EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012R0792-20150205

Consolidated text: Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 792/2012, 23. august 2012 , millega nähakse ette nõukogu määruses (EÜ) nr 338/97 (looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel) sätestatud lubade, sertifikaatide ja muude dokumentide kujundust käsitlevad eeskirjad ning muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 865/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/792/2015-02-05

2012R0792 — ET — 05.02.2015 — 001.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 792/2012,

23. august 2012,

millega nähakse ette nõukogu määruses (EÜ) nr 338/97 (looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel) sätestatud lubade, sertifikaatide ja muude dokumentide kujundust käsitlevad eeskirjad ning muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 865/2006

(EÜT L 242, 7.9.2012, p.13)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

►M1

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/57, 15. jaanuar 2015,

  L 10

19

16.1.2015
▼B

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 792/2012,

23. august 2012,

millega nähakse ette nõukogu määruses (EÜ) nr 338/97 (looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel) sätestatud lubade, sertifikaatide ja muude dokumentide kujundust käsitlevad eeskirjad ning muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 865/2006EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 9. detsembri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel, ( 1 ) eriti selle artikli 19 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

On vaja sätteid, et rakendada määrus (EÜ) nr 338/97 ja tagada ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (CITES) (edaspidi „konventsioon”) sätete täielik täitmine.

(2)

Selleks et tagada määruse (EÜ) nr 338/97 ja komisjoni 4. mai 2006. aasta määruse (EÜ) nr 865/2006 (millega kehtestatakse looduslike looma- ja taimeliikide kaitset nendega kauplemise reguleerimise teel käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad) ( 2 ) ühtne rakendamine, on vaja ette näha näidised, millele kõnealustes määrustes sätestatud load, sertifikaadid ja muud dokumendid peavad vastama.

(3)

Konventsiooniosaliste konverentsi viieteistkümnendal istungil, mis toimus Dohas (Katar) 13.–25. märtsini 2010, muudeti mitmeid resolutsioone, mis käsitlesid muu hulgas ka lubade ja sertifikaatide ühtlustamist ning päritolukoodide muutmist. Seepärast on vaja kõnealuseid resolutsioone arvesse võtta ja näidiseid vastavalt muuta. Muudatusi on vaja ka selleks, et teha need dokumendid kasutajate ja riigiasutuste jaoks selgemaks.

(4)

Kõnealuste vormide kasutamise ühtsed tingimused tuleb määratleda näidiste, juhendite ja selgituste abil, mida kasutatakse koos määrusega (EÜ) nr 865/2006.

(5)

Kõnealused ühtsed tingimused tuleks vastu võtta vastavalt kontrollimenetlusele, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määruse (EL) nr 182/2011 (millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes) ( 3 ) artiklis 5. Seepärast on vajalik, et need lisataks määrusest (EÜ) nr 865/2006 eraldi seisvasse rakendusmäärusesse.

(6)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 865/2006 vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas looduslike looma- ja taimeliikidega kauplemise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:Artikkel 1

Üldsäte

Määrusega (EÜ) nr 338/97 ja määrusega (EÜ) nr 865/2006 ette nähtud lubade, sertifikaatide ja muude dokumentide vormide kujundust ja tehnilisi näitajaid kirjeldatakse käesolevas määruses. Määratakse kindlaks järgmiste dokumentide kujundus ja tehnilised näitajad:

1) impordiload;

2) ekspordiload;

3) reekspordisertifikaadid;

4) isikliku omandi sertifikaadid;

5) näidiste kogu sertifikaadid;

▼M1

5a) muusikariistade sertifikaadid;

▼B

6) imporditeatised;

7) rändnäituste sertifikaadid;

▼M1

8) isikliku omandi sertifikaatide, rändnäituste sertifikaatide ja muusikariistade sertifikaatide lisalehed;

▼B

9) määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 5 lõike 2 punktis b, lõigetes 3 ja 4 ning artikli 8 lõikes 3 ja artikli 9 lõike 2 punktis b sätestatud sertifikaadid;

10) määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 7 lõikes 4 osutatud sildid.

Artikkel 2

Vormid

▼M1

1.  Impordilubade, ekspordilubade, reekspordisertifikaatide, isikliku omandi sertifikaatide, näidistekogu sertifikaatide ja muusikariistade sertifikaatide vormid ja nende dokumentide taotluste vormid peavad vastama I lisas toodud näidisele, välja arvatud riigisiseseks kasutuseks mõeldud väljad.

▼B

2.  Imporditeatiste vormid peavad vastama II lisas toodud näidisele, välja arvatud riigisiseseks kasutuseks mõeldud väljad. Need võivad kanda seerianumbrit.

3.  Rändnäituste sertifikaatide vormid ning nende dokumentide taotlemise vormid peavad vastama III lisas toodud näidisele, välja arvatud riigisiseseks kasutamiseks mõeldud väljad.

4.  Isikliku omandi sertifikaatide ning rändnäituste sertifikaatide lisalehtede vormid peavad vastama IV lisas toodud näidisele.

5.  Määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 5 lõike 2 punktis b, lõigetes 3 ja 4 ning artikli 8 lõikes 3 ja artikli 9 lõike 2 punktis b sätestatud sertifikaatide vormid ning nende dokumentide taotlemise vormid peavad vastama käesoleva määruse V lisas toodud näidisele, välja arvatud riigisiseseks kasutuseks mõeldud väljad.

Liikmesriikides on eeltrükitud teksti asemel 18. ja 19. lahtris lubatud ka üksnes vastava sertifitseerimise ja/või loa olemasolu.

6.  Määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 7 lõikes 4 nimetatud sildid peavad vastama käesoleva määruse VI lisas toodud näidisele.

Artikkel 3

Vormide tehnilised näitajad

1.  Artiklis 2 nimetatud vormide jaoks kasutatav paber peab olema puidumassi jääkideta ja kirjutamiseks viimistletud ning peab kaaluma vähemalt 55 g/m2.

2.  Artikli 2 lõigetes 1–5 nimetatud vormide suurus on 210 × 297 mm (A4), kusjuures pikkuse hälve võib olla maksimaalselt – 18 mm kuni + 8 mm.

3.  Artikli 2 lõikes 1 nimetatud vormide jaoks kasutatakse paberivärvi järgmiselt:

a) vormi 1 jaoks (originaal) valge, esiküljel taustaks trükitud hall giljoššmuster, et avastada igasugused mehaanilised või keemilised võltsingud;

b) vormi 2 jaoks (loaomanikule antav koopia) kollane;

c) vormi 3 jaoks (eksportivale või reeksportivale riigile antav impordiloa koopia või väljaandvale korraldusasutusele tolli poolt tagastatav ekspordiloa või reekspordisertifikaadi koopia) kahvaturoheline;

d) vormi 4 jaoks (väljaandvale korraldusasutusele antav koopia) roosa;

e) vormi 5 jaoks (taotlus) valge.

4.  Artikli 2 lõikes 2 nimetatud vormide jaoks kasutatakse paberivärvi järgmiselt:

a) vormi 1 jaoks (originaal) valge;

b) vormi 2 jaoks (importijale antav koopia) kollane.

