EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R0812-20180426

Consolidated text: Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 812/2013, 18. veebruar 2013 , millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses veesoojendite, kuumaveesalvestite ning veesalvestiga päikesekütteseadmete energiamärgistusega (EMPs kohaldatav tekst)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/812/2018-04-26

02013R0812 — ET — 26.04.2018 — 003.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 812/2013,

18. veebruar 2013,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses veesoojendite, kuumaveesalvestite ning veesalvestiga päikesekütteseadmete energiamärgistusega

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 239 6.9.2013, lk 83)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 518/2014, 5. märts 2014,

  L 147

1

17.5.2014

►M2

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2017/254, 30. november 2016,

  L 38

1

15.2.2017

 M3

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2018/543, 23. jaanuar 2018,

  L 90

63

6.4.2018
▼B

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 812/2013,

18. veebruar 2013,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses veesoojendite, kuumaveesalvestite ning veesalvestiga päikesekütteseadmete energiamärgistusega

(EMPs kohaldatav tekst)Artikkel 1

Reguleerimisese ja reguleerimisala

1.  Käesoleva määrusega kehtestatakse energiamärgistuse ja täiendavate tooteandmete esitamise nõuded kuni 70 kW nimisoojusvõimsusega veesoojendite, kuni 500 l mahuga kuumaveesalvestite ning kuni 70 kW võimsusega veesalvestiga päikesekütteseadmete kohta.

2.  Käesolevat määrust ei kohaldata järgmiste seadmete suhtes:

a) veesoojendid, mis on ette nähtud eelkõige biomassist toodetud gaasi- või vedelkütusel töötamiseks;

b) tahkel kütusel töötavad veesoojendid;

c) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/75/EL ( 1 ) reguleerimisalasse kuuluvad veesoojendid;

d) veesoojendid-kütteseadmed, nagu määratletud komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 811/2013 ( 2 ) artiklis 2;

e) veesoojendid, mis ei vasta isegi väikseima võrdlusenergiaga koormusprofiilile, nagu on esitatud VII lisa tabelis 3;

f) veesoojendid, mis on ette nähtud ainult kuumade jookide ja/või sooja toidu valmistamiseks.

Artikkel 2

Mõisted

Lisaks direktiivi 2010/30/EL artiklis 2 sätestatud mõistetele kasutatakse käesolevas määruses järgmisi mõisteid:

1)

„veesoojendi” –

seade,

a) mis on ühendatud välise joogi- või olmeveevarustusega,

b) mis tekitab soojust ning annab seda edasi etteantud temperatuuriga, koguses, vooluhulgaga ja ajavahemikel joogivee või olmevee tarnimiseks, ja

c) millel on üks või mitu soojusgeneraatorit;

2)

„soojusgeneraator” –

see osa veesoojendist, milles tekitatakse soojust ühel järgmistest viisidest:

a) fossiilkütuse ja/või biokütuse põletamine,

b) elekterküttekeha läbiva elektrivoolu soojuslik toime,

c) ümbritsevast õhust, veest, maapinnast ja/või jäätmetest ammutatud soojuse kasutamine;

3)

„nimisoojusvõimsus” – veesoojendi esitatud soojusvõimsus [kW] vee soojendamisel standardsetel nimitingimustel;

4)

„maht” (V) – kuumaveesalvesti nimimaht [l];

5)

„standardsed nimitingimused” – töötingimused, mille juures määratakse veesoojendite nimisoojusvõimsus, vee soojendamise kasutegur ja müravõimsustase ning kuumaveesalvestite püsikaod;

6)

„biomass” – põllumajandusest (kaasa arvatud taimsed ja loomsed ained), metsatööstusest ja sellega seotud tootmisest, sealhulgas kalandusest ja vesiviljelusest pärit bioloogilise päritoluga toodete, jäätmete ja jääkide bioloogiliselt lagunev osa ning tööstus- ja olmejäätmete bioloogiliselt lagunev osa;

7)

„biokütus” – biomassist saadav gaas- või vedelkütus;

8)

„fossiilkütus” – ürgset päritolu gaas- või vedelkütus;

9)

„kuumaveesalvesti” – kuumaveemahuti, milles säilitatakse vett, mida kasutatakse vee ja/või ruumi soojendamiseks, sealhulgas juurdekuuluvad tarvikud; tal ei ole soojusgeneraatorit, kuid võib olla üks või mitu varu-sukelküttekeha;

10)

„varu-sukelküttekeha” – kuumaveesalvestis paiknev elektrivoolu soojuslikul toimel põhinev elekterküttekeha, millega tekitatakse soojust üksnes sel ajal, kui välise soojusallika kasutamine on takistatud (sealhulgas hoolduse ajal) või kui see ei ole korras, või päikese-kuumaveesalvesti varuküttekeha, millega tekitatakse soojust siis, kui päikeseküttekehast ei piisa nõutava mugavustaseme saavutamiseks;

11)

„päikeseenergiaseade” – päikeseenergiaseadmestik, päikesekollektor, päikese-kuumaveesalvesti või kollektori ahelas töötav pump, mis on turule lastud eraldi;

12)

„päikeseenergiaseadmestik” – seadmestik, mis koosneb ühest või mitmest päikesekollektorist, päikese-kuumaveesalvestist ning võib-olla ka kollektori ahela pumbast ja muudest sõlmedest, mis lastakse turule komplektina ega sisalda muud soojusgeneraatorit kui võib-olla üht või mitut varu-sukelküttekeha;

13)

„veesalvestiga päikesekütteseade” – lõpptarbijale ettenähtud komplektne seade, milles on üks või mitu veesoojendit ja üks või mitu päikeseenergiaseadet;

14)

„vee soojendamise kasutegur” (ηwh ) – veesoojendist või veesalvestiga päikesekütteseadmest saadava kasuliku energia ja selle saamiseks kasutatava energia suhe protsentides;

15)

„müravõimsustase” (LWA ) – A-kaalutud müravõimsustase [dB] siseruumis ja/või väljas;

16)

„püsikadu” (S) – kuumaveesalvestist antud veetemperatuuril ja antud ümbritseva keskkonna temperatuuril hajuva soojuse võimsus [W];

17)

„soojuspumbaga veesoojendi” – ümbritsevast õhust, veest, maapinnast ja/või jäätmetest ammutatud energiast saadud soojust kasutav veesoojendi;

II–IX lisa jaoks vajalikud täiendavad mõisted on esitatud I lisas.

Artikkel 3

Tarnijate kohustused ja ajakava

1.  Alates 26. septembrist 2015 peavad tarnijad, kes lasevad turule ja/või võtavad kasutusele veesoojendeid, sh neid, mis on komplektis veesalvestiga päikesekütteseadmetega, tagama, et:

a) igale veesoojendile lisatakse III lisa punktis 1.1 esitatud teabe vormi ja sisu nõuetele vastav trükitud märgis vastavalt II lisa punkti 1 kohasele vee soojendamise energiatõhususe klassile, kusjuures soojuspumbaga veesoojendite korral on trükitud märgis vähemalt soojusgeneraatori pakendil; selliste veesoojendite korral, mis on ette nähtud veesalvestiga päikesekütteseadmes kasutamiseks, on III lisa punktis 3 sätestatud teabe vormi ja sisu nõuetele vastav teine märgis iga veesoojendi kohta;

b) iga veesoojendi kohta esitatakse IV lisa punkti 1 kohane tootekirjeldus, kusjuures soojuspumbaga veesoojendite korral on tootekirjeldus vähemalt soojusgeneraatori pakendil; selliste veesoojendite kohta, mis on ette nähtud veesalvestiga päikesekütteseadmes kasutamiseks, on esitatud IV lisa punkti 4 kohane teine tootekirjeldus;

c) V lisa punktis 1 sätestatud tehnilised dokumendid esitatakse nõudmise korral liikmesriikide asutustele ja komisjonile;

d) iga veesoojendi konkreetse mudeli reklaam, milles on energia- või hinnateavet, sisaldab viidet selle mudeli vee soojendamise energiatõhususe klassile keskmiste kliimatingimuste korral;

e) iga veesoojendi konkreetse mudeli tehniline reklaammaterjal, milles kirjeldatakse selle konkreetseid tehnilisi näitajaid, sisaldab viidet selle mudeli vee soojendamise energiatõhususe klassile keskmiste kliimatingimuste korral;

▼M1

f) kõigi veesoojendimudelite edasimüüjatele tehakse elektrooniliselt kättesaadavaks III lisa punkti 1.1 kohase vormi ja sisuga märgis vastavalt II lisa punkti 1 kohastele vee soojendamise energiatõhususe klassidele;

g) kõigi veesoojendimudelite edasimüüjatele tehakse elektrooniliselt kättesaadavaks IV lisa punkti 1 kohane tootekirjeldus, kusjuures soojuspumbaga veesoojendimudelite edasimüüjatele tehakse kättesaadavaks vähemalt soojusgeneraatori elektrooniline tootekirjeldus.

▼B

Alates 26. septembrist 2017 tuleb igale veesoojendile lisada III lisa punktis 1.2 esitatud teabe vormi ja sisu nõuetele vastav trükitud märgis vastavalt II lisa punkti 1 kohasele vee soojendamise energiatõhususe klassile, kusjuures soojuspumbaga veesoojendite korral tuleb trükitud märgis esitada vähemalt soojusgeneraatori pakendil;

▼M1

Alates 26. septembrist 2017 tehakse kõigi veesoojendimudelite edasimüüjatele elektrooniliselt kättesaadavaks III lisa punkti 1.2 kohase vormi ja sisuga märgis vastavalt II lisa punkti 1 kohastele vee soojendamise energiatõhususe klassidele.

▼B

2.  Alates 26. septembrist 2015 peavad tarnijad, kes lasevad turule ja/või võtavad kasutusele kuumaveesalvesteid, tagama, et:

a) igale kuumaveesalvestile lisatakse III lisa punktis 2.1 esitatud teabe vormi ja sisu nõuetele vastav trükitud märgis vastavalt II lisa punkti 2 kohastele energiatõhususe klassidele;

b) esitatakse IV lisa punkti 2 kohane tootekirjeldus;

c) V lisa punktis 2 sätestatud tehnilised dokumendid esitatakse nõudmise korral liikmesriikide asutustele ja komisjonile;

d) iga kuumaveesalvesti konkreetse mudeli reklaam, milles on energia- või hinnateavet, sisaldab viidet selle mudeli energiatõhususe klassile;

e) iga kuumaveesalvesti konkreetse mudeli tehniline reklaammaterjal, milles kirjeldatakse selle konkreetseid tehnilisi näitajaid, sisaldab viidet selle mudeli energiatõhususe klassile;

▼M1

f) kõigi kuumaveesalvestimudelite edasimüüjatele tehakse elektrooniliselt kättesaadavaks III lisa punkti 2.1 kohase vormi ja sisuga märgis vastavalt II lisa punkti 2 kohastele energiatõhususe klassidele;

g) kõigi kuumaveesalvestimudelite edasimüüjatele tehakse elektrooniliselt kättesaadavaks IV lisa punkti 2 kohane tootekirjeldus.

▼B

Alates 26. septembrist 2017 tuleb igale kuumaveesalvestile lisada III lisa punktis 2.2 esitatud teabe vormi ja sisu nõuetele vastav trükitud märgis vastavalt II lisa punkti 2 kohastele energiatõhususe klassidele.

▼M1

Alates 26. septembrist 2017 tehakse kõigi kuumaveesalvestimudelite edasimüüjatele elektrooniliselt kättesaadavaks III lisa punkti 2.2 kohase vormi ja sisuga märgis vastavalt II lisa punkti 2 kohastele energiatõhususe klassidele.

▼B

3.  Alates 26. septembrist 2015 peavad tarnijad, kes lasevad turule ja/või võtavad kasutusele päikeseenergiaseadmeid, tagama, et:

a) esitatakse IV lisa punkti 3 kohane tootekirjeldus;

b) V lisa punktis 3 sätestatud tehnilised dokumendid esitatakse nõudmise korral liikmesriikide asutustele ja komisjonile;

▼M1

c) kõigi päikeseenergiaseadmemudelite edasimüüjatele tehakse elektrooniliselt kättesaadavaks IV lisa punkti 3 kohane tootekirjeldus.

