EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R0340-20210621

Consolidated text: Komisjoni määrus (EÜ) nr 340/2008, 16. aprill 2008, Euroopa Kemikaaliametile vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH), makstavate tasude kohta (EMPs kohaldatav tekst)EMPs kohaldatav tekst

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/340/2021-06-21

02008R0340 — ET — 21.06.2021 — 005.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 340/2008,

16. aprill 2008,

Euroopa Kemikaaliametile vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH), makstavate tasude kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 107 17.4.2008, lk 6)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 254/2013, 20. märts 2013,

  L 79

7

21.3.2013

 M2

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 211/2014, 27. veebruar 2014,

  L 67

1

7.3.2014

►M3

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/864, 4. juuni 2015,

  L 139

1

5.6.2015

►M4

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/895, 22. juuni 2018,

  L 160

1

25.6.2018

►M5

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/876, 31. mai 2021,

  L 192

3

1.6.2021
▼B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 340/2008,

16. aprill 2008,

Euroopa Kemikaaliametile vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH), makstavate tasude kohta

(EMPs kohaldatav tekst)I

PEATÜKK

SISU JA MÕISTED

Artikkel 1

Sisu

Käesolevas määruses sätestatakse Euroopa Kemikaaliametile (edaspidi „amet”) makstavate tasude summad ning maksmise eeskirjad, mis on ette nähtud määruses (EÜ) nr 1907/2006.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) 

„VKE” – mikro-, väike- või keskmise suurusega ettevõte komisjoni soovituse 2003/361/EÜ tähenduses;

b) 

„keskmise suurusega ettevõte” – keskmise suurusega ettevõte komisjoni soovituse 2003/361/EÜ tähenduses;

c) 

„väikeettevõte” – väikeettevõte komisjoni soovituse 2003/361/EÜ tähenduses;

d) 

„mikroettevõte” – mikroettevõte komisjoni soovituse 2003/361/EÜ tähenduses.II

PEATÜKK

TASUD

Artikkel 3

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklite 6, 7 või 11 alusel registreerimise eest makstavad tasud

1.  
Amet nõuab vastavalt käesoleva artikli lõigetele 2, 3 ja 4 tasu maksmist iga aine registreerimise eest kooskõlas määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklitega 6, 7 ja 11.

Siiski ei nõuta tasu maksmist vahemikku 1–10 tonni jääva aine registreerimise eest, kui registreerimisdokumendid sisaldavad kogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 VII lisas nõutavat teavet, nagu on sätestatud kõnealuse määruse artikli 74 lõikes 2.

2.  
Kui vahemikku 1–10 tonni jääva aine registreerimisdokumendid ei sisalda kogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 VII lisas nõutavat teavet, nõuab amet tasu maksmist vastavalt käesoleva määruse I lisale.

Amet nõuab vastavalt I lisale tasu iga aine registreerimise eest, mille kogus on 10 tonni või rohkem.

3.  
Andmete ühise esitamise korral nõuab amet vastavalt I lisale igalt registreerijalt vähendatud määras tasu maksmist.

Siiski, kui registreerija esitab ühise esitamise korral osa määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 10 punkti a alapunktides iv, vi, vii ja ix osutatud asjakohasest teabest teistest eraldi, nõuab amet sellelt registreerijalt vastavalt käesoleva määruse I lisale tasu maksmist individuaalse taotluse esitamise eest.

4.  
Kui registreerija on VKE, nõuab amet vastavalt I lisa tabelis 2 näidatud viisil vähendatud tasu maksmist.
5.  
Lõigetest 1–4 tulenevad tasud tuleb maksta 14 kalendripäeva jooksul alates päevast, mil amet registreerijale arvest teatas.

Eelregistreeritud aine registreerimisega seotud arved, mis on ametile saadetud määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 23 kohase registreerimisele eelneva kahekuuse tähtaja jooksul, tuleb tasuda 30 päeva jooksul alates päevast, mil amet registreerijale arvest teatas.

6.  
Kui tasusid ei ole makstud lõikes 5 sätestatud tähtpäevaks, määrab amet maksmiseks teise tähtaja. Kui tasu ei ole teise tähtaja lõpuks makstud, jäetakse registreerimistaotlus rahuldamata.

▼M1

7.  
Kui registreerimistaotlus on puuduoleva teabe esitamata jätmise või tähtpäevaks tasu maksmata jätmise tõttu rahuldamata jäetud, ei tagastata registreerijale kõnealuse registreerimistaotlusega seotud tasusid, mis maksti enne taotluse rahuldamata jätmist, ega hüvitata neid tasusid muul viisil.

▼B

Artikkel 4

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 17 lõike 2, artikli 18 lõigete 2 või 3 või artikli 19 alusel registreerimise eest makstavad tasud

1.  
Amet nõuab vastavalt käesoleva artikli lõigetele 2, 3 ja 4 tasu maksmist iga kohapeal kasutatava või transporditava isoleeritud vaheaine registreerimise eest kooskõlas määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 17 lõikega 2, artikli 18 lõigetega 2 või 3 või artikliga 19.

Siiski ei nõuta tasu maksmist vahemikku 1–10 tonni jääva kohapeal kasutatava või transporditava isoleeritud vaheaine registreerimise eest, kui registreerimisdokumendid sisaldavad kogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 VII lisas nõutavat teavet, nagu on sätestatud kõnealuse määruse artikli 74 lõikes 2.

Käesolevas artiklis sätestatud tasusid kohaldatakse ainult selliste kohapeal kasutatavate või transporditavate isoleeritud vaheainete registreerimise puhul, mille taotlused esitatakse vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 17 lõikele 2, artikli 18 lõigetele 2 või 3 või artiklile 19. Kui registreeritavate vaheainete puhul on vaja määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklis 10 osutatud teavet, kohaldatakse käesoleva määruse artiklis 3 sätestatud tasusid.

2.  
Kui vahemikku 1–10 tonni jääva kohapeal kasutatava või transporditava isoleeritud vaheaine registreerimisandmed ei sisalda kogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 VII lisas nõutavat teavet, nõuab amet tasu maksmist vastavalt käesoleva määruse II lisale.

Amet nõuab vastavalt II lisale tasu maksmist iga kohapeal kasutatava või transporditava isoleeritud vaheaine registreerimise eest, mille kogus on 10 tonni või rohkem.

3.  
Andmete ühise esitamise korral nõuab amet igalt registreerijalt vähendatud määras tasu maksmist vastavalt II lisale.

