EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006R1412-20130701

Consolidated text: Nõukogu määrus (EÜ) nr 1412/2006, 25. september 2006 , mis käsitleb teatavaid piiranguid Liibanoni suhtes

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1412/2013-07-01

2006R1412 — ET — 01.07.2013 — 003.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1412/2006,

25. september 2006,

mis käsitleb teatavaid piiranguid Liibanoni suhtes

(EÜT L 267, 27.9.2006, p.2)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

 M1

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 690/2007, 19. juuni 2007,

  L 159

39

20.6.2007

►M2

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 555/2010, 24. juuni 2010,

  L 159

5

25.6.2010

►M3

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 517/2013, 13. mai 2013,

  L 158

1

10.6.2013


Parandatud:

 C1

Parandus, EÜT L 319, 18.11.2006, lk 51  (1412/2006)
▼B

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1412/2006,

25. september 2006,

mis käsitleb teatavaid piiranguid Liibanoni suhtesEUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 60 ja 301,

võttes arvesse ühist seisukohta 2006/625/ÜVJP, milles käsitletakse relvade ja nendega seotud materjalide müügi või tarnimise keeldu üksustele või üksikisikutele Liibanonis kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga nr 1701 (2006), ( 1 )

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühise seisukohaga 2006/625/ÜVJP rakendatakse piiranguid, mis on kehtestatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1701 (2006), ning nähakse muu hulgas ette keeld anda ükskõik mis tüüpi Liibanoni üksustele või üksikisikutele tehnilist abi ja neid rahastada ning keeld anda rahalist toetust sõjaliseks tegevuseks ja relvade ning igasuguse nendega seotud varustuse tarnimiseks, tootmiseks, hoolduseks ja kasutamiseks.

(2)

Need meetmed kuuluvad asutamislepingu reguleerimisalasse ning seetõttu on nende ühendusepoolseks rakendamiseks vaja ühenduse õigusakti, eelkõige tagamaks, et kõikide liikmesriikide ettevõtjad kohaldaksid nimetatud meetmeid ühetaoliselt.

(3)

Iga üksikjuhtumi puhul peaks pädevatel asutustel olema lubatud anda abi osutamise luba, kui sellise abi osutamiseks on loa andnud Liibanoni valitsus või ÜRO ajutised relvajõud Liibanonis (UNIFIL), ning arvestades ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone 1559 (2004) ja 1680 (2006) ning muid asjakohaseid fakte ja asjaolusid.

(4)

Seepärast on asjakohane lubada pädevatel asutustel anda abi osutamise luba UNIFILi kuuluvatele relvajõududele ja Liibanoni Vabariigi relvajõududele.

(5)

Otstarbekuse huvides tuleks komisjonile anda õigus käesoleva määruse lisa muuta.

(6)

Liikmesriigid peaksid kindlaks määrama karistused, mida kohaldatakse käesoleva määruse sätete rikkumise korral. Ettenähtud karistused peaksid olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

(7)

Käesolev määrus peaks jõustuma selle vastuvõtmise päeval, et tagada selles sätestatud meetmete tõhusus,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:Artikkel 1

Käesoleva määruse kohaldamisel kasutatakse järgmisi mõisteid:

1.

tehniline abi – igasugune tehniline abi, mis on seotud parandamise, arendamise, tootmise, komplekteerimise, katsetamise, hoolduse või muude tehniliste teenustega ning mida võib osutada juhendamise, nõustamise, koolituse, oskusteabe ja tööoskuste edastamise või konsultatsiooniteenuste kaudu; ka suulise abi andmist loetakse tehniliseks abiks.

2.

ühenduse territoorium – liikmesriikide territooriumid, kus kohaldatakse asutamislepingut selles kindlaksmääratud tingimuste alusel.

Artikkel 2

Keelatud on:

a) anda ühelegi füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või organile Liibanonis või kasutamiseks Liibanonis otse või kaudselt tehnilist abi, mis on seotud sõjalise tegevusega ning relvade ja igasuguste nendega seotud varustuse, sealhulgas tulirelvade ja laskemoona, sõjaväeveokite ja -varustuse, poolsõjalise varustuse ja eespool nimetatutele ettenähtud varuosade tarnimise, nende tootmise, hoolduse ja kasutamisega;

b) rahastada sõjalist tegevust või anda selleks rahalist toetust, sealhulgas on eelkõige keelatud anda ühelegi füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või organile Liibanonis või kasutamiseks Liibanonis otse või kaudselt toetusi, laene ja ekspordikrediidikindlustust relvade ja nendega seotud varustuse müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või seonduva tehnilise abi osutamiseks;

c) osaleda teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on kõrvalehoidmine punktides a ja b nimetatud keeldudest.

▼M2

Artikkel 3

1.  Erandina artiklist 2 ning pärast seda, kui asjaomane liikmesriik on eelnevalt kirjalikult teavitanud Liibanoni valitsust ja UNIFILi, võivad lisas loetletud veebisaitidel osutatud liikmesriikide pädevad asutused lubada neile sobivatel tingimustel:

a) anda Liibanonis asuvatele füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või organitele (välja arvatud Liibanoni Vabariigi relvajõud või UNIFIL) tehnilist abi, neid rahastada ja anda rahalist toetust, mis on seotud relvadega või nendega seotud varustusega Liibanonis või kasutamiseks Liibanonis, tingimusel et:

i) kõnealuseid teenuseid ei osutata otse ega kaudselt relvastatud rühmitustele, kelle desarmeerimiseks on ÜRO Julgeolekunõukogu vastu võtnud resolutsioonid 1559 (2004) ja 1680 (2006),