5.  Artikli 2 lõigetes 3 ja 5 nimetatud vormide jaoks kasutatakse paberivärvi järgmiselt:

a) vormi 1 jaoks (originaal) kollane, esiküljel taustaks trükitud hall giljoššmuster, et avastada igasugused mehaanilised või keemilised võltsingud;

b) vormi 2 jaoks (väljaandvale korraldusasutusele antav koopia) roosa;

c) vormi 3 jaoks (taotlus) valge.

6.  Artikli 2 lõigetes 4 ja 6 nimetatud lisalehtede ning siltide paberi värv on valge.

7.  Artiklis 2 nimetatud vormid trükitakse ja täidetakse ühes ELi ametlikest keeltest, mille määrab kindlaks iga liikmesriigi korraldusasutus. Vajaduse korral sisaldavad need sisu tõlget mõnda konventsiooni ametlikku töökeelde.

8.  Liikmesriigid vastutavad artiklis 2 nimetatud vormide trükkimise eest ning artikli 2 lõigetes 1–5 nimetatud vormide puhul võib see olla osa elektroonilisest loa/sertifikaadi väljaandmisprotsessist.

Artikkel 4

Määrust (EÜ) nr 865/2006 muudetakse järgmiselt:

1) artiklid 2 ja 3 jäetakse välja;

2) I–VI lisa jäetakse välja.

Artikkel 5

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 27. septembrist 2012.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
I LISA

image

Juhendid ja selgitused

▼M1

1. Tegeliku (re-)eksportija (mitte tema esindaja) täisnimi ja täielik aadress. Isikliku omandi sertifikaadi või muusikariista sertifikaadi puhul seadusliku omaniku täisnimi ja täielik aadress. Kui muusikariista sertifikaadi taotleja ei ole muusikariista õiguslik omanik, tuleks vormile märkida nii omaniku kui ka taotleja täielik nimi ja aadress ning asjaomasele luba väljaandvale asutusele tuleks esitada omaniku ja taotleja vahelise laenulepingu koopia.

2. Ekspordiloa või reekspordisertifikaadi kehtivusaeg on maksimaalselt kuus kuud ja impordiloa kehtivusaeg maksimaalselt 12 kuud. Isikliku omandi sertifikaadi ja muusikariista sertifikaadi kehtivusaeg on maksimaalselt kolm aastat. Pärast kehtivusaja viimast päeva on see dokument kehtetu ning omanik peab liigselt viivitamata tagastama originaali ja kõik koopiad väljaandvale korraldusasutusele. Impordiluba on kehtetu, kui (re-)eksportiva riigi vastavat CITESi dokumenti kasutati (re-)ekspordiks pärast selle kehtivusaja viimast päeva või kui ELi sissetoomise kuupäeval on selle väljaandmise kuupäevast möödunud rohkem kui kuus kuud.

3. Tegeliku importija (mitte tema esindaja) täisnimi ja täielik aadress. Isikliku omandi sertifikaadi või muusikariista sertifikaadi puhul jätta tühjaks.

5. Isikliku omandi sertifikaadi või muusikariista sertifikaadi puhul jätta tühjaks.

▼B

6. A lisas loetletud elusisendite puhul, välja arvatud vangistuses sündinud ja kasvatatud või kunstlikult paljundatud isendid, võib väljaandev asutus näha ette nende pidamise asukoha, lisades siia lahtrisse sellekohased üksikasjad. Sel juhul on isendi mujale toimetamiseks vaja pädeva korraldusasutuse eelnevat luba, välja arvatud hädatarvilikuks veterinaarraviks tingimusel, et isendid tuuakse seejärel otse nende loajärgsesse asukohta tagasi.

▼M1

8. Kirjeldus peab olema võimalikult täpne ning sisaldama kolmetähelist koodi vastavalt määruse (EÜ) nr 865/2006 (millega kehtestatakse looduslike looma- ja taimeliikide kaitset nendega kauplemise reguleerimise teel käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad) VII lisale. Muusikariista puhul peaks muusikariista kirjeldus võimaldama pädeval asutusel kontrollida sertifikaadi vastavust imporditavale või eksporditavale isendile ning kirjeldus peaks sisaldama selliseid üksikasju nagu tootja nimi, seerianumber või muud identifitseerimisvahendid, näiteks fotod.

▼B

9.-10. Kasutage koguse ja/või netomassi ühikuid vastavalt määruse (EÜ) nr 865/2006 VII lisale.

11. Märkige selle CITESi lisa number (I, II või III), milles on liik loetletud loa/sertifikaadi väljaandmise kuupäeval.

12. Sisestage määruse (EÜ) nr 338/97 selle lisa täht (A, B või C), milles liik on loetletud loa/sertifikaadi väljaandmise kuupäeval.

13. Päritolu märkimiseks kasutage üht järgmistest koodidest:

W

Vabast loodusest toodud isendid

R

Kontrollitavas keskkonnas peetavate loomade isendid, kes on munadena või noorloomadena toodud vabast loodusest, kus nad vastasel juhul ei oleks äärmiselt tõenäoliselt täiskasvanueani elanud

D

A lisa loomad, kes on vangistuses sündinud ja kasvatatud kaubanduslikul eesmärgil CITESi sekretariaadi registriga hõlmatud tegevusteks kooskõlas resolutsiooniga CONf. 12.10 (Rev. CoP15), ning A lisa taimed, mis on kaubanduslikul eesmärgil kunstlikult paljundatud kooskõlas määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatükiga, samuti nende osad ja neist saadu

A

A lisa taimed, mis on mittekaubanduslikul eesmärgil kunstlikult paljundatud, ning B ja C lisa taimed, mis on kunstlikult paljundatud määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki kohaselt, samuti nende osad ja neist saadu

C

Määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki kohaselt vangistuses kasvatatud loomad, samuti nende osad ja neist saadu

F

Määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki tingimustele mittevastavad vangistuses sündinud loomad, samuti nende osad ning neist saadu

I

Konfiskeeritud või kinnipeetud isendid ( 4 )

O

Omandatud enne konventsiooni jõustumist (4) 

U

Päritolu teadmata (lisada tuleb põhjendus)

▼M1

X

Isendid, mis on võetud merekeskkonnast, mis ei kuulu ühegi riigi jurisdiktsiooni alla

▼B

14. Isendite (re)eksportimise/importimise eesmärgile osutamiseks kasutage üht järgmistest koodidest:

B

Vangistuses kasvatamine või kunstlik paljundamine

E

Hariduslikud eesmärgid

G

Botaanikaaiad

H

Jahitrofeed

L

Korrakaitse/justiits-/kohtumeditsiinilised eesmärgid

M

Meditsiinilised eesmärgid (sh biomeditsiiniline uurimistöö)

N

Loodusesse laskmine või tagasilaskmine

P

Isiklikud eesmärgid

▼M1

Q

Rändnäitused (näidistekogu, tsirkus, rändloomaaed, taimenäitus, orkester või muuseuminäitus, mida näidatakse avalikult ärilisel eesmärgil)

▼B

S

Teaduslikud eesmärgid

T

Kaubanduslikud eesmärgid

Z

Loomaaiad

15.–17. Päritoluriik on riik, kus isendid on loodusest püütud, vangistuses sündinud ja kasvatatud või kunstlikult paljundatud. Kui see on kolmas riik, peavad lahtrid 16 ja 17 sisaldama asjaomase loa üksikasju. Kui liidu liikmesriigist pärinevad isendid eksporditakse teisest liikmesriigist, tuleb lahtris 15 nimetada üksnes päritoluriigiks oleva liikmesriigi nimi.

