EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008D0294-20161220

Consolidated text: Komisjoni otsus , 7. aprill 2008 , õhusõiduki pardal osutatavate mobiilsideteenuste spektrikasutuse ühtlustatud tingimuste kohta ühenduses (teatavaks tehtud numbri K(2008) 1256 all) (EMPs kohaldatav tekst) (2008/294/EÜ)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/294/2016-12-20

02008D0294 — ET — 20.12.2016 — 002.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI OTSUS,

7. aprill 2008,

õhusõiduki pardal osutatavate mobiilsideteenuste spektrikasutuse ühtlustatud tingimuste kohta ühenduses

(teatavaks tehtud numbri K(2008) 1256 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2008/294/EÜ)

(ELT L 098 10.4.2008, lk 19)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

 M1

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS, 2013/654/EL 12. november 2013,

  L 303

48

14.11.2013

►M2

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2016/2317, EMPs kohaldatav tekst 16. detsember 2016,

  L 345

67

20.12.2016
▼B

KOMISJONI OTSUS,

7. aprill 2008,

õhusõiduki pardal osutatavate mobiilsideteenuste spektrikasutuse ühtlustatud tingimuste kohta ühenduses

(teatavaks tehtud numbri K(2008) 1256 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2008/294/EÜ)Artikkel 1

Käesoleva otsuse eesmärk on ühtlustada ühenduse piires tehnilised tingimused raadiospektri kättesaadavuse ja tõhusa kasutamise tagamiseks õhusõiduki pardal osutatavate mobiilsideteenuste jaoks.

Käesolevat otsust kohaldatakse ilma, et see piiraks mis tahes muu asjakohase ühenduse sätte ning eelkõige määruse (EÜ) nr 1702/2003 ning soovituse 2008/295/EÜ kohaldamist.

Artikkel 2

Käesolevas otsuses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1. „õhusõiduki pardal osutatavad mobiilsideteenused” – direktiivi 2002/21/EÜ artikli 2 punktis c nimetatud sellised ettevõtja osutatavad elektroonilise side teenused, mis võimaldavad lennureisijatel kasutada lennu ajal üldkasutatavaid sidevõrke, loomata selleks otseühendusi maapealsete mobiilsidevõrkudega;

2. „raadiohäirete tekitamise keelu ja raadiohäirete eest kaitse puudumise põhimõte” – põhimõte, mille kohaselt ei tohi tekitada kahjulikke raadiohäireid raadiosideteenustele ega nõuda nendele seadmetele kaitset raadiosideteenuste kahjulike raadiohäirete eest;

3. „õhusõiduki vastuvõtu-saate tugijaam” – üks või mitu õhusõiduki pardal asuvat mobiilsidejaama, mis toetavad käesoleva otsuse lisa tabelis 1 esitatud sagedusalade ja süsteemide kasutamist;

4. „võrgu juhtplokk” – õhusõidukis asuv seade, mis tagab, et käesoleva otsuse lisa tabelis 2 loetletud maapealsete elektrooniliste mobiilsidesüsteemide edastatud signaalid ei ole õhusõiduki salongis tuvastatavad, tõstes selleks salongis mobiilside vastuvõtu jaoks ettenähtud sagedusalades mürataset.

Artikkel 3

Liikmesriigid võimaldavad esimesel võimalusel, kuid hiljemalt kuus kuud pärast käesoleva otsuse jõustumist, lähtuvalt raadiohäirete tekitamise keelu ja raadiohäirete eest kaitse puudumise põhimõttest käesoleva otsuse lisa tabelis 1 esitatud sagedusalade kasutamist õhusõiduki pardal mobiilsideteenuste osutamiseks tingimusel, et kõnealused teenused vastavad käesoleva otsuse lisas sätestatud tingimustele.

Artikkel 4

Liikmesriigid kehtestavad käesoleva otsuse lisa 3. jao kohaselt õhusõiduki pardal käitatavast mobiilsidesüsteemist edastatavale mis tahes ülekandele minimaalse lubatud kõrguse maapinnast.

