EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R0471-20161223

Consolidated text: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 471/2009, 6. mai 2009 , mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1172/95 (EMPs kohaldatav tekst)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/471/2016-12-23

02009R0471 — ET — 23.12.2016 — 002.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 471/2009,

6. mai 2009,

mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1172/95

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 152 16.6.2009, lk 23)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/1724, 14. september 2016,

  L 266

1

30.9.2016

►M2

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2016/2119, 2. detsember 2016,

  L 329

66

3.12.2016
▼B

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 471/2009,

6. mai 2009,

mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1172/95

(EMPs kohaldatav tekst)Artikkel 1

Sisu

Käesoleva määrusega kehtestatakse ühine raamistik ühenduse kolmandate riikidega peetavat kaubavahetust käsitleva statistika (edaspidi „väliskaubandusstatistika”) süstemaatiliseks koostamiseks.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) „kaup” – kõik vallasasjad, kaasa arvatud elektrivool;

b) „ühenduse statistiline territoorium” – ühenduse tolliterritoorium tolliseadustikus määratletud tähenduses, millele on lisatud Helgolandi saar Saksamaa Liitvabariigi territooriumil;

c) „riigi statistikaasutused” – riikide statistikaametid ja muud liikmesriigis väliskaubandusstatistika koostamise eest vastutavad asutused;

d) „tolliasutused” – „toll” vastavalt tolliseadustikus esitatud määratlusele;

e) „tollideklaratsioon” – „tollideklaratsioon” vastavalt tolliseadustikus esitatud määratlusele;

f) „tolli otsus” – tolliasutuste ametlik akt, mis on seotud vastuvõetud tollideklaratsiooniga ja millel on ühe või enama isiku jaoks õiguslik mõju.

Artikkel 3

Kohaldamisala

▼M2

1.  Väliskaubandusstatistika registreerib kaupade importi ja eksporti.

Eksport registreeritakse liikmesriigis siis, kui kaubad väljuvad ühenduse statistiliselt territooriumilt

a) vastavalt ühele järgmistest Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 952/2013 ( 1 ) („liidu tolliseadustik”) sätestatud tolliprotseduuridest:

 eksport;

 välistöötlemine;

b) liidu tolliseadustiku artikli 258 kohaldamisel;

c) tolliseadustiku artikli 269 lõike 3 kohaldamisel;

d) liidu tolliseadustiku artikli 270 kohaldamisel seestöötlemisprotseduuri lõpetamiseks.

Import registreeritakse liikmesriigis siis, kui kaubad sisenevad ühenduse statistilisele territooriumile vastavalt ühele järgmistest liidu tolliseadustikus sätestatud tolliprotseduuridest:

a) vabasse ringlusse lubamine;

b) seestöötlemine.

▼M1

2.  Selleks et võtta arvesse muudatusi tolliseadustikus ja rahvusvahelistest konventsioonidest tulenevaid sätteid, on komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 10a vastu delegeeritud õigusakte käesoleva artikli lõike 1 teises lõigus osutatud tolliprotseduuride või tollikäitlusviiside loendi kohandamise kohta.

▼B

3.  Metoodilistel põhjustel nõuavad teatavad kaubad ja kaubaliikumised erieeskirju. See puudutab tööstuse sisseseadeid, laevu ja õhusõidukeid, meresaaduseid, laevadele ja õhusõidukitele viidavaid kaupu, osasaadetisi, sõjalisi kaupu, avamererajatistele viidavaid või sealt toodavaid kaupu, kosmoseaparaate, elektrienergiat ja gaasi ning jäätmeid (edaspidi „erikaubad või -liikumised”).

▼M1

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 10a vastu delegeeritud õigusakte, mis käsitlevad erikaupu ja -liikumisi ning nende suhtes kohaldatavaid teistsuguseid või erisätteid.

