EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R0346-20180301

Consolidated text: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 346/2013, 17. aprill 2013 , Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta (EMPs kohaldatav tekst)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/346/2018-03-01

02013R0346 — ET — 01.03.2018 — 001.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 346/2013,

17. aprill 2013,

Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 115 25.4.2013, lk 18)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2017/1991, 25. oktoober 2017,

  L 293

1

10.11.2017
▼B

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 346/2013,

17. aprill 2013,

Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta

(EMPs kohaldatav tekst)I

PEATÜKK

REGULEERIMISESE, -ALA JA MÕISTED

Artikkel 1

Käesolevas määruses on sätestatud ühtsed nõuded ja tingimused nende ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjate valitsejate jaoks, kes soovivad kasutada nimetust „EuSEF” kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide osakute või aktsiate turustamisel liidus, aidates seega kaasa siseturu tõrgeteta toimimisele.

Määrus sätestab samuti ühtsed eeskirjad kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide osakute või aktsiate turustamiseks aktsepteeritavatele investoritele kogu liidus, kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide portfelli struktuuri kohta, nende aktsepteeritavate investeerimisinstrumentide ja -tehnikate kohta, mida kvalifitseeruvad sotsiaalettevõtlusfondid peavad kasutama, ning kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide osakuid või aktsiaid kogu liidus turustavate fondivalitsejate töökorralduse, käitumise ja läbipaistvuse kohta.

Artikkel 2

1.  Käesolevat määrust kohaldatakse artikli 3 lõike 1 punktis a määratletud ühisteks investeeringuteks loodud ettevõtjate valitsejate suhtes, kes vastavad järgmistele tingimustele:

a) nende valitsetava vara kogumaht ei ületa direktiivi 2011/61/EL artikli 3 lõike 2 punktis b osutatud künnist;

b) nad on asutatud liidus;

c) nad peavad end registreerima oma päritoluliikmesriigi pädevate asutuste juures vastavalt direktiivi 2011/61/EL artikli 3 lõike 3 punktile a ning

d) nad haldavad kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide portfelle.

▼M1

2.  Käesoleva määruse artikleid 3–6, 10 ja 13, artikli 14 lõike 1 punkte d, e ja f, artikleid 15a–20, artikli 21 lõike 3 teist lõiku ning artikleid 22 ja 22a kohaldatakse direktiivi 2011/61/EL artikli 6 kohaselt tegevusloa saanud ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjate fondivalitsejate suhtes, kes valitsevad kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide portfelle ja kavatsevad kasutada nimetust „EuSEF” seoses nende fondide osakute ja aktsiate turustamisega liidus.

▼B

3.  Kui kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja on väline fondivalitseja ning on registreeritud vastavalt artiklile 15, võib ta lisaks valitseda vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid (eurofond), tingimusel et järgitud on direktiivi 2009/65/EÜ tegevusloa nõudeid.

Artikkel 3

1.  Käesolevas määruses kasutatakse järgmiseid mõisteid:

a)

„ühiseks investeeringuks loodud ettevõtja” – alternatiivne investeerimisfond (AIF), nagu see on määratletud direktiivi 2011/61/EL artikli 4 lõike 1 punktis a;

b)

„kvalifitseeruv sotsiaalettevõtlusfond” –

ühiseks investeeringuks loodud ettevõtja, kes:

i) kavatseb investeerida vähemalt 70 % oma kapitali sissemaksete ja sissenõudmata märgitud kapitali kogusummast varasse, mis on kvalifitseeruvad investeeringud, arvutatuna investeeritava summa alusel pärast kõikide asjakohaste kulude ning raha ja raha ekvivalentide mahaarvamist, ajavahemiku jooksul, mis on sätestatud kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi tingimustes või põhikirjas;

ii) ei kasuta kunagi rohkem kui 30 % fondi kapitali sissemaksete ja sissenõudmata märgitud kapitali kogusummast muude kui kvalifitseeruvate investeeringute jaoks, arvutatuna investeeritava summa alusel pärast kõikide asjakohaste kulude ning raha ja raha ekvivalentide mahaarvamist;

iii) on moodustatud või asutatud liikmesriigi territooriumil;

c)

„kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja” – juriidiline isik, kes valitseb tavapärase äritegevuse raames vähemalt ühte kvalifitseeruvat sotsiaalettevõtlusfondi;

d)

„kvalifitseeruv portfelliettevõtja” –

ettevõtja,

i) kes kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi poolt investeeringu tegemise ajal ei oma luba kaubelda reguleeritud turul ega mitmepoolses kauplemissüsteemis, nagu määratletud direktiivi 2004/39/EÜ artikli 4 lõike 1 punktides 14 ja 15,

▼M1

ii) kelle peaeesmärk on põhikirja või muude tingimuste või põhikirjajärgsete dokumentide kohaselt mõõdetava positiivse sotsiaalse mõju saavutamine, mille käigus ettevõtja

 pakub teenuseid või tooteid, mis annavad sotsiaalset kasu;

 kasutab toodete valmistamise või teenuste osutamise viisi, mis kajastab tema sotsiaalset eesmärki, või

 toetab rahaliselt üksnes kahes esimeses taandes määratletud sotsiaalettevõtteid;

▼B

iii) kes kasutab kasumit eeskätt peamise sotsiaalse eesmärgi saavutamiseks oma põhikirja või muude tingimuste või põhikirjajärgsete dokumentide ning. eelnevalt kindlaks määratud menetluste ja eeskirjade kohaselt, mis määravad kindlaks asjaolud, mil kasumit jaotatakse osanikele, aktsionäridele või omanikele tagamaks, et kasumi jaotamine ei takista peamise eesmärgi saavutamist, ning

iv) keda valitsetakse vastutustundlikult ja läbipaistvalt eelkõige seoses töötajate, klientide ja sidusrühmadega, keda tema äritegevus mõjutab;

v) kes on asutatud liikmesriigi territooriumil või kolmandas riigis, tingimusel et see kolmas riik:

 ei ole rahapesuvastase ja terrorismi rahastamise tõkestamise töökonna poolt lisatud koostööd mittetegevate riikide ja territooriumide loetellu;

 on sõlminud kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja päritoluliikmesriigiga ja kõikide teiste liikmesriikidega, kus kavatsetakse kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi osakuid või aktsiaid turustada, kokkuleppe, millega tagatakse, et kolmas riik järgib täielikult OECD tulu- ja kapitalimaksu näidiskonventsiooni artiklis 26 sätestatud norme, sealhulgas mis tahes mitmepoolseid maksustamisalaseid lepinguid, ja tagab maksustamisalase teabe tõhusa vahetamise;

e)

„kvalifitseeruvad investeeringud” –

üks järgmistest instrumentidest:

i) omakapitaliinstrument või kvaasiomakapitali instrument, mille on emiteerinud

 kvalifitseeruv portfelliettevõtja ning mille on kvalifitseeruv sotsiaalettevõtlusfond omandanud otse kvalifitseeruvalt portfelliettevõtjalt,

 kvalifitseeruv portfelliettevõtja kvalifitseeruva portfelliettevõtja emiteeritud kapitaliväärtpaberi vastu või

 ettevõtja, kes on kvalifitseeruva portfelliettevõtja enamusosalusega tütarettevõtja ning mille on omandanud kvalifitseeruv sotsiaalettevõtlusfond kvalifitseeruva portfelliettevõtja emiteeritud omakapitaliinstrumendi vastu;

ii) väärtpaberistatud ja väärtpaberistamata võlainstrumendid, mille on emiteerinud kvalifitseeruv portfelliettevõtja;

iii) ühe või mitme muu kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi aktsiad või osakud, tingimusel et kõnealused kvalifitseeruvad sotsiaalettevõtlusfondid ei ole ise investeerinud rohkem kui 10 % oma kapitali sissemaksete ja sissenõudmata märgitud kapitali kogusummast kvalifitseeruvatesse sotsiaalettevõtlusfondidesse;

iv) kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi poolt kvalifitseeruvale portfelliettevõtjale antud tagatisega või tagatiseta laenud;

v) muud liiki osalus kvalifitseeruvas portfelliettevõtjas;

f)

