EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006R0865-20150205

Consolidated text: Komisjoni määrus (EÜ) nr 865/2006, 4. mai 2006 millega kehtestatakse looduslike looma- ja taimeliikide kaitset nendega kauplemise reguleerimise teel käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/865/2015-02-05

2006R0865 — ET — 05.02.2015 — 004.002


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 865/2006,

4. mai 2006

millega kehtestatakse looduslike looma- ja taimeliikide kaitset nendega kauplemise reguleerimise teel käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad

(ELT L 166 19.6.2006, lk 1)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

►M1

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 100/2008, 4. veebruar 2008,

  L 31

3

5.2.2008

►M2

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 791/2012, 23. august 2012,

  L 242

1

7.9.2012

►M3

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 792/2012, 23. august 2012,

  L 242

13

7.9.2012

 M4

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1283/2013, 10. detsember 2013,

  L 332

14

11.12.2013

 M5

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2015/56, 15. jaanuar 2015,

  L 10

1

16.1.2015

►M6

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2015/870, 5. juuni 2015,

  L 142

3

6.6.2015
▼B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 865/2006,

4. mai 2006

millega kehtestatakse looduslike looma- ja taimeliikide kaitset nendega kauplemise reguleerimise teel käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjadEUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

▼M2

võttes arvesse nõukogu 9. detsembri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel ( 1 ), eriti selle artikli 19 lõikeid 2, 3 ja 4,

▼B

ning arvestades järgmist:

(1)

On tarvis sätteid, et rakendada määrus (EÜ) nr 338/97 ja tagada ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (CITES) (edaspidi „konventsioon”) sätete täielik täitmine.

(2)

Tagamaks määruse (EÜ) nr 338/97 ühetaoline rakendamine on tarvis sätestada loa- ja sertifikaaditaotluse läbivaatamise ning nende dokumentide väljaandmise, kehtivuse ja kasutamise üksikasjalikud tingimused ja kriteeriumid. Seetõttu on kohane kehtestada näidised, millele nimetatud dokumendid peavad vastama.

(3)

Lisaks sellele on vaja sätestada üksikasjalikud eeskirjad loomaliikide vangistuses sündinud ja kasvatatud isendite ning taimeliikide kunstilikult paljundatud isendite kohtlemise tingimuste ja kriteeriumide kohta, et tagada selliste isendite suhtes kohaldatavate erandite ühtne rakendamine.

(4)

Määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 7 lõikes 3 sätestatud isiklikeks asjadeks ja majatarveteks olevate isendite suhtes kehtivate erandite osas on vaja sätteid täpsustada, et tagada konventsiooni VII artikli lõike 3 täitmine.

(5)

Tagamaks määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõikes 1 nimetatud sisekaubanduse keeldudest tehtavate üldiste erandite ühetaoline kohaldamine, on tarvis sätestada tingimused ja kriteeriumid nende määratlemiseks.

(6)

On tarvis kehtestada liikide teatavate isendite märgistamise kord, et kergendada nende identifitseerimist ja tagada määruse (EÜ) nr 338/97 sätete täitmine.

(7)

Tuleks ette näha määruses (EÜ) nr 338/97 ette nähtud korrapäraste aruannete sisu, vormi ja esitamise korda käsitlevad sätted.

(8)

Määruse (EÜ) nr 338/97 lisadesse tulevikus tehtavate muudatuste käsitlemisel peaks kogu asjakohane teave olema kättesaadav, eriti teave liikide bioloogilise ja kaubandusliku staatuse, nende kasutamise ja nendega kauplemise kontrolli meetodite kohta.

(9)

3.–15. novembrini 2002 Santiagos (Tšiili) peetud konventsiooni osapoolte konverentsi kaheteistkümnendal istungjärgul võeti vastu mitu resolutsiooni, mis muu hulgas käsitlevad lubade ning sertifikaatide väljaandmise lihtsustatud protseduuri, rändnäituste osaks olevate teatud kategooriasse kuuluvate liikide vedamist lihtsustavat erisertifikaati, isiklikke asju käsitlevaid täiendavaid erandeid, kaaviari pakendite märgistamist puudutavaid ajakohastatud nõudeid ning muid, tehnilist ja rutiinset laadi meetmeid, kaasa arvatud lubades ja sertifikaatides kasutatud koodide ning konventsiooni lisades loetletud liiginimede määratlemiseks kasutatavate standardviidete loetelu muutmist, ja seepärast on vaja arvestada neid resolutsioone.

(10)

Pidades silmas halduskohustusi, mida sisaldavad ekspordi- ja impordieeskirjad, mis käsitlevad elusaid, vangistuses sündinud ja kasvatatud ning üksikisikutele kuuluvaid loomi, mis toodi ühendusse enne määruse (EÜ) nr 338/97, ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni ühenduses rakendamist käsitleva nõukogu 3. detsembri 1982. aasta määruse (EMÜ) nr 3626/82 ( 2 ) või siseriiklike konventsiooni rakendamisest tulenevate õigusnormide kohaldamist liikmesriigis, ja asjaolu, et selline eksport ja import ei takista looduses elavate loomaliikide kaitsmist, on vaja sisse seada erisertifikaat.

(11)

On vaja oluliselt muuta komisjoni 30. augusti 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1808/2001, millega kehtestatakse looduslike looma- ja taimeliikide kaitset nendega kauplemise reguleerimise teel käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad ( 3 ). Arvestades nende muudatuste ulatust, tuleb nimetatud määrus selle selguse huvides täielikult asendada.

(12)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas looduslike looma- ja taimeliikidega kauplemise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:I PEATÜKK

MÕISTED

Artikkel 1

Mõisted

Lisaks määruse (EÜ) nr 338/97 artiklis 2 sätestatud mõistetele kasutatakse käesolevas määruses järgmisi mõisteid:

▼M6

1)  omandamise kuupäev – kuupäev, mil isend loodusest püüti, tehistingimustes sündis või kunstlikult paljundati; kui see kuupäev ei ole teada, siis esimene tõestatav kuupäev, mil mõni isik isendi oma valdusse sai;

▼B

2)  teise põlve järglased (F2) ja järgmiste põlvede järglased (F3, F4 jne) – kontrollitavas keskkonnas saadud isendid, kelle vanemad on ka saadud kontrollitavas keskkonnas, erinevalt isenditest, kes on kontrollitavas keskkonnas saadud ning kelle vanematest vähemalt üks on sigitatud looduses või püütud loodusest (esimese põlve järglased (F1));

3)  paljunduskari – kõik paljundamiseks kasutatavad loomad;

4)  kontrollitav keskkond – teatavat liiki loomade saamise eesmärgil mõjutatav keskkond, millel on piirid, et takistada selle liigi loomade, munade või gameetide sisenemist keskkonda või sealt lahkumist, ning mille üldomaduste hulka võivad kuuluda tehiselupaik, jäätmete koristamine, tervishoid, kaitse röövloomade eest ja kunstlik söötmine, ent mille omadused ei piirdu üksnes nendega;

▼M2

4a)  kultiveeritud lähtematerjal – kontrollitavates tingimustes kasvatatud, paljundamiseks kasutatavate taimede kogum, mis peab olema pädevat korraldusasutust, kes on asjaomase liikmesriigi teadusasutusega konsulteerinud, rahuldaval viisil:

i) saadud kooskõlas CITESi sätete ja asjaomaste siseriiklike õigusaktidega nii, et see ei kahjusta liigi püsimajäämist looduses, ning

ii) säilitatud paljundamiseks piisavates kogustes, et loodusest võetud isendite lisamise vajadus oleks minimaalne või puuduks; selline lisamine võib toimuda üksnes erandkorras ja peab piirduma kogusega, mis on vajalik kultiveeritud lähtematerjali elujõulisuse ja tootlikkuse säilimiseks;

4b)  jahitrofee – terve loom või looma kergesti äratuntav osa või temast saadu, mis on täpsustatud kaasas oleval CITESi loal või sertifikaadil ja mis vastab järgmistele tingimustele:

i) on toores, töödeldud või valmistatud;

ii) jahimees sai selle seaduslikul teel, pidades jahti isiklikuks tarbeks;

iii) seda impordib, ekspordib või reekspordib jahimees või tema nimel tegutsev isik trofeed selle päritoluriigist jahimehe alalise elukoha riiki viies;

▼B

5)  ühenduses elav isik – isik, kes elab ühenduse territooriumil vähemalt 185 päeva kalendriaasta jooksul seoses tööalaste sidemetega või, juhul kui isikul tööalased sidemed puuduvad, seoses isiklike sidemetega, millest ilmneb nimetatud isiku märkimisväärne seos tema elukohaga;

▼M6

6)  rändnäitus – näitus, tsirkus, rändloomaaed või taimenäitus, orkester või muuseuminäitus, mida näidatakse avalikult kommertseesmärkidel;

▼M1

7)  tehinguspetsiifilised sertifikaadid – vastavalt artiklile 48 välja antud sertifikaadid, mis kehtivad üksnes ühe või mitme kindlaksmääratud tehingu puhul;

▼B

8)  liigispetsiifilised sertifikaadid – vastavalt artiklile 48 välja antud sertifikaadid, välja arvatud tehinguspetsiifilised sertifikaadid;

▼M1

9)  näidistekogu – seadluslikult omandatud surnud isendid, nende osad ja saadused, mida viiakse üle piiri nende tutvustamise eesmärgil;

10)  enne konventsiooni jõustumist omandatud isend – isend, mis on omandatud enne asjaomase liigi konventsiooni lisadesse kandmist.

▼BII PEATÜKK

VORMID JA TEHNILISED NÕUDED

▼M3 —————

▼B

Artikkel 4

Vormide täitmine

▼M2

1.  Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 792/2012 ( 4 ) artiklis 2 osutatud vormid täidetakse trükikirjas.

▼M6

Impordi- ja ekspordilubade, reekspordisertifikaatide, määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 5 lõike 2 punktis b, artikli 5 lõigetes 3 ja 4, artikli 8 lõikes 3 ning artikli 9 lõike 2 punktis b sätestatud sertifikaatide, isikliku omandi sertifikaatide, näidistekogu sertifikaatide, muusikariista sertifikaatide ja rändnäituste sertifikaatide taotlused ning imporditeatised, lisalehed ja sildid võib täita ka käsitsi, tingimusel, et kiri on loetav ning kirjutatud tindiga ja trükitähtedes.

▼M2

2.  I lisas esitatud vormid 1–4, mis on ette nähtud rakendusmäärusega (EL) nr 792/2012, II lisas esitatud vormid 1 ja 2, mis on ette nähtud rakendusmäärusega (EL) nr 792/2012, III lisas esitatud vormid 1 ja 2, mis on ette nähtud rakendusmäärusega (EL) nr 792/2012, V lisas esitatud vormid 1 ja 2, mis on ette nähtud rakendusmäärusega (EL) nr 792/2012, rakendusmääruse (EL) nr 792/2012 artikli 2 lõikes 4 nimetatud lisalehed ning rakendusmääruse (EL) nr 792/2012 artikli 2 lõikes 6 nimetatud sildid ei tohi sisaldada kustutusi ega parandusi, mida ei ole tunnistatud kehtivaks dokumendi välja andnud korraldusasutuse pitseri ja allkirjaga. Rakendusmääruse (EL) nr 792/2012 artikli 2 lõikes 2 nimetatud imporditeatiste puhul ning rakendusmääruse (EL) nr 792/2012 artikli 2 lõikes 4 nimetatud lisalehtede puhul on lubatud kustutuste või paranduste kehtivaks tunnistamine sissetoomise koha tolliasutuse pitseri ja allkirjaga.

▼B

Artikkel 5

Lubade, sertifikaatide ning selliste dokumentide väljaandmise taotluste sisu

Lubades ja sertifikaatides ja nende dokumentide väljaandmise taotlustes esitatakse järgmised andmed ja viited:

1) isendite kirjeldusse, kui see on ette nähtud, tuleb märkida VII lisas esitatud kood;

2) koguse ja netomassi märkimisel tuleb kasutada VII lisas esitatud ühikuid;

3) taksonid, millesse liigid kuuluvad, tuleb märkida liigi tasandil, välja arvatud juhul kui liik jaguneb alamliikideks vastavalt määruse (EÜ) nr 338/97 lisadele või kui konventsiooni osapoolte konverents on otsustanud, et eristus kõrgemal taksonoomilisel tasemel on piisav;

4) taksonite teaduslike nimede märkimisel tuleb kasutada käesoleva määruse VIII lisas esitatud standardseid nomenklatuuriviiteid;

5) tehingu eesmärk tuleb näidata, kasutades mõnd käesoleva määruse IX lisa punktis 1 esitatud koodi;

6) isendite päritolu tuleb näidata, kasutades mõnd käesoleva määruse IX lisa punktis 2 esitatud koodi.

Kui punktis 6 osutatud koodide kasutamine eeldab määruses (EÜ) nr 338/97 või käesolevas määruses sätestatud kriteeriumite täitmist, siis peavad need vastama nimetatud kriteeriumitele.

▼M1

Artikkel 5a

Taimeliikide isendeid käsitlevate lubade, sertifikaatide ja taotluste täpne sisu

▼M2

Kui taimeisendid ei vasta enam selle erandi tingimustele, mis on nende puhul vastavalt määruse (EÜ) nr 338/97 lisale „Märkusi lisade A, B, C ja D tõlgendamise kohta” konventsiooni või nimetatud määruse kohaldamise suhtes tehtud ning mille alusel toimus nende seaduslik eksport ja import, võib rakendusmäärusega (EL) nr 792/2012 ette nähtud, I ja III lisas esitatud vormide 15. lahtrisse, rakendusmäärusega (EL) nr 792/2012 ette nähtud, II lisas esitatud vormi 4. lahtrisse ja rakendusmäärusega (EL) nr 792/2012 ette nähtud, V lisas esitatud vormi 10. lahtrisse märgitav riik olla riik, kus isendid lakkasid erandi tingimustele vastamast.

▼M1

Sellisel juhul tehakse loa või sertifikaadi lahtrisse „eritingimused” märge „seaduslikult imporditud erandina CITESi sätetest” ning täpsustatakse, milliseid erandeid silmas on peetud.

▼M2

Artikkel 6

Vormide lisad

1.  Kui rakendusmääruse (EL) nr 792/2012 artiklis 2 nimetatud vormi juurde kuulub lisa, mis on selle lahutamatu osa, siis tuleb lisa olemasolu ja lehekülgede arv selgesti ära näidata asjaomasel loal või sertifikaadil ja lisa igale leheküljele märkida järgmine:

a) loa või sertifikaadi number ja väljaandmise kuupäev;

b) loa või sertifikaadi välja andnud korraldusasutuse allkiri ja pitser või tempel.

2.  Kui rakendusmääruse (EL) nr 792/2012 artikli 2 lõikes 1 nimetatud vormi kasutatakse saadetise jaoks, milles on rohkem kui üks liik, tuleb vormi juurde panna lisa, milles peale käesoleva artikli lõikes 1 nõutud andmete korratakse iga saadetises oleva liigi kohta asjakohase vormi lahtreid 8–22 ja ka lahtris 27 olevat välja, kuhu märgitakse „tegelikult imporditav või (re)eksporditav kogus/netomass” ja vajaduse korral ka „surnud loomade hulk saadetise kohalejõudmisel”.

3.  Kui rakendusmääruse (EL) nr 792/2012 artikli 2 lõikes 3 nimetatud vorme kasutatakse rohkem kui ühe liigi jaoks, tuleb nende juurde panna lisa, milles peale käesoleva artikli lõikes 1 nõutud andmete korratakse iga liigi puhul asjakohase vormi lahtreid 8–18.

4.  Kui rakendusmääruse (EL) nr 792/2012 artikli 2 lõikes 5 nimetatud vorme kasutatakse rohkem kui ühe liigi jaoks, tuleb nende juurde panna lisa, milles peale käesoleva artikli lõikes 1 nõutud andmete korratakse iga liigi puhul asjakohase vormi lahtreid 4–18.

▼B

Artikkel 7

Kolmandate riikide poolt välja antud load ja sertifikaadid

1.  Artikli 4 lõikeid 1 ja 2, artikli 5 lõikeid 3, 4 ja 5 ning artiklit 6 kohaldatakse ka ühendusse sisse toodavate isendite jaoks kolmandates riikides välja antud lubade ja sertifikaatide vastuvõetavuse üle otsustamisel.

2.  Kui lõikes 1 osutatud load ja sertifikaadid puudutavad isendeid, mille suhtes kehtivad vabatahtlikult kinnitatud ekspordikvoodid või konventsiooni osapoolte konverentsi poolt ette nähtud ekspordikvoodid, aktsepteeritakse neid üksnes siis, kui neis on märgitud jooksval aastal juba eksporditud isendite koguarv, mis hõlmab ka kõnealuse loaga hõlmatud isendid, ning asjaomase liigi kvoot.

3.  Kolmandate riikide poolt välja antud reekspordisertifikaate aktsepteeritakse üksnes siis, kui neis on märgitud päritoluriik ning asjaomase ekspordiloa number ja väljaandmise kuupäev ning vajaduse korral ka viimati reeksportinud riik, vastava reekspordisertifikaadi number ja väljaandmise kuupäev, või kui sellise informatsiooni puudumine neis on piisavalt põhjendatud.

▼M1

4.  Kolmandate riikide antud lube ja sertifikaate päritolukoodiga „O” aktsepteeritakse üksnes siis, kui need käivad isendite kohta, mis vastavad artikli 1 lõikes 10 sätestatud enne konventsiooni jõustumist omandatud isendi määratlusele, ja sisaldavad isendite omandamise kuupäeva või märget, et isendid omandati enne teatud kuupäeva.

▼M2

5.  Ekspordiload ja reekspordisertifikaadid kinnitab kogust osutava märke, allkirja ja pitseriga eksportiva või reeksportiva riigi ametnik ekspordi kinnitamist käsitlevas dokumendi osas. Kui ekspordidokument ei ole ekspordi toimumise ajaks kinnitatud, peaks importiva riigi korraldusasutus tegema koostööd eksportiva riigi korraldusasutusega, et määrata kindlaks dokumendi vastuvõetavus, võttes arvesse kergendavaid asjaolusid või dokumente.

▼M6

6.  Kolmandate riikide välja antud ekspordiload ja reekspordisertifikaadid tunnistatakse vastuvõetavaks üksnes juhul, kui asjaomase kolmanda riigi pädev asutus esitab taotluse korral rahuldava teabe selle kohta, et isendid on saadud kooskõlas asjaomaste liikide kaitset käsitlevate õigusaktidega.

▼BIII PEATÜKK

DOKUMENTIDE VÄLJAANDMINE, KASUTAMINE JA KEHTIVUS

Artikkel 8

Dokumentide väljaandmine ning kasutamine

▼M2

1.  Dokumente antakse välja ja kasutatakse kooskõlas käesoleva määruse ja määruse (EÜ) nr 338/97 ning eriti viimati nimetatud määruse artikli 11 lõigete 1–4 sätetega ja vastavalt neis sätestatud tingimustele. Lubasid ja sertifikaate võib välja anda paberil või elektrooniliselt.

▼B

Et tagada nende määruste ja liikmesriikides nende rakendamist käsitlevate siseriiklike sätete täitmist, võib väljaandev korraldusasutus kehtestada vastavate dokumentide eriklauslid, tingimused ja nõuded.

2.  Dokumentide kasutamine ei piira muid formaalsusi, mis on seotud kaupade liikumisega ühenduses, kaupade sissetoomisega ühendusse või sealt eksportimise või reeksportimisega või selliste formaalsuste puhul kasutatavate vormide väljastamist.

3.  Korraldusasutused teevad otsuse lubade ja sertifikaatide väljaandmise kohta ühe kuu jooksul alates täidetud taotluse esitamise kuupäevast.

Kui väljaandev korraldusasutus konsulteerib kolmandate isikutega, võib otsuse teha alles pärast konsulteerimise rahuldavat lõpuleviimist. Olulisematest viivitustest taotluste läbivaatamisel teatatakse taotlejatele.

▼M6

Artikkel 9

Liikide transportimine

Ilma et see piiraks artiklite 31, 38, 44b, 44i ja 44p kohaldamist, antakse koos, ühe veosena veetavate isendite iga veose jaoks välja eraldi impordiluba, imporditeatis, ekspordiluba või reekspordisertifikaat.

Artikkel 10

Ekspordi- ja impordilubade, reekspordisertifikaatide, rändnäituse sertifikaatide, isikliku omandi sertifikaatide, näidistekogu sertifikaatide ning muusikariista sertifikaatide kehtivus

▼B

1.  Vastavalt artiklitele 20 ja 21 välja antud impordilubade kehtivusaeg ei ole pikem kui 12 kuud. Impordiluba ei ole kehtiv ilma eksportiva või reeksportiva riigi vastava kehtiva dokumendita.

▼M1

Ekspordikvootide alla kuuluvatest ühistest kalavarudest püütud tuuraliste (Acipenseriformes spp.) kaaviari puhul, mis on hõlmatud ekspordiloaga, ei kehti esimeses lõigus osutatud impordiluba kauem kui selle kvoodiaasta viimane päev, mil kaaviar koguti või töödeldi, või esimeses lõigus osutatud 12kuulise ajavahemiku viimane päev, olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem.

Tuuraliste (Acipenseriformes spp.) kaaviari puhul, mis on hõlmatud reekspordisertifikaadiga, ei kehti esimeses lõigus osutatud impordiluba kauem kui asjaomase esmase ekspordiloa väljaandmise kuupäevale järgneva 18kuulise ajavahemiku viimane päev või esimeses lõigus osutatud 12kuulise ajavahemiku viimane päev, olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem.

▼B

2.  Vastavalt artiklile 26 välja antud ekspordilubade ja reekspordisertifikaatide kehtivusaeg ei ole pikem kui kuus kuud.

▼M1

Ekspordikvootide alla kuuluvatest ühistest kalavarudest püütud tuuraliste (Acipenseriformes spp.) kaaviari puhul ei kehti esimeses lõigus osutatud ekspordiluba kauem kui selle kvoodiaasta viimane päev, mil kaaviar koguti või töödeldi, või esimeses lõigus osutatud kuuekuulise ajavahemiku viimane päev, olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem.

Tuuraliste (Acipenseriformes spp.) kaaviari puhul ei kehti esimeses lõigus osutatud reekspordisertifikaat kauem kui asjaomase esmase ekspordiloa väljaandmise kuupäevale järgneva 18kuulise ajavahemiku viimane päev või esimeses lõigus osutatud kuuekuulise ajavahemiku viimane päev, olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem.

2a.  Lõike 1 teise lõigu ja lõike 2 teise lõigu kohaldamisel on kvoodiaastaks konventsiooniosaliste konverentsi poolt kokku lepitud kvoodiaasta.

▼M6

3.  Vastavalt artiklitele 30, 37 ja 44h välja antud rändnäituste sertifikaatide, isikliku omandi sertifikaatide ning muusikariista sertifikaatide kehtivusaeg ei ole pikem kui kolm aastat.

▼M1

3a.  Artikli 44a alusel välja antud näidistekogu sertifikaadi kehtivusaeg ei tohi olla pikem kui kuus kuud. Näidistekogu sertifikaadi kehtivusaja lõpp ei tohi olla hilisem näidistekoguga kaasas oleva ATA-märkmiku kehtivusaja lõpust.