▼B

4.  Alates 26. septembrist 2015 peavad tarnijad, kes lasevad turule ja/või võtavad kasutusele veesalvestiga päikesekütteseadmeid, tagama, et:

a) igale veesalvestiga päikesekütteseadmele lisatakse III lisa punktis 3 esitatud teabe vormi ja sisu nõuetele vastav trükitud märgis vastavalt II lisa punkti 1 kohasele vee soojendamise energiatõhususe klassile;

b) iga veesalvestiga päikesekütteseadme kohta esitatakse IV lisa punkti 4 kohane tootekirjeldus;

c) V lisa punktis 4 sätestatud tehnilised dokumendid esitatakse nõudmise korral liikmesriikide asutustele ja komisjonile;

d) iga veesalvestiga päikesekütteseadme konkreetse mudeli reklaam, milles on energia- või hinnateavet, sisaldab viidet selle mudeli vee soojendamise energiatõhususe klassile keskmiste kliimatingimuste korral;

e) iga veesalvestiga päikesekütteseadme konkreetse mudeli tehniline reklaammaterjal, milles kirjeldatakse selle mudeli konkreetseid tehnilisi näitajaid, sisaldab viidet selle mudeli vee soojendamise energiatõhususe klassile keskmiste kliimatingimuste korral;

▼M1

f) kõigi veesalvestiga päikesekütteseadme mudelite edasimüüjatele tehakse elektrooniliselt kättesaadavaks III lisa punkti 3 kohase vormi ja sisuga märgis vastavalt II lisa punkti 1 kohastele vee soojendamise energiatõhususe klassidele;

g) kõigi veesalvestiga päikesekütteseadme mudelite edasimüüjatele tehakse elektrooniliselt kättesaadavaks IV lisa punkti 4 kohane tootekirjeldus.

▼B

Artikkel 4

Edasimüüjate kohustused

1.  Veesoojendite edasimüüjad tagavad järgmise:

a) müügikohas on iga veesoojendi esiosa välispinnal selgelt nähtav III lisa punkti 1 kohane märgis, mille tarnijad on esitanud vastavalt artikli 3 lõikele 1;

▼M1

b) müügiks, rendile andmiseks või järelmaksuga müügiks pakutavaid veesoojendeid, mille puhul lõppkasutaja veesoojendit eeldatavasti esitletuna ei näe, turustatakse koos tarnija poolt VI lisa punkti 1 kohaselt esitatud teabega, välja arvatud juhul, kui toodet pakutakse interneti kaudu — sel juhul kohaldatakse X lisa;

▼B

c) iga veesoojendi konkreetse mudeli reklaam, milles on energia- või hinnateavet, sisaldab viidet selle mudeli vee soojendamise energiatõhususe klassile keskmiste kliimatingimuste korral;

d) iga veesoojendi konkreetse mudeli tehniline reklaammaterjal, milles kirjeldatakse selle konkreetseid tehnilisi näitajaid, sisaldab viidet selle mudeli vee soojendamise energiatõhususe klassile keskmiste kliimatingimuste korral.

2.  Kuumaveesalvestite edasimüüjad tagavad järgmise:

a) müügikohas on iga kuumaveesalvesti esiosa välispinnal selgelt nähtav III lisa punkti 2 kohane märgis, mille tarnijad on esitanud vastavalt artikli 3 lõikele 2;

▼M1

b) müügiks, rendiks või järelmaksuga müügiks pakutavaid kuumaveesalvesteid, mille puhul lõppkasutaja kuumaveesalvestit eeldatavasti esitletuna ei näe, turustatakse koos tarnija poolt VI lisa punkti 2 kohaselt esitatud teabega, välja arvatud juhul, kui toodet pakutakse interneti kaudu — sel juhul kohaldatakse X lisa;

▼B

c) iga kuumaveesalvesti konkreetse mudeli reklaam, milles on energia- või hinnateavet, sisaldab viidet selle mudeli energiatõhususe klassile;

d) iga kuumaveesalvesti konkreetse mudeli tehniline reklaammaterjal, milles kirjeldatakse selle konkreetseid tehnilisi näitajaid, sisaldab viidet selle mudeli energiatõhususe klassile.

3.  Veesalvestiga päikesekütteseadmete edasimüüjad tagavad artikli 3 lõigete 1, 3 ja 4 kohaselt tarnijate poolt esitatud märgise ja tootekirjelduste alusel, et:

a) iga konkreetse komplekti pakkumises sisaldub kõnealuse komplekti vee soojendamise kasutegur ja vee soojendamise energiatõhususe klass keskmiste, külmemate või soojemate kliimatingimuste korral (kui asjakohane), lisades komplektile III lisa punkti 3 kohase märgise ning esitades IV lisa punkti 4 kohase kõnealuse komplekti omadustele vastava nõuetekohaselt täidetud tootekirjelduse.

▼M1

b) müügiks, rendile andmiseks või järelmaksuga müügiks pakutavaid veesalvestiga päikesekütteseadmeid, mille puhul lõppkasutaja seadet eeldatavasti esitletuna ei näe, turustatakse koos tarnija poolt VI lisa punkti 3 kohaselt esitatud teabega, välja arvatud juhul, kui toodet pakutakse interneti kaudu — sel juhul kohaldatakse X lisa;

▼B

c) iga veesalvestiga päikesekütteseadme konkreetse mudeli reklaam, milles on energia- või hinnateavet, sisaldab viidet selle mudeli vee soojendamise energiatõhususe klassile keskmiste kliimatingimuste korral;

d) iga veesalvestiga päikesekütteseadme konkreetse mudeli tehniline reklaammaterjal, milles kirjeldatakse selle mudeli konkreetseid tehnilisi näitajaid, sisaldab viidet selle mudeli vee soojendamise energiatõhususe klassile keskmiste kliimatingimuste korral.

Artikkel 5

Mõõtmis- ja arvutusmeetodid

Artiklite 3 ja 4 kohaselt esitada tulev teave saadakse usaldusväärsete, täpsete ja korratavate mõõtmis- ja arvutusmeetodite abil, mille puhul võetakse arvesse tänapäeva tasemele vastavaid tunnustatud mõõtmis- ja arvutusmeetodeid vastavalt VII ja VIII lisas sätestatule.

Artikkel 6

Turujärelevalve eesmärgil toimuv kontrollimenetlus

Veesoojendite kohta esitatud vee soojendamise energiatõhususe klassi, vee soojendamise kasuteguri, aastase energiatarbimise ja müravõimsustaseme ning kuumaveesalvestite kohta esitatud energiatõhususe klassi ja püsikao vastavuse hindamisel kohaldavad liikmesriigid IX lisas sätestatud menetlust.

Artikkel 7

Läbivaatamine

Tehnilise arengu arvessevõtmiseks vaatab komisjon käesoleva määruse läbi hiljemalt viis aastat pärast selle jõustumist. Läbivaatamise käigus hinnatakse eriti kõiki olulisi muudatusi eri tüüpi seadmete turuosades ning III lisa punktis 3 ja IV lisa punktis 4 sätestatud komplekti tootekirjelduse ja märgise asjakohasust.

Artikkel 8

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.
I LISA

II–IX lisas kasutatavad mõisted

II–IX lisas kasutatakse järgmiseid mõisteid:

1)

„tavaline veesoojendi” – veesoojendi, milles tekitatakse soojust fossiil- ja/või biokütusest ja/või elekterküttekeha läbiva elektrivoolu soojuslikul toimel;

2)

„päikese-veesoojendi” – ühe või mitme päikesekollektoriga veesoojendi koos päikese-kuumaveesalvestite, soojusgeneraatorite ja võib-olla ka kollektori ahela pumbaga ja muude sõlmedega; päikese-veesoojendeid kaubastatakse ühe üksusena;

3)

„koormusprofiil” – etteantud veekasutuse tabel, nagu esitatud VII lisa tabelis 3; iga veesoojendi vastab vähemalt ühele koormusprofiilile;

4)

„veekasutus” – kasulikust vee vooluhulgast, kasulikust veetemperatuurist, kasulikust energiast ja maksimumtemperatuurist koosnev kogum, nagu esitatud VII lisa tabelis 3;

5)

„kasulik vee vooluhulk” (f) – VII lisa tabelis 3 esitatud minimaalne vooluhulk [l/min], millega kuum vesi lisab energiat võrdlusenergiale;

6)

„kasulik veetemperatuur” (Tm ) – VII lisa tabelis 3 esitatud veetemperatuur [°C], millest alates kuuma vee soojus hakkab lisanduma võrdlusenergiale;

7)

„kasulik energia” (Qtap ) – kuuma vee energia [kWh] sellise temperatuuri ja vooluhulgaga, mis on VII lisa tabelis 3 esitatud kasuliku veetemperatuuri ja vee vooluhulgaga võrdne või neist suurem;

8)

„kuuma vee energia” – korrutis, mille tegurid on vee erisoojus, sooja väljundvee temperatuuri ja külma sisendvee temperatuuri vahe keskmine ning kogu tarnitud kuuma vee mass;

9)

„maksimumtemperatuur” (Tp ) – VII lisa tabelis 3 esitatud minimaalne veetemperatuur [°C], mis on vaja saavutada igal veekasutusel;

10)

„võrdlusenergia” (Qref ) – VII lisa tabelis 3 esitatud konkreetsele koormusprofiilile vastavate veekasutuste summaarne kasulik energia [kWh];

11)

„maksimaalne koormusprofiil” – koormusprofiil, millele vastab suurim võrdlusenergia, mida veesoojendi suudab toota kõnealusele koormusprofiilile vastava temperatuuri ja vooluhulga korral;

12)

„esitatud koormusprofiil” – vee soojendamise kasuteguri määramiseks kasutatav koormusprofiil;

13)

„teisendustegur” (CC) – tegur, millele vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2012/27/EL kohaselt Euroopa Liidu hinnanguline keskmine energiatootmistõhusus 40 %; ( 3 ) vastava teisendusteguri CC väärtus on 2,5;

14)

„päevane elektrienergia tarve” (Qelec ) – esitatud koormusprofiili ja määratud kliimatingimuste korral 24 järjestikuse tunni jooksul tarbitud elektrienergia [kWh] lõppenergia järgi;

15)

„päevane kütteenergia tarve” (Qfuele) – esitatud koormusprofiili ja määratud kliimatingimuste korral 24 järjestikuse tunni jooksul tarbitud kütteenergia ülemise kütteväärtuse järgi [kWh] ning lisa VIII punkti 4 kohaselt väljendatud ülemise kütteväärtuse järgi [GJ];

16)

„ülemine kütteväärtus” (GCV) – kütuse täielikul põlemisel eralduv kogu soojushulk, mis tekib hapnikuga põlemisel ja põlemissaaduste jahtumisel ümbritseva keskkonna temperatuurile; see suurus sisaldab ka kütuses leiduvast veest ja vesinikust tekkiva veeauru kondenseerumissoojust;

17)

„kontroller” – seade, mis juhib automaatselt vee soojendamist vastavalt individuaalsetele kasutamistingimustele, et tagada säästlik energiatarbimine;

18)

„kontrolleri vastavus” (smart) – suurus, mis näitab seda, kas kontrolleriga veesoojendi vastab VIII lisa punkti 5 nõuetele;

19)

„kontrolleri tegur” (SCF) – suurus, mis näitab seda, kui suur on aktiveeritud kontrolleriga veesoojendi energiatõhususe suurenemine VII lisa punkti 3 tingimustel;

20)

„aktiveeritud kontrolleriga veesoojendi elektrienergia tarve nädalas” (Qelec,week,smart ) – aktiveeritud kontrolleriga veesoojendi elektrienergia tarve nädalas lõppenergia järgi [kWh];

21)

„aktiveeritud kontrolleriga veesoojendi kütteenergia tarve nädalas” (Qfuel,week,smart ) – aktiveeritud kontrolleriga veesoojendi kütteenergia tarve nädalas kütuse ülemise kütteväärtuse järgi [kWh];

22)

„aktiveerimata kontrolleriga veesoojendi elektrienergia tarve nädalas” (Qelec,week ) – aktiveerimata kontrolleriga veesoojendi elektrienergia tarve nädalas lõppenergia järgi [kWh];

23)

„aktiveerimata kontrolleriga veesoojendi kütteenergia tarve nädalas” (Qfuel,week ) – aktiveerimata kontrolleriga veesoojendi kütteenergia tarve nädalas ülemise kütteväärtuse järgi [kWh];

24)

„aastane elektrienergia tarve” (AEC) – elektrienergia lõppenergia järgi [kWh], mille veesoojendi tarbib esitatud koormusprofiili ja määratud kliimatingimuste korral aasta jooksul;

25)

„aastane kütteenergia tarve” (AFC) – fossiil- ja/või biokütusest saadav energia ülemise kütteväärtuse järgi [GJ], mille veesoojendi tarbib esitatud koormusprofiili ja määratud kliimatingimuste korral aasta jooksul;

26)

