EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014L0098-20200216

Consolidated text: Komisjoni rakendusdirektiiv 2014/98/EL, 15. oktoober 2014, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 2008/90/EÜ seoses selle I lisas osutatud viljapuude perekondade ja liikide suhtes kehtivate erinõuetega, tarnijate suhtes kehtivate erinõuetega ning ametlikku inspekteerimist käsitlevate üksikasjalike eeskirjadega

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/98/2020-02-16

02014L0098 — ET — 16.02.2020 — 001.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI RAKENDUSDIREKTIIV 2014/98/EL,

15. oktoober 2014,

millega rakendatakse nõukogu direktiivi 2008/90/EÜ seoses selle I lisas osutatud viljapuude perekondade ja liikide suhtes kehtivate erinõuetega, tarnijate suhtes kehtivate erinõuetega ning ametlikku inspekteerimist käsitlevate üksikasjalike eeskirjadega

(ELT L 298 16.10.2014, lk 22)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

KOMISJONI RAKENDUSDIREKTIIV (EL) 2020/177, EMPs kohaldatav tekst 11. veebruar 2020,

  L 41

1

13.2.2020
▼B

KOMISJONI RAKENDUSDIREKTIIV 2014/98/EL,

15. oktoober 2014,

millega rakendatakse nõukogu direktiivi 2008/90/EÜ seoses selle I lisas osutatud viljapuude perekondade ja liikide suhtes kehtivate erinõuetega, tarnijate suhtes kehtivate erinõuetega ning ametlikku inspekteerimist käsitlevate üksikasjalike eeskirjadega1. PEATÜKK

MÕISTED JA ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)

„emataim” – paljundamiseks ette nähtud identifitseeritud taim;

2)

„taotletav supereliitemataim” – emataim, mida tarnija tahab lasta heaks kiita supereliitemataimena;

3)

„supereliitemataim” – supereliitmaterjali tootmiseks ette nähtud emataim;

4)

„eliitemataim” – eliitmaterjali tootmiseks ette nähtud emataim;

5)

„sertifitseeritud emataim” – sertifitseeritud materjali tootmiseks ette nähtud emataim;

6)

„taimekahjustaja” – taimi või taimseid saadusi kahjustavad taime, looma või haigusetekitaja liigid, tüved või biotüübid, mis on loetletud I, II ja III lisas;

7)

„visuaalne kontroll” – taimede või taimeosade uurimine palja silmaga või läätsede, stereoskoobi või mikroskoobi abil;

8)

„test” – muu uuring kui visuaalne kontroll;

9)

„vilju andev taim” – emataimest paljundatud taim, mida kasvatatakse viljade tootmiseks, et teha kindlaks emataime sordiehtsus;

10)

„kategooria” – supereliitmaterjal, eliitmaterjal, sertifitseeritud materjal või CAC-materjal;

11)

„vegetatiivne paljundamine” – emataimede vegetatiivne tootmine, et saada piisav arv samasse kategooriasse kuuluvaid emataimi;

12)

„emataime uuendamine” – emataime asendamine sellest vegetatiivselt toodetud taimega;

13)

„mikropaljundamine” – taimse materjali vegetatiivne paljundamine suure hulga taimede tootmiseks, kasutades valitud vegetatiivsetest pungadest materjali või taimelt võetud meristeemi abil in vitro paljundamist;

14)

„puudustest peaaegu vaba” – puudusi, mis võiksid kahjustada paljundusmaterjali või viljapuude kvaliteeti ja kasulikkust, esineb sellisel määral, mis on võrdne või madalam määrast, mis on heade kasvatamise ja käitlemise tavade puhul eeldatav, ning mis on kooskõlas heade kasvatamise ja käitlemise tavadega;

15)

„taimekahjustajatest peaaegu vaba” – taimekahjustajate esinemise määr viljapuude või nende paljundusmaterjali puhul on piisavalt madal, et tagada paljundusmaterjali vastuvõetaval tasemel kvaliteet ja kasulikkus;

16)

„labor” – mis tahes koht, mida kasutatakse paljundusmaterjali ja viljapuude testimiseks;

17)

„krüosäilitamine” – taimse materjali säilitamine, külmutades seda ülimadala temperatuurini, et tagada materjali elujõulisus.

Artikkel 2

Üldsätted

1.  Liikmesriigid tagavad, et direktiivi 2008/90/EÜ I lisas loetletud perekondadesse või liikidesse kuuluv taimne paljundusmaterjal ja viljapuud vastavad tootmise ja turustamise ajal vastavalt juhtumile käesoleva direktiivi artiklitele 3–27.

2.  Liikmesriigid tagavad, et direktiivi 2008/90/EÜ I lisas loetletud perekondadesse või liikidesse kuuluva taimse paljundusmaterjali ja viljapuude tootmise ajal järgivad tarnijad artiklites 28 ja 29 sätestatud nõudeid.

3.  Liikmesriigid tagavad, et direktiivi 2008/90/EÜ I lisas loetletud perekondadesse või liikidesse kuuluvat taimset paljundusmaterjali ja viljapuid inspekteeritakse tootmise ja turustamise ajal ametlikult kooskõlas artikliga 30.

4.  Teatava kategooria nõuetele vastavat paljundusmaterjali ei tohi segada muusse kategooriasse kuuluva materjaliga.2. PEATÜKK

PALJUNDUSMATERJALI JA VAJADUSE KORRAL KA VILJAPUUDE SUHTES KEHTIVAD NÕUDED1. JAGU

Nõuded supereliitmaterjalile

Artikkel 3

Supereliitmaterjali sertifitseerimise puhul kehtivad nõuded

1.  Muu paljundusmaterjal kui emataimed ja sordita pookealused tuleb taotluse korral ametlikult sertifitseerida supereliitmaterjalina, kui leitakse, et see vastab järgmistele nõuetele:

a) 

see on paljundatud otse emataimest kooskõlas artikliga 13 või 14;

b) 

see vastab oma sordi kirjeldusele ja selle vastavust oma sordi kirjeldusele on kontrollitud artikli 7 kohaselt;

c) 

seda säilitatakse kooskõlas artikliga 8;

d) 

see vastab artikli 10 tervisenõuetele;

e) 

kui komisjon on lubanud artikli 8 lõike 4 kohaselt kohaldada erandit kasvatada supereliitemataimi ja supereliitmaterjali põllul tingimustes, kus neid ei kaitsta putukate eest, vastab muld artiklile 11;

f) 

see vastab artikli 12 nõuetele, mis käsitlevad puudusi.

2.  Lõike 1 punktis a osutatud emataim peab olema olnud kas artikli 5 kohaselt heaks kiidetud või olema saadud artikli 13 kohase vegetatiivse paljundamise teel või artikli 14 kohase mikropaljundamise teel.

3.  Kui supereliitemataim või supereliitmaterjal ei vasta enam artiklite 7–12 nõuetele, kõrvaldab tarnija selle muude supereliitemataimede ja supereliitmaterjali lähedusest. Kõrvaldatud emataimi või materjali võib kasutada eliit-, sertifitseeritud või CAC-materjalina tingimusel, et need vastavad käesolevas direktiivis asjaomaste kategooriate puhul kehtestatud nõuetele.

Kõnealuste emataimede või materjali kõrvaldamise asemel võib tarnija võtta asjakohaseid meetmeid, et tagada uuesti nende vastavus kõnealustele nõuetele.

Artikkel 4

Sordita pookealuste supereliitmaterjalina sertifitseerimist käsitlevad nõuded

1.  Sordita pookealused tuleb taotluse korral ametlikult sertifitseerida supereliitmaterjalina, kui leitakse, et need vastavad järgmistele nõuetele:

a) 

nad on paljundatud kas vegetatiivse või sugulise paljundamise teel otse emataimest; sugulise paljundamise korral toodetakse tolmuandjad puud (tolmeldajad) vegetatiivse paljundamise teel otse emataimest;

b) 

nad vastavad oma liigi kirjeldusele;

c) 

neid säilitatakse kooskõlas artikliga 8;

d) 

nad vastavad artikli 10 tervisenõuetele;

e) 

kui komisjon on lubanud artikli 8 lõike 4 kohaselt kohaldada erandit kasvatada supereliitemataimi ja eliitmaterjali põllul tingimustes, kus neid ei kaitsta putukate eest, vastab muld artiklile 11;

f) 

nad vastavad artikli 12 nõuetele, mis käsitlevad puudusi.

2.  Lõike 1 punktis a osutatud emataim peab olema olnud kas artikli 6 kohaselt heaks kiidetud või olema saadud artikli 13 kohase vegetatiivse paljundamise teel või artikli 14 kohase mikropaljundamise teel.

3.  Kui pookealus, mis on supereliitemataim või supereliitmaterjal, ei vasta enam artiklite 8–12 nõuetele, kõrvaldab tarnija selle muude supereliitemataimede ja supereliitmaterjali lähedusest. Kõrvaldatud pookealust võib kasutada eliit-, sertifitseeritud või CAC-materjalina tingimusel, et see vastab käesolevas direktiivis asjaomaste kategooriate puhul kehtestatud nõuetele.

Kõnealuste pookealuste kõrvaldamise asemel võib tarnija võtta asjakohaseid meetmeid, et tagada uuesti nende vastavus kõnealustele nõuetele.

Artikkel 5

Supereliitemataimena heakskiitmist käsitlevad nõuded

1.  Vastutav ametiasutus kiidab taime heaks supereliitemataimena, kui see vastab artiklitele 7–12 ja kui selle vastavus oma sordi kirjeldusele on lõigete 2, 3 ja 4 kohaselt kindlaks tehtud.

Heakskiitmine toimub ametliku inspekteerimise ja testitulemuste, andmestike ja menetluste alusel kooskõlas artikliga 30.

2.  Vastutav ametiasutus teeb sordi tunnuste vaatlemise teel kindlaks emataime vastavuse oma sordi kirjeldusele. Kõnealune vaatlus peab põhinema ühel järgmistest elementidest:

a) 

riiklikkusse registrisse kantud sortide või sordikaitse seadusega kaitstud sortide ametlik kirjeldus;

b) 

mis tahes liikmesriigis komisjoni rakendusdirektiivi 2014/97/EL ( 1 ) artikli 5 lõikes 1 osutatud registreerimistaotlusega hõlmatud sordi taotlusele lisatud kirjeldus;

c) 

sordikaitsetaotlusega hõlmatud sordi registreerimistaotlusele lisatud kirjeldus;

d) 

ametlikult tunnustatud kirjeldus, kui see kirjeldus käsitleb riiklikus registris registreeritud sorti.

3.  Kui kohaldatakse lõike 2 punkti b või c, kiidetakse taim heaks supereliitemataimena, kui mis tahes liidu või kolmanda riigi vastutava ametiasutuse aruanne on kättesaadav ja tõendab, et asjaomane sort on eristatav, ühtlik ja püsiv. Oodates sordi registreerimist, võib asjaomast emataime ja sellest toodetud materjali kasutada ainult eliit- või sertifitseeritud materjali tootmiseks ja seda ei tohi turustada supereliit-, eliit- või sertifitseeritud materjalina.

4.  Kui vastavust sordikirjeldusele on võimalik kindlaks teha ainult vilju andva taime tunnuste põhjal, tehakse sordi tunnuste vaatlus supereliitemataimest paljundatud vilju andva taime viljade põhjal. Kõnealuseid vilju andvaid taimi hoitakse eraldi supereliitemataimest ja supereliitmaterjalist.

Vilju andvaid taimi kontrollitakse visuaalselt aasta kõige sobivamal perioodil, võttes arvesse kliimatingimusi ja asjaomasesse perekonda või liiki kuuluvate taimede kasvutingimusi.

Artikkel 6

Sordita pookealuste heakskiitmist käsitlevad nõuded

Vastutav ametiasutus kiidab sordita pookealuse heaks supereliitemataimena, kui see vastab oma liigi kirjeldusele ja artiklitele 8–12.

Heakskiitmine toimub ametliku inspekteerimise ja testitulemuste, andmestike ja tarnija kasutatavate menetluste alusel kooskõlas artikliga 30.

Artikkel 7

Sordikirjeldusele vastavuse kindlakstegemine

Vastutav ametiasutus ja vajaduse korral tarnija teevad korrapäraselt kindlaks supereliitemataimede ja supereliitmaterjali vastavuse oma sordi kirjeldusele kooskõlas artikli 5 lõigetega 2 ja 3, nagu on sobiv asjaomase sordi ja kasutatud paljundusmeetodi puhul.

Lisaks supereliitemataimede ja supereliitmaterjali korrapärasele vastavuse kindlakstegemisele teevad vastutav ametiasutus ja vajaduse korral tarnija pärast iga uuendamist kindlaks selle tulemusel saadud supereliitemataime vastavuse.

Artikkel 8

Supereliitemataime ja supereliitmaterjali säilitamist käsitlevad nõuded

1.  Tarnijad säilitavad supereliitemataimi ja supereliitmaterjali kohtades, mis on asjaomase perekonna või liigi jaoks kindlaks määratud ja mida kaitstakse putukate eest ning kus on välditud nakatumine õhu kaudu levivate vektorite või mis tahes muude allikate tõttu kogu tootmisprotsessi ajal.

Taotletavaid supereliitemataimi säilitatakse putukate eest kaitstuna ja füüsiliselt eraldi supereliitemataimedest esimeses lõigus osutatud kohtades, kuni on tehtud kõik artikli 9 lõigete 1 ja 2 järgimist käsitlevad testid.

2.  Supereliitemataimi ja supereliitmaterjali tuleb säilitada nii, et neid on võimalik kogu tootmisprotsessi ajal individuaalselt identifitseerida.

3.  Supereliitemataimi ja supereliitmaterjali tuleb kasvatada ja toota mullast isoleerituna mullavaba või steriliseeritud kasvusubstraadiga pottides. Need tuleb märgistada, et tagada nende jälgitavus.

4.  Erandina lõigetest 1–3 võib liikmesriigile anda loa toota teatavasse perekonda või liiki kuuluvaid supereliitemataimi ja supereliitmaterjali põllul tingimustes, kus neid ei kaitsta putukate eest. Selline materjal tuleb märgistada, et tagada selle jälgitavus. Luba antakse tingimusel, et asjaomane liikmesriik tagab selliste asjakohaste meetmete võtmise, millega välditakse nakatumist õhu kaudu levivate vektorite, juurte kokkupuutumise ja mis tahes muude allikate kaudu ning masinate ja pookimisvahendite tõttu tekkivat ristsaastumist.

5.  Supereliitemataimi ja supereliitmaterjali võib krüosäilitada.

6.  Supereliitemataimi võib kasutada ainult sellise aja jooksul, mis on arvutatud sordi stabiilsuse või taimede kasvukeskkonna tingimuste ja mis tahes muude sordi stabiilsust mõjutavate tegurite alusel.

Artikkel 9

Taotletavate supereliitemataimede ja uuendamise teel toodetud supereliitemataimede tervisenõuded

1.  Taotletav supereliitemataim peab olema vaba I lisas asjaomase perekonna või liigi korral loetletud taimekahjustajatest.

Taotletav supereliitemataim tuleb ruumides ja põllul tehtava visuaalse kontrolli põhjal tunnistada vabaks I lisas asjaomase perekonna või liigi korral loetletud taimekahjustajatest.

Kõnealuse visuaalse kontrolli teeb vastutav ametiasutus ja vajaduse korral tarnija.

Kui kahtlustatakse kõnealuste taimekahjustajate esinemist, korraldab vastutav ametiasutus ja vajaduse korral tarnija asjaomase taotletava supereliitemataime puhul proovivõtmise ja testimise.

2.  Taotletav supereliitemataim peab olema vaba II lisas asjaomase perekonna või liigi korral loetletud taimekahjustajatest.

Taotletav supereliitemataim tuleb ruumides ja põllul tehtava visuaalse kontrollimise ning proovivõtmise ja testimise põhjal tunnistada vabaks II lisas asjaomase perekonna või liigi korral loetletud taimekahjustajatest.

Kõnealuse visuaalse kontrollimise, proovivõtmise ja testimise teeb vastutav ametiasutus ja vajaduse korral tarnija.

Proovivõtmine ja testimine tuleb teha aasta kõige sobivamal perioodil, võttes arvesse kliimatingimusi, taime kasvutingimusi ja taime puhul asjakohaste taimekahjustajate bioloogiat. Proovivõtmine ja testimine tehakse ka mis tahes muul ajal, kui kahtlustatakse kõnealuste taimekahjustajate esinemist.

3.  Liikmesriigid kohaldavad lõigetega 1 ja 2 ette nähtud proovivõtmise ja testimise suhtes Euroopa ja Vahemere maade Taimekaitseorganisatsiooni (EPPO) protokolle või muid rahvusvaheliselt tunnustatud protokolle. Kui kõnealuseid protokolle ei ole, kohaldab vastutav ametiasutus asjakohaseid siseriiklikke protokolle. Sellisel juhul teeb liikmesriik taotluse korral kõnealused protokollid kättesaadavaks teistele liikmesriikidele ja komisjonile.

Vastutav ametiasutus ja vajaduse korral tarnija esitavad proovid laboritele, mida vastutav ametiasutus on ametlikult tunnustanud.

Taotletava supereliitemataime viiruste, viroidide, viirusetaoliste haiguste ja fütoplasmade testimeetod peab olema indikaatortaimede põhine bioloogiline indekseerimine. Muid testimeetodeid võib kasutada, kui liikmesriik leiab vastastikuse eksperdihinnangu saanud teaduslike tõendite põhjal, et nende tulemused on sama usaldusväärsed kui indikaatortaimede põhise bioloogilise indekseerimise tulemused.

4.  Kui taotletav supereliitemataim on seemik, on erandina lõikest 2 visuaalne kontroll, proovivõtmine ja testimine nõutav ainult asjaomase perekonna või liigi selliste viiruste, viroidide ja viirusetaoliste haiguste osas, mis levivad õietolmuga ja on loetletud II lisas, tingimusel, et ametliku inspekteerimisega on kindlaks tehtud, et asjaomane seemik on kasvatatud sellise taime seemnest, mis on vaba kõnealuste viiruste, viroidide ja viirusetaoliste haiguste põhjustatud sümptomitest ja et seda seemikut on säilitatud kooskõlas artikli 8 lõigetega 1 ja 3.

5.  Lõikeid 1 ja 3 kohaldatakse ka uuendamise teel toodetud supereliitemataimede suhtes.

Uuendamise teel toodetud supereliitemataim peab olema vaba II lisas asjaomase perekonna või liigi korral loetletud viirustest ja viroididest.

Kõnealune supereliitemataim peab olema ruumis, põllul ja kasvualal tehtud visuaalse kontrolli ning proovivõtmise ja testimise põhjal tunnistatud vabaks kõnealustest viirustest ja viroididest.

Kõnealuse visuaalse kontrollimise, proovivõtmise ja testimise teeb vastutav ametiasutus ja vajaduse korral tarnija.

▼M1

Artikkel 10

Supereliitemataimede ja supereliitmaterjali taimetervisenõuded

1.  Asjaomane supereliitemataim ja supereliitmaterjal peab olema ruumis, põllul ja kasvualal tehtud visuaalse kontrolli põhjal tunnistatud vabaks I ja II lisas asjaomase perekonna või liigi korral loetletud reguleeritud mittekarantiinsetest taimekahjustajatest ja peab vastama IV lisa nõuetele asjaomase perekonna või liigi kohta. Kõnealuse visuaalse kontrolli teeb vastutav ametiasutus ja vajaduse korral tarnija.

Vastutav ametiasutus ja vajaduse korral tarnija võtab proovi asjaomasest supereliitemataimest ja supereliitmaterjalist ning teeb analüüsi II lisas asjaomase perekonna või liigi korral loetletud reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate suhtes, järgides IV lisa nõudeid asjaomase perekonna või liigi kohta.

Kui kahtlustatakse I lisas loetletud reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist, korraldab vastutav ametiasutus ja vajaduse korral tarnija asjaomasest supereliitemataimest ja supereliitmaterjalist proovi võtmise ja sellest analüüsi tegemise.