„asjakohased kulud” – kõik tasud ja kulud, mis on otseselt või kaudselt investorite kanda ja milles on kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja ja investorite vahel kokku lepitud;

g)

„omakapital” – omandiosalus ettevõtjas, väljendatuna kvalifitseeruva portfelliettevõtja investoritele väljastatud osakutes või muus kapitaliosaluse vormis;

h)

„kvaasiomakapital” – mis tahes liiki finantsinstrumendid, milles on ühendatud omakapital ja võlg, mille puhul on instrumendilt saadav kasum seotud kvalifitseeruva portfelliettevõtja kasumi või kahjumiga ning mille puhul ei ole tagasimaksmine kohustuste täitmata jätmise korral täielikult tagatud;

i)

„turustamine” – kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja algatusel või nimel sellise kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi osakute või aktsiate otsene või kaudne pakkumine või emissioon, mida ta valitseb investoritele või koos investoritega, kes asuvad liidus või kelle registrijärgne asukoht on liidus;

j)

„märgitud kapital” – kohustuse võtmine, mille alusel peab investor omandama kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi osaluse või tegema sellise fondi kapitali sissemakseid kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi tingimustes või põhikirjas sätestatud aja jooksul;

▼M1

k)

„päritoluliikmesriik” – liikmesriik, kus on kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja registrijärgne asukoht;

▼B

l)

„vastuvõttev liikmesriik” – muu liikmesriik kui päritoluliikmesriik, kus kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja turustab kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide osakuid või aktsiaid vastavalt käesolevale määrusele;

▼M1

m)

„pädev asutus” –

i) käesoleva määruse artikli 2 lõikes 1 osutatud fondivalitsejate puhul direktiivi 2011/61/EL artikli 3 lõike 3 punktis a osutatud pädev asutus;

ii) käesoleva määruse artikli 2 lõikes 2 osutatud fondivalitsejate puhul direktiivi 2011/61/EL artikli 7 lõikes 1 osutatud pädev asutus;

iii) kvalifitseeruvate riskikapitalifondide puhul selle liikmesriigi pädev asutus, kus kvalifitseeruv riskikapitalifond on moodustatud või asutatud;

▼M1

n)

„vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus” – niisuguse muu liikmesriigi kui päritoluliikmesriigi asutus, kus kvalifitseeruva riskikapitalifondi osakuid või aktsiaid turustatakse.

▼B

Esimese lõigu punkti c puhul registreeritakse kooskõlas artikliga 15 kvalifitseeruv sotsiaalettevõtlusfond ise kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitsejana, kui sotsiaalettevõtlusfondi õiguslik vorm võimaldab sisemist valitsemist ning kui selle juhtorgan ei nimeta välist fondivalitsejat. Kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi sisese valitsejana registreeritud kvalifitseeruvat sotsiaalettevõtlusfondi ei tohi registreerida teiste ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjate kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi välise valitsejana.

2.  Komisjonile antakse õigus võtta vastavalt artiklile 26 vastu delegeeritud õigusakte, milles täpsustatakse teenuste või toodete liigid ning teenuste või toodete tootmisviisid, mis kajastavad käesoleva artikli lõike 1 punkti d alapunktis ii osutatud sotsiaalset eesmärki, võttes arvesse erinevat liiki kvalifitseeruvaid portfelliettevõtjaid ja tingimusi, mille puhul võib kasumi omanike ja investorite vahel jagada.II

PEATÜKK

NIMETUSE „EuSEF” KASUTAMISE TINGIMUSED

Artikkel 4

Kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitsejal, kes täidab käesolevas peatükis sätestatud nõudeid, on õigus kasutada kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide osakute või aktsiate turustamisel kogu liidus nimetust „EuSEF”.

Artikkel 5

1.  Kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja tagab, et kvalifitseeruvate investeeringute kõrval muud vara soetades ei kasutata kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi kapitali sissemaksete ja sissenõudmata märgitud kapitali kogusummast rohkem kui 30 % sellise vara soetamiseks. 30 % künnis arvutatakse investeeritava summa alusel pärast kõikide asjakohaste kulude mahaarvamist. Künnise arvutamisel ei võeta arvesse raha ja raha ekvivalente, sest raha ja raha ekvivalente ei käsitata investeeringutena.

2.  Kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja ei või kasutada kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi tasandil ühtegi meetodit, millega suureneks fondi riskipositsioon üle fondi märgitud kapitali taseme, kas raha või väärtpaberite laenamise, tuletisinstrumendi positsioonide kaudu või mis tahes muul viisil.

3.  Kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja võib võtta laenu ja emiteerida võlakohustusi või anda tagatisi kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi tasandil üksnes tingimusel, et sellised laenud, võlakohustused ja tagatised on kaetud sissenõudmata kohustustega.

Artikkel 6

1.  Kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide valitsejad turustavad kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide osakuid või aktsiaid üksnes investoritele, kes on kutselised kliendid vastavalt direktiivi 2004/39/EÜ II lisa I jaole või keda võib taotluse korral kutseliste klientidena käsitada vastavalt direktiivi 2004/39/EÜ II lisa II jaole, või muudele investoritele, kes:

a) võtavad kohustuse investeerida vähemalt 100 000 eurot ning

b) kinnitavad kirjalikult investeerimise kohustuse võtmiseks sõlmitavast lepingust eraldi dokumendis, et nad on teadlikud kavandatud siduva kohustusega seonduvatest riskidest.

2.  Lõiget 1 ei kohaldata investeeringute suhtes, mille teevad kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja juhid, direktorid või valitsemises osalevad töötajad kvalifitseeruvasse sotsiaalettevõtlusfondi, mida nad valitsevad.

Artikkel 7

Kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitsejad peavad enda valitsetavate kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondidega seoses

a) tegutsema äris ausalt, õiglaselt ning piisava vilumuse, ettevaatuse ja hoolsusega;

b) kohaldama asjakohaseid põhimõtteid ja menetlusi, et hoida ära kuritarvitusi, mille puhul on piisavalt alust arvata, et need võivad mõjutada investorite ja kvalifitseeruvate portfelliettevõtjate huve;

c) tegutsema nende kvalifitseeritud portfelliettevõtjate positiivse sotsiaalse mõju edendamiseks, millesse nad on investeerinud, ja enda valitsetavate kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide ning nende investorite ning turu terviklikkuse parimates huvides;

d) olema väga hoolsad, kui nad valivad, millistesse kvalifitseeruvatesse portfelliettevõtjatesse investeeringuid teevad, ning nende investeeringute ja portfelliettevõtjate positiivse sotsiaalse mõju pideval jälgimisel;

e) omama piisavaid teadmisi ja saama aru kvalifitseeruvatest portfelliettevõtjatest, millesse nad investeerivad;

f) kohtlema investoreid õiglaselt;

g) tagama, et investoreid koheldakse võrdselt, välja arvatud juhul, kui eeliskohtlemine on ette nähtud kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi tingimustes või põhikirjas.