18.–20. Reekspordisertifikaadi puhul on viimati reeksportinud riik reeksportiv kolmas riik, millest isendid imporditi enne nende reeksportimist liidust. Impordiloa puhul on see reeksportiv kolmas riik, millest isendid imporditakse. Lahtrid 19 ja 20 peavad sisaldama asjakohase reekspordisertifikaadi üksikasju.

21. Teaduslik nimetus peab vastama määruse (EÜ) nr 865/2006 VIII lisas nimetatud nomenklatuuri standardviidetele.

23.–25. Täidab ametiisik.

26. Importija/(re)eksportija või tema esindaja peab vajaduse korral märkima veokirja või lennuveokirja numbri.

27. Täidab vastavalt vajadusele kas liitu toomise koha või (re)eksportimiskoha tolliasutus. Sissetoomisel tuleb originaal (vorm 1) tagastada asjaomase liikmesriigi korraldusasutusele ning dokumendi omaniku koopia (vorm 2) importijale. (Re)ekspordi korral tuleb tolli poolt väljaandvale asutusele tagastatav koopia (vorm 3) tagastada asjaomase liikmesriigi korraldusasutusele ning originaal (vorm 1) ja dokumendi omaniku koopia (vorm 2) (re)eksportijale.

image

Juhendid ja selgitused

▼M1

1. Tegeliku (re-)eksportija (mitte tema esindaja) täisnimi ja täielik aadress. Isikliku omandi sertifikaadi või muusikariista sertifikaadi puhul seadusliku omaniku täisnimi ja täielik aadress. Kui muusikariista sertifikaadi taotleja ei ole muusikariista õiguslik omanik, tuleks vormile märkida nii omaniku kui ka taotleja täielik nimi ja aadress ning asjaomasele luba väljaandvale asutusele tuleks esitada omaniku ja taotleja vahelise laenulepingu koopia.

2. Ekspordiloa või reekspordisertifikaadi kehtivusaeg on maksimaalselt kuus kuud ja impordiloa kehtivusaeg maksimaalselt 12 kuud. Isikliku omandi sertifikaadi ja muusikariista sertifikaadi kehtivusaeg on maksimaalselt kolm aastat. Pärast kehtivusaja viimast päeva on see dokument kehtetu ning omanik peab liigselt viivitamata tagastama originaali ja kõik koopiad väljaandvale korraldusasutusele. Impordiluba on kehtetu, kui (re-)eksportiva riigi vastavat CITESi dokumenti kasutati (re-)ekspordiks pärast selle kehtivusaja viimast päeva või kui ELi sissetoomise kuupäeval on selle väljaandmise kuupäevast möödunud rohkem kui kuus kuud.

3. Tegeliku importija (mitte tema esindaja) täisnimi ja täielik aadress. Isikliku omandi sertifikaadi või muusikariista sertifikaadi puhul jätta tühjaks.

5. Isikliku omandi sertifikaadi või muusikariista sertifikaadi puhul jätta tühjaks.

▼B

6. A lisas loetletud elusisendite puhul, välja arvatud vangistuses sündinud ja kasvatatud või kunstlikult aretatud isendid, võib väljaandev asutus näha ette nende pidamise asukoha, lisades siia lahtrisse sellekohased üksikasjad. Sel juhul on isendi mujale toimetamiseks tarvis pädeva korraldusasutuse eelnevat luba, välja arvatud hädatarvilikuks veterinaarraviks tingimusel, et isendid tuuakse seejärel otse nende loajärgsesse asukohta tagasi.

▼M1

8. Kirjeldus peab olema võimalikult täpne ning sisaldama kolmetähelist koodi vastavalt määruse (EÜ) nr 865/2006 (millega kehtestatakse looduslike looma- ja taimeliikide kaitset nendega kauplemise reguleerimise teel käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad) VII lisale. Muusikariista sertifikaadi puhul peaks muusikariista kirjeldus võimaldama pädeval asutusel kontrollida sertifikaadi vastavust imporditavale või eksporditavale isendile ning kirjeldus peaks sisaldama selliseid üksikasju nagu tootja nimi, seerianumber või muud identifitseerimisvahendid, näiteks fotod.

▼B

9.-10. Kasutage koguse ja/või netomassi ühikuid vastavalt määruse (EÜ) nr 865/2006 VII lisale.

11. Märkige selle CITESi lisa number (I, II või III), milles on liik loetletud loa/sertifikaadi väljaandmise kuupäeval.

12. Sisestage määruse (EÜ) nr 338/97 selle lisa täht (A, B või C), milles liik on loetletud loa/sertifikaadi väljaandmise kuupäeval.

13. Päritolu märkimiseks kasutage üht järgmistest koodidest:

W

Vabast loodusest toodud isendid

R

Kontrollitavas keskkonnas peetavate loomade isendid, kes on munadena või noorloomadena toodud vabast loodusest, kus nad vastasel juhul ei oleks äärmiselt tõenäoliselt täiskasvanueani elanud

D

A lisa loomad, kes on vangistuses sündinud ja kasvatatud ärilisel eesmärgil CITESi sekretariaadi registriga hõlmatud tegevusteks kooskõlas resolutsiooniga CONf. 12.10 (Rev. CoP15), ning A lisa taimed, mis on kunstlikult paljundatud ärilisel eesmärgil kooskõlas määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatükiga, samuti nende osad ja neist saadu

A

A lisa taimed, mis on mittekaubanduslikul eesmärgil kunstlikult paljundatud, ning B ja C lisa taimed, mis on kunstlikult paljundatud määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki kohaselt, samuti nende osad ja neist saadu

C

Määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki kohaselt vangistuses kasvatatud loomad, samuti nende osad ja neist saadu

F

Määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki tingimustele mittevastavad vangistuses sündinud loomad, samuti nende osad ning neist saadu

I

Konfiskeeritud või kinnipeetud isendid ( 5 )

O

Omandatud enne konventsiooni jõustumist (5) 

U

Omandatud enne konventsiooni jõustumist

▼M1

X

Isendid, mis on võetud merekeskkonnast, mis ei kuulu ühegi riigi jurisdiktsiooni alla

▼B

14. Isendite (re)eksportimise/importimise eesmärgile osutamiseks kasutage üht järgmistest koodidest:

B

Vangistuses kasvatamine või kunstlik paljundamine

E

Hariduslikud eesmärgid

G

Botaanikaaiad

H

Jahitrofeed

L

Korrakaitse/justiits-/kohtumeditsiinilised eesmärgid

M

Meditsiinilised eesmärgid (sh biomeditsiiniline uurimistöö)

N

Loodusesse laskmine või tagasilaskmine

P

Isiklikud eesmärgid

▼M1

Q

Rändnäitused (näidistekogu, tsirkus, rändloomaaed, taimenäitus, orkester või muuseuminäitus, mida näidatakse avalikult ärilisel eesmärgil)

▼B

S

Teaduslikud eesmärgid

T

Kaubanduslikud eesmärgid

Z

Loomaaiad

15.–17. Päritoluriik on riik, kus isendid on loodusest püütud, vangistuses sündinud ja kasvatatud või kunstlikult paljundatud. Kui see on kolmas riik, peavad lahtrid 16 ja 17 sisaldama asjaomase loa üksikasju. Kui liidu liikmesriigist pärinevad isendid eksporditakse teisest liikmesriigist, tuleb lahtris 15 nimetada üksnes päritoluriigiks oleva liikmesriigi nimi.

