EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011R0692-20200101

Consolidated text: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 692/2011, 6. juuli 2011, mis käsitleb Euroopa turismistatistikat ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 95/57/EÜ (EMPs kohaldatav tekst)EMPs kohaldatav tekst

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/692/2020-01-01

02011R0692 — ET — 01.01.2020 — 002.003


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 692/2011,

6. juuli 2011,

mis käsitleb Euroopa turismistatistikat ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 95/57/EÜ

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 192 22.7.2011, lk 17)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 253/2013, 15. jaanuar 2013,

  L 79

5

21.3.2013

►M2

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/1681, 1. august 2019,

  L 258

1

9.10.2019

►M3

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2020/1569, 23. juuli 2020,

  L 359

1

29.10.2020
▼B

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 692/2011,

6. juuli 2011,

mis käsitleb Euroopa turismistatistikat ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 95/57/EÜ

(EMPs kohaldatav tekst)Artikkel 1

Sisu

Käesoleva määrusega luuakse ühine raamistik Euroopa turismistatistika süstemaatiliseks arendamiseks, koostamiseks ja levitamiseks.

Sel eesmärgil koguvad, koostavad, töötlevad ja edastavad liikmesriigid ühtlustatud statistilisi andmeid turismiteenuste pakkumise ja nõudluse kohta.

Artikkel 2

Mõisted

1.  

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

„vaatlusperiood” – periood, mille kohta andmed käivad;

b)

„võrdlusaasta” – vaatlusperiood pikkusega üks kalendriaasta;

c)

„NACE Rev. 2” – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1893/2006 ( 1 ) kehtestatud liidu ühine majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator;

d)

„NUTS” – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1059/2003 ( 2 ) kehtestatud ühine territoriaalüksuste liigitus liidu piirkondliku statistika koostamiseks;

e)

„tavapärane elukeskkond” – geograafiline piirkond, mis ei pruugi olla ühtne, kus isik teeb oma tavapäraseid igapäevaseid toiminguid ja mille iseloomustamiseks kasutatakse järgmisi kriteeriume: halduspiiride ületamine või kaugus põhielukohast, külastuse kestus, sagedus ja eesmärk;

f)

„turism” – tegevus, mille käigus külastajad reisivad oma tavapärasest elukeskkonnast väljaspool asuvasse peamisse sihtkohta vähem kui aastaks ja mis tahes põhieesmärgil (sealhulgas ärilisel, meelelahutuslikul või muul isiklikul eesmärgil), välja arvatud külastatava koha residendist ettevõtja juures töötamise eesmärgil;

g)

„siseturism” – liikmesriigi alaliste elanike reisid kõnealuse liikmesriigi piires;

h)

„sissetulev turism” – liikmesriigi külastamine teiste riikide alaliste elanike poolt;

i)

„väljaminev turism” – liikmesriigi alaliste elanike reisid väljapoole kõnealust liikmesriiki;

j)

„riigi turism” – hõlmab siseturismi ja väljaminevat turismi;

k)

„sisemaine turism” – hõlmab siseturismi ja sissetulevat turismi;

l)

„majutusettevõte” – nõukogu 15. märtsi 1993. aasta määruse (EMÜ) nr 696/93 (statistiliste üksuste kohta ühenduse tootmissüsteemi vaatlemiseks ja analüüsimiseks) ( 3 ) lisas määratletud kohalik tegevusalaüksus, mis pakub tasulisi (kuigi teenuse hind võib olla osaliselt või täielikult doteeritud) lühiajalise majutuse teenuseid, mida on kirjeldatud NACE Rev. 2 grupis 55.1 (hotellid ja muud sarnased majutusettevõtted), 55.2 (puhkuse- ja muu lühiajaline majutus) ja 55.3 (laagriplatsid, vagunelamute ja haagissuvilate parkimisplatsid);

m)

„mitte-üüritud majutuskoht” – muu hulgas tasuta majutus pereliikmete või sõprade juures või endale kuuluvates eluruumides, mis on soetatud puhkuse veetmise eesmärgil, sealhulgas osaaja-kasutusõigusega eluruumid;

n)

„ühepäeva-külastus” – residentide ööbimiseta külastus nende tavapärasest elukeskkonnast väljapoole, algusega tavapärasest elukohast.

2.  
Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 11 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta käesoleva artikli lõikes 1 esitatud mõisteid, eesmärgiga kohandada neid rahvusvaheliste mõistete muudatustega.

Artikkel 3

Nõutavates andmetes käsitletavad teemad ja nõutavate andmete tunnused

1.  

Käesoleva määruse kohaldamisel edastavad liikmesriigid artikli 9 kohaselt andmed, mis käsitlevad:

a) 

sisemaise turismi puhul majutusettevõtete mahutavust ja hõivatust vastavalt I lisa 1., 2. ja 3. jaos esitatud muutujatele, perioodilisusele ja jaotustele;

b) 

sisemaise turismi puhul ööbimiste arvu mitte-üüritud majutuskohtades vastavalt I lisa 4. jaos esitatud muutujatele, perioodilisusele ja jaotustele;

c) 

riigi turismi puhul turismi nõudlust, mis hõlmab osalemist turismis ning reiside ja külastajate tunnuseid vastavalt II lisa 1. ja 2. jaos esitatud muutujatele, perioodilisusele ja jaotustele;

d) 

riigi turismi puhul turismi nõudlust, mis hõlmab ühepäeva-külastuste tunnuseid vastavalt II lisa 3. jaos esitatud muutujatele, perioodilisusele ja jaotustele.