2.  Liikmesriigid kohaldavad lõikega 1 ette nähtud proovivõtmise ja analüüsimise suhtes EPPO protokolle või muid rahvusvaheliselt tunnustatud protokolle. Kui selliseid protokolle ei ole, kohaldab vastutav ametiasutus asjakohaseid riiklikke protokolle. Sellisel juhul teeb liikmesriik taotluse korral kõnealused protokollid kättesaadavaks teistele liikmesriikidele ja komisjonile.

Vastutav ametiasutus ja vajaduse korral tarnija esitavad proovid laboritele, mida vastutav ametiasutus on ametlikult tunnustanud.

3.  Iga positiivse tulemuse saamisel asjaomase perekonna või liigi uurimisel I ja II lisas loetletud reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate suhtes eemaldab tarnija saastunud supereliitemataime või supereliitmaterjali muude supereliitemataimede ja supereliitmaterjali lähedusest vastavalt artikli 3 lõikele 3 või artikli 4 lõikele 3 või võtab asjakohaseid meetmeid vastavalt IV lisale.

4.  Meetmed, millega tagatakse asjaomase perekonna või liigi ja kategooria puhul vastavus lõike 1 nõuetele, on esitatud IV lisas.

5.  Lõiget 1 ei kohaldata supereliitemataime ja supereliitmaterjali suhtes krüosäilitamise ajal.

▼B

Artikkel 11

▼M1

Supereliitemataimede ja supereliitmaterjali mullastikunõuded

▼B

1.  Supereliitemataime ja supereliitmaterjali võib kasvatada ainult mullas, mis on vaba III lisas asjaomase perekonna või liigi korral loetletud taimekahjustajatest, mis on peremeesorganismiks kõnealust perekonda või liiki kahjustavatele viirustele. Kõnealuste taimekahjustajate puudumine tuleb kindlaks teha proovivõtmise ja testimisega.

Kõnealuse proovivõtmise teeb vastutav ametiasutus ja vajaduse korral tarnija.

Kõnealune proovivõtmine ja testimine tuleb teha enne asjaomase supereliitemataime ja supereliitmaterjali istutamist ning seda korratakse kasvatamise ajal, kui on kahtlus, et esineb esimeses lõigus osutatud taimekahjustajaid.

Kõnealune proovivõtmine ja testimine tuleb teha, võttes arvesse kliimatingimusi ja III lisas loetletud taimekahjustajate bioloogiat ning seda, kas kõnealused taimekahjustajad on asjaomase supereliitemataime ja supereliitmaterjali puhul kohased.

2.  Proovivõtmist ja testimist ei tule teha, kui taimi, mis on III lisas asjaomase perekonna või liigi korral loetletud taimekahjustajate peremeestaimed, ei ole tootmismullas kasvatatud vähemalt viis aastat ja kui puudub kahtlus, et kõnealuses mullas esineb asjaomaseid taimekahjustajaid.

Proovivõtmist ja testimist ei tehta, kui vastutav ametiasutus jõuab ametliku kontrolli põhjal järeldusele, et muld on vaba mis tahes III lisas asjaomase perekonna või liigi korral loetletud taimekahjustajatest, mis on peremeesorganismiks kõnealuse perekonna või liigi viirustele.

3.  Liikmesriigid kohaldavad lõikes 1 osutatud proovivõtmise ja testimise suhtes EPPO protokolle või muid rahvusvaheliselt tunnustatud protokolle. Kui kõnealuseid protokolle ei ole, kohaldab liikmesriik asjakohaseid siseriiklikke protokolle. Sellisel juhul teeb liikmesriik taotluse korral kõnealused protokollid kättesaadavaks teistele liikmesriikidele ja komisjonile.

Artikkel 12

Kvaliteeti tõenäoliselt mõjutavaid puudusi käsitlevad nõuded

Visuaalse kontrolliga tuleb kindlaks teha, et supereliitemataimedel ja supereliitmaterjalil ei ole puudusi. Kõnealuse visuaalse kontrolli teeb vastutav ametiasutus ja vajaduse korral tarnija. Kahjustusi, värvimuutusi, armkudet või kuivamist peetakse puuduseks, kui need mõjutavad paljundusmaterjali kvaliteeti ja kasulikkust.

Artikkel 13

Supereliitemataime vegetatiivset paljundamist, uuendamist ja paljundamist käsitlevad nõuded

1.  Tarnija võib vegetatiivselt paljundada või uuendada artikli 5 lõike 1 kohaselt heakskiidetud supereliitemataime.

2.  Tarnija võib supereliitemataime paljundada supereliitmaterjali tootmiseks.

3.  Supereliitemataime vegetatiivne paljundamine, uuendamine ja paljundamine peab toimuma kooskõlas lõikes 4 osutatud protokollidega.

4.  Liikmesriigid kohaldavad supereliitemataime vegetatiivset paljundamist, uuendamist ja paljundamist käsitlevaid protokolle. Liikmesriigid kohaldavad EPPO protokolle või muid rahvusvaheliselt heakskiidetud protokolle. Kui kõnealuseid protokolle ei ole, kohaldab liikmesriik asjakohaseid siseriiklikke protokolle. Sellisel juhul teeb liikmesriik taotluse korral kõnealused protokollid kättesaadavaks teistele liikmesriikidele ja komisjonile.

Käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud protokolle peab olema asjaomase perekonna või liigi peal katsetatud sellise ajavahemiku jooksul, mis on kõnealuse perekonna või liigi seisukohast sobiv. Kõnealust ajavahemikku peetakse sobivaks, kui see võimaldab valideerida taime fenotüüpi selles osas, mis puutub sordikirjeldusele vastavusse viljatootmise või pookealuste kasvu vaatlemise põhjal.

5.  Tarnija võib supereliitemataime uuendada ainult enne artikli 8 lõikes 6 osutatud perioodi lõppu.

Artikkel 14

Nõuded supereliitemataime vegetatiivse paljundamise, uuendamise ja mikropaljundamise teel paljundamise suhtes

1.  Kui supereliitemataime vegetatiivne paljundamine, uuendamine ja paljundamine toimub mikropaljundamise teel, et toota muid supereliitemataimi või muud supereliitmaterjali, tuleb järgida lõikes 2 osutatud protokolle.

2.  Liikmesriigid kohaldavad supereliitemataime ja supereliitmaterjali mikropaljundamist käsitlevaid EPPO protokolle või muid rahvusvaheliselt heakskiidetud protokolle. Kui kõnealuseid protokolle ei ole, kohaldab liikmesriik asjakohaseid siseriiklikke protokolle. Sellisel juhul teeb liikmesriik taotluse korral kõnealused protokollid kättesaadavaks teistele liikmesriikidele ja komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad ainult selliseid protokolle, mida on asjaomase perekonna või liigi peal katsetatud sellise ajavahemiku jooksul, mis võimaldab valideerida taime fenotüübi selles osas, mis puutub sordikirjeldusele vastavusse viljatootmise või pookealuste kasvu vaatlemise põhjal.2. JAGU

Nõuded eliitmaterjalile

Artikkel 15

Eliitmaterjali sertifitseerimise suhtes kehtivad nõuded

1.  Muu paljundusmaterjal kui eliitemataimed ja sordita pookealused tuleb taotluse korral ametlikult sertifitseerida eliitmaterjalina, kui see vastab lõigetes 2, 3 ja 4 sätestatud nõuetele.

2.  Paljundusmaterjal tuleb paljundada eliitemataimest.

Eliitemataim peab vastama ühele järgmistest nõuetest:

a) 

see peab olema kasvatatud supereliitmaterjalist; või

b) 

peab olema toodetud eliitemataimest vegetatiivse paljundamise teel kooskõlas artikliga 19.

3.  Paljundusmaterjal peab vastama artiklis 7, artikli 8 lõikes 6 ja artiklis 12 sätestatud nõuetele.

4.  Paljundusmaterjal peab vastama lisanõuetele seoses järgmisega:

a) 

tervis artikli 16 kohaselt;

b) 

muld artikli 17 kohaselt;

c) 

eliitemataime ja eliitmaterjali säilitamine artikli 18 kohaselt; ning

d) 

paljundamise eritingimused artikli 19 kohaselt.

5.  Sordita pookealus tuleb taotluse korral ametlikult sertifitseerida eliitmaterjalina, kui see vastab oma liigi kirjeldusele ja artikli 8 lõigetes 2 ja 6 sätestatud nõuetele ja artiklites 12, 16, 17, 18 ja 19 sätestatud lisanõuetele.

6.  Lõigetes 3 ja 5 osutatud sätetes sisalduvaid viiteid supereliitemataimedele tuleb käesoleva jao kohaldamisel mõista kui viiteid eliitemataimedele ning kõiki viiteid supereliitmaterjalile kui viiteid eliitmaterjalile.

7.  Kui eliitemataim või eliitmaterjal ei vasta enam artikli 7, artikli 8 lõigete 2 ja 6 ning artiklite 12, 16 ja 17 nõuetele, kõrvaldab tarnija selle muude eliitemataimede ja eliitmaterjali lähedusest. Kõrvaldatud emataimi või materjali võib kasutada sertifitseeritud või CAC-materjalina tingimusel, et need vastavad käesolevas direktiivis asjaomaste kategooriate puhul kehtestatud nõuetele.

Kõnealuste emataimede või materjali kõrvaldamise asemel võib tarnija võtta asjakohaseid meetmeid, et tagada uuesti nende vastavus kõnealustele nõuetele.

8.  Kui sordita pookealus on eliitemataim või eliitmaterjal, mis ei vasta enam artikli 8 lõigete 2 ja 6 ning artiklite 12, 16 ja 17 nõuetele, kõrvaldab tarnija selle muude eliitemataimede ja eliitmaterjali lähedusest. Kõrvaldatud pookealuseid võib kasutada sertifitseeritud või CAC-materjalina tingimusel, et need vastavad käesolevas direktiivis asjaomaste kategooriate puhul kehtestatud nõuetele.

Kõnealuse emataime või materjali kõrvaldamise asemel võib tarnija võtta asjakohaseid meetmeid, et tagada uuesti nende vastavus kõnealustele nõuetele.

▼M1

Artikkel 16

Eliitemataimede ja eliitmaterjali taimetervisenõuded

1.  Asjaomane eliitemataim ja eliitmaterjal peab olema ruumis, põllul ja kasvualal tehtud visuaalse kontrolli põhjal tunnistatud vabaks I ja II lisas asjaomase perekonna või liigi korral loetletud reguleeritud mittekarantiinsetest taimekahjustajatest ja peab vastama IV lisa nõuetele asjaomase perekonna või liigi kohta. Kõnealuse visuaalse kontrolli teeb vastutav ametiasutus ja vajaduse korral tarnija.

Vastutav ametiasutus ja vajaduse korral tarnija võtab proovi asjaomasest eliitemataimest ja eliitmaterjalist ning teeb analüüsi II lisas asjaomase perekonna või liigi korral loetletud reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate suhtes, järgides IV lisa nõudeid asjaomase perekonna või liigi kohta.

Kui kahtlustatakse I lisas loetletud reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist, korraldab vastutav ametiasutus ja vajaduse korral tarnija asjaomasest eliitemataimest ja eliitmaterjalist proovi võtmise ja sellest analüüsi tegemise.

2.  Liikmesriigid kohaldavad lõikega 1 ette nähtud proovivõtmise ja analüüsimise suhtes EPPO protokolle või muid rahvusvaheliselt tunnustatud protokolle. Kui selliseid protokolle ei ole, kohaldab vastutav ametiasutus asjakohaseid riiklikke protokolle. Sellisel juhul teeb liikmesriik taotluse korral kõnealused protokollid kättesaadavaks teistele liikmesriikidele ja komisjonile.

Vastutav ametiasutus ja vajaduse korral tarnija esitavad proovid laboritele, mida vastutav ametiasutus on ametlikult tunnustanud.

3.  Iga positiivse tulemuse saamisel asjaomase perekonna või liigi uurimisel I ja II lisas loetletud reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate suhtes eemaldab tarnija saastunud eliitemataime või eliitmaterjali muude eliitemataimede ja eliitmaterjali lähedusest vastavalt artikli 15 lõikele 7 või 8 või võtab asjakohaseid meetmeid vastavalt IV lisale.

4.  Meetmed, millega tagatakse asjaomase perekonna või liigi ja kategooria puhul vastavus lõike 1 nõuetele, on esitatud IV lisas.

5.  Lõiget 1 ei kohaldata eliitemataime ja eliitmaterjali suhtes krüosäilitamise ajal.

▼B

Artikkel 17

▼M1

Eliitemataimede ja eliitmaterjali mullastikunõuded

▼B

1.  Eliitemataime ja eliitmaterjali võib kasvatada ainult mullas, mis on vaba III lisas asjaomase perekonna või liigi korral loetletud taimekahjustajatest, mis on peremeesorganismiks kõnealuse perekonna või liigi viirustele. Kõnealuste viirustele peremeesorganismiks olevate taimekahjustajate puudumine tuleb kindlaks teha proovivõtmise ja testimisega.

Kõnealuse proovivõtmise teeb vastutav ametiasutus ja vajaduse korral tarnija.

Kõnealune proovivõtmine ja testimine tuleb teha enne asjaomase eliitemataime ja eliitmaterjali istutamist ning seda korratakse kasvatamise ajal, kui on kahtlus, et esineb esimeses lõigus osutatud taimekahjustajaid.

Kõnealune proovivõtmine ja testimine tuleb teha, võttes arvesse kliimatingimusi ja III lisas loetletud taimekahjustajate bioloogiat ning seda, kas kõnealused taimekahjustajad on asjaomase eliitemataime ja eliitmaterjali puhul kohased.

2.  Proovivõtmist ja testimist ei tule teha, kui taimi, mis on III lisas asjaomase perekonna või liigi korral loetletud taimekahjustajate peremeestaimed, ei ole kasvatatud tootmismullas vähemalt viis aastat ja kui puudub kahtlus, et kõnealuses mullas esineb asjaomaseid taimekahjustajaid.

Proovivõtmist ja testimist ei tehta, kui vastutav ametiasutus jõuab ametliku inspekteerimise põhjal järeldusele, et muld on vaba mis tahes III lisas asjaomase perekonna või liigi korral loetletud taimekahjustajatest, mis on peremeesorganismiks kõnealuse perekonna või liigi viirustele.

3.  Liikmesriigid kohaldavad lõikes 1 osutatud proovivõtmise ja testimise suhtes EPPO protokolle või muid rahvusvaheliselt tunnustatud protokolle. Kui kõnealuseid protokolle ei ole, kohaldab liikmesriik asjakohaseid siseriiklikke protokolle. Sellisel juhul teeb liikmesriik taotluse korral kõnealused protokollid kättesaadavaks teistele liikmesriikidele ja komisjonile.

Artikkel 18

Eliitemataime ja eliitmaterjali säilitamist käsitlevad nõuded

1.  Eliitemataime ja eliitmaterjali tuleb säilitada põllul, mis on isoleeritud võimalikest nakkusallikatest, sh õhu kaudu levivad vektorid, juurte kokkupuutumine, masinate ja pookimisvahendite tõttu tekkiv ristsaastumine.

2.  Lõikes 1 osutatud põldude isoleerimiskaugus sõltub olukorrast, paljundusmaterjali liigist, asjaomases piirkonnas esinevatest taimekahjustajatest ja asjakohastest riskidest, mille vastutav ametiasutus on visuaalse kontrolliga kindlaks teinud.

Artikkel 19

Vegetatiivse paljundamise tingimused

1.  Artikli 15 lõike 2 punkti a tähenduses supereliitmaterjalist kasvatatud eliitemataimi võib vegetatiivselt paljundada mitu põlvkonda, et saada vajalik arv eliitemataimi. Eliitemataime võib vegetatiivselt paljundada kooskõlas artikliga 13 või mikropaljundamise teel paljundada kooskõlas artikliga 14. Põlvkondade lubatud maksimumarv ja eliitemataimede lubatud maksimaalne eluiga sätestatakse asjaomase perekonna või liigi puhul V lisas.

2.  Kui eliitemataime puhul on lubatud mitu põlvkonda võib iga põlvkond, välja arvatud esimene, olla saadud mis tahes eelmisest põlvkonnast.

3.  Erinevate põlvkondade paljundusmaterjali tuleb hoida eraldi.3. JAGU

Nõuded sertifitseeritud materjalile

Artikkel 20

Sertifitseeritud materjali sertifitseerimise suhtes kehtivad nõuded

1.  Paljundusmaterjal, välja arvatud emataimed, ja viljapuud tuleb taotluse korral ametlikult sertifitseerida sertifitseeritud materjalina, kui need vastavad lõigetes 2, 3 ja 4 sätestatud nõuetele.

2.  Paljundusmaterjal ja viljapuud tuleb paljundada sertifitseeritud emataimest.

Sertifitseeritud emataim peab vastama ühele järgmistest nõuetest:

a) 

see peab olema kasvatatud supereliitmaterjalist;

b) 

see peab olema kasvatatud eliitmaterjalist.

3.  Paljundusmaterjal ja viljapuud peavad vastama artiklis 7, artikli 8 lõikes 6 ning artiklites 12, 21 ja 22 sätestatud nõuetele.

4.  Paljundusmaterjal ja viljapuud peavad vastama artiklis 21 sätestatud tervisenõuetele.

Paljundusmaterjal ja viljapuud tuleb paljundada sertifitseeritud emataimest, mis vastab artiklis 22 sätestatud mullatingimustele.

5.  Sordita pookealus tuleb taotluse korral ametlikult sertifitseerida sertifitseeritud materjalina, kui see vastab oma liigi kirjeldusele ja artikli 8 lõikes 6 sätestatud nõuetele ja artiklites 12, 21 ja 22 sätestatud lisanõuetele.

6.  Lõigetes 3 ja 5 osutatud sätetes sisalduvaid viiteid supereliitemataimedele tuleb käesoleva jao kohaldamisel mõista kui viiteid sertifitseeritud emataimedele ning kõiki viiteid supereliitmaterjalile kui viiteid sertifitseeritud materjalile.

7.  Kui sertifitseeritud emataim või sertifitseeritud materjal ei vasta enam artikli 7, artikli 8 lõike 6 ning artiklite 12, 21 ja 22 nõuetele, kõrvaldab tarnija selle muude sertifitseeritud emataimede ja sertifitseeritud materjali lähedusest. Kõrvaldatud emataimi või materjali võib kasutada CAC-materjalina tingimusel, et need vastavad 4. jaos kehtestatud nõuetele.

Kõnealuste emataimede või materjali kõrvaldamise asemel võib tarnija võtta asjakohaseid meetmeid, et tagada uuesti nende vastavus kõnealustele nõuetele.

8.  Kui sordita pookealus on sertifitseeritud emataim või sertifitseeritud materjal, mis ei vasta enam artikli 8 lõike 6 ning artiklite 12, 21 ja 22 nõuetele, kõrvaldab tarnija selle muude sertifitseeritud emataimede ja sertifitseeritud materjali lähedusest. Kõrvaldatud emataimi või materjali võib kasutada CAC-materjalina tingimusel, et need vastavad 4. jaos kehtestatud nõuetele.

Kõnealuste pookealuste kõrvaldamise asemel võib tarnija võtta asjakohaseid meetmeid, et tagada uuesti nende vastavus kõnealustele nõuetele.

▼M1

Artikkel 21

Sertifitseeritud emataimede ja sertifitseeritud materjali taimetervisenõuded

1.  Asjaomane sertifitseeritud emataim ja sertifitseeritud materjal peab olema ruumis, põllul ja kasvualal tehtud visuaalse kontrolli põhjal tunnistatud vabaks I ja II lisas asjaomase perekonna või liigi korral loetletud reguleeritud mittekarantiinsetest taimekahjustajatest ja peab vastama IV lisa nõuetele asjaomase perekonna või liigi kohta. Kõnealuse visuaalse kontrolli teeb vastutav ametiasutus ja vajaduse korral tarnija.

Vastutav ametiasutus ja vajaduse korral tarnija võtab proovi asjaomasest sertifitseeritud emataimest ja sertifitseeritud materjalist ning teeb analüüsi II lisas asjaomase perekonna või liigi korral loetletud reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate suhtes, järgides IV lisa nõudeid asjaomase perekonna või liigi kohta.