18.–20. Reekspordisertifikaadi puhul on viimati reeksportinud riik reeksportiv kolmas riik, millest isendid imporditi enne nende reeksportimist liidust. Impordiloa puhul on see reeksportiv kolmas riik, millest isendid imporditakse. Lahtrid 19 ja 20 peavad sisaldama asjaomase reekspordisertifikaadi üksikasju.

21. Teaduslik nimetus peab vastama määruse (EÜ) nr 865/2006 VIII lisas nimetatud nomenklatuuri standardviidetele.

23.–25. Täidab ametiisik.

26. Importija/(re)eksportija või tema esindaja peab vajaduse korral märkima veokirja või lennuveokirja numbri.

27. Täidab vastavalt vajadusele kas liitu toomise koha või (re)eksportimiskoha tolliasutus. Sissetoomisel tuleb originaal (vorm 1) tagastada asjaomase liikmesriigi korraldusasutusele ning dokumendi omaniku koopia (vorm 2) importijale. (Re)ekspordi korral tuleb tolli poolt väljaandvale asutusele tagastatav koopia (vorm 3) tagastada asjaomase liikmesriigi korraldusasutusele ning originaal (vorm 1) ja dokumendi omaniku koopia (vorm 2) (re)eksportijale.

image

Juhendid ja selgitused

▼M1

1. Tegeliku (re-)eksportija (mitte tema esindaja) täisnimi ja täielik aadress. Isikliku omandi sertifikaadi või muusikariista sertifikaadi puhul seadusliku omaniku täisnimi ja täielik aadress. Kui muusikariista sertifikaadi taotleja ei ole muusikariista õiguslik omanik, tuleks vormile märkida nii omaniku kui ka taotleja täielik nimi ja aadress ning asjaomasele luba väljaandvale asutusele tuleks esitada omaniku ja taotleja vahelise laenulepingu koopia.

2. Ekspordiloa või reekspordisertifikaadi kehtivusaeg on maksimaalselt kuus kuud ja impordiloa kehtivusaeg maksimaalselt 12 kuud. Isikliku omandi sertifikaadi ja muusikariista sertifikaadi kehtivusaeg on maksimaalselt kolm aastat. Pärast kehtivusaja viimast päeva on see dokument kehtetu ning omanik peab liigselt viivitamata tagastama originaali ja kõik koopiad väljaandvale korraldusasutusele. Impordiluba on kehtetu, kui (re-)eksportiva riigi vastavat CITESi dokumenti kasutati (re-)ekspordiks pärast selle kehtivusaja viimast päeva või kui ELi sissetoomise kuupäeval on selle väljaandmise kuupäevast möödunud rohkem kui kuus kuud.

3. Tegeliku importija (mitte tema esindaja) täisnimi ja täielik aadress. Isikliku omandi sertifikaadi või muusikariista sertifikaadi puhul jätta tühjaks.

5. Isikliku omandi sertifikaadi või muusikariista sertifikaadi puhul jätta tühjaks.

▼B

6. A lisas loetletud elusisendite puhul, välja arvatud vangistuses sündinud ja kasvatatud või kunstlikult aretatud isendid, võib väljaandev asutus näha ette nende pidamise asukoha, lisades siia lahtrisse sellekohased üksikasjad. Sel juhul on isendi mujale toimetamiseks tarvis pädeva korraldusasutuse eelnevat luba, välja arvatud hädatarvilikuks veterinaarraviks tingimusel, et isendid tuuakse seejärel otse nende loajärgsesse asukohta tagasi.

▼M1

8. Kirjeldus peab olema võimalikult täpne ning sisaldama kolmetähelist koodi vastavalt määruse (EÜ) nr 865/2006 (millega kehtestatakse looduslike looma- ja taimeliikide kaitset nendega kauplemise reguleerimise teel käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad) VII lisale. Muusikariista sertifikaadi puhul peaks muusikariista kirjeldus võimaldama pädeval asutusel kontrollida sertifikaadi vastavust imporditavale või eksporditavale isendile ning kirjeldus peaks sisaldama selliseid üksikasju nagu tootja nimi, seerianumber või muud identifitseerimisvahendid, näiteks fotod.

▼B

9.-10. Kasutage koguse ja/või netomassi ühikuid vastavalt määruse (EÜ) nr 865/2006 VII lisale.

11. Märkige selle CITESi lisa number (I, II või III), milles on liik loetletud loa/sertifikaadi väljaandmise kuupäeval.

12. Sisestage määruse (EÜ) nr 338/97 selle lisa täht (A, B või C), milles liik on loetletud loa/sertifikaadi väljaandmise kuupäeval.

13. Päritolu märkimiseks kasutage üht järgmistest koodidest:

W

Vabast loodusest toodud isendid

R

Kontrollitavas keskkonnas peetavate loomade isendid, kes on munadena või noorloomadena toodud vabast loodusest, kus nad vastasel juhul ei oleks äärmiselt tõenäoliselt täiskasvanueani elanud

D

A lisa loomad, kes on vangistuses sündinud ja kasvatatud ärilisel eesmärgil CITESi sekretariaadi registriga hõlmatud tegevusteks kooskõlas resolutsiooniga CONf. 12.10 (Rev. CoP15), ning A lisa taimed, kes on kunstlikult paljundatud ärilisel eesmärgil kooskõlas määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatükiga, samuti nende osad ja neist saadu

A

A lisa taimed, mis on mittekaubanduslikul eesmärgil kunstlikult paljundatud, ning B ja C lisa taimed, mis on kunstlikult paljundatud määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki kohaselt, samuti nende osad ja neist saadu

C

Määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki kohaselt vangistuses kasvatatud loomad, samuti nende osad ja neist saadu

F

Määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki tingimustele mittevastavad vangistuses sündinud loomad, samuti nende osad ning neist saadu

I

Konfiskeeritud või kinnipeetud isendid ( 6 )

O

Omandatud enne konventsiooni jõustumist (6) 

U

Päritolu teadmata (lisada tuleb põhjendus)

▼M1

X

Isendid, mis on võetud merekeskkonnast, mis ei kuulu ühegi riigi jurisdiktsiooni alla

▼B

14. Isendite (re)eksportimise/importimise eesmärgile osutamiseks kasutage üht järgmistest koodidest:

B

Vangistuses kasvatamine või kunstlik paljundamine

E

Hariduslikud eesmärgid

G

Botaanikaaiad

H

Jahitrofeed

L

Korrakaitse/justiits-/kohtumeditsiinilised eesmärgid

M

Meditsiinilised eesmärgid (sh biomeditsiiniline uurimistöö)

N

Loodusesse laskmine või tagasilaskmine

P

Isiklikud eesmärgid

▼M1

Q

Rändnäitused (tsirkused, näidistekogu, rändtsirkus, rändloomaaed, taimenäitus, orkester või muuseuminäitus, mida näidatakse avalikult ärilisel eesmärgil)

▼B

S

Teaduslikud eesmärgid

T

Kaubanduslikud eesmärgid

Z

Loomaaiad

15.–17. Päritoluriik on riik, kus isendid on loodusest püütud, vangistuses sündinud ja kasvatatud või kunstlikult paljundatud. Kui see on kolmas riik, peavad lahtrid 16 ja 17 sisaldama asjaomase loa üksikasju. Kui liidu liikmesriigist pärinevad isendid eksporditakse teisest liikmesriigist, tuleb lahtris 15 nimetada üksnes päritoluriigiks oleva liikmesriigi nimi.

