EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010R1089-20141231

Consolidated text: Komisjoni määrus (EL) nr 1089/2010, 23. november 2010 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1089/2014-12-31

2010R1089 — ET — 31.12.2014 — 003.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1089/2010,

23. november 2010,

millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega

(ELT L 323 8.12.2010, lk 11)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

►M1

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 102/2011, 4. veebruar 2011,

  L 31

13

5.2.2011

►M2

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1253/2013, 21. oktoober 2013,

  L 331

1

10.12.2013

►M3

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1312/2014, 10. detsember 2014,

  L 354

8

11.12.2014


Parandatud:

►C1

Parandus, ELT L 313, 13.11.2012, lk  20 (1089/2010)
▼B

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1089/2010,

23. november 2010,

millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusegaEUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2007. aasta direktiivi 2007/2/EÜ, millega rajatakse Euroopa Ühenduse ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE), ( 1 ) eriti selle artikli 7 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivis 2007/2/EÜ on sätestatud Euroopa Ühenduse ruumiandmete infrastruktuuri rajamise üldeeskirjad. Liikmesriigid peavad kõnealuses infrastruktuuris tegema kättesaadavaks direktiivi 2007/2/EÜ ühe või mitme lisaga seotud andmekogumid ja neile vastavad ruumiandmeteenused kooskõlas ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavuse ning vajaduse korral ühtlustamise tehnilise korraga.

(2)

Tehnilises korras võetakse arvesse kasutajate asjaomaseid vajadusi, millele sidusrühmad osutasid kasutajate vajadusi käsitlevas uuringus ning mis ilmnesid esitatud võrdlusmaterjali, Euroopa Liidu asjaomase keskkonnapoliitika ja keskkonda mõjutada võivate poliitikavaldkondade või meetmete analüüsimisel.

(3)

Komisjon analüüsis tehnilise korra rakendatavust ning selle võimalike kulude ja sellest saadava võimaliku kasu proportsionaalsust, lähtudes sidusrühmade esitatud testimistulemustest, vastustest, mis liikmesriigid andsid tasuvust käsitlevale teabenõudele oma kontaktpunktide kaudu, ning tõendusmaterjalist, mis liikmesriigid kogusid piirkondliku tasandi ruumiandme-infrastruktuuriga seotud kulusid ja sellest saadavat kasu käsitlevate uuringute käigus.

(4)

Liikmesriikide esindajatele ja ruumiandmete vastu huvi tundvatele muudele füüsilistele või juriidilistele isikutele, sealhulgas kasutajatele, tootjatele, lisandväärtusteenuste osutajatele või koordineerivatele asutustele anti võimalus osaleda tehnilise korra väljatöötamises soovitatud asjatundjate kaudu ja võimalus hinnata rakenduseeskirjade eelnõud sidusrühmadega toimunud nõupidamiste ja testimise raames.

(5)

Selleks et saavutada ristkasutatavus ning saada kasu kasutajate ja tootjate ühenduste püüdlustest, on direktiivi 2007/2/EÜ I, II või III lisas loetletud ruumiandmevaldkondade elementide mõistetesse ja määratlustesse vajaduse korral integreeritud rahvusvahelised standardid.

(6)

Selleks et tagada ristkasutatavus ja ühtlus ruumiandmevaldkondade lõikes, peaksid liikmesriigid täitma nõuded, mis on seotud ühiste andmetüüpidega, ruumiobjektide tuvastamisega, ristkasutatavuseks vajalike metaandmetega, geneerilise võrkmudeli ning muude ruumiandmevaldkonna mõistete ja eeskirjadega.

(7)

Selleks et tagada ristkasutatavus ja ühtlus ühe ruumiandmevaldkonna piires, peaksid liikmesriigid kasutama ruumiobjektide liigitusi ja määratlusi, nende võtmeatribuute ja kooslusrolle, andmetüüpe, väärtuste domeene ning konkreetseid eeskirju, mida kohaldatakse üksikute ruumiandmevaldkondade suhtes.

(8)

Kuna käesolevale määrusele ei ole lisatud käesoleva määruse rakendamiseks vajalikke koodiloendite väärtusi, tuleks käesolevat määrust hakata kohaldama üksnes siis, kui need on õigusaktina vastu võetud. Seepärast on asjakohane käesoleva määruse kohaldamine edasi lükata.

(9)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 2007/2/EÜ artikli 22 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:▼M3

Artikkel 1

Reguleerimisese ja -ala

1.  Käesolevas määruses sätestatakse direktiivi 2007/2/EÜ I, II ja III lisas loetletud valdkondadele vastavate ruumiandmekogumite ja -teenuste koostalitlusvõime ning vajaduse korral ühtlustamise tehnilise korra suhtes kehtivad nõuded.

2.  Käesolevat määrust ei kohaldata nende võrguteenuste suhtes, mis kuuluvad komisjoni määruse (EÜ) nr 976/2009 ( 2 ) reguleerimisalasse.

▼B

Artikkel 2

Mõisted

▼M2

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid ning ka lisades esitatud valdkonnaspetsiifilisi mõisteid:

▼B

1.

„abstraktne tüüp (abstract type)” – tüüp, mida ei saa konkretiseerida, kuid millel võivad olla atribuudid ja kooslusrollid;

2.

„kooslusroll (association role)” – väärtus või objekt, millega tüübil on direktiivi 2007/2/EÜ artikli 8 lõike 2 punktis b osutatud suhe;

3.

„atribuut (attribute)” – tüübi tunnusomadus, nagu on osutatud direktiivi 2007/2/EÜ artikli 8 lõike 2 punktis c;

▼M2 —————

▼B

5.

„koodiloend (code list)” – avatud loend, mida on võimalik laiendada;

6.

„andmetüüp (data type)” – standardi ►M2  ISO/TS 19103:2005 ◄ kohane identsuseta väärtuste kogumi deskriptor;

7.

„loend (enumeration)” – andmetüüp, mille eksemplarid moodustavad nimega tekstiliste väärtuste kindlaksmääratud loetelu; loendi tüüpi atribuutidel saavad olla üksnes selle loetelu väärtused;

8.

„objekti väline identifikaator (external object identifier)” – objekti kordumatu identifikaator, mille avaldab vastutav asutus ja mida välised rakendused võivad kasutada ruumiobjektile viitamiseks;

9.

„identifikaator (identifier)” – standardi ►M2  EN ISO 19135:2007 ◄ kohane keeleliselt sõltumatute tähemärkide jada, mis võimaldab üheselt ja jäädavalt identifitseerida selle, millega identifikaator seotud on;

10.

„konkretiseerima (instantiate)” – looma objekti, mis vastab asjaomase konkretiseeritud tüübi määratlusele, atribuutidele, kooslusrollidele ja objektile kehtestatud piirangutele;

11.

„kiht (layer)” – geograafilise teabe põhiühik, mida standardi ►M2  EN ISO 19128:2008 ◄ kohaselt on võimalik kaardina serverist taotleda;

12.

„elutsükliteave (life-cycle information)” – ruumiobjekti selliste tunnusomaduste kogum, mis kirjeldavad ruumiobjekti versiooni ajalisi tunnusomadusi või muutusi versioonide vahel;

13.

„metaandmeelement (metadata element)” – standardi ►M2  EN ISO 19115:2005/AC:2008 ◄ kohane eraldiseisev metaandmeühik;

14.

„pakett (package)” – üldotstarbeline elementide rühmitamise vahend;

15.

„register (register)” – standardi ►M2  EN ISO 19135:2007 ◄ kohane selliste failide kogum, mis sisaldavad identifikaatoreid, mis on antud ühikutele, mis sisaldavad seotud ühikute kirjeldusi;

16.

„ruumiobjektitüüp (spatial object type)” – ruumiobjektide liigitus;

17.

„laad (style)” – ruumiobjektitüüpide ning nende omaduste ja neile kehtestatud piirangute vastavusseviimine kaartide koostamisel kasutatavate parametriseeritud sümbolitega;

18.

„alamtüüp (sub-type of)” – spetsiifilisema ja üldisema tüübi vaheline suhe, kusjuures spetsiifilisem tüüp on täielikult kooskõlas üldisema tüübiga ja sisaldab lisateavet, nagu on kohandatud standardi ►M2  ISO/TS 19103:2005 ◄ põhjal;

19.

„tüüp (type)” – ruumiobjektitüüp või andmetüüp;

20.

„tühi (voidable)” – atribuudi või kooslusrolli puhul võib kättesaadavaks teha väärtuse „void”, kui liikmesriikide hallatavates ruumiandmekogumites ei ole vastavat väärtust või kui olemasolevatest väärtustest ei ole võimalik mõistliku kuluga vastavat väärtust tekitada. Kui atribuut või kooslusroll ei ole „voidable”, jäetakse tabelis lahter „voidability” tühjaks;

▼M2

21.

„omadus (property)” – atribuut või kooslusroll;

22.

„ühenduse tüüp (union type)” – standardi ISO/TS 19103:2005 kohane tüüp, mille moodustab üks ja vaid üks mitmest alternatiivist (loetletud liikmeatribuutidena);

23.

„kooslusklass (association class)” – tüüp, millega määratakse kindlaks kahe teise tüübi vahelise suhte täiendavad omadused;

24.

„katvus (coverage)” – ISO 19123:2007 kohane ruumiobjekt, mille funktsioon on anda ruumilise, ajalise või aegruumilise domeeni vahemiku raames väärtusi mis tahes otsese paiknevuse kohta;

25.

„domeen (domain)” – standardi ISO/TS 19103:2005 kohane täpselt kindlaksmääratud kogum;

26.

„vahemik (range)” – standardi EN ISO 19123:2007 kohane nähtuste atribuutide väärtuste kogum, mis on funktsiooni abil seotud katte domeeni elementidega;

27.

„sirgete täisnurksete külgedega ruutvõrk (rectified grid)” – standardi EN ISO 19123:2007 kohane ruutvõrk, mille puhul esineb ruutvõrgu koordinaatide ja koordinaatide referentssüsteemi vaheline afiinne teisendus;

28.

„referentseeritav ruutvõrk (referenceable grid)” – standardi EN ISO 19123:2007 ruutvõrk, mis on seotud teisendusega, mida saab kasutada ruutvõrgu koordinaatide väärtuste ümber arvutamiseks välise koordinaatide referentssüsteemiga ühendatud koordinaatide väärtusteks;

29.

„tesselatsioon (tessellation)” – ruumi jagamine kokkupuutuvateks allosadeks, millel on jagatava ruumi dimensioonid. Kahemõõtmelises ruumis koosneb tessellatsioon mittekattuvatest hulknurkadest, mis katavad täielikult huvipakkuva piirkonna;

30.

„kitsam väärtus (narrower value)” – väärtus, millel on hierarhiline seos üldisema hierarhias kõrgemal asuva väärtusega;

▼M3

31.

„lõpp-punkt (end point)” – internetiaadress, mida kasutatakse ruumiandmeteenuse kaudu sooritatava toimingu vahetuks käivitamiseks;

32.

„juurdepääsupunkt (access point)” – internetiaadress, mis sisaldab ruumiandmeteenuse üksikasjalikku kirjeldust, sealhulgas selliste lõpp-punktide loetelu, mis võimaldavad selle rakendamist;

33.

„täidetav ruumiandmeteenus (

invocable spatial data service

)” –

kõik järgmised teenused:

a) ruumiandmeteenus metaandmetega, mis vastavad komisjoni määrusega (EÜ) nr 1205/2008 ( 3 ) sätestatud nõuetele;

b) ruumiandmeteenus vähemalt ühe allika asukoha määrajaga, mis on juurdepääsupunkt;

c) ruumiandmeteenus, mis on kooskõlas dokumenteeritud ja üldsusele kättesaadava ning teenuse käivitamiseks vajalikku teavet sisaldava tehniliste kirjelduste kogumiga;

34.

„koostalitlusvõimeline ruumiandmeteenus (interoperable spatial data service)” – täidetav ruumiandmeteenus, mis vastab VI lisa nõuetele;

35.

„ühtlustatud ruumiandmeteenus (harmonised spatial data service)” – koostalitlusvõimeline ruumiandmeteenus, mis vastab VII lisa nõuetele;

36.

„nõuetele vastav ruumiandmekogum (conformant spatial data set)” – ruumiandmekogum, mis vastab käesoleva määruse nõuetele;

37.

„toiming (operation)” – meede, mida toetab ruumiandmeteenus;

38.

„liides (interface)” – nimetatud toimingute kogum, mis iseloomustab standardis ISO 19119:2005 määratletud üksuse käitumist.

▼B

Artikkel 3

Ühised tüübid

Direktiivi 2007/2/EÜ I, II ja III lisas loetletud mitut valdkonda hõlmavad tüübid on kooskõlas määratluste ja kehtestatud piirangutega ning sisaldavad I lisas esitatud atribuute ja kooslusrolle.

Artikkel 4

Ruumiandmete andmevahetuseks ja klassifitseerimiseks kasutatavad tüübid

▼M2

1.  Liikmesriigid kasutavad direktiivi 2007/2/EÜ artiklis 4 sätestatud tingimustele vastavatest andmekogumitest pärit ruumiobjektide andmevahetuseks ja klassifitseerimiseks ruumiobjektitüüpe ja seotud andmetüüpe ning loendeid ja koodiloendeid, mis on II, III ja IV lisas kindlaks määratud nende valdkondade jaoks, millega nad seotud on.

▼B

2.  Ruumiobjektitüübid ja andmetüübid peavad olema kooskõlas määratluste ja neile kehtestatud piirangutega ning sisaldama ►M2  lisades ◄ esitatud atribuute ja kooslusrolle.

▼M1

3.  Ruumiobjektitüüpide või andmetüüpide atribuutide ja kooslusrollide jaoks kasutatavad loendid ja koodiloendid vastavad määratlustele ja sisaldavad ►M2  lisades ◄ esitatud väärtusi. ►M2  Loendi ja koodiloendi väärtused on keeleliselt neutraalsed arvutis kasutatavad mnemoonilised koodid. Väärtused võivad ka sisaldada keelepõhist nime, mida kasutatakse inimsuhtluseks. ◄

▼M1 —————

▼B

Artikkel 5

Tüübid

1.  Käesolevas määruses kindlaksmääratud igale tüübile antakse konkreetse tüübi suhtes kehtivaid nõudeid käsitleva jao pealkirjas (sulgudes) arvutite jaoks keeleliselt neutraalne nimi. Kõnealust keeleliselt neutraalset nime kasutatakse atribuudi või kooslusrolli määratluses vastavale tüübile viitamiseks.

2.  Tüübid, mis on mõne muu tüübi alamtüübid, peavad sisaldama asjaomase tüübi atribuute ja kooslusrolle.

3.  Abstraktseid tüüpe ei konkretiseerita.

▼M2 —————

▼M2

Artikkel 6

▼M3

Ruumiandmekogumite koodiloendid ja loendid

▼M2

1.   ►M3  Koodiloenditüübid on järgmised, nagu on sätestatud I–IV lisas: ◄

(a) koodiloendid, mille lubatud väärtused koosnevad üksnes käesolevas määruses esitatud väärtustest;

(b) koodiloendid, mille lubatud väärtused koosnevad käesolevas määruses esitatud väärtustest ja andmepakkujate poolt kindlaks määratud kitsamatest väärtustest;

(c) koodiloendid, mille lubatud väärtused koosnevad käesolevas määruses esitatud väärtustest ja mis tahes tasandil andmepakkujate poolt kindlaks määratud täiendavatest väärtustest;

(d) koodiloendid, mille lubatud väärtused koosnevad andmepakkujate poolt kindlaks määratud mis tahes väärtustest.

Punktide b, c, ja d kohaldamisel võivad andmepakkujad lisaks lubatud väärtustele kasutada väärtusi, mis on esitatud INSPIRE tehnilises juhenddokumendis (INSPIRE Technical Guidance), mis on üleval Teadusuuringute Ühiskeskuse INSPIRE veebilehel.

2.  Koodiloendid võivad olla hierarhilised. Hierarhiliste koodiloendite väärtustel võivad olla üldisemad hierarhias kõrgemal asuvad väärtused. Kui käesolevas määruses on hierarhiliste koodiloendite kehtivad väärtused esitatud tabelis, siis üldisemad hierarhias kõrgemal asuvad väärtused on loetletud viimases veerus.

3.  Kui andmepakkuja näeb sellise atribuudi jaoks, mille tüüp on lõike 1 punktides b, c või d osutatud koodiloend, ette käesoleva määrusega hõlmamata väärtuse, esitatakse väärtus ja selle määratlus registris.

4.  Ruumiobjektitüüpide või andmetüüpide selliste atribuutide või kooslusrollide puhul, millel on koodiloenditüüp, võib kasutada üksnes väärtusi, mis on lubatud koodiloendi spetsifikatsiooni kohaselt.

5.  Ruumiobjektitüüpide või andmetüüpide selliste atribuutide või kooslusrollide puhul, millel on loenditüüp, võib kasutada üksnes loenditüübi jaoks kindlaks määratud väärtusi.

▼B

Artikkel 7

Kodeerimine

1.  Kõik ruumiandmete kodeerimiseks kasutatavad eeskirjad peavad vastama standardile EN ISO 19118. Eelkõige kehtestatakse eeskirjades kõikide ruumiobjektitüüpide ning kõikide atribuutide ja kooslusrollide jaoks skeemi teisendamise reeglid ja väljastatava teabe struktuur.

2.  Kõik ruumiandmete kodeerimise eeskirjad tehakse kättesaadavaks.

Artikkel 8

Ajakohastamine

1.  Liikmesriigid teevad ajakohastatud andmed kättesaadavaks korrapäraselt.

2.  Kõik ajakohastused tehakse hiljemalt kuus kuud pärast algandmete kogumis muudatuse tegemist, v.a juhul, kui ►M2  lisades ◄ on andmevaldkonna jaoks kehtestatud muu ajavahemik.

▼M3

3.  Ajakohastatud andmed tehakse kõigile seotud ruumiandmeteenustele kättesaadavaks lõikes 2 sätestatud tähtaja jooksul.

▼B

Artikkel 9

Identifikaatorite haldamine

1.  I lisa punktis 2.1 määratletud andmetüüpi „Identifier” kasutatakse ruumiobjekti välise identifikaatori tüübina.

2.  Ruumiobjektide üheseks tuvastamiseks kasutatavat objekti välist identifikaatorit ei muudeta ruumiobjekti elutsükli jooksul.

Artikkel 10

Ruumiobjektide elutsükkel

1.  Sama ruumiobjekti erinevad versioonid on alati sama ruumiobjektitüübi eksemplarid.

2.  Objekti välise identifikaatori atribuudid „namespace” ja „localId” jäävad ruumiobjektide erinevate versioonide puhul samaks.

3.  Kui kasutatakse atribuute „beginLifespanVersion” ja „endLifespanVersion”, ei esine atribuudi „endLifespanVersion” väärtus enne atribuudi „beginLifespanVersion” väärtust.

Artikkel 11

Ajaline referentssüsteem

1.  Vaikimisi kasutatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 1205/2008 ( 4 ) lisa B osa punktis 5 osutatud ajalist referentssüsteemi, v.a juhul, kui ►M2  lisades ◄ on konkreetse ruumiandevaldkonna jaoks kehtestatud mõni muu ajaline referentssüsteem.

2.  Kui kasutatakse muid ajalisi referentssüsteeme, määratakse need kindlaks andmekogumi metaandmetes.

Artikkel 12

Muud nõuded ja eeskirjad

▼M2

1.  Käesolevas määruses kindlaks määratud ruumiliste omaduste väärtusdomeen piirdub skeemiga „Simple Feature”, mis on määratletud standardis Herring, John R. (ed.), OpenGIS® Implementation Standard for Geographic informationSimple feature accessPart 1: Common architecture, version 1.2.1, Open Geospatial Consortium, 2011, v. a juhul, kui konkreetse ruumiandmevaldkonna või tüübi puhul ei ole teisiti ette nähtud.

▼B

2.  Kõik mõõteväärtused esitatakse ►M2  rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi (SI) ühikutes või muudes kui SI-ühikutes, mis on heaks kiidetud kasutamiseks koos rahvusvahelise mõõtühikute süsteemiga ◄ , v.a juhul, kui konkreetse ruumiandmevaldkonna või -tüübi puhul on sätestatud teisiti.

3.  Kui kasutatakse atribuute „validFrom” ja „validTo”, ei esine atribuudi „validTo” väärtus enne atribuudi „validFrom” väärtust.

4.  Lisaks kohaldatakse kõiki II lisas esitatud valdkonnaspetsiifilisi nõudeid.

Artikkel 13

Ristkasutatavuseks vajalikud metaandmed

Ruumiandmekogumit kirjeldavad metaandmed sisaldavad järgmisi ristkasutatavuseks vajalikke metaandmeelemente.

1.

Koordinaatide referentssüsteem : ruumiandmekogumis kasutatava(te) koordinaatide referentssüsteemi(de) kirjeldus.

2.

Ajaline referentssüsteem :

ruumiandmekogumis kasutatava(te) ajalis(t)e referentssüsteemi(de) kirjeldus.

See element on kohustuslik üksnes siis, kui ruumiandmekogum sisaldab ajalist teavet, mis ei ole kooskõlas vaikimisi kasutatava ajalise referentssüsteemiga.

3.

Kodeerimine : arvutikeele nende lausetarindi(te) kirjeldus, milles täpsustatakse ruumiobjektide esitust salvestistes, failides, teadetes, salvestusseadmetes või edastuskanalites.

4.

Topoloogiline õigsus :

andmekogumi ühemõtteliselt kodeeritud topoloogiliste tunnusomaduste õigsus, nagu on kirjeldatud andmete kehtivusulatusega.

See element on kohustuslik üksnes siis, kui andmekogum sisaldab geneerilise võrkmudeli (Generic Network Model) tüüpe ega taga võrgu keskjoonte topoloogiat (keskjoonte ühenduvust).

5.

Tähemärkide kodeerimine :

andmekogumis kasutatud tähemärkide kodeerimine.

See element on kohustuslik üksnes siis, kui kasutatakse kodeerimist, mille aluseks ei ole UTF-8.

▼M2

6.

Ruumilise esituse tüüp : geograafilise teabe ruumilise esitamise meetod.

▼B

Artikkel 14

Esitus

1.  Selleks et esitada ruumiandmekogumeid komisjoni määruses nr 976/2009 ( 5 ) kirjeldatud vaatamisteenuse abil, tehakse kättesaadavaks järgmine:

(a) II lisas kindlaks määratud kihid, millega andmekogumi valdkond või valdkonnad on seotud;

(b) iga kihi jaoks vähemalt üks vaikimisi kasutatav esituslaad koos vähemalt ühe seotud pealkirja ja kordumatu identifikaatoriga;

2.  Iga kihi puhul on II lisas kindlaks määratud järgmine:

(a) kasutajaliideses kasutatav kihi inimkeelne loetav pealkiri;

▼M2

(b) kihi sisu moodustav ruumiobjektitüüp / moodustavad ruumiobjektitüübid või nende alamkogum.

▼M2

3.  Selliste ruumiobjektitüüpide jaoks, mille objekte saab täpsemalt klassifitseerida koodiloendi väärtusega atribuutide abil, võidakse kindlaks määrata mitu kihti. Iga selline kiht sisaldab ruumiobjekte, mis vastavad ühele konkreetsele koodiloendi väärtusele. II, III ja IV lisas selliste kihikogumite kindlaksmääramisel tuleb täita kõik järgmised nõuded:

a) kohatäitesõlm <CodeListValue> esindab asjakohase koodiloendi väärtusi, esitäht on suurtäht;

b) kohatäitesõlm <human-readable name> esindab koodiloendi väärtuste inimloetavat nime;

c) ruumiobjektitüüp sisaldab asjakohast atribuuti ja koodiloendit sulgudes.

d) esitatakse üks kihi näide.

▼M3

Artikkel 14a

Nõuded täidetavate ruumiandmeteenuste kohta

Hiljemalt 10. detsembriks 2015 esitavad liikmesriigid täidetavate ruumiandmeteenuste metaandmed kooskõlas V lisas sätestatud nõuetega.

Artikkel 14b

Täidetavate ruumiandmeteenuste koostalitlusvõime kord ja ühtlustamisnõuded

Vähemalt ühes nõuetele vastavas ruumiandmekogumis sisalduvate andmetega seoses täidetavad ruumiandmeteenused peavad vastama V ja VI lisas sätestatud koostalitlusvõime nõuetele ning vajaduse korral VII lisas sätestatud ühtlustamisnõuetele.

▼B

Artikkel 15

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub [kahekümnendal] päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrust kohaldatakse alates 15. detsembrist 2010.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
I LISA

▼M2

ÜHISED TÜÜBID, MÄÄRATLUSED JA NÕUDED

1.   EUROOPA JA RAHVUSVAHELISTES STANDARDITES MÄÄRATLETUD TÜÜBID

Ruumiobjektitüüpide või andmetüüpide atribuutide või kooslusrollide puhul kasutatavad järgmised ühised tüübid on kindlaks määratud järgmiselt.

(1) Tüüpide Any, Angle, Area, Boolean, CharacterString, Date, DateTime, Decimal, Distance, Integer, Length, Measure, Number, Probability, Real, RecordType, Sign, UnitOfMeasure, Velocity ja Volume puhul kasutatakse standardis ISO/TS 19103:2005 esitatud määratlusi.

(2) Tüüpide DirectPosition, GM_Boundary, GM_Curve, GM_MultiCurve, GM_MultiSurface, GM_Object, GM_Point, GM_Primitive, GM_Solid, GM_Surface ja GM_Tin puhul kasutatakse standardis EN ISO 19107:2005 esitatud määratlusi.

(3) Tüüpide TM_Duration, TM_GeometricPrimitive, TM_Instant, TM_Object, TM_Period ja TM_Position puhul kasutatakse standardis EN ISO 19108:2005/AC:2008 esitatud määratlusi.

(4) Tüübi GF_PropertyType puhul kasutatakse standardis EN ISO 19109:2006 esitatud määratlusi.

(5) Tüüpide CI_Citation, CI_Date, CI_RoleCode, EX_Extent, EX_VerticalExtent, MD_Distributor, MD_Resolution ja URL puhul kasutatakse standardis EN ISO 19115:2005/AC:2008 esitatud määratlusi.

(6) Tüübi CV_SequenceRule puhul kasutatakse standardis EN ISO 19123:2007 esitatud määratlusi.

(7) Tüüpide AbstractFeature, Quantity ja Sign puhul kasutatakse standardis EN ISO 19136:2009 esitatud määratlusi.

(8) Tüüpide LocalisedCharacterString, PT_FreeText ja URI puhul kasutatakse standardis CEN ISO/TS 19139:2009 esitatud määratlusi.

(9) Tüübi LC_LandCoverClassificationSystem puhul kasutatakse standardis ISO 19144-2:2012 esitatud määratlusi.

(10) Tüüpide GFI_Feature, Location, NamedValue, OM_Observation, OM_Process, SamplingCoverageObservation, SF_SamplingCurve, SF_SamplingPoint, SF_SamplingSolid, SF_SamplingSurface ja SF_SpatialSamplingFeature puhul kasutatakse standardis ISO 19156:2011 esitatud määratlusi

(11) Tüüpide Category, Quantity, QuantityRange ja Time puhul kasutatakse standardis Robin, Alexandre (ed.), OGC®SWE Common Data Model Encoding Standard, version 2.0.0, Open Geospatial Consortium, 2011 esitatud määratlusi.

(12) Tüüpide TimeValuePair ja Timeseries puhul kasutatakse dokumendis Taylor, Peter (ed.), OGC® WaterML 2.0: Part 1 – Timeseries, v2.0.0, Open Geospatial Consortium, 2012 esitatud määratlusi.

(13) Tüüpide CGI_LinearOrientation ja CGI_PlanarOrientation puhul kasutatakse dokumendis CGI Interoperability Working Group, Geoscience Markup Language (GeoSciML), version 3.0.0, Commission for the Management and Application of Geoscience Information (CGI) of the International Union of Geological Sciences, 2011 esitatud määratlusi.

▼B

2.   ÜHISED ANDMETÜÜBID

2.1.    Identifikaator (Identifier)

Kordumatu väline objekti identifikaator, mille avaldab vastutav asutus ja mida välised rakendused võivad kasutada ruumiobjektile viitamiseks.

Andmetüübi „Identifier” atribuudidAtribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

localId

Lokaalne identifikaator, mille on omistanud andmete tarnija. Lokaalne identifikaator on kordumatu nimeruumi raames, mis tähendab, et ühelgi muul ruumiobjektil ei ole samasugust kordumatut identifikaatorit.

CharacterString

 

namespace

Nimeruum, millega tehakse üheselt kindlaks ruumiobjekti andmeallikas.

CharacterString

 

versionId

Ruumiobjekti konkreetse versiooni identifikaator, mis ei ole pikem kui 25 tähemärki. Kui objekti välist identifikaatorit hõlmava ruumiobjektitüübi spetsifikatsioon sisaldab elutsükliteavet, kasutatakse versiooni identifikaatorit, et teha vahet ruumiobjekti erinevate versioonide vahel. Versiooni identifikaator on kordumatu ruumiobjektide kõikide versioonide kogumi piires.

CharacterString

voidable

▼M2 —————

▼M2

2.2.    Seotud osapool (RelatedParty)

Organisatsioon või isik, kellel on vahendiga seotud roll.

Andmetüübi „RelatedParty” atribuudidAtribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

individualName

Seotud isiku nimi.

PT_FreeText

voidable

organisationName

Seotud organisatsiooni nimi.

PT_FreeText

voidable

positionName

Osapoole ametikoht seoses vahenditega, nt osakonna juhataja.

PT_FreeText

voidable

contact

Seotud osapoole kontaktandmed.

Contact

voidable

role

Osapoole roll seoses vahendiga, nt omanik.