ii) luba antakse iga üksikjuhtumi puhul eraldi ja

iii) iga üksikjuhtumi puhul annab Liibanoni valitsus või UNIFIL loa asjaomase teenuse osutamiseks asjaomasele isikule, üksusele või organile. Kui Liibanoni valitsus või UNIFIL annab loa konkreetsete relvade või nendega seotud varustuse hankimiseks või üleandmiseks konkreetsele isikule, üksusele või organile, võib sellist luba käsitada sellele isikule, üksusele või organile tehnilise abi andmise loana, mis on seotud asjaomaste toodete hankimise, tootmise, hoolduse ja kasutamisega;

b) anda Liibanoni Vabariigi relvajõududele tehnilist abi, mis on seotud sõjalise tegevuse, relvade või nendega seotud varustusega ning rahastada sõjalist tegevust ja anda selleks rahalist toetust, kui Liibanoni valitsus ei esita 14 päeva jooksul pärast teate saamist vastuväiteid.

2.  Erandina artiklist 2 võivad lisas loetletud veebisaitidel osutatud liikmesriikide pädevad asutused lubada neile sobivatel tingimustel:

a) anda tehnilist abi, mis on seotud sõjalise tegevuse, relvade või nendega seotud varustusega, tingimusel et:

i) abi on seotud toodetega, mida UNIFIL kasutab või võtab kasutusse seoses oma missiooni täitmisega, ja

ii) teenuseid osutatakse relvajõududele, kes kuuluvad või hakkavad kuuluma UNIFILi koosseisu;

b) sõjalise tegevuse, relvade või nendega seotud varustusega seonduvat rahastamist ja rahalise toetuse andmist, tingimusel et:

i) rahalisi vahendeid või rahalist toetust antakse UNIFILile või sellise riigi relvajõududele, kes annab UNIFILi käsutusse oma sõjaväelasi, või asutusele, kes vastutab kõnealuse riigi relvajõudude hangete eest, ja

ii) relvi või nendega seotud varustust hangitakse kasutamiseks UNIFILis või sellise riigi relvajõududes, kes kuuluvad UNIFILi koosseisu.

3.  Lisas loetletud veebisaitidel osutatud liikmesriikide pädevad asutused tohivad lõigetes 1 ja 2 osutatud loa anda ainult enne selle tegevuse algust, mille kohta luba taotletakse.

4.  Asjaomane liikmesriik teatab teistele liikmesriikidele ja komisjonile kõikidest lõigete 1 ja 2 alusel antud lubadest.

▼B

Artikkel 4

Komisjon ja liikmesriigid teatavad üksteisele viivitamata käesoleva määruse alusel võetud meetmetest ning edastavad nende käsutuses oleva käesoleva määrusega seotud asjakohase teabe, eelkõige teabe selle rikkumise ja jõustamisega seotud probleemide ning siseriiklike kohtute tehtud otsuste kohta.

Artikkel 5

Komisjonil on õigus liikmesriikide antud teabe alusel lisa muuta.

Artikkel 6

1.  Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, mida kohaldatakse käesoleva määruse sätete rikkumise korral, ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Kehtestatud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

2.  Liikmesriigid teatavad neist eeskirjadest komisjonile kohe pärast käesoleva määruse jõustumist ning annavad teada nende edaspidistest muudatustest.

▼M2

Artikkel 6a

1.  Liikmesriigid määravad kindlaks artiklis 3 osutatud pädevad asutused ja esitavad need lisas loetletud veebisaitidel. Liikmesriigid teavitavad komisjoni kõikidest lisas loetletud veebisaitide aadresside muudatustest enne selliste muudatuste tegemist.

2.  Liikmesriigid teavitavad komisjoni oma pädevatest asutustest (kaasa arvatud kõnealuste pädevate asutuste kontaktandmetest) 15. juuliks 2010 ja teavitavad teda viivitamata igast hilisemast muudatusest.

▼M2

Artikkel 7

Käesolevat määrust kohaldatakse:

a) liidu territooriumil, kaasa arvatud tema õhuruumis;

b) liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluva õhusõiduki ja laeva pardal;

c) liikmesriikide kodanike suhtes liidu territooriumil ja väljaspool seda;

d) juriidiliste isikute, üksuste ja organite suhtes, mis on asutatud või moodustatud liikmesriigi õiguse alusel;

e) juriidiliste isikute, üksuste ja organite äritegevuse suhtes, mis tervikuna või osaliselt toimub liidu territooriumil.

▼B

Artikkel 8

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

▼M2
LISA

Veebisaidid, mis sisaldavad teavet artiklis 3 osutatud pädevate asutuste kohta, ja aadress teatiste saatmiseks Euroopa Komisjonile

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGAARIA

http://www.mfa.government.bg

TŠEHHI VABARIIK

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

TAANI

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

SAKSAMAA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

EESTI

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IIRIMAA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

KREEKA

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

HISPAANIA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/SancionesInternacionales/Paginas

PRANTSUSMAA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

▼M3

HORVAATIA

http://www.mvep.hr/sankcije

▼M2

ITAALIA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

KÜPROS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LÄTI

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LEEDU

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGARI

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

MADALMAAD

http://www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instanties_algemeen

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POOLA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm

RUMEENIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVEENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKKIA

http://www.foreign.gov.sk

SOOME

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ROOTSI

http://www.ud.se/sanktioner

ÜHENDKUNINGRIIK

http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/business-services/export-controls-sanctions/

Aadress teatise saatmiseks Euroopa Komisjonile:

European Commission

DG External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in Common Foreign and Security Policy

Unit A2. Crisis Response and Peace Building

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel: (32 2) 295 55 85

Faks: (32 2) 299 08 73( 1 ) ELT L 253, 16.9.2006, lk 36.

Top