▼M1

4.  Lõigetes 1, 2, 3 ja 3a nimetatud load ja sertifikaadid loetakse pärast nende kehtivusaja lõppemist kehtetuks.

▼M6

5.  Rändnäituse sertifikaadid, isikliku omandi sertifikaadid ning muusikariista sertifikaadid kaotavad kehtivuse, kui isend müüakse, kaotatakse, hävitatakse või varastatakse või kui selle omanik vahetub mõnel muul moel, või elusisendi puhul, kui see on surnud, põgenenud või loodusesse lastud.

6.  Omanik peab liigselt viivitamata tagastama aegunud, kasutamata või kehtivuse kaotanud impordiloa, ekspordiloa, reekspordisertifikaadi, rändnäituse sertifikaadi, isikliku omandi sertifikaadi, näidistekogu sertifikaadi või muusikariista sertifikaadi originaali ja kõik koopiad loa või sertifikaadi välja andnud korraldusasutusele.

▼B

Artikkel 11

Artiklites 47, 48, 49, 60 ja 63 nimetatud kasutatud impordilubade ning sertifikaatide kehtivus

1.  Kasutatud impordiload kaotavad oma kehtivuse järgmistel tingimustel:

a) kui neis nimetatud elusisendid on surnud;

b) kui neis nimetatud elusloomad on põgenenud või loodusesse lastud;

▼M6

c) kui neis nimetatud isendid on kadunud, hävinud või varastatud;

▼B

d) kui lahtritesse 3, 6 või 8 tehtud kanded ei vasta enam tegelikule olukorrale.

2.  Artiklites 47, 48, 49 ja 63 nimetatud sertifikaadid kaotavad kehtivuse järgmistel tingimustel:

a) kui neis nimetatud elusisendid on surnud;

b) kui neis nimetatud elusloomad on põgenenud või loodusesse lastud;

▼M6

c) kui neis nimetatud isendid on kadunud, hävinud või varastatud;

▼B

d) kui lahtritesse 2 ja 4 tehtud kanded ei vasta enam tegelikule olukorrale;

▼M1

e) kui mõni lahtris 20 määratud eritingimustest ei ole enam täidetud.

▼M2

3.  Kooskõlas artiklitega 48 ja 63 välja antud sertifikaadid on tehinguspetsiifilised, välja arvatud juhul, kui selliste sertifikaatide objektiks olevad isendid on ainulaadselt ning jäädavalt märgistatud või, juhul kui tegemist on surnud isenditega, keda ei saa märgistada, muul viisil identifitseeritud.

▼B

Olukorras, kus liigi säilitamisega seotud tegurid takistavad isendispetsiifiliste sertifikaatide väljaandmist, võib selle liikmesriigi korraldusasutus, milles isend paikneb, pärast asjakohase teadusasutusega nõupidamist otsustada välja anda tehinguspetsiifilisi sertifikaate.

▼M1

Kui tehingupõhine sertifikaat antakse välja mitme tehingu teostamiseks, kehtib see üksnes sertifikaadi välja andnud liikmesriigi territooriumil. Kui tehingupõhiseid sertifikaate kavatsetakse kasutada mõnes teises liikmesriigis peale sertifikaadi välja andnud liikmesriigi, antakse need välja üksnes ühe tehingu tarbeks ja nende kehtivusaeg piirdub selle tehinguga. Lahtrisse 20 märgitakse, kas sertifikaat kehtib ühe või mitme tehingu kohta, ning liikmesriigid, mille territooriumil see kehtib.

▼B

4.  Artikli 48 lõike 1 punktis d ning artiklis 60 nimetatud sertifikaadid kaotavad kehtivuse siis, kui esimeses lahtris olev kanne ei vasta enam tegelikule olukorrale.

▼M1

5.  Dokumendid, mis on vastavalt käesolevale artiklile kehtivuse kaotanud, tuleb liigselt viivitamata tagastada need välja andnud korraldusasutusele, kes vajaduse korral võib vastavalt artiklile 51 välja anda muutusi kajastava sertifikaadi.

▼B

Artikkel 12

Tühistatud, kaotatud, varastatud, hävinud või kehtivuse kaotanud dokumendid

1.  Kui luba või sertifikaat antakse välja tühistatud, kaotatud, varastatud, hävinud dokumendi või kehtivuse kaotanud loa või reekspordisertifikaadi asemele, näidatakse lahtris „eritingimused” asendatud dokumendi number ja asendamise põhjus.

2.  Kui ekspordiluba või reekspordisertifikaat on tühistatud, kaotatud, varastatud või hävinud, teatab väljaandnud korraldusasutus sellest sihtkohariigi korraldusasutusele ja konventsiooni sekretariaadile.

Artikkel 13

Impordi- ja ekspordidokumentide ning reekspordidokumentide taotlemise aeg ning tollimenetluse algatamine

1.  Impordilubade, ekspordilubade ja reekspordisertifikaatide taotlused tuleb esitada artikli 8 lõiget 3 arvestades õigeaegselt, et need oleks võimalik välja anda enne isendite ühendusse sissetoomist või enne nende ühendusest eksportimist või reeksportimist.

2.  Isendite suhtes ei või algatada tollimenetlust enne, kui nõutavad dokumendid on esitatud.

Artikkel 14

Kolmandate riikide poolt välja antud dokumentide kehtivus

Isendite ühendusse sissetoomise korral loetakse kolmandatest riikidest pärinevaid nõutavaid dokumente kehtivaks üksnes siis, kui need on välja antud sellest riigist eksportimiseks või reeksportimiseks ja kui neid on kasutatud enne nende viimast kehtivuspäeva ning kui neid kasutatakse isendite ühendusse sissetoomiseks mitte hiljem kui kuus kuud pärast nende väljaandmise kuupäeva.

▼M6

Siiski on lubatud määruse (EÜ) nr 338/97 C lisas nimetatud liikidesse kuuluvate isendite päritolusertifikaatide kasutamine liitu toomisel kuni 12 kuud pärast nende väljaandmise kuupäeva ning rändnäituste sertifikaatide, isikliku omandi sertifikaatide ja muusikariista sertifikaatide kasutamine liitu toomisel ning asjakohaste sertifikaatide taotlemisel vastavalt käesoleva määruse artiklitele 30, 37 ja 44h kuni kolme aasta jooksul pärast nende väljaandmise kuupäeva.

▼B

Artikkel 15

Teatavate dokumentide tagasiulatuvalt väljaandmine

1.  Erandina käesoleva määruse artikli 13 lõikest 1 ning artiklist 14 ning eeldusel, et importija või (re)eksportija teatab saadetise saabumisel või enne saadetise ärasaatmist pädevale korraldusasutusele põhjustest, miks nõutavad dokumendid puuduvad, võib erandkorras määruse (EÜ) nr 338/97 B- või C-lisas loetletud liikidest isendite, samuti nimetatud määruse A-lisas loetletud ning selle artikli 4 lõikes 5 nimetatud liikidest isendite jaoks dokumente välja anda tagasiulatuvalt.

2.  Lõikes 1 sätestatud erandit kohaldatakse juhul, kui liikmesriigi pädev korraldusasutus vajaduse korral kolmanda riigi pädevate asutustega konsulteerides on veendunud, et toimunud eiramisi ei saa seostada (re)eksportija või importijaga ning et asjaomaste isendite import või (re)eksport toimub muus osas kooskõlas määrusega (EÜ) nr 338/97, konventsiooni sätetega ja kolmanda riigi asjakohaste õigusaktidega.

▼M1

XIV peatüki alusel isiklike esemete ja majatarvetena imporditud või (re)eksporditud isendite puhul ja seaduslikult isiklikel mittekaubanduslikel eesmärkidel omandatud elusloomade puhul kohaldatakse lõikega 1 ette nähtud erandit ka juhul, kui liikmesriigi pädev korraldusasutus on pärast asjaomase järelevalveasutusega konsulteerimist veendunud, et on olemas tõendid selle kohta, et tegemist oli selge eksimuse, mitte pettusekatsega, ning et asjaomaste isendite import või (re)eksport on kooskõlas määrusega (EÜ) nr 338/97, konventsiooniga ja kolmanda riigi asjaomaste õigusaktidega.

▼B

3.  Lõike 1 alusel välja antud dokumentidel näidatakse selgesti, et need on välja antud tagasiulatuvalt, ning märgitakse sellise väljaandmise põhjused.

Ühenduse impordilubade, ühenduse ekspordilubade ja ühenduse reekspordisertifikaatide puhul lisatakse selline märkus lahtrisse 23.

▼M2

3a.  Kui seaduslikult omandatud ning mittekaubanduslikel eesmärkidel isiklikuks tarbeks peetud elusloomade impordiluba antakse välja lõike 2 teise lõigu alusel, on määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõike 1 kohane äritegevus nende isenditega keelatud kahe aasta jooksul alates loa väljaandmise kuupäevast ning selle aja jooksul ei tehta ühtki kõnealuse määruse artikli 8 lõike 3 kohast erandit A lisas loetletud liikide isenditele.

Selliste isiklikku omandisse kuuluvate elusloomade ning määruse (EÜ) nr 338/97 A lisas loetletud ja artikli 4 lõike 5 punktis b viidatud liikide isendite puhul, mille impordiluba antakse välja lõike 2 teise lõigu alusel, lisatakse lahtrisse 23 eritingimus „erandina määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõigetest 3 ja 5 on kõnealuse määruse artikli 8 lõikes 1 nimetatud äritegevus keelatud vähemalt kahe aasta jooksul alates loa väljaandmise kuupäevast.

▼B

4.  Kooskõlas lõigetega 1, 2 ja 3 välja antud ekspordilubade ning reekspordisertifikaatide väljaandmisest tuleb teavitada konventsiooni sekretariaati.

Artikkel 16

Isendite transport transiidina ühenduse territooriumi kaudu

Käesoleva määruse artiklite 14 ja 15 sätteid kohaldatakse mutatis mutandis määruse (EÜ) nr 338/97 A- ja B-lisas nimetatud isendite suhtes, keda transporditakse transiidina ühenduse territooriumi kaudu ning kui selline transiit on muus osas kooskõlas selle määruse sätetega.

Artikkel 17

Fütosanitaarsertifikaadid

1.  Määruse (EÜ) nr 338/97 B- ja C-lisas loetletud liikidest kunstlikult paljundatud taimede puhul ning A-lisas loetletud ja märgistamata liikidest kunstlikult saadud hübriidtaimede puhul võivad:

a) liikmesriigid sätestada, et ekspordiloa asemel kasutatakse fütosanitaarsertifikaati;

b) aktsepteerida kolmandate riikide välja antud fütosanitaarsertifikaate ekspordiloa asemel.

2.  Kui kasutatakse lõikes 1 nimetatud fütosanitaarsertifikaati, peab selles olema teaduslik nimi liigi tasandil, või kui see on määruse (EÜ) nr 338/97 lisadesse sugukonna järgi kantud taksonite puhul võimatu, siis perekonna tasandil.

Määruse (EÜ) nr 338/97 B-lisas loetletud liikidest kunstlikult paljundatud orhideesid ja kaktusi võib nimetada sellistena, nagu nad on.

Fütosanitaarsertifikaadile tuleb märkida ka isendite tüüp ja hulk ning seal peab olema pitser, pitsatijäljend või muu märge selle kohta, et isendid on vastavalt CITESi määratlusele kunstlikult paljundatud.

Artikkel 18

Bioloogiliste proovidega kauplemist puudutavad lihtsustatud protseduurid

1.  Juhul kui kauplemine ei mõjuta asjaomaste liikide säilimist või see mõju on ebaoluline, võidakse kasutada lihtsustatud protseduure varem välja antud lubade ning sertifikaatide alusel XI lisas määratletud tüübi ning suurusega bioloogilistele proovidele, mis on nõutavad kohe, kasutamaks neid samas lisas nimetatud viisil ning järgmistel tingimustel:

a) igal liikmesriigil peab olema register isikutest ja asutustest (edaspidi „registreeritud isikud ja asutused”), kelle suhtes kehtib lihtsustatud protseduur, samuti liikidest, millega kauplemisel nad võivad sellist protseduuri kasutada; ja liikmesriik peab kindlustama, et selle registri vaatab korraldusasutus üle kord viie aasta jooksul;

b) liikmesriigid on kohustatud registreeritud isikutele ja asutustele andma osaliselt täidetud load ja sertifikaadid;

c) liikmesriigid on kohustatud lubama registreeritud isikutel ja asutustel lisada loa või sertifikaadi esiküljele eriteavet, juhul kui asjaomase liikmesriigi korraldusasutus on kandnud lahtrisse 23, sellega samaväärsesse kohta või loa või sertifikaadi lisasse järgmised elemendid:

i) loetelu lahtritest, mida registreeritud isikutel või asutustel on lubatud iga saadetise kohta täita;

ii) koht dokumendi täitnud isiku allkirja jaoks.

Kui punkti c alapunktis i osutatud loetelu sisaldab teaduslikke nimesid, lisab korraldusasutus heakskiidetud liikide loetelu loa või sertifikaadi esiküljele või lisasse.

2.  Isikute ja asutuste registreerimine on lubatud üksnes pärast seda, kui pädev teadusasutus on vastavalt määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 4 lõike 1 punktile a, artikli 4 lõike 2 punktile a, artikli 5 lõike 2 punktile a ning artikli 5 lõikele 4 kinnitanud, et käesoleva määruse XI lisas nimetatud bioloogilisi proove sisaldavad tehingud ei oma kahjulikku mõju asjaomaste liikide kaitsestaatusele.

3.  Konteineril, milles lõikes 1 märgitud bioloogilisi proove transporditakse, peab olema silt, millel on märkus „Muestras biológicas CITES” või „CITES Biological Samples” või „Echantillons biologiques CITES” ning vastavalt konventsioonile välja antud dokumendi number.

Artikkel 19

Surnud isendite ekspordi ja reekspordiga seotud lihtsustatud protseduurid

1.  Määruse (EÜ) nr 338/97 B- ja C-lisas nimetatud liikidesse kuuluvate surnud isendite, kaasa arvatud nende osade ja neist saadu ekspordi ning reekspordi puhul võivad liikmesriigid kasutada lihtsustatud protseduure varem välja antud ekspordilubade ja reekspordisertifikaatide alusel järgmistel tingimustel:

a) pädev teadusasutus peab kinnitama, et selline eksport või reeksport ei oma kahjulikku mõju asjaomase liigi kaitsele;

b) igal liikmesriigil peab olema register isikutest ja asutustest (edaspidi „registreeritud isikud ja asutused”), kelle suhtes kehtib lihtsustatud protseduur, samuti liikidest, millega kauplemisel nad võivad sellist protseduuri kasutada; ja liikmesriik peab kindlustama, et selle registri vaatab korraldusasutus üle kord viie aasta jooksul;

c) liikmesriigid on kohustatud registreeritud isikutele ja asutustele esitama osaliselt täidetud load ning sertifikaadid;

d) liikmesriigid on kohustatud võimaldama registreeritud isikutel ning asutustel teha eriteavet sisaldavaid kandeid loa või sertifikaadi lahtritesse 3, 5, 8 ja 9 või 10 eeldusel, et nad täidavad järgmisi tingimusi:

i) allkirjastavad täidetud loa või sertifikaadi lahtris 23;

ii) saadavad loa või sertifikaadi koopia viivitamata väljaandvale korraldusasutusele ning

iii) säilitavad andmed, milles sisalduvad müüdud isendite andmed (muu hulgas liigi nimi, isendi tüüp ja päritolu), müügikuupäev ning ostjate nimed ning aadressid, ning esitavad need nõudmisel pädevale korraldusasutusele.

2.  Muudel juhtudel peab lõikes 1 nimetatud eksport või reeksport olema vastavuses määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 5 lõigetega 4 ja 5.IV PEATÜKK

IMPORDILOAD

Artikkel 20

Taotlused

1.  Impordiloa taotleja peab vajaduse korral täitma taotluse vormi lahtrid 1, 3–6 ja 8–23 ning originaali ja kõikide koopiate lahtrid 1, 3, 4, 5 ja 8–22. Liikmesriigid võivad sätestada, et täita tuleb üksnes taotluse vorm, sel juhul võib taotlus olla seotud rohkem kui ühe saadetisega.

2.  Nõuetekohaselt täidetud vorm tuleb esitada sihtliikmesriigi korraldusasutusele, need peavad sisaldama andmeid ja täiendavaid dokumente, mida kõnealune ametiasutus peab vajalikuks, et otsustada, kas määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 4 alusel luba välja anda.

Andmete puudumist taotlusel tuleb põhjendada.

3.  Kui taotletakse luba isendite jaoks, kelle suhtes selline taotlus on varem tagasi lükatud, peab taotleja sellest faktist teatama korraldusasutusele.

4.  Artikli 64 lõike 1 punktides a–f nimetatud isenditega seotud impordilubade taotlemiseks peab taotleja korraldusasutusele tagama, et artiklis 66 sätestatud märgistamisnõuded on täidetud.

▼M1

Artikkel 20a

Impordilubade taotluste tagasilükkamine

Liikmesriigid lükkavad tagasi ühistest kalavarudest püütud tuuraliste (Acipenseriformes spp.) kaaviari ja liha kohta esitatud impordilubade taotlused, välja arvatud juhul, kui asjaomase liigi suhtes on konventsiooniosaliste konverentsi poolt heaks kiidetud korra kohaselt kehtestatud ekspordikvoodid.

▼B

Artikkel 21

Konventsiooni I lisasse kantud ning määruse (EÜ) nr 338/97 A-lisas loetletud liikide jaoks välja antavad impordiload

Impordilubade puhul, mis antakse välja konventsiooni I lisasse kantud ja määruse (EÜ) nr 338/97 A-lisas loetletud liikidest isendite jaoks, võib eksportivale või reeksportivale riigile antava koopia tagastada taotlejale eksportiva või reeksportiva riigi korraldusasutusele esitamiseks ekspordiloa või reekspordisertifikaadi väljastamise eesmärgil. Vastavalt selle määruse artikli 4 lõike 1 punkti b alapunktile ii ei anta originaali impordiloa taotlejale seni, kuni ta esitab vastava ekspordiloa või reekspordisertifikaadi.

Kui eksportivale või reeksportivale riigile antavat koopiat taotlejale ei tagastata, antakse viimasele kirjalik õiend impordiloa väljaandmise ja väljaandmistingimuste kohta.

Artikkel 22

Importija poolt tolliasutusele loovutatavad dokumendid

Ilma et see piiraks artikli 53 kohaldamist, loovutab importija või tema volitatud esindaja määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 12 lõike 1 alusel kindlaksmääratud ühendusse toomise koha piiritolliasutusele järgmised dokumendid:

1) impordiloa originaal (vorm 1);

2) loaomanikule antava koopia (vormi 2);

3) ekspordi- või reekspordiriigilt saadud mis tahes dokumendid, kui see on impordiloas määratud.

Vajaduse korral märgib importija või tema volitatud esindaja lahtrisse 26 veokirja või lennuveokirja numbri.

Artikkel 23

Dokumentide täitmine tolliasutuses

Artiklis 22 või artikli 53 lõikes 1 nimetatud tolliasutus tagastab pärast impordiloa originaali (vormi 1) ja loaomanikule antava koopia (vormi 2) lahtri 27 täitmist viimase vormi importijale või tema volitatud esindajale.

Impordiloa originaal (vorm 1) ja kõik eksportivalt või reeksportivalt riigilt saadud dokumendid edastatakse vastavalt artiklis 45 sätestatule.V PEATÜKK

IMPORDITEATISED

Artikkel 24

Importija poolt tolliasutusele loovutatavad dokumendid

1.  Importija või tema volitatud esindaja peab vajaduse korral täitma imporditeatise originaali (vormi 1) ja importijale antava koopia (vormi 2) lahtrid 1–13 ja, ilma et see piiraks artikli 25 kohaldamist, loovutama need määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 12 lõike 1 alusel koos ekspordi- või reekspordiriigilt saadud dokumentidega, kui neid on, ühendusse toomise koha piiritolliasutuses.

2.  Määruse (EÜ) nr 338/97 C-lisas nimetatud liikidesse kuuluvate isenditega seotud imporditeatiste puhul võivad tolliasutused vajaduse korral neid isendeid kinni hoida kõnealuse määruse artikli 4 lõike 3 punktides a ja b nimetatud saatedokumentide kehtivuse kontrollimiseni.

Artikkel 25

Dokumentide täitmine tolliasutuses

Artiklis 24 või artikli 53 lõikes 1 nimetatud tolliasutus tagastab pärast imporditeatise originaali (vormi 1) ja importijale antava koopia (vormi 2) lahtri 14 täitmist viimase vormi importijale või tema volitatud esindajale.

Imporditeatise originaal (vorm 1) ja kõik eksportivalt või reeksportivalt riigilt saadud dokumendid edastatakse vastavalt artiklis 45 sätestatule.VI PEATÜKK

EKSPORDILOAD JA REEKSPORDISERTIFIKAADID

Artikkel 26

Taotlemine

1.  Ekspordiloa või reekspordisertifikaadi taotleja peab vajaduse korral täitma taotluse vormi lahtrid 1, 3, 4, 5 ja 8–23 ning originaali ja kõikide koopiate lahtrid 1, 3, 4, 5 ja 8–22. Liikmesriigid võivad sätestada, et täita tuleb üksnes taotluse vorm, sel juhul võib taotlus olla seotud rohkem kui ühe saadetisega.

2.  Nõuetekohaselt täidetud vorm tuleb esitada korraldusasutusele selles liikmesriigis, mille territooriumil isendid asuvad, ning neile tuleb lisada täiendavad dokumendid, mida asjaomane ametiasutus peab vajalikuks, et otsustada, kas määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 5 alusel luba/sertifikaat välja anda.

Andmete puudumist taotlusel tuleb põhjendada.

3.  Kui taotletakse ekspordiluba või reekspordisertifikaati isendite jaoks, kelle suhtes selline taotlus on varem tagasi lükatud, peab taotleja teatama sellest faktist korraldusasutusele.

4.  Artiklis 65 nimetatud isendeid puudutavate ekspordilubade ning reekspordisertifikaatide taotlemiseks peab taotleja korraldusasutusele tagama, et artiklis 66 sätestatud märgistamisnõuded on täidetud.

5.  Kui reekspordisertifikaadi täienduseks esitatakse loaomanikule antav impordiloa koopia, importijale antav imporditeatise koopia või nende alusel välja antud sertifikaat, tuleb need dokumendid taotlejale tagastada alles pärast seda, kui on muudetud isendite arv, kelle suhtes dokument kehtib.

Sellist dokumenti ei tagastata taotlejale, kui reekspordisertifikaat on antud kõikide isendite jaoks, kelle suhtes see dokument kehtib, või kui see dokument on asendatud kooskõlas artikliga 51.

6.  Korraldusasutus teeb kindlaks kõigi täiendavate dokumentide kehtivuse, konsulteerides vajaduse korral teise liikmesriigi korraldusasutusega.

7.  Lõikeid 5 ja 6 kohaldatakse siis, kui sertifikaat esitatakse ekspordiloa taotluse täienduseks.

8.  Kui isendid on liikmesriigi korraldusasutuse järelevalve all ükshaaval märgistatud, nii et lõigetes 5 ja 7 nimetatud dokumentidele on kerge viidata, ei nõuta nende dokumentide füüsilist esitamist koos taotlusega tingimusel, et taotlusse on kantud nende number.

9.  Lõigetes 5–8 nimetatud täiendavate dokumentide puudumise korral teeb (re)eksporditavate isendite ühendusse sissetoomise või ühenduses omandamise seaduslikkuse kindlaks korraldusasutus, vajaduse korral teise liikmesriigi korraldusasutusega konsulteerides.

10.  Kui korraldusasutus lõigete 3–9 kohaldamisel konsulteerib teise liikmesriigi korraldusasutusega, annab viimane oma vastuse ühe nädala jooksul.

