EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R1205-20081224

Consolidated text: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega (EMPs kohaldatav tekst)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1205/2008-12-24

2008R1205 — ET — 24.12.2008 — 000.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1205/2008,

3. detsember 2008,

millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega

►C1  ————— ◄

(EÜT L 326, 4.12.2008, p.12)


Parandatud:

►C1

Parandus, EÜT L 328, 15.12.2009, lk 83  (1205/08)
▼B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1205/2008,

3. detsember 2008,

millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega

►C1  ————— ◄EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2007. aasta direktiivi 2007/2/EÜ, millega rajatakse Euroopa Ühenduse ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE), ( 1 ) eriti selle artikli 5 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivis 2007/2/EÜ on sätestatud Euroopa Ühenduse ruumiandmete infrastruktuuri rajamise üldeeskirjad. Kuna selle infrastruktuuri õigeks toimimiseks on vaja, et kasutajal oleks võimalik leida ruumiandmekogumeid ja -teenuseid ning kindlaks teha, kas ja millisel eesmärgil neid saab kasutada, peaksid liikmesriigid koostama nende ruumiandmekogumite ja -teenuste kirjeldused metaandmete kujul. Pidades silmas, et sellised metaandmed peaksid ühilduma ja neid peaks saama kasutada nii ühendusesiseselt kui ka piiriüleselt, on asjakohane sätestada eeskirjad metaandmete kohta, millega kirjeldatakse ruumiandmekogumeid ja -teenuseid vastavalt direktiivi 2007/2/EÜ I, II ja III lisas loetletud valdkondadele.

(2)

Metaandmeelementide kogumi määratlust on vaja selleks, et teha kindlaks teabeallikas, mille jaoks metaandmed luuakse, selle liigitus ning geograafiline asukoht ja ajaline mõõde, kvaliteet ja õigsus, vastavus ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavuse rakenduseeskirjadele, juurdepääsu ja kasutamise piirangud ning allika eest vastutav organisatsioon. Samuti on vajalikud metaandmete kirje endaga seotud metaandmeelemendid, et kontrollida loodud metaandmete ajakohastamist ning määrata kindlaks metaandmete loomise ja hooldamise eest vastutav organisatsioon. See on minimaalne direktiivi 2007/2/EÜ täitmiseks vajalike metaandmete kogum ja sellega ei välistata organisatsioonide võimalust dokumenteerida oma huvivaldkonnas teabeallikaid ulatuslikumalt, kasutades rahvusvahelistest standarditest või töötavadest tuletatud lisaelemente. Samuti ei välistata võimalust võtta vastu Euroopa Komisjoni kehtestatud ja ajakohastatavaid suuniseid, seda eelkõige siis, kui on vaja tagada metaandmete ristkasutatavus.

(3)

Direktiivi 2007/2/EÜ kohaselt on iga metaandmeelemendi tingimusi ja eeldatavat arvukust käsitlevate metaandmete õigsuse kinnitamiseks vaja suuniseid, millega määratletaks, kas metaandmete kirjes eeldatakse alati iga elemendi väärtusi või need esinevad ainult üks kord või rohkem kui üks kord.

(4)

Metaandmeelemendi väärtuste domeeni on vaja selleks, et tagada metaandmete ristkasutatavus mitmekeelses keskkonnas; väärtuste domeenis peaks andmeid saama esitada kas vabas vormis tekstina, kuupäevade või rahvusvahelistele standarditele vastavate koodidena, nagu näiteks keelekoodid, kontrollitud loenditest või tesaurustest tuletatud võtmesõnade või märgijadadena.

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 2007/2/EÜ artikli 22 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:Artikkel 1

Eesmärk

Käesolevas määruses määratakse kindlaks metaandmete loomise ja hooldamise tingimused ruumiandmekogumite, ruumiandmekogumite sarjade ja ruumiandmeteenuste jaoks vastavalt direktiivi 2007/2/EÜ I, II ja III lisas loetletud valdkondadele.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse peale direktiivi 2007/2/EÜ artiklis 3 sätestatud mõistete ka lisa A osas esitatud mõisteid.

Artikkel 3

Metaandmete loomine ja hooldamine

Ruumiandmekogumit, ruumiandmekogumite sarja ja ruumiandmeteenust kirjeldavad metaandmed hõlmavad lisa B osas kindlaksmääratud metaandmeelemente või metaandmeelementide rühmi; kõnealuseid metaandmeid luuakse ja hooldatakse kooskõlas lisa C ja D osas sätestatud eeskirjadega.

Artikkel 4

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
LISA

METAANDMETE RAKENDUSEESKIRJAD

A   OSA

Tõlgendamine

1.

Kasutatakse järgmisi mõisteid:

 „märgijada” – metaandmeelementide väärtuste domeen, mida väljendatakse ühikuna käsitletava märgistikuna;

 „vabas vormis tekst” – metaandmeelementide väärtuste domeen, mida väljendatakse ühes või enamas loomulikus keeles;

 „päritolu” – standardi EN ISO 19101 kohaselt andmekogumi ajalugu ja elutsükkel alates kogumisest ning omandamisest koondamise ja tuletamise abil kuni praeguse vormi saavutamiseni;

 „metaandmeelement” – standardi EN ISO 19115 kohaselt metaandmete eraldiseisev ühik;

 „nimeruum” – URI (Uniform Resource Identifier) viitega tähistatud nimede kogu, mida kasutatakse XML (Extensible Markup Language) dokumentides elemendi- ja atribuudinimedena;

 „kvaliteet” – standardi EN ISO 19101 kohaselt kõik toote näitajad, millest sõltub toote võime rahuldada otseseid ja kaudseid vajadusi;

 „allikas” – teabeallikas, mis viitab otseselt või kaudselt kindlale kohale või geograafilisele alale;

 „ruumiandmekogumite sari” – sama tootespetsifikaadiga ruumiandmekogumite kogu.

2.

Viiteid ruumiandmekogumite õigsusele tõlgendatakse seoses ühega järgnevatest:

 andmete ruumiline ja ajaline ulatus;

 kas andmeid on kontrollitud lähtudes mõõtmis- või toimimisstandarditest;

 andmete eesmärgile vastavuse ulatus;

 vajaduse korral ruumiandmekogumi õiguslik kehtivus.

B   OSA

Metaandmeelemendid

1.   IDENTIFITSEERIMINE

Esitatakse järgmised metaandmeelemendid:

1.1.   Allika pealkiri

Iseloomulik ja tihti kordumatu nimi, mille all allikat tuntakse.

