EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02007R1299-20100701

Consolidated text: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1299/2007, 6. november 2007 , tootjarühmade tunnustamise kohta humalasektoris (kodifitseeritud versioon)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1299/2010-07-01

2007R1299 — ET — 01.07.2010 — 002.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1299/2007,

6. november 2007,

tootjarühmade tunnustamise kohta humalasektoris

(kodifitseeritud versioon)

(EÜT L 289, 7.11.2007, p.4)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

►M1

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 753/2008, 31. juuli 2008,

  L 205

3

1.8.2008

►M2

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 557/2010, 24. juuni 2010,

  L 159

13

25.6.2010
▼B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1299/2007,

6. november 2007,

tootjarühmade tunnustamise kohta humalasektoris

(kodifitseeritud versioon)EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. novembri 2005. aasta määrust (EÜ) nr 1952/2005, mis käsitleb humalaturu ühist korraldust ja millega tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 1696/71, (EMÜ) nr 1037/72, (EMÜ) nr 879/73 ja (EMÜ) nr 1981/82, ( 1 ) eriti selle artiklit 17,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 28. juuni 1972. aasta määrust (EMÜ) nr 1351/72 tootjarühmade tunnustamise kohta humalasektoris ( 2 ) on korduvalt oluliselt muudetud. ( 3 ) Selguse ja otstarbekuse huvides tuleks kõnealune määrus kodifitseerida.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1952/2005 artikli 7 lõikes 2 sätestatud humalatootjarühmade tunnustamise tingimused hõlmavad eelkõige ka ühiste eeskirjade kohaldamist tootmise ja esimese turustusetapi suhtes ning lisaks tõendusmaterjalide esitamist oma tegevuse majandusliku elujõulisuse kohta. Need tingimused tuleb täpsustada.

(3)

Haldusprotseduurides teatava ühtsuse tagamiseks tuleks kehtestada tunnustuse taotlemise, andmise ja tühistamise üksikasjalikud eeskirjad.

(4)

Liikmesriikide ja asjassepuutuvate isikute teavitamiseks tuleks iga kalendriaasta alguses avaldada tootjarühmade loetelu, keda on tunnustatud või kellele antud tunnustus on tühistatud eelmise aasta jooksul.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas humalaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:▼M1

Artikkel 1

1.  Määruse (EÜ) nr 1234/2007 ( 4 ) artikliga 122 ette nähtud tootjaorganisatsioonide (edaspidi „tootjarühmad”) tunnustamise pädevus on liikmesriigil, mille territooriumil on tootjarühma põhikirjajärgne asukoht.

2.  Liikmesriigid tunnustavad seda taotlevaid tootjarühmi, kes vastavad üldiselt järgmistele tingimustele:

a) nad on juriidilise isiku staatuses või piisava õigusvõimega, et olla vastavalt siseriiklikule õigusele õiguste ja kohustuste kandjaks;

b) nad kohaldavad tootmise ja esimese turustusetapi ühiseeskirju teises lõigus määratletud tähenduses;

c) nende põhikirjas on sätestatud järgmised rühma liikmeks olevate tootjate kohustused:

i) täita ühiseid tootmiseeskirju ja otsuseid kasvatatavate sortide kohta;

ii) turustada kogu oma toodang tootjarühma kaudu;

d) nende majandustegevus on piisavalt elujõuline;

e) nad välistavad oma tegevusalal ühenduse tootjate või tootjarühmade diskrimineerimise, eelkõige kodakondsuse või asukoha alusel;

f) nad tagavad igale tootjale, kes kohustub põhikirjast kinni pidama, diskrimineerimisvaba õiguse tootjarühmaga liituda;

g) nende põhikirjas on sätted, mis tagavad, et rühma liikmed, kes soovivad loobuda oma liikmestaatusest, saavad seda teha pärast vähemalt kolmeaastast liikmeksolekut ja teavitades sellest rühma vähemalt üks aasta enne lahkumist, rikkumata siseriiklikke õigus- või haldusnorme, selle eesmärgiks on kaitsta kindlaksmääratud juhtudel tootjarühma või selle võlausaldajaid liikme lahkumisega kaasneda võivate rahaliste tagajärgede eest või takistada liikme lahkumist eelarveaasta kestel;

h) nende põhikirjas on sätestatud kohustus pidada eraldi raamatupidamisarvestust nende tegevusalade osas, mille suhtes neid on tunnustatud;

i) neile ei kuulu ühenduse turul valitsev positsioon.

