EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012O0027-20191117

Consolidated text: Euroopa Keskpanga suunis, 5. detsember 2012, üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta (uuesti sõnastatud) (EKP/2012/27) (2013/47/EL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2013/47/2019-11-17

02012O0027 — ET — 17.11.2019 — 007.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

EUROOPA KESKPANGA SUUNIS,

5. detsember 2012,

üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta

(uuesti sõnastatud)

(EKP/2012/27)

(2013/47/EL)

(ELT L 030 30.1.2013, lk 1)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

EUROOPA KESKPANGA SUUNIS, 26. september 2013

  L 333

82

12.12.2013

►M2

EUROOPA KESKPANGA SUUNIS, 5. juuni 2014

  L 168

120

7.6.2014

►M3

EUROOPA KESKPANGA SUUNIS (EL) 2015/930, 2. aprill 2015

  L 155

38

19.6.2015

►M4

EUROOPA KESKPANGA SUUNIS (EL) 2016/579, 16. märts 2016,

  L 99

21

15.4.2016

►M5

EUROOPA KESKPANGA SUUNIS (EL) 2017/2082, 22. september 2017,

  L 295

97

14.11.2017

►M6

EUROOPA KESKPANGA SUUNIS (EL) 2018/1626, 3. august 2018,

  L 280

40

9.11.2018

►M7

EUROOPA KESKPANGA SUUNIS (EL) 2019/1849, 4. oktoober 2019,

  L 283

64

5.11.2019


Parandatud:

►C1

Parandus, ELT L 317, 14.12.2018, lk  57 (2018/1626)
▼B

EUROOPA KESKPANGA SUUNIS,

5. detsember 2012,

üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta

(uuesti sõnastatud)

(EKP/2012/27)

(2013/47/EL)I

JAGU

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Reguleerimisese ja -ala

▼M6

1.  TARGET2 võimaldab euromaksete reaalajalisi brutoarveldusi ja keskpangarahas arveldamist maksemooduli kontodel, T2Si eriotstarbelistel rahakontodel (mille eesmärgiks on väärtpaberitehingud) ja TIPS eriotstarbelistel rahakontodel (mille eesmärgiks on välkmaksed). TARGET2 asutatakse ja see tegutseb ühisplatvormina, mille kaudu esitatakse ja töödeldakse maksejuhiseid ning mille kaudu toimub maksete lõplik laekumine tehniliselt ühetaoliselt. T2Si eriotstarbeliste rahakontode operatsioonid põhinevad ja rakenduvad TARGET2 tehnilisel T2Si platvormil. TIPS eriotstarbeliste rahakontode operatsioonid põhinevad ja rakenduvad TARGET2 tehnilisel TIPS platvormil.

▼B

2.  TARGET2 õiguslikuks vormiks on maksesüsteemide paljusus.

▼M4

Artikkel 1a

TARGET2 tehingud

Riikide keskpangad (RKPd) kasutavad alati TARGET2 kontosid järgmiste tehingute puhul:

a) rahapoliitika avaturuoperatsioonid Euroopa Keskpanga suunise (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) ( 1 ) tähenduses,

b) kõrvalsüsteemidega tehtavate tehingute arveldamine;

c) krediidiasutuste vahelised maksed.

▼B

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas suunises kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)

„ühisplatvorm” (Single Shared Platform, SSP) – ühisplatvormi käitavate RKPde poolt pakutav ühine tehnilise platvormi infrastruktuur;

2)

„TARGET2 osasüsteem” (TARGET2 component system) – eurosüsteemi keskpanga mis tahes reaalajaline brutoarveldussüsteem, mis moodustab TARGET2 osa;

3)

„keskpank” (CB) – eurosüsteemi keskpank ja TARGET2 ühendusega keskpank;

4)

„ühisplatvormi käitavad keskpangad” (SSP-providing CBs) – Deutsche Bundesbank, Banque de France ja Banca d’Italia, kes tegutsevad ühisplatvormi ülesehituse ja eurosüsteemi huvides käitamise pädevuses;

▼M1

5)

►M3  TARGET2 võrguteenuse osutaja ◄ (network service provider) – arvutipõhise võrguühenduse pakkuja TARGET2 maksesõnumite esitamiseks. Arvutivõrgu ühendus toimub SWIFTi kaudu ja eurosüsteemi sisene teabevahetus täiendavalt CoreNet’i kaudu;

▼M6

6)

„osaleja“ [või „otseosaleja“] (participant või direct participant) – üksus, kellel on eurosüsteemi RKP juures vähemalt üks maksemooduli konto (maksemooduli konto omanik) ja/või üks T2Si eriotstarbeline rahakonto (T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik) ja/või üks TIPS eriotstarbeline rahakonto (TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik);

▼B

7)

„eurosüsteemi RKP” (Eurosystem CB) – EKP või euroala RKP;

8)

„maksemoodul” (Payments Module, PM) – ühisplatvormi moodul, milles arveldatakse ►M3  maksemooduli konto omanike ◄ makseid maksemooduli kontodel;

9)

„maksemooduli konto” (

PM account

) –

►M3  maksemooduli konto omaniku ◄ maksemoodulis peetav konto eurosüsteemi keskpanga juures, mis on ►M3  maksemooduli konto omanikule ◄ vajalik, et

a) esitada TARGET2 kaudu maksejuhiseid või saada makseid ja

b) arveldada neid makseid vastava eurosüsteemi keskpangaga;

10)

„euroala RKP” (euro area NCB) – selle liikmesriigi keskpank (RKP), mille vääringuks on euro;

11)

„ettevõtte tunnuskood” (Business Identifier Code, BIC) – ISO standardiga nr 9362 määratletud kood;

12)

„adresseeritav BICi omanik” (

addressable BIC holder

) –

üksus,

a) kellel on BIC;

b) keda ei tunnustata kaudse osalejana;

c) kes on maksemooduli konto omaniku korrespondent või klient, või maksemooduli konto omaniku või kaudse osaleja filiaal, ja kes saab esitada maksejuhiseid ja saada makseid TARGET2 osasüsteemist maksemooduli konto omaniku kaudu;

▼M6

13)

„kaudne osaleja“ (indirect participant) – Euroopa Liidus või Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) asutatud krediidiasutus, kes on sõlminud maksemooduli konto omanikuga lepingu maksejuhiste esitamise ja maksete saamise kohta selle maksemooduli konto omaniku kaudu ning keda TARGET2 osasüsteem on tuvastanud kaudse osalejana;

▼B

14)

„filiaal” (branch) – filiaal määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkti 17 tähenduses;

▼M6

15)

„tööpäev“ või „TARGET2 tööpäev“ (business day; TARGET2 business day) – mis tahes päev, mil TARGET2 võtab arveldamiseks vastu maksekorraldusi vastavalt II lisa V liitele, IIa lisa V liitele ja IIb lisa III liitele;

▼B

16)

„sertifitseerimisasutused” (certification authorities) – üks või mitu EKP nõukogu poolt elektrooniliste sertifikaatide väljastamisel, haldamisel, tagasivõtmisel ja uuendamisel eurosüsteemi nimel tegutsema määratud RKPd;

17)

„elektroonilised sertifikaadid” või „sertifikaadid” (electronic certificates, certificates) – sertifitseerimisasutuste poolt väljastatud elektrooniline andmefail, mis seob avaliku võtme isikuga ning mida kasutatakse järgmiseks otstarbeks: avaliku võtme asjaomasele isikule kuuluvuse kontrollimiseks; omaniku isiku tuvastamiseks; isiku allkirja kontrollimiseks või isikule adresseeritud sõnumi krüpteerimiseks. Sertifikaadid on salvestatud füüsilisele andmekandjale, näiteks kiipkaardile või mälupulgale, ning viide sertifikaadile hõlmab ka asjaomased andmekandjad. Sertifikaadid on olulised internetipõhiselt TARGET2 kasutavate ja maksesõnumeid või kontrollsõnumeid saatvate ►M3  maksemooduli konto omanike ◄ isiku tuvastamiseks;

18)

„sertifikaadi omanik” (certificate holder) – konkreetne isik, kelle isikusamasus on tuvastatud ►M3  maksemooduli konto omaniku ◄ poolt ning kellele ►M3  maksemooduli konto omanik ◄ on andnud volituse omada internetipõhist juurdepääsu ►M3  maksemooduli konto omaniku ◄ TARGET2 kontole. Avaldus sertifikaadi saamiseks peab olema kinnitatud ►M3  maksemooduli konto omaniku ◄ asukoha RKP poolt ning edastatud sertifitseerimisasutusele, kes omakorda väljastab sertifikaadi, mis seob avaliku võtme ►M3  maksemooduli konto omaniku ◄ isikut tõendavate dokumentidega;

19)

„TARGET2 ühendusega keskpank” (connected CB) – TARGET2ga lepingu alusel ühendatud euroalaväline RKP;

20)

„AL rühm” (AL group) – AL režiimi kasutava AL rühma liikmetest koosnev rühm;

21)

„AL rühma liige” (AL group member) – ►M3  maksemooduli konto omanik ◄ , kes vastab AL kasutamise kriteeriumidele ja on sõlminud AL lepingu;

22)

„AL leping” (AL agreement) – mitmepoolne agregeeritud likviidsuse (aggregated liquidity, AL) leping, mille on sõlminud kõik AL rühma liikmed ja nende vastavad AL-RKPd AL režiimi kasutamiseks;

23)

„AL-RKP” (AL NCB) – euroala RKP, kes on AL lepingu pooleks ning tegutseb tehingupoolena AL rühma liikmetele, kes osalevad tema TARGET2 osasüsteemis;

24)

„AL režiim” (AL mode) – maksemooduli kontojääkide vaba likviidsuse agregeerimise režiim;

▼M6

25)

„vaba likviidsus“ (available liquidity) – osaleja konto positiivne jääk ja kohalduvatel juhtudel asjaomase eurosüsteemi keskpanga poolt sellele maksemooduli kontole antud päevasisese laenu võimalus, mis on konto osas kehtiv, kuid mida pole kasutatud, või mida on vähendatud maksemooduli konto reserveeritud likviidsuse töödeldud summa võrra või T2Si eriotstarbelise rahakonto blokeerimiste summa võrra;

▼B

26)

„päevasisene laen” (intraday credit) – laen, mis antakse ühest tööpäevast lühemaks ajavahemikuks;

27)

„AL rühmahaldur” (AL group manager) – AL rühma liige, kelle teised AL rühma liikmed on määranud juhtima AL rühma tööpäevasisest vaba likviidsust;

28)

„laenamise püsivõimaluse intressimäär” (marginal lending rate) – laenamise püsivõimalusele kohaldatav intressimäär;

29)

„laenamise püsivõimalus” (marginal lending facility) – eurosüsteemi püsivõimalus, mida osapooled võivad kasutada üleöölaenu saamiseks RKP-lt eelnevalt kindlaks määratud intressimääraga;

30)

„arveldav pank” (settlement bank) – ►M3  maksemooduli konto omanik ◄ , kelle maksemooduli kontot või allkontot kasutatakse kõrvalsüsteemi maksekorralduste arveldamiseks;

▼M6

31)

„kõrvalsüsteem“ (ancillary system, AS) – ELis või EMPs asutatud üksuse poolt hallatav süsteem, mille üle teostab järelevalvet ja/või järelevaatamist pädev ametiasutus ja kes järgib eurodes teenuseid pakkuvate infrastruktuuride asukohas kehtivaid järelevaatamisnõudeid (vastavalt muudatustele, mis avaldatakse EKP veebilehel) ( 2 ) ning milles makseid ja/või finantsinstrumente vahetatakse ja/või realiseeritakse või kirjendatakse a) TARGET2s arveldatavate rahaliste kohustuste kaudu; ja/või b) TARGET2s hoitavate vahendite kaudu kooskõlas käesoleva suunisega ja kahepoolse lepinguga kõrvalsüsteemi ja eurosüsteemi asjakohase keskpanga vahel;

▼B

32)

„kõrvalsüsteemiliides” (Ancillary System Interface, ASI) – tehniline vahend, mis võimaldab kõrvalsüsteemil kasutada mitmesuguseid konkreetseid määratletud teenuseid kõrvalsüsteemis maksekorralduste esitamiseks ja arveldamiseks; seda võib kasutada ka euroala RKP sularaha hoiustamise ja väljavõtmisega seotud sularahaoperatsiooni arveldamisel;

▼M6

33)

„maksja“ (payer) – TARGET2 osaleja, kelle maksemooduli kontot, T2S eriotstarbelist rahakontot või TIPS eriotstarbelist rahakontot kontot debiteeritakse maksejuhise arveldamise tulemusena, välja arvatud artiklis 23;

34)

„makse saaja“ (payee) – TARGET2 osaleja, kelle maksemooduli kontot, T2S kontot või TIPS eriotstarbelist rahakontot kontot krediteeritakse maksejuhise arveldamise tulemusena, välja arvatud artiklis 23;

35)

„ühtsed tingimused“ (Harmonised Conditions) – II, IIa, IIb või ja V lisas sätestatud tingimused;

▼B

36)

„TARGET2 põhiteenused” (core TARGET2 services) – maksejuhiste töötlemine TARGET2 osasüsteemides, kõrvalsüsteemidega seotud tehingute arveldamine ja likviidsuse koondamine;

▼M6

37)

„kohalik konto“ (Home Account) – euroala RKP poolt väljaspool maksemooduli kontot avatud konto liidus või EMPs asutatud krediidiasutuse jaoks;

▼M3 —————

▼B

39)

„haldav RKP” (managing NCB) – AL-RKP, mille TARGET2 osasüsteemis osaleb AL rühma haldur;

40)

„realiseerimissündmus” (

enforcement event

) –

AL rühma liikme jaoks:

a) II osa artikli 34 lõikes 1 osutatud mis tahes probleemsündmus;

b) II lisa artikli 34 lõikes 2 osutatud mis tahes muu probleemsündmus, millega seoses on keskpank probleemsündmuse või sündmuse tõsidust arvesse võttes otsustanud, et pant tuleb realiseerida kooskõlas selle lisa artikliga 25b, pant tuleb realiseerida kooskõlas selle lisa artikliga 25c või algatada tuleb tasaarveldus kooskõlas suunise selle lisa artikliga 26;

c) mis tahes otsus peatada või lõpetada juurdepääs päevasisesele laenule;

41)

„osalejaliides” (Participant Interface) – tehniline lahendus, mis võimaldab otseosalejatel esitada ja arveldada maksejuhiseid maksemooduliga seotud teenuseid kasutades;

42)

„internetipõhine juurdepääs” (Internet-based access) – ►M3  maksemooduli konto omanik ◄ on valinud maksemooduli konto, millele on juurdepääs ainult interneti kaudu, ja ►M3  maksemooduli konto omanik ◄ saadab maksesõnumeid või kontrollsõnumeid TARGET2-le interneti kaudu;

43)

„maksejõuetusmenetlus” (insolvency proceedings) – maksejõuetusmenetlus Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 1998. aasta direktiivi 98/26/EÜ (arvelduse lõplikkuse kohta makse- ja väärtpaberiarveldussüsteemides) artikli 2 punkti j tähenduses ( 3 );

▼M7

44)

„teabe- ja kontrollimoodul, ICM” (Information and Control Module, ICM) – ühisplatvormi moodul, mis võimaldab maksemooduli konto omanikel saada reaalajas teavet ja esitada likviidsuse ülekandmise korraldusi, et juhtida likviidsust ja anda kohastel eriolukorra juhtudel varumaksete juhiseid või maksejuhiseid eriolukorra lahenduses;

▼M6

45)

„TARGET2 koordeerija“ (TARGET2 coordinator) – EKP poolt määratud isik, kelle ülesandeks on tagada TARGET2 igapäevane haldamine, juhtida ja koordineerida tegevust erakorralises olukorras ning korraldada teabe edastamist maksemooduli konto ja TIPS eriotstarbelise rahakonto omanikele;

▼B

46)

„TARGET2 arveldusjuht” (TARGET2 settlement manager) – eurosüsteemi keskpanga poolt tema TARGET2 osasüsteemi talitlust jälgima määratud isik;

▼M6

47)

„TARGET2 kriisijuht“ (TARGET2 crisis manager) – eurosüsteemi keskpanga poolt määratud isik, kelle ülesandeks on selle eurosüsteemi keskpanga nimel lahendada ühisplatvormi ja/või TIPS platvormi rikkeid ja/või erakorralisi süsteemiväliseid sündmusi;

48)

„TARGET2 talitlushäire“ (technical malfunction of TARGET2) – mis tahes raskused, vead või rikked asjaomase TARGET2 osasüsteemi, sh ühisplatvormi või T2S platvormi, poolt kasutatavas tehnilises infrastruktuuris ja/või arvutisüsteemides, või mis tahes muud ilmingud, mis välistavad TARGET2 osasüsteemi maksete töötlemise ja täitmise samal päeval;

49)

„arveldamata maksejuhis“ (non-settled payment order) – maksejuhis, mida ei ole arveldatud samal tööpäeval, mil see on vastu võetud, v.a välkmaksejuhis, tagasikutsumise nõustumus ja TIPS eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole likviidsuse ülekandmise korraldus;

▼B

50)

„süsteemidevaheline arveldus” (cross-system settlement) – debiteerimiskorralduse reaalajaline arveldus, mille puhul toimuvad maksed ühelt kõrvalsüsteemi arveldavalt pangalt arvelduskorra nr 6 alusel teise kõrvalsüsteemi arveldavale pangale arvelduskorra nr 6 alusel kooskõlas IV lisaga;

51)

„sularahaarveldus” (cash settlement) – arveldus pangatähtedes ja müntides;

▼M1

52)

„CoreNet” – eurosüsteemi sisene võrguühendus, mille pakkuja on EKP ja mida kasutavad eurosüsteemi keskpangad SWIFTile juurdepääsu puudumise korral erakorralise võrguna juurdepääsuks ühisplatvormile; see on SWIFTi alternatiivvõrk juurdepääsuks CRSSile;

53)

„klientidega seotud teenusesüsteem (customer-related services system, CRSS)” – süsteem, mis pakub eurosüsteemi keskpankadele põhi- ja lisateenuseid, sh arhiveerimine, arvete esitamise teenuste kasutamise võimalus, päringu ja aruandlusteenuste kasutamise võimalus ning kliendisuhte teenuste kasutamise võimalus;

▼M2

54)

„hoiustamise püsivõimalus” (deposit facility) – eurosüsteemi püsivõimalus, mida osapooled võivad kasutada üleööhoiuste tegemiseks RKPs eelnevalt kindlaks määratud intressimääraga;

55)

„hoiustamise püsivõimaluse intressimäär” (deposit facility rate) – hoiustamise püsivõimalusele kohaldatav intressimäär;

▼M3

56)

„T2Si toimingud” (T2S Operations) – integreeritud tehnilises piiriülese tehingu võimalusega keskkonnas T2Si platvormi kaudu ühtlustatud ja standardiseeritud „ülekanne makse vastu”-arveldusteenused;

57)

„TARGET2-Securities (T2S)” või „T2Si platvorm” (T2S Platform) – riistvara, tarkvara ja muu tehnilise infrastruktuuri komponendid, mille kaudu eurosüsteem pakub CSDdele ja eurosüsteemi keskpankadele põhilise, neutraalse ja piiriülese, makse vastu tehtavate väärtpaberiülekannete keskpangarahas arveldamise teenust;

58)

„T2S võrguteenuse osutaja” (T2S network service provider) – T2Si ühenduvusteenuse pakkumiseks eurosüsteemiga litsentsilepingu sõlminud ettevõtja;

▼M6

59)

„T2Si eriotstarbeline rahakonto“ (T2S Dedicated Cash Account, T2S DCA) – T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku poolt TARGET2-[keskpangas/riigis] avatud ning T2Si väärtpaberiarveldustega seotud maksete tegemiseks kasutatav konto;

60)

„TARGET2s T2S eriotstarbelise rahakonto avamise ja kasutamise ühtsed tingimused“ (Harmonised Conditions for the Opening and Operation of a TIPS Dedicated Cash Account in TARGET2) – IIa lisas sätestatud tingimused;

▼M3

61)

„automaatse tagatise seadmise tingimused” (Conditions for Auto-collateralisation Operations) – IIIa lisas sätestatud tingimused;

▼M6

62)

„maksejuhis“ (payment order) – krediitkorraldus, likviidsuse ülekandmise korraldus, otsedebiteerimise korraldus, maksemooduli kontolt T2S eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldus, T2S eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole likviidsuse ülekandmise korraldus, T2S eriotstarbeliselt rahakontolt T2S eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldus, maksemooduli kontolt TIPS eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldus, TIPS eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole likviidsuse ülekandmise korraldus, välkmaksejuhis või tagasikutsumise nõustumus;

63)

„T2S eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole likviidsuse ülekandmise korraldus“ (T2S DCA to PM liquidity transfer order) – kindlaksmääratud summa T2S eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole ülekandmise korraldus;

64)

„maksemooduli kontolt T2Si eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldus“ (PM to T2S DCA liquidity transfer order) – kindlaksmääratud summa maksemooduli kontolt T2Si eriotstarbelisele rahakontole ülekandmise korraldus;

65)

„T2S eriotstarbeliselt rahakontolt T2S eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldus“ (T2S DCA to T2S DCA liquidity transfer order) – korraldus, mille alusel kantakse konreetses summas vahendid a) T2S eriotstarbeliselt rahakontolt sama peamise maksemooduli kontoga seotud T2S eriotstarbelisele rahakontole; b) T2S eriotstarbeliselt rahakontolt sama juriidlise üksuse T2S eriotstarbelisele rahakontole; või c) T2S eriotstarbeliselt rahakontolt T2S eriotstarbelisele rahakontole, kui üks või mõlemad hoitakse keskpangas;

66)

„peamine maksemooduli konto“ (main PM account) – maksemooduli konto, millega on seotud T2S eriotstarbeline rahakonto ning mille jääk päevalõpu seisuga automaatselt repatrieeritakse;

▼M3

67)

„reaalajaline brutoarveldus” (real-time gross settlement) – maksejuhiste tehingupõhine töötlemine ja arveldamine reaalajas;

68)

„krediitkorraldus” (credit transfer order) – maksja korraldus rahaliste vahendite kättesaadavaks tegemiseks makse saajale maksemooduli konto raamatupidamiskande abil;

69)

„TARGET2 osaleja” (TARGET2 participant) – iga osaleja mis tahes TARGET2 osasüsteemis;

▼M6

70)

„automaatne tagatise seadmine“ (auto-collateralisation) – euroala RKP pakutav päevasisene laen keskpangarahas, mida antakse juhul, kui T2S eriotstarbelise rahakonto omanikul puuduvad piisavad rahalised vahendid väärtpaberitehingute arveldamiseks, kusjuures päevasisese laenu tagatiseks kasutatakse kas ostetavaid väärtpabereid (collateral on flow) või T2S eriotstarbelise rahakonto omaniku poolt hoitavaid väärtpabereid (collateral on stock);

▼M3

71)

„likviidsuse ülekandmise korraldus” (liquidity transfer order) – maksejuhis, mille peamine eesmärk on likviidsuse ülekandmine osalise erinevate kontode vahel või CAI rühma või AL rühma siseselt;

72)

„krediidiasutus” (credit institution) – a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 ( 4 ) artikli 4 lõike 1 punktis 1 [asjakohastel juhtudel lisada Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL ( 5 ) rakendavad riigisisesed sätted] määratletud krediidiasutus, mille üle teostab järelevalvet pädev ametiasutus, või b) muu krediidiasutus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 123 lõikes 2 määratletud tähenduses, mille järelevalve toimub pädeva ametiasutuse poolt teostatava järelevalvega võrreldava standardi alusel;

73)

„otsedebiteerimise korraldus” (direct debit instruction) – makse saaja poolt oma keskpangale antud korraldus, mille kohaselt maksja keskpank debiteerib maksja kontolt otsedebiteerimise volituse alusel korralduses näidatud summa;

▼M5

74)

„tagatisvahendid“ (Guarantee Funds) – kõrvalsüsteemi osaleja poolt antud vahendid, mida kasutatakse, kui üks või enam osalejat ei täida mis tahes põhjusel oma maksekohustusi kõrvalsüsteemi ees;

▼M6

75)

„TARGET välkmaksete arvelduse (TIPS) teenus, TIPS” (TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) service) – välkmaksejuhiste arveldamine TIPS platvormil keskpangarahas;

76)

„TIPS platvorm” (TIPS Platform) – TIPS platvormi käitavate RKPde poolt pakutav ühine tehnilise platvormi infrastruktuur;

77)

„TIPS platvormi käitavad RKPd” (TIPS Platform-providing NCBs) – Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France ja Banca d'Italia, kes tegutsevad eurosüsteemi huvides TIPS platvormi rajavate ja käitavate RKPdena;

78)

„TIPS võrguteenuse pakkuja” (TIPS network service provider) – ettevõtja, kes: a) vastab kõigile vajalikele tingimustele, et ühenduda ja luua tehniline ühendus TIPS platvormiga vastavalt IIb lisa V liites sätestatud eeskirjadele ja menetlustele; ning b) on allkirjastanud EKP veebisaidil avaldatud TIPS ühenduvustingimused;

79)

„TIPS eriotstarbeline rahakonto” (TIPS Dedicated Cash Account, TIPS DCA) – TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku poolt TARGET2-[keskpangas/riigis] avatud ning tema klientidele välkmakseteenuste pakkumiseks kasutatav konto;

80)

„TARGET2s TIPS eriotstarbelise rahakonto avamise ja kasutamise ühtsed tingimused” (Harmonised Conditions for the Opening and Operation of a TIPS Dedicated Cash Account in TARGET2) – IIb lisas sätestatud tingimused;

81)

„välkmaksejuhis” (instant payment order) – Euroopa Maksenõukogu välkkreeditülekande (SCT Inst) skeemile vastav maksejuhis, mille saab täita 24 tundi päevas igal kalendripäeval ning mille puhul kohaldatakse viivitamatut või peaaegu viivitamatut töötlemist ja maksjale teatamist;

82)

„tagasikutsumise nõue” (recall request) – SCT Inst skeemile vastav TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku sõnum, milles nõutakse arveldatud kiirmaksejuhise tagasipööramist;

83)

„tagasikutsumise nõustumus” (positive recall answer) – SCT Inst skeemile vastav maksejuhis, mille on algatanud tagasikutsumise nõude saaja vastuseks tagasikutsumise nõudele selle esitaja kasuks;

84)

„maksemooduli kontolt TIPS eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldus” (PM to TIPS DCA liquidity transfer order) – kindlaksmääratud summa maksemooduli kontolt TARGET TIPS eriotstarbelisele rahakontole ülekandmise korraldus;

85)

„TIPS eriotstarbelisele rahakontolt maksemooduli kontole likviidsuse ülekandmise korraldus” (TIPS DCA to PM liquidity transfer order) – kindlaksmääratud summa TIPS eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole ülekandmise korraldus;

▼M7

86)

„eriolukorra lahendus” (Contingency Solution) – ühisplatvormi lahendus, mis võimaldab töödelda erakorralise tähtsusega ja tähtsaid makseid eriolukorras.

▼B

Artikkel 3

TARGET2 osasüsteemid

1.  Iga eurosüsteemi keskpank käitab oma TARGET2 osasüsteemi.

2.  Iga TARGET2 osasüsteem peab olema määratletud süsteemina riigi õigusaktis, millega rakendatakse direktiivi 98/26/EÜ.

3.  TARGET2 osasüsteemide nimedes võib esineda ainult „TARGET2” ning asjaomase eurosüsteemi keskpanga või selle eurosüsteemi keskpanga liikmesriigi nimi. EKP TARGET2 osasüsteemi nimi on TARGET2-ECB.

Artikkel 4

Eurot rahaühikuna mitte kasutavate liikmesriikide ühendus

Liikmesriigid, mille rahaühik ei ole euro, võivad saada TARGET2 ühenduse, kui nad sõlmivad eurosüsteemi keskpangaga lepingu. Selles lepingus tuleb sätestada, et TARGET2 ühendusega keskpangad järgivad käesolevat suunist, võttes arvesse mis tahes omavahel kokku lepitud nõuetekohaseid määratlusi ja kohandusi.

Artikkel 5

EKPS-sisesed tehingud

Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) sisesed tehingud töödeldakse TARGET2s, v.a maksed, mille osas on keskpangad kohastel juhtudel kahe- või mitmepoolselt kokku leppinud töödelda neid korrespondentkontodel.

Artikkel 6

Eurosüsteemisisesed arveldused

1.  Mis tahes maksete arveldamine erinevate TARGET2 osasüsteemide osalejate vahel toob automaatselt kaasa maksja eurosüsteemi keskpanga eurosüsteemisisese kohustuse makse saaja eurosüsteemi keskpanga ees.

2.  Kõik eurosüsteemisisesed kohustused, mis tekivad lõike 1 kohaselt, liidetakse ja moodustavad iga eurosüsteemi keskpanga osas ühtse kohustuse osa. Iga kord, kui erinevate TARGET2 osasüsteemi osalejate vaheline makse arveldatakse, korrigeeritakse vastavalt asjaomase eurosüsteemi keskpanga kogukohustust. Iga tööpäeva lõpus kohaldatakse selle kogukohustuse suhtes mitmepoolset tasaarveldust, mille tulemusena tekib iga euroala RKP kohustus või nõue EKP ees kooskõlas eurosüsteemi keskpankade vahelise lepinguga.

3.  Iga euroala RKP peab kontol arvet oma kohustusest või nõudest EKP ees, mis on tekkinud TARGET2 osasüsteemide vaheliste maksete arveldamisest.

▼M6

3a.  Ilma et see piiraks lõikeid 1 ja 2, tuleneb osalejate vahel erinevates TARGET2 osasüsteemides välkmaksejuhiste arveldamisest ainult üks eurosüsteemi keskpanga nõue või kohustus EKP ees. Iga eurosüsteemi keskpanga nõuet või kohustust EKP ees, mis kajastub iga päeva lõpu aruandluses, korrigeeritakse kord päevas, kasutades asjaomase eurosüsteemi keskpanga kõikide TIPS eriotstarbeliste rahakontode päevalõpu saldode summat.

▼B

4.  EKP avab kontoarvestuse iga euroala RKP osas, et kajastada iga euroala RKP päevalõpu kohustusi või nõudeid EKP ees.II

JAGU

JUHTIMINE

▼M4

Artikkel 7

Juhtimistasandid

1.  Ilma et see piiraks Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja (edaspidi EKPSi põhikiri) artikli 8 kohaldamist, põhineb TARGET2 juhtimine kolmetasandilisel juhtimisskeemil. ►M6  EKP nõukogu (1. tasand), tehnilise ja käitamise juhtimise organ (2. tasand) ja ühisplatvormi käitavate ja TIPS platvormi käitavate keskpankade (3. tasand) ülesanded on sätestatud I lisas. ◄

2.  Nõukogu vastutab TARGET2 suunamise, juhtimise ja kontrolli eest. 1. tasandile määratud ülesanded on EKP nõukogu ainupädevuses. ►M6  ————— ◄

3.  Kooskõlas EKPSi põhikirja artikli 12.1 kolmanda lõiguga vastutavad eurosüsteemi keskpangad 2. tasandile pandud ülesannete eest, võttes arvesse EKP nõukogu poolt määratletud üldraamistikku. EKP nõukogu asutab 2. tasandi organi, millele eurosüsteemi keskpangad panevad teatavad TARGET2 seotud tehnilise ja käitamise juhtimise ülesanded.

4.  Eurosüsteemi keskpangad korraldavad oma suhted kohaseid lepinguid sõlmides.

▼M6

5.  Kooskõlas EKPSi põhikirja artikli 12.1 kolmanda lõiguga vastutavad ühisplatvormi ja TIPS platvormi käitavad keskpangad 3. tasandile pandud ülesannete eest, võttes arvesse nõukogu poolt määratletud üldraamistikku.

6.  Ühisplatvormi ja TIPS platvormi käitavad keskpangad peavad eurosüsteemi keskpankadega sõlmima lepingu teenuste kohta, mida ühisplatvormi ja TIPS platvormi käitavad keskpangad eurosüsteemi keskpankadele osutavad. Kohastel juhtudel peab see leping hõlmama ka TARGET2 ühendusega keskpangad.

7.  Eurosüsteem (T2S teenuste osutaja) ja eurosüsteemi keskpangad (oma vastava riigisisese T2 osasüsteemi käitajad) sõlmivad lepingu, milles määratletakse teenused, mida eurosüsteem neile osutab seoses T2S eriotstarbelise rahakontoga. Kohastel juhtudel peavad need lepingud hõlmama ka TARGET2 ühendusega keskpangad.

▼BIII

JAGU

TARGET2 TALITLUS

Artikkel 8

▼M6

Maksemooduli konto, T2S eriotstarbelise rahakonto või TIPS eriotstarbelise rahakontoTARGET2s avamise ja haldamise ühtsed tingimused

▼B

1.   ►M4  Iga euroala RKP kehtestab ühtsete tingimuste rakendamise meetmed maksemooduli konto avamiseks ja haldamiseks TARGET2s II lisa kohaselt. ◄ Meetmed reguleerivad ainult euroala RKP ja tema ►M3  maksemooduli konto omanike ◄ suhteid seoses maksete töötlemisega maksemoodulis. Maksemooduli kontole on võimalik ligi pääseda kas internetipõhiselt või ►M3  TARGET2 võrguteenuse osutaja ◄ kaudu. Need maksemooduli kontole juurdepääsemise meetodid on teineteist välistavad, kuigi ►M3  maksemooduli konto omanik ◄ võib omada üht või mitut maksemooduli kontot, millele on juurdepääs kas internetipõhiselt või ►M3  TARGET2 võrguteenuse osutaja ◄ kaudu.

▼M6

1a.  Iga euroala RKP kehtestab ühtsete tingimuste rakendamise meetmed T2S eriotstarbelise rahakonto avamiseks ja haldamiseks TARGET2s IIa lisa kohaselt. Meetmed reguleerivad ainult asjaomase euroala RKP ja tema T2S eriotstarbelise rahakonto omaniku suhteid seoses T2S eriotstarbelise rahakonto avamise ja haldamisega.

▼M6

1b.  Iga euroala RKP kehtestab ühtsete tingimuste rakendamise meetmed TIPS eriotstarbelise rahakonto avamiseks ja haldamiseks TARGET2s IIb lisa kohaselt. Meetmed reguleerivad ainult asjaomase euroala RKP ja tema TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku suhteid seoses TIPS eriotstarbelise rahakonto avamise ja haldamisega.

▼M6

2.  EKP võtab vastu TARGET2-ECB tingimused, rakendades selleks i) II lisas sätestatud TARGET2 maksemooduli konto avamise ja haldamise ühtsed tingimused, ii) IIa lisas sätestatud T2S eriotstarbelise rahakonto avamise ja haldamise ühtsed tingimused, ja iii) IIb lisas sätestatud TIPS eriotstarbelise rahakonto avamise ja haldamise ühtsed tingimused, erisusega, et TARGET2-ECB makse- ja arveldusteenuseid osutatakse ainult makse- ja arveldusasutustele, sealhulgas väljaspool EMPd asutatud asutustele, kui nende üle teostab järelevalvet pädev ametiasutus ja EKP nõukogu on heaks kiitnud nende juurdepääsu TARGET2-ECB-le.

▼B

3.  Eurosüsteemi keskpankade poolt ühtsete tingimuse rakendamiseks vastu võetud korrad tuleb avaldada.

4.  Eurosüsteemi keskpangad võivad taotleda riigi õigusaktidest tulenevate piirangute korral erandeid ühtsetest tingimustest. Nõukogu kaalub selliseid taotlusi üksikjuhtude kaupa ja annab erandi kohastel juhtudel.

▼M6

5.  Valuutalepingust tulenevalt võib EKP määrata TARGET2s osalemise, sealhulgas T2Si toimingute keskpangarahas arveldamise teenuste ja TIPS teenuste osutamise, asjakohased tingimused II lisa artikli 4 lõike 2 punktis e, IIa lisa artikli 5 lõike 2 punktis e ja IIb lisa artikli 5 lõike 2 punktis e osutatud üksustele.

6.  Kui üksus tegutseb maksemooduli konto omaniku kaudu, kes on ELi liikmesriigi RKP, kuid ei ole eurosüsteemi keskpank ega TARGET2 ühendusega keskpank, ei võimalda eurosüsteemi keskpangad tema tegutsemist maksemooduli kaudse osalejana ega tema registreerimist adresseeritava panga tunnuskoodi omanikuna nende TARGET2 osasüsteemis.

▼B

Artikkel 9

Hinnakujundus

1.  Eurosüsteemi keskpank tagab, et

▼M6

a) tasud TARGET2 põhiteenuste osutamise eest maksemooduli kaudsetele osalejatele ja tuvastatavatele BICi omanikele, kes vastavad TARGET2s maksemooduli kaudsete osalejatena osalemise tingimustele, on kõrgemad kui II lisa VI liite punkti 1 alapunktis a osutatud tasud maksemooduli konto omanikele;

▼M4 —————

▼B

d) kõikide järgmiste operatsioonide ja tehingute hinnad on väljaspool II lisa VI liites sätestatud tasude määratlust:

i) kohalikel kontodel algatatud ja töödeldud likviidsusülekanded;

ii) operatsioonid, mis on seotud kohustusliku reservi haldamise ja laenu püsivõimalustega;

iii) kohalikel kontodel arveldatud sularahaülekanded.

▼M3 —————

▼B

Artikkel 10

Likviidsuse koondamise kord

1.  AL-RKPd vahetavad oma ülesannete ja kohustuste täitmiseks vajalikku teavet AL lepingu alusel. AL-RKPd peavad viivitamata teavitama haldavat RKPd neile teada olevast realiseerimissündmusest, mis on seotud AL rühma või AL rühma liikmega, sh nende peakontor ja filiaalid.

2.  Haldav RKP, olles saanud teate esinenud realiseerimissündmusest, annab AL lepingust lähtudes asjakohastele AL-RKPdele juhise AL rühma või AL rühma asjaomase liikme osas võetava realiseerimismeetme kohta. AL-RKPd vastutavad oma õiguste teostamise eest AL lepingu alusel ja II lisa rakendamise korra eest. Haldav RKP vastutab nõuete jaotamise arvutuste ja sellega seotud juhiste andmise eest.

3.  Juhul kui realiseerimissündmuse esinemisel ei ole AL rühma liikme poolt talle antud päevasisene laen täies ulatuses tagasi makstud, peab AL-RKP haldava RKP juhise saamisel rakendama õigused, mis tal seoses asjaomase AL rühma liikmega on, sh asjaomasest pandist, tasaarvestusest, lõpetamisest või mis tahes muust II lisa rakendava korra asjaomasest sättest tulenevad õigused. Selle eesmärgiks on täies ulatuses ja õigeaegne nõuete rahuldamine, mis sellel AL-RKP-l võivad vastava AL rühma liikme vastu AL lepingu alusel esineda. Need nõuded rahuldatakse AL rühma liikmete kasuks enne mis tahes muude asjaomase AL-RKP nõuete rahuldamist.

4.  Kõik maksed, mis saadakse nõude rahuldamisest AL lepingu alusel realiseerimistegevuse tulemusena, edastatakse AL-RKPdele, kes on asjaomastele AL rühma liikmetele päevasisest laenu andnud. Need maksed jagatakse AL-RKPde vahel proportsionaalselt, võttes arvesse päevasisese laenu summat, mida AL rühma liikmed ei ole asjaomastele AL-RKPdele hüvitanud.

5.  Iga AL-RKP, kes taotleb kantud kahju hüvitamist kõikide AL-RKPde poolt, peab esitama avalduse haldavale RKP-le ja nõuet põhjendama. Haldav RKP edastab selle taotluse asjaomastele AL-RKPdele ja arvutab nendelt AL-RKPdelt saadava hüvitise võrdsetes osades.

Artikkel 11

▼M5

Tagatisvahendite tasustamine

▼M5 —————

▼M5

2.  Tagatisvahendite hoidmist tasustatakse hoiustamise püsivõimaluse intressimääraga.

▼B

Artikkel 12

▼M3

Päevasisene laen – automaatne tagatise seadmine

▼B

1.  Euroala keskpangad võivad anda päevasisest laenu, kui see toimub kooskõlas III lisas sätestatud päevasisese laenu andmise sätete rakendamisaktidega. Päevasisest laenu ei anta ►M3  maksemooduli konto omanikule ◄ , kelle kõlblikkus eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonide osapoolena on peatatud või lõpetatud.

2.  24. juuli 2007. aasta otsus EKP/2007/7 TARGET2-ECB tingimuste kohta ( 6 ) määratleb EKP tehingupoolte suhtes kohaldatavad kõlblikkuskriteeriumid päevasisese laenu osas. EKP poolt antud päevasisene laen on piiratud vastava päevaga ning seda ei ole võimalik pikendada üleöölaenuks.

▼M6

3.  Osaleja, kellel on juurdepääs päevasisesele laenule, taotlusel seab euroala RKP T2S eriotstarbelisele rahakontole automaatselt tagatise kooskõlas IIIa lisas sätestatud automaatse tagatise seadmise tingimustega.

▼B

Artikkel 13

Kõrvalsüsteemid

▼M6

1.  Eurosüsteemi keskpangad osutavad kõrvalsüsteemidele keskpangarahas rahaülekande teenuseid TARGET2 võrguteenuse osutaja vahendusel juurdepääsetavas maksemoodulis. Neid teenuseid reguleeritakse eurosüsteemi keskpankade ja vastavate kõrvalsüsteemide vaheliste kahepoolsete lepingutega.

▼B

2.  Kahepoolsed lepingud kõrvalsüsteemidega, kes kasutavad kõrvalsüsteemiliidest (ASI), peavad olema kooskõlas IV lisaga. Lisaks peab eurosüsteemi keskpank tagama, et nende lepingute suhtes kohaldatakse mutatis mutandis II lisa järgmisi sätteid:

 artikli 8 lõige 1 (tehnilised ja õiguslikud nõuded);

 artikli 8 lõiked 2–5 (taotluse esitamise kord), välja arvatud asjaolu, et artiklis 4 sätestatud juurdepääsu tingimuste täitmise nõude asemel peab kõrvalsüsteem täitma kõrvalsüsteemi mõistes sätestatud juurdepääsu tingimused vastavalt II lisa artiklile 1,

 töökorralduse ajakava V liites;

 artikkel 11 (koostöö ja teabevahetuse nõuded), välja arvatud lõige 8;

 artiklid 27 ja 28 (talitluspidevuse ja eriolukorra meetmed ning turvanõuded);

 artikkel 31 (vastutus);

 artikkel 32 (tõendid);

 artiklid 33 ja 34 (osaluse kestus, lõpetamine ja peatamine), välja arvatud artikli 34 lõike 1 punkt b;

 artikkel 35 asjakohastel juhtudel (maksemooduli kontode sulgemine);

 artikkel 38 (konfidentsiaalsusnõuded);

 artikkel 39 (andmekaitse, rahapesu tõkestamise nõuded ja seonduvad küsimused);

 artikkel 40 (teatamise nõuded);

 artikkel 41 (lepingulised suhted ►M3  TARGET2 võrguteenuse osutaja ◄ );

 artikkel 44 (kohaldatava õiguse, kohtualluvuse ja täitmise koha reeglid).

3.  Kahepoolsed lepingud osalejaliidest kasutavate kõrvalsüsteemidega peavad vastama järgmisele:

a) II lisa, välja arvatud V jaotis ning VI ja VII liide, ja

b) IV lisa artikkel 18.

4.  Erandina lõikest 3 peavad kahepoolsed lepingud osalejaliidest kasutavate kõrvalsüsteemidega, kes arveldavad makseid ainult oma klientide jaoks, olema kooskõlas järgmisega:

a) II lisa, välja arvatud V jaotis, artikkel 36 ning VI ja VII liide, ja

b) IV lisa artikkel 18.

Artikkel 14

Kuluarvestuse metoodika

▼M6

1.  Ühisplatvormi ja TIPS platvormi rahastamise eeskirjad kehtestab EKP nõukogu. Ühisplatvormi või TIPS platvormi tegevusest tulenev ülejääk või puudujääk jagatakse euroala RKP-de vahel vastavalt EKPSi põhikirja artiklis 29 sätestatud EKP kapitali märkimise alustele.

▼B

2.  EKP nõukogu kehtestab TARGET2 põhiteenuste ühtse kuluarvestuse metoodika ja hinnakujundusstruktuuri.

▼M6

Artikkel 15

Turvalisuse reeglid

1.  EKP nõukogu määratleb ühisplatvormi ja TIPS platvormi turvapoliitika ja -nõuded ning kontrollimeetmed. Samuti määratleb EKP nõukogu internetipõhiseks ühisplatvormile juurdepääsuks kasutatavatele sertifikaatidele kohaldatavad turvapõhimõtted.

2.  Eurosüsteemi keskpangad peavad järgima lõikes 1 osutatud meetmeid ning tagama nende järgimise ühisplatvormi ja TIPS platvormi kasutamisel.

3.  T2S eriotstarbelise rahakonto infoturbenõuetele vastavuse tagamist reguleerib suunis EKP/2012/13 ( 7 ).

▼B

Artikkel 16

Auditeerimisreeglid

Audit tuleb teostada kooskõlas EKP nõukogu poolt kinnitatud EKPS auditi põhimõtete ja tingimustega.

Artikkel 17

Kohustused peatamise või lõpetamise korral

1.  Eurosüsteemi keskpank peatab või lõpetab viivitamata ja ilma ette teatamata osaleja osalemise asjakohases TARGET2 osasüsteemis, kui

a) osalejaga seoses on algatatud maksejõuetusmenetlus või

b) osaleja ei vasta enam asjakohases TARGET2 osasüsteemis osalemise juurdepääsu tingimustele.

2.  Juhul kui eurosüsteemi keskpank peatab või lõpetab osaleja osalemise TARGET2s lõike 1 kohaselt või usaldatavusnõuete alusel artikli 19 kohaselt, teavitab ta sellest viivitamata teisi eurosüsteemi keskpanku, lisades järgmise teabe:

a) osaleja nimi, rahaloomeasutuse kood ja BIC;

▼M6

aa) osaleja T2S eriotstarbelise rahakontoga või TIPS eriotstarbelise rahakontoga seotud maksemooduli kontode BIC;

▼B

b) teave, millele euroala RKP tugines oma otsuse tegemisel, sh asjakohaselt järelevalveasutuselt saadud mis tahes teave või arvamus;

c) võetud meetmed ja nende rakendamise ajakava.

Iga eurosüsteemi keskpank peab teiste eurosüsteemi keskpankade taotluse korral andma teavet sellise osaleja kohta, sh talle suunatud maksete kohta.

3.  Eurosüsteemi keskpank, kes on lõpetanud või peatanud osaleja osalemise TARGET2 osasüsteemis lõike 1 kohaselt, vastutab teiste eurosüsteemi keskpankade ees järgmistel juhtudel:

a) pärast osalemise peatamist või lõpetamist kinnitab ta osalejale suunatud maksejuhised või

b) ei järgi lõigetes 1 ja 2 sätestatud kohustusi.

▼M6

3a.  Eurosüsteemi keskpank, kes on peatanud maksemooduli konto omaniku või T2S eriotstarbelise rahakonto omaniku osalemise TARGET2 osasüsteemis lõike 1a kohaselt, töötleb selle osaleja makseid ainult tema esindaja (k.a pädeva asutuse või kohtu poolt määratud esindaja, näiteks osaleja pankrotihaldur) korraldusel või maksete töötlemiseks korraldusi andva pädeva asutuse või kohtu täitmisele pööratava otsuse alusel. Eurosüsteemi keskpank, kes on peatanud TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku osalemise tema TARGET2 osasüsteemis lõike 1 punkti a alusel, lükkab tagasi kõik väljamaksete korraldused.