▼B

4.  Metoodilistel põhjustel jäetakse teatavad kaubad või kaubaliikumised väliskaubandusstatistikast välja. See puudutab rahalist kulda ja seaduslikke maksevahendeid; diplomaatiliseks või samalaadseks kasutamiseks ette nähtud kaupu; kaubaliikumisi impordi- ja ekspordiliikmesriigi vahel ja nende riigist väljaspool asuvate relvajõudude vahel ning samuti välisriigi relvajõudude soetatud ja võõrandatud kaupu; kaupu, mis ei ole ette nähtud äritehingute jaoks; satelliitide kanderakettide liikumisi enne nende väljasaatmist; remondiks ja pärast remonti vajaminevaid kaupu; ajutiseks kasutamiseks või ajutise kasutamise järgselt vajaminevaid kaupu; kaupu, mida kasutatakse kohandatud teabe- või allalaaditava teabe kandjatena; ning tollile suuliselt deklareeritavaid kas kaubanduslikku laadi kaupu, mille väärtus ei ületa statistilist läve 1 000 eurot väärtuse poolest või 1 000 kg netokaalu poolest, või kaupu, mis ei ole kaubanduslikku laadi.

▼M1

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 10a vastu delegeeritud õigusakte, mis käsitlevad kaupade või liikumiste väliskaubandusstatistikast väljajätmist.

▼M1

5.  Lõigetes 2, 3 ja 4 osutatud delegeeritud volituste kasutamisel tagab komisjon, et delegeeritud õigusaktidega ei panda liikmesriikidele ega andmeesitajatele märkimisväärset täiendavat koormust.

▼B

Artikkel 4

Andmeallikad

1.  Artikli 3 lõikes 1 osutatud kaupade impordi ja ekspordi registreerimisel kasutatakse andmeallikana tollideklaratsiooni, sealhulgas võimalikke muudatusi statistilistes andmetes, mis tulenevad selle suhtes tehtud tolli otsustest.

2.  Kui ajakohastatud tolliseadustiku artikli 116 kohane tolliformaalsuste ja kontrollide edasine lihtsustamine viib selleni, et kaupade impordi- ja ekspordiandmed ei ole tolliasutustele enam kättesaadavad, esitab käesoleva määruse artiklis 5 määratletud statistilised andmed ettevõtja, kellele lihtsustamist kohaldatakse.

3.  Liikmesriigid võivad jätkata muude andmeallikate kasutamist riikliku statistika koostamiseks kuni kuupäevani, mil artikli 7 lõike 2 kohaselt võetakse kasutusele vastastikuse elektroonilise andmevahetuse mehhanism.

4.  Artikli 3 lõikes 3 osutatud erikaupade või -liikumiste puhul võib kasutada muid andmeallikaid kui tollideklaratsioone.

▼M1

5.  Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 10a vastu delegeeritud õigusakte, mis käsitlevad käesoleva artikli lõigete 2 ja 4 kohast andmete kogumist. Nimetatud volituste kasutamisel tagab komisjon, et delegeeritud õigusaktidega ei panda liikmesriikidele ega andmeesitajatele märkimisväärset täiendavat koormust.

▼B

Artikkel 5

Statistilised andmed

1.  Liikmesriigid võtavad artikli 3 lõikes 1 osutatud impordi- ja ekspordiregistritest järgmised andmed:

a) kaubavoog (import, eksport);

b) kuu pikkune vaatlusperiood;

c) kaupade statistiline väärtus impordi- või ekspordiliikmesriigi piiril;

d) kogus netomassina ja täiendava mõõtühikuna, kui see on tollideklaratsioonis märgitud;

e) kaubandusettevõtja, kes on impordi puhul importija / kauba vastuvõtja ja ekspordi puhul eksportija / kauba saatja;

f) impordi- või ekspordiliikmesriik ehk liikmesriik, kus tollideklaratsioon esitatakse, ning kui tollideklaratsioonis on märgitud:

i) impordi puhul sihtliikmesriik;

ii) ekspordi puhul tegelik ekspordiliikmesriik;

g) partnerriigid:

i) impordi puhul päritoluriik ja lähteriik;

ii) ekspordi puhul viimane teadaolev sihtriik;

h) kaup vastavalt kombineeritud nomenklatuurile:

i) impordi puhul Tarici alamrubriigi kaubakood;

ii) ekspordi puhul kombineeritud nomenklatuuri alamrubriigi kaubakood;

i) statistilise protseduuri kindlakstegemiseks vajalik tolliprotseduuri kood;

j) tehingu liik, kui see on tollideklaratsioonis märgitud;

k) sooduskohtlemine impordi korral, kui tolliasutus on sellise soodustuse andnud;

l) arve esitamise vääring, kui see on tollideklaratsioonis märgitud;

m) transpordiliik, kusjuures näidatakse:

i) transpordiliik piiril;

ii) sisetranspordiliik;

iii) konteiner.