Siiski, kui registreerija esitab andmete ühise esitamise korral osa määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 17 lõike 2 punktides c ja d või artikli 18 lõike 2 punktides c ja d osutatud asjakohasest teabest eraldi, nõuab amet registreerijalt vastavalt käesoleva määruse II lisale tasu maksmist individuaalse taotluse esitamise eest.

4.  
Kui registreerija on VKE, nõuab amet vähendatud tasu maksmist vastavalt II lisa tabelile 2.
5.  
Lõigetest 1–4 tulenevad tasud tuleb maksta 14 kalendripäeva jooksul alates päevast, mil amet registreerijale arvest teatas.

Eelregistreeritud aine registreerimisega seotud arved, mis on ametile saadetud määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 23 kohase kahekuulise tähtaja jooksul, tuleb siiski tasuda 30 päeva jooksul alates päevast, mil amet registreerijale arvest teatas.

6.  
Kui tasu ei ole makstud lõikes 5 ettenähtud tähtpäevaks, määrab amet maksmiseks teise tähtaja. Kui tasu ei ole teise tähtaja lõpuks makstud, jäetakse registreerimistaotlus rahuldamata.

▼M1

7.  
Kui registreerimistaotlus on puuduoleva teabe esitamata jätmise või tähtpäevaks tasu maksmata jätmise tõttu rahuldamata jäetud, ei tagastata registreerijale kõnealuse registreerimistaotlusega seotud tasusid, mis maksti enne taotluse rahuldamata jätmist, ega hüvitata neid tasusid muul viisil.

▼B

Artikkel 5

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 22 alusel registreerimistaotluse ajakohastamise eest makstavad tasud

1.  
Amet nõuab vastavalt käesoleva artikli lõigetele 2, 3 ja 4 tasu maksmist registreerimistaotluse ajakohastamise eest kooskõlas määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikliga 22.

Siiski ei nõua amet tasu maksmist järgmiste registreerimistaotluse ajakohastamiste eest:

a) 

üleminek suuremalt tonnides väljendatud koguste vahemikult väiksemale tonnides väljendatud koguste vahemikule;

b) 

üleminek väiksemalt tonnides väljendatud koguste vahemikult suuremale tonnides väljendatud koguste vahemikule, kui registreerija on eelnevalt maksnud tasu kõnealuse suurema tonnides väljendatud koguste vahemiku eest;

c) 

muutused registreerija staatuses või isikuandmetes, kui et sellega ei kaasne muutust õigussubjektsuses;

d) 

muutused aine koostises;

e) 

teave uute kasutusalade, kaasa arvatud mittesoovitatavate kasutusalade kohta;

f) 

teave ainega seotud uute riskide kohta;

g) 

muutused aine klassifitseerimises ja märgistamises;

h) 

muutused kemikaaliohutuse aruandes;

i) 

muutused aine ohutu kasutamise juhises;

j) 

teade selle kohta, et tuleb teha määruse (EÜ) nr 1907/2006 IX või X lisas loetletud katse;

k) 

taotlus juurdepääsuks seni konfidentsiaalsele informatsioonile.

2.  
Amet nõuab tasu maksmist tonnides väljendatud koguste vahemiku ajakohastamise eest vastavalt III lisa tabelitele 1 ja 2.

Muu ajakohastamise puhul nõuab amet tasu vastavalt III lisa tabelitele 3 ja 4.

▼M1

Muutuste puhul registreerimisandmetele juurdepääsu lubamises nõuab amet tasu maksmist iga ajakohastatava teabeühiku eest vastavalt III lisa tabelitele 3 ja 4.

Juhul kui ajakohastamine käsitleb uuringute kokkuvõtteid või uuringute aruande kokkuvõtteid, nõuab amet tasu maksmist iga uuringu kokkuvõtte või uuringute aruande kokkuvõtte eest, mida ajakohastatakse.

▼B

3.  
Ühiselt esitatud andmete ajakohastamise korral nõuab amet igalt ajakohastamist taotlenud registreerijalt tasu vähendatud määras vastavalt III lisale.

Siiski, kui osa määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 10 punkti a alapunktides iv, vi, vii ja ix, artikli 17 lõike 2 punktides c ja d või artikli 18 lõike 2 punktides c ja d osutatud asjakohasest teabest esitatakse ühise andmete esitamise korral eraldi, nõuab amet vastavalt käesoleva määruse III lisale tasu individuaalse taotluse esitamise eest.

4.  
Kui registreerija on VKE, nõuab amet vähendatud määras tasu maksmist vastavalt III lisale.

Siiski, kui ajakohastamine hõlmab muudatuste tegemist registreerija isikuandmetes, kohaldatakse VKEde suhtes vähendatud tasu määra üksnes juhul, kui uus õigussubjekt on VKE.

5.  
Lõigetest 1–4 tulenevad tasud tuleb maksta 14 kalendripäeva jooksul alates päevast, mil amet saadab registreerijale arve.
6.  
Kui tasusid ei ole makstud enne lõikes 5 sätestatud tähtpäeva, määrab amet maksmiseks teise tähtaja.

Kui maksmist ei toimu teise tähtaja lõpuks, jäetakse tonnides väljendatud koguste vahemiku ajakohastamiste puhul kooskõlas määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 22 lõike 1 punktiga c esitatud ajakohastamise taotlus rahuldamata.

▼M1

Kui tasu ei ole teise tähtaja lõpuks makstud, jätab amet teiste ajakohastamiste korral ajakohastamise taotluse rahuldamata. Taotleja taotluse korral pikendab amet teist tähtaega, tingimusel et pikendamise taotlus on esitatud enne teise tähtaja lõppu. Kui tasusid ei ole makstud enne pikendatud tähtaja lõppemist, jätab amet ajakohastamise taotluse rahuldamata.

7.  
Kui ajakohastamise taotlus on puuduoleva teabe esitamata jätmise või tähtpäevaks tasu maksmata jätmise tõttu rahuldamata jäetud, ei tagastata registreerijale kõnealuse ajakohastamise taotlusega seotud tasusid, mis maksti enne taotluse rahuldamata jätmist, ega hüvitata neid tasusid muul viisil.

▼B

Artikkel 6

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 10 punkti a alapunkti xi alusel esitatud taotluste eest makstavad tasud

1.  
Amet nõuab vastavalt käesoleva artikli lõigetele 2, 3 ja 4 tasu maksmist iga määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 10 punkti a alapunkti xi alusel esitatud taotluse eest.
2.  
Amet nõuab vastavalt IV lisale tasu maksmist iga teabeühiku eest, mille kohta taotlus esitatakse.