▼M5

4.  Eespool lõigetes 1 kuni 3a sätestatud eurosüsteemi keskpankade kohustused kehtivad ka juhul, kui kõrvalsüsteemid peatavad või lõpetavad kõrvalsüsteemiliidese kasutamise.

▼M6

Artikkel 18

TARGET2s osalemise taotluse tagasilükkamise kord usaldatavusnõuete alusel

Juhul kui eurosüsteemi keskpank lükkab tagasi TARGET2ga liitumise taotluse usaldatavusnõuete alusel II lisa artikli 8 lõike 4 punkti c, IIa lisa artikli 6 lõike 4 punkti c või IIb lisa artikli 6 lõike 4 punkti c kohaselt, teavitab see eurosüsteemi keskpank sellest tagasilükkamisest viivitamata EKPd.

▼B

Artikkel 19

▼M6

TARGET2s osalemise ja päevasisesele laenule ja automaatsele tagatise seadmisele juurdepääsu peatamise, piiramise ja lõpetamise kord usaldatavusnõuete alusel

1.  Juhul kui euroala keskpank peatab, piirab või lõpetab usaldatavusnõuete alusel osaleja juurdepääsu päevasisesele laenule III lisa punkti 12 alapunkti d kohaselt või automaatsele tagatise seadmisele III lisa punkti 10 alapunkti d kohaselt või kui eurosüsteemi keskpank peatab või lõpetab osaleja TARGET2 juurdepääsu II lisa artikli 34 lõike 2 punkti e, IIa lisa artikli 24 lõike 2 punkti e või IIb lisa artikli 24 lõike 2 punkti e kohaselt, peab see otsus võimalikult suures ulatuses jõustuma samaaegselt ka TARGET2 osasüsteemide suhtes.

▼B

2.  Euroala RKP esitab artikli 17 lõikes 2 osutatud teabe viivitamata asjaomasele euroala RKP liikmesriigi järelevalveasutusele, lisades taotluse järelevalveasutustele vahetada teavet teiste liikmesriikide järelevalveasutustega, kus osalejal on tütarettevõtja või filiaal. Võttes arvesse lõike 1 kohaselt tehtud otsust, võtab euroala RKP kohased meetmed ja teavitab viivitamata EKPd.

3.  EKP juhatus võib teha EKP nõukogule ettepaneku teha otsuseid lõigete 1 ja 2 alusel võetavate meetmete ühetaolise kohaldamise tagamiseks.

4.  Euroala RKP liikmesriigis, kus otsus tuleb rakendada, teavitab osalejat otsusest ja võtab kõik vajalikud rakendusmeetmed.

Artikkel 20

Eurosüsteemi keskpankade koostöö seoses haldusmeetmete ja piirangutega

▼M6

Seoses II lisa artikli 39 lõike 3, IIa lisa artikli 28 lõike 3 ja IIb lisa artikli 30 lõike 3 rakendamisega:

a) kõik eurosüsteemi keskpangad vahetavad kõikide asjaomaste keskpankadega viivitamata teavet, mida nad saavad seoses esitatud maksejuhisega, v.a maksejuhised likviidsuse ülekandmise kohta sama osaleja erinevate kontode vahel;

▼B

b) kõik eurosüsteemi keskpangad, kelleni jõuab tõend, et osaleja on saanud teate või nõusoleku pädevalt järelevalveasutuselt, edastab selle viivitamata teistele keskpankadele, kes tegutsevad maksja või makse saaja makseteenuse osutajana;

▼M6

c) maksja makseteenuse osutajana tegutsev eurosüsteemi keskpank teatab seejärel viivitamata maksjale, et ta saab asjakohase maksejuhise TARGET2s sisestada.

▼B

Artikkel 21

Talitluspidevus

▼M6

1.  Juhul kui II lisa artiklis 27 või IIa lisa artiklis 17 osutatud sündmused mõjutavad ühisplatvormi teenuste osutamist, v.a maksemoodul ja teabe- ja kontrollimoodul (ICM) ja T2S eriotstarbelised rahakontod, jälgib ja juhib asjaomane eurosüsteemi keskpank neid sündmusi, et vältida mis tahes edasikandumist sujuvalt töötavasse TARGET2.

▼B

2.  Juhul kui toimub maksemooduli ja/või teabe- ja kontrollimooduli normaalset tööd mõjutav sündmus, teavitab asjaomane eurosüsteemi keskpank viivitamata TARGET2 koordinaatorit, kes otsustab koos asjaomase eurosüsteemi keskpanga arveldusjuhiga võetavate meetmete üle. TARGET2 arveldusjuhid lepivad kokku, millist teavet tuleks TARGET2 osalejatele anda.

▼M3

3.  Eurosüsteemi keskpangad teatavad osaleja rikkest TARGET2 koordinaatorile, kui see häire võib mõjutada T2Si platvormi käitamist, kõrvalsüsteemide arveldamist või kaasa tuua süsteemiriski. Üldjuhul ei viivitata TARGET2 töö lõpetamisega osaleja rikke tõttu.

▼B

4.  Eurosüsteemi keskpank teatab kõrvalsüsteemi mõjutavast rikkest TARGET2 koordinaatorile teavitamise eesmärgil. TARGET2 koordinaator algatab telekonverentsi TARGET2 arveldusjuhtidega, kui esineb vääramatu süsteemne mõju, eelkõige kui juhtum on piiriülene.

5.  Erandlikel juhtudel võib ühisplatvormi töö lõpetamisega viivitada, kui rike mõjutab kõrvalsüsteemi. Ühisplatvormi töö lõpetamisega viivitamise taotluse peab eurosüsteemi keskpank esitama TARGET2 kriisijuhtidele.

▼M7

6.  Eurosüsteemi keskpangad liituvad eriolukorra lahendusega.

▼B

Artikkel 22

Nõuete käsitlemine TARGET2 hüvitussüsteemis

▼M3

1.  Kui EKP nõukogu ei ole otsustanud teisiti, toimub II lisa II liites või IIa lisa II liites sätestatud hüvitusmenetlus kooskõlas käesoleva artikliga.

▼M6

2.  Maksemooduli konto või T2S eriotstarbelise rahakonto omaniku keskpank, kes esitab hüvitamise nõude, teeb hüvitamise nõude eelhinnangu ja vahetab hinnanguga seotud teavet maksemooduli konto või T2S eriotstarbelise rahakonto omanikuga. Seda keskpanka aitavad teised asjaomased keskpangad, kui see on nõuete hindamiseks vajalik. Asjaomane keskpank teavitab EKPd ja kõike teisi asjaomaseid keskpanku kohe, kui ta saab teada esitatavast nõudest.

▼B

3.   ►M6  Üheksa nädala jooksul pärast TARGET2 talitlushäiret peab nõude esitanud maksemooduli konto või T2S eriotstarbelise rahakonto omaniku keskpank: ◄

a) koostama eelhindamise aruande, mis käsitleb keskpanga hinnangut saadud nõudele, ja

b) esitama eelhindamise aruande EKP-le ja teistele asjaomastele keskpankadele.

▼M6

4.  Viie nädala jooksul pärast eelhindamise aruande saamist annab EKP nõukogu kõikidele saadud nõuetele lõpliku hinnangu ning otsustab asjaomastele maksemooduli konto ja T2S eriotstarbelise rahakonto omanikele tehtavate hüvitisepakkumuste üle. Viie tööpäeva jooksul pärast lõpliku hinnangu vastu võtmist teatab EKP lõpphinnangu tulemustest asjaomastele keskpankadele. Need keskpangad teatavad viivitamata oma maksemooduli konto ja T2S eriotstarbelise rahakonto omanikele lõpphinnangu tulemustest ja kohastel juhtudel hüvitisepakkumuse üksikasjadest, lisades nõustumuskirja vormi.

▼M3

5.  Kahe nädala jooksul pärast II lisa II liite punkti 4 alapunkti d viimases lauses või IIa lisa II liite punkti 4 alapunkti d viimases lauses sätestatud tähtaja möödumist teatab keskpank EKP-le ja teistele asjaomastele keskpankadele, millised hüvitisepakkumused võeti vastu ja millised lükati tagasi.

▼M6

6.  Keskpankad teatavad EKP-le mis tahes nõuetest, mida nende maksemooduli konto ja T2S eriotstarbelise rahakonto omanikud on esitanud keskpankadele väljaspool TARGET2 hüvitusskeemi ja mis on seotud TARGET2 talitlushäirega.

▼B

Artikkel 23

TARGET2 talitlushäirega põhjustatud kahju käsitlemine

1.  TARGET2 talitlushäire korral:

a) maksja poolel: keskpank, kelle juures on maksja sissemakstud summa, saab teatavat finantstulu, mis tuleneb erinevusest eurosüsteemi põhilise refinantseerimisoperatsiooni intressimäära ja hoiustamise määra vahel, mida kohaldatakse eurosüsteemi hoiustamise püsivõimaluse marginaalse suurenemise suhtes TARGET2 talitlushäire kestuse ajal arveldamata maksejuhiste summas. Kui maksjale jääb tasustamata vahendite jääk, on finantstulu eurosüsteemi põhilise refinantseerimisoperatsiooni intressimäär, mida kohaldatakse intressita jäägi summale TARGET2 talitlushäire kestel arveldamata maksejuhiste summas.

b) makse saaja poolel: keskpank, kellelt makse saaja on laenanud laenamise püsivõimalust kasutades, saab teatavat finantstulu, mis tuleneb erinevusest laenamise püsivõimaluse ja eurosüsteemi põhilise refinantseerimisoperatsiooni intressimäära vahel, mida kohaldatakse eurosüsteemi laenamise püsivõimaluse marginaalse suurenemise suhtes TARGET2 talitlushäire kestel arveldamata maksejuhiste summas.

2.  EKP finantstulu on järgmine:

a) tulu seoses TARGET2 ühendusega keskpankadega, mis tuleneb TARGET2 ühendusega keskpankade EKPga seotud päevalõpujääkide erinevast tasustamisest, ja

b) trahvimäära summa, mille EKP saab TARGET2 ühendusega keskpankadelt, kui mõni nendest TARGET2 ühendusega keskpankadest kohaldab osalejale trahvi seoses päevasisese laenu hilinenud tagasimaksega kooskõlas eurosüsteemi keskpankade ja TARGET2 ühendusega keskpankade vahelises lepingus sätestatuga.

3.  Keskpangad koondavad lõigetes 1 ja 2 osutatud finantstulu ja tekkivat kogutulu kasutatakse nendele keskpankadele hüvitise maksmiseks, kellel tekkisid kulud hüvitise maksmisega nende osalejatele. Mis tahes muud finantstulud või kulud, mis keskpankadel tekivad seoses oma osalejatele hüvitise maksmisega, jagatakse eurosüsteemi keskpankade vahel kooskõlas EKP kapitali märkimise alusega.

Artikkel 24

Tagatisõigus allkontode vahendite suhtes ja eurosüsteemisisene garantii

1.  Kõrvalsüsteemiga seotud maksekorralduste arveldamise eesmärgil tagab iga oma ►M3  maksemooduli konto omanikele ◄ allkonto avanud eurosüsteemi keskpank, et allkontode jääke (sh külmutatud jäägi suurenemised või vähenemised, mis tulenevad süsteemidevahelistest arveldusmaksete krediteerimisest või debiteerimisest allkontodelt või allkontodele või likviidsusülekannete krediteerimisest allkontole), mis on külmutatud kõrvalsüsteemi töötsükli ajal, saab kasutada kõrvalsüsteemidega seotud maksekorralduste arveldamiseks. See ei olene asjaomase ►M3  maksemooduli konto omaniku ◄ mis tahes maksejõuetusmenetlusest ega konkreetsest täitemeetmest selle ►M3  maksemooduli konto omaniku ◄ allkonto suhtes.

2.  Juhul kui ►M3  maksemooduli konto omaniku ◄ allkontole kantakse üle likviidsus ja eurosüsteemi keskpank ei ole kõrvalsüsteemi keskpank, peab see eurosüsteemi keskpank pärast kõrvalsüsteemi teadet („Töötsükli algus”) kinnitama asjaomase kõrvalsüsteemi allkonto jäägi külmutamise ja sellega tagama kõrvalsüsteemi keskpanga makse selle jäägi ulatuses. Jäägi külmutamise teates kõrvalsüsteemile tuleb esitada ka õiguslikult siduv kõrvalsüsteemi keskpanga kinnitus, et ta tagab kõrvalsüsteemi makse külmutatud jäägi ulatuses. Kinnitades külmutatud jäägi suurenemist või vähenemist süsteemidevahelise makse krediteerimisel või debiteerimisel allkontole või allkontolt, deklareerivad nii eurosüsteemi keskpank, kes ei ole kõrvalsüsteemi keskpank, kui ka kõrvalsüsteemi keskpank makse summa suurenemist või vähenemist. Need garantiid on tagasivõtmatud, tingimusteta ja kuuluvad maksmisele esimesel nõudmisel. Nii garantiid kui ka jäägi külmutamine lõpevad kõrvalsüsteemi teatega arvelduse lõpuleviimise kohta („Töötsükli lõpp”).IV

JAGU

ÜLEMINEKU- JA LÕPPSÄTTED

Artikkel 25

Vaidluste lahendamine ja kohaldatav õigus

1.  Käesoleva suunisega seotud vaidluste korral eurosüsteemi keskpankade vahel peavad asjaomased pooled need lahendama kooskõlas vastastikuse mõistmise memorandumiga EKPSi-siseste vaidluste lahendamise korra kohta.

2.  Kui pooled ei suuda kokkuleppega lahendada vaidlust, mis puudutab ülesannete jaotust 2. tasandi ja 3. tasandi vahel, lahendab sellise vaidluse EKP nõukogu erandina lõikest 1.

3.  Lõikes 1 osutatud vaidluse puhul määratakse poolte vastastikused õigused ja kohustused kindlaks eelkõige käesolevas suunises sätestatud reeglite ja korra alusel. TARGET2 osasüsteemide vahelisi makseid käsitlevates vaidlustes tuleb täiendavalt kohaldada makse saaja eurosüsteemi keskpanga asukohamaa õigust, kui see ei ole vastuolus käesoleva suunisega.

Artikkel 26

Jõustumine ja kohaldamine

1.  Käesolev suunis jõustub 7. detsembril 2012. Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2013, arvestades artiklis 27 sätestatud üleminekusätteid.

2.  Suunis EKP/2007/2 tunnistatakse kehtetuks alates 1. jaanuarist 2013.

3.  Viiteid kehtetuks tunnistatud suunisele tuleb käsitleda viidetena käesolevale suunisele ja lähtuda tuleb vastavustabelist VII lisas.

▼M6

Artikkel 27

Muud sätted

Kontode suhtes, mille euroala RKP on väljaspool maksemoodulit, T2S platvormi ja TIPS platvormi avanud krediidiasutuste ja kõrvalsüsteemide jaoks, kohaldatakse selle euroala RKP eeskirju, võttes arvesse käesoleva suunise kohalikke kontosid käsitlevaid sätteid ja muid EKP nõukogu otsuseid. Kontode suhtes, mille euroala RKP on väljaspool maksemoodulit, T2S platvormi ja TIPS platvormi avanud muudele üksustele kui krediidiasutused ja kõrvalsüsteemid, kohaldatakse selle euroala RKP eeskirju.

▼B

Artikkel 28

Adressaadid, rakendusmeetmed ja aastaaruanne

1.  Käesolevat suunist kohaldatakse kõikide eurosüsteemi keskpankade suhtes.

2.  Euroala RKPd edastavad EKP-le meetmed, millega nad on kavandanud järgida käesoleva suunise II lisa artiklit 39, II lisa VI liidet, III lisa punkti 9 alapunkti a ja punkti 12 alapunkti a punkti v ja punkti 13, IV lisa punkti 18 alapunkti 1 punkti c alajaotist ii, V lisa IIA liidet, 20. detsembriks 2012.

3.  EKP koostab igal aastal EKP nõukogule aruande TARGET2 üldise toimimise kohta.

▼M6
I LISA

TARGET2 JUHTIMISE KORD1. tasand – EKP nõukogu

2. tasand – tehnilise ja käitamise juhtimise organ

3. tasand – ühisplatvormi käitavad RKPd ja TIPS platvormi käitavad RKPd

0.  Üldsätted

1. tasandil on lõplik pädevus TARGET2 riigisiseste ja piiriüleste küsimuste osas ja vastutus TARGET2 avaliku funktsiooni tagamise eest.

2. tasand täidab TARGET2 tehnilise ja käitamise juhtimise ülesandeid.

3. tasandil tehakse otsuseid ühisplatvormi ja TIPS platvormi igapäevase käitamise kohta, arvestades käesoleva suunise artikli 7 lõikes 6 sätestatud teenuste mahtu.

1.  Kuluarvestuse ja hinnakujunduse põhimõtted

— Otsused ühise kuluarvestuse metoodika kohta

— Otsused ühtse hinnastruktuuri kohta

— Otsused lisateenuste hindade ja/või moodulite kohta

(Ei kohaldata)

2.  Teenuste maht

— Otsused põhiteenuste kohta

— Otsused lisateenuste hindade ja/või moodulite kohta

— Kaasabi vastavalt 1. tasandi/2. tasandi vajadustele

3.  Riskijuhtimine

— Otsused üldise riskijuhtimise ja ülejäänud riskide aktseptimise kohta

— Riskijuhtimine

— Riskianalüüside läbiviimine ja järelmeetmed

— Riskianalüüsiks vajaliku teabe andmine vastavalt 1. tasandi/2. tasandi taotlustele

4.  Juhtimine ja rahastamine

— Ühisplatvormi ja TIPS platvormi otsustusmenetluse ja rahastamise eeskirjade määratlemine

— Euroopa Keskpankade Süsteemi TARGET2 õigusraamistiku loomine ja piisava rakendamise tagamine

— 1. tasandi poolt otsustatud juhtimise ja rahastamise eeskirjade koostamine

— Eelarve koostamine, heakskiitmine ja rakendamine

— Rakenduse kontroll

— Vahendite kogumine ja teenuste rahastamine

— 2. tasandile teenuste osutamiseks hinnateabe andmine

5.  Arendamine

— Ühisplatvormi ja TIPS platvormi asukoha kohta esitatud 2. tasandi konsulteerimiste käsitlemine

— Üldise arenduskava heakskiitmine

— Otsused ühisplatvormi ja TIPS platvormi esialgse kujunduse ja arendamise kohta

— Otsused nullist alustamise või olemasoleva platvormi alusel alustamise kohta

— Otsused ühisplatvormi operaatori ja TIPS platvormi operaatori valiku kohta

— Kokkuleppel 3. tasandiga ühisplatvormi ja TIPS platvormi teenuste mahu määramine

— Otsused ühisplatvormi ja TIPS platvormi asukoha kohta pärast 1. tasandiga konsulteerimist

— Spetsifikatsiooniprotsessi metoodika ja 3. tasandi „toodete” heakskiitmine, mis on vajalik, et toode määratleda ning seejärel testida ja vastu võtta (eelkõige üldised ja üksikasjalikud kasutajaspetsifikatsioonid)

— Etapiviisilise arengukava koostamine

— Toodete hindamine ja aktseptimine

— Testimisstsenaariumide rakendamine

— Keskpankade ja kasutajate testide koordineerimine tihedas koostöös 3. tasandiga

— Ettepanek ühisplatvormi ja TIPS platvormi esialgse kujunduse kohta

— Ettepanek nullist alustamise või olemasoleva platvormi alusel alustamise kohta

— Ettepanek ühisplatvormi ja TIPS platvormi asukoha kohta

— Üldiste ja üksikasjalike funktsionaalsete spetsifikatsioonide koostamine (üksikasjalikud funktsionaalsed spetsifikatsioonid sisekasutuses ja üksikasjalikud funktsionaalsed spetsifikatsioonid kasutajate jaoks)

— Üksikasjalike tehniliste spetsifikatsioonide koostamine

— (Esialgne ja jooksev) kaasabi etapiviisilise kava ja kontrolliabinõude väljatöötamisel

— Testide tehniline ja tegevustoetus (ühisplatvormi ja TIPS platvormi testide läbiviimine, kaasabi ühisplatvormiga seotud testimisstsenaariumide ja TIPS platvormiga seotud testimisstsenaariumide koostamisel, eurosüsteemi keskpankade toetamine ühisplatvormi ja TIPS platvormi testimisega seotud tegevustes)

6.  Rakendamine ja üleminek

— Ülemineku strateegia otsustamine

— Ühisplatvormile ja TIPS platvormile ülemineku ettevalmistamine ja koordineerimine tihedas koostöös 3. tasandiga

— Kaasabi osutamine seoses üleminekuga vastavalt 2. tasandi taotlustele

— Ühisplatvormiga ja TIPS platvormiga seotud üleminekutöö teostamine; lisatoetus ühinevatele keskpankadele

7.  Korraldus

— Tõsiste kriisiolukordade juhtimine

— TARGET2 simulaatori loomine ja käitamine

— Sertifitseerimisasutuste määramine internetipõhiseks juurdepääsuks

— Ühisplatvormi ja TIPS platvormi turvapoliitika ja -nõuete ning kontrollimeetmete määratlemine

— Internetipõhiseks juurdepääsuks kasutatavatele sertifikaatidele kohaldatavate turvapõhimõtete määratlemine

— Suhtehaldus kasutajatega Euroopa tasandil (arvestades, et eurosüsteemi keskpangad on ainuvastutavad suhete eest oma klientidega) ja igapäevase kasutajate tegevuse jälgimine ärilisest vaatenurgast (eurosüsteemi keskpanga ülesanne)

— Valdkonna arengu jälgimine

— Eelarvestamine, rahastamine, arvete koostamine ja esitamine eurosüsteemi keskpanga ülesanne) ja muud haldusülesanded

— Süsteemi haldamine käesoleva suunise artikli 7 lõikes 6 osutatud lepingute alusel

▼B
II LISA

▼M3

TARGET2 MAKSEMOODULI KONTO AVAMISE JA HALDAMISE ÜHTSED TINGIMUSED

▼BI

JAOTIS

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevates ühtsetes tingimustes (edaspidi „ÜT”) kasutatakse järgmisi mõisteid:

▼M6

„adresseeritav BICi omanik” (addressable BIC holder) – üksus, a) kellel on ettevõtte tunnuskood (BIC); b) keda ei tunnustata maksmoodulis kaudse osalejana; ja c) kes on maksemooduli konto omaniku korrespondent või klient või maksemooduli otseosaleja või kaudse osaleja filiaal ja kes saab esitada maksejuhiseid ja saada makseid TARGET2 osasüsteemist maksemooduli konto omaniku kaudu;

▼B

„AL leping” (AL agreement) – mitmepoolne agregeeritud likviidsuse (aggregated liquidity, AL) leping, mille on sõlminud kõik AL rühma liikmed ja nende vastavad AL-RKPd AL režiimi kasutamiseks;

„AL rühm” (AL group) – AL režiimi kasutava AL rühma liikmetest koosnev rühm;

„AL rühma haldur” (AL group manager) – AL rühma liige, kelle teised AL rühma liikmed on määranud juhtima AL rühma tööpäevasisest vaba likviidsust;

„AL rühma liige” (AL group member) – ►M3  maksemooduli konto omanik ◄ , kes on sõlminud AL lepingu;

„AL režiim” (AL mode) – maksemooduli kontojääkide agregeerimise režiim;

„AL-RKP” (AL NCB) – euroala RKP, kes on AL lepingu pooleks ning tegutseb tehingupoolena AL rühma liikmetele, kes osalevad tema TARGET2 osasüsteemis;

„arveldamata maksejuhis” (non-settled payment order) – maksejuhis, mida ei ole arveldatud samal tööpäeval, mil see on vastu võetud;

„avaliku sektori asutus” (public sector body) – nõukogu 13. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 3603/93 (asutamislepingu artiklis 104 ja artikli 104b lõikes 1 osutatud keeldude kohaldamiseks vajalike määratluste täpsustamise kohta) ( 8 ) artiklis 3 määratletud avalikku sektorisse kuuluv üksus;

„CAI moodul” (CAI mode) – konsolideeritud kontoteabe koostamine maksemooduli kontode kohta ICMi kaudu;

„CAI rühm” (CAI group) – CAI režiimi kasutav ►M3  maksemooduli konto omanikest ◄ koosnev rühm;

„CAI rühma haldur” (CAI group manager) – CAI rühma liige, kelle teised CAI rühma liikmed on määranud jälgima ja jaotama CAI rühma tööpäevasisest vaba likviidsust;

▼M7

„eriolukorra lahendus” (Contingency Solution) – ühisplatvormi lahendus, mis võimaldab töödelda erakorralise tähtsusega ja tähtsaid makseid eriolukorras;

▼M7 —————

▼B

„ettevõtte tunnuskood, BIC” (Business Identifier Code, BIC) – ISO standardiga nr 9362 määratletud kood;

„euroala keskpank” (euro area NCB) – keskpank liikmesriigis, mille rahaühik on euro;

„eurosüsteemi keskpank” (Eurosystem CB) – EKP või euroala RKP;

▼M6

„T2Si eriotstarbeline rahakonto” (T2S Dedicated Cash Account, T2S DCA) – T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku poolt TARGET2-[keskpangas/riigis] avatud ning T2Si väärtpaberiarveldustega seotud maksete tegemiseks kasutatav konto;

▼M3

„filiaal” (branch) – filiaal määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkti 17 tähenduses;

▼B

„haldav RKP” (managing NCB) – AL-RKP, mille TARGET2 osasüsteemis osaleb AL rühma haldur;

▼M2

„hoiustamise püsivõimalus” (deposit facility) – eurosüsteemi püsivõimalus, mida osapooled võivad kasutada üleööhoiuste tegemiseks RKPs eelnevalt kindlaks määratud hoiustamise määraga;

„hoiustamise püsivõimaluse intressimäär” (deposit facility rate) – hoiustamise püsivõimalusele kohaldatav intressimäär;

▼M6

„ICM teade” (ICM broadcast message) – teave, mis edastatakse info- ja kontrollimooduli (ICM) kaudu samaaegselt kõigile või valitud rühmale maksemooduli konto omanikele;

„investeerimisühing“ (investment firm) –

investeerimisühing [lisada siseriiklikud sätted, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL ( 9 ) artikli 4 lõike 1 punkt 1] tähenduses, välja arvatud [lisada direktiivi 2014/65/EL artikli 2 lõiget 1 rakendavad siseriiklikud sätted] määratletud asutused, kui see investeerimisühing:

a) on saanud loa direktiivi 2014/65/EL kohaselt määratud pädevalt ametiasutuselt ja tegutseb selle asutuse järelevalve all; ja

b) on saanud õiguse tegeleda kooskõlas [lisada siseriiklikud õigusnormid, millega rakendatakse direktiivi 2014/65/EL I lisa A jao punktid 2, 3, 6 ja 7;

▼B

„kaudne osaleja” (indirect participant) – ►M6  Euroopa Liidus (EL) või Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) ◄ asutatud krediidiasutus, kes on sõlminud ►M3  maksemooduli konto omanikuga ◄ lepingu maksejuhiste esitamise ja maksete saamise kohta selle ►M3  maksemooduli konto omaniku ◄ maksemooduli konto kaudu ning kes on tuvastatud kaudse osalejana TARGET2 osasüsteemi poolt;

„laenamise püsivõimalus” (marginal lending facility) – eurosüsteemi püsivõimalus, mida osapooled võivad kasutada üleöölaenu saamiseks eurosüsteemi keskpangalt eelnevalt kindlaks määratud intressimääraga;

„laenamise püsivõimaluse intressimäär” (marginal lending rate) – laenamise püsivõimalusele kohaldatav intressimäär;

„likviidsuse ülekandmise korraldus” (liquidity transfer order) – maksejuhis, mille peamiseks eesmärgiks on kanda likviidsust üle sama osaleja erinevate kontode vahel või CAI või AL rühma vahel;

„kasutajate süsteemide funktsionaalsusele esitatavad üksikasjalikud tingimused, UDFS” (user detailed functional specifications, UDFS) – UDFSi uusim versioon ehk tehniline dokumentatsioon, mis üksikasjalikult määratleb osaleja ja TARGET2 vahelise suhtlemise;

„keskpangad” (central banks, CBs) – eurosüsteemi keskpangad ja TARGET2 ühendusega keskpangad;

▼M6

„kohalik konto” (Home Account) – konto väljaspool maksemooduli kontot, mille euroala RKP on avanud liidus või EMPs asutatud krediidiasutuse jaoks;

▼M3

„krediidiasutus” (credit institution) – a) määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 1 [asjakohastel juhtudel lisada direktiivi 2013/36/EL artikli 2 lõiget 5 rakendavad riigisisesed sätted] määratletud krediidiasutus, mille üle teostab järelevalvet pädev ametiasutus, või b) muu krediidiasutus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 123 lõikes 2 määratletud tähenduses, mille järelevalve toimub pädeva ametiasutuse poolt teostatava järelevalvega võrreldava standardi alusel;

▼B

„kontsern” (

group

) –

a) krediidiasutuste kogum, kes on hõlmatud emaettevõtja konsolideeritud finantsaruannetesse, kui emaettevõtja on kohustatud esitama konsolideeritud finantsaruandeid vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 2238/2004 ( 10 ) alusel kasutusele võetud rahvusvahelisele raamatupidamisstandardile 27 (IAS 27), ja kelle hulka kuuluvad kas i) emaettevõtja ja üks või rohkem tütarettevõtjat või ii) kaks või enam emaettevõtja tütarettevõtjat, või

b) punkti 1 alapunktides i või ii nimetatud krediidiasutuste kogum, kus emaettevõtja ei esita konsolideeritud finantsaruandeid IAS 27 kohaselt, kuid kes täidab IAS 27 nõuded finantsaruannete konsolideerimise kohta; kontrolli peab teostama ►M3  maksemooduli konto omaniku ◄ keskpank või, AL rühma puhul, haldav RKP;

c) kahepoolne või mitmepoolne krediidiasutuste võrk: mis on moodustatud vastavalt õigusaktidele, milles on määratletud krediidiasutuste juurdepääsu tingimused sellisele võrgule, või ii) mida iseloomustavad isekorraldusliku koostöö (liikmete ärihuvide edendamine, kaitsmine ja esindamine) võimalused ja/või majanduslik solidaarsus, mis väljub tavalise krediidiasutuste koostöö raamest, ning selline koostöö ja solidaarsus on lubatud krediidiasutuste põhimääruste või põhikirjadega või on kehtestatud eraldi kokkulepetega;

ning igal käesolevas punktis c nimetatud juhul on EKP nõukogu rahuldanud avalduse sellise ühenduse kontsernina tunnustamise kohta;

„kreeditkorraldus” (credit transfer order) – maksja korraldus teha vahendid kättesaadavaks makse saajale, tehes kande maksemooduli kontol;

▼M6

„kõrvalsüsteem” (ancillary system) – Euroopa Liidus või Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) asutatud üksuse poolt hallatav süsteem, mille üle teostab järelevalvet ja/või järelevaatamist pädev ametiasutus ja mis järgib eurodes teenuseid pakkuvate infrastruktuuride asukohas kehtivaid järelevaatamisnõudeid vastavalt muudatustele, mis avaldatakse EKP veebisaidil, ( 11 ) ning milles makseid ja/või finantsinstrumente vahetatakse ja/või realiseeritakse või kirjendatakse a) TARGET2s arveldatavate rahaliste kohustustega; ja/või b) TARGET2s hoitavate vahenditega vastavalt suunisele EKP/2012/27 ( 12 ) ja kahepoolsele lepingule kõrvalsüsteemi ja eurosüsteemi asjakohase keskpanga vahel;

▼B

„maksealgataja” (instructing participant) – TARGET2 osaleja, kes on algatanud maksejuhise;

„makse saaja” (payee) – TARGET2 osaleja, kelle maksemooduli kontot krediteeritakse maksejuhise arveldamise tulemusena, välja arvatud käesoleva lisa artikli 39 mõistes;

▼M6

„maksejuhis” (payment order) – krediitkorraldus, likviidsuse ülekandmise korraldus, otsedebiteerimise korraldus või maksemooduli kontolt T2Si eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldus või maksemooduli kontolt TARGET välkmaksete arvelduse eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldus;

▼B

„maksemoodul, PM” (Payments Module, PM) – ühisplatvormi moodul, milles arveldatakse ►M3  maksemooduli konto omanike ◄ makseid maksemooduli kontodel;

„maksemooduli konto” (

PM account

) –

TARGET2 osaleja maksemoodulis peetav konto keskpanga juures, mis on TARGET2 osalejale vajalik, et

a) esitada TARGET2 kaudu maksejuhiseid või saada makseid ja

b) arveldada neid makseid vastava keskpangaga;

„maksejõuetusmenetlus” (insolvency proceedings) – maksejõuetusmenetlus Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 1998. aasta direktiivi 98/26/EÜ (arvelduse lõplikkuse kohta makse- ja väärtpaberiarveldussüsteemides) artikli 2 punkti j tähenduses ( 13 );

„maksja” (payer) – TARGET2 osaleja, kelle maksemooduli kontot debiteeritakse maksejuhise arveldamise tulemusena, välja arvatud käesoleva lisa artikli 39 mõistes;

▼M6

„maksemooduli kontolt TIPS eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldus” (PM to TIPS DCA liquidity transfer order) – kindlaksmääratud summa maksemooduli kontolt TARGET välkmaksete arvelduse eriotstarbelisele rahakontole ülekandmise korraldus;

▼M6

„maksemooduli kontolt T2Si eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldus” (PM to T2S DCA liquidity transfer order) – kindlaksmääratud summa maksemooduli kontolt T2Si eriotstarbelisele rahakontole ülekandmise korraldus;

„osaleja” või „otseosaleja” (participant või direct participant) – üksus, millel on eurosüsteemi keskpanga juures vähemalt üks maksemooduli konto (maksemooduli konto omanik) ja/või üks T2Si eriotstarbeline rahakonto (T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik) ja/või üks TIPS eriotstarbeline rahakonto (TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik);

▼M4

„otsedebiteerimise volitus” (direct debit authorisation) – maksja üldvolitus oma keskpangale, mis lubab ja kohustab keskpanka debiteerima maksja kontot kehtiva otsedebiteerimise korralduse saamisel makse saajalt;

▼B

„otsedebiteerimise korraldus” (direct debit instruction) – makse saaja poolt oma keskpangale antud korraldus, mille kohaselt maksja keskpank debiteerib maksja kontolt otsedebiteerimise volituse alusel korralduses näidatud summa;

„peatamine” (suspension) – osaleja õiguste ja kohustuste ajutine peatamine [keskpanga] poolt määratavaks perioodiks;

▼M3

„probleemsündmus” (

event of default

) –

lähiajal toimuv või toimunud mis tahes sündmus, mille esinemine võib ohustada osaleja võimet täita oma kohustusi, mis tulenevad ÜTst või mis tahes muudest eeskirjadest, mida kohaldatakse osaleja ja [keskpanga] või mis tahes muu keskpanga suhetele, sealhulgas:

a) kui osaleja ei vasta enam artiklis 4 sätestatud juurdepääsutingimustele või artikli 8 lõike 1 punkti a alapunktis i sätestatud nõuetele;

b) maksejõuetusmenetluse algatamine osaleja suhtes;

c) avalduse esitamine, mis on seotud mis tahes punktis b osutatud menetlusega;

d) osaleja poolt kirjaliku teate esitamine oma võimetuse kohta tasuda oma võlgu täielikult või osaliselt või täita oma kohustusi, mis on seotud päevasiseste laenudega;

e) osaleja poolt vabatahtlikult üldlepingu või kokkuleppe sõlmimine oma võlausaldajatega;

f) kui osaleja on maksejõuetu või ei suuda tasuda oma võlgu, või kui ta on seda oma keskpanga hinnangul;

▼M6

g) kui osaleja maksemooduli konto või T2Si eriotstarbelise rahakonto või TIPS eriotstarbelise rahakonto positiivne jääk või kogu või oluline osa osaleja varast on külmutatud, arestitud, konfiskeeritud või selle suhtes toimub mis tahes muu menetlus, mille eesmärgiks on kaitsta avalikke huve või osaleja võlausaldajate huve;

▼M3

h) kui osaleja osalemine teises TARGET2 osasüsteemis ja/või kõrvalsüsteemis on peatatud või lõpetatud;

i) kui mis tahes oluline avaldus või muu lepingueelne kinnitus, mille osaleja on andnud või mis loetakse kohaldatava seaduse alusel tema poolt antuks, on ebatäpne või väär;

j) kui osaleja pandib või annab tagatiseks kogu või olulise osa oma varast;

▼B

„päevasisene laen” (intraday credit) – laen, mis antakse lühemaks perioodiks kui üks tööpäev;

▼M3

„peamine maksemooduli konto” (main PM account) – maksemooduli konto, millega on seotud ►M6  T2Si eriotstarbeline rahakonto ◄ ning mille jääk päevalõpu seisuga automaatselt ►M6  T2Si eriotstarbelisel rahakontol ◄ tagasi konverteeritakse;

▼B

„realiseerimissündmus” (enforcement event) – AL rühma liikme jaoks: a) artikli 34 lõikes 1 osutatud mis tahes probleemsündmus; b) artikli 34 lõikes 2 osutatud mis tahes muu probleemsündmus, millega seoses on [keskpank] probleemsündmuse või muu sündmuse tõsidust arvesse võttes otsustanud, et [lisada, kui on kohaldatav: [pant tuleb realiseerida kooskõlas artikliga 25b] [tagatis tuleb realiseerida kooskõlas artikliga 25c] ja] algatada tuleb tasaarveldus kooskõlas artikliga 26, või c) mis tahes otsus peatada või lõpetada juurdepääs päevasisesele laenule;

▼M6

„seotud maksemooduli konto” (Linked PM account) – maksemooduli konto, millega TIPS eriotstarbeline rahakonto on seotud likviidsuse juhtimise ja TIPS tasude maksmise eesmärgil;

▼B

„sisendkontroll” (entry disposition) – makse töötlemise etapp, mille jooksul TARGET2-[keskpank/riik] püüab arveldada kooskõlas artikliga 14 vastu võetud maksejuhise korras, mis on kirjeldatud artiklis 20;

„staatiliste andmete kogumise vorm” (static data collection form) – TARGET2-[keskpank/riik] teenuste taotlejate registreerimiseks ja nende teenustega seotud mis tahes muutuste registreerimiseks [keskpanga] poolt välja töötatud vorm;

▼M6

„tagasikutsumise nõue” (recall request) – SCT Inst skeemile vastav TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku sõnum, milles nõutakse arveldatud kiirmaksejuhise tagasipööramist;

„tagasikutsumise nõustumus” (positive recall answer) – SCT Inst skeemile vastav maksejuhis, mille on algatanud tagasikutsumise nõude saaja vastuseks tagasikutsumise nõudele selle esitaja kasuks;

„TARGET välkmaksete arvelduse (TIPS) teenus” (TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) service) – välkmaksejuhiste arveldamine TIPS platvormil keskpangarahas;

„TARGET välkmaksete arvelduse võrguteenuse pakkuja” (TIPS network service provider) – ettevõtja, kes: a) vastab kõigile vajalikele tingimustele, et ühenduda ja luua tehniline ühendus TIPS platvormiga vastavalt suunise EKP/2012/27 IIb lisa V liites sätestatud eeskirjadele ja menetlustele; ning b) on allkirjastanud EKP veebisaidil kättesaadavad TIPS ühenduvustingimused;

▼B

„TARGET2” – keskpankade kõikide TARGET2 osasüsteemide kogum;

„TARGET2-[keskpank/riik]” – [keskpanga] TARGET2 osasüsteem;

„TARGET2 CUG” – ►M3  TARGET2 võrguteenuse osutaja ◄ klientide rühmad, mis on jaotatud nende poolt kasutatavate ►M3  TARGET2 võrguteenuse osutaja ◄ asjakohaste teenuste ja toodete eesmärkide kaupa seoses maksemooduli juurdepääsuga;

„TARGET2 osaleja” (TARGET2 participant) – iga osaleja mis tahes TARGET2 osasüsteemis;

„TARGET2 osasüsteem” (TARGET2 component system) – keskpanga mis tahes reaalajaline brutoarveldussüsteem, mis moodustab TARGET2 osa;

„TARGET2 talitlushäire” (technical malfunction of TARGET2) – mis tahes raskused, vead või rikked TARGET2-[keskpank/riik] poolt kasutatavas tehnilises infrastruktuuris ja/või arvutisüsteemides, või mis tahes muud ilmingud, mis välistavad TARGET2-[keskpank/riik] ►M6  maksejuhiste töötlemise ja täitmise samal tööpäeval ◄ ;

„TARGET2 ühendusega keskpank” (connected CB) – TARGET2ga lepingu alusel ühendatud riigi keskpank (RKP), kes ei ole eurosüsteemi RKP;

▼M6

„TARGET2s TIPS eriotstarbelise rahakonto avamise ja kasutamise ühtsed tingimused” (Harmonised Conditions for the Opening and Operation of a TIPS Dedicated Cash Account in TARGET2) – IIb lisas sätestatud tingimused;

▼M7

„teabe- ja kontrollimoodul, ICM” (Information and Control Module, ICM) – ühisplatvormi moodul, mis võimaldab maksemooduli konto omanikel saada reaalajas teavet ja esitada likviidsuse ülekandmise korraldusi, et juhtida likviidsust ja anda eriolukorra juhtudel vajaduse korral varumaksete juhiseid või maksejuhiseid eriolukorra lahenduses;

▼M6

„TIPS eriotstarbeline rahakonto” (TIPS Dedicated Cash Account, TIPS DCA) – TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku poolt TARGET2-[keskpangas/riigis] avatud ning tema klientidele välkmakseteenuste pakkumiseks kasutatav konto;

„TIPS eriotstarbelisele rahakontolt maksemooduli kontole likviidsuse ülekandmise korraldus” (TIPS DCA to PM liquidity transfer order) – kindlaksmääratud summa TIPS eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole ülekandmise korraldus;

„TIPS platvorm” (TIPS Platform) – ühtne tehniline platvorm, mida käitavad TIPS platvormi käitavad RKPd;

„TIPS platvormi käitavad RKPd” (TIPS Platform-providing NCBs) – Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France ja Banca d'Italia, kes tegutsevad eurosüsteemi nimel TIPS platvormi rajavate ja haldavate RKPdena;

▼M6

„tööpäev” (business day) või „TARGET2 tööpäev” (TARGET2 business day) – mis tahes päev, mil TARGET2 võtab arveldamiseks vastu maksejuhiseid kooskõlas V liitega;

„vaba likviidsus” (available liquidity) – osaleja maksemooduli konto positiivne jääk ja kohastel juhtudel asjaomase eurosüsteemi keskpanga poolt sellele maksemooduli kontole antud päevasisese laenu võimalus, mis on konto osas kehtiv, kuid seda pole kasutatud, või mida on vähendatud maksemooduli konto reserveeritud likviidsuse töödeldud summa võrra;

▼M6

„välkmaksejuhis” (instant payment order) – Euroopa Maksenõukogu välkkreeditülekande (SCT Inst) skeemile vastav maksejuhis, mille saab täita 24 tundi päevas igal kalendripäeval ning mille puhul kohaldatakse viivitamatut või peaaegu viivitamatut töötlemist ja maksjale teatamist;

▼B

►M3  TARGET2 võrguteenuse osutaja ◄ ” (network service provider) – EKP nõukogu poolt määratud arvutipõhise võrguühenduse pakkuja TARGET2 maksesõnumite esitamiseks;

„õigusvõime hinnang” (capacity opinion) – arvamus osaleja õigusvõime kohta võtta ja täita ÜTst tulenevaid kohustusi;

„ühine juurdepääs” (multi-addressee access) – tehniline lahendus, mille abil ►M6  ELis või EMPs asutatud ◄ filiaalidel või krediidiasutustel on juurdepääs TARGET2 osasüsteemile, esitades sinna otse maksejuhiseid ja/või saades sealt otse makseid. Lahenduse kohaselt võivad need üksused esitada oma maksejuhiseid ►M3  maksemooduli konto omaniku ◄ maksemooduli kaudu ilma selle ►M3  maksemooduli konto omaniku ◄ sekkumiseta;

„ühisplatvorm” (Single Shared Platform, SSP) – ühisplatvormi käitavate RKPde poolt pakutav ühine tehnilise platvormi infrastruktuur;

„ühisplatvormi käitavad keskpangad” (SSP-providing CBs) – Deutsche Bundesbank, Banque de France ja Banca d’Italia, kes tegutsevad ühisplatvormi ülesehitamisel ja käitamisel eurosüsteemi huvides.

▼M3

Artikkel 1a

Reguleerimisala

ÜT reguleerib asjaomase euroala RKP ja maksemooduli konto omaniku vahelisi suhteid maksemooduli konto avamisel ja haldamisel.

▼B

Artikkel 2

Liited

1.  Järgmised liited on ÜT lahutamatu osa:

I liide „Maksejuhiste töötlemise tehniline kirjeldus”,

II liide „TARGET2 hüvitussüsteem”,

III liide „Õigusvõime hinnangu ja õiguskeskkonna hinnangu nõuded”,

IV liide „Talitluspidevuse ja eriolukorra meetmed”,

V liide „Töökorralduse ajakava”,

VI liide „Tasud ja arved”,

VII liide „Agregeeritud likviidsuse leping”.

2.  Mis tahes liite teksti ja ÜT mis tahes muu sätte vastuolu korral kohaldatakse ÜT sätteid.

▼M6

Artikkel 3

TARGET2 üldkirjeldus

1.  TARGET2 võimaldab euromaksete reaalajalisi brutoarveldusi ja keskpangarahas arveldamist maksemooduli kontodel, T2Si eriotstarbelistel rahakontodel seoses väärtpaberitehingutega ja TIPS eriotstarbelistel rahakontodel seoses välkmaksetega.

2.  TARGET2-[keskpangas/riigis] töödeldakse järgmisi maksejuhiseid:

a) maksejuhised, mis tulenevad otseselt eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonidest või on nendega seotud;

b) eurosüsteemiga seotud välisvaluutatehingute euro-osa arveldused;

c) piiriülestes suurmaksete tasaarveldussüsteemides tehtud tehingutest tulenevate euroülekannete arveldused;

d) süsteemselt olulistes euro jaemaksesüsteemides tehtud tehingutest tulenevate euroülekannete arveldused;

e) väärtpaberitehingute sularaha-osa arveldused;

f) T2Si eriotstarbeliselt rahakontolt T2Si eriotstarbelisele rahakontole, T2Si eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole ja maksemooduli kontolt T2Si eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldused;

fa) välkmaksejuhised;

fb) tagasikutsumise nõustumused;

fc) TIPS eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole ja maksemooduli kontolt TIPS eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldused; ning

g) TARGET2 osalejatele suunatud mis tahes muud eurodes tehingud.

3.  TARGET2 võimaldab euromaksete reaalajalisi brutoarveldusi ja keskpangarahas arveldamist maksemooduli kontodel, T2S eriotstarbelistel rahakontodel ja TIPS eriotstarbelistel rahakontodel. TARGET2 asutatakse ja see tegutseb ühisplatvormina, mille kaudu esitatakse ja töödeldakse maksejuhiseid ning mille kaudu toimub maksete lõplik laekumine tehniliselt ühetaoliselt. T2Si eriotstarbeliste rahakontode tehnilise toimimise osas põhineb ja rakendub TARGET2 tehniliselt T2Si platvormil. TIPS eriotstarbeliste rahakontode tehnilise toimimise osas põhineb ja rakendub TARGET2 TIPS platvormil.