18.–20. Reekspordisertifikaadi puhul on viimati reeksportinud riik reeksportiv kolmas riik, millest isendid imporditi enne nende reeksportimist liidust. Impordiloa puhul on see reeksportiv kolmas riik, millest isendid imporditakse. Lahtrid 19 ja 20 peavad sisaldama asjaomase reekspordisertifikaadi üksikasju.

21. Teaduslik nimetus peab vastama määruse (EÜ) nr 865/2006 VIII lisas nimetatud nomenklatuuri standardviidetele.

23.–25. Täidab ametiisik.

26. Importija/(re)eksportija või tema esindaja peab vajaduse korral märkima veokirja või lennuveokirja numbri.

27. Täidab vastavalt vajadusele kas liitu toomise koha või (re)eksportimiskoha tolliasutus. Sissetoomisel tuleb originaal (vorm 1) tagastada asjaomase liikmesriigi korraldusasutusele ning dokumendi omaniku koopia (vorm 2) importijale. (Re)ekspordi korral tuleb tolli poolt väljaandvale asutusele tagastatav koopia (vorm 3) tagastada asjaomase liikmesriigi korraldusasutusele ning originaal (vorm 1) ja dokumendi omaniku koopia (vorm 2) (re)eksportijale.

image

image

Juhendid ja selgitused

▼M1

1. Tegeliku (re-)eksportija (mitte tema esindaja) täisnimi ja täielik aadress. Isikliku omandi sertifikaadi või muusikariista sertifikaadi puhul seadusliku omaniku täisnimi ja täielik aadress. Kui muusikariista sertifikaadi taotleja ei ole muusikariista õiguslik omanik, tuleks vormile märkida nii omaniku kui ka taotleja täielik nimi ja aadress ning asjaomasele luba väljaandvale asutusele tuleks esitada omaniku ja taotleja vahelise laenulepingu koopia.

▼B

2. Ei kohaldata.

▼M1

3. Tegeliku importija (mitte tema esindaja) täisnimi ja täielik aadress. Isikliku omandi sertifikaadi või muusikariista sertifikaadi puhul jätta tühjaks.

5. Isikliku omandi sertifikaadi või muusikariista sertifikaadi puhul jätta tühjaks.

▼B

6. Täita üksnes A lisas loetletud elusisendite puhul, välja arvatud vangistuses sündinud ja kasvatatud või kunstlikult paljundatud isendid.

▼M1

8. Kirjeldus peab olema võimalikult täpne ning sisaldama kolmetähelist koodi vastavalt määruse (EÜ) nr 865/2006 (millega kehtestatakse looduslike looma- ja taimeliikide kaitset nendega kauplemise reguleerimise teel käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad) VII lisale. Muusikariista sertifikaadi puhul peaks muusikariista kirjeldus võimaldama pädeval asutusel kontrollida sertifikaadi vastavust imporditavale või eksporditavale isendile ning kirjeldus peaks sisaldama selliseid üksikasju nagu tootja nimi, seerianumber või muud identifitseerimisvahendid, näiteks fotod.

▼B

9.-10. Kasutage koguse ja/või netomassi ühikuid vastavalt määruse (EÜ) nr 865/2006 VII lisale.

11. Märkige selle CITESi lisa number (I, II või III), milles on liik loetletud loa/sertifikaadi väljaandmise kuupäeval.

12. Sisestage määruse (EÜ) nr 338/97 selle lisa täht (A, B või C), milles liik on loetletud loa/sertifikaadi kohaldamise kuupäeval.

13. Päritolu märkimiseks kasutage üht järgmistest koodidest:

W

Vabast loodusest toodud isendid

R

Kontrollitavas keskkonnas peetavate loomade isendid, kes on munadena või noorloomadena toodud vabast loodusest, kus nad vastasel juhul ei oleks äärmiselt tõenäoliselt täiskasvanueani elanud

D

A lisa loomad, kes on vangistuses sündinud ja kasvatatud ärilisel eesmärgil CITESi sekretariaadi registriga hõlmatud tegevusteks kooskõlas resolutsiooniga CONf. 12.10 (Rev. CoP15), ning A lisa taimed, kes on kunstlikult paljundatud ärilisel eesmärgil kooskõlas määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatükiga, samuti nende osad ja neist saadu

A

A lisa taimed, mis on mittekaubanduslikul eesmärgil kunstlikult paljundatud, ning B ja C lisa taimed, mis on kunstlikult paljundatud määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki kohaselt, samuti nende osad ja neist saadu

C

Määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki kohaselt vangistuses kasvatatud loomad, samuti nende osad ja neist saadu

F

Määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki tingimustele mittevastavad vangistuses sündinud loomad, samuti nende osad ning neist saadu

I

Konfiskeeritud või kinnipeetud isendid ( 7 )

O

Omandatud enne konventsiooni jõustumist (7) 

U

Omandatud enne konventsiooni jõustumist

▼M1

X

Isendid, mis on võetud merekeskkonnast, mis ei kuulu ühegi riigi jurisdiktsiooni alla

▼B

14. Isendite (re)eksportimise/importimise eesmärgile osutamiseks kasutage üht järgmistest koodidest:

B

Vangistuses kasvatamine või kunstlik paljundamine

E

Hariduslikud eesmärgid

G

Botaanikaaiad

H

Jahitrofeed

L

Korrakaitse/justiits-/kohtumeditsiinilised eesmärgid

M

Meditsiinilised eesmärgid (sh biomeditsiiniline uurimistöö)

N

Loodusesse laskmine või tagasilaskmine

P

Isiklikud eesmärgid

▼M1

Q

Rändnäitused (tsirkused, näidistekogu, rändtsirkus, rändloomaaed, taimenäitus, orkester või muuseuminäitus, mida näidatakse avalikult ärilisel eesmärgil)

▼B

S

Teaduslikud eesmärgid

T

Kaubanduslikud eesmärgid

Z

Loomaaiad

15.–17. Päritoluriik on riik, kus isendid on loodusest püütud, vangistuses sündinud ja kasvatatud või kunstlikult paljundatud. Kui see on kolmas riik, peavad lahtrid 16 ja 17 sisaldama asjaomase loa üksikasju. Kui liidu liikmesriigist pärinevad isendid eksporditakse teisest liikmesriigist, tuleb lahtris 15 nimetada üksnes päritoluriigiks oleva liikmesriigi nimi.