2.  
Komisjonil on õigus võtta vajadusel kooskõlas artikliga 11 vastu delegeeritud õigusakte lisade kohandamise kohta (välja arvatud vabatahtlikult esitatavate nõutavate andmete ja vaatluse ulatuse piirangu osas, nagu on määratletud lisades), et võtta arvesse majanduslikku, sotsiaalset või tehnika arengut. Käesolevast sättest tuleneva õiguse kasutamisel tagab komisjon, et vastuvõetavate delegeeritud õigusaktidega ei kehtestata liikmesriikidele ja andmeesitajatele märkimisväärset lisahalduskoormust.

Artikkel 4

Vaatluse ulatus

Seoses nõuetega, mis on sätestatud:

a) 

artikli 3 lõike 1 punktis a, vaadeldakse kõiki artikli 2 lõike 1 punktis l määratletud majutusettevõtteid, kui I lisas ei ole sätestatud teisiti;

b) 

artikli 3 lõike 1 punktis b, vaadeldakse kõiki residentide ja mitteresidentide ööbimisi mitteüüritud majutuskohas;

c) 

artikli 3 lõike 1 punktis c ja mis käsitlevad andmeid turismis osalemise kohta, vaadeldakse kõiki isikuid, kelle elukoht on kõnealuse liikmesriigi territooriumil, kui II lisa 1. jaos ei ole sätestatud teisiti;

d) 

artikli 3 lõike 1 punktis c ja mis käsitlevad andmeid reiside ja külastajate tunnuste kohta, vaadeldakse kõiki residentide reise nende tavapärasest elukeskkonnast väljapoole, mis hõlmavad vähemalt üht ööbimist ja mis lõppesid vaatlusperioodi jooksul, kui II lisa 2. jaos ei ole sätestatud teisiti;

e) 

artikli 3 lõike 1 punktis d ja mis käsitlevad andmeid ühepäeva-külastuste tunnuste kohta, vaadeldakse kõiki ühepäeva-külastusi artikli 2 lõike 1 punkti n tähenduses, kui II lisa 3. jaos ei ole sätestatud teisiti.

Artikkel 5

Prooviuuringud

1.  
Komisjon koostab programmi prooviuuringute jaoks, mida liikmesriigid võivad teha vabatahtlikkuse alusel, et valmistada ette turismi satelliitkontode ühtsete tabelite arendamist, tootmist ja levitamist ning hinnata kasu võrreldes andmekogumise kuludega.
2.  
Lisaks koostab komisjon programmi prooviuuringute jaoks, mida liikmesriigid võivad teha vabatahtlikkuse alusel, et arendada välja andmete kogumise süsteem, mis näitab turismi mõju keskkonnale.

Artikkel 6

Kvaliteedikriteeriumid ja -aruanded

1.  
Liikmesriigid tagavad edastatavate andmete kvaliteedi.
2.  
Käesoleva määruse kohaldamisel kasutatakse määruse (EÜ) nr 223/2009 artikli 12 lõikes 1 sätestatud kvaliteedikriteeriume.
3.  
Liikmesriigid esitavad komisjonile (Eurostatile) igal aastal aruande võrdlusaasta vaatlusperioodidega seonduvate andmete kvaliteedi kohta ning kõikide metoodika valdkonnas tehtud muudatuste kohta. Aruanne esitatakse üheksa kuu jooksul pärast võrdlusaasta lõppu.
4.  
Komisjon määrab kindlaks kvaliteediaruandeid käsitleva korra ning nende struktuuri rakendusaktide abil, kohaldades käesoleva määrusega hõlmatud andmete suhtes lõikes 2 osutatud kvaliteedikriteeriume. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 12 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Artikkel 7

Hindamisaruanne

Hiljemalt 12. augustiks 2016 ja seejärel iga viie aasta järel esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule hindamisaruande, mis käsitleb käesoleva määruse kohaselt koostatud statistikat, eelkõige selle asjakohasust ja ettevõtjatele tekitatud halduskoormust.

Artikkel 8

Andmeallikad

Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed andmete kogumise aluste suhtes, et säilitada tulemuste kvaliteet. Liikmesriigid võivad nõutavate statistiliste andmete koostamisel kasutada kombineeritult järgmisi eri allikaid:

a) 

uuringud, kus aruandlusüksustel palutakse esitada ajakohased, täpsed ja täielikud andmed;

b) 

muud asjakohased allikad, sealhulgas haldusandmed, kui need on ajakohasuse ja asjakohasuse poolest sobivad;

c) 

sobivad statistilised hindamismenetlused.

Artikkel 9

Andmete edastamine

1.  
Liikmesriigid edastavad andmed (sealhulgas konfidentsiaalsed andmed) komisjonile (Eurostatile) kooskõlas määruse (EÜ) nr 223/2009 artikliga 21.
2.  
Liikmesriigid edastavad I lisas ja II lisa 1. ja 3. jaos loetletud andmed koondtabelite kujul vastavalt komisjoni (Eurostati) kehtestatud elektroonilise andmevahetuse standardile. Kõnealused andmed edastatakse või laaditakse elektrooniliselt üles komisjoni (Eurostati) ühtsesse andmesisestusportaali. Andmete edastamise praktilise korra määrab kindlaks komisjon rakendusaktide abil. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 12 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.
3.  
Liikmesriigid edastavad vastavalt komisjoni (Eurostati) kehtestatud elektroonilise andmevahetuse standardile II lisa 2. jaos loetletud andmed mikroandmete failide kujul, kus iga vaadeldud reis moodustab edastatavas andmekogumis eraldi kirje, ning mille andmeid täielikult kontrollitakse, redigeeritakse ja vajaduse korral imputeeritakse. Kõnealused andmed edastatakse või laaditakse elektrooniliselt üles komisjoni (Eurostati) ühtsesse andmesisestusportaali. Andmete edastamise praktilise korra määrab kindlaks komisjon rakendusaktide abil. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 12 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

▼M2

4.  