PartyRoleValue

voidable

Andmetüübile „RelatedParty” kehtestatud piirangud

Esitatakse vähemalt isiku, organisatsiooni või ametikoha nimi.

2.3.    Kontakt (Contact)

Suhtluskanalid, mille kaudu on võimalik kellegagi ühendust võtta või millelegi juurde pääseda.

Andmetüübi „Contact” atribuudidAtribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

address

Vaba tekstina esitatud aadress.

AddressRepresentation

voidable

contactInstructions

Täiendavad juhised, kuidas või millal isiku või organisatsiooniga ühendust võtta.

PT_FreeText

voidable

electronicMailAddress

Organisatsiooni aadress või isiku e-posti aadress.

CharacterString

voidable

hoursOfService

Ajavahemik, mil organisatsiooni või isikuga võib ühendust võtta.

PT_FreeText

voidable

telephoneFacsimile

Organisatsiooni või isiku faksinumber.

CharacterString

voidable

telephoneVoice

Organisatsiooni või isiku telefoninumber.

CharacterString

voidable

website

Organisatsiooni või isiku veebilehed.

URL

voidable

2.4.    Dokumendi viide (DocumentCitation)

Dokumendi viide dokumendile üheselt viitamiseks.

Andmetüübi „DocumentCitation” atribuudidAtribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

name

Dokumendi nimi.

CharacterString

 

shortName

Dokumendi lühinimi või alternatiivne pealkiri.

CharacterString

voidable

date

Dokumendi loomise, avaldamise või läbivaatamise kuupäev.

CI_Date

voidable

link

Link dokumendi veebiversioonile.

URL

voidable

specificReference

Viide dokumendi konkreetsele osale.

CharacterString

voidable

2.5.    Õigusakti viide (LegislationCitation)

Õigusakti viide õigusaktile või selle konkreetsele osale üheselt viitamiseks.

See tüüp on tüübi „DocumentCitation” alamtüüp.

Andmetüübi „LegislationCitation” atribuudidAtribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

identificationNumber

Õigusliku vahendi kindlakstegemiseks kasutatav kood.

CharacterString

 

officialDocumentNumber

Õigusliku vahendi üheselt kindlakstegemiseks kasutatav ametlik dokumendinumber.

CharacterString

 

dateEnteredIntoForce

Õigusliku vahendi jõustumise kuupäev.

TM_Position

 

dateRepealed

Õigusliku vahendi kehtetukstunnistamise kuupäev.

TM_Position

 

level

Õigusliku vahendi vastuvõtmise tasand.

LegislationLevelValue

 

journalCitation

Viide ametlikule väljaandele, milles õigusakt avaldati.

OfficialJournalInformation

 

Andmetüübi „LegislationCitation” piirangud

Kui lingi atribuut on tühi (void), viidatakse väljaandele.

2.6.    Teave ametliku väljaande kohta (OfficialJournalInformation)

Täisviide õigusliku vahendi asukohale ametlikus väljaandes.

Andmetüübi „OfficialJournalInformation” atribuudidAtribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

officialJournalIdentification

Viide asukohale ametlikus väljaandes, kus õiguslik vahend avaldati. Viide koosneb kolmest osast:

— ametliku väljaande pealkiri

— väljaande köite- ja/või seerianumber

— leheküljenumber/leheküljenumbrid

CharacterString

 

ISSN

Rahvusvaheline jadaväljaande standardnumber (ISSN) on kaheksakohaline number, millega tehakse kindlaks perioodiline väljaanne, milles õiguslik vahend avaldati.

CharacterString

 

ISBN

Rahvusvaheline raamatu standardnumber (ISBN) on üheksakohaline number, millega tehakse üheselt kindlaks raamat, milles õiguslik vahend avaldati.

CharacterString

 

linkToJournal

Link ametliku väljaande veebiversioonile.

URL

 

2.7.    Temaatiline identifikaator (ThematicIdentifier)

Temaatiline identifikaator ruumiobjekti üheseks kindlakstegemiseks.

Andmetüübi „ThematicIdentifier” atribuudidAtribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

identifier

Kordumatu identifikaator, mida kasutatakse ruumiobjekti kindlakstegemiseks konkreetse identifitseerimisskeemi raames.

CharacterString

 

identifierScheme

Identifikaator, millega määratakse kindlaks identifikaatorite andmiseks kasutatav skeem.

CharacterString

 

▼B

3.   ÜHISED LOENDID

3.1.    Vertikaalne asend (VerticalPositionValue)

Ruumiobjekti suhteline asend vertikaalis.Loendi „VerticalPositionValue” lubatud väärtused

Väärtus

Määratlus

onGroundSurface

Ruumiobjekt on maapinnal.

suspendedOrElevated

Ruumiobjekt ripub või asub maapinna kohal.

underground

Ruumiobjekt on maa all.

4.   ÜHISED KOODILOENDID

▼M2

4.1.    Rajatise seisukord (ConditionOfFacilityValue)

Rajatise seisund, lähtuvalt selle valmidustasemest ja kasutusest.

Selle koodiloendi lubatud väärtused hõlmavad allpool esitatud tabelis sisalduvaid väärtusi ja andmepakkuja poolt kindlaks määratud kitsamaid väärtusi.

Koodiloendi „ConditionOfFacilityValue” väärtusedVäärtus

Nimi

Määratlus

functional

Kasutusel

Rajatis on kasutusel.

projected

Projekteerimisel

Rajatist projekteeritakse. Ehitusega ei ole veel alustatud.

underConstruction

Ehitamisel

Rajatist ehitatakse ja see ei ole veel kasutusel. Seda väärtust kohaldatakse ainult rajatise esmaste ehitustööde, mitte hooldustööde suhtes.

disused

kasutuselt kõrvaldatud

Rajatis ei ole enam kasutusel, aga selle tegevus ei ole lõpetamisel või tegevust ei ole lõpetatud.

decommissioned

tegevus lõpetatud

Rajatis ei ole enam kasutusel ja selle tegevus on lõpetamisel või selle tegevus on lõpetatud.

▼B

4.2.    Riigikood (CountryCode)

Riigikood, nagu on kindlaks määratud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse avaldatud institutsioonidevahelises stiilijuhises.

▼M2 —————

▼M1

Selle koodiloendi lubatud väärtused on Euroopa Liidu Väljaannete Talituse avaldatud institutsioonidevahelises stiilijuhises esitatud kahetähelised riigikoodid.

▼M2

4.3.    Õigusaktide tasand (LegislationLevelValue)

Õigusakti või konventsiooni vastuvõtmise tasand.

Selle koodiloendi lubatud väärtused koosnevad andmepakkujate poolt kindlaks määratud mis tahes väärtustest.

Andmepakkujad võivad kasutada väärtusi, mis on esitatud INSPIRE tehnilises juhenddokumendis, milles käsitletakse INSPIRE geneerilist kontseptuaalset mudelit (INSPIRE Generic Conceptual Model).

4.4.    Osapoole roll (PartyRoleValue)

Vahendiga seotud või selle eest vastutavate osapoolte roll.

Selle koodiloendi lubatud väärtused hõlmavad järgmiste koodiloendite või andmepakkujate poolt ette nähtud koodiloendite väärtusi.

 Rolli kood (CI_RoleCode): Vastutava osapoole teostatavad funktsioonid, nagu on esitatud standardis EN ISO 19115:2005/AC:2008.

 Seotud osapoole roll (RelatedPartyRoleValue): seotud osapoole rollide klassifikatsioon, nagu on esitatud allpool olevas tabelis.

Koodiloendi „RelatedPartyRoleValue” väärtusedVäärtus

Nimi

Määratlus

authority

ametiasutus

Osapool, keda on seaduslikult volitatud vahendit haldama, ja/või vahendiga seotud osapooled.

operator

käitaja

Vahendi käitaja.

owner

omanik

Vahendit omav osapool, st see, kellele vahend õiguslikult kuulub.

4.5.    Kliima ja ilmaennustuse standardnimed (CFStandardNamesValue)

Meteoroloogiliste ja okeanograafiliste nähtuste määratlused.

Selle koodiloendi lubatud väärtused koosnevad andmepakkujate poolt kindlaks määratud mis tahes väärtustest.

Andmepakkujad võivad kasutada väärtusi, mis on esitatud INSPIRE tehnilises juhenddokumendis, milles käsitletakse INSPIRE geneerilist kontseptuaalset mudelit (INSPIRE Generic Conceptual Model).

4.6.    Sugu (GenderValue)

Isiku või isikuterühma sugu.

Selle koodiloendi väärtused hõlmavad üksnes allpool esitatud tabelis sisalduvaid väärtusi.

Koodiloendi „GenderValue” väärtusedVäärtus

Nimi

Määratlus

female

naine

Naissoost isik või isikute rühm.

male

mees

Meessoost isik või isikute rühm.

unknown

teadmata

Teadmata soost isik või isikute rühm.

▼B

5.   GENEERILINE VÕRKMUDEL (GENERIC NETWORK MODEL)

5.1.    Ruumiobjektitüübid

5.1.1.    Ristviide (CrossReference)

Kujutab sama võrgu kahe elemendi vahelist viidet.Ruumiobjektitüübi „CrossReference” kooslusrollid

Kooslusroll

Määratlus

Tüüp

Voidability

element

Ristviidatavad elemendid.

NetworkElement

 

5.1.2.    Üldistatud link (GeneralisedLink)

Abstraktne alustüüp, mis kujutab võrgu joonelementi, mida võib kasutada lineaarse viitamise objektina.

See tüüp on tüübi „NetworkElement” alamtüüp.

See on abstraktne tüüp.

5.1.3.    Eritasandiline lõikumine (GradeSeparatedCrossing)

Näitab, milline kahest või rohkemast lõikuvast elemendist on all ja milline on üleval; seda kasutatakse juhul, kui kõrguslikke koordinaate ei ole või neid ei saa usaldada.

See tüüp on tüübi „NetworkElement” alamtüüp.Ruumiobjektitüübi „GradeSeparatedCrossing” kooslusrollid

Kooslusroll

Määratlus

Tüüp

Voidability

element

Lõikuvate linkide jada. Järjestus kajastab linkide kõrgust, esimene link asub madalamal.

Link

 

5.1.4.    Link (Link)

Kõverjooneline võrguelement, mis ühendab kahte asukohta ja mis kujutab võrgu homogeenset teed. Ühendatud asendeid võib esitada sõlmedena.

See tüüp on tüübi „GeneralisedLink” alamtüüp.

See on abstraktne tüüp.Ruumiobjektitüübi „Link” atribuudid

Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

centrelineGeometry

Geomeetriline kuju, mis kujutab lingi keskjoont.

GM_Curve

 

fictitious

Näitab, et lingi keskjoone geomeetriline kuju on sirgjoon ilma vahepealsete kontrollipunktideta, v.a juhul, kui andmekogu eraldusvõime järgi sirgjoon vastab geograafilisele kujule.

Boolean

 Ruumiobjektitüübi „Link” kooslusrollid

Kooslusroll

Määratlus

Tüüp

Voidability

endNode

Asjaomase lingi valikuline lõpusõlm. Lõpusõlm võib olla sama eksemplar kui algussõlm.

Node

 

startNode

Asjaomase lingi valikuline algussõlm.

Node

 

5.1.5.    Lingijada (LinkSequence)

Võrguelement, mis kujutab pidevat ilma harudeta teed. Elemendil on kindlaksmääratud algus ja lõpp ning iga asukohta lingijadas saab identifitseerida üheainsa sellise parameetriga nagu pikkus.

See tüüp on tüübi „GeneralisedLink” alamtüüp.

See on abstraktne tüüp.Ruumiobjektitüübi „LinkSequence” atribuudid

Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

link

Lingijada moodustavate suunatud linkide järjestatud kogum.

DirectedLink

 

5.1.6.    Lingikogum (LinkSet)

Selliste lingijadade ja/või üksikute linkide kogum, millel on võrgus konkreetne funktsioon või tähendus.

See tüüp on tüübi „NetworkElement” alamtüüp.

See on abstraktne tüüp.Ruumiobjektitüübi „LinkSet” kooslusrollid

Kooslusroll

Määratlus

Tüüp

Voidability

link

Lingikogumi moodustavate linkide ja lingijadade kogum.

GeneralisedLink

 

5.1.7.    Võrk (Network)

Võrk on võrguelementide kogum.Ruumiobjektitüübi „Network” atribuudid

Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

geographicalName

Võrguga seonduv kohanimi.

GeographicalName

voidableRuumiobjektitüübi „Network” kooslusrollid

Kooslusroll

Määratlus

Tüüp

Voidability

elements

Võrgu moodustavate elementide kogu.

NetworkElement

 

5.1.8.    Võrguala (NetworkArea)

Kahemõõtmeline võrguelement.

See tüüp on tüübi „NetworkElement” alamtüüp.

See on abstraktne tüüp.Ruumiobjektitüübi „NetworkArea” atribuudid

Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

geometry

Kujutab ala geomeetrilist kuju.

GM_Surface

 

5.1.9.    Võrguühendus (NetworkConnection)

Kujutab loogilist ühendust eri võrkude kahe või enama võrguelemendi vahel.

See tüüp on tüübi NetworkElement alamtüüp.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

type

Võrguühenduse kategooria.

ConnectionTypeValue

voidableKooslusroll

Määratlus

Tüüp

Voidability

element

Erinevatesse võrkudesse kuuluvad võrguelemendid.

NetworkElement

 

Kõik elemendid peavad kuuluma erinevatesse võrkudesse.

5.1.10.    Võrguelement (NetworkElement)

Abstraktne alustüüp, mis kujutab elementi võrgus. Iga element täidab võrgu huvides teatavat funktsiooni.

See on abstraktne tüüp.Ruumiobjektitüübi „NetworkElement” atribuudid

Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

beginLifespanVersion

Kuupäev ja kellaaeg, mil ruumiobjekti antud versioon lisati ruumiandmekogumisse või mil seda seal muudeti.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Kuupäev ja kellaaeg, mil ruumiobjekti antud versioon ruumiandmekogumis asendati või sealt eemaldati.

DateTime

voidable

inspireId

Ruumiobjekti väline objekti identifikaator.

Identifier

 Ruumiobjektitüübi „NetworkElement” kooslusrollid

Kooslusroll

Määratlus

Tüüp

Voidability

inNetwork

Võrgud, kuhu võrguelement kuulub.

Network

voidable

5.1.11.    Võrgu omadus (NetworkProperty)

Abstraktne alustüüp, mis kujutab nähtusi, mis asuvad võrguelemendi peal või piki seda. See alustüüp annab üldised omadused, kuidas siduda võrguga seotud nähtusi (võrgu omadusi) võrguelementidega.

See on abstraktne tüüp.Ruumiobjektitüübi „NetworkProperty” atribuudid

Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

beginLifespanVersion

Kuupäev ja kellaaeg, mil ruumiobjekti antud versioon lisati ruumiandmekogumisse või mil seda seal muudeti.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Kuupäev ja kellaaeg, mil ruumiobjekti antud versioon ruumiandmekogumis asendati või sealt eemaldati.

DateTime

voidable

inspireId

Ruumiobjekti väline objekti identifikaator.

Identifier

 

networkRef

Võrgu omadustega seotud ruumiline viide.

NetworkReference

voidable

5.1.12.    Sõlm (Node)

Kujutab võrgus olulist asukohta, mis esineb alati lingi alguses või lõpus.

See tüüp on tüübi NetworkElement alamtüüp.

See on abstraktne tüüp.Ruumiobjektitüübi „Node” atribuudid

Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

geometry

Sõlme asukoht.

GM_Point

 Ruumiobjektitüübi „Node” kooslusrollid

Kooslusroll

Määratlus

Tüüp

Voidability

spokeEnd

Lingid, mis suunduvad sõlme.

Link

voidable

spokeStart

Lingid, mis lähtuvad sõlmest.

Link

voidable

5.2.    Andmetüübid

5.2.1.    Suunatud link (DirectedLink)

Link, mille suund on positiivne või negatiivne.Andmetüübi „DirectedLink” atribuudid

Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

direction

Näitab, kas suunatud link ühtib (positiivne) või ei ühti (negatiivne) lingi positiivse suunaga.

Sign

 Andmetüübi „DirectedLink” kooslusrollid

Kooslusroll

Määratlus

Tüüp

Voidability

link

Link

Link

 

5.2.2.    Lingiviide (LinkReference)

Võrguviide võrgu joonelemendile.

See tüüp on tüübi „NetworkReference” alamtüüp.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

applicableDirection

Sellise üldistatud lingi suunad, mille suhtes viide kehtib. Kui omadus ei kehti suunale piki linki, vaid kujutab nähtust piki linki, osutab atribuut „inDirection” paremale küljele lingi suuna suhtes.

LinkDirectionValue

voidable

Lineaarse viite objektid peavad olema võrgu joonelemendid. See tähendab, et kui kasutatakse lineaarset viitamist või kui suund on oluline, peab võrguviite objekt olema link või lingijada.

5.2.3.    Võrguviide (NetworkReference)

Viide võrguelemendile.Andmetüübi „NetworkReference” kooslusrollid

Kooslusroll

Määratlus

Tüüp

Voidability

element

Viidatud võrguelement.

NetworkElement

 

5.2.4.    Lihtne lineaarne viide (SimpleLinearReference)

Võrguviide, mis on piiratud võrgu joonelemendi osaga. Kõnealune osa on võrguelemendi see osa, mis asub atribuutide „fromPosition” ja „toPosition” vahel.

See tüüp on tüübi „LinkReference” alamtüüp.Andmetüübi „SimpleLinearReference” atribuudid

Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

fromPosition

Joonelemendi alguse asukoht, mis on väljendatud vahemaana alates võrgu joonelemendi algusest piki selle kõverat geomeetrilist kuju.

Length

 

offset

Nihe üldistatud lingi keskjoone geomeetrilisest kujust (vajaduse korral); positiivne nihe on lingi suuna suhtes paremale ja negatiivne vasakule.

Length

voidable

toPosition

Joonelemendi lõpu asukoht, mis on väljendatud vahemaana alates joonelemendi algusest piki selle kõverat geomeetrilist kuju.

Length

 

5.2.5.    Lihtne punktviide (SimplePointReference)

Võrguviide, mis on piiratud punktiga võrgu joonelemendil. Punkt on asukoht võrguelemendil kohas „atPosition” piki võrku.

See tüüp on tüübi „LinkReference” alamtüüp.Andmetüübi „SimplePointReference” atribuudid

Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

atPosition

Punkti asukoht, mida väljendatakse vahemaana alates võrgu joonelemendi algusest piki selle kõverat geomeetrilist kuju.

Length

 

offset

Nihe üldistatud lingi keskjoone geomeetrilisest kujust (vajaduse korral); positiivne nihe on lingi suunas paremale ja negatiivne vasakule.

Length

voidable

5.3.    Koodiloendid

5.3.1.    Ühenduse tüüp (ConnectionTypeValue)

Erinevate võrkude vaheliste ühenduste tüübid.

▼M2

Selle koodiloendi lubatud väärtused hõlmavad üksnes allpool esitatud tabelis sisalduvaid väärtusi.

▼M1►M2  Koodiloendi ◄ „ConnectionTypeValue” ►M2  väärtused ◄

Väärtus

Määratlus

crossBorderConnected

Ühendus kahe sellise võrguelemendi vahel, mis paiknevad naaberpiirkondades sama tüüpi eri võrkudes. Nimetatud võrguelemendid esindavad erinevaid, ent ruumiliselt seotud reaalmaailma nähtusi.

crossBorderIdentical

Ühendus kahe sellise võrguelemendi vahel, mis paiknevad naaberpiirkondades sama tüüpi eri võrkudes. Nimetatud võrguelemendid esindavad samu reaalmaailma nähtusi.

intermodal

Ühendus kahe sellise elemendi vahel, mis kuuluvad erinevaid transpordiliike hõlmavatesse transpordivõrkudesse. Ühendus kajastab võimalust minna (inimeste, kaupade jne) transpordil ühelt transpordiliigilt üle teisele.

▼B

5.3.2.    Lingi suund (LinkDirectionValue)

Lingiga seotud suundade väärtuste loetelu.

▼M2

Selle koodiloendi lubatud väärtused hõlmavad üksnes allpool esitatud tabelis sisalduvaid väärtusi.

▼M1►M2  Koodiloendi ◄ „LinkDirectionValue” ►M2  väärtused ◄

Väärtus

Määratlus

bothDirections

Mõlemas suunas.

inDirection

Lingi suunas.

inOppositeDirection

Lingile vastassuunas.

▼M2

6.   KATVUSTE MUDEL (COVERAGE MODEL)

INSPIRE katvuste mudel koosneb järgmistest pakettidest:

 Katvused (baas) (Coverages (Base)

 Katvused (domeen ja vahemik) (Coverages (Domain And Range)

6.1.    Katvused (baas) (Coverages (Base)

6.1.1.    Ruumiobjektitüübid

Pakett „Katvused (baas)” hõlmab ruumiobjektitüüpi „Katvus”.

6.1.1.1.   Katvus (Coverage)

Ruumiobjekt, mille funktsioon on anda mis tahes otsese asukoha kohta selle ruumilise, ajalise või aegruumilise domeeni ulatuses vahemiku väärtusi.

See on abstraktne tüüp.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

metadata

Katvuse rakendusspetsiifilised metaandmed.

Any

 

rangeType

Vahemiku väärtuste struktuuri kirjeldus.

RecordType

 

6.2.    Coverages (Domain And Range)

6.2.1.    Ruumiobjektitüübid

Pakett „Katvused (domeen ja vahemik)” sisaldab järgmisi ruumiobjektitüüpe:

 katvus (domeeni ja vahemiku esitus) (Coverage (Domain And Range Representation));

 sirgete täisnurksete külgedega ruutvõrgu katvus (Rectified Grid Coverage);

 referentseeritava ruutvõrgu katvus (Referenceable Grid Coverage).

6.2.1.1.   Katvus (domeeni ja vahemiku esitus) (CoverageByDomainAndRange)

Katvus, mis annab domeeni ja vahemiku eraldi omadustena.

See tüüp on tüübi „Coverage” alamtüüp.

See on abstraktne tüüp.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

coverageFunction

Kirjeldus, kuidas leitakse vahemiku väärtused katvuse domeeni kohtades.

CoverageFunction

 

domainSet

Katvuse domeeni konfiguratsioon koordinaatidega kirjeldatuna.

Any

 

rangeSet

Selliste väärtuste kogum, mis on funktsiooni abil seostatud katvuse domeeni elementidega.

Any

 

Ruutvõrgu funktsioon on kehtiv ainult domeenidele, mis on ruutvõrgud.

6.2.1.2.   Sirgete täisnurksete külgedega ruutvõrgu katvus (RectifiedGridCoverage)

Katvus, mille domeen on sirgete täisnurksete külgedega ruutvõrk.

See tüüp on tüübi „CoverageByDomainAndRange” alamtüüp.

Domeen on sirgete täisnurksete külgedega ruutvõrk.

Tüübi „RectifiedGridCoverage” võrgupunktid langevad kokku II lisa punktis 2.2 määratletud geograafiliste ruutvõrkude ruutude keskpunktidega igal eraldusvõime hierarhiatasemel.

6.2.1.3.   Referentseeritava ruutvõrgu katvus (ReferenceableGridCoverage)

Katvus, mille domeen on referentseeritav ruutvõrk.

See tüüp on tüübi „CoverageByDomainAndRange” alamtüüp.

Domeen on referentseeritav ruutvõrk.

6.2.2.    Andmetüübid

6.2.2.1.   Katvusfunktsioon (CoverageFunction)

Kirjeldus, kuidas leitakse vahemiku väärtused katvuse domeeni kohtades.

See tüüp on liittüüp.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

ruleDefinition

Katvusfunktsiooni ametlik või mitteametlik kirjeldus tekstina.

CharacterString

 

ruleReference

Katvusfunktsiooni ametlik või mitteametlik kirjeldus viitena.

URI

 

gridFunction

Ruutvõrgu geomeetria kaardistamisreegel.

GridFunction

 

6.2.2.2.   Ruutvõrgu funktsioon (GridFunction)

Ruutvõrgu geomeetria selgesõnaline kaardistamisreegel.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

sequenceRule

Kirjeldus, kuidas ruutvõrgupunktid järjestatakse nende seostamiseks väärtuste elementidega katvuse vahemikus.

CV_SequenceRule

 

startPoint

Ruutvõrgupunkt, mis tuleb seostada esimese kirjega katvuse vahemikus.

Integer

 

7.   VAATLUSMUDEL (OBSERVATIONS MODEL)

INSPIRE vaatlusmudel koosneb järgmistest pakettidest:

 vaatlusviited (Observation References)

 protsessid (Processes)

 vaadeldavad omadused (Observable Properties)

 eriotstarbelised vaatlused (Specialised Observations)

7.1.    Vaatlusviited

7.1.1.    Ruumiobjektitüübid

Pakett „Vaatluse viited” sisaldab ruumiobjektitüüpi „Vaatluse kogum”.

7.1.1.1.   Vaatluse kogum (ObservationSet)

Ühendab vaatluste kogumit.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

inspireId

Ruumiobjekti väline objekti identifikaator.

Identifier

 

extent

Teave ruumilise ja ajalise ulatuse kohta.

EX_Extent

 Kooslusroll

Määratlus

Tüüp

Voidability

member

Tüübi „ObservationSet” üks liige.

OM_Observation

 

7.2.    Protsessid

7.2.1.    Ruumiobjektitüübid

Pakett „Protsessid” sisaldab ruumiobjektitüüpi „Process”.

7.2.1.1.   Protsess (Process)

Vaatlusprotsessi kirjeldus.

See tüüp on tüübi „OM_Process” alamtüüp.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

inspireId

Ruumiobjekti väline objekti identifikaator.

Identifier

voidable

name

Protsessi nimi.

CharacterString

voidable

type

Protsessitüüp.

CharacterString

voidable

documentation

Protsessiga seotud lisateave (online/offline).

DocumentCitation

voidable

processParameter

Protsessi rakendamist kontrolliv parameeter ja järelikult selle väljund.

ProcessParameter

voidable

responsibleParty

Protsessiga seotud üksikisik või organisatsioon.

RelatedParty

voidable

7.2.2.    Andmetüübid

7.2.2.1.   Protsessi parameeter (ProcessParameter)

Konkreetse parameetri kirjeldus.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

name

Protsessi parameetri nimi.

ProcessParameterNameValue

 

description

Protsessi parameetri kirjeldus.

CharacterString

 

7.2.3.    Koodiloendid

7.2.3.1.   Protsessi parameetri nimi (ProcessParameterNameValue)

Protsessi parameetrite nimede koodiloend.

Selle koodiloendil lubatud väärtused hõlmavad andmepakkujate määratletud väärtusi.

7.3.    Vaadeldavad omadused

7.3.1.    Andmetüübid

7.3.1.1.   Piirang (Constraint)

Mõnele omadusele kehtestatud piirang, näiteks lainepikkus = 200 nm.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

constrainedProperty

Omadus, millele on kehtestatud piirang. Nt „värv”, kui piirang on „värv = sinine”.

PhenomenonTypeValue

 

label

Inimloetav pealkiri piirangu jaoks tervikuna.

CharacterString

 

7.3.1.2.   Kategooria piirang (CategoryConstraint)

Piirang, mis põhineb mõnel omadust määraval kategoorial, nt „värv = punane”.

See tüüp on tüübi „Constraint” alamtüüp.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

comparison

Võrdlusoperaator. Kategooria piirangu korral peaks see olema „võrdne” või „mittevõrdne”.

ComparisonOperatorValue

 

value

Piiratud omaduse väärtus, nt „sinine” (kui piiratud omadus on värv).

CharacterString

 

7.3.1.3.   Vahemiku piirang (RangeConstraint)

Mõne omaduse arvulise vahemiku piirang, näiteks lainepikkus ≥ 300 nm ja lainepikkus ≤ 600 nm.

See tüüp on tüübi „Constraint” alamtüüp.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

Value

Piiratud omaduse arvväärtuse vahemik.

RangeBounds

 

Uom

Piirangus kasutatavad mõõtühikud.

UnitOfMeasure

 

7.3.1.4.   Vahemikupiirid (RangeBounds)

Arvvahemiku alguse ja lõpu piirväärtused (nt algus ≥ 50, lõpp ≤ 99).Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

startComparison

Vahemiku alumise piiri jaoks kasutatav võrdlusalus (nt greaterThanOrEqualTo).

ComparisonOperatorValue

 

rangeStart

Vahemiku alumine piir.

Real

 

endComparison

Vahemiku ülemise piiri jaoks kasutatav võrdlusalus (nt lessThan).

ComparisonOperatorValue

 

rangeEnd

Vahemiku ülemine piir.

Real

 

7.3.1.5.   Skalaari piirang (ScalarConstraint)

Mõne omaduse skalaari arvuline piirang, nt pikkus ≥ 1 m.

See tüüp on tüübi „Constraint” alamtüüp.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

value

Piiratud omaduse arvväärtus.

Real

 

comparison

Piirangus kasutatav võrdlusalus, nt greaterThan.

ComparisonOperatorValue

 

uom

Piirangus kasutatavad mõõtühikud.

UnitOfMeasure

 

7.3.1.6.   Muu piirang (OtherConstraint)

Piirang, mis ei ole modelleeritud struktureeritult, vaid mida võib kirjeldada vabateksti atribuudi „description” abil.

See tüüp on tüübi „Constraint” alamtüüp.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

description

Piirangu kirjeldus.

CharacterString

 

7.3.1.7.   Statistiline mõõt (StatisticalMeasure)

Statistilise mõõdu kirjeldus, nt „päevane maksimum”.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

label

Statistilise mõõdu inimloetav pealkiri.

CharacterString

 

statisticalFunction

Statistiline funktsioon, nt „keskmine”.

StatisticalFunctionTypeValue

 

aggregationTimePeriod

Ajavahemik, mille vältel statistikat arvutatakse, nt „päev”, „tund”.