▼M1

Artikkel 26a

Ekspordilubade taotluste tagasilükkamine

Liikmesriigid lükkavad tagasi ühistest kalavarudest püütud tuuraliste (Acipenseriformes spp.) kaaviari ja liha kohta esitatud ekspordilubade taotlused, välja arvatud juhul, kui asjaomase liigi suhtes on konventsiooniosaliste konverentsi poolt heaks kiidetud korra kohaselt kehtestatud ekspordikvoodid.

▼B

Artikkel 27

(Re)eksportija poolt tolliasutusele loovutatavad dokumendid

(Re)eksportija või tema volitatud esindaja loovutab ekspordiloa või reekspordisertifikaadi originaali (vormi 1), loaomanikule antava koopia (vormi 2) ja väljaandvale korraldusasutusele tagastatava koopia (vormi 3) määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 12 lõike 1 alusel määratud tolliasutusele.

Vajaduse korral märgib (re)eksportija või tema volitatud esindaja lahtrisse 26 veokirja või lennuveokirja numbri.

Artikkel 28

Dokumentide täitmine tolliasutuses

Artiklis 27 nimetatud tolliasutus tagastab pärast lahtri 27 täitmist ekspordiloa või reekspordisertifikaadi originaali (vormi 1) ja loaomanikule antava koopia (vormi 2) (re)eksportijale või tema volitatud esindajale.

Väljaandvale korraldusasutusele tagastatav ekspordiloa või reekspordisertifikaadi koopia (vorm 3) edastatakse vastavalt artiklis 45 sätestatule.

Artikkel 29

Taimekoolidele varem välja antud load

Kui liikmesriik konventsiooni osapoolte konverentsi poolt vastu võetud juhendeid täites registreerib taimekoole, mis ekspordivad määruse (EÜ) nr 338/97 A-lisas loetletud liikidest kunstlikult paljundatud isendeid, võib ta asjaomastele taimekoolidele teha selle määruse A- ja B-lisas loetletud isendite puhul kättesaadavaks varem välja antud ekspordiload.

Nende varem välja antud ekspordilubade lahtrisse 23 kantakse taimekooli registreerimisnumber ja järgmine tekst:

„Luba kehtib vastavalt CITESi resolutsiooni Conf. 11.11 (Rev. CoP13) definitsioonile üksnes kunstlikult paljundatud taimede järgmiste taksonite suhtes: . . . . . . . . . . .”.VII PEATÜKK

RÄNDNÄITUSTE SERTIFIKAADID

Artikkel 30

Väljaandmine

1.  Rändnäituse sertifikaadi võib liikmesriik välja anda nende õiguslikult omastatud isendite puhul järgmistel tingimustel:

a) nad on vastavalt artiklitele 54 ja 55 sündinud ning kasvanud vangistuses, või on vastavalt artiklile 56 kunstlikult paljundatud;

b) nad toodi ühendusse enne, kui nende suhtes kohaldati konventsiooni I, II ja III lisas või määruse (EMÜ) nr 3626/82 C-lisas või määruse (EÜ) nr 338/97 A-, B- ja C-lisas loetletud isenditega seotud sätteid.

2.  Elusloomade puhul kehtib rändnäituse sertifikaat ühe isendi suhtes.

3.  Rändnäituse sertifikaadile tuleb lisada lisaleht vastavalt artiklis 35 sätestatule.

▼M2

4.  Juhul kui rändnäituse osaks on isendid, kes ei ole elusloomad, lisab korraldusasutus rändnäituse sertifikaadile inventarilehe, millel kajastuvad iga isendi kõik andmed, mida on nõutud rakendusmääruse (EL) nr 792/2012 III lisas esitatud näidise lahtrites 8–18.

▼B

Artikkel 31

Kasutamisala

Rändnäituse sertifikaati võib kasutada järgmiselt:

1) kui impordiluba vastavalt määruse (EÜ) nr 338/97 artiklile 4;

2) kui ekspordiluba või reekspordisertifikaati vastavalt määruse (EÜ) nr 338/97 artiklile 5;

▼M1

3) määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõikele 3 vastava tõendina, mis võimaldab isendeid avalikult kaubanduslikel eesmärkidel eksponeerida.

▼B

Artikkel 32

Väljaandev asutus

1.  Juhul kui rändnäitus on pärit ühendusest, annab rändnäituse sertifikaadi välja selle liikmesriigi korraldusasutus, millest rändnäitus pärineb.

2.  Juhul kui rändnäitus on pärit kolmandast riigist, annab rändnäituse sertifikaadi välja esimeseks sihtkohaks oleva liikmesriigi korraldusasutus, kusjuures väljaandmise aluseks on rändnäituse päritoluriigis väljastatud samaväärne sertifikaat.

3.  Juhul kui rändnäituse osaks olev loom poegib liikmesriigis viibimise ajal, tuleb sellest teatada selle liikmesriigi korraldusasutusele, kes annab välja vajaliku sertifikaadi.

Artikkel 33

Tingimused isenditele

1.  Juhul kui välja on antud rändnäituse sertifikaat, tuleb täita kõik järgmised tingimused:

a) isend peab olema väljaandva korraldusasutuse poolt registreeritud;

b) isend peab enne sertifikaadi kehtivusaja lõppu olema tagasi saadetud riiki, milles ta on registreeritud;

c) juhul kui tegemist on elusloomaga, peab isend lähtuvalt artiklist 66 olema ainulaadselt ning jäädavalt märgistatud või mõnel muul moel identifitseeritav nende liikmesriikide asutuste poolt, millesse isend transporditakse, et teha kindlaks sertifikaadi vastavus imporditavale või eksporditavale isendile.

2.  Kui rändnäituse sertifikaat antakse välja lähtuvalt artikli 32 lõikest 2, ei kohaldata käesoleva lõike 1 punkte a ja b. Sellisel juhul peab sertifikaadi lahtrisse 20 olema kantud järgmine tekst:

„Käesolev sertifikaat kehtib vaid koos kolmanda riigi poolt välja antud rändnäituse sertifikaadi originaaliga.”

Artikkel 34

Taotlus

1.  Rändnäituse sertifikaadi taotleja peab vajaduse korral täitma taotluse vormi (vorm 3) lahtrid 3 ja 9–18 ning originaali ja kõikide koopiate lahtrid 3 ja 9–18.

Liikmesriigid võivad sätestada, et täita tuleb üksnes taotluse vorm, sel juhul võib taotlus olla rohkem kui ühe sertifikaadi saamiseks.

2.  Nõuetekohaselt täidetud vorm tuleb esitada selle liikmesriigi korraldusasutusele, milles isendid paiknevad, või artikli 32 lõikes 2 osutatud juhul esimese sihtliikmesriigi korraldusasutusele, see peab sisaldama andmeid ja täiendavaid dokumente, mida kõnealune ametiasutus peab vajalikuks, et otsustada, kas sertifikaadi võib välja anda.

Andmete puudumist taotlusel tuleb põhjendada.

3.  Kui sertifikaati taotletakse selliste isendite jaoks, kelle suhtes selline taotlus on varem tagasi lükatud, peab taotleja korraldusasutusele sellest faktist teatama.

Artikkel 35

Omaniku poolt tolliasutusele loovutatavad dokumendid

1.  Kooskõlas artikli 32 lõikega 1 välja antud rändnäituse sertifikaadi omanik või tema volitatud esindaja loovutab sertifikaadi originaali (vormi 1) ning lisalehe originaali ja koopia nende ehtsuse tõestamiseks määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 12 lõike 1 alusel määratud tolliasutusele.

Tolliasutus kohustub pärast lisalehe täitmist tagastama dokumentide originaalid nende omanikule või tema volitatud esindajale, kinnitama lisalehe koopia ning vastavalt artiklile 45 edastama kinnitatud koopia vastavale korraldusasutusele.

2.  Kui rändnäituse sertifikaat on välja antud kooskõlas artikli 32 lõikega 2, kohaldatakse käesoleva artikli lõiget 1 selle erandiga, et sertifikaadi omanik või tema volitatud esindaja kohustuvad kontrollimise eesmärgil esitama kolmanda riigi poolt välja antud sertifikaadi ja lisalehe originaalid.

Tolliasutus kohustub pärast mõlema lisalehe täitmist tagastama rändnäituse sertifikaatide ning lisalehtede originaalid importijale või tema volitatud esindajale ning vastavalt artiklile 45 edastama kinnitatud koopia selle liikmesriigi korraldusasutusele, milles see välja anti.

Artikkel 36

Asendamine

Kui rändnäituse sertifikaat on kaotatud, varastatud või hävinud, võib selle asendada üksnes selle välja andnud asutus.

▼M1

Asendussertifikaadil on võimaluse korral sama number ja sama kehtivuse kuupäev mis originaalil ning selle lahtrisse 20 tehakse üks järgmistest märgetest:

„Käesolev sertifikaat on originaali tõene koopia.” või „Käesolev sertifikaat tühistab ja vahetab välja originaali numbriga xxxx, mille väljaandmise kuupäev on xx/xx/xxxx.”

▼BVIII PEATÜKK

ISIKLIKU OMANDI SERTIFIKAAT

Artikkel 37

Väljaandmine

▼M2

1.  Liikmesriigid võivad anda välja isikliku omandi sertifikaate seaduslikult omandatud ning mittekaubanduslikel eesmärkidel isiklikuks tarbeks peetud elusloomade seaduslikule omanikule.

▼B

2.  Isikliku omandi sertifikaat kehtib vaid ühe isendi suhtes.

3.  Sertifikaadile tuleb lisada lisaleht vastavalt artiklis 42 sätestatule.

Artikkel 38

Kasutusala

Eeldusel, et sellise isikliku omandi sertifikaadi objektiks olevat isendit saadab tema õiguslik omanik, võib sertifikaati kasutada järgmiselt:

1) kui impordiluba vastavalt määruse (EÜ) nr 338/97 artiklile 4;

2) kui ekspordiluba või reekspordisertifikaati vastavalt määruse (EÜ) nr 338/97 artiklile 5, juhul kui sihtriik on sellega nõus.

Artikkel 39

Väljaandev asutus

1.  Juhul kui isend on pärit ühendusest, annab isikliku omandi sertifikaadi välja selle liikmesriigi korraldusasutus, kus isend asub.

2.  Juhul kui isend tuuakse kolmandast riigist, annab isikliku omandi sertifikaadi välja esimeseks sihtkohaks oleva liikmesriigi korraldusasutus, kusjuures väljaandmise aluseks on asjaomases kolmandas riigis välja antud samaväärne sertifikaat.

3.  Isikliku omandi sertifikaadi lisas olevasse lahtrisse 23 peab olema kantud järgmine tekst:

„Kehtib korduvatel piiriületustel juhul, kui isendi saatjaks on õiguslik omanik. Õiguslikule omanikule jääb sertifikaadi originaal.

Käesoleva sertifikaadi objektiks olevat isendit ei ole lubatud müüa ega muul viisil teise isiku omandisse anda, välja arvatud kooskõlas komisjoni määruse (EÜ) nr 865/2006 artikliga 43. Sertifikaat ei ole loovutatav. Kui isend sureb, ta varastatakse, hävitatakse või kaotatakse või kui ta müüakse või ta vahetab muul viisil omanikku, tuleb käesolev dokument viivitamata tagastada selle välja andnud korraldusasutusele.

Käesolev sertifikaat kehtib üksnes koos lisalehega, millel on iga piiriületust kajastav tempel ning tolliametniku allkiri.

Käesolev sertifikaat ei mõjuta mitte mingil moel õigust rakendada elusloomade pidamise tingimusi või piiranguid puudutavaid rangemaid siseriiklikke meetmeid.”

4.  Juhul kui isikliku omandi sertifikaadi objektiks olev loom poegib liikmesriigis viibimise ajal, tuleb sellest teatada selle riigi korraldusasutusele, kes annab välja vajaliku sertifikaadi.

Artikkel 40

Nõuded isenditele

1.  Juhul kui välja on antud isikliku omandi sertifikaat, tuleb täita järgmised tingimused:

a) isend peab olema registreeritud selle liikmesriigi korraldusasutuses, mis on tema omaniku alaliseks elukohaks;

b) isend peab enne sertifikaadi kehtivusaja lõppu olema tagasi saadetud liikmesriiki, milles ta on registreeritud;

c) isendite kasutamine kaubanduslikel eesmärkidel on keelatud, välja arvatud artiklis 43 sätestatud tingimustel;

d) isendid tuleb vastavalt artiklile 66 ainulaadselt ning jäädavalt märgistada.

2.  Kui isikliku omandi sertifikaat antakse välja lähtuvalt artikli 39 lõikest 2, ei kohaldata käesoleva artikli lõike 1 punkte a ja b.

Sellisel juhul peab sertifikaadi lahtrisse 23 olema kantud järgmine tekst:

„Käesolev sertifikaat kehtib vaid koos kolmanda riigi poolt välja antud isikliku omandisertifikaadi originaaliga ning vaid juhul, kui selle objektiks olevat isendit saadab tema omanik.”

Artikkel 41

Taotlus

1.  Isikliku omandi sertifikaadi taotleja peab vajaduse korral täitma taotluse vormi lahtrid 1 ja 4 ning 6–23, ning originaali ja kõikide koopiate lahtrid 1 ja 4 ning 6–22.

Liikmesriigid võivad sätestada, et täita tuleb üksnes taotluse vorm, sel juhul võib taotlus olla rohkem kui ühe sertifikaadi saamiseks.

2.  Nõuetekohaselt täidetud vorm tuleb esitada selle liikmesriigi korraldusasutusele, milles isendid paiknevad, või artikli 39 lõikes 2 osutatud juhul esimese sihtliikmesriigi korraldusasutusele, see peab sisaldama andmeid ja täiendavaid dokumente, mida kõnealune ametiasutus peab vajalikuks, et otsustada, kas sertifikaadi võib välja anda.

Andmete puudumist taotlusel tuleb põhjendada.

Kui sertifikaati taotletakse selliste isendite jaoks, kelle suhtes selline taotlus on varem tagasi lükatud, peab taotleja korraldusasutusele sellest faktist teatama.

Artikkel 42

Omaniku poolt tolliasutusele loovutatavad dokumendid

1.  Kooskõlas artikli 39 lõikega 1 välja antud isikliku omandi sertifikaadi omanik loovutab sertifikaadi originaali (vormi 1) ning lisalehe originaali ja koopia nende ehtsuse tõestamiseks määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 12 lõike 1 alusel määratud tolliasutusele.

Tolliasutus kohustub pärast lisalehe täitmist tagastama dokumentide originaalid nende omanikule, kinnitama lisalehe koopia ning vastavalt käesoleva määruse artiklile 45 edastama kinnitatud koopia vastavale korraldusasutusele.

2.  Kui isikliku omandi sertifikaat on välja antud kooskõlas artikli 39 lõikega 2, kohaldatakse käesoleva artikli esimest lõiget selle erandiga, et sertifikaadi omanik kohustub kontrollimise eesmärgil esitama kolmanda riigi poolt välja antud sertifikaadi originaali.

Tolliasutus kohustub pärast mõlema lisalehe täitmist tagastama dokumentide originaalid nende omanikule ning vastavalt artiklile 45 edastama kinnitatud koopia selle liikmesriigi korraldusasutusele, milles see välja anti.

Artikkel 43

Isendite müük

Kui kooskõlas käesoleva määruse artikli 39 lõikega 1 välja antud isikliku omandi sertifikaadi omanik soovib isendit müüa, tuleb tal kõigepealt loovutada sertifikaat selle välja andnud korraldusasutusele ning juhul kui isend kuulub määruse (EÜ) nr 338/97 A-lisas loetletud liiki, tuleb esitada pädevale asutusele sertifikaadi taotlus lähtuvalt selle määruse artikli 8 lõikest 3.

Artikkel 44

Asendamine

Kui isikliku omandi sertifikaat on kaotatud, varastatud või hävinud, võib seda asendada üksnes selle välja andnud asutus.

▼M1

Asendussertifikaadil on võimaluse korral sama number ja sama kehtivuse kuupäev mis originaalil ning selle lahtrisse 23 tehakse üks järgmistest märgetest:

„Käesolev sertifikaat on originaali tõene koopia.” või „Käesolev sertifikaat tühistab ja vahetab välja originaali numbriga xxxx, mille väljaandmise kuupäev on xx/xx/xxxx.”

▼M1VIIIa

PEATÜKK

NÄIDISTEKOGU SERTIFIKAADID

Artikkel 44a

Väljaandmine

Liikmesriik võib näidistekogu kohta välja anda näidistekogu sertifikaadi tingimusel, et kogu kohta on väljastatud kehtiv ATA-märkmik ja kogu sisaldab määruse (EÜ) nr 338/97 A, B või C lisas loetletud liikide isendeid, nende osi või saadusi.

Esimeses lõigus nimetatud A lisas loetletud liikide isendid, nende osad või saadused peavad vastama käesoleva määruse XIII peatüki tingimustele.

Artikkel 44b

Kasutamisala

Tingimusel, et näidistekogu kohta välja antud näidistekogu sertifikaadiga on kaasas kehtiv ATA-märkmik, võib artikli 44a alusel välja antud sertifikaati kasutada järgmiselt:

1) määruse (EÜ) nr 338/97 artiklile 4 vastava impordiloana;

2) määruse (EÜ) nr 338/97 artiklile 5 vastava ekspordiloa või reekspordisertifikaadina, juhul kui sihtriik tunnustab ATA-märkmikke ja lubab nende kasutamist;

3) määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõikele 3 vastava tõendina, mis võimaldab isendeid avalikult kaubanduslikel eesmärkidel eksponeerida.

Artikkel 44c

Väljaandev asutus

1.  Kui näidistekogu on pärit Euroopa Ühendusest, annab näidistekogu sertifikaadi välja selle liikmesriigi korraldusasutus, kust näidistekogu pärineb.

2.  Kui näidistekogu on pärit kolmandast riigist, annab näidistekogu sertifikaadi välja esimeseks sihtkohaks oleva liikmesriigi korraldusasutus, kusjuures väljaandmise aluseks on selles kolmandas riigis välja antud samaväärne dokument.

Artikkel 44d

Nõuded

1.  Näidistekogu, mille kohta on välja antud näidistekogu sertifikaat, tuleb reimportida ühendusse enne sertifikaadi kehtivusaja lõppu.

2.  Isendeid, mille kohta on välja antud näidistekogu sertifikaat, ei või väljaspool sertifikaadi välja andnud riigi territooriumi müüa ega muul moel võõrandada.

3.  Näidistekogu sertifikaat ei ole loovutatav. Kui isend, mille kohta näidistekogu sertifikaat on välja antud, varastatakse, hävitatakse või kaotatakse, tuleb viivitamata teavitada sertifikaadi välja andnud korraldusasutust ja selle riigi korraldusasutust, kus see toimus.

4.  Näidistekogu sertifikaadil märgitakse, et dokument on välja antud „Muu – näidistekogu” jaoks ja lahtrisse 23 märgitakse koguga kaasas oleva ATA-märkmiku number.

Lahtrisse 23 või sertifikaadi asjakohasesse lisasse tuleb kanda järgmine tekst:

„Näidistekogu, millega on kaasas ATA-märkmik nr xxx

Käesolev sertifikaat on välja antud näidistekogu kohta ja kehtib üksnes koos kehtiva ATA-märkmikuga. Sertifikaat ei ole loovutatav. Isendeid, mille kohta käesolev sertifikaat on välja antud, ei või väljaspool käesoleva dokumendi välja andnud riigi territooriumi müüa ega muul viisil võõrandada. Käesolevat sertifikaati võib kasutada tutvustamise eesmärgil (re)eksportimiseks [märkida (re)ekspordi riik] [märkida külastatavad riigid] kaudu ja importimiseks tagasi [märkida (re)ekspordi riik].”

5.  Kui näidistekogu sertifikaat antakse välja vastavalt artikli 44c lõikele 2, ei kohaldata käesoleva artikli lõikeid 1 ja 4. Sellisel juhul peab sertifikaadi lahtrisse 23 olema kantud järgmine tekst:

„Käesolev sertifikaat kehtib vaid koos CITESi originaaldokumendiga, mille on välja andnud kolmas riik kooskõlas konventsiooniosaliste konverentsi kehtestatud sätetega.”

Artikkel 44e

Taotlus

1.  Näidistekogu sertifikaadi taotleja peab vajaduse korral täitma taotluse vormi lahtrid 1, 3, 4 ning 7–23, ning originaali ja kõikide koopiate lahtrid 1, 3 ja 4 ning 7–22. Lahtritesse 1 ja 3 tehtud kanded peavad olema identsed. Lahtrisse 23 tuleb märkida külastatavate riikide loetelu.

Samas võivad liikmesriigid sätestada, et täita tuleb üksnes taotluse vorm.

2.  Nõuetekohaselt täidetud vorm tuleb esitada selle liikmesriigi korraldusasutusele, kus isendid asuvad, või artikli 44c lõikes 2 osutatud juhul esimese sihtliikmesriigi korraldusasutusele, koos vajalike andmete ja täiendavate dokumentidega, mida kõnealune ametiasutus peab vajalikuks, et otsustada, kas sertifikaadi võib välja anda.

Andmete puudumist taotlusel tuleb põhjendada.

3.  Kui sertifikaati taotletakse selliste isendite jaoks, kelle suhtes selline taotlus on varem tagasi lükatud, peab taotleja korraldusasutusele sellest teatama.

Artikkel 44f

Dokumendid, mille omanik peab loovutama tolliasutusele

1.  Kooskõlas artikli 44c lõikega 1 välja antud näidistekogu sertifikaadi omanik või tema volitatud esindaja loovutab kõnealuse sertifikaadi originaali (vorm 1) ja koopia ning vajadusel loaomanikule antava koopia (vorm 2) ja väljaandvale korraldusasutusele tagastatava koopia (vorm 3), samuti kehtiva ATA-märkmiku originaali kontrollimiseks määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 12 lõike 1 alusel määratud tolliasutusele.

Tolliasutus kohustub pärast määruses (EÜ) nr 2454/93 sisalduvate tollieeskirjade kohast ATA-märkmiku läbivaatamist ja, vajaduse korral, näidistekoguga kaasas oleva ATA-märkmiku numbri kandmist näidistekogu sertifikaadi originaalile ja koopiale, tagastama dokumentide originaalid nende omanikule või tema volitatud esindajale, kinnitama näidistekogu sertifikaadi koopia ning edastama kinnitatud koopia asjaomasele korraldusasutusele vastavalt artiklile 45.

Esimesel ekspordil ühendusest tagastab tolliasutus pärast lahtri 27 täitmist näidistekogu sertifikaadi originaali (vorm 1) ja omaniku koopia (vorm 2) omanikule või tema volitatud esindajale ning edastab väljaandvale korraldusasutusele tagastamiseks mõeldud koopia (vorm 3) väljaandvale korraldusasutusele vastavalt artiklile 45.

2.  Kui näidistekogu sertifikaat on välja antud artikli 44c lõike 2 alusel, kohaldatakse käesoleva artikli lõiget 1 selle erandiga, et sertifikaadi omanik või tema volitatud esindaja esitab kontrollimiseks ka kolmanda riigi poolt välja antud originaalsertifikaadi.

Artikkel 44g

Asendamine

Kui näidistekogu sertifikaat on kaotatud, varastatud või hävinud, võib selle asendada üksnes selle välja andnud asutus.

Asendussertifikaadil on võimaluse korral sama number ja sama kehtivuse kuupäev mis originaalil ning selle lahtrisse 23 tehakse üks järgmistest märgetest:

„Käesolev sertifikaat on originaali tõene koopia.” või „Käesolev sertifikaat tühistab ja vahetab välja originaali numbriga xxxx, mille väljaandmise kuupäev on xx/xx/xxxx.”

