EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R0906-20200414

Consolidated text: Komisjoni määrus (EÜ) nr 906/2009, 28. september 2009, asutamislepingu artikli 81 lõike 3 kohaldamise kohta liinilaevandusettevõtjate teatavat liiki kokkulepete, otsuste ja kooskõlastatud tegevuse suhtes (konsortsiumid) (EMPs kohaldatav tekst)EMPs kohaldatav tekst

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/906/2020-04-14

02009R0906 — ET — 14.04.2020 — 002.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 906/2009,

28. september 2009,

asutamislepingu artikli 81 lõike 3 kohaldamise kohta liinilaevandusettevõtjate teatavat liiki kokkulepete, otsuste ja kooskõlastatud tegevuse suhtes (konsortsiumid)

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 256 29.9.2009, lk 31)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

 M1

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 697/2014, 24. juuni 2014,

  L 184

3

25.6.2014

►M2

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/436, 24. märts 2020,

  L 90

1

25.3.2020
▼B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 906/2009,

28. september 2009,

asutamislepingu artikli 81 lõike 3 kohaldamise kohta liinilaevandusettevõtjate teatavat liiki kokkulepete, otsuste ja kooskõlastatud tegevuse suhtes (konsortsiumid)

(EMPs kohaldatav tekst)I

PEATÜKK

REGULEERIMISALA JA MÕISTED

Artikkel 1

Reguleerimisala

Käesolevat määrust kohaldatakse konsortsiumide suhtes, kui need pakuvad rahvusvahelisi liinilaevatranspordi teenuseid, mille lähte- või sihtkohaks on üks või mitu ühenduse sadamat.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)

„konsortsium” – kokkulepe või omavahel seotud kokkulepete kogum vähemalt kahe laevandusettevõtja vahel, kes pakuvad vaid lastivedudeks ette nähtud rahvusvahelisi liinilaevandusteenuseid ühes või mitmes valdkonnas, eesmärgiga sisse seada ühiste meretransporditeenuste pakkumisega seotud koostöö ning parandada teenust, mida konsortsiumi puudumisel iga selle liige pakuks eraldi, et ratsionaliseerida oma tegevust tehniliste, tegevus- ja/või kaubanduskokkulepete abil;

2)

„liinilaevandus” – etteteatatud sõiduplaanidele ja väljumiskuupäevadele vastav regulaarne tasuline kaubavedu ühel või mitmel sadamatevahelisel liinil, mis on vajaduse korral ka juhuti kättesaadav kõikidele transpordikasutajatele;

3)

„transpordikasutaja” – ettevõtja (nt lastisaatja, kaubasaaja, ekspediitor), kes on kaubaveo kohta sõlminud või kavatseb sõlmida kokkuleppe konsortsiumi liikmega;

4)

„teenuse alustamine” – kuupäev, mil esimene laev väljub teenuse osutamiseks.II

PEATÜKK

ERANDID

Artikkel 3

Erandi saanud kokkulepped

Vastavalt asutamislepingu artikli 81 lõikele 3 ja käesolevas määruses sätestatud tingimustele ei kohaldata asutamislepingu artikli 81 lõiget 1 konsortsiumide järgmiste tegevuste suhtes:

1) 

liinilaevandusettevõtjate ühised transporditeenused, sealhulgas järgmised tegevused:

a) 

sõiduplaanide ning külastatavate sadamate kooskõlastamine ja/või ühine kindlaksmääramine;

b) 

laevaruumi või konteineriruumi vahetamine, müümine või ristprahtimine;

c) 

laevade ja/või sadamarajatiste ühine kasutamine;

d) 

ühe või mitme büroo ühine kasutamine;

e) 

konteinerite, aluste ja muude seadmete kasutusse andmine ja/või neid seadmeid hõlmavate rendi-, liisingu- või ostulepingute sõlmimine;

2) 

mahutavuse kohandamine vastavalt pakkumise ja nõudluse kõikumisele;

3) 

sadamaterminalide ühine käitamine ja kasutamine ning seonduvate teenuste ühine kasutamine (nt lihterdamis- ja stividoriteenused);