TM_Duration

 

aggregationLength

Ühemõõtmeline ruumivahemik, mille kohta statistikat arvutatakse, nt „1 meeter”.

Length

 

aggregationArea

Kahemõõtmeline ruumivahemik, mille kohta statistikat arvutatakse, nt „1 ruutmeeter”.

Area

 

aggregationVolume

Kolmemõõtmeline ruumivahemik, mille kohta statistikat arvutatakse, nt „1 kuupmeeter”.

Volume

 

otherAggregation

Muud tüüpi grupeerimine.

Any

 Kooslusroll

Määratlus

Tüüp

Voidability

derivedFrom

Üks statistiline mõõt võib olla teisest tuletatud, nt kuu maksimaalsed temperatuurid võivad olla tuletatud päeva keskmisest temperatuurist.

StatisticalMeasure

 

7.3.2.    Loendid

7.3.2.1.   Võrdlusoperaator (ComparisonOperatorValue)

Võrdlusoperaatorite loend (nt „suurem kui”).Väärtus

Määratlus

equalTo

Täpselt võrdne

notEqualTo

Mitte täpselt võrdne

lessThan

Väiksem kui

greaterThan

Suurem kui

lessThanOrEqualTo

Väiksem kui või täpselt võrdne

greaterThanOrEqualTo

Suurem kui või täpselt võrdne

7.3.3.    Koodiloendid

7.3.3.1.   Nähtuse tüüp (PhenomenonTypeValue)

Nähtuste (nt temperatuur, tuulekiirus) koodiloend.

Kõnealuse koodiloendi lubatud väärtused hõlmavad järgmiste koodiloendite väärtusi või andmepakkujate määratletud teiste koodiloendite väärtusi:

 kliima ja prognoosi standardnimed (CFStandardNamesValue): meteoroloogias ja okeanograafias vaadeldavate nähtuste määratlused, nagu on esitatud käesoleva lisa punktis 4.5;

 profiili elemendi parameetri nimi (ProfileElementParameterNameValue): profiili elemendi iseloomustamiseks vaadeldavad omadused, nagu on esitatud IV lisa punktis 3.3.8;

 mullast tuletatud objekti parameetri nimi (SoilDerivedObjectParameterNameValue): mullaga seotud omadused, mida saab tuletada mulla- ja muudest andmetest, nagu on esitatud IV lisa punktis 3.3.9;

 mulla profiili parameetri nimi (SoilProfileParameterNameValue): omadused, mida saab vaadelda mulla profiili iseloomustamiseks, nagu on esitatud IV lisa punktis 3.3.12;

 mulla uurimisala parameetri nimi (SoilSiteParameterNameValue): omadused, mida saab vaadelda mulla uurimisala iseloomustamiseks, nagu on esitatud IV lisa punktis 3.3.13;

 ELi õhukvaliteedi referentskomponent (EU_AirQualityReferenceComponentValue): õhukvaliteeti mõjutavate nähtuste määratlused ELi õigusaktidega ettenähtud aruandluse seisukohast, nagu on esitatud IV lisa punktis 13.2.1.1;

 WMO GRIB koodide ja lippude Tabel 4.2 (GRIB_CodeTable4_2Value): meteoroloogias vaadeldavate nähtuste määratlused, nagu on esitatud IV lisa punktis 13.2.1.2;

 BODC P01 parameetrite kasutus (BODC_P01ParameterUsageValue): okeanograafias vaadeldavate nähtuste määratlused, nagu on esitatud IV lisa punktis 14.2.1.1.

7.3.3.2.   Statistilise funktsiooni tüüp (StatisticalFunctionTypeValue)

Statistiliste funktsioonide koodiloend (nt maksimum, miinimum, keskmine).

Kõnealuse koodiloendi lubatud väärtused hõlmavad andmepakkujate määratletud väärtusi.

7.4.    Eriotstarbelised vaatlused

7.4.1.    Ruumiobjektitüübid

Pakett „Eriotstarbelised vaatlused” sisaldab järgmisi ruumiobjektitüüpe:

 ruutvõrgu vaatlus;

 ruutvõrkude seeriate vaatlus;

 punkti vaatlus;

 punkti vaatluse kollektsioon;

 mitme punkti vaatlus;

 punkti aegridade vaatlus;

 profiili vaatlus;

 trajektoori vaatlus.

7.4.1.1.   Ruutvõrgu vaatlus (GridObservation)

Ruudustikuga kaetud välja ühel ajahetkel kujutav vaatlus.

See tüüp on tüübi „SamplingCoverageObservation” alamtüüp.

„featureOfInterest” on „SF_SamplingSolid” või „SF_SamplingSurface”.

„phenomenonTime” on „TM_Instant”.

„result” on „RectifiedGridCoverage” või „RefererencableGridCoverage”.

7.4.1.2.   Ruutvõrkude seeriate vaatlus(GridSeriesObservation)

Järjestikel ajahetkedel muutuvat ruudustikuga kaetud välja kujutav vaatlus.

See tüüp on tüübi „SamplingCoverageObservation” alamtüüp.

„featureOfInterest” on „SF_SamplingSolid”.

„phenomenonTime” on „TM_Period”.

„result” on „RectifiedGridCoverage” või „ReferenceableGridCoverage”.

7.4.1.3.   Punkti vaatlus (PointObservation)

Vaatlus, mis kujutab ühes punktis omaduse mõõtmist ajas ja ruumis.

See tüüp on tüübi „SamplingCoverageObservation” alamtüüp.

„featureOfInterest” on „SF_SamplingPoint”.

„phenomenonTime” on „TM_Instant”.

7.4.1.4.   Punkti vaatluse kollektsioon (PointObservationCollection)

Punkti vaatluste kollektsioon.

See tüüp on tüübi „ObservationSet” alamtüüp.

Iga liige on „PointObservation”.

7.4.1.5.   Mitme punkti vaatlus (MultiPointObservation)

Vaatlus, mis kujutab täpselt samal ajal, aga eri paigus tehtud mõõtmiste kogumit.

See tüüp on tüübi „SamplingCoverageObservation” alamtüüp.

„featureOfInterest” on „SF_SamplingCurve, SF_SamplingSurface” või „SF_SamplingSolid”.

„phenomenonTime” on „TM_Instant”.

„result” on „MultiPointCoverage”.

7.4.1.6.   Punkti aegridade vaatlus (PointTimeSeriesObservation)

Vaatlus, mis kujutab ühes punktis omaduse mõõtmiste aegrida kindlas kohas ruumis.

See tüüp on tüübi „SamplingCoverageObservation” alamtüüp.

„featureOfInterest” on „SF_SamplingPoint”.

„phenomenonTime” on „TM_Period”.

„result” on „Timeseries”.

7.4.1.7.   Profiili vaatlus (ProfileObservation)

Vaatlus, mis kujutab omaduse mõõtmist piki vertikaalset profiili ruumis ühel ajahetkel.

See tüüp on tüübi „SamplingCoverageObservation” alamtüüp.

„featureOfInterest” on „SF_SamplingCurve”.

„phenomenonTime” on „TM_Instant”.

„result” on „ReferenceableGridCoverage” või „RectifiedGridCoverage”.

Tulemuse ruumidomeen sisaldab ühte telge ja see on vertikaalne.

7.4.1.8.   Trajektoori vaatlus (TrajectoryObservation)

Vaatlus, mis kujutab omaduse mõõtmist piki looklevat kõverat ajas ja ruumis.

See tüüp on tüübi „SamplingCoverageObservation” alamtüüp.

„phenomenonTime” on „TM_Period”.

„result” on „Timeseries”.

„result” iga punkt on „TimeLocationValueTriple”.

„featureOfInterest” on „SF_Sampling Curve”.

7.4.2.    Andmetüübid

7.4.2.1.   Aja, koha ja väärtuse kolmik (TimeLocationValueTriple)

Kolmikkogum: aeg, koht, väärtus (mõõtmine). Näiteks ühes punktis trajektooril.

See tüüp on tüübi „TimeValuePair” alamtüüp.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

location

Geograafiline koht, kus väärtus kehtib.

GM_Position

 

7.5.    Vaatluste suhtes kehtivad nõuded

Kui andmete kättesaadavaks tegemiseks kasutatakse tüüpi „OM_Observation” või mõnda selle alamtüüpi, kehtivad järgmised nõuded.

(1) Tüüpi „Process” kasutatakse selleks, et näidata, mis korda kasutatakse tüübis „OM_Observation”.

(2) Kui viidatakse kooslusrollile „EnvironmentalMonitoringFacility” tüübist „OM_Observation”, antakse atribuut „parameter”, mille atribuut „name” on „relatedMonitoringFeature” ja mille atribuut „value” on tüübist „AbstractMonitoringFeature.”.

(3) Kõikide kodeerimiste kohta, mida kasutatakse kogu või osa tüübi „OM_Observation” tulemuse puhul, on kodeeritud faili lugemiseks kättesaadav avalik rakendusliides (API-liides). API-liidesega peab saama esitada teavet, mida on vaja INSPIRE ruumiobjektide teostamiseks.

(4) Kui atribuut „processParameter” on tüübi „OM_Observation” objekti kooslusrolli „procedure” omaduses olemas, lisatakse selle väärtus (nimi) tüübi „OM_Observation” objekti atribuuti „parameter”.

8.   MAJANDUSKOMPLEKSI MUDEL

INSPIRE tegevuse kompleksmudel sisaldab paketti „Majanduskompleks” (Activity Complex).

8.1.    Majanduskompleks

8.1.1.    Ruumiobjektitüübid

Pakett „Majanduskompleks” sisaldab ruumiobjektitüüpi „Majanduskompleks”.

8.1.1.1.   Majanduskompleks (ActivityComplex)

Nii tehniliselt kui ka majanduslikult üks ühik õigussubjekti (käitaja) halduskontrolli all, mis hõlmab tegevusalasid, mis on loetletud Eurostati NACE klassifikatsioonis, mis on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1893/2006 ( 6 ). Majanduskompleks peab kujutama tervet ala samas või erinevas geograafilises asukohas, mida haldab sama käitaja ja mis hõlmab kogu infrastruktuuri, seadmestikku ja kõiki materjale.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

inspireId

Ruumiobjekti väline objekti identifikaator.

Identifier

 

thematicId

Majanduskompleksi temaatiline identifikaator.

ThematicIdentifier

 

geometry

Majanduskompleksi ulatuse või positsiooni määratlemiseks kasutatav geomeetriline kuju.

GM_Object

 

function

Majanduskompleksi teostatav tegevus. Tegevusega kirjeldatakse funktsiooni ja võimaluse korral täiendatakse seda teabega tegevuse tulemuse sisendite ja väljundite kohta.

Function

 

name

Majanduskompleksi kirjeldav nimetus.

CharacterString

voidable

validFrom

Aeg, millal majanduskompleks hakkas reaalmaailmas eksisteerima.

DateTime

voidable

validTo

Aeg, millal majanduskompleks enam reaalmaailmas ei eksisteeri.

DateTime

voidable

beginLifespanVersion

Kuupäev ja kellaaeg, mil ruumiobjekti antud versioon lisati ruumiandmekogumisse või mil seda seal muudeti.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Kuupäev ja kellaaeg, mil ruumiobjekti antud versioon ruumiandmekogumis asendati või sealt eemaldati.

DateTime

voidable

8.1.2.    Andmetüübid

8.1.2.1.   Funktsioon (Function)

Millegi tegevusena väljendatav funktsioon ning valikuline sisend ja/või väljund.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

activity

Avaliku või erasektori tulundusliku või mittetulundusliku majandusüksuse poolt teostatavate individuaalsete või tehniliselt seotud ja kogumisse organiseeritud protsesside kirjeldus kategooriate kaupa.

EconomicActivityValue

 

input

Klassifitseeritud või registreeritud materjal, mis siseneb tehnilisse ja majandusüksusesse vastavalt selle funktsioonile.

InputOutputValue

voidable

output

Klassifitseeritud või registreeritud materjal, mis väljub tehnilisest ja majandusüksusest vastavalt selle funktsioonile.

InputOutputValue

voidable

description

Funktsiooni üksikasjalikum kirjeldus.

PT_FreeText

voidable

8.1.2.2.   Võime (Capacity)

Sellise tegeliku või potentsiaalse tegevuse teostamise võime kvantifitseerimine, mis tüüpiliselt ei muutu, ei muutu sageli või ei muutu olulisel määral.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

activity

Avaliku või erasektori tulundusliku või mittetulundusliku majandusüksuse poolt teostatavate individuaalsete või tehniliselt seotud ja kogumisse organiseeritud protsesside kirjeldus kategooriate kaupa.

ActivityValue

 

input

Mõõdetav teave klassifitseeritud või registreeritud materjali kohta, mis siseneb tehnilisse ja majandusüksusesse vastavalt selle funktsioonile.

InputOutputAmount

 

output

Mõõdetav teave klassifitseeritud või registreeritud materjali kohta, mis väljub tehnilisest ja majandusüksusest vastavalt selle funktsioonile.

InputOutputAmount

 

time

Ajakestus, mille kohta kindlaksmääratud võimsus kehtib, näiteks üks aasta aastase võimsuse puhul.

TM_Duration

 

description

Võimsuse kirjeldus.

PT_FreeText

voidable

8.1.2.3.   Sisendi või väljundi hulk (InputOutputAmount)

Tehnilisse ja majandusüksusesse siseneva või sealt väljuva klassifitseeritud või registreeritud materjali liik ja vajaduse korral mõõdetav hulkAtribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

inputOutput

Klassifitseeritud või registreeritud materjal, mis siseneb tehnilisse ja majandusüksusesse või väljub sellest vastavalt selle funktsioonile.

InputOutputValue

 

amount

Tehnilisse ja majandusüksusesse siseneva või sealt väljuva klassifitseeritud või registreeritud materjali hulk (nt maht või mass).

Measure

voidable

8.1.2.4.   Luba (Permission)

Ametlik otsus (formaalne nõusolek), millega antakse luba käitada kogu tegevuskompleksi või osa sellest teatud tingimustel, mis tagavad, et samas tegevuskohas sama operaatori käitatavad rajatised või nende osa vastab pädeva asutuse kehtestatud nõuetele. Luba võib katta ühte või mitut funktsiooni ja sellega kehtestatakse võimsuse parameetrid. Kõnealust terminit võib laiendada muud laadi erilise tähtsusega sertifikaatidele või dokumentidele sõltuvalt reguleerimisalast (nt ISO, EMAS, riikide kvaliteedistandardid jms).Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

Id

Identifitseeriv viide loale.

ThematicIdentifier

 

relatedParty

Majanduskompleksile antud loaga seotud pooled, kes võivad täita paljusid eri rolle, nagu nt pädev asutus või ettevõtja.

RelatedParty

voidable

decisionDate

Ajaline viide, mis täiendab loa määratlust.

DateTime

voidable

dateFrom

Kuupäev, millest alates luba on kohaldatav ja kehtib.

DateTime

voidable

dateTo

Kuupäev, milleni luba on kohaldatav ja kehtib.

DateTime

voidable

description

Loa kirjeldus.

PT_FreeText

voidable

permittedFunction

Funktsioon(id), mille jaoks luba on antud.

Function

voidable

permittedCapacity

Maksimaalne tegevuse sisendi ja/või väljundi hulk vastavalt loale.

Capacity

voidable

8.1.2.5.   Majanduskompleksi kirjeldus (ActivityComplexDescription)

Lisateave majanduskompleksi kohta, sealhulgas selle kirjeldus, aadress, kontaktandmed ja seotud pooled.Kooslusroll

Määratlus

Tüüp

Voidability

description

„Majanduskompleksi” täiendav määratlus ja selle tunnusomadused.

PT_FreeText

voidable

address

Majanduskompleksi aadress, s.o aadress, kus tegevus toimub.

AddressRepresentation

voidable

contact

Majanduskompleksi kontaktandmed.

Contact

voidable

relatedParty

Teave majanduskompleksiga seotud poolte kohta. Nad võivad täita paljusid eri rolle, nagu nt omanik, käitajad või pädevad asutused.

RelatedParty

voidable

8.1.3.    Koodiloendid

8.1.3.1.   Majandustegevus (EconomicActivityValue)

Majandustegevuse klassifikatsioon.

Kõnealuse koodiloendi lubatud väärtused hõlmavad järgmiste koodiloendite väärtusi või andmepakkujate täpsustatud teiste koodiloendite väärtusi:

 ELi majandustegevuse klassifikatsioon (EconomicActivityNACEValue): majandustegevus vastavalt Eurostati NACE klassifikatsiooni väärtustele, nagu on esitatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1893/2006 ( 7 );

 ELi jäätmestatistika majandustegevuse klassifikatsioon (EconomicActivityWasteStatisticsValue): majandustegevuse klassifikatsioon vastavalt määruse (EÜ) nr 2150/2002 ( 8 ) I lisa 8. jaole;

 ELi jäätmete taaskasutamise ja kõrvaldamise klassifikatsioon (WasteRecoveryDisposalValue): jäätmete taaskasutamise ja kõrvaldamise toimingute klassifikatsioon vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ ( 9 ) I ja II lisale.

8.1.3.2.   Sisend või väljund (InputOutputValue)

Sisendite või väljundite klassifikatsioon.

Kõnealuse koodiloendi lubatud väärtused hõlmavad järgmiste koodiloendite väärtusi või andmepakkujate täpsustatud teiste koodiloendite väärtusi:

 ELi tooteklassifikatsioon (ProductCPAValue): majandustoodete klassifikatsioon tegevusalade kaupa vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 451/2008 ( 10 );

 ELi jäätmeklassifikatsioon (WasteValue): jäätmeklassifikatsioon vastavalt otsusele 2000/532/EÜ ( 11 ).

8.2.    Nõuded majanduskompleksidele

Kui andmepakkuja kasutab staatust, füüsilist võimsust, lubasid ja/või lisateavet hõlmava teabe kättesaadavaks tegemiseks alamtüüpi „ActivityComplex”, kasutatakse asjaomaseid koodiloendeid ja andmetüüpe (ConditionOfFacilityValue, Capacity, Permission, ActivityComplexDescription), mis kuuluvad paketti „Majanduskompleks”.

▼B
II LISA

DIREKTIIVI 2007/2/EÜ I LISAS LOETLETUD RUUMIANDMEVALDKONDADE NÕUDED

1.   KOORDINAATIDE REFERENTSSÜSTEEMID

1.1.    Mõisted

Lisaks artiklis 2 esitatud mõistetele kasutatakse järgmisi mõisteid:

„daatum” – parameeter või parameetrite kogum, millega määratakse kindlaks koordinaatsüsteemi lähtepunkt, mõõtkava ja orienteerimine kooskõlas standardiga EN ISO 19111;

„geodeetiline daatum” – daatum, mis kirjeldab koordinaatsüsteemi Maa suhtes kooskõlas standardiga EN ISO 19111;

„koordinaatsüsteem” – matemaatiliste eeskirjade kogum, millega määratakse kindlaks, kuidas punktidele antakse koordinaadid kooskõlas standardiga EN ISO 19111;

„koordinaatide referentssüsteem” – koordinaatsüsteem, mis on daatumi abil seotud reaalmaailmaga kooskõlas standardiga EN ISO 19111. Kõnealune määratlus hõlmab koordinaatsüsteeme, mis põhinevad geodeetilistel koordinaatidel või geotsentrilistel ristkoordinaatidel, ning kaardiprojektsioonidel põhinevaid koordinaatsüsteeme.

„kaardiprojektsioon” – koordinaatide muutmine, lähtuvalt üks-ühesest seosest, geodeetilisest koordinaatsüsteemist tasapinnaliseks, tuginedes samale daatumile kooskõlas standardiga ISO 19111;

„koordinaatide kombineeritud referentssüsteem” – koordinaatide referentssüsteem, mis kasutab kahte eraldiseisvat koordinaatide referentssüsteemi, millest üks on ette nähtud horisontaalsete ja teine vertikaalsete komponentide jaoks, et kirjeldada asendit kooskõlas standardiga EN ISO 19111;

„geodeetiline koordinaatsüsteem” – koordinaatsüsteem, mille puhul asukoht määratakse kindlaks geodeetilise laiusega, geodeetilise pikkusega ning (kolmemõõtmelise süsteemi korral) ellipsoidaalse kõrgusega kooskõlas standardiga EN ISO 19111;

▼M2

„keskmine merepinna tase” (mean sea level (MSL)) – keskmine merepinna kõrgus loodetejaamas kõikide loodejärkude kohta 19aastasel perioodil, mis määratakse tavaliselt kindlaks igatunniste kõrguse mõõtmiste näitudega kindlas kohas eelnevalt kindlaksmääratud referentstasemest (nulltase);

„madalaim astronoomiline mõõn” (lowest astronomical tide (LAT)) – mõõna aja madalaim veetase, mis on prognoositav keskmiste ilmastikutingimuste ja astronoomiliste tingimuste mis tahes kombinatsioonide korral.

▼B

1.2.    Daatum kolme- ja kahemõõtmeliste koordinaatide referentssüsteemide jaoks

Kolme- ja kahemõõtmeliste koordinaatide referentssüsteemide puhul ning koordinaatide selliste kombineeritud referentssüsteemide horisontaalse komponendi puhul, mida kasutatakse ruumiandmekogumite kättesaadavaks tegemiseks, on daatum Euroopa Terrestrilise Referentssüsteemi 1989 (European Terrestrial Reference System 1989, ETRS89) daatum selle geograafilise ulatusega hõlmatud aladel; aladel, mis ei kuulu of ETRS89 geograafilisse ulatusse, on daatum rahvusvahelise terrestrilise referentssüsteemi (International Terrestrial Reference System, ITRS) või muude geodeetiliste koordinaatide referentsüsteemide daatumid, mis on kooskõlas ITRSiga. Kooskõla ITRSiga tähendab, et süsteemi määratlus põhineb ITRSi määratlusel ning et kahe süsteemi vaheline seos on dokumenteeritud kooskõlas standardiga EN ISO 19111.

1.3.    Koordinaatide referentssüsteemid

Ruumiandmekogumite kättesaadavaks tegemisel kasutatakse vähemalt ühte punktide 1.3.1, 1.3.2 ja 1.3.3 kohast koordinaatide referentssüsteemi, v.a juhul, kui kehtib üks punktis 1.3.4 kindlaksmääratud tingimustest.

1.3.1.    Kolmemõõtmelised koordinaatide referentssüsteemid

 Kolmemõõtmelised geotsentrilised ristkoordinaadid, mis põhinevad punktis 1.2 täpsustatud daatumil ning mille puhul kasutatakse geodeetilise referentsüsteemi 1980 (GRS80) ellipsoidide parameetreid.

 geodeetilised koordinaadid (laius, pikkus ja ellipsoidaalne kõrgus), mis põhinevad punktis 1.2 täpsustatud daatumil ja mille puhul kasutatakse GRS80 ellipsoidi parameetreid.

1.3.2.    Kahemõõtmelised koordinaatide referentssüsteemid

 Kahemõõtmelised geodeetilised koordinaadid (laius, pikkus), mis põhinevad punktis 1.2 täpsustatud daatumil ja mille puhul kasutatakse GRS80 ellipsoidi parameetreid.

 Tasapinnalised koordinaadid, mille puhul kasutatakse ETRS89 Lamberti asimutaalse võrdpindse projektsiooni koordinaatide referentssüsteemi.

 Tasapinnalised koordinaadid, mille puhul kasutatakse ETRS89 Lamberti koonilise konformse projektsiooni koordinaatide referentssüsteemi.

 Tasapinnalised koordinaadid, mille puhul kasutatakse ETRS89 Mercatori põiksilindrilise projektsiooni koordinaatide referentssüsteemi.

1.3.3.    Koordinaatide kombineeritud referentssüsteemid

1. Koordinaatide kombineeritud referentssüsteemi horisontaalsete komponentide jaoks kasutatakse ühte punkti 1.3.2 kohast koordinaatide referentssüsteemi.

2. Vertikaalse komponendi puhul kasutatakse järgmisi koordinaatide referentssüsteeme.

 Maapeal asuvate vertikaalsete komponentide puhul kasutatakse Euroopa vertikaalset referentssüsteemi (European Vertical Reference System, EVRS), et väljendada gravitatsioonist sõltuvaid kõrgusi selle geograafilise ulatuse piires. Muid Maa raskusjõuväljaga seotud vertikaalseid referentssüsteeme kasutatakse selleks, et väljendada gravitatsioonist sõltuvaid kõrgusi piirkondades, mis on väljaspool EVRSi geograafilist ulatust.

▼M2

 Vabas atmosfääris asuva vertikaalse komponendi puhul kasutatakse baromeetrilist rõhku, mis on ümber arvutatud kõrguseks vastavalt rahvusvahelisele standardile ISO 2533:1975 Rahvusvaheline standardatmosfäär, või muid lineaarseid või parameetrilisi referentssüsteeme. Kui kasutatakse muid parameetrilisi referentssüsteeme, kirjeldatakse neid kättesaadavas viitematerjalis, kasutades standardit EN ISO 19111-2:2012.

▼M2

 Merealadel, kus on märkimisväärne loodetevahemik (tõusuveed), asuva vertikaalse komponendi puhul kasutatakse võrdluspinnana madalaimat astronoomilist mõõna.

 Vertikaalse komponendi puhul merealadel, kus ei ole märkimisväärset loodetevahemikku, avaookeanil ja enam kui 200 meetri sügavustes vetes kasutatakse võrdluspinnana keskmist merepinna taset või keskmise merepinna taseme lähedast hästi määratletud võrdlustaset.

▼B

1.3.4.    Muud koordinaatide referentssüsteemid

Erandid, mille puhul võib kasutada muid kui punktide 1.3.1, 1.3.2 või 1.3.3 kohaseid koordinaatide referentssüsteeme.

1. Muid koordinaatide referentssüsteeme võib täpsustada käesoleva lisa konkreetsete ruumiandmevaldkondade jaoks.

2. Väljaspool Mandri-Euroopat asuvate piirkondade jaoks võivad liikmesriigid määrata kindlaks sobivad koordinaatide referentssüsteemid.

Kõnealuste koordinaatide referentssüsteemide geodeetiliste koodide ja parameetrite kirjeldamiseks ning teisendamise ja muundamise võimaldamiseks dokumenteeritakse toimingud ning luuakse identifikaator, nagu on ette nähtud standarditega EN ISO 19111 ja ISO 19127.

1.4.    Vaatamisteenustes kasutatavad koordinaatide referentssüsteemid

Selleks et esitada ruumiandmeid vaatamisteenuste abil, nagu on täpsustatud määruses (EÜ) nr 976/2009, tehakse kättesaadavaks vähemalt kahemõõtmeliste geodeetiliste koordinaatide (laius, pikkus) referentssüsteem.

1.5.    Koordinaatide referentssüsteemide identifikaatorid

1. Koordinaatide referentssüsteemide parameetreid ja identifikaatoreid hallatakse ühes või mitmes ühises koordinaatide referentssüsteemide registris.

2. Käesolevas punktis loetletud koordinaatide referentssüsteemidele viitamisel kasutatakse üksnes ühises registris sisalduvaid identifikaatoreid.

2.   GEOGRAAFILISED RUUTVÕRGUD

2.1.    Mõisted

Lisaks artiklis 2 esitatud mõistetele kasutatakse järgmisi mõisteid:

„ruutvõrk” – võrk, mis koosneb kahest või enamast kõverjoonte kogumist, milles iga kogumi liikmed lõikuvad teise kogumi liikmetega algoritmiliselt.

„võrguruut” – ruutvõrgu ühikelement, mis on piiritletud ruutvõrgu kõverjoontega;

„võrgupunkt” – punkt, mis asub ruutvõrgu kahe või enama kõverjoone lõikumiskohas.

2.2.    Ruutvõrgud

▼M2

Rasterdatud andmete kättesaadavaks tegemiseks infrastruktuuris INSPIRE kasutatakse georefereerimise raamistikuna fikseeritud ja üheselt määratletud asukohaga ruutvõrke, mis on määratletud punktis 2.2.1 või 2.2.2, välja arvatud juhul, kui on täidetud üks järgmistest tingimustest.

(1) Konkreetsete ruumiandmevaldkondade jaoks võivad II-IV lisas olla määratletud muud ruutvõrgud. Sel juhul kasutatakse sellise valdkonnaspetsiifilise ruutvõrgu abil andmete vahetamiseks standardeid, milles ruutvõrgu määratlus kas kuulub andmete hulka või on lingitud viitega.

(2) Selleks et viidata ruutvõrgu abil väljaspool Mandri-Euroopat asuvatele piirkondadele, võivad liikmesriigid määrata kindlaks oma ruutvõrgu, mis põhineb geodeetiliste koordinaatide referentssüsteemil ning mis on kooskõlas ITRSiga ja Lamberti asimutaalse võrdpindse projektsiooniga, järgides samu põhimõtteid, mis on sätestatud punkti 2.2.1 kohaste ruutvõrkude jaoks. Sel juhul luuakse koordinaatide referentssüsteemi jaoks identifikaator.

▼B

2.2.1.    ►M2  Võrdpindne ruutvõrk  ◄

▼M2 —————

▼B

Ruutvõrk põhineb ETRS 89 Lamberti asimutaalsel võrdpindsel (ETRS89-LAEA) koordinaatide referentssüsteemil, mille projektsiooni keskpunkt on 52° N, 10° E ning selles asuva koordinaatide alguspunkti ristkoordinaatide abstsiss (false easting) x0 = 4 321 000 m ja ordinaat (false northing) y0 = 3 210 000 m.

Ruutvõrgu lähtepunkt langeb kokku ETRS89-LAEA koordinaatide referentssüsteemi (x=0, y=0) nihutatud alguspunktiga (false origin).

ETRS89-LAEA-l põhinevate ruutvõrkude võrgupunktid langevad kokku ruutvõrgu võrgupunktidega.