Liikmesriigid edastavad:

a) 

I lisa 1. ja 2. jaos loetletud iga-aastased valideeritud andmed kuue kuu jooksul pärast vaatlusperioodi lõppu, kui I lisas ei ole sätestatud teisiti;

b) 

I lisa 2. jaos loetletud igakuised valideeritud andmed kaheksa nädala jooksul pärast vaatlusperioodi lõppu võrdlusaastate 2020 ja 2021 kohta ning kuue nädala jooksul pärast vaatlusperioodi lõppu alates võrdlusaastast 2022;

c) 

I lisa 4. jaos loetletud valideeritud andmed üheksa kuu jooksul pärast vaatlusperioodi lõppu, kui asjaomane liikmesriik on otsustanud need edastada;

d) 

II lisas loetletud valideeritud andmed kuue kuu jooksul pärast vaatlusperioodi lõppu.

▼B

5.  
Komisjonil on õigus võtta vajadusel kooskõlas artikliga 11 vastu delegeeritud õigusakte muudatuste kohta käesoleva artikli lõikes 4 sätestatud andmeedastustähtaegades, et võtta arvesse majanduslikku, sotsiaalset või tehnika arengut. Muudatuste puhul võetakse arvesse liikmesriikides kehtivaid andmekogumistavasid.
6.  
Kõigi käesoleva määrusega nõutavate andmete puhul algab esimene vaatlusperiood 1. jaanuaril 2012, kui ei ole sätestatud teisiti.

Artikkel 10

Metoodikajuhend

Komisjon (Eurostat) koostab tihedas koostöös liikmesriikidega metoodikajuhendi, mida korrapäraselt ajakohastatakse ja mis sisaldab juhiseid käesolevale määrusele vastava statistika koostamiseks, sealhulgas nõutavate andmete tunnuste suhtes kasutatavaid mõisteid ja andmete kvaliteedi tagamiseks ettenähtud ühiseid standardeid.

Artikkel 11

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  
Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.
2.  
Artikli 2 lõikes 2, artikli 3 lõikes 2 ja artikli 9 lõikes 5 osutatud volitused delegeeritakse komisjonile viieks aastaks alates 11. augustist 2011. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist uuendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite, tehes seda hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
3.  
Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 2 lõikes 2, artikli 3 lõikes 2 ja artikli 9 lõikes 5 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.
4.  
Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
5.  
Artikli 2 lõike 2, artikli 3 lõike 2 ja artikli 9 lõike 5 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Artikkel 12

Komitee

1.  
Komisjoni abistab Euroopa statistikasüsteemi komitee, mis on loodud määrusega (EÜ) nr 223/2009. Nimetatud komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.
2.  
Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.

Artikkel 13

Kehtetuks tunnistamine

Direktiiv 95/57/EÜ tunnistatakse käesolevaga kehtetuks.

Liikmesriigid esitavad direktiivi 95/57/EÜ kohaselt kõigi vaatlusperioodide kohta tulemused aastaks 2011.

Artikkel 14

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
I LISA

SISEMAINE TURISM

1.    jagu

MAJUTUSETTEVÕTETE MAHUTAVUS

A.   Edastatavad muutujad ja jaotused1)  Piirkondlikul NUTS 2. tasandil ja riigi tasandil edastatavate iga-aastaste andmete raames

Majutusviis

Muutujad

Jaotused

NACE 55.1

Ettevõtete arv

Voodikohtade arv

Tubade arv

Asukoha tüüp a ja b

NACE 55.2

Ettevõtete arv

Voodikohtade arv

Asukoha tüüp a ja b

NACE 55.3

Ettevõtete arv

Voodikohtade arv

Asukoha tüüp a ja b2)  [vabatahtlik] Riigi tasandil edastatavate iga-aastaste andmete raames

Majutusviis

Muutujad

Jaotused

NACE 55.1

Ettevõtete arv

Voodikohtade arv

Tubade arv

Suurusklass3)  Riigi tasandil kolme aasta tagant edastatavate andmete raames

Majutusviis

Muutujad

Jaotused

NACE 55.1

Selliste ettevõtete arv, kus on üks või enam tuba, mis on kohandatud piiratud liikumisvõimega isikutele, sealhulgas ratastooli kasutajatele

 

B.   Vaatluse ulatuse piirang

1) „Hotellide ja muude sarnaste majutusettevõtete” ning „puhkuse- ja muu lühiajalise majutuse” puhul hõlmab vaatlus vähemalt kõiki selliseid majutusettevõtteid, kus on kümme või enam voodikohta.

2) „Laagriplatside, vagunelamute ja haagissuvilate parkimisplatside” puhul hõlmab vaatlus vähemalt kõiki selliseid majutusettevõtteid, kus on kümme või enam laagrissejäämise kohta.

