Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006R1301-20130701

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1301/2006, 31. august 2006 , millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1301/2013-07-01

2006R1301 — ET — 01.07.2013 — 002.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1301/2006,

31. august 2006,

millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi

(EÜT L 238, 1.9.2006, p.13)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

►M1

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 289/2007, 16. märts 2007,

  L 78

17

17.3.2007

►M2

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 519/2013, 21. veebruar 2013,

  L 158

74

10.6.2013
▼B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1301/2006,

31. august 2006,

millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemiEUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, ( 1 ) eriti selle artikli 9 lõiget 2 ja artikli 12 lõiget 1, ning põllumajandussaaduste ja -toodete turgude ühist korraldust käsitlevate muude määruste asjakohaseid artikleid,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühendus on võtnud kohustuse avada teatavate põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoodid. Mõnel juhul kohaldatakse selliste imporditariifikvootide alusel toimuva toodete impordi suhtes impordilitsentside süsteemi.

(2)

Nõukogu 22. detsembri 1994. aasta määruses (EÜ) nr 3290/94 põllumajandussektoris mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus sõlmitud lepingute rakendamiseks vajalike kohanduste ja üleminekukorralduste kohta, ( 2 ) samuti mitmetes ühenduse ja teatavate kolmandate riikide vahel sõlmitud lepingutes ning nõukogu otsustes imporditariifikvootide avamise kohta autonoomsel alusel on sätestatud haldamise eri meetodid imporditariifikvootide puhul, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi.

(3)

Haldus- ja kontrollimehhanismide lihtsustamiseks ning nende tõhususe ja kasulikkuse suurendamiseks tuleks kehtestada ühised tingimused selliste imporditariifikvootide haldamiseks, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi, ja seda tuleb teha meetodil, mille kohaselt eraldatakse litsentsid vastavalt taotletud üldkogusele (edaspidi “üheaegse läbivaatamise meetod”), või meetodil, mille kohaselt on impordi aluseks kolmandates riikides väljaantud dokumendid. Need sätted peavad sisaldama ka taotluste ja litsentside esitamise eeskirju, mida tuleb vajaduse korral kohaldada lisaks komisjoni 9. juuni 2000. aasta määruse (EÜ) nr 1291/2000 (millega sätestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad) ( 3 ) teatavatele sätetele või erandina neist.

(4)

Ühekordse impordikvoodi aastane kehtivusperiood tuleks kasutusele võtta kõigi käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvate imporditariifikvootide puhul. Mõnel juhul võib siiski osutuda vajalikuks kehtestada alaperioodid impordikvoodi aastase kehtivusperioodi raames.

(5)

Kogemused näitavad, et tuleb ette näha sätted ebatäpsete dokumentide esitamise ärahoidmiseks. Seetõttu tuleb luua asjakohane karistuste süsteem ning määrata kindlaks juhtumid, mille puhul karistusi ei kohaldata.

(6)

Komisjoni 2. juuli 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik ( 4 ) kohaldatakse tariifsete meetmete haldamise suhtes. Vastavalt nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) ( 5 ) artiklile 1 kohaldatakse määrust (EMÜ) nr 2454/93, ilma et see piiraks muudes valdkondades kehtestatud erisätete kohaldamist. Need erisätted on kehtestatud, et hallata põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi. Kontrolli parandamiseks tuleb siiski kohaldada komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 308 lõikes d sätestatud ühenduse järelevalve eeskirju.

(7)

Üheaegse läbivaatamise meetodi puhul tuleb sätestada litsentsitaotluste esitamise üksasjalikud eeskirjad ja vajalik teave. Seoses sellega tuleb kontrolli parandamiseks ette näha sätted, mis ei võimalda taotlejatel esitada rohkem kui ühte impordilitsentsi taotlust sama järjekorranumbriga kvoodi kohta tariifikvoodi ühe kehtivusperioodi või alaperioodi jooksul. Lisaks sellele tuleks sellised taotlused esitada ainult selles liikmesriigis, kus taotleja tegutseb ja on kantud käibemaksukohustuslaste registrisse.

(8)

Tuleb kehtestada sätted impordilitsentside väljaandmise kohta. Litsentsid tuleks välja anda pärast esitatud litsentsitaotluste hindamiseks piisava ajavahemiku möödumist. Kui litsentsitaotlustes soovitud kogused siiski ületavad imporditariifikvoodi asjaomaseks kehtivusperioodiks ettenähtud koguseid, tuleb kvootide eraldamiseks kasutada vajaduse korral jaotuskoefitsienti. Pärast kõnealuse koefitsiendi rakendamist võib ikkagi olla vaja tulemusi kümnendkoha võrra kohandada, et ettenähtud koguseid ei ületataks.