Selle metaandmeelemendi väärtuste domeen on vabas vormis tekst.

1.2.   Allika referaat

Lühike kirjeldav kokkuvõte allika sisust.

Selle metaandmeelemendi väärtuste domeen on vabas vormis tekst.

1.3.   Allika liik

Allika liik, mida kirjeldatakse metaandmetega.

Selle metaandmeelemendi väärtuste domeen määratakse kindlaks D osa punktis 1.

1.4.   Allika asukoha määraja

Allika asukoha määraja määrab kindlaks lingi(d) allikale ning lingi allika lisateabele.

Selle metaandmeelemendi väärtuste domeen on märgijada, mille tavapäraseks väljenduseks on URL (Uniform Resource Locator).

1.5.   Allika kordumatu identifikaator

Väärtus, mis identifitseerib allika üheselt.

Selle metaandmeelemendi väärtuste domeen on kohustuslik märgijadakood, mille tavaliselt määrab andmete omanik, ja märgijada nimeruum, mis määratleb üheselt identifikaatori koodi konteksti (näiteks andmete omaniku).

1.6.   Sidestusallikas

Kui allikaks on ruumiandmeteenus, määrab see metaandmeelement asjakohaselt kindlaks teenuse sihtruumiandmekogumid nende URI (Unique Resource Identifiers) abil.

Selle metaandmeelemendi väärtuste domeen on kohustuslik märgijadakood, mille tavaliselt määrab andmete omanik, ja märgijada nimeruum, mis määratleb üheselt identifikaatori koodi konteksti (näiteks andmete omaniku).

1.7.   Allika keel

Keel(ed), mida allikas kasutatakse.

Selle metaandmeelemendi väärtuste domeen on piiratud standardis ISO 639-2 osutatud keeltega.

2.   RUUMIANDMETE JA -TEENUSTE LIIGITUS

2.1.   Valdkondade kategooria

Valdkondade kategooria on kõrgtaseme liigitussüsteem, mis toetab olemasolevate ruumiandmeallikate rühmitamist ja valdkonnapõhist otsingut.

Selle metaandmeelemendi väärtuste domeen määratakse kindlaks D osa punktis 2.

2.2.   Ruumiandmeteenuse liik

See on liigitus, mis toetab olemasolevate ruumiandmeteenuste otsingut. Teatud teenuse saab liigitada ainult ühte kategooriasse.

Selle metaandmeelemendi väärtuste domeen määratakse kindlaks D osa punktis 3.

3.   VÕTMESÕNA

Kui allikaks on ruumiandmeteenus, esitatakse vähemalt üks D osa punktis 4 osutatud võtmesõnadest.

Kui allikaks on ruumiandmekogum või ruumiandmekogumite sari, esitatakse vähemalt üks võtmesõna üldisest mitmekeelsest keskkonnaalasest tesaurusest (GEMET), mis kirjeldab asjaomast ruumiandmevaldkonda, nagu on määratletud direktiivi 2007/2/EÜ I, II või III lisas.

Iga võtmesõna jaoks esitatakse järgmised metaandmeelemendid:

3.1.   Võtmesõna väärtus

Võtmesõna väärtus on kas tavaliselt kasutatav sõna, kinnistatud sõna või valdkonna kirjeldamiseks kasutatav fraas. Samas kui valdkonna kategooria on üksikasjalike päringute jaoks liiga üldine, aitavad võtmesõnad kitsendada täielikku tekstiotsingut ja võimaldavad struktureeritud võtmesõnaotsingut.

Selle metaandmeelemendi väärtuste domeen on vabas vormis tekst.

3.2.   Kontrollitud algsõnastik

Kui võtmesõna väärtus on pärit kontrollitud sõnastikust (tesaurusest või ontoloogiast), näiteks GEMETist, viidatakse kontrollitud algsõnastikule.

Viide sisaldab vähemalt kontrollitud algsõnastiku pealkirja ja viitekuupäeva (avaldamise, viimase ülevaatamise või loomise kuupäev).

4.   GEOGRAAFILINE ASUKOHT

Direktiivi 2007/2/EÜ artikli 11 lõike 2 punktis e osutatud geograafilise asukoha nõuet väljendatakse metaandmeelemendi geograafilise piirdekatte abil.

4.1.   Geograafiline piirdekate

See on allika ulatus geograafilises ruumis, mis esitatakse piirdekattena.

Piirdekate avaldatakse piirava lääne- ja idapikkuse ning lõuna- ja põhjalaiuse abil kümnendkraadides vähemalt kahe kümnendkoha täpsusega.

5.   AJALINE VIIDE

See metaandmeelement käsitleb nõuet anda teavet andmete ajalise mõõtme kohta, millele on viidatud direktiivi 2007/2/EÜ artikli 8 lõike 2 punktis d. Esitatakse vähemalt üks punktides 5.1 kuni 5.4 loetletud metaandmeelementidest.

Punktides 5.1 kuni 5.4 loetletud metaandmeelementide väärtuste domeen on kuupäevade hulk. Iga kuupäev viitab mingile ajasüsteemile ja seda väljendatakse selle süsteemiga ühilduvas vormis. Vaikimisi viitesüsteemiks on Gregoriuse kalender, mille kuupäevi väljendatakse kooskõlas standardiga ISO 8601.

5.1.   Ajaline ulatus

Ajalise ulatusega määratakse kindlaks allika sisu kattev ajaperiood. Seda ajaperioodi saab väljendada ühel järgmistest viisidest:

 üksikkuupäev;

 algus- ja lõppkuupäeva abil väljendatud kuupäevavahemik;

 üksikkuupäevade ja kuupäevavahemike kombinatsioon.

5.2.   Avaldamise kuupäev

See on allika avaldamise kuupäev, kui see on teada, või jõustumise kuupäev. Avaldamise kuupäevi saab olla rohkem kui üks.

5.3.   Viimase läbivaatamise kuupäev

See on allika viimase läbivaatamise kuupäev, kui allikat on läbi vaadatud. Viimase läbivaatamise kuupäevi ei saa olla rohkem kui üks.

5.4.   Loomise kuupäev

See on allika loomise kuupäev. Loomise kuupäevi ei saa olla rohkem kui üks.