▼M6VIIIb PEATÜKK

MUUSIKARIISTA SERTIFIKAADID

Artikkel 44h

Väljaandmine

1.  Liikmesriigid võivad muusikariista sertifikaadi välja anda muusikariistade piiriüleseks liikumiseks mitteärilistel eesmärkidel, sealhulgas, kuid mitte ainult, isiklikuks kasutamiseks, esinemiseks, tootmiseks (salvestused), raadio- ja teleringhäälingus kasutamiseks, õpetamiseks, esitlemiseks või konkurssidel, kui sellised riistad vastavad kõikidele järgmistele nõuetele:

a) need on saadud määruse (EÜ) nr 338/97 A, B või C lisas loetletud liikidest, välja arvatud määruse (EÜ) nr 338/97 A lisas loetletud liikide isenditest, mis on omandatud pärast seda, kui kõnealused liigid lisati konventsiooni lisadesse;

b) muusikariista valmistamiseks kasutatud isend on omandatud seaduslikult;

c) muusikariist on nõuetekohaselt märgistatud.

2.  Sertifikaadile tuleb lisada lisaleht vastavalt artiklis 44m sätestatule.

Artikkel 44i

Kasutamisala

Sertifikaati võib kasutada ühel järgmistest viisidest:

a) määruse (EÜ) nr 338/97 artiklile 4 vastava impordiloana;

b) määruse (EÜ) nr 338/97 artiklile 5 vastava ekspordiloa või reekspordisertifikaadina.

Artikkel 44j

Väljaandev asutus

1.  Muusikariista sertifikaadi annab välja selle riigi korraldusasutus, kus taotleja alaliselt elab.

2.  Muusikariista sertifikaadi lahtrisse 23 või selle vastavasse lisasse peab olema kantud järgmine tekst:

„Kehtib korduvatel piiriületustel. Originaali säilitab sertifikaadi omanik.

Käesolevas, korduvat piiriületust võimaldavas sertifikaadis nimetatud muusikariista kasutatakse mittekaubanduslikul eesmärgil, sealhulgas, kuid mitte ainult, isiklikuks kasutamiseks, esinemiseks, tootmiseks (salvestused), raadio- ja teleringhäälingus, õpetamiseks, esitlemiseks või konkurssidel. Käesolevas sertifikaadis nimetatud muusikariista ei tohi müüa ega selle omandiõigust edasi anda väljaspool riiki, kus sertifikaat välja anti.

Käesolev sertifikaat tuleb tagastada enne sertifikaadi kehtivusaja lõppemist selle riigi korraldusasutusele, kus sertifikaat on välja antud.

Käesolev sertifikaat kehtib üksnes koos lisalehega, millel on iga piiriületust kajastav tempel ning tolliametniku allkiri.”

Artikkel 44k

Nõuded isenditele

Juhul kui välja on antud muusikariista sertifikaat, tuleb täita järgmised tingimused:

a) muusikariist peab olema väljaandva korraldusasutuse poolt registreeritud;

b) muusikariist peab enne sertifikaadi kehtivusaja lõppu olema tagasi saadetud liikmesriiki, kus ta on registreeritud;

c) isendit ei tohi müüa ega selle omandiõigust edasi anda väljaspool taotleja alalise elukoha riiki, välja arvatud artiklis 44n sätestatud tingimustel;

d) muusikariist peab olema nõuetekohaselt märgistatud.

Artikkel 44l

Taotlused

1.  Muusikariista sertifikaadi taotleja peab esitama artiklites 44h ja 44k nõutud teabe ning vajaduse korral täitma taotluse vormi lahtrid 1 ja 4 ning 7–23, ning sertifikaadi originaali ja kõikide koopiate lahtrid 1 ja 4 ning 7–22.

Liikmesriigid võivad sätestada, et täita tuleb üksnes taotluse vorm, sel juhul võib taotlus olla rohkem kui ühe sertifikaadi saamiseks.

2.  Nõuetekohaselt täidetud vorm tuleb esitada selle liikmesriigi korraldusasutusele, kus taotleja alaliselt elab, see peab sisaldama andmeid ja täiendavaid dokumente, mida kõnealune ametiasutus peab vajalikuks, et otsustada, kas sertifikaadi võib välja anda.

Andmete puudumist taotlusel tuleb põhjendada.

3.  Kui sertifikaati taotletakse selliste isendite jaoks, kelle suhtes selline taotlus on varem tagasi lükatud, peab taotleja korraldusasutusele sellest teatama.

Artikkel 44m

Dokumendid, mille omanik peab loovutama tolliasutusele

Kooskõlas artikliga 44j välja antud muusikainstrumendi sertifikaadi omanik loovutab kõnealuses sertifikaadis nimetatud isendi liitu sissetoomisel, selle eksportimisel või reeksportimisel sertifikaadi originaali ning lisalehe originaali ja koopia nende ehtsuse tõestamiseks määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 12 lõike 1 alusel määratud tolliasutusele.

Tolliasutus kohustub pärast lisalehe täitmist tagastama dokumentide originaalid nende omanikule, kinnitama lisalehe koopia ning vastavalt artiklile 45 edastama kinnitatud koopia vastavale korraldusasutusele.

Artikkel 44n

Hõlmatud isendite müük

Kui kooskõlas käesoleva määruse artikliga 44j välja antud muusikariista sertifikaadi omanik soovib isendit müüa, tuleb tal kõigepealt loovutada sertifikaat selle välja andnud korraldusasutusele ning juhul kui isend kuulub määruse (EÜ) nr 338/97 A lisas loetletud liiki, tuleb esitada pädevale asutusele sertifikaadi taotlus lähtuvalt selle määruse artikli 8 lõikest 3.

Artikkel 44o

Asendamine

Kui muusikariista sertifikaat on kaotatud, varastatud või hävinud, võib selle asendada üksnes selle välja andnud asutus.

Asendussertifikaadil on võimaluse korral sama number ja sama kehtivuse kuupäev mis originaalil ning selle lahtrisse 23 tehakse üks järgmistest märgetest:

„Käesolev sertifikaat on originaali tõene koopia.” või „Käesolev sertifikaat tühistab ja vahetab välja originaali numbriga xxxx, mille väljaandmise kuupäev on xx.xx.xxxx.”

Artikkel 44p

Muusikariistade sissetoomine Euroopa Liitu kolmandates riikides välja antud sertifikaatide alusel

Muusikariista sissetoomisel Euroopa Liitu ei nõuta ekspordidokumenti või impordiluba, kui kolmandas riigis on muusikariista jaoks välja antud sertifikaat samadel tingimustel, mis on sätestatud artiklites 44h ja 44j. Kõnealuse muusikariista reeksportimisel ei nõuta reekspordisertifikaadi esitamist.

▼BIX PEATÜKK

TOLLIMENETLUS

Artikkel 45

Tolliasutustele esitatud dokumentide edastamine

1.  Tolliasutused edastavad viivitamata oma liikmesriigi asjaomasele korraldusasutusele kõik dokumendid, mis on neile määruse (EÜ) nr 338/97 ja käesoleva määruse kohaselt esitatud.

▼M2

Korraldusasutused, kes sellised dokumendid saavad, edastavad teiste liikmesriikide poolt välja antud dokumendid viivitamata vastavatele korraldusasutustele koos täiendavate vastavalt konventsioonile välja antud dokumentidega. Aruandluse eesmärgil edastatakse imporditeatiste originaalid ka importiva riigi korraldusasutustele, kui kõnealune riik erineb riigist, kus isend esmakordselt liitu toodi.

▼B

2.  Erandina lõikest 1 on tolliasutustel õigus kinnitada nende liikmesriigi poolt elektroonilisel kujul välja antud dokumentide esitamist.X PEATÜKK

MÄÄRUSE (EÜ) NR 338/97 ARTIKLI 5 LÕIKE 2 PUNKTIS B, ARTIKLI 5 LÕIKES 3, ARTIKLI 5 LÕIKES 4, ARTIKLI 8 LÕIKES 3 NING ARTIKLI 9 LÕIKE 2 PUNKTIS B SÄTESTATUD SERTIFIKAADID

Artikkel 46

Väljaandev asutus

Saanud käesoleva määruse artikliga 50 kooskõlas oleva taotluse, võib isendite asukohaliikmesriigi korraldusasutus anda välja määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 5 lõike 2 punktis b, artikli 5 lõikes 3, artikli 5 lõikes 4, artikli 8 lõikes 3 ning artikli 9 lõike 2 punktis b nimetatud sertifikaadid.

Artikkel 47

Määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 5 lõike 2 punktis b ning lõigetes 3 ja 4 sätestatud (ekspordi ja reekspordi) sertifikaadid

Määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 5 lõike 2 punktis b ning lõigetes 3 ja 4 sätestatud sertifikaadile märgitakse, et isendid:

1) on püütud loodusest kooskõlas päritoluliikmesriigis kehtivate õigusaktidega;

2) kujutavad endast hüljatud või põgenenud isendeid, kes on uuesti kinni püütud kooskõlas selles liikmesriigi õigusaktidega, kus isend kinni püüti;

3) on ühenduses omandatud või ühendusse sisse toodud kooskõlas määrusega (EÜ) nr 338/97;

4) on ühenduses omandatud või ühendusse sisse toodud enne 1. juunit 1997 kooskõlas määrusega (EMÜ) nr 3626/82;

5) on ühenduses omandatud või ühendusse sisse toodud enne 1. jaanuari 1984 kooskõlas konventsiooniga;

6) on liikmesriigis omandatud või liikmesriigi territooriumile toodud enne, kui lõigetes 3 või 4 nimetatud määrused või konventsioon nende suhtes või selles liikmesriigis kehtima hakkasid.

Artikkel 48

Määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõikes 3 sätestatud sertifikaat (kaubanduslikuks kasutamiseks)

1.  Määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõike 3 kohaldamisel välja antud sertifikaadile märgitakse, et määruse A-lisas loetletud liikidest isendid on vabastatud ühest või mitmest selle määruse artikli 8 lõikes 1 sätestatud keelust järgmistel tingimustel:

a) sest need on ühenduses omandatud või ühendusse sisse toodud ajal, mil määruse (EÜ) nr 338/97 A-lisas või konventsiooni I lisas või määruse (EMÜ) nr 3626/82 C1-lisas loetletud liikide suhtes kehtivaid sätteid nende suhtes ei kohaldatud;

b) sest need pärinevad liikmesriigist ja on püütud loodusest kooskõlas vastava liikmesriigi kehtivate õigusaktidega;

c) sest need on vangistuses sündinud ja kasvatatud loomad või nende osad või neist saadu;

d) sest neid on lubatud kasutada ühel määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõike 3 punktides c ja e‐g nimetatud eesmärkidest.

2.  Liikmesriigi pädeval korraldusasutusel on õigus omanikule antava koopia (vorm 2) esitamisel välja anda impordiluba, mida aktsepteeritakse määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõikes 3 nimetatud eesmärgil, juhul kui märgitakse, et lähtuvalt nimetatud määruse artikli 8 lõike 3 sätetest on isendid vabastatud määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõike 1 ühest või enamast keelust.

Artikkel 49

Määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 9 lõike 2 punktis b sätestatud (elusisendite liikumise) sertifikaat

Määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 9 lõike 2 punkti b kohaldamisel välja antud sertifikaadile märgitakse, et selle määruse A-lisas loetletud liikidest elusisendite edasitoimetamine impordiloal või varem välja antud sertifikaadil näidatud asukohast on lubatud.

Artikkel 50

Määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 5 lõike 2 punktis b, artikli 5 lõikes 3, artikli 5 lõikes 4, artikli 8 lõikes 3 ning artikli 9 lõike 2 punktis b sätestatud sertifikaatide taotlemine

1.  Taotleja peab määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 5 lõike 2 punktis b, artikli 5 lõikes 3, artikli 5 lõikes 4, artikli 8 lõikes 3 ning artikli 9 lõike 2 punktis b sätestatud sertifikaatide taotlemisel vajaduse korral täitma taotluse vormi lahtrid 1, 2 ja 4–19 ning originaali ja kõikide koopiate lahtrid 1 ja 4–18.

Liikmesriigid võivad sätestada, et täita tuleb üksnes taotluse vorm, sel juhul võib taotlus olla rohkem kui ühe sertifikaadi saamiseks.

2.  Nõuetekohaselt täidetud vorm tuleb esitada selle liikmesriigi korraldusasutusele, milles isendid paiknevad, see peab sisaldama andmeid ja täiendavaid dokumente, mida kõnealune ametiasutus peab vajalikuks, et otsustada, kas sertifikaadi võib välja anda.

Andmete puudumist taotlusel tuleb põhjendada.

Kui sertifikaati taotletakse selliste isendite jaoks, kelle suhtes selline taotlus on varem tagasi lükatud, peab taotleja korraldusasutusele sellest faktist teatama.

Artikkel 51

Lubade, teatiste ja sertifikaatide muutmine

1.  Kui impordiloa loaomanikule antava koopia (vormi 2), imporditeatise importijale antava koopia (vormi 2) või sertifikaadi alusel saatmine toimub osade kaupa või kui sellise dokumendi kanded muudel põhjustel enam ei kajasta tegelikku olukorda, võib korraldusasutus tegutseda järgmiselt:

a) kooskõlas artikli 4 lõikega 2 teha nendele dokumentidele vastavad muudatused;

b) välja anda ühe või mitu vastavat sertifikaati artiklites 47 ja 48 nimetatud eesmärkidel.

Punkti b kohaldamisel peab korraldusasutus kõigepealt kindlaks tegema asendatava dokumendi kehtivuse, vajaduse korral teise liikmesriigi korraldusasutusega konsulteerides.

2.  Kui antakse välja sertifikaadid, mis asendavad impordiloa loaomanikule antavat koopiat (vormi 2), imporditeatise importijale antavat koopiat (vormi 2) või varem välja antud sertifikaati, jätab sertifikaadi välja andnud korraldusasutus algdokumendi enda kätte.

3.  Kaotatud, varastatud või hävinud sertifikaadi võib asendada üksnes selle välja andnud ametiasutus.

4.  Kui korraldusasutus lõike 1 kohaldamisel konsulteerib teise liikmesriigi korraldusasutusega, annab viimane oma vastuse ühe nädala jooksul.XI PEATÜKK

SILDID

Artikkel 52

Siltide kasutamine

▼M2

1.  Rakendusmääruse (EL) nr 792/2012 artikli 2 lõikes 6 nimetatud silte kasutatakse üksnes teaduslikuks uurimiseks mõeldud herbaareksemplaride, säilitatud, kuivatatud või tahkes ümbrises muuseumieksemplaride ning elava taimematerjali mitteärilise laenamise, annetamise või vahetamisega seotud edasitoimetamise korral nõuetekohaselt registreeritud teadlaste või teadusasutuste vahel.

▼B

2.  Asukohaliikmesriigi korraldusasutus annab lõikes 1 nimetatud teadlastele ja teadusasutustele registreerimisnumbri.

Registreerimisnumber on viiekohaline, selle kaks esimest kohta on asjaomase liikmesriigi kahetäheline ISO-kood ja viimased kolm pädeva korraldusasutuse poolt igale institutsioonile antud kordumatu number.

3.  Asjaomased teadlased ja teadusasutused täidavad sildi lahtrid 1–5 ja teatavad viivitamata sellele korraldusasutusele, kelle juures nad on registreeritud, üksikasjalikult iga sildi kasutamisest, tagastades neile selleks otstarbeks ette nähtud sildiosa.XII PEATÜKK

ERANDID MÄÄRUSE (EÜ) NR 338/97 ARTIKLI 4 LÕIKES 7 SÄTESTATUD TOLLIMENETLUSES

Artikkel 53

Muud tolliasutused peale ühendusse toomise koha piiritolliasutuse

1.  Kui ühendusse sisse toodav saadetis jõuab mere-, õhu- või raudteed mööda piiritolliasutusse, et seda sama transpordiliigiga ja ilma vahepeal hoiustamata edasi toimetada määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 12 lõike 1 alusel määratud teise tolliasutusse ühenduses, toimub kontroll ja impordidokumentide esitamine viimases tolliasutuses.

2.  Kui saadetis on kontrollitud kooskõlas määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 12 lõikega 1 määratud tolliasutuses ja siis edasi saadetud teise tolliasutusse edasisteks tolliprotseduurideks, nõuab viimane, et esitataks käesoleva määruse artikli 23 kohaselt täidetud impordiloa loa saanud isikule antav koopia (vorm 2) või käesoleva määruse artikli 24 kohaselt täidetud imporditeatise importijale antav koopia (vorm 2), ning võib kontrollida kõike, mida ta peab vajalikuks, et teha kindlaks määruse (EÜ) nr 338/97 ja käesoleva määruse järgimine.XIII PEATÜKK

VANGISTUSES SÜNDINUD JA KASVATATUD NING KUNSTLIKULT PALJUNDATUD ISENDID

Artikkel 54

Vangistuses sündinud ja kasvatatud ning kunstlikult paljundatud isendid

Ilma et see piiraks artikli 55 kohaldamist, peetakse loomaliigi isendit vangistuses sündinuks ja kasvanuks üksnes siis, kui asjaomase liikmesriigi pädev teadusasutus on veendunud, et:

1) see on isend või saadud isendist või sellise isendi järglane, kes on sündinud või muul viisil saadud kontrollitavas keskkonnas kas:

a) vanematest, kes on paaritunud või muul viisil gameete üle kandnud kontrollitavas keskkonnas, kui tegemist on sugulise paljunemisega;

b) või sugutu paljunemise puhul vanematest, kes järglase arenema hakates viibisid kontrollitavas keskkonnas;

2) paljunduskari on koostatud vastavalt selle suhtes omandamise ajal kehtinud õigusnormidele ja viisil, mis ei kahjustanud asjaomase liigi püsimist looduses;

3) paljunduskarja peetakse ilma seda loodusest täiendamata, välja arvatud loomade, munade või gameetide juhulisamine, kooskõlas kehtivate õigusnormidega ning viisil, mis ei kahjusta asjaomase liigi säilimist looduses, järgmistel eesmärkidel:

a) et ära hoida või vähendada sugulusaretuse kahjulikku mõju, kusjuures sellise lisanduse ulatuse määrab kindlaks üksnes vajadus uue geneetilise materjali järele;

b) konfiskeeritud loomadest vabanemiseks kooskõlas määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 16 lõikega 3;

c) erandjuhul kasutamiseks tõuaretuskarjana;

4) paljunduskari on kontrollitavas keskkonnas juba andnud teise või mitmenda põlve järglasi (F2, F3 jne) või seda peetakse viisil, mis järeleproovitult võimaldab kontrollitavas keskkonnas saada teise põlve järglasi.

Artikkel 55

Põlvnemise kindlakstegemine

Kui pädev asutus peab artikli 54, artikli 62 lõike 1 või artikli 63 lõike 1 kohaldamisel vajalikuks teha looma põlvnemine kindlaks vere- või muu koeanalüüsi abil, tehakse see analüüs või vajalikud proovid asutuse kehtestatud ettekirjutusele vastavalt kättesaadavaks.

Artikkel 56

Kunstlikult paljundatud taimeliikide isendid

1.  Taimeliigi isendit peetakse kunstlikult paljundatuks üksnes siis, kui pädev korraldusasutus on pärast asjaomase liikmesriigi teadusasutusega konsulteerimist veendunud, et järgmised tingimused on täidetud:

a) see on kontrollitavates tingimustes seemnest, pistoksast, koelõigust, kalluskoest või muust taimekoest, spoorist või muust diaspoorist kasvatatud taim või on saadud sellistest taimedest;

▼M2

b) kultiveeritud lähtematerjal on saadud ja seda säilitatakse vastavalt artikli 1 punktis 4a sätestatud määratlusele;

▼M2 —————

▼M2

d) poogitud taimede puhul on nii pookealus kui ka siirik vastavalt punktidele a ja b kunstlikult paljundatud;

▼M6

Punkti a kohaldamisel on kontrollitavad tingimused keskkond, mis pole looduslik, vaid inimsekkumisest tugevasti mõjutatud, ja võib tähendada maaharimist, väetamist, umbrohutõrjet, niisutamist või taimekasvatusoperatsioone, nagu potti või peenrale istutamist või ilmastikukaitset. Akvilaariate puhul, mis on kasvatatud seemnest, pistoksast, koelõigust, kalluskoest või muust taimekoest, spoorist või muust diaspoorist, on kontrollitavad tingimused puude istutamine, sealhulgas muu mittelooduslik keskkond, mis on inimsekkumisest tugevasti mõjutatud taimede või taime osade ja nendest saadu tootmiseks.

▼M2

2.  Üheliigilistes istandikes kasvatatud puudelt saadud puitu ja muid selliste puude osi või neist saadut tuleb lähtuvalt lõikest 1 käsitada kunstlikult paljundatuna.

▼M6

3.  Akvilaariapuid, mis on kasvatatud

a) aias (koduaias ja/või ühisaias);

b) ühe- või mitmeliigilises riiklikus, era- või ühisistandikus,

käsitatakse kunstlikult paljundatuna vastavalt lõikele 1.

▼BXIV PEATÜKK

ISIKLIKUD ASJAD JA MAJATARBED

Artikkel 57

Isiklike asjade ja majatarvete ühendusse sissetoomine ning taassissetoomine

1.  Erandit määruse (EÜ) nr 338/97 artiklist 4 kõnealuse määruse artikli 7 lõikes 3 sätestatud isiklike asjade ja majatarvete puhul ei kohaldata isendite suhtes, keda kasutatakse kaubandusliku tulu, müügi, kaubanduslikel eesmärkidel eksponeerimise eesmärgil ning hoitakse, pakutakse või veetakse müügiks.

Kõnealust erandit kohaldatakse üksnes isendite, sealhulgas ka jahitrofeede suhtes, mis vastavad ühele järgmistest tingimustest:

a) kuuluvad kolmandatest riikidest saabuvate reisijate isiklikku pagasisse;

b) kuuluvad oma alalist elukohta kolmandas riigis alalise elukoha vastu ühenduses vahetava füüsilise isiku isikliku vara hulka;

c) on reisija poolt võetud jahitrofeed ning imporditakse tagantjärele.

2.  Määruse (EÜ) nr 338/97 artiklis 4 sätestatud erandeid kõnealuse määruse artikli 7 lõikes 3 sätestatud isiklike asjade ja majatarvete puhul ei kohaldata selle A-lisas nimetatud liikide isendite suhtes, juhul kui need tuuakse esmakordselt ühendusse selle territooriumil alaliselt elava või sinna elama asuva isiku poolt.

3.  Määruse (EÜ) nr 338/97 B-lisas nimetatud liikide isendite ning isiklike asjade ja majatarvete, sealhulgas jahitrofeede esmakordsel sissetoomisel ühendusse seal alaliselt elava isiku poolt ei nõuta impordiloa esitamist tolliasutusele, kui esitatakse (re)ekspordidokument ja selle koopia.

Toll edastab dokumendi originaali vastavalt käesoleva määruse artiklis 45 sätestatule ning tagastab templiga koopia loa omanikule.

▼M6

3a.  Erandina lõikest 3 kohaldatakse selliste jahitrofeede esmakordsel liitu sissetoomisel, mis on valmistatud määruse (EÜ) nr 338/97 B lisas ja käesoleva määruse XIII lisas loetletud liikidesse või populatsioonidesse kuuluvatest isenditest, määruse (EÜ) nr 338/97 artiklit 4.