(9)

Impordilitsentsi kehtivusaeg tuleks sätestada komisjoni määrusega, mis reguleerib asjaomast imporditariifikvooti. Siiski näitavad kogemused, et määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 308 lõikes d sätestatud ühenduse järelevalve parima tõhususe tagamiseks ja imporditariifikvootide korrektse haldamise huvides ei tohi impordilitsentside kohta käivad sätted olla kehtivad pärast imporditariifikvoodi kehtivusperioodi viimast päeva, isegi kui selleks on laupäev, pühapäev või riigipüha. Seetõttu tuleb sätestada erand nõukogu 3. juuni 1971. aasta määruse (EMÜ, Euratom) nr 1182/71 (millega määratakse kindlaks ajavahemike, kuupäevade ja tähtaegade suhtes kohaldatavad eeskirjad) ( 6 ) artikli 3 lõikest 4. Kui litsentsiomanik või impordilitsentsi omandaja ei saanud litsentsi kasutada vääramatu jõu tõttu, peaks tal olema üksnes õigus taotleda litsentsi välja andnud liikmesriigi pädevalt asutuselt litsentsi tühistamist ning erandina määruse (EÜ) nr 1291/2000 artiklist 41 ei ole tal õigust taotleda litsentsi kehtivusaja pikendamist üle imporditariifikvoodi kehtivusperioodi viimase päeva.

(10)

Lisaks tuleks ette näha eeskirjad, mida kohaldatakse tähtaja suhtes, mille jooksul tuleb esitada tõendid litsentside kasutamise kohta.

(11)

Imporditariifikvootide veatuks haldamiseks peaks komisjon saama vajalikku teavet õigeaegselt.

(12)

Haldamiseks tuleks luua ühised tingimused, mis põhinevad kolmandates riikides väljaantud dokumentidel, näiteks ekspordilitsentsidel.

(13)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas asjaomaste korralduskomiteede arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:I

PEATÜKK

ÜLDPÕHIMÕTTED

Artikkel 1

Reguleerimisala ja mõisted

1.  Ilma et see piiraks teatavates kvoote käsitlevates komisjoni määrustes sätestatud erandeid, on käesolevas määruses sätestatud ühised eeskirjad, et impordilitsentside süsteemiga hallata imporditariifikvootide, mille haldamine kuulub ühise turukorralduse reguleerimisalasse.

Käesolevat määrust ei kohaldata I lisas loetletud imporditariifikvootide suhtes.

2.  Komisjoni määrustega, mis käsitlevad impordilitsentside süsteemiga hallatavaid imporditariifikvoote, mille haldamine ei kuulu ühise turukorralduse reguleerimisalasse, võib sätestada, et käesolevat määrust kohaldatakse asjaomasele imporditariifikvoodile.

3.  Määrust (EÜ) nr 1291/2000 kohaldatakse impordilitsentside suhtes, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

4.  Käesolevas määruses tähendab “imporditariifikvoot” kindlaksmääratud kogust kaupu, mida saab importida piiratud aja jooksul osalise (osaline peatamine) või täieliku (täielik peatamine) vabastusega tavapäraselt kohaldatavatest tollimaksudest.

Artikkel 2

Imporditariifikvoodi kehtivusperiood

1.  Imporditariifikvoodid avatakse 12 järjestikust kuud hõlmavaks ajavahemikuks, edaspidi “imporditariifikvoodi kehtivusperiood”.

2.  Imporditariifikvoodi kehtivusperioodi võib jagada mitmeks alaperioodiks.

Artikkel 3

Karistused

1.  Kui leitakse, et dokument, mille taotleja esitab asjaomast impordikvooti reguleerivatest komisjoni määrustest tulenevate õiguste saamiseks, sisaldab ebaõiget teavet ning see teave on asjaomase õiguse andmisel määrava tähtsusega, siis liikmesriigi pädev asutus:

a) keelab taotlejal importida kaupu asjaomase imporditariifikvoodi alusel imporditariifikvoodi kogu kehtivusperioodi jooksul, mil ebaõige teabe esitamine tuvastati, ning

b) ei luba taotlejal järgmise imporditariifikvoodi kehtivusperioodil asjaomase imporditariifikvoodi jaoks litsentse taotleda.