Kui kahtlustatakse I lisas loetletud reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist, korraldab vastutav ametiasutus ja vajaduse korral tarnija asjaomasest sertifitseeritud emataimest ja sertifitseeritud materjalist proovi võtmise ja sellest analüüsi tegemise.

2.  Liikmesriigid kohaldavad lõikega 1 ette nähtud proovivõtmise ja analüüsimise suhtes EPPO protokolle või muid rahvusvaheliselt tunnustatud protokolle. Kui selliseid protokolle ei ole, kohaldab vastutav ametiasutus asjakohaseid riiklikke protokolle. Sellisel juhul teeb liikmesriik taotluse korral kõnealused protokollid kättesaadavaks teistele liikmesriikidele ja komisjonile.

Vastutav ametiasutus ja vajaduse korral tarnija esitavad proovid laboritele, mida vastutav ametiasutus on ametlikult tunnustanud.

3.  Positiivse tulemuse saamisel asjaomase perekonna või liigi uurimisel mis tahes I ja II lisas loetletud reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate suhtes eemaldab tarnija saastunud sertifitseeritud emataime või sertifitseeritud materjali muude sertifitseeritud emataimede ja muu sertifitseeritud materjali lähedusest vastavalt artikli 20 lõikele 7 või 8 või võtab asjakohaseid meetmeid vastavalt IV lisale.

4.  Meetmed, millega tagatakse asjaomase perekonna või liigi ja kategooria puhul vastavus lõike 1 nõuetele, on esitatud IV lisas.

5.  Lõiget 1 ei kohaldata sertifitseeritud emataime ja sertifitseeritud materjali suhtes krüosäilitamise ajal.

▼B

Artikkel 22

▼M1

Sertifitseeritud emataimede ja sertifitseeritud materjali mullastikunõuded

▼B

1.  Sertifitseeritud emataime ja sertifitseeritud materjali võib kasvatada ainult mullas, mis on vaba III lisas asjaomase perekonna või liigi korral loetletud taimekahjustajatest, mis on peremeesorganismiks kõnealuse perekonna või liigi viirustele. Kõnealuste viirustele peremeesorganismiks olevate taimekahjustajate puudumine tuleb kindlaks teha proovivõtmise ja testimisega.

Kõnealuse proovivõtmise teeb vastutav ametiasutus ja vajaduse korral tarnija.

Kõnealune proovivõtmine ja testimine tuleb teha enne asjaomase sertifitseeritud emataime ja sertifitseeritud materjali istutamist ning seda korratakse kasvatamise ajal, kui on kahtlus, et esineb esimeses lõigus osutatud taimekahjustajaid.

Kõnealune proovivõtmine ja testimine tuleb teha, võttes arvesse kliimatingimusi ja III lisas loetletud taimekahjustajate bioloogiat ning seda, kas kõnealused taimekahjustajad on asjaomase sertifitseeritud emataime ja sertifitseeritud materjali puhul kohased.

2.  Proovivõtmist ja testimist ei tule teha, kui taimi, mis on III lisas asjaomase perekonna või liigi korral loetletud taimekahjustajate peremeestaimed, ei ole kasvatatud tootmismullas vähemalt viis aastat ja kui puudub kahtlus, et kõnealuses mullas esineb asjaomaseid taimekahjustajaid.

Proovivõtmist ja testimist ei tehta, kui vastutav ametiasutus jõuab ametliku inspekteerimise põhjal järeldusele, et muld on vaba mis tahes III lisas asjaomase perekonna või liigi korral loetletud taimekahjustajatest, mis on peremeesorganismiks kõnealuse perekonna või liigi viirustele.

▼M1

Kui ei ole sätestatud teisiti, ei ole sertifitseeritud viljapuudelt vaja proove võtta ega analüüse teha.

▼B

3.  Liikmesriigid kohaldavad lõikes 1 osutatud proovivõtmise ja testimise suhtes EPPO protokolle või muid rahvusvaheliselt tunnustatud protokolle. Kui kõnealuseid protokolle ei ole, kohaldab liikmesriik asjakohaseid siseriiklikke protokolle. Sellisel juhul teeb liikmesriik taotluse korral kõnealused protokollid kättesaadavaks teistele liikmesriikidele ja komisjonile.4. JAGU

Nõuded CAC materjalile

Artikkel 23

Muud CAC-materjali kui sordita pookealuseid käsitlevad tingimused

1.  Muud CAC-materjali kui sordita pookealuseid võib turustada ainult juhul, kui on kindlaks tehtud, et see vastab järgmistele tingimustele:

a) 

see on paljundatud identifitseeritud materjaliallikast, mille tarnija on registreerinud;

b) 

see vastab sordikirjeldusele artikli 25 kohaselt;

c) 

see vastab artikli 26 tervisenõuetele;

d) 

see vastab artikli 27 nõuetele, mis käsitlevad puuduste mitteesinemist.

2.  Lõike 1 järgimiseks vajalikud meetmed võtab tarnija.

3.  Kui CAC-materjal ei vasta enam lõikele 1, võtab tarnija ühe järgmistest meetmetest:

a) 

kõrvaldab materjali muu CAC-materjali lähedusest; või

b) 

võtab asjakohaseid meetmeid, et uuesti tagada kõnealuse materjali vastavus nendele nõuetele.

Artikkel 24

CAC-materjali käsitlevad tingimused sordita pookealuste puhul

1.  Kui tegemist on sordita pookealustega, peab CAC-materjal vastama järgmistele nõuetele:

a) 

see vastab oma liigi kirjeldusele;

b) 

see vastab artikli 26 tervisenõuetele;

c) 

see vastab artikli 27 nõuetele, mis käsitlevad puuduste mitteesinemist.

2.  Lõike 1 nõuete järgimiseks vajalikud meetmed võtab tarnija.

3.  Kui CAC-materjal ei vasta enam lõike 1 nõuetele, võtab tarnija ühe järgmistest meetmetest:

a) 

kõrvaldab materjali muu CAC-materjali lähedusest; või

b) 

võtab asjakohaseid meetmeid, et uuesti tagada kõnealuse materjali vastavus nendele nõuetele.

Artikkel 25

Sordikirjeldusele vastavuse kindlakstegemine

1.  CAC-materjali vastavus oma sordi kirjeldusele tehakse kindlaks, vaadeldes sordi tunnuste ilmnemist. Kõnealune vaatlus peab põhinema ühel järgmistest elementidest:

a) 

rakendusdirektiivis 2014/97/EL osutatud registreeritud sortide ametlik kirjeldus ja sordikaitse seadusega kaitstud sortide ametlik kirjeldus; või

b) 

mis tahes liikmesriigis rakendusdirektiivis 2014/97/EL osutatud registreerimistaotlusega hõlmatud sordi taotlusele lisatud kirjeldus;

c) 

sordikaitsetaotlusele lisatud kirjeldus;

d) 

direktiivi 2008/90/EÜ artikli 7 lõike 2 punkti c alapunktis iii osutatud ametlikult tunnustatud sordikirjeldus.

2.  CAC-materjali vastavust oma sordi kirjeldusele kontrollitakse korrapäraselt, vaadeldes asjaomases CAC-materjalis sordi tunnuste ilmnemist.

▼M1

Artikkel 26

CAC-materjali taimetervisenõuded

1.  CAC-materjal peab olema ruumis, põllul ja kasvualal tarnija poolt tootmisjärgus tehtud visuaalse kontrolli põhjal tunnistatud praktiliselt vabaks I ja II lisas asjaomase perekonna või liigi korral loetletud taimekahjustajatest, kui IV lisas ei ole sätestatud teisiti.

Tarnija võtab proovi asjaomasest lähte- või CAC-materjalist ning teeb analüüsi II lisas asjaomase perekonna või liigi korral loetletud reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate suhtes, järgides IV lisa nõudeid asjaomase perekonna või liigi kohta.

Kui kahtlustatakse I lisas loetletud reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist, korraldab tarnija asjaomasest lähte- või CAC-materjalist proovi võtmise ja analüüsi tegemise.

CAC-paljundusmaterjali ja CAC-viljapuid kasvualalt võib pärast tootmisjärku turustada üksnes siis, kui tarnija tehtud visuaalse kontrolli põhjal selgub, et materjalis ei esine I ja II lisas loetletud taimekahjustajate märke ega nähte.

Tarnija võtab meetmeid, et tagada asjaomase perekonna või liigi ja kategooria puhul vastavus lõike 1 nõuetele, järgides IV lisa.

2.  Lõiget 1 ei kohaldata CAC-materjali suhtes krüosäilitamise ajal.

▼B

Artikkel 27

Puudusi käsitlevad nõuded

Visuaalse kontrolliga tuleb kindlaks teha, et CAC-materjalil puudused peaaegu puuduvad. Kahjustusi, värvimuutusi, armkudet või kuivamist peetakse puuduseks, kui need mõjutavad paljundusmaterjali kvaliteeti ja kasulikkust.

▼M1

Artikkel 27a

Nõuded tootmisüksuse, tootmiskoha ja tootmispiirkonna kohta

Lisaks artiklites 9, 10, 11, 16, 17, 21, 22 ja 26 sätestatud taimetervise- ja mullastikunõuetele kasvatatakse paljundusmaterjali ja viljapuid vastavalt IV lisas sätestatud tootmisüksuse, -koha või -piirkonna nõuetele, et piirata kõnealuses lisas asjaomase perekonna või liigi puhul loetletud reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate olemasolu.

▼B3. PEATÜKK

ERINÕUDED PALJUNDUSMATERJALI JA VILJAPUUDE TOOTMISE VÕI PALJUNDAMISEGA TEGELEVATELE TARNIJATELE

Artikkel 28

Tootmisprotsessi kriitiliste kohtade kindlakstegemise ja jälgimise kava

Paljundusmaterjali ja viljapuude tootmise ajal tagavad liikmesriigid, et tarnijad kohaldavad vastavalt asjaomase perekonna või liigi vajadustele tootmisprotsessi kriitiliste kohtade kindlakstegemise ja jälgimise kava. Kava peab sisaldama vähemalt järgmisi elemente:

a) 

taimede asukoht ja arv;

b) 

nende kasvatamise ajakava;

c) 

paljundamistoimingud;

d) 

pakendamis-, ladustamis- ja transporditoimingud.

Artikkel 29

Jälgimist käsitleva teabe säilitamine läbivaatamise jaoks

1.  Liikmesriigid tagavad, et tarnijad peavad andmestikke direktiivi 2008/90/EÜ artikli 6 lõikes 1 osutatud kriitiliste kohtade jälgimise kohta ja teevad need taotluse korral läbivaatamiseks kättesaadavaks.

2.  Kõnealused andmestikud peavad olema kättesaadavad vähemalt kolm aastat alates asjaomase materjali tootmisest.

3.  Liikmesriigid tagavad, et tarnijad peavad andmestikke põldude kontrollimise, proovide võtmise ja testimise kohta, kuni asjaomane paljundusmaterjal ja viljapuud on nende kontrolli all ja vähemalt kolm aastat pärast seda, kui kõnealune paljundusmaterjal ja viljapuud on kõrvaldatud või turustatud.4. PEATÜKK

AMETLIK INSPEKTEERIMINE

Artikkel 30

Ametliku inspekteerimise üldnõuded

1.  Ametlik inspekteerimine hõlmab visuaalset kontrollimist ja vajaduse korral proovivõtmist ja testimist.

2.  Ametliku inspekteerimise ajal pöörab vastutav ametiasutus erilist tähelepanu järgmisele:

a) 

tootmisprotsessi kriitiliste kohtade kontrollimiseks tarnija poolt rakendatavate meetodite kohasus ja tegelik kasutamine;

b) 

tarnija personali üldine pädevus direktiivi 2008/90/EÜ artikli 6 lõikes 1 sätestatud toimingute tegemiseks.

3.  Liikmesriigid tagavad, et vastutavad ametiasutused koostavad ja säilitavad kõikide nende poolt tehtud põldude kontrollimiste, proovide võtmiste ja testimiste kuupäevade ja tulemuste kohta andmestikke.5. PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 31

Ülevõtmine

1.  Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 31. detsembriks 2016. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Nad kohaldavad neid norme alates 1. jaanuarist 2017.

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.  Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetavate põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 32

Üleminekumeetmed

Liikmesriigid võivad kuni 31. detsembrini 2022 lubada oma territooriumil turustada paljundusmaterjali ja viljapuid, mis on toodetud supereliit-, eliit- ja sertifitseeritud emataimedest või CAC-materjalist, mis oli olemas enne 1. jaanuari 2017, ning mis on enne 31. detsembrit 2022 ametlikult sertifitseeritud või vastavad CAC-materjaliks kvalifitseerimise tingimustele. Kõnealuse paljundusmaterjali ja viljapuude turustamisel tuleb nende etiketil ja dokumendis viidata käesolevale artiklile.

Artikkel 33

Kehtetuks tunnistamine

Direktiivid 93/48/EMÜ ja 93/64/EMÜ tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 34

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 35

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

▼M1
I LISA

loetelu nendest reguleeritud mittekarantiinsetest taimekahjustajatest, mille esinemise kontrollimine visuaalselt ning kahtluse korral proovide võtmise ja analüüsi teel on nõutav artikli 9 lõikest 1, artikli 10 lõikest 1, artikli 16 lõikest 1, artikli 21 lõikest 1 ja artikli 26 lõikest 1 tulenevaltPerekond või liik

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad

Castanea sativa Mill.

Seened ja munasseened

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

 

 

Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN]

 

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

 

Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]

 

Viirused, viroidid, viirusetaolised haigusetekitajad ja fütoplasmad

 

Kastani mosaiiksuse tekitaja

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

Seened ja munasseened

 

Phytophthora citrophthora (R.E. Smith & E.H. Smith) Leonian [PHYTCO]

 

Phytophthora nicotianae var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]

 

Putukad ja lestad

 

Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL]

 

Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]

 

Ümarussid

 

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

 

Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]

Corylus avellana L.

Bakterid

 

Pseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL]

 

Xanthomonas arboricola pv. Corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]

 

Seened ja munasseened

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

 

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Putukad ja lestad

 

Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]

Cydonia oblonga Mill. ja Pyrus L.

Bakterid

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

 

Pseudomonas syringae pv. syringae van Hall [PSDMSY]

 

Seened ja munasseened

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

 

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

 

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

 

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

 

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]

 

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

 

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

 

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Putukad ja lestad

 

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]

 

Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

 

Ümarussid

 

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

 

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

 

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

 

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Ficus carica L.

Bakterid

 

Xanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI]

 

Seened ja munasseened

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Putukad ja lestad

 

Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]

 

Ümarussid

 

Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

 

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

 

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

 

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

 

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

 

Viirused, viroidid, viirusetaolised haigusetekitajad ja fütoplasmad

 

Viigipuu mosaiiksuse tekitaja [FGM000]

Fragaria L.

Bakterid

 

Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]

 

Seened ja munasseened

 

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]

 

Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E. McKeen [RHIZFR]

 

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

 

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Putukad ja lestad

 

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]

 

Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]

 

Ümarussid

 

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

 

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

 

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

 

Viirused, viroidid, viirusetaolised haigusetekitajad ja fütoplasmad

 

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]

 

Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU]

 

Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]

 

Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]

 

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

 

Ristiku õislehisust põhjustav fütoplasma [PHYP03]

 

Maasika paljunemistõbe põhjustav fütoplasma [PHYP75]

Juglans regia L.

Bakterid

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

 

Xanthomonas arboricola pv. juglandis (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]

 

Seened ja munasseened

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

 

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]

 

Putukad ja lestad

 

Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]

 

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

 

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Malus Mill.

Bakterid

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

 

Pseudomonas syringae pv. syringae van Hall [PSDMSY]

 

Seened ja munasseened

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

 

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

 

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

 

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Putukad ja lestad

 

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

 

Ümarussid

 

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Olea europaea L.

Bakterid

 

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Smith) Gardan et al. [PSDMSA]

 

Ümarussid

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

 

Viirused, viroidid, viirusetaolised haigusetekitajad ja fütoplasmad

 

Oliivipuu kollalehisusega seostatav viirus [OLYAV0]

Oliivipuu rookolletusega seostatav viirus [OVYAV0]

Oliivipuu kollalaiksuse ja kidunemisega seostatav viirus [OYMDAV]

Pistacia vera L.

Seened ja munasseened

 

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]

Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Ümarussid

 

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus domestica L. ja Prunus dulcis (Miller) Webb

Bakterid

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

 

Seened ja munasseened

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Putukad ja lestad

 

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

 

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

 

Ümarussid

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus armeniaca L.

Bakterid

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Pseudomonas syringae pv. syringae van Hall [PSDMSY]

Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]

 

Seened ja munasseened

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]

 

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Putukad ja lestad

 

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

 

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

 

Ümarussid

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus avium L. ja Prunus cerasus L.

Bakterid

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

 

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

 

Seened ja munasseened

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]

 

Putukad ja lestad

 

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

 

Ümarussid

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus persica (L.) Batsch ja Prunus salicina Lindley

Bakterid

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

 

Seened ja munasseened

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Putukad ja lestad

 

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

 

Ümarussid

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Ribes L.

Seened ja munasseened

 

Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]

Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]

Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]

 

Putukad ja lestad

 

Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]

Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Tetranychus urticae Koch [TETRUR]

 

Ümarussid

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Viirused, viroidid, viirusetaolised haigusetekitajad ja fütoplasmad

Aukuuba mosaiiksuse tekitaja koos musta sõstra kollalehisuse tekitajaga

Rubus L.

Bakterid

 

Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG]

Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]

Seened ja munasseened

Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]

Putukad ja lestad

Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]

Vaccinium L.

Bakterid

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Seened ja munasseened

Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]

Godronia cassandrae (anamorf: Topospora myrtilli) Peck [GODRCA]
II LISA

loetelu nendest reguleeritud mittekarantiinsetest taimekahjustajatest, mille esinemise kontrollimine visuaalselt ning teatavatel juhtudel proovide võtmise ja analüüsi teel on nõutav artikli 9 lõigetest 2 ja 4, artikli 10 lõikest 1, artikli 16 lõikest 1, artikli 21 lõikest 1, artikli 26 lõikest 1 ja IV lisast tulenevaltPerekond või liik

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad

Citrus L., Fortunella Swingle ja Poncirus Raf.

Bakterid

 

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

 

Seened ja munasseened

 

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

 

Viirused, viroidid, viirusetaolised haigusetekitajad ja fütoplasmad

 

Tsitruste kurdkoorsuse tekitaja [CSCC00]

Tsitruste eksokortise viroid [CEVD00]

Tsitruste viljakivistumise tekitaja [CSI000]

Tsitruste leheplekiviirus [CLBV00]

Tsitruste rõngaslaiksuse viirus [CPSV00]

Tsitruste tristeza-viirus (ELi isolaadid) [CTV000]

Tsitruste lehevärvumisviirus [CVV000]

Humala kääbuskasvu viroid (hop stunt viroid) [HSVD00]

Corylus avellana L.

Viirused, viroidid, viirusetaolised haigusetekitajad ja fütoplasmad

 

Õunapuu mosaiikviirus [APMV00]

Cydonia oblonga Mill.

Viirused, viroidid, viirusetaolised haigusetekitajad ja fütoplasmad

 

Õunapuu klorootilise rõngaslaiksuse viirus [ACLSV0]

Õunapuu oksapainduvuse tekitaja [ARW000]

Õunapuu soontüvesuse viirus [ASGV00]

Õunapuu tüvesüvisuse viirus [ASPV00]

Pirnipuu koorenekroosi tekitaja [PRBN00]

Pirnipuu lõviskoorsuse tekitaja [PRBS00]

Pirnipuu villvähi viroid [PBCVD0]

Pirnipuu karekoorsuse tekitaja [PRRB00]

Küdoonia kollalehisuse tekitaja [ARW000]

Fragaria L.