Juhul kui taotlus käsitleb uuringute kokkuvõtteid või uuringute aruande kokkuvõtteid, nõuab amet tasu maksmist iga uuringu kokkuvõtte või uuringute aruande kokkuvõtte eest, mille kohta taotlus esitatakse.

▼M1

3.  
Andmete ühise esitamise taotluse korral nõuab amet tasu vähendatud määras vastavalt IV lisale. Juhtregistreerija poolt esitatud taotluse korral nõuab amet vähendatud määras tasu ainult juhtregistreerijalt vastavalt IV lisale.

▼B

4.  
Kui taotluse esitab VKE, nõuab amet tasu vähendatud määras vastavalt IV lisa tabelile 2.
5.  
Kuupäeva, mil ametile makstakse taotluse eest nõutav tasu, loetakse taotluse vastuvõtmise kuupäevaks.

Artikkel 7

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 9 alusel esitatavalt teabelt makstavad tasud

1.  
Amet nõuab vastavalt käesoleva määruse V lisa tabelile 1 tasu maksmist igakordse määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 9 alusel teavitamise eest, mis seondub vabastusega üldisest registreerimiskohustusest, kui ainet kasutatakse toote- ja tehnoloogiaalaseks uurimis- ja arendustegevuseks.

Kui teatajaks on VKE, nõuab amet tasu vähendatud määras vastavalt V lisa tabelile 1.

2.  
Amet nõuab vastavalt käesoleva määruse V lisa tabelile 2 tasu maksmist iga määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 9 alusel esitatud taotluse eest pikendada vabastust üldisest registreerimiskohustusest, kui ainet kasutatakse toote- ja tehnoloogiaalaseks uurimis- ja arendustegevuseks.

Kui taotluse esitajaks on VKE, nõuab amet vähendatud määras tasu maksmist vastavalt V lisa tabelile 2.

3.  
Lõikest 1 tulenevad tasud tuleb maksta 7 kalendripäeva jooksul alates päevast, mil amet teatise esitanud toodete valmistajale, importijale või tootjale arvest teatas.

Lõikest 2 tulenevad tasud tuleb maksta 30 kalendripäeva jooksul alates päevast, mil amet pikendust taotlevale toodete valmistajale, importijale või tootjale arvest teatas.

4.  
Kui tasu ei ole makstud lõikes 3 sätestatud tähtpäevaks, määrab amet maksmiseks teise tähtaja.

Kui tasu ei ole teise tähtaja lõpuks makstud, jäetakse teatis läbi vaatamata või pikendamise taotlus rahuldamata.

▼M1

5.  
Kui teatis on lükatud tagasi või on pikendamise taotlus jäetud rahuldamata, kuna toodete valmistaja, importija või tootja ei ole esitanud puuduvat teavet või kuna ta ei ole tähtpäevaks tasu maksnud, ei tagastata teate või taotluse esitanud isikule kõnealuse teate või taotluse eest enne taotluse rahuldamata jätmist makstud tasusid ega hüvitata neid muul viisil.

▼B

Artikkel 8

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 62 alusel esitatavatelt taotlustelt makstavad tasud

1.  
Amet nõuab vastavalt käesoleva artikli lõigetele 2 ja 3 tasu maksmist iga aine autoriseerimistaotluse eest vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklile 62.

▼M4

2.  
Amet nõuab vastavalt VI lisale baastasu maksmist iga aine autoriseerimistaotluse eest. Baastasu hõlmab autoriseerimistaotlust ühe aine ja ühe kasutusala kohta.

Amet nõuab vastavalt käesoleva määruse VI lisale lisatasu maksmist iga taotluses nimetatud täiendava kasutusala ja määruse (EÜ) nr 1907/2006 XI lisa punktis 1.5 sätestatud ainete rühma määratlusele vastava täiendava aine eest. Lisatasu ei nõuta, kui autoriseerimistaotluse osapooleks on rohkem kui üks taotleja.

Juhul kui ühise autoriseerimistaotluse osapooleks olevad taotlejad kuuluvad erinevatesse suuruskategooriatesse, nõutakse selle taotluse eest nende taotlejate suhtes kohaldatavat kõrgeimat tasu.

Ühise autoriseerimistaotluse esitamise korral teevad taotlejad kõik selleks, et jagada nõutav tasu omavahel õiglaselt, läbipaistvalt ja mittediskrimineerivalt, võttes eelkõige arvesse VKEsid.

▼M5

Amet nõuab vähendatud tasu, nagu on sätestatud käesoleva määruse VI lisa punktis 2, autoriseerimistaotluste puhul, mis käsitlevad ainete kasutamist originaalvaruosade tootmisel, mis on ette nähtud selliste komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/876 ( 1 ) artikli 1 punktis a kirjeldatud toodete või komplekssete toodete parandamiseks, mida enam ei toodeta, ning selliste kõnealuse rakendusmääruse artikli 1 punktis b kirjeldatud toodete või komplekssete toodete parandamisel, mida enam ei toodeta, ning mis on esitatud kooskõlas kõnealuse rakendusmäärusega.

▼M4

Amet väljastab ühe arve, mis hõlmab baastasu ja mis tahes kohaldatavaid lisatasusid.

▼B

3.  
Kui taotluse esitab üksnes üks keskmise suurusega ettevõte või kaks või enam VKEd, kellest suurim ettevõtja on keskmise suurusega ettevõtja, nõuab amet vähendatud baastasu ja vähendatud lisatasude maksmist vastavalt VI lisa tabelile 2.

Kui taotluse esitab üksnes üks väikeettevõte või kaks või enam VKEd, kellest suurim ettevõtja on väikeettevõtja, nõuab amet vähendatud baastasu ja vähendatud lisatasude maksmist vastavalt VI lisa tabelile 3.

Kui taotluse esitab üksnes üks või mitu mikroettevõtet, nõuab amet vähendatud baastasu ja vähendatud lisatasude maksmist vastavalt VI lisa tabelile 4.

4.  
Kuupäeva, mil ametile makstakse autoriseerimistaotluse eest nõutud tasu, loetakse taotluse kättesaamise kuupäevaks.

Artikkel 9

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 61 alusel autoriseerimise läbivaatamise eest makstav tasu

1.  
Amet nõuab vastavalt käesoleva artikli lõigetele 2 ja 3 tasu maksmist iga läbivaatamise aruande esitamise eest kooskõlas määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikliga 61.

▼M4

2.  
Amet nõuab vastavalt VII lisale baastasu maksmist iga läbivaatamise aruande esitamise eest. Baastasu hõlmab ühe aine ja ühe kasutusala kohta läbivaatamise aruande esitamist.