Esimese lõigu punkte a ja b siiski ei kohaldata, kui taotleja tõendab pädevat asutust rahuldaval viisil, et esimeses lõigus osutatud olukord ei tekkinud tema raske hooletuse tõttu või et see tekkis vääramatu jõu või ilmse vea tõttu.

2.  Kui taotleja esitab lõikes 1 osutatud ebaõige dokumendi tahtlikult, siis:

a) keelatakse kõnealusel taotlejal importida kaupu asjaomase imporditariifikvoodi alusel imporditariifikvoodi kogu kehtivusperioodi jooksul, mil ebaõige teabe esitamine tuvastati, ning

b) ei lubata kõnealusel taotlejal kahel järgmisel imporditariifikvoodi kehtivusperioodil asjaomase imporditariifikvoodi jaoks litsentse taotleda.

3.  Kui import on juba toimunud enne lõigetes 1 või 2 osutatud eksimuste tuvastamist, nõutakse sisse kõik selle tulemusel saadud ülemäärased rahalised vahendid.

4.  Vastavalt nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 2988/95 ( 7 ) artiklile 6 ei piira käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 osutatud karistused lisakaristuste kohaldamist ühenduse või siseriikliku õiguse muude sätete alusel.

Artikkel 4

Kaupade järelevalve

Kooskõlas määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 308 lõikega d esitavad liikmesriigid komisjoni taotlusel komisjonile üksikasjalikud andmed tootekoguste kohta, mis on imporditariifikvootide alusel vabasse ringlusse lastud komisjoni poolt kindlaksmääratud kuude jooksul.

Artikkel 5

Taotlejad

Esmakordsel litsentsi taotlemisel imporditariifikvoodi kehtivusperioodiks esitavad taotlejad pädevale asutusele oma asukohaliikmesriigis, kus nad on käibemaksukohustuslastena registreeritud, artikli 6 lõikes 1 nimetatud taotluse koos tõendiga selle kohta, et nad on taotluse esitamise ajaks tegelenud asjaomase ühise turukorralduse alla kuuluvate kaupadega kauplemisega kolmandate riikidega:

 taotluse esitamisele vahetult eelneva 12kuulise ajavahemiku jooksul ja

 esimeses taandes nimetatud 12kuulisele ajavahemikule vahetult eelneva 12kuulise ajavahemiku jooksul.

Kolmandate riikidega kauplemist tuleb tõendada üksnes kas vabasse ringlusse lubamise tollidokumentidega, millel on tolli nõuetekohane kinnitus ja mis viitavad asjaomasele taotlejale kui kaubasaajale, või tolli ekspordidokumendiga, millel on tolli nõuetekohane kinnitus.

Tollimaaklerid ja esindajad ei või taotleda käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvate kvootide alusel impordilitsentse.II

PEATÜKK

ÜHEAEGSE LÄBIVAATAMISE MEETOD

Artikkel 6

Impordilitsentsi taotlused ja impordilitsentsid

1.  Impordilitsentsi taotlejad ei tohi imporditariifikvoodi ühe kehtivusperioodi või alaperioodi jooksul esitada sama järjekorranumbriga kvoodi saamiseks rohkem kui ühe impordilitsentsi taotluse. Kui taotleja esitab rohkem kui ühe taotluse, ei võeta temalt vastu ühtki taotlust.

2.  Määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 15 lõike 2 kohaselt tuleb esitada tagatis. Tagatis vabastatakse taotletud koguste suhtes, millele ei saanud litsentsi välja anda enne käesoleva määruse artikli 7 lõikes 2 osutatud jaotuskoefitsiendi kohaldamist.

3.  Kui seda peetakse imporditariifikvoodi haldamiseks vajalikuks, võib asjaomast kvooti käsitlevates komisjoni määrustes sätestada lisatingimusi. Eelkõige võib nendes sätestada taotlemise süsteemi, mille kohaselt kvootide haldamisel antakse kõigepealt impordiõigused ja seejärel väljastatakse impordilitsentsid.

Käesoleva artikli lõikeid 1, 2 ja 5, artiklit 5, artikli 7 lõike 1 teist lõiku, artikli 7 lõikeid 2 ja 4 ning artikli 11 lõike 1 punkti a kohaldatakse mutatis mutandis juhtudel, mil kohaldatakse impordiõiguste andmise süsteemi.