3) Liikmesriigid, kelle osakaal turistidele mõeldud majutusasutustes ööbimiste koguarvust Euroopa Liidus on alla 1 %, võivad vaatluse ulatust veelgi piirata nii, et see hõlmab vähemalt kõiki selliseid majutusettevõtteid, kus on kakskümmend või enam voodikohta (kakskümmend või enam laagrissejäämise kohta).

C.   Perioodilisus

Kolme aasta tagant edastatava muutuja puhul, mis on nimetatud punkti A alapunktis 3, on esimene võrdlusaasta 2015.

2.    jagu

MAJUTUSETTEVÕTETE HÕIVATUS (SISETURISM JA SISSETULEV TURISM)

A.   Iga-aastaste andmete raames edastatavad muutujad ja jaotused1)  Piirkondlikul NUTS 2. tasandil ja riigi tasandil

Majutusviis

Muutujad

Jaotused

▼M2

Kokku (kõik majutusettevõtete liigid)

Residentide ööbimiste arv majutusettevõtetes

Mitteresidentide ööbimiste arv majutusettevõtetes

Asukoha tüüp a ja b

NUTS 3. tasandi piirkonnad

Võrdlusaasta kuud [vabatahtlik, juhul kui NUTS 2. tasand hõlmab tervet liikmesriiki]

▼B

NACE 55.1

Residentide ööbimiste arv majutusettevõtetes

Mitteresidentide ööbimiste arv majutusettevõtetes

 

Majutusettevõtetesse saabunud residentide arv

Majutusettevõtetesse saabunud mitteresidentide arv

 

Voodikohtade hõivatuse netomäär

Tubade hõivatuse netomäär

 

NACE 55.2

Residentide ööbimiste arv majutusettevõtetes

Mitteresidentide ööbimiste arv majutusettevõtetes

 

Majutusettevõtetesse saabunud residentide arv

Majutusettevõtetesse saabunud mitteresidentide arv

 

NACE 55.3

Residentide ööbimiste arv majutusettevõtetes

Mitteresidentide ööbimiste arv majutusettevõtetes

 

Majutusettevõtetesse saabunud residentide arv

Majutusettevõtetesse saabunud mitteresidentide arv

 2)  Riigi tasandil

Majutusviis

Muutujad

Jaotused

▼M2

Kokku (kõik majutusettevõtete liigid)

Residentide ööbimiste arv majutusettevõtetes

Mitteresidentide ööbimiste arv majutusettevõtetes

Asukoha tüüp a kombineerituna asukoha tüübiga b

Linnad

▼B

NACE 55.1

Residentide ööbimiste arv majutusettevõtetes

Mitteresidentide ööbimiste arv majutusettevõtetes

Asukoha tüüp a ja b

Külalise elukohariik või elukoha geograafiline piirkond

[vabatahtlik] Suurusklassid

Majutusettevõtetesse saabunud residentide arv

Majutusettevõtetesse saabunud mitteresidentide arv

Külalise elukohariik või elukoha geograafiline piirkond

Voodikohtade hõivatuse netomäär

Tubade hõivatuse netomäär

[vabatahtlik] Suurusklassid

NACE 55.2

Residentide ööbimiste arv majutusettevõtetes

Mitteresidentide ööbimiste arv majutusettevõtetes

Asukoha tüüp a ja b

Külalise elukohariik või elukoha geograafiline piirkond

Majutusettevõtetesse saabunud residentide arv

Majutusettevõtetesse saabunud mitteresidentide arv

Külalise elukohariik või elukoha geograafiline piirkond

NACE 55.3

Residentide ööbimiste arv majutusettevõtetes

Mitteresidentide ööbimiste arv majutusettevõtetes

Asukoha tüüp a ja b

Külalise elukohariik või elukoha geograafiline piirkond

Majutusettevõtetesse saabunud residentide arv

Majutusettevõtetesse saabunud mitteresidentide arv

Külalise elukohariik või elukoha geograafiline piirkond

B.   Riigi tasandil igakuiste andmete raames edastatavad muutujad ja jaotusedMajutusviis

Muutujad

Jaotused

NACE 55.1

Residentide ööbimiste arv majutusettevõtetes

Mitteresidentide ööbimiste arv majutusettevõtetes

 

Majutusettevõtetesse saabunud residentide arv

Majutusettevõtetesse saabunud mitteresidentide arv

 

Voodikohtade hõivatuse netomäär

Tubade hõivatuse netomäär

 

NACE 55.2

Residentide ööbimiste arv majutusettevõtetes

Mitteresidentide ööbimiste arv majutusettevõtetes

 

Majutusettevõtetesse saabunud residentide arv

Majutusettevõtetesse saabunud mitteresidentide arv

 

NACE 55.3

Residentide ööbimiste arv majutusettevõtetes

Mitteresidentide ööbimiste arv majutusettevõtetes

 

Majutusettevõtetesse saabunud residentide arv

Majutusettevõtetesse saabunud mitteresidentide arv

 

C.   Vaatluse ulatuse piirang

1) „Hotellide ja muude sarnaste majutusettevõtete” ning „puhkuse- ja muu lühiajalise majutuse” puhul hõlmab vaatlus vähemalt kõiki selliseid majutusettevõtteid, kus on 10 või enam voodikohta.

2) „Laagriplatside, vagunelamute ja haagissuvilate parkimisplatside” puhul hõlmab vaatlus vähemalt kõiki selliseid majutusettevõtteid, kus on 10 või enam laagrissejäämise kohta.