Ruutvõrk on hierarhiline, eraldusvõimega 1 m, 10 m, 100 m, 1 000 m, 10 000 m ja 100 000 m.

Ruutvõrgu orientatsioon on põhjast lõunasse, läänest itta.

Seda ruutvõrku nimetatakse Grid_ETRS89-LAEA. Eraldusvõime hierarhiataseme eristamiseks on lisatud võrguruudu suurus meetrites.

▼M2 —————

▼B

Selleks et võrguruudule saaks üheselt viidata ja et seda oleks võimalik selgelt eristada, kasutatakse võrguruudu koodi, mis koosneb võrguruudu suurusest ja võrguruudu alumise vasaku nurga ETRS89-LAEA koordinaatidest. Võrguruudu suurus märgitakse meetrites (m), kui võrguruutude suurus on kuni 100 m, või kilomeetrites (km), kui võrguruutude suurus on 1 000 m ja suurem. Y- ja x- koordinaatide väärtused jagatakse 10n-ga, kus n on võrguruudu suuruse lõpunullide arv.

▼M2

2.2.2.    Tsoonideks jagatud geograafiline ruutvõrk

1. Kui rasterdatud andmeid väljastatakse, kasutades käesoleva lisa punktis 1.3 sätestatud geodeetilisi koordinaate, võib georefereerimise raamistikuna kasutada selles punktis määratletud mitme eraldusvõimega ruutvõrku.

2. Eraldusvõime hierarhiatasemed on esitatud tabelis 1.

3. Ruudustik põhineb geodeetiliste koordinaatide referentssüsteemil ETRS89-GRS80.

4. Ruutvõrgustiku lähtepunkt langeb kokku ekvaatori ja Greenwichi meridiaani ristumispunktiga (GRS80 laius φ = 0; GRS80 pikkus λ = 0).

5. Ruutvõrgu orientatsioon on lõuna-põhja suunas ja lääne-ida suunas vastavalt GRS80 ellipsoidi meridiaanide ja paralleelide määratletud võrgule.

6. Selleks et viidata ruutvõrgu abil väljaspool Mandri-Euroopat asuvatele piirkondadele, võivad andmepakkujad määratleda oma enda ruutvõrgu ITRSi nõuetele vastava geodeetiliste koordinaatide referentssüsteemi põhjal, järgides samu põhimõtteid, mis on sätestatud üleeuroopalise ruutvõrgu Grid_ETRS89-GRS80zn kohta. Sel juhul luuakse identifikaator koordinaatide referentssüsteemi jaoks ja vastav identifikaator ruutvõrgu jaoks.

7. See ruutvõrk jagatakse omakorda tsoonideks. Ruutvõrgu lõuna-põhja eraldusvõimel on võrdne nurkkaugus. Ruutvõrgustiku lääne-ida eraldusvõime kehtestatakse tsooni tabelis 1 määratletud teguriga korrutatud nurkkauguse saadusena.

8. Ruutvõrku nimetatakse Grid_ETRS89-GRS80zn_res, kus n kujutab tsooni numbrit ja res võrguruudu suurust nurgaühikutes, nagu on esitatud tabelis 1.Tabel 1

Ühine Grid_ETRS89-GRS80: laiuskraadide vahekaugus (eraldusvõime hierarhiatase) ja pikkuskraadide vahekaugus iga tsooni puhul

Eraldusvõime hierarhiatasemed

LAIUSKRAADIDE VAHEKAUGUS

(kaaresekundit)

PIKKUSKRAADIDE VAHEKAUGUS (kaaresekundit)

Võrguruudu suurus

Tsoon 1

(Laiuskraadid 0°–50°)

Tsoon 2

(Laiuskraadid 50°-70°)

Tsoon 3

(Laiuskraadid 70°-75°)

Tsoon 4

(Laiuskraadid 75°-80°)

Tsoon 5

(Laiuskraadid 80°-90°)

TASE 0

3 600

3 600

7 200

10 800

14 400

21 600

1 D

TASE 1

3 000

3 000

6 000

9 000

12 000

18 000

50 M

TASE 2

1 800

1 800

3 600

5 400

7 200

10 800

30 M

TASE 3

1 200

1 200

2 400

3 600

4 800

7 200

20 M

TASE 4

600

600

1 200

1 800

2 400

3 600

10 M

TASE 5

300

300

600

900

1 200

1 800

5 M

TASE 6

120

120

240

360

480

720

2 M

TASE 7

60

60

120

180

240

360

1 M

TASE 8

30

30

60

90

120

180

30 S

TASE 9

15

15

30

45

60

90

15 S

TASE 10

5

5

10

15

20

30

5 S

TASE 11

3

3

6

9

12

18

3 S

TASE 12

1,5

1,5

3

4,5

6

9

1 500 MS

TASE 13

1

1

2

3

4

6

1 000 MS

TASE 14

0,75

0,75

1,5

2,25

3

4,5

750 MS

TASE 15

0,5

0,5

1

1,5

2

3

500 MS

TASE 16

0,3

0,3

0,6

0,9

1,2

1,8

300 MS

TASE 17

0,15

0,15

0,3

0,45

0,6

0,9

150 MS

TASE 18

0,1

0,1

0,2

0,3

0,4

0,6

100 MS

TASE 19

0,075

0,075

0,15

0,225

0,3

0,45

75 MS

TASE 20

0,03

0,03

0,06

0,09

0,12

0,18

30 MS

TASE 21

0,015

0,015

0,03

0,045

0,06

0,09

15 MS

TASE 22

0,01

0,01

0,02

0,03

0,04

0,06

10 MS

TASE 23

0,0075

0,0075

0,015

0,0225

0,03

0,045

7 500 MMS

TASE 24

0,003

0,003

0,006

0,009

0,012

0,018

3 000 MMS

TEGUR

1

2

3

4

6

▼B

3.   KOHANIMED

3.1.    Ruumiobjektitüübid

Ruumiandmevaldkonnaga „Kohanimed” seotud andmekogumitest pärit ruumiobjektide andmevahetuseks ja klassifitseerimiseks kasutatakse järgmisi ruumiobjektitüüpe:

 Nimega koht

3.1.1.    Nimega koht (NamedPlace)

Reaalmaailma olem, millele viidatakse ühe või mitme pärisnimega.Ruumiobjektitüübi „NamedPlace” atribuudid

Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

beginLifespanVersion

Kuupäev ja kellaaeg, mil ruumiobjekti antud versioon lisati ruumiandmekogumisse või mil seda seal muudeti.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Kuupäev ja kellaaeg, mil ruumiobjekti antud versioon ruumiandmekogumis asendati või sealt eemaldati.

DateTime

voidable

Geometry

Nimega kohaga seotud geomeetriline kuju. See andmespetsifikatsioon ei piira geomeetrilise kuju tüüpe.

GM_Object

 

inspireId

Ruumiobjekti väline objekti identifikaator.

Identifier

 

leastDetailedViewingResolution

Eraldusvõime väljendatuna näitmõõtkava pöördvõrdelise seosena või vahemaaga maapinnal, millest suurema väärtuse korral ei tuleks ruumiobjektitüüpi „nimega koht” ja sellega seotud nime/nimesid vaatamisteenuste abil esitada.

MD_Resolution

voidable

localType

Iseloomustab kohanimega olemi tüüpi (nagu andmepakkuja on selle kindlaks määranud), mis esitatakse vähemalt ühes Euroopa Liidu ametlikus keeles.

LocalisedCharacterString

voidable

mostDetailedViewingResolution

Eraldusvõime väljendatuna näitmõõtkava pöördvõrdelise seosena või vahemaaga maapinnal, millest väiksema väärtuse korral ei tuleks ruumiobjektitüüpi „nimega koht” ja sellega seotud nime/nimesid vaatamisteenuste abil esitada.

MD_Resolution

voidable

Name

Nimega koha nimi.

GeographicalName

 

relatedSpatialObject

Sellise ruumiobjekti identifikaator, mis kujutab sama olemit, kuid esineb mõnes muus INSPIRE andmevaldkonnas.

Identifier

voidable

Type

Iseloomustab kohanime(de)ga olemi tüüpi.

NamedPlaceTypeValue

voidable

3.2.    Andmetüübid

3.2.1.    Kohanimi (GeographicalName)

Pärisnimi, millega osutatakse reaalmaailma olemile.Andmetüübi „GeographicalName” atribuudid

Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

grammaticalGender

Nimisõnaklass, mis kajastab sellega seotud sõnade käitumist.

GrammaticalGenderValue

voidable

grammaticalNumber

Nimisõnade grammatiline kategooria, millega väljendatakse arvulist erinevust.

GrammaticalNumberValue

voidable

Language

Nime keel, mis esitatakse kolmetähelise koodina kooskõlas standardiga ISO 639-3 või ISO 639-5.

CharacterString

voidable

nameStatus

Kvalitatiivne teave, mis võimaldab otsustada nime usaldusväärsuse üle standardimise ja/või temaatilise jaotuse seisukohast.

NameStatusValue

voidable

nativeness

Teave, mis võimaldab teada saada, kas asjaomane nimi on/oli sama nimi, mida kasutati alal, kus ruumiobjekt asub, siis, kui nimi oli kasutusel.

NativenessValue

voidable

pronunciation

Kohanime õige või standardne (asjaomases keelekogukonnas standardne) hääldus.

PronunciationOfName

voidable

sourceOfName

Algne andmeallikas, kust kohanimi on võetud ja lisatud seda esitavasse/avaldavasse andmekogumisse. Mõnede nimega ruumiobjektide puhul võib see viidata avaldavale andmekogumile, kui muu teave ei ole kättesaadav.

CharacterString

voidable

Spelling

Kohanime õige kirjapilt.

SpellingOfName

 

3.2.2.    Nime hääldus (PronunciationOfName)

Nime õige või standardne (standardne asjaomases keelekogukonnas) hääldus.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

pronunciationIPA

Nime õige või standardne (asjaomases keelekogukonnas standardne) hääldus, mis on esitatud rahvusvahelises foneetilises tähestikus (International Phonetic Alphabet, IPA).

CharacterString

voidable

pronunciationSoundLink

Nime õige või standardne (asjaomases keelekogukonnas standardne) hääldus, mis on esitatud helifaili lingina.

URI

voidable

Vähemalt üks atribuutidest „pronunciationSoundLink” ja „pronunciationIPA” ei tohi olla tühi (void).

3.2.3.    Nime kirjapilt (SpellingOfName)

Nime õige kirjapilt.Andmetüübi „SpellingOfName” atribuudid

Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

Script

Graafiliste sümbolite kogum (nt tähestik), mida kasutatakse nime kirjutamiseks ja vajaduse korral väljendatakse standardi ISO 15924 kohase neljatähelise koodina.

CharacterString

voidable

Text

Nime kirjutamise viis.

CharacterString

 

transliterationScheme

Meetod, mida kasutatakse nimede teisendamiseks erinevatesse kirjasüsteemidesse.

CharacterString

voidable

3.3.    Koodiloendid

3.3.1.    Grammatiline sugu (GrammaticalGenderValue)

Kohanime grammatiline sugu.

▼M2

Selle koodiloendi lubatud väärtused hõlmavad üksnes allpool esitatud tabelis sisalduvaid väärtusi.

▼M1►M2  Koodiloendi ◄ „GrammaticalGenderValue” ►M2  väärtused ◄

Väärtus

Määratlus

common

Ühine grammatiline sugu (mees- ja naissugu liidetud).

feminine

Grammatiline naissugu.

masculine

Grammatiline meessugu.

neuter

Grammatiline kesksugu.

▼B

3.3.2.    Grammatiline arv (GrammaticalNumberValue)

Kohanime grammatiline arv.

▼M2

Selle koodiloendi lubatud väärtused hõlmavad üksnes allpool esitatud tabelis sisalduvaid väärtusi.

▼M1►M2  Koodiloendi ◄ „GrammaticalNumberValue” ►M2  väärtused ◄

Väärtus

Määratlus

dual

Kaksus.

plural

Mitmus.

singular

Ainsus.

▼B

3.3.3.    Nime staatus (NameStatusValue)

Kohanime staatus, st teave, mis võimaldab otsustada nime usaldusväärsuse üle standardimise ja/või temaatilise jaotuse seisukohast.

▼M2

Selle koodiloendi lubatud väärtused hõlmavad üksnes allpool esitatud tabelis sisalduvaid väärtusi.

▼M1►M2  Koodiloendi ◄ „NameStatusValue” ►M2  väärtused ◄

Väärtus

Määratlus

historical

Ajalooline nimi, mis ei ole enam kasutusel.

official

Ametlikult kinnitatud või õigusaktidega kehtestatud kasutusel olev nimi.

other

Kasutusel, aga mitte ametlikult kinnitatud nimi.

standardised

Kasutusel olev nimi, mille on kinnitanud või soovitanud kohanimeküsimustes nõustav ja/või kohanimede kasutamise üle otsustav organ.

▼B

3.3.4.    Nimega koha tüüp (NamedPlaceTypeValue)

Nimega koha tüüp.

▼M2

Selle koodiloendi lubatud väärtused hõlmavad üksnes allpool esitatud tabelis sisalduvaid väärtusi.

▼M1►M2  Koodiloendi ◄ „NamedPlaceTypeValue” ►M2  väärtused ◄

Väärtus

Määratlus

administrativeUnit

Halduspiiridega eraldatud haldusüksused, mis jagavad liikmesriikide jurisdiktsiooni all olevad alad kohaliku, piirkondliku ja riikliku juhtimise eesmärgil.

building

Ehitiste geograafiline asukoht.

hydrography

Hüdrograafilised objektid, sealhulgas merealad ning kõik muud veekogud ja nendega seotud objektid, sealhulgas jõgede valgalad ja alamvalgalad.

landcover

Maapinna elutust või elusainest kate, sealhulgas tehislikud pinnakatted, põllumajandusalad, metsad, (pool-)looduslikud alad, märgalad.

landform

Geomorfoloogiline pinnavorm.

other

Muud tüüpi koodiloenditesse mittekuuluv ruumiobjekt.

populatedPlace

Inimestega asustatud koht.

protectedSite

Ala, mis on kindlaks määratud või mida hallatakse rahvusvaheliste, ühenduse või liikmesriikide õigusaktide raames konkreetsete kaitse-eesmärkide saavutamiseks.

transportNetwork

Maantee-, raudtee-, õhu-, vee- ja köisteetranspordivõrgud ja nendega seotud infrastruktuurid. Sisaldab eri võrkude vahelisi ühendusi.

▼B

3.3.5.    Kohaomasus (NativenessValue)

Kohanime omasus.

▼M2

Selle koodiloendi lubatud väärtused hõlmavad üksnes allpool esitatud tabelis sisalduvaid väärtusi.

▼M1►M2  Koodiloendi ◄ „NativenessValue” ►M2  väärtused ◄

Väärtus

Määratlus

endonym

Geograafilise objekti nimetus objekti paiknemise piirkonnas kasutatavas ametlikus või peamiselt kõneldavas keeles.

exonym

Väljaspool teatava keele peamist kõnelemispiirkonda paikneva geograafilise objekti nimetus antud keeles; see erineb vormiliselt vastava(te)st endonüümi(de)st, mida kasutatakse piirkonnas, kus geograafiline objekt paikneb.

▼B

3.4.    KihidRuumiandmevaldkonna „Kohanimed” kihid

Kihi nimi

Kihi pealkiri

Ruumiobjektitüüp

GN.GeographicalNames

Kohanimed

NamedPlace

▼M2

4.   HALDUSÜKSUSED

4.1.    Ruumiandmevaldkonna „Haldusüksused” struktuur

Ruumiandmevaldkonna „Haldusüksused” tüübid on jagatud järgmistesse gruppidesse:

 haldusüksused (Administrative Units)

 haldusüksuste merealad (Maritime Units)

4.2.    Haldusüksused

4.2.1.    Ruumiobjektitüübid

Pakett „Haldusüksused” sisaldab järgmisi ruumiobjektitüüpe:

 halduspiir;

 haldusüksus;

 kondomiinium.

4.2.1.1.   Halduspiir (AdministrativeBoundary)

Haldusüksustevaheline piirjoon.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

beginLifespanVersion

Kuupäev ja kellaaeg, mil ruumiobjekti antud versioon lisati ruumiandmekogumisse või mil seda seal muudeti.

DateTime

voidable

country

Kahetäheline riigikood, nagu on esitatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse avaldatud Institutsioonidevahelises stiilijuhises.

CountryCode

 

endLifespanVersion

Kuupäev ja kellaaeg, mil ruumiobjekti antud versioon ruumiandmekogumis asendati või sealt eemaldati.

DateTime

voidable

geometry

Piirjoone geomeetrilise kuju esitus.

GM_Curve

 

inspireId

Ruumiobjekti väline objekti identifikaator.

Identifier

 

legalStatus

Asjaomase halduspiiri õiguslik staatus.

LegalStatusValue

voidable

nationalLevel

Kõnealust piiri hõlmavate kõigi naaberhaldusüksuste hierarhilised tasemed.

AdministrativeHierarchyLevel

 

technicalStatus

Halduspiiri tehniline staatus.

TechnicalStatusValue

voidableKooslusroll

Määratlus

Tüüp

Voidability

admUnit

Haldusüksused, mis on eraldatud asjaomase halduspiiriga.

AdministrativeUnit

voidable

4.2.1.2.   Haldusüksus (AdministrativeUnit)

Haldusüksus, mis kuulub liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kohaliku, piirkondliku ja riikliku juhtimise eesmärgil.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

beginLifespanVersion

Kuupäev ja kellaaeg, mil ruumiobjekti antud versioon lisati ruumiandmekogumisse või mil seda seal muudeti.

DateTime

voidable

Country

Kahetäheline riigikood, nagu on esitatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse avaldatud Institutsioonidevahelises stiilijuhises.

CountryCode

 

endLifespanVersion

Kuupäev ja kellaaeg, mil ruumiobjekti antud versioon ruumiandmekogumis asendati või sealt eemaldati.

DateTime

voidable

Geometry

Sellise ruumiala geomeetrilise kuju esitus, mida asjaomane haldusüksus hõlmab.

GM_MultiSurface

 

inspireId

Ruumiobjekti väline objekti identifikaator.

Identifier

 

name

Haldusüksuse ametlik riiklik kohanimi, mis vajaduse korral esitatakse mitmes keeles.

GeographicalName

 

nationalCode

Temaatiline identifikaator, mis vastab igas riigis kindlaksmääratud riiklikele halduskoodidele.

CharacterString

 

nationalLevel

Riikliku haldushierarhia tasand, millel haldusüksus on loodud.

AdministrativeHierarchyLevel

 

nationalLevelName

Riikliku haldushierarhia selle tasandi nimi, millel haldusüksus on loodud.

LocalisedCharacterString

voidable

residenceOfAuthority

Riiklik või kohalik halduskeskus.

ResidenceOfAuthority

voidableKooslusroll

Määratlus

Tüüp

Voidability

administeredBy

Riikliku haldushierarhia samal tasandil loodud haldusüksus, mis antud haldusüksust haldab.

AdministrativeUnit

voidable

boundary

Asjaomase haldusüksuse ja kõigi selle naaberhaldusüksuste vahelised halduspiirid.

AdministrativeBoundary

voidable

coAdminister

Riikliku haldushierarhia samal tasandil loodud haldusüksus, mida antud haldusüksus kaashaldab.

AdministrativeUnit

voidable

condominium

Kondomiinium, mida asjaomane haldusüksus haldab.

Condominium

voidable

lowerLevelUnit

Riikliku haldushierarhia madalamal tasandil loodud haldusüksused, mida haldusüksus haldab.

AdministrativeUnit

voidable

upperLevelUnit

Riikliku haldushierarhia kõrgemal tasandil loodud haldusüksus, mida asjaomane haldusüksus haldab.

AdministrativeUnit

voidable

Kooslusroll „kondomiinium” kehtib üksnes riigi tasandi (nationalLevel = „1st order”) haldusüksuste puhul.

Ükski madalaima tasandi üksus ei saa olla suhtes üksusega (veel) madalamal tasandil.

Ükski kõrgeima tasandi üksus ei saa olla suhtes üksusega (veel) kõrgemal tasandil.

4.2.1.3.   Kondomiinium (Condominium)

Riiklikust territoriaalsest haldusjaotusest eraldi asutatud haldusala, mida haldavad vähemalt kaks riiki.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

beginLifespanVersion

Kuupäev ja kellaaeg, mil ruumiobjekti antud versioon lisati ruumiandmekogumisse või mil seda seal muudeti.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Kuupäev ja kellaaeg, mil ruumiobjekti antud versioon ruumiandmekogumis asendati või sealt eemaldati.

DateTime

voidable

geometry

Sellise ruumiala geomeetrilise kuju esitus, mida asjaomane kondomiinium hõlmab.

GM_MultiSurface

 

inspireId

Ruumiobjekti väline objekti identifikaator.

Identifier

 

name

Asjaomase kondomiiniumi ametlik kohanimi, mis vajaduse korral esitatakse mitmes keeles.

GeographicalName

voidableKooslusroll

Määratlus

Tüüp

Voidability

admUnit

Kondomiiniumi haldav haldusüksus.

AdministrativeUnit

voidable

4.2.2.    Andmetüübid

4.2.2.1.   Ametiasutuse asukoht (ResidenceOfAuthority)

Ametiasutuse nime ja asukohta kajastav andmetüüp.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

geometry

Ametiasutuse asukoht.

GM_Point

voidable

name

Ametiasutuse asukoha nimi.

GeographicalName

 

4.2.3.    Loendid

4.2.3.1.   Õiguslik staatus (LegalStatusValue)

Halduspiiride õigusliku staatuse kirjeldus.Väärtus

Määratlus

agreed

Naaberhaldusüksused on piiri servasobitamises kokku leppinud ja see on nüüd püsiv.

notAgreed

Naaberhaldusüksused ei ole veel piiri servasobitamises kokku leppinud ja see võib muutuda.

4.2.3.2.   Tehniline staatus (TechnicalStatusValue)

Halduspiiride tehnilise staatuse kirjeldus.Väärtus

Määratlus

edgeMatched

Naaberhaldusüksuste piiridel on samad koordinaadid.

notEdgeMatched

Naaberhaldusüksuste piiride koordinaadid ei ole samad.

4.2.4.    Koodiloendid

4.2.4.1.   Riikliku haldushierarhia tasand (AdministrativeHierarchyLevel)

Riikliku haldushierarhia tasandid. Kõnealune koodiloend kajastab tasandit haldusstruktuuri hierarhilises püramiidis, mis põhineb territooriumite geomeetrilisel ühendamisel ning see ei pruugi kirjeldada seotud haldusvõimude vahelist alluvust.

Koodiloendit hallatakse ühises koodiloendite registris.

4.3.    Haldusüksuste merealad

4.3.1.    Ruumiobjektitüübid

Pakett „Haldusüksuste merealad” sisaldab järgmisi ruumiobjektitüüpe:

 lähtejoon;

 merepiir;

 merevöönd.

4.3.1.1.   Lähtejoon (Baseline)

Joon, millest mõõdetakse territoriaalmere välispiire ja teatavaid teisi välispiire.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

inspireId

Ruumiobjekti väline objekti identifikaator.

Identifikaator

 

beginLifespanVersion

Kuupäev ja kellaaeg, mil ruumiobjekti antud versioon lisati ruumiandmekogumisse või mil seda seal muudeti.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Kuupäev ja kellaaeg, mil ruumiobjekti antud versioon ruumiandmekogumis asendati või sealt eemaldati.

DateTime

voidableKooslusroll

Määratlus

Tüüp

Voidability

Segment

Lähtejoone segment.

BaselineSegment

 

4.3.1.2.   Merepiir (MaritimeBoundary)

Iga liiki merealade jurisdiktsioonide eraldamist kujutav joon.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

inspireId

Ruumiobjekti väline objekti identifikaator.

Identifier

 

geometry

Merepiiri geomeetrilise kuju esitus.

GM_Curve

 

country

Riik, kellele selle piiri merevöönd kuulub.

CountryCode

 

legalStatus

Asjaomase merepiiri õiguslik staatus.

LegalStatusValue

voidable

technicalStatus

Merepiiri tehniline staatus.

TechnicalStatusValue

voidable

beginLifespanVersion

Kuupäev ja kellaaeg, mil ruumiobjekti antud versioon lisati ruumiandmekogumisse või mil seda seal muudeti.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Kuupäev ja kellaaeg, mil ruumiobjekti antud versioon ruumiandmekogumis asendati või sealt eemaldati.

DateTime

voidable

4.3.1.3.   Merevöönd (MaritimeZone)

Rahvusvahelistes lepingutes ja konventsioonides määratletud merevöönd, mis kuulub rannikuriigi jurisdiktsiooni alla.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

inspireId

Ruumiobjekti väline objekti identifikaator.

Identifier

 

geometry

Sellise ruumiala geomeetrilise kuju esitus, mida asjaomane merevöönd hõlmab.

GM_MultiSurface

 

zoneType

Merevööndi tüüp.

MaritimeZoneTypeValue

 

country

Riik, kellele see merevöönd kuulub.

CountryCode

 

name

Merevööndi nimi (nimed).

GeographicalName

voidable

beginLifeSpanVersion

Kuupäev ja kellaaeg, mil ruumiobjekti antud versioon lisati ruumiandmekogumisse või mil seda seal muudeti.

DateTime

voidable

endLifepanVersion

Kuupäev ja kellaaeg, mil ruumiobjekti antud versioon ruumiandmekogumis asendati või sealt eemaldati.

DateTime

voidableKooslusroll

Määratlus

Tüüp

Voidability

baseline

Lähtejoon või lähtejooned, mida kasutatakse selle merevööndi piiritlemiseks.

Baseline

voidable

boundary

Selle merevööndi piir või piirid.

MaritimeBoundary

voidable

4.3.2.    Andmetüübid

4.3.2.1.   Lähtejoone segment (BaselineSegment)

Lähtejoone segment, millest mõõdetakse territoriaalmere välispiire ja teatavaid teisi välispiire.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

geometry

Lähtejoone segmendi geomeetrilise kuju esitus.

GM_Curve

 

segmentType

Selle segmendi puhul kasutatav lähtejoone tüüp.

BaselineSegmentTypeValue

 

4.3.3.    Koodiloendid

4.3.3.1.   Lähtejoone segmendi tüüp (BaselineSegmentTypeValue)

Territoriaalmere laiuse mõõtmiseks kasutatavad lähtejoone tüübid.

Selle koodiloendi lubatud väärtused hõlmavad üksnes allpool esitatud tabelis sisalduvaid väärtusi.Väärtus

Nimi

Määratlus

normal

Normaalne

Normaalne lähtejoon territoriaalmere laiuse mõõtmiseks on mõõnavee joon piki rannikut, nagu on märgitud rannikuriigi poolt ametlikult tunnustatud suure mõõtkavaga kaartidel.

straight

Sirge

Lähtejoon territoriaalmere laiuse mõõtmiseks on sirge lähtejoon, mis saadakse asjaomaste punktide ühendamisel.

archipelagic

Arhipelaagiline

Lähtejoon territoriaalmere laiuse mõõtmiseks on sirge lähtejoon, mis ühendab kõige välimiste saarte ja saarestiku rannikulähedaste korallrahude kõige välimisi punkte.

4.3.3.2.   Merevööndi tüüp (MaritimeZoneTypeValue)

Merevööndi tüüp.

Selle koodiloendi lubatud väärtused hõlmavad üksnes allpool esitatud tabelis sisalduvaid väärtusi.Väärtus

Nimi

Määratlus

internalWaters

Siseveed

Rannikuriigi territoriaalmere lähtejoontest maismaa pool asuvad veed.

territorialSea

Territoriaalmeri

Kindlaksmääratud laiusega merevöönd, mis ei ole laiem kui 12 meremiili mõõdetuna kooskõlas Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsiooniga kindlaksmääratud lähtejoontest.

contiguousZone

Piirnev ala

Rannikuriigi territoriaalmerega piirnev ala, mis ei ulatu kaugemale kui 24 meremiili lähtejoontest, millest mõõdetakse territoriaalmere laiust.

exclusiveEconomicZone

Majandusvöönd

Rannikuriigi territoriaalmerest edasi ulatuv ja sellega külgnev ala, kus kehtib õiguslik erikord, milles rannikuriigi õigusi ja jurisdiktsiooni ning teiste riikide õigusi ja vabadusi reguleerivad Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsiooni asjaomased sätted.

continentalShelf

Mandrilava

Rannikuriigi territoriaalmerest edasi ulatuv ja sellega külgnev merevöönd, mille välispiir on kindlaks määratud kooskõlas Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsiooni artikliga 76.

4.4.    Valdkonnaspetsiifilised nõuded

1. Ruumiobjektitüübi „AdministrativeUnit” iga eksemplar, v.a liikmesriiki kujutav riigitasandi üksus ja koos hallatavad üksused, viitab üheleainsale haldushierarhia kõrgema tasandi üksusele. Seda vastavust väljendatakse ruumiobjektitüübi „AdministrativeUnit” kooslusrolliga „upperLevelUnit”.

2. Ruumiobjektitüübi „AdministrativeUnit” iga eksemplar, v.a madalaima tasandi eksemplarid, viitab vastavatele madalama tasandi üksustele. Seda vastavust väljendatakse ruumiobjektitüübi „AdministrativeUnit” kooslusrolliga „lowerLevelUnit”.

3. Kui haldusüksust haldavad koos kaks või enam haldusüksust, kasutatakse kooslusrolli „administeredBy”. Asjaomast üksust koos haldavate üksuste puhul kehtib pöördroll „coAdminister”.

4. Haldushierarhia sama tasandi haldusüksustel ei saa kontseptuaalselt olla ühiseid alasid.

5. Ruumiobjektitüübi „AdministrativeBoundary” eksemplarid peavad vastama (kõiki tasandeid hõlmavale) piire kujutava täieliku graafi topoloogilise struktuuri servadele.