„keskkonna parand” (Qcor ) – parandusliige [kWh], mille abil võetakse arvesse seda, et veesoojendi ei paikne isotermilises süsteemis;

27)

„soojuskadu ooteseisundis” (Pstby ) – soojuspumbaga veesoojendi soojusvõimsuse kadu [kW] tööseisundites ilma soojuse tarbimiseta;

28)

„keskmised kliimatingimused”, „külmem kliima” ja „soojem kliima” – temperatuuri ja summaarse päikesekiirguse tingimused, mis on iseloomulikud vastavalt Strasbourgile, Helsinkile ja Ateenale;

29)

„aastane energiatarve” (Qtota ) – päikese-veesoojendi aastas tarbitav energia lähteenergia järgi [kWh] ja/või kütuse ülemise kütteväärtuse järgi [kWh];

30)

„aastane mittepäikeseenergia kulu” (Qnonsol ) – päikese-veesoojendi või veesalvestiga päikesekütteseadme kasuliku soojuse tootmiseks aastas tarbitav elektrienergia lähteenergia järgi [kWh] ja/või kütuse kütteenergia ülemise kütteväärtuse järgi [kWh], võttes arvesse aastas päikesekollektoriga salvestatud soojust ja päikese-kuumaveesalvesti soojuskadusid;

31)

„päikesekollektor” – seade, mis neelab summaarset päikesekiirgust ja annab sellest saadud soojusenergia edasi seadmest läbi voolavale vedelikule; päikesekollektorit iseloomustab sisendpindala, tõhusus nullkao korral, soojuskaotegur, soojuskaoteguri temperatuuritundlikkus ja langemisnurgategur;

32)

„kogu taevasfäärist pindalaühikule langev kiiritustihedus (summaarne päikesekiirgus)” – Maa pinnal 45-kraadise nurga all paiknevale lõuna poole suunatud päikesekollektorile langev otsene ja hajunud päikekiirgus [W/m2];

33)

„kollektori sisendpindala” (Asol ) – kollektori sellise pinna suurim pindala [m2], millele langev koondamata päikesekiirgus siseneb kollektorisse;

34)

„tõhusus nullkao korral” (η0 ) – päikesekollektori tõhusus, kui päikesekollektori soojuskandja keskmine temperatuur võrdub ümbritseva keskkonna temperatuuriga;

35)

„päikesekollektori soojuskaotegur (esimese järgu tegur)” (a1 ) – päikesekollektori soojuskadu iseloomustav suurus [W/(m2 K)];

36)

„päikesekollektori soojuskaoteguri temperatuuritundlikkus (teise järgu tegur)” (a2 ) – päikesekollektori soojuskaoteguri temperatuuritundlikkust iseloomustav tegur [W/(m2 K2)];

37)

„langemisnurgategur” (IAM) – antud nurga all paikneva päikesekollektori toodetud kasuliku väljundsoojusvõimsuse ja 0 nurga all paikneva päikesekollektori toodetud kasuliku väljundsoojusvõimsuse suhe;

38)

„langemisnurk” – päikesekiirguse suuna ja päikesekollektori avaga risti oleva suuna vaheline nurk;

39)

„päikese-kuumaveesalvesti” – kuumaveesalvesti, mis salvestab ühe või mitme päikesekollektori toodetud soojusenergiat;

40)

„soojusgeneraatori vee soojendamise kasutegur” (ηwh,nonsol ) – päikese-veesoojendi juurde kuuluva soojusgeneraatori vee soojendamise kasutegur [%], mis on määratud keskmistel kliimatingimustel ilma päikeseenergiast saadava soojuseta;

41)

„lisaelektrienergia” (Qaux ) – lisaelektrienergia lõppenergia järgi [kWh] (ka IV lisa joonisel 1 osutatud lisaelektrienergia), mida päikese-veesoojendi või päikeseenergiaseadmestik tarbib aasta jooksul pumba ja ooteseisundi võimsustarbe tagamiseks;

42)

„pumba võimsus” (solpump) – päikese-veesoojendi või päikeseenergiaseadmestiku kollektori ahelas töötava pumba elektriline nimivõimsus [W];

43)

„ooteseisundi võimsustarve” (solstandby) – aktiveerimata soojusgeneraatori ja aktiveerimata pumbaga päikese-veesoojendi või päikeseenergiaseadmestiku elektriline nimivõimsus [W];

44)

„mudeli tunnus” – tavaliselt tärkidest koosnev tunnus, millega eristatakse konkreetse veesoojendi, kuumaveesalvesti, päikeseenergiaseadme või veesalvestiga päikesekütteseadme mudelit teistest sama kaubamärgiga, sama tootja nimega või sama edasimüüja nimega mudelitest.
II LISA

Energiatõhususe klassid

1.   VEESOOJENDITE VEE SOOJENDAMISE ENERGIATÕHUSUSE KLASSID

Veesoojendi vee soojendamise energiatõhususe klass määratakse tabelis 1 antud vee soojendamise kasuteguri järgi.

Päikese-veesoojendite ja soojuspumbaga veesoojendite vee soojendamise kasutegurit arvutatakse VIII lisa punkti 3 järgi keskmistel kliimatingimustel.Tabel 1

Veesoojendite vee soojendamise energiatõhususe klassid ηwh [%], liigitatud esitatud koormusprofiili järgi

 

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

A+++

ηwh ≥ 62

ηwh ≥ 62

ηwh ≥ 69

ηwh ≥ 90

ηwh ≥ 163

ηwh ≥ 188

ηwh ≥ 200

ηwh ≥ 213

A++

53 ≤ ηwh < 62

53 ≤ ηwh < 62

61 ≤ ηwh < 69

72 ≤ ηwh < 90

130 ≤ ηwh < 163

150 ≤ ηwh < 188

160 ≤ ηwh < 200

170 ≤ ηwh < 213

A+

44 ≤ ηwh < 53

44 ≤ ηwh < 53

53 ≤ ηwh < 61

55 ≤ ηwh < 72

100 ≤ ηwh < 130

115 ≤ ηwh < 150

123 ≤ ηwh < 160

131 ≤ ηwh < 170

A

35 ≤ ηwh < 44

35 ≤ ηwh < 44

38 ≤ ηwh < 53

38 ≤ ηwh < 55

65 ≤ ηwh < 100

75 ≤ ηwh < 115

80 ≤ ηwh < 123

85 ≤ ηwh < 131

B

32 ≤ ηwh < 35

32 ≤ ηwh < 35

35 ≤ ηwh < 38

35 ≤ ηwh < 38

39 ≤ ηwh < 65

50 ≤ ηwh < 75

55 ≤ ηwh < 80

60 ≤ ηwh < 85

C

29 ≤ ηwh < 32

29 ≤ ηwh < 32

32 ≤ ηwh < 35

32 ≤ ηwh < 35

36 ≤ ηwh < 39

37 ≤ ηwh < 50

38 ≤ ηwh < 55

40 ≤ ηwh < 60

D

26 ≤ ηwh < 29

26 ≤ ηwh < 29

29 ≤ ηwh < 32

29 ≤ ηwh < 32

33 ≤ ηwh < 36

34 ≤ ηwh < 37

35 ≤ ηwh < 38

36 ≤ ηwh < 40

E

22 ≤ ηwh < 26

23 ≤ ηwh < 26

26 ≤ ηwh < 29

26 ≤ ηwh < 29

30 ≤ ηwh < 33

30 ≤ ηwh < 34

30 ≤ ηwh < 35

32 ≤ ηwh < 36

F

19 ≤ ηwh < 22

20 ≤ ηwh < 23

23 ≤ ηwh < 26

23 ≤ ηwh < 26

27 ≤ ηwh < 30

27 ≤ ηwh < 30

27 ≤ ηwh < 30

28 ≤ ηwh < 32

G

ηwh < 19

ηwh < 20

ηwh < 23

ηwh < 23

ηwh < 27

ηwh < 27

ηwh < 27

ηwh < 28

2.   KUUMAVEESALVESTITE ENERGIATÕHUSUSE KLASSID

Kuumaveesalvesti energiatõhususe klass määratakse tabelis 2 antud kuumaveesalvesti püsikao järgi.Tabel 2

Kuumaveesalvestite energiatõhususe klassid

Energiatõhususe klass

Püsikadu S [W], maht V [l]

A+

image

A

image

B

image

C

image

D

image

E

image

F

image

G

image
III LISA

Märgised

1.   VEESOOJENDID

1.1.    Märgis 1

1.1.1.    Tavalised veesoojendid, mis on klassifitseeritud vee soojendamise energiatõhususe klassidesse A kuni G

image

a) Märgisel esitatakse järgmine teave:

I. tarnija nimi või kaubamärk;

II. tarnija mudelitähis;

III. vee soojendamise funktsioon, sh esitatud koormusprofiil, mida tähistatakse asjakohase tähega vastavalt VII lisa tabelile 3;

IV. vee soojendamise energiatõhususe klass, mis on määratud kindlaks II lisa punkti 1 kohaselt; veesoojendi vee soojendamise energiatõhususe klassi märkiva noole ots paigutatakse asjakohast energiatõhususe klassi märkiva noole otsaga ühele kõrgusele;

V. aastane elektrienergia tarbimine [kWh] energia lõpptarbimise ja/või kütuse ülemise kütteväärtuse [GJ] järgi, ümardatud täisarvuni ja arvutatud VIII lisa punkti 4 kohaselt;

VI. müravõimsustase LWA siseruumis [dB], ümardatud täisarvuni;

VII. ainult tipptunnivälisel ajal töötada saavate tavaliste veesoojendite puhul võib lisada käesoleva lisa punkti 4 alapunkti d alapunktis 10 viidatud piktogrammi;

b) Tavalise veesoojendi märgise kujundus peab vastama käesoleva lisa punktile 4.

1.1.2.    Päikese-veesoojendid, mis on klassifitseeritud vee soojendamise energiatõhususe klassidesse A kuni G

image

a) Märgisel esitatakse järgmine teave:

I. tarnija nimi või kaubamärk;

II. tarnija mudelitähis;

III. vee soojendamise funktsioon, sh esitatud koormusprofiil, mida tähistatakse asjakohase tähega vastavalt VII lisa tabelile 3;

IV. vee soojendamise energiatõhususe klass (keskmiste kliimatingimuste korral), mis on määratud kindlaks II lisa punkti 1 kohaselt; veesoojendi vee soojendamise energiatõhususe klassi märkiva noole ots paigutatakse asjakohast energiatõhususe klassi märkiva noole otsaga ühele kõrgusele;

V. aastane elektrienergia tarbimine [kWh] energia lõpptarbimise või kütuse ülemise kütteväärtuse [GJ] järgi, keskmiste, külmemate ja soojemate kliimatingimuste korral, ümardatud täisarvuni ja arvutatud VIII lisa punkti 4 kohaselt;

VI. Euroopa päikesekaart, millel on kujutatud kolm näitlikku summaarse päikesekiirguse vööndit;

VII. müravõimsustase LWA siseruumis [dB], ümardatud täisarvuni;

b) Päikese-veesoojendi märgise kujundus peab vastama käesoleva lisa punktile 5.

1.1.3.    Soojuspumbaga veesoojendid, mis on klassifitseeritud vee soojendamise energiatõhususe klassidesse A kuni G

image

a) Märgisel esitatakse järgmine teave:

I. tarnija nimi või kaubamärk;

II. tarnija mudelitähis;

III. vee soojendamise funktsioon, sh esitatud koormusprofiil, mida tähistatakse asjakohase tähega vastavalt VII lisa tabelile 3;

IV. vee soojendamise energiatõhususe klass (keskmiste kliimatingimuste korral), mis on määratud kindlaks II lisa punkti 1 kohaselt; veesoojendi vee soojendamise energiatõhususe klassi märkiva noole ots paigutatakse asjakohast energiatõhususe klassi märkiva noole otsaga ühele kõrgusele;

V. aastane elektrienergia tarbimine [kWh] energia lõpptarbimise ja/või kütuse ülemise kütteväärtuse [GJ] järgi, keskmiste, külmemate ja soojemate kliimatingimuste korral, ümardatud täisarvuni ja arvutatud VIII lisa punkti 4 kohaselt;

VI. Euroopa temperatuurikaart, millel on kujutatud kolm näitlikku temperatuurivööndit;

VII. müravõimsustase LWA siseruumis (vajaduse korral) ja väljas [dB], ümardatud täisarvuni;

VIII. ainult tipptunnivälisel ajal töötamiseks sobivate soojuspumbaga veesoojendite puhul võib lisada käesoleva lisa punkti 6 alapunkti d alapunktis 11 viidatud piktogrammi;

b) Soojuspumbaga veesoojendi märgise kujundus peab vastama käesoleva lisa punktile 6. Erandina võib juhul, kui mudelile on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 66/2010 ( 4 ) kohaselt antud ELi ökomärgis, lisada ELi ökomärgise koopia.