3) Liikmesriigid, kelle osakaal turistidele mõeldud majutusasutustes ööbimiste koguarvust Euroopa Liidus on alla 1 %, võivad vaatluse ulatust veelgi piirata nii, et see hõlmab vähemalt kõiki selliseid majutusettevõtteid, kus on 20 või enam voodikohta (20 või enam laagrissejäämise kohta).

4) Punktides 1, 2 ja 3 kirjeldatud ulatuse piirangu rakendamise korral edastatakse igal aastal vaatlusest välja jäetud majutusettevõtetes residentide ja mitteresidentide ööbimiste hinnanguline üldarv võrdlusaastal.

5) Esimese võrdlusaasta puhul, mille kohta käesoleva määruse alusel andmeid nõutakse, esitatakse punktis 4 kirjeldatud hinnang 12 kuu jooksul pärast vaatlusperioodi lõppu.

6) Liikmesriigid võivad hotellide ja muude sarnaste majutusettevõtete tubade hõivatuse netomäära käsitleva vaatluse ulatust veelgi piirata nii, et see hõlmab vähemalt kõiki selliseid majutusettevõtteid, kus on 25 või enam voodikohta.

▼M2 —————

▼B

3.    jagu

1. JA 2. JAO SUHTES KOHALDATAVAD LIIGITUSED

A.   Majutusviis

Majutusviisi puhul kasutatakse kolme kategooriat vastavalt NACE gruppidele 55.1, 55.2 ja 55.3:

— 
hotellid ja muud sarnased majutusettevõtted;
— 
puhkuse- ja muu lühiajaline majutus;
— 
laagriplatsid, vagunelamute ja haagissuvilate parkimisplatsid.

B.   Asukohatüüp a

Asukohatüübi a puhul kasutatakse kolme kategooriat vastavalt majutusettevõtte asukoha valla (või samaväärse kohaliku haldusüksuse) linnastumise astmele:

— 
tiheasustusega piirkond;
— 
keskmise asustusega piirkond;
— 
hõreasustusega piirkond.

C.   Asukohatüüp b

Asukohatüübi b puhul kasutatakse kahte kategooriat vastavalt majutusettevõtte asukoha valla (või samaväärse kohaliku haldusüksuse) lähedusele merele:

— 
rannikupiirkond;
— 
mitte mereäärne piirkond.

D.   Suurusklass

Suurusklassi puhul kasutatakse kolme kategooriat vastavalt tubade arvule majutusettevõtetes:

— 
väikeettevõtted: alla 25 toa;
— 
keskmise suurusega ettevõtted: 25–99 tuba;
— 
suurettevõtted: alates 100 toast; märkida eraldi ja vabatahtlikult: „100–249 tuba” ja „alates 250 toast”.

E.   Riigid ja geograafilised piirkonnad

Majutusettevõtetes peatuvate külaliste elukohariigi või elukoha geograafilise piirkonna puhul kasutatakse järgmisi kategooriaid:

— 
Euroopa Liit (liit), eraldi märkida: iga liikmesriik;
— 
Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon (EFTA), eraldi märkida: Island, Norra, Šveits (sealhulgas Liechtenstein);

▼M3

— 
muud Euroopa riigid (mis ei kuulu liitu ega EFTAsse, välja arvatud Ühendkuningriik, Venemaa, Türgi, Ukraina);

▼M3

— 
Ühendkuningriik;

▼B

— 
Venemaa;
— 
Türgi;
— 
Ukraina;
— 
Aafrika, eraldi märkida: Lõuna-Aafrika;
— 
Põhja-Ameerika, eraldi märkida: Ameerika Ühendriigid, Kanada;
— 
Lõuna- ja Kesk-Ameerika, eraldi märkida: Brasiilia;
— 
Aasia, eraldi märkida: Hiina Rahvavabariik, Jaapan, Korea Vabariik;
— 
Austraalia, Okeaania ning muud territooriumid, eraldi märkida: Austraalia.

▼M2

F.   Linnad

Linnad, mille kohta tuleb andmeid edastada, peavad vastama määruse (EÜ) nr 1059/2003 artikli 4b lõikele 3 ning peavad olema vähemalt järgmised:

— 
need linnad, mille arvele langeb aastas üheskoos kokku 90 % ööbimistest riigi linnades asuvates majutusettevõtetes;
— 
pealinn;
— 
kõik 200 000 või enama elanikuga linnad.

Selles kontekstis on linnad need kohalikud haldusüksused, mille elanikest elab vähemalt 50 % linnakeskuses; linnakeskus on 1 km2 suuruste võrguruutude klaster, mille rahvastikutihedus on vähemalt 1 500 elanikku ühe km2 kohta ja kus elab kokku vähemalt 50 000 inimest. Komisjon (Eurostat) koos liikmesriikidega ajakohastab korrapäraselt linnade loetelu. Liikmesriigid peavad edastama andmed uusima ajakohastatud linnade loetelu jaoks, mis on kättesaadav võrdlusaasta 31. detsembril.

▼B

4.    jagu

SISEMAINE TURISM MITTE-ÜÜRITUD MAJUTUSKOHTADES

A.   Iga-aastaste andmete raames edastatavad muutujad

[vabatahtlik] Mitte-üüritud majutuskohtades ööbimiste arv võrdlusaasta jooksul.