Amet nõuab vastavalt käesoleva määruse VII lisale lisatasu maksmist iga läbivaatamise aruandes nimetatud täiendava kasutusala ja määruse (EÜ) nr 1907/2006 XI lisa punktis 1.5 sätestatud ainete rühma määratlusele vastava täiendava aine eest. Lisatasu ei nõuta, kui läbivaatamise aruande osapooli on rohkem kui üks.

Juhul kui läbivaatamise aruande osapooleks olevad üksused kuuluvad erinevatesse suuruskategooriatesse, nõutakse aruande esitamise eest nende taotlejate suhtes kohaldatavat kõrgeimat tasu.

Ühise läbivaatamise aruande esitamise korral teevad loa hoidjad kõik selleks, et jagada nõutav tasu omavahel õiglaselt, läbipaistvalt ja mittediskrimineerivalt, võttes eelkõige arvesse VKEsid.

▼M5

Amet nõuab vähendatud tasu, nagu on sätestatud käesoleva määruse VII lisa punktis 2, autoriseerimistaotluste puhul, mis käsitlevad ainete kasutamist originaalvaruosade tootmisel, mis on ette nähtud selliste rakendusmääruse (EL) 2021/876 artikli 1 punktis a kirjeldatud toodete või komplekssete toodete parandamiseks, mida enam ei toodeta, ning selliste kõnealuse rakendusmääruse artikli 1 punktis b kirjeldatud toodete või komplekssete toodete parandamisel, mida enam ei toodeta, ning mis on esitatud kooskõlas kõnealuse rakendusmäärusega.

▼M4

Amet väljastab ühe arve, mis hõlmab baastasu ja mis tahes kohaldatavaid lisatasusid.

▼B

3.  
Kui taotluse esitab üksnes üks keskmise suurusega ettevõte või kaks või enam VKEd, kellest suurim ettevõte on keskmise suurusega ettevõte, nõuab amet vähendatud baastasu ja vähendatud lisatasude maksmist vastavalt VII lisa tabelile 2.

Kui taotluse esitab üksnes üks väikeettevõte või kaks või enam VKEd, kellest suurim ettevõte on väikeettevõte, nõuab amet vähendatud baastasu ja vähendatud lisatasude maksmist vastavalt VII lisa tabelile 3.

Kui taotluse esitab üksnes üks või mitu mikroettevõtet, nõuab amet vähendatud baastasu ja vähendatud lisatasude maksmist vastavalt VII lisa tabelile 4.

4.  
Kuupäeva, mil ametile makstakse läbivaatamise aruande esitamise eest nõutud tasu, loetakse aruande esitamise kuupäevaks.

Artikkel 10

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 92 alusel ameti otsuse peale kaebuse esitamise tasu

1.  
Amet nõuab vastavalt käesoleva määruse VIII lisale tasu maksmist iga määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 92 alusel ameti otsuse peale esitatud kaebuse eest.
2.  
Kui registreerija on VKE, nõuab amet vähendatud määras tasu maksmist vastavalt VIII lisa tabelile 2.
3.  
Kui apellatsiooninõukogu leiab, et kaebus pole lubatav, siis makstud tasu ei tagastata.
4.  
Amet tagastab käesoleva artikli lõike 1 alusel sissenõutud tasu, kui ameti tegevdirektor parandab otsuse kooskõlas määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 93 lõikega 1 või kui kaebuse suhtes langetatakse otsus kaebaja kasuks.
5.  
Apellatsiooninõukogu ei loe kaebust kättesaaduks enne, kui asjaomane tasu on ametile makstud.

Artikkel 11

Muud tasud

1.  
Tasu maksmist võidakse nõuda osapoole taotlusel ameti osutatud haldus- ja tehniliste teenuste eest, mida käesolevas määruses sätestatud muud tasud ei hõlma. Tasu määramisel võetakse arvesse asjaomase töö mahtu.

Siiski ei nõuta tasusid ameti kasutajatoe osutatud abi eest ning liikmesriikide nõustamise eest vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 77 lõike 2 punktidele h ja i.

Ameti tegevdirektor võib otsustada mitte nõuda tasu ametilt abi taotlevatelt rahvusvahelistelt organisatsioonidelt ja riikidelt.

2.  
Haldusteenuste eest osutatud tasud tuleb maksta 30 kalendripäeva jooksul alates päevast, mil amet arvest teatab.
3.  
Kui tasusid ei ole makstud enne lõikes 2 sätestatud tähtaja lõppemist, määrab amet maksmiseks teise tähtaja.

Kui tasusid ei ole makstud enne teise tähtaja lõppemist, jätab amet taotluse rahuldamata.

4.  
Vastupidise lepingulise kokkuleppe puudumisel tuleb tehniliste teenuste eest nõutud tasud maksta enne teenuse osutamist.
5.  
Teenuste ja tasude liigituse koostab ameti haldusnõukogu ning see võetakse vastu komisjoni positiivse seisukoha alusel.

Artikkel 12

Ainuesindajad

Määruse (EÜ) 1907/2006 artiklis 8 nimetatud ainuesindaja korral hinnatakse VKEdele vähendatud tasumäära kohaldamise võimalikkust arvestades seoses asjaomase tehinguga esindatava ühendusevälise tootja, valmistise koostaja või toote valmistaja suurust, käivet ja bilanssi; arvestada tuleb ka ühendusevälise tootja, valmistise koostaja või toote valmistaja sidus- või partnerettevõtjatelt saadavat teavet kooskõlas komisjoni soovitusega 2003/361/EÜ.

Artikkel 13

Vähendatud tasumäärad ja tasude maksmisest vabastamine

1.  
Füüsiline või juriidiline isik, kes leiab, et tal on artiklite 3–10 alusel õigus vähendatud määras tasu maksta, peab sellest ametile teatama registreerimistaotluse, andmete ajakohastamise taotluse, autoriseerimistaotluse, teatise, uuringute aruande kokkuvõtte, kaebuse või muu taotluse esitamise ajaks, millega kaasneb tasu maksmise kohustus.
2.  
Füüsiline või juriidiline isik, kes leiab, et ta on määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 74 lõike 2 alusel vabastatud tasu tasumisest, peab sellest ametile registreerimistaotluse esitamise ajaks teatama.
3.  
Amet võib igal ajal nõuda tõendit selle kohta, et vähendatud tasumäära kohaldamise või tasu maksmisest vabastamise tingimused on täidetud.

▼M1

Kui ametile esitatav tõend ei ole liidu ühes ametlikus keeles, tuleb sellele lisada kinnitatud tõlge, mis on tehtud liidu mis tahes ametlikku keelde.