1.2.    Märgis 2

1.2.1.    Tavalised veesoojendid, mis on klassifitseeritud vee soojendamise energiatõhususe klassidesse A+ kuni F

image

a) Käesoleva lisa punkti 1.1.1 alapunktis a loetletud teave lisatakse käesolevale märgisele.

b) Tavalise veesoojendi märgise kujundus peab vastama käesoleva lisa punktile 4.

1.2.2.    Päikese-veesoojendid, mis on klassifitseeritud vee soojendamise energiatõhususe klassidesse A+ kuni F

image

a) Käesoleva lisa punkti 1.1.2 alapunktis a loetletud teave lisatakse käesolevale märgisele.

b) Päikese-veesoojendi märgise kujundus peab vastama käesoleva lisa punktile 5.

1.2.3.    Soojuspumbaga veesoojendid, mis on klassifitseeritud vee soojendamise energiatõhususe klassidesse A+ kuni F

image

a) Käesoleva lisa punkti 1.1.3 alapunktis a loetletud teave lisatakse käesolevale märgisele.

b) Soojuspumbaga veesoojendi märgise kujundus peab vastama käesoleva lisa punktile 6.

2.   KUUMAVEESALVESTID

2.1.    Märgis 1 energiatõhususe klassidesse A kuni G kuuluvate kuumaveesalvestite jaoks

image

a) Märgisel esitatakse järgmine teave:

I. tarnija nimi või kaubamärk;

II. tarnija mudelitähis;

III. vee mahutamise funktsioon;

IV. energiatõhususe klass, mis on määratud kindlaks II lisa punkti 2 kohaselt. Kuumaveesalvesti energiatõhususe klassi märkiva noole ots paigutatakse asjakohast energiatõhususe klassi märkiva noole otsaga samale kõrgusele;

V. püsikadu vattides (W), ümardatuna täisarvuni;

VI. kuumaveesalvesti maht liitrites, ümardatuna täisarvuni.

b) Kuumaveesalvestite märgise kujunduslik külg peab vastama käesoleva lisa punktile 7.

2.2.    Märgis 2 energiatõhususe klassidesse A+ kuni F kuuluvate kuumaveesalvestite jaoks

image

a) Käesoleva lisa punkti 2.1 alapunktis a loetletud teave lisatakse käesolevale märgisele.

b) Kuumaveesalvestite märgise kujundus peab vastama käesoleva lisa punktile 7.

3.   VEESALVESTIGA PÄIKESEKÜTTESEADMED

Märgis vee soojendamise energiatõhususe klassidesse A+++ kuni G kuuluvate veesalvestiga päikesekütteseadmete jaoks

image

a) Märgisel esitatakse järgmine teave:

I. edasimüüja ja/või tarnija nimi või kaubamärk;

II. edasimüüja ja/või tarnija mudelitähis;

III. vee soojendamise funktsioon, sh esitatud koormusprofiil, mida tähistatakse asjakohase tähega vastavalt VII lisa tabelile 3;

IV. veesoojendi vee soojendamise energiatõhususe klass, mis on määratud kindlaks II lisa punkti 1 kohaselt;

V. märge selle kohta, kas veesoojendiga päikesekütteseadmele võivad olla lisatud päikesekollektor ja kuumaveesalvesti;

VI. veesoojendiga päikesekütteseadme vee soojendamise energiatõhususe klass, mis on määratud kindlaks IV lisa punkti 4 kohaselt. Veesoojendiga päikesekütteseadme vee soojendamise energiatõhususe klassi märkiva noole ots paigutatakse asjakohast energiatõhususe klassi märkiva noole otsaga samale kõrgusele;

b) Veesoojendiga päikesekütteseadme märgise kujunduslik külg peab vastama käesoleva lisa punktile 8. Vee soojendamise energiatõhususe klassidesse A+++ kuni D kuuluvate veesoojendiga päikesekütteseadmete korral võib skaala A+++ kuni G viimased klassid E kuni G välja jätta.

4.

Tavaliste veesoojendite märgise kujundus on järgmine:

image

Selgitus:

a) märgise laius on vähemalt 105 mm ja kõrgus 200 mm; kui märgis trükitakse suuremas formaadis, peab selle kujunduse mõõtude vahekord jääma samaks kui eespool esitatud kirjelduses;

b) taust on valge;

c) neljavärvitükk (CMYK: tsüaansinine, magentapunane, kollane ja must) vastavalt järgmisele näidisele: 00-70-X-00: 0 % tsüaansinist, 70 % magentapunast, 100 % kollast, 0 % musta;

d) märgis vastab kõikidele allpool toodud tingimustele (numbrid viitavad eespool esitatud joonisele).

image   ELi märgise äärejoon: 4 pt, värvus: 100 % tsüaansinist, ümarad nurgad: 3,5 mm.

image   ELi logo: värvused: X-80-00-00 ja 00-00-X-00.

image   Energiamärgis: värvus: X-00-00-00. Piktogramm vastavalt näidisele. ELi logo + energiamärgis: laius: 86 mm, kõrgus: 17 mm.

image   Logode all olev joon: 1 pt, värvus: 100 % tsüaansinist, pikkus: 86 mm.

image   Vee soojendamise funktsioon:

  piktogramm vastavalt näidisele, sh esitatud koormusprofiil, mida tähistatakse asjakohase tähega vastavalt VII lisa tabelile 3: paks Calibri 16 pt, 100 % musta.

image   Skaala A kuni G või A+ kuni F:

  nool: kõrgus: 7 mm, lünk: 1 mm, värvused:

 

kõrgeim klass: X-00-X-00,

teine klass: 70-00-X-00,

kolmas klass: 30-00-X-00,

neljas klass: 00-00-X-00,

viies klass: 00-30-X-00,

kuues klass: 00-70-X-00,

viimane klass: 00-X-X-00;

  tekst: paks Calibri 16 pt, suurtähed, valge, sümbol „+”: ülapaigutus.

image   Vee soojendamise energiatõhususe klass:

  nool: laius: 22 mm, kõrgus: 12 mm, 100 % musta;

  tekst: paks Calibri 24 pt, suurtähed, valge, sümbol „+”: ülapaigutus.

image   Müratase siseruumis:

  piktogramm vastavalt näidisele;

  piirjoon: 2 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm;

  väärtus „YZ”: paks Calibri 15 pt, 100 % musta;

  tekst „dB”: tavaline Calibri 10 pt, 100 % musta.

image   Aastane energiatarbimine (kWh/aasta või GJ/aasta):

  piirjoon: 2 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm;

  Väärtus „WXYZ” või „YZ”: paks Calibri, vähemalt 20 pt, 100 % musta;

  tekst „kWh/aasta” või „GJ/aasta”: tavaline Calibri, vähemalt 15 pt, 100 % musta.

image   Vajaduse korral märge toote sobivuse kohta tipptunnivälisel ajal kasutamiseks

  piktogramm vastavalt näidisele;

  piirjoon: 2 pt, värvus: 100 % tsüaansinist, ümarad nurgad: 3,5 mm.

image   Märgise kasutuselevõtu aasta ja määruse number:

  tekst: paks Calibri 10 pt.

image   Tarnija nimi või kaubamärk.

image   Tarnija mudelitähis:

Tarnija nimi või kaubamärk ja mudelitähis peavad mahtuma alale suurusega 86 × 12 mm.

5.

Päikese-veesoojendite märgise kujundus on järgmine:

image

Selgitus:

a) märgise laius on vähemalt 105 mm ja kõrgus 200 mm; kui märgis trükitakse suuremas formaadis, peab selle kujunduse mõõtude vahekord jääma samaks kui eespool esitatud kirjelduses;

b) taust on valge;

c) neljavärvitükk (CMYK: tsüaansinine, magentapunane, kollane ja must) vastavalt järgmisele näidisele: 00-70-X-00: 0 % tsüaansinist, 70 % magentapunast, 100 % kollast, 0 % musta;

d) märgis vastab kõikidele allpool toodud tingimustele (numbrid viitavad eespool esitatud joonisele).

image   ELi märgise äärejoon: 4 pt, värvus: 100 % tsüaansinist, ümarad nurgad: 3,5 mm.

image   ELi logo: värvused: X-80-00-00 ja 00-00-X-00.

image   Energiamärgis: värvus: X-00-00-00. Piktogramm vastavalt näidisele. ELi logo + energiamärgis: laius: 86 mm, kõrgus: 17 mm.

image   Logode all olev joon: 1 pt, värvus: 100 % tsüaansinist, pikkus: 86 mm.

image   Vee soojendamise funktsioon:

  piktogramm vastavalt näidisele, sh esitatud koormusprofiil, mida tähistatakse asjakohase tähega vastavalt VII lisa tabelile 3: paks Calibri 16 pt, 100 % musta.

image   Skaala A kuni G või A+ kuni F:

  nool: kõrgus: 7 mm, lünk: 1 mm, värvused:

 

kõrgeim klass: X-00-X-00,

teine klass: 70-00-X-00,

kolmas klass: 30-00-X-00,

neljas klass: 00-00-X-00,

viies klass: 00-30-X-00,

kuues klass: 00-70-X-00,

viimane klass: 00-X-X-00;

  tekst: paks Calibri 16 pt, suurtähed, valge, sümbol „+”: ülapaigutus.

image   Vee soojendamise energiatõhususe klass:

  nool: laius: 22 mm, kõrgus: 12 mm, 100 % musta;

  tekst: paks Calibri 24 pt, suurtähed, valge, sümbol „+”: ülapaigutus.

image   Müratase siseruumis:

  piktogramm vastavalt näidisele;

  piirjoon: 2 pt, värvus: 100 % tsüaansinist, ümarad nurgad: 3,5 mm;

  väärtus „YZ”: paks Calibri 15 pt, 100 % musta;

  Tekst „dB”: tavaline Calibri 10 pt, 100 % musta.

image   Aastane energiatarbimine (kWh/aasta või GJ/aasta):

  piirjoon: 2 pt, värvus: 100 % tsüaansinist, ümarad nurgad: 3,5 mm;

  väärtus „WXYZ” või „YZ”: Calibri, vähemalt 13 pt, 100 % musta;

  tekst „kWh/aasta” või „GJ/aasta”: tavaline Calibri, vähemalt 11 pt, 100 % musta.

image   Euroopa päikesekaart ja värvilised ruudud:

  piktogramm vastavalt näidisele;

  värvused: tumesinine: 86-51-00-00,

 keskmine sinine: 53-08-00-00,

 helesinine 25-00-02-00.

image   Märgise kasutuselevõtu aasta ja määruse number:

  tekst: paks Calibri 10 pt.

image   Tarnija nimi või kaubamärk.

image   Tarnija mudelitähis:

Tarnija nimi või kaubamärk ja mudelitähis peavad mahtuma alale suurusega 86 × 12 mm.

6.