B.   Jaotus

[vabatahtlik] Punktis A nimetatud muutuja jaotatakse liidust pärit külastajate elukohariikide kaupa, samas kui liidust väljaspool elavate külastajate andmed rühmitatakse ühte lisakategooriasse.
II LISA

RIIGI TURISM

1.    jagu

TURISMIS OSALEMINE ISIKLIKEL EESMÄRKIDEL

A.   Iga-aastaste andmete raames edastatavad muutujad ja jaotusedMuutujad

Isiklikel eesmärkidel reiside jaotus kestuse ja sihtkohtade kaupa

Sotsiaaldemograafiline jaotus

1.  Selliste vähemalt 15-aastaste residentide arv, kes on võrdlusaasta jooksul osalenud turismis isiklikel eesmärkidel reisiga

2.  Selliste vähemalt 15-aastaste residentide arv, kes ei ole võrdlusaasta jooksul osalenud turismis isiklikel eesmärkidel reisiga

a)  Igasugune reis (st on sooritatud vähemalt üks reis vähemalt ühe ööbimisega)

b)  Ainult riigisisesed reisid (st on sooritatud vähemalt üks riigisisene reis vähemalt ühe ööbimisega, kuid ei ole sooritatud välisreise)

c)  Ainult välisreisid (st on sooritatud vähemalt üks välisreis vähemalt ühe ööbimisega, kuid ei ole sooritatud riigisiseseid reise)

d)  Riigisisesed reisid ja välisreisid (st on sooritatud vähemalt üks riigisisene reis vähemalt ühe ööbimisega ning vähemalt üks välisreis vähemalt ühe ööbimisega)

e)  Lühikesed reisid (st on sooritatud vähemalt üks reis ühe kuni kolme ööbimisega)

f)  Pikad reisid (st on sooritatud vähemalt üks reis nelja või enama ööbimisega)

g)  Pikad riigisisesed reisid (st on sooritatud vähemalt üks riigisisene reis nelja või enama ööbimisega, kuid ei ole sooritatud nelja või enama ööbimisega välisreise)

h)  Pikad välisreisid (st on sooritatud vähemalt üks välisreis nelja või enama ööbimisega, kuid ei ole sooritatud nelja või enama ööbimisega riigisiseseid reise)

i)  Pikad riigisisesed reisid ja välisreisid (st on sooritatud vähemalt üks riigisisene reis nelja või enama ööbimisega ning vähemalt üks välisreis nelja või enama ööbimisega)

1.  Sugu
2.  Vanuserühm
3.  [vabatahtlik] Saavutatud haridustase  ◄
4.  [vabatahtlik] Tööhõive
5.  [vabatahtlik] Leibkonna sissetuleku suurus

Isiklikel eesmärkidel reiside jaotus kestuse ja sihtkoha järgi ühendatakse sotsiaaldemograafilise jaotusega.

B.   Kolme aasta tagant esitatavate andmete raames edastatavad muutujad ja jaotusedMuutujad

Jaotus peamiste põhjuste kaupa, miks ei ole võrdlusaastal turismis isiklikul eesmärgil reisimisega osaletud (vastajad võivad nimetada mitu põhjust)

Sotsiaaldemograafiline jaotus

1.  Selliste vähemalt 15-aastaste residentide arv, kes ei ole võrdlusaasta jooksul turismis isiklikul eesmärgil reisimisega osalenud (st ei ole åvõrdlusaastal sooritanud ühtki vähemalt ühe ööbimisega isiklikul eesmärgil reisi)

a)  Rahalised põhjused (puhkusereiside jaoks ei ole raha, ei saa endale puhkust lubada)

b)  Vaba aja puudumine perekondlike kohustuste tõttu

c)  Vaba aja puudumine töö- või õppimisega seotud kohustuste tõttu

d)  Tervislikud põhjused või piiratud liikumisvõime

e)  Eelistus jääda koju, puudub motivatsioon reisimiseks

f)  Turvalisus

g)  Muud põhjused

1.  Sugu
2.  Vanuserühm ►M1  
3.  [vabatahtlik] Saavutatud haridustase  ◄
4.  [vabatahtlik] Tööhõive
5.  [vabatahtlik] Leibkonna sissetuleku suurus

Jaotus turismis isiklikul eesmärgil reisimisega osalemata jätmise peamiste põhjuste järgi ühendatakse sotsiaaldemograafilise jaotusega.

Kolme aasta tagant esitatavate muutujate puhul on esimene võrdlusaasta 2013.

C.   Sotsiaaldemograafilise jaotuse puhul kohaldatav liigitus

1)

Sugu : mees, naine.

2)

Vanuserühm : alla 15-aastased [vabatahtlik], 15–24-aastased, 25–34-aastased, 35–44-aastased, 45–54-aastased, 55–64-aastased, üle 65-aastased, kusjuures tuleb summeerida vanuserühmad 25–44 ja 45–64.

3)

Saavutatud haridustase : maksimaalselt teise taseme hariduse alumine aste, teise taseme hariduse ülemine aste ja teise taseme järgne (kolmanda taseme eelne haridus), kolmanda taseme haridus.

4)

Tööhõive : töötab (töötaja või füüsilisest isikust ettevõtja), töötu, üliõpilane (või õpilane), muu mittetöötav.

5)

Leibkonna sissetuleku suurus : kvartiilides.

2.    jagu

REISID JA REISE SOORITANUD KÜLASTAJAD

A.   Edastatavad muutujad 

Muutujad

Edastatav liigitus

Perioodilisus

1.