Artikkel 8

1.  Kui kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja delegeerib ülesandeid kolmandatele isikutele, ei mõjuta see fondivalitseja vastutust kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi ja selle investorite ees. Fondivalitseja ei tohi oma ülesandeid delegeerida sellisel määral, et teda ei saa enam tegelikult käsitada kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitsejana, ega sellisel määral, et ta ise muutub fiktiivseks äriühinguks.

2.  Mis tahes ülesannete delegeerimine lõike 1 alusel ei tohi vähendada kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja järelevalve tõhusust ning eelkõige ei tohi see takistada fondivalitseja tegutsemist või kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitsemist selle investorite parimates huvides.

Artikkel 9

1.  Kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide valitsejad teevad kindlaks huvide konfliktid ja väldivad neid (ning juhul kui neid ei ole võimalik vältida, siis juhivad ja jälgivad neid) ning avalikustavad need kohe kooskõlas lõikega 4, et vältida olukorda, kus need kahjustaksid kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide ning nende investorite huve, ning et tagada nende valitsetavate kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide õiglane kohtlemine.

2.  Kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide valitsejad teevad kindlaks eelkõige need huvide konfliktid, mis võivad tekkida

a) kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja, fondivalitseja äritegevust tegelikult juhtivate isikute, seda fondivalitsejat otse või kaudselt kontrollivate või fondivalitseja poolt kontrollitavate töötajate või isikute ning kõnealuse fondivalitseja poolt valitsetava kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi või selle investorite vahel;

b) kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi või selle investorite ning mõne teise kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi, mida valitseb sama fondivalitseja, või selle teise sotsiaalettevõtlusfondi investorite vahel;

c) kvalifitseeruv sotsiaalettevõtlusfond või selle investorite ning ühiseks investeeringuks loodud ettevõtja või eurofondi, mida valitseb sama kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja, või nende investorite vahel.

3.  Kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide valitsejad tagavad tõhusa organisatsioonilise ja halduskorra ja rakendavad seda, et täita lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuded.

4.  Vastavalt lõikes 1 osutatule avalikustatakse huvide konflikt juhul, kui kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja kehtestatud organisatsiooniline kord huvide konflikti tuvastamiseks, ärahoidmiseks, juhtimiseks ja jälgimiseks ei ole küllaldane, et piisava kindlusega tagada investorite huvide kahjustamise ohu vältimine. Kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide valitsejad avalikustavad investoritele enne nende nimel äritegevuse alustamist selgesõnaliselt huvide konflikti üldise laadi või allika.

5.  Komisjonile antakse õigus võtta vastavalt artiklile 26 vastu delegeeritud õigusakte, millega täpsustatakse järgmist:

a) käesoleva artikli lõikes 2 osutatud huvide konflikti liigid;

b) meetmed, mida kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitsejad peavad võtma seoses struktuuri ning organisatsiooniliste ja haldusprotseduuridega, et tuvastada, ära hoida, juhtida, jälgida ja avalikustada huvide konflikte.

Artikkel 10

1.  Kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitsejad rakendavad iga nende valitsetava kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi suhtes protseduure, et mõõta seda, millises ulatuses kvalifitseeruvad portfelliettevõtjad, millesse kvalifitseeruv sotsiaalettevõtlusfond on investeeringuid teinud, saavutavad positiivse sotsiaalse mõju, milleks nad on kohustunud. Fondivalitsejad tagavad, et protseduurid on selged ja läbipaistvad ning hõlmavad näitajaid, mis võivad kvalifitseeruvate portfelliettevõtjate sotsiaalsest eesmärgist ja laadist sõltuvalt hõlmata ühte või mitut järgmist valdkonda:

a) tööhõive ja tööturud;

b) töö kvaliteediga seonduvad standardid ja õigused;

c) teatavate rühmade sotsiaalne kaasamine ja kaitse;

d) võrdne kohtlemine, võrdsed võimalused ja mittediskrimineerimine;

e) rahvatervis ja ohutus;

f) juurdepääs ja mõju sotsiaalkaitse-, tervishoiu- ja haridussüsteemidele.

2.  Komisjonile antakse õigus võtta vastavalt artiklile 26 vastu delegeeritud õigusakte, milles täpsustatakse käesoleva artikli lõikes 1 osutatud protseduuride üksikasjad seoses eri kvalifitseeruvate portfelliettevõtjatega.

Artikkel 11

1.  Kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide valitsejatel peab alati olema piisavalt omavahendeid ning nad peavad alati kasutama piisavaid ja asjakohaseid tehnilisi ja inimressursse kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide nõuetekohaseks valitsemiseks.

▼M1

2.  Nii sisemiselt valitsetavate kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide algkapital kui ka kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide väliste valitsejate algkapital peab olema 50 000 eurot.

▼M1

3.  Omavahendid peavad moodustama alati vähemalt ühe kaheksandiku fondivalitseja eelneva aasta üldpüsikuludest. Päritoluliikmesriigi pädev asutus võib seda nõuet kohandada juhul, kui fondivalitseja äritegevuses on eelneva aastaga võrreldes toimunud oluline muutus. Kui kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja äritegevus ei ole veel kestnud terve aasta, on nõude suurus üks kaheksandik tema äriplaani kohaselt oodatavatest üldpüsikuludest, välja arvatud juhul, kui päritoluliikmesriigi pädev asutus nõuab äriplaani kohandamist.

4.  Kui fondivalitseja valitsetavate kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide väärtus ületab 250 000 000 eurot, peab fondivalitseja suurendama omavahendite summat. Kõnealune täiendav summa peab võrduma 0,02 protsendiga summast, mille võrra kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide koguväärtus ületab 250 000 000 eurot.

5.  Päritoluliikmesriigi pädev asutus võib kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja vabastada kuni 50 % ulatuses lõikes 4 osutatud omavahendite suurendamise nõudest, kui fondivalitsejal on kõnealusele summale sellise krediidiasutuse või kindlustusandja tagatis, kelle registrijärgne asukoht on liikmesriigis või kolmandas riigis, kus tema suhtes kohaldatakse usaldatavusnõudeid, mida päritoluliikmesriigi pädev asutus peab samaväärseks liidu õiguses sätestatutega.

6.  Omavahendid tuleb investeerida likviidsetesse varadesse või lühikese aja jooksul kergesti rahaks konverteeritavatesse varadesse ning need ei tohi sisaldada spekulatiivseid positsioone.

▼B

Artikkel 12

1.  Vara väärtuse hindamise eeskirjad on sätestatud kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi tingimustes või põhikirjas ning need peavad tagama usaldusväärse ja läbipaistva hindamise korra.

2.  Kasutatav hindamise kord tagab, et vara hinnatakse nõuetekohaselt ning vara väärtus arvutatakse vähemalt üks kord aastas.

3.  Selleks et tagada kvalifitseeruvate portfelliettevõtjate hindamise järjepidevus, koostab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve suunised, millega kehtestatakse sellistesse ettevõtjatesse tehtavate investeeringute üldised põhimõtted, võttes arvesse nende investeeringute peamist eesmärki, mis on mõõdetava positiivse sotsiaalse mõju saavutamine ja kasumi kasutamine eelkõige sellise mõju saavutamiseks.