6.   KVALITEET JA ÕIGSUS

Direktiivi 2007/2/EÜ artikli 5 lõikes 2 ja artikli 11 lõikes 2 osutatud ruumiandmete kvaliteedi ja õigsuse nõuet käsitlevad järgmised metaandmeelemendid:

6.1.   Päritolu

See on teave protsessi ajaloo ja/või ruumiandmekogumite üldise kvaliteedi kohta. Vajaduse korral võib see sisaldada teavet selle kohta, kas andmekogumi õigsus on kinnitatud või kvaliteet tagatud, kas see on ametlik versioon (kui on olemas mitu versiooni) ja kas see on õiguslikult kehtiv.

Selle metaandmeelemendi väärtuste domeen on vabas vormis tekst.

6.2.   Ruumiline lahutusvõime

Ruumiline lahutusvõime viitab andmekogumite detailsuse astmele. See väljendatakse hulgana nullist kuni paljude lahutusvõimet defineerivate kaugusteni (tavaliselt rasteriseeritud andmete ja rasterkujutistest tuletatud toodete puhul) või samaväärsete mõõtkavadeni (tavaliselt kaartide või kaartidest tuletatud toodete korral).

Samaväärset mõõtkava väljendatakse tavaliselt mõõtkava jagajas oleva täisarvuna.

Lahutusvõimet defineerivat kaugust väljendatakse pikkusühikuga seotud arvväärtusena.

7.   VASTAVUS

Direktiivi 2007/2/EÜ artikli 5 lõike 2 punktis a ja artikli 11 lõike 2 punktis d osutatud vastavuse nõudeid ning direktiivi 2007/2/EÜ artikli 7 lõike 1 kohaselt vastu võetud rakenduseeskirjadele vastavuse astet käsitletakse järgmiste metaandmeelementidega:

7.1.   Spetsifikatsioon

See on viide direktiivi 2007/2/EÜ artikli 7 lõike 1 kohaselt vastu võetud rakenduseeskirjadele või mõnele muule spetsifikatsioonile, millega asjaomane allikas on kooskõlas.

Allikas võib olla kooskõlas rohkem kui ühe rakenduseeskirjaga, mis on vastu võetud direktiivi 2007/2/EÜ artikli 7 lõike 1 alusel, või muu spetsifikatsiooniga.

Viide sisaldab vähemalt direktiivi 2007/2/EÜ artikli 7 lõike 1 kohaselt vastu võetud rakenduseeskirjade või spetsifikatsiooni pealkirja ja viitekuupäeva (avaldamise, viimase läbivaatamise või loomise kuupäev).

7.2.   Vastavusaste

See aste iseloomustab määra, mille ulatuses allikas vastab direktiivi 2007/2/EÜ artikli 7 lõike 1 kohaselt vastu võetud rakenduseeskirjadele või muule spetsifikatsioonile.

Selle metaandmeelemendi väärtuste domeen määratakse kindlaks D osa punktis 5.

8.   KASUTAMISE JA JUURDEPÄÄSU PIIRANG

Juurdepääsu ja kasutamise piirang on kas üks või mõlemad järgmistest:

 juurdepääsu ja kasutamise tingimuste kogum (8.1);

 avaliku juurdepääsu piirangute kogum (8.2).

8.1.   Juurdepääsu ja kasutamise tingimused

See metaandmeelement määrab kindlaks ruumiandmekogumitele ja -teenustele juurdepääsu ning nende kasutamise tingimused ja vajaduse korral direktiivi 2007/2/EÜ artikli 5 lõike 2 punktis b ja artikli 11 lõike 2 punktis f nõutud asjaomased tasud.

Selle metaandmeelemendi väärtuste domeen on vabas vormis tekst.

Element peab omama väärtusi. Kui allika juurdepääsule ja kasutamisele ei rakendata tingimusi, kasutatakse märget „Tingimusi ei rakendata”. Kui tingimused ei ole teada, kasutatakse märget „Tingimused ei ole teada”.

Samuti antakse selle elemendiga teavet kõikide tasude kohta, mis on vajalikud allikale juurdepääsuks ja selle kasutamiseks, või kui teave tasude kohta on kättesaadav, viidatakse URLile (Uniform Resource Locator).

8.2.   Avaliku juurdepääsu piirangud

Kui liikmesriigid piiravad direktiivi 2007/2/EÜ artikli 13 alusel juurdepääsu ruumiandmekogumitele või ruumiandmeteenustele, antakse selle metaandmeelemendiga teavet piirangute ja nende põhjuste kohta.

Kui avalikule juurdepääsule ei ole piiranguid, näidatakse seda käesoleva metaandmeelemendiga.

Selle metaandmeelemendi väärtuste domeen on vabas vormis tekst.

9.   RUUMIANDMEKOGUMITE JA -TEENUSTE LOOMISE, HALDAMISE, HOOLDAMISE JA LEVITAMISE EEST VASTUTAVAD ORGANISATSIOONID

Direktiivi 2007/2/EÜ artikli 5 lõike 2 punkti d ja artikli 11 lõike 2 punkti g kohaldamiseks on nähtud ette järgmised metaandmeelemendid:

9.1.   Vastutav osaline

Allika loomise, haldamise, hooldamise ja levitamise eest vastutava organisatsiooni kirjeldus.

Kirjeldus sisaldab järgmist:

 organisatsiooni nimi vabas vormis tekstina;

 e-posti kontaktaadress märgijadana.

9.2.   Vastutava osalise ülesanded

Need on vastutava osalise ülesanded.

Selle metaandmeelemendi väärtuste domeen määratakse kindlaks D osa punktis 6.

10.   METAANDMED METAANDMETE KOHTA

Direktiivi 2007/2/EÜ artikli 5 lõike 1 kohaldamiseks esitatakse järgmised metaandmeelemendid:

10.1.   Metaandmete kontaktpunkt

See on metaandmete loomise ja hooldamise eest vastutava organisatsiooni kirjeldus.

Kirjeldus sisaldab järgmist:

 organisatsiooni nimi vabas vormis tekstina;

 e-posti kontaktaadress märgijadana.

10.2.   Metaandmete kuupäev

Kuupäev, millega määratakse kindlaks, millal metaandmed loodi või millal neid uuendati.

See kuupäev esitatakse kooskõlas standardiga ISO 8601.

10.3.   Metaandmete keel

See on keel, milles metaandmed on väljendatud.

Selle metaandmeelemendi väärtuste domeen on piiratud ühenduse ametlike keeltega vastavalt standardile ISO 639-2.