Reisi alguskuu

 

Igal aastal

2.

Reisi kestus ööbimiste arvuna

 

Igal aastal

3.

[Ainult välisreiside kohta] Reisi kestus: ööbimiste arv oma riigi piires

 

Kolme aasta tagant

4.

Peamine sihtriik

Vastavalt käesoleva määruse artikli 10 kohaselt koostatud metoodikajuhendis esitatud riikide loetelule

Igal aastal

5.

Reisi põhieesmärk

a)  Isiklikul eesmärgil reis: vaba aja veetmine, lõõgastus või puhkus

b)  Isiklikul eesmärgil reis: sugulaste ja sõprade külastamine

c)  Isiklikul eesmärgil reis: muu (nt palverännak, ravi jm)

d)  Ametireis/ärireis

Igal aastal

6.

[Ainult isiklikel eesmärkidel reisid] Sihtkoha liik, lubatud mitu vastust

a)  Linn

b)  Rannik

c)  Maakoht (sh järve kallas, jõgi jms)

d)  Kruiisilaev

e)  Mäestik (mägismaa, künkad jms)

f)  Muu

Kolme aasta tagant

7.

[Ainult isiklikel eesmärkidel reisid] Laste osalus reisiseltskonnas

a)  Jah

b)  Ei

Kolme aasta tagant

▼M2

8.

Peamine transpordivahend

a)  Õhutransport (regulaar- või tellimuslennud või muud lennuteenused)

b)  Veetransport (näiteks liinilaevad ja praamid, kruiisilaevad, lõbusõidulaev, renditud laev)

c)  Raudtee-transport

d)  Bussitransport (graafikujärgne/regulaarvedu või graafikuväline/juhuvedu)

d1)  [vabatahtlik] Graafikujärgne bussivedu/regulaarvedu

d2)  [vabatahtlik] Graafikuväline bussivedu/juhuvedu

e)  Eramootorsõiduk (isiklik või liisitud, sealhulgas sõbra/sugulase auto)

f)  Renditud mootorsõiduk (sealhulgas sõidujagamis-/ühisauto kasutamise platvormid)

g)  Muu (näiteks jalgratas)

Igal aastal

9.

Peamine majutusviis

a)  Üüritud majutus: hotellid või muud sarnased majutusettevõtted

b)  Üüritud majutus: laagriplatsid ja haagissuvilate parkimisplatsid (mitte alalise elukohana kasutatavad)

c)  Üüritud majutus: näiteks maja, villa, korter; elamus üüritud ruum(id)

d)  Üüritud majutus: muu üüritud majutus (näiteks hostelid, jahisadamad, terviseteenuseid pakkuvad ettevõtted)

e)  Mitte-üüritud majutus: endale kuuluv puhkeotstarbeline eluruum

f)  Mitte-üüritud majutus: sugulaste või sõprade poolt tasuta pakutav majutus

g)  Mitte-üüritud majutus: muu mitte-üüritud majutus

Igal aastal

10.

Reisi broneerimine: peamise majutusviisi broneerimine interneti kaudu

a)  Jah

b)  Ei

Kolme aasta tagant

11.

Reisi broneerimine: peamise majutusviisi broneerimise viis

a)  Otse majutusteenuse pakkuja käest

b)  Reisibüroo, reisikorraldaja, portaali või sellise lühiajalist või puhkusemajutust vahendava agentuuri kaudu, kellel on nimekiri mitmest majutusteenuse pakkujast

c)  Broneeringut ei olnud vaja

Kolme aasta tagant

11a.

[Ainult need reisid, mille korral broneeriti majutus internetis reisibüroo, reisikorraldaja, portaali või lühiajalist või puhkusemajutust vahendava agentuuri kaudu; ainult need reisid, mille korral on peamine majutusviis „üüritud majutus: näiteks maja, villa, korter; elamus üüritud ruum(id)”]

Peamise majutusviisi broneerimine veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu, näiteks Airbnb, Booking.com, Expedia või HomeAway vahendusel

a)  Jah

b)  Ei

Kolme aasta tagant

12.

Reisi broneerimine: peamise transpordivahendi broneerimine interneti kaudu

a)  Jah

b)  Ei

Kolme aasta tagant

13.

Reisi broneerimine: peamise transpordivahendi broneerimise viis

a)  Otse transporditeenuse pakkuja käest

b)  Reisibüroo, reisikorraldaja, portaali kaudu

c)  Broneeringut ei olnud vaja

Kolme aasta tagant

13a.

[Vabatahtlik] [Ainult need reisid, mille korral broneeriti transport internetis reisibüroo, reisikorraldaja või portaali kaudu]

Peamise transpordivahendi broneerimine veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu, näiteks BlaBlaCar vahendusel

a)  Jah

b)  Ei

Kolme aasta tagant

14.

Reisi broneerimine: pakettreis

a)  Jah

b)  Ei

Kolme aasta tagant

15.

Reisi broneerimine: pakettreisi broneerimise internetis

a)  Jah

b)  Ei

Kolme aasta tagant

15a.

Üksikturisti kulutused pakettreisi vältel

 

Igal aastal

▼B

16.

Üksikturisti transpordiga seotud reisikulud

 

Igal aastal

17.

Üksikturisti majutusega seotud reisikulud

 

Igal aastal

18.

[vabatahtlik] Ühe turisti kulutused reisi vältel toidule ja joogile restoranides ja kohvikutes

 

Igal aastal

19.