Bakterid

 

Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]

Seened ja munasseened

Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]

Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]

Ümarussid

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

 

Viirused, viroidid, viirusetaolised haigusetekitajad ja fütoplasmad

Maasika mosaiikviirus [ARMV00]

Vaarika rõngaslaiksuse viirus [RPRSV0]

Maasika kimarlehisuse viirus [SCRV00]

Maasika latentne rõngaslaiksuse viirus [SLRSV0]

Maasika nõrga kollaservalisuse viirus [SMYEV0]

Maasika pälmesuse viirus [SMOV00]

Maasika paelroodsuse viirus [SVBV00]

Tomati mustlaiksuse viirus [TBRV00]

Juglans regia L.

Viirused, viroidid, viirusetaolised haigusetekitajad ja fütoplasmad

 

Kirsipuu keerdlehisuse viirus [CLRV00]

Malus Mill.

Viirused, viroidid, viirusetaolised haigusetekitajad ja fütoplasmad

Õunapuu klorootilise rõngaslaiksuse viirus [ACLSV0]

Õunapuu viljalaiksuse viroid [ADFVD0]

Õunapuu lameoksasuse tekitaja [AFL000]

Õunapuu mosaiikviirus [APMV00]

Õunapuu oksapainduvuse tekitaja [ARW000]

Õunapuu koorearmistumise viroid [ASSVD0]

Õunapuu tähtpraolisuse tekitaja [APHW00]

Õunapuu soontüvesuse viirus [ASGV00]

Õunapuu tüvesüvisuse viirus [ASPV00]

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Puuviljahaigused: pisiviljasus [APCF00], rohekortsviljasus [APGC00], Ben Davise mügarviljasus, karekoorsus [APRSK0], tähtpraod, rõngaskorgistumine [APLP00], laikkorgistumine

Olea europaea L.

Seened ja munasseened

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Viirused, viroidid, viirusetaolised haigusetekitajad ja fütoplasmad

Maasika mosaiikviirus [ARMV00]

Kirsipuu keerdlehisuse viirus [CLRV00]

Maasika latentne rõngaslaiksuse viirus [SLRSV0]

Prunus dulcis (Miller) Webb

Bakterid

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Viirused, viroidid, viirusetaolised haigusetekitajad ja fütoplasmad

Õunapuu klorootilise rõngaslaiksuse viirus [ACLSV0]

Õunapuu mosaiikviirus [APMV00]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Ploomirõugete viirus [PPV000]

Ploomipuu kääbuskasvulisuse viirus [PDV000]

Ploomipuu kärbusliku rõngaslaiksuse viirus [PNRSV0]

Prunus armeniaca L.

Bakterid

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Viirused, viroidid, viirusetaolised haigusetekitajad ja fütoplasmad

Õunapuu klorootilise rõngaslaiksuse viirus [ACLSV0]

Õunapuu mosaiikviirus [APMV00]

Aprikoosi latentne viirus [ALV000]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Ploomirõugete viirus [PPV000]

Ploomipuu kääbuskasvulisuse viirus [PDV000]

Ploomipuu kärbusliku rõngaslaiksuse viirus [PNRSV0]

Prunus avium L. ja Prunus cerasus L.

Bakterid

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Viirused, viroidid, viirusetaolised haigusetekitajad ja fütoplasmad

Õunapuu klorootilise rõngaslaiksuse viirus [ACLSV0]

Õunapuu mosaiikviirus [APMV00]

Maasika mosaiikviirus [ARMV00]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]Kirsipuu rohe-rõngaslaiksuse viirus [CGRMV0]

Kirsipuu keerdlehisuse viirus [CLRV00]

Kirsipuu lehelaiksuse viirus [CMLV00]

Kirsipuu kärbusliku roostelaiksuse viirus [CRNRM0]

Kirsipuu väikeseviljalisuse viirus 1 ja 2 [LCHV10], [LCHV20]

Ploomirõugete viirus [PPV000]

Ploomipuu kääbuskasvulisuse viirus [PDV000]

Ploomipuu kärbusliku rõngaslaiksuse viirus [PNRSV0]

Vaarika rõngaslaiksuse viirus [RPRSV0]

Maasika latentne rõngaslaiksuse viirus [SLRSV0]

Tomati mustlaiksuse viirus [TBRV00]

Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley ja teised perekonna Prunus L. liigid, mis on vastuvõtlikud ploomirõugete viirusele perekonna Prunus L. hübriidide puhul

Bakterid

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Viirused, viroidid, viirusetaolised haigusetekitajad ja fütoplasmad

Õunapuu klorootilise rõngaslaiksuse viirus [ACLSV0]

Õunapuu mosaiikviirus [APMV00]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Haralise ploomipuu latentne ringlaiksuse viirus [MLRSV0]

Ploomirõugete viirus [PPV000]

Ploomipuu kääbuskasvulisuse viirus [PDV000]

Ploomipuu kärbusliku rõngaslaiksuse viirus [PNRSV0]

Prunus persica (L.) Batsch

Bakterid

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Viirused, viroidid, viirusetaolised haigusetekitajad ja fütoplasmad

Õunapuu klorootilise rõngaslaiksuse viirus [ACLSV0]

Õunapuu mosaiikviirus [APMV00]

Aprikoosi latentne viirus [ALV000]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Virsikupuu latentne mosaiikviroid [PLMVD0]

Ploomirõugete viirus [PPV000]

Ploomipuu kääbuskasvulisuse viirus [PDV000]

Ploomipuu kärbusliku rõngaslaiksuse viirus [PNRSV0]

Maasika latentne rõngaslaiksuse viirus [SLRSV0]

Pyrus L.

Viirused, viroidid, viirusetaolised haigusetekitajad ja fütoplasmad

Õunapuu klorootilise rõngaslaiksuse viirus [ACLSV0]

Õunapuu oksapainduvuse tekitaja [ARW000]

Õunapuu soontüvesuse viirus [ASGV00]

Õunapuu tüvesüvisuse viirus [ASPV00]

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Pirnipuu koorenekroosi tekitaja [PRBN00]

Pirnipuu lõviskoorsuse tekitaja [PRBS00]

Pirnipuu villvähi viroid [PBCVD0]

Pirnipuu karekoorsuse tekitaja [PRRB00]

Küdoonia kollalehisuse tekitaja [ARW000]

Ribes L.

Viirused, viroidid, viirusetaolised haigusetekitajad ja fütoplasmad

Maasika mosaiikviirus [ARMV00]

Musta sõstra täidõielisuse viirus [BRAV00]

Kurgi mosaiikviirus [CMV000]

Karusmarja rooäärestusega seostatav viirus [GOVB00]

Vaarika rõngaslaiksuse viirus [RPRSV0]

Maasika latentne rõngaslaiksuse viirus [SLRSV0]

Rubus L.

Seened ja munasseened

Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]

Viirused, viroidid, viirusetaolised haigusetekitajad ja fütoplasmad

Õunapuu mosaiikviirus [APMV00]

Maasika mosaiikviirus [ARMV00]

Läänevaarika nekroosiviirus [BRNV00]

Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]

Kurgi mosaiikviirus [CMV000]

Vaarika nõialuudsuse viirus [RBDV00]

 

Vaarika lehelaiksuse viirus [RLMV00]

Vaarika rõngaslaiksuse viirus [RPRSV0]

Vaarika rookloroos e. roomosaiik [RVCV00]

Vaarika koldlaiksus [RYS000]

Vaarika kollavõrksus [RYNV00]

Maasika latentne rõngaslaiksuse viirus [SLRSV0]

Tomati mustlaiksuse viirus [TBRV00]

Vaccinium L.

Viirused, viroidid, viirusetaolised haigusetekitajad ja fütoplasmad

Mustika mosaiiksusega seostatav ofioviirus [BLMAV0]

Mustika puna-rõngaslaiksuse viirus [BRRV00]

Mustika õie- ja võrsetipukõrbuse viirus [BLSCV0]

Mustika varjatud kärbumistõve viirus [BLSHV0]

Mustika lehenöördumise viirus [BSSV00]

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]

Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Jõhvika väärõiesuse fütoplasma [PHYPFB]
III LISA

loetelu reguleeritud mittekarantiinsetest taimekahjustajatest, mille esinemist mullas reguleeritakse artikli 11 lõigetega 1 ja 2, artikli 17 lõigetega 1 ja 2 ning artikli 22 lõigetega 1 ja 2Perekond või liik

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad

Fragaria L.

Ümarussid

 

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Juglans regia L.

Ümarussid

 

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Olea europaea L.

Ümarussid

 

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Pistacia vera L.

Ümarussid

 

Xiphinema index Thorne & Allen [XIPHIN]

Prunus avium L. ja Prunus cerasus L.

Ümarussid

 

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch ja Prunus salicina Lindley

Ümarussid

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Ribes L.

Ümarussid

 

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Rubus L.

Ümarussid

 

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
IV LISA

nõuded seoses meetmetega iga asjaomase perekonna või liigi ja kategooria puhul kooskõlas artikli 10 lõikega 4, artikli 16 lõikega 4, artikli 21 lõikega 4 ja artikli 26 lõikega 2

Paljundusmaterjal peab vastama liidu karantiinseid taimekahjustajaid ja kaitstavate piirkondade karantiinseid taimekahjustajaid käsitlevatele nõuetele, mis on sätestatud määruse (EL) 2016/2031 alusel vastu võetud rakendusaktides, samuti kõnealuse määruse artikli 30 lõike 1 kohaselt vastu võetud meetmetes.

Peale selle peab asjaomase perekonna või liigi ja kategooria paljundusmaterjal vastama järgmistele nõuetele.

1.    Castanea sativa Mill.

(a)    Kõik kategooriad

Visuaalne kontroll

Visuaalset kontrolli tehakse üks kord aastas.

Proovide võtmine ja analüüs

Proovid võetakse ja neid analüüsitakse juhul, kui on kahtlus, et esineb mõni I lisas loetletud reguleeritud mittekarantiinne taimekahjustaja.

(b)    Supereliitkategooria

Nõuded tootmisüksuse, tootmiskoha ja tootmispiirkonna kohta

Kui erandkorras on komisjoni rakendusotsuse (EL) 2017/925 ( 2 ) kohaselt lubatud toota supereliitmaterjali põllul tingimustes, kus seda ei kaitsta putukate eest, kehtivad Cryphonectria parasitica (Murrill) Barri käsitlevad järgmised nõuded:

i) 

supereliitkategooria paljundusmaterjali ja viljapuid toodetakse piirkonnas, kus Cryphonectria parasitica (Murrill) Barri teadaolevalt ei esine, või

ii) 

supereliitkategooria paljundusmaterjali ja viljapuude tootmisüksuses ei ole viimase täieliku kasvuperioodi algusest saadik Cryphonectria parasitica (Murrill) Barri sümptomeid täheldatud.

(c)    Eliitkategooria

Nõuded tootmisüksuse, tootmiskoha ja tootmispiirkonna kohta

i) 

Eliitkategooria paljundusmaterjali ja viljapuid toodetakse piirkonnas, kus Cryphonectria parasitica (Murrill) Barri teadaolevalt ei esine, või

ii) 

eliitkategooria paljundusmaterjali ja viljapuude tootmisüksuses ei ole viimase täieliku kasvuperioodi algusest saadik Cryphonectria parasitica (Murrill) Barri sümptomeid täheldatud.

d)    Sertifitseeritud materjali kategooria ja CAC-kategooria

Nõuded tootmisüksuse, tootmiskoha ja tootmispiirkonna kohta

i) 

Sertifitseeritud ja CAC-kategooria paljundusmaterjali ja viljapuid toodetakse piirkonnas, kus Cryphonectria parasitica (Murrill) Barri teadaolevalt ei esine, või

ii) 

sertifitseeritud ja CAC-kategooria paljundusmaterjali ja viljapuude tootmisüksuses ei ole viimase täieliku kasvuperioodi algusest saadik Cryphonectria parasitica (Murrill) Barri sümptomeid täheldatud või

iii) 

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barri sümptomitega paljundusmaterjal ja viljapuud on välja juuritud, ülejäänud paljundusmaterjali ja viljapuid kontrollitakse nädalase vahega ja tootmisüksuses ei ole kõnealuseid sümptomeid täheldatud vähemalt kolme nädala jooksul enne lähetamist.

2.    Citrus L., Fortunella Swingle ja Poncirus Raf.

a)    Supereliitkategooria

Visuaalne kontroll

Visuaalset kontrolli tehakse kaks korda aastas.

Proovide võtmine ja analüüs

Igast supereliitemataimest võetakse igal aastal proov ja analüüsitakse seda tsitruste spiroplasma (Spiroplasma citri Saglio et al.) esinemise suhtes. Igast supereliitemataimest võetakse kolm aastat pärast supereliitemataime heakskiitmist proov ja analüüsitakse seda tsitruste tristeza-viiruse (ELi isolaadid) esinemise suhtes, samuti võetakse edaspidi selliseks analüüsiks proov iga kolme aasta järel.

Igast supereliitemataimest võetakse kuus aastat pärast supereliitemataime heakskiitmist proov ja analüüsitakse seda II lisas loetletud registreeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate (muud kui tsitruste tristeza-viirus (ELi isolaadid) ja Spiroplasma citri Saglio et al.) esinemise suhtes ning kahtluse korral I lisas loetletud registreeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate suhtes, samuti võetakse edaspidi selliseks analüüsiks proov iga kuue aasta järel.

b)    Eliitkategooria

Visuaalne kontroll

Visuaalset kontrolli tsitruste tristeza-viiruse (ELi isolaadid), Spiroplasma citri Saglio et al. ja Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley suhtes tehakse kaks korda aastas. Kõigi teiste I ja II lisas loetletud reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate suhtes peale tsitruste tristeza-viiruse (ELi isolaadid), Spiroplasma citri Saglio et al. ja Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley tehakse visuaalset kontrolli üks kord aastas.

Proovide võtmine ja analüüs

Eliitemataimede puhul, mida on hoitud putukate eest kaitstud ruumides, võetakse iga kolme aasta järel igalt eliitemataimelt proov ja analüüsitakse seda tsitruste tristeza-viiruse (ELi isolaadid) esinemise suhtes. Iga kolme aasta järel võetakse proovid eliitemataimede esindavast valimist ning analüüsitakse neid tsitruste spiroplasma (Spiroplasma citri Saglio et al.) esinemise suhtes.

Kui eliitemataimi ei ole hoitud putukate eest kaitstud ruumides, võetakse eliitemataimede esindavast valimist proovid ja analüüsitakse neid tsitruste tristeza-viiruse (ELi isolaadid) ja Spiroplasma citri Saglio et al. esinemise suhtes igal aastal eesmärgiga analüüsida kõiki emataimi kaheaastase intervalliga. Kui tsitruste tristeza-viiruse (ELi isolaadid) analüüsi tulemus osutub positiivseks, võetakse proovid kõigist tootmisüksuse eliitemataimedest ja analüüsitakse neid. Kui eliitemataimi ei ole hoitud putukate eest kaitstud ruumides, võetakse iga kuue aasta järel nende esindavast valimist proovid ja analüüsitakse neid, võttes aluseks asjaomaste taimede nakatumise riski hindamise seoses I ja II lisas loetletud muude reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate kui tsitruste tristeza-viiruse (ELi isolaadid) ja Spiroplasma citri Saglio et al.) esinemisega.

c)    Sertifitseeritud materjali kategooria

Visuaalne kontroll

Visuaalset kontrolli tsitruste tristeza-viiruse (ELi isolaadid), Spiroplasma citri Saglio et al. ja Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley suhtes tehakse kaks korda aastas. Kõigi teiste I ja II lisas loetletud reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate suhtes peale tsitruste tristeza-viiruse (ELi isolaadid), Spiroplasma citri Saglio et al. ja Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley tehakse visuaalset kontrolli üks kord aastas.

Proovide võtmine ja analüüs

Kui sertifitseeritud emataimi ei ole hoitud putukate eest kaitstud ruumides, võetakse sertifitseeritud emataimede esindavast valimist proovid ja analüüsitakse neid tsitruste tristeza-viiruse (ELi isolaadid) esinemise suhtes iga viie aasta tagant eesmärgiga analüüsida kõiki emataimi kaheksa-aastase intervalliga.

Kui sertifitseeritud emataimi ei ole hoitud putukate eest kaitstud ruumides, võetakse sertifitseeritud emataimede esindavast valimist proovid ja analüüsitakse neid tsitruste tristeza-viiruse (ELi isolaadid) esinemise suhtes igal aastal eesmärgiga analüüsida kõiki emataimi kolmeaastase intervalliga. Kui sertifitseeritud emataimi ei ole hoitud putukate eest kaitstud ruumides, võetakse sertifitseeritud emataimede esindavast valimist proovid ja analüüsitakse neid ka juhul, kui on kahtlus, et esineb mõni muu I või II lisas loetletud taimekahjustaja kui tsitruste tristeza-viirus (ELi isolaadid).

Kui tsitruste tristeza-viiruse (ELi isolaadid) analüüsi tulemus osutub positiivseks, võetakse proovid kõigist tootmisüksuse sertifitseeritud emataimedest ja analüüsitakse neid.

d)    Eliitkategooria ja sertifitseeritud materjali kategooria

Nõuded tootmisüksuse, tootmiskoha ja tootmispiirkonna kohta

i) 

Eliit- ja sertifitseeritud kategooria paljundusmaterjali ja viljapuid toodetakse piirkonnas, kus tsitruste tristeza-viirust (ELi isolaadid) ning taimekahjustajaid Spiroplasma citri Saglio et al. ja Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley teadaolevalt ei esine, või

ii) 

juhul, kui eliit- ja sertifitseeritud kategooria paljundusmaterjal ja viljapuud on kasvatatud putukate eest kaitstud tingimustes, ei ole nimetatud paljundusmaterjalil ega viljapuudel viimase täieliku kasvuperioodi jooksul täheldatud Spiroplasma citri Saglio et al. ega Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley sümptomeid ning kõnealusest materjalist on enne turustamist võetud pistelised proovid ja analüüsitud neid tsitruste tristeza-viiruse (ELi isolaadid) esinemise suhtes või

iii) 

sertifitseeritud kategooria paljundusmaterjalil ning viljapuudel, mida ei ole kasvatatud putukate eest kaitstud tingimustes, ei ole viimase täieliku kasvuperioodi jooksul täheldatud Spiroplasma citri Saglio et al. ega Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley sümptomeid ning enne turustamist on kõnealuse materjali esindavast valimist võetud proovid ja analüüsitud neid tsitruste tristeza-viiruse (ELi isolaadid) esinemise suhtes või

iv) 

sertifitseeritud kategooria paljundusmaterjali ja viljapuude korral, mida ei ole kasvatatud putukate eest kaitstud tingimustes, peavad olema täidetud järgmised nõuded:

— 
taimekahjustaja Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley või Spiroplasma citri Saglio et al. sümptomeid on tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul täheldatud kuni kahel protsendil sertifitseeritud kategooria paljundusmaterjalist ja viljapuudest ning asjaomane paljundusmaterjal ja asjaomased viljapuud, samuti kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud ning
— 
enne turustamist on sertifitseeritud kategooria paljundusmaterjali ja viljapuude esindavast valimist võetud proovid ja analüüsitud neid tsitruste tristeza-viiruse (ELi isolaadid) esinemise suhtes ning viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole analüüs andnud positiivset tulemust rohkem kui kahe protsendi tootmisüksuse sertifitseeritud kategooria paljundusmaterjali ja viljapuude puhul. Asjaomane paljundusmaterjal ja asjaomased viljapuud on välja juuritud ja kohe hävitatud. Vahetus läheduses olevast paljundusmaterjalist ja viljapuudest on võetud pistelised proovid ja neid analüüsitud ning kogu paljundusmaterjal ja kõik viljapuud, mille analüüsi tulemus oli positiivne, on välja juuritud ja kohe hävitatud.

e)    CAC-kategooria

Visuaalne kontroll

Visuaalset kontrolli tehakse üks kord aastas.

Proovide võtmine ja analüüs

CAC-kategooria paljundusmaterjal ja viljapuud peavad olema saadud identifitseeritud materjaliallikast, mis on visuaalse kontrolli ning proovide võtmise ja analüüsi tulemusel leitud olevat vaba II lisas loetletud reguleeritud mittekarantiinsetest taimekahjustajatest.