Artikkel 13

1.  Kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja teeb päritoluliikmesriigi pädevale asutusele kättesaadavaks aastaaruande iga nende valitsetava kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi kohta hiljemalt kuus kuud pärast majandusaasta lõppu. Aruandes kirjeldatakse kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi portfelli struktuuri ja möödunud aasta tegevust. Aruandes avalikustatakse kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi tegutsemisaja lõpuks teenitud kasum ning asjakohasel juhul selle tegutsemisaja jooksul jaotatud kasum. See sisaldab kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi auditeeritud raamatupidamise aastaaruannet. Aastaaruanne koostatakse vastavalt kehtivatele aruandlusstandarditele ning kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja ja investorite vahel kokku lepitud tingimustele. Kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja esitab aruande investoritele nende taotlusel. Kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitsejad ja investorid võivad omavahel kokku leppida teabe täiendavas üksteisele avalikustamises.

2.  Aastaaruanne sisaldab vähemalt järgmist:

a) asjakohased üksikasjad investeerimispoliitikaga saavutatud üldiste sotsiaalsete tulemuste ning tulemuste mõõtmiseks kasutatud meetodite kohta;

b) teade iga aset leidnud investeeringust väljumise kohta seoses kvalifitseeruvate portfelliettevõtjatega;

c) kirjeldus selle kohta, kas artikli 14 lõike 1 punktis f osutatud kriteeriumide alusel toimus muid investeeringutest väljumisi seoses kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi muu varaga, mis ei ole investeeritud kvalifitseeruvatesse portfelliettevõtjatesse;

d) nende tegevuste kokkuvõte, mida kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja tegi seoses kvalifitseeruvate portfelliettevõtjatega, nagu on osutatud artikli 14 lõike 1 punktis l;

▼M1

e) teave muude investeeringute kui artikli 5 lõikes 1 osutatud kvalifitseeruvate investeeringute laadi, väärtuse ja eesmärgi kohta;

▼M1

f) kirjeldus selle kohta, kuidas kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide investeerimispoliitikas võetakse arvesse keskkonna ja kliimaga seotud riske.

▼B

3.  Kvalifitseeruvat sotsiaalettevõtlusfondi auditeeritakse vähemalt üks kord aastas. Audit kinnitab, et raha ja vara hoitakse kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi nimel ning et kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja on sisse seadnud asjakohase raamatupidamise ja kontrollimehhanismi ning rakendab neid mis tahes volituste kasutamise suhtes ja kontrolli teostamiseks kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi raha ja vara ning selle investorite üle.

4.  Kui kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide valitsejal on kohustus avalikustada kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi majandusaasta aruanne vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 2004. aasta direktiivi 2004/109/EÜ (läbipaistvuse nõuete ühtlustamise kohta teabele, mis kuulub avaldamisele emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul kauplemisele) ( 1 ) artiklile 4, võidakse käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 osutatud teave esitada eraldi või majandusaasta aruande täiendava osana.

▼M1

5.  Päritoluliikmesriigi pädev asutus teeb kogu käesoleva artikli alusel kogutud teabe õigeaegselt kättesaadavaks iga asjaomase kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi pädevale asutusele, iga asjaomase vastuvõtva liikmesriigi pädevale asutusele ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele artiklis 23 osutatud menetluse kohaselt.

▼B

Artikkel 14

1.  Seoses tema valitsetava kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondiga teavitab kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja oma investoreid enne viimaste tehtavat investeerimisotsust selgel ja arusaadaval viisil vähemalt järgmistest asjaoludest:

a) kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja ja kõigi teiste selliste teenuseosutajate andmed, kellel on temaga lepinguline suhe seoses asjaomase fondi valitsemisega, ning tema ülesannete kirjeldus;

▼M1

b) asjaomase fondivalitseja käsutuses olevate omavahendite summa tehniliste ja inimressursside piisavuse tagamiseks, mis on vajalik tema kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide nõuetekohaseks valitsemiseks;

▼B

c) kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi investeerimisstrateegia ja -eesmärkide kirjeldus, märkides muu hulgas ära:

i) nende kvalifitseeruvate portfelliettevõtjate liigid, millesse ta kavatseb investeerida;

ii) muud kvalifitseeruvad sotsiaalettevõtlusfondid, millesse ta kavatseb investeerida;

iii) nende kvalifitseeruvate portfelliettevõtjate liigid, millesse mõni muu alapunktis ii osutatud kvalifitseeruv sotsiaalettevõtlusfond kavatseb investeerida;

iv) mittekvalifitseeruvad investeeringud, mida ta kavatseb teha;

v) tehnikad, mida ta kavatseb kasutada, ning

vi) kõik kohaldatavad investeerimispiirangud;

d) kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi investeerimispoliitika eesmärgiks olev positiivne sotsiaalne mõju, sealhulgas vajaduse korral selliste tulemuste prognoos mõistlikkuse piires ning teave varasema tulemuslikkuse kohta selles valdkonnas;

e) sotsiaalse mõju mõõtmiseks kasutatav metoodika;

f) muu vara kui kvalifitseeruvate portfelliettevõtjate kirjeldus ning protsess ja kriteeriumid sellise vara valimiseks, kui tegemist ei ole raha või raha ekvivalendiga;

g) kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi riskiprofiili ning sellise vara seotud riskide kirjeldus, millesse fond võib investeerida, või investeerimistehnikad, mida võidakse kasutada;

h) kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi väärtuse hindamise korra ja vara väärtuse hindamismetoodika kirjeldus, sealhulgas kvalifitseeruvate portfelliettevõtjate vara väärtuse määramisel kasutatavad meetodid;

i) kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja tasu arvutamise kirjeldus;

j) kõigi asjakohaste kulude kirjeldus ja nende maksimaalne summa;

k) olemasolu korral kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi varasemad finantstulemused;

l) ettevõtluse tugiteenused ja muud tugitegevused, mida kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja osutab või korraldab kolmandate isikute kaudu, et soodustada kvalifitseeruvast sotsiaalettevõtlusfondist investeeringuid saavate kvalifitseeruvate portfelliettevõtjate tegevuse arengut, laienemist või anda neile muud tuge teostatavateks tegevusteks, või kui selliseid teenuseid või tegevusi ei pakuta, siis selle asjaolu selgitus;

m) kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi investeerimisstrateegia või -poliitika või mõlema muutmise korra kirjeldus.

2.  Kogu lõikes 1 osutatud teave peab olema õige, selge ja mitteeksitav. Seda ajakohastatakse ja vaadatakse vajaduse korral korrapäraselt läbi.

3.  Kui kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitsejal on kohustus avaldada prospekt vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiivile 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele pakkumisel või kauplemisele lubamisel avaldatava prospekti kohta ( 2 ) või kvalifitseeruvat sotsiaalettevõtlusfondi käsitlevale riigisisesele õigusele, siis võidakse käesoleva artikli lõikes 1 osutatud teave esitada eraldi või prospekti osana.