C   OSA

Juhendid metaandmeelementide mitmesuse ja tingimuste kohta

Allikat kirjeldavad metaandmed sisaldavad ruumiandmekogumi või ruumiandmekogumite sarja puhul tabelis 1 loetletud metaandmeelemente või metaandmeelementide rühmi ning ruumiandmeteenuse puhul tabelis 2 loetletud metaandmeelemente või metaandmeelementide rühmi.

Need metaandmeelemendid või metaandmeelementide rühmad vastavad tabelis 1 ja 2 esitatud eeldatavale mitmesusele ja seotud tingimustele.

Kui konkreetsele metaandmeelemendile ei esitata muid tingimusi, on see element kohustuslik.

Tabelites esitatakse järgmine teave:

 esimene veerg sisaldab viidet lisa B osa vastavale lõigule, kus on määratletud metaandmeelement või metaandmeelementide rühm;

 teine veerg sisaldab metaandmeelemendi või metaandmeelementide rühma nime;

 kolmas veerg määrab kindlaks metaandmeelemendi mitmesuse. Mitmesuse väljendamisel järgitakse UMLis (Unified Modelling Language) esitatud mitmesuse mõistet, milles:

 

 1 tähendab, et tulemite kogumis esineb asjaomane metaandmeelement ainult üks kord;

 1..* tähendab, et tulemite kogumis esineb asjaomane element vähemalt üks kord;

 0..1 näitab, et metaandmeelemendi esinemine tulemite kogumis sõltub tingimustest, kuid asjaomane element võib esineda ainult üks kord;

 0..* näitab, et metaandmeelemendi esinemine tulemite kogumis sõltub tingimustest, kuid asjaomane element võib esineda üks kord või enam kordi;

 kui mitmesus on 0..1 või 0..*, määrab tingimus kindlaks, kas metaandmeelemendid on kohustuslikud;

 neljas veerg sisaldab tingimust juhul, kui elemendi mitmesust ei saa rakendada kõigi allikaliikide puhul. Muudel juhtudel on kõik elemendid kohustuslikud.Tabel 1

Ruumiandmekogumite ja ruumiandmekogumite sarjade metaandmed

Viide

Metaandmeelement

Mitmesus

Tingimus

1.1

Allika pealkiri

1

 

1.2

Allika referaat

1

 

1.3

Allika liik

1

 

1.4

Allika asukoha määraja

0..*

Kohustuslik, kui täiendava teabe saamiseks allika ja/või juurdepääsuga seotud teenuste kohta on olemas URL.

1.5

Allika ainulaadne identifikaator

1..*

 

1.7

Allika keel

0..*

Kohustuslik, kui allikas sisaldab tekstilist teavet.

2.1

Valdkond

1..*

 

3

Võtmesõna

1..*

 

4.1

Geograafiline piirdekate

1..*

 

5

Ajaline viide

1..*

 

6.1

Päritolu

1

 

6.2

Ruumiline lahutus

0..*

Kohustuslik andmekogumite ja andmekogumite sarjade puhul, kui ekvivalentset mõõtkava või lahutusvahemaad on võimalik täpsustada.

7

Vastavus

1..*

 

8.1

Juurdepääsu ja kasutamise tingimused

1..*

 

8.2

Avaliku juurdepääsu piirangud

1..*

 

9

Vastutav organisatsioon

1..*

 

10.1

Metaandmete kontaktpunkt

1..*

 

10.2

Metaandmete kuupäev

1

 

10.3

Metaandmete keel

1

 Tabel 2

Ruumiandmeteenuste metaandmed

Viide

Metaandmeelement

Mitmesus

Tingimus

1.1

Allika pealkiri

1

 

1.2

Allika referaat

1

 

1.3

Allika liik

1

 

1.4

Allika asukoha määraja

0..*

Kohustuslik, kui link teenusele on teada.

1.6

Seostatud allikas

0..*

Kohustuslik, kui on teada lingid teenuse toimimiseks vajalikele andmekogumitele.

2.2

Ruumiandmeteenuse liik

1

 

3

Võtmesõna

1..*

 

4.1

Geograafiline piirdekate

0…*

Kohustuslik otsese geograafilise ulatusega teenuste puhul.

5

Ajaline viide

1..*

 

6.2

Ruumiline lahutusvõime

0..*

Kohustuslik, kui asjaomasel teenusel on ruumilise lahutusvõime piirang.

7

Vastavus

1..*

 

8.1

Juurdepääsu ja kasutamise tingimused

1..*

 

8.2

Avaliku juurdepääsu piirangud

1..*

 

9

Vastutav organisatsioon

1..*

 

10.1

Metaandmete kontaktpunkt

1..*

 

10.2

Metaandmete kuupäev

1

 

10.3

Metaandmete keel

1

 

D   OSA

Väärtuste domeenid

Kui nii on kindlaks määratud B osas esitatud metaandmeelementide kirjelduses, kasutatakse D osa punktides 1–6 kirjeldatud väärtuste domeene C osa tabelites 1 ja 2 esitatud mitmesusega.

Konkreetse domeeni puhul on iga väärtus määratud järgmisega:

 numbriline identifikaator;

 inimeste tarbeks loetav tekstiline nimi, mida saab tõlkida ühenduse eri keeltesse;

 arvutite tarbeks keeleliselt neutraalne nimi (sulgudes esitatud väärtus);

 valikuliselt kirjeldus või määratlus.

1.   ALLIKA LIIK

1.1.

Ruumiandmekogumite sari (series)

1.2.

Ruumiandmekogum (dataset)

1.3.

►C1  

Ruumiandmeteenus (service)

 ◄

2.   STANDARDILE EN ISO 19115 VASTAVAD VALDKONDADE KATEGOORIAD

2.1.   Põllumajandus (farming)

Loomapidamine ja/või taimekasvatus

See kategooria kehtib direktiivi 2007/2/EÜ III lisa punktis 9 käsitletud ruumiandmevaldkonna „Põllumajandus- ja vesiviljelusrajatised” kohta.

2.2.   Elustik (biota)

Floora ja/või fauna looduslikus keskkonnas

See kategooria kehtib järgmiste direktiivis 2007/2/EÜ käsitletud ruumiandmevaldkondade kohta: III lisa punkt 17 „Bio-geograafilised piirkonnad”; III lisa punkt 18 „Elupaigad ja biotoobid”; III lisa punkt 19 „Liikide jaotumine”.