18.–20. Reekspordisertifikaadi puhul on viimati reeksportinud riik reeksportiv kolmas riik, millest isendid imporditi enne nende reeksportimist liidust. Impordiloa puhul on see reeksportiv kolmas riik, millest isendid imporditakse. Lahtrid 19 ja 20 peavad sisaldama asjaomase reekspordisertifikaadi üksikasju.

21. Teaduslik nimetus peab vastama määruse (EÜ) nr 865/2006 VIII lisas nimetatud nomenklatuuri standardviidetele.

23. Märkida nii palju üksikasju kui võimalik ning põhjendada eespool nimetatud andmete esitamata jätmist.
II LISA

image

Juhendid ja selgitused

1. Kirjutage importija või volitatud esindaja täisnimi ja täielik aadress.

4. Päritoluriik on riik, kus isendid on loodusest püütud, vangistuses sündinud ja kasvatatud või kunstlikult paljundatud.

5. Täidetakse üksnes juhul, kui riik, kust isendid imporditakse, ei ole nende päritoluriik.

6. Kirjeldus peab olema võimalikult täpne.

9. Teaduslik nimi peab olema nimi, mida on kasutatud määruse (EÜ) nr 338/97 C või D lisas.

10. Märkige „III” CITESi III lisas loetletud liikide puhul.

12. Märkige määruse (EÜ) nr 338/97 selle lisa täht (C või D), milles liik on loetletud.

13. Importija peab esitama liitu toomise koha tolliasutusele allkirjastatud originaali (vormi 1) ja importijale antava koopia (vormi 2), vajaduse korral koos reeksportivalt riigilt saadud CITESi III lisa dokumentidega.

14. Tolliasutus saadab tembeldatud originaali (vormi 1) oma riigi korraldusasutusele ja tagastab importijale antava tembeldatud koopia (vormi 2) importijale või tema volitatud esindajale.

image

Juhendid ja selgitused

1. Kirjutage importija või volitatud esindaja täisnimi ja täielik aadress.

4. Päritoluriik on riik, kus isendid on loodusest püütud, vangistuses sündinud ja kasvatatud või kunstlikult paljundatud.

5. Täidetakse üksnes juhul, kui riik, kust isendid imporditakse, ei ole nende päritoluriik.

6. Kirjeldus peab olema võimalikult täpne.

9. Teaduslik nimi peab olema nimi, mida on kasutatud määruse (EÜ) nr 338/97 C või D lisas.

10. Märkige „III” CITESi III lisas loetletud liikide puhul.

12. Märkige määruse (EÜ) nr 338/97 selle lisa täht (C või D), milles liik on loetletud.

13. Importija peab esitama liitu toomise koha tolliasutusele allkirjastatud originaali (vormi 1) ja importijale antava koopia (vormi 2), vajaduse korral koos reeksportivalt riigilt saadud CITESi III lisa dokumentidega.

14. Tolliasutus saadab tembeldatud originaali (vormi 1) oma riigi korraldusasutusele ja tagastab importijale antava tembeldatud koopia (vormi 2) importijale või tema volitatud esindajale.
III LISA

image

Juhendid ja selgitused

1. Väljaandev korraldusasutus peaks sertifikaadile looma kordumatu numbri.

2. Dokumendi kehtivusaja lõpu kuupäev ei või olla hilisem kui kolm aastat alates väljaandmiskuupäevast. Kui rändnäitus pärineb kolmandast riigist, ei ole kehtivusaja lõpu kuupäev hilisem, kui selle riigi vastaval sertifikaadil osutatud kuupäev.

3. Sisestage sertifikaadis nimetatud isendi omaniku täisnimi, alaline aadress ja riik. Omaniku allkirja puudumise korral loetakse sertifikaat kehtetuks.

4. Väljaandva korraldusasutuse nimi, aadress ja riik peaks olema vormile juba eelnevalt prinditud.

5. See lahter on eelnevalt täidetud, viitamaks sertifikaadi kehtimisele korduvate piiriületuste puhul näitusega reisivale isendile üksnes näituse eesmärgil, lubades isendite avalikkusele näitamist vastavalt määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõikele 3, ning selgitamaks, et sertifikaati ei võeta ära, vaid jäetakse isendi juurde / omanikule. Selles lahtris võib põhjendada ka teatava informatsiooni esitamata jätmist.

6. See lahter on eelnevalt täidetud, viitamaks sellele, et piiriületamine on lubatud igasse riiki, mis tunnistab käesolevat sertifikaati osana riigi õigusest.

7. Sellesse lahtrisse on eelnevalt trükitud kood Q, tähistamaks tsirkuseid ja rändnäitusi.

8. Märkige lahtrisse 19 kinnitatud turvatempli number, kui see on asjakohane.

9. Teaduslikud nimetused peavad vastama määruse (EÜ) nr 865/2006 (millega kehtestatakse looduslike looma- ja taimeliikide kaitset nendega kauplemise reguleerimise teel käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad) VIII lisas nimetatud nomenklatuuri standardviidetele.

10. Kirjeldage võimalikult täpselt sertifikaadis mainitud isendit, sealhulgas piisavaid identifitseerimistähiseid (märgised, rõngad, ainuomased märgistused jne), lubamaks selle riigi ametiasutustel, kuhu näitus siseneb, kinnitada, et sertifikaat vastab selles osutatud isenditele. Võimaluse korral tuleks ära märkida sugu ja sertifikaadi väljaandmise aegne vanus.

11. Märkige isendite koguarv. Elusloomade puhul peaks see tavaliselt olema üks. Kui on rohkem kui üks isend, märkige „vaata lisatud loendit”.

12. Sisestage konventsiooni selle lisa number (I, II või III), milles on liik loetletud sertifikaadi väljaandmise kuupäeval.

13. Sisestage määruse (EÜ) nr 338/97 selle lisa täht (A, B või C), milles on liik loetletud sertifikaadi väljaandmise kuupäeval.

14. Päritolule osutamiseks kasutage järgmisi koode. Käesolevat sertifikaati võib kasutada isendite puhul, mille päritolukood on W, R, F ja U, üksnes juhul, kui need omandati liidus või toodi liitu enne, kui nende suhtes hakati kohaldama konventsiooni I, II või III lisas või määruse (EMÜ) nr 3626/82 C lisas või määruse (EÜ) nr 338/97 A, B ja C lisas loetletud liikide suhtes kehtestatud sätteid, ning samuti kasutatakse koodi O.

W

Vabast loodusest toodud isendid

R

Kontrollitavas keskkonnas peetavate loomade isendid, kes on munadena või noorloomadena toodud vabast loodusest, kus nad vastasel juhul ei oleks äärmiselt tõenäoliselt täiskasvanueani elanud

A

A lisa taimed, mis on mittekaubanduslikul eesmärgil kunstlikult paljundatud, ning B ja C lisa taimed, mis on kunstlikult paljundatud määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki kohaselt, samuti nende osad ja neist saadu

C

Määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki kohaselt vangistuses kasvatatud loomad, samuti nende osad ja neist saadu

F

Määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki tingimustele mittevastavad vangistuses sündinud loomad, samuti nende osad ning neist saadu

U

Päritolu teadmata (lisada tuleb põhjendus)

O

Omandatud enne konventsiooni jõustumist (võib kasutada mis tahes muu koodiga)

▼M1

X

Isendid, mis on võetud merekeskkonnast, mis ei kuulu ühegi riigi jurisdiktsiooni alla

▼B

15.-16. Päritoluriik on riik, kus isendid on loodusest püütud, vangistuses sündinud ja kasvatatud või kunstlikult paljundatud. Kui see on kolmas riik, peab lahter 16 sisaldama asjaomase loa üksikasju. Kui liidu liikmesriigist pärinevad isendid eksporditakse teisest liikmesriigist, tuleb lahtris 15 nimetada üksnes päritoluriigiks oleva liikmesriigi nimi.