4.  Komisjonile antakse õigus võtta vastavalt artiklile 26 vastu delegeeritud õigusakte, millega täpsustatakse järgmist:

a) käesoleva artikli lõike 1 punktides c–f ja punktis l osutatud teabe sisu;

b) kuidas käesoleva artikli lõike 1 punktides c–f ja punktis l osutatud teavet saab esitada ühtsel kujul, et tagada võimalikult suur võrreldavus.III

PEATÜKK

JÄRELEVALVE JA HALDUSKOOSTÖÖ

Artikkel 15

1.  Kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitsejad, kes soovivad turustada oma kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi osakuid või aktsiaid nimetuse „EuSEF” all, teavitavad päritoluliikmesriigi pädevat asutust oma kavatsusest ning esitavad järgmise teabe:

a) kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitsemisega seotud äritegevust tegelikult juhtivate isikute andmed;

b) nende kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide andmed, mille osakuid või aktsiaid turustatakse, ning nende investeerimisstrateegiad;

c) teave II peatüki nõuete täitmiseks kehtestatud korra kohta;

d) nende liikmesriikide loetelu, kus kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja kavatseb konkreetse kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi osakuid või aktsiaid turustada.

▼M1 —————

▼B

2.  Päritoluliikmesriigi pädev asutus registreerib kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja üksnes juhul, kui ta on veendunud järgmiste tingimuste täitmises:

a) kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitsemist tegelikult juhtivad isikud on piisavalt hea mainega ning kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja investeerimisstrateegiates piisavalt kogenud;

b) lõikes 1 osutatud nõutav teave on täielik;

c) lõike 1 punkti c kohaselt teavitatud kord kindlustab II peatüki nõuete täitmise.

▼M1 —————

▼B

3.  Käesoleva artikli alusel toimunud registreerimine kehtib kogu liidu territooriumil ja võimaldab kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide valitsejatel turustada kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi osakuid või aktsiaid nimetuse „EuSEF” all kogu liidus.

▼M1

4.  Päritoluliikmesriigi pädev asutus teatab lõikes 1 osutatud fondivalitsejale, kas ta on registreeritud kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitsejana, hiljemalt kaks kuud pärast seda, kui fondivalitseja on esitanud kogu nimetatud lõikes osutatud teabe.

5.  Käesoleva artikli kohane registreerimine on kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide valitsemisega seoses registreerimine direktiivi 2011/61/EL artikli 3 lõike 3 tähenduses.

6.  Käesolevas artiklis osutatud kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja teatab käesoleva artikli kohaselt päritoluliikmesriigi pädevale asutusele esmase registreerimise tingimuste olulised muudatused, tehes seda enne niisuguste muudatuste elluviimist.

Kui päritoluliikmesriigi pädev asutus otsustab kehtestada piiranguid või esimeses lõigus osutatud muudatused tagasi lükata, teavitab ta sellest kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitsejat ühe kuu jooksul pärast kõnealuste muudatuste kohta teate saamist. Pädev asutus võib seda tähtaega kuni ühe kuu võrra pikendada, kui ta peab seda juhtumi konkreetseid asjaolusid arvestades vajalikuks, olles eelnevalt kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitsejat sellest teavitanud. Kui asjaomane pädev asutus ei esita muudatustele nende hindamise tähtaja jooksul vastuväiteid, võidakse muudatused ellu viia.

7.  Et tagada käesoleva artikli ühetaoline kohaldamine, võib Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve töötada välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, et veelgi täpsustada teavet, mis tuleb esitada pädevatele asutustele seoses lõikes 1 sätestatud registreerimise taotlusega, ning et veelgi täpsustada lõikes 2 sätestatud tingimusi.

Komisjonile antakse õigus täiendada käesolevat määrust, võttes vastu käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artiklitega 10–14.

8.  Selleks et tagada käesoleva artikli ühetaoline kohaldamine, võib Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve töötada välja rakenduslike tehniliste standardite eelnõu seoses lõikes 1 sätestatud registreerimise taotlusega ja lõikes 2 sätestatud tingimustega pädevatele asutustele teabe esitamise standardvormide, -mallide ja -menetluste kohta.

Komisjonile antakse õigus võtta vastu käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud rakenduslikud tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artikliga 15.

9.  Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve korraldab kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artikliga 30 võrdleva analüüsi, et suurendada käesoleva määruse kohaselt pädevate asutuste tehtavate registreerimistoimingute sidusust.

Artikkel 15a

1.  Direktiivi 2011/61/EL artikli 6 kohaselt tegevusloa saanud ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjate fondivalitsejad esitavad taotluse niisuguste kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide registreerimiseks, mille jaoks nad kavatsevad kasutada nimetust „EuSEF”.

2.  Lõikes 1 osutatud registreerimistaotlus esitatakse kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi pädevale asutusele ja see sisaldab järgmist:

a) kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi tingimused või põhikiri;

b) depositooriumi andmed;

c) artikli 15 lõikes 1 osutatud teave;

d) nende liikmesriikide loetelu, kus lõikes 1 osutatud fondivalitsejad on moodustanud või asutanud või kavatsevad moodustada või asutada kvalifitseeruvaid sotsiaalettevõtlusfonde.

Esimese lõigu punkti c kohaldamiseks osutab teave selle kohta, kuidas täidetakse käesoleva määruse II peatüki nõudeid, korrale, mis on kehtestatud artiklite 5, 6 ja 10, artikli 13 lõike 2 ning artikli 14 lõike 1 punktide d, e ja f nõuete täitmiseks.

3.  Kui kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi pädev asutus ja päritoluliikmesriigi pädev asutus on erinevad, palub kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi pädev asutus päritoluliikmesriigi pädevalt asutuselt teavet selle kohta, kas kvalifitseeruv sotsiaalettevõtlusfond on hõlmatud fondivalitseja tegevusloaga, mille kohaselt on tal õigus valitseda alternatiivseid investeerimisfonde, ning kas on täidetud artikli 15 lõike 2 punktis a sätestatud tingimused.

Kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi pädev asutus võib samuti paluda päritoluliikmesriigi pädevalt asutuselt lõikes 2 osutatud dokumentide kohta selgitusi ja teavet.

Päritoluliikmesriigi pädev asutus annab vastuse ühe kuu jooksul alates kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi pädeva asutuse esitatud taotluse kättesaamise kuupäevast.

4.  Lõikes 1 osutatud fondivalitsejad ei pea esitama teavet ega dokumente, mille nad on juba esitanud direktiivi 2011/61/EL alusel.

5.  Kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi pädev asutus registreerib pärast lõike 2 kohaselt saadud dokumentide hindamist ja lõikes 3 osutatud selgituste ja teabe saamist iga fondi kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondina, kui nimetatud fondi valitseja täidab artikli 15 lõikes 2 sätestatud tingimusi.

6.  Kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi pädev asutus teatab lõikes 1 osutatud fondivalitsejale, kas fond on registreeritud kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondina, hiljemalt kaks kuud pärast seda, kui kõnealune fondivalitseja on esitanud kogu lõikes 2 osutatud teabe.

7.  Käesoleva artikli kohane registreerimine kehtib kogu liidu territooriumil ja võimaldab liidu piires turustada nende fondide osakuid või aktsiaid nimetuse „EuSEF” all.

8.  Et tagada käesoleva artikli ühetaoline kohaldamine, võib Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve töötada välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, et veelgi täpsustada teavet, mis tuleb esitada pädevatele asutustele lõike 2 kohaselt.

Komisjonile antakse õigus täiendada käesolevat määrust, võttes vastu käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artiklitega 10–14.

9.  Selleks et tagada käesoleva artikli ühetaoline kohaldamine, võib Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve töötada välja rakenduslike tehniliste standardite eelnõu lõike 2 kohaselt pädevatele asutustele teabe esitamise standardvormide, -mallide ja -menetluste kohta.