▼B

4.  
Kui füüsiline või juriidiline isik, kes väidab, et tal on õigus vähendatud tasumäärale või tasu maksmisest vabastamisele, ei suuda tõendada oma õigust niisugusele vähendatud määrale või vabastamisele, nõuab amet tasu ning haldustasu maksmist täies ulatuses.

Kui füüsiline või juriidiline isik, kes väitis, et tal on õigus vähendatud määras tasu maksta, on juba maksnud tasu vähendatud määra järgi, kuid ei suuda tõendada, et tal on õigus niisuguse vähendatud määra järgi tasu maksta, nõuab amet tasu ja haldustasu puudujääva osa maksmist.

Artikli 11 lõikeid 2, 3 ja 5 kohaldatakse mutatis mutandis.III

PEATÜKK

HÜVITISE MAKSMINE AMETI POOLT

Artikkel 14

Rahaliste vahendite ülekandmine liikmesriikidele

1.  

Osa käesoleva määruse alusel kogutud tasudest tuleb liikmesriikide pädevatele asutustele üle kanda järgmistel juhtudel:

a) 

kui liikmesriigi pädev asutus teatab ametile aine hindamise menetluse lõpetamisest kooskõlas määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 46 lõikega 4;

b) 

kui pädev asutus on määranud riskihindamise komitee liikme, kes tegutseb ettekandjana autoriseerimismenetluse, kaasa arvatud läbivaatamise kontekstis;

c) 

kui liikmesriigi pädev asutus on määranud sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee liikme, kes tegutseb ettekandjana autoriseerimismenetluse, kaasa arvatud läbivaatamise kontekstis;

d) 

kui liikmesriigi pädev asutus on määranud riskihindamise komitee liikme, kes tegutseb ettekandjana piirangute menetluse kontekstis;

e) 

kui liikmesriigi pädev asutus on määranud sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee liikme, kes tegutseb ettekandjana piirangute menetluse kontekstis;

f) 

vajadusel teiste ülesannete eest, mida pädev asutus on sooritanud ameti taotlusel.

Kui käesolevas lõikes osutatud komiteed otsustavad määrata kaasettekandja, tuleb ülekantav summa jaotada ettekandja ja kaasettekandja vahel.

2.  
Ameti haldusnõukogu määrab komisjoni positiivse seisukoha alusel liikmesriikide pädevatele asutustele käesoleva artikli lõikes 1 määratletud ülesannete katteks ülekantavad summad, ülekantavate tasude osa maksimaalse suuruse ning ülekandekorra. Ülekantavate summade kindlaksmääramisel järgib ameti haldusnõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 27 kindlaksmääratud säästlikkuse, tõhususe ja mõjususe põhimõtteid. Haldusnõukogu tagab ka, et ametil oleks määruses (EÜ) nr 1907/2006 kindlaksmääratud ülesannete täitmiseks jätkuvalt juurdepääs piisavatele rahalistele vahenditele, võttes arvesse ameti olemasolevaid eelarveassigneeringuid ja mitmeaastasi tulukalkulatsioone, sealhulgas ühenduse toetusi; haldusnõukogu võtab arvesse ka pädevate asutuste ja liikmesriikide tehtava asjaomase töö mahtu.
3.  
Lõikes 1 sätestatud ülekanded tehakse üksnes siis, kui amet on eelnevalt saanud asjaomase aruande.

Ameti haldusnõukogu võib siiski anda loa eelrahastamiseks või vahemakseteks kooskõlas nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artikli 81 lõikega 1.

4.  
Lõike 1 punktides b–e sätestatud rahaliste vahendite ülekanded peavad kompenseerima liikmesriigi pädevatele asutustele ettekandja ja kaasettekandja töö ning kogu asjaomase teadusliku ja tehnilise toe ega tohi piirata liikmesriikide kohustust mitte anda ameti sõltumatusega kokkusobimatuid juhiseid.

Artikkel 15

Muud hüvitised

Ekspertide ja komiteede lisaliikmete ameti heaks tehtud töö hüvitamiseks tehtavate maksete summade kindlaksmääramisel vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 87 lõikele 3 võtab haldusnõukogu arvesse asjaomase töö mahtu ning järgib määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 27 kindlaksmääratud säästlikkuse, tõhususe ja mõjususe põhimõtteid. Haldusnõukogu tagab ka, et ametil oleks määruses (EÜ) nr 1907/2006 kindlaksmääratud ülesannete täitmiseks jätkuvalt juurdepääs piisavatele rahalistele vahenditele, võttes arvesse ameti olemasolevaid eelarveassigneeringuid ja mitmeaastasi tulukalkulatsioone, sealhulgas ühenduse toetust.IV

PEATÜKK

MAKSED

Artikkel 16

Maksmise viis

1.  
Tasud makstakse eurodes.
2.  
Makseid sooritatakse ainult ameti poolt väljastatava arve alusel, välja arvatud artikli 10 alusel sooritatavate maksete puhul.
3.  
Makseid tehakse ülekandega ameti pangakontole.

Artikkel 17

Makse tuvastamine

1.  
Iga makse puhul tuleb märkida viitenumbri lahtrisse arve number, välja arvatud artikli 10 alusel sooritatud maksete puhul.

Artikli 10 alusel sooritatavate maksete puhul tuleb viitenumbri lahtrisse märkida kaebuse esitaja(te) andmed ja võimalusel ka otsuse number, mille peale kaebus esitatakse.

2.  
Kui makse eesmärki ei ole võimalik kindlaks teha, määrab amet tähtaja, milleks maksja peab teatama ametile makse eesmärgist kirjalikult. Kui ametile ei teatata makse eesmärgist määratud tähtpäevaks, loetakse makse kehtetuks ja asjaomane summa tagastatakse maksjale.

Artikkel 18

Maksekuupäev

1.  
Kuupäeva, mil makse kogusumma kantakse üle ameti pangakontole, loetakse makse sooritamise kuupäevaks.
2.  
Makse loetakse õigeaegselt sooritatuks siis, kui on esitatud piisavad dokumentaalsed tõendid näitamaks, et maksja nõudis ülekannet arvel märgitud pangakontole ettenähtud tähtaja jooksul.

Rahaasutuse väljastatud ülekandekorralduse kinnitust loetakse piisavaks tõendiks. Siiski, kui ülekandmise puhul on vajalik elektroonilise pangamaksete meetodi SWIFT kasutamine, on maksekorralduse esitamise kinnituseks SWIFTi raporti koopia, mille on allkirjastanud ja pitseriga kinnitanud rahaasutuse volitatud ametnik.

