Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014D0386-20140730

Consolidated text: Nõukogu otsus 2014/386/ÜVJP, 23. juuni 2014 , mis käsitleb piiravaid meetmeid vastusena Krimmi ja Sevastopoli ebaseaduslikule annekteerimisele

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/386/2014-07-30

2014D0386 — ET — 30.07.2014 — 001.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

▼M1

NÕUKOGU OTSUS 2014/386/ÜVJP,

23. juuni 2014,

mis käsitleb piiravaid meetmeid vastusena Krimmi ja Sevastopoli ebaseaduslikule annekteerimisele

▼B

(EÜT L 183, 24.6.2014, p.70)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

►M1

NÕUKOGU OTSUS 2014/507/ÜVJP, 30. juuli 2014,

  L 226

20

30.7.2014
▼B

▼M1

NÕUKOGU OTSUS 2014/386/ÜVJP,

23. juuni 2014,

mis käsitleb piiravaid meetmeid vastusena Krimmi ja Sevastopoli ebaseaduslikule annekteerimisele

▼BEUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

ning arvestades järgmist:

(1)

Liidu liikmesriikide riigipead ja valitsusjuhid mõistsid 6. märtsil 2014. aastal karmilt hukka Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse provotseerimata rikkumise Venemaa Föderatsiooni poolt.

(2)

Nõukogu võttis 17. märtsil 2014 vastu otsuse 2014/145/ÜVJP, ( 1 ) mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega.

(3)

20.–21. märtsil 2014 toimunud kohtumisel mõistis Euroopa Ülemkogu tugevalt hukka Krimmi Autonoomse Vabariigi („Krimm”) ja Sevastopoli linna („Sevastopol”) ebaseadusliku annekteerimise Venemaa Föderatsiooni poolt ja rõhutas, et ei tunnusta seda. Euroopa Ülemkogu oli seisukohal, et esitada tuleb ettepanekud teatavate Krimmiga seotud majandus-, kaubandus- ja finantspiirangute kohta, mis tuleks kiiresti rakendada.

(4)

ÜRO Peaassamblee võttis 27. märtsil 2014 vastu resolutsiooni 68/262 Ukraina territoriaalse terviklikkuse kohta, milles kinnitas oma pühendumust Ukraina suveräänsusele, poliitilisele sõltumatusele, ühtsusele ja territoriaalsele terviklikkusele tema rahvusvaheliselt tunnustatud piirides, rõhutades 16. märtsil Krimmis toimunud rahvahääletuse tühisust ja kutsudes kõiki riike üles mitte tunnustama mis tahes muutusi Krimmi ja Sevastopoli staatuses.

(5)

Seda arvesse võttes on nõukogu seisukohal, et tuleks keelata Krimmist ja Sevastopolist pärit kaupade import Euroopa Liitu, välja arvatud selliste Krimmist ja Sevastopolist pärit kaupade import, millele Ukraina valitsus on väljastanud päritolusertifikaadi.

(6)

Käesoleva otsusega kehtestatud meetmete tõhususe tagamiseks peaks käesolev otsus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist.

(7)

Teatavate meetmete rakendamiseks on vaja täiendavaid liidu meetmeid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:Artikkel 1

1.  Krimmist või Sevastopolist pärit kaupade import liitu on keelatud.

2.  Keelatud on pakkuda otseselt või kaudselt rahastamist või rahalist abi ning kindlustust ja edasikindlustust seoses Krimmist või Sevastopolist pärit kaupade impordiga.

Artikkel 2

Artiklis 1 sätestatud keeldu ei kohaldata Krimmist või Sevastopolist pärit kaupadele, mis on esitatud kontrollimiseks Ukraina ametivõimudele ja mida Ukraina ametivõimud on kontrollinud ning millele Ukraina valitsus on väljastanud päritolusertifikaadi.

Artikkel 3

Artiklis 1 sätestatud keelud ei piira enne 25. juunit 2014 sõlmitud lepingute täitmist kuni 26. septembrini 2014 või nende lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmist, mis tuleb sõlmida ning mida tuleb täita hiljemalt 26. septembril 2014.

Artikkel 4

Keelatud on osaleda teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille otsene või kaudne eesmärk on artiklis 1 sätestatud keeldudest kõrvalehoidumine.

▼M1

Artikkel 4a

1.  Keelatud on järgmistes Krimmi ja Sevastopoli sektorites taristuprojektide loomiseks, omandamiseks või arendamiseks suunatud olulise varustuse ja tehnoloogia müümine, tarnimine või üleandmine Krimmi ja Sevastopolisse liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumilt või kasutades liikmesriikide jurisdiktsiooni alla kuuluvaid laevu või õhusõidukeid, olenemata sellest, kas need tooted on pärit liikmesriikide territooriumilt või mitte:

a) transport;

b) telekommunikatsioon;

c) energia.

Liit võtab vajalikke meetmeid, et määrata kindlaks vastavad käesoleva lõikega hõlmatavad tooted.