Komisjonile antakse õigus võtta vastu käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud rakenduslikud tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artikliga 15.

10.  Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve korraldab kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artikliga 30 võrdleva analüüsi, et suurendada käesoleva määruse kohaselt pädevate asutuste teostatavate registreerimistoimingute sidusust.

Artikkel 15b

Liikmesriigid tagavad, et iga artiklis 15 osutatud fondivalitseja või artiklis 15a osutatud fondi registreerimisest keeldumine on põhjendatud, et kõnealustes artiklites osutatud fondivalitsejatele on teatatud ning et otsuse saab edasi kaevata liikmesriigi kohtusse, haldusasutusele või mõnele muule asutusele. Edasikaebamise õigus kehtib ka registreerimise puhul, kui registreerimise kohta ei ole otsust tehtud kahe kuu jooksul pärast seda, kui nimetatud fondivalitseja on esitanud kogu nõutud teabe. Liikmesriigid võivad nõuda, et asjaomane fondivalitseja ammendaks enne eespool osutatud edasikaebamise õiguse kasutamist mis tahes siseriikliku õiguse kohaselt ette nähtud esialgsed halduslikud õiguskaitsevahendid.

▼B

Artikkel 16

Kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja teavitab selle päritoluliikmesriigi pädevat asutust, kus ta kavatseb turustada:

a) uue kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi osakuid või aktsiaid või

b) olemasoleva kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi osakuid või aktsiaid liikmesriigis, mida ei ole märgitud artikli 15 lõike 1 punktis d osutatud loetelus.

Artikkel 17

▼M1

1.  Päritoluliikmesriigi pädev asutus teavitab viivitamata vastuvõtvate liikmesriikide pädevaid asutusi ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvet igast kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja registreerimisest või registrist kustutamisest, igast kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi lisamisest või kustutamisest ning igast selliste liikmesriikide loetelus tehtavast lisamisest või kustutamisest, kus kvalifitseeruva riskikapitalifondi valitseja kavatseb kõnealuste fondide osakuid või aktsiaid turustada.

Esimese lõigu kohaldamisel teavitab artikli 15a kohaselt registreeritud kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi pädev asutus viivitamata päritoluliikmesriigi pädevat asutust, vastuvõtvate liikmesriikide pädevaid asutusi ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvet igast kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi registrisse lisamisest või registrist kustutamisest või igast nende liikmesriikide loetelus tehtavast lisamisest või kustutamisest, kus kõnealuse kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja kavatseb kõnealuse fondi osakuid või aktsiaid turustada.

2.  Vastuvõtvate liikmesriikide pädevad asutused ei kehtesta kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide valitsejatele mingeid nõudeid ega nõua haldusmenetluste järgimist seoses nende kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondi osakute või aktsiate turustamisega, samuti ei nõua nad enne turustamise alustamist selle heakskiitmist. Sellised nõuded või haldusmenetlused hõlmavad tasusid ja muid lõivusid.

▼B

3.  Selleks et tagada käesoleva artikli ühetaoline kohaldamine, töötab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve välja rakenduslike tehniliste standardite eelnõud, et määrata kindlaks käesoleva artikli kohase teavitamise vorm.

4.  Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve esitab kõnealused rakenduslike tehniliste standardite eelnõud komisjonile hiljemalt 16. veebruariks 2014.

5.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu lõikes 3 osutatud rakenduslikud tehnilised standardid vastavalt määruse (EL) nr 1095/2010 artiklis 15 sätestatud menetlusele.

▼M1

Artikkel 17a

1.  Artikli 15 lõike 9 ja artikli 15a lõike 10 kohaselt võrdleva analüüsi organiseerimiseks ja koostamiseks tagab päritoluliikmesriigi pädev asutus või erinevuse korral kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi pädev asutus, et lõplik teave, mille alusel artikli 15 lõigetes 1 ja 2 ning artikli 15a lõikes 2 sätestatud registreerimise taotlus rahuldati, tehakse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele kättesaadavaks õigeaegselt pärast registreerimist. See teave tehakse kättesaadavaks artiklis 23 osutatud menetluste kohaselt.

2.  Et tagada käesoleva artikli ühetaoline kohaldamine, võib Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve töötada välja regulatiivsed tehnilised standardid, et veelgi täpsustada teavet, mis tuleb teha Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele kättesaadavaks lõike 1 kohaselt.

Komisjonile antakse õigus täiendada käesolevat määrust, võttes vastu käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artiklitega 10–14.

3.  Selleks et tagada käesoleva artikli ühetaoline kohaldamine, töötab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve välja rakenduslike tehniliste standardite eelnõu lõike 1 kohaselt Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele kättesaadavaks tehtava teabe esitamise standardvormide, -mallide ja -menetluste kohta.

Komisjonile antakse õigus võtta vastu käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud rakenduslikud tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artikliga 15.

▼M1

Artikkel 18

1.  Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve peab keskandmebaasi, mis on interneti kaudu avalikult kättesaadav ning milles on loetletud kõik kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide valitsejad, kes kasutavad nimetust „EuSEF”, ning kvalifitseeruvad sotsiaalettevõtlusfondid, mille puhul nad seda nimetust kasutavad, samuti riigid, kus nende fondide osakuid või aktsiaid turustatakse.

2.  Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve esitab oma veebisaidil veebilingid asjakohasele teabele kolmandate riikide kohta, kes on täitnud artikli 3 lõike 1 esimese lõigu punkti d alapunkti v kohaselt kohaldatava nõude.

▼B

Artikkel 19

1.  Päritoluliikmesriigi pädev asutus teostab järelevalvet käesolevas määruses sätestatud nõuete täitmise üle.

▼M1

1a.  Artikli 2 lõikes 2 osutatud fondivalitseja puhul vastutab päritoluliikmesriigi pädev asutus järelevalve korraldamise eest fondivalitseja sisseseatud töökorralduse nõuetele vastavuse ja piisavuse üle, et nimetatud fondivalitseja oleks võimeline täitma kohustusi ja nõudeid, mis on seotud kõikide tema valitsetavate kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide moodustamise ja toimimisega.

1b.  Kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi puhul, mida valitseb artikli 2 lõikes 2 osutatud fondivalitseja, vastutab kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi pädev asutus järelevalve korraldamise eest selle üle, kas kvalifitseeruv sotsiaalettevõtlusfond vastab artiklites 5 ja 6 ning artikli 14 lõike 1 punktides c ja i sätestatud nõuetele. Kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi pädev asutus vastutab ka järelevalve korraldamise eest selle üle, kas fond täidab fondi tingimustes ja põhikirjas sätestatud kohustusi.

▼B

2.  Kui esinevad ilmselged ja tõendatavad asjaolud, mille tõttu vastuvõtva liikmesriigi pädeval asutusel on alust arvata, et kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja rikub tema territooriumil käesolevat määrust, teatab ta sellest kohe päritoluliikmesriigi pädevale asutusele. Päritoluliikmesriigi pädev asutus võtab asjakohased meetmed.