Artikkel 19

Ebapiisav makse

1.  
Maksetähtajast kinnipidamiseks loetakse üksnes seda, kui tasu kogusumma on õigeaegselt makstud.
2.  
Kui arve hõlmab tehingute kogumit, võib amet mis tahes tehingute kogumisse kuuluva tehingu kohta käiva makse eraldi välja tuua. Maksete määramise kriteeriumid koostab ameti haldusnõukogu.

Artikkel 20

Ülemäära makstud summade tagasimaksmine

1.  
Ülemääraselt makstud tasu summade maksjale hüvitamise korra määrab ameti tegevdirektor ning see avaldatakse ameti veebilehel.

Siiski, kui ülemääraselt makstud summa on väiksem kui 100 eurot ning asjaomane pool ei ole tagasimaksmist nõudnud, siis ülemäära makstud summat tagasi ei maksta.

2.  
Ühtegi ülemääraselt makstud summat ei ole võimalik arvesse võtta ametile makstavate tulevaste maksete puhul.V

PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 21

Esialgne prognoos

Iga järgmise eelarveaasta kogutulude ja -kulude kalkulatsiooni koostamisel vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 96 lõikele 5 lisab ameti haldusnõukogu esialgse tasudest saadavate tulude konkretiseeritud kalkulatsiooni ühenduse toetusest saadavatest tuludest eraldi.

Artikkel 22

Uuesti läbivaatamine

1.  
Käesolevas määruses sätestatud tasud vaadatakse igal aastal uuesti läbi, võttes arvesse Eurostati poolt kooskõlas määrusega (EÜ) nr 2494/95 avaldatud Euroopa tarbijahinnaindeksiga mõõdetavat inflatsioonimäära. Esimest korda vaadatakse need uuesti läbi 1. juuniks 2009.

▼M1

2.  
Komisjon vaatab seda määrust samuti regulaarselt uuesti läbi, võttes arvesse olulist kättesaadavat teavet seoses ameti hinnanguliste tulude ja kulude aluseks olevate eeldustega. 31. jaanuariks 2015 vaatab komisjon määruse uuesti läbi, eesmärgiga seda vajadusel muuta, võttes arvesse eelkõige ameti kulusid ja muid seotud kulusid teenustele, mida osutavad liikmesriikide pädevad asutused.

▼B

Artikkel 23

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

▼M3
I LISA

Tasud määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 6, 7 või 11 alusel esitatud registreerimistaotluste eestTabel 1

Standardtasud

 

Individuaalne esitamine

Ühine esitamine

Tasu ainete eest, mille kogus on vahemikus 1–10 tonni

1 739  eurot

1 304  eurot

Tasu ainete eest, mille kogus on vahemikus 10–100 tonni

4 674  eurot

3 506  eurot

Tasu ainete eest, mille kogus on vahemikus 100–1 000  tonni

12 501  eurot

9 376  eurot

Tasu ainete eest koguses üle 1 000 tonni

33 699  eurot

25 274  eurotTabel 2

Vähendatud tasud VKEde jaoks

 

Keskmise suurusega ettevõtja

(individuaalne esitamine)

Keskmise suurusega ettevõtja

(ühine esitamine)

Väikeettevõtja

(individuaalne esitamine)

Väikeettevõtja

(ühine esitamine)

Mikroettevõtja

(individuaalne esitamine)

Mikroettevõtja

(ühine esitamine)

Tasu ainete eest, mille kogus on vahemikus 1–10 tonni

1 131  eurot

848  eurot

609  eurot

457  eurot

87  eurot

65  eurot

Tasu ainete eest, mille kogus on vahemikus 10–100 tonni

3 038  eurot

2 279  eurot

1 636  eurot

1 227  eurot

234  eurot

175  eurot

Tasu ainete eest, mille kogus on vahemikus 100 – 1 000 tonni

8 126  eurot

6 094  eurot

4 375  eurot

3 282  eurot

625  eurot

469  eurot

Tasu ainete eest koguses üle 1 000 tonni

21 904  eurot

16 428  eurot

11 795  eurot

8 846  eurot

1 685  eurot

1 264  eurot
II LISA

Tasud määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 17 lõike 2, artikli 18 lõigete 2 ja 3 või artikli 19 alusel esitatud registreerimistaotluste eestTabel 1

Standardtasud

 

Individuaalne esitamine

Ühine esitamine

Tasu

1 739  eurot

1 304  eurotTabel 2

Vähendatud tasud VKEde jaoks

 

Keskmise suurusega ettevõtja

(individuaalne esitamine)

Keskmise suurusega ettevõtja

(ühine esitamine)

Väikeettevõtja

(individuaalne esitamine)

Väikeettevõtja

(ühine esitamine)

Mikroettevõtja

(individuaalne esitamine)

Mikroettevõtja

(ühine esitamine)

Tasu

1 131  eurot

848  eurot

609  eurot

457  eurot

87  eurot

65  eurot
III LISA

Tasud registreerimistaotluse ajakohastamise eest määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 22 aluselTabel 1

Standardtasud tonnides väljendatud koguste vahemiku ajakohastamise eest

 

Individuaalne esitamine

Ühine esitamine

Vahemikust 1–10 tonni vahemikuni 10–100 tonni

2 935  eurot

2 201  eurot

Vahemikust 1–10 tonni vahemikuni 100 – 1 000 tonni

10 762  eurot

8 071  eurot

Vahemikust 1–10 tonni vahemikuni üle 1 000 tonni

31 960  eurot

23 970  eurot

Vahemikust 10–100 tonni vahemikuni 100 – 1 000 tonni

7 827  eurot

5 870  eurot

Vahemikust 10–100 tonni vahemikuni üle 1 000 tonni

29 025  eurot

21 768  eurot

Vahemikust 100 – 1 000 tonni vahemikuni üle 1 000 tonni

21 198  eurot

15 898  eurotTabel 2

Vähendatud tasumäärad VKEdele tonnides väljendatud koguste vahemiku ajakohastamise eest

 

Keskmise suurusega ettevõtja

(individuaalne esitamine)

Keskmise suurusega ettevõtja

(ühine esitamine)

Väikeettevõtja

(individuaalne esitamine)

Väikeettevõtja

(ühine esitamine)

Mikroettevõtja

(individuaalne esitamine)

Mikroettevõtja

(ühine esitamine)