„Esimese turustusetapi” all peetakse silmas seda, kui tootja ise või tootjarühma puhul selle liikmed müüvad toodetud humala hulgimüüjale või humalat töötlevale tööstusettevõttele.

3.  Lõike 2 punktis c ette nähtud kohustust ei kohaldata nende toodete puhul, mille osas on tootjad müügilepingud sõlminud enne tootjarühmaga liitumist, tingimusel et nimetatud tootjarühmi on nendest teavitatud ja nad on need heaks kiitnud.

4.  Erandina lõike 2 punkti c alapunktist ii võivad rühma liikmeks olevad tootjad, kui tootjarühm seda lubab ning tootjarühma määratud tingimustel:

a) asendada lõike 2 punkti c alapunktis ii sätestatud kogu oma toodangu tootjarühma kaudu turustamise kohustuse kohustusega turustada vastavalt põhikirjas sätestatud ühiseeskirjadele, millega tootjarühmale tagatakse müügihindade kontrolli õigus, kusjuures tootjarühm peab hinnad heaks kiitma; heaks kiitmata jätmise korral ostab rühm vastava humala kõrgema hinna eest tagasi;

b) turustada oma tootjarühma poolt valitud teise tootjarühma kaudu tooteid, mida asjaomase rühma äritegevus nende omaduste tõttu tingimata ei hõlma.

5.  Lõike 2 punktis b ja punkti c alapunktis i osutatud ühiseeskirjad kehtestatakse kirjalikult. Need eeskirjad käsitlevad vähemalt:

a) seoses tootmisega:

i) ühe või mitme kindlaksmääratud sordi kasutamist istanduste uuendamisel või uute istanduste rajamisel;

ii) teatavate viljelusmeetodite ja taimekaitsenõuete järgimist;

iii) saagikoristust, kuivatamist ja vajaduse korral ettevalmistust turustamiseks;

b) seoses turustamisega, eriti seoses tarnetingimuste ja -kontsentratsiooniga:

i) tootmisrühma müügitegevuse üldsätteid;

ii) sätteid koguste kohta, mida tootjatel on lubatud ise müüa, ning niisuguse müügitegevuse eeskirju.

▼B

Artikkel 2

1.  Tunnustatuse saamiseks peab tootjarühm hõlmama vähemalt 60 hektari suuruse ala ja vähemalt seitset tootjat.

Kreeka puhul vähendatakse hektarite miinimumhulka 30ni.

▼M1

2.  Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 195 lõikes 2 osutatud korras võib liikmesriik vastava taotluse korral tunnustada rühma, millel on vähem kui 60 hektarit registreeritud külvipinda, tingimusel et need asuvad tunnustatud tootmispiirkonnas, mille pindala on alla 100 hektari.

▼B

Artikkel 3

Igale tunnustamise taotlusele lisatakse järgmised dokumendid ja andmed:

a) põhikiri;

b) isikute nimed, kellel on õigus rühma nimel tegutseda;

c) tunnustuse taotlemist põhjendavate tegevuste loetelu;

d) artikli 2 sätete järgimist tõendavad dokumendid.

Artikkel 4

1.  Liikmesriigid otsustavad tunnustuse andmise kolme kuu jooksul pärast taotluse kättesaamist.

2.  Rühmale antud tunnustus tühistatakse, kui tunnustamiseks sätestatud tingimusi ei täideta või kui tunnustuse andmine rajanes ebaõigetel andmetel.

Kui tunnustus on saadud pettuse teel või kui seda on väärkasutatud, on tühistamisel tagasiulatuv jõud.