3.  Kui kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja jätkab tegutsemist viisil, millega ta ilmselgelt rikub käesolevat määrust päritoluliikmesriigi pädeva asutuse võetud meetmetest hoolimata või seetõttu, et päritoluliikmesriigi pädev asutus ei võta meetmeid mõistliku aja jooksul, võib vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus pärast päritoluliikmesriigi pädeva asutuse teavitamist võtta investorite kaitsmiseks kõik vajalikud meetmed, muu hulgas keelata kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitsejal oma kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide osakuid või aktsiaid vastuvõtva liikmesriigi territooriumil turustada.

Artikkel 20

Pädevatel asutustel on kooskõlas liikmesriigi õigusega kõik oma ülesannete täitmiseks vajalikud järelevalve- ja uurimisvolitused. Neil on eelkõige järgmised volitused:

a) nõuda juurdepääsu kõigile dokumentidele, olenemata nende vormist, ning saada nende dokumentide koopiad või teha nendest koopiaid;

b) nõuda kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitsejalt teabe viivitamata esitamist;

c) nõuda teavet igalt isikult, kes on seotud kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja tegevusega või kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondiga;

d) teha kohapealseid etteteatatud või etteteatamata kontrolle;

e) võtta asjakohaseid meetmeid tagamaks, et kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja täidab jätkuvalt käesolevat määrust;

f) anda korraldus, millega tagatakse, et kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja täidab käesolevat määrust ning hoidub kordamast käitumist, mis võib põhjustada käesoleva määruse nõuete rikkumist.

▼M1

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve organiseerib ja koostab kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artikliga 30 võrdleva analüüsi, et suurendada käesoleva määruse kohaselt pädevate asutuste täidetavate järelevalve- ja uurimisvolitustega seotud menetlustoimingute sidusust.

▼B

Artikkel 21

1.  Liikmesriigid sätestavad eeskirjad käesoleva määruse rikkumise eest kohaldatavate halduskaristuste ja muude meetmete kohta ning võtavad nende rakendamise tagamiseks kõik vajalikud meetmed. Sätestatavad halduskaristused ja muud meetmed peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

2.  Hiljemalt ►M1  2. märtsiks 2020 ◄ teavitavad liikmesriigid komisjoni ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvet lõikes 1 osutatud eeskirjadest. Nad teavitavad komisjoni ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvet viivitamata eeskirjade mis tahes hilisematest muudatustest.

▼M1

3.  Artikli 2 lõikes 1 osutatud fondivalitsejad peavad igal ajal järgima käesolevat määrust ja vastutavad ühtlasi käesoleva määruse igasuguse rikkumise eest, sealhulgas sellest tuleneva kahju eest.

Artikli 2 lõikes 2 osutatud fondivalitsejad peavad igal ajal täitma direktiivi 2011/61/EL nõudeid. Nimetatud fondivalitsejad vastutavad käesoleva määruse nõuete täitmise tagamise eest ja on vastutavad kooskõlas direktiiviga 2011/61/EL. Nimetatud fondivalitsejad vastutavad ka kahju eest, mis tuleneb käesoleva määruse rikkumisest.

▼B

Artikkel 22

▼M1

1.  Proportsionaalsuse põhimõtet järgides võtab pädev asutus kohaldataval juhul lõikes 2 osutatud asjakohaseid meetmeid, kui fondivalitseja või kvalifitseeruv sotsiaalettevõtlusfond:

▼B

a) ei täida portfelli struktuurile kohaldatavaid nõudeid, rikkudes artiklit 5;

b) turustab kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi osakuid või aktsiaid mitteaktsepteeritavatele investoritele, rikkudes artiklit 6;

▼M1

c) kasutab nimetust „EuSEF”, kuid ei ole registreeritud vastavalt artiklile 15, või kui kvalifitseeruv sotsiaalettevõtlusfond ei ole registreeritud vastavalt artiklile 15a;

▼B

d) kasutab nimetust „EuSEF” selliste fondide osakute või aktsiate turustamiseks, mis ei ole moodustatud või asutatud artikli 3 lõike 1 punkti b alapunkti iii kohaselt;

▼M1

e) on registreeritud valeandmeid esitades või muul ebaausal viisil, rikkudes artiklit 15 või artiklit 15a;

▼B

f) ei tegutse äris ausalt, õiglaselt ning piisava vilumuse, ettevaatuse või hoolsusega, rikkudes artikli 7 punkti a;

g) ei kohalda asjakohaseid põhimõtteid ja menetlusi, et hoida ära kuritarvitusi, rikkudes artikli 7 punkti b;

h) jätab korduvalt täitmata aastaaruande esitamise nõuded, mis on sätestatud artiklis 13;

i) jätab korduvalt täitmata investorite teavitamise nõude, mis on sätestatud artiklis 14.

▼M1

2.  Lõikes 1 osutatud juhtudel teeb pädev asutus olenevalt asjaoludest järgmist:

a) võtab meetmeid tagamaks, et asjaomase kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja järgib kohaldataval juhul artikleid 5 ja 6, artikli 7 punkte a ja b ning artikleid 13–15a;

b) keelab asjaomasel kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitsejal nimetuse „EuSEF” kasutamise ja kustutab nimetatud fondivalitseja või asjaomase kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi registrist.

3.  Lõikes 1 osutatud pädev asutus teavitab kooskõlas artikli 15 lõike 1 punktiga d mis tahes muud pädevat asutust ja vastuvõtvate liikmesriikide pädevaid asutusi ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvet viivitamata kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja või kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi registrist kustutamisest.

4.  Õigus turustada liidus ühe või mitme kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi osakuid või aktsiaid nimetuse „EuSEF” all lõpeb kohe pädeva asutuse sellise otsuse tegemise kuupäeval, millele on osutatud lõike 2 punktis b.

▼M1

5.  Päritolu- või kohaldataval juhul vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused teavitavad Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvet viivitamata, kui neil on selge ja tõendatav alus arvata, et kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja on pannud toime rikkumise, millele on osutatud lõike 1 punktides a–i.

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve võib esitada proportsionaalsuse põhimõtet järgides määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 17 kohaselt asjaomastele pädevatele asutustele soovitusi käesoleva artikli lõikes 2 osutatud meetmete võtmiseks või selliste meetmete võtmisest hoidumiseks.

Artikkel 22a

Direktiiviga 2011/61/EL pädevatele asutustele antud volitusi, sealhulgas karistustega seotud volitusi kohaldatakse ka käesoleva määruse artikli 2 lõikes 2 osutatud fondivalitsejate suhtes.

▼B

Artikkel 23

1.  Pädevad asutused ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve teevad käesoleva määruse kohaste ülesannete täitmisel koostööd vastavalt määrusele (EL) nr 1095/2010.

2.  Pädevad asutused ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve vahetavad teavet ja dokumente, mis on vajalikud nende käesoleva määruse kohaste ülesannete täitmiseks vastavalt määrusele (EL) nr 1095/2010, eelkõige käesoleva määruse rikkumise kindlakstegemiseks ja heastamiseks.

Artikkel 24

1.  Kõigil pädevates asutustes või Euroopa Väärtpaberiturujärelevalves töötanud või töötavatel isikutel, samuti pädevate asutuste või Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve volitatud audiitoritel ning ekspertidel on ametisaladuse hoidmise kohustus. Ilma et see piiraks kriminaalmenetlust ja käesoleva määruse kohaseid menetlusi, ei tohi konfidentsiaalset teavet, mida need isikud on saanud oma ametikohustuste täitmisel, teha teatavaks ühelegi teisele isikule või asutusele, välja arvatud niisugusel kokkuvõtlikul või üldistatud kujul, kus kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitsejaid ja kvalifitseeruvaid sotsiaalettevõtlusfonde eraldi identifitseerida ei ole võimalik.