4.  Impordilitsentsi taotluste ja impordilitsentside lahtrisse 20 märgitakse lõikes 1 osutatud imporditariifikvoodi järjekorranumber.

5.  Imporditariifikvoodi kehtivusperioodil või alaperioodil esitatud impordilitsentsi taotluses ei tohi taotleda litsentsi kogusele, mis ületab kogust või olenevalt asjaoludest piirkogust, mis on kindlaks määratud komisjoni määrustes imporditariifikvoodi kohta asjaomasel kehtivusperioodil või alaperioodil.

6.  Impordilitsentsi taotlused esitatakse kõnealust imporditariifikvooti reguleerivates komisjoni määrustes kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul. Kõnealune ajavahemik võib ületada imporditariifikvoodi kehtivusperioodi või alaperioodi.

7.  Kogused märgitakse impordilitsentsi taotlustel kaalu või mahu täisühikutes, mitte osaühikutes.

Artikkel 7

Impordilitsentside väljaandmine

1.  Impordilitsentsid antakse välja kindla ajavahemiku jooksul, mis on kindlaks määratud komisjoni määrustes, mis reguleerivad asjaomast imporditariifikvooti, millele kohaldatakse komisjoni vastuvõetud meetmeid vastavalt lõikele 2.

Litsentsid antakse kõigile taotlejatele, kelle taotlus on esitatud vastavalt asjakohastele eeskirjadele ja kelle taotlusest on komisjoni artikli 11 lõike 1 punkti a kohaselt teavitatud. Impordilitsentse ei anta välja teatamata jäänud koguste suhtes.

2.  Kui liikmesriikide poolt artikli 11 kohaselt edastatud teave näitab, et litsentsitaotlustes soovitud kogus ületab imporditariifikvoodi kehtivusperioodiks või alaperioodiks ettenähtud kogust, määrab komisjon jaotuskoefitsiendi, mida liikmesriigid rakendavad igas litsentsitaotluses taotletud koguse suhtes.

Jaotuskoefitsient arvutatakse järgmiselt:

[(kasutada olev kogus/taotletud kogus) × 100] %

Tagamaks, et kehtivusperioodiks või alaperioodiks ettenähtud imporditariifikvoodi koguseid mingil juhul ei ületataks, korrigeerib komisjon vajaduse korral seda koefitsienti.

3.  Impordilitsentsid antakse välja litsentsitaotlustes taotletud koguste kohta, mis korrutatakse lõikes 2 osutatud jaotuskoefitsiendiga.

Jaotuskoefitsiendi rakendamisel saadud kogust ümardatakse allapoole lähima ühikuni.

4.  Imporditariifikvoodi alaperioodi jooksul jaotamata või kasutamata jäänud kogused tehakse kindlaks liikmesriikide poolt artikli 11 kohaselt esitatud teabe põhjal. Need kogused lisatakse automaatselt järgmisesse alaperioodi ümberjaotamiseks.

Koguseid siiski imporditariifikvoodi järgmisesse kehtivusperioodi üle ei kanta.

Artikkel 8

Impordilitsentside kehtivusaeg

Artikli 7 kohaselt väljaantud impordilitsentsid kehtivad asjaomast imporditariifikvooti reguleerivates komisjoni määrustes kindlaksmääratud kehtivusaja jooksul. Mingil juhul ei kehti impordilitsentsid pärast imporditariifikvoodi kehtivusperioodi viimast päeva. Määruse (EMÜ) nr 1182/71 artikli 3 lõiget 4 ei kohaldata.

Kui impordilitsentsi kehtivusaeg lõpeb asjaomase imporditariifikvoodi kehtivusperioodi viimasel päeval, kantakse impordilitsentsi väljaandmisel selle lahtrisse 24 üks käesoleva määruse II lisas loetletud märgetest.

Erandina määruse (EÜ) nr 1291/2000 artiklist 41 ei pikendata käesoleva lõike teises lõigus osutatud juhul litsentsi kehtivusaega mingil juhul üle imporditariifikvoodi kehtivusperioodi viimase päeva.

Artikkel 9

Tollimaks

Asjaomast imporditariifikvooti reguleerivates komisjoni määrustes kehtestatud tollimaks märgitakse impordilitsentsi lahtrisse 24, kasutades ühte III lisas loetletud näidiskannetest.

Artikkel 10

Tõendid litsentside kasutamise kohta

Määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 35 lõiget 6 kohaldatakse käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvate impordilitsentside suhtes.