▼M1

2.  Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 10a vastu delegeeritud õigusakte, mis käsitlevad käesoleva artikli lõikes 1 osutatud andmete täiendavat määratlemist.

2a.  Komisjon võtab rakendusaktidega vastu meetmed, mis käsitlevad käesoleva artikli lõikes 1 osutatud andmete puhul kasutatavaid koode ja nende vormingut.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 11 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

▼B

3.  Kui ei ole sätestatud teisiti ning ilma, et see kahjustaks tolliõigusaktide kohaldamist, sisalduvad need andmed tollideklaratsioonis.

4.  Artikli 3 lõikes 3 osutatud erikaupade või -liikumiste ning artikli 4 lõike 2 kohaselt esitatud andmete puhul võib nõuda piiratud andmete esitamist.

▼M1

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 10a vastu delegeeritud õigusakte seoses kõnealuste piiratud andmetega.

▼M1

5.  Lõigetes 2 ja 4 osutatud delegeeritud volituste kasutamisel tagab komisjon, et delegeeritud õigusaktidega ei panda liikmesriikidele ega andmeesitajatele märkimisväärset täiendavat koormust.

▼B

Artikkel 6

Väliskaubandusstatistika koostamine

1.  Liikmesriigid koostavad iga kuupikkuse vaatlusperioodi kohta kaupade impordi ja ekspordi statistika väärtuse ja koguse põhjal järgmiselt:

a) kaubakoodi järgi;

b) impordi-/ekspordiliikmesriigi järgi;

c) partnerriikide järgi;

d) statistilise protseduuri järgi;

e) tehingu liigi järgi;

f) impordi puhul kohaldatava sooduskohtlemise järgi;

g) transpordiliigi järgi.

Komisjon võib statistika koostamise rakendussätted kindlaks määrata vastavalt artikli 11 lõikes 2 osutatud menetlusele.

2.  Liikmesriigid koostavad kaubanduse aastastatistikat ettevõtete tunnuste järgi, nimelt vastavalt ettevõtte majandustegevuse valdkonnale või Euroopa Ühenduse ühise majanduse tegevusalade statistilise klassifikaatori (NACE) kahekohalisele arvkoodile ning töötajate arvu põhjal määratletud suurusklassile.

Statistika koostamiseks seostatakse määruse (EÜ) nr 177/2008 kohaselt registreeritud ettevõtte tunnuseid käsitlevad andmed käesoleva määruse artikli 5 lõike 1 kohaselt registreeritud impordi- ja ekspordiandmetega. Selleks esitavad riiklikud tolliasutused riiklikele statistikaasutustele asjaomaste kauplejate identifitseerimisnumbrid.

▼M1

Komisjon võtab rakendusaktidega vastu meetmed, mis käsitlevad andmete ja koostatava statistika sidumist.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 11 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

3.  Iga kahe aasta tagant koostavad liikmesriigid aasta kaubandusstatistika arve esitamise vääringu järgi.

Liikmesriigid koostavad selle statistika, kasutades nende impordi- ja ekspordiandmete representatiivset valimit, mis on saadud tollideklaratsioonidest, mis sisaldavad andmeid arve esitamise vääringu kohta. Kui ekspordi puhul ei ole tollideklaratsioonis arve esitamise vääringu andmeid, viiakse läbi uurimine nõutavate andmete kogumiseks.

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 10a vastu delegeeritud õigusakte, mis käsitlevad partnerriikide, kaupade ja vääringute koondamise taset. Nimetatud volituste kasutamisel tagab komisjon, et delegeeritud õigusaktidega ei panda liikmesriikidele ega andmeesitajatele märkimisväärset täiendavat koormust.