3.  Liikmesriigid kontrollivad pidevalt tunnustatud tootjarühmade tunnustamiseks vajalike tingimuste täitmist.

▼M2

Artikkel 5

1.  Tootvad liikmesriigid teatavad komisjonile iga aasta 31. jaanuariks oma liikmesriigis humalatootmisega tegelevate tunnustatud tootjarühmade loetelu. Iga tootjarühma kohta täpsustatakse teatises:

a) rühma nimi;

b) juriidiline aadress;

c) tunnustamiskuupäev;

d) liikmete arv;

e) selle maatüki pindala, millel asjaomase rühma liikmed kasvatasid humalat teatisele eelnenud aastal.

2.  Lõikes 1 osutatud teatised edastatakse komisjonile kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 792/2009 ( 5 ).

3.  Tunnustatud tootjarühmade loetelu, mis hõlmab rühmade nimesid ja aadresse, tehakse liikmesriikidele ja avalikkusele asjakohasel viisil kättesaadavaks komisjoni teabesüsteemide kaudu, sh avaldatakse Internetis.

▼B

Artikkel 6

Määrus (EMÜ) nr 1351/72 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele kooskõlas II lisas esitatud vastavustabeliga.

Artikkel 7

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
I LISAKehtetuks tunnistatud määrus koos muudatustega

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 1351/72

(EÜT L 148, 30.6.1972, lk 13)

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 2564/77

(EÜT L 299, 23.11.1977, lk 9)

1979. aasta ühinemisakt artikkel 21 ja I lisa II osa B jao punkt e

(EÜT L 291, 19.11.1979, lk 77)

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 2591/85

(EÜT L 247, 14.9.1985, lk 12)

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 1323/86

(EÜT L 117, 6.5.1986, lk 12)

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 3858/87

(EÜT L 363, 23.12.1987, lk 27)
II LISAVastavustabel

Määrus (EMÜ) nr 1351/72

Käesolev määrus

Artikli 1 lõike 1 sissejuhatav lause

Artikli 1 lõike 1 sissejuhatav lause

Artikli 1 lõike 1 punkti a sissejuhatavad sõnad

Artikli 1 lõike 1 punkti a sissejuhatavad sõnad

Artikli 1 lõike 1 punkti a alapunkt aa

Artikli 1 lõike 1 punkti a alapunkt i

Artikli 1 lõike 1 punkti a alapunkt bb

Artikli 1 lõike 1 punkti a alapunkt ii

Artikli 1 lõike 1 punkti a alapunkt cc

Artikli 1 lõike 1 punkti a alapunkt iii

Artikli 1 lõike 1 punkti b sissejuhatavad sõnad

Artikli 1 lõike 1 punkti b sissejuhatavad sõnad

Artikli 1 lõike 1 punkti b alapunkt aa

Artikli 1 lõike 1 punkti b alapunkt i

Artikli 1 lõike 1 punkti b alapunkt bb

Artikli 1 lõike 1 punkti b alapunkt ii

Artikli 1 lõike 1 punkti b alapunkt cc

Artikli 1 lõige 2

Artikli 1 lõige 2

Artikli 2 lõike 1 esimene lause

Artikli 2 lõike 1 esimene lõik

Artikli 2 lõike 1 teine lause

Artikli 2 lõike 1 teine lõik

Artikli 2 lõige 2

Artikli 2 lõige 2

Artikkel 3

Artikkel 3

Artikli 4 lõige 1

Artikli 4 lõige 1

Artikli 4 lõike 2 esimene lause

Artikli 4 lõike 2 esimene lõik

Artikli 4 lõike 2 teine lause

Artikli 4 lõike 2 teine lõik

Artikli 4 lõike 3 esimene lõik

Artikli 4 lõige 3

Artikli 4 lõike 3 teine lõik

Artikli 5

Artikkel 6

Artikkel 5

Artikkel 6

Artikkel 7

Artikkel 7

I lisa

II lisa( 1 ) ELT L 314, 30.11.2005, lk 1, parandatud väljaandes ELT L 317, 3.12.2005, lk 29.

( 2 ) EÜT L 148, 30.6.1972, lk 13. Määrust on viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 3858/87 (EÜT L 363, 23.12.1987, lk 27).

( 3 ) Vt lisa I.

( 4 ) ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

( 5 ) ELT L 228, 1.9.2009, lk 3.

Top