4.  [Keskpank] osutab teenuseid ÜT kohaselt. Ühisplatvormi käitavate keskpankade tegevus ja tegevusetus loetakse [keskpanga] tegevuseks ja tegevusetuseks, mille eest ta vastutab kooskõlas artikliga 31. Osalemisest ÜT alusel ei teki lepingulist suhet maksemooduli kontode omanike ja ühisplatvormi käitavate keskpankade vahel, kui mõni viimastest tegutseb selles pädevuses. Korraldused, teated või teave, mille maksemooduli konto omanik saab ühisplatvormi käitajalt või saadab temale seoses ÜTi alusel osutatavate teenustega, loetakse saaduks [keskpangalt] või saadetuks [keskpangale].

5.  TARGET2 õiguslikuks struktuuriks on maksesüsteemide kogum, mis koosneb kõigist TARGET2 osasüsteemidest, mis on määratletud süsteemidena vastavalt riigisisestele õigusaktidele, millega on rakendatud direktiiv 98/26/EÜ. TARGET2-[keskpank/riik] määratakse süsteemiks [lisada direktiivi 98/26/EÜ rakendavad õigussätted] kohaselt.

6.  Osalemine TARGET2s teostub osalemise teel TARGET2 osasüsteemis. ÜT kirjeldavad TARGET2-[keskpanga/riigi] maksemooduli konto omanike ja [keskpanga] vastastikuseid õigusi ja kohustusi. ÜTs sätestatud maksejuhiste töötlemise eeskirjad (IV jaotis ja I liide) hõlmavad kõiki maksemooduli konto omaniku esitatud maksejuhiseid või saadud makseid.

▼BII

JAOTIS

OSALEMINE

Artikkel 4

Juurdepääsutingimused

1.  Järgmistel üksustel on otseosaluse õigus TARGET2-[keskpangas/riigis]:

▼M6

a) ELis või EMPs asutatud krediidiasutused, k.a juhul, kui nad tegutsevad ELis või EMPs asutatud filiaali kaudu;

b) krediidiasutused, mis on asutatud väljaspool EMPd, kui nad tegutsevad ELis või EMPs asutatud filiaali kaudu;

▼B

c) liikmesriikide keskpangad ja EKP;

eeldusel et ►M6  punktides a ja b ◄ viidatud üksuste suhtes ei kohaldata Euroopa Liidu Nõukogu või liikmesriikide poolt vastavalt lepingu artikli 65 lõike 1 punktile b, artiklile 75 või artiklile 215 kehtestatud piiranguid, mille rakendamine [keskpanga/riigi] poolt pärast EKP teavitamist on tema hinnangul kooskõlas TARGET2 sujuva toimimisega.

2.  [Keskpank] võib omal äranägemisel tunnistada otseosalejateks järgmisi üksusi:

▼M7

a) liikmesriikide kesk- või piirkondlike valitsuste rahandusasutused;

▼B

b) liikmesriikide avaliku sektori asutused, kes on volitatud hoidma klientide kontosid;

▼M7

c)

 

i) ELis või EMPs asutatud investeerimisühingud, k.a juhul, kui nad tegutsevad ELis või EMPs asutatud filiaali kaudu; ja

ii) investeerimisühingud, mis on asutatud väljaspool EMPd, kui nad tegutsevad ELis või EMPs asutatud filiaali kaudu;

▼M6

d) kõrvalsüsteeme haldavad ja selles pädevuses tegutsevad üksused, ja

▼B

e) krediidiasutused või ►M6  punktides a–d ◄ osutatud mis tahes üksused, kui need on asutatud riigis, kellega liit on sõlminud valuutalepingu, mille kohaselt neil üksustel on juurdepääs liidu maksesüsteemidele valuutalepingus sätestatu kohaselt ning tingimusel, et nende asukohariigi õiguskord on võrdväärne vastavate liidu õigusaktidega.

3.  E-raha asutustel [lisada siseriiklikud sätted, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta direktiivi 2009/110/EÜ (mis käsitleb e-raha asutuste asutamist ja tegevust ning usaldatavusnormatiivide täitmise järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2005/60/EÜ ja 2006/48/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/46/EÜ) ( 14 ) artikli 2 lõike 1 tähenduses ei ole õigus osaleda TARGET2-[keskpangas/riiigis].

Artikkel 5

Otseosalejad

1.  TARGET2-[keskpanga/riigi] otseosalejad peavad vastama artikli 8 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuetele. Neil peab olema vähemalt üks maksemooduli konto [keskpangas].

2.   ►M3  Maksemooduli konto omanikud ◄ võivad määrata adresseeritavad BICi omanikud, olenemata nende asutamise kohast.

▼M6

3.  Maksemooduli konto omanikud võivad anda üksustele maksmooduli kaudse osaleja staatuse, kui artikli 6 tingimused on täidetud.

▼B

4.  Ühist juurdepääsu filiaalide kaudu võib võimaldada järgmiselt:

a) krediidiasutus artikli 4 lõike 1 punktide a ja b tähenduses, kes on tunnistatud ►M3  maksemooduli konto omanikuks ◄ , võib maksejuhiste andmiseks ja/või maksete saamiseks anda oma maksemooduli kontole otsejuurdepääsu ühele või enamale oma ►M6  EL või EMPs ◄ asutatud filiaalile, juhul kui [keskpanka] on sellest teavitatud.

b) Kui krediidiasutuse filiaal on saanud ►M3  maksemooduli konto omaniku ◄ staatuse, võivad teised sama juriidilise isiku filiaalid ja/või tema peakorter, kui need on asutatud ►M6  EL või EMPs ◄ , kasutada selle filiaali maksemooduli kontot, kui [keskpanka] on sellest teavitatud.

Artikkel 6

Kaudsed osalejad

1.   ►M6   ►C1  Liidus või EMPs ◄  ◄ asutatud krediidiasutused võivad igaüks sõlmida lepingu ühe ►M3  maksemooduli konto omanikuga ◄ , kes on kas krediidiasutus artikli 4 lõike 1 punktide a või b tähenduses või keskpank, et esitada maksejuhiseid ja/või saada makseid ning arveldada neid selle ►M3  maksemooduli konto omaniku ◄ maksemooduli konto kaudu. Kaudsete osalejate tunnustamiseks registreerib TARGET2-[keskpank/riik] nende kaudse osalemise TARGET2 kataloogis, mis on kirjeldatud artiklis 9.

2.  Kui ►M3  maksemooduli konto omanik ◄ , kes on krediidiasutus artikli 4 lõike 1 punktide a ja b tähenduses, ja kaudne osaleja kuuluvad samasse kontserni, võib ►M3  maksemooduli konto omanik ◄ selgesõnaliselt volitada kaudset osalejat kasutama otse ►M3  maksemooduli konto omaniku ◄ maksemooduli kontot, et esitada maksejuhiseid ja/või saada makseid, kasutades kontserni ühist juurdepääsu.

Artikkel 7

Otseosaleja vastutus

1.  Kaudse osaleja poolt artikli 6 kohaselt ning filiaalide poolt artikli 5 lõike 4 kohaselt antud maksejuhised või saadud maksed loetakse antuks või saaduks ►M3  maksemooduli konto omaniku ◄ poolt.

2.   ►M3  Maksemooduli konto omanik ◄ on seotud eespool osutatud maksejuhistega sõltumata sellest, millised on tema ja lõikes 1 viidatud üksuste vaheliste lepingute tingimused või kas tegemist on lepingu rikkumisega.

▼M6

3.  Maksemooduli konto omanik, kes on andnud nõusoleku oma maksemooduli konto määramiseks peamiseks maksemooduli kontoks, on kohustatud tasuma asjaomase maksemooduli kontoga seotud T2Si eriotstarbelise rahakonto avamise ja haldamisega seotud arved vastavalt käesoleva lisa VI liitele, sõltumata maksemooduli konto omaniku ja T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku vaheliste lepingute või muude kokkulepete sisust või võimalikust rikkumisest.

▼M3

4.  Peamise maksemooduli konto omanik on kohustatud vastavalt käesoleva lisa VI liitele tasuma iga maksemooduli kontoga seotud ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto ◄ sidumise tasu.

▼M4

5.  Maksemooduli konto omanik, kellel on ka ►M6  T2Si eriotstarbeline rahakonto ◄ , mida kasutatakse automaatseks tagatise seadmiseks, vastutab trahvide maksmise eest, mis määratakse kooskõlas IIIa lisa punkti 9 alapunktiga d.

▼M6

6.  Maksemooduli konto omanik, kes on andnud nõusoleku oma maksemooduli konto määramiseks seotud maksemooduli kontoks, on kohustatud tasuma asjaomase maksemooduli kontoga seotud TIPS eriotstarbelise rahakonto avamise ja haldamisega seotud arved vastavalt käesoleva lisa VI liitele, sõltumata maksemooduli konto omaniku ja TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku vaheliste lepingute või muude kokkulepete sisust või võimalikust rikkumisest. Seotud maksemooduli konto võib olla seotud maksimaalselt 10 TIPS eriotstarbelise rahakontoga.

7.  Seotud maksemooduli konto omanikul on ülevaade olemasoleva likviidsuse kohta selle maksemooduli kontoga seotud TIPS eriotstarbelistel rahakontodel ning ta peab tagama, et TIPS eriotstarbeliste rahakontode omanikud on teadlikud oma kohustustest selle likviidsuse juhtimise suhtes.

▼B

Artikkel 8

Taotluste esitamise kord

1.  TARGET2-[keskpanga/riigiga] liitumiseks peab taotleja

a) täitma järgmised tehnilised nõuded:

i) installeerima, haldama ja käitama vajaliku ►M6  ühisplatvormiga ◄ ühendatud IT-infrastruktuuri, jälgima ja tagama selle turvalisust ning sisestama selle kaudu maksejuhiseid. Seda tehes võivad osalejad kasutada kolmandaid isikuid, jäädes ise täielikult ainuvastutavaks. Eelkõige sõlmivad taotlejad I liites kirjeldatud tehnilistele nõuetele vastava ühenduse ja juurdepääsu saamiseks lepingu ►M3  TARGET2 võrguteenuse osutaja ◄ ; ja

ii) läbima [keskpanga] poolt nõutavad testid ning

b) täitma järgmised õiguslikud nõuded:

i) esitama õigusvõime hinnangu III liites kehtestatud vormis, kui [keskpank] ei ole saanud sellise õigusvõime hinnangu raames antavat teavet ja avaldusi juba muudel asjaoludel, ja

▼M7

ii) artikli 4 lõike 1 punktis b ja artikli 4 lõike 2 punkti c alapunktis ii osutatud üksuste korral esitama III liites kehtestatud vormis õiguskeskkonna hinnangu, kui [keskpank] ei ole saanud sellise õiguskeskkonna hinnangu raames antavat teavet ja avaldusi juba muudel asjaoludel.

▼B

2.  Taotlejad peavad esitama [keskpangale] kirjaliku taotluse, lisades sellele vähemalt järgmised dokumendid/teabe:

a) täidetud vorm, mis on antud [keskpanga] poolt staatiliste andmete kogumiseks,

b) õigusvõime hinnang, kui seda nõuab [keskpank], ning

c) õiguskeskkonna hinnang, kui seda nõuab [keskpank].

3.  [Keskpank] võib nõuda mis tahes lisateavet, mida ta peab vajalikuks liitumistaotluse rahuldamise otsustamiseks.

4.  [Keskpank] jätab osalemistaotluse rahuldamata, kui

a) artiklis 4 sätestatud juurdepääsukriteeriumid ei ole täidetud;

b) üks või mitu lõikes 1 sätestatud osaluskriteeriumit ei ole täidetud ja/või

c) [keskpanga] hinnangul võib kõnealune osalemine ohustada TARGET2-[keskpanga/riigi] või mis tahes muu TARGET2 osasüsteemi üldist stabiilsust, usaldatavust ja ohutust või [keskpanga] võimet täita [viide asjakohasele riigi õigusaktile]-s ning Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirjas sätestatud ülesandeid, või toob kaasa riske seoses usaldatavusnõuetega.

5.  [Keskpank] teatab taotlejale oma otsusest osalemistaotluse kohta ühe kuu jooksul osalemistaotluse saamisest. Kui [keskpank] nõuab vastavalt lõikele 3 lisateavet, tuleb otsusest teatada ühe kuu jooksul taotleja poolt lisateabe esitamisest. Taotluse tagasilükkamise otsust tuleb põhjendada.

Artikkel 9

TARGET2 kataloog

1.  TARGET2 kataloog on BIC-andmebaas, mida kasutatakse järgmistele üksustele adresseeritud maksejuhiste edasisuunamiseks:

a)  ►M3  maksemooduli konto omanikud ◄ ja nende ühise juurdepääsuga filiaalid;

b) TARGET2 kaudsed osalejad, sealhulgas ühise juurdepääsuga ►M3  maksemooduli konto omanikud ◄ , ja

c) TARGET2 adresseeritavad BIC omanikud.

Kataloogi ajakohastatakse igal nädalal.

2.  Kui ►M3  maksemooduli konto omanik ◄ ei ole soovinud teisiti, avaldatakse tema BIC TARGET2 kataloogis.

3.   ►M3  Maksemooduli konto omanikud ◄ võivad levitada TARGET2 kataloogi ainult oma filiaalide ja ühise juurdepääsuga üksuste hulgas.

4.  Lõike 1 punktides b ja c osutatud üksused võivad kasutada oma BICi ainult suhetes ühe ►M3  maksemooduli konto omanikuga ◄ .

5.   ►M3  Maksemooduli konto omanikud ◄ nõustuvad, et [keskpank] ja teised keskpangad võivad avaldada ►M3  maksemooduli konto omanike ◄ nimed ja BICid. Lisaks võib avaldada ►M3  maksemooduli konto omaniku ◄ juures registreeritud kaudsete osalejate nimed ja BICid ning ►M3  maksemooduli konto omanikud ◄ tagavad, et kaudsed osalejad on selle avaldamisega nõustunud.III

JAOTIS

POOLTE KOHUSTUSED

Artikkel 10

[Keskpanga] ja osalejate kohustused

1.  [Keskpank] osutab IV jaotises kirjeldatud teenuseid. Kui ÜTs või kehtivas õiguses ei ole sätestatud teisiti, peab [keskpank] kasutama oma kohustuste täitmiseks kõiki tema käsutuses olevaid mõistlikke võimalusi, võtmata kohustust tagada tulemuse saavutamine.

2.  Osalejad maksavad [keskpangale] VI liites kehtestatud tasu.

3.  Osalejad tagavad oma ühenduse TARGET2-[keskpanga/riigiga] tööpäevadel vastavalt V liites sätestatud töökorralduse ajakavale.

4.  Osaleja avaldab ja kinnitab [keskpangale], et tema ÜTst tulenevate kohustuste täitmine ei riku ühtegi talle kohustuslikku õigusakti, määrust, põhikirja ega lepingut.

Artikkel 11

Koostöö ja teabevahetus

1.  ÜT kohaselt oma kohustusi täites ja oma õigusi kasutades peavad [keskpank] ja osalejad tegema tihedat koostööd TARGET2-[keskpanga/riigi] stabiilsuse, usaldatavuse ja ohutuse tagamiseks. Nad peavad vahetama teavet või dokumente, mis on vajalikud oma ÜTst tulenevate vastastikuste kohustuste täitmiseks ja õiguste kasutamiseks, ilma et see piiraks nende pangasaladuse hoidmise kohustust.

2.  [Keskpank] loob süsteemi tugikeskuse ja haldab seda, et abistada osalejaid seoses süsteemi tegevuses esinevate probleemidega.

3.   ►M6  Ajakohastatud teave ühisplatvormi tööseisu kohta avaldatakse TARGET2 infosüsteemis (TARGET2 Information System, T2IS) EKP veebisaidi asjaomasel veebilehel. ◄ T2ISi võib kasutada teabe saamiseks mis tahes sündmuse kohta, mis mõjutab TARGET2 normaalset tööd.

4.  [Keskpank] võib edastada teateid osalejatele ICMi või mis tahes muu sidevahendi kaudu.

▼M6

4a.  Seotud maksemooduli konto omanik vastutab oma TIPS eriotstarbeliste rahakontode omanike õigeaegse teavitamise eest kõikidest ICM levisõnumitest, sealhulgas neist, mis on seotud mõne TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku TARGET2-[keskpangas/riigis] osalemise lõpetamisega.

▼B

5.  Osalejate kohustuseks on õigeaegselt ajakohastada olemasolevad staatiliste andmete kogumise vormid ning esitada uued staatiliste andmete kogumise vormid [keskpangale]. Osalejad peavad kontrollima TARGET2-[keskpangas/riigis] sisestatud neid puudutava teabe õigsust.

6.  [Keskpank] loetakse pädevaks edastama ühisplatvormi käitavatele keskpankadele mis tahes osalejaid puudutavat teavet, mida ühisplatvormi käitavad keskpangad vajavad oma teenusepakkuja ülesannete täitmiseks, vastavalt ►M3  TARGET2 võrguteenuse osutaja ◄ sõlmitud lepingule.

7.  Osalejad peavad teatama [keskpangale] kõikidest oma õigusvõime muutustest ja seadusandlikest muudatustest, mis mõjutavad nende õiguskeskkonna hinnangus käsitletud asjaolusid.

8.  Osalejad peavad teatama [keskpangale]:

a) igast uuest kaudsest osalejast, adresseeritavast BICi omanikust või ühise juurepääsuga üksusest, kelle nad registreerivad, ja

b) igast muutusest punktis a nimetatud üksuste osas.

▼M7

9.  Osalejad peavad viivitamata teavitama [keskpanka], kui esineb nendega seotud probleemsündmus või kui nende suhtes kohaldatakse kriisiennetus- või kriisiohjemeetmeid Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL ( 15 ) tähenduses või muu samaväärse kehtiva õigusakti alusel.

▼BIV

JAOTIS

MAKSEMOODULI KONTODE HALDAMINE JA MAKSEJUHISTE TÖÖTLEMINE

Artikkel 12

Maksemooduli kontode avamine ja haldamine

1.  [Keskpank] avab ja peab iga osaleja jaoks vähemalt ühe maksemooduli konto. Kui arveldava pangana tegutsev osaleja seda taotleb, avab [keskpank] TARGET2-[keskpank/riik] üks või enam allkontot, mida kasutatakse likviidsuse eraldamiseks.

2.  [Lisada, kui on asjakohane: maksemooduli kontodel ei lubata negatiivset saldot].

3.  [Lisada, kui on asjakohane: tööpäeva alguses ja lõpus on maksemooduli kontode saldo null. [Keskpank] loetakse osaleja poolt volitatuks kanda mis tahes päevalõpusaldo üle osaleja poolt osutatud kontole].

4.  [Lisada, kui on asjakohane: järgmise tööpäeva alguses kantakse jääk osaleja maksemooduli kontole tagasi].

▼M2

5.  Maksemooduli kontosid ja nende allkontosid tasustatakse nullprotsendilise intressimääraga või hoiustamise püsivõimaluse intressimääraga, sõltuvalt sellest, kumb on madalam, välja arvatud juhul, kui neid kasutatakse kohustusliku reservi hoidmiseks. Sel juhul juhindutakse kohustuslikult reservilt tasu arvutamisel ja maksmisel nõukogu 23. novembri 1998. aasta määrusest (EÜ) nr 2531/98 kohustuslike reservide kohaldamise kohta Euroopa Keskpanga poolt ( 16 ) ja Euroopa Keskpanga 12. septembri 2003. aasta määrusest (EÜ) nr 1745/2003 kohustusliku reservi kohaldamise kohta (EKP/2003/9) ( 17 ).

▼B

6.  Lisaks maksejuhiste arveldamisele maksemoodulis võib maksemooduli kontot kasutada ka maksejuhiste arveldamiseks kohalikult kontolt ja kohalikule kontole kooskõlas [keskpanga] poolt kehtestatud eeskirjadega.

7.  Osalejad peavad oma likviidsuspositsiooni kohta teabe saamiseks kasutama ICMi. [Keskpank] esitab iga päev kontoväljavõtte igale osalejale, kes on sellist teenust soovinud.

Artikkel 13

Maksejuhiste liigid

▼M3

TARGET2s kasutatavad maksejuhised on järgmised:

a) krediitkorraldused;

b) otsedebiteerimise volituse alusel teostatud otsedebiteerimise korraldused;

▼M6

c) likviidsuse ülekandmise korraldused;

d) maksemooduli kontolt T2Si eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldused; ja

▼M6

e) maksemooduli kontolt TIPS eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldused.

▼B

Artikkel 14

Maksejuhiste vastuvõtmine ja tagasilükkamine

1.  Osalejate poolt esitatud maksejuhised loetakse vastuvõetuks [keskpanga] poolt, kui

a) maksesõnum vastab ►M3  TARGET2 võrguteenuse osutaja ◄ kehtestatud reeglitele;

b) maksesõnum vastab TARGET2-[keskpanga/riigi] vorminõuetele ja tingimustele ning on läbinud I liites kirjeldatud unikaalsuse kontrolli, ja

c) maksja või makse saaja osaluse peatamise korral on peatatud osalusega osaleja keskpangalt saadud selge nõusolek.

2.  [Keskpank] lükkab viivitamata tagasi iga maksejuhise, mis ei vasta punktis 1 sätestatud tingimustele. [Keskpank] teatab osalejale igast maksejuhise tagasilükkamisest vastavalt I liitele.

▼M6

3.  Ühisplatvorm määrab maksejuhiste töötlemise aja nende laekumise järjekorras.

▼B

Artikkel 15

Prioriteedid

1.  Maksealgataja määratleb iga maksekorralduse prioriteedi järgmiselt:

a) tavaline maksejuhis (prioriteet 2),

b) kiirmaksejuhis (prioriteet 1) või

c) erakorraline kiirmaksejuhis (prioriteet 0).

Kui maksejuhise prioriteet ei ole märgitud, käsitatakse seda tavalise maksejuhisena.

▼M6

2.  Erakorralisi kiirmaksejuhiseid võivad määrata ainult:

a) keskpangad; ja

b) osalejad, CLS Bank Internationali sissetulevate ja väljaminevate maksete puhul, v.a CLSi poolt pakutava keskse vastaspoole teenusega ja CLSNow teenustega seotud maksed, ja likviidsuse ülekandmise puhul seoses kõrvalsüsteemide arveldusega kõrvalsüsteemiliidest kasutades.

Erakorralisteks kiirmaksejuhisteks loetakse kõik kõrvalsüsteemi poolt kõrvalsüsteemiliidese kaudu esitatud maksekorraldused osaleja maksemooduli konto debiteerimiseks või krediteerimiseks ning kõik maksemooduli kontolt T2Si või TIPS eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldused.

▼B

3.  Teabe- ja kontrollimooduli kaudu esitatud likviidsuse ülekandmise juhised on kiirmaksejuhised.

4.  Maksja võib muuta tavaliste ja kiirmaksete prioriteete ICMi kaudu ning see jõustub viivitamata. Erakorralise kiirmakse prioriteeti ei saa muuta.

Artikkel 16

Likviidsuslimiidid

1.  Osaleja võib piirata vaba likviidsuse kasutamist teiste TARGET2 osalejate, välja arvatud keskpankade maksejuhiste täitmiseks, kehtestades kahepoolsed või mitmepoolsed limiidid. Selliseid limiite saab kehtestada ainult tavaliste maksejuhiste suhtes.

2.  Limiite võib kehtestada ainult AL rühma poolt või selle suhtes tervikuna. Limiite ei või kehtestada ainult ühe AL rühma liikme maksemooduli konto suhtes. Samuti ei või ühe AL rühma liikmed üksteise suhtes limiite kehtestada.

3.  Kahepoolse limiidi kehtestamisel annab osaleja [keskpangale] juhise, et vastuvõetud maksejuhist ei või arveldada, kui tema poolt muule TARGET2 osaleja maksemooduli kontole minevate tavaliste maksejuhiste summa, millest on maha arvatud sellelt TARGET2 osaleja maksemooduli kontolt tulevate tavaliste ja kiirmaksete summa, ületab seda kahepoolset limiiti.

4.  Osaleja võib kehtestada mitmepoolse limiidi ainult suhetele, mille suhtes ei ole kehtestatud kahepoolset limiiti. Mitmepoolse limiidi võib kehtestada vaid juhul, kui osaleja on kehtestanud vähemalt ühe kahepoolse limiidi. Kui osaleja kehtestab mitmepoolse limiidi, annab ta [keskpangale] juhise, et vastuvõetud maksejuhist ei või arveldada, kui tema poolt teistele TARGET2 osalejate maksemooduli kontodele, mille suhtes ei ole kehtestatud kahepoolset limiiti, suunatud tavaliste maksejuhiste summa, millest on maha arvatud neilt maksemooduli kontodelt laekuvate tavaliste ja kiirmaksete summa, ületab seda mitmepoolset limiiti.

5.  Iga limiidi miinimumsumma on üks miljon eurot. Kahe- või mitmepoolse nullmääraga limiidi puhul loetakse, et limiit puudub. Null euro ja ühe miljoni euro vahemikku jäävad limiidid ei ole võimalikud.

6.  ICMi kaudu võib limiite muuta reaalajas nii, et need hakkavad kehtima viivitamata või alates järgmisest tööpäevast. Kui limiit on muudetud nulliks, ei saa seda samal tööpäeval uuesti muuta. Uue kahe- või mitmepoolse limiidi kehtestamine jõustub järgmisel tööpäeval.

Artikkel 17

Likviidsuse reserveerimine

1.  Osalejad võivad ICMi kaudu reserveerida likviidsust kiirmakseteks ja erakorralisteks kiirmakseteks.

2.  AL rühma haldur võib reserveerida likviidsust AL rühmale tervikuna. Likviidsust ei või reserveerida AL rühma poolt peetavatele üksikutele kontodele eraldi.

3.  Reserveerides teatava hulga likviidsust erakorralisteks kiirmakseteks, lubab osaleja [keskpangal] arveldada kiirmaksejuhiseid ja tavalisi maksejuhiseid ainult juhul, kui selleks jääb erakorraliste kiirmaksejuhiste jaoks reserveeritud likviidsust üle.

4.  Reserveerides teatava hulga likviidsust kiirmakseteks, lubab osaleja [keskpangal] arveldada tavalisi maksejuhiseid ainult juhul, kui selleks jääb kiirmaksete ja erakorraliste kiirmaksejuhiste jaoks reserveeritud likviidsust üle.

5.  Pärast reserveerimisnõude saamist kontrollib [keskpank], kas likviidsus osaleja maksemooduli kontol on reserveeringuks piisav. Kui likviidsus ei ole piisav, reserveeritakse ainult maksemooduli kontol olev vaba likviidsus. Ülejäänud likviidsus reserveeritakse siis, kui tekib täiendav likviidsus.

6.  Likviidsuse reserveeringu suurust võib muuta. Osalejad võivad ICMi kaudu esitada uute summade reserveerimise nõude, mis jõustub viivitamata või järgmisel tööpäeval.

Artikkel 17a

Likviidsuse reserveerimise ja eraldamise püsikorraldused

1.  Osalejad võivad reserveerida likviidsust ettemääratud summas erakorralisteks kiirmaksejuhisteks või kiirmaksejuhisteks teabe- ja kontrollimooduli kaudu. Selline püsikorraldus või muudatus püsikorralduses jõustub järgmisel tööpäeval.

2.  Osalejad võivad teabe- ja kontrollimooduli kaudu reserveerida likviidsust ettemääratud summas kõrvalsüsteemi jaoks. Selline püsikorraldus või muudatus püsikorralduses jõustub järgmisel tööpäeval. Kõrvalsüsteemi vastava taotluse korral loetakse, et likviidsuse eraldamise juhise [keskpangale] on tema nimel andnud osaleja.

Artikkel 18

Ettemääratud arveldusajad

1.  Maksealgatajad võivad ette määrata maksejuhiste arveldamise aja tööpäeval, kasutades varaseima debiteerimise aja määrangut (Earliest Debit Time Indicator) või hiliseima debiteerimise aja määrangut (Latest Debit Time Indicator).

2.  Kui kasutatakse varaseima debiteerimise aja määrangut, siis maksejuhis salvestatakse ning sisestatakse sisendkontrolli alles määratud ajal.

3.  Kui kasutatakse hiliseima debiteerimise aja määrangut, lükatakse maksejuhis tagasi, kui seda ei saa määratud debiteerimistähtajal arveldada. 15 minutit enne ettemääratud debiteerimistähtaega saadetakse maksealgatajale ICMi kaudu automaatne teade. Maksealgataja võib kasutada debiteerimise lõpptähtaja määrangut ka ainult hoiatusmääranguna. Sellistel juhtudel ei lükata vastavat maksejuhist tagasi.

4.  Maksealgatajad võivad ICMi kaudu varaseima debiteerimise aja ja hiliseima debiteerimise aja määrangut muuta.

5.  Tehnilist kirjeldust on täpsustatud I liites.

Artikkel 19

Eelesitatud maksejuhised

1.  Maksejuhiseid võib esitada kuni viis tööpäeva enne osutatud arvelduspäeva (ladustatud maksejuhised).

2.  Ladustatud maksejuhised võetakse vastu ja sisestatakse sisendkontrolli maksealgataja poolt määratud kuupäeval V liites määratletud arveldusperioodi alguses. Nad pannakse sama prioriteediga maksejuhiste ette.

3.  Artikli 15 lõige 3, artikli 22 lõige 2 ja artikli 29 lõike 1 punkt a kehtivad vajalike muudatustega (mutatis mutandis) ladustatud maksejuhiste suhtes.

Artikkel 20

Maksejuhiste arveldamine sisendkontrollis

1.  Kui maksealgatajad ei ole määranud arvelduse tähtaega artikli 18 kirjeldatud viisil, arveldatakse vastuvõetud maksejuhised viivitamata või hiljemalt selle tööpäeva lõpuks, mil need vastu võeti, tingimusel et maksja maksemooduli kontol on piisavalt vahendeid ning võttes arvesse artiklites 16 ja 17 sätestatud likviidsuse limiite ja reserveeringuid.

2.  Vahendite allikaks võivad olla

a) maksemooduli konto vaba likviidsus või

b) teistelt TARGET2 osalejatelt laekuvad maksed, olenevalt rakendatavatest optimeerimismenetlustest.

3.  Erakorralistele kiirmaksekorraldustele kohaldatakse lihtjärjekorra (first in, first out, FIFO) põhimõtet. See tähendab, et erakorralised kiirmaksekorraldused arveldatakse kronoloogilises järjekorras. Kiir- ja tavalisi maksejuhiseid ei arveldata, kui järjekorras on erakorralisi kiirmaksejuhiseid.

4.  Kiirmaksejuhistele kohaldatakse samuti FIFO põhimõtet. Tavalisi maksejuhiseid ei arveldata, kui järjekorras on kiirmaksejuhiseid või erakorralisi kiirmaksejuhiseid.

5.  Punktides 3 ja 4 sätestatust olenemata võib madalama prioriteediga maksejuhiseid (või sama prioriteediga hiljem vastu võetud maksejuhiseid) arveldada enne kõrgema prioriteediga maksejuhiseid (või enne sama prioriteediga varem vastu võetud maksejuhiseid), kui madalama prioriteediga maksejuhised saab tasaarveldada laekumisel olevate maksetega ning selle tulemusel maksja likviidsus suureneb.

6.  Tavalised maksekorraldused arveldatakse vastavalt FIFOst möödamineku (FIFO by-passing) põhimõttele. St need võib arveldada kohe (olenemata teistest varem laekunud ja järjekorda võetud tavalistest maksetest) ning kalduda seega kõrvale FIFO põhimõttest, tingimusel et on olemas arvelduseks piisavad vabad vahendid.

7.  Maksejuhiste sisendkontrolli käigus arveldamist on täpsustatud I liites.

Artikkel 21

Järjekorras olevate maksejuhiste arveldamine ja tagasilükkamine

1.  Maksejuhised, mida ei arveldata viivitamata sisendkontrolli käigus, pannakse järjekordadesse vastavalt juhise andnud osaleja poolt artikli 15 kohaselt määratud prioriteetidele.

2.  Järjekorras olevate maksejuhiste arveldamise optimeerimiseks võib [keskpank] kasutada I liites kirjeldatud optimeerimismenetlust.

3.  Teabe- ja kontrollimooduli kaudu võib maksja muuta maksejuhiste kohta järjekorras, st neid ümber järjestada, v.a erakorraliste kiirmaksejuhiste puhul. Maksejuhiseid võib V liites osutatud arveldusperioodi kestel igal ajal viivitamata viia kas vastava järjekorra ette või lõppu.

4.  Maksja taotlusel võivad [keskpank] või, agregeeritud likviidsuse (AL) rühma puhul, AL rühma halduri keskpank otsustada muuta erakorralise kiirmaksejuhise kohta järjekorras (v.a erakorralised maksejuhised arvelduskordades nr 5 ja 6), kui see muutus ei mõjuta kõrvalsüsteemi sujuvat arveldamist TARGET2s või ei tekita muul viisil süsteemiriski.

5.  Piisava likviidsuse puudumise korral lükatakse ICMis algatatud likviidsuse ülekandmise juhised viivitamata tagasi. Teised maksejuhised tuleb tagasi lükata neid arveldamata, kui neid ei ole võimalik V liites vastava sõnumiliigi jaoks määratud ajahetkel arveldada, nagu see on määratletud V liites.

Artikkel 22

Maksekorralduste sisestamine süsteemi ja nende tagasivõtmatus

1.  Direktiivi 98/26/EÜ artikli 3 lõike 1 esimese lause ja [lisada seda direktiivi 98/26/EÜ artiklit rakendavad riigi õigussätted] tähenduses loetakse maksejuhis TARGET2-[keskpank/riik]s sisestatuks samaaegselt vastava osaleja maksemooduli konto debiteerimisega.

2.  Maksejuhise võib tagasi võtta, kuni see on sisestatud TARGET2-[keskpangas/riigis] lõike 1 kohaselt. Maksejuhist, mille suhtes on rakendatud algoritm I liite kohaselt, ei saa algoritmi töö ajal tagasi võtta.V

JAOTIS

LIKVIIDSUSE KOONDAMINE

Artikkel 23

Likviidsuse koondamise režiim

[Keskpank] võimaldab konsolideeritud kontoteabe (CAI) režiimi ja agregeeritud likviidsuse (AL) režiimi.

Artikkel 24

Konsolideeritud kontoteabe režiim

1.  CAI režiimi võivad kasutada järgmised üksused:

a) krediidiasutus ja/või selle filiaalid (olenemata sellest, kas need üksused osalevad samas TARGET2 osasüsteemis), kui asjaomastel üksustel on mitu erinevate BICidega maksemooduli kontot, või

b) kaks või enam krediidiasutust, kes kuuluvad samasse rühma, ja/või nende filiaalid, kui igaühel neist on üks või rohkem erinevate BICidega maksemooduli kontot.

2.  

a) CAI režiimis antakse igale CAI rühma liikmele ja nende vastavale keskpangale rühma liikmete maksemoodulite kontode nimekiri ning järgmine CAI rühma tasandil konsolideeritud lisateave:

i) päevasisene laen (kui on),

ii) kontode ja allkontode jäägid,

iii) käive,

iv) arveldatud maksed,

v) järjekorras olevad maksejuhised.

b) CAI rühma halduril ja tema keskpangal on juurdepääs igale eelnimetatud teabeliigile kõikide CAI rühma maksemooduli kontode osas.

c) Käesolevas lõikes osutatud teavet antakse ICMi kaudu.

3.  CAI rühma halduril on õigus algatada ICMi kaudu likviidsuse ülekandeid samasse CAI rühma kuuluvate maksemooduli kontode vahel, sealhulgas nende allkontode vahel.

4.  CAI rühma võib kuuluda ka AL rühma kuuluvaid maksemooduli kontosid. Sellisel juhul kuuluvad kõik selle AL rühma maksemooduli kontod CAI rühma.

5.  Kui kaks või enam maksemooduli kontot kuuluvad AL rühma ja samal ajal ka CAI rühma (mis hõlmab ka muid maksemooduli kontosid), on AL rühma sisestes suhetes ülimuslikud AL rühma eeskirjad.

6.  CAI rühm, mis hõlmab ka AL rühma maksemooduli kontosid, võib määrata CAI rühma halduri, kes ei lange kokku AL rühma halduriga.

7.  Artikli 25 lõigetes 4 ja 5 sätestatud loa andmise kord AL režiimi kasutamiseks kehtib mutatis mutandis loa andmisele CAI režiimi kasutamiseks. CAI rühma haldur ei esita kehtivat CAI režiimi lepingut haldavale RKP-le.

Artikkel 25

Agregeeritud likviidsuse režiim

1.  AL režiimi võivad kasutada järgmised üksused:

a) krediidiasutus ja/või selle filiaalid (olenemata sellest, kas need üksused osalevad samas TARGET2 osasüsteemis), kui need asjaomased üksused on asutatud euroalal ja neil on mitu erinevate BICidega maksemooduli kontot;

b) väljaspool euroala asutatud krediidiasutuse euroalas asutatud filiaalid (olenemata sellest, kas need üksused osalevad samas TARGET2 osasüsteemis), kui neil filiaalidel on mitu erinevate BICidega maksemooduli kontot, või

c) kaks või enam punktis a osutatud krediidiasutust ja/või punktis b osutatud filiaali, mis kuuluvad samasse rühma.

Igal punktides a–c osutatud juhul on nõutav, et asjaomased üksused sõlmiksid vastava euroala RKPga päevasisese laenu lepingu.

2.  AL režiimis agregeeritakse kõikide AL rühma liikmete maksemooduli kontode vaba likviidsus, et kontrollida, kas maksejuhis on piisavalt kaetud. Eeltoodust olenemata kohaldatakse kahepoolsele maksemooduli konto suhtele AL rühma liikme ja tema AL-RKP vahel jätkuvalt vastava TARGET2 osasüsteemi reegleid koos AL lepingus sätestatud erisustega. AL rühma liikmele tema maksemooduli kontol antud päevasisese laenu võib katta vaba likviidsusega teistel AL rühma liikmete maksemooduli kontodel või mis tahes muu sama AL-RKP juures tegutseva AL rühma liikmete maksemooduli kontodel.

3.  AL režiimi kasutamiseks peavad lõikes 1 sätestatud kriteeriumidele vastavad TARGET2 osalejad sõlmima AL lepingu [keskpangaga] ja kohastel juhtudel teiste TARGET2 osasüsteemide, milles teised AL rühma liikmed osalevad, keskpankadega. ►M3  Maksemooduli konto omanik ◄ võib sõlmida iga maksemooduli konto osas ainult ühe AL lepingu. AL leping sõlmitakse VII liites sätestatud vormis.

4.  Iga AL rühm nimetab AL rühma halduri. Kui AL rühm koosneb ainult ühest ►M3  maksemooduli konto omanikust ◄ , tegutseb see ►M3  maksemooduli konto omanik ◄ AL rühma haldurina. AL rühma haldur esitab haldavale RKP-le kirjaliku taotluse (mis sisaldab [keskpank] poolt antavat staatiliste andmete kogumise vormi) kasutada AL režiimi ja lisab taotlusele haldava RKP poolt antud lepinguvormil allkirjastatud AL lepingu. Teised AL rühma liikmed esitavad oma kirjalikud taotlused (mis sisaldavad [keskpanga] poolt antavat staatiliste andmete kogumise vormi) oma vastavatele AL-RKPdele. Haldav RKP võib nõuda lisateavet või dokumente, mida ta peab taotluse lahendamisel vajalikuks. Lisaks võib haldav RKP kokkuleppel teiste AL-RKPdega nõuda AL lepingusse sätete lisamist, mida ta peab vajalikuks, et tagada kõikide AL rühma liikmete olemasoleva ja/või tulevase kohustuse kohast ja õigeaegset täitmist mis tahes AL-RKP suhtes.

5.  Haldav RKP kontrollib, kas taotlejad vastavad AL rühma moodustamise nõuetele ning kas AL leping on kohaselt sõlmitud. Sel eesmärgil võib haldav RKP teha koostööd teiste AL-RKPdega. Haldav RKP saadab oma kirjaliku otsuse AL rühma haldurile ühe kuu jooksul lõikes 4 osutatud taotluse saamisest või, kui haldav RKP nõuab lisateavet, ühe kuu jooksul lisateabe saamisest. Taotluse rahuldamata jätmise otsust tuleb põhjendada.

6.  AL rühma liikmetel on automaatselt juurdepääs CAI režiimile.

7.  Teabe andmine ja juurdepääs interaktiivsetele kontrollimeetmetele toimub AL rühmas ICMi kaudu.

[Lisada, kui on asjakohane:

Artikkel 25a

Pant/realiseerimine

1.  [Keskpanga] olemasolevad ja tulevased nõuded, mis tulenevad AL rühma liikme ja [keskpanga] vahelisest õigussuhtest ning mis on ÜT artikli 36 lõigete 1 ja 2 kohaselt tagatud [lisada, kui on asjakohane: pandiga/kommertspandiga], hõlmavad [keskpanga] nõudeid selle AL rühma liikme vastu, mis tulenevad AL lepingust, mille pooleks nad mõlemad on.

2.  [Lisada, kui see on nõutav asjakohases õiguskorras: Ilma et see piiraks AL lepingu kohaldamist, ei takista selline pant ►M3  maksemooduli konto omanikul ◄ oma maksemooduli kontol/kontodel hoiustatud raha kasutamist tööpäeva jooksul.]

3.  [Lisada, kui see on nõutav asjakohases õiguskorras: Sihtotstarbe määramise erisäte: AL rühma liige määrab oma maksemooduli kontol hoiustatud raha sihtotstarbeliselt oma kõikide kohustuste täitmiseks, mis tulenevad [lisada viide ÜT rakendusaktile].

[Lisada, kui see on nõutav asjakohases õiguskorras:

Artikkel 25b

Pandi realiseerimine

Realiseerimissündmuse korral on [keskpangal] piiramatu õigus pant realiseerida ilma etteteatamiseta. [Lisada, kui see on nõutav asjakohases õiguskorras: vastavalt [lisada asjakohane siseriiklik õigusnorm, mis reguleerib pandiga tagatud nõuete täitmisele pööramist].]

[Lisada, kui see on nõutav asjakohases õiguskorras:

Artikkel 25c

Tagatise realiseerimine

Realiseerimissündmuse korral on [keskpangal] õigus tagatis realiseerida vastavalt artiklile 36.]

Artikkel 26

Nõuete tasaarveldus artikli 36 lõigete 4 ja 5 alusel

Realiseerimissündmuse esinemise korral loetakse selle AL rühma liikme vastu olevate kõikide [keskpanga] nõuete tähtaeg saabunuks ja kohaldatakse ÜT artikli 36 lõikeid 4 ja 5.VI

JAOTIS

TURVANÕUDED JA ERIOLUKORD

▼M7

Artikkel 27

Talitluspidevuse ja eriolukorra meetmed

1.  Ebatavalise välissündmuse või muu sündmuse korral, mis mõjutab ühisplatvormi tööd kohaldatakse IV liites kirjeldatud talitluspidevuse ja eriolukorra meetmeid.

2.  Eurosüsteem kasutab eriolukorra lahenduse eespool lõikes 1 kirjeldatud sündmuse korral. Osalejate jaoks, keda [keskpank] peab tähtsateks, on eriolukorra lahenduse liides ja kasutamine kohustuslik. Muud osalejad võivad taotluse korral eriolukorra lahendusega liituda.

▼B

Artikkel 28

Turvanõuded

1.  Osalejad rakendavad asjakohast turvakontrolli, et kaitsta oma süsteeme lubamatu juurdepääsu ja kasutamise eest. Osalejad on ainuvastutavad oma süsteemide konfidentsiaalsuse, usaldusväärsuse ja kättesaadavuse piisava kaitse eest.

2.  Osalejad peavad teavitama [keskpanka] kõikidest oma tehnilise infrastruktuuri turvalisusega seotud sündmustest ja kohastel juhtudel kolmandatest isikutest teenusepakkujate tehnilise infrastruktuuri turvalisusega seotud sündmustest. [Keskpank] võib nõuda sündmuse kohta lisateavet ja vajaduse korral ka seda, et osaleja rakendaks asjakohaseid meetmeid, vältimaks selliste sündmuste kordumist.

▼M7

3.  [Keskpank] võib kõikide osalejate ja/või [keskpanga] poolt tähtsateks peetavate osalejate suhtes kohaldada täiendavaid turvanõudeid, eelkõige seoses küberturvalisusega või pettuse vältimiseks.

▼M7

4.  Osalejad esitavad [keskpangale] oma TARGET2 enesesertifitseerimise ja oma kinnituse TARGET2 võrguteenuse osutajate turvalisuse kasutajanõuete järgimise kohta. Kui neid nõudeid ei järgita, peavad osalejad esitama dokumendi, kus kirjeldatakse [keskpanka] rahuldavaid alternatiivseid leevendusmeetmeid.

5.  Osalejad, kes annavad oma maksemooduli kontole juurdepääsu kolmandatele isikutele kooskõlas artikli 5 lõigetega 2, 3 ja 4, peavad võtma meetmed riskide suhtes, mis tulenevad sellest juurdepääsust, kooskõlas turvanõuetega lõigetes 1 kuni 4. Lõikes 4 osutatud enesesertifitseerimises tuleb osutada, et osaleja kohaldab TARGET2 võrguteenuse osutajate turvalisuse kasutajanõudeid kolmandate isikute suhtes, kellel on juurdepääs osaleja maksemooduli kontole.

▼BVII

JAOTIS

TEABE- JA KONTROLLIMOODUL

Artikkel 29

ICMi kasutamine

1.  ICM võimaldab järgmist:

a) osalejate juurdepääs teabele nende kontode kohta ja likviidsuse juhtimine;

▼M6

b) algatada likviidsuse ülekandmise korraldusi; TIPS eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole, maksemooduli kontolt TIPS eriotstarbelisele rahakontole ja maksemooduli kontolt T2Si eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldusi ning juhul, kui kasutatakse ICMi koos T2Si lisateenustega, T2Si eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole likviidsuse ülekandmise korraldusi; ja

▼M7

c) osaleja makseinfrastruktuuri rikete korral kindlasummaliste varumaksete ja eriolukorra varumaksete algatamine või maksejuhiste sisestamine eriolukorra lahenduse osalejate poolt.

▼B

2.  Tehnilist kirjeldust on täpsustatud I liites.VIII

JAOTIS

HÜVITAMINE, VASTUTUS JA TÕENDID

Artikkel 30

Hüvitusskeem

Kui maksejuhist ei ole võimalik arveldada selle vastuvõtmise tööpäeval TARGET2 talitlushäire tõttu, pakub [keskpank] asjaomastele otseosalejatele hüvitist II liites sätestatud erikorra kohaselt.

Artikkel 31

Vastutus

1.  Täites oma ÜTst tulenevaid kohustusi, kehtib [keskpanga] ja osalejate vastastikustes suhetes üldine mõistliku hoolsuse kohustus.

2.  [Keskpank] vastutab oma osalejate ees TARGET2-[keskpank/riik] tööst tekkinud mis tahes kahju eest, kui selle põhjuseks on pettus (muu hulgas tahtlik väärkäitumine) või raske hooletus. Hooletuse korral on [keskpanga] vastutus piiratud osaleja otsese kahjuga, st vastava tehingu summaga ja/või selle intressiga, välistades kaudse kahju.

3.  [Keskpank] ei vastuta kahju eest, mis tuleneb tehnilise infrastruktuuri (muu hulgas [keskpanga] arvutisüsteemi, arvutiprogrammide, andmete, rakenduste või võrguühendusega) seotud talitlushäirest või rikkest, kui selline talitlushäire või rike tekib hoolimata [keskpanga] poolt võetud meetmetest, mis on mõistlikult vajalikud nimetatud infrastruktuuri talitlushäirete või rikete ärahoidmiseks ning nende talitlushäirete või rikete tagajärgede kõrvaldamiseks (viimasel juhul muu hulgas IV liites osutatud talitluspidevuse ja eriolukorra meetmete algatamine ja elluviimine).