Artikkel 11

Komisjoni teavitamine

1.  Liikmesriigid teatavad komisjonile järgmist:

a) litsentsitaotlustes taotletud üldkogused, sealhulgas taotluste puudumise, asjaomast imporditariifikvooti reguleerivates komisjoni määrustes kehtestatud kindla ajavahemiku jooksul pärast taotluste esitamise tähtaega;

b) nende poolt välja antud impordilitsentsi saanud kogused, sealhulgas selliste koguste puudumise;

c) impordilitsentsi saanud, aga osaliselt või täielikult kasutamata jäänud kogused, sealhulgas selliste koguste puudumise; kasutamata jäänud koguste saamiseks leitakse impordilitsentside tagaküljele märgitud koguste ja nende koguste vahe, mille jaoks litsentsid olid välja antud.

Punktides b ja c osutatud teave edastatakse hiljemalt kahe kuu jooksul pärast kõnealuste litsentside kehtivusaja lõppemist.

2.  Lõikes 1 osutatud teave edastatakse elektroonilisel teel vormidel, mille komisjon annab liikmesriikide käsutusse.

3.  Teatised, sealhulgas tühiteatised, saadetakse kindlaksmääratud kuupäeval hiljemalt kella 13.00 (Brüsseli aja järgi). Kui imporditariifikvooti reguleerivas komisjoni määruses on viidatud tööpäevadele, tõlgendatakse seda käesolevas artiklis sätestatud komisjoni teavitamisega seoses viitena komisjoni tööpäevadele määruse (EMÜ) nr 1182/71 artikli 2 tähenduses.III

PEATÜKK

KOLMANDATES RIIKIDES VÄLJAANTUD DOKUMENTIDEL PÕHINEV HALDUSMEETOD

Artikkel 12

Üldpõhimõtted

Kui imporditariifikvoodi haldamiseks kasutatakse meetodit, mis põhineb kolmandas riigis väljaantud dokumendil, esitatakse kõnealune dokument liikmesriigi pädevale väljaandvale asutusele koos selle dokumendiga seotud impordilitsentsi taotlusega. Originaaldokumenti säilitatakse kõnealuses pädevas asutuses.

Artikkel 13

Impordilitsentsi taotlused, impordilitsentsid ja teavitamine

Artikli 6 lõikeid 2, 3 ja 4, artikleid 8, 9 ja 10, artikli 11 lõike 1 punkte b ja c, artikli 11 lõikeid 2 ja 3 ning vajaduse korral artikli 11 lõike 1 punkti a kohaldatakse mutatis mutandis juhtudel, mil rakendatakse kolmandates riikides väljaantud dokumentidel põhinevat haldusmeetodit.IV

PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 14

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrust kohaldatakse impordilitsentside suhtes, mille imporditariifikvootide kehtivusperiood algab 1. jaanuaril 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
I LISA

 Komisjoni 28. juuni 2006. aasta määruse (EÜ) nr 950/2006 (milles sätestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad suhkrutoodete impordi ja rafineerimise jaoks teatavate tariifikvootide ja sooduslepingute alusel turustusaastatel 2006/2007, 2007/2008 ja 2008/2009) ( 8 ) artiklis 12 esitatud AKV–India soodussuhkur.

 Komisjoni 26. juuli 1995. aasta määruse (EÜ) nr 1839/95 (millega kehtestatakse tariifikvootide üksikasjalikud rakenduseeskirjad Hispaaniasse imporditava maisi ja sorgo ning Portugali imporditava maisi kohta) ( 9 ) reguleerimisalasse kuuluvad imporditariifikvoodid.

 Nõukogu 29. novembri 2005. aasta määruse (EÜ) nr 1964/2005 (banaanide tariifimäärade kohta) ( 10 ) reguleerimisalasse kuuluvate toodete imporditariifikvoodid.