6. Kondomiiniumi ruumiline ulatus ei või olla haldusüksuse ruumilist ulatust kujutava geomeetrilise kuju osa.

7. Kondomiiniumi võivad hallata üksnes riigi tasandi haldusüksused.

4.5.    Kihid

Ruumiandmevaldkonna „Haldusüksused” kihidKihi nimi

Kihi pealkiri

Ruumiobjektitüüp

AU.AdministrativeUnit

Haldusüksus

AdministrativeUnit

AU.AdministrativeBoundary

Halduspiir

AdministrativeBoundary

AU.Condominium

Kondomiinium

Condominium

AU.Baseline

Lähtejoon

Baseline

AU.<CodeListValue> (1)

Näide: AU.ContiguousZone

<inimloetav nimi>

Näide: piirnev ala

MaritimeZone (zoneType: MaritimeZoneTypeValue)

AU.MaritimeBoundary

Merepiir

MaritimeBoundary

(1)   Iga koodiloendi väärtuse kohta tehakse kättesaadavaks üks kiht kooskõlas artikli 14 lõikega 3.

▼B

5.   AADRESSID

5.1.    Mõisted

Lisaks artiklis 2 esitatud mõistetele kasutatakse järgmisi mõisteid:

„aadressobjekt” – ruumiobjekt, millega on mõtet seostada aadresse.

5.2.    Ruumiobjektitüübid

Ruumiandmevaldkonnaga „Aadressid” seotud andmekogumitest pärit ruumiobjektide andmevahetuseks ja klassifitseerimiseks kasutatakse järgmisi ruumiobjektitüüpe:

 Aadress

 Aadressikoha nimi

 Aadressi komponent

 Haldusüksuse nimi

 Posti deskriptor

 Läbikäigu nimi

5.2.1.    Aadress (Address)

Valduse fikseeritud asukoha kindlakstegemine kohanimede ja identifikaatorite struktureeritud koosseisu abil.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

alternativeIdentifier

Ruumiobjekti aadressi väline temaatiline identifikaator, mis võimaldab koostalitlust kehtivate väljakujunenud süsteemide või rakendustega.

CharacterString

voidable

beginLifespanVersion

Kuupäev ja kellaaeg, mil ruumiobjekti antud versioon lisati ruumiandmekogumisse või mil seda seal muudeti.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Kuupäev ja kellaaeg, mil ruumiobjekti antud versioon ruumiandmekogumis asendati või sealt eemaldati.

DateTime

voidable

inspireId

Ruumiobjekti väline objekti identifikaator.

Identifier

 

locator

Inimloetav tähis või nimi.

AddressLocator

 

position

Sellise iseloomuliku punkti asukoht, mis kujutab aadressi asukohta teatava spetsifikatsiooni kohaselt, sh annab teavet lähtepunkti kohta.

GeographicPosition

 

status

Aadressi kehtivus ruumiobjekti aadressi elutsükli (versiooni) piires.

StatusValue

voidable

validFrom

Kuupäev ja kellaaeg, millest alates aadressi antud versioon kehtis või hakkab kehtima reaalmaailmas.

DateTime

voidable

validTo

Kuupäev ja kellaaeg, mil aadressi antud versioon lõpetas või lõpetab eksisteerimise reaalmaailmas.

DateTime

voidableKooslusroll

Määratlus

Tüüp

Voidability

building

Ehitis, millele aadress on määratud või mis on sellega seotud.

Tüüpi täpsustatakse ruumiandmevaldkonnas „Ehitised”.

voidable

component

Näitab, et aadressi komponent moodustab aadressi osa.

AddressComponent

 

parcel

Katastriüksus, millele aadress on määratud või mis on sellega seotud.

CadastralParcel

voidable

parentAddress

Peamine aadress (ema-aadress), millega antud (alam)aadress on tihedalt seotud.

Address

voidable

Aadressil on ruumiobjekti aadressi komponent haldusüksus, mille tasand on 1 (riik).

Aadressil on üksainus vaikimisi kasutatav geograafiline asukoht (ruumiobjekti „GeographicPosition”„default” (vaikimisi) atribuut peab olema „true”)

5.2.2.    Aadressikoha nimi (AddressAreaName)

Aadressi komponent, mis kujutab geograafilise ala või adresseerimise eesmärgil mitmeid aadressobjekte ühendava ala nime, kuid ei ole haldusüksus.

See tüüp on tüübi „AddressComponent” alamtüüp.Ruumiobjektitüübi „AddressAreaName” atribuudid

Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

name

Aadressikohale antud pärisnimi.

GeographicalName

 Ruumiobjektitüübi „AddressAreaName” kooslusrollid

Kooslusroll

Määratlus

Tüüp

Voidability

namedPlace

Nimega koht, mida asjaomase aadressikoha nimi kujutab.

NamedPlace

voidable

5.2.3.    Aadressi komponent (AddressComponent)

Konkreetse geograafilise ala, asukoha või muu ruumiobjekti identifikaator või kohanimi, millega määratakse kindlaks aadressi kehtivusulatus.

See on abstraktne tüüp.Ruumiobjektitüübi „AddressComponent” atribuudid

Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

alternativeIdentifier

Ruumiobjekti aadressi komponendi väline temaatiline identifikaator, mis võimaldab koostalitlust kehtivate väljakujunenud süsteemide või rakendustega.

CharacterString

voidable

beginLifespanVersion

Kuupäev ja kellaaeg, mil ruumiobjekti antud versioon lisati ruumiandmekogumisse või mil seda seal muudeti.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Kuupäev ja kellaaeg, mil ruumiobjekti antud versioon ruumiandmekogumis asendati või sealt eemaldati.

DateTime

voidable

inspireId

Ruumiobjekti väline objekti identifikaator.

Identifier

 

status

Aadressi komponendi kehtivus ruumiobjekti aadressi komponendi elutsükli (versiooni) piires.

StatusValue

voidable

validFrom

Kuupäev ja kellaaeg, millest alates aadressi komponendi antud versioon kehtis või hakkab kehtima reaalmaailmas.

DateTime

voidable

validTo

Kuupäev ja kellaaeg, mil aadressi komponendi antud versioon lõpetas või lõpetab eksisteerimise reaalmaailmas.

DateTime

voidableRuumiobjektitüübi „AddressComponent” kooslusrollid

Kooslusroll

Määratlus

Tüüp

Voidability

situatedWithin

Aadressi lisakomponent, milles antud aadressi komponendiga hõlmatud ruumiobjekt asub.

AddressComponent

voidable

5.2.4.    Haldusüksuse nimi (AdminUnitName)

Aadressi komponent, mis kujutab sellise haldusüksuse nime, mis kuulub liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kohaliku, piirkondliku ja riikliku juhtimise eesmärgil.

See tüüp on tüübi „AddressComponent” alamtüüp.Ruumiobjektitüübi „AdminUnitName” atribuudid

Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

level

Riikliku haldushierarhia tasand.

AdministrativeHierarchyLevel

 

name

Haldusüksuse ametlik kohanimi, mis vajaduse korral esitatakse eri keeltes.

GeographicalName

 Ruumiobjektitüübi „AdminUnitName” kooslusrollid

Kooslusroll

Määratlus

Tüüp

Voidability

adminUnit

Haldusüksus, mis on haldusüksuse nime allikaks.

AdministrativeUnit

voidable

5.2.5.    Posti deskriptor (PostalDescriptor)

Aadressi komponent, mis kujutab postiaadresside ja posti sihtkohtade alajaotust riigi, piirkonna või linna tasandil postiga seotud eesmärkidel.

See tüüp on tüübi „AddressComponent” alamtüüp.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

postCode

Postiga seotud eesmärkidel loodud ja hallatav kood, mida kasutatakse aadresside alajaotuse ja posti sihtkohtade identifitseerimiseks.

CharacterString

 

postName

Üks või mitu nime, mis on loodud ja mida hallatakse postiga seotud eesmärkidel ning mida kasutatakse aadresside alajaotuse ja posti sihtkohtade identifitseerimiseks.

GeographicalName

 

Postikoodi puudumisel on nõutav postinimi („postName”).

Postinime puudumisel on nõutav postikood („postCode”).

5.2.6.    Läbikäigu nimi (ThoroughfareName)

Aadressi komponent, mis kujutab läbikäigu või ühest asukohast teise viiva tee nime.

See tüüp on tüübi „AddressComponent” alamtüüp.Ruumiobjektitüübi „ThoroughfareName” atribuudid

Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

name

Läbikäigu nimi.

ThoroughfareNameValue

 Ruumiobjektitüübi „ThoroughfareName” kooslusrollid

Kooslusroll

Määratlus

Tüüp

Voidability

transportLink

Üks või mitu transpordivõrgu linki, millele läbikäigu nime ruumiobjekt osutab.

TransportLink

voidable

5.3.    Andmetüübid

5.3.1.    Aadressi lokaator (AddressLocator)

Inimloetav tähis või nimi, mis võimaldab kasutajal või rakendusel viidata aadressile ja eristada see naaberaadressidest läbikäigu nime, aadressikoha nime, haldusüksuse nime või posti deskriptori kehtivusulatuses, mis on aadressiga hõlmatud.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

designator

Tähis – number või märgijada, mis üheselt identifitseerib lokaatori vastava(te)s kehtivusulatus(t)es.

LocatorDesignator

 

level

Tasand, millele lokaator viitab.

LocatorLevelValue

 

name

Kohanimi või kirjeldav tekst, mis on seotud valdusega, mida lokaatori abil identifitseeritakse.

LocatorName

 Kooslusroll

Määratlus

Tüüp

Voidability

withinScopeOf

Aadressi komponent, mis määrab ära kehtivusulatuse, mille piires aadressi lokaator määratakse üheselt mõistetavate eeskirjade kohaselt.

AddressComponent

voidable

Tähise puudumisel on nõutav nimi (atribuut „name”).

Nime puudumisel on nõutav tähis (atribuut „designator”).

5.3.2.    Aadressi esitus (AddressRepresentation)

Ruumiobjekti aadressi esitus, mis on ette nähtud kasutamiseks väliste rakenduste skeemides, mis peavad loetaval viisil sisaldama põhilist teavet aadressi kohta.Andmetüübi „AddressRepresentation” atribuudid

Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

addressArea

Geograafilise ala või adresseerimise eesmärgil mitmeid aadressiobjekte ühendava sellise paikkonna nimi või nimed, mis ei ole haldusüksus.

GeographicalName

voidable

adminUnit

Sellise haldusüksuse nimi või nimed, mis kuulub liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kohaliku, piirkondliku ja riikliku juhtimise eesmärgil.

GeographicalName

 

locatorDesignator

Number või märgijada, mis võimaldab kasutajal või rakendusel tõlgendada, analüüsida ja vormindada lokaatorit vastavas kehtivusulatuses. Lokaator võib sisaldada mitmeid lokaatori tähiseid.

CharacterString

 

locatorName

Pärisnimi/pärisnimed, mis antakse lokaatori poolt identifitseeritavale reaalmaailma olemile.

GeographicalName

 

postCode

Postiga seotud eesmärkidel loodud ja hallatav kood, mida kasutatakse aadresside alajaotuse ja posti sihtkohtade identifitseerimiseks.

CharacterString

voidable

postName

Üks või mitu nime, mis on loodud ja mida hallatakse postiga seotud eesmärkidel ning mida kasutatakse aadresside alajaotuse ja posti sihtkohtade identifitseerimiseks.

GeographicalName

voidable

Thoroughfare

Läbikäigu või ühest asukohast teise viiva tee, nagu maantee või veetee nimi.

GeographicalName

voidableAndmetüübi „AddressRepresentation” kooslusrollid

Kooslusroll

Määratlus

Tüüp

Voidability

addressFeature

Viide ruumiobjekti aadressile.

Address

voidable

5.3.3.    Geograafiline asukoht (GeographicPosition)

Sellise iseloomuliku punkti asukoht, mis kujutab aadressi asukohta teatava spetsifikatsiooni kohaselt, sh annab teavet asukoha lähtepunkti kohta.Andmetüübi „GeographicPosition” atribuudid

Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

default

Täpsustab, kas tegemist on vaikimisi asukohaga.

Boolean

 

geometry

Koordinaatidega esitatud punkti asukoht valitud ruumilises referentssüsteemis.

GM_Point

 

method

Kirjeldus, kuidas ja kes lõi või tuletas aadressi geograafilise asukoha.

GeometryMethodValue

voidable

specification

Teave, millega määratakse kindlaks aadressi geograafilise asukoha loomiseks või tuletamiseks kasutatud spetsifikatsioon.

GeometrySpecificationValue

voidable

5.3.4.    Lokaatori tähis (LocatorDesignator)

Number või märgijada, mis määrab üheselt kindlaks lokaatori vastava kehtivusulatuse. Lokaatori täielik identifikaator võib sisaldada ühte või mitut lokaatori tähist.Andmetüübi „LocatorDesignator” atribuudid

Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

designator

Lokaatori tähise identifitseeriv osa, mis koosneb ühest või mitmest arvust või muudest tähemärkidest.

CharacterString

 

type

Lokaatori väärtuse tüüp, mis võimaldab rakendusel seda tõlgendada, analüüsida või vormindada teatavate eeskirjade kohaselt.

LocatorDesignatorTypeValue

 

5.3.5.    Lokaatori nimi (LocatorName)

Pärisnimi, mis antakse lokaatori poolt identifitseeritavale reaalmaailma olemile.Andmetüübi „LocatorName” atribuudid

Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

name

Lokaatori nime identifitseeriv osa.

GeographicalName

 

type

Lokaatori väärtuse tüüp, mis võimaldab rakendusel seda tõlgendada, analüüsida või vormindada teatavate eeskirjade kohaselt.

LocatorNameTypeValue

 

5.3.6.    Nime osa (PartOfName)

Täisnime osa, mis saadakse läbikäigu nime eraldi semantilisteks osadeks jaotamisel, kasutades sama keelt ja kirjasüsteemi nagu läbikäigu täisnime puhul.Andmetüübi „PartOfName” atribuudid

Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

part

Märgistring, mis väljendab nime eraldi osa, kasutades sama keelt ja kirjasüsteemi nagu läbikäigu täisnime puhul.

CharacterString

 

type

Nime osa liigitamine semantika (tähenduse) järgi läbikäigu täisnimes.

PartTypeValue

 

5.3.7.    Läbikäigu nime väärtus (ThoroughfareNameValue)

Pärisnimi, mida kasutatakse läbikäigu puhul valikuliselt, sh nime jaotamine osadeks.Andmetüübi „ThoroughfareNameValue” atribuudid

Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

name

Pärisnimi, mis on antud läbikäigule.

GeographicalName

 

nameParts

Üks või mitu osa, milleks läbikäigu nime saab jagada.

PartOfName

voidable

5.4.    Koodiloendid

5.4.1.    Geomeetriline meetod (GeometryMethodValue)

Kirjeldus, kuidas ja kes lõi või tuletas aadressi geograafilise asukoha.

▼M2

Selle koodiloendi lubatud väärtused hõlmavad üksnes allpool esitatud tabelis sisalduvaid väärtusi.

▼M1►M2  Koodiloendi ◄ „GeometryMethodValue” ►M2  väärtused ◄

Väärtus

Määratlus

byAdministrator

Kinnitanud ja käsitsi salvestanud aadresside määramise eest vastutav ametlik organ või ruumiandmekogumi haldaja.

byOtherParty

Kinnitanud ja käsitsi salvestanud muu osaline.

fromFeature

Tuletatud automaatselt teisest aadressi või aadressi komponendiga seotud INSPIRE ruumiobjektist.

▼B

5.4.2.    Geomeetria spetsifikatsioon (GeometrySpecificationValue)

Teave, millega määratakse kindlaks aadressi geograafilise asukoha loomiseks või tuletamiseks kasutatud spetsifikatsioon.

▼M2

Selle koodiloendi lubatud väärtused hõlmavad üksnes allpool esitatud tabelis sisalduvaid väärtusi.

▼M1►M2  Koodiloendi ◄ „GeometrySpecificationValue” ►M2  väärtused ◄

Väärtus

Määratlus

addressArea

Asukoht tuletatud seotud aadressikohast.

adminUnit1stOrder

Asukoht tuletatud seotud esimese astme haldusüksusest.

adminUnit2ndOrder

Asukoht tuletatud seotud teise astme haldusüksusest.

adminUnit3rdOrder

Asukoht tuletatud seotud kolmanda astme haldusüksusest.

adminUnit4thOrder

Asukoht tuletatud seotud neljanda astme haldusüksusest.

adminUnit5thOrder

Asukoht tuletatud seotud viienda astme haldusüksusest.

adminUnit6thOrder

Asukoht tuletatud seotud kuuenda astme haldusüksusest.

building

Asukoha eesmärk on kindlaks teha seotud ehitis.

entrance

Asukoha eesmärk on kindlaks teha sissepääs või värav.

parcel

Asukoha eesmärk on kindlaks teha seotud kõlvik.

postalDelivery

Asukoha eesmärk on kindlaks teha posti sihtkoht.

postalDescriptor

Seotud sihtnumbrikohast tuletatud asukoht.

segment

Seotud läbikäigu segmendist tuletatud asukoht.

thoroughfareAccess

Asukoha eesmärk on kindlaks teha läbikäigu juurdepääsupunkt.

utilityService

Asukoha eesmärk on kindlaks teha avaliku teenuse osutamise koht.

▼B

5.4.3.    Lokaatori tähise tüüp (LocatorDesignatorTypeValue)

Lokaatori tähise semantiline kirjeldus.

▼M2

Selle koodiloendi lubatud väärtused hõlmavad üksnes allpool esitatud tabelis sisalduvaid väärtusi.

▼M1►M2  Koodiloendi ◄ „LocatorDesignatorTypeValue” ►M2  väärtused ◄

Väärtus

Määratlus

addressIdentifierGeneral

Numbritest ja/või tähemärkidest koosnev aadressi identifikaator.

addressNumber

Üksnes numbritest koosnev aadressi identifikaator.

addressNumber2ndExtension

Aadressi numbri teine laiend.

addressNumberExtension

Aadressi numbri laiend.

buildingIdentifier

Numbritest ja/või tähemärkidest koosnev ehitise identifikaator.

buildingIdentifierPrefix

Ehitise numbri eesliide.

cornerAddress1stIdentifier

Esmase läbikäigu nimega seotud aadressi identifikaator paralleelaadressi puhul.

cornerAddress2ndIdentifier

Teisese läbikäigu nimega seotud aadressi identifikaator paralleelaadressi puhul.

entranceDoorIdentifier

Ukse, värava või kaetud sissepääsu identifikaator.

floorIdentifier

Ehitisesisese korruse või tasandi identifikaator.

kilometrePoint

Tähis teel, mille number näitab vahemaad tee alguspunktist antud tähiseni mööda teed mõõdetuna.

postalDeliveryIdentifier

Posti sihtkoha identifikaator.

staircaseIdentifier

Üldjuhul ehitises paikneva trepi identifikaator.

unitIdentifier

Ehitises paikneva ukse, eluruumi, toa või ruumi identifikaator.

▼B

5.4.4.    Lokaatori tasand (LocatorLevelValue)

Tasand, millele lokaator viitab.

▼M2

Selle koodiloendi lubatud väärtused hõlmavad üksnes allpool esitatud tabelis sisalduvaid väärtusi.

▼M1►M2  Koodiloendi ◄ „LocatorLevelValue” ►M2  väärtused ◄

Väärtus

Määratlus

accessLevel

Lokaator identifitseerib sissepääsu numbri või sarnase identifikaatori abil konkreetse juurdepääsu maatükile, ehitisele või muule taolisele.

postalDeliveryPoint

Lokaator identifitseerib posti sihtkoha.

siteLevel

Lokaator identifitseerib aadressi või ehitise numbri või ehitise või kinnisvara nime abil konkreetse maatüki, ehitise või muu taolise kinnisvara.

unitLevel

Lokaator identifitseerib ehitise konkreetse osa.

▼B

5.4.5.    Lokaatori nime tüüp (LocatorNameTypeValue)

Lokaatori nime semantiline kirjeldus.

▼M2

Selle koodiloendi lubatud väärtused hõlmavad üksnes allpool esitatud tabelis sisalduvaid väärtusi.

▼M1►M2  Koodiloendi ◄ „LocatorNameTypeValue” ►M2  väärtused ◄

Väärtus

Määratlus

buildingName

Hoone või hoone osa nimi

descriptiveLocator

Koha või aadressobjekti vabas vormis tekstiline kirjeldus.

roomName

Ehitises paikneva eluruumi, toa või ruumi identifikaator.

siteName

Kinnisvara, hoonetekompleksi või koha nimi.

▼B

5.4.6.    Osa tüüp (PartTypeValue)

Nime osa liigitamine läbikäigu täisnime tähenduse alusel.

▼M2

Selle koodiloendi lubatud väärtused hõlmavad üksnes allpool esitatud tabelis sisalduvaid väärtusi.

▼M1►M2  Koodiloendi ◄ „PartTypeValue” ►M2  väärtused ◄

Väärtus

Määratlus

name

Nime osa moodustab läbikäigu nime tüve või juure.

namePrefix

Nime osa kasutatakse seonduvate sõnade eraldamiseks läbikäigu nime tüvest ilma sortimiseelistuseta.

qualifier

Nime osa täpsustab läbikäigu nime.

type

Nime osa näitab läbikäigu kategooriat või tüüpi.

▼B

5.4.7.    Staatus (StatusValue)

Reaalmaailma aadressi või aadressi komponendi praegune kehtivus.

▼M2

Selle koodiloendi lubatud väärtused hõlmavad üksnes allpool esitatud tabelis sisalduvaid väärtusi.

▼M1►M2  Koodiloendi ◄ „StatusValue” ►M2  väärtused ◄

Väärtus

Määratlus

alternative

Aadress või aadressi komponent on üldkasutuses, kuid erineb aadresside kinnitamise eest vastutava organi või andmekogu haldaja määratud põhiaadressist või aadressi komponendist.

current

Hetkel kehtiv aadress või aadressi komponent vastavalt aadresside kinnitamise eest vastutava organi andmetele või aadress või aadressi komponent, mille andmekogu haldaja on määranud kõige asjakohasemaks ja üldiselt kasutatavaks aadressiks.

proposed

Aadress või aadressi komponent, mis ootab andmekogu haldaja või aadresside kinnitamise eest vastutava organi kinnitust.

reserved

Aadress või aadressi komponent, mille aadresside kinnitamise eest vastutav organ või andmekogu haldaja on kinnitanud, kuid mida ei ole veel rakendatud.

retired

Aadress või aadressi komponent, mis ei ole enam igapäevases kasutuses või mille aadresside kinnitamise eest vastutav organ või andmekogu haldaja on tühistanud.

▼B

5.5.    Valdkonnaspetsiifilised nõuded

5.5.1.    Aadressi asukoht

1. Andmekogus esitatakse aadressi asukoht tegeliku asukoha koordinaatidega võimalikult täpselt. See tähendab kõige täpsemaid vahetult saadud koordinaate, või kui neid ei ole, siis aadressi komponendist tuletatud koordinaate, eelistades komponenti, mis võimaldab asendit kõige täpsemalt kindlaks määrata.

2. Kui ühel aadressil on rohkem kui üks asukoht, antakse atribuudile „specification” iga asukoha puhul erinev väärtus.

5.5.2.    Kooslusrollid

1. Kooslusroll „withinScopeOf” lisatakse kõigile lokaatoritele, mis omistatakse selliste eeskirjade alusel, mille eesmärk on tagada üheselt mõistetavus aadressi konkreetse komponendi (st läbikäigu nimi, aadressikoha nimi, posti deskriptor või haldusüksuse nimi) piires.

2. Kooslusroll „parentAddress” lisatakse kõigile aadressidele, mis on seotud ema-aadressi (peamise) aadressiga.

3. Aadress seostatakse selle asukohariigi nimega. Peale selle tuleb aadress seostada aadressi täiendavate komponentidega, mida on vaja, et üheselt identifitseerida ja määrata kindlaks aadressi eksemplari asukoht.

5.6.    KihidRuumiandmevaldkonna „Aadressid” kihid

Kihi nimi

Kihi pealkiri

Ruumiobjektitüüp

AD.Address

Aadressid

Address

6.   KATASTRIÜKSUSED

6.1.    Ruumiobjektitüübid

Ruumiandmevaldkonnaga katastriüksused seotud andmekogumitest pärit ruumiobjektide andmevahetuseks ja klassifitseerimiseks kasutatakse järgmisi ruumiobjektitüüpe:

 Kinnisasi

 Katastriüksuse piir

 Katastriüksus

 Katastripiirkond

Katastriüksused tehakse alati kättesaadavaks.

Liikmesriigid teevad kättesaadavaks kinnisasjad, kui kordumatu katastritunnus antakse üksnes kinnisasjale, mitte katastriüksusele.

Liikmesriigid teevad katastriüksuse piirid kättesaadavaks, kui katastriüksuse piiri puhul on märgitud teave absoluutse asukohatäpsuse kohta.

6.1.1.    Kinnisasi (BasicPropertyUnit)

Kinnisasi, mis on registreeritud kinnistusraamatutes, maaregistrites või mõnes muus samaväärses allikas. Seda iseloomustavad kogu valduse omamine ja kogu valduse omandiõigused ning omand võib koosneda ühest või mitmest kõrvutiasuvast või geograafiliselt eraldiseisvast katastriüksusest.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

areaValue

Registrisse kantud pindala, mis esitatakse kinnisasja sisaldavate katastriüksuste projektsioonina horisontaaltasapinnal.

Area

voidable

beginLifespanVersion

Kuupäev ja kellaaeg, mil ruumiobjekti antud versioon lisati ruumiandmekogumisse või mil seda seal muudeti.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Kuupäev ja kellaaeg, mil ruumiobjekti antud versioon ruumiandmekogumis asendati või sealt eemaldati.

DateTime

voidable

inspireId

Ruumiobjekti väline objekti identifikaator.

Identifier

 

nationalCadastralReference

Riigi tasandi temaatiline identifikaator, üldiselt kinnisasja täielik riiklik kood. Peab tagama lingi riiklikule katastriregistrile või võrdväärsele.

CharacterString

 

validFrom

Ametilik kuupäev ja kellaaeg, mil kinnisasi õiguslikult loodi/luuakse.

DateTime

voidable

validTo

Kuupäev ja kellaaeg, mil kinnisasja kasutamine õiguslikult lõpetati/lõpetatakse.

DateTime

voidableKooslusroll

Määratlus

Tüüp

Voidability

administrativeUnit

Kõige madalama tasandi haldusüksus, mis hõlmab asjaomast kinnisasja.

AdministrativeUnit

voidable

Atribuudi „areaValue” väärtus esitatakse ruutmeetrites.

6.1.2.    Katastriüksuse piir (CadastralBoundary)

Katastriüksuse kontuuri osa. Kaks naaberkatastriüksust võivad jagada ühte katastriüksuse piiri.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

beginLifespanVersion

Kuupäev ja kellaaeg, mil ruumiobjekti antud versioon lisati ruumiandmekogumisse või mil seda seal muudeti.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Kuupäev ja kellaaeg, mil ruumiobjekti antud versioon ruumiandmekogumis asendati või sealt eemaldati.

DateTime

voidable

estimatedAccuracy

Katastriüksuse piiri hinnanguline absoluutne asukohatäpsus INSPIRE koordinaatide referentssüsteemis. Absoluutne asukohatäpsus on asukohtade kogumi asukohtade ebatäpsuste keskmine, kusjuures asukoha ebatäpsused on vahemaa mõõdetud asukoha ja vastava tõese asukoha vahel.

Length

voidable

Geometry

Katastriüksuse piiri geomeetriline kuju.

GM_Curve

 

inspireId

Ruumiobjekti väline objekti identifikaator.

Identifier

 

validFrom

Ametilik kuupäev ja kellaaeg, mil katastriüksuse piir õiguslikult loodi/luuakse.

DateTime

voidable

validTo

Kuupäev ja kellaaeg, mil katastriüksuse piiri kasutamine õiguslikult lõpetati/lõpetatakse.

DateTime

voidableKooslusroll

Määratlus

Tüüp

Voidability

parcel

Katastriüksus(ed), mille kontuuri katastriüksuse piir moodustab. Katastriüksuse piir võib moodustada ühe või kahe katastriüksuse kontuuri.

CadastralParcel

voidable

Atribuudi „estimatedAccuracy” väärtus esitatakse meetrites.

6.1.3.    Katastriüksus (CadastralParcel)

Katastrites või samaväärsetes registrites kindlaksmääratud alad.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

areaValue

Registrisse kantud pindala, mis esitatakse katastriüksuse horisontaaltasapinnale projitseeritud kujutisena.

Area

voidable

beginLifespanVersion

Kuupäev ja kellaaeg, mil ruumiobjekti antud versioon lisati ruumiandmekogumisse või mil seda seal muudeti.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Kuupäev ja kellaaeg, mil ruumiobjekti antud versioon ruumiandmekogumis asendati või sealt eemaldati.

DateTime

voidable

Geometry

Katastriüksuse geomeetriline kuju.

GM_Object

 

inspireId

Ruumiobjekti väline objekti identifikaator.

Identifier

 

Label

Tekst, mida tavaliselt kasutatakse katastriüksuse tunnuse esitamiseks.

CharacterString

 

nationalCadastralReference

Riigi tasandi temaatiline identifikaator, üldiselt katastriüksuse täielik riiklik kood. Peab tagama lingi riiklikule katastriregistrile või võrdväärsele.

CharacterString

 

referencePoint

Katastriüksuse piires asuv punkt.

GM_Point

voidable

validFrom

Ametilik kuupäev ja kellaaeg, mil katastriüksus õiguslikult loodi/luuakse.

DateTime

voidable

validTo

Kuupäev ja kellaaeg, mil katastriüksuse kasutamine õiguslikult lõpetati/lõpetatakse.