2.3.   Piirid (boundaries)

Maa haldusüksuste kirjeldused

See kategooria kehtib järgmiste direktiivis 2007/2/EÜ käsitletud ruumiandmevaldkondade kohta: I lisa punkt 4 „Haldusüksused”; III lisa punkt 1 „Statistilised üksused”.

2.4.   Klimatoloogia/meteoroloogia/atmosfäär (climatologyMeteorologyAtmosphere)

Atmosfääri protsessid ja nähtused

See kategooria kehtib järgmiste direktiivis 2007/2/EÜ käsitletud ruumiandmevaldkondade kohta: III lisa punkt 13 „Atmosfääritingimused”; III lisa punkt 14 „Meteoroloogilis-geograafilised tunnusjooned”.

2.5.   Majandus (economy)

Majandustegevus ja -tingimused ning tööhõive

See kategooria kehtib järgmiste direktiivis 2007/2/EÜ käsitletud ruumiandmevaldkondade kohta: III lisa punkt 20 „Energiaressursid”; III lisa punkt 21 „Maavarad”.

2.6.   Kõrgused (elevation)

Kõrgus üle merepinna või allpool merepinda

See kategooria kehtib direktiivi 2007/2/EÜ II lisa punktis 1 käsitletud ruumiandmevaldkonna „Kõrgused” kohta.

2.7.   Keskkond (environment)

Keskkonnaressursid, -kaitse ja säilitamine

See kategooria kehtib direktiivi 2007/2/EÜ I lisa punktis 9 käsitletud ruumiandmevaldkonna „Kaitsealused kohad” kohta.

2.8.   Geoloogiline teave (geoscientificInformation)

Geoloogiline teave

See kategooria kehtib järgmiste direktiivis 2007/2/EÜ käsitletud ruumiandmevaldkondade kohta: III lisa punkt 3 „Pinnas”; II lisa punkt 4 „Geoloogia”; III lisa punkt 12 „Looduslikud ohutsoonid”.

2.9.   Tervishoid (health)

Tervishoid, tervishoiuteenused, inimökoloogia ja ohutus

See kategooria kehtib direktiivi 2007/2/EÜ III lisa punktis 5 käsitletud ruumiandmevaldkonna „Inimeste tervis ja ohutus” kohta.

2.10.   Kujutised/põhikaardid/maakate (imageryBaseMapsEarthCover)

Põhiandmed ja kaardid

See kategooria kehtib järgmiste direktiivi 2007/2/EÜ ruumiandmevaldkondade kohta: II lisa punkt 3 „Ortokujutised”; II lisa punkt 2 „Maakate”.

2.11.   Luure/sõjavägi (intelligenceMilitary)

Sõjaväebaasid, -struktuurid, -tegevus

See kategooria ei kehti konkreetselt ühegi direktiivi 2007/2/EÜ ruumiandmevaldkonna kohta.

2.12.   Siseveed (inlandWaters)

Siseveed, valgalasüsteemid ja nende omadused

See kategooria kehtib direktiivi 2007/2/EÜ I lisa punktis 8 käsitletud ruumiandmevaldkonna „Hüdrograafia” kohta.

2.13.   Asukoht (location)

Asukohateave ja -teenused

See kategooria kehtib järgmiste direktiivis 2007/2/EÜ käsitletud ruumiandmevaldkondade kohta: I lisa punkt 3 „Geograafilised nimed”; I lisa punkt 5 „Aadressid”.

2.14.   Ookeanid (oceans)

Mereveekogude tunnusjooned ja omadused (välja arvatud siseveed)

See kategooria kehtib järgmiste direktiivi 2007/2/EÜ ruumiandmete valdkondade kohta: III lisa punkt 16 „Merepiirkonnad”; III lisa punkt 15 „Okeanograafilis-geograafilised tunnusjooned”.

2.15.   Planeerimine/kataster (planningCadastre)

Maa tulevase kasutamisega seotud asjakohasteks meetmeteks kasutatav teave

See kategooria kehtib järgmiste direktiivis 2007/2/EÜ käsitletud ruumiandmevaldkondade kohta: I lisa punkt 6 „Katastriüksused”; III lisa punkt 4 „Maakasutus”, III lisa punkt 11 „Üldplaneering/piirangu-/reguleeritud tsoonid ja aruandlusüksused”.

2.16.   Ühiskond (society)

Ühiskonda ja kultuure iseloomustavad tunnused

See kategooria kehtib direktiivi 2007/2/EÜ III lisa punktis 10 käsitletud ruumiandmevaldkonna „Elanikkonna jaotumine – demograafia” kohta.

2.17.   Struktuur (structure)

Tehisrajatised

See kategooria kehtib järgmiste direktiivis 2007/2/EÜ käsitletud ruumiandmevaldkondade kohta: III lisa punkt 2 „Ehitised”; III lisa punkt 8 „Tootmis- ja tööstusrajatised”; III lisa punkt 7 „Keskkonnaseirerajatised”.

2.18.   Transport (transportation)

Inimeste ja/või kaupade vedamise vahendid ja viisid

See kategooria kehtib direktiivi 2007/2/EÜ I lisa punktis 7 käsitletud ruumiandmevaldkonna „Transpordivõrgud” kohta.

2.19.   Kommunaalteenused/side (utilitiesCommunication)

Elektri-, vee- ja reoveesüsteemid ning side infrastruktuur ja -teenused

See kategooria kehtib direktiivi 2007/2/EÜ III lisa punktis 6 käsitletud ruumiandmevaldkonna „Kommunaal- ja riiklikud teenused” kohta.

3.   RUUMIANDMETEENUSTE LIIGID

3.1.   Otsinguteenus (discovery)

Teenus, mille abil on võimalik leida ruumiandmekogumeid ja -teenuseid vastavate metaandmete sisu järgi ning kuvada metaandmete sisu.

3.2.   Vaatamisteenus (view)

Teenus, mille abil saab vaadatavaid ruumiandmekogumeid vähemalt kuvada, neis navigeerida, kuva suurendada ja vähendada, panoraamida või teha ülekatteid ning kuvada seletavat teavet või metaandmete mis tahes asjakohast sisu.

3.3.   Allalaadimisteenus (download)

Teenus, millega võimaldatakse ruumiandmekogumite või nende osade koopiaid alla laadida ning võimaluse korral neile otse juurde pääseda.

3.4.   Transformeerimisteenus (transformation)

Teenus, millega võimaldatakse ruumiandmekogumeid ristkasutatavuse saavutamise eesmärgil teisendada.

