletud II lisa punktis 2.1; avaldatud väärtus ei tohi olla väiksem V lisas osutatud tehnilistes dokumentides esitatud väärtusest;

e) mudeli äratõmbetõhususe klass, nagu on määratletud I lisa tabelis 3; avaldatud klass ei tohi ületada V lisas osutatud tehnilistes dokumentides esitatud klassi;

f) mudeli pindalaühiku valgusviljakuse klass, nagu on määratletud I lisa tabelis 4; avaldatud klass ei tohi ületada V lisas osutatud tehnilistes dokumentides esitatud klassi;

g) mudeli rasva filtrimise tõhususe klass, nagu on määratletud I lisa tabelis 5; avaldatud klass ei tohi ületada V lisas osutatud tehnilistes dokumentides esitatud klassi;

h) õhus leviva müra A-kaalutud keskmine müravõimsustase LWA [dB], ümardatud täisarvuni, määratud suurimal ja väikseimal töökiirusel tavaseisundis; avaldatud väärtus ei tohi olla väiksem V lisas osutatud tehnilistes dokumentides esitatud väärtusest.

2. Kui esitatakse muid tootekirjelduses sisalduvaid andmeid, tuleb seda teha IV lisas sätestatud kujul ja järjekorras.

3. Kogu käesolevas lisas osutatud teave trükitakse või esitatakse loetava suuruse ja kirjatüübiga kirjas.
VII LISA

Teave, mis tuleb esitada, kui seadet pakutakse interneti kaudu müügiks, rendiks või järelmaksuga müügiks

1. Käesoleva lisa punktides 2–5 kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

„näidik” – ekraan, sealhulgas puuteekraan või muud näitlikustamisvahendid, mida kasutatakse internetis leiduva teabe esitamiseks kasutajatele;

b)

„pesaaken” – aken, mille kaudu kujutis või andmekogum muutub kättesaadavaks muul kujutisel või andmekogumil tehtava hiireklõpsuga, hiirega ülerullimisega või puuteekraanil kujutise venitamisega;

c)

„puuteekraan” – selliste seadmete nagu tahvelarvuti ja nutitelefon puutetundlik ekraan;

d)

„alternatiivne tekst” – kujutise alternatiivina esitatav tekst, millega edastatakse teavet muus kui graafilises vormis; kasutatakse selliste näidikute puhul, millega ei saa kujutisi esitada, samuti kõnesünteesiseadme puhul juurdepääsu hõlbustava vahendina kõnesünteesirakenduste sisendina.

2. Tarnija poolt artikli 3 lõike 1 punkti a alapunkti vi või punkti b alapunkti vi kohaselt kättesaadavaks tehtud asjakohane märgis esitatakse näidikul toote hinna lähedal vastavalt artikli 3 lõikes 3 esitatud ajakavale. Küpsetusahjude puhul esitatakse iga sisekambri asjakohane märgis. Märgise suurus tagab märgise hea nähtavuse ja loetavuse ning märgis on III lisas esitatud mõõtudega proportsionaalne. Märgise võib esitada pesaakna kaudu, mille puhul peab märgisele juurdepääsuks kasutatav kujutis olema kooskõlas käesoleva lisa punktis 3 sätestatud nõuetega. Kui kasutatakse pesaakent, peab märgis ilmuma kujutisel tehtava esimese hiireklõpsu, hiirega ülerullimise või puuteekraanil kujutise venitamisega.

3. Kujutis, mille kaudu pääseb pesaaknas märgise juurde:

a) on kujult nool, mille värv vastab märgisega varustatud toote energiatõhususklassile;

b) sellel noolel on toote energiatõhususklassi tähis valgega ning sama suuruse ja kirjatüübiga kui hind ning

c) selle formaat on üks järgmisest kahest:image

image

4. Pesaakna korral esitatakse märgise kujutis järgmises järjekorras:

a) käesoleva lisa punktis 3 osutatud kujutis esitatakse ekraanil toote hinna lähedal;

b) kujutis on seotud märgisega;

c) märgis ilmub hiireklõpsu, hiirega ülerullimise või puuteekraanil kujutise venitamise järel;

d) märgis kuvatakse hüpikaknas, uuel vahelehel, uuel lehel või liitekuval;

e) märgise suurendamiseks puuteekraanil kasutatakse asjaomaseid puuteekraanil kasutatavaid käsklusi;

f) märgise kuvamine lõpeb pärast sulgemise käsklust või muud tavapärast sulgemisvõtet;

g) Kujutise alternatiivina kasutatav tekst, mis kuvatakse siis, märgist ei saa kuvada, sisaldab toote energiatõhususklassi, mis esitatakse sama suuruse ja kirjatüübiga kui hind.

5. Tarnija poolt artikli 3 lõike 1 punkti a alapunkti vii või punkti b alapunkti vii kohaselt kättesaadavaks tehtud asjakohane tootekirjeldus esitatakse näidikul toote hinna lähedal. Selle suurus tagab tootekirjelduse hea nähtavuse ja loetavuse. Tootekirjeldust võib kuvada pesaaknas ning sellisel juhul on tootekirjelduse link selgelt ja arusaadavalt tähistatud sõnaga „Tootekirjeldus”. Kui kasutatakse pesaakent, kuvatakse tootekirjeldus esimese hiireklõpsu, hiirega ülerullimise või puuteekraanil lingi venitamisega.