Kui asjaomast identifitseeritud materjaliallikat on hoitud putukate eest kaitstud ruumides, võetakse iga kaheksa aasta järel asjaomase materjali esindavast valimist proovid ja analüüsitakse neid tsitruste tristeza-viiruse (ELi isolaadid) esinemise suhtes.

Kui identifitseeritud materjaliallikat ei ole hoitud putukate eest kaitstud ruumides, võetakse asjaomase materjali esindavast valimist proovid ja analüüsitakse neid tsitruste tristeza-viiruse (ELi isolaadid) esinemise suhtes iga kolme aasta järel.

Nõuded tootmisüksuse, tootmiskoha ja tootmispiirkonna kohta

i) 

CAC-kategooria paljundusmaterjali ja viljapuid toodetakse piirkonnas, kus tsitruste tristeza-viirust (ELi isolaadid) ning taimekahjustajaid Spiroplasma citri Saglio et al. ja Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley teadaolevalt ei esine, või

ii) 

juhul, kui CAC-kategooria paljundusmaterjal ja viljapuud on kasvatatud putukate eest kaitstud tingimustes, ei ole nimetatud paljundusmaterjalil ega viljapuudel viimase täieliku kasvuperioodi jooksul täheldatud Spiroplasma citri Saglio et al. ega Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley sümptomeid ning kõnealusest materjalist on enne turustamist võetud pistelised proovid ja analüüsitud neid tsitruste tristeza-viiruse (ELi isolaadid) esinemise suhtes või

iii) 

CAC-kategooria paljundusmaterjalil ning viljapuudel, mida ei ole kasvatatud putukate eest kaitstud tingimustes, ei ole tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul täheldatud Spiroplasma citri Saglio et al. ega Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley sümptomeid ning kõik vahetus läheduses olevad sümptomitega taimed on välja juuritud ja kohe hävitatud; lisaks on enne turustamist võetud kõnealuse materjali esindavast valimist proovid ja analüüsitud neid tsitruste tristeza-viiruse (ELi isolaadid) esinemise suhtes või

iv) 

CAC-kategooria paljundusmaterjali ja viljapuude korral, mida ei ole kasvatatud putukate eest kaitstud tingimustes, peavad olema täidetud järgmised nõuded:

— 
taimekahjustajate Spiroplasma citri Saglio et al. ja Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley sümptomeid ei ole tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul täheldatud rohkem kui kahel protsendil CAC-kategooria paljundusmaterjalist ja viljapuudest ning asjaomane paljundusmaterjal ja asjaomased viljapuud, samuti kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud ning
— 
enne turustamist on CAC-kategooria paljundusmaterjali ja viljapuude esindavast valimist võetud proovid ja analüüsitud neid tsitruste tristeza-viiruse (ELi isolaadid) esinemise suhtes ning viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole analüüs andnud positiivset tulemust rohkem kui kahe protsendi tootmisüksuse CAC-kategooria paljundusmaterjali ja viljapuude puhul. Asjaomane paljundusmaterjal ja asjaomased viljapuud on välja juuritud ja kohe hävitatud. Vahetus läheduses olevast paljundusmaterjalist ja viljapuudest on võetud pistelised proovid ja neid analüüsitud ning kogu paljundusmaterjal ja kõik viljapuud, mille analüüsi tulemus oli positiivne, on välja juuritud ja kohe hävitatud.

3.    Corylus avellana L.

Kõik kategooriad

Visuaalne kontroll

Visuaalset kontrolli tehakse üks kord aastas.

Proovide võtmine ja analüüs

Proovid võetakse ja neid analüüsitakse juhul, kui on kahtlus, et esineb mõni I või II lisas loetletud reguleeritud mittekarantiinne taimekahjustaja.

4.    Cydonia oblonga Mill.

a)    Kõik kategooriad

Visuaalne kontroll

Visuaalset kontrolli taimekahjustaja Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. esinemise suhtes tehakse kogu viimase täieliku kasvuperioodi jooksul. Kõigi muude reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate suhtes peale Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. tehakse visuaalset kontrolli kord aastas.

b)    Supereliitkategooria

Proovide võtmine ja analüüs

Igast supereliitemataimest võetakse viisteist aastat pärast supereliitemataime heakskiitmist proov ja analüüsitakse seda II lisas loetletud registreeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate (välja arvatud viirusetaolised haigusetekitajad ja viroidid) suhtes ning kahtluse korral I lisas loetletud registreeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate suhtes, samuti võetakse edaspidi selliseks analüüsiks proov iga viieteistkümne aasta järel.

Nõuded tootmisüksuse, tootmiskoha ja tootmispiirkonna kohta

Kui erandkorras on komisjoni rakendusotsuse (EL) 2017/925 kohaselt lubatud toota supereliitmaterjali põllul tingimustes, kus seda ei kaitsta putukate eest, kehtivad taimekahjustajat Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. käsitlevad järgmised nõuded:

i) 

supereliitkategooria paljundusmaterjali ja viljapuid toodetakse piirkonnas, kus taimekahjustajat Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. teadaolevalt ei esine, või

ii) 

supereliitkategooria paljundusmaterjali ja viljapuid on tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul kontrollitud ning kogu paljundusmaterjal ja kõik viljapuud, millel on täheldatud taimekahjustaja Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. sümptomeid, samuti kõik lähikonnas olevad peremeestaimed on kohe välja juuritud ja hävitatud.

c)    Eliitkategooria

Proovide võtmine ja analüüs

Iga viieteistkümne aasta järel võetakse eliitemataimede esindavast valimist proovid ja analüüsitakse neid, võttes aluseks asjaomaste taimede nakatumise riski hindamise, milles käsitletakse II lisas loetletud muude reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate kui viirusetaoliste haigusetekitajate ja viroidide esinemist, samuti juhul, kui on kahtlus, et esineb mõni I lisas loetletud reguleeritud mittekarantiinne taimekahjustaja.

d)    Sertifitseeritud materjali kategooria

Proovide võtmine ja analüüs

Iga viieteistkümne aasta järel võetakse sertifitseeritud emataimede esindavast valimist proovid ja analüüsitakse neid, võttes aluseks asjaomaste taimede nakatumise riski hindamise, milles käsitletakse II lisas loetletud muude reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate kui viirusetaoliste haigusetekitajate ja viroidide esinemist, samuti juhul, kui on kahtlus, et esineb mõni I lisas loetletud reguleeritud mittekarantiinne taimekahjustaja.

Sertifitseeritud viljapuudest võetakse proovid ja analüüsitakse neid juhul, kui on kahtlus, et esineb mõni I või II lisas loetletud reguleeritud mittekarantiinne taimekahjustaja.

e)    Eliitkategooria ja sertifitseeritud materjali kategooria

Nõuded tootmisüksuse, tootmiskoha ja tootmispiirkonna kohta

i) 

Eliitkategooriasse või sertifitseeritud materjali kategooriasse kuuluvaid paljundusmaterjali ja viljapuid toodetakse piirkonnas, kus taimekahjustajat Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. teadaolevalt ei esine, või

ii) 

eliitkategooriasse või sertifitseeritud materjali kategooriasse kuuluvaid paljundusmaterjali ja viljapuid on tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul kontrollitud ning kogu paljundusmaterjal ja kõik viljapuud, millel on täheldatud taimekahjustaja Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. sümptomeid, samuti kõik lähikonnas olevad peremeestaimed on kohe välja juuritud ja hävitatud.

f)    CAC-kategooria

Proovide võtmine ja analüüs

Proovid võetakse ja neid analüüsitakse juhul, kui on kahtlus, et esineb mõni I või II lisas loetletud reguleeritud mittekarantiinne taimekahjustaja.

Nõuded tootmisüksuse, tootmiskoha ja tootmispiirkonna kohta

i) 

CAC-kategooria paljundusmaterjali ja viljapuid toodetakse piirkonnas, kus taimekahjustajat Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. teadaolevalt ei esine, või

ii) 

CAC-kategooria paljundusmaterjali ja viljapuid on tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul kontrollitud ning kogu paljundusmaterjal ja kõik viljapuud, millel on täheldatud taimekahjustaja Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. sümptomeid, samuti kõik lähikonnas olevad peremeestaimed on kohe välja juuritud ja hävitatud.

5.    Ficus carica L.

Kõik kategooriad

Visuaalne kontroll

Visuaalset kontrolli tehakse üks kord aastas.

Proovide võtmine ja analüüs

Proovid võetakse ja neid analüüsitakse juhul, kui on kahtlus, et esineb mõni I lisas loetletud reguleeritud mittekarantiinne taimekahjustaja.

6.    Fragaria L.

a)    Kõik kategooriad

Visuaalne kontroll

Visuaalset kontrolli tehakse kaks korda aastas kasvuperioodil. Fragaria L. lehti kontrollitakse visuaalselt Phytophthora fragriae C.J. Hickmani esinemise suhtes.

Mikropaljundamismeetoditega toodetud paljundusmaterjali ja marjataimede puhul, mida säilitatakse alla kolme kuu, piisab ühest visuaalsest kontrollist sellel perioodil.

b)    Supereliitkategooria

Proovide võtmine ja analüüs

Igast supereliitemataimest võetakse üks aasta pärast supereliitemataime heakskiitmist proov ja analüüsitakse seda II lisas loetletud registreeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate suhtes ning kahtluse korral I lisas loetletud registreeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate suhtes, samuti võetakse edaspidi selliseks analüüsiks proov üks kord kasvuperioodi jooksul.

c)    Eliitkategooria

Proovide võtmine ja analüüs

Kui lehtedel esineb Phytophthora fragariae C.J. Hickmani sümptomeid, võetakse juurte esindavast valimist proovid ja analüüsitakse neid. Proovid võetakse ja neid analüüsitakse juhul, kui maasika mosaiikviiruse, vaarika rõngaslaiksuse viiruse, maasika kimarlehisuse viiruse, maasika latentse rõngaslaiksuse viiruse, maasika nõrga kollaservalisuse viiruse, maasika paelroodsuse viiruse või tomati mustlaiksuse viiruse sümptomid jäävad visuaalsel kontrollimisel ebaselgeks. Proovid võetakse ja neid analüüsitakse ka juhul, kui on kahtlus, et esineb mõni muu I või II lisas loetletud reguleeritud karantiinne taimekahjustaja kui maasika mosaiikviirus, Phytophthora fragariae C.J. Hickman, vaarika rõngaslaiksuse viirus, maasika kimarlehisuse viirus, maasika latentne rõngaslaiksuse viirus, maasika nõrga kollaservalisuse viirus, maasika paelroodsuse viirus ja tomati mustlaiksuse viirus.

Nõuded tootmisüksuse, tootmiskoha ja tootmispiirkonna kohta

i) 
— 
Phytophthora fragariae C.J. Hickman
— 
Eliitkategooria paljundusmaterjali ja marjataimi toodetakse piirkonnas, kus Phytophthora fragariae C.J. Hickmani teadaolevalt ei esine, või
— 
viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses eliitkategooria paljundusmaterjali ja marjataimede lehtedel Phytophthora fragariae C.J. Hickmani sümptomeid täheldatud ning kogu nakatunud paljundusmaterjal ja kõik nakatunud marjataimed, samuti taimed, mis asusid neid ümbritsevas tsoonis raadiusega vähemalt 5 m, on märgistatud, jäetud kogumata ja turustamata ning hävitatud pärast nakatumata paljundusmaterjali ja marjataimede kogumist.
— 
Xanthomonas fragariae Kennedy & King
— 
Eliitkategooria paljundusmaterjali ja marjataimi toodetakse piirkonnas, kus Xanthomonas fragariae Kennedy & Kingi teadaolevalt ei esine, või
— 
viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses eliitkategooria paljundusmaterjalil ja marjataimedel Xanthomonas fragariae Kennedy & Kingi sümptomeid täheldatud ning kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud.
ii) 
— 
Phytophthora fragariae C.J. Hickman
— 
Phytophthora fragariae C.J. Hickmani leiu ja järgmise istutamise vahele jäetakse vähemalt kümne aasta pikkune puhkeaeg, mille jooksul asjaomast paljundusmaterjali ja asjaomaseid marjataimi ei kasvatata, või
— 
taimekasvatuse ja mullas levivate haiguste ajalugu tootmisüksuses dokumenteeritakse.
— 
Xanthomonas fragariae Kennedy & King
— 
Xanthomonas fragariae Kennedy & Kingi leiu ja järgmise istutamise vahele jäetakse vähemalt ühe aasta pikkune puhkeaeg, mille jooksul asjaomast paljundusmaterjali ja asjaomaseid marjataimi ei kasvatata.
iii) 

Nõuded muude reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate kohta kui Xanthomonas fragariae Kennedy & King ja Phytophthora fragariae C.J. Hickman ning viirused:

— 
Sellise eliitpaljundusmaterjali ja selliste eliitmarjataimede osakaal, millel on täheldatud mis tahes järgmise reguleeritud mittekarantiinse taimekahjustaja sümptomeid, ei tohi tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul olla ületanud:
— 
0,05 % Aphelenchoides besseyi puhul;
— 
0,1 % maasika paljunemistõbe põhjustava fütoplasma puhul;
— 
0,2 % järgmiste taimekahjustajate puhul:
Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al.;
Candidatus Phytoplasma pruni;
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.;
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold;
Verticillium dahliae Kleb;
— 
0,5 % järgmiste taimekahjustajate puhul:
Chaetosiphon fragaefolii Cockerell;
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;
Meloidogyne hapla Chitwood;
Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu;
— 
1 % taimekahjustaja Pratylenchus vulnus Allen & Jensen puhul; ühtlasi peavad asjaomane paljundusmaterjal ja asjaomased marjataimed, samuti kõik lähikonnas olevad peremeestaimed olema välja juuritud ja hävitatud; ning
— 
kui maasika mosaiikviiruse, vaarika rõngaslaiksuse viiruse, maasika kimarlehisuse viiruse, maasika latentse rõngaslaiksuse viiruse, maasika nõrga kollaservalisuse viiruse, maasika paelroodsuse viiruse või tomati mustlaiksuse viiruse sümptomitega eliitkategooria paljundusmaterjali või marjataimede analüüsi tulemus on positiivne, juuritakse asjaomane paljundusmaterjal ja asjaomased marjataimed välja ning hävitatakse kohe.
iv) 

Nõuded kõigi viiruste puhul:

kõigi I ja II lisas loetletud viiruste sümptomeid on tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul täheldatud kuni ühel protsendil eliitkategooria paljundusmaterjalist ja marjataimedest ning asjaomane paljundusmaterjal ja asjaomased marjataimed, samuti kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud.

d)    Sertifitseeritud materjali kategooria

Proovide võtmine ja analüüs

Kui lehtedel esineb Phytophthora fragariae C.J. Hickmani sümptomeid, võetakse juurte esindavast valimist proovid ja analüüsitakse neid. Proovid võetakse ja neid analüüsitakse juhul, kui maasika mosaiikviiruse, vaarika rõngaslaiksuse viiruse, maasika kimarlehisuse viiruse, maasika latentse rõngaslaiksuse viiruse, maasika nõrga kollaservalisuse viiruse, maasika paelroodsuse viiruse või tomati mustlaiksuse viiruse sümptomid jäävad visuaalsel kontrollimisel ebaselgeks. Proovid võetakse ja neid analüüsitakse ka juhul, kui on kahtlus, et esineb mõni muu I või II lisas loetletud reguleeritud karantiinne taimekahjustaja kui maasika mosaiikviirus, Phytophthora fragariae C.J. Hickman, vaarika rõngaslaiksuse viirus, maasika kimarlehisuse viirus, maasika latentne rõngaslaiksuse viirus, maasika nõrga kollaservalisuse viirus, maasika paelroodsuse viirus ja tomati mustlaiksuse viirus.

Nõuded tootmisüksuse, tootmiskoha ja tootmispiirkonna kohta

i) 
— 
Phytophthora fragariae C.J. Hickman
— 
Sertifitseeritud kategooria paljundusmaterjali ja marjataimi toodetakse piirkonnas, kus Phytophthora fragariae C.J. Hickmani teadaolevalt ei esine, või
— 
viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses sertifitseeritud kategooria paljundusmaterjali ja marjataimede lehtedel Phytophthora fragariae C.J. Hickmani sümptomeid täheldatud ning kogu nakatunud paljundusmaterjal ja kõik nakatunud marjataimed, samuti taimed, mis asusid neid ümbritsevas tsoonis raadiusega vähemalt 5 m, on märgistatud, jäetud kogumata ja turustamata ning hävitatud pärast nakatumata taimede kogumist.
— 
Xanthomonas fragariae Kennedy & King
— 
Sertifitseeritud kategooria paljundusmaterjali ja marjataimi toodetakse piirkonnas, kus Xanthomonas fragariae Kennedy & Kingi teadaolevalt ei esine, või
— 
Xanthomonas fragariae Kennedy & Kingi sümptomeid on tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul täheldatud kuni kahel protsendil sertifitseeritud kategooria paljundusmaterjalist ja marjataimedest ning asjaomane paljundusmaterjal ja asjaomased marjataimed, samuti kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud.
ii) 
— 
Phytophthora fragariae C.J. Hickman
— 
Phytophthora fragariae C.J. Hickmani leiu ja järgmise istutamise vahele jäetakse vähemalt kümne aasta pikkune puhkeaeg, mille jooksul asjaomast paljundusmaterjali ja asjaomaseid marjataimi ei kasvatata, või
— 
taimekasvatuse ja mullas levivate haiguste ajalugu tootmisüksuses dokumenteeritakse.
— 
Xanthomonas fragariae Kennedy & King
— 
Xanthomonas fragariae Kennedy & Kingi leiu ja järgmise istutamise vahele jäetakse vähemalt ühe aasta pikkune puhkeaeg, mille jooksul asjaomast paljundusmaterjali ja asjaomaseid marjataimi ei kasvatata.
iii) 

Nõuded muude reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate kohta kui Xanthomonas fragariae Kennedy & King ja Phytophthora fragariae C.J. Hickman ning viirused:

— 
Sellise sertifitseeritud kategooria paljundusmaterjali ja selliste sertifitseeritud kategooria marjataimede osakaal, millel on täheldatud mis tahes järgmise reguleeritud mittekarantiinse taimekahjustaja sümptomeid, ei tohi tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul olla ületanud:
— 
0,1 % taimekahjustaja Phytonemus pallidus Banks puhul;
— 
0,5 % järgmiste taimekahjustajate puhul:
Aphelenchoides besseyi Christie;
Maasika paljunemistõbe põhjustav fütoplasma;
— 
1 % järgmiste taimekahjustajate puhul:
Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie;
Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier;
Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al.;
Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al.;
Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis;
Candidatus Phytoplasma pruni;
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.;
Chaetosiphon fragaefolii Cockerell;
Ristiku õislehisust põhjustav fütoplasma;
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;
Meloidogyne hapla Chitwood Chitwood;
Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu;
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen;
Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E. McKeen;
— 
2 % järgmiste taimekahjustajate puhul:
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold;
Verticillium dahliae Kleb; ühtlasi peavad asjaomane paljundusmaterjal ja asjaomased marjataimed, samuti kõik lähikonnas olevad peremeestaimed olema välja juuritud ja hävitatud ning
— 
kui maasika mosaiikviiruse, vaarika rõngaslaiksuse viiruse, maasika kimarlehisuse viiruse, maasika latentse rõngaslaiksuse viiruse, maasika nõrga kollaservalisuse viiruse, maasika paelroodsuse viiruse või tomati mustlaiksuse viiruse sümptomitega sertifitseeritud kategooria paljundusmaterjali või marjataimede analüüsi tulemus on positiivne, juuritakse asjaomane paljundusmaterjal ja asjaomased marjataimed välja ning hävitatakse kohe.
iv) 

Nõuded kõigi viiruste puhul:

kõigi I ja II lisas loetletud viiruste sümptomeid on tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul täheldatud kuni kahel protsendil sertifitseeritud kategooria paljundusmaterjalist ja marjataimedest ning asjaomane paljundusmaterjal ja asjaomased marjataimed, samuti kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud.

e)    CAC-kategooria

Proovide võtmine ja analüüs

Kui lehtedel esineb Phytophthora fragariae C.J. Hickmani sümptomeid, võetakse juurte esindavast valimist proovid ja analüüsitakse neid. Proovid võetakse ja neid analüüsitakse juhul, kui maasika mosaiikviiruse, vaarika rõngaslaiksuse viiruse, maasika kimarlehisuse viiruse, maasika latentse rõngaslaiksuse viiruse, maasika nõrga kollaservalisuse viiruse, maasika paelroodsuse viiruse või tomati mustlaiksuse viiruse sümptomid jäävad visuaalsel kontrollimisel ebaselgeks. Proovid võetakse ja neid analüüsitakse ka juhul, kui on kahtlus, et esineb mõni muu I või II lisas loetletud reguleeritud karantiinne taimekahjustaja kui maasika mosaiikviirus, Phytophthora fragariae C.J. Hickman, vaarika rõngaslaiksuse viirus, maasika kimarlehisuse viirus, maasika latentne rõngaslaiksuse viirus, maasika nõrga kollaservalisuse viirus, maasika paelroodsuse viirus ja tomati mustlaiksuse viirus.

