EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012R0792-20150205

Consolidated text: Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 792/2012, 23. august 2012 , millega nähakse ette nõukogu määruses (EÜ) nr 338/97 (looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel) sätestatud lubade, sertifikaatide ja muude dokumentide kujundust käsitlevad eeskirjad ning muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 865/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/792/2015-02-05

02012R0792 — ET — 05.02.2015 — 001.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 792/2012,

23. august 2012,

millega nähakse ette nõukogu määruses (EÜ) nr 338/97 (looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel) sätestatud lubade, sertifikaatide ja muude dokumentide kujundust käsitlevad eeskirjad ning muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 865/2006

(ELT L 242 7.9.2012, lk 13)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/57, 15. jaanuar 2015,

  L 10

19

16.1.2015
▼B

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 792/2012,

23. august 2012,

millega nähakse ette nõukogu määruses (EÜ) nr 338/97 (looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel) sätestatud lubade, sertifikaatide ja muude dokumentide kujundust käsitlevad eeskirjad ning muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 865/2006Artikkel 1

Üldsäte

Määrusega (EÜ) nr 338/97 ja määrusega (EÜ) nr 865/2006 ette nähtud lubade, sertifikaatide ja muude dokumentide vormide kujundust ja tehnilisi näitajaid kirjeldatakse käesolevas määruses. Määratakse kindlaks järgmiste dokumentide kujundus ja tehnilised näitajad:

1) 

impordiload;

2) 

ekspordiload;

3) 

reekspordisertifikaadid;

4) 

isikliku omandi sertifikaadid;

5) 

näidiste kogu sertifikaadid;

▼M1

5a) 

muusikariistade sertifikaadid;

▼B

6) 

imporditeatised;

7) 

rändnäituste sertifikaadid;

▼M1

8) 

isikliku omandi sertifikaatide, rändnäituste sertifikaatide ja muusikariistade sertifikaatide lisalehed;

▼B

9) 

määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 5 lõike 2 punktis b, lõigetes 3 ja 4 ning artikli 8 lõikes 3 ja artikli 9 lõike 2 punktis b sätestatud sertifikaadid;

10) 

määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 7 lõikes 4 osutatud sildid.

Artikkel 2

Vormid

▼M1

1.  
Impordilubade, ekspordilubade, reekspordisertifikaatide, isikliku omandi sertifikaatide, näidistekogu sertifikaatide ja muusikariistade sertifikaatide vormid ja nende dokumentide taotluste vormid peavad vastama I lisas toodud näidisele, välja arvatud riigisiseseks kasutuseks mõeldud väljad.

▼B

2.  
Imporditeatiste vormid peavad vastama II lisas toodud näidisele, välja arvatud riigisiseseks kasutuseks mõeldud väljad. Need võivad kanda seerianumbrit.
3.  
Rändnäituste sertifikaatide vormid ning nende dokumentide taotlemise vormid peavad vastama III lisas toodud näidisele, välja arvatud riigisiseseks kasutamiseks mõeldud väljad.
4.  
Isikliku omandi sertifikaatide ning rändnäituste sertifikaatide lisalehtede vormid peavad vastama IV lisas toodud näidisele.
5.  
Määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 5 lõike 2 punktis b, lõigetes 3 ja 4 ning artikli 8 lõikes 3 ja artikli 9 lõike 2 punktis b sätestatud sertifikaatide vormid ning nende dokumentide taotlemise vormid peavad vastama käesoleva määruse V lisas toodud näidisele, välja arvatud riigisiseseks kasutuseks mõeldud väljad.

Liikmesriikides on eeltrükitud teksti asemel 18. ja 19. lahtris lubatud ka üksnes vastava sertifitseerimise ja/või loa olemasolu.

6.  
Määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 7 lõikes 4 nimetatud sildid peavad vastama käesoleva määruse VI lisas toodud näidisele.

Artikkel 3

Vormide tehnilised näitajad

1.  
Artiklis 2 nimetatud vormide jaoks kasutatav paber peab olema puidumassi jääkideta ja kirjutamiseks viimistletud ning peab kaaluma vähemalt 55 g/m2.
2.  
Artikli 2 lõigetes 1–5 nimetatud vormide suurus on 210 × 297 mm (A4), kusjuures pikkuse hälve võib olla maksimaalselt – 18 mm kuni + 8 mm.
3.  

Artikli 2 lõikes 1 nimetatud vormide jaoks kasutatakse paberivärvi järgmiselt:

a) 

vormi 1 jaoks (originaal) valge, esiküljel taustaks trükitud hall giljoššmuster, et avastada igasugused mehaanilised või keemilised võltsingud;

b) 

vormi 2 jaoks (loaomanikule antav koopia) kollane;

c) 

vormi 3 jaoks (eksportivale või reeksportivale riigile antav impordiloa koopia või väljaandvale korraldusasutusele tolli poolt tagastatav ekspordiloa või reekspordisertifikaadi koopia) kahvaturoheline;

d) 

vormi 4 jaoks (väljaandvale korraldusasutusele antav koopia) roosa;

e) 

vormi 5 jaoks (taotlus) valge.

4.  

Artikli 2 lõikes 2 nimetatud vormide jaoks kasutatakse paberivärvi järgmiselt:

a) 

vormi 1 jaoks (originaal) valge;

b) 

vormi 2 jaoks (importijale antav koopia) kollane.

5.  

Artikli 2 lõigetes 3 ja 5 nimetatud vormide jaoks kasutatakse paberivärvi järgmiselt:

a) 

vormi 1 jaoks (originaal) kollane, esiküljel taustaks trükitud hall giljoššmuster, et avastada igasugused mehaanilised või keemilised võltsingud;

b) 

vormi 2 jaoks (väljaandvale korraldusasutusele antav koopia) roosa;

c) 

vormi 3 jaoks (taotlus) valge.

6.  
Artikli 2 lõigetes 4 ja 6 nimetatud lisalehtede ning siltide paberi värv on valge.
7.  
Artiklis 2 nimetatud vormid trükitakse ja täidetakse ühes ELi ametlikest keeltest, mille määrab kindlaks iga liikmesriigi korraldusasutus. Vajaduse korral sisaldavad need sisu tõlget mõnda konventsiooni ametlikku töökeelde.
8.  
Liikmesriigid vastutavad artiklis 2 nimetatud vormide trükkimise eest ning artikli 2 lõigetes 1–5 nimetatud vormide puhul võib see olla osa elektroonilisest loa/sertifikaadi väljaandmisprotsessist.

Artikkel 4

Määrust (EÜ) nr 865/2006 muudetakse järgmiselt:

1) 

artiklid 2 ja 3 jäetakse välja;

2) 

I–VI lisa jäetakse välja.

Artikkel 5

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 27. septembrist 2012.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
I LISA