Vahemikust 1–10 tonni vahemikuni 10–100 tonni

1 908  eurot

1 431  eurot

1 027  eurot

770  eurot

147  eurot

110  eurot

Vahemikust 1–10 tonni vahemikuni 100 – 1 000 tonni

6 995  eurot

5 246  eurot

3 767  eurot

2 825  eurot

538  eurot

404  eurot

Vahemikust 1–10 tonni vahemikuni üle 1 000 tonni

20 774  eurot

15 580  eurot

11 186  eurot

8 389  eurot

1 598  eurot

1 198  eurot

Vahemikust 10–100 tonni vahemikuni 100 – 1 000 tonni

5 087  eurot

3 816  eurot

2 739  eurot

2 055  eurot

391  eurot

294  eurot

Vahemikust 10–100 tonni vahemikuni üle 1 000 tonni

18 866  eurot

14 150  eurot

10 159  eurot

7 619  eurot

1 451  eurot

1 088  eurot

Vahemikust 100 – 1 000 tonni vahemikuni üle 1 000 tonni

13 779  eurot

10 334  eurot

7 419  eurot

5 564  eurot

1 060  eurot

795  eurotTabel 3

Tasud muude ajakohastamiste eest

Ajakohastamise liik

Muutused registreerija identifitseerimisandmetes, k.a õigussubjektsuse muutmine

1 631  eurot

Ajakohastamise liik

Individuaalne esitamine

Ühine esitamine

Muutused taotluses sisalduvale teabele võimaldatavas juurdepääsus:

Puhtusaste ja/või lisandite või lisaainete määratlus

4 892  eurot

3 669  eurot

Asjaomane tonnides väljendatud koguste vahemik

1 631  eurot

1 223  eurot

Uuringu kokkuvõte või uuringu aruande kokkuvõte

4 892  eurot

3 669  eurot

Andmed ohutuskaardil

3 261  eurot

2 446  eurot

Aine kaubanduslik nimetus

1 631  eurot

1 223  eurot

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 119 lõike 1 punktis a osutatud mittefaasiainete IUPACi nimetus

1 631  eurot

1 223  eurot

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 119 lõike 1 punktis a osutatud nende ainete IUPACi nimetused, mida kasutatakse vaheainetena, teaduslikus uurimis- ja arendustegevuses või toote- ja tehnoloogiaalases uurimis- ja arendustegevuses

1 631  eurot

1 223  eurotTabel 4

Vähendatud tasumäärad VKEdele muude ajakohastuste eest

Ajakohastamise liik

Keskmise suurusega ettevõtja

Väikeettevõtja

Mikroettevõtja

Muutused registreerija identifitseerimisandmetes, k.a õigussubjektsuse muutmine

1 060  eurot

571  eurot

82  eurot

Ajakohastamise liik

Keskmise suurusega ettevõtja

(individuaalne esitamine)

Keskmise suurusega ettevõtja

(ühine esitamine)

Väikeettevõtja

(individuaalne esitamine)

Väikeettevõtja

(ühine esitamine)

Mikroettevõtja

(individuaalne esitamine)

Mikroettevõtja

(ühine esitamine)

Muutused taotluses sisalduvale teabele võimaldatavas juurdepääsus:

Puhtusaste ja/või lisandite või lisaainete määratlus

3 180  eurot

2 385  eurot

1 712  eurot

1 284  eurot

245  eurot

183  eurot

Asjaomane tonnides väljendatud koguste vahemik

1 060  eurot

795  eurot

571  eurot

428  eurot

82  eurot

61  eurot

Uuringu kokkuvõte või uuringu aruande kokkuvõte

3 180  eurot

2 385  eurot

1 712  eurot

1 284  eurot

245  eurot

183  eurot

Andmed ohutuskaardil

2 120  eurot

1 590  eurot

1 141  eurot

856  eurot

163  eurot

122  eurot

Aine kaubanduslik nimetus

1 060  eurot

795  eurot

571  eurot

428  eurot

82  eurot

61  eurot

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 119 lõike 1 punktis a osutatud mittefaasiainete IUPACi nimetus

1 060  eurot

795  eurot

571  eurot

428  eurot

82  eurot

61  eurot

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 119 lõike 1 punktis a osutatud nende ainete IUPACi nimetused, mida kasutatakse vaheainetena, teaduslikus uurimis- ja arendustegevuses või toote- ja tehnoloogiaalases uurimis- ja arendustegevuses

1 060  eurot

795  eurot

571  eurot

428  eurot

82  eurot

61  eurot
IV LISA

Tasud määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 10 punkti a alapunkti xi alusel esitatud taotluste eestTabel 1

Standardtasud

Kirje, mille suhtes soovitakse konfidentsiaalsust

Individuaalne esitamine

Ühine esitamine

Puhtusaste ja/või lisandite või lisaainete määratlus

4 892  eurot

3 669  eurot

Asjaomane tonnides väljendatud koguste vahemik

1 631  eurot

1 223  eurot

Uuringu kokkuvõte või uuringu aruande kokkuvõte

4 892  eurot

3 669  eurot

Andmed ohutuskaardil

3 261  eurot

2 446  eurot

Aine kaubanduslik nimetus

1 631  eurot

1 223  eurot

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 119 lõike 1 punktis a osutatud mittefaasiainete IUPACi nimetus

1 631  eurot

1 223  eurot

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 119 lõike 1 punktis a osutatud nende ainete IUPACi nimetused, mida kasutatakse vaheainetena, teaduslikus uurimis- ja arendustegevuses või toote- ja tehnoloogiaalases uurimis- ja arendustegevuses

1 631  eurot

1 223  eurotTabel 2

Vähendatud tasud VKEde jaoks

Kirje, mille suhtes soovitakse konfidentsiaalsust

Keskmise suurusega ettevõtja

(individuaalne esitamine)

Keskmise suurusega ettevõtja

(ühine esitamine)

Väikeettevõtja

(individuaalne esitamine)

Väikeettevõtja

(ühine esitamine)

Mikroettevõtja

(individuaalne esitamine)

Mikroettevõtja

(ühine esitamine)

Puhtusaste ja/või lisandite või lisaainete määratlus

3 180  eurot

2 385  eurot

1 712  eurot

1 284  eurot

245  eurot

183  eurot

Asjaomane tonnides väljendatud koguste vahemik

1 060  eurot

795  eurot

571  eurot

428  eurot

82  eurot

61  eurot

Uuringu kokkuvõte või uuringu aruande kokkuvõte

3 180  eurot

2 385  eurot

1 712  eurot

1 284  eurot

245  eurot

183  eurot

Andmed ohutuskaardil

2 120  eurot

1 590  eurot

1 141  eurot

856  eurot

163  eurot

122  eurot

Aine kaubanduslik nimetus

1 060  eurot

795  eurot

571  eurot

428  eurot

82  eurot

61  eurot

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 119 lõike 1 punktis a osutatud mittefaasiainete IUPACi nimetus