Nõuded tootmisüksuse, tootmiskoha ja tootmispiirkonna kohta

i) 
— 
Phytophthora fragariae C.J. Hickman
— 
CAC-kategooria paljundusmaterjali ja marjataimi toodetakse piirkonnas, kus Phytophthora fragariae C.J. Hickmani teadaolevalt ei esine, või
— 
viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses CAC-kategooria paljundusmaterjali ja marjataimede lehtedel Phytophthora fragariae C.J. Hickmani sümptomeid täheldatud ning kogu nakatunud paljundusmaterjal ja kõik nakatunud marjataimed, samuti taimed, mis asusid neid ümbritsevas tsoonis raadiusega vähemalt 5 m, on märgistatud, jäetud kogumata ja turustamata ning hävitatud pärast nakatumata paljundusmaterjali ja marjataimede kogumist.
— 
Xanthomonas fragariae Kennedy & King
— 
CAC-kategooria paljundusmaterjali ja marjataimi toodetakse piirkonnas, kus Xanthomonas fragariae Kennedy & Kingi teadaolevalt ei esine, või
— 
viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses CAC-kategooria paljundusmaterjalil ja marjataimedel Xanthomonas fragariae Kennedy & Kingi sümptomeid täheldatud ning kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud või
— 
Xanthomonas fragariae Kennedy & Kingi sümptomeid on tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul täheldatud kuni viiel protsendil CAC-kategooria paljundusmaterjalist ja marjataimedest ning asjaomane paljundusmaterjal ja asjaomased marjataimed, samuti kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud.
ii) 

Nõuded viiruste puhul:

kui maasika mosaiikviiruse, vaarika rõngaslaiksuse viiruse, maasika kimarlehisuse viiruse, maasika latentse rõngaslaiksuse viiruse, maasika nõrga kollaservalisuse viiruse, maasika paelroodsuse viiruse või tomati mustlaiksuse viiruse sümptomitega CAC-kategooria paljundusmaterjali või marjataimede analüüsi tulemus on positiivne, juuritakse asjaomane paljundusmaterjal ja asjaomased marjataimed välja ning hävitatakse kohe.

7.    Juglans regia L.

a)    Kõik kategooriad

Visuaalne kontroll

Visuaalset kontrolli tehakse üks kord aastas.

b)    Supereliitkategooria

Proovide võtmine ja analüüs

Igast õitsvast supereliitemataimest võetakse üks aasta pärast supereliitemataime heakskiitmist proov ja analüüsitakse seda II lisas loetletud reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate suhtes ning kahtluse korral I lisas loetletud registreeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate suhtes, samuti võetakse edaspidi selliseks analüüsiks proov iga ühe aasta järel.

c)    Eliitkategooria

Proovide võtmine ja analüüs

Eliitemataimede esindavast valimist võetakse igal aastal proovid ja analüüsitakse neid, võttes aluseks asjaomaste taimede nakatumise riski hindamise, milles käsitletakse I ja II lisas loetletud reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist.

d)    Sertifitseeritud materjali kategooria

Proovide võtmine ja analüüs

Sertifitseeritud emataimede esindavast valimist võetakse igal kolmandal aastal proovid ja analüüsitakse neid, võttes aluseks asjaomaste taimede nakatumise riski hindamise, milles käsitletakse I ja II lisas loetletud reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist.

Sertifitseeritud viljapuudest võetakse proovid ja analüüsitakse neid juhul, kui on kahtlus, et esineb mõni I või II lisas loetletud reguleeritud mittekarantiinne taimekahjustaja.

e)    CAC-kategooria

Proovide võtmine ja analüüs

Proovid võetakse ja neid analüüsitakse juhul, kui on kahtlus, et esineb mõni I või II lisas loetletud reguleeritud mittekarantiinne taimekahjustaja.

8.    Malus Mill.

a)    Kõik kategooriad

Visuaalne kontroll

Visuaalset kontrolli tehakse üks kord aastas.

b)    Supereliitkategooria

Proovide võtmine ja analüüs

Igast supereliitemataimest võetakse viisteist aastat pärast supereliitemataime heakskiitmist proov ja analüüsitakse seda II lisas loetletud registreeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate (välja arvatud viirusetaolised haigusetekitajad ja viroidid) suhtes ning kahtluse korral I lisas loetletud registreeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate suhtes, samuti võetakse edaspidi selliseks analüüsiks proov iga viieteistkümne aasta järel.

Nõuded tootmisüksuse, tootmiskoha ja tootmispiirkonna kohta

Kui erandkorras on komisjoni rakendusotsuse (EL) 2017/925 kohaselt lubatud toota supereliitmaterjali põllul tingimustes, kus seda ei kaitsta putukate eest, kehtivad taimekahjustajate Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider ja Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. puhul järgmised nõuded:

i) 

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

— 
supereliitkategooria paljundusmaterjali ja viljapuid toodetakse piirkonnas, kus taimekahjustajat Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider teadaolevalt ei esine, või
— 
viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses supereliitkategooria paljundusmaterjalil ja viljapuudel taimekahjustaja Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider sümptomeid täheldatud ning kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud;
ii) 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

— 
supereliitkategooria paljundusmaterjali ja viljapuid toodetakse piirkonnas, kus taimekahjustajat Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. teadaolevalt ei esine, või
— 
supereliitkategooria paljundusmaterjali ja viljapuid on tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul kontrollitud ning kogu paljundusmaterjal ja kõik viljapuud, millel on täheldatud taimekahjustaja Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. sümptomeid, samuti kõik lähikonnas olevad peremeestaimed on kohe välja juuritud ja hävitatud.

c)    Eliitkategooria

Proovide võtmine ja analüüs

Eliitemataimede puhul, mida on hoitud putukate eest kaitstud ruumides, võetakse iga viieteistkümne aasta järel eliitemataimede esindavast valimist proovid ja analüüsitakse neid Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneideri esinemise suhtes.

Eliitemataimede puhul, mida ei ole hoitud putukate eest kaitstud ruumides, võetakse eliitemataimede esindavast valimist proovid ja analüüsitakse neid Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneideri esinemise suhtes iga kolme aasta järel. Iga viieteistkümne aasta järel võetakse eliitemataimede esindavast valimist proovid ja analüüsitakse neid, võttes aluseks asjaomaste taimede saastumisriski hindamise, milles käsitletakse II lisas loetletud muude reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate kui Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneideri ning viirusetaoliste haigusetekitajate ja viroidide esinemist, ning kui on kahtlus, et esineb mõni I lisas loetletud reguleeritud mittekarantiinne taimekahjustaja.

d)    Sertifitseeritud materjali kategooria

Proovide võtmine ja analüüs

Sertifitseeritud emataimede puhul, mida on hoitud putukate eest kaitstud ruumides, võetakse iga viieteistkümne aasta järel sertifitseeritud emataimede esindavast valimist proovid ja analüüsitakse neid Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneideri esinemise suhtes.

Sertifitseeritud emataimede puhul, mida ei ole hoitud putukate eest kaitstud ruumides, võetakse sertifitseeritud emataimede esindavast valimist proovid ja analüüsitakse neid taimekahjustaja Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider esinemise suhtes iga viie aasta järel. Iga viieteistkümne aasta järel võetakse sertifitseeritud emataimede esindavast valimist proovid ja analüüsitakse neid, võttes aluseks asjaomaste taimede nakatumise riski hindamise, milles käsitletakse II lisas loetletud muude reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate kui Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneideri ning viirusetaoliste haigusetekitajate ja viroidide esinemist, samuti juhul, kui on kahtlus, et esineb mõni I lisas loetletud reguleeritud mittekarantiinne taimekahjustaja.

Sertifitseeritud viljapuudest võetakse proovid ja analüüsitakse neid juhul, kui on kahtlus, et esineb mõni I või II lisas loetletud reguleeritud mittekarantiinne taimekahjustaja.

e)    Eliitkategooria ja sertifitseeritud materjali kategooria

Nõuded tootmisüksuse, tootmiskoha ja tootmispiirkonna kohta

i) 

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

— 
Eliitkategooriasse või sertifitseeritud materjali kategooriasse kuuluvaid paljundusmaterjali ja viljapuid toodetakse piirkonnas, kus Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneiderit teadaolevalt ei esine, või
— 
viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses eliitkategooriasse või sertifitseeritud materjali kategooriasse kuuluvatel paljundusmaterjalil ja viljapuudel Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneideri sümptomeid täheldatud ning kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud või
— 
Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneideri sümptomeid on tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul täheldatud kuni kahel protsendil sertifitseeritud kategooria paljundusmaterjalist ja viljapuudest ning asjaomane paljundusmaterjal ja asjaomased viljapuud, samuti kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud; peale selle on võetud proovid nende partiide sümptomiteta paljundusmaterjalist ja viljapuudest, kus sümptomitega paljundusmaterjali ja viljapuid leiti, analüüsitud kõnealuseid proove Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneideri suhtes ja leitud need sellest taimekahjustajast vabad olevat
ii) 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

— 
Eliitkategooriasse või sertifitseeritud materjali kategooriasse kuuluvaid paljundusmaterjali ja viljapuid toodetakse piirkonnas, kus taimekahjustajat Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. teadaolevalt ei esine, või
— 
eliitkategooriasse või sertifitseeritud materjali kategooriasse kuuluvaid paljundusmaterjali ja viljapuid on tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul kontrollitud ning kogu paljundusmaterjal ja kõik viljapuud, millel on täheldatud taimekahjustaja Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. sümptomeid, samuti kõik lähikonnas olevad peremeestaimed on kohe välja juuritud ja hävitatud.

f)    CAC-kategooria

Proovide võtmine ja analüüs

Proovid võetakse ja neid analüüsitakse juhul, kui on kahtlus, et esineb mõni I või II lisas loetletud reguleeritud mittekarantiinne taimekahjustaja.

Nõuded tootmisüksuse, tootmiskoha ja tootmispiirkonna kohta

i) 

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

— 
CAC-kategooria paljundusmaterjali ja viljapuid toodetakse piirkonnas, kus Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneiderit teadaolevalt ei esine, või
— 
viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses CAC-kategooria paljundusmaterjalil ja viljapuudel taimekahjustaja Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider sümptomeid täheldatud ning kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud või
— 
Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneideri sümptomeid on tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul täheldatud kuni kahel protsendil CAC-kategooria paljundusmaterjalist ja viljapuudest ning kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud; peale selle on võetud proovid nende partiide sümptomiteta paljundusmaterjalist ja viljapuudest, kus sümptomitega paljundusmaterjali ja viljapuid leiti, analüüsitud kõnealuseid proove Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneideri suhtes ja leitud need sellest taimekahjustajast vabad olevat;
ii) 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

— 
CAC-kategooria paljundusmaterjali ja viljapuid toodetakse piirkonnas, kus taimekahjustajat Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. teadaolevalt ei esine, või
— 
CAC-kategooria paljundusmaterjali ja viljapuid on tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul kontrollitud ning kogu paljundusmaterjal ja kõik viljapuud, millel on täheldatud taimekahjustaja Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. sümptomeid, samuti kõik lähikonnas olevad peremeestaimed on kohe välja juuritud ja hävitatud.

9.    Olea europaea L.

a)    Kõik kategooriad

Visuaalne kontroll

Visuaalset kontrolli tehakse üks kord aastas.

b)    Supereliitkategooria

Proovide võtmine ja analüüs

Igast supereliitemataimest võetakse kümme aastat pärast supereliitemataime heakskiitmist proov ja analüüsitakse seda II lisas loetletud reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate suhtes ning kahtluse korral I lisas loetletud registreeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate suhtes, samuti võetakse edaspidi selliseks analüüsiks proov iga kümne aasta järel.

c)    Eliitkategooria

Proovide võtmine ja analüüs

Eliitemataimede esindavast valimist võetakse proovid, et analüüsida 30-aastase intervalliga kõiki taimi, võttes aluseks asjaomaste taimede nakatumise riski hindamise, milles käsitletakse I ja II lisas loetletud reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist.

d)    Sertifitseeritud materjali kategooria

Proovide võtmine ja analüüs

Seemnete tootmiseks kasutatavate emataimede (edaspidi „seemnetootmise emataimed”) esindavast valimist võetakse proovid, et analüüsida 40-aastase intervalliga kõiki taimi, võttes aluseks asjaomaste taimede nakatumise riski hindamise, milles käsitletakse I ja II lisas loetletud reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist. Muude emataimede kui seemnetootmise emataimede esindavast valimist võetakse proovid, et analüüsida 30-aastase intervalliga kõiki taimi, võttes aluseks asjaomaste taimede nakatumise riski hindamise, milles käsitletakse I ja II lisas loetletud reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist.

e)    CAC-kategooria

Proovide võtmine ja analüüs

Proovid võetakse ja neid analüüsitakse juhul, kui on kahtlus, et esineb mõni I või II lisas loetletud reguleeritud mittekarantiinne taimekahjustaja.

10.    Pistacia vera L.

Kõik kategooriad

Visuaalne kontroll

Visuaalset kontrolli tehakse üks kord aastas.

Proovide võtmine ja analüüs

Proovid võetakse ja neid analüüsitakse juhul, kui on kahtlus, et esineb mõni I lisas loetletud reguleeritud mittekarantiinne taimekahjustaja.

11.    Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Miller) Webb, Prunus persica (L.) Batsch and Prunus salicina Lindley

a)    Supereliitkategooria

Visuaalne kontroll

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneideri, ploomirõugete viiruse, Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. ja Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie suhtes tehakse visuaalset kontrolli kaks korda aastas (Prunus persica (L.) Batsch ja Prunus salicina Lindley). Kõigi muude I ja II lisas loetletud reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate suhtes peale Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneideri, ploomirõugete viiruse, Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. ja Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie tehakse visuaalset kontrolli üks kord aastas.

Proovide võtmine ja analüüs

Liikide Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L. ja Prunus dulcis (Miller) Webb supereliitkategooria paljundusmaterjal ja viljapuud peavad olema saadud emataimedest, mida on eelneval kasvuperioodil analüüsitud ploomirõugete viiruse suhtes ja mis on leitud olevat sellest taimekahjustajast vaba.

Liikide Prunus cerasifera Ehrh. ja Prunus domestica L. supereliitpookealused peavad olema saadud emataimedest, mida on eelneval kasvuperioodil analüüsitud ploomirõugete viiruse suhtes ja mis on leitud olevat sellest taimekahjustajast vaba. Liikide Prunus cerasifera Ehrh. ja Prunus domestica L. supereliitpookealused peavad olema saadud emataimedest, mida on viiel eelneval kasvuperioodil analüüsitud Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneideri suhtes ja mis on leitud olevat sellest vaba.

Igast õitsvast supereliitemataimest võetakse aasta pärast supereliitemataime heakskiitmist proov ja analüüsitakse seda ploomipuu kääbuskasvulisuse viiruse ja ploomipuu kärbusliku rõngaslaiksuse viiruse suhtes, samuti võetakse edaspidi selliseks analüüsiks proov iga ühe aasta järel. Prunus persica puhul võetakse igast õitsvast supereliitemataimest aasta pärast supereliitemataime heakskiitmist proov ja analüüsitakse seda virsikupuu latentse mosaiikviroidi suhtes. Igast tolmeldamise eesmärgil istutatud puust ja vajaduse korral peamistest tolmlevatest puudest võetakse proovid ja analüüsitakse neid ploomipuu kääbuskasvulisuse viiruse ja ploomipuu kärbusliku rõngaslaiksuse viiruse suhtes.

Igast supereliitemataimest võetakse viis aastat pärast supereliitemataime heakskiitmist proov ning analüüsitakse seda Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneideri ja ploomirõugete viiruse esinemise suhtes, samuti võetakse edaspidi selliseks analüüsiks proov iga viie aasta järel. Igast supereliitemataimest võetakse kümme aastat pärast supereliitemataime heakskiitmist proov ja analüüsitakse seda asjaomase liigi puhul asjakohaste II lisas loetletud muude reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate suhtes peale ploomipuu kääbuskasvulise viiruse, ploomirõugete viiruse ja ploomipuu kärbusliku rõngaslaiksuse viiruse ning kahtluse korral I lisas loetletud reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate suhtes, samuti võetakse edaspidi selliseks analüüsiks proov iga kümne aasta järel. Kui on taimekahjustaja Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. esinemise kahtlus, võetakse supereliitemataimede esindavast valimist proovid ja analüüsitakse neid.

Nõuded tootmisüksuse, tootmiskoha ja tootmispiirkonna kohta

Kui erandkorras on komisjoni rakendusotsuse (EL) 2017/925 kohaselt lubatud toota supereliitmaterjali põllul tingimustes, kus seda ei kaitsta putukate eest, kehtivad Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneideri ploomirõugete viiruse, Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. ja Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie puhul järgmised nõuded:

i) 

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

— 
supereliitkategooria paljundusmaterjali ja viljapuid toodetakse piirkonnas, kus Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneiderit teadaolevalt ei esine, või
— 
viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses supereliitkategooria paljundusmaterjalil ja viljapuudel Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneideri sümptomeid täheldatud ning kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud või
— 
tootmisüksuse supereliitkategooria paljundusmaterjal ja viljapuud eraldatakse teistest peremeestaimedest. Tootmisüksuses kasutatav eralduskaugus oleneb piirkondlikest oludest, paljundusmaterjali liigist, Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneideri esinemisest asjaomases piirkonnas ja asjakohastest riskidest, mille pädevad asutused on kontrollimisel kindlaks teinud;
ii) 

ploomirõugete viirus

— 
supereliitkategooria paljundusmaterjali ja viljapuid toodetakse piirkonnas, kus ploomirõugete viirust teadaolevalt ei esine, või
— 
viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses supereliitkategooria paljundusmaterjalil ja viljapuudel ploomirõugete sümptomeid täheldatud ning kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud või
— 
tootmisüksuse supereliitkategooria paljundusmaterjal ja viljapuud eraldatakse teistest peremeestaimedest. Tootmisüksuses kasutatav eralduskaugus oleneb piirkondlikest oludest, paljundusmaterjali liigist, ploomirõugete viiruse esinemisest asjaomases piirkonnas ja asjakohastest riskidest, mille pädevad asutused on kontrollimisel kindlaks teinud;
iii) 

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie

— 
supereliitkategooria paljundusmaterjali ja viljapuid toodetakse piirkonnas, kus Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkiet teadaolevalt ei esine, või
— 
viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses supereliitkategooria paljundusmaterjalil ja viljapuudel Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie sümptomeid täheldatud ning kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud;
iv) 

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

— 
supereliitkategooria paljundusmaterjali ja viljapuid toodetakse piirkonnas, kus taimekahjustajat Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. teadaolevalt ei esine, või
— 
viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses supereliitkategooria paljundusmaterjalil ja viljapuudel taimekahjustaja Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. sümptomeid täheldatud ning kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud.

b)    Eliitkategooria, sertifitseeritud materjali kategooria ja CAC-kategooria

Visuaalne kontroll

Visuaalset kontrolli tehakse üks kord aastas.

c)    Eliitkategooria

Proovide võtmine ja analüüs

(i) 

Emataimed, mida on hoitud putukate eest kaitstud ruumides

Eliitemataimede esindavast valimist võetakse iga kolme aasta järel proovid ja analüüsitakse neid ploomipuu kääbuskasvulisuse viiruse, ploomipuu kärbusliku rõngaslaiksuse viiruse ja ploomirõugete viiruse suhtes. Iga kümne aasta järel võetakse proovid eliitemataimede esindavast valimist ja analüüsitakse neid Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneideri suhtes.