▼B

4.  Määruse (EÜ) nr 338/97 A- ja B-lisas nimetatud liikide isendite ning isiklike asjade ja majatarvete, sealhulgas jahitrofeede ühendusse taassissetoomisel isiku poolt, kelle elukoht asub ühenduses, ei nõuta tollis impordiloa esitamist, kui:

a) esitatakse varem kasutatud ja tolli poolt kinnitatud ühenduse impordi- või ekspordiloa omanikule kuuluv koopia (vorm 2);

b) esitatakse lõikes 3 nimetatud (re)ekspordidokumendi koopia;

c) esitatakse tõend selle kohta, et isendid omandati ühenduses.

▼M1

5.  Erandina lõigetest 3 ja 4 ei nõuta ühendusse importimisel või reimportimisel impordiluba või (re)ekspordidokumenti järgmiste määruse (EÜ) nr 338/97 B lisas nimetatud esemete puhul:

a) tuuraliste (Acipenseriformes spp.) kaaviar, kuni 125 grammi inimese kohta, pakendites, mis on igaüks eraldi märgistatud vastavalt artikli 66 lõikele 6;

b) kaktuselistest (Cactaceae spp.) valmistatud nn vihmakepid, kuni kolm tükki inimese kohta;

c) surnud ja töödeldud krokodilliliste (Crocodylia spp.) isendid (välja arvatud liha ja jahitrofeed), kuni neli isendit inimese kohta;

d) suure tiibkodalase (Strombus gigas) karbid, kuni kolm isendit inimese kohta;

e) merihobukesed (Hippocampus spp.), kuni kolm surnud isendit inimese kohta;

f) rõõneskarplaste (Tridacnidae spp.) karbid, kuni kolm isendit inimese kohta, kogukaaluga mitte üle 3 kg, kusjuures üks isend võib olla üks terve karp või kaks kokkusobivat poolt;

▼M6

g) akvilaaria (Aquilaria spp. ja Gyrinops spp.) – kuni 1 kg puiduhaket, 24 ml õli ja kaks komplekti helmeid või palvehelmeid või kaks kaelakeed või kaks käevõru inimese kohta.

▼B

Artikkel 58

Isiklike asjade ja majatarvete väljavedu ning taasväljavedu ühendusest

1.  Erandit määruse (EÜ) nr 338/97 artiklist 5 kõnealuse määruse artikli 7 lõikes 3 sätestatud isiklike asjade ja majatarvete puhul ei kohaldata isendite suhtes, keda kasutatakse kaubandusliku tulu, müügi, kaubanduslikel eesmärkidel eksponeerimise eesmärgil ning hoitakse, pakutakse või veetakse müügiks.

Kõnealust erandit kohaldatakse isendite suhtes üksnes juhul, kui need vastavad ühele järgmistest tingimustest:

a) nad kuuluvad kolmandatest riikidest saabuvate reisijate isiklikku pagasisse;

b) nad kuuluvad oma alalist elukohta kolmandas riigis alalise elukoha vastu ühenduses vahetava füüsilise isiku isikliku vara hulka.

2.  Erandit määruse (EÜ) nr 338/97 artiklist 5 kõnealuse määruse artikli 7 lõikes 3 sätestatud isiklike asjade ja majatarvete puhul ei kohaldata ekspordi puhul määruse A- ja B-lisas nimetatud liikide isendite suhtes.

3.  Määruse (EÜ) nr 338/97 A- ja B-lisas nimetatud liikide isendite ning isiklike asjade ja majatarvete, sealhulgas jahitrofeede reekspordil isiku poolt, kelle elukoht on ühenduses, ei nõuta tollis reekspordisertifikaadi esitamist juhul, kui üks järgmistest tingimustest on täidetud:

a) esitatakse varem kasutatud ja tolli poolt kinnitatud ühenduse impordi- või ekspordiloa omanikule kuuluv koopia (vorm 2);

b) esitatakse käesoleva määruse artikli 57 lõikes 3 nimetatud reekspordi dokumendi koopia;

c) esitatakse tõend selle kohta, et isend omandati ühenduses.

▼M6

Eelmise lõigu sätteid ei kohaldata ninasarvikute sarvi või elevandiluud sisaldavate isiklike esemete või majatarvete reekspordi suhtes; nende isendite puhul tuleb tollis esitada reekspordisertifikaat.

▼M6

3a.  Kui isik, kelle alaline elukoht ei asu liidus, reekspordib isiklikke asju või majatarbeid, sealhulgas isiklikke jahitrofeesid, mis on omandatud väljaspool tema alalise elukoha riiki ja mis on määruse (EÜ) nr 338/97 A lisas loetletud liikide isendid, nõutakse tollis reekspordisertifikaadi esitamist. Sama nõuet kohaldatakse selliste isiklike esemete või majatarvete reekspordi suhtes, mis sisaldavad ninasarvikute sarvi või elevandiluud, mis on saadud määruse (EÜ) nr 338/97 B lisas loetletud liikide isenditest.

4.  Erandina lõigetest 2 ja 3 ei nõuta artikli 57 lõike 5 punktides a–g nimetatud isendite ekspordil või reekspordil (re)ekspordidokumenti.

▼M2

Artikkel 58a

Isiklike asjade ja majatarvete kasutamine liidus kaubanduslikel eesmärkidel

▼M6

1.  Määruse (EÜ) nr 338/97 B lisas loetletud liikide isendeid, kes toodi liitu kooskõlas määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 7 lõikega 3, võib liikmesriigi korraldusasutus lubada kaubanduslikel eesmärkidel kasutada üksnes järgmistel tingimustel:

▼M2

a) taotleja peab tõestama, et isend on toodud liitu vähemalt kaks aastat enne seda, kui teda võidakse kasutada kaubandustegevuseks, ja

b) asjaomase liikmesriigi korraldusasutus on kontrollinud, et asjaomast isendit oli ajal, mil ta liitu toodi, võimalik importida kaubanduslikel eesmärkidel kooskõlas määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 4 lõikega 2.

Kui kõnealused tingimused on täidetud, annab korraldusasutus kirjaliku õiendi, millega kinnitatakse, et isendit võib kasutada kaubanduslikel eesmärkidel.

▼M6

2.  Määruse (EÜ) nr 338/97 A lisas loetletud liikide isendeid, kes on toodud liitu kooskõlas määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 7 lõikega 3, või konventsiooni I lisas või määruse (EMÜ) nr 3626/82 C1 lisas loetletud liikide isendeid, kes on toodud liitu isiklike asjade ja majatarvetena, on keelatud kaubanduslikel eesmärkidel kasutada.

▼BXV PEATÜKK

VABASTUSED JA ERANDID

Artikkel 59

Määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõikes 3 sätestatud erandid kõnealuse määruse artikli 8 lõikest 1

1.  Erandeid määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõike 3 punktides a, b ja c nimetatud isendite suhtes lubatakse üksnes juhul, kui taotleja on esitanud pädevale korraldusasutusele tõendi selle kohta, et nimetatud punktides ja käesoleva määruse artiklis 48 nimetatud tingimused on täidetud.

▼M2

1a.  Määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõikes 3 nimetatud isendite suhtes lubatakse erandeid üksnes juhul, kui taotleja on esitanud pädevale korraldusasutusele tõendi selle kohta, et asjaomased isendid on omandatud kooskõlas loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitset käsitlevate kehtivate õigusaktidega.

▼B

2.  Erandeid määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõike 3 punktis d nimetatud isendite suhtes lubatakse üksnes juhul, kui taotleja on esitanud pädeva teadusasutusega konsulteerinud pädevale korraldusasutusele tõendi selle kohta, et käesoleva määruse artiklis 48 nimetatud tingimused on täidetud ja et asjaomased isendid on vangistuses sündinud ja kasvatatud või kunstlikult paljundatud vastavalt käesoleva määruse artiklitele 54, 55 ja 56.

3.  Erandeid määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõike 3 punktides e, f ja g nimetatud isendite suhtes lubatakse üksnes juhul, kui taotleja on esitanud pädeva teadusasutusega konsulteerinud pädevale korraldusasutusele tõendi selle kohta, et nimetatud punktides ja käesoleva määruse artiklis 48 nimetatud tingimused on täidetud.

4.  Erandeid määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõike 3 punktis h nimetatud isendite suhtes lubatakse üksnes juhul, kui taotleja on esitanud pädevale korraldusasutusele tõendi selle kohta, et asjaomased isendid on püütud loodusest liikmesriigis kooskõlas selle riigi õigusaktidega.

5.  Määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõikes 3 sätestatud erandit lubatakse üksnes elusate selgroogsete puhul juhul, kui taotleja on esitanud pädevale korraldusasutusele tõendi selle kohta, et käesoleva määruse artikli 66 asjakohaseid sätteid on järgitud.

Artikkel 60

Teadusasutustele tehtav erand määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõikest 1

Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 9 kohaldamist, võib artikli 8 lõikes 1 sätestatud keelust erandi teha teadusasutustele, kellele pädeva teadusüksusega konsulteerinud korraldusasutus on välja andnud sertifikaadi, mis hõlmab kõiki nende kogus olevaid kõnealuse määruse A-lisas loetletud liikide isendeid, kui nende kollektsioonis on isendid:

1) kes on määratud vangistuses kasvatamiseks või kunstlikuks paljundamiseks, et aidata kaasa selle liigi kaitsele;

2) või teaduslikuks või haridusalaseks otstarbeks, mille eesmärgiks on nende liikide säilitamine ja kaitse.

Selliseid isendeid müüakse üksnes teistele teadusasutustele, kellel on samasugune sertifikaat.

Artikkel 61

Erandid määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõigetest 1 ja 3

Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 9 kohaldamist, ei kohaldata kõnealuse määruse artikli 8 lõikes 1 sätestatud keelde selle määruse A-lisas loetletud liikide isendite kaubanduslikel eesmärkidel otsmise, ostupakkumise või omandamise suhtes ega määruse artikli 8 lõikes 3 kehtestatud sätteid, mille kohaselt lubatakse erandeid piirangutest iga juhtumi puhul individuaalselt, andes välja loa, kui asjaomased isendid:

a) on kajastatud ühes käesoleva määruse artiklis 48 sätestatud liigile omases sertifikaadis;

b) või nende suhtes kehtib üks käesoleva määruse artiklis 62 ette nähtud üldine erand.

Artikkel 62

Üldised erandid määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõigetest 1 ja 3

Määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõikes 3 kehtestatud sätet, mille kohaselt lubatakse erandeid artikli 8 lõikest 1, andes iga juhtumi puhul välja individuaalse sertifikaadi, ei kohaldata ja luba ei nõuta:

1) käesoleva määruse X lisas loetletud liikide vangistuses sündinud ja kasvatatud isendite ja nende hübriidide suhtes tingimusel, et tähistatud liikide isendid on märgistatud vastavalt käesoleva määruse artikli 66 lõikele 1;

2) taimeliikide kunstlikult paljundatud isendite suhtes;

3) töödeldud isendite suhtes, mis on omandatud enam kui 50 aastat tagasi vastavalt määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 2 punktile w;

▼M2

4) A lisas loetletud seltsi Crocodylia surnud isendite suhtes, mille päritolukood on D, tingimusel, et nad on märgistatud või identifitseeritud muul käesoleva määruse kohasel viisil;

5) liigi Acipenser brevirostrum ja selle hübriidide kaaviari suhtes, mille päritolukood on D, tingimusel, et need on paigutatud käesoleva määruse kohaselt märgistatud anumatesse.

▼B

Artikkel 63

Määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõike 3 alusel eelnevalt välja antud sertifikaadid

1.  Määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõike 3 punkti d kohaldamisel võib liikmesriik teha aretajatele kättesaadavaks eelnevalt välja antud sertifikaadid korraldusasutuse heakskiidul, tingimusel et aretajad säilitavad aretamisdokumendid, mis esitatakse nõudmisel pädevale korraldusasutusele.

Sellisel sertifikaadil on lahtris 20 järgmine märkus:

„Sertifikaat kehtib üksnes järgmis(t)e taksonoomilis(t)e rühma(de) puhul: ………”

2.  Määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõike 3 punktide d ja h kohaldamisel võib liikmesriik korraldusasutuse heakskiidetud isikutele teha kättesaadavaks eelnevalt välja antud sertifikaadid sellise sertifikaadi alusel vangistuses kasvatatud surnud isendite ja/või väheses koguses ühenduse territooriumil loodusest seaduslikul teel püütud surnud isendite müügiks tingimusel, et see isik täidab järgmised tingimused:

a) ta säilitab dokumendid, mille ta esitab nõudmisel pädevale korraldusasutusele ja mis sisaldavad müüdud isendite/liikide üksikasju, kui on teada surmapõhjust, isikuid, kellelt isend omandati ja kellele müüdi;

b) ta esitab pädevale korraldusasutusele iga-aastase aruande, mis sisaldab üksikasju müügi kohta aasta jooksul, isendite tüüpi ja arvu, asjaomaseid liike ja isendite omandamise viisi.

▼M2

3.  Varem välja antud sertifikaadid hakkavad kehtima alles siis, kui need on täidetud ja taotleja on edastanud sertifikaadi koopia väljaandvale korraldusasutusele.

▼BXVI PEATÜKK

MÄRGISTAMISNÕUDED

Artikkel 64

Isendite märgistamine impordi eesmärgil ja kaubandustegevus ühenduses

1.  Impordilube antakse järgmiste isendite puhul üksnes juhul, kui taotleja on esitanud pädevale korraldusasutusele tõendi selle kohta, et isendid on eraldi märgistatud vastavalt artikli 66 lõikele 6:

a) isendid, kes on saadud vangistuses toimunud paljundamisel, mille konventsiooni osapoolte konverents on heaks kiitnud;

b) isendid, kes on saadud loomakasvatustegevusega, mille konventsiooni osapoolte konverents on heaks kiitnud;

c) konventsiooni I lisas nimetatud liikide populatsioonide isendid, millele on määratud konventsiooni osapoolte konverentsi heakskiidul ekspordikvoot;

d) aafrika elevandi töötlemata kihvad ja kihvalõigud, mis on pikemad kui 20 cm ja raskemad kui 1 kg;

e) ühendusse eksporditavad krokodilliliste toor-, pargitud ja/või viimistletud nahad, küljetükid, sabad, kaelad, jalad, seljanaha ribad ja muud osad või ühendusse reeksporditavad terved krokodilliliste toor-, pargitud või viimistletud nahad ja seljanaha ribad;

f) määruse (EÜ) nr 338/97 A-lisas loetletud elusad selgroogsed, kes kuuluvad rändnäituse koosseisu;

g) mis tahes Acipenseriformes spp. kaaviaripakend, sealhulgas konservikarp, metall- või klaaspurk, millesse kaaviar on vahetult pakendatud.

2.  Määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõike 5 kohaldamisel peavad kõik käesoleva artikli lõike 1 punktis g nimetatud kaaviaripakendid olema märgistatud kooskõlas käesoleva määruse artikli 66 lõike 6 sätetega ja artikli 66 lõikes 7 kehtestatud lisasätetega.

Artikkel 65

Isendite märgistamine ekspordi ja reekspordi eesmärgil

1.  Artikli 64 lõike 1 punktides a–d ja f nimetatud isendite puhul, mida pole oluliselt töödeldud, antakse reekspordisertifikaat üksnes juhul, kui taotleja on esitanud pädevale korraldusasutusele tõendi selle kohta, et originaalmärgised on terved.

2.  Reekspordisertifikaat tervete toor-, pargitud või viimistletud krokodillinahkade ja seljanaha ribade puhul antakse üksnes juhul, kui taotleja on esitanud pädevale korraldusasutusele tõendi selle kohta, et originaalmärgised on terved või, kui need on kaotatud või eemaldatud, tõendi selle kohta, et isendil on reekspordimärgis.

3.  Ekspordiload ja reekspordisertifikaadid mis tahes artikli 64 lõike 1 punktis g nimetatud kaaviaripakendite puhul antakse välja üksnes tingimusel, et pakend on märgistatud kooskõlas käesoleva määruse artikli 66 lõike 6 sätetega.

4.  Ekspordiload määruse (EÜ) nr 338/97 A-lisas loetletud elusate selgrootute liikide suhtes antakse välja üksnes juhul, kui taotleja on esitanud pädevale korraldusasutusele tõendi selle kohta, et käesoleva määruse artikli 66 asjakohaseid sätteid on järgitud. ►M2  Seda ei kohaldata käesoleva määruse X lisas loetletud liikide isendite suhtes, välja arvatud juhul, kui X lisas esitatud märkega nähakse ette märgistamine. ◄

Artikkel 66

Märgistamismeetodid

1.  Artikli 33 lõike 1, artikli 40 lõike 1, artikli 59 lõike 5 ning artikli 65 lõike 4 kohaldamisel rakendatakse selle artikli lõikeid 2 ja 3.

2.  Vangistuses sündinud ja kasvatatud linnud märgistatakse kooskõlas lõikega 8 või, kui pädev korraldusasutus on veendunud selle meetodi ebasobilikkuses tulenevalt isendi füüsilistest või käitumuslikest omadustest, siis kordumatu numeratsiooniga ning mittemuudetava mikrokapsliga, mis vastab ISO standarditele 11784: 1996 (E) ja 11785: 1996 (E).

3.  Elusad selgroogsed, välja arvatud vangistuses sündinud ja kasvatatud linnud, märgistatakse kordumatu numeratsiooniga ning mittemuudetava mikrokapsliga, mis vastab ISO standarditele 11784: 1996 (E) ja 11785: 1996 (E) või, kui pädev korraldusasutus on veendunud selle meetodi ebasobilikkuses tulenevalt isendi/liigi füüsilistest või käitumuslikest omadustest, siis märgistatakse asjaomased isendid kordumatute numeratsioonigarõngastega, paeltega, siltidega, tätoveeringutega ja muu sellisega või tehakse mis tahes muude sobivate vahenditega identifitseeritavaks.

4.  Artikli 33 lõiget 1, artikli 40 lõiget 1, artikli 48 lõiget 2, artikli 59 lõiget 5 ning artikli 65 lõiget 4 ei kohaldata juhul, kui pädev korraldusasutus on veendunud, et asjaomase isendi füüsilised omadused ei võimalda asjakohase sertifikaadi väljaandmise ajal ühegi märgistamismeetodi ohutut rakendamist.

Sellise asjaolu kehtimisel annab asjaomane korraldusasutus välja tehinguspetsiifilise sertifikaadi ja teeb selle kohta sertifikaadi lahtrisse 20 märke, või kui märgistamismeetod on ohutult rakendatav hilisemal kuupäeval, märgib sertifikaadile vastavad eritingimused.

▼M2

Käesolevas lõikes käsitletud elusisendite suhtes isendispetsiifilisi sertifikaate, rändnäituse sertifikaate ja isikliku omandi sertifikaate välja ei anta.

▼B

5.  Isendid, kes märgistati enne 1. jaanuari 2002 muu mikrokapsliga kui ISO standarditele 11784: 1996 (E) ja 11785: 1996 (E) vastav mikrokapsel või märgistati enne 1. juunit 1997 mõne lõikes 3 nimetatud meetodiga või kooskõlas lõikega 6 enne nende ühendusse toomist, loetakse märgistatuks lõigete 2 ja 3 kohaselt.

▼M1

6  Artiklites 64 ja 65 nimetatud isendid märgistatakse kooskõlas konventsiooniosaliste konverentsi poolt asjaomaste isendite märgistamiseks heaks kiidetud või soovitatud meetoditega ning kõik artikli 57 lõike 5 punktis a, artikli 64 lõike 1 punktis g, artikli 64 lõikes 2 ja artikli 65 lõikes 3 nimetatud kaaviaripakendid märgistatakse ühekorrasildiga. Kui ühekorrasilt ei sulge esmast pakendit, tuleb kaaviar pakkida nii, et pakendi avamisest jääks silmaga nähtav jälg.

▼M6

Tuuraliste (Acipenseriformes) eri liikidest saadud kaaviari on keelatud kokku segada esmasesse pakendisse, välja arvatud pressitud kaaviar (st kaaviar, mis koosneb tuuraliste ühe või mitme liigi viljastamata munadest (kalamari), mis jäävad üle pärast kõrgema kvaliteediga kaaviari töötlemist ja valmistamist).

▼M1

7.  Kaaviari võivad ekspordi, reekspordi või ühendusesisese kaubavahetuse eesmärgil töödelda või ümber pakkida üksnes liikmesriigi pädeva korraldusasutuse poolt litsentseeritud töötlemisettevõtted ja (ümber)pakkimisettevõtted.

Litsentseeritud töötlemisettevõtted ja (ümber)pakkimisettevõtted on kohustatud säilitama piisavat dokumentatsiooni vastavalt kas imporditud, eksporditud, reeksporditud, kohapeal toodetud ja säilitatud kaaviari koguste kohta. Kõnealune dokumentatsioon peab olema asjaomase liikmesriigi korraldusasutusele kontrollimiseks kättesaadav.

Asjaomane korraldusasutus annab igale sellisele töötlemisettevõttele ja (ümber)pakkimisettevõttele ainukordse registreerimiskoodi.

Käesoleva lõike kohaselt litsentseeritud ettevõtete loetelu ja kõik selles tehtud muudatused esitatakse konventsiooni sekretariaadile ja komisjonile.

Käesoleva lõike kohaldamisel kuuluvad töötlemisettevõtete hulka ka kaaviari tootmisega tegelevad vesiviljelusettevõtted.

▼B

8.  Vangistuses sündinud ja kasvatatud linnud, samuti muud kontrollitavas keskkonnas sündinud linnud märgistatakse ainuomaselt tähistatud, märkamatute ühenduskohtadega jalarõngastega.

Märkamatute ühenduskohtadega jalarõngas on ühtlast ringi kujutav rõngas või pael, millel puuduvad igasugused katkemis- või ühenduskohad, mida pole mingil moel muudetud, mis on pärast linnu esimesi elupäevi paigaldatud sellises suuruses, et seda ei saa linnu jalast eemaldada, kui see on oma täissuuruseni kasvanud, ning mis on selleks eesmärgiks kaubanduslikult toodetud.

Artikkel 67

Humaansed märgistamismeetodid

Juhul kui ühenduse territooriumil nõuab elusloomade märgistamine lipiku, paela, rõnga või mõne muu vahendi kinnitamist, looma kehaosa märgistamist või mikrokapslite implanteerimist, tehakse seda asjaomase isendi humaanset kohtlemist ning heaolu ja loomulikku käitumist silmas pidades.

Artikkel 68

Vastastikune märgistamismeetodite tunnustamine

1.  Liikmesriikide pädevad korraldusasutused tunnustavad teiste liikmesriikide pädevate korraldusasutuste poolt heakskiidetud märgistamismeetodeid vastavalt artiklile 66.

2.  Juhul kui vastavalt käesoleva määrusele on nõutud luba või sertifikaati, esitatakse selles dokumendis kõik liigi märgistamisega seotud üksikasjad.XVII PEATÜKK

ARUANDED JA TEAVE

Artikkel 69

Impordi, ekspordi ja reekspordi aruanded

1.  Liikmesriigid koguvad andmeid oma korraldusasutuste poolt välja antud lubade ja sertifikaatide alusel toimunud ühendusse impordi ja ühendusest ekspordi ja reekspordi kohta, sõltumata tegelikust impordi- või (re)ekspordikohast.