Muud üksikturisti reisi ajal tehtud kulud, märkida eraldi (19a): kestvuskaubad ja väärisesemed

 

Igal aastal

20.

Külastaja profiil: sugu järgmise liigituse kohaselt:

a)  Mees

b)  Naine

Igal aastal

21.

Külastaja profiil: vanus täisaastates

 

Igal aastal

22.

Külastaja profiil: elukohariik

 

Igal aastal

23.

►M1  [vabatahtlik] Külastaja profiil: saavutatud haridustase ◄

►M1  
a)  Maksimaalselt teise taseme hariduse alumine aste
b)  teise taseme hariduse ülemine aste ja teise taseme järgne, kolmanda taseme eelne haridus
c)  Kolmanda taseme haridus  ◄

Igal aastal

24.

[vabatahtlik] Külastaja profiil: tööhõive

a)  Töötab (töötaja või füüsilisest isikust ettevõtja)

b)  Töötu

c)  Üliõpilane (või õpilane)

d)  Muu mittetöötav

Igal aastal

25.

[vabatahtlik] Külastaja profiil: leibkonna sissetulek kvartiilides

 

Igal aastal

B.   Vaatluse ulatuse piirang

Vaatlus hõlmab kõiki vähemalt 15-aastaste või vanemate residentide vähemalt ühe ööbimisega reise väljaspool nende tavapärast elukeskkonda, mis lõppesid vaatlusperioodi jooksul. Andmeid alla 15-aastaste elanike kohta võib esitada eraldi ja vabatahtlikult.

C.   Perioodilisus

1) Selliste kolme aasta tagant esitatavate muutujate ja kategooriate puhul, mis on loetletud punkti A alapunktides 3, 6 ja 7, on esimene võrdlusaasta 2013.

2) Selliste kolme aasta tagant esitatavate muutujate ja kategooriate puhul, mis on loetletud punkti A alapunktides 10 kuni 15, on esimene võrdlusaasta 2014.

3.    jagu

ÜHEPÄEVA-KÜLASTUSED

A.   Iga-aastaste andmete raames edastatavad muutujad ja jaotused (ühepäeva-külastused välisriiki)Muutujad

[vabatahtlik]

Jaotused

[vabatahtlik]

Sotsiaaldemograafiline jaotus

1.  Isiklikel eesmärkidel välisriiki sooritatud ühepäeva-külastuste arv

2.  Ametialastel eesmärkidel välisriiki sooritatud ühepäeva-külastuste arv

a)  sihtriigi alusel

1.  Sugu
2.  Vanuserühm
3.  Saavutatud haridustase  ◄
4.  Tööhõive
5.  Leibkonna sissetulek

3.  Kulutused isiklikel eesmärkidel välisriiki sooritatud ühepäeva-külastuste ajal

4.  Kulutused ametialastel eesmärkidel välisriiki sooritatud ühepäeva-külastuste ajal

a)  sihtriigi alusel

b)  kulutuste liigi alusel: transport, sisseostud, restoranid/kohvikud, muu

B.   Kolme aasta tagant esitatavate andmete raames edastatavad muutujad ja jaotused (riigisisesed ühepäeva-külastused)Muutujad

[vabatahtlik]

Jaotused

[vabatahtlik]

Sotsiaaldemograafiline jaotus

1.  Isiklikel eesmärkidel sooritatud riigisiseste ühepäeva-külastuste arv

2.  Ametialastel eesmärkidel sooritatud riigisiseste ühepäeva-külastuste arv

 

1.  Sugu
2.  Vanuserühm
3.  Saavutatud haridustase  ◄
4.  Tööhõive
5.  Leibkonna sissetulek

3.  Kulutused isiklikel eesmärkidel sooritatud riigisiseste ühepäeva-külastuste ajal

4.  Kulutused ametialastel eesmärkidel sooritatud riigisiseste ühepäeva-külastuste ajal

a)  kulutuste liigi alusel: transport, sisseostud, restoranid/kohvikud, muu

C.   Sotsiaaldemograafilise jaotuse puhul kohaldatav liigitus

Sotsiaaldemograafilise jaotuse puhul kohaldatakse käesoleva lisa 1. jao punktis C esitatud liigitust.

D.   Vaatluse ulatuse piirang

Vaatlus hõlmab kõiki vähemalt 15-aastaste või vanemate residentide ühepäeva-külastusi, mis toimusid väljapoole nende tavapärast elukeskkonda. Andmeid alla 15-aastaste elanike kohta võib esitada eraldi ja vabatahtlikult.

E.   Perioodilisus ja esimene vaatlusperiood

1) Punktis A loetletud andmed ühepäeva-külastuste kohta edastatakse kord aastas, tuues eraldi välja eelmise kalendriaasta kõik neli kvartalit. Esimene vaatlusperiood algab 1. jaanuaril 2014.

2) Punktis B loetletud andmed ühepäeva-külastuste kohta edastatakse iga kolme aasta tagant, tuues eraldi välja eelmise kalendriaasta kõik neli kvartalit. Esimene vaatlusperiood algab 1. jaanuaril 2015. Andmete esitamine on vabatahtlik ainult esimesel vaatlusperioodil.( 1 ) ELT L 393, 30.12.2006, lk 1.

( 2 ) ELT L 154, 21.6.2003, lk 1.

( 3 ) EÜT L 76, 30.3.1993, lk 1.

Top