DateTime

voidableKooslusroll

Määratlus

Tüüp

Voidability

administrativeUnit

Kõige madalama tasandi haldusüksus, mis hõlmab asjaomast katastriüksust.

AdministrativeUnit

voidable

basicPropertyUnit

Kinnisasi/kinnisasjad, mis hõlmab/hõlmavad asjaomast katastriüksust.

BasicPropertyUnit

voidable

Zoning

Kõige madalama tasandi katastripiirkond, mis hõlmab asjaomast katastriüksust.

CadastralZoning

voidable

Atribuudi „areaValue” väärtus esitatakse ruutmeetrites.

Geomeetrilise kuju tüüp on „GM_Surface või GM_MultiSurface”.

6.1.4.    Katastripiirkond (CadastralZoning)

Alad, mida kasutatakse riigi territooriumi jagamiseks katastriüksusteks.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

beginLifespanVersion

Kuupäev ja kellaaeg, mil ruumiobjekti antud versioon lisati ruumiandmekogumisse või mil seda seal muudeti.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Kuupäev ja kellaaeg, mil ruumiobjekti antud versioon ruumiandmekogumis asendati või sealt eemaldati.

DateTime

voidable

estimatedAccuracy

Katastriüksuse hinnanguline absoluutne asukohatäpsus katastripiirkonnas kasutatavas INSPIRE kohases koordinaatide referentssüsteemis. Absoluutne asukohatäpsus on asukohtade kogumi asukohtade ebatäpsuste keskmine, kusjuures asukoha ebatäpsus on vahemaa mõõdetud asukoha ja vastava tõese asukoha vahel.

Length

voidable

Geometry

Katastripiirkonna geomeetriline kuju.

GM_MultiSurface

 

inspireId

Ruumiobjekti väline objekti identifikaator.

Identifier

 

Label

Tekst, mida tavaliselt kasutatakse katastripiirkonna tunnuse esitamiseks.

CharacterString

 

Level

Katastripiirkonna tasand riiklikus katastrihierarhias.

CadastralZoningLevelValue

voidable

levelName

Katastripiirkonna tasandi nimi riiklikkus katastrihierarhias, esitatuna vähemalt ühes Euroopa Liidu ametlikus keeles.

LocalisedCharacterString

voidable

Name

Katastripiirkonna nimi.

GeographicalName

voidable

nationalCadastalZoningReference

Riigi tasandi temaatiline identifikaator, üldiselt katastripiirkonna täielik riiklik kood.

CharacterString

 

originalMapScaleDenominator

Nimetaja sellises algupärase paberkaardi mõõtkavas, mille ulatusele katastripiirkond vastab.

Integer

voidable

referencePoint

Punkt katastripiirkonnas

GM_Point

voidable

validFrom

Ametilik kuupäev ja kellaaeg, mil katastripiirkond õiguslikult loodi/luuakse.

DateTime

voidable

validTo

Kuupäev ja kellaaeg, mil katastripiirkonna kasutamine õiguslikult lõpetati/lõpetatakse.

DateTime

voidableKooslusroll

Määratlus

Tüüp

Voidability

upperLevelUnit

Järgmine kõrgema tasandi katastripiirkond, mis hõlmab asjaomast katastripiirkonda.

CadastralZoning

voidable

Atribuudi „estimatedAccuracy” väärtus esitatakse meetrites.

Madalama tasandi katastripiirkond on kõrgema tasandi katastripiirkonna osa.

6.2.    Koodiloendid

6.2.1.    Katastripiirkonna tasand (CadastralZoningLevelValue)

Katastripiirkondade hierarhilised tasandid.

▼M2

Selle koodiloendi lubatud väärtused hõlmavad üksnes allpool esitatud tabelis sisalduvaid väärtusi.

▼M1►M2  Koodiloendi ◄ „CadastralZoningLevelValue” ►M2  väärtused ◄

Väärtus

Määratlus

1stOrder

Kõrgeim tase (suurimad alad) katastripiirkondade hierarhias, mis on võrdne või võrdväärne omavalitsustega.

2ndOrder

Teine tase katastripiirkondade hierarhias.

3rdOrder

Kolmas tase katastripiirkondade hierarhias.

▼B

6.3.    Valdkonnaspetsiifilised nõuded

6.3.1.    Geomeetriline esitus

1. Käesolevas punktis kindlaksmääratud ruumiliste omaduste väärtuste domeen ei ole piiratud standardis EN ISO 19125-1 määratletud ruumilise skeemiga Simple Feature.

2. Kui esitatakse katastriüksuse piirid, moodustavad katastriüksuse ruumikujule vastavad piirid suletud kontuuri(d).

6.3.2.    Objektiviidete modelleerimine

Ruumiobjektitüübi „CadastralParcel” kõigi eksemplaride temaatiliseks identifikaatoriks on atribuut „nationalCadastralReference”. See atribuut peab võimaldama kasutajatel ühendada riiklikes katastriregistrites või samaväärsetes allikates sisalduvale õiguste, omanike ja katastriga seotud muule teabele.

6.3.3.    Koordinaatide referentssüsteemid

Kui ruumiandmevaldkonnaga „Katastriüksused” seotud teave tehakse kättesaadavaks tasapinnaliste koordinaatidega, kasutades projektsiooni Lambert Conformal Conic, tehakse need ka kättesaadavaks punktides 1.3.1, 1.3.2 ja 1.3.3 täpsustatud vähemalt ühes muus koordinaatide referentssüsteemis.

6.4.    Esituseeskirjad

6.4.1.    KihidRuumiandmevaldkonna „Katastriüksused” kihid

Kihi nimi

Kihi pealkiri

Ruumiobjektitüüp

CP.CadastralParcel

Katastriüksus

CadastralParcel

CP.CadastralZoning

Katastripiirkond

CadastralZoning

CP.CadastralBoundary

Katastriüksuse piir

CadastralBoundary

7.   TRANSPORDIVÕRGUD

7.1.    Mõisted

Lisaks artiklis 2 esitatud mõistetele kasutatakse järgmisi mõisteid:

„lennuvälja viitepunk” – lennuvälja piiritletud geograafiline asukoht, mis asub lennuvälja algse või kavandatud geomeetrilise keskpunkti juures ning tavaliselt jääb sinna, kus see algselt kindlaks määrati;

„lennujaam/kopteriväljak” – piiritletud maa- või veeala, kaasa arvatud ehitised, rajatised ja seadmed, mis on täielikult või osaliselt mõeldud õhusõiduki/kopteri maandumiseks, õhkutõusmiseks või pinnal liikumiseks;

„süvaveeline laevatee” – piiritletud alal kindlaksmääratud piiridega minimaalse näidatud sügavusega veetee, mille merepõhja ja veealuste takistuste sügavused on täpselt mõõdetud;

„intermodaalne ühendus” – ühendus erinevaid transpordiliike hõlmava kahe erineva transpordivõrgu elemendi vahel, mis võimaldab minna (inimeste, kaupade jne) transpordil ühelt transpordiliigilt üle teisele;

„joonelement” – ühemõõtmeline objekt, mida kasutatakse teljena, piki mida toimub lineaarne viitamine;

„lineaarne viitamine” – asukoha määratlemine ühemõõtmelise objekti suhtes, mõõdistades piki (ja valikuliselt ristisuunalise nihkega sellest) selle elementi;

„navigatsiooniseadmed” – Maa pinnale paigaldatud füüsilised navigatsiooniseadmed, nt VHF ringsuunaline raadiomajakas - Very High Frequency Omnidirectional Radio Range (VOR), kauguse mõõtmise seade - Distance Measuring Equipment (DME), kursimajakas, ultrakõrgsagedusega taktikaline navigatsiooni-seade - Tactical Air Navigation Beacon (TACAN) jne, mis aitavad lennuliiklust olemasolevatel lennumarsruutidel ohutult juhtida;

„objekti abil viitamine” – objekti ruumilise ulatuse esitamine, viidates olemasolevale ruumiobjektile või ruumiobjektide kogule;

„rongide sorteerimisjaam” – ala, mis lõikub mitme (tavaliselt rohkem kui kaks) paralleelse rööbasteega ja ühendab neid ning mida kasutatakse rongide peatumiseks, et kaup peale või maha laadida, häirimata liiklust raudtee põhiliinil;

„oluline punkt” – kindlaksmääratud geograafiline asukoht, mida kasutatakse ATS-marsruudi (Air Traffic Service, ATS) ja lennutee kindlaksmääramiseks või navigatsiooni/ATSi eesmärgil,

▼M1

„RNAV ehk piirkondlik navigatsioon (Area Navigation)” – navigatsioonimeetod, mis võimaldab lendamist mis tahes soovitud lennutrajektooril alas, mis jääb väliste navigatsiooni tugijaamade poolt kaetud alasse või siis on õhusõiduki oma navigatsioonivahendite võimekusega tagatud piirides või siis on nende kahe võimaluse poolt üheaegselt kaetud;

„TACAN navigatsioon” – navigatsioonimeetod, mis võimaldab lendamise mis tahes soovitud lennutrajektooril alas, mis jääb TACAN-i ehk ultrakõrgsagedusega taktikaliste navigatsiooniseadmete poolt kaetud alasse.

▼B

7.2.    Ruumiandmevaldkonna „Transpordivõrk” struktuur

Ruumiandmevaldkonna „Transpordivõrk” tüübid on struktureeritud järgmiste pakettidena:

 Ühised transpordielemendid

 Õhutranspordivõrk

 Köisteetranspordivõrk

 Raudteetranspordivõrk

 Maanteetranspordivõrk

 Veetranspordivõrk

7.3.    Ühised transpordielemendid

7.3.1.    Ruumiobjektitüübid

Ühiste transpordielementidega seotud ruumiobjektide andmevahetuseks ja klassifitseerimiseks kasutatakse järgmisi ruumiobjektitüüpe:

 Juurdepääsupiirang

 Rajatise seisukord

 Hoolduse eest vastutav asutus

 Tähispost

 Omanik

 Sõidukite piirang

 Liiklusvoo suund

 Transpordipind

 Transpordilink

 Transpordilinkide jada

 Transpordilinkide kogum

 Transpordivõrk

 Transpordisõlm

 Transpordiobjekt

 Transpordipunkt

 Transpordi omadus

 Vertikaalne asend

7.3.1.1.   Juurdepääsupiirang (AccessRestriction)

Transpordielemendi juurdepääsupiirang.

See tüüp on tüübi „TransportProperty” alamtüüp.Ruumiobjektitüübi „AccessRestriction” atribuudid

Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

restriction

Juurdepääsupiirangu laad.

AccessRestrictionValue

 

7.3.1.2.   Rajatise seisukord (ConditionOfFacility)

Transpordivõrgu elemendi seisund, lähtuvalt selle valmidusastmest ja kasutusest.

See tüüp on tüübi „TransportProperty” alamtüüp.Ruumiobjektitüübi „ConditionOfFacility” atribuudid

Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

currentStatus

Transpordivõrgu elemendi antud seisundi kirjeldus, lähtuvalt selle valmidusastmest ja kasutusest.

ConditionOfFacilityValue

 

7.3.1.3.   Hoolduse eest vastutav asutus (MaintenanceAuthority)

Transpordivõrgu elemendi hoolduse eest vastutav asutus.

See tüüp on tüübi „TransportProperty” alamtüüp.Ruumiobjektitüübi „MaintenanceAuthority” atribuudid

Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

authority

Hoolduse eest vastutava asutuse identifikaator.

CI_Citation

 

7.3.1.4.   Tähispost (MarkerPost)

Viitetähis, mis on paigaldatud transpordivõrgu marsruudile tavaliselt regulaarse vahemaa järel ja mis näitab kaugust marsruudi algusest või mõnest must viitepunktist kuni punktini, kus tähis asub.

See tüüp on tüübi „TransportPoint” alamtüüp.Ruumiobjektitüübi „MarkerPost” atribuudid

Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

location

Kaugus marsruudi algusest või mõnest muust viitepunktist punktini, kus tähispost asub.

Distance

 Ruumiobjektitüübi „MarkerPost” kooslusrollid

Kooslusroll

Määratlus

Tüüp

Voidability

route

Transpordivõrgu marsruut, millele tähispost on paigaldatud.

TransportLinkSet

voidable

7.3.1.5.   Omanik (OwnerAuthority)

Asutus, kes omab transpordivõrgu elementi.

See tüüp on tüübi „TransportProperty” alamtüüp.Ruumiobjektitüübi „OwnerAuthority” atribuudid

Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

authority

Omaniku identifikaator.

CI_Citation

 

7.3.1.6.   Sõidukite piirang (RestrictionForVehicles)

Sõidukite piirang seoses transpordivõrgu elemendiga.

See tüüp on tüübi „TransportProperty” alamtüüp.Ruumiobjektitüübi „RestrictionForVehicles” atribuudid

Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

measure

Piirangu määr.

Measure

 

restrictionType

Piirangu liik.

RestrictionTypeValue

 

7.3.1.7.   Liiklusvoo suund (TrafficFlowDirection)

Näitab liiklusvoo suunda transpordilingi vektori suuna suhtes.

See tüüp on tüübi „TransportProperty” alamtüüp.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

direction

Näitab liiklusvoo suunda.

LinkDirectionValue

 

Seda omadust saab seostada üksnes ruumiobjektitüübiga „Link” või „LinkSequence”.

7.3.1.8.   Transpordipind (TransportArea)

Pind, mis kujutab transpordivõrgu elemendi ruumilist ulatust.

See tüüp on tüübi „NetworkArea” alamtüüp.

See tüüp on tüübi „TransportObject” alamtüüp.

See on abstraktne tüüp.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

validFrom

Aeg, mil transpordipind hakkas reaalmaailmas eksisteerima.

DateTime

voidable

validTo

Aeg, millest alates transpordipind reaalmaailmas enam ei eksisteeri.

DateTime

voidable

Kõigil transpordipindadel on objekti väline identifikaator.

7.3.1.9.   Transpordilink (TransportLink)

Joonobjekt, mis kirjeldab transpordivõrgu geomeetrilist kuju ja võrgu kahe punkti vahelist ühenduvust.

See tüüp on tüübi „Link” alamtüüp.

See tüüp on tüübi „TransportObject” alamtüüp.

See on abstraktne tüüp.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

validFrom

Aeg, mil transpordilink hakkas reaalmaailmas eksisteerima.

DateTime

voidable

validTo

Aeg, millest alates transpordilink reaalmaailmas enam ei eksisteeri.

DateTime

voidable

Kõigil transpordilinkidel on objekti väline identifikaator.

7.3.1.10.   Transpordilinkide jada (TransportLinkSequence)

Joonobjekt, mis koosneb transpordilinkide järjestatud kogumist ja mis kujutab transpordivõrgu pidevat harudeta teed. Elemendil on kindlaksmääratud algus ja lõpp ning iga asukohta transpordilinkide jadas saab identifitseerida üheainsa sellise parameetriga nagu pikkus. See kirjeldab transpordivõrgu elementi, mida iseloomustavad üks või mitu temaatilist identifikaatorit ja/või omadust.

See tüüp on tüübi „LinkSequence” alamtüüp.

See tüüp on tüübi „TransportObject” alamtüüp.

See on abstraktne tüüp.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

validFrom

Aeg, mil transpordilinkide jada hakkas reaalmaailmas eksisteerima.

DateTime

voidable

validTo

Aeg, millest alates transpordilinkide jada reaalmaailmas enam ei eksisteeri.

DateTime

voidable

Transpordilinkide jada peab koosnema transpordivõrgu linkidest, mis kõik kuuluvad samasse transpordivõrkku.

Kõigil transpordilinkide jadadel on objekti väline identifikaator.

7.3.1.11.   Transpordilinkide kogum (TransportLinkSet)

Selliste transpordilinkide jadade ja/või üksikute transpordilinkide kogum, millel on transpordivõrgus konkreetne funktsioon või tähendus.

See tüüp on tüübi „LinkSet” alamtüüp.

See tüüp on tüübi „TransportObject” alamtüüp.

See on abstraktne tüüp.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

validFrom

Aeg, mil transpordilinkide kogum hakkas reaalmaailmas eksisteerima.

DateTime

voidable

validTo

Aeg, millest alates transpordilinkide kogum reaalmaailmas enam ei eksisteeri.

DateTime

voidableKooslusroll

Määratlus

Tüüp

Voidability

post

Tähispost transpordivõrgu marsruudil.

MarkerPost

voidable

Transpordilinkide kogum peab koosnema transpordilinkidest või transpordilinkide jadadest, mis kõik kuuluvad samasse transpordivõrkku.

Kõigil transpordilinkide kogumitel on objekti väline identifikaator.

7.3.1.12.   Transpordivõrk (TransportNetwork)

Selliste võrguelementide kogu, mis kuuluvad üheainsa transpordiliigi alla.

See tüüp on tüübi „Network” alamtüüp.Ruumiobjektitüübi „TransportNetwork” atribuudid

Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

inspireId

Ruumiobjekti väline objekti identifikaator.

Identifier

 

typeOfTransport

Transpordivõrgu tüüp, mis põhineb infrastruktuuril, mida võrk kasutab.

TransportTypeValue

 

7.3.1.13.   Transpordisõlm (TransportNode)

Punktobjekt, mida kasutatakse ühenduvuse näitamiseks.

See tüüp on tüübi „Node” alamtüüp.

See tüüp on tüübi „TransportObject” alamtüüp.

See on abstraktne tüüp.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

validFrom

Aeg, mil transpordisõlm hakkas reaalmaailmas eksisteerima.

DateTime

voidable

validTo

Aeg, millest alates transpordisõlm reaalmaailmas enam ei eksisteeri.

DateTime

voidable

Kõigil transpordisõlmedel on objekti väline identifikaator.

7.3.1.14.   Transpordiobjekt (TransportObject)

Transpordivõrgu objektide identiteedi alus reaalmaailmas.

See on abstraktne tüüp.Ruumiobjektitüübi „TransportObject” atribuudid

Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

geographicalName

Kohanimi, mida kasutatakse transpordivõrgu objekti identifitseerimiseks reaalmaailmas. See on vahend objekti erinevate esituste kaudseks seostamiseks.

GeographicalName

voidable

7.3.1.15.   Transpordivõrgu punkt (TransportPoint)

Punktobjekt, mis ei ole sõlm ja mis kujutab transpordivõrgu elemendi asukohta.

See tüüp on tüübi „NetworkElement” alamtüüp.

See tüüp on tüübi „TransportObject” alamtüüp.

See on abstraktne tüüp.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

geometry

Transpordivõrgu punkti asukoht.

GM_Point

 

validFrom

Aeg, mil transpordivõrgu punkt hakkas reaalmaailmas eksisteerima.

DateTime

voidable

validTo

Aeg, millest alates transpordivõrgu punkt reaalmaailmas enam ei eksisteeri.

DateTime

voidable

Kõigil transpordivõrgu punktidel on objekti väline identifikaator.

7.3.1.16.   Transpordi omadus (TransportProperty)

Viide võrgul asuvale omadusele. Omadus võib kehtida kogu sellega seotud võrguelemendi kohta või joonobjektide puhul võib seda kirjeldada lineaarse viitamise abil.

See tüüp on tüübi „NetworkProperty” alamtüüp.

See on abstraktne tüüp.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

validFrom

Aeg, mil transpordivõrgu omadus hakkas reaalmaailmas eksisteerima.

DateTime

voidable

validTo

Aeg, millest alates transpordivõrgu omadus reaalmaailmas enam ei eksisteeri.

DateTime

voidable

Kõigil transpordivõrgu omadustel on objekti väline identifikaator.

7.3.1.17.   Vertikaalne asend (VerticalPosition)

Vertikaalne tasand teiste transpordivõrgu elementide suhtes.

See tüüp on tüübi „TransportProperty” alamtüüp.Ruumiobjektitüübi „VerticalPosition” atribuudid

Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

verticalPosition

Transpordivõrgu elemendi suhteline vertikaalne asukoht.

VerticalPositionValue

 

7.3.2.    Loendid

7.3.2.1.   Transpordivõrgu tüüp (TransportTypeValue)

Võimalikud transpordivõrgu tüübid.Loendi „TransportTypeValue” lubatud väärtused

Väärtus

Määratlus

Air

Transpordivõrk hõlmab õhutransporti.

Cable

Transpordivõrk hõlmab köisteetransporti.

Rail

Transpordivõrk hõlmab raudteetransporti.

Road

Transpordivõrk hõlmab maanteetransporti.

Water

Transpordivõrk hõlmab veetransporti.

7.3.3.    Koodiloendid

7.3.3.1.   Juurdepääsupiirang (AccessRestrictionValue)

Transpordielemendi juurdepääsupiirangute tüübid.

▼M2

Selle koodiloendi lubatud väärtused hõlmavad üksnes allpool esitatud tabelis sisalduvaid väärtusi.

▼M1►M2  Koodiloendi ◄ „AccessRestrictionValue” ►M2  väärtused ◄

Väärtus

Määratlus

forbiddenLegally

Juurdepääs transpordielemendile on seadusega keelatud.

physicallyImpossible

Juurdepääs transpordielemendile ei ole füüsiliselt võimalik tõkete või muude füüsiliste takistuste tõttu.

private

Juurdepääs transpordielemendile on piiratud, kuna see on eraomanduses.

publicAccess

Transpordielement on üldsusele avatud.

seasonal

Juurdepääs transpordielemendile sõltub aastaajast.

toll

Juurdepääs transpordielemendile eeldab teetasu tasumist.

▼B

7.3.3.2.   Piirangu tüüp (RestrictionTypeValue)

Võimalikud piirangud sõidukitele, mis võivad transpordivõrgu elemendile juurde pääseda.

▼M2

Selle koodiloendi lubatud väärtused hõlmavad üksnes allpool esitatud tabelis sisalduvaid väärtusi.

▼M1►M2  Koodiloendi ◄ „RestrictionTypeValue” ►M2  väärtused ◄

Väärtus

Määratlus

maximumDoubleAxleWeight

Sõiduki lubatud suurim teljekoormus kaheteljelise teliku korral antud transpordielemendil.

maximumDraught

Sõiduki suurim lubatud süvis antud transpordielemendil.

maximumFlightLevel

Sõiduki kõrgeim lubatud lennutasand antud transpordielemendil.

maximumHeight

Teise objekti alt läbi liikuva sõiduki suurim lubatud kõrgus.

maximumLength

Sõiduki suurim lubatud pikkus antud transpordielemendil.

maximumSingleAxleWeight

Sõiduki suurim lubatud teljekoormus ühe telje kohta antud transpordielemendil.

maximumTotalWeight

Sõiduki suurim lubatud kogukaal antud transpordielemendil.

maximumTripleAxleWeight

Sõiduki lubatud suurim teljekoormus kolmeteljelise teliku korral antud transpordielemendil.

maximumWidth

Sõiduki suurim lubatud laius antud transpordielemendil.

minimumFlightLevel

Sõiduki alumine lubatud lennutasand antud transpordielemendil.

▼B

7.4.    Õhutranspordivõrk

7.4.1.    Ruumiobjektitüübid

Õhutranspordivõrguga seotud ruumiobjektide andmevahetuseks ja klassifitseerimiseks kasutatakse järgmisi ruumiobjektitüüpe:

 Lennuväljaala

 Lennuvälja kategooria

 Lennuväljasõlm

 Lennuvälja tüüp

 Lennulink

 Lennulinkide jada

 Lennusõlm

 Lennumarsruut

 Lennumarsruudilink

 Õhuruumiala

 Perrooniala

 Õhurajatise seisukord

 Kindlaksmääratud punkt

 Elemendi pikkus

 Elemendi laius

 Lennuvälja kõrgus merepinnast

 Instrumentaallähenemise protseduur

 Minimaalne kõrgus

 Navigatsiooniseadmed

 Protseduurilink

 Rajaala

 Punkt raja keskjoonel

 Standardne instrumentaalsaabumine

 Standardne instrumentaalväljumine

 Pinnakatte koostis

 Ruleerimistee-ala

 Maandumis- ja õhkutõusuala

 Maksimaalne kõrgus

 Kasutuspiirang

7.4.1.1.   Lennuväljaala (AerodromeArea)

Teatav maa- või veeala (koos ehitiste, seadmete ja varustusega), mis on täielikult või osaliselt ette nähtud õhusõidukite ja/või kopterite saabumiseks, väljumiseks ja maal või veel liikumiseks.

See tüüp on tüübi „TransportArea” alamtüüp.

7.4.1.2.   Lennuvälja kategooria (AerodromeCategory)

Lennuvälja kategooria lähtuvalt pakutavate lennuliiklusteenuste ulatusest ja olulisusest.

See tüüp on tüübi „TransportProperty” alamtüüp.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

aerodromeCategory

Väärtus, mis näitab lennuvälja kategooriat.

AerodromeCategoryValue

 

Seda omadust saab seostada üksnes ruumiobjektiga „Aerodrome Node” või „Aerodrome Area”.

7.4.1.3.   Lennuväljasõlm (AerodromeNode)

Lennujaama/kopteriväljaku viitepunktis asuv sõlm, mida kasutatakse lennujaama/kopteriväljaku lihtsustatud esitamiseks.

See tüüp on tüübi „AirNode” alamtüüp.Ruumiobjektitüübi „AerodromeNode” atribuudid

Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

designatorIATA

Lennuvälja (lennujaama/kopteriväljaku) kolmetäheline IATA-tähis.

CharacterString

voidable

locationIndicatorICAO

Lennuvälja (lennujaama/kopteriväljaku) neljatäheline ICAO asukohanäitaja, nagu on loetletud käsiraamatus ICAO DOC 7910.

CharacterString

voidableRuumiobjektitüübi „AerodromeNode” kooslusrollid

Kooslusroll

Määratlus

Tüüp

Voidability

controlTowers

Lennuväljale (lennujaamale/kopteriväljakule) kuuluvad lennujuhtimistornid.

Tüüpi täpsustatakse ruumiandmevaldkonnas „Ehitised”.

voidable

7.4.1.4.   Lennuvälja tüüp (AerodromeType)

Lennuvälja tüüpi täpsustav kood.

See tüüp on tüübi „TransportProperty” alamtüüp.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

aerodromeType

Lennuvälja tüüp.

AerodromeTypeValue

 

Seda omadust saab seostada üksnes ruumiobjektitüübiga „Aerodrome Node” või „Aerodrome Area”.

7.4.1.5.   Lennulink (AirLink)

Joonobjekt, mis kirjeldab õhutranspordivõrgu geomeetrilist kuju ja võrgu kahe punkti vahelist ühenduvust.

See tüüp on tüübi „TransportLink” alamtüüp.

See on abstraktne tüüp.

7.4.1.6.   Lennulinkide jada (AirLinkSequence)

Joonobjekt, mis koosneb lennulinkide järjestatud kogumist ja mis kujutab õhutranspordivõrgu pidevat harudeta teed.

See tüüp on tüübi „TransportLinkSequence” alamtüüp.

7.4.1.7.   Lennusõlm (AirNode)

Õhutranspordivõrgus esinev sõlm.

See tüüp on tüübi „TransportNode” alamtüüp.

See on abstraktne tüüp.Ruumiobjektitüübi „AirNode” atribuudid

Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

significantPoint

Atribuut, mis näitab, kas lennusõlm on oluline punkt.

Boolean

 

7.4.1.8.   Lennumarsruut (AirRoute)

Konkreetne marsruut, mis on kavandatud liiklusvoo juhtimiseks lennuliiklusteenuste pakkumisel alates startimise hoojooksu ja kõrgusevõtu algfaasi lõpust kuni lähenemise ja maandumisfaasi alguseni.

See tüüp on tüübi „TransportLinkSet” alamtüüp.Ruumiobjektitüübi „AirRoute” atribuudid

Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

airRouteType

Marsruudi liigitus.

AirRouteTypeValue

voidable

Designator

Lennumarsruuti tähistav kood või tähis.

CharacterString

voidable

7.4.1.9.   Lennumarsruudilink (AirRouteLink)

Marsruudi see osa, mis lennatakse tavaliselt vahepeatuseta, nagu on määratletud kahe järjestikuse olulise punktiga.

See tüüp on tüübi „AirLink” alamtüüp.Ruumiobjektitüübi „AirRouteLink” atribuudid

Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

airRouteLinkClass

Lennumarsruudilingi klass või tüüp.

AirRouteLinkClassValue

voidable

7.4.1.10.   Õhuruumiala (AirspaceArea)

Piiritletud õhuruum, mida iseloomustab vertikaalsete piiridega horisontaalne projektsioon.

See tüüp on tüübi „TransportArea” alamtüüp.Ruumiobjektitüübi „AirspaceArea” atribuudid

Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

AirspaceAreaType

Konkreetse õhuruumi üldist struktuuri või tunnusomadusi iseloomustav kood.

AirspaceAreaTypeValue

 

7.4.1.11.   Perrooniala (ApronArea)

Maalennuvälja/-kopteriväljaku teatav osa, mis on ette nähtud õhusõidukite/kopterite paiknemiseks reisijate peale- ja mahamineku, posti või lasti peale- ja mahalaadimise ning õhusõidukite tankimise, parkimise või tehnohoolde ajal.

See tüüp on tüübi „TransportArea” alamtüüp.

7.4.1.12.   Õhurajatise seisukord (ConditionOfAirFacility)

Õhutranspordivõrgu elemendi seisund, lähtuvalt selle valmidustasemest ja kasutusest.

See tüüp on tüübi „ConditionOfFacility” alamtüüp.

Seda omadust saab seostada üksnes ruumiobjektitüübiga „Aerodrome Node”, „Aerodrome Area” või „Runway Area”.

7.4.1.13.   Kindlaksmääratud punkt (DesignatedPoint)

Geograafiline asukoht, mis ei ole määratud raadionavigatsiooniseadmete asukoha abil ning mida kasutatakse ATS-marsruudi ja õhusõiduki lennumarsruudi kindlaksmääramiseks või navigatsiooni või ATSi eesmärgil.

See tüüp on tüübi „AirNode” alamtüüp.Ruumiobjektitüübi „DesignatedPoint” atribuudid

Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

Designator

Punkti kodeeritud tähis.