2.  Liikmesriikide pädevaid asutusi või Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvet ei takistata vahetamast teavet kooskõlas käesoleva määruse või muude liidu õigusaktidega, mis on kohaldatavad kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide valitsejate ja kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide suhtes.

3.  Kui pädevad asutused või Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve saavad konfidentsiaalset teavet vastavalt lõikele 2, siis võivad nad seda kasutada üksnes oma ülesannete täitmisel ning haldus- või kohtumenetlustes.

Artikkel 25

Juhul kui liikmesriikide pädevad asutused ei jõua kokkuleppele ühe pädeva asutuse hinnangu, tegevuse või tegevusetuse osas valdkondades, kus käesoleva määrusega nähakse ette rohkem kui ühe liikmesriigi pädevate asutuste koostöö või kooskõlastamine, võivad pädevad asutused pöörduda kõnealuses küsimuses Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve poole, kes võib tegutseda vastavalt talle määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 19 kohaselt antud volitustele, tingimusel et vaidlus ei ole seotud käesoleva määruse artikli 3 lõike 1 punkti b alapunktiga i või punkti d alapunktiga i.IV

PEATÜKK

ÜLEMINEKU- JA LÕPPSÄTTED

Artikkel 26

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 3 lõikes 2, artikli 9 lõikes 5, artikli 10 lõikes 2 ja artikli 14 lõikes 4 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile neljaks aastaks alates 15. maist 2013. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne nelja-aastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist uuendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab pikendamise suhtes vastuväite, tehes seda hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

3.  Euroopa Parlament või nõukogu võivad artikli 3 lõikes 2, artikli 9 lõikes 5, artikli 10 lõikes 2 ja artikli 14 lõikes 4 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

5.  Artikli 3 lõike 2, artikli 9 lõike 5, artikli 10 lõike 2 või artikli 14 lõike 4 alusel delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kolme kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kolme kuu võrra.

Artikkel 27

1.  Komisjon vaatab käesoleva määruse läbi kooskõlas lõikega 2. Läbivaatamine hõlmab üldist ülevaadet käesoleva määruse eeskirjade toimimise ning nende kohaldamisel saadud kogemuste kohta, kaasa arvatud:

a) mil määral on kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitsejad kasutanud eri liikmesriikides siseriiklikult või piiriüleselt nimetust „EuSEF”;

b) kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide tehtud investeeringute geograafiline ja valdkondlik jaotus;

c) artikli 14 kohaste teabenõuete asjakohasus, eriti see, kas need on piisavad, et võimaldada investoritel teha teadlik investeerimisotsus;

d) erinevate kvalifitseeruvate investeeringute kasutamine sotsiaalettevõtlusfondides ja viis, kuidas see on mõjutanud sotsiaalettevõtete arengut kogu liidus;

e) sotsiaalettevõtte Euroopa märgise kehtestamise asjakohasus;

f) kolmandas riigis moodustatud või asutatud sotsiaalettevõtlusfondide puhul nimetuse „EuSEF” kasutamise lubamise võimalikkus, võttes arvesse kogemusi niisuguse soovituse kohaldamisel, mille komisjon on esitanud meetmete kohta, mille eesmärk on julgustada kolmandaid riike kohaldama hea maksuhaldustava miinimumnõudeid;

g) kvalifitseeruvate portfelliettevõtjate kindlakstegemise kriteeriumide praktiline rakendamine, selle mõju sotsiaalettevõtete arengule kogu liidus ning nende positiivne sotsiaalne mõju;

h) nende menetluste analüüs, mida kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitsejad rakendavad artiklis 10 osutatud kvalifitseeruvate portfelliettevõtjate tekitatud positiivse sotsiaalse mõju hindamiseks, ning hinnang liidu tasandil ühtlustatud standardite kehtestamise teostatavuse kohta sotsiaalse mõju hindamiseks viisil, mis on kooskõlas liidu sotsiaalpoliitikaga;

i) võimalus laiendada sotsiaalettevõtlusfondide osakute või aktsiate turustamist jaeinvestoritele;

j) see, kas sotsiaalettevõtlusfondi lisamine direktiivi 2009/65/EÜ kohase kõlbliku vara hulka on asjakohane;

k) käesoleva määruse depositooriumit käsitlevate eeskirjadega täiendamise asjakohasus;

l) sotsiaalettevõtlusfondidele seatud võimalike maksutõkete uurimine ja selliste võimalike maksusoodustuste hindamine, mille eesmärk on ergutada sotsiaalettevõtlust liidus;

m) selliste tõkete hindamine, mis võisid takistada investeeringuid nimetust „EuSEF” kasutavatesse fondidesse, sealhulgas muu usaldatavusnõudeid käsitleva liidu õiguse mõju kohta institutsioonilistele investoritele.

2.  Lõikes 1 osutatud läbivaatamine toimub järgmiselt:

a) punktide a–e ning g–m puhul hiljemalt ►M1  2. märtsiks 2022 ◄ ning

b) punkti f puhul hiljemalt 22. juuliks 2015.

3.  Pärast lõikes 1 osutatud läbivaatamist ja pärast Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvega konsulteerimist esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, millele on vajaduse korral lisatud seadusandlik ettepanek.

▼M1

4.  Paralleelselt direktiivi 2011/61/EL artikli 69 kohase läbivaatamisega analüüsib komisjon eelkõige kõnealuse direktiivi artikli 3 lõike 2 punkti b kohaselt registreeritud fondivalitsejate osas järgmist:

a) kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide valitsemine ja õigusraamistikus muudatuste tegemise, sealhulgas fondivalitseja tegevusloa kasutuselevõtu asjakohasus ning

b) turustamise määratluse sobivus kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide puhul ning selle määratluse ja liikmesriikide eri tõlgenduste mõju kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide toimimisele ja elujõulisusele ning selliste fondide osakute või aktsiate piiriülesele turustamisele.

Komisjon esitab pärast kõnealust läbivaatamist Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, millele on asjakohasel juhul lisatud seadusandlik ettepanek.

▼B

Artikkel 28

1.  Komisjon alustab hiljemalt 22. juulil 2017. aastal käesoleva määruse ning ja nende valitsejate suhtes kehtivate muude eeskirjade, eelkõige direktiivis 2011/61/EL sätestatud eeskirjade vahelise koostoime läbivaatamist. Läbivaatamise käigus käsitletakse käesoleva määruse kohaldamisala. Komisjon kogub andmeid, et hinnata, kas kohaldamisala on vaja laiendada, et võimaldada fondivalitsejatel, kes valitsevad sotsiaalettevõtlusfonde, mille vara kogumaht ületab artikli 2 lõikes 1 sätestatud künnise, saada kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide valitsejaks kooskõlas käesoleva määrusega.

2.  Pärast lõikes 1 osutatud läbivaatamist ja pärast Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvega konsulteerimist esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, millele on vajaduse korral lisatud seadusandlik ettepanek.

Artikkel 29

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 22. juulist 2013, välja arvatud artikli 3 lõige 2, artikli 9 lõige 5, artikli 10 lõige 2 ja artikli 14 lõige 4, mida kohaldatakse alates 15. maist 2013.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.( 1 ) ELT L 390, 31.12.2004, lk 38.

( 2 ) ELT L 345, 31.12.2003, lk 64.

Top