(ii) 

Emataimed, mida ei ole hoitud putukate eest kaitstud ruumides

Eliitemataimede (välja arvatud pookealuste tootmiseks ette nähtud emataimed) esindavast valimist võetakse igal aastal proovid ja analüüsitakse neid ploomirõugete viiruse suhtes, et analüüsida kümneaastase intervalliga kõiki taimi.

Pookealuste tootmiseks ette nähtud eliitemataimede esindavast valimist võetakse proovid igal aastal ja analüüsitakse neid ploomirõugete viiruse suhtes ning need taimed peavad olema leitud kõnealusest reguleeritud mittekarantiinsest taimekahjustajast vabad olevat. Pookealuste tootmiseks ette nähtud Prunus domestica L. eliitemataimede esindavast valimist peavad eelneval viiel kasvuperioodil olema võetud proovid ja analüüsitud neid Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneideri suhtes ning need taimed peavad olema leitud kõnealusest reguleeritud mittekarantiinsest taimekahjustajast vabad olevat.

Kui on taimekahjustaja Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. esinemise kahtlus, võetakse eliitemataimede esindavast valimist proovid ja analüüsitakse neid. Eliitemataimede esindavast valimist võetakse proovid ja analüüsitakse neid iga kümne aasta järel, võttes aluseks asjaomaste taimede nakatumise riski hindamise, milles käsitletakse II lisas loetletud muude reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate kui Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneideri, ploomipuu kääbuskasvulisuse viiruse, ploomipuu kärbusliku rõngaslaiksuse viiruse ja ploomirõugete viiruse esinemist, samuti juhul, kui on kahtlus, et esineb mõni I lisas loetletud reguleeritud mittekarantiinne taimekahjustaja.

— 
Õitsvad emataimed
Õitsvate eliitemataimede esindavast valimist võetakse igal aastal proovid ja analüüsitakse neid Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneideri, ploomipuu kääbuskasvulisuse viiruse ja ploomipuu kärbusliku rõngaslaiksuse viiruse suhtes, võttes aluseks kõnealuste taimede nakatumise riski hindamise.
Liigi Prunus persica (L.) Batsch puhul võetakse õitsvate eliitemataimede esindavast valimist kord aastas proovid ja analüüsitakse neid virsikupuu latentse mosaiikviroidi suhtes, võttes aluseks asjaomaste taimede nakatumise riski hindamise. Tolmeldamise eesmärgil istutatud puude ja vajaduse korral peamiste tolmlevate puude esindavast valimist võetakse proovid ja analüüsitakse neid ploomipuu kääbuskasvulisuse viiruse ja ploomipuu kärbusliku rõngaslaiksuse viiruse suhtes, võttes aluseks asjaomaste taimede nakatumise riski hindamise.
— 
Mitteõitsvad emataimed
Niisuguste mitteõitsvate eliitemataimede esindavast valimist, mida ei ole hoitud putukate eest kaitstud ruumides, võetakse iga kolme aasta järel proovid ja analüüsitakse neid ploomipuu kääbuskasvulisuse viiruse, ploomipuu kärbusliku rõngaslaiksuse viiruse ja Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneideri suhtes, võttes aluseks asjaomaste taimede nakatumise riski hindamise.

d)    Sertifitseeritud materjali kategooria

Proovide võtmine ja analüüs

i) 

Emataimed, mida on hoitud putukate eest kaitstud ruumides

Sertifitseeritud emataimede esindavast valimist võetakse iga viie aasta järel proovid ja analüüsitakse neid ploomipuu kääbuskasvulisuse viiruse, ploomipuu kärbusliku rõngaslaiksuse viiruse ja ploomirõugete viiruse suhtes, et analüüsida 15-aastase intervalliga kõiki taimi. Iga viieteistkümne aasta järel võetakse proovid sertifitseeritud emataimede esindavast valimist ja analüüsitakse neid Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneideri suhtes.

ii) 

Emataimed, mida ei ole hoitud putukate eest kaitstud ruumides

Sertifitseeritud emataimede esindavast valimist võetakse iga kolme aasta järel proovid ja analüüsitakse neid ploomirõugete viiruse suhtes, et analüüsida 15-aastase intervalliga kõiki taimi.

Pookealuste tootmiseks ette nähtud sertifitseeritud emataimede esindavast valimist võetakse proovid igal aastal ja analüüsitakse neid ploomirõugete viiruse suhtes ning need taimed peavad olema leitud kõnealusest reguleeritud mittekarantiinsest taimekahjustajast vabad olevat. Pookealuste tootmiseks ette nähtud Prunus cerasifera Ehrh. ja Prunus domestica L. sertifitseeritud emataimede esindavast valimist peavad eelneval viiel kasvuperioodil olema võetud proovid ja analüüsitud neid Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneideri suhtes ning need taimed peavad olema leitud kõnealusest reguleeritud mittekarantiinsest taimekahjustajast vabad olevat.

Sertifitseeritud emataimede esindavast valimist võetakse proovid ja analüüsitakse neid, kui on taimekahjustaja Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. esinemise kahtlus. Iga viieteistkümne aasta järel võetakse sertifitseeritud emataimede esindavast valimist proovid ja analüüsitakse neid, võttes aluseks asjaomaste taimede nakatumise riski hindamise, milles käsitletakse II lisas loetletud muude reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate kui Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneideri, ploomipuu kääbuskasvulisuse viiruse, ploomipuu kärbusliku rõngaslaiksuse viiruse ja ploomirõugete viiruse esinemist, samuti juhul, kui on kahtlus, et esineb mõni I lisas loetletud reguleeritud mittekarantiinne taimekahjustaja.

— 
Õitsvad emataimed
Õitsvate sertifitseeritud emataimede esindavast valimist võetakse igal aastal proovid ja analüüsitakse neid Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneideri, ploomipuu kääbuskasvulisuse viiruse ja ploomipuu kärbusliku rõngaslaiksuse viiruse suhtes, võttes aluseks kõnealuste taimede nakatumise riski hindamise. Liigi Prunus persica (L.) Batsch puhul võetakse õitsvate sertifitseeritud emataimede esindavast valimist kord aastas proovid ja analüüsitakse neid virsikupuu latentse mosaiikviroidi suhtes, võttes aluseks asjaomaste taimede nakatumise riski hindamise. Tolmeldamise eesmärgil istutatud puude ja vajaduse korral peamiste tolmlevate puude esindavast valimist võetakse proovid ja analüüsitakse neid ploomipuu kääbuskasvulisuse viiruse ja ploomipuu kärbusliku rõngaslaiksuse viiruse suhtes, võttes aluseks asjaomaste taimede nakatumise riski hindamise.
— 
Mitteõitsvad emataimed
Niisuguste mitteõitsvate sertifitseeritud emataimede esindavast valimist, mida ei ole hoitud putukate eest kaitstud ruumides, võetakse iga kolme aasta järel proovid ja analüüsitakse neid Candidatus Phytoplasma prunorum’i, ploomipuu kääbuskasvulisuse viiruse ja ploomipuu kärbusliku rõngaslaiksuse viiruse suhtes, võttes aluseks asjaomaste taimede nakatumise riski hindamisest.

e)    Eliitkategooria ja sertifitseeritud materjali kategooria

Nõuded tootmisüksuse, tootmiskoha ja tootmispiirkonna kohta

i) 

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

— 
Eliitkategooriasse või sertifitseeritud materjali kategooriasse kuuluvaid paljundusmaterjali ja viljapuid toodetakse piirkonnas, kus Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneiderit teadaolevalt ei esine, või
— 
viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses eliitkategooriasse või sertifitseeritud materjali kategooriasse kuuluvatel paljundusmaterjalil ja viljapuudel Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneideri sümptomeid täheldatud ning kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud või
— 
Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneideri sümptomeid on tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul täheldatud kuni ühel protsendil sertifitseeritud kategooria paljundusmaterjalist ja viljapuudest ning asjaomane paljundusmaterjal ja asjaomased viljapuud, samuti kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud; peale selle on võetud proovid nende partiide sümptomiteta paljundusmaterjalist ja viljapuudest, kus sümptomitega taimi leiti, analüüsitud kõnealuseid proove Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneideri suhtes ja leitud need sellest taimekahjustajast vabad olevat.
ii) 

Ploomirõugete viirus

— 
Eliitkategooriasse või sertifitseeritud materjali kategooriasse kuuluvaid paljundusmaterjali ja viljapuid toodetakse piirkonnas, kus ploomirõugete viirust teadaolevalt ei esine, või
— 
viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses eliitkategooriasse või sertifitseeritud materjali kategooriasse kuuluvatel paljundusmaterjalil ja viljapuudel ploomirõugete sümptomeid täheldatud ning kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud või
— 
ploomirõugete sümptomeid on tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul täheldatud kuni ühel protsendil sertifitseeritud kategooria paljundusmaterjalist ja viljapuudest ning asjaomane paljundusmaterjal ja asjaomased viljapuud, samuti kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud; peale selle on võetud proovid nende partiide sümptomiteta paljundusmaterjalist ja viljapuudest, kus sümptomitega taimi leiti, analüüsitud kõnealuseid proove ploomirõugete viiruse suhtes ja leitud need sellest taimekahjustajast vabad olevat.
iii) 

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie

— 
Eliitkategooriasse või sertifitseeritud materjali kategooriasse kuuluvaid paljundusmaterjali ja viljapuid toodetakse piirkonnas, kus Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkiet teadaolevalt ei esine, või
— 
viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses eliitkategooriasse või sertifitseeritud materjali kategooriasse kuuluvatel paljundusmaterjalil ja viljapuudel Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie sümptomeid täheldatud ning kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud või
— 
Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie sümptomeid on tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul täheldatud kuni kahel protsendil sertifitseeritud kategooria paljundusmaterjalist ja viljapuudest ning asjaomane paljundusmaterjal ja asjaomased viljapuud, samuti kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud.
iv) 

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

— 
Eliitkategooriasse või sertifitseeritud materjali kategooriasse kuuluvaid paljundusmaterjali ja viljapuid toodetakse piirkonnas, kus taimekahjustajat Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. teadaolevalt ei esine, või
— 
viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses eliitkategooriasse või sertifitseeritud materjali kategooriasse kuuluvatel paljundusmaterjalil ja viljapuudel taimekahjustaja Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. sümptomeid täheldatud ning kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud või
— 
taimekahjustaja Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. sümptomeid on tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul täheldatud kuni kahel protsendil sertifitseeritud kategooria paljundusmaterjalist ja viljapuudest ning asjaomane paljundusmaterjal ja asjaomased viljapuud, samuti kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud.

f)    CAC-kategooria

Proovide võtmine ja analüüs

CAC-kategooria paljundusmaterjal ja viljapuud peavad olema saadud identifitseeritud materjaliallikast, mille esindavast valimist on kolmel eelneval kasvuperioodil võetud proovid, analüüsitud neid ploomirõugete viiruse suhtes ja leitud need kõnealusest taimekahjustajast vabad olevat.

Liikide Prunus cerasifera Ehrh. ja Prunus domestica L. CAC-kategooria pookealused peavad olema saadud identifitseeritud materjaliallikast, mille esindavast valimist on eelneval viiel aastal võetud proovid, analüüsitud neid Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneideri ja ploomirõugete viiruse suhtes ning leitud need kõnealustest taimekahjustajatest vabad olevat.

CAC-kategooria paljundusmaterjali ja viljapuude esindavast valimist võetakse proovid ja analüüsitakse neid, kui on taimekahjustaja Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. esinemise kahtlus.

Selliste CAC-kategooria viljapuude esindavast valimist, millel ei leita visuaalse kontrolli käigus ploomirõugete viiruse sümptomeid, võetakse proovid ja analüüsitakse neid, võttes aluseks asjaomaste viljapuude nakatumise riski hindamise, milles käsitletakse kõnealuse reguleeritud mittekarantiinse taimekahjustaja esinemist; seda tehakse ka juhul, kui vahetus läheduses leidub sümptomitega taimi.

Kui tootmisüksuses on visuaalse kontrolli käigus CAC-kategooria paljundusmaterjalil ja viljapuudel täheldatud Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneideri sümptomeid, võetakse proovid nende partiide sümptomiteta CAC-kategooria paljundusmaterjali ja viljapuude esindavast valimist, kus sümptomitega paljundusmaterjali ja viljapuid leiti, ning analüüsitakse kõnealuseid proove Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneideri esinemise suhtes.

Proovid võetakse ja neid analüüsitakse ka juhul, kui on kahtlus, et esineb mõni muu I või II lisas loetletud reguleeritud mittekarantiinne taimekahjustaja kui Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider ja ploomirõugete viirus.

Nõuded tootmisüksuse, tootmiskoha ja tootmispiirkonna kohta

i) 

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

— 
CAC-kategooria paljundusmaterjali ja viljapuid toodetakse piirkonnas, kus Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneiderit teadaolevalt ei esine, või
— 
viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses CAC-kategooria paljundusmaterjalil ja viljapuudel Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneideri sümptomeid täheldatud ning kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud või
— 
Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneideri sümptomeid on tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul täheldatud kuni ühel protsendil CAC-kategooria paljundusmaterjalist ja viljapuudest ning asjaomane paljundusmaterjal ja asjaomased viljapuud, samuti kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud; peale selle on võetud proovid nende partiide sümptomiteta paljundusmaterjalist ja viljapuudest, kus sümptomitega paljundusmaterjali ja viljapuid leiti, analüüsitud kõnealuseid proove Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneideri suhtes ja leitud need sellest taimekahjustajast vabad olevat või
— 
taimekahjustaja Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie ja Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. sümptomeid on tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul täheldatud kuni kahel protsendil CAC-kategooria paljundusmaterjalist ja viljapuudest ning asjaomane paljundusmaterjal ja asjaomased viljapuud, samuti kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud.
ii) 

Ploomirõugete viirus

— 
CAC-kategooria paljundusmaterjali ja viljapuid toodetakse piirkonnas, kus ploomirõugete viirust teadaolevalt ei esine, või
— 
viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses CAC-kategooria paljundusmaterjalil ja viljapuudel ploomirõugete sümptomeid täheldatud ning kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud või
— 
ploomirõugete sümptomeid on tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul täheldatud kuni ühel protsendil CAC-kategooria paljundusmaterjalist ja viljapuudest ning asjaomane paljundusmaterjal ja asjaomased viljapuud, samuti kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud; peale selle on võetud proovid nende partiide sümptomiteta paljundusmaterjalist ja viljapuudest, kus sümptomitega taimi leiti, analüüsitud kõnealuseid proove ploomirõugete viiruse suhtes ja leitud need sellest taimekahjustajast vabad olevat.
iii) 

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie

— 
CAC-kategooria paljundusmaterjali ja viljapuid toodetakse piirkonnas, kus Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkiet teadaolevalt ei esine, või
— 
viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses CAC-kategooria paljundusmaterjalil ja viljapuudel Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie sümptomeid täheldatud ning kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud või
— 
Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie sümptomeid on tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul täheldatud kuni kahel protsendil CAC-kategooria paljundusmaterjalist ja viljapuudest ning asjaomane paljundusmaterjal ja asjaomased viljapuud, samuti kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud.
iv) 

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

— 
CAC-kategooria paljundusmaterjali ja viljapuid toodetakse piirkonnas, kus taimekahjustajat Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. teadaolevalt ei esine, või
— 
viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses CAC-kategooria paljundusmaterjalil ja viljapuudel taimekahjustaja Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. sümptomeid täheldatud ning kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud või
— 
taimekahjustaja Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. sümptomeid on tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul täheldatud kuni kahel protsendil CAC-kategooria paljundusmaterjalist ja viljapuudest ning asjaomane paljundusmaterjal ja asjaomased viljapuud, samuti kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud.

12.    Pyrus L.

a)    Kõik kategooriad

Visuaalne kontroll

Visuaalset kontrolli tehakse üks kord aastas.

b)    Supereliitkategooria

Proovide võtmine ja analüüs

Igast supereliitemataimest võetakse viisteist aastat pärast supereliitemataime heakskiitmist proov ja analüüsitakse seda II lisas loetletud registreeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate (välja arvatud viirusetaolised haigusetekitajad ja viroidid) suhtes ning kahtluse korral I lisas loetletud registreeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate suhtes, samuti võetakse edaspidi selliseks analüüsiks proov iga viieteistkümne aasta järel.

Nõuded tootmisüksuse, tootmiskoha ja tootmispiirkonna kohta

Kui erandkorras on komisjoni rakendusotsuse (EL) 2017/925 kohaselt lubatud toota supereliitmaterjali põllul tingimustes, kus seda ei kaitsta putukate eest, kehtivad taimekahjustajate Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider ja Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. puhul järgmised nõuded:

i) 

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

— 
supereliitkategooria paljundusmaterjali ja viljapuid toodetakse piirkonnas, kus Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneiderit teadaolevalt ei esine, või
— 
viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneideri sümptomeid täheldatud ning kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud;
ii) 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

— 
supereliitkategooria paljundusmaterjali ja viljapuid toodetakse piirkonnas, kus taimekahjustajat Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. teadaolevalt ei esine, või
— 
supereliitkategooria paljundusmaterjali ja viljapuid on tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul kontrollitud ning kogu paljundusmaterjal ja kõik viljapuud, millel on täheldatud taimekahjustaja Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. sümptomeid, samuti kõik lähikonnas olevad peremeestaimed on kohe välja juuritud ja hävitatud.

c)    Eliitkategooria

Proovide võtmine ja analüüs

Eliitemataimede puhul, mida on hoitud putukate eest kaitstud ruumides, võetakse iga viieteistkümne aasta järel eliitemataimede esindavast valimist proovid ja analüüsitakse neid Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneideri esinemise suhtes.

Eliitemataimede puhul, mida ei ole hoitud putukate eest kaitstud ruumides, võetakse eliitemataimede esindavast valimist proovid ja analüüsitakse neid Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneideri esinemise suhtes iga kolme aasta järel. Iga viieteistkümne aasta järel võetakse eliitemataimede esindavast valimist proovid ja analüüsitakse neid, võttes aluseks asjaomaste taimede nakatumise riski hindamise, milles käsitletakse II lisas loetletud muude reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate kui Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneideri ning viirusetaoliste haigusetekitajate ja viroidide esinemist, samuti juhul, kui on kahtlus, et esineb mõni I lisas loetletud reguleeritud mittekarantiinne taimekahjustaja.

d)    Sertifitseeritud materjali kategooria

Proovide võtmine ja analüüs

Sertifitseeritud emataimede puhul, mida on hoitud putukate eest kaitstud ruumides, võetakse iga viieteistkümne aasta järel sertifitseeritud emataimede esindavast valimist proovid ja analüüsitakse neid Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneideri esinemise suhtes.

Sertifitseeritud emataimede puhul, mida ei ole hoitud putukate eest kaitstud ruumides, võetakse sertifitseeritud emataimede esindavast valimist proovid ja analüüsitakse neid Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneideri esinemise suhtes iga viie aasta järel; iga viieteistkümne aasta järel võetakse sertifitseeritud emataimede esindavast valimist proovid ja analüüsitakse neid, võttes aluseks asjaomaste taimede nakatumise riski hindamise, milles käsitletakse II lisas loetletud muude reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate kui Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneideri ning viirusetaoliste haigusetekitajate ja viroidide esinemist, samuti juhul, kui on kahtlus, et esineb mõni I lisas loetletud reguleeritud mittekarantiinne taimekahjustaja.