17. See lahter peab sisaldama näituse registreerimisnumbrit.

18. Sisestage omandamise kuupäev üksnes isendite puhul, mis omandati liidus või toodi liitu enne, kui nende suhtes hakati kohaldama konventsiooni I, II või III lisas või määruse (EMÜ) nr 3626/82 C lisas või määruse (EÜ) nr 338/97 A, B ja C lisas loetletud liikide suhtes kehtestatud sätteid.

19. Täidab sertifikaati välja andev ametiisik. Sertifikaati saab väljastada üksnes selle riigi korraldusasutus, kus näitus alaliselt asub, ja juhul, kui näituse omanik on registreerinud selle korraldusasutuse juures isendi kõik üksikasjad. Kolmandast riigist pärit rändnäituse korral võib sertifikaadi anda välja üksnes esimese sihtkohariigi korraldusasutus. Väljaandva ametiisiku nimi tuleb täispikkuses välja kirjutada. Pitser, allkiri ja, kui asjakohane, turvatempli number peaksid olema selgelt loetavad.

20. Seda lahtrit võib kasutada, viitamaks riiklikele õigusaktidele või piiriületamisel korraldusasutuse poolt kehtestatud täiendavatele eritingimustele.

21. See lahter on eelnevalt täidetud, viitamaks lisalehele, mis peaks näitama kõiki piiriületamisi.

Vastavalt punktile 5 tuleb see dokument kehtivusaja lõppedes tagastada väljaandvale korraldusasutusele.

Omanik või tema volitatud esindaja loovutab selle sertifikaadi originaali (vorm 1) – ning, kui kohaldatav, kolmanda riigi poolt välja antud rändnäituse sertifikaadi – kinnitamise eesmärgil ja esitab kaasas oleva lisalehe või (kui sertifikaat on välja antud kolmanda riigi vastava sertifikaadi põhjal) kaks lisalehte ja nende koopiat vastavalt määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 12 lõikele 1 määratud tolliasutusele. Tolliasutus tagastab pärast lisalehtede täitmist sertifikaadi originaali (vorm 1), kolmanda riigi poolt välja antud originaalsertifikaadi ja, kui kohaldatav, lisalehe või -lehed omanikule või tema volitatud esindajale ja edastab sertifikaadi lisalehe liikmesriigi korraldusasutuse poolt kinnitatud koopia asjaomasele korraldusasutusele vastavalt määruse (EÜ) nr 865/2006 artiklile 45.

image

image

Juhendid ja selgitused

3. Sisestage sertifikaadis nimetatud isendi omaniku täisnimi, alaline aadress ja riik. Omaniku allkirja puudumise korral loetakse sertifikaat kehtetuks.

8. Märkige lahtrisse 19 kinnitatud turvatempli number, kui see on asjakohane.

9. Teaduslikud nimetused peavad vastama määruse (EÜ) nr 865/2006 (millega kehtestatakse looduslike looma- ja taimeliikide kaitset nendega kauplemise reguleerimise teel käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad) VIII lisas nimetatud nomenklatuuri standardviidetele.

10. Kirjeldage võimalikult täpselt sertifikaadis mainitud isendit, sealhulgas piisavaid identifitseerimistähiseid (märgised, rõngad, ainuomased märgistused jne), lubamaks selle riigi ametiasutustel, kuhu näitus siseneb, kinnitada, et sertifikaat vastab selles osutatud isenditele. Võimaluse korral tuleks ära märkida sugu ja sertifikaadi väljaandmise aegne vanus.

11. Näidake isendite koguarv. Elusloomade puhul peaks see tavaliselt olema üks. Kui on rohkem kui üks isend, märkige „vaata lisatud loendit”.

12. Sisestage konventsiooni selle lisa number (I, II või III), milles on liik loetletud loa/sertifikaadi väljaandmise kuupäeval.

13. Sisestage määruse (EÜ) nr 338/97 selle lisa täht (A, B või C), milles liik on loetletud loa/sertifikaadi väljaandmise ajal.

14. Päritolule osutamiseks kasutage järgmisi koode. Käesolevat sertifikaati võib kasutada isendite puhul, kelle päritolukood on W, R, F ja U, üksnes juhul, kui need omandati liidus või toodi liitu enne, kui nende suhtes hakati kohaldama konventsiooni I, II või III lisas või määruse (EMÜ) nr 3626/82 C lisas või määruse (EÜ) nr 338/97 A, B ja C lisas loetletud liikide suhtes kehtestatud sätteid, ning samuti kasutatakse koodi O.

W

Vabast loodusest toodud isendid

R

Kontrollitavas keskkonnas peetavate loomade isendid, kes on munadena või noorloomadena toodud vabast loodusest, kus nad vastasel juhul ei oleks äärmiselt tõenäoliselt täiskasvanueani elanud

A

A lisa taimed, mis on mittekaubanduslikul eesmärgil kunstlikult paljundatud, ning B ja C lisa taimed, mis on kunstlikult paljundatud määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki kohaselt, samuti nende osad ja neist saadu

C

Määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki kohaselt vangistuses kasvatatud loomad, samuti nende osad ja neist saadu

F

Määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki tingimustele mittevastavad vangistuses sündinud loomad, samuti nende osad ning neist saadu

U

Päritolu teadmata (lisada tuleb põhjendus)

O

Omandatud enne konventsiooni jõustumist (võib kasutada mis tahes muu koodiga)

▼M1

X

Isendid, mis on võetud merekeskkonnast, mis ei kuulu ühegi riigi jurisdiktsiooni alla

▼B

15.-16. Päritoluriik on riik, kus isendid on loodusest püütud, vangistuses sündinud ja kasvatatud või kunstlikult paljundatud. Kui see on kolmas riik (mitteliikmesriik), peab lahter 16 sisaldama asjakohase loa üksikasju. Kui liidu liikmesriigist pärinevad isendid eksporditakse teisest liikmesriigist, tuleb lahtris 15 nimetada üksnes päritoluriigiks oleva liikmesriigi nimi.

17. See lahter peab sisaldama näituse registreerimisnumbrit.

18. Sisestage omandamise kuupäev üksnes isendite puhul, kes omandati liidus või toodi liitu enne, kui nende suhtes hakati kohaldama konventsiooni I, II või III lisas või määruse (EMÜ) nr 3626/82 C lisas või määruse (EÜ) nr 338/97 A, B ja C lisas loetletud liikide suhtes kehtestatud sätteid.