Vastavalt määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 15 lõike 4 punktile a edastavad liikmesriigid kalendriaasta kohta käiva teabe kõnealuse määruse A-, B- ja C-lisas loetletud liikide kohta komisjonile vastavalt käesoleva artikli lõikes 4 märgitud ajakavale elektroonilises vormis, kooskõlas konventsiooni sekretariaadi poolt väljastatud CITESi aastaaruannete ettevalmistamise ja esitamise juhistega. Aruanded sisaldavad teavet kinnipeetud ja konfiskeeritud saadetiste kohta.

2.  Lõikes 1 nimetatud teave esitatakse kahes eraldi osas järgmiselt:

a) osa konventsiooni lisades loetletud liikide isendite impordi, ekspordi ja reekspordi kohta;

b) osa määruse (EÜ) nr 338/97 A-, B- ja C-lisas loetletud liikide isendite impordi, ekspordi ja reekspordi kohta ning D-lisas loetletud liikide isendite sissetoomise kohta ühendusse.

3.  Elusloomi sisaldavate saadetiste puhul säilitavad liikmesriigid võimaluse korral andmed selle kohta, mitu protsenti määruse (EÜ) nr 338/97 A- ja B-lisas loetletud liikide isenditest oli ühendusse sisenemise hetkel surnud.

4.  Lõigetes 1, 2 ja 3 nimetatud andmed edastatakse komisjonile iga kalendriaasta kohta enne järgmise aasta 15. juunit iga liigi ja (re)ekspordiriigi kohta eraldi.

5.  Määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 15 lõike 4 punktis c nimetatud teave sisaldab õigusnorme määruse (EÜ) nr 338/97 ja käesoleva määruse sätete rakendamiseks ja jõustamiseks.

Lisaks annavad liikmesriigid aru järgmistel teemadel:

a) vastavalt käesoleva määruse artiklitele 18 ja 19 registreeritud isikud ja asutused;

b) vastavalt käesoleva määruse artiklile 60 registreeritud teadusasutused;

c) vastavalt käesoleva määruse artiklile 63 heakskiidetud aretajad;

d) vastavalt käesoleva määruse artikli 66 lõikele 7 litsentseeritud kaaviari taaspakendamistehased;

e) fütosanitaarsertifikaatide kasutamine vastavalt käesoleva määruse artiklile 17;

▼M1

f) juhud, mil ekspordiload ja reekspordisertifikaadid on vastavalt määruse artiklile 15 antud välja tagasiulatuvalt.

6.  Lõikes 5 viidatud teave tuleb esitada hiljemalt iga teise aasta 15. juuniks elektroonilises, konventsiooni sekretariaadi välja antud ja komisjoni muudetud kahe aasta aruande vormile vastavas vormis ning see peab kajastama eelneva aasta 31. detsembril lõppenud kaheaastast ajavahemikku.

▼B

Artikkel 70

Määruse (EÜ) nr 338/97 lisade muudatused

1.  Valmistamaks ette määruse (EÜ) nr 338/97 muudatusi vastavalt kõnealuse määruse artikli 15 lõikele 5 edastavad liikmesriigid komisjonile järgmise asjakohase teabe kõigi juba selle määruse lisades loetletud ja loetlemiseks sobivate liikide kohta järgmiselt:

a) nende bioloogiline ja kaubanduslik seisund;

b) selliste liikide isendite kasutuselevõtmise viisid;

c) isendite kaubanduse kontrollimise meetodid.

2.  Vastavalt kõnealuse määruse artikli 3 lõike 2 punktidele c või d või artikli 3 lõike 4 punktile a esitab komisjon kõik määruse (EÜ) nr 338/97 B- või D-lisa muudatuste eelnõud kõnealuse määruse artiklis 17 märgitud teaduslikule järelevalverühmale nõustamiseks enne nende esitamist komiteele.XVIII PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

▼M1

Artikkel 71

Impordilubade taotluste tagasilükkamine pärast piirangute kehtestamist

▼B

1.  Piirangute kehtestamisel vastavalt määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 4 lõikele 6 ja nende piirangute tühistamiseni lükkavad liikmesriigid tagasi mõjutatud asjaomastest riikidest või päritoluriikidest eksporditud isendeid puudutavate impordilubade taotlused.

2.  Erandina lõikest 1 võib impordiloa välja anda juhul, kui impordiloa taotlus esitati enne piirangu kehtestamist ja liikmesriigi pädev korraldusasutus on veendunud lepingu või tellimuse olemasolus, mille eest on tasutud või millest lähtuvalt on isendid juba teele saadetud.

3.  Lõike 2 alusel välja antud impordiloa kehtivusaeg ei ületa ühte kuud.

4.  Kui ei ole konkreetselt teisiti otsustatud, ei kohaldata lõikes 1 osutatud piiranguid järgmistele isenditele:

a) vastavalt artiklile 54 ja 55 vangistuses sündinud ja kasvatatud isendite ning vastavalt artiklile 56 kunstlikult paljundatud isendite suhtes;

b) määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõike 3 punktis e, f või g täpsustatud eesmärkidel imporditud isendite suhtes;

c) elusate või surnud isendite suhtes, mis kuuluvad ühendusse sinna elama jäämise eesmärgil asuva inimese isikliku vara hulka.

Artikkel 72

Üleminekumeetmed

1.  Vastavalt määruse (EMÜ) nr 3626/82 artiklile 11 ja komisjoni määruse (EMÜ) nr 3418/83 ( 5 ) artiklile 22 välja antud sertifikaate võib jätkuvalt kasutada määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 5 lõike 2 punkti b, artikli 5 lõike 3 punktide b, c ja d, artikli 5 lõike 4 ning artikli 8 lõike 3 punktide a, d ja h kohaldamisel.

2.  Määruse (EMÜ) nr 3626/82 artikli 6 lõikes 1 sätestatud keeldudest lubatud erandid kehtivad kuni nende viimase kehtivuspäevani, kui see on täpsustatud.

▼M6

3.  Liikmesriigid võivad jätkuvalt anda välja impordi- ja ekspordilube, reekspordisertifikaate, rändnäituse ja isikliku omandi sertifikaate I, III ja IV lisas sätestatud vormides, imporditeatisi II lisas sätestatud vormis ning ELi sertifikaate rakendusmääruse (EL) nr 792/2012 V lisas sätestatud vormis ühe aasta jooksul pärast komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/57 ( 6 ) jõustumist.

▼B

Artikkel 73

Rakendussätetest teavitamine

Iga liikmesriik teavitab komisjoni ja konventsiooni sekretariaati sätetest, mis on vastu võetud selle määruse rakendamise eesmärgil, ja kõikidest seaduslikest vahenditest ja meetmetest, mida on kasutatud selle rakendamisel ja jõustamisel. Komisjon edastab selle teabe teistele liikmesriikidele.

Artikkel 74

Kehtetuks tunnistamine

Määrus (EÜ) nr 1808/2001 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele tõlgendatakse viidetena käesolevale määrusele ning neid loetakse XII lisas esitatud vastavustabeli kohaselt.

Artikkel 75

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

▼M3 —————

▼B
VII LISA

Artikli 5 punktide 1 ja 2 kohastel lubadel ja sertifikaatidel isendite kirjeldamiseks kasutatavad koodid ja mõõtühikudKirjeldus

Kood

Soovitatav ühik

Alternatiivne ühik

Selgitus

Koor

BAR

kg

 

Puukoor (toores, kuivatatud või pulbristatud; töötlemata)

Kere

BOD

tk

kg

Peaaegu terved surnud loomad, sealhulgas värske või töödeldud kala; kilpkonnatopised, prepareeritud liblikad, alkoholis roomajad, terved jahitrofeede topised jne

Luu

BON

kg

tk

Luud, sealhulgas lõualuud

Kalipee

CAL

kg

 

Kalipee või kalipašš (kilpkonna kõhr supi valmistamiseks)

Seljakilp

CAP

TRO

kg

Toored või töötlemata terved Testudinata liikide kilbid

Nikerdus

CAR

kg

m3

Nikerdused (sealhulgas puidust, k. a viimistletud puittooted, nagu mööbel, muusikainstrumendid ja käsitööesemed). NB! Mõningatest liikidest (näiteks sarvest ja luust) saab nikerdada rohkem kui ühte tüüpi tooteid; vajaduse korral tuleb seepärast kirjeldusse märkida toote tüüp (näiteks sarvnikerdus).

Kaaviar

CAV

kg

 

Acipenseriformes’i kõikide liikide viljastamata surnud töödeldud munad, tuntud ka kalamarjana

Laastud

CHP

kg

 

Puitlaastud, eriti Aquilaria malaccensis’e ja Pterocarpus santalinus’e laastud

Küünis

CLA

TRO

kg

Küünised – nt Felidae, Ursidae või Crocodylia küünised (NB! Kilpkonnaküünised on tavaliselt soomused, mitte küünised.)

Riie

CLO

m2

kg

Riie – kui riie pole täielikult valmistatud CITESis nimetatud liikide karvadest, tuleks selle asemel võimaluse korral nimetatud liikide karvade kaal registreerida koodi HAI kasutades

Korall (värske)

COR

kg

tk

Surnud korallid ja korallikivimid (NB! Müük tuleks registreerida tükkide arvuna üksnes juhul, kui koralle transporditakse veekeskkonnas.)

Kultuur

CUL

tk (pudelite vm arv)

 

Kunstlikult paljundatud taimede kultuurid

Derivaadid

DER

kg/l

 

Derivaadid (v.a käesolevas tabelis mujal nimetatud)

Kuivatatud taim

DPL

tk

 

Kuivatatud taimed, nt herbaareksemplarid

Kõrv

EAR

tk

 

Kõrvad, tavaliselt elevandikõrvad

Muna

EGG

tk

kg

Terved surnud või tühjakspuhutud munad (vt ka kaaviar)

Muna (elus)

EGL

tk

kg

Elusmunad, tavaliselt lindude ja roomajate munad, aga ka kalade ja selgrootute mari

Munakoor

SHE

g/kg

 

Toored või töötlemata munakoored, v. a terved munad

Ekstrakt

EXT

kg

l

Ekstrakt, tavaliselt taimeekstrakt

Sulg

FEA

kg/tiibade arv

tk

Suled; sulgedest valmistatud esemete (nt pildid) puhul, registreerida esemete arv

Kiud

FIB

kg

m

Kiud, nt taimekiud, sh ka tennisereketi jõhvid

Loib

FIN

kg

 

Värsked, külmutatud või kuivatatud loivad või loibade osad

Kalamaimud

FIG

kg

tk

Noor, ühe või kahe aasta vanune kala akvaariumide, haudejaamade või vabaks laskmise projektide tarbeks

Lill

FLO

kg

 

Lilled

Lillepott

FPT

tk

 

Taimeosadest valmistatud lillepotid, nt puusõnajala kiududest valmistatud lillepotid. (NB! Ühest potist kaubeldavad elustaimed registreerida elustaimede ja mitte lillepottidena.)

Konnakoivad

LEG

kg

 

Konnakoivad

Puuviljad

FRU

kg

 

Puuviljad

Jalg

FOO

tk

 

Jalad, nt elevandi, ninasarviku, jõehobu, lõvi, krokodilli jne jalad

Sapp

GAL

kg

 

Sapp

Sapipõis

GAB

tk

kg

Sapipõis

Rõivas

GAR

tk

 

Rõivad, sealhulgas kindad ja peakatted, ent mitte jalatsid. Hõlmab rõivaste ääriseid ja kaunistusi.

Genitaalid

GEN

kg

tk

Kastraadid ja kuivatatud peenised

Pookealus

GRS

tk

 

Pookealused (ilma pookoksteta)

Karvad

HAI

kg

g

Karvad – kõik loomakarvad, sh elevandi-, jaki-, vikunja- ja guanakokarvad

Sarv

HOR

tk

kg

Sarved – sh hirve- ja põdrasarved

Nahktoode (väike)

LPS

tk

 

Väikesed nahktooted, nt vööd, traksid, jalgrattasadulad, tšekiraamatu- ja krediitkaarditaskud, kõrvarõngad, ridikülid, võtmehoidjad, märkmikud, rahakotid, kingad, tubakakotid, rahataskud ja kellarihmad

Nahktoode (suur)

LPL

tk

 

Suured nahktooted, nt portfellid, mööbel, kohvrid ja reisikotid

Elusisend

LIV

tk

 

Elustaimed ja -loomad. Eluskorallid, mida transporditakse veekeskkonnas, tuleb registreerida tükkide arvuna.

Leht

LVS

tk

kg

Lehed

Palgid

LOG

m3

 

Igasugune töötlemata puit, kooritud ja prussitud või jämedalt prussitud või mitte, mõeldud saematerjali, paberimassi või spooni valmistamiseks. NB! Eriotstarbeliste kaalu järgi kaubeldavate puitude (nt lignum vitae, Guaiacum spp.) käive tuleks kirjendada kilogrammides.

Liha

MEA

kg

 

Liha, sealhulgas kalafilee, kui kala ei ole terve (vt „Kere”)

Ravimid

MED

kg/l

 

Ravimid

Muskus

MUS

g

 

Muskus

Õli

OIL

kg

l

Õli, nt kilpkonna-, hülge-, vaala-, kala- ja erinevate taimede õli.

Luutükk

BOP

kg

 

Luutükid, töötlemata

Sarvetükk

HOP

kg

 

Sarvetükid, töötlemata, sealhulgas jäägid

Vandlitükk

IVP

kg

 

Vandlitükid, töötlemata, sealhulgas jäägid

Plaat

PLA

m2

 

Karusnahast plaadid, sealhulgas mitmest nahast valmistatud vaibad

Pulber

POW

kg

 

Pulber

Juur

ROO

tk

kg

Juured, sibulad, mugulad, juurmugulad

Saepuit

SAW

m3

 

Lihtsalt pikisuunas saetud või profiili lõigatud puit; paksus enamasti üle 6 mm. NB! Eriotstarbelise kaalu järgi kaubeldava saepuidu (nt lignum vitae, Guaiacum spp.) käive tuleb esitada kilogrammides.

Soomus

SCA

kg

 

Soomused, nt kilpkonna, teiste roomajate, kalade või soomuslaste soomused

Seeme

SEE

kg

 

Seemned

Koorik

SHE

tk

kg

Molluskite toored või töötlemata koorikud

Külg

SID

tk

 

Nahkade küljetükid; ei hõlma krokodillilise tinganahka (vaata „Nahk”)

Skelett

SKE

tk

 

Peaaegu terved skeletid

Nahk

SKI

tk

 

Peaaegu terved nahad, toored või pargitud, sealhulgas krokodillilise tinganahad

Nahatükk

SKP

tk

 

Nahatükid – sealhulgas jäätmed, nii toored kui pargitud

Kolju

SKU

tk

 

Koljud

Supp

SOU

kg

l

Supp, nt kilpkonnasupp

Preparaat (teadusotstarbeline)

SPE

kg/l/ml

 

Teaduspreparaadid, sealhulgas veri, kude (nt neer, põrn), histoloogilised preparaadid jne

Vars

STE

tk

kg

Taimevarred

Ujupõis

SWI

kg

 

Hüdrostaatiline organ, sh kalaliim/tuuraliim

Saba

TAI

tk

kg

Sabad, nt kaimanisaba (nahaks) või rebasesaba (rõivaste ääristamiseks, kraedeks, boadeks jne)

Hammas

TEE

tk

kg

Hambad, nt vaala-, lõvi-, jõehobu-, krokodillihambad jne

Puit

TIM

m3

kg

Toorpuit, v.a saepalgid ja saetud puit

Trofee

TRO

tk

 

Trofee: kõik looma osad, kui neid eksporditakse koos, nt sarved (2 tk), kolju, lakk, seljanahk, saba ja jalad (10 eset) moodustavad ühe trofee. Kui aga eksporditakse näiteks vaid looma kolju ja sarved, kirjendatakse need esemed ühe trofeena. Muul juhul registreeritaks esemed eraldi. Kogu kerest tehtud topis kuulub koodi „BOD” alla. Nahk ilma teiste osadeta kuulub koodi „SKI” alla.

Kihv

TUS

tk

kg

Peaaegu terved võhad, töödeldud või töötlemata. Hõlmab ka elevandi-, jõehobu-, merihobu- ja narvalikihvu, kuid mitte nende muid hambaid.

Spoon

— treispoon

— höövelspoon

VEN

m3, m2

kg

Õhukesed ühtlase paksusega puitlehed või -tahvlid (paksus tavaliselt 6 mm või vähem); tavaliselt treitud (treispoon) või hööveldatud (höövelspoon), kasutatakse vineeri tootmiseks, mööbli spoonimiseks, spoonist anumate valmistamiseks jms

Vaha

WAX

kg

 

Vaha, sealhulgas ambra

Terve

WHO

kg

tk

Terve loom või taim (elus või surnud)

Ühikute selgitus (kasutada võib ka võrreldavaid ühikuid, mis ei kuulu meetermõõdustikku)

g = gramm

kg = kilogramm

l = liiter

cm3 = kuupsentimeeter

ml = milliliiter

m = meeter

m2 = ruutmeeter

m3 = kuupmeeter

tk = isendite või esemete arv

▼M6
VIII LISA

Nomenklatuuri standardviited, mida kasutatakse artikli 5 punkti 4 alusel välja antavatel lubadel ja sertifikaatidel liikide teaduslike nimetuste märkimiseks

LOOMASTIK

a)    MAMMALIA

WILSON, D. E. & REEDER, D. M. (ed.) 2005. Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Third edition, Vol. 1–2, xxxv + 2142 pp. Baltimore (John Hopkins University Press). [kõik imetajad, v.a järgmiste liikide looduslike vormide nimetuste tunnustamine (mida tuleb eelistada kodustatud vormide nimetustele): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion ning v.a allpool nimetatud liigid]

BEASLEY, I., ROBERTSON, K. M. & ARNOLD, P. W. (2005): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae). – Marine Mammal Science, 21(3): 365–400. [liigi Orcaella heinsohni nimetus]

BOUBLI, J. P., DA SILVA, M. N. F., AMADO, M. V., HRBEK, T., PONTUAL, F. B. & FARIAS, I. P. (2008): A taxonomic reassessment of Cacajao melanocephalus Humboldt (1811), with the description of two new species. – International Journal of Primatology, 29: 723–741. [liikide Cacajao ayresi, C. hosomi nimetused]

BRANDON- JONES, D., EUDEY, A. A., GEISSMANN, T., GROVES, C. P., MELNICK, D. J., MORALES J. C., SHEKELLE, M. & STEWARD, C.-B. (2004): Asian primate classification. – International Journal of Primatology, 25: 97–163. [liigi Trachypithecus villosus nimetus]

CABALLERO, S., TRUJILLO, F., VIANNA, J. A., BARRIOS-GARRIDO, H., MONTIEL, M. G., BELTRÁN-PEDREROS, S., MARMONTEL, M., SANTOS, M. C., ROSSI-SANTOS, M. R. & BAKER, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus Sotalia: species level ranking for „tucuxi” (Sotalia fluviatilis) and „costero” (Sotalia guianensis) dolphins. – Marine Mammal Science 23: 358–386 [liikide Sotalia fluviatilis ja Sotalia guianensis nimetused]

DAVENPORT, T. R. B., STANLEY, W. T., SARGIS, E. J., DE LUCA, D. W., MPUNGA, N. E., MACHAGA, S. J. & OLSON, L. E. (2006): A new genus of African monkey, Rungwecebus: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. – Science, 312: 1378–1381. [liigi Rungwecebus kipunji nimetus]

DEFLER, T. R. & BUENO, M. L. (2007): Aotus diversity and the species problem. – Primate Conservation, 22: 55–70. [liigi Aotus jorgehernandezi nimetus]

DEFLER, T. R., BUENO, M. L. & GARCÍA, J. (2010): Callicebus caquetensis: a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. – Primate Conservation, 25: 1–9. [liigi Callicebus coimbrai nimetus]

FERRARI, S. F., SENA, L., SCHNEIDER, M. P. C. & JÚNIOR, J. S. S. (2010): Rondon's Marmoset, Mico rondoni sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. – International Journal of Primatology, 31: 693–714. [liigi Mico rondoni nimetus]

GEISMANN, T., LWIN, N., AUNG, S. S., AUNG, T. N., AUNG, Z. M., HLA, T. H., GRINDLEY, M. & MOMBERG, F. (2011): A new species of snub-nosed monkey, genus Rhinopithecus Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. – Amer. J. Primatology,73: 96–107. [liigi Rhinopithecus strykeri nimetus]

MERKER, S. & GROVES, C.P. (2006): Tarsius lariang: A new primate species from Western Central Sulawesi. – International Journal of Primatology, 27(2): 465–485. [liigi Tarsius lariang nimetus]

OLIVEIRA, M. M. DE & LANGGUTH, A. (2006): Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for Simia flava Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). – Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., Zoologia, 523: 1–16. [liigi Cebus flavius nimetus]

RICE, D. W., (1998): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution, Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas [liikide Physeter macrocephalus ja Platanista gangetica nimetused]

SHEKELLE, M., GROVES, C., MERKER, S. & SUPRIATNA, J. (2010): Tarsius tumpara: A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. – Primate Conservation, 23: 55–64. [liigi Tarsius tumpara nimetus]

SINHA, A., DATTA, A., MADHUSUDAN, M. D. & MISHRA, C. (2005): Macaca munzala: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. – International Journal of Primatology, 26(4): 977–989: doi:10.1007/s10764-005-5333-3. [liigi Macaca munzala nimetus]

VAN NGOC THINH, MOOTNICK, A. R., VU NGOC THANH, NADLER, T. & ROOS, C. (2010): A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. Vietnamese Journal of Primatology, 4: 1–12. [liigi Nomascus annamensis nimetus]

WADA, S., OISHI, M. & YAMADA, T. K. (2003): A newly discovered species of living baleen whales. – Nature, 426: 278–281. [liigi Balaenoptera omurai nimetus]

WALLACE, R. B., GÓMEZ, H., FELTON, A. & FELTON, A. (2006): On a new species of titi monkey, genus Callicebus Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. – Primate Conservation, 20: 29–39. [liigi Callicebus aureipalatii nimetus]

WILSON, D. E. & REEDER, D. M. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press). [liikide Loxodonta africana, Puma concolor, Lama guanicoe ja Ovis vignei nimetused]

b)    AVES

MORONY, J. J., BOCK, W. J. & FARRAND, J., Jr. (1975): Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. 207 pp. [lindude nimed seltsi ja sugukonna tasemel]

DICKINSON, E.C. (ed.) 2003: The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1039 pp. London (Christopher Helm). [kõigi linnuliikide nimetused, v.a allpool nimetatud taksonid ja liik Lophura imperialis, mille isendeid tuleks käsitada liigi L. edwardsi isenditena]

DICKINSON, E.C. (2005): Corrigenda 4 (2.6.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003) http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (CITESi veebisait) [koos DICKINSON 2003 kõigi linnuliikide nimetused, v.a allpool nimetatud taksonid]

ARNDT, T. (2008): Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. – Papageien, 8: 278–286. [liigi Pyrrhura parvifrons nimetus]

COLLAR, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In DEL HOYO, J., ELLIOT, A. AND SARGATAL, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280–477. Barcelona (Lynx Edicions). [liikide Psittacus intermedia ja Trichoglossus haematodus nimetused]

COLLAR, N. J. (2006): A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). – Forktail, 22: 85–112. [liigi Garrulax taewanus nimetus]

CORTÉS-DIAGO, A., ORTEGA, L. A., MAZARIEGOS-HURTADO, L. & WELLER, A.-A. (2007): A new species of Eriocnemis (Trochilidae) from southwest Colombia. – Ornitologia Neotropical, 18: 161–170. [liigi Eriocnemis isabellae nimetus]

DA SILVA, J. M. C., COELHO, G. & GONZAGA, P. (2002): Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. – Ararajuba, 10(2): 123–130. [liigi Glaucidium mooreorum nimetus]