4.  [Keskpank] ei vastuta

a) kahju eest ulatuses, mille on põhjustanud osaleja, või

b) kui kahju põhjustajaks on välissündmus, mille esinemine mõistlikkuse põhimõttest lähtuvalt ei olene [keskpangast] (vääramatu jõud).

▼M6

5.  Piiramata [lisada riigisisesed õigusnormid, millega on rakendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2015/2366 ( 18 )], kohaldatakse lõikeid 1 kuni 4 ulatuses, mis on piisav [keskpanga] vastutuse välistamiseks.

▼B

6.  [Keskpank] ja osalejad teevad kõik mõistliku ja otstarbeka, et vähendada käesolevas artiklis osutatud kahju.

7.  Täites ÜTst tulenevaid kohustusi, võib [keskpank] tellida oma nimel teenuseid kolmandatelt isikutelt, eelkõige telekommunikatsiooni- või muu võrgu pakkujatelt või muudelt üksustelt, kui see on vajalik [keskpanga] kohustuste täitmiseks või tavalise turutava tõttu. [Keskpanga] kohustused piirduvad selliste kolmandate isikute nõuetekohase valiku ja tööle rakendamisega ning [keskpanga] vastutus on vastavalt piiratud. Käesoleva lõike tähenduses ei loeta ühisplatvormi käitavaid keskpanku kolmandateks isikuteks.

Artikkel 32

Tõendid

1.  Kui ÜT ei sätesta teisiti, edastatakse kõik maksetega ja maksete töötlemisega seotud TARGET2 puudutavad sõnumid, näiteks debiteerimise ja krediteerimise kinnitused või kontoväljavõtted, [keskpanga] ja osalejate vahel ►M3  TARGET2 võrguteenuse osutaja ◄ kaudu.

2.  [Keskpanga] või ►M3  TARGET2 võrguteenuse osutaja ◄ poolt säilitatavad elektroonilised või kirjalikud sõnumid loetakse tõenditeks [keskpanga] kaudu töödeldud maksete kohta. ►M3  TARGET2 võrguteenuse osutaja ◄ originaalsõnumi salvestatud või trükitud versioon loetakse tõendiks olenemata originaalsõnumi vormist.

3.  Kui osaleja ühendus ►M3  TARGET2 võrguteenuse osutajaga ◄ ei tööta, kasutab osaleja sõnumite edastamise alternatiivseid viise, mis on määratletud IV liites. Sellistel juhtudel on [keskpanga] poolt salvestatud või trükitud sõnumi versioonil samasugune tõendi väärtus nagu originaalsõnumil, olenemata selle vormist.

4.  [Keskpank] peab täielikku arvestust osalejate poolt esitatud maksejuhiste ja laekunud maksete kohta [lisada asjakohases siseriiklikus õigusaktis sätestatud periood] alates selliste maksejuhiste esitamise või maksete laekumise hetkest, eeldusel et asjaomast täielikku arvestust peetakse minimaalselt viis aastat iga TARGET2 osaleja kohta, kes on pideva jälgimise all vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu ja liikmesriikide poolt kehtestatud piirangutele, erinõuete puhul veelgi kauem.

5.  [Keskpanga] enda raamatupidamine (olenemata sellest, kas seda peetakse paberil, mikrofilmil, mikroslaidil, elektroonilisel või magnetkandjal, mis tahes mehhaaniliselt kopeeritaval kujul või muus vormis) loetakse tõendiks osaleja kohustuste ning faktide ja sündmuste kohta, millele pooled tuginevad.IX

JAOTIS

OSALUSE LÕPETAMINE JA KONTODE SULGEMINE

Artikkel 33

Osaluse kestus ja korraline lõpetamine

1.  Osalemine TARGET2-[keskpangas/riigis] kehtib tähtajatult, ilma et see piiraks artikli 34 kohaldamist.

2.  Osaleja võib lõpetada osalemise TARGET2-[keskpangas/riigis] igal ajal, teatades sellest 14 tööpäeva ette, kui ta ei lepi [keskpangaga] kokku lühemas etteteatamisajas.

3.  [Keskpank] võib lõpetada osaleja osalemise TARGET2-[keskpangas/riigis] igal ajal, teatades sellest kolm kuud ette, kui ta ei lepi selle osalejaga kokku teistsuguses etteteatamisajas.

4.  Kui osalemine süsteemis lõpeb, kehtib artiklis 38 sätestatud konfidentsiaalsuskohustus viie aasta jooksul osalemise lõppemisest alates.

5.  Osalemise lõppemise korral suletakse asjaomase osaleja maksemooduli kontod kooskõlas artikliga 35.

Artikkel 34

Osalemise peatamine ja erakorraline lõpetamine

1.   ►M3  Maksemooduli konto omaniku ◄ osalemine TARGET2-[keskpangas/riigis] lõpetatakse viivitamata ja ilma etteteatamiseta või peatatakse, kui esineb mõni järgmistest probleemsündmustest:

a) maksejõuetusmenetluse alustamine ja/või

b)  ►M3  maksemooduli konto omanik ◄ ei vasta enam artiklis 4 sätestatud juurdepääsukriteeriumidele;

▼M6

Käesolevas lõikes ei tähenda maksemooduli konto omaniku suhtes võetavad kriisiennetuse või kriisilahenduse meetmed Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL ( 19 ) tähenduses automaatselt maksejõuetusmenetluse alustamist.

▼B

2.  [Keskpank] võib lõpetada etteteatamiseta või peatada ►M3  maksemooduli konto omaniku ◄ osalemise TARGET2-[keskpangas/riigis], kui

a) toimub üks või mitu probleemsündmust (mida ei ole osutatud lõikes 1);

b)  ►M3  maksemooduli konto omanik ◄ rikub oluliselt ÜT nõudeid;

c)  ►M3  maksemooduli konto omanik ◄ ei täida olulist kohustust [keskpanga] ees ja/või

d)  ►M3  maksemooduli konto omanik ◄ on TARGET2 CUGst välja arvatud või on tema liikmelisus muul viisil lõppenud;

e) toimub muu osalejaga seotud sündmus, mis võib [keskpanga] hinnangul ohustada TARGET2-[keskpanga/riigi] või muu TARGET2 osasüsteemi üldist stabiilsust, usaldatavust ja ohutust või [keskpanga] võimet täita [lisada viide asjakohasele riigi õigusaktile] ja Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirjas sätestatud ülesandeid, või toob kaasa riske seoses usaldatavusnõuetega, ja/või

f) RKP peatab või lõpetab ►M3  maksemooduli konto omaniku ◄ juurdepääsu päevasisele laenule vastavalt III lisa punktile 12.

3.  Kasutades lõikest 2 tulenevat kaalutlusõigust, võtab [keskpank] muu hulgas arvesse probleemsündmuse või punktides a–c osutatud sündmuste tõsidust.

4.  

►M4  a) Kui [keskpank] peatab või lõpetab maksemooduli konto omaniku osalemise TARGET2-[keskpangas/riigis] lõigete 1 või 2 alusel, teatab [keskpank] osalemise peatamisest või lõpetamisest ICMi või TARGET2 levisõnumiga viivitamata sellele maksemooduli konto omanikule, teistele keskpankadele ja teistele maksemooduli konto omanikele ja ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikele ◄ kõikides TARGET2 osasüsteemides. Selle sõnumi saatjaks loetakse maksemooduli konto ja ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ asukoha keskpank, kus sõnum saadakse. ◄

▼M4 —————

▼B

c) ICMi teate kättesaamisel ►M3  maksemooduli konto omanike ◄ poolt loetakse, et neid on ►M3  maksemooduli konto omaniku ◄ osalemise lõpetamisest/peatamisest TARGET2-[keskpangas/riigis] või teises TARGET2 osasüsteemis teavitatud. ►M3  Maksemooduli konto omanikud ◄ vastutavad kahju eest, mis tuleneb ►M3  maksemooduli konto omanikele ◄ , kelle osalemine on peatatud või lõpetatud, määratud maksejuhise edastamisest, kui selline maksejuhis on sisestatud TARGET2-[keskpangas/riigis] pärast ICMi teate saamist.

5.  Kui ►M3  maksemooduli konto omaniku ◄ osalemine on lõpetatud, ei võta TARGET2-[keskpank/riik] sellelt ►M3  maksemooduli konto omanikult ◄ vastu uusi maksejuhiseid. Järjekorras olevad maksejuhised, ladustatud maksejuhised või sellise ►M3  maksemooduli konto omaniku ◄ kasuks esitatud uued maksejuhised lükatakse tagasi.

▼M5

6.  Kui maksemooduli konto omaniku osalus TARGET2-[keskpangas/riigis] on peatatud lõike 1 punktist a erineval alusel, arhiveeritakse kõik tema laekuvad maksed ja väljuvad maksejuhised ja sisestatakse sisendkontrolli alles pärast seda, kui peatatud osalusega maksemooduli konto omaniku keskpank on neid selgesõnaliselt aktseptinud.

▼M5

7.  Kui maksemooduli konto omanik on TARGET2-[keskpangas/riigis] peatatud lõike 1 punkti a alusel, töödeldakse selle maksemooduli konto omaniku makseid ainult tema esindaja (k.a pädeva asutuse või kohtu poolt määratud esindaja, näiteks maksemooduli konto omaniku pankrotihaldur) korraldusel pädeva asutuse täitmisele pööratava otsuse alusel või kohtu poolt maksete töötlemiseks antud korralduse alusel. Kõiki sisenevaid makseid töödeldakse kooskõlas lõikega 6.

▼B

Artikkel 35

Maksemooduli kontode sulgemine

1.  Osalejad võivad sulgeda oma maksemooduli kontosid igal ajal, teatades sellest [keskpangale] 14 tööpäeva ette.

2.  Osaluse lõpetamisel vastavalt artiklitele 33 ja 34 sulgeb [keskpank] asjaomase osaleja maksemooduli kontod pärast seda, kui ta on

a) arveldanud või tagasi lükanud kõik järjekorras olevad maksejuhised ja

b) kasutanud oma pandi- või tagatise- ja tasaarveldusõigust artikli 36 alusel.X

JAOTIS

LÕPPSÄTTED

Artikkel 36

[Keskpanga] pandi- või tagatise- ja tasaarveldusõigus

1.  [Lisada, kui on asjakohane: [keskpangal] on osaleja maksemooduli kontodel olemasolevate ja tulevaste positiivsete jääkide suhtes pandi- või tagatisõigus, mis tagab poolte õigussuhtest tulenevaid olemasolevaid ja tulevasi nõudeid.]

1a.  [Lisada, kui on asjakohane: maksemooduli konto positiivsest jäägist tulenevad osaleja olemasolevad ja tulevased nõuded saab tagatisõigusena üle kanda [keskpangale] [keskpanga] mis tahes olemasoleva või tulevase, osaleja vastu oleva nõude katmiseks, mis tuleneb [ÜT rakendussätetest]. Tagatis tekib ainuüksi asjaolu põhjal, et osaleja maksemooduli kontol on positiivne jääk].

1b.  [Lisada, kui on asjakohane: [keskpangal] on osaleja maksemooduli kontodel olemasolevate ja tulevaste positiivsete jääkide suhtes kommertspandiõigus, mis tagab poolte õigussuhtest tulenevaid olemasolevaid ja tulevasi nõudeid.]

2.  [Lisada, kui on asjakohane: [keskpangal] on lõikes 1 osutatud õigus isegi juhul, kui tema nõuded on tingimuslikud või nende tähtaeg ei ole saabunud.]

3.  [Lisada, kui on asjakohane: osaleja kinnitab maksemooduli konto omaniku pädevuses, et on teadlik pandi või tagatise tekkimisest [keskpanga] kasuks, kelle juures see konto on avatud. Käesolev kinnitus tähendab pandi või tagatise andmist [keskpangale] [lisada asjakohane riigi seaduse nimi] seaduse tähenduses.] Panditud või tagatiseks antud maksemooduli kontole makstud summad loetakse maksmise fakti alusel tagasivõtmatult ja tingimusteta pandituks või tagatiseks antuks tagatud kohustuste täieliku täitmise tagamiseks.]

4.  Juhul kui esineb

a) artikli 34 lõikes 1 osutatud probleemsündmus või

b) artikli 34 lõikes 2 osutatud muu sündmus on tinginud osaleja TARGET2-[keskpangas/riigis] osalemise lõpetamise või peatamise, olenemata osaleja suhtes maksejõuetusmenetluse alustamisest ja osaleja õiguste mis tahes väidetavast loovutamisest, kohtulikust või muust arestimisest või muust käsutamisest, loetakse osaleja kõikide kohustuste tähtaeg ilma etteteatamata ja ilma ühegi ametiasutuse eelneva kinnituseta viivitamata saabunuks. Lisaks tasaarveldatakse osaleja ja [keskpanga] vastastikused kohustused automaatselt ja suurema võlgnevusega pool tasub teisele poolele summade vahe.

5.  [Keskpank] teatab osalejale viivitamata lõike 4 alusel toimunud tasaarveldusest.

6.  [Keskpank] võib ilma etteteatamata debiteerida osaleja maksemooduli kontot summa võrra, mille osaleja võlgneb [keskpangale] seoses õigusliku suhtega osaleja ja [keskpanga] vahel.

Artikkel 37

Tagatisõigus allkontode vahendite suhtes

1.  [Keskpank] peab saama kasutada [õigussüsteemist tulenevat tagatismenetlust] jäägi suhtes osaleja allkontodel, mis on avatud kõrvalsüsteemi maksetega seotud maksejuhiste arveldamiseks asjaomase kõrvalsüsteemi ja tema keskpanga vahelise lepingu alusel. See jääk tagab osaleja lõikes 7 osutatud kohustusi [keskpanga] ees seoses vastava arveldusega.

2.  [Keskpank] külmutab osaleja allkontol oleva jäägi kõrvalsüsteemi teate korral (teade „Töötsükli algus”). Seejärel suurendab või vähendab [keskpank] kohastel juhtudel külmutatud jääki, krediteerides või debiteerides süsteemidevahelised maksed allkontol või krediteerides allkontol likviidsuse ülekande. Külmutamine lõpeb kõrvalsüsteemi teate korral (teade „Töötsükli lõpp”).

3.  Kinnitusega osaleja allkonto jäägi külmutamise kohta garanteerib [keskpank] kõrvalsüsteemi makse teostamise kindla jäägi ulatuses. Kinnitusega külmutatud jäägi suurendamise või vähendamise kohta, krediteerides või debiteerides süsteemidevahelise arvelduse makseid allkontodel või krediteerides allkontol likviidsuse ülekande, suureneb või väheneb automaatselt ka makse teostamise summa garantii. Ilma et see mõjutaks eespool osutatud garantii suurenemist või vähenemist, on garantii tagasivõtmatu, tingimusteta ja kuulub tasumisele esimesel nõudmisel. Juhul kui [keskpank] ei ole kõrvalsüsteemi keskpank, loetakse eespool osutatud garantii kõrvalsüsteemi keskpangale andmise juhis antuks [keskpangale].

4.  Kui osaleja suhtes ei toimu maksejõuetusmenetlust, arveldatakse kõrvalsüsteemiga seotud maksejuhised osaleja arvelduskohustuse täitmiseks ilma garantiile toetumata ja ilma tagatisõiguse kasutamiseta osaleja allkonto suhtes.

5.  Osaleja maksejõuetuse korral on kõrvalsüsteemiga seotud maksejuhis osaleja arvelduskohustuse täitmiseks esimese järjekorra nõue garantiikohustuse suhtes; seetõttu toimub osaleja allkontolt juhises osutatud summa debiteerimisega (ja kõrvalsüsteemi tehnilise konto krediteerimisega) [keskpanga] garantiikohustuse täitmine ja osaleja allkonto jäägi suhtes tagatisõiguse teostamine.

6.  Garantii lõpeb kõrvalsüsteemi teate korral arvelduse teostamise kohta (teade „Töötsükli lõpp”).

7.  Osaleja on kohustatud hüvitama [keskpangale] kõik maksed, mis [keskpank] sellise garantii arvel tegi.

Artikkel 38

Konfidentsiaalsus

▼M4

1.  [Keskpank] hoiab saladuses kogu tundliku või salajase teabe muu hulgas maksete, tehniliste asjaolude või organisatsiooni kohta, mis kuulub osalejale, ühest rühmast pärit osalejate või osaleja klientidele, välja arvatud juhul, kui osaleja või tema klient on andnud kirjaliku nõusoleku teabe avaldamiseks [lisada järgmine fraas, kui see on riigi õigusaktidega kooskõlas: või teabe avaldamine on lubatud või nõutav [lisada asjakohane riigi seaduse nimi] seaduse kohaselt.

▼M6

1a.  Erandina lõikest 1 nõustub osaleja, et konfidentsiaalseks ei loeta teavet artikli 34 alusel võetavate meetmete kohta.

▼M5

2.  Erandina lõikest 1 nõustub osaleja, et [keskpank] võib avalikustada TARGET2-[keskpangale/riigile] töö käigus saadud teavet osaleja, ühest rühmast pärit osalejate või osaleja klientide maksete, tehniliste asjaolude või organisatsiooni kohta a) teistele keskpankadele või kolmandatele isikutele, kes osalevad TARGET2-[keskpanga/riigi] töös, ulatuses, mis on vajalik TARGET2 tõhusaks toimimiseks või osaleja või rühma riskipositsiooni hindamiseks; b) teistele keskpankadele turuoperatsioonide, rahapoliitika funktsioonide, finantsstabiilsuse või finantslõimumise jaoks vajalikeks analüüsideks; või ►M7  c) liikmesriikide ja liidu kriisilahendusasutustele ja järelevalveasutustele, k.a keskpankadele, ulatuses, mis on vajalik nende avaliku sektori ülesannete täitmiseks ega ole vastuolus kohaldatava õigusega. [keskpank] ei vastuta teabe avalikustamise finants- või äriliste tagajärgede eest. ◄ [keskpank] ei vastuta teabe avalikustamise finants- või äriliste tagajärgede eest.

3.  Erandina lõikest 1 võib [keskpank] kasutada, avalikustada või avaldada teavet osalejate ja osalejate klientide maksete kohta statistilistel, ajaloolistel, teaduslikel või muudel eesmärkidel, kui see ei võimalda otseselt ega kaudselt tuvastada osalejat ega osaleja kliente ning kui see toimub [keskpank] avalike ülesannete täitmise käigus või teiste avalike üksuste, kellele teave on üle antud, avalike ülesannete täitmise käigus.

▼B

4.  TARGET2-[keskpank/riik] tööga seotud teavet, millele osalejatel on olnud juurdepääs, võib kasutada ainult ÜTs sätestatud tingimustel. Osalejad peavad hoidma selle teabe saladuses, kui [keskpank] ei ole andnud selget kirjalikku nõusolekut teabe avalikustamiseks. Osalejad tagavad, et kolmandad isikud, kellelt nad tellivad, hangivad või kellele nad delegeerivad ülesandeid, mis mõjutavad või võivad mõjutada nende kohustuste täitmist vastavalt ÜT-le, täidavad käesolevas artiklis sätestatud konfidentsiaalsusnõudeid.

5.  Maksejuhiste arveldamiseks on [keskpank] volitatud töötlema ja edastama vajalikke andmeid ►M3  TARGET2 võrguteenuse osutaja ◄ .

Artikkel 39

Andmekaitse, rahapesu tõkestamine, haldusmeetmed või piirangud ja seonduvad küsimused

1.  Eeldatakse, et osalejad teavad ja järgivad kõiki oma kohustusi, mis tulenevad andmekaitset, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist, massihävitusrelvade leviku tõkestamise seisukohast tundlikku tuumaenergiaalast tegevust või tuumarelva kandevahendite väljatöötamist reguleerivatest õigusaktidest, eelkõige rakendades asjakohaseid meetmeid seoses nende maksemooduli kontodel debiteeritavate ja krediteeritavate summadega. Osalejad peavad tutvuma ►M3  TARGET2 võrguteenuse osutaja ◄ andmekogumispõhimõtetega enne ►M3  TARGET2 võrguteenuse osutaja ◄ lepingu sõlmimist.

2.  Eeldatakse, et osalejad on volitanud [keskpanka] saama nende kohta mis tahes teavet kõikidelt sise- ja välismaistelt rahandus- ja järelevalveasutustelt ja majandusorganisatsioonidelt, kui selline teave on vajalik osaleja osalemiseks TARGET2-[keskpangas/riigis].

3.  Kui osaleja on maksjale või makse saajale makseteenuse osutaja, peab järgima kõiki nende suhtes kehtivaid lepingu artiklite 75 ja 125 kohaselt kehtestatud haldusmeetmetest ja piirangutest tulenevaid nõudeid, kaasa arvatud pädeva ametiasutuse teavitamine ja/või tehingu töötlemiseks loa taotlemine. Lisaks:

a) kui osaleja on maksja ja makseteenuse osutajaks on [keskpank]:

i) peab osaleja nõutava teate edastama või luba taotlema teate edastamiseks või loa taotlemiseks kohustatud keskpanga nimel ning esitama [keskpangale] tõendid teate edastamise või loa saamise kohta;

▼M6

ii) osaleja ei sisesta TARGET2e ühtegi maksejuhist vahendite ülekandmiseks teisele üksusele peale selle osaleja enda enne, kui on saanud [keskpangalt] kinnituse selle kohta, et makse saaja makseteenuse osutaja on nõutava teate edastanud või loa saanud, või on seda tehtud tema nimel;

▼B

b) kui osaleja on makse saaja ja makseteenuse osutajaks on [keskpank], peab osaleja nõutava teate edastama või luba taotlema teate edastamiseks või loa taotlemiseks kohustatud keskpanga nimel ning esitama [keskpangale] tõendid teate edastamise või loa saamise kohta.

Käesolevas lõikes on mõistetel „makseteenuse osutaja”, „maksja” ja „makse saaja” kohaldatavates haldusmeetmetes või piirangutes antud tähendus.

Artikkel 40

Teated

1.  Kui ÜTs ei ole sätestatud teisiti, edastatakse kõik ÜT kohaselt nõutavad või lubatavad teated tähitud kirjaga, faksiga või kirjalikult või autenditud sõnumiga ►M3  TARGET2 võrguteenuse osutaja ◄ kaudu. Teated [keskpangale] edastatakse [keskpanga] [maksesüsteemide osakonna või asjaomase keskpanga üksuse] juhatajale [lisada keskpanga aadress] aadressil või [lisada keskpanga BIC-aadress] aadressil. Teated osalejale saadetakse osaleja aadressil või faksinumbril või BIC-aadressil, nagu osaleja on [keskpangale] avaldanud.

2.  Teate saatmise tõendamiseks tuleb tõendada, et teade toimetati asjakohasele aadressile või et teadet sisaldav ümbrik oli korrektselt adresseeritud ja postitatud.

3.  Kõik teated esitatakse [lisada vastav keel ja/või „inglise keeles”].

4.  Osalejate suhtes on siduvad kõik [keskpanga] vormid ja dokumendid, mille osalejad on täitnud ja/või allkirjastanud ja mis on edastatud vastavalt lõigetele 1 ja 2 ning mille saamist osalejatelt, nende töötajatelt või esindajatelt võib [keskpank] mõistlikult eeldada, muu hulgas artikli 8 lõike 2 punktis a osutatud staatiliste andmete kogumise vormid ja artikli 11 lõike 5 alusel antud teave.

Artikkel 41

Lepinguline suhe ►M3  TARGET2 võrguteenuse osutaja ◄

1.  ÜT eesmärgil on ►M3  TARGET2 võrguteenuse osutaja ◄ SWIFT. Iga osaleja sõlmib SWIFTiga eraldi lepingu talle SWIFTi poolt osutatavate teenuste kohta seoses osaleja poolt TARGET2-[keskpank/riik] kasutamisega. Osaleja ja SWIFTi õigussuhtele kohaldatakse ainult SWIFTi tingimusi.

2.  Kõik osalejad osalevad ka TARGET2-CUGs vastavalt ühisplatvormi käitavate ja SWIFTi teenusehaldurina tegutsevate keskpankade poolt kehtestatud tingimustele. Osaleja vastuvõtmine ja väljaarvamine TARGET2-CUGs jõustub, kui SWIFTi teenusehaldur teatab sellest SWIFTile.

3.  Osalejad järgivad [keskpanga] poolt kättesaadavaks tehtud TARGET2 SWIFTi teenuseprofiili.

4.  SWIFTi teenused ei kuulu [keskpanga] poolt seoses TARGET2ga osutatavate teenuste hulka.

5.  [Keskpank] ei vastuta SWIFTi (sealhulgas tema juhtide, personali ja allhankijate) kui SWIFTi teenuste osutaja tegevuse, vigade või tegevusetuse eest ega samuti osalejate poolt SWIFTile juurdepääsu saamiseks valitud ►M3  TARGET2 võrguteenuse osutaja ◄ tegevuse, vigade või tegevusetuse eest.

Artikkel 42

Muudatuste tegemise kord

[Keskpank] võib mis tahes ajal ÜTd, sealhulgas liiteid, ühepoolselt muuta. ÜT, ►M6  k.a liidete ◄ muudatustest teatatakse [lisada kohane teatamisviis]. Kui osaleja ei ole 14 päeva jooksul muudatustest teatamisest esitanud selgeid vastuväiteid, loetakse, et ta on muudatustega nõustunud. Kui osaleja esitab muudatusele vastuväite, on [keskpangal] õigus viivitamata lõpetada selle osaleja osalemine TARGET2-[keskpangas/riigis] ja sulgeda iga tema maksemooduli konto.

Artikkel 43

Kolmandate isikute õigused

1.  Osalejad ei või ÜTst tulenevaid või nendega seotud õigusi, huve, kohustusi, vastutust ega nõudeid üle anda, pantida või tagatiseks anda ega loovutada kolmandatele isikutele ilma [keskpanga] kirjaliku nõusolekuta.

2.  ÜT ei ole aluseks ühegi teise üksuse õigustele või kohustustele peale [keskpanga] ja TARGET2-[keskpangas/riigis] osalejate.

Artikkel 44

Kohaldatav õigus, kohtualluvus ja täitmise koht

1.  [Keskpanga] ja TARGET2-[keskpanga/riigi] osalejate kahepoolsetele suhetele kohaldatakse [lisada asjakohane riigi seaduse nimi] seadust.

2.  Ilma et see piiraks Euroopa Liidu Kohtu pädevust, kuulub lõikes 1 osutatud suhtega seotud mis tahes vaidlus [keskpanga asukoha] pädeva kohtu ainupädevusse.

3.  [Keskpanga] ja osalejate õigussuhtega seotud täitmise kohaks loetakse [lisada keskpanga asukoht].

Artikkel 45

Sätete kehtivus

Kui mõni ÜT säte on või muutub kehtetuks, ei piira see teiste ÜT sätete kehtivust.

Artikkel 46

Jõustumine ja siduvus

1.  ÜT jõustub [lisada kuupäev].

▼M3

2.  [Lisada, kui see on kohane asjaomases õiguskorras: taotluse esitamisega maksemooduli konto avamiseks TARGET2-[keskpangas/riigis] nõustuvad taotluse esitanud osalejad automaatselt ÜT kohaldamisega nendevahelistes suhetes ja suhetes [keskpangaga].]

▼B
I liide

MAKSEKORRALDUSTE TÖÖTLEMISE TEHNILINE KIRJELDUS

Lisaks ÜT-le kehtivad maksejuhiste töötlemise suhtes järgmised reeglid.

1.    Infrastruktuuri, võrgu ja formaatide tehnilised nõuded TARGET2-[keskpangas/riigis] osalemiseks

1) TARGET2 kasutab sõnumite vahetamiseks SWIFTi teenuseid. Igal osalejal on seega vaja ühendust SWIFTi turvalise andmeside kaitse võrguga (SWIFT’s Secure IP Network, SIPN). Iga osaleja maksemooduli konto tuvastatakse 8- või 11-kohalise BICi abil. Lisaks peab iga osaleja läbima testide seeria, et tõestada oma tehnilist ja töökorralduslikku valmisolekut, enne kui ta võib osaleda TARGET2-[keskpangas/riigis].

2) Maksemoodulis maksejuhiste andmiseks ja maksesõnumite vahetamiseks kasutatakse SWIFTNet FIN Y-copy teenust. Selleks luuakse SWIFTi suletud kasutajarühm (Closed User Group, CUG). Vastava TARGET2 CUG maksejuhised suunatakse vahetult vastuvõtvale TARGE2 osalejale, sisestades tema BICi SWIFTNet FINi sõnumi päisesse.

3) Kasutada võib järgmisi SWIFTNeti teabe- ja kontrolliteenuseid:

a) SWIFTNet InterAct,

b) SWIFTNet FileAct ja/või

c) SWIFTNet Browse.

4) Osalejatevahelise sõnumite vahetuse turvalisus tugineb eranditult SWIFTi sertifitseerimisteenuse infrastruktuurile (PKI). Teave PKI teenuse kohta on SWIFTi dokumentatsioonis.

5) SWIFTi suhtehaldusprogrammis (Relationship Management Application, RMA) asuvat kahepoolsete suhete halduri teenust (bilateral relationship management) võib kasutada ainult ühisplatvormi keskse BICi jaoks ja mitte TARGET2 osalejate vahel maksesõnumite vahetamiseks.

2.    Maksesõnumite liigid

1) Töödeldakse järgmisi SWIFTNet FIN/SWIFTi süsteemi sõnumiliike:Sõnumiliik

Kasutus

Kirjeldus

MT 103

Kohustuslik

Kliendi makse

MT 103+

Kohustuslik

Kliendi makse automaatseks töötlemiseks

MT 202

Kohustuslik

Pankadevaheline makse

▼M7

MT 202COV

Kohustuslik

„Cover-makse”

▼B

MT 204

Valikuline

Otsedebiteerimismakse

MT 011

Valikuline

Kättesaamise teade

MT 012

Valikuline

Teade saatjale

MT 019

Kohustuslik

Tagasilükkamise teade

MT 900

Valikuline

Debiteerimise kinnitus / krediidiliini muutus

MT 910

Valikuline

Krediteerimise kinnitus / krediidiliini muutus

MT 940/950

Valikuline

Kontoväljavõte

MT 011, MT 012 ja MT 019 on SWIFTi süsteemi sõnumid.

2) TARGET2-[keskpangas/riigis] registreerimisel peavad osalejad teatama, milliseid valikulisi sõnumiliike nad hakkavad kasutama; erandiks on sõnumid MT 011 ja MT 012, millega seoses võivad osalejad vastavalt vajadusele otsustada, kas nad soovivad neid konkreetsetel juhtudel saada.

3) Osalejad peavad järgima SWIFTi sõnumi struktuuri ja väljade nõudeid, mis on määratletud SWIFTi dokumentatsioonis, arvestades TARGET2 piiranguid, vastavalt kasutajate süsteemide funktsionaalsusele esitatavate üksikasjalike tingimuste (User Detailed Functional Specifications, UDFS) 1. raamatu jaotisele 9.1.2.2.

4) Välja sisu kinnitatakse TARGET2-[keskpanga/riigi] tasandil vastavalt UDFSi nõuetele. Osalejad võivad omavahel väljade sisu osas kokku leppida erireeglites. Nende erireeglite järgimise suhtes ei teostata TARGET2-[keskpangas/riigis] eraldi kontrolli.

5) MT 202COV teadet kasutatakse, et arveldada „cover”-maksed, st maksed, mida korrespondentpangad arveldavad krediidiülekande teadete alusel, mis esitatakse kliendi pangale muul otsesemal viisil. MT 202COVs sisalduvaid kliendi andmeid ei esitata ICMis.

3.    Unikaalsuse kontroll

1) Kõik maksejuhised peavad läbima unikaalsuse kontrolli, mille eesmärgiks on lükata tagasi maksejuhised, mis on ekslikult sisestatud rohkem kui üks kord.

2) Kontrollida tuleb järgmisi SWIFTi sõnumiliikide välju:Selgitus

SWIFTi sõnumi osa

Väli

Saatja

Põhipäis

LT aadress

Sõnumiliik

Programmipäis

Sõnumiliik

Vastuvõtja

Programmipäis

Sihtaadress

Tehingu viitenumber (TRN)

Tekstiplokk

:20

Seotud viited

Tekstiplokk

:21

Väärtuspäev

Tekstiplokk

:32

Summa

Tekstiplokk

:32

3) Kui uue maksejuhise kõik alapunktis 2 kirjeldatud väljad on samad mis juba aktseptitud maksejuhises, lükatakse uus maksejuhis tagasi.

4.    Veakoodid

Kui maksejuhis lükatakse tagasi, saab maksealgataja tagasilükkamise teate (MT 019), milles on tagasilükkamise põhjus näidatud veakoodiga. Veakoodid on määratletud UDFSi jaotises 9.4.2.

5.    Ettemääratud arveldusajad

1) Debiteerimise algtähtaja määranguga maksejuhistes tuleb kasutada koodi „/FROTIME/”.

2) Debiteerimise lõpptähtaja määranguga maksejuhiste puhul võib kasutada kahte võimalust:

a) koodi „/REJTIME/”: kui maksejuhist ei ole võimalik määratud debiteerimisajaks arveldada, tuleb maksejuhis tagasi lükata.

b) koodi „/TILTIME/”: kui maksejuhist ei ole võimalik määratud debiteerimisajaks arveldada, ei lükata maksejuhist tagasi, vaid hoitakse asjakohases järjekorras.

Mõlemal juhul, kui debiteerimise lõpptähtaja määranguga maksejuhist ei ole arveldatud 15 minutit enne selles määratud aega, saadetakse selle kohta ICMi kaudu automaatselt teade.

3) Kui kasutatakse koodi „/CLSTIME/”, kohaldatakse makse suhtes sama korda nagu alapunkti 2 alajaotises b.

6.    Maksejuhiste töötlemine sisendkontrollis

1) Sisendkontrolli sisestatud maksejuhiste suhtes viiakse läbi tasaarvelduskontroll ning vajaduse korral laiendatud tasaarvelduskontroll vastavalt määratlusele alapunktides 2 ja 3, et tagada maksejuhiste kiire ja likviidsussäästlik arveldamine.

2) Tasaarvelduskontrolli käigus määratakse kindlaks, kas erakorraliste kiirmaksete või asjakohastel juhtudel kiirmaksete järjekorra alguses olevaid makse saaja maksejuhiseid võib tasaarveldada maksja maksejuhisega (edaspidi „tasaarveldavad maksejuhised”). Kui tasaarveldav maksejuhis ei anna piisavalt vahendeid maksja maksejuhise jaoks sisendkontrollis, tuleb kontrollida, kas maksja maksemooduli kontol on piisavalt vaba likviidsust.

3) Kui tasaarvelduskontroll ebaõnnestub, võib [keskpank] kohaldada laiendatud tasaarvelduskontrolli. Laiendatud tasaarvelduskontrolli käigus määratakse kindlaks, kas makse saaja mis tahes järjekordades on tasaarveldavaid maksejuhiseid, olenemata nende järjekorda panemise ajast. Kui makse saaja järjekorras on prioriteetsemaid teistele TARGET2 osalejatele suunatud maksejuhiseid, võib FIFO põhimõttest kõrvale kalduda ainult juhul, kui sellise tasaarveldava maksejuhise arveldamise tulemusel makse saaja likviidsus suureneb.

7.    Järjekorras olevate maksejuhiste arveldamine

1) Järjekorda pandud maksejuhiste käsitlemine sõltub neile maksealgataja poolt antud prioriteedist.

2) Likviidsuse suurenemisel või järjekorra muutmisel (järjekoha, arveldusaja või prioriteedi muutmine või maksejuhise tühistamine) arveldatakse erakorraliste kiirmaksete ja kiirmaksete järjekorras olevad maksejuhised punktis 6 kirjeldatud tasaarvelduskontrolli abil, alustades järjekorras esimesel kohal olevast maksejuhisest.

3) Tavaliste maksete järjekorras olevad maksejuhised arveldatakse jooksvalt, lisades arveldamisse erakorralised kiirmaksejuhised ja kiirmaksejuhised, mida ei ole veel arveldatud. Kasutatakse erinevaid optimeerimismehhanisme (algoritme). Kui algoritmi töö õnnestub, siis kaasatud maksejuhised arveldatakse; kui algoritmi töö ebaõnnestub, siis jäävad kaasatud maksejuhised järjekorda. Maksevoogude tasaarveldusele kohaldatakse kolme algoritmi (1 kuni 3). Algoritmi 4 kasutatakse UDFSi jaotises 2.8.1 määratletud arvelduskorra nr 5 puhul kõrvalsüsteemide maksejuhiste arveldamiseks. Kõrvalsüsteemide erakorraliste kiirtehingute arveldamise optimeerimiseks osalejate allkontodel kasutatakse erialgoritmi (algoritm 5).

a) Kõikide kahepoolse limiidiga suhete ja mitmepoolse kogusumma limiidiga suhete osas kasutab [keskpank] algoritmi 1 („all-or-nothing”) järgmiseks:

i) iga TARGET2 osaleja maksemooduli konto üldise likviidsuspositsiooni arvutamine; selleks tuleb tuvastada, kas kõikide järjekorras olevate väljuvate ja laekuvate maksejuhiste saldo on negatiivne või positiivne ning, kui see on negatiivne, kontrollida, kas see ületab vastava osaleja vaba likviidsust (likviidsuse saldo moodustab „kogulikviidsuspositsiooni”), ja

ii) TARGET2 osaleja poolt seoses iga maksemooduli kontoga nõutud limiitide ja reserveeringute järgimise kontroll.

Kui eelnimetatud arvutuste ja kontrollide tulemus on kõikide TARGET2 osalejate osas positiivne, siis [keskpank] ja teised asjaomased keskpangad arveldavad kõik maksed üheaegselt vastavate TARGET2 osalejate maksemooduli kontodel.

b) Algoritmi 2 („partial”) kasutab [keskpank] järgmiseks:

i) iga vastava maksemooduli konto likviidsuspositsiooni, limiitide ja reserveeringute arvutamine ja kontroll nagu algoritmi 1 puhul ning

ii) maksejuhiste ükshaaval eraldamine, kui ühe või enama vastava maksemooduli konto kogulikviidsuspositsioon on negatiivne, kuni kõikide vastavate maksemooduli kontode kogulikviidsuspositsioon on positiivne.

Seejärel, piisavate vahendite olemasolu korral, arveldavad [keskpank] ja teised asjaomased keskpangad kõik järelejäänud maksed (välja arvatud eraldatud maksed) üheaegselt vastavate TARGET2 osalejate maksemooduli kontodel.

Maksejuhiste eraldamist alustab [keskpank] suurima negatiivse kogulikviidsuspositsiooniga TARGET2 osaleja maksemooduli kontost ning väiksema prioriteediga maksejuhiste järjekorra lõpust. Valik võib toimuda ainult lühikese aja jooksul, mille kestuse määrab [keskpank] oma äranägemisel.

c) Algoritmi 3 („multiple”) kasutab [keskpank] järgmiseks:

i) TARGET2 osalejate maksemooduli kontode paaride võrdlemiseks, et määrata kindlaks, kas järjekorras olevaid maksejuhiseid on võimalik arveldada nende kahe TARGET2 osaleja maksemooduli konto vaba likviidsuse ning nende poolt kehtestatud limiitide raames (alustades väikseima arvu teineteisele adresseeritud maksejuhistega maksemooduli kontode paarist), ning asjaomased keskpangad kirjendavad need maksed üheaegselt nende kahe TARGET2 osaleja maksemooduli kontodel; ning

ii) kui alajaotises i kirjeldatud maksemooduli kontode paari likviidsus ei ole piisav kahepoolse positsiooni rahastamiseks, üksikute maksejuhiste eraldamine kuni likviidsus on piisav. Sellisel juhul arveldavad asjaomased keskpangad järelejäänud maksed, v.a eraldatud maksed, üheaegselt nende kahe TARGET2 osaleja maksemooduli kontodel.

Pärast alajaotistes i ja ii määratletud kontrollide teostamist kontrollib [keskpank] mitmepoolseid arvelduspositsioone (osaleja maksemooduli konto ja teiste TARGET2 osalejate maksemooduli kontode vahel suhetes, millele on seatud mitmepoolne limiit). Sellel eesmärgil kohaldatakse mutatis mutandis alajaotistes i kuni ii kirjeldatud korda.

d) Algoritmi 4 („partial plus ancillary system settlement”) kasutab [keskpank] selleks, et teostada sama menetlus mis algoritmi 2 puhul, kuid eraldamata maksejuhiseid, mis on seotud arveldamisega kõrvalsüsteemis (mis arveldab samaaegsuse ja mitmepoolsuse põhimõttel).

e) Algoritmi 5 („ancillary system settlement via sub-accounts”) kasutab [keskpank] selleks, et teostada sama menetlus mis 1. algoritmi puhul; erinevuseks on, et [keskpank] käivitab algoritmi 5 kõrvalsüsteemiliidese kaudu ning kontrollib ainul seda, kas osalejate allkontodel on piisavalt vahendeid. Lisaks ei võeta arvesse limiite ega reserveeringuid. Algoritmi 5 kasutatakse ka öise arveldamise ajal.

4) Pärast algoritmide 1 kuni 4 käivitamist võib sisendkontrolli sisestatud maksejuhised siiski arveldada viivitamata sisendkontrollis, kui vastavate TARGET2 osalejate maksemooduli kontode positsioonid ja limiidid võimaldavad nii nende maksejuhiste arveldamist kui ka käimasolevasse optimeerimismenetlusse kaasatud maksejuhiste arveldamist. Kahte algoritmi ei või kasutada üheaegselt.

5) Arveldusperioodi ajal kasutatakse algoritme järjekorras. Kui samal ajal ei ole ootel kõrvalsüsteemide samaaegset mitmepoolset arveldamist, on järjekord järgmine:

a) algoritm 1,

b) kui algoritm 1 ei ole tulemuslik, siis algoritm 2,

c) kui algoritm 2 ei ole tulemuslik, siis algoritm 3, või kui algoritm 2 on tulemuslik, korrata algoritmi 1.

Kui samal ajal on ootel kõrvalsüsteemide samaaegne mitmepoolne arveldamine (arvelduskord nr 5), tuleb kasutada algoritmi 4.

6) Algoritme tuleb kasutada paindlikult, arvestades ettemääratud viivitust erinevate algoritmide kasutamise vahel, et tagada kahe algoritmi kasutamise vähim intervall. Ajalist järgnevust juhitakse automaatselt. Manuaalne sekkumine peab olema võimalik.

7) Kui maksejuhise töötlemine algoritmiga on alanud, ei või selle asukohta järjekorras muuta (ümber järjestada) ega maksejuhist tühistada. Maksejuhiste muutmise või tühistamise nõuded tuleb jätta järjekorda, kuni algoritm on lõpetanud. Kui vastav maksejuhis on algoritmi käitamise ajal arveldatud, lükatakse maksejuhise muutmise või tühistamise nõuded tagasi. Kui maksejuhist ei ole arveldatud, võetakse osaleja nõue viivitamata arvesse.

8.    ICMi kasutamine

1) ICMi võib kasutada teabe saamiseks ja likviidsuse juhtimiseks. Teabe saamiseks ja kontrollmeetmete kasutamiseks tuleb tehnilise lahendusena kasutada SWIFTi turvalist andmeside kaitse võrku (SIPN).

2) ICMi kaudu võib saada teavet ainult jooksva päeva kohta, välja arvatud ladustatud maksejuhised ning staatilisi andmeid puudutav teave. Teabeaknad on ainult inglise keeles.

3) Teavet antakse „nõudmiseni” („pull”) režiimis, mis tähendab, et iga osaleja peab ise teavet nõudma.

4) ICMi kasutamisel on võimalikud järgmised režiimid:

a) rakenduselt-rakendusele-režiim (application-to-application mode, A2A)

A2A-režiimis vahetatakse teavet ja sõnumeid maksemooduli ja osaleja rakendusprogrammi vahel. Osaleja peab seetõttu tagama, et tal on XML-vormingus sõnumite (nõuded ja vastused) vahetamiseks ICMiga standardliidese kaudu kasutusel asjakohane rakendusprogramm. Täpsemad detailid on esitatud UDFSi 4. raamatus ning ICMi kasutusjuhendis.

b) kasutajalt-rakendusele-režiim (user-to-application mode, U2A)

U2A võimaldab osaleja ja ICMi otsesuhtlust. Teave kuvatakse personaalarvutis (SWIFT Alliance WebStationis või muus liideses, mida SWIFT võib nõuda) töötavas veebilehitsejas. U2A juurdepääsuks peab arvutisüsteem võimaldama küpsiseid ja JavaScripti. Täpsemad detailid on toodud ICMi kasutusjuhendis.

5) Igal osalejal peab olema vähemalt üks SWIFT Alliance WebStation või muu liides, mida SWIFT võib nõuda, et saada U2A kaudu juurdepääs ICMi.

6) ICMi juurdepääsuõigused antakse SWIFTi staatusepõhise juurdepääsuhalduri (Role Based Access Control) kaudu. Osalejad võivad kasutada SWIFTi Non Repudiation of Emission (NRE) teenust, mis võimaldab XML-teate saajatel tõendada, et vastavat teadet ei ole muudetud.

7) Osaleja tehniliste probleemide korral, kui ta ei saa ühtegi maksejuhist esitada, võib ta ICMi vahendusel teostada ettevalmistatud likviidsuse ümberjaotamise ja eriolukorra varumakseid. [Keskpank] peab andma vastava võimaluse osaleja taotluse korral.

8) Osalejad võivad ICMi kasutada ka likviidsuse ülekandmiseks

a) [lisada, kui on asjakohane] oma maksemooduli kontolt väljaspool maksemoodulit asuvale kontole,

b) maksemooduli konto ja osaleja allkontode vahel,

▼M6

c) maksemooduli kontolt kõrvalsüsteemi poolt hallatavale tehnilisele kontole, kasutades arvelduskorda nr 6 reaalajas;

d) maksemooduli kontolt T2Si eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldusega või juhul, kui kasutatakse ICMi koos T2Si lisateenustega, T2Si eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole likviidsuse ülekandmise korraldusega; ja

▼M6

e) maksemooduli kontolt TIPS eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldusega või TIPS eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole likviidsuse ülekandmise korraldusega.

▼B

9.    UDFS ja ICMi kasutusjuhend

Lähemad üksikasjad ja näited eeltoodud reeglite kohta on UDFSis ja ICMi kasutusjuhendis, mida aeg-ajalt ajakohastatakse ning mis avaldatakse [keskpanga] veebilehel ja TARGET2 veebilehel inglise keeles.
II liide

TARGET2 HÜVITUSSÜSTEEM

1.    Üldpõhimõtted

a) TARGET2 talitlushäire korral võivad otseosalejad esitada hüvitisenõudeid käesolevas liites sätestatud TARGET2 hüvitussüsteemi kohaselt.

b) Kui EKP nõukogu ei ole teisiti otsustanud, ei kohaldata TARGET2 hüvitussüsteemi, kui TARGET2 talitlushäire tuleneb välistest asjaoludest, mille esinemine mõistlikkuse põhimõttest lähtuvalt ei olene asjaomasest keskpangast, või tuleneb kolmandate isikute tegevusest või tegevusetusest.

c) TARGET2 hüvitussüsteem on ainus hüvitamismenetlus, mida pakutakse TARGET2 talitlushäire korral. Osalejad võivad siiski kasutada ka muid seaduslikke võimalusi kahju hüvitamise nõuete esitamiseks. Kui osaleja nõustub TARGET2 hüvitussüsteemi kohaselt esitatud hüvitisepakkumusega, loetakse see osaleja suhtes tagasivõtmatuks kokkuleppeks, millega ta ühtlasi loobub kõikidest (sealhulgas kaudse kahju hüvitamise) nõuetest, mis tal võivad olla mis tahes keskpanga vastu, seoses maksejuhistega, millega seoses ta võttis vastu hüvitise, ning kinnitab, et tema poolt vastava hüvitise summa saamine lahendab need nõuded täielikult ja lõplikult. Osaleja vabastab asjaomase keskpanga TARGET2 hüvitussüsteemi alusel saadud summa ulatuses mis tahes hilisematest nõuetest, mida võivad esitada teised osalejad või kolmandad isikud seoses asjaomase maksejuhise või maksega.

d) Hüvitisepakkumuse tegemine ei tähenda, et [keskpank] või mõni muu keskpank võtab endale vastutuse talitlushäire eest.