3.5.   Ruumiandmete kasutusele võtmise teenus (invoke)

Teenus, millega võimaldatakse määratleda nii ruumiteenuselt eeldatavate andmete sisendeid kui ka väljundeid ning mitmeid teenuseid ühendavaid tööprotsesse või teenuseahelat. See võimaldab ka kindlaks määrata tööprotsesside või teenuseahela välise veebiteenuse liidese.

3.6.

Muud teenused (other)

4.   RUUMIANDMETEENUSTE LIIGITUS

Võtmesõnad tuginevad standardis EN ISO 19119 esitatud geograafiliste teenuste taksonoomilisele süsteemile. See süsteem jaguneb kategooriatesse, mille puhul alamkategooriatega määratakse kindlaks ruumiandmeteenuste liigituse väärtuste domeen.

100    Geograafilised interaktiivteenused (humanInteractionService)

See kategooria hõlmab järgmisi alamkategooriaid:

101. Kataloogi vaatamine (humanCatalogueViewer)

Klienditeenus, millega võimaldatakse interaktiivselt kasutada kataloogi geograafiliste andmete või teenuste metaandmete otsimiseks, sirvimiseks ja haldamiseks.

102. Geograafiliste andmete visualiseerimine (humanGeographicViewer)

Klienditeenus, millega võimaldatakse kasutajal vaadata ühte või enamat objektide kogumit või rasterandmeid.

103. Geograafilise arvutustabeli vaatamine (humanGeographicSpreadsheetViewer)

Klienditeenus, millega võimaldatakse kasutada interaktiivselt eri andmetega objekte ja esitada päringuid aritmeetiliste arvutustabelitega sarnaste, kuid geograafilistele andmetele laiendatud arvutuste saamiseks.

104. Teenuse toimetamine (humanServiceEditor)

Klienditeenus, millega võimaldatakse kasutajal suunata geograafilise töötluse teenuseid.

105. Ahela määratlemise toimetamine (humanChainDefinitionEditor)

Pakub võimalust kasutada interaktiivselt ahela määratlemise teenust.

106. Tööprotsesside rakendamise juhtimine (humanWorkflowEnactmentManager)

Pakub võimalust kasutada tööprotsesside interaktiivse rakendamise teenust.

107. Geograafiliste objektide toimetamine (humanGeographicFeatureEditor)

Geograafiliste andmete visualiseerija, mis võimaldab interaktiivselt töödelda objektide andmeid.

108. Geograafiliste sümbolite toimetamine (humanGeographicSymbolEditor)

Klienditeenus, millega võimaldatakse valida ja hallata sümbolite teeke.

109. Objektide generaliseerimise toimetamine (humanFeatureGeneralizationEditor)

Klienditeenus, millega võimaldatakse kasutajal visualiseerimise lihtsustamisega muuta objektide või objektide kogumi kartograafilisi omadusi, säilitades samas selle olulised elemendid – lihtsustamise ruumiline vaste.

110. Geograafiliste andmestruktuuride vaatamine (humanGeographicDataStructureViewer)

Klienditeenus, millega võimaldatakse kasutajale juurdepääsu andmekogumi teatud osale selle sisemise struktuuri nägemiseks.

200    Geograafilise mudeli/info haldamise teenused (infoManagementService)

See kategooria hõlmab järgmisi alamkategooriaid:

201. Objektile juurdepääsu teenus (infoFeatureAccessService)

Teenus, millega pakutakse kliendile juurdepääsu geograafiliste objektide andmepangale ja selle haldamist.

202. Kaardile juurdepääsu teenus (infoMapAccessService)

Teenus, millega pakutakse kliendile juurdepääsu geograafiliste andmete graafilisele kujutamisele.

203. Rasterandmetele juurdepääsu teenus (infoCoverageAccessService)

Teenus, millega pakutakse kliendile juurdepääsu rasterandmete pangale ja selle haldamist.

204. Sensori kirjelduse teenus (infoSensorDescriptionService)

Teenus, millega kirjeldatakse rastersensorit, sh sensori asukohta ja orientatsiooni, ning samuti geotöötluseks vajalikke sensori geomeetrilisi, dünaamilisi ja radiomeetrilisi parameetreid.

205. Tootele juurdepääsu teenus (infoProductAccessService)

Teenus, millega pakutakse juurdepääsu geograafiliste toodete pangale ja selle haldamist.

206. Objektitüübi teenus (infoFeatureTypeService)

Teenus, millega pakutakse kliendile juurdepääsu objektitüüpide definitsioonide pangale ja selle haldamist.

207. Kataloogiteenus (infoCatalogueService)

Teenus, mis pakub otsi- ja haldusteenuseid metaandmepangas asuvatele andmeeksemplaridele.

208. Registriteenus (infoRegistryService)

Teenus, mis pakub juurdepääsu metaandmete pangas asuvatele objektitüüpidele.

209. Geograafilise leksikoni teenus (infoGazetteerService)

Teenus, millega pakutakse juurdepääsu reaalmaailma nähtuste klassi(de) eksemplaridele, mis sisaldavad teatavat hulka asukohateavet.

210. Tellimuse vormistamise teenus (infoOrderHandlingService)

Teenus, millega pakutakse kliendile võimalust tellida tooteid pakkujalt.

211. Püsitellimuse teenus (infoStandingOrderService)

Tellimuse vormistamise teenus, millega võimaldatakse kasutajal tellida toodet geograafilise ala kohta, kui see saab kättesaadavaks.

300    Geograafiliste tööprotsesside/ülesannete juhtimise teenused (taskManagementService)

See kategooria hõlmab järgmisi alamkategooriaid:

301. Ahela määratlemise teenus (chainDefinitionService)

Teenus, millega määratletakse ahel ja võimaldatakse seda tööprotsesside rakendamise teenuse abil teostada.

302. Tööprotsesside rakendamise teenus (workflowEnactmentService)

Tööprotsesside rakendamise teenuse abil analüüsitakse ahelat ja kontrollitakse teenuste rakendumist ja tegevuste järjestust.

303. Tellimisteenus (subscriptionService)

Teenus, millega võimaldatakse kliendil registreeruda ning saada teateid sündmuste kohta.

400    Geograafilise töötlemise teenused – ruumilised (spatialProcessingService)

See kategooria hõlmab järgmisi alamkategooriaid:

401. Koordinaatide konverteerimise teenus (spatialCoordinateConversionService)

Teenus, mille abil teisendatakse koordinaadid ühest koordinaatsüsteemist teise, sama referentsüsteemiga seotud koordinaatsüsteemi.