Sertifitseeritud viljapuudest võetakse proovid ja analüüsitakse neid juhul, kui on kahtlus, et esineb mõni I või II lisas loetletud reguleeritud mittekarantiinne taimekahjustaja.

e)    Eliitkategooria ja sertifitseeritud materjali kategooria

Nõuded tootmisüksuse, tootmiskoha ja tootmispiirkonna kohta

i) 

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

— 
Eliitkategooriasse või sertifitseeritud materjali kategooriasse kuuluvaid paljundusmaterjali ja viljapuid toodetakse piirkonnas, kus Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneiderit teadaolevalt ei esine, või
— 
viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneideri sümptomeid täheldatud ning kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud või
— 
Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneideri sümptomeid on tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul täheldatud kuni kahel protsendil sertifitseeritud kategooria paljundusmaterjalist ja viljapuudest ning asjaomane paljundusmaterjal ja asjaomased viljapuud, samuti kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud; peale selle on võetud proovid nende partiide sümptomiteta paljundusmaterjalist ja viljapuudest, kus sümptomitega paljundusmaterjali ja viljapuid leiti, analüüsitud kõnealuseid proove Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneideri suhtes ja leitud need sellest taimekahjustajast vabad olevat.
ii) 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

— 
Eliitkategooriasse või sertifitseeritud materjali kategooriasse kuuluvaid paljundusmaterjali ja viljapuid toodetakse piirkonnas, kus taimekahjustajat Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. teadaolevalt ei esine, või
— 
eliitkategooriasse või sertifitseeritud materjali kategooriasse kuuluvaid paljundusmaterjali ja viljapuid on tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul kontrollitud ning kogu paljundusmaterjal ja kõik viljapuud, millel on täheldatud taimekahjustaja Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. sümptomeid, samuti kõik lähikonnas olevad peremeestaimed on kohe välja juuritud ja hävitatud.

f)    CAC-kategooria

Proovide võtmine ja analüüs

Proovid võetakse ja neid analüüsitakse juhul, kui on kahtlus, et esineb mõni I või II lisas loetletud reguleeritud mittekarantiinne taimekahjustaja.

Nõuded tootmisüksuse, tootmiskoha ja tootmispiirkonna kohta

i) 

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

— 
CAC-kategooria paljundusmaterjali ja viljapuid toodetakse piirkonnas, kus Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneiderit teadaolevalt ei esine, või
— 
viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneideri sümptomeid täheldatud ning kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud või
— 
Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneideri sümptomeid on tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul täheldatud kuni kahel protsendil CAC-kategooria paljundusmaterjalist ja viljapuudest ning asjaomane paljundusmaterjal ja asjaomased viljapuud, samuti kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud; peale selle on võetud proovid nende partiide sümptomiteta paljundusmaterjalist ja viljapuudest, kus sümptomitega paljundusmaterjali ja viljapuid leiti, analüüsitud kõnealuseid proove Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneideri suhtes ja leitud need sellest taimekahjustajast vabad olevat.
ii) 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

— 
CAC-kategooria paljundusmaterjali ja viljapuid toodetakse piirkonnas, kus taimekahjustajat Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. teadaolevalt ei esine, või
— 
CAC-kategooria paljundusmaterjali ja viljapuid on tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul kontrollitud ning kogu paljundusmaterjal ja kõik viljapuud, millel on täheldatud taimekahjustaja Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. sümptomeid, samuti kõik lähikonnas olevad peremeestaimed on kohe välja juuritud ja hävitatud.

13.    Ribes L.

a)    Supereliitkategooria

Visuaalne kontroll

Visuaalset kontrolli tehakse kaks korda aastas.

Proovide võtmine ja analüüs

Igast supereliitemataimest võetakse neli aastat pärast supereliitemataime heakskiitmist proov ja analüüsitakse seda II lisas loetletud reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate suhtes ning kahtluse korral I lisas loetletud registreeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate suhtes, samuti võetakse edaspidi selliseks analüüsiks proov iga nelja aasta järel.

b)    Eliitkategooria, sertifitseeritud materjali kategooria ja CAC-kategooria

Visuaalne kontroll

Visuaalset kontrolli tehakse üks kord aastas.

Proovide võtmine ja analüüs

Proovid võetakse ja neid analüüsitakse juhul, kui on kahtlus, et esineb mõni I või II lisas loetletud reguleeritud mittekarantiinne taimekahjustaja.

c)    Eliitkategooria

Nõuded tootmisüksuse, tootmiskoha ja tootmispiirkonna kohta

Sellise eliitkategooriasse kuuluva paljundusmaterjali ja selliste eliitkategooria marjataimede osakaal, millel on tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul täheldatud Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhreri sümptomeid, ei tohi olla üle 0,05 % ning asjaomane paljundusmaterjal ja asjaomased marjataimed, samuti kõik vahetus läheduses olevad peremeestaimed peavad olema välja juuritud ja hävitatud.

d)    Sertifitseeritud materjali kategooria

Nõuded tootmisüksuse, tootmiskoha ja tootmispiirkonna kohta

Sellise sertifitseeritud kategooriasse kuuluva paljundusmaterjali ja selliste sertifitseeritud kategooria marjataimede osakaal, millel on tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul täheldatud Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhreri sümptomeid, ei tohi olla üle 0,5 % ning asjaomane paljundusmaterjal ja asjaomased marjataimed, samuti kõik vahetus läheduses olevad peremeestaimed peavad olema välja juuritud ja hävitatud.

14.    Rubus L.

a)    Supereliitkategooria

Visuaalne kontroll

Visuaalset kontrolli tehakse kaks korda aastas.

Proovide võtmine ja analüüs

Igast supereliitemataimest võetakse kaks aastat pärast supereliitemataime heakskiitmist proov ja analüüsitakse seda II lisas loetletud reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate suhtes ning kahtluse korral I lisas loetletud registreeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate suhtes, samuti võetakse edaspidi selliseks analüüsiks proov iga kahe aasta järel.

b)    Eliitkategooria

Visuaalne kontroll

Kui paljundusmaterjali ja marjataimi kasvatatakse põllul või potis, tehakse visuaalset kontrolli kaks korda aastas.

Mikropaljundamismeetoditega toodetud paljundusmaterjali ja marjataimede puhul, mida säilitatakse alla kolme kuu, piisab ühest visuaalsest kontrollist sellel perioodil.

Proovide võtmine ja analüüs

Proovid võetakse ja neid analüüsitakse juhul, kui maasika mosaiikviiruse, vaarika rõngaslaiksuse viiruse, maasika latentse rõngaslaiksuse viiruse või tomati mustlaiksuse viiruse sümptomid jäävad visuaalsel kontrollimisel ebaselgeks. Proovid võetakse ja neid analüüsitakse, kui on kahtlus, et esineb muid I ja II lisas loetletud reguleeritud karantiinseid taimekahjustajaid peale maasika mosaiikviiruse, vaarika rõngaslaiksuse viiruse, maasika latentse rõngaslaiksuse viiruse ja tomati mustlaiksuse viiruse.

Nõuded tootmisüksuse, tootmiskoha ja tootmispiirkonna kohta

i) 

Kui maasika mosaiikviiruse, vaarika rõngaslaiksuse viiruse, maasika latentse rõngaslaiksuse viiruse või tomati mustlaiksuse viiruse sümptomitega eliitkategooria paljundusmaterjali või marjataimede analüüsitulemus on positiivne, juuritakse asjaomane paljundusmaterjal ja asjaomased marjataimed välja ning hävitatakse kohe.

ii) 

Nõuded muude reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate kohta peale maasika mosaiikviiruse, vaarika rõngaslaiksuse viiruse, maasika latentse rõngaslaiksuse viiruse ja tomati mustlaiksuse viiruse:

Sellise eliitpaljundusmaterjali ja selliste eliitmarjataimede osakaal, millel on täheldatud mis tahes järgmise reguleeritud mittekarantiinse taimekahjustaja sümptomeid, ei tohi tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul olla ületanud:

— 
0,1 % järgmiste taimekahjustajate puhul:
Agrobacterium spp. Conn;
Rhodococcus fascians Tilford; ühtlasi peavad asjaomane paljundusmaterjal ja asjaomased marjataimed, samuti kõik lähikonnas olevad peremeestaimed olema välja juuritud ja hävitatud ning
iii) 

Nõuded kõigi viiruste puhul:

kõigi I ja II lisas loetletud viiruste sümptomeid on tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul täheldatud kuni 0,25  protsendil eliitkategooria paljundusmaterjalist ja marjataimedest ning asjaomane paljundusmaterjal ja asjaomased marjataimed, samuti kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud.

c)    Sertifitseeritud materjali kategooria

Visuaalne kontroll

Visuaalset kontrolli tehakse üks kord aastas.

Proovide võtmine ja analüüs

Proovid võetakse ja neid analüüsitakse juhul, kui maasika mosaiikviiruse, vaarika rõngaslaiksuse viiruse, maasika latentse rõngaslaiksuse viiruse või tomati mustlaiksuse viiruse sümptomid jäävad visuaalsel kontrollimisel ebaselgeks. Proovid võetakse ja neid analüüsitakse, kui on kahtlus, et esineb muid I ja II lisas loetletud reguleeritud karantiinseid taimekahjustajaid peale maasika mosaiikviiruse, vaarika rõngaslaiksuse viiruse, maasika latentse rõngaslaiksuse viiruse ja tomati mustlaiksuse viiruse.

Nõuded tootmisüksuse, tootmiskoha ja tootmispiirkonna kohta

i) 

Kui maasika mosaiikviiruse, vaarika rõngaslaiksuse viiruse, maasika latentse rõngaslaiksuse viiruse või tomati mustlaiksuse viiruse sümptomitega sertifitseeritud kategooria paljundusmaterjali või marjataimede analüüsitulemus on positiivne, juuritakse asjaomane paljundusmaterjal ja asjaomased marjataimed välja ning hävitatakse kohe.

ii) 

Nõuded muude reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate kohta peale maasika mosaiikviiruse, vaarika rõngaslaiksuse viiruse, maasika latentse rõngaslaiksuse viiruse ja tomati mustlaiksuse viiruse:

sellise sertifitseeritud kategooria paljundusmaterjali ja selliste sertifitseeritud kategooria marjataimede osakaal, millel on täheldatud mis tahes järgmise reguleeritud mittekarantiinse taimekahjustaja sümptomeid, ei tohi tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul olla ületanud:

— 
0,5 % Resseliella theobaldi Barnesi puhul;
— 
1 % järgmiste taimekahjustajate puhul:
Agrobacterium spp. Conn;
Rhodococcus fascians Tilford; ühtlasi peavad asjaomane paljundusmaterjal ja asjaomased marjataimed, samuti kõik lähikonnas olevad peremeestaimed olema välja juuritud ja hävitatud.
iii) 

Nõuded kõigi viiruste puhul:

kõigi I ja II lisas loetletud viiruste sümptomeid on tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul täheldatud kuni 0,5  protsendil sertifitseeritud kategooria paljundusmaterjalist ja marjataimedest ning asjaomane paljundusmaterjal ja asjaomased marjataimed, samuti kõik sümptomitega taimed vahetus läheduses on välja juuritud ja kohe hävitatud.

d)    CAC-kategooria

Visuaalne kontroll

Visuaalset kontrolli tehakse üks kord aastas.

Proovide võtmine ja analüüs

Proovid võetakse ja neid analüüsitakse juhul, kui maasika mosaiikviiruse, vaarika rõngaslaiksuse viiruse, maasika latentse rõngaslaiksuse viiruse või tomati mustlaiksuse viiruse sümptomid jäävad visuaalsel kontrollimisel ebaselgeks. Proovid võetakse ja neid analüüsitakse, kui on kahtlus, et esineb muid I ja II lisas loetletud reguleeritud karantiinseid taimekahjustajaid peale maasika mosaiikviiruse, vaarika rõngaslaiksuse viiruse, maasika latentse rõngaslaiksuse viiruse ja tomati mustlaiksuse viiruse.

Nõuded tootmisüksuse, tootmiskoha ja tootmispiirkonna kohta

Kui maasika mosaiikviiruse, vaarika rõngaslaiksuse viiruse, maasika latentse rõngaslaiksuse viiruse või tomati mustlaiksuse viiruse sümptomitega CAC-kategooria paljundusmaterjali või marjataimede analüüsitulemus on positiivne, juuritakse asjaomane paljundusmaterjal ja asjaomased marjataimed välja ning hävitatakse kohe.

15.    Vaccinium L.

a)    Supereliitkategooria

Visuaalne kontroll

Visuaalset kontrolli tehakse kaks korda aastas.

Proovide võtmine ja analüüs

Igast supereliitemataimest võetakse viis aastat pärast supereliitemataime heakskiitmist proov ja analüüsitakse seda II lisas loetletud reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate suhtes ning kahtluse korral I lisas loetletud registreeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate suhtes, samuti võetakse edaspidi selliseks analüüsiks proov iga viie aasta järel.

b)    Eliitkategooria

Visuaalne kontroll

Visuaalset kontrolli tehakse kaks korda aastas.

Proovide võtmine ja analüüs

Proovid võetakse ja neid analüüsitakse juhul, kui on kahtlus, et esineb mõni I või II lisas loetletud reguleeritud mittekarantiinne taimekahjustaja.

Nõuded tootmisüksuse, tootmiskoha ja tootmispiirkonna kohta

i) 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn

— 
Viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses täheldatud Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conni sümptomeid.
ii) 

Diaporthe vaccinii Shear

— 
Eliitkategooria paljundusmaterjali ja marjataimi toodetakse piirkonnas, kus Diaporthe vaccinii Sheari teadaolevalt ei esine, või
— 
viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses täheldatud Diaporthe vaccinii Sheari sümptomeid.
iii) 

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin ja Godronia cassandrae (anamorf: Topospora myrtilli) Peck

— 
sellise eliitpaljundusmaterjali ja selliste eliitmarjataimede osakaal, millel on täheldatud mis tahes järgmise reguleeritud mittekarantiinse taimekahjustaja sümptomeid, ei tohi tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul olla ületanud:
— 
0,1 % Godronia cassandrae (anamorf: Topospora myrtilli) Pecki puhul;
— 
0,5 % Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronini puhul; ühtlasi peavad asjaomane paljundusmaterjal ja asjaomased marjataimed, samuti kõik lähikonnas olevad peremeestaimed olema välja juuritud ja hävitatud.

c)    Sertifitseeritud materjali kategooria ja CAC-kategooria

Visuaalne kontroll

Visuaalset kontrolli tehakse üks kord aastas.

Proovide võtmine ja analüüs

Proovid võetakse ja neid analüüsitakse juhul, kui on kahtlus, et esineb mõni I või II lisas loetletud reguleeritud mittekarantiinne taimekahjustaja.

d)    Sertifitseeritud materjali kategooria

Nõuded tootmisüksuse, tootmiskoha ja tootmispiirkonna kohta

i) 

Diaporthe vaccinii Shear

— 
sertifitseeritud kategooria paljundusmaterjali ja marjataimi toodetakse piirkonnas, kus Diaporthe vaccinii Sheari teadaolevalt ei esine, või
— 
viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses täheldatud Diaporthe vaccinii Sheari sümptomeid.
ii) 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn, Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin ja Godronia cassandrae (anamorf: Topospora myrtilli) Peck

— 
Sellise sertifitseeritud kategooria paljundusmaterjali ja selliste sertifitseeritud kategooria marjataimede osakaal, millel on täheldatud mis tahes järgmise reguleeritud mittekarantiinse taimekahjustaja sümptomeid, ei tohi tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul olla ületanud:
— 
0,5 % järgmiste taimekahjustajate puhul:
Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn;
Godronia cassandrae (anamorf: Topospora myrtilli);
— 
1 % Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronini puhul; ühtlasi peavad asjaomane paljundusmaterjal ja asjaomased marjataimed, samuti kõik lähikonnas olevad peremeestaimed olema välja juuritud ja hävitatud.

▼B
V LISA

Põlvkondade lubatud maksimaalne arv põllul, mida ei kaitsta putukate eest, ning eliitemataime maksimaalne eluiga perekonna ja liigi kohta kooskõlas artikli 19 lõikega 1

Castanea sativa Mill.

Eliitkategooria

Artikli 15 lõike 2 punkti a tähenduses eliitemataime võib paljundada maksimaalselt kaks põlvkonda.

Kui artikli 15 lõike 2 punkti a tähenduses eliitemataim on pookealus, võib seda paljundada maksimaalselt kolm põlvkonda.

Kui pookealused on osa eliitemataimest, on need pookealused esimese põlvkonna algmaterjal.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

Eliitkategooria

Artikli 15 lõike 2 punkti a tähenduses eliitemataime võib paljundada maksimaalselt ühe põlvkonna.

Kui artikli 15 lõike 2 punkti a tähenduses eliitemataim on pookealus, võib seda paljundada maksimaalselt kolm põlvkonda.

Kui pookealused on osa eliitemataimest, on need pookealused esimese põlvkonna algmaterjal.

Corylus avellana L.

Eliitkategooria

Artikli 15 lõike 2 punkti a tähenduses eliitemataime võib paljundada maksimaalselt kaks põlvkonda.

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

Eliitkategooria

Artikli 15 lõike 2 punkti a tähenduses eliitemataime võib paljundada maksimaalselt kaks põlvkonda.

Kui artikli 15 lõike 2 punkti a tähenduses eliitemataim on pookealus, võib seda paljundada maksimaalselt kolm põlvkonda.

Kui pookealused on osa eliitemataimest, on need pookealused esimese põlvkonna algmaterjal.

Ficus carica L.

Eliitkategooria

Artikli 15 lõike 2 punkti a tähenduses eliitemataime võib paljundada maksimaalselt kaks põlvkonda.

Fragaria L.

Eliitkategooria

Artikli 15 lõike 2 punkti a tähenduses eliitemataime võib paljundada maksimaalselt viis põlvkonda.

Juglans regia L.

Eliitkategooria

Artikli 15 lõike 2 punkti a tähenduses eliitemataime võib paljundada maksimaalselt kaks põlvkonda.

Olea europaea L.

Eliitkategooria

Artikli 15 lõike 2 punkti a tähenduses eliitemataime võib paljundada maksimaalselt ühe põlvkonna.

Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P. persica ja P. salicina

Eliitkategooria

Artikli 15 lõike 2 punkti a tähenduses eliitemataime võib paljundada maksimaalselt kaks põlvkonda.

Kui artikli 15 lõike 2 punkti a tähenduses eliitemataim on pookealus, võib seda paljundada maksimaalselt kolm põlvkonda.

Kui pookealused on osa eliitemataimest, on need pookealused esimese põlvkonna algmaterjal.

Prunus avium ja P. cerasus

Eliitkategooria

Artikli 15 lõike 2 punkti a tähenduses eliitemataime võib paljundada maksimaalselt kaks põlvkonda.

Kui artikli 15 lõike 2 punkti a tähenduses eliitemataim on pookealus, võib seda paljundada maksimaalselt kolm põlvkonda.

Kui pookealused on osa eliitemataimest, on need pookealused esimese põlvkonna algmaterjal.

Ribes L.

Eliitkategooria

Artikli 15 lõike 2 punkti a tähenduses eliitemataime võib paljundada maksimaalselt kolm põlvkonda. Emataimi hoitakse emataimedena kuni kuus aastat.

Rubus L.

Eliitkategooria

Artikli 15 lõike 2 punkti a tähenduses eliitemataime võib paljundada maksimaalselt kaks põlvkonda. Iga põlvkonna emataimi hoitakse emataimedena kuni neli aastat.

Vaccinium L.

Eliitkategooria

Artikli 15 lõike 2 punkti a tähenduses eliitemataime võib paljundada maksimaalselt kaks põlvkonda.( 1 ) Komisjoni rakendusdirektiiv 2014/…/EL, 15. oktoober 2014, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 2008/90/EÜ tarnijate ja sortide registreerimise ning ühise sortide nimekirja osas (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 16).

( 2 ) Komisjoni 29. mai 2017. aasta rakendusotsus (EL) 2017/925, millega teatavatel liikmesriikidel lubatakse ajutiselt sertifitseerida teatavat liiki viljapuude supereliitmaterjali, mis on kasvatatud põllul tingimustes, kus neid ei kaitsta putukate eest, ning tunnistatakse kehtetuks rakendusotsus (EL) 2017/167 (ELT L 140, 31.5.2017, lk 7–14).

Top