CharacterString

voidable

7.4.1.14.   Elemendi pikkus (ElementLength)

Elemendi füüsiline pikkus.

See tüüp on tüübi „TransportProperty” alamtüüp.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

Length

Elemendi füüsiline pikkus.

Measure

 

Seda omadust saab seostada üksnes ruumiobjektitüüpidega „Runway Area”, „Taxiway Area” või „Touch Down Lift Off Area”.

7.4.1.15.   Elemendi laius (ElementWidth)

Elemendi füüsiline laius.

See tüüp on tüübi „TransportProperty” alamtüüp.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

Width

Elemendi füüsiline laius.

Measure

 

Seda omadust saab seostada üksnes ruumiobjektitüüpidega „Runway Area”, „Taxiway Area” või „Touch Down Lift Off Area”.

7.4.1.16.   Lennuvälja kõrgus merepinnast (FieldElevation)

Lennuvälja kõrgus merepinnast on lennuvälja maandumisala kõrgeima punkti ja keskmise merepinna vaheline vertikaalulatus.

See tüüp on tüübi „TransportProperty” alamtüüp.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

Altitude

Lennuvälja kõrguse väärtus.

Measure

 

Seda omadust saab seostada üksnes ruumiobjektitüübiga „Aerodrome Node” või „Aerodrome Area”.

7.4.1.17.   Instrumentaallähenemise kord (InstrumentApproachProcedure)

Sari eelnevalt määratletud, mõõteriistade abil sooritatavaid manöövreid, mis tagavad teatava ohutu kõrguse takistuste kohal ja mis algavad alglähenemispunktilt või vajaduse korral määratud saabumismarsruudi algusest ning jätkuvad kohani, kust on võimalik maandumist sooritada ja seejärel, kui maandumist ei sooritata, kohani, kus on tagatud marsruudi või ootetsooni ohutu kõrguse nõuded.

See tüüp on tüübi „ProcedureLink” alamtüüp.

7.4.1.18.   Minimaalne kõrgus (LowerAltitudeLimit)

Kõrgus, mis määrab ära õhutranspordivõrgu objekti minimaalse kõrguse.

See tüüp on tüübi „TransportProperty” alamtüüp.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

Altitude

Piirkõrguse väärtus.

Measure

 

Seda omadust saab seostada üksnes ruumiobjektitüüpidega „Air Route” Link või „Airspace Area”.

7.4.1.19.   Navigatsiooniseadmed (Navaid)

Üks või mitu navigatsiooniseadet, mis pakuvad navigeerimisteenuseid.

See tüüp on tüübi „AirNode” alamtüüp.Ruumiobjektitüübi „Navaid” atribuudid

Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

designator

Navigatsioonisüsteemile antud kodeeritud identifikaator.

CharacterString

voidable

navaidType

Navigatsiooniteenuste tüüp.

NavaidTypeValue

voidable

7.4.1.20.   Protseduurilink (ProcedureLink)

Sari eelnevalt kindlaksmääratud manöövreid, mis tagavad teatava ohutu kõrguse takistuste kohal.

See tüüp on tüübi „AirLink” alamtüüp.

7.4.1.21.   Rajaala (RunwayArea)

Piiritletud ristkülikukujuline osa maalennuväljast/-kopteriväljakust, mis on kohandatud õhusõidukite maandumiseks ja stardiks.

See tüüp on tüübi „TransportArea” alamtüüp.Ruumiobjektitüübi „RunwayArea” atribuudid

Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

designator

Raja täielik tekstiline tähis, mida kasutatakse raja üheseks kindlakstegemiseks, kui lennuväljal/kopteriväljakul on rohkem kui üks rada.

CharacterString

voidable

runwayType

Raja tüüp, kas lennukirada või kopterite lõpplähenemis- ja stardiala (FATO).

RunwayTypeValue

voidable

7.4.1.22.   Punkt raja keskjoonel (RunwayCentrelinePoint)

Operatsiooniliselt oluline punkt raja suunas keskjoonel.

See tüüp on tüübi „AirNode” alamtüüp.Ruumiobjektitüübi „RunwayCentrelinePoint” atribuudid

Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

pointRole

Piki rada keskjoonel asuva punkti funktsioon.

PointRoleValue

 

7.4.1.23.   Standardne instrumentaalsaabumine (StandardInstrumentArrival)

Instrumentaallennureeglite (IFR) kohane ettenähtud saabumismarsruut, mis ühendab olulist punkti (tavaliselt ATS-marsruudil) punktiga, kust saab sooritada avaldatud instrumentaallähenemisprotseduuri.

See tüüp on tüübi „ProcedureLink” alamtüüp.Ruumiobjektitüübi „StandardInstrumentArrival” atribuudid

Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

designator

Standardse instrumentaalsaabumise tekstiline tähis.

CharacterString

voidable

7.4.1.24.   Standardne instrumentaalväljumine (StandardInstrumentDeparture)

Instrumentaallennureeglite (IFR) kohane ettenähtud väljumismarsruut, mis ühendab lennuvälja või selle konkreetset rada täpsustatud olulise punktiga (tavaliselt ettenähtud ATS-marsruudil), kust algab marsruutlend.

See tüüp on tüübi „ProcedureLink” alamtüüp.Ruumiobjektitüübi „StandardInstrumentDeparture” atribuudid

Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

designator

Standardse instrumentaalsaabumise terviklik tekstiline tähis.

CharacterString

voidable

7.4.1.25.   Pinnakatte koostis (SurfaceComposition)

Lennuvälja/kopteriväljakuga seotud pinnakatte koostis.

See tüüp on tüübi „TransportProperty” alamtüüp.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

surfaceComposition

Lennuväljaku/kopteriväljakuga seotud pinnakatte koostist iseloomustav kood.

SurfaceCompositionValue

 

Seda omadust saab seostada üksnes ruumiobjektitüüpidega „Runway Area”, „Taxiway Area”, „Apron Area” või „Touch Down Lift Off Area”.

7.4.1.26.   Ruleerimistee-ala (TaxiwayArea)

Lennuvälja/kopteriväljaku piiritletud tee, mis on eraldatud õhusõidukite/kopterite ruleerimiseks ja on ette nähtud lennuvälja eri osade ühendamiseks.

See tüüp on tüübi „TransportArea” alamtüüp.Ruumiobjektitüübi „TaxiwayArea” atribuudid

Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

designator

Ruleerimistee tekstiline tähis.

CharacterString

voidable

7.4.1.27.   Maandumis- ja õhkutõusuala (TouchDownLiftOff)

Koormust kandev ala, millel kopter võib maanduda või õhku tõusta

See tüüp on tüübi „AirNode” alamtüüp.Ruumiobjektitüübi „TouchDownLiftOff” atribuudid

Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

designator

Maandumis- ja õhkutõusuala tekstiline tähis.

CharacterString

voidable

7.4.1.28.   Maksimaalne kõrgus (UpperAltitudeLimit)

Kõrgus, mis määrab ära õhutranspordivõrgu objekti maksimaalse kõrguse.

See tüüp on tüübi „TransportProperty” alamtüüp.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

altitude

Piirkõrguse väärtus.

Measure

 

Seda omadust saab seostada üksnes ruumiobjektitüüpidega „Air Route” Link või „Airspace Area”

7.4.1.29.   Kasutuspiirang (UseRestriction)

Õhutranspordivõrgu objekti kasutamise piirangud.

See tüüp on tüübi „TransportProperty” alamtüüp.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

restriction

Õhutranspordivõrgu objekti kasutamise piirangu tüüp

AirUseRestrictionValue

 

Seda omadust saab seostada üksnes ruumiobjektitüüpidega „Air Route”, „Air Link” (või „specialized Air Link”), „Air Node” (või „specialized Air Node”) või „Aerodrome Area”.

7.4.2.    Koodiloendid

7.4.2.1.   Lennuvälja kategooria (AerodromeCategoryValue)

Lennuvälja võimalikud kategooriad lähtuvalt pakutavate lennuliiklusteenuste ulatusest ja olulisusest.

▼M2

Selle koodiloendi lubatud väärtused hõlmavad üksnes allpool esitatud tabelis sisalduvaid väärtusi.

▼M1►M2  Koodiloendi ◄ „AerodromeCategoryValue” ►M2  väärtused ◄

Väärtus

Määratlus

domesticNational

Kohalikke üleriigilisi lende teenindav lennuväli.

domesticRegional

Kohalikke piirkondlikke lende teenindav lennuväli.

international

Rahvusvahelisi lende teenindav lennuväli.

▼B

7.4.2.2.   Lennuväljaku tüüp (AerodromeTypeValue)

Kood, mis täpsustab, kas konkreetne olemi eksemplar on lennuväli või kopteriväljak.

▼M2

Selle koodiloendi lubatud väärtused hõlmavad üksnes allpool esitatud tabelis sisalduvaid väärtusi.

▼M1►M2  Koodiloendi ◄ „AerodromeTypeValue” ►M2  väärtused ◄

Väärtus

Määratlus

aerodromeHeliport

Lennuväli ja kopteriväljak.

aerodromeOnly

Vaid lennuväli.

heliportOnly

Vaid kopteriväljak.

landingSite

Maandumiskoht.

▼B

7.4.2.3.   Lennumarsruudilingi klass (AirRouteLinkClassValue)

Marsruudi tüüp navigatsiooni vaatepunktist.

▼M2

Selle koodiloendi lubatud väärtused hõlmavad üksnes allpool esitatud tabelis sisalduvaid väärtusi.

▼M1►M2  Koodiloendi ◄ „AirRouteLinkClassValue” ►M2  väärtused ◄

Väärtus

Määratlus

conventional

Tavaline marsruut: lennumarsruut, millel ei kasutata lennuliiklusteenusteks piirkondlikku ega taktikalist navigatsiooni.

RNAV

RNAV-marsruut: lennumarsruut, millel kasutatakse lennuliiklusteenusteks piirkondlikku navigatsiooni (RNAV).

TACAN

TACAN-marsruut: lennumarsruut, millel kasutatakse lennuliiklusteenusteks TACAN-i ehk taktikalist õhunavigatsioonisüsteemi.

▼B

7.4.2.4.   Lennumarsruudi tüüp (AirRouteTypeValue)

Marsruut liigitatakse kas ATS-marsruudiks või Põhja-Atlandi suunaks (North-Atlantic Track).

▼M2

Selle koodiloendi lubatud väärtused hõlmavad üksnes allpool esitatud tabelis sisalduvaid väärtusi.

▼M1►M2  Koodiloendi ◄ „AirRouteTypeValue” ►M2  väärtused ◄

Väärtus

Määratlus

ATS

ATS-marsruut vastavalt ICAO 11. lisale.

NAT

Põhja-Atlandi trass (North Atlantic Track) (osa organiseeritud lennutrasside süsteemist).

▼B

7.4.2.5.   Õhutranspordivõrgu kasutuspiirang (AirUseRestrictionValue)

Õhutranspordivõrgu objekti kasutuspiirangud.

▼M2

Selle koodiloendi lubatud väärtused hõlmavad üksnes allpool esitatud tabelis sisalduvaid väärtusi.

▼M1►M2  Koodiloendi ◄ „AirUseRestrictionValue” ►M2  väärtused ◄

Väärtus

Määratlus

reservedForMilitary

Õhutranspordivõrgu objekt on eranditult sõjaliseks kasutamiseks.

temporalRestrictions

Õhutranspordivõrgu objekti kasutamise suhtes kohaldatakse ajutisi piiranguid.

▼B

7.4.2.6.   Õhuruumiala tüüp (AirspaceAreaTypeValue)

Õhuruumi tunnustatud tüübid.

▼M2

Selle koodiloendi lubatud väärtused hõlmavad üksnes allpool esitatud tabelis sisalduvaid väärtusi.

▼M1►M2  Koodiloendi ◄ „AirspaceAreaTypeValue” ►M2  väärtused ◄

Väärtus

Määratlus

ATZ

Lennuväljaliikluse tsoon. Lennuvälja ümber kehtestatud piiritletud õhuruum lennuväljaliikluse ohutuse tagamiseks.

CTA

Lennujuhtimispiirkond. Maapinna kohal olevast teatud lennutasandist kõrgemal paiknev kontrollitav õhuruum.

CTR

Kontrollitav tsoon. Kontrollitav õhuruum, mis ulatub maapinnast kuni määratud piirkõrguseni merepinnast.

D

Ohuala. Piiritletud õhuruum (riigi maa-ala või territoriaalvete kohal), milles võib teatud ajavahemikes aset leida õhusõidukite liiklemist ohustav tegevus.

FIR

Lennuinfopiirkond. Piiritletud õhuruum, milles osutatakse lennuinfo- ja häireteenuseid. Võidakse kasutada näiteks juhul, kui teenust osutab enam kui üks üksus.

P

Keeluala. Piiritletud õhuruum riigi maa-ala või territoriaalvete kohal, kus õhusõidukite lendamine on keelatud.

R

Piiranguala. Piiritletud õhuruum riigi maa-ala või territoriaalvete kohal, kus õhusõidukite lendamine on piiratud eritingimustega.

TMA

Lähenemisala. Ühe või mitme suure lennuvälja läheduses, tavaliselt ATS-marsruutide liitumiskohas kehtestatud lennujuhtimispiirkond. Kasutatakse peamiselt Euroopas õhuruumi paindliku kasutamise mõiste raames.

UIR

Ülemine lennuinfopiirkond (UIR). Piiritletud ülemine õhuruum, milles osutatakse lennuinfo- ja häireteenindust. Iga riik määratleb oma ülemise õhuruumi mõiste.

▼B

7.4.2.7.   Navigatsiooniseadmete tüüp (NavaidTypeValue)

Navigatsiooniseadmete tüübid.

▼M2

Selle koodiloendi lubatud väärtused hõlmavad üksnes allpool esitatud tabelis sisalduvaid väärtusi.

▼M1►M2  Koodiloendi ◄ „NavaidTypeValue” ►M2  väärtused ◄

Väärtus

Määratlus

DME

DME ehk lennuki kaugusmõõtja.

ILS

ILS ehk instrumentaalne maandumissüsteem.

ILS-DME

ILS ühendatud DME-ga.

LOC

LOC ehk ILS kursimajakas (Localizer).

LOC-DME

LOC ühendatud DME-ga.

MKR

Markermajakas (MKR).

MLS

MLS ehk mikrolaine maandumissüsteem.

MLS-DME

MLS ühendatud DME-ga.

NDB

NDB ehk ringsuunaline raadiomajakas.

NDB-DME

NDB ühendatud DME-ga.

NDB-MKR

Ringsuunaline raadiomajakas (NDB) ühendatud markermajakaga (MKR).

TACAN

TACAN ehk õhuväe taktikaline navigatsiooniseade.

TLS

TLS ehk transponder-maandumissüsteem.

VOR

VOR ehk VHF (ülikõrgsageduslik) ringsuunaline raadiomajakas.

VOR-DME

VOR ühendatud DME-ga.

VORTAC

VOR ühendatud TACAN-iga.

▼B

7.4.2.8.   Punkti funktsioon (PointRoleValue)

Raja keskjoone punkti funktsioon.

▼M2

Selle koodiloendi lubatud väärtused hõlmavad üksnes allpool esitatud tabelis sisalduvaid väärtusi.

▼M1►M2  Koodiloendi ◄ „PointRoleValue” ►M2  väärtused ◄

Väärtus

Määratlus

end

Raja (rajasuuna) füüsiline lõpp-punkt.

mid

Raja keskpunkt.

start

Raja (rajasuuna) füüsiline alguspunkt.

threshold

Lävi, maandumiseks kasutatava raja osa alguspunkt.

▼B

7.4.2.9.   Raja tüüp (RunwayTypeValue)

Kood, millega eristatakse lennukiradu ja kopterite lõpplähenemis- ja stardialasid (FATO).

▼M2

Selle koodiloendi lubatud väärtused hõlmavad üksnes allpool esitatud tabelis sisalduvaid väärtusi.

▼M1►M2  Koodiloendi ◄ „RunwayTypeValue” ►M2  väärtused ◄

Väärtus

Määratlus

FATO

Helikopterite lõpplähenemise ja stardiala.

runway

Lennukite rada.

▼B

7.4.2.10.   Pinnakatte koostis (SurfaceCompositionValue)

Kood, mis näitab pinnakatte koostist.

▼M2

Selle koodiloendi lubatud väärtused hõlmavad üksnes allpool esitatud tabelis sisalduvaid väärtusi.

▼M1►M2  Koodiloendi ◄ „SurfaceCompositionValue” ►M2  väärtused ◄

Väärtus

Määratlus

asphalt

Asfaltkate.

concrete

Betoonikate.

grass

Murukate.

▼B

7.5.    Köisteetranspordivõrk

7.5.1.    Ruumiobjektitüübid

Köisteetranspordivõrguga seotud ruumiobjektide andmevahetuseks ja klassifitseerimiseks kasutatakse järgmisi ruumiobjektitüüpe:

 Köisteelink

 Köisteelinkide jada

 Köisteelinkide kogum

 Köisteesõlm

7.5.1.1.   Köisteelink (CablewayLink)

Joonobjekt, mis kirjeldab köisteetranspordivõrgu geomeetrilist kuju ja võrgu kahe punkti vahelist ühenduvust.

See tüüp on tüübi „TransportLink” alamtüüp.Ruumiobjektitüübi „CablewayLink” atribuudid

Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

cablewayType

Köisteetranspordi tüüp.

CablewayTypeValue

voidable

7.5.1.2.   Köisteelinkide jada (CablewayLinkSequence)

Selliste köisteelinkide järjestatud kogum, mida iseloomustab üks või mitu temaatilist identifikaatorit ja/ või omadust.

See tüüp on tüübi „TransportLinkSequence” alamtüüp.

7.5.1.3.   Köisteelinkide kogum (CablewayLinkSet)

Selliste köisteelinkide jadade ja/või üksikute köisteelinkide kogum, millel on köisteetranspordivõrgus konkreetne funktsioon või tähendus.

See tüüp on tüübi „TransportLinkSet” alamtüüp.

7.5.1.4.   Köisteesõlm (CablewayNode)

Punktobjekt, mida kasutatakse kahe järjestikuse köisteelingi ühenduvuse kujutamiseks.

See tüüp on tüübi „TransportNode” alamtüüp.

7.5.2.    Koodiloendid

7.5.2.1.   Köistee tüüp (CablewayTypeValue)

Võimalikud köisteetranspordi tüübid.

▼M2

Selle koodiloendi lubatud väärtused hõlmavad üksnes allpool esitatud tabelis sisalduvaid väärtusi.

▼M1►M2  Koodiloendi ◄ „CablewayTypeValue” ►M2  väärtused ◄

Väärtus

Määratlus

cabinCableCar

Köisraudtee vagun, köisteetranspordisüsteem, mille veeremid koosnevad inimeste ja/või kaupade ühest kohast teise vedamiseks kavandatud rippuvatest kabiinidest.

chairLift

Istelift ehk tõstuk, köisteetranspordisüsteem, mille veeremid koosnevad üksikisikute või inimrühmade ühest kohast teise vedamiseks kavandatud rippuvatest istmetest, mis on kinnitatud kahte punkti ühendava teraskaabli või -trossi külge.

skiTow

Suusalift, köisteetranspordisüsteem suusatajate ja lumelaudurite mäest üles vedamiseks.

▼B

7.6.    Raudteetranspordivõrk

7.6.1.    Ruumiobjektitüübid

Raudteetranspordivõrguga seotud ruumiobjektide andmevahetuseks ja klassifitseerimiseks kasutatakse järgmisi ruumiobjektitüüpe:

 Projektkiirus

 Nominaalne rööpmelaius

 Rööbasteede arv

 Raudtee-ala

 Raudtee elektrivarustus

 Raudteeliin

 Raudteelink

 Raudteelinkide jada

 Raudteesõlm

 Raudteejaama-ala

 Raudteejaama kood

 Raudteejaamasõlm

 Raudteetüüp

 Raudteekasutus

 Rongide sorteerimisjaama ala

 Rongide sorteerimisjaama sõlm

7.6.1.1.   Projektkiirus (DesignSpeed)

Raudteeliini projekteeritud maksimumkiiruse täpsustus.

See tüüp on tüübi „TransportProperty” alamtüüp.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

speed

Raudteeliini kavandatud maksimumkiiruse täpsustus.

Velocity

 

Seda omadust saab seostada üksnes raudteetranspordivõrkku kuuluva ruumiobjektiga.

7.6.1.2.   Nominaalne rööpmelaius (NominalTrackGauge)

Rööbastee kahe välimise rööpa vaheline nominaalne vahemaa.

See tüüp on tüübi „TransportProperty” alamtüüp.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

nominalGauge

Rööpmelaiust iseloomustav üksikväärtus.

Measure

voidable

nominalGaugeCategory

Rööbastee rööpmelaiuse esitamine suhtelise kategooriana, võttes aluseks Euroopa standardse nominaalse rööpmelaiuse.

TrackGaugeCategoryValue

voidable

Seda omadust saab seostada üksnes raudteetranspordivõrkku kuuluva ruumiobjektiga.

7.6.1.3.   Rööbasteede arv (NumberOfTracks)

Raudteelõigu rööbasteede arv.

See tüüp on tüübi „TransportProperty” alamtüüp.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

minMaxNumberOfTracks

Näitab, kas rööbasteede arvu loetakse minimaalse või maksimaalse väärtusena.

MinMaxTrackValue

voidable

numberOfTracks

Rööbasteede arv.

Integer

 

Seda omadust saab seostada üksnes ruumiobjektiga, mis kuulub raudteetranspordivõrkku.

7.6.1.4.   Raudteeala (RailwayArea)

Rööbasteega (sh ballast) kaetud pind.

See tüüp on tüübi „TransportArea” alamtüüp.

7.6.1.5.   Raudtee elektrivarustus (RailwayElectrification)

Näitab, kas raudtee on varustatud elektrisüsteemiga, mis varustab sellel sõitvaid veeremeid energiaga.

See tüüp on tüübi „TransportProperty” alamtüüp.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

electrified

Näitab, kas raudtee on varustatud elektrisüsteemiga, mis varustab sellele sõitvaid veeremeid energiaga.

Boolean

 

Seda omadust saab seostada üksnes raudteetranspordivõrkku kuuluva ruumiobjektiga.

7.6.1.6.   Raudteeliin (RailwayLine)

Selliste raudteelinkide jadade ja/või üksikute raudteelinkide kogum, mida iseloomustab üks või mitu temaatilist identifikaatorit ja/või omadust.

See tüüp on tüübi „TransportLinkSet” alamtüüp.Ruumiobjektitüübi „RailwayLine” atribuudid

Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

railwayLineCode

Kood, mis on antud raudteeliinile ja mis on liikmesriigi piires kordumatu.

CharacterString

voidable

7.6.1.7.   Raudteelink (RailwayLink)

Joonobjekt, mis kirjeldab raudteevõrgu geomeetrilist kuju ja raudteevõrgu kahe punkti vahelist ühenduvust.

See tüüp on tüübi „TransportLink” alamtüüp.Ruumiobjektitüübi „RailwayLink” atribuudid

Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

fictitious

Raudteelink ei kujuta endast tegelikku ja olemasolevat rööbasteed, vaid fiktiivset trajektoori.

Boolean

voidable

7.6.1.8.   Raudteelinkide jada (RailwayLinkSequence)

Joonobjekt, mis koosneb raudteelinkide järjestatud kogumist ja mis kujutab raudteetranspordivõrgu pidevat harudeta teed. Elemendil on kindlaksmääratud algus ja lõpp ning iga asukohta raudteelinkide jadas saab identifitseerida üheainsa sellise parameetriga nagu pikkus. See kirjeldab raudteevõrgu elementi, mida iseloomustavad üks või mitu temaatilist identifikaatorit ja/või omadust.

See tüüp on tüübi „TransportLinkSequence” alamtüüp.

7.6.1.9.   Raudteesõlm (RailwayNode)

Punktobjekt, mis kujutab olulist punkti piki raudteevõrku või määrab kindlaks rööbasteede lõikumise ning mida kasutatakse selle ühenduvuse kirjeldamiseks.

See tüüp on tüübi „TransportNode” alamtüüp.Ruumiobjektitüübi „RailwayNode” atribuudid

Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

formOfNode

Raudteesõlme funktsioon raudteevõrgus.

FormOfRailwayNodeValue

voidable

7.6.1.10.   Raudteejaama-ala (RailwayStationArea)

Pindobjekt, mida kasutatakse raudteejaama toiminguteks vajalike raudteejaamarajatiste (ehitised, rongide sorteerimisjaamad, seadmed ja varustus) topograafiliste piiride kujutamiseks.

See tüüp on tüübi „TransportArea” alamtüüp.

7.6.1.11.    ►C1  Raudteejaama kood (RailwayStationCode) ◄

Raudteejaamale omistatud kordumatu kood.

See tüüp on tüübi „TransportProperty” alamtüüp.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

stationCode

Raudteejaamale omistatud kordumatu kood.

CharacterString

 

Seda omadust saab seostada üksnes raudteetranspordivõrkku kuuluva ruumiobjektiga.

7.6.1.12.   Raudteejaamasõlm (RailwayStationNode)

Raudteesõlm, mis kujutab raudteejaama asukohta piki raudteevõrku.

See tüüp on tüübi „RailwayNode” alamtüüp.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

numberOfPlatforms

Väärtus, mis näitab raudteejaama platvormide arvu.

Integer

voidable

Raudteejaamasõlme puhul on atribuudi „formOfNode” väärtuseks alati „RailwayStop”.

7.6.1.13.   Raudteetüüp (RailwayType)

Raudteetranspordi liik, mille kasutamiseks liin on kavandatud.

See tüüp on tüübi „TransportProperty” alamtüüp.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

type

Raudteetranspordi liik, mille kasutamiseks liin on kavandatud.

RailwayTypeValue

 

Seda omadust saab seostada üksnes raudteetranspordivõrkku kuuluva ruumiobjektiga.

7.6.1.14.   Raudteekasutus (RailwayUse)

Raudtee praegune kasutus.

See tüüp on tüübi „TransportProperty” alamtüüp.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

use

Raudtee praegune kasutus.

RailwayUseValue

 

Seda omadust saab seostada üksnes raudteetranspordivõrkku kuuluva ruumiobjektiga.

7.6.1.15.   Rongide sorteerimisjaama ala (RailwayYardArea)

Pindobjekt, mida kasutatakse rongide sorteerimisjaama topograafiliste piiride kujutamiseks.

See tüüp on tüübi „TransportArea” alamtüüp.

7.6.1.16.   Rongide sorteerimisjaama sõlm (RailwayYardNode)

Raudteesõlm, mis esineb rongide sorteerimisjaama alal.

See tüüp on tüübi „RailwayNode” alamtüüp.

Rongide sorteerimisjaama sõlme puhul on atribuudi „formOfNode” väärtuseks alati „RailwayStop”.

7.6.2.    Loendid

7.6.2.1.   Rööbasteede minimaalne või maksimaalne arv (MinMaxTrackValue)

Väärtused, mis näitavad, kas rööbasteede arv tähistab maksimaalset, minimaalset või keskmist arvu.Loendi „MinMaxTrackValue” lubatud väärtused

Väärtus

Määratlus

average

Rööbasteede arv tähistab raudteevõrgu asjaomase osa keskmist väärtust.

maximum

Rööbasteede arv tähistab raudteevõrgu asjaomase osa maksimaalset väärtust.

minimum

Rööbasteede arv tähistab raudteevõrgu asjaomase osa minimaalset väärtust.

7.6.2.2.   Rööbastee rööpmelaiuse kategooria (TrackGaugeCategoryValue)

Raudteede võimalikud kategooriad, lähtuvalt nende nominaalsest rööpmelaiusest.Loendi „TrackGaugeCategoryValue” lubatud väärtused

Väärtus

Määratlus

broad

Nominaalne rööpmelaius on laiem kui standardne rööpmelaius.

standard

Nominaalne rööpmelaius on võrdne Euroopa standardse rööpmelaiusega (1 435 millimeetrit).

narrow

Nominaalne rööpmelaius on kitsam kui standardne rööpmelaius.

notApplicable

Nominaalne rööpmelaius ei ole kohaldatav raudteetransporditüübi suhtes.

7.6.3.    Koodiloendid

7.6.3.1.   Raudteesõlme liik (FormOfRailwayNodeValue)

Raudteesõlme võimalik funktsioon raudteevõrgus.

▼M2

Selle koodiloendi lubatud väärtused hõlmavad üksnes allpool esitatud tabelis sisalduvaid väärtusi.

▼M1►M2  Koodiloendi ◄ „FormOfRailwayNodeValue” ►M2  väärtused ◄

Väärtus

Määratlus

junction

Raudteesõlm raudteevõrgus, kus paikneb kahe liikuva rööpaga rööbasteest ja vajalikest ühendustest koosnev mehhanism, mis võimaldab veeremil ühelt rööbasteelt teisele keerata.

levelCrossing

Raudteesõlm, kus raudteevõrguga ristub samal tasandil tee.

pseudoNode

Raudteesõlm, mis kujutab punkti, kus üks või enam sellega seotud raudteelinkide atribuuti muudavad oma väärtust, või punkti, mis on vajalik võrgu geomeetria kirjeldamiseks.

railwayEnd

Raudteesõlmega on seotud ainult üks raudteelink. See tähistab raudteeliini lõppu.

railwayStop

Koht raudteevõrgus, kus rongid peatuvad kauba peale- või mahalaadimiseks või reisijate rongile ja rongilt maha laskmiseks.

▼B

7.6.3.2.   Raudteetüüp (RailwayTypeValue)

Raudteetranspordi võimalikud tüübid.

▼M2

Selle koodiloendi lubatud väärtused hõlmavad üksnes allpool esitatud tabelis sisalduvaid väärtusi.