GABAN-LIMA, R., RAPOSO, M. A. & HOFLING, E. (2002):Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. – Auk, 119: 815–819. [liigi Pionopsitta aurantiocephala nimetus]

INDRAWAN, M. & SOMADIKARTA, S. (2004): A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. – Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124: 160–171. [liigi Ninox burhani nimetus]

NEMESIO, A. & RASMUSSEN, C. (2009): The rediscovery of Buffon's „Guarouba” or „Perriche jaune”: two senior synonyms of Aratinga pintoi SILVEIRA, LIMA & HÖFLING, 2005 (Aves: Psittaciformes). – Zootaxa, 2013: 1–16. [liigi Aratinga maculata nimetus]

OLMOS, F., SILVA, W. A. G. & ALBANO, C. (2005: Grey-breasted Conure Pyrrhura griseipectus, an overlooked endangered species. – Cotinga, 24: 77–83. [liigi Pyrrhura griseipectus nimetus]

PACHECO, J. F. & WHITNEY, B. M. (2006): Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. – Bulletin of the British Ornithologists' Club, 126: 242–244. [liikide Chlorostilbon lucidus ja Forpus modestus nimetused]

PARRY, S. J., CLARK, W. S. & PRAKASH, V. (2002) On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle Aquila hastata. – Ibis, 144: 665–675. [liigi Aquila hastata nimetus]

PIACENTINI, V. Q., ALEIXO, A. & SILVEIRA, L. F. (2009): Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of Phaethornis longuemareus aethopyga Zimmer, 1950 (Trochilidae). – Auk, 126: 604–612. [liigi Phaethornis aethopyga nimetus]

PORTER, R. F. & KIRWAN, G. M. (2010): Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. – Bulletin of the British Ornithologists' Club, 130 (2): 116–131. [liigi Buteo socotraensis nimetus]

ROSELAAR, C. S. & MICHELS, J. P. (2004): Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed Cacatua species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). – Zoologische Verhandelingen, 350: 183–196. [liigi Cacatua goffiniana nimetus]

WARAKAGODA, D. H. & RASMUSSEN, P. C. (2004): A new species of scops-owl from Sri Lanka. – Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124(2): 85–105. [liigi Otus thilohoffmanni nimetus]

WHITTAKER, A. (2002): A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. – Wilson Bulletin, 114: 421–445. [liigi Micrastur mintoni nimetus]

c)    REPTILIA

ANDREONE, F., MATTIOLI, F., JESU, R. & RANDRIANIRINA, J. E. (2001): Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma furcifer group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae) – Herpetological Journal, 11: 53–68. [liikide Calumma vatosoa ja Calumma vencesi nimetused]

AVILA PIRES, T. C. S. (1995): Lizards of Brazilian Amazonia (Reptilia: Squamata) – Zoologische Verhandelingen, 299: 706 pp. [liigi Tupinambis nimetus]

BAREJ, M. F., INEICH, I., GVOŽDÍK, V. LHERMITTE-VALLARINO, N., GONWOUO, N. L., LEBRETON, M., BOTT, U. & SCHMITZ, A. (2010): Insights into chameleons of the genus Trioceros (Squamata: Chamaeleonidae) in Cameroon, with the resurrection of Chamaeleo serratus Mertens, 1922. – Bonn zool. Bull., 57(2): 211–229. [liikide Trioceros perretti ja Trioceros serratus nimetused]

BERGHOF, H.-P. & TRAUTMANN, G. (2009): Eine neue Art der Gattung Phelsuma Gray, 1825 (Sauria: Gekkonidae) von der Ostküste Madagaskars. – Sauria, 31 (1): 5–14. [liigi Phelsuma hoeschi nimetus]

BÖHLE, A. & SCHÖNECKER, P. (2003): Eine neue Art der Gattung Uroplatus Duméril, 1805 aus Ost- Madagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). – Salamandra, 39(3/4): 129–138. [liigi Uroplatus pietschmanni nimetus]

BÖHME, W. (1997): Eine neue Chamäleon-Art aus der Calumma gastrotaenia – Verwandtschaft Ost- Madagaskars – Herpetofauna (Weinstadt), 19 (107): 5–10. [liigi Calumma glawi nimetus]

BÖHME, W. (2003): Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) – Zoologische Verhandelingen. Leiden, 341: 1–43. [sugukonna Varanidae liikide nimetused]

BRANCH, W. R. & TOLLEY, K. A. (2010: A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae: Nadzikambia) from Mount Mabu, central Mozambique. – Afr. J. Herpetology, 59(2): 157–172. doi: 10.1080/21564574.2010.516275. [liigi Nadzikambia Baylissi nimetus]

BRANCH, W. R. (2007): A new species of tortoise of the genus Homopus (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. – African Journal of Herpetology, 56(1): 1–21. [liigi Homopus solus nimetus]

BRANCH, W. R., TOLLEY, K. A. & TILBURY, C. R. (2006): A new Dwarf Chameleon (Sauria: Bradypodion Fitzinger, 1843) from the Cape Fold Mountains, South Africa. – African Journal Herpetology, 55(2): 123–141. [liigi Bradypodion atromontanum nimetus]

BROADLEY, D. G. (1999): The southern African python, Python natalensis A. Smith 1840, is a valid species. –African Herp News 29: 31–32. [liigi Python natalensis nimetus]

BROADLEY, D. G. (2006): CITES Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia) – koostatud CITESi nomenklatuurikomitee palvel [liigi Cordylus nimetus]

BURTON, F. J. (2004): Revision to Species Cyclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana – Caribbean Journal of Science, 40(2): 198–203. [liigi Cyclura lewisi nimetus]

CEI, J. M. (1993): Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina – herpetofauna de las selvas subtropicales, Puna y Pampa – Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. [liigi Tupinambis nimetus]

COLLI, G. R., PÉRES, A. K. & DA CUNHA, H. J. (1998): A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus – Herpetologica 54: 477–492. [liigi Tupinambis cerradensis nimetus]

CROTTINI, A., GEHRING, P.-S., GLAW, F., HARRIS, D.J., LIMA, A. & VENCES, M. (2011): Deciphering the cryptic species diversity of dull-coloured day geckos Phelsuma (Squamata: Gekkonidae) from Madagascar, with description of a new species. – Zootaxa, 2982: 40–48. [liigi Phelsuma gouldi nimetus]

DIRKSEN, L. (2002): Anakondas. NTV Wissenschaft. [liigi Eunectes beniensis nimetus]

DOMÍNGUEZ, M., MORENO, L. V. & HEDGES, S. B. (2006): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. – Amphibia-Reptilia, 27 (3): 427–432. [liigi Tropidophis xanthogaster nimetus]

ENNEN, J. R., LOVICH, J. E., KREISER, B. R., SELMAN, W. & QUALLS, C. P. (2010): Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (Graptemys gibbonsi) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. – Chelonian Conservation and Biology, 9(1): 98–113. [liigi Graptemys pearlensis nimetus]

FITZGERALD, L. A., COOK, J. A. & LUZ AQUINO, A. (1999): Molecular Phylogenetics and Conservation of Tupinambis (Sauria: Teiidae). – Copeia, 4: 894–905. [liigi Tupinambis duseni nimetus]

FRITZ, U. & HAVAŠ, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. – Vertebrate Zoology, 57(2): 149–368. Dresden. ISSN 1864-5755 [ilma selle liiteta; [seltsi Testudines liigi- ja sugukonnanimetused, v.a järgmiste nimetuste allesjätmine: Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata]

GEHRING, P.-S., PABIJAN, M., RATSOAVINA, F. M., KÖHLER, J., VENCES, M. & GLAW, F. (2010): A Tarzan yell for conservation: a new chameleon, Calumma tarzan sp. n., proposed as a flagship species for the creation of new nature reserves in Madagascar. – Salamandra, 46(3): 167–179. [liigi Calumma tarzan nimetus]

GEHRING, P.-S., RATSOAVINA, F. M., VENCES, M. & GLAW, F. (2011): Calumma vohibola, a new chameleon species (Squamata: Chamaeleonidae) from the littoral forests of eastern Madagascar. – Afr. J. Herpetology, 60(2): 130–154. [liigi Calumma vohibola nimetus]

GENTILE, G. & SNELL, H. (2009): Conolophus marthae sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. – Zootaxa, 2201: 1–10. [liigi Conolophus marthae nimetus]

GLAW, F., GEHRING, P.-S., KÖHLER, J., FRANZEN, M. & VENCES, M. (2010): A new dwarf species of day gecko, genus Phelsuma, from the Ankarana pinnacle karst in northern Madagascar. – Salamandra, 46: 83–92. [liigi Phelsuma roesleri nimetus]

GLAW, F., KÖHLER, J. & VENCES, M. (2009a): A new species of cryptically coloured day gecko (Phelsuma) from the Tsingy de Bemaraha National Park in western Madagascar. – Zootaxa, 2195: 61–68. [liigi Phelsuma borai nimetus]

GLAW, F., KÖHLER, J. & VENCES, M. (2009b): A distinctive new species of chameleon of the genus Furcifer (Squamata: Chamaeleonidae) from the Montagne d'Ambre rainforest of northern Madagascar. – Zootaxa, 2269: 32–42. [liigi Furcifer timoni nimetus]

GLAW, F., KOSUCH, J., HENKEL, W. F., SOUND, P. AND BÖHME, W. (2006): Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko Uroplatus fimbriatus from Madagascar, with description of a new giant species. – Salamandra, 42: 129–144. [liigi Uroplatus giganteus nimetus]

GLAW, F. & M. VENCES (2007): A field guide to the amphibians and reptiles of Madagascar, third edition. Vences & Glaw Verlag, 496 pp. [liikide Brookesia ramanantsoai, Calumma ambreense nimetused]

GLAW, F., VENCES, M., ZIEGLER, T., BÖHME, W. & KÖHLER, J. (1999). Specific distinctiveness and biogeography of the dwarf chameleons Brookesia minima, B. peyrierasi and B. tuberculata (Reptilia: Chamaeleonidae): evidence from hemipenial and external morphology. – J. Zool. Lond. 247: 225–238. [liikide Brookesia peyrierasi, B. tuberculata nimetused]

HALLMANN, G., KRÜGER, J. & TRAUTMANN, G. (2008). Faszinierende Taggeckos. Die Gattung Phelsuma. 2. überarbeitete und erweiterte Auflage, 253 pp., Münster (Natur und Tier – Verlag). ISBN 978–3-86659-059–5. [perekonna Phelsuma nimetused, jättes alles liigi Phelsuma ocellata nimetuse]

HARVEY, M. B., BARKER, D. B., AMMERMAN, L. K. & CHIPPINDALE, P. T. (2000): Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species – Herpetological Monographs, 14: 139–185. [liikide Moreliaclastolepis, Morelia nauta ja Morelia tracyae nimetused ning liigi tasandil Morelia kinghorni nimetus]

HEDGES, B. S. & GARRIDO, O. (1999): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba – Journal of Herpetology, 33: 436–441. [liigi Tropidophis spiritus nimetus]

HEDGES, B. S. & GARRIDO, O. (2002): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from Eastern Cuba – Journal of Herpetology, 36:157–161. [liigi Tropidophis hendersoni nimetus]

HEDGES, B. S., ESTRADA, A. R. & DIAZ, L. M. (1999): New snake (Tropidophis) from western Cuba – Copeia 1999(2): 376–381. [liigi Tropidophis celiae nimetus]

HEDGES, B. S., GARRIDO, O. & DIAZ, L. M. (2001): A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba – Journal of Herpetology, 35: 615–617. [liigi Tropidophis morenoi nimetus]

HENDERSON, R. W., PASSOS, P. & FEITOSA, D. (2009); Geographic variation in the Emerald Treeboa, Corallus caninus (Squamata: Boidae). – Copeia, 2009 (3): 572–582. [liigi Corallus batesii nimetus]

HOLLINGSWORTH, B. D. (2004): The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. pp. 19–44. In: Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press). [sugukonna Iguanidae liikide nimetused, välja arvatud liikide Brachylophus bulabula, Phrynosoma blainvillii, P. cerroense ja P. wigginsi liikidena tunnustamine]

JACOBS, H. J., AULIYA, M. & BÖHME, W. (2009): Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, Python molurus bivittatus KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. – Sauria, 31: 5–16. [liigi Python bivittatus nimetus]

JESU, R., MATTIOLI, F. & SCHIMENTI, G. (1999): On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae) – Doriana 7(311): 1–14. [liigi Furcifer nicosiai nimetus]

KEOGH, J. S., BARKER, D. G. & SHINE, R. 2001. Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia – Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113–129. [liikide Python breitensteini ja Python brongersmai nimetused]

KEOGH, J. S., EDWARDS, D. L., FISHER, R. N. & HARLOW, P. S. (2008): Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. – Phil. Trans. R. Soc. B, 363(1508): 3413–3426. [liigi Brachylophus bulabula nimetus]

KLAVER, C. J. J. & BÖHME, W. (1997): Chamaeleonidae – Das Tierreich, 112, 85 pp. [perekondade Bradypodion, Brookesia, Calumma, Chamaeleo ja Furcifer liikide nimetused, välja arvatud perekonna Bradypodion liigid, mille nimetused on muudetud nimetusteks Kinyongia ja Nadzikambia, ning välja arvatud Calumma andringitraense, C. guillaumeti, C. hilleniusi ja C. marojezense liikidena tunnustamine]

KLUGE, A.G. (1983): Cladistic relationships among gekkonid lizards. – Copeia, 1983 (no. 2): 465–475. [liigi Nactus serpensinsula nimetus]

KOCH, A., AULIYA, M. & ZIEGLER, T. (2010): Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). – Bonn zool. Bull., 57(2): 127–136. [sugukonna Varanidae liikide nimetused]

KRAUSE, P. & BÖHME, W. (2010): A new chameleon of the Trioceros bitaeniatus complex from Mt. Hanang, Tanzania, East Africa (Squamata, Chamaeleonidae). – Bonn Zoological Bulletin, 57: 19–29. [liigi Trioceros hanangensis nimetus]

LANZA, B. & NISTRI, A. (2005): Somali Boidae (genus Eryx Daudin 1803) and Pythonidae (genus Python Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). – Tropical Zoology, 18 (1): 67–136. [liigi Eryx borrii nimetus]

LUTZMANN, N. & LUTZMANN, H. (2004): Das grammatikalische Geschlecht der Gattung Calumma (Chamaeleonidae) und die nötigen Anpassungen einiger Art- und Unterartbezeichnungen. – Reptilia (Münster) 9(4): 4–5 (Addendum in issue 5: 13). [liikide Calumma cucullatum, Calumma nasutum nimetused]

MANZANI, P. R. & ABE, A. S. (1997): A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil – Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool., 382: 1–10. [liigi Tupinambis quadrilineatus nimetus]

MANZANI, P. R. & ABE, A. S. (2002): A new species of Tupinambis Daudin, 1803 from southeastern Brazil – Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro, 60(4): 295–302. [liigi Tupinambis palustris nimetus]

MARIAUX, J., LUTZMANN, N. & STIPALA, J. (2008): The two-horned chamaeleons of East Africa. – Zoological Journal Linnean Society, 152: 367–391. [liikide Kinyongia vosseleri, Kinyongia boehmei nimetused]

MASSARY, J.-C. DE & HOOGMOED, M. (2001): The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae) – Journal of Herpetology, 35: 353–357. [liigi Crocodilurus amazonicus nimetus]

MCDIARMID, R. W., CAMPBELL, J. A. & TOURÉ, T. A. (1999): Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1, Washington, DC. (The Herpetologists' League). [sugukondade Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae ja Viperidae liikide nimetused, v.a perekondade Acrantophis, Sanzinia, Calabaria ja Lichanura allesjätmine ja liigi Epicrates maurus liigina tunnustamine]

MENEGON, M.,TOLLEY, K. A., JONES, T., ROVERO, F., MARSHALL, A. R. & TILBURY, C. R. (2009): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae: Kinyongia) from the Magombera forest and the Udzungwa Mountains National Park, Tanzania. – African Journal of Herpetology, 58(2): 59–70. [liigi Kinyongia magomberae nimetus]

MONTANUCCI, R.R. (2004): Geographic variation in Phrynosoma coronatum (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. – Herpetologica, 60: 117. [liikide Phrynosoma blainvillii, Phrynosoma cerroense, Phrynosoma wigginsi nimetused]

MURPHY, R. W., BERRY, K. H., EDWARDS, T., LEVITON, A. E., LATHROP, A. & RIEDLE, J. D. (2011): The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, Gopherus agassizii (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. – Zookeys, 113: 39–71. [liigi Gopherus morafkai nimetus]

NECAS, P. (2009): Ein neues Chamäleon der Gattung Kinyongia Tilbury, Tolley & Branch 2006 aus den Poroto-Bergen, Süd-Tansania (Reptilia: Sauria: Chamaeleonidae). – Sauria, 31 (2): 41–48. [liigi Kinyongia vanheygeni nimetus]

NECAS, P., MODRY, D. & SLAPETA, J. R. (2003): Chamaeleo (Triceros) narraioca n. sp. (Reptilia Chamaeleonidae), a new chamaeleon species from a relict montane forest of Mount Kulal, northern Kenya. – Tropical Zool., 16:1–12. [liigi Chamaeleo narraioca nimetus]

NECAS, P., MODRY, D. & SLAPETA, J. R. (2005): Chamaeleo (Triceros) ntunte n. sp. a new chamaeleon species from Mt. Nyiru, northern Kenya (Squamata: Sauria: Chamaeleonidae). – Herpetozoa, 18/3/4): 125–132. [liigi Chamaeleo ntunte nimetus]

NECAS, P., SINDACO, R., KOŘENÝ, L., KOPEČNÁ, J., MALONZA, P. K. & MODRY, D. (2009): Kinyongia asheorum sp. n., a new montane chameleon from the Nyiro Range, northern Kenya (Squamata: Chamaeleonidae). – Zootaxa, 2028: 41–50. [liigi Kinyongia asheorum nimetus]

PASSOS, P. & FERNANDES, R. (2008): Revision of the Epicrates cenchria complex (Serpentes: Boidae). – Herpetol. Monographs, 22: 1–30. [liikide Varanus crassus, E. Assisi, E. Alvarezi nimetused]

POUGH, F. H., ANDREWS, R. M., CADLE, J. E., CRUMP, M. L., SAVITZKY, A. H. & WELLS, K. D. (1998): Herpetology. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall). [Sauria sugukondade piiritlemise puhul]

PRASCHAG, P., HUNDSDÖRFER, A. K. & FRITZ, U. (2007): Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidates by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura). – Zoologica Scripta, 36: 429–442. [liikide Batagur borneoensis, Batagur dhongoka, Batagur kachuga, Batagur trivittata nimetused]

PRASCHAG, P., HUNDSDÖRFER, A.K., REZA, A.H.M.A. & FRITZ, U. (2007): Genetic evidence for wild-living Aspideretes nigricans and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: Aspideretes, Nilssonia). – Zoologica Scripta, 36: 301–310. [liikide Nilssonia gangeticus, N. hurum, N. nigricans nimetused]

PRASCHAG, P., SOMMER, R. S., MCCARTHY, C., GEMEL, R. & FRITZ, U. (2008): Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. – Zootaxa, 1758: 61–68. [liigi Batagur affinis nimetus]

PRASCHAG, P., STUCKAS, H., PÄCKERT, M., MARAN, J. & FRITZ, U. (2011): Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (Lissemys Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). – Vertebrate Zoology, 61(1): 147–160. [liigi Lissemys ceylonensis nimetus]

RATSOAVINA, F.M., LOUIS JR., E.E., CROTTINI, A., RANDRIANIAINA, R.-D., GLAW, F. & VENCES, M. (2011): A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the Uroplatus ebenaui group. – Zootaxa, 3022: 39–57. [liigi Uroplatus finiavana nimetus]

RAW, L. & BROTHERS, D. J. (2008): Redescription of the South African dwarf chameleon, Bradypodion nemorale Raw 1978 (Sauria: Chamaeleonidae), and description of two new species. – ZooNova 1 (1): 1–7. [liikide Bradypodion caeruleogula, Bradypodion nkandlae nimetused]

RAXWORTHY, C.J. & NUSSBAUM, R.A. (2006): Six new species of Occipital-Lobed Calumma Chameleons (Squamata: Chamaeleonidae) from Montane Regions of Madagascar, with a New Description and Revision of Calumma brevicorne. – Copeia, 4: 711–734. [liikide Calumma amber, Calumma brevicorne, Calumma crypticum, Calumma hafahafa, Calumma jejy, Calumma peltierorum, Calumma tsycorne nimetused]

RAXWORTHY, C.J. (2003): Introduction to the reptiles. – In: Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (eds.), The natural history of Madagascar,: 934–949. Chicago. [perekonna Uroplatus liikide nimetused]

RAXWORTHY, C.J., PEARSON, R.G., ZIMKUS, B.M., REDDY, S., DEO, A.J., NUSSBAUM, R.A. & INGRAM,C.M. (2008): Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the Uroplatus leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. Journal of Zoology 275: 423–440. [liigi Uroplatus sameiti nimetus]

ROCHA, S., RÖSLER, H., GEHRING, P.-S., GLAW, F., POSADA, D., HARRIS, D. J. & VENCES, M. (2010): Phylogenetic systematics of day geckos, genus Phelsuma, based on molecular and morphological data (Squamata: Gekkonidae). – Zootaxa, 2429: 1–28. [liikide Phelsuma dorsovittata, P. parva nimetused]

SCHLEIP, W. D. (2008): Revision of the genus Leiopython Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. – Journal of Herpetology, 42(4): 645–667. [liikide Leiopython bennettorum, L. biakensis, L. fredparkeri, L. huonensis, L. hoserae nimetused]

SLOWINSKI, J. B. & WÜSTER, W. (2000.): A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma) – Herpetologica, 56: 257–270. [liigi Naja mandalayensis nimetus]

SMITH, H. M., CHISZAR, D., TEPEDELEN, K. & VAN BREUKELEN, F. (2001): A revision of the bevelnosed boas (Candoia carinata complex) (Reptilia: Serpentes). – Hamadryad, 26(2): 283–315. [liikide Candoia paulsoni, C. superciliosa nimetused]

STIPALA, J., LUTZMANN, N., MALONZA, P.K., BORGHESIO, L., WILKINSON, P., GODLEY, B. & EVANS, M.R. (2011): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae) from the highlands of northwest Kenya. – Zootaxa, 3002: 1–16. [liigi Trioceros nyirit nimetus]

TILBURY, C. (1998): Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia – Bonner Zoologische Beiträge, 47: 293–299. [liikide Chamaeleo balebicornutus ja Chamaeleo conirostratus nimetused]

TILBURY, C. R. & TOLLEY, K. A. (2009a): A new species of dwarf chameleon (Sauria; Chamaeleonidae, Bradypodion Fitzinger) from KwaZulu Natal South Africa with notes on recent climatic shifts and their influence on speciation in the genus. – Zootaxa, 2226: 43–57. [liikide Bradypodion ngomeense, B. nkandlae nimetused]

TILBURY, C. R. & TOLLEY, K. A. (2009b): A re-appraisal of the systematics of the African genus Chamaeleo (Reptilia: Chamaeleonidae). – Zootaxa, 2079: 57–68. [perekonna Trioceros liikide nimetused]

TILBURY, C. R., TOLLEY, K. A. & BRANCH, R. B. (2007): Corrections to species names recently placed in Kinyongia and Nadzikambia (Reptilia: Chamaeleonidae). – Zootaxa, 1426: 68. [liikide Kinyongia uluguruensis, Nadzikambia mlanjensis korrektses kirjapildis nimetused]