Liikmesriigid võivad õhusõiduki pardal mobiilsideteenuste kasutamisele kehtestada minimaalsest suuremaid kõrgusepiiranguid, kui see on põhjendatud riigi topograafiliste ja maapealsete võrkude kasutamise tingimustega. Vastav teave koos asjakohaste põhjendustega edastatakse komisjonile nelja kuu jooksul alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest ning see avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 5

Liikmesriigid jälgivad tähelepanelikult spektrikasutust õhusõiduki pardal osutatavate mobiilsideteenuste puhul, pidades eelkõige silmas tegelikke või potentsiaalselt kahjulikke raadiohäireid ning kõigi artiklis 3 sätestatud tingimuste jätkuvat asjakohasust, ning teatavad oma tähelepanekutest komisjonile, et käesolev otsus oleks võimalik õigeaegselt läbi vaadata.

Artikkel 6

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

▼M2
LISA

1.    Õhusõiduki pardal mobiilside pakkumiseks lubatud sagedusalad ja süsteemidTabel 1

Liik

Sagedus

Süsteem

GSM 1 800

1 710 – 1 785 MHz (üleslüli)

1 805 – 1 880 MHz (allalüli)

GSM, mis vastab ETSI avaldatud GSM-standarditele, eriti standarditele EN 301 502, EN 301 511 ja EN 302 480 või samaväärsetele spetsifikatsioonidele.

UMTS 2 100

(FDD)

1 920 – 1 980 MHz (üleslüli)

2 110 – 2 170 MHz (allalüli)

UMTS, mis vastab ETSI avaldatud UMTSi standarditele, eriti standarditele EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 ja EN 301 908-11 või samaväärsetele spetsifikatsioonidele.

LTE 1 800

(FDD)

1 710 – 1 785 MHz (üleslüli)

1 805 – 1 880 MHz (allalüli)

LTE, mis vastab ETSI avaldatud LTE standarditele, eriti standarditele EN 301 908-1, EN 301 908-13, EN 301 908-14 ja EN 301 908-15 või samaväärsetele spetsifikatsioonidele.

2.    Mobiilsideterminalide ja maapealsete võrkude vahelise ühenduse tõkestamine

Tabelis 2 loetletud sagedusalades vastuvõtvate mobiilsideterminalide katsed luua ühendust maapealsete UMTS-mobiilsidevõrkudega tuleb tõkestada:

 lisades õhusõiduki mobiilsidesüsteemi võrgu juhtploki, mis tõstab salongi mobiilside vastuvõtualade mürataset, ja/või

 varjestades õhusõiduki keret, et veelgi nõrgendada sellesse sisenevat ja sealt väljuvat signaali.Tabel 2

Sagedusalad (MHz)

Maapealsed süsteemid

925–960 MHz

UMTS (ja GSM, LTE)

2 110 – 2 170 MHz

UMTS (ja LTE)

Õhusõiduki mobiilsideoperaatorid võivad ühtlasi otsustada kasutada võrgu juhtplokki muudes tabelis 3 loetletud sagedusalades.Tabel 3

Sagedusalad (MHz)

Maapealsed süsteemid

460–470 MHz

LTE (1)

791–821 MHz

LTE

1 805 – 1 880 MHz

LTE ja GSM

2 620 – 2 690 MHz

LTE

2 570 – 2 620 MHz

LTE

(1)   Riikide sideadministratsioonid võivad kasutada LTE-tehnoloogiat mitmesugusteks rakendusteks, nagu BB-PPDR, BB-PMR või mobiilsidevõrgud.