4) 

punktides 1, 2 ja 3 osutatud tegevusega seotud kõrvaltegevus, mis on vajalik selle rakendamiseks, näiteks:

a) 

elektroonilise andmesidesüsteemi kasutamine;

b) 

konsortsiumiliikmete kohustus kasutada asjaomasel turul / asjaomastel turgudel konsortsiumile määratud laevu ning vältida laevaruumi prahtimist kolmandatele isikutele kuuluvatel laevadel;

c) 

konsortsiumiliikmete kohustus mitte lubada või prahtida laevaruumi teistele asjaomasel turul / asjaomastel turgudel tegutsevatele laevandusettevõtjatele ilma teiste konsortsiumiliikmete eelneva nõusolekuta.

Artikkel 4

Raskekujulised piirangud

Artiklis 3 sätestatud erandit ei kohaldata konsortsiumide suhtes, mille eesmärgiks on otseselt või kaudselt, üksikult või muude poolte kontrolli all olevate teguritega kombineeritult

1) 

hindade kindlaksmääramine liinilaevandusteenuste müümisel kolmandatele isikutele;

2) 

mahutavuse või müügi piiramine, välja arvatud artikli 3 punktis 2 osutatud mahutavuse kohandused;

3) 

turgude või klientide jaotamine.III

PEATÜKK

ERANDI TEGEMISE TINGIMUSED

Artikkel 5

Turuosaga seotud tingimused

1.  Artiklis 3 sätestatud erandi saamiseks peab konsortsiumiliikmete ühendatud turuosa sellisel turul, kus nad tegutsevad, jääma alla 30 % arvutatuna kaubavedude mahu alusel (prahitonnides või 20jalase konteineri ekvivalentühikutes).

2.  Konsortsiumiliikme turuosa väljaselgitamiseks arvestatakse tema kaubavedude kogumahtu sõltumata sellest, kas neid mahtusid veetakse

a) 

asjaomase konsortsiumi siseselt;

b) 

muu konsortsiumi siseselt, mille osaline liige on, või

c) 

väljaspool konsortsiumi liikme enda või kolmanda isiku laevadel.

3.  Artiklis 3 sätestatud erandi kohaldamist jätkatakse, kui käesoleva artikli lõikes 1 osutatud turuosa ei ületata kahe järjestikuse kalendriaasta jooksul rohkem kui ühe kümnendiku võrra.

4.  Kui ületatakse üht käesoleva artikli lõigetes 1 ja 3 nimetatud piirmäära, jätkatakse artiklis 3 sätestatud erandi kohaldamist kuue kuu jooksul pärast selle kalendriaasta lõppemist, mille ajal piirnormi ületati. Seda ajavahemikku pikendatakse 12 kuu võrra, kui piirnormi ületamine on seotud konsortsiumivälise ettevõtja turult lahkumisega.

Artikkel 6

Muud tingimused

Artiklis 3 sätestatud vabastuse saamiseks peab konsortsium tagama liikmetele õiguse konsortsiumist taganeda, ilma et sellega kaasneks rahatrahv või muud sanktsioonid ning ilma et sellega kaasneks kohustus lõpetada asjaomasel turul kõik veoteenused, ükskõik kas tingimusega, et veoteenuste osutamist tohib jätkata pärast teatava ajavahemiku möödumist, või sellise tingimuseta. Selle õiguse puhul kehtib maksimaalselt kuue kuu pikkune etteteatamisaeg. Konsortsium võib siiski sätestada, et sellise teate võib esitada alles maksimaalselt 24 kuud pärast kokkuleppe jõustumist või teenuste alustamist, sõltuvalt sellest, kumb on hilisem.

Suurel määral integreerunud konsortsiumi puhul võib maksimaalset etteteatamisaega pikendada 12 kuuni ja konsortsium võib sätestada, et sellise teate võib esitada alles maksimaalselt 36 kuud pärast kokkuleppe jõustumist või teenuste alustamist, sõltuvalt sellest, kumb on hilisem.IV

PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 7

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub 26. aprillil 2010.

▼M2

Seda kohaldatakse kuni 25. aprillini 2024.

▼B

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Top