▼B

4.  Kui asjaomased andmed on tollideklaratsioonides olemas, võib kindlaks määrata täiendava statistika koostamise liikmesriikide poolt riigisiseseks otstarbeks.

5.  Liikmesriigid ei ole kohustatud koostama ja komisjonile (Eurostatile) edastama sellist väliskaubandusstatistikat, mis tolliseadustiku või riigisiseste eeskirjade alusel ei ole nende tolliasutustele esitatud tollideklaratsioonidesse veel kantud või mida ei ole võimalik muude tollideklaratsioonides esitatud andmete põhjal tuletada. Järgmiste statistiliste andmete esitamine on seega liikmesriikidele vabatahtlik:

a) impordi puhul sihtliikmesriik;

b) ekspordi puhul tegelik ekspordiliikmesriik;

c) tehingu liik.

Artikkel 7

Andmevahetus

1.  Riigi statistikaasutused nõuavad tolliasutustelt viivitamata ja hiljemalt selle kuu jooksul, mis järgneb tollideklaratsioonide vastuvõtmise või nende kohta tolli otsuse tegemise kuule, andmeid impordi ja ekspordi kohta, mis põhinevad kõnealusele asutusele esitatud deklaratsioonidel.

Need andmed peavad sisaldama vähemalt artiklis 5 loetletud statistilisi andmeid, mis on tolliseadustiku või riigisiseste eeskirjade kohaselt tollideklaratsioonis olemas.

2.  Vastastikuse elektroonilise andmevahetuse mehhanismi kasutuselevõtmise kuupäevast alates tagavad tolliasutused, et impordi- ja ekspordideklaratsioonid esitatakse selle liikmesriigi statistikaasutusele, kes on deklaratsioonis märgitud kui:

a) impordi puhul sihtliikmesriik;

b) ekspordi puhul tegelik ekspordiliikmesriik.

Andmevahetuse mehhanism võetakse kasutusele hiljemalt siis, kui hakatakse kohaldama ajakohastatud tolliseadustiku I jaotise 2. peatüki 1. jagu.

3.  Käesoleva artikli lõikes 2 osutatud andmeedastuse rakendussätted määratakse kindlaks vastavalt artikli 11 lõikes 2 osutatud menetlusele.

Artikkel 8

Väliskaubandusstatistika edastamine komisjonile (Eurostatile)

▼M1

1.  Liikmesriigid edastavad komisjonile (Eurostatile) artikli 6 lõikes 1 osutatud statistika hiljemalt 40 päeva jooksul pärast igakuise vaatlusperioodi lõppu. Liikmesriigid tagavad, et statistika sisaldaks teavet kõnealuse vaatlusperioodi kogu impordi ja ekspordi kohta, tehes kohandusi, juhul kui andmed ei ole kättesaadavad.

Kui edastatud statistikasse tehakse muudatusi, edastavad liikmesriigid muudetud tulemused hiljemalt muudetud andmete kättesaadavaks muutumise kuule järgneva kuu viimasel päeval.

Liikmesriigid lisavad komisjonile (Eurostatile) edastatud tulemustesse kogu konfidentsiaalse statistilise teabe.

Komisjon võtab rakendusaktidega vastu meetmed, mis käsitlevad ühtseid tehnilisi spetsifikatsioone edastatud statistika sisu ja katvuse jaoks. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 11 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

2.  Artikli 6 lõikes 2 osutatud kaubanduse statistika ettevõtete tunnuste järgi edastatakse komisjonile (Eurostatile) 18 kuu jooksul pärast vaatlusaasta lõppu.

Artikli 6 lõikes 3 osutatud kaubanduse statistika arve esitamise vääringu järgi edastatakse komisjonile (Eurostatile) kolme kuu jooksul pärast vaatlusaasta lõppu.

▼B

3.  Liikmesriigid edastavad statistika elektroonilisel kujul kooskõlas andmevahetusstandarditega. Tulemuste edastamise praktilise korra võib kindlaks määrata vastavalt artikli 11 lõikes 2 osutatud menetlusele.