402. Koordinaatide transformeerimise teenus (spatialCoordinateTransformationService)

Teenus, mille abil teisendatakse koordinaadid ühel referentsüsteemil põhinevast koordinaatsüsteemist teisel referentsüsteemil põhinevasse koordinaatsüsteemi.

403. Rastri/vektori konverteerimise teenus (spatialCoverageVectorConversionService)

Teenus, millega teisendatakse ruumilist esitust rastermudelilt vektormudelile või vastupidi.

404. Kujutise koordinaatide konverteerimise teenus (spatialImageCoordinateConversionService)

Koordinaatide transformeerimise või konverteerimise teenus kujutise koordinaatsüsteemi muutmiseks.

405. Korrigeerimisteenus (spatialRectificationService)

Teenus kujutise transformeerimiseks ortogonaalsesse paralleelprojektsiooni ja seeläbi muutumatusse mõõtkavasse.

406. Ortokorrigeerimise teenus (spatialOrthorectificationService)

Korrigeerimisteenus, mille abil eemaldatakse maastikukõrguste tõttu tekkinud kaldasend ja nihked kujutisel.

407. Sensori geomeetriamudeli korrigeerimise teenus (spatialSensorGeometryModelAdjustmentService)

Teenus, millega korrigeeritakse sensorgeomeetriamudeleid, et parandada kujutise kokkusobivust teiste kujutistega ja/või maapinnal asetsevate teadaolevate koordinaatidega objektidega.

408. Kujutise geomeetriamudeli konverteerimise teenus (spatialImageGeometryModelConversionService)

Teenus, millega konverteeritakse sensori geomeetriamudelid erinevateks, kuid samaväärseteks sensori geomeetriamudeliteks.

409. Alamkogumi teenus (spatialSubsettingService)

Teenus, millega võetakse välja andmed pideva ruumiregiooni sisendist kas geograafilise asukoha või ristkoordinaatide abil.

410. Valimiteenus (spatialSamplingService)

Teenus, millega võetakse välja andmed sisendist, kasutades järjepidevat valimisüsteemi kas geograafilise asukoha või ristkoordinaatide abil.

411. Ruumilise jaotuse muutmise teenus (spatialTilingChangeService)

Teenus, millega muudetakse geograafiliste andmete ruumilist jaotust.

412. Mõõtmete mõõtmise teenus (spatialDimensionMeasurementService)

Teenus, mille abil arvutatakse välja kujutisel või muudel geoandmetel nähtavate objektide mõõtmed.

413. Objektide muutmise teenused (spatialFeatureManipulationService)

Nende teenuste abil ühitatakse üks objekt teise objekti, kujutise või andmekogumiga või koordinaatidega, parandatakse suhtelisi nihetest, pööretest ja skaleerimisest põhjustatud erinevusi ning perspektiivierinevusi. Nendega kontrollitakse, et kõik objektikogu objektid oleksid objektikogu topoloogiareeglite järgi topoloogiliselt kooskõlas, ning tuvastatakse ja/või parandatakse kõik avastatud ebakõlad.

414. Objektide ühitamise teenus (spatialFeatureMatchingService)

Teenus, millega määratakse kindlaks, millised mitmetest andmeallikatest saadud objektid ja objektide osad esindavad ühte ja sama reaalmaailma üksust, nt servasobitamine ja piiratud sulatamine.

415. Objektide generaliseerimise teenus (spatialFeatureGeneralizationService)

Teenus, mille abil vähendatakse objektikogu ruumilist varieeruvust koos andmete vähendamise soovimatute mõjude kõrvaldamisega, et tõsta side tõhusust.

416. Marsruudi määramise teenus (spatialRouteDeterminationService)

Teenus, mille abil määratakse kindlaks optimaalne teekond kahe konkreetse punkti vahel, tuginedes sisendparameetritele ja objektikogu atribuutidele.

417. Positsioneerimisteenus (spatialPositioningService)

Positsioneerimisseadme pakutav teenus positsioneerimisteabe kasutamiseks, hankimiseks ja üheseks tõlgendamiseks, millega määratakse kindlaks, kas tulemused vastavad kasutustingimustele.

418. Läheduse analüüsimise teenus (spatialProximityAnalysisService)

Positsioneeringu või geograafilise objekti abil otsitakse üles kõik valitud atribuutidega objektid, mis asuvad positsioneeringust või objektist kasutaja määratud kaugusel.

500    Geograafilise töötlemise teenused – valdkonnapõhised (thematicProcessingService)

See kategooria hõlmab järgmisi alamkategooriaid:

501. Geoparameetrite arvutamise teenus (thematicGeoparameterCalculationService)

Teenus rakendatavate kvantitatiivsete, toorandmetes mitte sisalduvate tulemuste tuletamiseks.

502. Valdkonnapõhise liigituse teenus (thematicClassificationService)

Teenus geograafiliste andmete piirkondade liigitamiseks valdkondlike atribuutide põhjal.

503. Objektide generaliseerimise teenus (thematicFeatureGeneralizationService)

Teenus, mis generaliseerib objektikogumis olevate objektide tüüpe koosandmete vähendamise soovimatute mõjude kõrvaldamisega, et tõsta side tõhusust.

504. Alamkogumi teenus (thematicSubsettingService)

Teenus, mille abil võetakse sisendist parameetri väärtuse alusel välja andmed.

505. Ruumilise loendamise teenus (thematicSpatialCountingService)

Teenus, mille abil loendatakse geograafilisi objekte.

506. Muutuste tuvastamise teenus (thematicChangeDetectionService)

Teenus erinevuste leidmiseks kahe andmekogumi vahel, mis esindavad ühte ja sama geograafilist ala eri aegadel.

507. Geograafilise teabe saamise teenused (thematicGeographicInformationExtractionService)

Teenused, mis toetavad objektide ja kõrgusalase teabe saamist kaugseire abil saadud ja skannitud kujutistelt.

508. Kujutiste töötlemise teenus (thematicImageProcessingService)

Teenus, mille abil muudetakse matemaatilist funktsiooni kasutades kujutise valdkonnapõhiste atribuutide väärtusi.

509. Lahutusvõime vähendamise teenus (thematicReducedResolutionGenerationService)

Teenus, mille abil vähendatakse kujutise lahutusvõimet.