1 060  eurot

795  eurot

571  eurot

428  eurot

82  eurot

61  eurot

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 119 lõike 1 punktis a osutatud nende ainete IUPACi nimetused, mida kasutatakse vaheainetena, teaduslikus uurimis- ja arendustegevuses või toote- ja tehnoloogiaalases uurimis- ja arendustegevuses

1 060  eurot

795  eurot

571  eurot

428  eurot

82  eurot

61  eurot
V LISA

Tasud määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 9 alusel teatamise eest seoses aine kasutamisega toote- ja tehnoloogiaalases uurimis- ja arendustegevusesTabel 1

Tasud teatamise eest seoses aine kasutamisega toote- ja tehnoloogiaalases uurimis- ja arendustegevuses

Standardtasu

544  eurot

Vähendatud tasu keskmise suurusega ettevõtjale

353  eurot

Vähendatud tasu väikeettevõtjale

190  eurot

Vähendatud tasu mikroettevõtjale

27  eurotTabel 2

Tasud toote- ja tehnoloogiaalast uurimis- ja arendustegevust käsitleva vabastuse pikendamise eest

Standardtasu

1 087  eurot

Vähendatud tasu keskmise suurusega ettevõtjale

707  eurot

Vähendatud tasu väikeettevõtjale

380  eurot

Vähendatud tasu mikroettevõtjale

54  eurot

▼M5
VI LISA

Tasud määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 62 kohaste autoriseerimistaotluste eest

1. Autoriseerimistaotluste tasudTabel 1

Standardtasud

Baastasu

54 100  eurot

Lisatasu aine kohta

10 820  eurot

Lisatasu kasutusala kohta

48 690  eurotTabel 2

Vähendatud tasumäärad keskmise suurusega ettevõtjatele

Baastasu

40 575  eurot

Lisatasu aine kohta

8 115  eurot

Lisatasu kasutusala kohta

36 518  eurotTabel 3

Vähendatud tasumäärad väikeettevõtjatele

Baastasu

24 345  eurot

Lisatasu aine kohta

4 869  eurot

Lisatasu kasutusala kohta

21 911  eurotTabel 4

Vähendatud tasumäärad mikroettevõtjatele

Baastasu

5 410  eurot

Lisatasu aine kohta

1 082  eurot

Lisatasu kasutusala kohta

4 869  eurot

2. Artikli 8 lõike 2 viiendas lõigus osutatud tasud autoriseerimistaotluste eest, mis on esitatud aine kasutamiseks originaalvaruosade tootmisel või selliste toodete või komplekssete toodete parandamisel, mida enam ei toodeta.Tabel 1

Standardtasud

Baastasu

27 050  eurot

Lisatasu aine kohta

5 410  eurot

Lisatasu kasutusala kohta

24 345  eurotTabel 2

Vähendatud tasumäärad keskmise suurusega ettevõtjatele

Baastasu

20 287  eurot

Lisatasu aine kohta

4 057  eurot

Lisatasu kasutusala kohta

18 259  eurotTabel 3

Vähendatud tasumäärad väikeettevõtjatele

Baastasu

12 172  eurot

Lisatasu aine kohta

2 434  eurot

Lisatasu kasutusala kohta

10 955  eurotTabel 4

Vähendatud tasumäärad mikroettevõtjatele

Baastasu

2 705  eurot

Lisatasu aine kohta

541 eurot

Lisatasu kasutusala kohta

2 434  eurot
VII LISA

Tasud määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 61 kohase autoriseeringu läbivaatamise eest

1. Autoriseeringu läbivaatamise tasudTabel 1

Standardtasud

Baastasu

54 100  eurot

Lisatasu aine kohta

10 820  eurot

Lisatasu kasutusala kohta

48 690  eurotTabel 2

Vähendatud tasumäärad keskmise suurusega ettevõtjatele

Baastasu

40 575  eurot

Lisatasu aine kohta

8 115  eurot

Lisatasu kasutusala kohta

36 518  eurotTabel 3

Vähendatud tasumäärad väikeettevõtjatele

Baastasu

24 345  eurot

Lisatasu aine kohta

4 869  eurot

Lisatasu kasutusala kohta

21 911  eurotTabel 4

Vähendatud tasumäärad mikroettevõtjatele

Baastasu

5 410  eurot

Lisatasu aine kohta

1 082  eurot

Lisatasu kasutusala kohta

4 869  eurot

2. Artikli 9 lõike 2 viiendas lõigus osutatud tasu autoriseeringu läbivaatamise eest, mis on antud ainete kasutamiseks originaalvaruosade tootmisel või selliste toodete või komplekssete toodete parandamisel, mida enam ei toodeta.Tabel 1

Standardtasud

Baastasu

27 050  eurot

Lisatasu aine kohta

5 410  eurot

Lisatasu kasutusala kohta

24 345  eurotTabel 2

Vähendatud tasumäärad keskmise suurusega ettevõtjatele

Baastasu

20 287  eurot

Lisatasu aine kohta

4 057  eurot

Lisatasu kasutusala kohta

18 259  eurotTabel 3

Vähendatud tasumäärad väikeettevõtjatele

Baastasu

12 172  eurot

Lisatasu aine kohta

2 434  eurot

Lisatasu kasutusala kohta

10 955  eurotTabel 4

Vähendatud tasumäärad mikroettevõtjatele

Baastasu

2 705  eurot

Lisatasu aine kohta

541 eurot

Lisatasu kasutusala kohta

2 434  eurot

▼M3
VIII LISA

Tasud määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 92 alusel esitatud kaebuste eestTabel 1

Standardtasud

Kaebus otsuse kohta, mis on vastu võetud:

Tasu

määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 9 või 20 alusel

2 392  eurot

määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 27 või 30 alusel

4 783  eurot

määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 51 alusel

7 175  eurotTabel 2

Vähendatud tasumäärad VKEde jaoks

Kaebus otsuse kohta, mis on vastu võetud:

Tasu

määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 9 või 20 alusel

1 794  eurot

määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 27 või 30 alusel

3 587  eurot

määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 51 alusel

5 381  eurot( 1 ) Komisjoni 31. mai 2021. aasta rakendusmäärus (EL) 2021/876, millega kehtestatakse määruse (EÜ) nr 1907/2006 rakenduseeskirjad autoriseerimistaotluste ja läbivaatamisaruannete kohta, mis käsitlevad ainete kasutamist originaalvaruosade tootmisel ning selliste toodete ja komplekssete toodete parandamisel, mida enam ei toodeta, ning muudetakse määrust (EÜ) nr 340/2008 (ELT 192).

Top