Artikkel 9

Kvaliteedi hindamine

1.  Käesoleva määruse kohaldamisel kehtivad edastatava statistika suhtes järgmised kvaliteedikriteeriumid:

a) „asjakohasus” – näitab, mil määral statistika vastab tarbijate olemasolevatele ja võimalikele vajadustele;

b) „täpsus” – näitab hinnangute lähedust tegelikule teadmata väärtusele;

c) „ajakohasus” – tähendab ajavahemikku teabe kättesaadavaks tegemise ja teabes kirjeldatud sündmuse või nähtuse vahel;

d) „õigeaegsus” – tähendab ajavahemikku andmete avaldamise kuupäeva ja sihtkuupäeva vahel (kuupäev, mil andmed oleks tulnud avaldada);

e) „kättesaadavus” ja „selgus” – tingimused ja kord, mille alusel tarbijad saavad andmetega tutvuda, neid kasutada ja tõlgendada;

f) „võrreldavus” – tähendab kasutatud statistiliste mõistete, mõõtmisvahendite ja menetluste erinevuste mõju mõõdetavust, kui statistikat võrreldakse piirkonniti, valdkonniti või ajas;

g) „sidusus” – näitab, kas andmeid saab erineval moel ja eri kasutusotstarbeks usaldusväärselt seostada.

2.  Liikmesriigid esitavad igal aastal komisjonile (Eurostatile) aruande edastatud statistika kvaliteedi kohta.

3.  Käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud kvaliteedinäitajate kohaldamisel käesoleva määrusega hõlmatud statistika suhtes määratakse kvaliteediaruannete üksikasjad ja struktuur kindlaks vastavalt artikli 11 lõikes 2 osutatud menetlusele.

Komisjon (Eurostat) hindab edastatud statistika kvaliteeti.

Artikkel 10

Väliskaubandusstatistika levitamine

1.  Ühenduse tasandil levitab komisjon (Eurostat) artikli 6 lõike 1 kohaselt koostatud ning liikmesriikide edastatud väliskaubandusstatistikat vähemalt kombineeritud nomenklatuuri alamrubriikide kaupa.

Ainult importija või eksportija taotluse korral otsustavad asjaomase liikmesriigi asutused, kas kõnealuse liikmesriigi väliskaubandusstatistikat, mille alusel oleks võimalik asjaomast importijat või eksportijat tuvastada, levitatakse või kas seda muudetakse nii, et selle levitamine ei kahjustaks statistika konfidentsiaalsust.

2.  Ilma et see piiraks andmete levitamist riigi tasandil, ei levita komisjon (Eurostat) üksikasjalikku statistikat Tarici alamrubriikide ja soodustuste kaupa, kui selliste andmete avaldamine kahjustaks üldsuse huvide kaitset seoses ühenduse kaubandus- ja põllumajanduspoliitikaga.

▼M1

Artikkel 10a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 3 lõigetes 2, 3 ja 4, artikli 4 lõikes 5, artikli 5 lõigetes 2 ja 4 ja artikli 6 lõikes 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates 20. oktoobrist 2016. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase ajavahemiku möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 3 lõigetes 2, 3 ja 4, artikli 4 lõikes 5, artikli 5 lõigetes 2 ja 4 ja artikli 6 lõikes 3 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes ( 2 ) sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 3 lõigete 2, 3 ja 4, artikli 4 lõike 5, artikli 5 lõigete 2 ja 4 ja artikli 6 lõike 3 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kolme kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kolme kuu võrra.

▼M1

Artikkel 11

Komiteemenetlus

1.  Komisjoni abistab Euroopa statistikasüsteemi komitee, mis on asutatud määrusega (EÜ) nr 223/2009. Nimetatud komitee on komitee Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 182/2011 ( 3 ) tähenduses.

2.  Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.

▼B

Artikkel 12

Kehtetuks tunnistamine

Määrus (EÜ) nr 1172/95 tunnistatakse kehtetuks alates 1. jaanuarist 2010.

Seda kohaldatakse jätkuvalt 2010. aasta 1. jaanuarile eelnevate vaatlusperioodide andmete suhtes.

Artikkel 13

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2010.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.( 1 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1).

( 2 ) ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

( 3 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

Top