2.    Hüvitisepakkumuse tingimused

a) Maksja võib esitada halduskulu ja intressi hüvitamise nõude, kui TARGET2 talitlushäire tõttu ei arveldatud maksejuhist selle vastuvõtmise tööpäeval.

b) Makse saaja võib esitada halduskulu hüvitamise nõude, kui ta ei saanud TARGET2 talitlushäire tõttu makset, mille ta pidi saama konkreetsel tööpäeval. Makse saaja võib järgmistel juhtudel esitada ka intressi hüvitamise nõude:

i) laenamise püsivõimalusega osalejad: kui makse saaja pidi TARGET2 talitlushäire tõttu kasutama laenamise püsivõimalust, ja/või

ii) kõik osalejad: refinantseerimiseks oli tehniliselt võimatu kasutada rahaturgu või selline refinantseerimine oli võimatu muudel objektiivsetel mõistlikel põhjustel.

3.    Hüvitise arvutamine

a) Hüvitisepakkumus maksjale:

i) halduskuluhüvitis esimese töötlemata jäänud maksejuhise eest on 50 eurot, järgmise nelja maksejuhise eest 25 eurot ning kõikide järgmiste maksejuhiste eest 12,50 eurot. Iga makse saaja osas arvutatakse halduskuluhüvitis eraldi;

▼M4

ii) intressihüvitise määramiseks kasutatakse päevapõhist intressimäära. Selliseks baasmääraks on kas EONIA intressimäär (euro overnight index average) või laenamise püsivõimaluse intressimäär, olenevalt sellest, kumb on madalam. Baasmäära kohaldatakse TARGET2 talitlushäire tõttu töötlemata jäänud maksejuhise summale sellise perioodi iga päeva suhtes, mis algab maksejuhise sisestamise päevast või punkti 2 alapunkti b alajaotuses ii osutatud maksejuhiste puhul kavandatud sisestamise kuupäevast ning lõpeb kuupäeval, mil maksejuhis oli või oleks pidanud olema lõplikult arveldatud. Hüvitise arvutamisel arvatakse hüvitisesummast maha kogu intress või lisatakse tasu, mis saadakse arveldamata maksejuhiste vahendite hoiustamisest eurosüsteemis, ja

▼B

iii) intressihüvitist ei maksta, kui arveldamata maksejuhiste vahendid paigutati turule või neid kasutati kohustusliku reservi nõude täitmiseks, vastavas paigutamise või kasutamise ulatuses.

b) Hüvitisepakkumus makse saajale:

i) halduskuluhüvitis esimese töötlemata jäänud maksejuhise eest on 50 eurot, järgmise nelja maksejuhise eest 25 eurot ning kõikide järgmiste maksejuhiste eest 12,50 eurot. Iga makse saaja osas arvutatakse halduskuluhüvitis eraldi. Iga makse saaja osas arvutatakse halduskuluhüvitis eraldi;

ii) intressihüvitise määramiseks kasutatakse alapunkti a alajaotises ii sätestatud meetodit, välja arvatud asjaolu, et intressihüvitise määraks on laenamise püsivõimaluse intressimäära ja baasmäära vahe, ning seda arvutatakse summalt, mille ulatuses kasutati TARGET2 talitlushäire tõttu laenamise püsivõimalust.

4.    Menetluskord

a) Hüvitisenõue esitatakse [keskpanga] kodulehel olevas nõudevormis inglise keeles (lisada [keskpanga koduleht]). Maksjad esitavad eraldi nõudevormi iga makse saaja kohta ning makse saajad esitavad eraldi nõudevormi iga maksja kohta. Lisada tuleb piisav lisateave ja dokumendid, mis tõendavad nõudevormil esitatud teavet. Ühe makse või maksejuhise kohta võib esitada ainult ühe nõude.

b) Osalejad esitavad oma nõudevormid [keskpangale] nelja nädala jooksul arvates TARGET2 talitlushäirest. Kui [keskpank] nõuab lisateavet või -tõendeid, esitatakse need kahe nädala jooksul alates vastava nõude esitamisest.

c) [Keskpank] vaatab nõuded läbi ja edastab need EKP-le. Kui EKP nõukogu ei ole otsustanud teisiti ja teatanud sellest osalejatele, hinnatakse kõiki vastu võetud nõudeid hiljemalt neljateistkümne nädala möödudes TARGET2 talitlushäirest.

d) [Keskpank] teatab alapunktis c osutatud hindamise tulemuse asjaomastele osalejatele. Kui hindamisest tuleneb hüvitisepakkumus, peavad asjaomased osalejad nelja nädala jooksul alates sellise pakkumuse edastamisest selle pakkumuse tagasi lükkama või vastu võtma iga makse või maksejuhisega seotud iga nõude osas, kirjutades alla vormikohasele nõustumuskirjale (mille vorm on avaldatud [keskpanga] kodulehel, vt [lisada viide keskpanga kodulehele]). Kui [keskpank] ei ole nelja nädala jooksul sellist nõustumuskirja saanud, loetakse hüvitisepakkumus asjaomaste osalejate poolt tagasi lükatuks.

e) [Keskpank] teeb hüvitisemaksed, kui on saanud TARGETis osaleja nõustumuskirja. Hüvitisemaksele ei lisandu intressi.
III liide

ÕIGUSVÕIME HINNANGU JA ÕIGUSKESKKONNA HINNANGU NÕUDED

TARGET2 osalejate õigusvõime hinnangu nõuded

[Lisada keskpank]

[aadress]

[süsteemi nimi]

[koht]

[kuupäev]

Lugupeetud härra või proua

Meile, [lisada osaleja või osaleja filiaali nimi] [koosseisulise või lepingulise] õigusnõuniku pädevuses, esitati taotlus anda käesolev hinnang [jurisdiktsioon, kus osaleja on asutatud] (edaspidi jurisdiktsioon) kohta seoses [osaleja nimi] (edaspidi „osaleja”) osalemisega [TARGET2 osasüsteemis] (edaspidi „süsteem”).

Käesolev hinnang piirdub [jurisdiktsiooni] õigusaktidega, mis kehtivad käesoleva hinnangu kuupäeval. Me ei ole uurinud käesoleva hinnangu andmiseks ühegi teise jurisdiktsiooni õigusakte ning ei anna ega mööna seoses selliste õigusaktidega ühtki seisukohta. Iga alljärgnev väide ja hinnang on [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt võrdselt õige ja kehtiv olenemata sellest, kas osaleja tegutseb maksejuhiseid andes ja makseid saades oma peakontori või ühe või mitme filiaali kaudu, mis asuvad [jurisdiktsioonis] või sellest väljaspool.

I.   UURITUD DOKUMENDID

Käesoleva hinnangu andmiseks oleme uurinud järgmisi dokumente:

1) osaleja kehtiva [asutamisdokumendi] tõestatud ärakiri/ärakirjad;

2) [lisada, kui on asjakohane] [äriregistri] väljavõte ja [lisada, kui on asjakohane] [krediidiasutuste registri või muu samalaadse registri] väljavõte;

3) [lisada ulatuses, mis on asjakohane] ärakiri osaleja litsentsist või muust dokumendist, mis tõendab tema õigust osutada pangandus-, investeerimis-, rahaülekande või muid finantsteenuseid [jurisdiktsioonis];

4) [lisada, kui on asjakohane] ärakiri osaleja nõukogu või muu kõrgemalseisva organi otsusest [kuupäev], [aasta], mis tõendab osaleja nõusolekut järgida allpool määratletud süsteemidokumente;

5) [advokaadivolikirjad ja muud dokumendid, mis tõendavad allpool määratletud süsteemidokumentidele allakirjutamise õigust osaleja nimel];

ja kõik muud dokumendid, mis puudutavad osaleja põhikirja, volitusi ja lube, mis on vajalikud või kohased käesoleva hinnangu andmiseks (edaspidi „osaleja dokumendid”).

Käesoleva hinnangu andmiseks oleme samuti uurinud

1) [kuupäev] [ÜT rakendusakt TARGET2-s osalemiseks] (edaspidi „eeskirjad”) ja

2) […].

Eeskirjade ja […] kohta kasutatakse allpool nimetust „süsteemidokumendid” (ja koos osaleja dokumentidega „dokumendid”).

II.   EELDUSED

Käesolev hinnang põhineb dokumentide osas järgmistel eeldustel:

1) meile esitatud süsteemidokumendid on originaalid või tõesed ärakirjad;

2) süsteemidokumentide tingimused ning neist tulenevad õigused ja kohustused on kehtivad ja õiguslikult siduvad vastavalt [süsteemi liikmesriigi] õigusele, mida vastavalt süsteemidokumentide sisule tuleb nende suhtes kohaldada, ning [süsteemi liikmesriigi] õiguse valik süsteemidokumentidele kohaldavaks õiguseks on [süsteemi liikmesriigi] õigusega kooskõlas;

3) osaleja dokumendid on asjakohaste osapoolte poolt nende pädevuse ja volituste piires kehtivalt vormistatud, kinnitatud, vastu võetud või rakendatud ning kohastel juhtudel esitatud ja

4) osaleja dokumendid on siduvad nende adressaatidele ning ühtegi nende tingimust ei ole rikutud.

III.   HINNANGUD OSALEJA KOHTA

A. Osaleja on nõuetekohaselt asutatud ja registreeritud või tal on [jurisdiktsiooni] õigusele vastav muu korrektne juriidilise isiku staatus.

B. Osalejal on kõik vajalikud juriidilise isiku volitused, et täita temale kohustuslikest süsteemidokumentidest tulenevaid õigusi ja kohustusi.

C. Osalejale kohustuslike süsteemidokumentide vastuvõtmine või rakendamine ja neist tulenevate õiguste ja kohustuste täitmine ei riku mingil viisil osalejale või osaleja dokumentidele kohaldatavat [jurisdiktsiooni] õigusakti.

D. Ühegi osalejale kohustusliku süsteemidokumendi vastuvõtmiseks, kehtivuseks, täitmisele pööramiseks või sellest tulenevate õiguste ja kohustuste teostamiseks ei ole vaja täiendavat volitamist, heakskiitu, nõusolekut, taotlust, registreerimist, notariseerimist ega muud kinnitust.

E. Osaleja on teinud kõik äriõiguslikud toimingud ning võtnud muud meetmed, mis on [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt vajalikud, et tagada tema süsteemidokumentidest tulenevate kohustuste seaduslikkus, kehtivus ja siduvus.

Käesolev hinnang kehtib selle andmise kuupäeva seisuga ning on adresseeritud ainult [keskpangale] ja [osalejale]. Ükski teine isik ei või käesolevat hinnangut kasutada ning käesoleva hinnangu sisu ei või avaldada ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta ühelegi isikule peale adressaatide ning nende õigusnõustajate, välja arvatud Euroopa Keskpank ja Euroopa Keskpankade Süsteemi kuuluvad riikide keskpangad ja [[jurisdiktsioon] [RKP / seadusandlikud ametiasutused]].

Lugupidamisega

(allkiri)

EMP-väliste TARGET2 osalejate õiguskeskkonna hinnangute nõuded

[Lisada keskpank]

[aadress]

[süsteemi nimi]

[asukoht]

[kuupäev]

Lugupeetud härra või proua

Meile, [osaleja või osaleja filiaali nimi] („osaleja”) [koosseisulise või lepingulise] õigusnõustaja pädevuses, esitati taotlus anda hinnang [jurisdiktsioon, milles osaleja on asutatud] (edaspidi jurisdiktsioon) kohta seoses [osaleja nimi] (edaspidi „osaleja”) osalemisega [TARGET2 osasüsteemis] (edaspidi „süsteem”). Viited [jurisdiktsiooni] õigusaktidele hõlmavad kõiki [jurisdiktsiooni] asjakohaseid õigusakte. Me anname käesolevaga hinnangu [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt eelkõige väljaspool [liikmesriiki] asutatud osaleja suhtes seoses tema õiguste ja kohustustega, mis tulenevad allpool määratletud süsteemidokumentidest.

Käesolev hinnang piirdub [jurisdiktsiooni] õigusaktidega, mis kehtivad käesoleva hinnangu kuupäeval. Me ei ole uurinud käesoleva hinnangu andmiseks ühegi teise jurisdiktsiooni õigusakte ning ei anna ega mööna seoses selliste õigusaktidega ühtki seisukohta. Me eeldame, et teiste jurisdiktsioonide õigusaktidest ei tulene midagi, mis võiks käesolevat hinnangut mõjutada.

1.   UURITUD DOKUMENDID

Käesoleva hinnangu andmiseks oleme uurinud järgmisi dokumente ning muid dokumente, mida oleme pidanud vajalikuks või asjakohaseks:

1) [kuupäev] [ÜT rakendusakt TARGET2-s osalemiseks] (edaspidi „eeskirjad”) ja

2) kõik muud dokumendid, mis reguleerivad süsteemi ja/või suhteid osaleja ja teiste süsteemis osalejate vahel ning suhteid süsteemis osalejate ja [keskpanga] vahel.

Eeskirjadele ja […]-le osutatakse edaspidi kui „süsteemidokumentidele”.

2.   EELDUSED

Käesoleva hinnangu andmiseks oleme seoses süsteemidokumentidega eeldanud, et

1) süsteemidokumendid on asjakohaste osapoolte poolt nende pädevuse ja volituste piires vormistatud, vastu võetud ja kehtivalt kinnitatud või rakendatud ning kohastel juhtudel esitatud;

2) süsteemidokumentide tingimused ning neist tulenevad õigused ja kohustused on kehtivad ja õiguslikult siduvad vastavalt [süsteemi liikmesriigi] õigusele, mida vastavalt süsteemidokumentide sisule tuleb nende suhtes kohaldada, ning [süsteemi liikmesriigi] õiguse valik süsteemidokumentidele kohaldavaks õiguseks on [süsteemi liikmesriigi] õigusega kooskõlas;

3) osalejatel süsteemis, mille kaudu edastatakse mis tahes maksekorraldusi või saadakse makseid või mille kaudu täidetakse süsteemidokumentidest tulenevaid mis tahes õigusi või kohustusi, on rahaülekandeteenuste litsents kõikides asjakohastes jurisdiktsioonides, ning

4) meile ärakirjade või näidistena esitatud dokumendid vastavad originaalidele.

3.   HINNANG

Tulenevalt eelnevast ja arvestades järgmiste märkustega anname järgmise hinnangu.

3.1.    Õiguskeskkonna õiguslikud asjaolud [asjakohases ulatuses]

Järgmised [jurisdiktsioon] õigusega seotud asjaolud on kooskõlas süsteemidokumentidega ega välista mingil juhul süsteemidokumentidest tulenevaid osaleja: [riigi õiguse eriaspektid].

▼M7

3.2.    Maksejõuetuse ja kriisijuhtimisega seotud üldküsimused

3.2.a.  Maksejõuetuse ja kriisiohjemenetluse liigid

Maksejõuetusmenetluse liigid (sealhulgas kompromiss ja tervendamine), mis käesoleva hinnangu tähenduses hõlmavad kõiki menetlusi osaleja [jurisdiktsioonis] asuva vara ja kõikide võimalike filiaalide suhtes, mida võidakse osaleja suhtes [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt rakendada, on järgmised: [meetmeid; originaalkeeles ja inglise keeles] (edaspidi ühiselt „menetlused”). Lisaks maksejõuetusmenetlusele võib osaleja, tema vara või filiaali suhtes [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt kohaldada [nimekiri mis tahes kohaldatavatest moratooriumidest või muudest menetlustest, mille tulemusena võidakse peatada maksed osalejalt ja osalejale või kohaldatakse nende maksete suhtes piiranguid või muid meetmeid, sh kriisiennetus- ja kriisiohjemeetmeid, mis vastavad direktiivi 2014/59/EL tähendusele; originaalkeeles ja inglise keeles] (edaspidi ühiselt „menetlused”).

3.2.b.  Rahvusvahelised lepingud maksejõuetuse kohta

[Jurisdiktsioon] või [jurisdiktsiooni] piirkond on järgmiste maksejõuetust käsitlevate rahvusvaheliste lepingute pooleks: [kui on asjakohane, lisada asjaolud, mis mõjutavad või võivad mõjutada käesolevat arvamust].

▼B

3.3.    Süsteemidokumentide täitmisele pööratavus

Allpool toodud punkte arvestades on [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt kõik süsteemidokumentide sätted siduvad ja täitmisele pööratavad neis sätestatud tingimustel, eelkõige osaleja suhtes mis tahes maksejõuetusmenetluse algatamise korral.

Eelkõige anname järgmise hinnangu:

3.3.a.    Maksejuhiste töötlemine

Eeskirjade [punktide] sätted maksekorralduste töötlemise kohta on kehtivad ja täitmisele pööratavad. Eelkõige on kõik eelnimetatud sätete alusel töödeldud maksejuhised [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt kehtivad, siduvad ja täitmisele pööratavad. Eeskirjade ([punktide]) säte, millega määratletakse täpne ajahetk, mil osaleja poolt süsteemi edastatud maksekorraldus muutub täitmisele pööratavaks ja tagasivõtmatuks on [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt kehtiv, siduv ja täitmisele pööratav.

3.3.b.    [Keskpanga] ülesannete täitmise pädevus

Maksejõuetusmenetluse või menetluste algatamine osaleja suhtes ei mõjuta süsteemidokumentidest tulenevaid [keskpanga] pädevust ega volitusi. [Kinnitada [asjakohasel juhul], et: sama hinnang kehtib ka kõikide teiste üksuste (nt võrguteenuste osutaja) kohta, kes osutavad osalejale teenuseid, mis on otseselt vajalikud ja nõutavad süsteemis osalemiseks.]

3.3.c.    Õiguskaitsevahendid probleemsündmuse esinemise korral

Eeskirjade [punktide] sätted, mis reguleerivad nõuete ennetähtaegset täitmist, nõuete tasaarveldust osaleja deposiitide arvel, pandi või tagatise täitmisele pööramist, osalemise peatamist ja lõpetamist, kohustuse rikkumisega seotud viivisenõudeid ning lepingute ja tehingute lõpetamist ([lisada süsteemidokumentide või eeskirjade asjakohased sätted]), on [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt asjakohastel juhtudel osaleja suhtes kehtivad ja täitmisele pööratavad.

3.3.d.    Peatamine ja lõpetamine

Eeskirjade [punktide] sätted (osaleja süsteemis osalemise peatamise ja lõpetamise kohta tema suhtes maksejõuetusmenetluse algatamisel või muudel rikkumise juhtudel süsteemidokumentides sätestatud tähenduses; või kui osalejaga kaasneb mis tahes süsteemirisk või kui tal esineb tõsiseid talitlusprobleeme) on [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt asjakohastel juhtudel osaleja suhtes kehtivad ja täitmisele pööratavad.

3.3.e.    Sanktsioonid

Eeskirjade [punktide] sätted sanktsioonide kohta osaleja suhtes, kes ei tagasta tähtaegselt päevasisest või teatavatel juhtudel üleöökrediiti, on [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt asjakohastel juhtudel osaleja suhtes kehtivad ja täitmisele pööratavad.

3.3.f.    Õiguste ja kohustuste üleandmine

Osaleja õigusi ja kohustusi ei saa loovutada, muuta ega muul viisil üle anda kolmandatele isikutele ilma [keskpanga] eelneva kirjaliku loata.

3.3.g.    Kohaldatav õigus ja kohtualluvus

Eeskirjade [punktide] sätted, eelkõige kohaldatava õiguse, vaidluste lahendamise korra, kohtualluvuse ja kohtukutsete kohta, on [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt osaleja suhtes kehtivad ja täitmisele pööratavad.

3.4.    Tagasivõidetavad tehingud

Oleme seisukohal, et ühtegi süsteemidokumentidest tulenevat kohustust ega selle täitmist või järgimist enne maksejõuetusmenetluse või menetluste algatamist osaleja suhtes ei saa [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt tunnistada eelnimetatud menetlustes tagasivõidetava tehinguna või muul põhjusel kehtetuks.

Ilma eelnevat piiramata oleme seisukohal, et see kehtib muu hulgas mis tahes osaleja poolt süsteemi edastatud maksejuhiste suhtes. Eelkõige oleme seisukohal, et eeskirjade [punktides] sätestatud tingimused, millega sätestatakse maksejuhiste täitmisele pööratavus ja tagasivõtmatus, on [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt kehtivad ja täitmisele pööratavad ning et mis tahes osaleja poolt edastatud ja eeskirjade [punktides] sätestatud korras töödeldud maksejuhist ei saa [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt tunnistada maksejõuetusmenetluse või menetluste algatamisel tagasivõidetava tehinguna või muul põhjusel kehtetuks.

3.5.    Arestimine

Kui osaleja võlausaldaja nõuab [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt kohtult, valitsus- või muult pädevalt ametiasutuselt osaleja vara arestimist (sealhulgas mis tahes võõrandamiskeeld või mis tahes muu eraõiguslik või avalik-õiguslik menetlus, mille eesmärgiks on avaliku huvi või osaleja võlausaldajate kaitse) (edaspidi „arestimine”), oleme järgmisel seisukohal: [analüüs ja põhjendused].

3.6.    Tagatised [kui kohaldatakse]

3.6.a.    Õiguste või hoiuste loovutamine tagatise andmiseks, pant, tagasiostutehing ja/või garantii

Loovutamine tagatise eesmärgil on [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt kehtiv ja täitmisele pööratav. Eelkõige on kehtiv ja täitmisele pööratav pandi andmine või tagatistehingu tegemine vastavalt [kokkuleppele keskpangaga] [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt.

3.6.b.    Tagatise käsutaja, pandipidaja või tagasiostu ostjate eelistamine teiste võlausaldajate ees

Maksejõuetusmenetluse või menetluste algatamisel osaleja suhtes on osaleja poolt tagatise andmise eesmärgil loovutatud nõuete või panditud varaga tagatud [keskpanga] või teiste süsteemis osalejate nõuetel prioriteet muude osaleja võlausaldajate nõuete ees ja selle tagatise suhtes ei kohaldada muude võlausaldajate kasuks kehtivaid prioriteete või eelisnõudeõigusi.

3.6.c.    Tagatise täitmisele pööramine

Isegi maksejõuetusmenetluse või menetluste algatamisel osaleja suhtes on teistel süsteemis osalejatel ja [keskpangal] kui tagatise käsutajatel, pandipidajatel või tagasiostu ostjatel vastavalt eeskirjadele täielik õigus pöörata [keskpanga] vahendusel täitmisele ja nõuda sisse osaleja õigusi või varasid.

3.6.d.    Vormi- ja registreerimisnõuded

[Jurisdiktsiooni] õiguses puuduvad vorminõuded seoses osaleja õiguste või vara loovutamise teel tagatiseks andmise, pandiks andmise või tagasiostuõigusega müügilepingu sõlmimise ja täitmisele pööramisega ning [loovutamine tagatise, pandi või tagasiostu eesmärgil või, kui on kohaldatav, üksikasjad vastava [loovutamise, pandi või repo kohta, kui on]] eesmärgil ei ole nõutav nende registreerimine või avaldamine üheski [jurisdiktsiooni] pädevas kohtus, või haldus-, justiits või muus ametiasutuses.

3.7    Filiaalid [kui on asjakohane]

3.7.a.    Käesolev hinnang kehtib tegutsemisel filiaalide kaudu

Iga eespool esitatud väide ja hinnang osaleja kohta on [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt võrdselt õige ja kehtiv ka siis, kui osaleja tegutseb oma ühe või mitme filiaali kaudu, mis asuvad väljaspool [jurisdiktsiooni] jurisdiktsiooni.

3.7.b.    Kooskõla õigusega

Osaleja filiaali poolt süsteemidokumentidest tulenevate õiguste ja kohustuste täitmine ja järgimine ning maksekorralduste esitamine, edastamine või maksekorralduste vastuvõtmine ei riku ühelgi viisil jurisdiktsiooni] õigust.

3.7.c.    Nõutavad load

Osaleja filiaali poolt süsteemidokumentidest tulenevate õiguste ja kohustuste täitmiseks ja järgimiseks ning maksejuhiste esitamiseks, edastamiseks ega maksejuhiste vastuvõtmiseks ei ole nõutav mis tahes täiendav luba, kooskõlastus, heakskiit, avaldus, registreerimine, notariseerimine ega muu kinnitamine ühegi [jurisdiktsiooni] pädeva kohtu, haldus-, justiits- või muu ametiasutuse poolt.

Käesolev hinnang kehtib selle andmise kuupäeva seisuga ning on adresseeritud ainult [keskpangale] ja [osalejale]. Ükski teine isik ei või käesolevat hinnangut kasutada ning käesoleva hinnangu sisu ei või avaldada ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta ühelegi isikule peale adressaatide ning nende õigusnõustajate, välja arvatud Euroopa Keskpank ja Euroopa Keskpankade Süsteemi kuuluvad riikide keskpangad ja [[jurisdiktsioon] [RKP / seadusandlikud ametiasutused]].

Lugupidamisega

(allkiri)
IV liide

TALITLUSPIDEVUSE JA ERIOLUKORRA MEETMED

1.    Üldsätted

a) Käesolevas liites sätestatakse [keskpanga] ja osalejate või kõrvalsüsteemide vahelise töökorralduse meetmed olukorras, kus üks või mitu ühisplatvormi komponenti või andmesidevõrk ei tööta, neid mõjutab ebatavaline välissündmus või juhul, kui talitlushäire mõjutab mis tahes osalejat või kõrvalsüsteemi.

b) Kõik käesolevas liites olevad viited konkreetsetele ajahetkedele tähendavad Euroopa Keskpanga aega, st Kesk-Euroopa aega (CET) ( 20 ).

2.    Talitluspidevuse ja eriolukorras töötlemise meetmed

a) Kui toimub ebatavaline välissündmus ja/või ühisplatvormi või andmesidevõrgu rike, mis mõjutab TARGET2 normaalset tööd, on [keskpangal] õigus võtta talitluspidevuse ja eriolukorras töötlemise meetmeid.

b) TARGET2s on kasutusel järgmised talitluspidevuse ja eriolukorras töötlemise meetmed:

i) ühisplatvormi käitamise üleviimine teise asukohta,

ii) ühisplatvormi tööaja muutmine ja

iii) punkti 6 alapunktides c ja d määratletud erakorralise tähtsusega ja tähtsate maksete eriolukorras töötlemise alustamine.

c) [Keskpangal] on seoses talitluspidevuse ja eriolukorras töötlemise meetmetega täielik voli otsustada, kas ja milliseid meetmeid maksejuhiste arveldamiseks võtta.

3.    Sündmusest teatamine

a) Teave ühisplatvormi rikke ja/või ebatavalise välissündmuse kohta edastatakse osalejatele tavaliste riigisiseste sidekanalite, ICMi ja T2ISi kaudu. Eelkõige peavad osalejatele saadetavad teated sisaldama järgmist teavet:

i) sündmuse kirjeldus,

ii) oodatav töötluse edasilükkamise aeg (kui on teada),

iii) teave juba võetud meetmete kohta ja

iv) soovitused osalejatele.

b) Lisaks võib [keskpank] teatada osalejatele mis tahes toimunud või oodatavast sündmusest, mis võib TARGET2 normaalset tööd mõjutada.

4.    Ühisplatvormi käitamise üleviimine teise asukohta

a) Kui toimub mõni punkti 2 alapunktis a osutatud sündmus, võib ühisplatvormi käitamise üle viia teise asukohta samas või teises piirkonnas.

▼M4

b) Kui ühisplatvormi või T2S platvormi käitamine viiakse ühest piirkonnast (piirkond 1) üle teise piirkonda (piirkond 2), kohustuvad osalejad tegema kõik endast oleneva, et taastada oma positsioonid seisuga, mis neil oli rikke või ebatavalise välissündmuse toimumishetkel, ning anda [keskpangale] selle kohta kogu asjakohane teave.

▼M4

c)  ►M6  likviidsuse ülekandmise korralduse (maksemooduli kontolt T2Si eriotstarbelisele rahakontole) ◄ debiteerimisel osaleja piirkonna 1 ühisplatvormi maksemooduli kontol, kuid pärast kontode vastavusse viimist ei nähtu see debiteerimine piirkonna 2 ühisplatvormi maksemooduli kontol, debiteerib osaleja eest vastutav keskpank osaleja maksemooduli kontot piirkonnas 2, et taastada osaleja maksemooduli konto jääk ülekandmisele eelneval tasemel.

▼B

5.    Tööaja muutmine

a) TARGET2 arveldusperioodi võib pikendada või uue tööpäeva algust edasi lükata. TARGET2 pikendatud tööaja korral töödeldakse maksejuhiseid kooskõlas [ÜT rakendusaktiga], arvestades käesolevast liitest tulenevate erisustega.

b) Kui päeva jooksul esinenud ühisplatvormi rike on enne kella 18.00 kõrvaldatud, võib arveldusperioodi pikendada ja sulgemisaega edasi lükata. Selline sulgemisaja edasilükkamine ei või tavaoludes ületada kahte tundi ning sellest tuleb osalejatele võimalikult pikalt ette teatada. Kui edasilükkamisest teatatakse enne kella 16.50, peab klientidevaheliste ja pankadevaheliste maksejuhiste arveldamise lõpetamise hetkede vaheline ajavahemik olema vähemalt üks tund. Kui edasilükkamisest on teatatud, ei või sellest taganeda.

c) Sulgemisaeg lükatakse edasi juhul, kui ühisplatvormi rike on toimunud enne kella 18.00 ning seda ei ole kella 18.00ks kõrvaldatud. [Keskpank] peab osalejatele sulgemisaja edasilükkamisest viivitamata teatama.

d) Ühisplatvormi töö taastamisel võetakse järgmised meetmed:

i) [Keskpank] peab püüdma kõik järjekorras olevad maksed arveldada ühe tunni jooksul; seda tähtaega lühendatakse 30 minutile, kui ühisplatvormi rike leidis aset kell 17.30 või hiljem (juhtudel, mil ühisplatvormi rike kell 18.00 veel kestis).

ii) Osalejate kogupositsioonid fikseeritakse ühe tunni jooksul; seda tähtaega lühendatakse 30 minutile, kui ühisplatvormi rike leidis aset kell 17.30 või hiljem, juhtudel, mil ühisplatvormi rike kell 18.00 veel kestis.

iii) Pankadevaheliste maksete lõpetamisel toimub päevalõputöötlus, sealhulgas eurosüsteemi püsivahendite kasutamine.

e) Varahommikul likviidsust vajavatel kõrvalsüsteemidel peavad olema vahendid, et tulla toime olukorras, kus uut arveldusperioodi ei ole võimalik õigeaegselt alustada eelmisel päeval aset leidnud ühisplatvormi rikke tõttu.

6.    Töötlemine eriolukorras

▼M7

a) Kui [keskpank] peab seda vajalikuks, algatab ta maksejuhiste eriolukorras töötlemise ühisplatvormi eriolukorra lahenduse kasutades. Sellisel juhul osutatakse osalejatele ja kõrvalsüsteemidele teenuseid ainult piiratud ulatuses. [Keskpank] teatab osalejatele ja kõrvalsüsteemidele eriolukorras töötlemise alustamisest mis tahes kättesaadavate sidevahendite kaudu.

b) Eriolukorras töötlemise puhul esitavad osalejad maksejuhiseid ja need kinnitab [keskpank]. Lisaks sellele võivad kõrvalsüsteemid esitada maksekorraldusi sisaldavaid faile, mille võib eriolukorra lahenduse sisestada [keskpank].

▼B

c) Järgmised maksed loetakse „erakorralise tähtsusega” makseteks ning [keskpank] peab tegema kõik endast oleneva, et neid eriolukorras töödelda:

▼M6

i) CLS Bank Internationaliga seotud maksed, v.a CLSi poolt pakutava keskse vastaspoole teenusega ja CLSNow teenusega seotud maksed,

▼B

ii) EURO1 päevalõpuarveldus,

iii) keskse osapoole lisatagatise nõuded.

▼M7

d) Süsteemse riski vältimiseks tehtud maksed loetakse tähtsateks ning [keskpank] võib algatada nende suhtes eriolukorras töötlemise.

e) Osalejad sisestavad eriolukorras töötlemise maksejuhised otse eriolukorra lahenduses ning makse saajate teavitamine toimub [osuta sidekanalile] kaudu. Kõrvalsüsteemid esitavad maksekorraldusi sisaldavad failid [keskpangale] eriolukorra lahenduse sisestamiseks [keskpanga] poolt, kui [keskpank] on andnud vastava loa. Erandjuhtudel võib [keskpank] sisestada makseid osalejate nimel manuaalselt. Teavet kontode bilansside ning deebet- ja kreeditkannete kohta saab [keskpangalt].

▼B

f) TARGET2-[keskpangale/riigile] juba edastatud ja järjekorda pandud maksejuhiseid võib samuti töödelda eriolukorras töötlemise raames. Sellistel juhtudel püüab [keskpank] vältida maksejuhiste topelttöötlemist, kuid sellise võimaliku topelttöötlemise riski kannavad osalejad.

g) Maksejuhiste eriolukorras töötlemine toimub osalejate antud lisatagatise arvel. Eriolukorras töötlemise ajal võib laekuvaid eriolukorra makseid kasutada väljuvate eriolukorra maksete rahastamiseks. [Keskpank] ei või eriolukorras töötlemise eesmärgil arvesse võtta osalejate vaba likviidsust.

7.    Osalejate või kõrvalsüsteemidega seotud rikked

▼M7

a) Osaleja probleemi, mis ei lase tal TARGET2s makseid arveldada, peab lahendama osaleja ise. Eelkõige võib osaleja kasutada omi lahendusi või ICMi võimalusi, st likviidsuse ümberjaotamise varumakseid ja eriolukorra varumakseid (näiteks CLS, EURO1).

▼B

b) Kui osaleja otsustab kasutada ICMi võimalust likviidsuse ümberjaotamise varumakse tegemiseks, avab [keskpank] osaleja nõude alusel selle võimaluse ICMi kaudu. Kui osaleja seda nõuab, edastab [keskpank] teistele osalejatele ICMi teate selle kohta, et osaleja kasutab likviidsuse ümberjaotamise varumakseid. Osutatud makseid kasutav osaleja vastutab ise likviidsuse ümberjaotamise varumaksete saatmise eest ainult neile osalejatele, kellega tal on vastavad maksed kahepoolselt kokku lepitud, ja nende maksetega seotud edasiste sammude eest.

c) Kui alapunktis a osutatud meetmed on ammendatud või kui nad ei ole tõhusad, võib osaleja taotleda [keskpangalt] toetust.

d) Kui rike esineb kõrvalsüsteemis, on kõrvalsüsteem vastutav probleemi lahendamise eest. Kõrvalsüsteemi taotlusel võib [keskpank] tegutseda tema nimel. [Keskpangal] on õigus otsustada, millist toetust ta kõrvalsüsteemile annab, sealhulgas kõrvalsüsteemi öise arveldamise ajal. Võtta võib järgmisi eriolukorra meetmeid:

i) kõrvalsüsteem algatab osalejaliidese kaudu puhasmaksed (st maksed, mis ei ole seotud alustehingutega);

ii) [keskpank] loob ja/või töötleb XML-käske/-faile kõrvalsüsteemi nimel ja/või

iii) [keskpank] teeb puhasmakseid kõrvalsüsteemi nimel.

e) Kõrvalsüsteemidega seotud eriolukorra meetmete üksikasjad tuuakse ära [keskpanga] ja vastava kõrvalsüsteemi kahepoolsetes kokkulepetes.

8.    Muud sätted

a) Kui mingi teave ei ole kättesaadav, kuna on toimunud mõni punkti 3 alapunktis a viidatud sündmus, võib [keskpank] omal äranägemisel alustada või jätkata maksejuhiste töötlemist ja/või TARGET2-[keskpank/riik] tööd viimase saadaoleva teabe alusel. [Keskpanga] nõudmisel peavad osalejad ja kõrvalsüsteemid uuesti esitama oma FileAct/Interact-sõnumid või astuma muid samme, mida [keskpank] peab kohaseks.

▼M5

b) [Keskpanga] tehnilise rikke korral võivad mõnesid või kõiki tema TARGET2-[keskpank/riik]-ga seotud tehnilisi funktsioone täita teised eurosüsteemi keskpangad või ►M6  ühisplatvormi hooldusmeeskond ◄ .

▼M4

c) [Keskpank] võib nõuda, et osalejad osaleksid talitluspidevuse ja eriolukorra meetmete korralises või ad hoc testimises, koolituses või muudes ennetavates meetmetes, mida [keskpank] peab vajalikuks. Osalejad katavad ise kõik oma kulud, mis tulenevad testimisest või muudest meetmetest.

▼B
V liide

TÖÖKORRALDUSE AJAKAVA

1. TARGET2 töötab kõikidel päevadel, v.a laupäevad, pühapäevad, 1. jaanuar, suur reede, teine ülestõusmispüha (vastavalt EKP asukoha kalendrile), 1. mai (kevadpüha), esimene ja teine jõulupüha.

2. Süsteemi viiteaeg on EKP asukoha kohalik aeg, st CET.

3. Jooksev tööpäev avaneb eelmise tööpäeva õhtul ning järgitakse järgmist ajakava:

▼M6Kellaaeg

Kirjeldus

6.45–7.00

Arvelduspäeva ettevalmistus (1)

7.00–18.00

Arveldusperiood

17.00

Kliendimaksete arveldusperioodi lõpp; st maksejuhised, mille algatajaks ja/või makse saajaks ei ole otseosaleja ega kaudne osaleja; süsteemis tuvastatakse need sõnumite MT 103 või MT 103+ kasutamise alusel

18.00

Pankadevaheliste maksete arveldusperioodi lõpp; st maksed, mis ei ole kliendimaksed

TARGET2 ja TIPS vaheliste likviidsuse ülekannete arveldusperioodi lõpp

Vahetult pärast 18.00

Viimaste algoritmide täitmine TARGET2s

Pärast viimaste algoritmide täitmist

TARGET2 saadab sõnumi TIPSi tööpäeva vahetuse algatamiseks

Vahetult pärast viimaste algoritmide täitmist

TIPSist saadakse päevalõpu failid (pearaamat)

18.00–18.45 (2)

Päevalõputöötlemine

18.15 (2)

Üldine püsivõimaluste kasutamise lõpp

(vahetult pärast seda) 18.30 (3)

Keskpankade juurdepääs andmetele raamatupidamissüsteemide ajakohastamiseks

18.45–19.30 (3)

Järgmise arvelduspäeva ettevalmistus

19.00 (3)–19.30 (2)

Likviidsuse liikumine maksemooduli kontol

19.30 (3)

Tööperioodi alguse (Start-of-procedure) teade, püsikorralduste arveldamine likviidsuse kandmiseks maksemooduli kontolt allkontodele/tehnilistele kontodele (kõrvalsüsteemidega seotud arveldamine)

Likviidsuse ülekannete algus TARGET2 ja TIPS vahel

19.30 (3)–22.00

Täiendava likviidsuse ülekandmine ICM kaudu seoses arvelduskorraga nr 6 reaalajas; täiendava likviidsuse ülekandmine ICM kaudu enne kõrvalsüsteemi töötsükli alguse teadet seoses arvelduskorraga nr 6 liidesühenduses; kõrvalsüsteemide öine arveldusperiood (ainult seoses kõrvalsüsteemi arvelduskorraga nr 6 reaalajas ning arvelduskorraga nr 6 liidesühenduses)

22.00–1.00

Tehniline hooldus

1.00–7.00

Kõrvalsüsteemi öine arveldusperiood (ainult seoses kõrvalsüsteemi arvelduskorraga nr 6 reaalajas ning arvelduskorraga nr 6 liidesühenduses)

Likviidsuse ülekanded TARGET2 ja TIPS vahel

(1)    Arvelduspäev (Daytime operations) – arveldusperiood ja päevalõputöötlemine

(2)   Kohustusliku reservi hoidmisperioodi viimasel päeval lõpeb 15 minutit hiljem.

(3)   Kohustusliku reservi hoidmisperioodi viimasel päeval algab 15 minutit hiljem.

▼B

4. ICMi kaudu saab likviidsusülekandeid teha alates kella 19.30st ( 21 ) kuni järgmise päeva kella 18.00ni, v.a tehnilise hoolduse perioodil 22.00–1.00.

5. Tööaega võib muuta juhul, kui kasutatakse talitluspidevuse meetmeid kooskõlas IV liite punktiga 5.

▼M6

6. Ajakohastatud teave ühisplatvormi tööseisu kohta avaldatakse TARGET2 infosüsteemis (TARGET2 Information System, T2IS) EKP veebisaidi asjaomasel veebilehel. Teavet ühisplatvormi tööseisu kohta uuendatakse T2ISis ja EKP veebisaidil ainult tavalisel tööajal.

▼M3
VI liide

TASUD JA ARVED

Otseosalejate tasud

1. Olenevalt võimalusest, mille otseosaleja on valinud, on tema maksejuhiste töötlemise kuutasu TARGET2-[keskpangas/riigis] kas

a) 150 eurot maksemooduli konto eest, millele lisandub 0,80 eurot iga tehingu eest (deebetkanne), või

b) 1 875 eurot maksemooduli konto eest, millele lisandub tasu iga tehingu eest (deebetkanne) vastavalt tehingute arvule (töödeldud ühikute arv) kuus järgmiselt:Järk

Tehingute arv alates

Tehingute arv kuni

Tasu

1

1

10 000

0,60 eurot

2

10 001

25 000

0,50 eurot

3

25 001

50 000

0,40 eurot

4

50 001

100 000

0,20 eurot

5

üle 100 000

0,125 eurot

Likviidsuse ülekanded osaleja maksemooduli konto ja selle allkontode vahel on tasuta.

▼M6

Osaleja maksemooduli kontolt saadetud likviidsuse ülekandmise korralduste eest maksemooduli kontolt T2Si eriotstarbelisele rahakontole või maksemooduli kontolt TIPS eriotstarbelisele rahakontole ning osaleja maksemooduli kontole laekunud likviidsuse ülekandmise korralduste eest T2Si eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole või TIPS eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole võetakse tasu vastavalt alapunktile a või b, sõltuvalt asjaomase maksemooduli konto osas tehtud valikust.

▼M3

2. Ühise juurdepääsu kuutasu on 80 eurot iga kaheksakohalise BICi eest, mis ei ole otseosaleja konto BIC.

3. Otseosalejad, kes ei soovi oma konto BIC-koodi TARGET2 kataloogis avaldada, tasuvad lisatasu 30 eurot kuus konto kohta.

4. Otseosaleja poolt iga kaudse osaleja TARGET2 kataloogis registreerimise kuutasu on 20 eurot.

5. Iga adresseeritava BICi omaniku, sealhulgas artiklis 1 määratletud otseste ja kaudsete osalejate, korrespondentide filiaalide või adresseeritava BICi omanike, kes on sama kontserni liikmed, TARGET2 kataloogis registreerimise tasu on 5 eurot.

6. Korrespondendi jaoks adresseeritava BICi omaniku TARGET2 kataloogis registreerimise igakordne kuutasu on 5 eurot.

7. TARGET2 lisandväärtusteenuse T2S tellinud otseosalejate kuutasu on 50 eurot osalejatele, kes on valinud punkti 1 alapunkti a, ning 625 eurot osalejatele, kes on valinud punkti 1 alapunkti b.

Likviidsuse koondamise tasud

8. CAI režiimis on iga CAI rühma kuuluva konto kuutasu 100 eurot.

9. AL režiimis on iga AL rühma kuuluva konto kuutasu 200 eurot. Kui AL rühm kasutab CAI režiimi, tuleb AL režiimi mittekuuluvate kontode eest tasuda CAI kuutasu 100 eurot konto eest.

10. Nii AL kui ka CAI režiimis kohaldatakse punkti 1 alapunktis b olevas tabelis sätestatud kahanevat tasustruktuuri rühma osalejate kõikidele maksetele, nagu need maksed oleksid tehtud ühe osaleja kontolt.

11. Punkti 1 alapunktis b sätestatud 1 875  euro suuruse tasu maksab vastav rühma haldur ja punkti 1 alapunktis a osutatud kuutasu 150 eurot maksavad kõik muud selle rühma liikmed. Kui AL rühm kuulub CAI rühma ja AL rühma haldur on ühtlasi CAI rühma haldur, tuleb 1 875  euro suurust kuutasu maksta vaid üks kord. Kui AL rühm kuulub CAI rühma ja CAI rühma haldur ei ole AL rühma haldur, tasub CAI rühma haldur lisaks kuutasu 1 875 eurot. Sellistel juhtudel saadetakse kõikide CAI rühma kontode (sealhulgas AL rühma kontode) tasusid sisaldav arve CAI rühma haldurile.

Peamise maksemooduli konto omaniku tasud

12. Lisaks käesolevas liites sätestatud tasudele tasub peamise maksemooduli konto omanik iga seotud ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto ◄ eest kuutasu 250 eurot.

13. Peamise maksemooduli konto omaniku tasud seotud ►M6  T2Si eriotstarbelis(t)e rahakonto(de)ga ◄ seotud T2Si teenuste eest on järgmised. Kõikide artiklite kohta esitatakse eraldi arve.Tariifiartikkel

Tasu

Selgitus

Arveldusteenused

▼M7

T2Si eriotstarbeliselt rahakontolt T2Si eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldused

14,1 eurosenti

ülekande eest

Bilansisisene liikumine (nt blokeerimine, blokeeringu vabastamine, likviidsuse reserveerimine jms)

9,4 eurosenti

tehingu eest

▼M3

Infoteenused

A2 A aruanded

0,4 eurosenti

iga A2 A aruandes esitatud kirje eest

A2 A päringud

0,7 eurosenti

iga A2 A aruandes esitatud kirje eest

U2 A päringud

10 eurosenti

iga teostatud otsingutoimingu eest

▼M6

Alla laaditud U2A päringud

0,7 eurosenti

iga U2A päringu kirje moodustamise ja allalaadimise eest

▼M3

Failina esitatud sõnumid

0,4 eurosenti

iga failis sisalduva sõnumi eest

Ülekanded

1,2 eurosenti

iga ülekande eest

▼M6

Seotud maksemooduli konto omanike tasud

13a. Seotud maksemooduli konto omanikult võetakse järgmist tasu TIPS teenuse eest, mis on seotud selle maksemooduli kontoga seotud TIPS eriotstarbeliste rahakontodega.Tariifiartikkel

Tasu

Selgitus

Arveldusteenused

Välkmaksejuhis

0,20 eurosenti

Võetakse ka arveldamata tehingute eest

Tagasikutsumise nõue

0,00

 

Tagasikutsumise nõudest keeldumine

0,00

 

Tagasikutsumise nõustumus

0,20 eurosenti

Võetakse krediteeritava TIPS eriotstarbelise rahakontoga seotud maksemooduli konto omanikult (ka arveldamata tehingute eest)

13b. Tasuta on kumulatiivselt kuni esimesed kümne miljonit välkmaksejuhist ja tagasikutsumise nõustumust, mille TIPS platvorm on saanud enne 2019. aasta lõppu. Järgnevate välkmaksejuhiste ja tagasikutsumise nõustumuste eest, mille TIPS platvorm on enne 2019. aasta lõppu, võtab [keskpank] seotud maksemooduli konto omanikelt tasu järgmisel aastal.