▼M1►M2  Koodiloendi ◄ „RailwayTypeValue” ►M2  väärtused ◄

Väärtus

Määratlus

cogRailway

Hammasraudtee, raudteetranspordisüsteem mis võimaldab veeremitel liikuda suurel kaldel ja mis koosneb tavaliselt rööbaste vahel paikneva hammaslatiga raudteest, millel saavad liikuda veeremid, mis on varustatud hammaslatiga hambuva ühe või enama hammasrattaga.

funicular

Funikulöör ehk köisraudtee, raudteetranspordisüsteem, mis koosneb rööbastel liikuva veeremi külge kinnitatud trossist, mis veab veeremeid järsust kallakust üles ja alla. Võimalusel on üles- ja allaliikuvad veeremid üksteisele vastukaaluks.

magneticLevitation

Magnetpadjal rong, raudteetranspordisüsteem, mis põhineb ühel veeremit suunaval ja seda magnetmehhanismiga toetaval rööpal.

metro

Metroo, suurlinnapiirkondades kasutatav linnasisene raudteetranspordisüsteem, mis liigub teistest transpordisüsteemidest eraldiseisval rööbasteel ning mis töötab tavaliselt elektrivooluga ja paikneb mõnel juhul maa all.

monorail

Monorelss, raudteetranspordisüsteem, mis põhineb ühel nii toetaval kui suunaval rööpal.

suspendedRail

Rippraudtee, raudteetranspordisüsteem, mis põhineb ühel toetaval ja suunaval rööpal, mille küljes veerem raudteel liikumisel ripub.

train

Rong, raudteetranspordisüsteem, mis koosneb enamasti kahest paralleelsest rööpast, millel mootoriga veerem või vedur veab omavahel ühendatud veeremeid kauba või reisijate raudteel ühest punktist teise vedamiseks.

tramway

Tramm, linnapiirkondades kasutatav raudteetranspordisüsteem, mis on enamasti paigaldatud tänavatasandile ja mis jagab liiklusruumi mootorsõidukite ja jalakäijatega. Trammiteed töötavad enamasti elektrivooluga.

▼B

7.6.3.3.   Raudteekasutus (RailwayUseValue)

Raudtee võimalik kasutus.

▼M2

Selle koodiloendi lubatud väärtused hõlmavad üksnes allpool esitatud tabelis sisalduvaid väärtusi.

▼M1►M2  Koodiloendi ◄ „RailwayUseValue” ►M2  väärtused ◄

Väärtus

Määratlus

cargo

Raudteed kasutatakse üksnes kaubaveoks.

carShuttle

Raudteed kasutatakse üksnes autode süstikrongiga vedamiseks.

mixed

Raudteed kasutatakse erineval otstarbel. Seda kasutatakse reisijate- ja kaubaveoks.

passengers

Raudteed kasutatakse üksnes reisijateveoks.

▼B

7.7.    Maanteetranspordivõrk

7.7.1.    Ruumiobjektitüübid

Maanteetranspordivõrguga seotud ruumiobjektide andmevahetuseks ja klassifitseerimiseks kasutatakse järgmisi ruumiobjektitüüpe:

 E-tee

 Tee liik

 Funktsionaalne teeklass

 Radade arv

 Tee

 Teeala

 Teelink

 Teelinkide jada

 Tee nimi

 Teesõlm

 Tee-teenindusala

 Tee-teenindusala tüüp

 Teekatte kategooria

 Tee laius

 Kiirusepiirang

 Sõidukite liiklemisala

7.7.1.1.   E-tee (ERoad)

Teelinkide jadade või üksikute teelinkide kogum, mis kujutab marsruuti, mis on osa rahvusvahelisest E-teede võrgust, mida iseloomustab euromaantee number.

See tüüp on tüübi „TransportLinkSet” alamtüüp.Ruumiobjektitüübi „ERoad” atribuudid

Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

europeanRouteNumber

Kood, mis tähistab marsruuti rahvusvahelises E-teede võrgus. Kood algab alati E-tähega, millele järgneb ühe-, kahe- või kolmekohaline number.

CharacterString

voidable

7.7.1.2.   Tee liik (FormOfWay)

Liigitus, mis põhineb ruumiobjektitüübi „Road Link” füüsilistel omadustel.

See tüüp on tüübi „TransportProperty” alamtüüp.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

formOfWay

Füüsiline tee liik.

FormOfWayValue

 

Seda omadust saab seostada üksnes maanteetranspordivõrkku kuuluva ruumiobjektiga.

7.7.1.3.   Funktsionaalne teeklass (FunctionalRoadClass)

Liigitus, mis põhineb tee olulisusel teevõrgus.

See tüüp on tüübi „TransportProperty” alamtüüp.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

functionalClass

Teelingi funktsionaalne klass teevõrgus.

FunctionalRoadClassValue

 

Seda omadust saab seostada üksnes maanteetranspordivõrkku kuuluva ruumiobjektiga.

7.7.1.4.   Radade arv (NumberOfLanes)

Tee-elemendi radade arv.

See tüüp on tüübi „TransportProperty” alamtüüp.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

direction

Näitab, mis suunas radade arv kehtib.

LinkDirectionValue

voidable

minMaxNumberOfLanes

Näitab, kas radade arvu loetakse minimaalse või maksimaalse väärtusena.

MinMaxLaneValue

voidable

numberOfLanes

Radade arv

Integer

 

Seda omadust saab seostada üksnes maanteetranspordivõrkku kuuluva ruumiobjektiga.

7.7.1.5.   Tee (Road)

Selliste teelinkide jadade ja/või üksikute teelinkide kogum, mida iseloomustab üks või mitu temaatilist identifikaatorit ja/või omadust.

See tüüp on tüübi „TransportLinkSet” alamtüüp.Ruumiobjektitüübi „Road” atribuudid

Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

localRoadCode

Tunnuskood, mille on teele andnud kohalik teeamet.

CharacterString

voidable

nationalRoadCode

Riiklik teenumber.

CharacterString

voidable

7.7.1.6.   Tee-ala (RoadArea)

Teepiire ning sh sõidukite jaoks ettenähtud alasid ja muid teeosi hõlmav pind.

See tüüp on tüübi „TransportArea” alamtüüp.

7.7.1.7.   Teelink (RoadLink)

Joonobjekt, mis kirjeldab teevõrgu geomeetrilist kuju ja teevõrgu kahe punkti vahelist ühenduvust. Teelingid võivad kujutada teid, rattateid, ühe sõiduteega teid, mitme sõiduteega teid ning isegi fiktiivseid trajektoore üle liikluspindade.

See tüüp on tüübi „TransportLink” alamtüüp.

7.7.1.8.   Teelinkide jada (RoadLinkSequence)

Joonobjekt, mis koosneb teelinkide järjestatud kogumist ja mis kujutab maanteetranspordivõrgu pidevat harudeta teed. Elemendil on kindlaksmääratud algus ja lõpp ning iga asukohta teelinkide jadas saab identifitseerida üheainsa sellise parameetriga nagu pikkus. See kirjeldab teevõrgu elementi, mida iseloomustavad üks või mitu temaatilist identifikaatorit ja/või omadust.

See tüüp on tüübi „TransportLinkSequence” alamtüüp.

7.7.1.9.   Tee nimi (RoadName)

Tee nimi, mille on andnud pädev asutus.

See tüüp on tüübi „TransportProperty” alamtüüp.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

name

Tee nimi.

GeographicalName

 

Seda omadust saab seostada üksnes maanteetranspordivõrkku kuuluva ruumiobjektiga.

7.7.1.10.   Teesõlm (RoadNode)

Punktobjekt, mida kasutatakse kas kahe teelingi vahelise ühenduvuse või olulise ruumiobjekti (nt teenindusjaam või ringristmik) kujutamiseks.

See tüüp on tüübi „TransportNode” alamtüüp.Ruumiobjektitüübi „RoadNode” atribuudid

Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

formOfRoadNode

Kirjeldab teesõlme funktsiooni maanteetranspordivõrgus.

FormOfRoadNodeValue

voidable

7.7.1.11.   Tee-teenindusala (RoadServiceArea)

Teega seotud pind, mis on ette nähtud teatavate teenuste pakkumiseks.

See tüüp on tüübi „TransportArea” alamtüüp.

7.7.1.12.   Tee-teenindusala tüüp (RoadServiceType)

Tee-teenindusala tüübi ja olemasolevate rajatiste kirjeldus.

See tüüp on tüübi „TransportProperty” alamtüüp.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

availableFacility

Asjaomase tee-teenindusala rajatised.

ServiceFacilityValue

 

type

Tee-teenindusala tüüp.

RoadServiceTypeValue

 

Seda omadust saab seostada üksnes ruumiobjektitüübiga „RoadServiceArea” või „RoadNode” (kui „OfRoadNode”=„roadServiceArea”)

7.7.1.13.   Teekatte kategooria (RoadSurfaceCategory)

Seotud tee-elemendi (Road Element) katte seisundi täpsustus. Näitab, kas tee on kattega või katteta.

See tüüp on tüübi „TransportProperty” alamtüüp.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

surfaceCategory

Teekatte tüüp.

RoadSurfaceCategoryValue

 

Seda omadust saab seostada üksnes maanteetranspordivõrkku kuuluva ruumiobjektiga.

7.7.1.14.   Tee laius (RoadWidth)

Tee laius, mõõdetuna keskmise väärtusena.

See tüüp on tüübi „TransportProperty” alamtüüp.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

measuredRoadPart

Näitab, millise teeosa suhtes atribuudi „width” väärtus kehtib.

RoadPartValue

voidable

width

Tee laiuse väärtus.

Measure

 

Seda omadust saab seostada üksnes maanteetranspordivõrkku kuuluva ruumiobjektiga.

7.7.1.15.   Kiirusepiirang (SpeedLimit)

Sõiduki kiirusepiirang teel.

See tüüp on tüübi „TransportProperty” alamtüüp.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

areaCondition

Kiirusepiirang sõltub keskkonnatingimustest.

AreaConditionValue

voidable

direction

Näitab, mis suunas kiirusepiirang kehtib.

LinkDirectionValue

voidable

laneExtension

Kiiruspiiranguga hõlmatud radade arv (sh esimene rada).

Integer

voidable

speedLimitMinMaxType

Näitab, kas kiirusepiirang on maksimaalne või minimaalne ja kas see on soovituslik.

SpeedLimitMinMaxValue

 

speedLimitSource

Kiirusepiirangu allikas.

SpeedLimitSourceValue

voidable

speedLimitValue

Kiirusepiirangu väärtus.

Velocity

 

startLane

Kiiruspiiranguga hõlmatud esimese raja number. Parempoolse liiklusega riikide puhul osutab number 1 kõige parempoolsemale rajale ja numbrid suurenevad vasakule poole lugedes ning vasakpoolse liiklusega riikide puhul osutab number 1 kõige vasakpoolsemale rajale ja numbrid suurenevad paremale poole lugedes.

Integer

voidable

validityPeriod

Ajavahemik, mil kiirusepiirang kehtib.

TM_Period

voidable

vehicleType

Sõidukite tüüp, millega kiirusepiirang piirdub.

VehicleTypeValue

voidable

weatherCondition

Ilmastikutingimused, millest kiirusepiirang sõltub.

WeatherConditionValue

voidable

Seda omadust saab seostada üksnes maanteetranspordivõrkku kuuluva ruumiobjektiga.

7.7.1.16.   Sõidukite liiklemisala (VehicleTrafficArea)

Pind, mis kujutab teeosa, mida sõidukid kasutavad tavapäraseks liikluseks.

See tüüp on tüübi „TransportArea” alamtüüp.

7.7.2.    Loendid

7.7.2.1.   Funktsionaalne teeklass (FunctionalRoadClassValue)

Funktsionaalsete teeklasside väärtused. Liigitus, mis põhineb tee olulisusel teevõrgus.Loendi „FunctionalRoadClassValue” lubatud väärtused

Väärtus

Määratlus

mainRoad

Asjaomase võrgu kõige olulisemad teed.

firstClass

Asjaomase võrgu tähtsuselt teised teed.

secondClass

Asjaomase võrgu tähtsuselt kolmandad teed.

thirdClass

Asjaomase võrgu tähtsuselt neljandad teed.

fourthClass

Asjaomase võrgu tähtsuselt viiendad teed.

fifthClass

Asjaomase võrgu tähtsuselt kuuendad teed.

sixthClass

Asjaomase võrgu tähtsuselt seitsmendad teed.

seventhClass

Asjaomase võrgu tähtsuselt kaheksandad teed.

eighthClass

Asjaomase võrgu tähtsuselt üheksandad teed.

ninthClass

Asjaomase võrgu kõige vähem olulisemad teed.

7.7.2.2.   Radade minimaalne või maksimaalne arv (MinMaxLaneValue)

Väärtused, mis näitavad, kas radade arv tähistab maksimaalset, minimaalset või keskmist arvu.Loendi „MinMaxLaneValue” lubatud väärtused

Väärtus

Määratlus

maximum

Radade arv tähistab teevõrgu asjaomase osa maksimaalset väärtust.

minimum

Radade arv tähistab teevõrgu asjaomase osa minimaalset väärtust.

average

Radade arv tähistab teevõrgu asjaomase osa keskmist väärtust.

7.7.2.3.   Kiirusepiirangu laad (SpeedLimitMinMaxValue)

Võimalikud väärtused, mis näitavad kiirusepiirangu laadi.Loendi „SpeedLimitMinMaxValue” lubatud väärtused

Väärtus

Määratlus

Maximum

Kiirusepiirang tähistab maksimaalset väärtust.

Minimum

Kiirusepiirang tähistab minimaalset väärtust.

recommendedMaximum

Kiirusepiirang tähistab soovituslikku maksimaalset väärtust.

recommendedMinimum

Kiirusepiirang tähistab soovituslikku minimaalset väärtust.

7.7.3.    Koodiloendid

7.7.3.1.   Sõltuvus alast (AreaConditionValue)

Kiirusepiirang sõltub alast.

▼M2

Selle koodiloendi lubatud väärtused hõlmavad üksnes allpool esitatud tabelis sisalduvaid väärtusi.

▼M1►M2  Koodiloendi ◄ „AreaConditionValue” ►M2  väärtused ◄

Väärtus

Määratlus

inNationalPark

Kiiruspiirang rahvuspargi piires.

insideCities

Kiiruspiirang linnades.

nearRailroadCrossing

Kiiruspiirang raudteeülesõidukoha juures.

nearSchool

Kiiruspiirang kooli juures.

outsideCities

Kiiruspiirang väljaspool linna.

trafficCalmingArea

Kiiruspiirang liikluse rahustamise alal.

▼B

7.7.3.2.   Teesõlme liik (FormOfRoadNodeValue)

Teesõlmede funktsioon.

▼M2

Selle koodiloendi lubatud väärtused hõlmavad üksnes allpool esitatud tabelis sisalduvaid väärtusi.

▼M1►M2  Koodiloendi ◄ „FormOfRoadNodeValue” ►M2  väärtused ◄

Väärtus

Määratlus

enclosedTrafficArea

Teesõlm paikneb piiratud liiklusalal ja/või kujutab endast piiratud liiklusala. Liiklusala on ala, kus puudub õigusaktides sätestatud liikumissuundadega sisestruktuur. Alaga on ühendatud vähemalt kaks teed.

junction

Teesõlm, millega on ühendatud kolm või enam teelinki.

levelCrossing

Teesõlm, kus teedevõrguga ristub samal tasandil raudtee.

pseudoNode

Teesõlmega on ühendatud täpselt kaks teelinki.

roadEnd

Teesõlmega on ühendatud ainult üks teelink. See tähistab tee lõppu.

roadServiceArea

Teega külgnev ala, mis on mõeldud konkreetsete teeteenuste osutamiseks.

roundabout

Teesõlm on ringristmik või osa sellest. Ringristmik on ringikujuline tee, millel on lubatud ainult ühesuunaline liiklus.

trafficSquare

Teesõlm paikneb liikluspinnal ja/või kujutab endast liikluspinda. Liikluspind on teedega (osaliselt) piiratud ala, mida kasutatakse muul otstarbel kui liiklemiseks ja mis ei ole ringristmik.

▼B

7.7.3.3.   Teeliik (FormOfWayValue)

Liigitus, mis põhineb ruumiobjektitüübi „Road Link” füüsilistel omadustel.

▼M2

Selle koodiloendi lubatud väärtused hõlmavad üksnes allpool esitatud tabelis sisalduvaid väärtusi.

▼M1►M2  Koodiloendi ◄ „FormOfWayValue” ►M2  väärtused ◄

Väärtus

Määratlus

bicycleRoad

Tee, millel ainsad lubatud sõidukid on jalgrattad.

dualCarriageway

Füüsiliselt eraldatud sõiduteedega tee sõiduradade arvust sõltumata, mis ei ole kiirtee.

enclosedTrafficArea

Ala, kus puudub õigusaktides sätestatud liikumissuundadega sisestruktuur. Alaga on ühendatud vähemalt kaks teed.

entranceOrExitCarPark

Spetsiaalselt parkimisalasse sisenemiseks või sellest väljumiseks loodud tee.

entranceOrExitService

Ainult teenindusalale sisenemiseks või sellelt lahkumiseks kasutatav tee.

freeway

Tee, millel puuduvad samatasandilised ristmikud teiste teedega.

motorway

Tee, millele sisenemise ja mille kasutamise suhtes kohaldatakse enamasti teatavaid eeskirju. Sellel on kaks või rohkem enamasti füüsiliselt eraldatud sõiduteed ja puuduvad samatasandilised ristmikud.

pedestrianZone

Teedevõrguga ala, mis on loodud spetsiaalselt jalakäijatele kasutamiseks.

roundabout

Ringikujuline tee, millel on lubatud ainult ühesuunaline liiklus.

serviceRoad

Tee, mis kulgeb paralleelselt ja mis on kavandatud suhteliselt tiheda liiklusega tee ühinemiseks vähesema liiklusega teedega.

singleCarriageway

Tee, millel sõidukid ei ole füüsilise tõkkega üksteisest eraldatud.

slipRoad

Tee, mis on spetsiaalselt kavandatud teisele teele või sellelt maha sõitmiseks.

tractorRoad

Tee, mida saavad kasutada ainult traktorid (põllumajandus- või metsandusmasinad) või maastikusõidukid (kõrgema kliirensi, suurte rataste ja neljarattaveoga sõidukid).

trafficSquare

(Osaliselt) teedega piiratud ala, mida kasutatakse muul otstarbel kui liiklemiseks ja mis ei ole ringtee.

walkway

Jalakäijatele kasutamiseks mõeldud tee, mis on füüsilise tõkkega sõidukite tavaliiklusele suletud.

▼B

7.7.3.4.   Teeosa (RoadPartValue)

Näitab, millise teeosa suhtes mõõtetulemus kehtib.

▼M2

Selle koodiloendi lubatud väärtused hõlmavad üksnes allpool esitatud tabelis sisalduvaid väärtusi.

▼M1►M2  Koodiloendi ◄ „RoadPartValue” ►M2  väärtused ◄

Väärtus

Määratlus

carriageway

Liiklemiseks mõeldud tee osa.

pavedSurface

Kattega tee osa.

▼B

7.7.3.5.   Tee-teenindusala tüüp (RoadServiceTypeValue)

Tee-teenindusalade tüübid.

▼M2

Selle koodiloendi lubatud väärtused hõlmavad üksnes allpool esitatud tabelis sisalduvaid väärtusi.

▼M1►M2  Koodiloendi ◄ „RoadServiceTypeValue” ►M2  väärtused ◄

Väärtus

Määratlus

busStation

Tee-teenindusala on bussipeatus.

parking

Tee-teenindusala on parkimisrajatis.

restArea

Tee-teenindusala on puhkeala.

toll

Ala, kus osutatakse tasude kogumise teenust, näiteks piletiautomaadid või teetasu tasumise teenused.

▼B

7.7.3.6.   Teekatte kategooria (RoadSurfaceCategoryValue)

Väärtused, mis näitavad, kas tee on kattega või katteta.

▼M2

Selle koodiloendi lubatud väärtused hõlmavad üksnes allpool esitatud tabelis sisalduvaid väärtusi.

▼M1►M2  Koodiloendi ◄ „RoadSurfaceCategoryValue” ►M2  väärtused ◄

Väärtus

Määratlus

paved

Kõva kattega tee.

unpaved

Katteta tee.

▼B

7.7.3.7.   Teenindusala rajatis (ServiceFacilityValue)

Tee-teenindusala võimalikud rajatised.

▼M2

Selle koodiloendi lubatud väärtused hõlmavad üksnes allpool esitatud tabelis sisalduvaid väärtusi.

▼M1►M2  Koodiloendi ◄ „ServiceFacilityValue” ►M2  väärtused ◄

Väärtus

Määratlus

drinks

Võimalik osta jooke.

food

Võimalik osta süüa.

fuel

Võimalik osta kütust.

picnicArea

Olemas piknikukoht.

playground

Olemas mänguväljak.

shop

Olemas kauplus.

toilets

Olemas tualetid.

▼B

7.7.3.8.   Kiirusepiirangu allikas (SpeedLimitSourceValue)

Kiirusepiirangu võimalikud allikad.

▼M2

Selle koodiloendi lubatud väärtused hõlmavad üksnes allpool esitatud tabelis sisalduvaid väärtusi.

▼M1►M2  Koodiloendi ◄ „SpeedLimitSourceValue” ►M2  väärtused ◄

Väärtus

Määratlus

fixedTrafficSign

Kiiruspiirangu allikas on paigaldatud liiklusmärk (asukohapõhine halduskorraldus, otsene kiiruspiirang).

regulation

Kiiruspiirangu allikas on eeskiri (riiklik eeskiri, reegel või kaudne kiirusepiirang).

variableTrafficSign

Kiiruspiirangu allikas on muutuva teabega liiklusmärk.

▼B

7.7.3.9.   Sõidukitüüp (VehicleTypeValue)

Võimalikud sõidukitüübid.

▼M2

Selle koodiloendi lubatud väärtused hõlmavad üksnes allpool esitatud tabelis sisalduvaid väärtusi.

▼M1►M2  Koodiloendi ◄ „VehicleTypeValue” ►M2  väärtused ◄

Väärtus

Määratlus

allVehicle

Mis tahes sõidukid, kuid mitte jalakäijad.

bicycle

Jalgratas, pedaalidega kaherattalised sõidukid.

carWithTrailer

Haagisega sõiduauto.

deliveryTruck

Suhteliselt väiksemõõtmeline veoauto, mida kasutatakse peamiselt kaupade ja materjali tarnimiseks.

emergencyVehicle

Operatiivsõiduk, väljakutsele vastav sõiduk, sealhulgas – aga mitte ainult – politsei-, kiirabi- ja tuletõrjesõiduk.

employeeVehicle

Organisatsiooni töötaja juhitav sõiduk, mida kasutatakse vastavalt antud organisatsioonis kehtivale korrale.

facilityVehicle

Ainult eraomanduses oleval või piiratud ligipääsuga alal kasutatav sõiduk.

farmVehicle

Tavaliselt põllumajandustegevuseks kasutatav sõiduk.

highOccupancyVehicle

Sõiduk, milles viibivate sõitjate arv vastab kehtestatud reisijate miinimumarvule (või ületab seda).

lightRail

Kergraudtee, rongilaadne transpordivahend, mida kasutatakse ainult piiratud ala raudteevõrgus.

mailVehicle

Sõiduk, mis kogub, veab ja toimetab kohale posti.

militaryVehicle

Sõjaväe volitatud sõiduk.

moped

Mopeed, kahe- või kolmerattaline sõiduk, millel on alla 50 cm3 sisepõlemismootor ja mille maksimumkiirus ei ületa 45 km/h (28 miili/h).

motorcycle

Mootorratas, kahe- või kolmerattaline sõiduk, millel on üle 50 cm3 sisepõlemismootor ja mille maksimumkiirus ületab 45 km/h (28 miili/h).

passengerCar

Väikesõiduk, mis on kavandatud inimeste eratranspordiks.

pedestrian

Jalakäija, jalgsi liikuv inimene.

privateBus

Eraomanduses või tellitud sõiduk, mis on ette nähtud suurearvuliste inimrühmade vedamiseks.

publicBus

Sõiduk, mis on kavandatud suurearvuliste inimrühmade vedamiseks ja millel on üldjuhul avalik marsruut ja graafik.

residentialVehicle

Sõiduk, mille omanik on konkreetse tänava või linnaosa elanik (või külaline).

schoolBus

Koolibuss, sõiduk, mida kool kasutab õpilaste vedamiseks.

snowChainEquippedVehicle

Mis tahes lumekettidega varustatud sõiduk.

tanker

Paakauto, enam kui kahe teljega veoauto, mida kasutatakse pakkimata vedela või gaasilise veose vedamiseks.

taxi

Takso, rentimiseks litsentseeritud sõiduk, millesse on tavaliselt paigaldatud taksomeeter.

transportTruck

Veoauto kaupade kaugveoks.

trolleyBus

Troll ehk trollibuss, bussisarnane ühistranspordivahend, mille toiteallikas on elektrivõrk.

vehicleForDisabledPerson

Invasõiduk, sõiduk, mis on märgistuse kohaselt puuetega inimeste jaoks kavandatud.

vehicleWithExplosiveLoad

Plahvatusohtlikku veost vedav sõiduk.

vehicleWithOtherDangerousLoad

Sõiduk, mis veab ohtlikku veost, mis ei ole plahvatusohtlik ega vett reostav veos.

vehicleWithWaterPollutingLoad

Vett reostavat veost vedav sõiduk.

▼B

7.7.3.10.   Ilmastikutingimused (WeatherConditionValue)

Kiirusepiirangut mõjutavate ilmastikutingimuste väärtused.

▼M2

Selle koodiloendi lubatud väärtused hõlmavad üksnes allpool esitatud tabelis sisalduvaid väärtusi.

▼M1►M2  Koodiloendi ◄ „WeatherConditionValue” ►M2  väärtused ◄

Väärtus

Määratlus

fog

Kiirust kohaldatakse udu korral.

ice

Kiirust kohaldatakse jäite korral.

rain

Kiirust kohaldatakse vihma korral.

smog

Kiirust kohaldatakse teatava koguse sudu korral.

snow

Kiirust kohaldatakse lume korral.

▼B

7.8.    Veetranspordivõrk

7.8.1.    Ruumiobjektitüübid

Veetranspordivõrguga seotud ruumiobjektide andmevahetuseks ja klassifitseerimiseks kasutatakse järgmisi ruumiobjektitüüpe:

 Majakas

 Poi

 CEMT-klass

 Veeteerajatise seisukord

 Faarvaatriala

 Parvlaeva ülesõidukoht

 Parvlaevakasutus

 Siseveetee

 Mereveetee

 Sadamaala

 Sadamasõlm

 Veesõidukipiirang

 Liikluseraldusskeem

 Liikluseraldusskeemi ala

 Liikluseraldusskeemiga hõlmatud lõikumine

 Liikluseraldusskeemi rada

 Liikluseraldusskeemi ringristmik

 Liikluseraldusskeemi eraldusjoon

 Veelinkide jada

 Veesõlm

 Veeliikluse suund

 Veetee

 Veeteelink

 Veeteesõlm

7.8.1.1.   Majakas (Beacon)

Silmapaistev spetsiaalselt konstrueeritud objekt, mis kujutab endast selget märki, mida kasutatakse navigeerimisel fikseeritud abivahendina või hüdrograafilistes uuringutes.

See tüüp on tüübi „TransportPoint” alamtüüp.

7.8.1.2.   Poi (Buoy)

Hõljuv objekt, mis on kinnitatud veekogu põhja teatavas (kaardistatud) kohas ja mida kasutatakse navigeerimisel abivahendina või muudel spetsiifilistel eesmärkidel.

See tüüp on tüübi „TransportPoint” alamtüüp.

7.8.1.3.   CEMT-klass (CEMTClass)

Siseveetee CEMTi (European Conference of Ministers of Transport – Euroopa Transpordiministrite Konverents) kohane liigitus.

See tüüp on tüübi „TransportProperty” alamtüüp.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

CEMTClass

Siseveetee kood CEMTi (European Conference of Ministers of Transport – Euroopa Transpordiministrite Konverents) kohase liigituse järgi.

CEMTClassValue

 

Seda omadust saab seostada üksnes veetranspordivõrkku kuuluva ruumiobjektiga.

7.8.1.4.   Veeteerajatise seisukord (ConditionOfWaterFacility)

Veetranspordivõrgu elemendi seisund, lähtuvalt selle valmidustasemest ja kasutusest.

See tüüp on tüübi „ConditionOfFacility” alamtüüp.

Seda omadust saab seostada üksnes veetranspordivõrkku kuuluva ruumiobjektiga.

7.8.1.5.   Faarvaatriala (FairwayArea)

Veetee peamine sõidetav osa.

See tüüp on tüübi „TransportArea” alamtüüp.

7.8.1.6.   Parvlaeva ülesõidukoht (FerryCrossing)

Spetsiaalne veetee, mis on ette nähtud reisijate, sõidukite või muu kauba/lasti veoks üle veekogu ning mida kasutatakse tavaliselt maismaatranspordivõrgu kahe või enama sõlme ühendamiseks.

See tüüp on tüübi „Waterway” alamtüüp.

7.8.1.7.   Parvlaevakasutus (FerryUse)

Parvlaeva ülesõidukohas kasutatav transpordiliik.

See tüüp on tüübi „TransportProperty” alamtüüp.Atribuut

Määratlus

Tüüp

Voidability

ferryUse

Parvlaeva ülesõidukohas kasutatava transpordiliigi kood.

FerryUseValue

 

Seda omadust saab seostada üksnes veetranspordivõrkku kuuluva ruumiobjektiga.

7.8.1.8.   Siseveetee (InlandWaterway)

Veetee, mis on piiritletud sisevetes.

See tüüp on tüübi „Waterway” alamtüüp.

7.8.1.9.   Mereveetee (MarineWaterway)

Veetee, mis on