510. Kujutise muutmise teenused (thematicImageManipulationService)

Teenused kujutiste andmeväärtuste muutmiseks: värvi ja kontrasti muutmine, eri filtrite rakendamine, kujutise lahutusvõime muutmine, müra eemaldamine, nn triipude töötlemine, süstemaatilis-radiomeetrilised korrektsioonid, atmosfääriline sumbumine, muutused kaadri valgustuses jne.

511. Kujutise mõistmise teenused (thematicImageUnderstandingService)

Teenused, millega pakutakse kujutise muutumise automatiseeritud tuvastamist, registreeritud kujutiste erinevuste leidmist, erinevuste tähtsuse analüüsi ja kuvamist ning territooriumi- ja mudelipõhist eristamist.

512. Kujutise sünteesi teenused (thematicImageSynthesisService)

Teenused kujutiste loomiseks või transformeerimiseks, kasutades nähtavuse ja lahutusvõime parandamiseks ja/või pilvkatte või vine vähendamiseks arvutipõhiseid ruumilisi mudeleid, perspektiivi muutmist ning kujutise omaduste muutmist.

513. Paljukanalilise kujutise töötlus (thematicMultibandImageManipulationService)

Teenused kujutise töötlemiseks, kasutades pildiandmetes olemasolevaid eri sagedusribasid.

514. Objekti tuvastamise teenus (thematicObjectDetectionService)

Teenus, mille abil kujutisel tuvastatakse reaalmaailma objekte.

515. Geograafilise asukoha analüüsi teenus (thematicGeoparsingService)

Teenus, mille abil skannitakse tekstidokumente viidete (näiteks kohanimed, aadressid, sihtnumbrid jne) saamiseks asukoha kohta; sellega valmistatakse ette sisendit geokodeerimise teenusele.

516. Geokodeerimise teenus (thematicGeocodingService)

Teenus, millega laiendatakse asukohta käsitlevaid tekstilisi viiteid geograafiliste koordinaatidega (või mõne muu ruumilise viitega).

600    Geograafilise töötlemise teenused – ajalised (temporalProcessingService)

See kategooria hõlmab järgmisi alamkategooriaid:

601. Ajaviidete süsteemi transformeerimise teenus (temporalReferenceSystemTransformationService)

Teenus, millega teisendatakse aegandmeid ühest ajaviidete süsteemist teise.

602. Alamkogumi teenus (temporalSubsettingService)

Teenus, mis võtab sisendist regulaarselt välja andmed ajaliste asukohaväärtuste põhjal.

603. Valimiteenus (temporalSamplingService)

Teenus, millega võetakse sisendist välja andmed, mis asuvad etteantud alg- või lõpp-punktist teatavate ajavahemike kaugusel.

604. Ajalise läheduse analüüsi teenus (temporalProximityAnalysisService)

Selle teenusega otsitakse ajavahemikust või sündmusest lähtudes üles kõik asjaomase atribuudikogumiga objektid, mis jäävad kasutaja määratud ajavahemikku, alates teatavast ajavahemikust või sündmusest.

700    Geograafilise töötlemise teenused – metaandmed (metadataProcessingService)

See kategooria hõlmab järgmisi alamkategooriaid:

701. Statistikaarvutuste teenus (metadataStatisticalCalculationService)

Teenus, mille abil arvutatakse andmekogumi statistilisi näitajaid.

702. Geograafilise annoteerimise teenused (metadataGeographicAnnotationService)

Teenused, millega on võimalik lisada täiendavat teavet kujutise või objektikogumi objekti juurde.

800    Geograafilise teabe edastusteenused (comService)

See kategooria hõlmab järgmisi alamkategooriaid:

801. Kodeerimisteenus (comEncodingService)

Teenus, mille abil saab kodeerimiseeskirja järgi kodeerida ja millega pakutakse liidest kodeerimiseks ja dekodeerimiseks.

802. Edastusteenus (comTransferService)

Teenus, mille abil saab täita ühte või enamat edastusprotokolli ja millega edastatakse andmeid teabelevisüsteemide vahel võrgus olevate ja ilma võrguta töötavate sidevahendite kaudu.

803. Geograafiliste andmete pakkimise teenus (comGeographicCompressionService)

Teenus, mille abil saab objektikogumi ruumiliste osade andmeid viia kokkupakitud kujule või selliseid andmeid lahti pakkida.

804. Geograafilise formaadi konverteerimise teenus (comGeographicFormatConversionService)

Teenus, millega teisendatakse andmeid ühest geograafiliste andmete formaadist teise.

805. Sõnumiteenus (comMessagingService)

Teenus, mille abil mitu kasutajat saavad objektikogumeid korraga vaadata, kommenteerida ja nende toimetamist nõuda.

806. Kaugfailide ja -programmide haldus (comRemoteFileAndExecutableManagement)

Teenus, millega pakutakse juurdepääsu geograafiliste objektide välisele salvestile, nagu oleks see kliendi kohtsalvesti.

5.   VASTAVUSE ASTE

5.1.   Vastav (conformant)

Allikas vastab täielikult märgitud määratlusele.

5.2.   Mittevastav (notConformant)

Allikas ei vasta märgitud määratlusele.

5.3.   Hindamata (notEvaluated)

Vastavust ei ole hinnatud.

6.   VASTUTAVATE OSALISTE ÜLESANDED

6.1.   Allikaga varustaja (resourceProvider)

Osaline, kes varustab allikaga

6.2.   Haldaja (custodian)

Osaline, kes vastutab andmete eest ja tagab allika nõuetekohase hooldamise

6.3.   Omanik (owner)

Osaline, kellele allikas kuulub

6.4.   Kasutaja (user)

Osaline, kes allikat kasutab

6.5.   Levitaja (distributor)

Osaline, kes allikat levitab

6.6.   Algataja (originator)

Osaline, kes allika lõi

6.7.   Kontaktpunkt (pointOfContact)

Osaline, kellega saab ühendust võtta allika kohta teabe saamiseks või selle omandamiseks

6.8.   Peamine uurija (principalInvestigator)

Peamine osaline, kes vastutab teabe kogumise ja uurimise teostamise eest

6.9.   Töötleja (processor)

Osaline, kes on andmeid töödeldes allikat muutnud

6.10.   Avaldaja (publisher)

Osaline, kes allika avaldas

6.11.   Autor (author)

Osaline, kes allika koostas( 1 ) ELT L 108, 25.4.2007, lk 1.

Top