▼M3

Arved

▼M5

14. Otseosalejatele kehtivad järgmised arvete esitamise reeglid: otseosaleja (AL rühm või CAI rühma haldur, kui kasutatakse AL või CAI moodulit) saab eelmise kuu arve maksmisele kuuluva tasu kohta hiljemalt järgmise kuu üheksandaks tööpäevaks. ►M6  Makse tuleb teostada hiljemalt selle kuu 14ndaks kuupäevaks [keskpanga] poolt osutatud kontole ja see debiteeritakse maksemooduli konto omaniku osutatud kontolt. ◄

▼B
VII liide

AGREGEERITUD LIKVIIDSUSE LEPING – VARIANT A

Enam kui ühe krediidiasutuse poolt AL režiimi kasutamise vormArtikkel 1

Lepingu kehtivus

Käesolev leping ja selle muudatused kehtivad ainult juhul, kui haldav RKP kinnitab pärast kõikide vajalike dokumentide ja kogu teabe saamist kirjalikult, et käesolev leping või selle muudatused vastavad TARGET2 osasüsteemides osalemise tingimustele.

Artikkel 2

AL rühma liikmete ja AL-RKPde vastastikused huvid

1.  AL rühma liikmed kinnitavad ja nõustuvad, et käesoleva lepingu sõlmimine on nende vastastikustes majanduslikes, sotsiaalsetes ja finantshuvides, kuna kõigi AL rühma liikmete maksejuhised on võimalik arveldada nende vastavates TARGET2 osasüsteemides maksimaalselt summas, mis vastab kõikide AL rühma liikmete maksemooduli kontode vabale likviidsusele, võimendades seeläbi teistes TARGET2 osasüsteemides olevat vaba likviidsust.

2.  AL-RKPdel on vastastikune huvi anda AL rühma liikmetele päevasisest laenu, kuna see muudab TARGET2s maksete arveldamise üldiselt tõhusamaks. Päevasisest laenu tagatakse kooskõlas Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikliga 18, kuna maksejuhise täitmise tulemusel tekkiv negatiivne jääk on kaetud teiste AL rühma liikmete AL-RKPdes peetavate maksemooduli kontode vaba likviidsusega, mis on panditud või tagatiseks antud kõikide AL rühma liikmete kohustuste täitmise tagamiseks AL-RKPdele.

Artikkel 3

AL rühma liikmete õigused ja kohustused

1.  AL rühma liikmed vastutavad kõikide AL-RKPde ees solidaarselt nõuete eest, mis tulenevad AL rühma mis tahes liikme maksejuhise arveldamisest nende TARGET2 osasüsteemis. AL rühma liikmetel ei ole õigust leppida rühma sees kokku vastutuse jaotumises, mis kaldub kõrvale osutatud solidaarvastutusest.

2.  AL rühma liikmete poolt nende maksemooduli kontodel arveldatud kõikide maksejuhiste koguväärtus ei või ühelgi hetkel ületada kõikide selliste maksemooduli kontode vaba likviidsuse kogusummat.

3.  AL rühma liikmetel on pädevus kasutada CAI režiimi vastavalt [lisada ÜT siseriiklik rakendusakt]-le.

4.  AL rühma liikmed peavad tagama, et nad sõlmivad omavahelise lepingu, mis sätestab muu hulgas järgmist:

a) AL rühma sisemise töökorralduse reeglid;

b) AL rühma halduri aruandluskohustuse tingimused AL rühma liikmete ees;

c) AL režiimi kulud (sealhulgas nende jaotus AL rühma liikmete vahel) ja

d) AL rühma liikmete poolt üksteisele AL lepingu alusel osutatavate teenuste eest makstavad tasud ja nende arvutamise reeglid.

Välja arvatud punkt d, võivad AL rühma liikmed otsustada, kas avaldada eelnimetatud omavaheline kokkulepe või selle osa AL-RKPdele. AL rühma liikmed peavad avaldama AL-RKP-le punktis d osutatud teabe.

Artikkel 4

AL-RKPde õigused ja kohustused

1.  Kui AL rühma liige esitab oma asjaomasele TARGET2 osasüsteemile maksejuhise, mille summa ületab selle AL rühma liikme maksemooduli vaba likviidsuse, annab tema asjaomane AL-RKP päevasisest laenu, mis on tagatud AL rühma liikmete nende AL-RKPde juures peetavate teiste maksemooduli kontode vaba likviidsusega või teiste AL rühma liikmete nende AL-RKPde juures peetavate maksemooduli kontode vaba likviidsusega. Selle päevasisese laenu suhtes kohaldatakse asjaomase AL-RKP päevasisese laenu andmise eeskirju.

2.  AL rühma liikmete poolt esitatud maksejuhised, mis ületavad kõikide AL rühma liikmete maksemooduli kontode vaba likviidsust, pannakse kuni piisava likviidsuse tekkimiseni järjekorda.

3.  Välja arvatud ühe või mitme AL rühma liikme suhtes maksejõuetusmenetluse algatamise korral, võib AL-RKP nõuda igalt AL rühma liikmelt kõikide kohustuste täielikku täitmist, mis tulenevad AL rühma mis tahes liikme maksejuhiste arveldamisest tema TARGET2 osasüsteemis.

Artikkel 5

AL rühma halduri määramine ja ülesanded

1.  AL rühma liikmed määravad käesolevaga AL rühma halduriks [osalejate nimetatud AL rühma halduri nimi], kes on kõikide AL rühmaga seotud korralduslike küsimuste teabekeskus.

2.  Kõik AL rühma liikmed annavad oma asjaomastele AL-RKPdele ning AL rühma haldurile kogu teabe, mis võib mõjutada käesoleva lepingu kehtivust, täitmisele pööratavust ja rakendamist, sh teabe [lisada ÜT rakendusakti vastavad sätted]-s sätestatud kontserni määratlusele vastamiseks nõutavate AL rühma liikmete vaheliste seoste muudatuste ja lõpetamiste kohta, ning teabe [lisada ÜT rakendusakt]-s määratletud probleemsündmuste kohta või muude sündmuste kohta, mis võivad mõjutada [lisada viide panti või tagatist ja lõpetamisel toimuvat tasaarveldust reguleerivatele või muudele asjakohastele sätetele ÜT rakendusaktis] sätete kehtivust ja/või täitmisele pööratavust.

3.  AL rühma haldur edastab viivitamata haldavale RKP-le kogu punktis 2 kirjeldatud teabe enda ja kõikide teiste AL rühma liikmete kohta.

4.  AL rühma haldur vastutab AL rühma vaba likviidsuse päevasisese jälgimise eest.

5.  AL rühma haldur on pädev käsutama AL rühma liikmete maksemooduli kontosid ja eelkõige tegutseb ta AL rühma liikmete esindajana järgmise tegevuse osas:

a) kõik ICMi kaudu tehtavad toimingud AL rühma liikmete maksemooduli kontodel, sh maksejuhise prioriteedi muutmine, tühistamine, arveldusaja muutmine, likviidsusülekanded (sh allkontodele ja sealt tagasi), tehingute järjekorra muutmine, AL rühma likviidsuse reserveerimine, AL rühma suhtes limiitide seadmine ja muutmine;

b) kõik likviidsust puudutavad päevalõputehingud AL rühma liikmete maksemooduli kontode vahel, et tagada kõikide AL rühma liikmete maksemooduli kontode jääkide ühtlustamine päeva lõpus, et ükski konto ei lõpetaks negatiivse jäägiga või asjakohastel juhtudel kõlbliku tagatisega tagamata negatiivse jäägiga (selline menetlus edaspidi „ühtlustamine”);

c) üldjuhised, mille kohaselt toimub automaatne ühtlustamine, st määratlemine, millises järjekorras debiteeritakse ühtlustamise käigus AL rühma liikmete vaba likviidsusega maksemooduli kontosid;

d) kui AL rühma haldur ei ole andnud alapunktides b ja c nimetatud selgeid juhiseid, toimub automaatne ühtlustamine, kusjuures maksemooduli konto suurim positiivne jääk suunatakse maksemooduli konto suurima negatiivse jäägi katmiseks.

Lõigetes c ja d määratletud kriteeriume kasutatakse ka juhul, kui ilmneb [lisada ÜT rakendussäte]-s sätestatud realiseerimissündmus.

6.  AL rühma liikmed loobuvad selgesõnaliselt oma õigusest AL rühma halduri huvide konflikti korral [lisada viide riigi õigussättele, kui on] kohaselt, mis tuleneb sellest, et ta on nii maksemooduli konto omanik ja AL rühma liige kui ka AL rühma haldur.

Artikkel 6

Haldava RKP ülesanded

1.  Haldav RKP on AL rühma kõikide korralduslike küsimuste teabekeskus.

2.  Kõik AL-RKPd annavad haldavale RKP-le oma AL rühma liikmete kohta viivitamata kogu teabe, mis võib mõjutada käesoleva lepingu kehtivust, täitmisele pööratavust ja rakendamist, sh teabe [lisada ÜT rakendusakt]-s sätestatud rühma määratlusele vastamiseks nõutavate AL rühma liikmete seoste muudatuste ja lõpetamiste kohta ning teabe [lisada ÜT rakendusakt]-s määratletud probleemsündmuste kohta või muude sündmuste kohta, mis võivad mõjutada [lisada viide panti või tagatist ja sulgemise tasaarveldust reguleerivatele või muudele asjakohastele sätetele ÜT rakendusaktis] sätete kehtivust ja/või täitmisele pööratavust.

3.  Haldaval NCB-l on juurdepääs kogu asjakohasele teabele AL rühma liikmete kõikide maksemooduli kontode kohta, sh teabele kõikide krediidiliinide, saldode, kogukäibe, arveldatud maksejuhiste ja järjekorras olevate maksete ning samuti AL rühma liikmete limiitide ja likviidsuse reserveerimise kohta.

Artikkel 7

Käesoleva lepingu kestus ja lõpetamine

1.  Käesolev leping on tähtajatu.

2.  AL rühma liige võib ühepoolselt lõpetada osalemise käesolevas lepingus, teatades sellest AL-RKP-le, kelle TARGET2 osasüsteemis ta osaleb, ja haldavale RKP-le kirjalikult 14 tööpäeva ette. Haldav RKP kinnitab sellele AL rühma liikmele tema AL lepingus osalemise lõpetamise kuupäeva ning teatab selle kuupäeva kõikidele AL-RKPdele, kes teavitavad omakorda kõiki teisi AL rühma liikmeid. Kui see AL rühma liige oli AL rühma haldur, määravad allesjäänud AL rühma liikmed viivitamata uue AL rühma halduri.

3.  Käesoleva leping või AL rühma liikme osalemine käesolevas lepingus lõpetatakse automaatselt viivitamata etteteatamiseta, kui toimub mõni järgmistest sündmustest:

a) rühma määratlusele vastamiseks nõutavate kõikide AL rühma liikmete seoste muutumine või lõppemine vastavalt [ÜT rakendusaktile] või ühte või enamat AL rühma liiget puudutav muutumine või lõppemine ja/või

b) üks või enam või kõik AL rühma liikmed ei vasta enam AL režiimi kasutamise mis tahes muudele nõuetele, mis on kirjeldatud [lisada ÜT rakendusakt].

4.  Olenemata lõikes 3 nimetatud sündmuse toimumisest, jääb AL rühma liikme poolt asjaomasesse TARGET2 osasüsteemi edastatud maksejuhis kõikide AL rühma liikmete ja AL-RKPde suhtes kehtivaks ja täitmisele pööratavaks. [Lisada, kui see on asjakohane: Lisaks jäävad pärast käesoleva lepingu lõppemist kehtima [lisada viide panti või tagatist ja sulgemise tasaarveldust reguleerivatele või muudele asjakohastele tagatist reguleerivatele sätetele] kuni maksemooduli kontode, mille likviidsust agregeeriti, negatiivsed jäägid on AL rühma liikmete poolt täielikult kõrvaldatud.]

5.  Piiramata lõike 3 kohaldamist, võib haldav RKP kokkuleppel asjaomase AL-RKPga igal ajal lõpetada AL rühma liikme osalemise käesolevas lepingus, kui see AL rühma liige rikub käesoleva lepingu sätteid. Vastav otsus koos põhjendustega tuleb saata kirjalikult AL rühma liikmetele. Kui osalemine on lõpetatud sel põhjusel, on AL rühma liikmetel, kelle osalemist käesolevas lepingus ei ole lõpetatud, õigus lõpetada oma osalemine käesolevas lepingus haldavale RKP-le ja vastavale AL-RKP-le sellest viis tööpäeva kirjalikult ette teatades. Kui AL rühma halduri osalemine lõpetatakse, määravad allesjäänud AL rühma liikmed viivitamata uue AL rühma halduri.

6.  Haldav RKP võib kokkuleppel teiste AL-RKPdega lõpetada käesoleva lepingu ette teatamata ja viivitamata, kui selle jätkamine ohustaks TARGET2 üldist stabiilsust, usaldatavust ja ohutust või ohustaks AL-RKPde võimet täita Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirjas sätestatud ülesandeid. Vastav põhjendatud otsus saadetakse kirjalikult AL rühma liikmetele.

7.  Käesolev leping kehtib, kuni AL rühmal on vähemalt kaks liiget.

Artikkel 8

Lepingu muutmine

Käesoleva lepingu muudatused, sealhulgas uute osalejate võtmine AL rühma, kehtivad ja on täitmisele pööratavad ainult siis, kui kõik pooled on neis selgesõnaliselt kirjalikult kokku leppinud.

Artikkel 9

Reguleeriv õigus

Käesolevale lepingule, selle tõlgendamisele ja rakendamisele kohaldatakse [lisada viide õigusaktile, mis reguleerib haldavas RKPs olevat AL rühma halduri maksemooduli kontot]. See ei piira järgmist:

a) AL rühma liikme ja vastava AL-RKP suhet, milles juhindutakse AL-RKP õigusaktist, ja

b) AL-RKPde õigusi ja kohustusi, milles juhindutakse selle AL-RKP õigusaktidest, kes hoiab maksemooduli kontot AL rühma liikme jaoks, kelle vaba likviidsust kasutatakse pandiks või tagatiseks.

Artikkel 10

[Lisada ÜT rakendusakt] kohaldamine

1.  AL rühma liikme ja tema AL-RKPga seoses kohaldatakse [ÜT rakendusakti] kõikidele küsimustele, mida käesolev leping selgelt ei reguleeri.

2.  [Lisada ÜT rakendusakt] ja käesolev leping moodustavad sama lepingulise suhte osa.

Sõlmitud poolte arvule vastavas arvus eksemplarides […kuupäev….]

AGREGEERITUD LIKVIIDSUSE LEPING – VARIANT B

Ühe krediidiasutuse poolt AL režiimi kasutamise vormArtikkel 1

Lepingu kehtivus

Käesolev leping ja selle muudatused kehtivad ainult juhul, kui haldav RKP kinnitab pärast kõikide vajalike dokumentide ja kogu teabe saamist kirjalikult, et käesolev leping või selle muudatused vastavad TARGET2 osasüsteemides osalemise tingimustele.

Artikkel 2

AL-RKPde vastastikused huvid

AL-RKPdel on vastastikune huvi anda AL rühma liikmetele päevasisest laenu, kuna see muudab TARGET2s maksete arveldamise üldiselt tõhusamaks. Päevasisest laenu tagatakse kooskõlas Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikliga 18, kuna maksejuhise täitmise tulemusel tekkiv negatiivne jääk on kaetud AL rühma liikmete AL-RKPdes olevate maksemooduli kontode vaba likviidsusega, mis on panditud või tagatiseks antud AL rühma liikmete kohustuste täitmise tagamiseks AL RKPdele.

Artikkel 3

AL rühma liikmete õigused ja kohustused

1.  AL rühma liikmed vastutavad kõikide AL-RKPde ees solidaarselt nõuete eest, mis tulenevad AL rühma mis tahes liikme maksejuhise arveldamisest nende TARGET2 osasüsteemis.

2.  AL rühma liikmete poolt nende maksemooduli kontodel arveldatud kõikide maksejuhiste koguväärtus ei või ühelgi hetkel ületada kõikide selliste maksemooduli kontode vaba likviidsust.

3.  AL rühma liikmetel on pädevus kasutada konsolideeritud kontoteabe (CAI) režiimi vastavalt [lisada ÜT rakendusakt]-le.

Artikkel 4

AL-RKPde õigused ja kohustused

1.  Kui AL rühma liige esitab oma asjaomasele TARGET2 osasüsteemile maksejuhise, mille summa ületab selle AL rühma liikme maksemooduli vaba likviidsuse, annab tema asjaomane AL-RKP päevasisest laenu, mis on tagatud teiste AL rühma liikmete poolt nende asjaomastes AL-RKPdes olevate maksemooduli kontode vaba likviidsusega või teiste AL rühma liikmete poolt nende AL-RKPde juures peetavate maksemooduli kontode vaba likviidsusega. Selle päevasisese laenu suhtes kohaldatakse asjaomase AL-RKP päevasisese laenu andmise eeskirju.

2.  AL rühma liikmete poolt esitatud maksejuhised, mis ületavad kõikide AL rühma liikmete maksemooduli kontode vaba likviidsust, pannakse kuni piisava likviidsuse tekkimiseni järjekorda.

3.  Iga AL-RKP võib nõuda AL rühma liikmetelt kõikide kohustuste täielikku täitmist, mis tulenevad AL rühma liikmete maksejuhiste arveldamisest TARGET2 osasüsteemis, kus nad hoiavad maksemooduli kontosid.

Artikkel 5

AL rühma halduri määramine ja ülesanded

1.  AL rühma liikmed määravad käesolevaga AL rühma halduriks [osalejate nimetatud AL rühma halduri nimi], kes on kõikide AL rühmaga seotud korralduslike küsimuste teabekeskus.

2.  Kõik AL rühma liikmed annavad oma asjaomastele AL-RKPdele kogu teabe, mis võib mõjutada käesoleva lepingu kehtivust, täitmisele pööratavust ja rakendamist, sh teabe [lisada ÜT rakendusaktis] määratletud probleemsündmuste kohta või muude sündmuste kohta, mis võivad mõjutada [lisada viide panti või tagatist ja lõpetamisel toimuvat tasaarveldust reguleerivatele või muudele asjakohastele sätetele ÜT rakendusaktis] sätete kehtivust ja/või täitmisele pööratavust.

3.  AL rühma juht peab haldavale RKP-le viivitamata esitama lõikes 2 kirjeldatud mis tahes teabe.

4.  AL rühma haldur vastutab AL rühma vaba likviidsuse päevasisese jälgimise eest.

5.  AL rühma halduril peab olema pädevus käsutada kõiki AL rühma liikmete maksemooduli kontosid ning eelkõige teostada järgmist:

a) kõik ICMi kaudu tehtavad toimingud AL rühma liikmete maksemooduli kontodel, sh maksejuhise prioriteedi muutmine, tühistamine, arveldusaja muutmine, likviidsusülekanded (sh allkontodele ja sealt tagasi), tehingute järjekorra muutmine, AL rühma likviidsuse reserveerimine, AL rühma suhtes limiitide seadmine ja muutmine;

b) kõik likviidsust puudutavad päevalõputehingud AL rühma liikmete maksemooduli kontode vahel, et tagada kõikide AL rühma liikmete maksemooduli kontode jääkide ühtlustamine päeva lõpus, et ükski konto ei lõpetaks negatiivse jäägiga või asjakohastel juhtudel kõlbliku tagatisega tagamata negatiivse jäägiga (selline menetlus edaspidi „ühtlustamine”);

c) üldjuhised, mille kohaselt toimub automaatne ühtlustamine, st määratlemine, millises järjekorras debiteeritakse ühtlustamise käigus AL rühma liikmete vaba likviidsusega maksemooduli kontosid;

d) kui AL rühma haldur ei ole andnud alapunktides b ja c osutatud selget juhist, toimub automaatne ühtlustamine, kusjuures maksemooduli konto suurim positiivne jääk suunatakse maksemooduli konto suurima negatiivse jäägi katmiseks.

Punktides c ja d määratletud kriteeriume kasutatakse ka juhul, kui ilmneb [lisada ÜT rakendussättes] sätestatud realiseerimissündmus.

Artikkel 6

Haldava RKP ülesanded

1.  Haldav RKP on AL rühma kõikide korralduslike küsimuste teabekeskus.

2.  Kõik AL-RKPd annavad oma haldavatele RKPdele kogu teabe AL rühma liikme kohta, mis võib mõjutada käesoleva lepingu kehtivust, täitmisele pööratavust ja rakendamist, sh teabe [lisada ÜT rakendusaktis] määratletud probleemsündmuste kohta või muude sündmuste kohta, mis võivad mõjutada [lisada viide panti või tagatist ja lõpetamisel toimuvat tasaarveldust reguleerivatele või muudele asjakohastele sätetele ÜT rakendusaktis] sätete kehtivust ja täitmisele pööratavust.

3.  Haldaval NCB-l on juurdepääs kogu asjakohasele teabele AL rühma liikmete kõikide maksemooduli kontode kohta, sh teabele kõikide krediidiliinide, saldode, kogukäibe, arveldatud maksejuhiste ja järjekorras olevate maksete ning samuti AL rühma liikmete limiitide ja likviidsuse reserveerimise kohta.

Artikkel 7

Käesoleva lepingu kestus ja lõpetamine

1.  Käesolev leping on tähtajatu.

2.  AL rühma liige võib ühepoolselt lõpetada osalemise käesolevas lepingus, teatades sellest AL-RKP-le, kelle TARGET2 osasüsteemis ta osaleb, ja haldavale RKP-le kirjalikult 14 tööpäeva ette. Haldav RKP kinnitab AL rühma liikmele tema AL lepingus osalemise lõpetamise kuupäeva ning teatab selle kuupäeva kõikidele AL-RKPdele, kes teavitavad omakorda kõiki teisi AL rühma liikmeid. Kui see AL rühma liige oli AL rühma haldur, määravad allesjäänud AL rühma liikmed viivitamata uue AL rühma halduri.

3.  Käesolev leping lõpeb automaatselt etteteatamiseta ja viivitamata, kui AL rühma liige ei vasta enam AL režiimi kasutamise nõuetele, mis on kirjeldatud [lisada ÜT rakendusakt].

4.  Olenemata lõikes 3 nimetatud sündmuse toimumisest, jääb AL rühma liikme poolt asjaomasesse TARGET2 osasüsteemi edastatud maksejuhis kõikide AL rühma liikmete ja AL-RKPde suhtes kehtivaks ja täitmisele pööratavaks. [Lisada, kui see on asjakohane: Lisaks jäävad pärast käesoleva lepingu lõppemist kehtima [lisada viide panti või tagatist ja sulgemise tasaarveldust reguleerivatele või muudele asjakohastele tagatist reguleerivatele sätetele] kuni maksemooduli kontode, mille likviidsust agregeeriti, negatiivsed jäägid on AL rühma liikmete poolt täielikult kõrvaldatud.]

5.  Piiramata lõike 3 kohaldamist, võib haldav RKP kokkuleppel AL-RKPga lõpetada käesoleva lepingu igal ajal, kui AL rühma liige rikub mis tahes selles sätestatud kohustust. Vastav otsus koos põhjendustega tuleb saata kirjalikult AL rühma liikmetele.

6.  Haldav RKP võib kokkuleppel teiste AL-RKPdega lõpetada käesoleva lepingu, kui selle jätkamine ohustaks TARGET2 üldist stabiilsust, usaldatavust ja ohutust või ohustaks AL-RKPde võimet täita Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirjas sätestatud ülesandeid. Põhjendatud otsus käesoleva lepingu lõpetamise kohta saadetakse kirjalikult AL rühma liikmetele.

Artikkel 8

Lepingu muutmine

Käesoleva lepingu muudatused, sealhulgas uute osalejate võtmine AL rühma, kehtivad ja on täitmisele pööratavad ainult siis, kui kõik pooled on neis selgesõnaliselt kirjalikult kokku leppinud.

Artikkel 9

Reguleeriv õigus

Käesolevale lepingule, selle tõlgendamisele ja rakendamisele kohaldatakse [lisada viide õigusaktile, mis reguleerib AL rühma halduri maksemooduli kontot]. See ei piira järgmist:

a) AL rühma liikmete ja vastavate AL-RKPde suhet, milles juhindutakse AL-RKP õigusaktist, ja

b) AL-RKPde õigusi ja kohustusi, milles juhindutakse selle AL-RKP õigusaktidest, kes peab maksemooduli kontot, mille vaba likviidsust kasutatakse pandiks või tagatiseks.

Artikkel 10

[Lisada ÜT rakendusakt] kohaldamine

1.  AL rühma liikmete maksemooduli kontode suhtes kohaldatakse [lisada ÜT rakendusakti] kõikidele küsimustele, mida käesolev leping otseselt ei reguleeri.

2.  [Lisada ÜT rakendusakt] ja käesolev leping moodustavad sama lepingulise suhte osa.

Sõlmitud poolte arvule vastavas arvus eksemplarides […kuupäev….]

▼M3
IIA LISA

▼M6

T2Si ERIOTSTARBELISE RAHAKONTO TARGET2s AVAMISE JA HALDAMISE ÜHTSED TINGIMUSED

▼M3

I JAOTIS

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevates ühtsetes tingimustes (edaspidi „ÜT”) kasutatakse järgmisi mõisteid:

▼M4

„automaatne tagatise seadmine” (auto-collateralisation) – euroala riigi keskpanga (RKP) pakutav päevasisene laen keskpangarahas, mida antakse juhul, kui ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikul ◄ puuduvad piisavad rahalised vahendid väärtpaberitehingute arveldamiseks, kusjuures päevasisese laenu tagatiseks kasutatakse kas ostetavaid väärtpabereid (collateral on flow) või ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ poolt hoitavaid väärtpabereid (collateral on stock). Automaatne tagatise seadmine koosneb kahest tehingust, ühega antakse automaatne tagatis, teisega toimub makse. Toimuda võib ka kolmas tehing võimalikuks tagatise ümberpaigutamiseks. Artikli 16 eesmärgil loetakse kõik kolm tehingut süsteemi sisestatuks ja tagasivõtmatuks samaaegselt automaatse tagatise seadmise tehinguga;

▼M3

►M6  „T2Si eriotstarbeline rahakonto” (T2S Dedicated Cash Account, T2S DCA) – T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku poolt TARGET2-[keskpangas/riigis] avatud ning T2Si väärtpaberiarveldustega seotud maksete tegemiseks kasutatav konto; ◄

„koheselt täidetav likviidsuse ülekandmise korraldus” (immediate liquidity transfer order) – ►M6  T2Si eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole likviidsuse ülekandmise korraldus ◄ , ►M6  maksemooduli kontolt T2Si eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldus ◄ või ►M6  T2Si eriotstarbeliselt rahakontolt eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldus ◄ , mis täidetakse reaalajas, asjaomase korralduse laekumisel;

„kindlaksmääratud ajal täidetav likviidsuse ülekandmise korraldus” (predefined liquidity transfer order) – kindlaksmääratud summa ►M6  T2Si eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole ülekandmise korraldus ◄ , mis täidetakse vaid ühel korral, ettenähtud ajal või ettenähtud sündmuse saabumisel;

„likviidsuskorrigeerimine” (liquidity adjustment) – ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ poolt osalevale CSD-le või [keskpangale] kohaselt koostatud ja staatiliste andmetena registreeritud spetsiaalse lepinguga antud volitus algatada likviidsuse ülekanded ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto ◄ ja maksemooduli konto vahel või kahe ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto ◄ vahel;

►M6  T2Si eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole likviidsuse ülekandmise korraldus ◄ ” (DCA to PM liquidity transfer order) – kindlaksmääratud summa ►M6  T2Si eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole ülekandmise korraldus ◄ ;

►M6  maksemooduli kontolt T2Si eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldus ◄ ” (PM to DCA liquidity transfer order) – kindlaksmääratud summa ►M6  maksemooduli kontolt T2Si eriotstarbelisele rahakontole ülekandmise korraldus ◄ ;

►M6  T2Si eriotstarbeliselt rahakontolt eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldus ◄ ” (DCA to DCA liquidity transfer order) – korraldus kanda üle kindlaksmääratud summa i) ►M6  T2Si eriotstarbeliselt rahakontolt ◄ ►M6  T2Si eriotstarbelisele rahakontole ◄ , mis on seotud sama peamise maksemooduli kontoga; või ii) sama juriidilise isiku ►M6  T2Si eriotstarbeliselt rahakontolt ◄ ►M6  T2Si eriotstarbelisele rahakontole ◄ ;

▼M4

„peamine maksemooduli konto” (main PM account) – maksemooduli konto, millega on seotud ►M6  T2Si eriotstarbeline rahakonto ◄ ning mille jääk päevalõpu seisuga automaatselt repatrieeritakse;

▼M3

„likviidsuse ülekandmise püsikorraldus” (standing liquidity transfer order) – kindlaksmääratud summa või T2Si eriotstarbelise rahakonto kõikide vabade vahendite ►M6  T2Si eriotstarbeliselt rahakontolt ◄ maksemooduli kontole ülekandmise korraldus, mis täidetakse korduvalt, ettenähtud ajal või ettenähtud sündmuse saabumisel T2Si töötlustsüklis kuni korralduse tühistamise või aegumiseni;

„staatilised andmed” (Static Data) – ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikule ◄ või keskpangale kuuluvate spetsiifiliste äriobjektide kogum T2Sis, mida T2S vajab asjaomase ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ või keskpanga tehinguandmete töötlemiseks;

„ettevõtte tunnuskood, BIC” (Business Identifier Code, BIC) – ISO standardiga nr 9362 määratletud kood;

„ISO riigikood” (ISO country code) – ISO standardiga nr 3166-1 määratletud kood;

►M6  „tööpäev” (business day) – mis tahes päev, mil TARGET2 võtab arveldamiseks vastu maksejuhiseid kooskõlas V liitega; ◄

„õigusvõime hinnang” (capacity opinion) – arvamus osaleja õigusvõime kohta võtta ja täita ÜTst tulenevaid kohustusi;

„keskpangad” (central banks, CBs) – eurosüsteemi keskpangad ja TARGET2 ühendusega keskpangad;

„TARGET2 ühendusega keskpank” (connected NCB) – TARGET2ga lepingu alusel ühendatud RKP, kes ei ole eurosüsteemi keskpank;

„krediidiasutus” (credit institution) – a) määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 1 [asjakohastel juhtudel lisada direktiivi 2013/36/EL artikli 2 lõiget 5 rakendavad riigisisesed sätted] määratletud krediidiasutus, mille üle teostab järelevalvet pädev ametiasutus, või b) muu krediidiasutus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 123 lõikes 2 määratletud tähenduses, mille järelevalve toimub pädeva ametiasutuse poolt teostatava järelevalvega võrreldava standardi alusel;

„euroala keskpank” (euro area NCB) – RKP liikmesriigis, mille rahaühik on euro;

„eurosüsteemi keskpank” (Eurosystem CB) – Euroopa Keskpank (EKP) või euroala keskpank;

„probleemsündmus” (

event of default

) –

lähiajal toimuv või toimunud mis tahes sündmus, mille esinemine võib ohustada osaleja võimet täita oma kohustusi, mis tulenevad ÜTst või mis tahes muudest eeskirjadest, mida kohaldatakse osaleja ja [keskpanga] või mis tahes muu keskpanga suhetele, sealhulgas:

a) kui osaleja ei vasta enam artiklis 5 sätestatud juurdepääsutingimustele või artikli 6 lõike 1 punkti a alapunktis i sätestatud nõuetele;

b) maksejõuetusmenetluse algatamine osaleja suhtes;

c) avalduse esitamine, mis on seotud mis tahes punktis b osutatud menetlusega;

d) osaleja poolt kirjaliku teate esitamine oma võimetuse kohta tasuda oma võlgu täielikult või osaliselt või täita oma kohustusi, mis on seotud päevasiseste laenudega;

e) osaleja poolt vabatahtlikult üldlepingu või kokkuleppe sõlmimine oma võlausaldajatega;

f) kui osaleja on maksejõuetu või ei suuda tasuda oma võlgu, või kui ta on seda oma keskpanga hinnangul;

▼M6

g) kui osaleja maksemooduli konto või T2Si eriotstarbelise rahakonto või TIPS eriotstarbelise rahakonto positiivne jääk või kogu või oluline osa osaleja varast on külmutatud, arestitud, konfiskeeritud või selle suhtes toimub mis tahes muu menetlus, mille eesmärgiks on kaitsta avalikke huve või osaleja võlausaldajate huve;

▼M3

h) kui osaleja osalemine teises TARGET2 osasüsteemis ja/või kõrvalsüsteemis on peatatud või lõpetatud;

i) kui mis tahes oluline avaldus või muu lepingueelne kinnitus, mille osaleja on andnud või mis loetakse kohaldatava seaduse alusel tema poolt antuks, on ebatäpne või väär;

j) kui osaleja pandib või annab tagatiseks kogu või olulise osa oma varast;

„maksejõuetusmenetlus” (insolvency proceedings) – maksejõuetusmenetlus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/26/EÜ ( 24 ) artikli 2 punkti j tähenduses.

„TARGET2 võrguteenuse osutaja” (TARGET2 network service provider) – EKP nõukogu poolt määratud arvutipõhise võrguühenduse pakkuja TARGET2 maksesõnumite esitamiseks;

„T2S võrguteenuse osutaja” (T2S network service provider) – T2Si ühenduvusteenuse pakkumiseks eurosüsteemiga litsentsilepingu sõlminud ettevõtja;

„makse saaja” (payee) – TARGET2 osaleja, kelle ►M6  T2Si eriotstarbelist rahakontot ◄ krediteeritakse maksejuhise arveldamise tulemusena, välja arvatud ÜT artikli 28 mõistes;

„maksja” (payer) – TARGET2 osaleja, kelle ►M6  T2Si eriotstarbelist rahakontot ◄ debiteeritakse maksejuhise arveldamise tulemusena, välja arvatud ÜT artikli 28 mõistes;

„maksejuhis” (payment order) – ►M6  T2Si eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole likviidsuse ülekandmise korraldus ◄ , ►M6  maksemooduli kontolt T2Si eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldus ◄ või ►M6  T2Si eriotstarbeliselt rahakontolt eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldus ◄ ;

„maksemoodul, PM” (Payments Module, PM) – ühisplatvormi moodul, milles arveldatakse TARGET2 osalejate makseid maksemooduli kontodel;

„maksemooduli konto” (

PM account

) –

TARGET2 osaleja maksemoodulis peetav konto eurosüsteemi keskpanga juures, mis on TARGET2 osalejale vajalik, et:

a) esitada TARGET2 kaudu maksejuhiseid või saada makseid ja

b) arveldada neid makseid vastava eurosüsteemi keskpangaga;

„ühisplatvorm” (Single Shared Platform, SSP) – ühisplatvormi käitavate RKPde poolt pakutav ühine tehnilise platvormi infrastruktuur;

„TARGET2-Securities (T2S)” või „T2Si platvorm” (T2S Platform) – riistvara, tarkvara ja muu tehnilise infrastruktuuri komponendid, mille kaudu eurosüsteem pakub CSDdele ja eurosüsteemi keskpankadele põhilise, neutraalse ja piiriülese, makse vastu tehtavate väärtpaberiülekannete keskpangarahas arveldamise teenust;

„ühisplatvormi käitavad keskpangad” (SSP-providing NCBs) – Deutsche Bundesbank, Banque de France ja Banca d'Italia, kes tegutsevad ühisplatvormi ülesehitamisel ja käitamisel eurosüsteemi huvides;

„4KPd” (4CBs) – Deutsche Bundesbank, Banque de France, Banca d'Italia ja Banco de España, kes tegutsevad T2Si platvormi ülesehitamisel ja käitamisel eurosüsteemi huvides;

„staatiliste andmete kogumise vorm” (static data collection form) – TARGET2-[keskpank/riik] teenuste taotlejate registreerimiseks ja nende teenustega seotud mis tahes muutuste registreerimiseks [keskpanga] poolt välja töötatud vorm;

„peatamine” (suspension) – osaleja õiguste ja kohustuste ajutine peatamine [keskpanga] poolt määratavaks perioodiks;

„T2S GUI” – T2Si platvormi moodul, mis võimaldab ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikel ◄ saada veebipõhist teavet ning esitada maksejuhiseid;

„TARGET2-[keskpank/riik]” – [keskpanga] TARGET2 osasüsteem;

„TARGET2” – keskpankade kõikide TARGET2 osasüsteemide kogum;

„TARGET2 osasüsteem” (TARGET2 component system) – keskpanga mis tahes reaalajaline brutoarveldussüsteem, mis moodustab TARGET2 osa;

„TARGET2 osaleja” (TARGET2 participant) – iga osaleja mis tahes TARGET2 osasüsteemis;

►M6  „osaleja” või „otseosaleja” (participant, direct participant) – üksus, kellel on eurosüsteemi keskpanga juures vähemalt üks maksemooduli konto (maksemooduli konto omanik) ja/või üks T2Si eriotstarbeline rahakonto (T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik) ja/või üks TIPS eriotstarbeline rahakonto (TIPS eriotstarbelise rahakonto omanik); ◄

„TARGET2 talitlushäire” (technical malfunction of TARGET2) – mis tahes raskused, vead või rikked TARGET2-[keskpanga/riigi], ühisplatvormi või T2Si platvormi poolt kasutatavas tehnilises infrastruktuuris ja/või arvutisüsteemides, või mis tahes muud ilmingud, mis välistavad TARGET2-[keskpanga/riigi] maksejuhiste töötlemise ja täitmise ►M6  samal tööpäeval ◄ ;

„vaba likviidsus” (available liquidity) – ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto ◄ positiivne jääk, mida on vähendatud mis tahes töödeldud likviidsuse reserveeringute ja rahaliste vahendite blokeerimiste summa võrra;

„osalev väärtpaberite keskdepositoorium” või „osalev CSD” (participating Central Securities Depository, participating CSD) – CSD, kes on sõlminud T2Si raamlepingu;

„rakenduselt-rakendusele, A2 A” (application-to-application, A2 A) – ühenduvusrežiim, mis võimaldab ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikul ◄ vahetada teavet T2Si platvormi tarkvararakendusega;

„kasutajalt-rakendusele, U2 A” (user-to-application, U2 A) – ühenduvusrežiim, mis võimaldab ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikul ◄ vahetada graafilise kasutajaliidese kaudu teavet T2Si platvormi tarkvararakendusega;

„T2Si unikaalne nimi” (T2S Distinguished Name, T2S DN) – T2Si platvormi võrguaadress, millele viidatakse kõikides süsteemi sõnumites;

„filiaal” (branch) – filiaal määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkti 1 tähenduses;

„arveldamata maksejuhis” (non-settled payment order) – maksejuhis, mida ei ole arveldatud samal tööpäeval, mil see on vastu võetud;

„reaalajaline brutoarveldus” (real-time gross settlement) – maksejuhiste tehingupõhine töötlemine ja arveldamine reaalajas;

▼M7

„teabe- ja kontrollimoodul, ICM” (Information and Control Module, ICM) – ühisplatvormi moodul, mis võimaldab maksemooduli konto omanikel saada reaalajas teavet ja esitada likviidsuse ülekandmise korraldusi, et juhtida likviidsust ja anda eriolukorra juhtudel vajaduse korral varumaksete juhiseid või maksejuhiseid eriolukorra lahenduses;

▼M6

„ICM teade” (ICM broadcast message) – teave, mis edastatakse info- ja kontrollimooduli (ICM) kaudu samaaegselt kõigile või valitud rühmale maksemooduli konto omanikele;

„TARGET välkmaksete arvelduse (TIPS) teenus” (TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) service) – välkmaksejuhiste arveldamine TIPS platvormil keskpangarahas;

„TIPS platvorm” (TIPS Platform) – ühtne tehniline platvorm, mida käitavad TIPS platvormi käitavad RKPd;

„TIPS platvormi käitavad RKPd” (TIPS Platform-providing NCBs) – Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France ja Banca d'Italia, kes tegutsevad eurosüsteemi nimel TIPS platvormi rajavate ja haldavate RKPdena;

„TARGET välkmaksete arvelduse eriotstarbeline rahakonto” (TIPS Dedicated Cash Account, TIPS DCA) – TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku poolt TARGET2-[keskpangas/riigis] avatud ning tema klientidele välkmakseteenuste pakkumiseks kasutatav konto;

„välkmaksejuhis” (instant payment order) – Euroopa Maksenõukogu välkkreeditülekande (SCT Inst) skeemile vastav maksejuhis, mille saab täita 24 tundi päevas igal kalendripäeval ning mille puhul kohaldatakse viivitamatut või peaaegu viivitamatut töötlemist ja maksjale teatamist;

„tagasikutsumise nõue” (recall request) – SCT Inst skeemile vastav TIPS eriotstarbelise rahakonto omaniku sõnum, milles nõutakse arveldatud kiirmaksejuhise tagasipööramist;

„tagasikutsumise nõustumus” (positive recall answer) – SCT Inst skeemile vastav maksejuhis, mille on algatanud tagasikutsumise nõude saaja vastuseks tagasikutsumise nõudele selle esitaja kasuks;

„maksemooduli kontolt TIPS eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldus” (PM to TIPS DCA liquidity transfer order) – kindlaksmääratud summa maksemooduli kontolt TARGET välkmaksete arvelduse eriotstarbelisele rahakontole ülekandmise korraldus;

„TIPS eriotstarbelisele rahakontolt maksemooduli kontole likviidsuse ülekandmise korraldus” (TIPS DCA to PM liquidity transfer order) – kindlaksmääratud summa TIPS eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole ülekandmise korraldus;

▼M7

„investeerimisühing” (investment firm) – investeerimisühing direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 1 rakendava [siseriikliku õigusakti sätte] tähenduses, välja arvatud [direktiivi 2014/65/EL artikli 2 lõiget 1 rakendava siseriikliku õigusakti sättes] määratletud asutused, kui see investeerimisühing:

a) on saanud loa direktiivi 2014/65/EL kohaselt määratud pädevalt ametiasutuselt ja tegutseb selle asutuse järelevalve all; ja

b) on saanud õiguse tegeleda kooskõlas [siseriikliku õigusakti sättega, millega rakendatakse direktiivi 2014/65/EL I lisa A jao punktid 2, 3, 6 ja 7];

„eriolukorra lahendus” (Contingency Solution) – ühisplatvormi lahendus, mis võimaldab töödelda erakorralise tähtsusega ja tähtsaid makseid eriolukorras.

▼M3

Artikkel 2

Reguleerimisala

ÜT reguleerib asjaomase euroala RKP ja ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ vahelisi suhteid ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto ◄ avamisel ja haldamisel.

Artikkel 3

Liited

1.  Järgmised liited on ÜT lahutamatu osa:

I liide

►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto ◄ parameetrid – tehniline kirjeldus”;

II liide

„TARGET2 hüvitussüsteem ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto ◄ avamisel ja haldamisel”;

III liide

„Õigusvõime hinnangu ja õiguskeskkonna hinnangu nõuded”;

IV liide

„Talitluspidevuse ja eriolukorra meetmed”;

V liide

„Töökorralduse ajakava”;

IV liide

„Tasud”.

2.  Mis tahes liite teksti ja ÜT mis tahes muu sätte vastuolu korral kohaldatakse ÜT sätteid.

▼M6

Artikkel 4

TARGET2 üldkirjeldus

1.  TARGET2 võimaldab euromaksete reaalajalisi brutoarveldusi ja keskpangarahas arveldamist maksemooduli kontodel, T2Si eriotstarbelistel rahakontodel seoses väärtpaberitehingutega ja TIPS eriotstarbelistel rahakontodel seoses välkmaksetega.

2.  TARGET2-[keskpangas/riigis] töödeldakse järgmisi maksejuhiseid:

a) maksejuhised, mis tulenevad otseselt eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonidest või on nendega seotud;

b) eurosüsteemiga seotud välisvaluutatehingute euro-osa arveldused;

c) piiriülestes suurmaksete tasaarveldussüsteemides tehtud tehingutest tulenevate euroülekannete arveldused;

d) süsteemselt olulistes euro jaemaksesüsteemides tehtud tehingutest tulenevate euroülekannete arveldused;

e) väärtpaberitehingute sularaha-osa arveldused;

f) T2Si eriotstarbeliselt rahakontolt T2Si eriotstarbelisele rahakontole, T2Si eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole ja maksemooduli kontolt T2Si eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldused;

fa) välkmaksejuhised;

fb) tagasikutsumise nõustumused;

fc) TIPS eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole ja maksemooduli kontolt TIPS eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldused; ning

g) TARGET2 osalejatele suunatud mis tahes muud eurodes tehingud.

3.  TARGET2 võimaldab euromaksete reaalajalisi brutoarveldusi ja keskpangarahas arveldamist maksemooduli kontodel, T2S eriotstarbelistel rahakontodel ja TIPS eriotstarbelistel rahakontodel. TARGET2 asutatakse ja see tegutseb ühisplatvormina, mille kaudu esitatakse ja töödeldakse maksejuhiseid ning mille kaudu toimub maksete lõplik laekumine tehniliselt ühetaoliselt. T2Si eriotstarbeliste rahakontode tehnilise toimimise osas põhineb ja rakendub TARGET2 tehniliselt T2Si platvormil. TIPS eriotstarbeliste rahakontode tehnilise toimimise osas põhineb ja rakendub TARGET2 tehniliselt TIPS platvormil. [Keskpank] osutab teenuseid ÜT kohaselt. Ühisplatvormi käitavate keskpankade ja 4KP tegevus ja tegevusetus loetakse [keskpanga] tegevuseks ja tegevusetuseks, mille eest ta vastutab kooskõlas artikliga 21. Osalemisest ÜT kohaselt ei teki lepingulist suhet T2Si eriotstarbeliste rahakontode omanike ja ühisplatvormi käitavate keskpankade ega 4KP vahel, kui viimased tegutsevad selles pädevuses. Korraldused, teated või teave, mille T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik saab ühisplatvormi käitajalt või T2Si platvormilt või saadab ühisplatvormi käitajale või T2Si platvormile seoses ÜT alusel osutatavate teenustega, loetakse saaduks [keskpangalt] või saadetuks [keskpangale].

4.  TARGET2 õiguslikuks struktuuriks on maksesüsteemide kogum, mis koosneb kõigist TARGET2 osasüsteemidest, mis on määratletud süsteemidena vastavalt riigisisestele õigusaktidele, millega on rakendatud direktiiv 98/26/EÜ. TARGET2-[keskpank/riik] määratakse süsteemiks [lisada direktiivi 98/26/EÜ rakendavad õigussätted] kohaselt.

5.  Osalemine TARGET2s teostub osalemise teel TARGET2 osasüsteemis. Käesolevad tingimused kirjeldavad TARGET2-[keskpanga/riigi] T2Si eriotstarbelise rahakonto omanike ja [keskpanga] vastastikuseid õigusi ja kohustusi. Käesolevates tingimustes sätestatud maksejuhiste töötlemise eeskirjad (IV jaotis ja I liide) hõlmavad kõiki mis tahes T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku esitatud maksejuhiseid või saadud makseid.

▼M3

II JAOTIS

OSALEMINE

Artikkel 5

Juurdepääsutingimused

1.  Järgmistel üksustel on õigus saada taotluse esitamisel ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto ◄ omanikuks TARGET2-[keskpangas/riigis]:

▼M6

a) ELis või EMPs asutatud krediidiasutused, k.a juhul, kui nad tegutsevad ELis või EMPs asutatud filiaali kaudu;

b) krediidiasutused, mis on asutatud väljaspool EMPd, kui nad tegutsevad ELis või EMPs asutatud filiaali kaudu;

▼M3

c) liikmesriikide keskpangad ja EKP;

eeldusel et punktides a ja b viidatud üksuste suhtes ei kohaldata Euroopa Liidu Nõukogu või liikmesriikide poolt vastavalt lepingu artikli 65 lõike 1 punktile b, artiklile 75 või artiklile 215 kehtestatud piiranguid, mille rakendamine [keskpanga/riigi] poolt pärast EKP teavitamist on tema hinnangul kooskõlas TARGET2 sujuva toimimisega.