▼M1
VIII LISA

Toote nõuetele vastavuse kontrollimine turujärelevalveasutuste poolt

Käesolevas lisas sätestatud kontrollimistulemuste hälbed on asjakohased ainult seoses liikmesriigi ametiasutuste mõõdetud näitajate kontrollimisega ning tarnija ei või neid kasutada lubatud hälvetena väärtuste esitamisel tehnilistes dokumentides. Märgisel ja tootekirjelduses esitatud väärtused ja klassid ei tohi tarnija seisukohast olla paremad kui tehnilistes dokumentides esitatud andmed.

Kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad toote mudeli vastavust käesolevas delegeeritud määruses sätestatud nõuetele, järgivad nad käesolevas lisas osutatud nõuete puhul järgmist korda.

1) Liikmesriigi ametiasutused kontrollivad ühte seadet teatavast mudelist.

2) Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks järgmisel juhul:

a) kui direktiivi 2010/30/EL artikli 5 punkti b kohaselt tehnilistes dokumentides esitatud väärtused (esitatud väärtused) ja vajaduse korral nende väärtuste arvutamiseks kasutatud väärtused ei ole tootja seisukohast paremad kui vastavad väärtused, mis on esitatud kõnealuse artikli punkti iii kohaselt katsearuannetes, ning

b) kui märgisel ja tootekirjelduses märgitud väärtused ei ole tarnija seisukohast soodsamad kui esitatud väärtused ning kui märgitud energiatõhususklass ei ole tarnija seisukohast soodsam kui esitatud väärtuste alusel määratud klass ning

c) kui liikmesriikide ametiasutused katsetavad ühte seadet teatavast mudelist, vastavad määratud väärtused (asjakohaste näitajate katse käigus mõõdetud väärtused ja nende mõõtmistulemuste alusel arvutatud väärtused) tabelis 6 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

3) Kui punkti 2 alapunktis a või b osutatud tulemusi ei saavutata, loetakse mudel ja kõik tehnilistes dokumentides samaväärsete mudelitena loetletud mudelid käesoleva delegeeritud määruse nõuetele mittevastavaks.

4) Kui punkti 2 alapunktis c osutatud tulemust ei saavutata, valib liikmesriigi ametiasutus katsetamiseks veel kolm sama mudeli seadet. Teise võimalusena võib valida kolm seadet ka nii, et need on ühest või mitmest erinevast mudelist, mis on tarnija tehnilistes dokumentides loetletud kui samaväärsed mudelid.

5) Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks, kui nende kolme seadme puhul vastab määratud väärtuste aritmeetiline keskmine tabelis 6 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

6) Kui punktis 5 osutatud tulemust ei saavutata, loetakse mudel ja kõik tehnilistes dokumentides samaväärsete mudelitena loetletud mudelid käesoleva delegeeritud määruse nõuetele mittevastavaks.

7) Liikmesriigi ametiasutused esitavad teiste liikmesriikide ametiasutustele ning komisjonile kogu asjakohase teabe viivitamata pärast seda, kui mudel tunnistati punktide 3 ja 6 kohaselt mittevastavaks.

Liikmesriigi ametiasutused järgivad II lisas sätestatud mõõtmis- ja arvutamismeetodeid.

Käesolevas lisas osutatud nõuete puhul kasutavad liikmesriikide ametiasutused üksnes tabelis 6 esitatud kontrollimisel lubatud hälbeid ja üksnes punktides 1–7 kirjeldatud korda. Muid lubatud hälbeid, nt ühtlustatud standarditega või muude mõõtmismeetoditega ette nähtuid, ei kasutata.Tabel 6

Kontrollimisel lubatud hälbed

Näitajad

Kontrollimisel lubatud hälbed

Küpsetusahju mass M

Määratud väärtus ei tohi olla M esitatud väärtusest üle 5 % suurem.

Küpsetusahju siseruumi maht V

Määratud väärtus ei tohi olla V esitatud väärtusest üle 5 % väiksem.

ECelectric cavity , ECgas cavity

Määratud väärtused ei tohi olla ECelectric cavity ja ECgas cavity esitatud väärtustest üle 5 % suuremad.

WBEP , WL

Määratud väärtused ei tohi olla W BEP ja WL esitatud väärtustest üle 5 % suuremad.

QBEP , PBEP

Määratud väärtused ei tohi olla QBEP ja PBEP esitatud väärtustest üle 5 % väiksemad.

Qmax

Määratud väärtus ei tohi olla Qmax esitatud väärtusest üle 8 % suurem.

Emiddle

Määratud väärtus ei tohi olla Emiddle esitatud väärtusest väiksem üle 5 %.

GFEhood

Määratud väärtus ei tohi olla GFEhood esitatud väärtusest väiksem üle 5 %.

Po , Ps

Energiatarbimise P o ja Ps määratud väärtused ei tohi olla Po ja Ps esitatud väärtustest üle 10 % suuremad. Kuni 1,00 W ulatuvad tarbitava energia Po ja Ps määratud väärtused ei tohi olla Po ja Ps esitatud väärtustest üle 0,10 W suuremad.

Müravõimsustase LWA

Määratud väärtus ei tohi olla LWA esitatud väärtusest suurem.( 1 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/108/EÜ, 15. detsember 2004, mis käsitleb elektromagnetilise ühilduvuse alaste liikmesriikide õigusaktide ühtlustamist ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 89/336/EMÜ (ELT L 390, 31.12.2004, lk 24).

( 2 ) 1 kWh/tsükkel = 3,6 MJ/tsükkel.

( 3 ) ELT L 27, 30.1.2010, lk 1.

Top