3.    Tehnilised parameetrid

a)    Võrgu juhtploki või õhusõiduki tugijaama või õhusõiduki NodeB-tugijaama ekvivalentne isotroopne kiirgusvõimsus (e.i.r.p) väljaspool õhusõidukitTabel 4

Kõrgus maapinnast

(m)

Süsteemi maksimaalne e.i.r.p väljaspool õhusõidukit (dBm kanali kohta)

Võrgu juhtplokk

Õhusõiduki tugijaam / õhusõiduki NodeB-tugijaam

Õhusõiduki tugijaam / õhusõiduki NodeB-tugijaam ja võrgu juhtplokk

Sagedusala: 900 MHz

Sagedusala: 1 800 MHz

Sagedusala: 2 100 MHz

Sageduskanali laius = 3,84 MHz

Sageduskanali laius = 200 kHz

Sageduskanali laius = 3,84 MHz

3 000

– 6,2

– 13,0

1,0

4 000

– 3,7

– 10,5

3,5

5 000

– 1,7

– 8,5

5,4

6 000

– 0,1

– 6,9

7,0

7 000

1,2

– 5,6

8,3

8 000

2,3

– 4,4

9,5

b)    Pardal asuva terminali ekvivalentne isotroopne kiirgusvõimsus (e.i.r.p.) väljaspool õhusõidukitTabel 5

Kõrgus maapinnast

(m)

GSM mobiilsideterminali maksimaalne e.i.r.p väljaspool õhusõidukit, dBm / 200 kHz

LTE mobiilsideterminali maksimaalne e.i.r.p väljaspool õhusõidukit, dBm / 5 MHz

UMTS mobiilsideterminali maksimaalne e.i.r.p väljaspool õhusõidukit, dBm / 3,84 MHz

GSM 1 800 MHz

LTE 1 800 MHz

UMTS 2 100 MHz

3 000

– 3,3

1,7

3,1

4 000

– 1,1

3,9

5,6

5 000

0,5

5

7

6 000

1,8

5

7

7 000

2,9

5

7

8 000

3,8

5

7

Kui õhusõiduki mobiilsideoperaatorid otsustavad kasutada võrgu juhtplokki tabelis 3 loetletud sagedusalades, siis kehtivad võrgu juhtploki või õhusõiduki tugijaama või õhusõiduki NodeB-tugijaama kogu e.i.r.p suhtes väljaspool õhusõidukit tabelis 6 esitatud maksimumväärtused koostoimes tabelis 4 esitatud väärtustega.Tabel 6

Kõrgus maapinnast

(m)

Võrgu juhtploki või õhusõiduki tugijaama või õhusõiduki NodeB-tugijaama maksimaalne e.i.r.p väljaspool õhusõidukit

460–470 MHz

791–821 MHz

1 805 – 1 880 MHz

2 570 – 2 690 MHz

dBm / 1,25 MHz

dBm / 10 MHz

dBm / 200 kHz

dBm / 4,75 MHz

3 000

– 17,0

– 0,87

– 13,0

1,9

4 000

– 14,5

1,63

– 10,5

4,4

5 000

– 12,6

3,57

– 8,5

6,3

6 000

– 11,0

5,15

– 6,9

7,9

7 000

– 9,6

6,49

– 5,6

9,3

8 000

– 8,5

7,65

– 4,4

10,4

c)    Kasutusnõuded

I. Minimaalne kõrgus, millel õhusõiduki pardal käitatav mobiilsidesüsteem võib edastada signaali, peab olema vähemalt 3 000  meetrit maapinnast.

II. Õhusõiduki käitatav tugijaam peab kõigis sidepidamise etappides, sealhulgas algsel ühenduse loomisel, piirama kõigi sagedusalas 1 800 MHz edastavate GSM mobiilsideterminalide saatevõimsust nominaalväärtuseni 0 dBm / 200 kHz.

III. Õhusõiduki käitatav NodeB-tugijaam peab kõigis sidepidamise etappides piirama kõigi sagedusalas 1 800 MHz edastavate LTE mobiilsideterminalide saatevõimsust nominaalväärtuseni 5 dBm / 5 MHz.

IV. Õhusõiduki käitatav NodeB-tugijaam peab kõigis sidepidamise etappides piirama kõigi sagedusalas 2 100 MHz edastavate UMTS mobiilsideterminalide saatevõimsust nominaalväärtuseni –6 dBm / 3,84 MHz ning kasutajaid ei tohiks olla rohkem kui 20.

Top