19. Märkida nii palju üksikasju kui võimalik ning põhjendada eespool nimetatud andmete esitamata jätmist.
IV LISA

image

►(1) M1  
V LISA

image

Juhendid ja selgitused

1. Sertifikaadi omaniku (mitte tema esindaja) täielik nimi ja aadress.

2. Kuulub täitmisele vaid juhul, kui asjaomase isendi impordiloaga on ette nähtud koht, kus isendeid tuleb hoida, või juhul, kui liikmesriigis loodusest püütud isendeid tuleb hoida loajärgsel aadressil.

Isendite märgitud asukohast mujale toimetamiseks on sellisel juhul tarvis pädeva korraldusasutuse eelnevat luba (vt lahter 19), välja arvatud hädatarvilikuks veterinaarraviks tingimusel, et isendid tuuakse seejärel otse nende loajärgsesse asukohta tagasi.

4. Kirjeldus peab olema võimalikult täpne ning sisaldama kolmetähelist koodi vastavalt määruse (EÜ) nr 865/2006 (millega kehtestatakse looduslike looma- ja taimeliikide kaitset nendega kauplemise reguleerimise teel käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad) VII lisale.

5.-6. Kasutage koguse ja/või netomassi ühikuid vastavalt määruse (EÜ) nr 865/2006 VII lisale.

7. Märkige selle CITESi lisa number (I, II või III), milles on liik loetletud sertifikaadi väljaandmise kuupäeval.

8. Sisestage määruse (EÜ) nr 338/97 selle lisa täht (A, B või C), milles liik on loetletud sertifikaadi väljaandmise kuupäeval.

9. Päritolu märkimiseks kasutage üht järgmistest koodidest:

W

Vabast loodusest toodud isendid

R

Kontrollitavas keskkonnas peetavate loomade isendid, kes on munadena või noorloomadena toodud vabast loodusest, kus nad vastasel juhul ei oleks äärmiselt tõenäoliselt täiskasvanueani elanud

D

A lisa loomad, kes on vangistuses sündinud ja kasvatatud kaubanduslikul eesmärgil CITESi sekretariaadi registriga hõlmatud tegevusteks kooskõlas resolutsiooniga CONf. 12.10 (Rev. CoP15), ning A lisa taimed, mis on kunstlikult paljundatud kaubanduslikul eesmärgil kooskõlas määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatükiga, samuti nende osad ja neist saadu

A

A lisa taimed, mis on mittekaubanduslikul eesmärgil kunstlikult paljundatud, ning B ja C lisa taimed, mis on kunstlikult paljundatud määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki kohaselt, samuti nende osad ja neist saadu

C

Määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki kohaselt vangistuses kasvatatud loomad, samuti nende osad ja neist saadu

F

Määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki tingimustele mittevastavad vangistuses sündinud loomad, samuti nende osad ning neist saadu

I

Konfiskeeritud või kinnipeetud isendid ( 8 )

O

Omandatud enne konventsiooni jõustumist (8) 

U

Päritolu teadmata (lisada tuleb põhjendus)

▼M1

X

Isendid, mis on võetud merekeskkonnast, mis ei kuulu ühegi riigi jurisdiktsiooni alla

▼B

10.–12. Päritoluriik on riik, kus isendid on loodusest püütud, vangistuses sündinud ja kasvatatud või kunstlikult paljundatud.

13.–15. Impordiliikmesriik (vajaduse korral) on riik, kes on andnud välja asjaomaste isendite impordiloa.

16. Teaduslik nimetus peab vastama määruse (EÜ) nr 865/2006 VIII lisas nimetatud nomenklatuuri standardviidetele.

image image

Juhendid ja selgitused

1. Sertifikaadi omaniku (mitte tema esindaja) täielik nimi ja aadress.

2. Täita üksnes A lisas loetletud elusisendite puhul, välja arvatud vangistuses sündinud ja kasvatatud või kunstlikult paljundatud isendid.

4. Kirjeldus peab olema võimalikult täpne ning sisaldama kolmetähelist koodi vastavalt määruse (EÜ) nr 865/2006 (millega kehtestatakse looduslike looma- ja taimeliikide kaitset nendega kauplemise reguleerimise teel käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad) VII lisale.

5.-6. Kasutage koguse ja/või netomassi ühikuid vastavalt määruse (EÜ) nr 865/2006 VII lisale.

7. Kirjutage CITESi lisa number (I, II, või III), milles liik on loetletud loa/sertifikaadi väljaandmise kuupäeval.

8. Sisestage määruse (EÜ) nr 338/97 selle lisa täht (A, B või C), milles liik on loetletud loa/sertifikaadi väljaandmise kuupäeval.

9. Päritolu märkimiseks kasutage üht järgmistest koodidest:

W

Vabast loodusest toodud isendid

R

Kontrollitavas keskkonnas peetavate loomade isendid, kes on munadena või noorloomadena toodud vabast loodusest, kus nad vastasel juhul ei oleks äärmiselt tõenäoliselt täiskasvanueani elanud

D

A lisa loomad, kes on vangistuses sündinud ja kasvatatud kaubanduslikul eesmärgil CITESi sekretariaadi registriga hõlmatud tegevusteks kooskõlas resolutsiooniga CONf. 12.10 (Rev. CoP15), ning A lisa taimed, mis on kunstlikult paljundatud kaubanduslikul eesmärgil kooskõlas määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatükiga, samuti nende osad ja neist saadu

A

A lisa taimed, mis on mittekaubanduslikul eesmärgil kunstlikult paljundatud, ning B ja C lisa taimed, mis on kunstlikult paljundatud määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki kohaselt, samuti nende osad ja neist saadu

C

Määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki kohaselt vangistuses kasvatatud loomad, samuti nende osad ja neist saadu

F

Määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki tingimustele mittevastavad vangistuses sündinud loomad, samuti nende osad ning neist saadu

I

Konfiskeeritud või kinnipeetud isendid ( 9 )

O

Omandatud enne konventsiooni jõustumist (9) 

U

Päritolu teadmata (lisada tuleb põhjendus)

▼M1

X

Isendid, mis on võetud merekeskkonnast, mis ei kuulu ühegi riigi jurisdiktsiooni alla

▼B

10.–12. Päritoluriik on riik, kus isendid on loodusest püütud, vangistuses sündinud ja kasvatatud või kunstlikult paljundatud.

13.–15. Impordiliikmesriik (vajaduse korral) on riik, kes on andnud välja asjaomaste isendite impordiloa.

16. Teaduslik nimetus peab vastama määruse (EÜ) nr 865/2006 VIII lisas nimetatud nomenklatuuri standardviidetele.

18. Märkida nii palju üksikasju kui võimalik ning põhjendada eespool nimetatud andmete esitamata jätmist.
VI LISA

image( 1 ) EÜT L 61, 3.3.1997, lk 1.

( 2 ) ELT L 166, 19.6.2006, lk 1.

( 3 ) ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.

( 4 ) Kasutada üksnes koos mõne teise päritolukoodiga.

( 5 ) Kasutada üksnes koos mõne teise päritolukoodiga.

( 6 ) Kasutada üksnes koos mõne teise päritolukoodiga.

( 7 ) Kasutada üksnes koos mõne teise päritolukoodiga.

( 8 ) Kasutada üksnes koos mõne teise päritolukoodiga.

( 9 ) Kasutada üksnes koos mõne teise päritolukoodiga.

Top