2.  [Keskpank] võib omal äranägemisel tunnistada ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikeks ◄ järgmisi üksusi:

▼M7

a) liikmesriikide kesk- või piirkondlike valitsuste rahandusasutused;

▼M3

b) liikmesriikide avaliku sektori asutused, kes on volitatud hoidma klientide kontosid;

▼M7

c)

 

i) ELis või EMPs asutatud investeerimisühingud, k.a juhul, kui nad tegutsevad ELis või EMPs asutatud filiaali kaudu; ja

ii) investeerimisühingud, mis on asutatud väljaspool EMPd, kui nad tegutsevad ELis või EMPs asutatud filiaali kaudu;

▼M3

d) kõrvalsüsteeme haldavad ja selles pädevuses tegutsevad üksused; ja

e) krediidiasutused või punktides a kuni d osutatud mis tahes üksused, kui need on asutatud riigis, kellega liit on sõlminud valuutalepingu, mille kohaselt neil üksustel on juurdepääs liidu maksesüsteemidele valuutalepingus sätestatu kohaselt ning tingimusel, et nende asukohariigi õiguskord on võrdväärne vastavate liidu õigusaktidega.

3.  E-raha asutustel [lisada riigisisesed sätted, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/110/EÜ ( 25 ) artikli 2 lõiget 1] tähenduses ei ole õigus osaleda TARGET2-[keskpangas/riiigis].

Artikkel 6

Taotluste esitamise kord

1.   ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto ◄ avamiseks peab [keskpank] vastama artiklit 5 rakendavates [keskpanga] õigusaktides sätestatud juurdepääsutingimustele ning:

a) täitma järgmised tehnilised nõuded:

i) installeerima, haldama ja käitama vajaliku ühisplatvormi ja/või T2Si platvormi tehnilise ühenduse IT-infrastruktuuri, jälgima ja tagama selle turvalisust ning sisestama selle kaudu maksejuhiseid. Seda tehes võivad osalejad kasutada kolmandaid isikuid, jäädes ise täielikult ainuvastutavaks. Eelkõige sõlmivad T2Si platvormile otseühenduse saamiseks taotluse esitanud ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikud ◄ I liites kirjeldatud tehnilistele nõuetele vastava ühenduse ja juurdepääsu saamiseks lepingu võrguteenuse osutajaga; ja

ii) läbima [keskpanga] poolt nõutavad sertifitseerimistestid ja saama loa; ning

b) täitma järgmised õiguslikud nõuded:

i) esitama õigusvõime hinnangu III liites kehtestatud vormis, kui [keskpank] ei ole saanud sellise õigusvõime hinnangu raames antavat teavet ja avaldusi juba muudel asjaoludel, ja

▼M7

ii) väljaspool EMPd asutatud krediidiasutuste või investeerimisühingute korral, kes tegutsevad ELis või EMPs asuva filiaali kaudu, esitama III liites kehtestatud vormis õiguskeskkonna hinnangu, kui [keskpank] ei ole saanud sellise õiguskeskkonna hinnangu raames antavat teavet ja kinnitusi juba muudel asjaoludel.

▼M3

2.   ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto ◄ taotlejad peavad esitama [keskpangale] kirjaliku taotluse, lisades sellele vähemalt järgmised dokumendid/teabe:

a) täidetud vorm, mis on antud [keskpanga] poolt staatiliste andmete kogumiseks;

b) õigusvõime hinnang, kui seda nõuab [keskpank], ning

c) õiguskeskkonna hinnang, kui seda nõuab [keskpank].

▼M6

3.  [Keskpank] võib nõuda mis tahes lisateavet, mida ta peab vajalikuks T2Si eriotstarbelise rahakonto avamise taotluse lahendamiseks.

▼M3

4.  [Keskpank] jätab ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto ◄ avamise taotluse rahuldamata, kui:

a) artiklis 5 sätestatud juurdepääsutingimused ei ole täidetud;

b) üks või mitu lõikes 1 sätestatud osaluskriteeriumit ei ole täidetud ja/või

c) [keskpanga] hinnangul võib ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto ◄ avamine ohustada TARGET2-[keskpanga/riigi] või mis tahes muu TARGET2 osasüsteemi üldist stabiilsust, usaldatavust ja ohutust või [keskpanga] võimet täita [viide asjakohasele riigi õigusaktile]s ning Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirjas sätestatud ülesandeid, või toob kaasa riske seoses usaldatavusnõuetega.

▼M6

5.  [Keskpank] teatab taotlejale oma otsusest T2Si eriotstarbelise rahakonto avamise taotluse kohta ühe kuu jooksul taotluse saamisest. Kui [keskpank] nõuab vastavalt lõikele 3 lisateavet, tuleb otsusest teatada ühe kuu jooksul taotleja poolt lisateabe esitamisest. Taotluse tagasilükkamise otsust tuleb põhjendada.

▼M3

Artikkel 7

▼M6

T2Si Eriotstarbelise rahakonto omanikud

▼M3

TARGET2-[keskpanga/riigi] ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikud ◄ peavad vastama artiklis 6 sätestatud nõuetele. Neil peab olema [keskpangas] vähemalt üks ►M6  T2Si eriotstarbeline rahakonto ◄ .

Artikkel 8

Väärtpaberikonto sidumine eriotstarbelise rahakontoga

1.   ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik ◄ võib esitada [keskpangale] taotluse ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto ◄ sidumiseks ühe või mitme väärtpaberikontoga, mille eriotstarbelise rahakonto omanik on avanud iseenda või ühes või mitmes osalevas CSDs väärtpaberikontosid omavate klientide nimel.

2.   ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik ◄ , kes seob oma ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto ◄ väärtpaberikonto(de)ga kliendi nimel vastavalt lõikele 1, vastutab seotud väärtpaberikontode nimekirja koostamise ja ajakohastamise eest ning asjakohastel juhtudel kliendi tagatise seadmise eest.

3.  Lõikes 1 osutatud taotluse esitamisel loetakse, et ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik ◄ on andnud asjaomaseid väärtpaberikontosid haldavale CSD-le volituse asjaomastel väärtpaberikontodel toimunud väärtpaberitehingute summad ►M6  T2Si eriotstarbeliselt rahakontolt ◄ debiteerida.

4.  Lõiget 3 kohaldatakse sõltumata ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ ja CSD ja/või väärtpaberikonto omanike vahelistest lepingutest.

III JAOTIS

POOLTE KOHUSTUSED

Artikkel 9

[Keskpanga] ja ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanike ◄ kohustused

1.   ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ taotlusel avab ja haldab [keskpank] [üht või mitut] euros vääringustatud ►M6  T2Si eriotstarbelist rahakontot ◄ . Kui ÜTs või kehtivas õiguses ei ole sätestatud teisiti, peab [keskpank] kasutama oma kohustuste täitmiseks kõiki tema käsutuses olevaid mõistlikke võimalusi, võtmata kohustust tagada tulemuse saavutamine.

2.   ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto ◄ teenuste tasud on sätestatud VI liites. Asjaomaste tasude maksmise eest vastutab ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakontoga ◄ seotud peamise maksemooduli konto omanik.

3.   ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikud ◄ tagavad oma ühenduse TARGET2-[keskpanga/riigiga] tööpäevadel vastavalt V liites sätestatud töökorralduse ajakavale.

4.   ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik ◄ avaldab ja kinnitab [keskpangale], et tema ÜTst tulenevate kohustuste täitmine ei riku ühtegi talle kohustuslikku õigusakti, määrust, põhikirja ega lepingut.

5.   ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikud ◄ tagavad ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto ◄ likviidsuse asjakohase juhtimise päevasiseselt. See kohustus hõlmab muu hulgas regulaarset teabe hankimist oma likviidsuspositsiooni kohta. [Keskpank] esitab iga päev asjaomase T2Si platvormi teenuse tellinud ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikule ◄ konto väljavõtte, kui ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik ◄ on ühendatud T2Si platvormiga T2Si võrguteenuse osutaja kaudu.

Artikkel 10

Koostöö ja teabevahetus

1.  ÜT kohaselt oma kohustusi täites ja oma õigusi kasutades peavad [keskpank] ja ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikud ◄ tegema tihedat koostööd TARGET2-[keskpanga/riigi] stabiilsuse, usaldatavuse ja ohutuse tagamiseks. Nad peavad vahetama teavet või dokumente, mis on vajalikud ÜTst tulenevate vastastikuste kohustuste täitmiseks ja õiguste kasutamiseks, ilma et see piiraks nende pangasaladuse hoidmise kohustust.

2.  [Keskpank] loob süsteemi tugikeskuse ja haldab seda, et abistada ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikke ◄ seoses süsteemi tegevuses esinevate probleemidega.

▼M6

3.  Ajakohastatud teave ühisplatvormi ja T2Si platvormi tööseisu kohta avaldatakse vastavalt TARGET2 infosüsteemis (TARGET2 Information System, T2IS) ja TARGET2-Securities infosüsteemis (TARGET2-Securities Information System), EKP veebisaidi asjaomastel veebilehtedel. T2ISi ja TARGET2-Securities infosüsteemi võib kasutada teabe saamiseks mis tahes sündmuse kohta, mis mõjutab asjaomaste platvormide normaalset tööd.

▼M3

4.  [Keskpank] võib edastada teateid ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikele ◄ ICMi teatega või mis tahes muu sidevahendi kaudu. ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikud ◄ võivad koguda teavet ICMi kaudu, kui neil on avatud ka maksemooduli konto, või T2S GUI kaudu.

5.   ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanike ◄ kohustuseks on õigeaegselt ajakohastada olemasolevad staatiliste andmete kogumise vormid ning esitada uued staatiliste andmete kogumise vormid [keskpangale]. ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikud ◄ peavad kontrollima [keskpanga] poolt TARGET2-[keskpangas/riigis] sisestatud neid puudutava teabe õigsust.

6.  [Keskpank] loetakse pädevaks edastama ühisplatvormi käitavatele keskpankadele või 4KPdele mis tahes ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikke ◄ puudutavat teavet, mida ühisplatvormi käitavad keskpangad vajavad oma teenusepakkuja ülesannete täitmiseks, vastavalt TARGET2 võrguteenuse osutaja või T2Si võrguteenuse osutajaga sõlmitud lepingule.

7.   ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikud ◄ peavad teatama [keskpangale] kõikidest oma õigusvõime muutustest ja seadusandlikest muudatustest, mis mõjutavad nende õiguskeskkonna hinnangus käsitletud asjaolusid.

8.   ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikud ◄ peavad teatama [keskpangale]:

a) igast uuest artikli 8 lõike 1 kohase eriotstarbelise rahakontoga seotud väärtpaberikonto omanikust, kelle nad aktsepteerivad;

b) mis tahes muudatustest punktis a osutatud väärtpaberikontode omanike osas.

▼M7

9.  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikud peavad viivitamatult teavitama [keskpanka], kui esineb nendega seotud probleemsündmus või kui nende suhtes kohaldatakse kriisiennetuse või kriisilahenduse meetmeid direktiivi 2014/59/EL tähenduses või muu samaväärse kehtiva õigusakti alusel.

▼M3

Artikkel 11

Peamise maksemooduli konto määramine, peatamine ja lõpetamine

1.   ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik ◄ määrab peamise maksmooduli konto, millega ►M6  T2Si eriotstarbeline rahakonto ◄ on seotud. Peamise maksemooduli konto võib avada TARGET2 osasüsteemis, mis ei ole [keskpank], ning see võib kuuluda juriidilisele isikule, kes ei ole ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik ◄ .

2.  Internetipõhist juurdepääsu kasutavat osalist ei või määrata peamise maksemooduli konto omanikuks.

3.  Kui peamise maksemooduli konto omanik ja ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikud ◄ on erinevad juriidilised isikud ning juhul kui määratud peamise maksemooduli konto omaniku osalus peatatakse või lõpetatakse, peavad [keskpank] ja ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik ◄ tegema kõik mõistliku ja otstarbeka, et vähendada mis tahes kahju. ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik ◄ teeb kõik vajaliku, et viivitamatult määrata uus maksemooduli konto, mille arvelt tasutakse kõik maksmata arved. Peamise maksemooduli konto omaniku osaluse peatamisel või lõpetamisel ja uue peamise maksemooduli konto omaniku määramiseni kantakse kõik ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto ◄ vabad vahendid päeva lõpus [keskpanga] kontole. Nende vahendite suhtes kohaldatakse [TARGET2 maksemooduli konto avamise ja haldamise ühtsete tingimuste artikli 12 lõike 5 rakendamise meetmetes] ning selle hilisemates muudatustes sätestatud tasustamise tingimusi.

4.  [Keskpank] ei vastuta kahju eest, mida ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik ◄ võib kanda seoses peamise rahakonto omaniku osaluse peatamise või lõpetamisega.

IV JAOTIS

►M6  T2SI ERIOTSTARBELISE RAHAKONTO ◄ AVAMINE JA HALDAMINE NING TOIMINGUTE TÖÖTLEMINE

Artikkel 12

►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto ◄ avamine ja haldamine

1.  [Keskpank] avab ja haldab iga ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ jaoks vähemalt ühte ►M6  T2Si eriotstarbelist rahakontot ◄ . ►M6  T2Si eriotstarbeline rahakonto ◄ tuvastatakse ►M6  unikaalse kuni 34-tähemärgilise kontonumbri abil ◄ , millel on järgmine struktuur. 

Nimi

Vorming

Sisu

A osa

Konto liik

Täpselt 1 tähemärk

Rahakonto korral „C” (cash)

Keskpanga riigikood

Täpselt 2 tähemärki

ISO riigikood 3166-1

Vääringu kood

Täpselt 3 tähemärki

EUR

B osa

Konto omanik

Täpselt 11 tähemärki

BIC kood

C osa

Konto alamliigitus

Kuni 17 tähemärki

►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ esitatud vabas vormis (tähtnumbriline) tekst

2.  Eriotstarbelisel rahakontol ei võimaldata deebetjääki.

3.   ►M6  T2Si eriotstarbelisel rahakontol ◄ ei hoita üleöö rahalisi vahendeid. Iga tööpäeva alguses ja lõpus peab ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto ◄ jääk olema null. Loetakse, et ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikud ◄ on andnud [keskpangale] juhise V liites määratletud tööpäeva lõpu kontojäägi ülekandmiseks artikli 11 lõikes 1 osutatud peamisele maksemooduli kontole.

4.   ►M6  T2Si eriotstarbelist rahakontot ◄ saab kasutada vaid T2Si arvelduspäeva alguse ja T2Si arvelduspäeva lõpu vahelisel perioodil T2Si kasutajate süsteemide funktsionaalsusele esitatavates üksikasjalikes tingimustes määratletud tähenduses.

5.   ►M6  T2Si eriotstarbeline rahakonto ◄ on intressivaba.

Artikkel 13

►M6  T2Si eriotstarbelisel rahakontol ◄ lubatud toimingud

Kui ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik ◄ määrab vajaliku(d) väärtpaberikonto(d), võib ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik ◄ teha eriotstarbelisel rahakontol kas iseenda või oma klientide nimel järgmisi toiminguid:

a)  ►M6  T2Si eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole likviidsuse ülekandmise korraldused ◄ ;

b) eriotstarbeliselt rahakontolt eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldused;

c) T2Si platvormist tulenevate maksejuhiste arveldamine; ja

d) eriotstarbeliselt rahakontolt [keskpanga] eriotstarbelisele rahakontole raha ülekandmine, eelkõige IIIa lisa punktide 8 ja 9 kontekstis.

Artikkel 14

Maksejuhiste vastuvõtmine ja tagasilükkamine

1.   ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanike ◄ poolt esitatud maksejuhised loetakse vastuvõetuks [keskpanga] poolt, kui:

a) maksesõnum vastab T2Si võrguteenuse osutaja kehtestatud reeglitele;

b) maksesõnum vastab TARGET2-[keskpanga/riigi] vorminõuetele ja tingimustele ning on läbinud I liites kirjeldatud unikaalsuse kontrolli, ja

c) maksja või makse saaja osaluse peatamise korral on peatatud osalusega osaleja keskpangalt saadud selge nõusolek.

2.  [Keskpank] lükkab viivitamata tagasi iga maksejuhise, mis ei vasta punktis 1 sätestatud tingimustele. [Keskpank] teatab ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikule ◄ igast maksejuhise tagasilükkamisest vastavalt I liitele.

▼M6

3.  T2Si platvormis määratakse maksejuhiste töötlemise aeg nende laekumise järjekorras.

▼M3

Artikkel 15

Likviidsuse reserveerimine ja blokeerimine

1.  Osalejad võivad oma eriotstarbelisel rahakontol likviidsust reserveerida või blokeerida. Siin ei ole tegemist kolmanda isiku arveldusgarantiiga.

2.  Korralduse andmisega likviidsuse reserveerimiseks või blokeerimiseks teatud summas annab osaleja [keskpangale] juhise vähendada vaba likviidsust konkreetse summa võrra.

3.  Reserveerimiskorraldus on juhis, mille alusel tehakse reserveering, kui vaba likviidsus on suurem kui reserveeritav summa või sellega võrdne. Kui vaba likviidsus on väiksem kui reserveeritav summa, siis vaba likviidsus reserveeritakse ning puudujääk kaetakse laekuva likviidsuse arvelt kuni reserveeringu summa on täielikult kaetud.

4.  Blokeerimiskorraldus on juhis, mille alusel tehakse blokeering, kui vaba likviidsus on suurem kui blokeeritav summa, või sellega võrdne. Kui vaba likviidsus on väiksem kui blokeeritav summa, siis blokeeringut ei tehta ning blokeerimiskorraldus esitatakse uuesti, kuni blokeerimiskorralduses märgitud summa täieliku katmiseni vaba likviidsuse arvelt.

5.  Osaleja võib igal ajal reserveerimis- või blokeerimiskorralduse esitamise tööpäeval anda [keskpangale] korralduse reserveeringu või blokeeringu tühistamiseks. Osaline tühistamine ei ole lubatud.

6.  Kõik käesoleva artikli kohaselt esitatud reserveerimis- või blokeerimiskorraldused aeguvad tööpäeva lõpus.

Artikkel 16

Sisestamise hetk ja tagasivõtmatuse hetk

1.  Direktiivi 98/26/EÜ artikli 3 lõike 1 esimese lause ja artikli 5 ning [lisada neid direktiivi 98/26/EÜ artikleid rakendavad riigi õigussätted] tähenduses loetakse eriotstarbeliselt rahakontolt eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldused või eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole likviidsuse ülekandmise korraldused TARGET2-[keskpangas/riigis] sisestatuks ja tagasivõtmatuks samaaegselt asjaomase eriotstarbelise rahakonto omaniku eriotstarbelise rahakonto debiteerimisega. Maksemooduli kontolt eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldusi reguleerivad TARGET2 maksemooduli konto avamise ja haldamise ühtsed tingimused, mida kohaldatakse TARGET2 osasüsteemile, millest need korraldused on esitatud.

▼M6

2.  Direktiivi 98/26/EÜ artikli 3 lõike 1 esimese lause ja artikli 5 ning [lisada neid direktiivi 98/26/EÜ artikleid rakendavad riigi õigussätted] rakendamisel kohaldatakse kõikide T2Si eriotstarbelistel rahakontodel arveldatavate tehingute suhtes järgmisi reegleid.

a) T2Si eriotstarbelisel rahakontol arveldatavate tehingute puhul, kus viiakse vastavusse (matching) kaks erinevat ülekandmise korraldust, loetakse ülekanded TARGET2-[keskpanka/riiki] sisestatuks hetkel, mil T2Si platvorm tunnistab need olevat vastavuses T2Si tehniliste eeskirjadega, ning tagasivõtmatuks hetkel, mil tehingule on T2Si platvormil antud staatus „vastavusse viidud” (matched); või

b) erandina punktist a loetakse tehingute puhul, kus ühel osaleval CSD-l on eraldi vastavuskomponent ja kus ülekandmise korraldus saadetakse vahetult asjaomasele osalevale CSD-le selles eraldi vastavuskomponendis vastavusse viimiseks, need ülekandmise korraldused TARGET2-[keskpanka/riiki] sisestatuks hetkest, mil see osalev CSD tunnistab need olevat vastavuses T2Si tehniliste eeskirjadega, ning tagasivõtmatuks hetkel, mil tehingule on T2Si platvormil antud staatus „vastavusse viidud” (matched). CSDde nimekiri, kelle suhtes punkti b kohaldatakse, avaldatakse EKP veebisaidil.

▼M6 —————

▼M3

V JAOTIS

TURVANÕUDED, ERIOLUKORRAD JA KASUTAJALIIDESED

Artikkel 17

Talitluspidevuse ja eriolukorra meetmed

Ebatavalise välissündmuse või muu sündmuse korral, mis mõjutab tehinguid ►M6  T2Si eriotstarbelistel rahakontodel ◄ , kohaldatakse IV liites kirjeldatud talitluspidevuse ja eriolukorra meetmeid.

Artikkel 18

Turvanõuded

1.   ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto ◄ omanikud rakendavad asjakohast turvakontrolli, et kaitsta oma süsteeme lubamatu juurdepääsu ja kasutamise eest. ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikud on ainuvastutavad oma süsteemide konfidentsiaalsuse piisava kaitse, usaldusväärsuse ja kättesaadavuse eest. ◄

2.   ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikud ◄ peavad teavitama [keskpanka] kõikidest oma tehnilise infrastruktuuri turvalisusega seotud sündmustest ja kohastel juhtudel kolmandatest isikutest teenusepakkujate tehnilise infrastruktuuri turvalisusega seotud sündmustest. ►M6  [Keskpank] võib nõuda sündmuse kohta lisateavet ja ka seda, et T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik rakendaks asjakohaseid meetmeid, vältimaks selliste sündmuste kordumist. ◄

▼M7

3.  [Keskpank] võib kõikide T2S eriotstarbelise rahakonto omanike ja/või [keskpanga] poolt tähtsateks peetavate T2S eriotstarbelise rahakonto omanike suhtes kehtestada täiendavaid turvanõudeid, eelkõige seoses küberturvalisusega ja pettuse ärahoidmisega.

▼M3

Artikkel 19

Kasutajaliidesed

1.   ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik ◄ või tema nimel tegutsev peamise maksemooduli konto omanik peab eriotstarbelisele kontole juurdepääsuks kasutama üht või mõlemat järgmist võimalust:

a) otseühendus T2Si platvormiga kas kasutajalt-rakendusele-režiimis või rakenduselt-rakendusele-režiimis; või

b)  ►M6  ICMi ◄ koos TARGET2 lisandväärtusteenustega T2Si jaoks.

2.  Otseühendus T2Si platvormiga võimaldab ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikel ◄ järgmist:

a) juurdepääs ja kohastel juhtudel kontoteabe muutmise võimalus;

b) likviidsuse juhtimine ja eriotstarbeliselt rahakontolt likviidsuse ülekandmise korralduste andmine.

3.   ►M6  ICM ◄ koos TARGET2 lisandväärtusteenustega T2Si jaoks võimaldab peamise maksemooduli konto omanikul järgmist:

a) juurdepääs kontoteabele;

b) likviidsuse juhtimine ja eriotstarbeliselt rahakontolt ning eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korralduste andmine.

►M6  ICMi ◄ tehnilist kirjeldust on täpsustatud [lisada käesoleva suunise II lisa I liidet rakendavad riigi õigussätted]s.

VI JAOTIS

HÜVITAMINE, VASTUTUS JA TÕENDID

Artikkel 20

Hüvitusskeem

Kui rahalised vahendid jäävad üleöö eriotstarbelisele rahakontole kas ühisplatvormi või T2Si platvormi tehnilise rikke tõttu, pakub [keskpank] asjaomastele osalejatele hüvitist II liites sätestatud erikorra kohaselt.

Artikkel 21

Vastutus

1.  Täites oma ÜTst tulenevaid kohustusi, kehtib [keskpanga] ja ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanike ◄ vastastikustes suhetes üldine mõistliku hoolsuse kohustus.

2.  [Keskpank] vastutab ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanike ◄ ees TARGET2-[keskpank/riik] tööst tekkinud mis tahes kahju eest, kui selle põhjuseks on pettus (muu hulgas tahtlik väärkäitumine) või raske hooletus. Hooletuse korral on [keskpanga] vastutus piiratud ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ otsese kahjuga, st vastava tehingu summaga ja/või selle intressiga, välistades kaudse kahju.

3.  [Keskpank] ei vastuta kahju eest, mis tuleneb tehnilise infrastruktuuri (muu hulgas [keskpanga] arvutisüsteemi, arvutiprogrammide, andmete, rakenduste või võrguühendusega) seotud talitlushäirest või rikkest, kui selline talitlushäire või rike tekib hoolimata [keskpanga] poolt võetud meetmetest, mis on mõistlikult vajalikud nimetatud infrastruktuuri talitlushäirete või rikete ärahoidmiseks ning nende talitlushäirete või rikete tagajärgede kõrvaldamiseks (viimasel juhul muu hulgas IV liites osutatud talitluspidevuse ja eriolukorra meetmete algatamine ja elluviimine).

4.  [Keskpank] ei vastuta:

a) kahju eest ulatuses, mille on põhjustanud ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik ◄ , või

b) kui kahju põhjustajaks on välissündmus, mille esinemine mõistlikkuse põhimõttest lähtuvalt ei olene [keskpangast] (vääramatu jõud).

▼M6

5.  Piiramata [lisada riigisisesed õigusnormid, millega on rakendatud direktiiv (EL) 2015/2366], kohaldatakse lõikeid 1 kuni 4 ulatuses, mis on piisav [keskpanga] vastutuse välistamiseks.

▼M3

6.  [Keskpank] ja ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikud ◄ teevad kõik mõistliku ja otstarbeka, et vähendada käesolevas artiklis osutatud kahju.

7.  Täites ÜTst tulenevaid kohustusi, võib [keskpank] tellida oma nimel teenuseid kolmandatelt isikutelt, eelkõige telekommunikatsiooni- või muu võrgu pakkujatelt või muudelt üksustelt, kui see on vajalik [keskpanga] kohustuste täitmiseks või tavalise turutava tõttu. [Keskpanga] kohustused piirduvad selliste kolmandate isikute nõuetekohase valiku ja tööle rakendamisega ning [keskpanga] vastutus on vastavalt piiratud. Käesoleva lõike tähenduses ei loeta ühisplatvormi käitavaid keskpanku kolmandateks isikuteks.

Artikkel 22

Tõendid

1.  Kui ÜT ei sätesta teisiti, edastatakse kõik maksetega ja maksete töötlemisega seotud ►M6  T2Si eriotstarbelisi rahakontosid ◄ puudutavad sõnumid, näiteks debiteerimise ja krediteerimise kinnitused või kontoväljavõtted, [keskpanga] ja ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanike ◄ vahel T2Si võrguteenuse osutaja kaudu.

2.  [Keskpanga] või T2Si võrguteenuse osutaja poolt säilitatavad elektroonilised või kirjalikud sõnumid loetakse tõenditeks [keskpanga] kaudu töödeldud maksete kohta. T2Si võrguteenuse osutaja originaalsõnumi salvestatud või trükitud versioon loetakse tõendiks olenemata originaalsõnumi vormist.

3.  Kui ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ ühendus T2Si võrguteenuse osutajaga ei tööta, kasutab ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik ◄ [keskpangaga] kokkulepitud sõnumite edastamise alternatiivseid viise. Sellistel juhtudel on [keskpanga] poolt salvestatud või trükitud sõnumi versioonil samasugune tõendi väärtus nagu originaalsõnumil, olenemata selle vormist.

4.  [Keskpank] peab täielikku arvestust ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanike ◄ poolt esitatud maksejuhiste ja laekunud maksete kohta [lisada asjakohases riigisiseses õigusaktis sätestatud periood] alates selliste maksejuhiste esitamise või maksete laekumise hetkest, eeldusel et asjaomast täielikku arvestust peetakse minimaalselt viis aastat iga TARGET2 ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ kohta, kes on pideva jälgimise all vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu ja liikmesriikide poolt kehtestatud piirangutele, erinõuete puhul veelgi kauem.

5.  [Keskpanga] enda raamatupidamine (olenemata sellest, kas seda peetakse paberil, mikrofilmil, mikroslaidil, elektroonilisel või magnetkandjal, mis tahes mehaaniliselt kopeeritaval kujul või muus vormis) loetakse tõendiks ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ kohustuste ning faktide ja sündmuste kohta, millele pooled tuginevad.

VII JAOTIS

ERIOTSTARBELISE RAHAKONTO LÕPETAMINE JA SULGEMINE

Artikkel 23

Eriotstarbelise rahakonto kestus ja korraline lõpetamine

1.  Eriotstarbeline rahakonto TARGET2-[keskpangas/riigis] avatakse tähtajatult, ilma et see piiraks artikli 24 kohaldamist.

2.   ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik ◄ võib lõpetada oma ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto ◄ TARGET2-[keskpangas/riigis] igal ajal, teatades sellest 14 tööpäeva ette, kui ta ei lepi [keskpangaga] kokku lühemas etteteatamisajas.

3.  [Keskpank] võib lõpetada ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto ◄ TARGET2-[keskpangas/riigis] igal ajal, teatades sellest kolm kuud ette, kui ta ei lepi selle ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikuga ◄ kokku teistsuguses etteteatamisajas.

4.  Kui eriotstarbeline rahakonto lõpetatakse, kehtib artiklis 27 sätestatud konfidentsiaalsuskohustus viie aasta jooksul konto lõpetamisest alates.

5.  Eriotstarbelise rahakonto lõpetamise korral eriotstarbeline rahakonto suletakse kooskõlas artikliga 25.

Artikkel 24

Osalemise peatamine ja erakorraline lõpetamine

1.   ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto ◄ osalemine TARGET2-[keskpangas/riigis] lõpetatakse viivitamata ja ilma etteteatamiseta või peatatakse, kui esineb mõni järgmistest probleemsündmustest:

a) maksejõuetusmenetluse alustamine ja/või

b)  ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik ◄ ei vasta enam artiklis 5 sätestatud juurdepääsutingimustele.

▼M6

Käesolevas lõikes ei tähenda T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku suhtes võetavad kriisiennetuse või kriisilahenduse meetmed direktiivi 2014/59/EL tähenduses automaatselt maksejõuetusmenetluse alustamist.

▼M3

2.  [Keskpank] võib lõpetada etteteatamiseta või peatada ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ osalemise TARGET2-[keskpangas/riigis], kui:

a) toimub üks või mitu probleemsündmust (mida ei ole osutatud lõikes 1);

b)  ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik ◄ rikub oluliselt ÜT nõudeid;

c)  ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik ◄ ei täida olulist kohustust [keskpanga] ees;

d)  ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik ◄ on TARGET2 suletud kasutajarühmast (Closed Group of Users, CUG) välja arvatud või on tema liikmelisus muul viisil lõppenud; ja/või

e) toimub muu ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikuga ◄ seotud sündmus, mis [keskpanga] hinnangul võib ohustada TARGET2-[keskpanga/riigi] või mis tahes muu TARGET2 osasüsteemi üldist stabiilsust, usaldatavust ja ohutust või [keskpanga] võimet täita [viide asjakohasele riigi õigusaktile]s ning Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirjas sätestatud ülesandeid, või toob kaasa riske seoses usaldatavusnõuetega.

3.  Kasutades lõikest 2 tulenevat kaalutlusõigust, võtab [keskpank] muu hulgas arvesse probleemsündmuse või punktides a kuni c osutatud sündmuste tõsidust.

4.  

►M4  a) Kui [keskpank] peatab või lõpetab ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ osalemise TARGET2-[keskpangas/riigis] lõigete 1 või 2 alusel, teatab [keskpank] osalemise peatamisest või lõpetamisest ICMi või TARGET2 levisõnumiga viivitamata sellele ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikule ◄ , teistele keskpankadele ja teistele ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikele ◄ ja maksemooduli konto omanikele kõikides TARGET2 osasüsteemides. Selle sõnumi saatjaks loetakse ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto ◄ ja maksemooduli konto omaniku asukoha keskpank, kes sõnumi saab. ◄

▼M4 —————

▼M3

c) ICMi teate (maksemooduli konto omanike puhul) või T2Si teate ( ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanike ◄ puhul) kättesaamisel osalejate poolt loetakse, et neid osalejaid on ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ osalemise lõpetamisest/peatamisest TARGET2-[keskpangas/riigis] või teises TARGET2 osasüsteemis teavitatud. Osalejad vastutavad kahju eest, mis tuleneb osalejatele, kelle osalemine on peatatud või lõpetatud, määratud maksejuhise edastamisest, kui selline maksejuhis on sisestatud TARGET2-[keskpangas/riigis] pärast ICMi teate või T2Si teate (sõltuvalt sellest, millist artiklis 19 sätestatud tehnilist võimalust ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik ◄ kasutab) saamist.

5.  Kui eriotstarbelise rahakonto omaniku osalemine on lõpetatud, ei võta TARGET2-[keskpank/riik] sellelt ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikult ◄ vastu uusi maksejuhiseid.

▼M5

6.  Kui ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ osalus TARGET2-[keskpangas/riigis] on peatatud lõike 1 punktist a erineval alusel, esitatakse kõik tema laekuvad maksed ja väljuvad maksejuhised arveldamiseks alles pärast seda, kui peatatud osalusega ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ keskpank on neid selgesõnaliselt aktseptinud.

▼M5

7.  Kui ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ TARGET2-[keskpangas/riigis] on peatatud lõike 1 punkti a alusel, töödeldakse selle ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ makseid ainult tema esindaja (k.a pädeva asutuse või kohtu poolt määratud esindaja, näiteks ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ pankrotihaldur) korraldusel või pädeva asutuse täitmisele pööratava otsuse alusel või kohtu poolt maksete töötlemiseks antud korralduse alusel. Kõiki sisenevaid makseid töödeldakse kooskõlas lõikega 6.

▼M3

Artikkel 25

Eriotstarbelise rahakonto sulgemine

1.   ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikud ◄ võivad [keskpangalt] taotleda oma ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto ◄ sulgemist igal ajal, teatades sellest [keskpangale] 14 tööpäeva ette.

2.  Osalemise lõpetamisel vastavalt artiklitele 23 või 24 sulgeb [keskpank] asjaomase ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto ◄ pärast seda, kui ta on arveldanud või tagasi lükanud kõik arveldamata maksejuhised ja kasutanud oma pandi- või tagatise- ja tasaarveldusõigust artikli 26 alusel.

VIII JAOTIS

LÕPPSÄTTED

Artikkel 26

[Keskpanga] pandi- või tagatise- ja tasaarveldusõigus

1.  [Lisada, kui on asjakohane: [keskpangal] on ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto ◄ olemasolevate ja tulevaste positiivsete jääkide suhtes pandi- või tagatisõigus, mis tagab poolte õigussuhtest tulenevaid olemasolevaid ja tulevasi nõudeid.]

1a. [Lisada, kui on asjakohane: ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto ◄ positiivsest jäägist tulenevad ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ olemasolevad ja tulevased nõuded saab tagatisõigusena üle kanda [keskpangale] [keskpanga] mis tahes olemasoleva või tulevase, osaleja vastu oleva nõude katmiseks, mis tuleneb [ÜT rakendussätetest]. Tagatis tekib ainuüksi asjaolu põhjal, et ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ eriotstarbelisel rahakontol on positiivne jääk.]

1b. [Lisada, kui on asjakohane: [Keskpangal] on ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto ◄ olemasolevate ja tulevaste positiivsete jääkide suhtes kommertspandiõigus, mis tagab poolte õigussuhtest tulenevaid olemasolevaid ja tulevasi nõudeid.]

2.  [Lisada, kui on asjakohane: [Keskpangal] on lõikes 1 osutatud õigus isegi juhul, kui tema nõuded on tingimuslikud või nende tähtaeg ei ole saabunud.]

3.  [Lisada, kui on asjakohane: Osaleja kinnitab ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ pädevuses, et on teadlik pandi või tagatise tekkimisest [keskpanga] kasuks, kelle juures see ►M6  T2Si eriotstarbeline rahakonto ◄ on avatud. Käesolev kinnitus tähendab pandi või tagatise andmist [keskpangale] [lisada asjakohane riigi seaduse nimi] seaduse tähenduses.] Panditud või tagatiseks antud ►M6  T2Si eriotstarbelisele rahakontole ◄ makstud summad loetakse maksmise fakti alusel tagasivõtmatult ja tingimusteta pandituks või tagatiseks antuks tagatud kohustuste täieliku täitmise tagamiseks.]

4.  Juhul kui esineb

a) artikli 24 lõikes 1 osutatud probleemsündmus või

b) artikli 24 lõikes 2 osutatud muu sündmus on tinginud ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ osalemise lõpetamise või peatamise, olenemata ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ suhtes maksejõuetusmenetluse alustamisest ja ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ õiguste mis tahes väidetavast loovutamisest, kohtulikust või muust arestimisest või muust käsutamisest,

loetakse ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ kõikide kohustuste tähtaeg ilma ette teatamata ja ilma ühegi ametiasutuse eelneva kinnituseta viivitamata saabunuks. Lisaks tasaarveldatakse ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ ja [keskpanga] vastastikused kohustused automaatselt ja suurema võlgnevusega pool tasub teisele poolele summade vahe.

5.  [Keskpank] teatab ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikule ◄ viivitamata lõike 4 alusel toimunud tasaarveldusest.

6.  [Keskpank] võib ilma ette teatamata debiteerida ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ ►M6  T2Si eriotstarbelist rahakontot ◄ summa võrra, mille ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik ◄ võlgneb [keskpangale] seoses õigusliku suhtega eriotstarbelise rahakonto omaniku ja [keskpanga] vahel.

Artikkel 27

Konfidentsiaalsus

1.  [Keskpank] hoiab saladuses kogu tundliku või salajase teabe muu hulgas maksete, tehniliste asjaolude või organisatsiooni kohta, mis kuulub ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikule ◄ või ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ klientidele, välja arvatud juhul, kui ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik ◄ või tema klient on andnud kirjaliku nõusoleku teabe avaldamiseks [lisada järgmine fraas, kui see on riigi õigusaktidega kooskõlas: või teabe avaldamine on lubatud või nõutav [lisada asjakohane riigi seaduse nimi] seaduse kohaselt].

▼M6

1a.  Erandina lõikest 1 nõustub T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik, et konfidentsiaalseks ei loeta teavet artikli 24 alusel võetavate meetmete kohta.

▼M5

2.  Erandina lõikest 1 nõustub ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik ◄ , et [keskpank] võib avalikustada TARGET2-[keskpangale/riigile] töö käigus saadud teavet ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ , ühest rühmast pärit ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanike ◄ või ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ klientide maksete, tehniliste asjaolude või organisatsiooni kohta: a) teistele keskpankadele või kolmandatele isikutele, kes osalevad TARGET2-[keskpanga/riigi] töös, ulatuses, mis on vajalik TARGET2 tõhusaks toimimiseks või ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ või rühma riskipositsiooni hindamiseks; b) teistele keskpankadele turuoperatsioonide, rahapoliitika funktsioonide, finantsstabiilsuse või finantslõimumise jaoks vajalikeks analüüsideks; või ►M7  c) liikmesriikide ja liidu järelevalveasutustele, kriisilahendus- ja järelevaatamisasutustele, k.a keskpankadele, ulatuses, mis on vajalik nende avaliku sektori ülesannete täitmiseks ega ole vastuolus kohaldatava õigusega. ◄ [keskpank] ei vastuta teabe avalikustamise finants- või äriliste tagajärgede eest.

3.  Erandina lõikest 1 võib [keskpank] kasutada, avalikustada või avaldada teavet ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ või tema klientide maksete kohta statistilistel, ajaloolistel, teaduslikel või muudel eesmärkidel, kui see ei võimalda otseselt ega kaudselt tuvastada ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikku ◄ ega tema kliente ning kui see toimub [keskpank] avalike ülesannete täitmise käigus või teiste avalike üksuste, kellele teave on üle antud, avaliku sektori ülesannete täitmise käigus.

▼M3

4.  TARGET2-[keskpank/riik] tööga seotud teavet, millele ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikel ◄ on olnud juurdepääs, võib kasutada ainult ÜTs sätestatud tingimustel. Eriotstarbelise rahakonto omanikud peavad hoidma selle teabe saladuses, kui [keskpank] ei ole andnud selget kirjalikku nõusolekut teabe avalikustamiseks. Eriotstarbelise rahakonto omanikud tagavad, et kolmandad isikud, kellelt nad tellivad, hangivad või kellele nad delegeerivad ülesandeid, mis mõjutavad või võivad mõjutada nende kohustuste täitmist vastavalt ÜT-le, täidavad käesolevas artiklis sätestatud konfidentsiaalsusnõudeid.

5.  Maksejuhiste arveldamiseks on [keskpank] volitatud töötlema ja edastama vajalikke andmeid T2Si võrguteenuse osutajale.

Artikkel 28

Andmekaitse, rahapesu tõkestamine, haldusmeetmed või piirangud ja seonduvad küsimused

1.  Eeldatakse, et ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikud ◄ teavad ja järgivad kõiki oma kohustusi, mis tulenevad andmekaitset, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist, massihävitusrelvade leviku tõkestamise seisukohast tundlikku tuumaenergiaalast tegevust või tuumarelva kandevahendite väljatöötamist reguleerivatest õigusaktidest, eelkõige rakendades asjakohaseid meetmeid seoses nende ►M6  T2Si eriotstarbelistel rahakontodel ◄ debiteeritavate ja krediteeritavate summadega. Enne T2Si võrguteenuse osutajaga lepingu sõlmimist peavad ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikud ◄ tutvuma T2Si võrguteenuse osutaja andmekogumispõhimõtetega.

2.  Eeldatakse, et ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikud ◄ on volitanud [keskpanka] saama nende kohta mis tahes teavet kõikidelt sise- ja välismaistelt rahandus- ja järelevalveasutustelt ja majandusorganisatsioonidelt, kui selline teave on vajalik ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ osalemiseks TARGET2-[keskpangas/riigis].

3.  Kui ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik ◄ on maksjale või makse saajale makseteenuse osutaja, peab järgima kõiki nende suhtes kehtivaid lepingu artiklite 75 või 215 kohaselt kehtestatud haldusmeetmetest ja piirangutest tulenevaid nõudeid, kaasa arvatud pädeva ametiasutuse teavitamine ja/või tehingu töötlemiseks loa taotlemine. Lisaks:

a) kui ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik ◄ on maksja ja makseteenuse osutajaks on [keskpank]:

i) peab ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik ◄ nõutava teate edastama või luba taotlema teate edastamiseks või loa taotlemiseks kohustatud keskpanga nimel ning esitama [keskpangale] tõendid teate edastamise või loa saamise kohta;

▼M6

ii) T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik ei sisesta T2Si eriotstarbeliselt rahakontolt maksemooduli kontole ega T2Si eriotstarbeliselt rahakontolt T2Si eriotstarbelisele rahakontole likviidsuse ülekandmise korraldust, välja arvatud sama T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku eri kontode vahel, TARGET2e enne, kui on saanud [keskpangalt] kinnituse selle kohta, et makse saaja makseteenuse osutaja on nõutava teate edastanud või loa saanud, või on seda tehtud tema nimel;

▼M3

b) kui ►M6  T2Si eriotstarbeline rahakonto omanik ◄ on makse saaja ja makseteenuse osutajaks on [keskpank], peab ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik ◄ nõutava teate edastama või luba taotlema teate edastamiseks või loa taotlemiseks kohustatud keskpanga nimel ning esitama [keskpangale] tõendid teate edastamise või loa saamise kohta.

Käesolevas lõikes on mõistetel „makseteenuse osutaja”, „maksja” ja „makse saaja” kohaldatavates haldusmeetmetes või piirangutes antud tähendus.

Artikkel 29

Teated

1.  Kui ÜTs ei ole sätestatud teisiti, edastatakse kõik ÜT kohaselt nõutavad või lubatavad teated tähitud kirjaga, faksiga või kirjalikult või autenditud sõnumiga T2Si võrguteenuse osutaja kaudu. Teated [keskpangale] edastatakse [keskpanga] [maksesüsteemide osakonna või asjaomase keskpanga üksuse] juhatajale [lisada keskpanga aadress] aadressil või [lisada keskpanga BIC-aadress] aadressil. Teated ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikule ◄ saadetakse ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ aadressil või faksinumbril või BIC-aadressil, nagu ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik ◄ on [keskpangale] avaldanud.

2.  Teate saatmise tõendamiseks tuleb tõendada, et teade toimetati asjakohasele aadressile või et teadet sisaldav ümbrik oli korrektselt adresseeritud ja postitatud.

3.  Kõik teated esitatakse [lisada vastav keel ja/või „inglise keeles”].

4.   ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanike ◄ suhtes on siduvad kõik [keskpanga] vormid ja dokumendid, mille ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikud ◄ on täitnud ja/või allkirjastanud ja mis on edastatud vastavalt lõigetele 1 ja 2 ning mille saamist ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikelt ◄ , nende töötajatelt või esindajatelt võib [keskpank] mõistlikult eeldada, muu hulgas artikli 6 lõike 2 punktis a osutatud staatiliste andmete kogumise vormid ja artikli 10 lõike 5 alusel antud teave.

Artikkel 30

Lepinguline suhe T2Si võrguteenuse osutajaga

1.  Iga ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik ◄ võib sõlmida T2Si võrguteenuse osutajaga eraldi lepingu talle osutatavate teenuste kohta seoses ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ poolt ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto ◄ kasutamisega. ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ ja T2Si võrguteenuse osutaja õigussuhtele kohaldatakse ainult nendevahelise eraldi lepingu tingimusi.

2.  T2Si võrguteenuse osutaja pakutavad teenused ei kuulu [keskpanga] poolt seoses TARGET2ga osutatavate teenuste hulka.

3.  [Keskpank] ei vastuta T2Si võrguteenuse osutaja (sealhulgas tema juhtide, personali ja allhankijate) tegevuse, vigade või tegevusetuse eest ega samuti osalejate poolt T2Si võrguteenuse osutaja võrgule juurdepääsu saamiseks ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanike ◄ poolt valitud kolmandate isikute tegevuse, vigade või tegevusetuse eest.

Artikkel 31

Muudatuste tegemise kord

[Keskpank] võib mis tahes ajal ÜTd, sealhulgas liiteid, ühepoolselt muuta. ÜT, k.a selle liidete muudatustest teatatakse [lisada kohane teatamisviis]. Kui ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik ◄ ei ole 14 päeva jooksul muudatustest teatamisest esitanud selgeid vastuväiteid, loetakse, et ta on muudatustega nõustunud. Kui ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik ◄ esitab muudatusele vastuväite, on [keskpangal] õigus viivitamata lõpetada ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ osalemine TARGET2-[keskpangas/riigis] ja sulgeda iga tema eriotstarbeline rahakonto.

Artikkel 32

Kolmandate isikute õigused

1.   ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikud ◄ ei või ÜTst tulenevaid või nendega seotud õigusi, huve, kohustusi, vastutust ega nõudeid üle anda, pantida või tagatiseks anda ega loovutada kolmandatele isikutele ilma [keskpanga] kirjaliku nõusolekuta.

2.  ÜT ei ole aluseks ühegi teise üksuse õigustele või kohustustele peale [keskpanga] ja TARGET2-[keskpangas/riigis] ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikele ◄ .