Soojuspumbaga veesoojendite märgise kujundus on järgmine:

image

Selgitus:

a) märgise laius on vähemalt 105 mm ja kõrgus 200 mm; kui märgis trükitakse suuremas formaadis, peab selle kujunduse mõõtude vahekord jääma samaks kui eespool esitatud kirjelduses;

b) taust on valge;

c) neljavärvitükk (CMYK: tsüaansinine, magentapunane, kollane ja must) vastavalt järgmisele näidisele: 00-70-X-00: 0 % tsüaansinist, 70 % magentapunast, 100 % kollast, 0 % musta.

d) Märgis vastab kõikidele allpool toodud tingimustele (numbrid viitavad eespool esitatud joonisele).

image   ELi märgise äärejoon: 4 pt, värvus: 100 % tsüaansinist, ümarad nurgad: 3,5 mm.

image   ELi logo: värvused: X-80-00-00 ja 00-00-X-00.

image   Energiamärgis: värvus: X-00-00-00. Piktogramm vastavalt näidisele. ELi logo + energiamärgis: laius: 86 mm, kõrgus: 17 mm.

image   Logode all olev joon: 1 pt, värvus: 100 % tsüaansinist, pikkus: 86 mm.

image   Vee soojendamise funktsioon:

  piktogramm vastavalt näidisele, sh esitatud koormusprofiil, mida tähistatakse asjakohase tähega vastavalt VII lisa tabelile 3: paks Calibri 16 pt, 100 % musta.

image   Skaala A kuni G või A+ kuni F:

  nool: kõrgus: 7 mm, lünk: 1 mm, värvused:

 

kõrgeim klass: X-00-X-00,

teine klass: 70-00-X-00,

kolmas klass: 30-00-X-00,

neljas klass: 00-00-X-00,

viies klass: 00-30-X-00,

kuues klass: 00-70-X-00,

viimane klass: 00-X-X-00;

  tekst: paks Calibri 16 pt, suurtähed, valge, sümbol „+”: ülapaigutus.

image   Vee soojendamise energiatõhususe klass:

  nool: laius: 22 mm, kõrgus: 12 mm, 100 % must;

  tekst: paks Calibri 24 pt, suurtähed, valge, sümbol „+”: ülapaigutus.

image   Müravõimsustase siseruumis (vajaduse korral) ja väljas:

  piktogramm vastavalt näidisele;

  piirjoon: 2 pt, värvus: 100 % tsüaansinist, ümarad nurgad: 3,5 mm;

  väärtus „YZ”: paks Calibri 15 pt, 100 % musta;

  tekst „dB”: Tavaline Calibri 10 pt, 100 % musta.

image   Aastane energiatarbimine (kWh/aasta või GJ/aasta):

  piirjoon: 2 pt, värvus: 100 % tsüaansinist, ümarad nurgad: 3,5 mm;

  väärtus „WXYZ” või „YZ”: Calibri paksus kirjas, vähemalt 13 pt, 100 % musta;

  tekst „kWh/aasta” või „GJ/aasta”: tavaline Calibri, vähemalt 11 pt, 100 % musta.

image   Euroopa temperatuurikaart ja värvilised ruudud:

  piktogramm vastavalt näidisele;

  värvused: tumesinine: 86-51-00-00,

 keskmine sinine: 53-08-00-00,

 helesinine 25-00-02-00.

image   Vajaduse korral märge toote sobivuse kohta tipptunnivälisel ajal kasutamiseks:

  piktogramm vastavalt näidisele;

  piirjoon: 2 pt, värvus: 100 % tsüaansinist, ümarad nurgad: 3,5 mm.

image   Märgise kasutuselevõtu aasta ja määruse number:

  tekst: poolpaks Calibri 10 pt.

image   Tarnija nimi või kaubamärk.

image   Tarnija mudelitähis:

Tarnija nimi või kaubamärk ja mudelitähis peavad mahtuma alale suurusega 86 × 12 mm.

7.

Kuumaveesalvestite märgise kujundus on järgmine:

image

Selgitus:

a) märgise laius on vähemalt 105 mm ja kõrgus 200 mm; kui märgis trükitakse suuremas formaadis, peab selle kujunduse mõõtude vahekord jääma samaks kui eespool esitatud kirjelduses;

b) taust on valge;

c) neljavärvitükk (CMYK: tsüaansinine, magentapunane, kollane ja must) vastavalt järgmisele näidisele: 00-70-X-00: 0 % tsüaansinist, 70 % magentapunast, 100 % kollast, 0 % musta.

d) Märgis vastab kõikidele allpool toodud tingimustele (numbrid viitavad eespool esitatud joonisele).

image   ELi märgise äärejoon: 4 pt, värvus: 100 % tsüaansinist, ümarad nurgad: 3,5 mm.

image   ELi logo: värvused: X-80-00-00 ja 00-00-X-00.

image   Energiamärgis: värvus: X-00-00-00. Piktogramm vastavalt näidisele. ELi logo + energiamärgis: laius: 86 mm, kõrgus: 17 mm.

image   Logode all olev joon: 1 pt, värvus: 100 % tsüaansinist, pikkus: 86 mm.

image   Salvestamisfunktsioon:

  piktogramm vastavalt näidisele

image   Skaala A kuni G või A+ kuni F:

  nool: kõrgus: 7 mm, lünk: 1 mm, värvused:

 

kõrgeim klass: X-00-X-00,

teine klass: 70-00-X-00,

kolmas klass: 30-00-X-00,

neljas klass: 00-00-X-00,

viies klass: 00-30-X-00,

kuues klass: 00-70-X-00,

viimane klass: 00-X-X-00.

  tekst: paks Calibri 16 pt, suurtähed, valge, sümbol „+”: ülapaigutus.

image   Energiatõhususe klass

  nool: laius: 22 mm, kõrgus: 12 mm, 100 % must;

  tekst: paks Calibri 24 pt, suurtähed, valge, sümbol „+”: ülapaigutus.

image   Püsikadu:

  piirjoon: 2 pt, värvus: 100 % tsüaansinist, ümarad nurgad: 3,5 mm;

  väärtus „YZ”: paks Calibri 45 pt, 100 % musta;

  tekst „W”: tavaline Calibri 30 pt, 100 % musta.

image   Salvestamismaht:

  piirjoon: 2 pt, värvus: 100 % tsüaansinist, ümarad nurgad: 3,5 mm;

  väärtus „XYZ”: paks Calibri 45 pt, 100 % musta;

  tekst „L”: tavaline Calibri 30 pt, 100 % musta.

image   Märgise kasutuselevõtu aasta ja määruse number:

  tekst: paks Calibri 10 pt.

image   Tarnija nimi või kaubamärk.

image   Tarnija mudelitähis:

Tarnija nimi või kaubamärk ja mudelitähis peavad mahtuma alale suurusega 86 × 12 mm.

8.

Veesalvestiga päikesekütteseadmete märgise kujundus on järgmine:

image

Selgitus:

a) märgise laius on vähemalt 210 mm ja kõrgus 297 mm; kui märgis trükitakse suuremas formaadis, peab selle kujunduse mõõtude vahekord jääma samaks kui eespool esitatud kirjelduses;

b) taust on valge;

c) neljavärvitükk (CMYK: tsüaansinine, magentapunane, kollane ja must) vastavalt järgmisele näidisele: 00-70-X-00: 0 % tsüaansinist, 70 % magentapunast, 100 % kollast, 0 % musta.

d) Märgis vastab kõikidele allpool toodud tingimustele (numbrid viitavad eespool esitatud joonisele).

image   ELi märgise äärejoon: 6 pt, värvus: 100 % tsüaansinist, ümarad nurgad: 3,5 mm.

image   ELi logo: värvused: X-80-00-00 ja 00-00-X-00.

image   Energiamärgis: värvus: X-00-00-00. Piktogramm vastavalt näidisele. ELi logo + energiamärgis: laius: 191 mm, kõrgus: 37 mm.

image   Logode all olev joon: 2 pt, värvus: 100 % tsüaansinist, pikkus: 191 mm.

image   Vee soojendamise funktsioon:

  piktogramm vastavalt näidisele, sh esitatud koormusprofiil, mida tähistatakse asjakohase tähega vastavalt VII lisa tabelile 3: paks Calibri 22 pt, 100 % musta.

image   Veesoojendi:

  Piktogramm vastavalt näidisele

  Veesoojendi vee soojendamise energiatõhususe klass:

 

nool: laius: 24 mm, kõrgus: 14 mm, 100 % must;

tekst: poolpaks Calibri 28 pt, valged suurtähed;

  piirjoon: 3 pt, värvus: 100 % tsüaansinist, ümarad nurgad: 3,5 mm.

image   Päikesekollektori ja/või kuumaveesalvestiga komplekt:

  piktogrammid vastavalt näidisele

  +-märgid: paks Calibri 50 pt, 100 % musta;

  kastid: laius: 12 mm, kõrgus: 12 mm, äärejoon: 4 pt, 100 % tsüaansinist;

  piirjoon: 3 pt – värvus: 100 % tsüaansinist – ümarad nurgad: 3,5 mm.

image   Äärejoonega skaala A+++–G:

  nool: kõrgus: 15 mm, lünk: 3 mm, värvused:

 

kõrgeim klass: X-00-X-00,

teine klass: 70-00-X-00,

kolmas klass: 30-00-X-00,

neljas klass: 00-00-X-00,

viies klass: 00-30-X-00,

kuues klass: 00-70-X-00,

seitsmes klass: 00-X-X-00.

vajaduse korral viimased klassid: 00-X-X-00;

  tekst: paks Calibri 30 pt, suurtähed, valge, sümbol „+”: ülapaigutus, ühel real.

  piirjoon: 3 pt, värvus: 100 % tsüaansinist, ümarad nurgad: 3,5 mm.

image   Veesalvestiga päikesekütteseadme vee soojendamise energiatõhususe klass:

  nool: laius: 33 mm, kõrgus: 19 mm, 100 % must;

  tekst: paks Calibri 40 pt, suurtähed, valge, sümbol „+”: ülapaigutus, ühel real.

image   Märgise kasutuselevõtu aasta ja määruse number:

  tekst: paks Calibri 12 pt.

image   Edasimüüja ja/või tarnija nimi või kaubamärk.

image   Edasimüüja ja/või tarnija mudelitähis:

Edasimüüja ja/või tarnija nimi või kaubamärk ja mudelitähis peavad mahtuma alale suurusega 191 × 19 mm.
IV LISA

Tootekirjeldus

1.   VEESOOJENDID

1.1. Veesoojendi tootekirjelduse teave esitatakse järgmises järjekorras ja see lisatakse toote brošüürile või muudele tootega kaasa antavatele dokumentidele:

a) tarnija nimi või kaubamärk;

b) tarnija mudelitähis;

c) esitatud koormusprofiil, mille kohta on esitatud asjakohane täht ja tavapärane kasutus vastavalt VII lisa tabelile 3;

d) veesoojendi vee soojendamise energiatõhususe klass, mis on määratud kindlaks II lisa punkti 1 kohaselt, sealjuures: päikese-veesoojendite ja soojuspumbaga veesoojendite puhul keskmiste kliimatingimuste korral;

e) vee soojendamise kasutegur protsentides, ümardatuna täisarvuni ja arvutatuna VIII lisa punkti 3 kohaselt, sealjuures: päikese-veesoojendite ja soojuspumbaga veesoojendite puhul keskmiste kliimatingimuste korral;

f) aastane elektrienergia tarve [kWh] lõppenergia järgi ja/või aastane kütteenergia tarve [GJ] kütuse ülemise kütteväärtuse järgi, ümardatuna lähima täisarvuni ja arvutatuna VIII lisa punkti 4 kohaselt, sealjuures: päikese-veesoojendite ja soojuspumbaga veesoojendite puhul keskmiste kliimatingimuste korral;

g) vajaduse korral muud koormusprofiilid, mille korral veesoojendit sobib kasutada ning vastav vee soojendamise kasutegur ja aastane elektrienergia tarve vastavalt punktidele e ja f;

h) veesoojendi termostaadi seadistus toote turulelaskmisel tarnija poolt;

i) müravõimsustase LWA siseruumis detsibellides (dB), ümardatuna täisarvuni (soojuspumbaga veesoojendite puhul vajaduse korral);

j) vajaduse korral märge, et veesoojendi saab töötada ainult tipptunnivälisel ajal;

k) mis tahes konkreetsed ettevaatusabinõud, mida veesoojendi kokkupanemisel, paigaldamisel või hooldamisel tuleb silmas pidada;

l) kui kontrolleri esitatud vastavus smart on 1, siis märge selle kohta, et vee soojendamise kasutegurit ning aastast energia- ja kütusetarbimist (vajaduse korral) käsitlev teave vastab ainult aktiveeritud kontrolleri seadistusele;

lisaks päikese-veesoojendite ja soojuspumbaga veesoojendite puhul:

m) vee soojendamise kasutegur [%] (külmema ja soojema kliima korral), mis on ümardatud täisarvuni ja arvutatud VIII lisa punkti 3 kohaselt;

n) aastane elektrienergia tarve [kWh] lõppenergia järgi ja/või aastane kütteenergia tarve [GJ] kütuse ülemise kütteväärtuse järgi külmema ja soojema kliima korral, ümardatuna täisarvuni ja arvutatuna VIII lisa punkti 4 kohaselt;

lisaks päikese-veesoojendite puhul:

o) kollektori sisendpindala m2, kahe kümnendkoha täpsusega;

p) tõhusus nullkao korral, kolme kümnendkoha täpsusega;

q) soojuskaotegur W/(m2 K), kahe kümnendkoha täpsusega;

r) soojuskaoteguri temperatuuritundlikkus [W/(m2 K)], kolme kümnendkoha täpsusega;

s) langemisnurgategur, kahe kümnendkoha täpsusega;

t) maht [l], ümardatud täisarvuni;

u) pumba võimsus [W], ümardatud täisarvuni;

v) ooteseisundi võimsus [W], ümardatud kahe kümnendkohani;

lisaks soojuspumbaga veesoojendite kohta:

w) müravõimsustase LWA väljas [dB], ümardatud täisarvuni.

1.2. Üks tootekirjeldus võib hõlmata mitut sama tarnija tarnitavat veesoojendi mudelit.