2.  Krimmis ja Sevastopolis asuvatele ettevõtjatele, kes osalevad lõikes 1 osutatud sektorites taristu loomises, omandamises või arendamises Krimmis ja Sevastopolis, on keelatud anda:

a) tehnilist abi või koolitust ja muid teenuseid, mis on seotud olulise varustuse ja tehnoloogiaga, mis on kindlaks määratud kooskõlas lõikega 1;

b) rahastamist või rahalist abi kooskõlas lõikega 1 kindlaks määratud olulise varustuse ja tehnoloogia müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või seotud tehnilise abi või koolituse andmiseks.

3.  Keelatud on teadlikult või tahtlikult osaleda tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on lõigetes 1 ja 2 osutatud keeldudest kõrvalehoidmine.

Artikkel 4b

1.  Keelatud on järgmiste Krimmis ja Sevastopolis asuvate loodusvarade kasutamiseks suunatud olulise varustuse ja tehnoloogia müümine, tarnimine või üleandmine liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumilt või kasutades liikmesriikide jurisdiktsiooni alla kuuluvaid laevu või õhusõidukeid, olenemata sellest, kas need tooted on pärit liikmesriikide territooriumilt või mitte:

a) nafta;

b) gaas;

c) mineraalid.

Liit võtab vajalikke meetmeid, et määrata kindlaks vastavad käesoleva lõikega hõlmatavad tooted.

2.  Krimmis ja Sevastopolis asuvatele ettevõtjatele, kes osalevad lõikes 1 osutatud loodusvarade kasutamises, on keelatud anda:

a) tehnilist abi või koolitust ja muid teenuseid, mis on seotud olulise varustuse ja tehnoloogiaga, mis on kindlaks määratud kooskõlas lõikega 1;

b) rahastamist või rahalist abi kooskõlas lõikega 1 kindlaks määratud olulise varustuse ja tehnoloogia müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või seotud tehnilise abi või koolituse andmiseks.

3.  Keelatud on teadlikult või tahtlikult osaleda tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on lõigetes 1 ja 2 osutatud keeldudest kõrvalehoidmine.

Artikkel 4c

Artiklites 4a ja 4b sätestatud keelud ei mõjuta kuni 28. oktoobrini 2014 enne 30. juuli 2014 sõlmitud lepingute või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmist, mis sõlmitakse ning mida täidetakse enne 28. oktoobrit 2014.

Artikkel 4d

Keelatud on järgmine tegevus:

a) sellise finantslaenu või krediidi andmine, mis on konkreetselt seotud artiklis 4a osutatud sektorites taristu loomise, omandamise või arendamisega;

b) osaluse omandamine või suurendamine Krimmis ja Sevastopolis asutatud ettevõtjates, kes osalevad artiklis 4a osutatud sektorites taristu loomises, omandamises või arendamises, sealhulgas selliste ettevõtjate täielik omandamine ning aktsiate ja kasumijaotusega väärtpaberite omandamine;

c) artiklis 4a osutatud sektorites taristu loomise, omandamise või arendamisega seotud ühisettevõtte asutamine.

Artikkel 4e

Keelatud on järgmine tegevus:

a) sellise finantslaenu või krediidi andmine, mis on konkreetselt seotud artiklis 4b osutatud loodusvarade kasutamisega Krimmis ja Sevastopolis;

b) osaluse omandamine või suurendamine Krimmis ja Sevastopolis asutatud ettevõtjates, kes osalevad artiklis 4b osutatud loodusvarade kasutamises Krimmis ja Sevastopolis, sealhulgas selliste ettevõtjate täielik omandamine ning aktsiate ja kasumijaotusega väärtpaberite omandamine;

c) artiklis 4b osutatud loodusvarade kasutamisega Krimmis ja Sevastopolis seotud ühisettevõtte asutamine.

Artikkel 4f

Artiklites 4d ja 4e sätestatud keelud:

a) ei mõjuta enne 30. juuli 2014 sõlmitud lepingutest või kokkulepetest tulenevate kohustuste täitmist;

b) ei mõjuta osaluse suurendamist, kui selline osaluse suurendamise kohustus tuleneb enne 30. juuli 2014 sõlmitud lepingust.

Artikkel 4g

Artiklites 4b ja 4e sätestatud keelud ei mõjuta olemasoleva taristu ohutuse tagamiseks tehtava hooldusega seotud tehingute tegemist.

▼B

Artikkel 5

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat otsust kohaldatakse 23. juunini 2015.

Käesolevat otsust vaadatakse pidevalt uuesti läbi. Vajaduse korral pikendatakse selle kehtivust või muudetakse seda, kui nõukogu leiab, et selle eesmärke ei ole saavutatud. ►M1  Artiklid 4a–4g vaadatakse läbi hiljemalt 31. detsembriks 2014. ◄( 1 ) ELT L 78, 17.3.2014, lk 16.

Top