▼M1
II LISA

Artiklis 8 osutatud märked

bulgaaria keeles

:

Член 3, параграф 4 от Регламент (ЕИО) № 1182/71 не се прилага

hispaania keeles

:

No es de aplicación el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CEE) no 1182/71

tšehhi keeles

:

Ustanovení čl. 3 odst. 4 nařízení (EHS) č. 1182/71 se nepoužije

taani keeles

:

Artikel 3, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 1182/71 finder ikke anvendelse

saksa keeles

:

Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1182/71 kommt nicht zur Anwendung

eesti keeles

:

Määruse (EMÜ) nr 1182/71 artikli 3 lõiget 4 ei kohaldata

kreeka keeles

:

Το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1182/71 δεν εφαρμόζεται

inglise keeles

:

Article 3(4) of Regulation (EEC) No 1182/71 shall not apply

prantsuse keeles

:

L’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 1182/71 ne s’applique pas

▼M2

horvaadi keeles

:

Članak 3. stavak 4. Uredbe (EEZ) br. 1182/71 se ne primjenjuje

▼M1

itaalia keeles

:

L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1182/71 non si applica

läti keeles

:

Regulas (EEK) Nr. 1182/71 3. panta 4. punktu nepiemēro

leedu keeles

:

Reglamento (EEB) Nr. 1182/71 3 straipsnio 4 dalis netaikoma

ungari keeles

:

Az 1182/71/EGK rendelet 3. cikkének (4) bekezdését nem kell alkalmazni

hollandi keeles

:

Artikel 3, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1182/71 is niet van toepassing

poola keeles

:

Artykuł 3 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 1182/71 nie ma zastosowania

portugali keeles

:

O n.o 4 do artigo 3.o do Regulamento (CEE) n.o 1182/71 não se aplica

rumeenia keeles

:

Articolul 3 alineatul 4 din Regulamentul (CEE) nr. 1182/71 nu se aplică

slovaki keeles

:

Článok 3 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 1182/71 sa neuplatňuje

sloveeni keeles

:

Člen 3(4) Uredbe (EGS) št. 1182/71 se ne uporablja

soome keeles

:

Asetuksen (ETY) N:o 1182/71 3 artiklan 4 kohtaa ei sovelleta

rootsi keeles

:

Artikel 3.4 i förordning (EEG) nr 1182/71 skall inte tillämpas
III LISA

Artiklis 9 osutatud kanded

bulgaaria keeles

:

Мито … — Регламент (ЕО) № …/…

hispaania keeles

:

Derecho de aduana … — Reglamento (CE) no …/…

tšehhi keeles

:

Celní sazba … – nařízení (ES) č. …/…

taani keeles

:

Toldsats … — forordning (EF) nr. …/…

saksa keeles

:

Zollsatz … — Verordnung (EG) Nr. …/…

eesti keeles

:

Tollimaks … – määrus (EÜ) nr …/…

kreeka keeles

:

Δασμός … — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. …/…

inglise keeles

:

Customs duty … — Regulation (EC) No …/…

prantsuse keeles

:

Droit de douane: … — règlement (CE) no …/…

▼M2

horvaadi keeles

:

Carina … — Uredba (EZ) br. …/…

▼M1

itaalia keeles

:

Dazio: … — regolamento (CE) n. …/…

läti keeles

:

Muitas nodoklis … – Regula (EK) Nr. …/…

leedu keeles

:

Muito mokestis … – Reglamentas (EB) Nr. …/…

ungari keeles

:

Vámtétel: … – …/…/EK rendelet

hollandi keeles

:

Douanerecht: … — Verordening (EG) nr. …/…

poola keeles

:

Stawka celna … – rozporządzenie (WE) nr …/…

portugali keeles

:

Direito aduaneiro: … — Regulamento (CE) n.o …/…

rumeenia keeles

:

Taxă vamală: … – Regulamentul (CE) nr. …/…

slovaki keeles

:

Clo … – nariadenie (ES) č. …/…

sloveeni keeles

:

Carina: … – Uredba (ES) št. …/…

soome keeles

:

Tulli … – Asetus (EY) N:o …/…

rootsi keeles

:

Tull … – Förordning (EG) nr …/…( 1 ) ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

( 2 ) EÜT L 349, 31.12.1994, lk 105. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1340/98 (EÜT L 184, 27.6.1998, lk 1).

( 3 ) EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1233/2006 (ELT L 225, 17.8.2006, lk 14).

( 4 ) EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 402/2006 (ELT L 70, 9.3.2006, lk 35).

( 5 ) EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1. Määrust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 648/2005 (ELT L 117, 4.5.2005, lk 13).

( 6 ) EÜT L 124, 8.6.1971, lk 1.

( 7 ) EÜT L 312, 23.12.1995, lk 1.

( 8 ) ELT L 178, 1.7.2006, lk 1.

( 9 ) EÜT L 177, 28.7.1995, lk 4.

( 10 ) ELT L 316, 2.12.2005, lk 1.

Top