1.3. Tootekirjelduses oleva teabe võib esitada märgise koopiana värviliselt või mustvalgena. Sel juhul tuleb esitada ka punktis 1.1 loetletud andmed, mida ei ole veel märgisel esitatud.

2.   KUUMAVEESALVESTID

2.1. Kuumaveesalvesti tootekirjelduse teave esitatakse järgmises järjekorras ja see lisatakse toote brošüürile või muudele tootega kaasa antavatele dokumentidele:

a) tarnija nimi või kaubamärk

b) tarnija mudelitähis:

c) mudeli energiatõhususe klass, mis on määratud kindlaks II lisa punkti 2 kohaselt;

d) püsikadu [W], ümardatud täisarvuni;

e) maht [l], ümardatud täisarvuni.

2.2. Üks tootekirjeldus võib hõlmata mitut sama tarnija tarnitavat kuumaveesalvesti mudelit.

2.3. Tootekirjelduses oleva teabe võib esitada märgise koopiana värviliselt või mustvalgena. Sel juhul tuleb esitada ka punktis 2.1 loetletud andmed, mida ei ole veel märgisel esitatud.

3.   PÄIKESEENERGIASEADMED

3.1. Päikeseenergiaseadme tootekirjelduse teave esitatakse järgmises järjekorras ja see lisatakse toote brošüürile või muudele tootega kaasa antavatele dokumentidele (vajaduse korral kollektoriahela pumpade kohta):

a) tarnija nimi või kaubamärk;

b) tarnija mudelitähis;

c) kollektori sisendpindala [m2], ümardatud kahe kümnendkohani;

d) tõhusus nullkao korral, ümardatud kolme kümnendkohani;

e) soojuskaotegur [W/(m2 K)], ümardatud kahe kümnendkohani;

f) soojuskaoteguri temperatuuritundlikkus [W/(m2 K)], ümardatud kahe kümnendkohani;

g) langemisnurgategur, ümardatud kahe kümnendkohani;

h) maht [l], ümardatud täisarvuni;

i) aastane mittepäikeseenergia kulu Qnonsol [kWh] lähteelektrienergia järgi ja/või kütuse ülemise kütteväärtuse järgi, koormusprofiilide M, L, XL ja XXL ning keskmiste kliimatingimuste korral, ümardatud täisarvuni;

j) pumba võimsus [W], ümardatud täisarvuni;

k) ooteseisundi võimsus [W], ümardatud kahe kümnendkohani;

l) aastane lisaelektrienergia tarve Qaux [kWh] lõppenergia järgi, ümardatud täisarvuni.

3.2. Üks tootekirjeldus võib hõlmata mitut sama tarnija tarnitavat päikeseenergiaseadme mudelit.

4.   VEESALVESTIGA PÄIKESEKÜTTESEADMED

Veesalvestiga päikesekütteseadme tootekirjeldus sisaldab joonisel 1 esitatud andmeid veesalvestiga päikesekütteseadme vee soojendamise energiatõhususe hindamiseks, millele tuleb lisada järgmine teave:

 I: veesalvesti vee soojendamise kasutegur protsentides;

 II: avaldise
image väärtus, kus Qref on võetud VII lisa tabelist 3 ja Qnonsol päikesekütteseadme tootekirjeldusest vastavalt veesalvesti esitatud koormusprofiilile M, L, XL või XXL;

 III: avaldise
image väärtus [%], kus Qaux on võetud päikeseenergiaseadme tootekirjeldusest ja Qref VII lisa tabelist 3 vastavalt esitatud koormusprofiilile M, L, XL või XXL.

Joonis 1

Veesalvestiga päikesekütteseadme tootekirjeldus, kus on näidatud pakutava komplekti vee soojendamise kasutegur

image
V LISA

Tehnilised dokumendid

1.   VEESOOJENDID

Artikli 3 lõike 1 punktis c osutatud tehnilised dokumendid veesoojendite kohta sisaldavad järgmist teavet:

a) tarnija nimi ja aadress;

b) veesoojendi mudeli selgeks määratlemiseks piisav kirjeldus;

c) vajaduse korral viited kohaldatud ühtlustatud standarditele;

d) vajaduse korral teised kasutatud tehnilised standardid ja spetsifikatsioonid;

e) selle isiku andmed ja allkiri, kellel on õigus tarnija nimel alla kirjutada;

f) VII lisa punktis 7 sätestatud tehniliste näitajate määramise tulemused;

g) VIII lisa punktis 2 sätestatud tehniliste näitajate arvutuste tulemused;

h) ettevaatusmeetmed veesoojendi koostamise, paigaldamise ja hooldamise kohta.

2.   KUUMAVEESALVESTID

Artikli 3 lõike 2 punktis c osutatud tehnilised dokumendid kuumaveesalvestite kohta sisaldavad järgmist teavet:

a) tarnija nimi ja aadress;

b) kuumaveesalvesti mudeli selgeks määratlemiseks piisav kirjeldus;

c) vajaduse korral viited kohaldatud ühtlustatud standarditele;

d) vajaduse korral teised kasutatud tehnilised standardid ja spetsifikatsioonid;

e) selle isiku andmed ja allkiri, kellel on õigus tarnija nimel alla kirjutada;

f) VII lisa punktis 8 sätestatud tehniliste näitajate määramise tulemused;

g) ettevaatusmeetmed kuumaveesalvesti koostamise, paigaldamise ja hooldamise kohta.

3.   PÄIKESEENERGIASEADMED

Artikli 3 lõike 3 punktis b osutatud tehnilised dokumendid päikeseenergiaseadmete kohta sisaldavad järgmist teavet:

a) tarnija nimi ja aadress;

b) päikeseenergiaseadme mudeli selgeks määratlemiseks piisav kirjeldus;

c) vajaduse korral viited kohaldatud ühtlustatud standarditele;

d) vajaduse korral teised kasutatud tehnilised standardid ja spetsifikatsioonid;

e) selle isiku andmed ja allkiri, kellel on õigus tarnija nimel alla kirjutada;

f) VII lisa punktis 9 sätestatud tehniliste näitajate mõõtmise tulemused;

g) ettevaatusmeetmed päikeseenergiaseadme koostamise, paigaldamise ja hooldamise kohta.

4.   VEESALVESTIGA PÄIKESEKÜTTESEADMED

Artikli 3 lõike 4 punktis c osutatud tehnilised dokumendid veesalvestiga päikesekütteseadmete kohta sisaldavad järgmist teavet:

a) tarnija nimi ja aadress;

b) veesalvestiga päikesekütteseadme mudeli selgeks määratlemiseks piisav kirjeldus;

c) vajaduse korral viited kohaldatud ühtlustatud standarditele;

d) vajaduse korral teised kasutatud tehnilised standardid ja spetsifikatsioonid;

e) selle isiku andmed ja allkiri, kellel on õigus tarnija nimel alla kirjutada;

f) tehnilised näitajad;

 vee soojendamise kasutegur [%], ümardatud täisarvuni;

 käesoleva lisa punktides 1, 2 ja 3 sätestatud tehnilised näitajad;

g) konkreetsed ettevaatusmeetmed veesalvestiga päikesekütteseadme koostamise, paigaldamise ja hooldamise kohta.
VI LISA

▼M1

Teave, mis tuleb esitada juhul, kui lõppkasutaja ei näe eeldatavasti toodet esitletuna, v.a juhul, kui seda pakutakse interneti kaudu

▼B

1.   VEESOOJENDID

1.1. Artikli 4 lõike 1 punktis b osutatud teave tuleb esitada järgmises järjekorras:

a) esitatud koormusprofiil, mille tähistus koosneb asjakohasest tähest ja tavapärasele kasutusele vastavast tähisest vastavalt VII lisa tabelile 3;

b) mudeli vee soojendamise energiatõhususe klass (keskmiste kliimatingimuste korral), mis on määratud kindlaks II lisa punkti 1 kohaselt;

c) mudeli vee soojendamise kasutegur [%] (keskmiste kliimatingimuste korral), mis on ümardatud täisarvuni ja arvutatud VIII lisa punkti 3 kohaselt;

d) aastane elektrienergia tarve [kWh] lõppenergia järgi ja/või aastane kütteenergia tarve [GJ] kütuse ülemise kütteväärtuse järgi, keskmiste kliimatingimuste korral, ümardatud täisarvuni ja arvutatud VIII lisa punkti 4 kohaselt;

e) müravõimsustase siseruumis [dB], ümardatud täisarvuni (soojuspumbaga veesoojendite puhul, kui see on asjakohane);

lisaks päikese-veesoojendite ja soojuspumbaga veesoojendite kohta:

f) mudeli vee soojendamise kasutegur [%] (külmema ja soojema kliima korral), mis on ümardatud täisarvuni ja arvutatud VIII lisa punkti 3 kohaselt;

g) aastane elektrienergia tarve [kWh] lõpptarbimise järgi ja/või aastane kütteenergia tarve [GJ] kütuse ülemise kütteväärtuse järgi, külmema ja soojema kliima korral, ümardatud täisarvuni ja arvutatud VIII lisa punkti 4 kohaselt;

lisaks päikese-veesoojendite kohta:

h) kollektori sisendpindala [m2], ümardatud kahe kümnendkohani;

i) maht liitrites, ümardatud täisarvuni;

lisaks soojuspumbaga veesoojendite kohta:

j) müravõimsustase väljas [dB], ümardatud täisarvuni.

1.2. Kui esitatakse ka muud tootekirjelduses sisalduvat teavet, tuleb see esitada IV lisa punktis 1 määratletud kujul ja järjekorras.

1.3. Kogu punktides 1.1 ja 1.2 osutatud teave trükitakse või esitatakse loetava suuruse ja kirjatüübiga kirjas.

2.   KUUMAVEESALVESTID

2.1. Artikli 4 lõike 2 punktis b osutatud teave tuleb esitada järgmises järjekorras:

a) mudeli energiatõhususe klass, mis on määratud kindlaks II lisa punkti 2 kohaselt;

b) püsikadu [W], ümardatud täisarvuni;

c) maht [l], ümardatud täisarvuni;

2.2. Kogu punktis 2.1 osutatud teave trükitakse või esitatakse loetava suuruse ja kirjatüübiga kirjas.

3.   VEESALVESTIGA PÄIKESEKÜTTESEADMED

3.1. Artikli 4 lõike 3 punktis b osutatud teave tuleb esitada järgmises järjekorras:

a) veesoojendi vee soojendamise energiatõhususe klass, mis on määratud kindlaks II lisa punkti 1 kohaselt;

b) vee soojendamise kasutegur [%], ümardatud täisarvuni;

c) IV lisa joonisel 1 esitatud andmed.

3.2. Kogu punktis 3.1 osutatud teave trükitakse või esitatakse loetava suuruse ja kirjatüübiga kirjas.
VII LISA

Mõõtmised

1.

Selleks et kontrollida vastavust käesoleva määruse nõuetele, tehakse mõõtmised vastavalt ühtlustatud standarditele, mille viitenumbrid on sel eesmärgil avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, või muu usaldusväärse, täpse ja korratava tänapäeva tasemele vastava mõõtmismeetodiga. Mõõtmismeetodid peavad olema kooskõlas punktides 2–9 sätestatud tingimuste ja tehniliste näitajatega.

2.