TILBURY, C. R., TOLLEY, K. A. & BRANCH, W. R. (2006): A review of the systematics of the genus Bradypodion (Sauria: Chamaeleonidae), with the description of two new genera. – Zootaxa, 1363: 23–38. [liikide Kinyongia adolfifriderici, Kinyongia carpenteri, Kinyongia excubitor, Kinyongia fischeri, Kinyongia matschiei, Kinyongia multituberculata, Kinyongia oxyrhina, Kinyongia tavetana, Kinyongia tenuis, Kinyongia ulugurensis, Kinyongia uthmoelleri, Kinyongia xenorhina, Nadzikambia mlanjense nimetused]

TOLLEY, K. A., TILBURY, C. R., BRANCH, W. R. & MATHEE, C. A. (2004): Phylogenetics of the southern African dwarf chameleons, Bradypodion (Squamata: Chamaeleonidae). – Molecular Phylogen. Evol., 30: 351–365. [liikide Bradypodion caffrum, Bradypodion damaranum, Bradypodion gutturale, Bradypodion occidentale, Bradypodion taeniobronchum, Bradypodion transvaalense, Bradypodion ventrale nimetused]

TOWNSEND, T. M., TOLLEY, K. A., GLAW, F., BÖHME, W. & VENCES, M. (2010): Eastward from Africa: paleocurrent-mediated chameleon dispersal to the Seychelles Islands. – Biol. Lett., avaldatud internetis 8. septembril 2010, doi: 10.1098/rsbl.2010.0701 [liigi Archaius tigris nimetus]

TUCKER, A. D. (2010): The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, Crocodylus johnstoni [Krefft, 1873]. – Australian Zoologist, 35(2): 432–434. [liigi Crocodylus Johnstoni nimetus]

ULLENBRUCH, K., KRAUSE, P. & BÖHME, W. (2007): A new species of the Chamaeleo dilepis group (Sauria Chamaeleonidae) from West Africa. – Tropical Zool., 20: 1–17. [liigi Chamaeleo necasi nimetus]

WALBRÖL, U. & WALBRÖL, H. D. (2004): Bemerkungen zur Nomenklatur der Gattung Calumma (Gray, 1865) (Reptilia: Squamata: Chamaeleonidae). – Sauria, 26 (3): 41–44. [liikide Calumma andringitraense, Calumma marojezense, Calumma tsaratananense nimetused]

WERMUTH, H. & MERTENS, R. (1996) (reprint): Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag). [seltside Testudines, Crocodylia ja Rhynchocephalia liikide nimetused]

WILMS, T. M., BÖHME, W., WAGNER, P., LUTZMANN, N. & SCHMITZ, A. (2009): On the phylogeny and taxonomy of the genus Uromastyx Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) – resurrection of the genus Saara Gray, 1845. – Bonner zool. Beiträge, 56(1–2): 55–99. [perekonna Uromastyx, Saara liikide nimetused]

WÜSTER, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species complex) – Toxicon, 34: 339–406. [liikide Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrix ja Naja sumatrana nimetused]

ZUG, G.R., GROTTE, S. W. & JACOBS, J. F. (2011): Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). – Proc. biol. Soc. Washington, 124(2): 112–136. [liigi Python kyaiktiyo nimetus]

d)    AMPHIBIA

Taxonomic Checklist of CITES-listed Amphibians, information extracted from FROST, D. R. (ed.) (2011), Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html), versioon 5.5, 2011. aasta detsembri seisuga

koos järgmisega: BROWN, J. L., TWOMEY, E., AMÉZQUITA, A., BARBOSA DE SOUZA, M., CALDWELL, L. P., LÖTTERS, S., VON MAY, R., MELO-SAMPAIO, P. R., MEJÍA-VARGAS, D., PEREZ-PEÑA, P., PEPPER, M., POELMAN, E. H., SANCHEZ-RODRIGUEZ, M. & SUMMERS, K. (2011): A taxonomic revision of the Neotropical poison frog genus Ranitomeya (Amphibia: Dendrobatidae). – Zootaxa, 3083: 1–120. [kõigi Amphibian liikide nimetused]

Taxonomic Checklist of Amphibian Species listed unilaterally in the Annexes of Regulation (EC) No 338/97, not included in the CITES Appendices, species information extracted from FROST, D. R. (2013), Amphibian Species of the World, an online Reference V. 5.6 (9. jaanuar 2013)

e)    ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERYGII JA SARCOPTERYGII

Taxonomic Checklist of all CITES listed Shark and Fish species (Elasmobranchii and Actinopterygii, except the genus Hippocampus), information extracted from ESCHMEYER, W.N. & FRICKE, R. (eds.): Catalog of Fishes, veebisait: (http://research.calacademy.org/redirect?url=http://researcharchive.calacademy.org/research/Ichthyology/catalog/fishcatmain.asp), 30. novembril 2011 allalaetud versioon. [kõigi hai- ja kalaliikide nimetused, välja arvatud perekonna Hippocampus liikide nimetused]

FOSTER, R. & GOMON, M. F. (2010): A new seahorse (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from south-western Australia. – Zootaxa, 2613: 61–68. [liigi Hippocampus paradoxus nimetus]

GOMON, M. F. & KUITER, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific. – Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37–44. [liikide Hippocampus debelius, Hippocampus waleanus nimetused]

HORNE, M. L. (2001): A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef – Records of the Australian Museum, 53: 243–246. [perekonna Hippocampus liikide nimetused]

KUITER, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species – Records of the Australian Museum, 53: 293–340. [perekonna Hippocampus liikide nimetused]

KUITER, R. H. (2003): A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island – Records of the Australian Museum, 55: 113–116. [perekonna Hippocampus liikide nimetused]

LOURIE, S. A. & RANDALL, J. E. (2003): A new pygmy seahorse, Hippocampus denise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific – Zoological Studies, 42: 284–291. [perekonna Hippocampus liikide nimetused]

LOURIE, S. A., VINCENT, A. C. J. & HALL, H. J. (1999): Seahorses. An identification guide to the world's species and their conservation. Project Seahorse (ISBN 0 9534693 0 1) (Second edition available on CD-ROM). [perekonna Hippocampus liikide nimetused]

LOURIE, S. A. & KUITER, R. H. (2008: Three new pygmy seahorse species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus). – Zootaxa, 1963: 54–68. [liikide Hippocampus pontohi, Hippocampus satomiae, Hippocampus severnsi nimetused]

PIACENTINO, G. L. M. AND LUZZATTO, D. C. (2004): Hippocampus patagonicus sp. nov., new seahorse from Argentina (Pisces, Syngnathiformes). – Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 6(2): 339–349. [liigi Hippocampus patagonicus nimetus]

RANDALL, J. & LOURIE, S. A. (2009): Hippocampus tyro, a new seahorse (Gasterosteiformes: Syngnathidae) from the Seychelles. – Smithiana Bulletin, 10: 19–21. [liigi Hippocampus tyro nimetus]

f)    ARACHNIDA

LOURENÇO, W. R. & CLOUDSLEY-THOMPSON, J. C. (1996): Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention – Biogeographica, 72(3): 133–143. [perekonna Pandinus skorpionide nimetused]

RUDLOFF, J.-P. (2008): Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). – Arthropoda, 16(2): 26–30. [liigi Brachypelma kahlenbergi nimetus]

Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species, information extracted from PLATNICK, N. (2006), The World Spider Catalog, an online reference, versioon 6.5 7. aprilli 2006. aasta seisuga [perekonna Theraphosidae liikide nimetused]

g)    INSECTA

BARTOLOZZI, L. (2005): Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). – African Entomology, 13(2): 347–352. [liigi Colophon endroedyi nimetus]

MATSUKA, H. (2001): Natural History of Birdwing Butterflies. 367 pp. Tokyo (Matsuka Shuppan). (ISBN 4-9900697-0–6). [perekondade Ornithoptera, Trogonoptera ja Troides liikide nimetused]

h)    HIRUDINOIDEA

NESEMANN, H. & NEUBERT, E. (1999): Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. – Süßwasserfauna von Mitteleuropa, vol. 6/2, 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6. [liikide Hirudo medicinalis ja Hirudo verbana nimetused]

i)    ANTHOZOA JA HYDROZOA

Taxonomic Checklist of all CITES listed Coral Species, based on information compiled by UNEPWCMC 2012.

TAIMESTIK

The Plant-Book, second edition (D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (parandatud trükk 1998) [kõigi konventsiooni lisades nimetatud taimede perekondade nimetused, kui nende asemel ei kasutata konventsiooniosaliste konverentsi poolt vastu võetud standardnimekirju].

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition, (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) [perekondade sünonüümid, mida ei ole nimetatud raamatus „The Plant Book”, juhul kui nende asemel ei kasutata konventsiooniosaliste konverentsi poolt vastu võetud standardnimekirju, millele on viidatud allpool].

The World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne and K. D. Hill, 1995; In: Vorster (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, pp. 55–64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch); sellest nimekirjast juhindutakse perekondade Cycadaceae, Stangeriaceae ja Zamiaceae liikidele viitamisel.

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, koostanud the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland); sellest nimekirjast juhindutakse perekondade Cyclamen (Primulaceae), Galanthus ja Sternbergia (Liliaceae) liikidele viitamisel.

CITES Cactaceae Checklist, second edition, (1999, koostanud D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland); sellest nimekirjast juhindutakse perekonna Cactaceae liikidele viitamisel.

CITES Carnivorous Plant Checklist, second edition, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland); sellest nimekirjast juhindutakse perekondade Dionaea, Nepenthes ja Sarracenia liikidele viitamisel.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggliet al., 2001, koostanud Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Switzerland, koostöös Kew kuningliku botaanikaaiaga (Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) ja selle parandatud versioon: An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland]; sellest nimekirjast juhindutakse perekondade Aloe ja Pachypodium liikidele viitamisel.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001); sellest nimekirjast juhindutakse perekonna Taxus liikidele viitamisel.

CITES Orchid Checklist, (koostanud Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom); sellest nimekirjast juhindutakse perekondade Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione ja Sophronitis (Volume 1, 1995); Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula ja Encyclia (Volume 2, 1997); Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides ja Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda ja Vandopsis (Volume 3, 2001) ning Aerides, Coelogyne, Comparettia ja Masdevallia (Volume 4, 2006) liikidele viitamisel.

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), Second edition (S. Carter and U. Eggli, 2003, avaldanud Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany); sellest juhindutakse perekonna Euphorbia sukulentsetele liikidele viitamisel.

Dicksonia species of the Americas (2003, koostanud Bonn Botanic Garden and the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany); sellest juhindutakse perekonna Dicksonia liikidele viitamisel.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 150–151. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa; sellest juhindutakse perekonna Hoodia liikidele viitamisel.

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum. Davila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50; sellest juhindutakse perekonna Guaiacum liikidele viitamisel.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Address of the authors: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria); sellest juhindutakse perekonna Bulbophyllum liikidele viitamisel.

The Checklist of CITES species (2005, 2007 ja selle parandatud versioonid), mille on välja andnud UNEP – WCMC; nimekirja võib kasutada määruse (EÜ) nr 338/97 lisades loetletud loomaliikide konventsiooniosaliste konverentsi poolt kinnitatud teaduslike nimetuste mitteametliku ülevaatena ja CITESi nomenklatuuri jaoks kehtestatud standardviidetes sisalduva teabe mitteametliku kokkuvõttena.

▼B
IX LISA

1. Viitekoodid lubadel ja sertifikaatidel, mis antakse välja artikli 5 punktis 5 määratletud tehingute korral.

B

Vangistuses kasvatamine või kunstlik paljundamine

E

Õppeotstarve

G

Botaanikaaiad

H

Jahitrofeed

L

Korrakaitse/justiits-/kohtumeditsiinilised eesmärgid

M

Meditsiinilised eesmärgid (sh biomeditsiiniline uuring)

N

Loodusesse laskmine või tagasilaskmine

P

Isiklikud eesmärgid

▼M6

Q

Rändnäitused (näitus, tsirkus, rändloomaaed, taimenäitus, orkester või muuseuminäitus, mida näidatakse avalikult kommertseesmärkidel)

▼B

S

Teaduslikud eesmärgid

T

Kaubanduslikud eesmärgid

Z

Loomaaiad

2. Viitekoodid lubadel ja sertifikaatidel, mis antakse välja artikli 5 punktis 6 määratletud tehingute korral.

W

Loodusest püütud isendid

▼M2

R

Kontrollitavas keskkonnas kasvatatud isendid, kes on võetud munade või noorloomadena loodusest, kus neil oleks olnud väga väike tõenäosus täiskasvanuks saamiseni ellu jääda

D

A lisa loomad, kes on kaubanduslikel eesmärkidel vangistuses paljundatud CITESi sekretariaadi registrisse kantud tegevusteks kooskõlas resolutsiooniga Conf. 12.10 (Rev. CoP15), ning A lisa taimed, mis on kaubanduslikel eesmärkidel kunstlikult paljundatud vastavalt määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatükile, samuti nende osad ja nendest saadu

▼B

A

A-lisas nimetatud taimed, mis on mittekaubanduslikul eesmärgil kunstlikult paljundatud, ning B- ja C-lisas nimetatud taimed, mis on kunstlikult paljundatud määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki kohaselt, samuti nende osad ja neist saadu.

▼M2

C

Loomad, kes on paljundatud vangistuses kooskõlas määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatükiga, samuti nende osad ja neist saadu

▼B

F

Vangistuses sündinud loomad, kes ei vasta määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki kriteeriumitele, samuti nende osad ja neist saadu

I

Konfiskeeritud või kinnipeetud isendid ( 7 )

O

Omandatud enne konventsiooni jõustumist (7) 

U

Päritolu teadmata (lisada tuleb põhjendus)

▼M6

X

Isendid, mis on võetud merekeskkonnast, mis ei kuulu ühegi riigi jurisdiktsiooni alla

▼M1
X LISA

ARTIKLI 62 PUNKTIS 1 VIIDATUD LOOMALIIGID

Aves

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas laysanensis

Anas querquedula

Aythya nyroca

Branta ruficollis

Branta sandvicensis

Oxyura leucocephala

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

GALLIFORMES

Phasianidae

Catreus wallichii

Colinus virginianus ridgwayi

Crossoptilon crossoptilon

Crossoptilon mantchuricum

▼M6

Lophophorus impejanus

▼M1

Lophura edwardsi

Lophura swinhoii

Polyplectron napoleonis

Syrmaticus ellioti

Syrmaticus humiae

Syrmaticus mikado

PASSERIFORMES

Fringillidae

Carduelis cucullata

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Cyanoramphus novaezelandiae

Psephotus dissimilis

▼B
XI LISA

Artiklis 18 esitatud bioloogiliste näidiste tüübid ja nende kasutusaladNäidise tüüp

Näidise tüüpiline suurus

Näidise kasutusalad

Veri, vedel

Tilgad või 5 ml täisverd koos antikoagulandiga katseklaasis, võib rikneda 36 tunni jooksul

Hematoloogia ja standardsed biokeemilised katsed haiguste diagnoosimiseks; taksonoomilised uuringud, biomeditsiinilised uuringud

Veri, kuiv (äigepreparaat)

Tilk mikroskoobi klaasile laiali surutud verd, tavaliselt keemilise fiksaatori abil fikseeritud

Vere arvestus ja skriining haigustekitajate suhtes

Veri, hüüve (seerum)

5 ml verd katseklaasis, verehüübega või ilma

Seroloogia ja haiguste tekitatud antikehade määratlemine, bio- meditsiinilised uuringud

Koed, fikseeritud

5 mm3 koetükid fiksaatoris

Histoloogia ja elektrooniline mikroskoopia haiguse märkide avastamiseks, taksonoomilised uuringud; biomeditsiinilised uuringud

Koed, värsked (välja arvatud munarakud, sperma ja embrüod)

5 mm3 koetükid, mõnikord külmutatult

Mikrobioloogia ja toksikoloogia organismide ja mürkainete avastamiseks; taksonoomilised uuringud; biomeditsiinilised uuringud

Limaproov

Väikesed koeosakesed tampoonil katseklaasis

Bakterite, seente jne kasvatamine haiguste diagnoosimise eesmärgil

Karvad, nahk, suled, soomused

Väikesed ja mõnikord väga väikesed naha pinna osakesed katseklaasis (mahult kuni 10 ml) fiksaatoriga või ilma

Geneetilised ja kohtumeditsiinilised testid ning parasiitide ja patogeenide avastamise testid ja muud testid

Rakuahelad ja koekultuurid

Näidise suurusele ei ole piiranguid

Rakuahelad on kunstlik toode, mida paljundatakse kas otseste või jätkuvate rakuahelatena, mis on laialdaselt kasutusel vaktsiinide või muude meditsiiniliste toodete testimise käigus ning taksonoomilistes uuringutes (näiteks kromosoomiuuringud ja DNA eraldamine)

DNA

Väikesed kogused verd (kuni 5 ml), karvad, sulefolliikulid, musklite ja organite koed (näiteks maks, süda jne), puhas DNA jne

Soo kindlaksmääramine; kohtuekspertiisi tuvastusandmete määramine; taksonoomilised uuringud; biomeditsiinilised uuringud

Sekreedid (sülg, mürk, piim)

1–5 ml ravimipudelites

Fütogeneetilised uuringud, vastumürkide tootmine, biomeditsiinilised uuringud
XII LISA

VastavustabelMäärus (EÜ) nr 1808/2001

Käesolev määrus

Artikli 1 lõiked a ja b

Artikli 1 lõiked 1 ja 2

Artikli 1 punkt c

Artikli 1 punktid d, e ja f

Artikli 1 punktid 3, 4 ja 5

Artikli 1 punktid 6, 7 ja 8

Artikli 2 lõiked 1 ja 2

Artikli 2 lõiked 1 ja 2

Artikli 2 lõiked 3 ja 4

Artikli 2 lõiked 3 ja 4

Artikli 2 lõiked 5 ja 6

Artikkel 3

Artikkel 3

Artikli 4 lõiked 1 ja 2

Artikli 4 lõiked 1 ja 2

Artikli 4 lõike 3 punktid a ja b

Artikli 5 esimese lõigu punktid 1 ja 2

Artikli 5 esimese lõigu punkt 3

Artikli 4 lõike 3 punktid c, d ja e

Artikli 5 esimese lõigu punktid 4, 5 ja 6

Artikli 4 lõige 4

Artikkel 6

Artikli 4 lõige 5

Artikkel 7

Artikkel 5

Artikkel 8

Artikkel 6

Artikkel 9

Artikli 7 lõige 1

Artikkel 10

Artikli 7 lõige 2

Artikkel 11

Artikli 7 lõiked 3 ja 4

Artikkel 12

Artikli 8 lõige 1

Artikkel 13

Artikli 8 lõige 2

Artikkel 14

Artikli 8 lõige 3

Artikli 15 lõiked 1 ja 2

Artikli 8 lõige 4

Artikli 15 lõiked 3 ja 4

Artikli 8 lõige 5

Artikkel 16

Artikli 8 lõiked 6 ja 7

Artikkel 17

Artiklid 18–19

Artikkel 9

Artikkel 20

Artikkel 10

Artikkel 21

Artikkel 11

Artikkel 22

Artikkel 12

Artikkel 23

Artikkel 13

Artikkel 24

Artikkel 14

Artikkel 25

Artikkel 15

Artikkel 26

Artikkel 16

Artikkel 27

Artikkel 17

Artikkel 28

Artikkel 18

Artikkel 29

Artiklid 30—44

Artikkel 19

Artikkel 45

Artikli 20 lõige 1

Artikkel 46

Artikli 20 lõige 2

Artikkel 47

Artikli 20 lõike 3 punktid a ja b

Artikli 48 lõike 1 punktid a ja b

Artikli 20 lõike 3 punkt c

Artikli 20 lõike 3 punktid d ja e

Artikli 48 lõike 1 punktid c ja d

Artikli 20 lõige 4

Artikkel 49

Artikli 20 lõiked 5 ja 6

Artikli 50 lõiked 1 ja 2

Artikkel 21

Artikkel 51

Artikkel 22

Artikkel 52

Artikkel 23

Artikkel 53

Artikkel 24

Artikkel 54

Artikkel 25

Artikkel 55

Artikkel 26

Artikkel 56

Artikli 27 lõike 1 esimene ja teine taane ja järgnev tekst

Artikli 57 lõike 1 punktid a, b ja c

Artikli 27 lõiked 2, 3 ja 4

Artikli 57 lõiked 2, 3 ja 4

Artikli 27 lõike 5 punktid a ja b

Artikli 57 lõike 5 punktid a ja b

Artikli 57 lõike 5 punktid c ja d

Artikli 28 lõike 1 esimene ja teine taane

Artikli 58 lõike 1 punktid a ja b

Artikli 28 lõiked 2 ja 3

Artikli 58 lõiked 2 ja 3

Artikli 28 lõike 4 punktid a ja b

Artikli 58 lõige 4

Artikkel 29

Artikkel 59

Artikkel 30

Artikkel 60

Artikkel 31

Artikkel 61

Artikkel 32

Artikkel 62

Artikkel 33

Artikkel 63

Artikli 34 lõige 1

Artikli 34 lõike 2 punktid a kuni f

Artikli 64 lõike 1 punktid a kuni f

Artikli 34 lõike 2 punktid g ja h

Artikli 64 lõige 2

Artikli 35 lõiked 1 ja 2

Artikli 65 lõiked 1 ja 2

Artikli 35 lõike 3 punktid a ja b

Artikli 65 lõige 3

Artikli 65 lõige 4

Artikli 36 lõige 1

Artikli 66 lõiked 1, 2 ja 3

Artikli 36 lõige 2

Artikli 66 lõige 4

Artikli 36 lõiked 3 ja 4

Artikli 66 lõiked 5 ja 6

Artikli 66 lõige 7

Artikli 36 lõige 5

Artikli 66 lõige 8

Artikkel 37

Artikkel 67

Artikkel 38

Artikkel 68

Artikkel 39

Artikkel 69

Artikkel 40

Artikkel 70

Artikkel 41

Artikkel 71

Artikkel 42

Artikkel 74

Artikkel 43

Artikkel 72

Artikkel 44

Artikkel 73

Artikkel 45

Artikkel 75

I lisa

I lisa

II lisa

II lisa

III lisa

IV lisa

III lisa

V lisa

IV lisa

VI lisa

V lisa

VII lisa

VI lisa

VIII lisa

VII lisa

IX lisa

VIII lisa

X lisa

XI lisa

XII lisa

▼M6
XIII LISA

LIIGID JA POPULATSIOONID, MILLELE ON OSUTATUD ARTIKLI 57 LÕIKES 3a

Ceratotherium simum simum

Hippopotamus amphibius

Loxodonta africana

Ovis ammon

Panthera leo

Ursus maritimus( 1 ) EÜT L 61, 3.3.1997, lk 1.

( 2 ) EÜT L 384, 31.12.1982, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2727/95 (EÜT L 284, 28.11.1995, lk 3).

( 3 ) EÜT L 250, 19.9.2001, lk 1.

( 4 ) ELT L 242, 7.9.2012, lk 13.

( 5 ) EÜT L 344, 7.12.1983, lk 1.

( 6 ) Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/57, 15. jaanuar 2015, millega muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 792/2012 seoses nõukogu määruses (EÜ) nr 338/97 (looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel) ja komisjoni määruses (EÜ) nr 865/2006 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad) sätestatud lubade, sertifikaatide ja muude dokumentide kujundust käsitlevate eeskirjadega (ELT L 10, 16.1.2015, lk 19).

( 7 ) Kasutada üksnes koos mõne teise päritolukoodiga.

Top