Artikkel 33

Kohaldatav õigus, kohtualluvus ja täitmise koht

1.  [Keskpanga] ja TARGET2-[keskpanga/riigi] ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanike ◄ kahepoolsetele suhetele kohaldatakse [lisada asjakohane riigi seaduse nimi] seadust.

2.  Ilma et see piiraks Euroopa Liidu Kohtu pädevust, kuulub lõikes 1 osutatud suhtega seotud mis tahes vaidlus [keskpanga asukoha] pädeva kohtu ainupädevusse.

3.  [Keskpanga] ja ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanike ◄ õigussuhtega seotud täitmise kohaks loetakse [lisada keskpanga asukoht].

Artikkel 34

Sätete kehtivus

Kui mõni ÜT säte on või muutub kehtetuks, ei piira see teiste ÜT sätete kehtivust.

Artikkel 35

Jõustumine ja siduvus

1.  ÜT jõustub [lisada kuupäev].

2.  [Lisada, kui see on kohane asjakohases õiguskorras: Taotluse esitamisega ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto ◄ avamiseks TARGET2-[keskpangas/riigis] nõustuvad taotluse esitanud üksused automaatselt ÜT kohaldamisega nendevahelistes suhetes ja suhetes [keskpangaga].]
I liide

▼M6

T2SI ERIOTSTARBELISE RAHAKONTO PARAMEETRID – TEHNILINE KIRJELDUS

▼M3

Lisaks ÜT-le kohaldatakse T2Si platvormi teabevahetusele järgmisi reegleid:

1.    Infrastruktuuri, võrgu ja formaatide tehnilised nõuded TARGET2-[keskpangas/riigis] osalemiseks

1) T2S kasutab sõnumite vahetamiseks T2Si võrguteenuse osutaja teenuseid. Igal otseühendust kasutaval ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikul ◄ peab olema ühendus vähemalt ühe T2Si võrguteenuse osutaja turvalise andmeside kaitse võrguga.

2) Iga ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik ◄ peab läbima testide seeria, et tõestada oma tehnilist ja töökorralduslikku valmisolekut, enne kui ta võib osaleda TARGET2-[keskpangas/riigis].

3) Eriotstarbelisel rahakontol likviidsuse ülekandmise korralduste andmiseks kasutatakse T2Si võrguteenuse osutajate teenuseid. Likviidsuse ülekandmise korraldused suunatakse vahetult T2Si unikaalsele nimele ning peavad sisaldama järgmist teavet:

a) likviidsuse ülekandmise korralduste puhul kahe ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto ◄ vahel nii korralduse algatajaks kui korralduse saajaks oleva ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ unikaalset 34-tähemärgilist kontonumbrit või

b) likviidsuse ülekandmise korralduste puhul ►M6  T2Si eriotstarbeliselt rahakontolt ◄ maksemooduli kontole korralduse algatajaks oleva ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ unikaalset 34-tähemärgilist kontonumbrit ja korralduse saaja maksemooduli konto numbrit.

4) Teabe vahetamiseks T2Si platvormiga võib kasutada kas rakenduselt-rakendusele-režiimi või kasutajalt-rakendusele-režiimi. ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ ja T2Si platvormi sõnumite vahetuse turvalisus tugineb T2Si võrguteenuse osutaja sertifitseerimisteenuse infrastruktuurile (Public Key Infrastructure, PKI). Teave PKI teenuse kohta on T2Si võrguteenuse osutaja dokumentatsioonis.

5)  ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikud ◄ peavad järgima ISO20022 sõnumi struktuuri ja väljade nõudeid. Kõik sõnumid peavad sisaldama programmipäist (Business Application Header, BAH). Sõnumi struktuur, väljade nõuded ja äriprogrammipäised on määratletud ISO dokumentatsioonis, arvestades T2Si piiranguid, vastavalt kasutajate süsteemide funktsionaalsusele esitatavate üksikasjalike tingimuste (User Detailed Functional Specifications, UDFS) jaotisele 3.3.3 (Rahahaldus (camt)).

6) Välja sisu kinnitatakse T2Si platvormi tasandil vastavalt T2Si kasutajate süsteemide funktsionaalsusele esitatavatele üksikasjalikele tingimustele.

2.    Sõnumiliigid

Töödeldakse järgmisi süsteemi sõnumiliike, vastavalt tellimusele:Sõnumiliik

Kirjeldus

(camt.003)

GetAccount

(camt.004)

ReturnAccount

(camt.005)

GetTransaction

(camt.006)

ReturnTransaction

(camt.009)

GetLimit

(camt.010)

ReturnLimit

(camt.011)

ModifyLimit

(camt.012)

DeleteLimit

(camt.018)

GetBusinessDayInformation

(camt.019)

ReturnBusinessDayInformation

(camt.024)

ModifyStandingOrder

(camt.025)

Receipt

(camt.050)

LiquidityCreditTransfer

(camt.051)

LiquidityDebitTransfer

(camt.052)

BankToCustomerAccountReport

(camt.053)

BankToCustomerStatement

(camt.054)

BankToCustomerDebitCreditNotification

(camt.064)

LimitUtilisationJournalQuery

(camt.065)

LimitUtilisationJournalReport

(camt.066)

IntraBalanceMovementInstruction

(camt.067)

IntraBalanceMovementStatusAdvice

(camt.068)

IntraBalanceMovementConfirmation

(camt.069)

GetStandingOrder

(camt.070)

ReturnStandingOrder

(camt.071)

DeleteStandingOrder

(camt.072)

IntraBalanceMovementModificationRequest

(camt.073)

IntraBalanceMovementModificationRequestStatusAdvice

(camt.074)

IntraBalanceMovementCancellationRequest

(camt.075)

IntraBalanceMovementCancellationRequestStatusAdvice

(camt.078)

IntraBalanceMovementQuery

(camt.079)

IntraBalanceMovementQueryResponse

(camt.080)

IntraBalanceModificationQuery

(camt.081)

IntraBalanceModificationReport

(camt.082)

IntraBalanceCancellationQuery

(camt.083)

IntraBalanceCancellationReport

(camt.084)

IntraBalanceMovementPostingReport

(camt.085)

IntraBalanceMovementPendingReport

3.    Unikaalsuse kontroll

1) Kõik likviidsuse ülekandmise korraldused peavad läbima unikaalsuse kontrolli, mille eesmärgiks on lükata tagasi likviidsuse ülekandmise korraldused, mis on ekslikult sisestatud rohkem kui üks kord.

2) Kontrollida tuleb järgmisi parameetreid:

 korralduse viide (täielikul kujul);

 deebet- ja krediitkonto (eriotstarbeline rahakonto või maksemooduli konto); ja

 korralduse summa.

3) Kui uue likviidsuse ülekandmise korralduse kõik alapunktis 2 kirjeldatud väljad on samad mis juba aktseptitud, kuid veel arveldamata või viimase kolme tööpäeva jooksul arveldatud likviidsuse ülekandmise korralduses, lükatakse uus likviidsuse ülekandmise korraldus tagasi.

4.    Veakoodid

Kui likviidsuse ülekandmise korraldus lükatakse tagasi mittevastavuse tõttu lõike 3 punktis 2 kirjeldatud väljadele, saab ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik ◄ tagasilükkamise teate [camt.025] kooskõlas T2Si kasutajate süsteemide funktsionaalsusele esitatavate üksikasjalike tingimuste jaotisega 4.1.

5.    Arvelduste käivitus

1) Koheselt täidetavate likviidsuse ülekandmise korraldused ei vaja eraldi XML-tähist.

2) Kindlaksmääratud ajal täidetavate likviidsuse ülekandmise korralduste ja likviidsuse ülekandmise püsikorralduste arveldamine võib käivituda arvelduspäeval kindlaksmääratud ajal või kindlaksmääratud sündmuse saabumisel:

 arveldamiseks kindlaksmääratud ajal kasutatakse XML-tähist „Time(/ExctnTp/Tm/)”;

 arveldamiseks kindlaksmääratud sündmuse saabumisel kasutatakse XML-tähist „(EventType/ExctnTp/Evt/)”.

3) Likviidsuse ülekandmise otsekorralduste kehtivusperiood määratletakse järgmiste XML-tähiste abil: „FromDate/VldtyPrd/FrDt/” ja „ToDate/VldtyPrd/ToDt/”.

6.    Likviidsuse ülekandmise korralduste arveldamine

Likviidsuse ülekandmise korraldused on ühekordsed, neid ei panda järjekorda ega tasaarveldata.

Likviidsuse ülekandmise korralduste erinevad staatused on kirjeldatud T2Si kasutajate süsteemide funktsionaalsusele esitatavate üksikasjalike tingimuste jaotuses 1.6.4.

7.    Kasutajalt-rakendusele-režiimi ja rakenduselt-rakendusele-režiimi kasutamine

1) Kasutajalt-rakendusele-režiimi ja rakenduselt-rakendusele-režiimi kasutamine võib kasutada teabe saamiseks ja likviidsuse juhtimiseks. Teabe saamiseks ja kontrollmeetmete kasutamiseks tuleb tehnilise lahendusena kasutada T2Si võrguteenuse osutaja võrke. ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto ◄ kasutajatel on võimalik kasutada järgmisi režiime.

a) Rakenduselt-rakendusele-režiim (A2 A)

A2 A-režiimis vahetatakse teavet ja sõnumeid T2Si platvormi ja ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ rakendusprogrammi vahel. ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik ◄ peab seetõttu tagama, et tal on XML-vormingus sõnumite (nõuded ja vastused) vahetamiseks kasutusel asjakohane rakendusprogramm.

b) Kasutajalt-rakendusele-režiim (U2 A)

U2 A võimaldab ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ ja T2S GUI otsesuhtlust. Teave kuvatakse personaalarvutis töötavas veebilehitsejas. U2 A juurdepääsuks peab arvutisüsteem võimaldama küpsiseid ja JavaScripti. Täpsemad detailid on toodud T2Si kasutusjuhendis.

2) U2 A-režiimis peab olema võimalik näha staatilisi andmeid. Teabeaknad on ainult inglise keeles.

3) Teavet antakse „nõudmiseni” („pull”) režiimis, mis tähendab, et iga ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik ◄ peab ise teavet nõudma.

4) U2 A ja A2 A-režiimi juurdepääsuõigused antakse T2S GUI kaudu.

5)  Non Repudiation of Origin (NRO) allkiri võimaldab sõnumi saajal tõendada, et sõnum on sellisena saadetud ning et seda ei ole muudetud.

6)  ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ tehniliste probleemide korral, kui ta ei saa ühtegi likviidsuse ülekandmise korraldust, võib ta võtta ühendust oma keskpangaga, mis tegutseb võimaluse korral ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ nimel.

8.    Asjakohased dokumendid

Lähemad üksikasjad ja näited eeltoodud reeglite kohta on T2Si kasutajate süsteemide funktsionaalsusele esitatavates üksikasjalikes tingimustes ja T2Si kasutusjuhendis, mida vajadusel ajakohastatakse ja avaldatakse EKP veebilehel inglise keeles.
II liide

TARGET2 HÜVITUSSÜSTEEM ERIOTSTARBELISE RAHAKONTO AVAMISEL JA HALDAMISEL

1.    Üldpõhimõtted

a) TARGET2 talitlushäire korral võivad ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikud ◄ esitada hüvitisenõudeid käesolevas liites sätestatud TARGET2 hüvitussüsteemi kohaselt.

b) Kui EKP nõukogu ei ole teisiti otsustanud, ei kohaldata TARGET2 hüvitussüsteemi, kui TARGET2 talitlushäire tuleneb välistest asjaoludest, mille esinemine mõistlikkuse põhimõttest lähtuvalt ei olene asjaomasest keskpangast, või tuleneb kolmandate isikute tegevusest või tegevusetusest.

c) TARGET2 hüvitussüsteem on ainus hüvitamismenetlus, mida pakutakse TARGET2 talitlushäire korral. ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikud ◄ võivad siiski kasutada ka muid seaduslikke võimalusi kahju hüvitamise nõuete esitamiseks. Kui ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik ◄ nõustub TARGET2 hüvitussüsteemi kohaselt esitatud hüvitisepakkumusega, loetakse see ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ suhtes tagasivõtmatuks kokkuleppeks, millega ta ühtlasi loobub kõikidest (sealhulgas kaudse kahju hüvitamise) nõuetest, mis tal võivad olla mis tahes keskpanga vastu, seoses maksejuhistega, millega seoses ta võttis vastu hüvitise, ning kinnitab, et tema poolt vastava hüvitise summa saamine lahendab need nõuded täielikult ja lõplikult. ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik ◄ vabastab asjaomase keskpanga TARGET2 hüvitussüsteemi alusel saadud summa ulatuses mis tahes hilisematest nõuetest, mida võivad esitada teised osalejad või kolmandad isikud seoses asjaomase maksejuhise või maksega.

d) Hüvitisepakkumuse tegemine ei tähenda, et [keskpank] või mõni muu keskpank võtab endale vastutuse talitlushäire eest.

2.    Hüvitisepakkumuse tingimused

a) Maksja võib esitada halduskulu ja intressi hüvitamise nõude, kui TARGET2 talitlushäire tõttu ei arveldatud likviidsuse ülekandmise korraldust selle vastuvõtmise tööpäeval.

b) Makse saaja võib esitada halduskulu hüvitamise nõude, kui ta ei saanud TARGET2 talitlushäire tõttu makset, mille ta pidi saama konkreetsel tööpäeval. Makse saaja võib järgmistel juhtudel esitada ka intressi hüvitamise nõude:

i) laenamise püsivõimalusega osalejad: kui makse saaja pidi TARGET2 talitlushäire tõttu kasutama laenamise püsivõimalust, ja/või

ii) kõik osalejad: refinantseerimiseks oli tehniliselt võimatu kasutada rahaturgu või selline refinantseerimine oli võimatu muudel objektiivsetel mõistlikel põhjustel.

3.    Hüvitise arvutamine

a) Hüvitisepakkumus maksjale:

i) halduskuluhüvitis esimese töötlemata jäänud maksejuhise eest on 50 eurot, järgmise nelja maksejuhise eest 25 eurot ning kõikide järgmiste maksejuhiste eest 12,50 eurot. Iga makse saaja osas arvutatakse halduskuluhüvitis eraldi;

▼M4

ii) intressihüvitise määramiseks kasutatakse päevapõhist intressimäära. Selliseks baasmääraks on järgmistest madalam: EONIA intressimäär (euro overnight index average) või laenamise püsivõimaluse intressimäär. Baasmäära kohaldatakse TARGET2 talitlushäire tõttu töötlemata jäänud maksejuhise summale sellise perioodi iga päeva suhtes, mis algab maksejuhise sisestamise päevast või punkti 2 alapunkti b alajaotuses ii osutatud maksejuhiste puhul kavandatud sisestamise kuupäevast ning lõpeb kuupäeval, mil maksejuhis oli või oleks pidanud olema lõplikult arveldatud. Hüvitise arvutamisel arvatakse hüvitisesummast maha kogu intress või tasu, mis saadakse arveldamata maksejuhiste vahendite hoiustamisest eurosüsteemis, ja

▼M3

iii) intressihüvitist ei maksta, kui arveldamata maksejuhiste vahendid paigutati turule või neid kasutati kohustusliku reservi nõude täitmiseks, vastavas paigutamise või kasutamise ulatuses.

b) Hüvitisepakkumus makse saajale:

i) halduskuluhüvitis esimese töötlemata jäänud maksejuhise eest on 50 eurot, järgmise nelja maksejuhise eest 25 eurot ning kõikide järgmiste maksejuhiste eest 12,50 eurot. Iga maksja osas arvutatakse halduskuluhüvitis eraldi;

ii) intressihüvitise määramiseks kasutatakse alapunkti a alajaotises ii sätestatud meetodit, välja arvatud asjaolu, et intressihüvitise määraks on laenamise püsivõimaluse intressimäära ja baasmäära vahe, ning seda arvutatakse summalt, mille ulatuses kasutati TARGET2 talitlushäire tõttu laenamise püsivõimalust.

4.    Menetluskord

a) Hüvitisenõue esitatakse [keskpanga] kodulehel olevas nõudevormis inglise keeles (lisada [keskpanga koduleht]). Maksjad esitavad eraldi nõudevormi iga makse saaja kohta ning makse saajad esitavad eraldi nõudevormi iga maksja kohta. Lisada tuleb piisav lisateave ja dokumendid, mis tõendavad nõudevormil esitatud teavet. Ühe makse või maksejuhise kohta võib esitada ainult ühe nõude.

b)  ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikud ◄ esitavad oma nõudevormid [keskpangale] nelja nädala jooksul arvates TARGET2 talitlushäirest. Kui [keskpank] nõuab lisateavet või -tõendeid, esitatakse need kahe nädala jooksul alates vastava nõude esitamisest.

c) [Keskpank] vaatab nõuded läbi ja edastab need EKP-le. Kui EKP nõukogu ei ole otsustanud teisiti ja teatanud sellest ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikele ◄ , hinnatakse kõiki vastu võetud nõudeid hiljemalt neljateistkümne nädala möödudes TARGET2 talitlushäirest.

d) [Keskpank] teatab alapunktis c osutatud hindamise tulemuse asjaomastele ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikele ◄ . Kui hindamisest tuleneb hüvitisepakkumus, peavad asjaomased ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikud ◄ nelja nädala jooksul alates sellise pakkumuse edastamisest selle pakkumuse tagasi lükkama või vastu võtma iga makse või maksejuhisega seotud iga nõude osas, kirjutades alla vormikohasele nõustumuskirjale (mille vorm on avaldatud [keskpanga] kodulehel, vt [lisada viide keskpanga kodulehele]). Kui [keskpank] ei ole nelja nädala jooksul sellist nõustumuskirja saanud, loetakse hüvitisepakkumus asjaomaste ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanike ◄ poolt tagasi lükatuks.

e) [Keskpank] teeb hüvitisemaksed, kui on saanud ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ nõustumuskirja. Hüvitisemaksele ei lisandu intressi.
III liide

ÕIGUSVÕIME HINNANGU JA ÕIGUSKESKKONNA HINNANGU NÕUDED

TARGET2 ERIOTSTARBELISE RAHAKONTO OMANIKE ÕIGUSVÕIME HINNANGU NÕUDED

[Lisada keskpank]

[aadress]

[süsteemi nimi]

[asukoht]

[kuupäev]

Lugupeetud härra või proua,

Meile, [lisada ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik ◄ või ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ filiaali nimi] [koosseisulise või lepingulise] õigusnõuniku pädevuses, esitati taotlus anda käesolev hinnang [jurisdiktsioon, kus ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik ◄ on asutatud] (edaspidi „jurisdiktsioon”) kohta seoses [ ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ nimi] (edaspidi „ ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik ◄ ”) osalemisega [TARGET2 osasüsteemis] (edaspidi „süsteem”).

Käesolev hinnang piirdub [jurisdiktsiooni] õigusaktidega, mis kehtivad käesoleva hinnangu kuupäeval. Me ei ole uurinud käesoleva hinnangu andmiseks ühegi teise jurisdiktsiooni õigusakte ning ei anna ega mööna seoses selliste õigusaktidega ühtki seisukohta. Iga alljärgnev väide ja hinnang on [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt võrdselt õige ja kehtiv olenemata sellest, kas ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik ◄ tegutseb likviidsuse ülekandmise korraldusi andes ja saades oma peakontori või ühe või mitme filiaali kaudu, mis asuvad [jurisdiktsioonis] või sellest väljaspool.

I.   UURITUD DOKUMENDID

Käesoleva hinnangu andmiseks oleme uurinud järgmisi dokumente:

1)  ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ kehtiva [asutamisdokumendi] tõestatud ärakiri/ärakirjad;

2) [lisada, kui on asjakohane] [äriregistri] väljavõte ja [lisada, kui on asjakohane] [krediidiasutuste registri või muu samalaadse registri] väljavõte;

3) [lisada ulatuses, mis on asjakohane] ärakiri ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ litsentsist või muust dokumendist, mis tõendab tema õigust osutada pangandus-, investeerimis-, rahaülekande või muid finantsteenuseid [jurisdiktsioonis];

4) [lisada, kui on asjakohane] ärakiri ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ nõukogu või muu kõrgemalseisva organi otsusest [kuupäev], [aasta], mis tõendab ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ nõusolekut järgida allpool määratletud süsteemidokumente;

5) [advokaadivolikirjad ja muud dokumendid, mis tõendavad allpool määratletud süsteemidokumentidele allakirjutamise õigust ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ nimel];

ja kõik muud dokumendid, mis puudutavad ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ põhikirja, volitusi ja lube, mis on vajalikud või kohased käesoleva hinnangu andmiseks (edaspidi „ ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ dokumendid”).

Käesoleva hinnangu andmiseks oleme samuti uurinud järgmisi dokumente:

1) [kuupäev] [TARGET2 ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto ◄ avamise ja haldamise ühtsete tingimuste rakendusakt] (edaspidi „eeskirjad”) ja

2) […].

Eeskirjade ja […] kohta kasutatakse allpool nimetust „süsteemidokumendid” (ja koos ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ dokumentidega „dokumendid”).

II.   EELDUSED

Käesolev hinnang põhineb dokumentide osas järgmistel eeldustel:

1) meile esitatud süsteemidokumendid on originaalid või tõesed ärakirjad;

2) süsteemidokumentide tingimused ning neist tulenevad õigused ja kohustused on kehtivad ja õiguslikult siduvad vastavalt [süsteemi liikmesriigi] õigusele, mida vastavalt süsteemidokumentide sisule tuleb nende suhtes kohaldada, ning [süsteemi liikmesriigi] õiguse valik süsteemidokumentidele kohaldavaks õiguseks on [süsteemi liikmesriigi] õigusega kooskõlas;

3)  ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ dokumendid on asjakohaste osapoolte poolt nende pädevuse ja volituste piires kehtivalt vormistatud, kinnitatud, vastu võetud või rakendatud ning kohastel juhtudel esitatud ja

4)  ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ dokumendid on siduvad nende adressaatidele ning ühtegi nende tingimust ei ole rikutud.

III.   HINNANGUD ►M6  T2SI ERIOTSTARBELISE RAHAKONTO OMANIKU ◄ KOHTA

A.  ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik ◄ on nõuetekohaselt asutatud ja registreeritud või tal on [jurisdiktsiooni] õigusele vastav muu korrektne juriidilise isiku staatus.

B.  ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikul ◄ on kõik vajalikud juriidilise isiku volitused, et täita temale kohustuslikest süsteemidokumentidest tulenevaid õigusi ja kohustusi.

C.  ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikule ◄ kohustuslike süsteemidokumentide vastuvõtmine või rakendamine ja neist tulenevate õiguste ja kohustuste täitmine ei riku mingil viisil ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikule ◄ või ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik ◄ dokumentidele kohaldatavat [jurisdiktsiooni] õigusakti.

D. Ühegi ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikule ◄ kohustusliku süsteemidokumendi vastuvõtmiseks, kehtivuseks, täitmisele pööramiseks või sellest tulenevate õiguste ja kohustuste teostamiseks ei ole vaja täiendavat volitamist, heakskiitu, nõusolekut, taotlust, registreerimist, notariseerimist ega muud kinnitust.

E.  ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik ◄ on teinud kõik äriõiguslikud toimingud ning võtnud muud meetmed, mis on [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt vajalikud, et tagada tema süsteemidokumentidest tulenevate kohustuste seaduslikkus, kehtivus ja siduvus.

Käesolev hinnang kehtib selle andmise kuupäeva seisuga ning on adresseeritud ainult [keskpangale] ja [eriotstarbelise rahakonto omanikule]. Ükski teine isik ei või käesolevat hinnangut kasutada ning käesoleva hinnangu sisu ei või avaldada ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta ühelegi isikule peale adressaatide ning nende õigusnõustajate, välja arvatud Euroopa Keskpank ja Euroopa Keskpankade Süsteemi kuuluvad riikide keskpangad ja [[jurisdiktsioon] [RKP/seadusandlikud ametiasutused]].

Lugupidamisega

[allkiri]

EMP-VÄLISTE TARGET2 ERIOTSTARBELISE RAHAKONTO OMANIKE ÕIGUSVÕIME HINNANGU NÕUDED

[Lisada keskpank]

[aadress]

[süsteemi nimi]

[asukoht]

[kuupäev]

Lugupeetud härra või proua,

Meile, [eriotstarbelise rahakonto omaniku või eriotstarbelise rahakonto omaniku filiaali nimi] („eriotstarbelise rahakonto omanik”) [koosseisulise või lepingulise] õigusnõustaja pädevuses, esitati taotlus anda hinnang [jurisdiktsioon, milles eriotstarbelise rahakonto omanik on asutatud] (edaspidi „jurisdiktsioon”) kohta seoses [eriotstarbelise rahakonto omaniku nimi] (edaspidi „eriotstarbelise rahakonto omanik”) osalemisega [TARGET2 osasüsteemis] (edaspidi „süsteem”). Viited [jurisdiktsiooni] õigusaktidele hõlmavad kõiki [jurisdiktsiooni] asjakohaseid õigusakte. Me anname käesolevaga hinnangu [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt eelkõige väljaspool [liikmesriiki] asutatud eriotstarbelise rahakonto omaniku suhtes seoses tema õiguste ja kohustustega, mis tulenevad allpool määratletud süsteemidokumentidest.

Käesolev hinnang piirdub [jurisdiktsiooni] õigusaktidega, mis kehtivad käesoleva hinnangu kuupäeval. Me ei ole uurinud käesoleva hinnangu andmiseks ühegi teise jurisdiktsiooni õigusakte ning ei anna ega mööna seoses selliste õigusaktidega ühtki seisukohta. Me eeldame, et teiste jurisdiktsioonide õigusaktidest ei tulene midagi, mis võiks käesolevat hinnangut mõjutada.

1.   UURITUD DOKUMENDID

Käesoleva hinnangu andmiseks oleme uurinud järgmisi dokumente ning muid dokumente, mida oleme pidanud vajalikuks või asjakohaseks:

1) [kuupäev] [TARGET2 eriotstarbelise rahakonto avamise ja haldamise ühtsete tingimuste rakendusakt] (edaspidi „eeskirjad”) ja

2) kõik muud dokumendid, mis reguleerivad süsteemi ja/või suhteid eriotstarbelise rahakonto omaniku ja teiste süsteemis osalejate vahel ning suhteid süsteemis osalejate ja [keskpanga] vahel.

Eeskirjadele ja […]-le osutatakse edaspidi kui „süsteemidokumentidele”.

2.   EELDUSED

Käesolev hinnang põhineb süsteemidokumentide osas järgmistel eeldustel:

1) süsteemidokumendid on asjakohaste osapoolte poolt nende pädevuse ja volituste piires kehtivalt vormistatud, kinnitatud, vastu võetud või rakendatud ning kohastel juhtudel esitatud;

2) süsteemidokumentide tingimused ning neist tulenevad õigused ja kohustused on kehtivad ja õiguslikult siduvad vastavalt [süsteemi liikmesriigi] õigusele, mida vastavalt süsteemidokumentide sisule tuleb nende suhtes kohaldada, ning [süsteemi liikmesriigi] õiguse valik süsteemidokumentidele kohaldavaks õiguseks on [süsteemi liikmesriigi] õigusega kooskõlas;

3) meile ärakirjade või näidistena esitatud dokumendid vastavad originaalidele.

3.   HINNANG

Tulenevalt eelnevast ja arvestades järgmiste märkustega anname järgmise hinnangu.

3.1.    Õiguskeskkonna õiguslikud asjaolud [asjakohases ulatuses]

Järgmised [jurisdiktsioon] õigusega seotud asjaolud on kooskõlas süsteemidokumentidega ega välista mingil juhul süsteemidokumentidest tulenevaid ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ : [riigi õiguse eriaspektid].

▼M7

3.2.    Maksejõuetuse ja kriisijuhtimisega seotud üldküsimused

3.2.a.  Maksejõuetuse ja kriisiohjemenetluse liigid

Maksejõuetusmenetluse liigid (sealhulgas kompromiss ja tervendamine), mis käesoleva hinnangu tähenduses hõlmavad kõiki menetlusi T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku [jurisdiktsioonis] asuva vara ja kõikide võimalike filiaalide suhtes, mida võidakse T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku suhtes [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt rakendada, on järgmised: [meetmeid; originaalkeeles ja inglise keeles] (edaspidi ühiselt „menetlused”). Lisaks maksejõuetusmenetlusele võib T2Si eriotstarbelise rahakonto omanik, tema vara või filiaali suhtes [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt kohaldada [nimekiri mis tahes kohaldatavatest moratooriumidest või muudest menetlustest, mille tulemusena võidakse peatada maksejuhised T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikult ja T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikule või kohaldatakse nende maksejuhiste suhtes piiranguid või muid meetmeid, sh kriisiennetus- ja kriisiohjemeetmeid, mis vastavad direktiivi 2014/59/EL tähendusele; originaalkeeles ja inglise keeles] (edaspidi ühiselt „menetlused”).

3.2.b.  Rahvusvahelised lepingud maksejõuetuse kohta

[Jurisdiktsioon] või [jurisdiktsiooni] piirkond on järgmiste maksejõuetust käsitlevate rahvusvaheliste lepingute pooleks: [kui on asjakohane, lisada asjaolud, mis mõjutavad või võivad mõjutada käesolevat arvamust].

▼M3

3.3.    Süsteemidokumentide täitmisele pööratavus

Allpool toodud punkte arvestades on [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt kõik süsteemidokumentide sätted siduvad ja täitmisele pööratavad neis sätestatud tingimustel, eelkõige ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ suhtes mis tahes maksejõuetusmenetluse algatamise korral.

Eelkõige anname järgmise hinnangu:

3.3.a.    Likviidsuse ülekandmise korralduste töötlemine

Eeskirjade [punktide] sätted likviidsuse ülekandmise korralduste töötlemise kohta on kehtivad ja täitmisele pööratavad. Eelkõige on kõik eelnimetatud sätete alusel töödeldud likviidsuse ülekandmise korraldused [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt kehtivad, siduvad ja täitmisele pööratavad. Eeskirjade ([punktide]) säte, millega määratletakse täpne ajahetk, mil süsteemi edastatud likviidsuse ülekandmise korraldus muutub täitmisele pööratavaks ja tagasivõtmatuks, on [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt kehtiv, siduv ja täitmisele pööratav.

3.3.b.    [Keskpanga] ülesannete täitmise pädevus

Maksejõuetusmenetluse või menetluste algatamine ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ suhtes ei mõjuta süsteemidokumentidest tulenevaid [keskpanga] pädevust ega volitusi. [Kinnitada [asjakohasel juhul], et: sama hinnang kehtib ka kõikide teiste üksuste (nt võrguteenuste osutaja) kohta, kes osutavad ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikule ◄ teenuseid, mis on otseselt vajalikud ja nõutavad süsteemis osalemiseks].

3.3.c.    Õiguskaitsevahendid probleemsündmuse esinemise korral

Eeskirjade [punktide] sätted, mis reguleerivad nõuete ennetähtaegset täitmist, nõuete tasaarveldust ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ deposiitide arvel, pandi või tagatise täitmisele pööramist, osalemise peatamist ja lõpetamist, kohustuse rikkumisega seotud viivisenõudeid ning lepingute ja tehingute lõpetamist ([lisada süsteemidokumentide või eeskirjade asjakohased sätted]), on [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt asjakohastel juhtudel ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ suhtes kehtivad ja täitmisele pööratavad.

3.3.d.    Peatamine ja lõpetamine

Eeskirjade [punktide] sätted ( ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ süsteemis osalemise peatamise ja lõpetamise kohta tema suhtes maksejõuetusmenetluse algatamisel või muudel rikkumise juhtudel süsteemidokumentides sätestatud tähenduses; või kui ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikuga ◄ kaasneb mis tahes süsteemirisk või kui tal esineb tõsiseid talitlusprobleeme) on [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt asjakohastel juhtudel ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ suhtes kehtivad ja täitmisele pööratavad.

3.3.e.    Õiguste ja kohustuste üleandmine

►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ õigusi ja kohustusi ei saa loovutada, muuta ega muul viisil üle anda kolmandatele isikutele ilma [keskpanga] eelneva kirjaliku loata.

3.3.f.    Kohaldatav õigus ja kohtualluvus

Eeskirjade [punktide] sätted, eelkõige kohaldatava õiguse, vaidluste lahendamise korra, kohtualluvuse ja kohtukutsete kohta, on [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt osaleja suhtes kehtivad ja täitmisele pööratavad.

3.4.    Tagasivõidetavad tehingud

Oleme seisukohal, et ühtegi süsteemidokumentidest tulenevat kohustust ega selle täitmist või järgimist enne maksejõuetusmenetluse või menetluste algatamist ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ suhtes ei saa [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt tunnistada eelnimetatud menetlustes tagasivõidetava tehinguna või muul põhjusel kehtetuks.

Ilma eelnevat piiramata oleme seisukohal, et see kehtib muu hulgas mis tahes osaleja poolt süsteemi edastatud likviidsuse ülekandmise korralduste suhtes. Eelkõige oleme seisukohal, et eeskirjade [punktides] sätestatud tingimused, millega sätestatakse likviidsuse ülekandmise korralduste täitmisele pööratavus ja tagasivõtmatus, on [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt kehtivad ja täitmisele pööratavad ning et mis tahes osaleja poolt edastatud ja eeskirjade [punktides] sätestatud korras töödeldud likviidsuse ülekandmise korraldust ei saa [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt tunnistada maksejõuetusmenetluse või menetluste algatamisel tagasivõidetava tehinguna või muul põhjusel kehtetuks.

3.5.    Arestimine

Kui ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ võlausaldaja nõuab [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt kohtult, valitsus- või muult pädevalt ametiasutuselt osaleja vara arestimist (sealhulgas mis tahes võõrandamiskeeld või mis tahes muu eraõiguslik või avalik-õiguslik menetlus, mille eesmärgiks on avaliku huvi või ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ võlausaldajate kaitse) (edaspidi „arestimine”), oleme järgmisel seisukohal: [analüüs ja põhjendused].

3.6.    Tagatised [kui kohaldatakse]

3.6.a.    Õiguste või hoiuste loovutamine tagatise andmiseks, pant, tagasiostutehing ja/või garantii

Loovutamine tagatise eesmärgil on [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt kehtiv ja täitmisele pööratav. Eelkõige on kehtiv ja täitmisele pööratav pandi andmine või tagatistehingu tegemine vastavalt [kokkuleppele keskpangaga] [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt.

3.6.b.    Tagatise käsutaja, pandipidaja või tagasiostu ostjate eelistamine teiste võlausaldajate ees

Maksejõuetusmenetluse või menetluste algatamisel ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ suhtes on ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ poolt tagatise andmise eesmärgil loovutatud nõuete või panditud varaga tagatud [keskpanga] või teiste süsteemis osalejate nõuetel prioriteet muude ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ võlausaldajate nõuete ees ja selle tagatise suhtes ei kohaldata muude võlausaldajate kasuks kehtivaid prioriteete või eelisnõudeõigusi.

3.6.c.    Tagatise täitmisele pööramine

Isegi maksejõuetusmenetluse või menetluste algatamisel ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ suhtes on teistel süsteemis osalejatel ja [keskpangal] kui tagatise käsutajatel, pandipidajatel või tagasiostu ostjatel vastavalt eeskirjadele täielik õigus pöörata [keskpanga] vahendusel täitmisele ja nõuda sisse ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ õigusi või varasid.

3.6.d.    Vormi- ja registreerimisnõuded

[Jurisdiktsiooni] õiguses puuduvad vorminõuded seoses eriotstarbelise rahakonto omaniku õiguste või vara loovutamise teel tagatiseks andmise, pandiks andmise või tagasiostuõigusega müügilepingu sõlmimise ja täitmisele pööramisega ning [loovutamine tagatise, pandi või tagasiostu eesmärgil või, kui on kohaldatav, üksikasjad vastava [loovutamise, pandi või repo kohta, kui on]] eesmärgil ei ole nõutav nende registreerimine või avaldamine üheski [jurisdiktsiooni] pädevas kohtus, või haldus-, justiits või muus ametiasutuses.

3.7.    Filiaalid [kui on asjakohane]

3.7.a.    Käesolev hinnang kehtib tegutsemisel filiaalide kaudu

Iga eespool esitatud väide ja hinnang eriotstarbelise rahakonto omaniku kohta on [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt võrdselt õige ja kehtiv ka siis, kui eriotstarbelise rahakonto omanik tegutseb oma ühe või mitme filiaali kaudu, mis asuvad väljaspool [jurisdiktsiooni] jurisdiktsiooni.

3.7.b.    Kooskõla õigusega

►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ filiaali poolt süsteemidokumentidest tulenevate õiguste ja kohustuste täitmine ja järgimine ning maksejuhiste esitamine, edastamine või maksejuhiste vastuvõtmine ei riku ühelgi viisil [jurisdiktsiooni] õigust.

3.7.c.    Nõutavad load

►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omaniku ◄ filiaali poolt süsteemidokumentidest tulenevate õiguste ja kohustuste täitmiseks ja järgimiseks ning maksejuhiste esitamiseks, edastamiseks ega maksejuhiste vastuvõtmiseks ei ole nõutav mis tahes täiendav luba, kooskõlastus, heakskiit, avaldus, registreerimine, notariseerimine ega muu kinnitamine ühegi [jurisdiktsiooni] pädeva kohtu, haldus-, justiits- või muu ametiasutuse poolt.

Käesolev hinnang kehtib selle andmise kuupäeva seisuga ning on adresseeritud ainult [keskpangale] ja [ ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanikule ◄ ]. Ükski teine isik ei või käesolevat hinnangut kasutada ning käesoleva hinnangu sisu ei või avaldada ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta ühelegi isikule peale adressaatide ning nende õigusnõustajate, välja arvatud Euroopa Keskpank ja Euroopa Keskpankade Süsteemi kuuluvad riikide keskpangad ja [[jurisdiktsioon] [RKP/seadusandlikud ametiasutused]].

Lugupidamisega

[allkiri]
IV liide

TALITLUSPIDEVUSE JA ERIOLUKORRA MEETMED

1.    Üldsätted

a) Käesolevas liites sätestatakse [keskpanga] ja ►M6  T2Si eriotstarbelise rahakonto omanike ◄ vahelise töökorralduse meetmed olukorras, kus üks või mitu TARGET2 komponenti või võrguteenuse osutaja ei tööta, neid mõjutab ebatavaline välissündmus, või juhul, kui talitlushäire mõjutab mis tahes ►M6  T2Si eriotstarbelist rahakonto omanikku ◄ .

b) Kõik käesolevas liites olevad viited konkreetsetele ajahetkedele tähendavad Euroopa Keskpanga aega, st Kesk-Euroopa aega (CET) ( 26 ).

2.    Talitluspidevuse meetmed

a) Kui toimub ebatavaline välissündmus ja/või ühisplatvormi, T2Si platvormi või võrguteenuse osutaja rike, mis mõjutab TARGET2 normaalset tööd, on [keskpangal] õigus võtta talitluspidevuse meetmeid.

b) Ühisplatvormil on kasutusel järgmised talitluspidevuse ja eriolukorras töötlemise meetmed:

i) ühisplatvormi käitamise üleviimine teise asukohta;

ii) ühisplatvormi tööaja muutmine ja

iii) II lisa IV liite punkti 6 alapunktides c ja d määratletud erakorraliselt kriitiliste ja kriitiliselt tähtsate maksejuhiste eriolukorras töötlemise alustamine.

c) T2Si platvormil on kasutusel järgmised talitluspidevuse ja eriolukorras töötlemise meetmed:

i) T2Si platvormi käitamise üleviimine teise asukohta;

ii) T2Si arvelduspäeva sündmuste ajakava muutmine.

d) [Keskpangal] on seoses talitluspidevuse meetmetega täielik voli otsustada, milliseid meetmeid võtta.

3.    Sündmusest teatamine

a) Teave TARGET2 rikke ja/või ebatavalise välissündmuse kohta edastatakse eriotstarbelise rahakonto omanikele tavaliste riigisiseste sidekanalite, ICMi, T2ISi ja T2Si infosüsteemi kaudu vastavalt T2Si kasutajate süsteemide funktsionaalsusele esitatavate üksikasjalike tingimuste määratlusele. Eelkõige peavad eriotstarbelise rahakonto omanikele saadetavad teated sisaldama järgmist teavet:

i) sündmuse kirjeldus;

ii) oodatav töötluse edasilükkamise aeg (kui on teada);

iii) teave juba võetud meetmete kohta.

b) Lisaks võib [keskpank] teatada eriotstarbelise rahakonto omanikele mis tahes toimunud või oodatavast sündmusest, mis võib TARGET2 normaalset tööd mõjutada.

4.    Ühisplatvormi ja/või T2Si platvormi käitamise üleviimine teise asukohta

a) Kui toimub mõni punkti 2 alapunktis a osutatud sündmus, võib ühisplatvormi ja/või T2Si platvormi käitamise üle viia teise asukohta samas või teises piirkonnas.

b) Kui T2Si platvormi käitamine viiakse üle teise piirkonda, on eriotstarbelise rahakonto omanikud kohustatud i) hoiduma uute juhiste saatmisest T2Si platvormile ja ii) [keskpanga] nõudmisel taastama oma positsioonid, esitama uuesti kaotsiläinud juhised, mis esitati maksimaalselt viie minuti jooksul enne rikke või ebatavalise välissündmuse toimumishetke, ning andma [keskpangale] selle kohta kogu asjakohase teabe.

5.    Tööaja muutmine

a) TARGET2 arveldusperioodi võib pikendada või uue tööpäeva algust edasi lükata. TARGET2 pikendatud tööaja korral töödeldakse maksejuhiseid kooskõlas käesoleva liitega.

b) Kui päeva jooksul esinenud T2Si platvormi või ühisplatvormi rike on enne kella 18.00 kõrvaldatud, võib TARGET2 arveldusperioodi pikendada ja sulgemisaega edasi lükata. Selline sulgemisaja edasilükkamine ei või tavaoludes ületada kahte tundi ning sellest tuleb eriotstarbelise rahakonto omanikele võimalikult pikalt ette teatada. Kui edasilükkamisest on teatatud, ei või sellest taganeda.

6.    Eriotstarbelise rahakonto omanikega seotud rikked

a) Eriotstarbelise rahakonto omaniku probleemi, mis ei lase tal TARGET2-[keskpangas/riigis] maksejuhiseid arveldada, peab lahendama eriotstarbelise rahakonto omanik ise.

b) Kui eriotstarbelise rahakonto omanik saadab ootamatult ebatavaliselt suure arvu sõnumeid, mis võivad T2Si platvormi stabiilsust ohustada, ning ei lõpeta [keskpanga] nõudmisel sellist tegevust koheselt, võib [keskpank] blokeerida asjaomase eriotstarbelise rahakonto omaniku sõnumite saatmise T2Si platvormilt.

7.    Muud sätted

a) [Keskpanga] tehnilise rikke korral võivad mõnda või kõiki tema TARGET2-[keskpanga/riigiga] seotud tehnilisi funktsioone täita teised eurosüsteemi keskpangad.

▼M4

b) [Keskpank] võib nõuda, et eriotstarbelise rahakonto omanikud osaleksid talitluspidevuse ja eriolukorra meetmete korralises või ad hoc testimises, koolituses või muudes ennetavates meetmetes, mida [keskpank] peab vajalikuks. Eriotstarbelise rahakonto omanikud katavad ise kõik nende poolt kantud kulud, mis tulenevad testimisest või muudest meetmetest.

▼M3
V liide

TÖÖKORRALDUSE AJAKAVA

1. TARGET2 töötab kõikidel päevadel, v.a laupäevad, pühapäevad, 1. jaanuar, suur reede, teine ülestõusmispüha (vastavalt EKP asukoha kalendrile), 1. mai (kevadpüha), esimene ja teine jõulupüha.

2. Süsteemi viiteaeg on EKP asukoha kohalik aeg, st CET ( 27 ).

3. Jooksev tööpäev avaneb eelmise tööpäeva õhtul ning järgitakse T2Si ulatust määratlevas dokumentatsioonis sätestatud ajakava.

4. T2Si platvorm on avatud kasutajalt-rakendusele-režiimis ja rakenduselt-rakendusele-režiimis kogu arvelduspäeva jooksul, välja arvatud tehnilise hoolduse perioodil kl 3.00-st kuni kl 5.00-ni. Tehnilise hoolduse perioodil rakenduselt-rakendusele-režiimis saadetud sõnumid pannakse ootejärjekorda. Kasutajalt-rakendusele-režiimis sõnumeid saata ei saa.

5. Tööaega võib muuta juhul, kui kasutatakse talitluspidevuse meetmeid kooskõlas IV liite punktiga 2.

6. Tööaja ja päeva oluliste sündmuste ülevaade on toodud järgmises tabelis:Ühisplatvorm

T2Si platvorm

(kohaldatakse eriotstarbeliste rahakontode suhtes)

Kellaaeg

Kirjeldus

Kellaaeg

Kirjeldus

18.45 – 19.00 (1)

Arvelduspäeva algus

(GL failide saatmine kohe pärast kl 18.45)

18.45 – 20.00

Päeva algus:

— Kuupäeva vahetamine

— CMS andmesisendite vastuvõtmise lõpp (19.00)

— Öise arveldamise ettevalmistus

19.00 – 19.30 (1)

Öine arveldamine: likviidsuse lisamine SF moodulist HAM ja PM moodulisse; HAM moodulist PHA PM moodulisse ja PM moodulist eriotstarbelisele rahakontole.

20.00 – 03.00

Öine arveldamine:

— Öise arvelduse esimene tsükkel

— Öise arvelduse viimane tsükkel (talitluskorra X puhul arveldatakse arveldamata maksekorraldused, mis vastavad osalise arveldamise tingimustele, osaliselt, kuna neid ei saanud arveldada tagatise puudumise tõttu; talitluskorra Y puhul tehakse tagasimaksed mitmele likviidsuse pakkujale tsükli lõpus)

19.30 (1) – 22.00

Öine arveldamine (NTS1):

— tööperioodi alguse teade;

— likviidsuse eraldamine öiseks arveldusperioodiks püsikorralduste alusel (kõrvalsüsteemi arvelduskord nr 6 ja T2S)

 

22.00 – 01.00

Tehnilise hoolduse periood (2)

03.00 – 05.00

Tehnilise hoolduse periood (3)

►M6  01.00 – 07.00 ◄

Öine arveldusperiood (kõrvalsüsteemi arvelduskord nr 6 ja T2S)

05.00 – 18.00

Arvelduspäev/reaalajaline arveldamine (4):

— Reaalajalise arveldamise ettevalmistus (4)

— Osaline arveldamine kell 14.00 ja 15.45 (5) (15 minutit)

— 16.00: ülekanne-makse-vastu lõpetamine

— 16.30: automaatse tagatise tagasimaksmise lõpetamine, millele järgneb vajadusel cash sweep

— 17.40: kahepoolselt kokkulepitud riigikassa tehingute (BATM) ja keskpangatehingute (CBO) lõpetamine

— 17.45: sissetuleva likviidsuse ülekannete lõpetamine

— Automaatne cash sweep pärast 17.45

— 18.00: FOP lõpp

06.45 – 07.00

Päevaste arvelduste ettevalmistusperiood

 

 

07.00 – 18.00

Arvelduspäeva ajavahemik:

— 17.00: kliendimaksete lõpp

— 17.45: likviidsuse ülekannete lõpp ►M6  T2Si eriotstarbelistele rahakontodele ◄

— 18.00: pankadevaheliste maksete ja ►M6  T2Si eriotstarbelistelt rahakontodelt ◄ sissetuleva likviidsuse lõpp

 

 

18.00 – 18.45

— 18.15 (