Veesoojendite katsetamise üldtingimused:

a) mõõtmised tehakse tabelis 3 esitatud koormusprofiilide järgi;

b) mõõtmised tehakse 24-tunnise tsükliga järgmiselt:

 00:00–06:59: veekasutust ei ole;

 alates 07:00-st: veekasutus esitatud koormusprofiili järgi;

 viimasest veekasutusest 24:00-ni: veekasutust ei ole;

c) esitatud koormusprofiil peab olema kas maksimaalse koormuse profiil või sellest järgmine.Tabel 3

Veesoojendite koormusprofiilid

h

3XS

XXS

XS

S

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

07:05

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:15

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:26

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,105

3

25

 

07:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:30

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

08:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:00

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

11:45

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

12:00

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

12:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

12:45

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,315

4

10

55

14:30

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:30

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:00

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:00

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

18:15

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

40

 

18:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

19:00

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

19:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

20:00

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

20:30

 

 

 

 

 

 

1,05

3

35

0,42

4

10

55

20:45

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

20:46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21:00

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

21:15

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

21:30

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

0,525

5

45

 

21:35

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

21:45

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

Qref

0,345

2,100

2,100

2,100Tabel 3 (järg)

Veesoojendite koormusprofiilid

h

M

L

XL

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

07:05

1,4

6

40

 

1,4

6

40

 

 

 

 

 

07:15

 

 

 

 

 

 

 

 

1,82

6

40

 

07:26

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

07:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

 

 

 

 

07:45

 

 

 

 

0,105

3

25

 

4,42

10

10

40

08:01

0,105

3

25

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

08:05

 

 

 

 

3,605

10

10

40

 

 

 

 

08:15

0,105

3

25

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

08:25

 

 

 

 

0,105

3

25

 

 

 

 

 

08:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

08:45

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

09:00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

09:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

10:30

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

11:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

11:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

11:45

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:45

0,315

4

10

55

0,315

4

10

55

0,735

4

10

55

14:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

15:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

16:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

16:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

18:00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

18:15

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

18:30

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

19:00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

19:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:30

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

20:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:46

 

 

 

 

 

 

 

 

4,42

10

10

40

21:00

 

 

 

 

3,605

10

10

40

 

 

 

 

21:15

0,105

3

25

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

21:30

1,4

6

40

 

0,105

3

25

 

4,42

10

10

40

21:35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qref

5,845

11,655

19,07Tabel 3 (järg)

Veesoojendite koormusprofiilid

h

XXL

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,105

3

25

 

07:05

 

 

 

 

07:15

1,82

6

40

 

07:26

0,105

3

25

 

07:30

 

 

 

 

07:45

6,24

16

10

40

08:01

0,105

3

25

 

08:05

 

 

 

 

08:15

0,105

3

25

 

08:25

 

 

 

 

08:30

0,105

3

25

 

08:45

0,105

3

25

 

09:00

0,105

3

25

 

09:30

0,105

3

25

 

10:00

0,105

3

25

 

10:30

0,105

3

10

40

11:00

0,105

3

25

 

11:30

0,105

3

25

 

11:45

0,105

3

25

 

12:00

 

 

 

 

12:30

 

 

 

 

12:45

0,735

4

10

55

14:30

0,105

3

25

 

15:00

0,105

3

25

 

15:30

0,105

3

25

 

16:00

0,105

3

25

 

16:30

0,105

3

25

 

17:00

0,105

3

25

 

18:00

0,105

3

25

 

18:15

0,105

3

40

 

18:30

0,105

3

40

 

19:00

0,105

3

25

 

19:30

 

 

 

 

20:00

 

 

 

 

20:30

0,735

4

10

55

20:45

 

 

 

 

20:46

6,24

16

10

40

21:00

 

 

 

 

21:15

0,105

3

25

 

21:30

6,24

16

10

40

21:35

 

 

 

 

21:45

 

 

 

 

Qref

24,53

3.

Veesoojendi kontrolleri vastavuse (smart) katsetamise tingimused

Kui tarnija peab asjakohaseks anda kontrolleri vastavuse smart esitatud väärtuseks 1, tehakse elektrienergia ja/või kütuse nädalakulu määramiseks kahenädalase katsetsükliga mõõtmised kontrolleriga ja ilma järgmiselt:

 1.–5. päeval: aktiveerimata kontrolleriga valitakse juhuslikus järjekorras koormusprofiile: esitatud koormusprofiili ja sellest väiksuselt järgmise koormusega profiil;

 6. ja 7. päeval: veekasutust ei ole, kontroller on aktiveerimata;

 8.–12. päeval: korratakse 1.–5. päeval valitud koormusprofiile samas järjekorras, kuid aktiveeritud kontrolleriga;

 13. ja 14. päeval: veekasutust ei ole, kontroller on aktiveeritud;

 1.–7. päeval mõõdetud summaarse kasuliku energia ja 8.–14. päeval mõõdetud summaarse kasuliku energia vahe ei tohi olla suurem kui 2 % esitatud koormusprofiili võrdlusenergiast Qref .

4.

Päikese-veesoojendite katsetamise üldtingimused

Päikesekollektorit, päikese-kuumaveesalvestit, kollektori ahela pumpa (kui seda kasutatakse) ja soojusgeneraatorit katsetatakse eraldi. Kui päikesekollektorit ja päikese-kuumaveesalvestit ei saa eraldi katsetada, katsetatakse neid koos. Soojusgeneraatorit katsetatakse käesoleva lisa punkti 2 tingimustel.

Tulemuste alusel tehakse arvutused, nagu sätestatud VIII lisa punkti 3 alapunktis b, kasutades tabelites 4 ja 5 sätestatud tingimusi. Aastase energiatarbe Qtota leidmiseks võetakse elekterküttekehaga soojusgeneraatori kasutegur võrdseks suurusega 100/CC ja seda väljendatakse protsentides.

5.

Soojuspumbaga veesoojendite katsetamise üldtingimused

 Soojuspumbaga veesoojendeid katsetatakse tabelis 6 sätestatud tingimustel.

 Soojuspumbaga veesoojendeid, mille soojusallikana kasutatakse ventilatsiooniõhu soojust, katsetatakse tabelis 7 sätestatud tingimustel.

6.

Päikeseenergiaseadmete katsetamise üldtingimused

Päikesekollektorit, päikese-kuumaveesalvestit ja kollektori ahela pumpa (kui seda kasutatakse) katsetatakse eraldi. Kui päikesekollektorit ja päikese-kuumaveesalvestit ei saa eraldi katsetada, katsetatakse neid koos.

Tulemuste põhjal arvutatakse suuruse Qnonsol väärtused koormusprofiilide M, L, XL ja XXL jaoks keskmiste kliimatingimuste korral, mis on esitatud tabelites 4 ja 5, ning Qaux .Tabel 4

Keskmine päevane temperatuur [°C]

 

Jaanuar

Veebruar

Märts

Aprill

Mai

Juuni

Juuli

August

September

Oktoober

November

Detsember

Keskmised kliimatingimused

+ 2,8

+ 2,6

+ 7,4

+ 12,2

+ 16,3

+ 19,8

+ 21,0

+ 22,0

+ 17,0

+ 11,9

+ 5,6

+ 3,2

Külmem kliima

– 3,8

– 4,1

– 0,6

+ 5,2

+ 11,0

+ 16,5

+ 19,3

+ 18,4

+ 12,8

+ 6,7

+ 1,2

– 3,5

Soojem kliima

+ 9,5

+ 10,1

+ 11,6

+ 15,3

+ 21,4

+ 26,5

+ 28,8

+ 27,9

+ 23,6

+ 19,0

+ 14,5

+ 10,4Tabel 5

Keskmine summaarne päikesekiirgus [W/m2]

 

Jaanuar

Veebruar

Märts

Aprill

Mai

Juuni

Juuli

August

September

Oktoober

November

Detsember

Keskmised kliimatingimused

70

104

149

192

221

222

232

217

176

129

80

56

Külmem kliima

22

75

124

192

234

237

238

181

120

64

23

13

Soojem kliima

128

137

182

227

248

268

268

263

243

175

126

109Tabel 6

Soojuspumbaga veesoojendite standardsed nimitingimused, temperatuur on kuivtermomeetri temperatuur (märgtermomeetri temperatuur on sulgudes)

Soojusallikas

Välisõhk

Siseõhk

Kasutatud õhk

Soojuskandja

Vesi

Kliimatingimused

Keskmised kliimatingimused

Külmem kliima

Soojem kliima

Ei kohaldata

Kõik kliimatingimused

Temperatuur

+ 7 °C (+ 6 °C)

+ 2 °C (+ 1 °C)

+ 14 °C (+ 13 °C)

+ 20 °C (maksimum + 15 °C)

+ 20 °C (+ 12 °C)

0 °C (sisendtemperatuur) / – 3 °C (väljundtemperatuur)

+ 10 °C (sisendtemperatuur) /+ 7 °C (väljundtemperatuur)Tabel 7

Maksimaalne kasutatava ventilatsiooniõhu vooluhulk [m3/h] temperatuuril 20 °C niiskusesisaldusega 5,5 g/m3

Esitatud koormusprofiil

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

Kasutatava ventilatsiooniõhu maksimaalne vooluhulk

109

128

128

159

190

870

1 021

7.

Veesoojendite tehnilised näitajad

Veesoojendite puhul tuleb anda järgmised tehnilised näitajad:

a) päevane elektrienergia tarve Qelec [kWh], ümardatud kolme kümnendkohani;

b) esitatud koormusprofiil, mis on tähistatud vastava tähega käesoleva lisa tabeli 3 kohaselt;

c) müravõimsustase siseruumis [dB], ümardatud täisarvuni (soojuspumbaga veesoojendite puhul, kui see on asjakohane);

fossiilkütuste ja/või biokütuse jõul töötavate veesoojendite kohta lisaks järgmised näitajad:

d) päevane kütteenergia tarve Qfuel [kWh] kütuse ülemise kütteväärtuse järgi, ümardatud kolme kümnendkohani;

lisaks selliste veesoojendite kohta, mille esitatud kontrolleri vastavus smart on 1:

e) aktiveeritud kontrolleriga seadme kütteenergia tarve nädalas Qfuel,week,smart [kWh] kütuse ülemise kütteväärtuse järgi, ümardatud kolme kümnendkohani;

f) aktiveeritud kontrolleriga seadme elektrienergia tarve nädalas [kWh], ümardatud kolme kümnendkohani;

g) aktiveerimata kontrolleriga seadme kütteenergia tarve nädalas Qfuel,week [kWh] kütuse ülemise kütteväärtuse järgi, ümardatud kolme kümnendkohani;

h) aktiveerimata kontrolleriga seadme elektrienergia tarve nädalas Qelec,week [kWh], ümardatud kolme kümnendkohani;

lisaks päikese-veesoojendite kohta:

i) kollektori sisendpindala Asol [m2], ümardatud kahe kümnendkohani;

j) tõhusus nullkao korral η0 , ümardatud kolme kümnendkohani;

k) soojuskaotegur a1 [W/(m2 K)], ümardatud kahe kümnendkohani;

l) soojuskaoteguri temperatuuritundlikkus a2 [W/(m2 K2)], ümardatud kolme kümnendkohani;

m) langemisnurgategur IAM, ümardatud kahe kümnendkohani;

n) pumba võimsus solpump [W], ümardatud kahe kümnendkohani;

o) ooteseisundi võimsus solpump [W], ümardatud kahe kümnendkohani;

lisaks soojuspumbaga veesoojendite kohta:

p) müravõimsustase LWA [dB] väljas, ümardatud täisarvuni.

8.

Kuumaveesalvestite tehnilised näitajad

Kuumaveesalvestite puhul tuleb anda järgmised tehnilised näitajad:

a) maht V [l], ümardatud ühe kümnendkohani;

b) püsikadu S [W], ümardatud ühe kümnendkohani.

9.

Päikeseenergiaseadmete tehnilised näitajad

Päikeseenergiaseadmete puhul tuleb anda järgmised tehnilised näitajad:

a) kollektori sisendpindala Asol [m2], ümardatud kahe kümnendkohani;

b) tõhusus nullkao korral η0 , ümardatud kolme kümnendkohani;

c) soojuskaotegur a1 [W/(m2 K)], ümardatud kahe kümnendkohani;

d) soojuskaoteguri temperatuuritundlikkus a2 [W/(m2 K2)], ümardatud kolme kümnendkohani;

e) langemisnurgategur IAM, ümardatud kahe kümnendkohani;

f) pumba võimsus solpump [W], ümardatud kahe kümnendkohani;

g) ooteseisundi võimsus solpump [W], ümardatud kahe kümnendkohani;
VIII LISA

Veesoojendite vee soojendamise kasuteguri arvutamise meetod

1.

Selleks et kontrollida vastavust käesoleva määruse nõuetele, tehakse arvutused vastavalt ühtlustatud standarditele, mille viitenumbrid on sel eesmärgil avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, või muu asjakohase üldtunnustatud tänapäeva tasemele vastava arvutusmeetodi alusel. Need peavad olema kooskõlas punktides 2–6 sätestatud tehniliste näitajatega ja arvutustega.

Arvutustes kasutatavaid tehnilised näitajad tuleb määrata VII lisa kohaselt.

2.

Veesoojendite tehnilised näitajad

Tuleb arvutada järgmised veesoojendite tehnilised näitajad keskmistel kliimatingimustel:

a) veesoojendi kasutegur ηwh [%], ümardatud ühe kümnendkohani;

b) aastane elektrienergia tarve AEC [kWh] lõppenergia järgi, ümardatud täisarvuni;

lisaks kütusega töötavate veesoojendite kohta keskmistel kliimatingimustel:

c) aastane kütteenergia tarve AFC [kWh] kütuse ülemise kütteväärtuse järgi, ümardatud täisarvuni;

lisaks päikese-veesoojendite kohta keskmistel kliimatingimustel:

d) soojusgeneraatori vee soojendamise kasutegur ηwh,nonsol [%], ümardatud ühe kümnendkohani;

e) aastane lisaelektrienergia tarve Qaux [kWh] lõppenergia järgi, ümardatud ühe kümnendkohani;

lisaks päikese-veesoojendite ja soojuspumbaga veesoojendite kohta külmema ja soojema kliima korral:

f) punktides a–c osutatud näitajad;

lisaks päikese-veesoojendite kohta külmema ja soojema kliima korral:

g) aastane mittepäikeseenergia kulu Qnonsol [kWh] lähteelektrienergia järgi ja/või kütuse ülemise kütteväärtuse järgi, ümardatud ühe kümnendkohani;

3.

Vee soojendamise kasuteguri ηwh arvutamine

a) Tavalised veesoojendid ja soojuspumbaga veesoojendid

Vee soojendamise kasutegur arvutatakse järgmiselt:

image

Vee-soojuskandja-vee-soojuspumbaga veesoojendite puhul tuleb juurde arvestada ühe või mitme pinnaveepumba elektrienergiatarve.

b) Päikese-veesoojendid

Vee soojendamise kasutegur arvutatakse järgmiselt:

image

kus:

image

4.

Aastase elektrienergia tarbe AEC ja aastase kütteenergia tarbe AFC arvutamine

a) Tavalised veesoojendid ja soojuspumbaga veesoojendid

Aastane elektrienergia tarve AEC [kWh] lõppenergia järgi arvutatakse järgmiselt:

image

Aastane kütteenergia tarve AFC [GJ] ülemise kütteväärtuse järgi arvutatakse järgmiselt:

image

b) Päikese-veesoojendid:

Aastane elektrienergia tarve AEC [kWh] lõppenergia järgi arvutatakse järgmiselt:

image

Aastane kütteenergia tarve AFC [GJ] arvutatakse kütuse ülemise kütteväärtuse järgi järgmiselt:

image

5.

Kontrolleri teguri SCF ja kontrolleri vastavuse smart määramine

a) Kontrolleri tegur arvutatakse järgmiselt:

image

b) Kui SCF ≥ 0,07, võetakse kontrolleri vastavuse väärtuseks 1. Kõikidel muudel juhtudel võetakse kontrolleri vastavuse näitaja väärtuseks 0.

6.

Keskkonna parand Qcor

Keskkonna parand arvutatakse järgmiselt:

a) Elektri jõul töötavad tavalised veesoojendid:

image

b) kütusega töötavad tavalised veesoojendid:

image

c) soojuspumbaga veesoojendid:

image

kus:

koormusprofiili teguri k väärtused on antud tabelis 8.Tabel 8

Koormusprofiili teguri k väärtused

 

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

k

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,0

▼M2
IX LISA

Toote nõuetele vastavuse kontrollimine turujärelevalveasutuste poolt

Käesolevas lisas sätestatud kontrollimistulemuste hälbed on asjakohased ainult seoses liikmesriigi ametiasutuste mõõdetud näitajate kontrollimisega ning tarnija ei või neid kasutada lubatud hälvetena väärtuste esitamisel tehnilistes dokumentides. Märgisel ja tootekirjelduses esitatud väärtused ja klassid ei tohi tarnija seisukohast olla paremad kui tehnilistes dokumentides esitatud andmed.

Kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad toote mudeli vastavust käesolevas delegeeritud määruses sätestatud nõuetele, järgivad nad käesolevas lisas osutatud nõuete puhul järgmist korda.

1) Liikmesriigi ametiasutused kontrollivad ühte seadet teatavast mudelist.

2) Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks järgmisel juhul:

a) kui direktiivi 2010/30/EL artikli 5 punkti b kohaselt tehnilistes dokumentides esitatud väärtused (esitatud väärtused) ja vajaduse korral nende väärtuste arvutamiseks kasutatud väärtused ei ole tootja seisukohast paremad kui vastavad väärtused, mis on esitatud kõnealuse artikli punkti iii kohaselt katsearuannetes, ning

b) kui märgisel ja tootekirjelduses märgitud väärtused ei ole tarnija seisukohast soodsamad kui esitatud väärtused ning kui märgitud energiatõhususklass ei ole tarnija seisukohast soodsam kui esitatud väärtuste alusel määratud klass ning

c) kui liikmesriikide ametiasutused katsetavad ühte seadet teatavast mudelist, vastavad määratud väärtused (asjakohaste näitajate katse käigus mõõdetud väärtused ja nende mõõtmistulemuste alusel arvutatud väärtused) tabelis 9 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

3) Kui punkti 2 alapunktis a või b osutatud tulemusi ei saavutata, loetakse asjaomane mudel ja kõik teised võrdväärsed veesoojendi, kuumaveesalvesti, päikeseenergiaseadme või veesalvestiga päikesekütteseadme mudelid käesoleva delegeeritud määruse nõuetele mittevastavaks.

4) Kui punkti 2 alapunktis c osutatud tulemust ei saavutata, valib liikmesriigi ametiasutus katsetamiseks veel kolm sama mudeli seadet. Teise võimalusena võib valida kolm täiendavat seadet ühe või mitme samaväärse mudeli seast.

5) Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks, kui nende kolme seadme puhul vastab määratud väärtuste aritmeetiline keskmine tabelis 9 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

6) Kui punktis 5 osutatud tulemust ei saavutata, loetakse asjaomane mudel ja kõik teised võrdväärsed veesoojendi, kuumaveesalvesti, päikeseenergiaseadme või veesalvestiga päikesekütteseadme mudelid käesoleva delegeeritud määruse nõuetele mittevastavaks.

7) Liikmesriigi ametiasutused esitavad teiste liikmesriikide ametiasutustele ning komisjonile kogu asjakohase teabe viivitamata pärast seda, kui mudel tunnistati punktide 3 ja 6 kohaselt mittevastavaks.

Liikmesriigi ametiasutused järgivad VII ja VIII lisas sätestatud mõõtmis- ja arvutamismeetodeid.

Käesolevas lisas osutatud nõuete puhul kasutavad liikmesriikide ametiasutused üksnes tabelis 9 esitatud kontrollimisel lubatud hälbeid ja üksnes punktides 1–7 kirjeldatud korda. Muid lubatud hälbeid, nt ühtlustatud standarditega või muude mõõtmismeetoditega ette nähtuid, ei kasutata.Tabel 9

Kontrollimisel lubatud hälbed

Näitajad

Kontrollimisel lubatud hälbed

Päevane elektrienergia tarbimine [termin on muutunud, mujal määruses „igapäevane elektrienergia tarve“] Qelec

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 5 % suurem.

Müravõimsustase [termin on muutunud, mujal määruses „müratase“] L WA siseruumis ja/või väljas

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 2 dB suurem.

Päevane kütteenergia tarbimine Qfuel [termin on muutunud, mujal määruses „päevane kütteenergiatarve“]

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 5 % suurem.

Kontrolleriga seadme nädalane kütteenergia tarbimine Qfuel,week,smart [termin on muutunud, mujal määruses „aktiveeritud kontrolleriga seadme kütteenergia tarve nädalas“]

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 5 % suurem.

Kontrolleriga seadme elektrienergia tarbimine nädalas Qelec,week,smart

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 5 % suurem.

Kontrollerita seadme nädalane kütteenergia tarbimine Qfuel,week [termin on muutunud, mujal määruses „aktiveerimata kontrolleriga seadme nädalane kütteenergiatarve“]

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 5 % suurem.

Kontrollerita seadme nädalane elektrienergia tarbimine Qelec,week

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 5 % suurem.

Salvestusmaht V

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 2 % väiksem.

Kollektori sisendpindala Asol

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 2 % väiksem.

Pumba energiatarbimine solpump [termin on muutunud, mujal määruses „pumba võimsus“]

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 3 % suurem.

Energiatarbimine ooteseisundis solstandby [termin on muutunud, mujal määruses „ooteseisundi võimsus“]

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 5 % suurem.

Püsikadu S

Määratud väärtus ei tohi olla esitatud väärtusest üle 5 % suurem.

▼M1
X LISA

Teave, mis tuleb esitada juhul, kui toodet müüakse, antakse rendile või müüakse järelmaksuga interneti kaudu

1) Käesoleva lisa punktides 2–5 kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) „kuvamismehhanism” — mis tahes ekraan, sh puutetundlik ekraan, või muu visualiseerimistehnoloogia, mida kasutatakse internetisisu kuvamiseks kasutajatele;

b) „pesastatult kuvamine” — visuaalne liides, mille puhul kujutisele või andmekogule pääseb ligi hiireklõpsu, hiirega ülesõidu või puutetundliku ekraani puhul muu kujutise või andmekogu suuremaksvenitamise abil;

c) „puutetundlik ekraan” — puutele reageeriv ekraan, nt tahvelarvuti, klaviatuurita tahvelarvuti või nutitelefoni ekraan;

d) „tekstialternatiiv” — tekst, mis on esitatud graafilise kujutise alternatiivina ja mis võimaldab esitada teavet mittegraafilisel kujul juhul, kui kuvaseadmed ei suuda graafilist kujutist edastada, või juurdepääsetavusabina, nt kõnesünteesirakenduste sisendina.

2) Tarnijate poolt artikli 3 kohaselt kättesaadavaks tehtud asjakohane märgis või komplekti (veesalvestiga päikesekütteseadme) puhul asjakohane märgis, millele on lisatud teave tarnijate poolt artikli 3 kohaselt kättesaadavaks tehtud märgise ja tootekirjelduste põhjal, kuvatakse kuvamismehhanismil toote või komplekti hinna lähedal, järgides artikli 3 kohast ajakava. Kui näidatakse nii toodet kui ka komplekti, kuid märgitud on vaid komplekti hind, kuvatakse üksnes komplekti märgist. Märgis peab olema sellise suurusega, et see oleks selgelt nähtav ja loetav ning proportsionaalne III lisas sätestatud suurusega. Märgise võib kuvada pesastatult ning sel juhul vastab märgisele juurdepääsu andev kujutis käesoleva lisa punkti 3 nõuetele. Pesastatult kuvamise korral peab märgis ekraanile ilmuma pärast esimest kujutisel tehtud hiireklõpsu või sellest hiirega ülesõitu või puutetundliku ekraani puhul pärast selle esimest suuremaksvenitamist.

3) Pesastatult kuvamise korral peab märgisele juurdepääsu andev kujutis vastama järgmistele nõuetele:

a) kujutiseks on nool, mis on toote või komplekti märgisel esitatud energiatõhususklassiga sama värvi;

b) noolel on näidatud toote energiatõhususklass valges kirjas, mille tähesuurus on sama kui hinnal, ning

c) kujutis on esitatud ühes järgmises vormis:

image

4) Pesastatult kuvamise korral kuvatakse märgis järgmises järjestuses:

a) käesoleva lisa punkti 3 kohane kujutis kuvatakse kuvamismehhanismil toote või komplekti hinna lähedal;

b) kujutis viib kasutaja lingi kaudu märgisele;

c) märgis kuvatakse kujutisel klõpsamise või sellest hiirega ülesõidu või puutetundliku ekraani puhul selle suuremaksvenitamise järel;

d) märgis ilmub hüpikaknas, uuel vahelehel või leheküljel või ühe akna sees kuvataval teisel aknal;

e) puutetundlikul ekraanil saab märgist suurendada seadme tavapärasel puute abil suurendamise meetodil;

f) märgise kuvamine lõpetatakse valiku „sulge” või muu standardse sulgemismehhanismi kaudu;

g) graafilise kujutise tekstialternatiivil, mida kuvatakse juhul, kui märgist ei ole võimalik kuvada, on esitatud toote või komplekti energiatõhususklass hinnaga sama tähesuurusega kirjas.

5) Tarnijate poolt artikli 3 kohaselt kättesaadavaks tehtud asjakohane tootekirjeldus kuvatakse kuvamismehhanismil toote või komplekti hinna lähedal. Tootekirjeldus peab olema sellise suurusega, et see oleks selgelt nähtav ja loetav. Tootekirjelduse võib kuvada pesastatult ning sel juhul on sellele viival lingil selgelt ja loetavalt märgitud „Tootekirjeldus”. Pesastatult kuvamise korral avaneb tootekirjeldus pärast esimest lingil tehtud hiireklõpsu või sellest hiirega ülesõitu või puutetundliku ekraani puhul pärast selle esimest suuremaksvenitamist.( 1 ) ELT L 334, 17.12.2010, lk 17.

( 2 ) Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 1.

( 3 ) ELT L 315, 14.11.2012, lk 1.

( 4 ) ELT L 27, 30.1.2010, lk 1.

Top