EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02005R0889-20140319

Consolidated text: Nõukogu määrus (EÜ) nr 889/2005, 13. juuni 2005 , millega kehtestatakse teatavad piiravad meetmed Kongo Demokraatliku Vabariigi suhtes ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1727/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/889/2014-03-19

2005R0889 — ET — 19.03.2014 — 005.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 889/2005,

13. juuni 2005,

millega kehtestatakse teatavad piiravad meetmed Kongo Demokraatliku Vabariigi suhtes ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1727/2003

(EÜT L 152, 15.6.2005, p.1)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

 M1

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1791/2006, 20. november 2006,

  L 363

1

20.12.2006

►M2

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1377/2007, 26. november 2007,

  L 309

1

27.11.2007

►M3

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 666/2008, 15. juuli 2008,

  L 188

1

16.7.2008

►M4

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 517/2013, 13. mai 2013,

  L 158

1

10.6.2013

►M5

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 270/2014, 17. märts 2014,

  L 79

34

18.3.2014
▼B

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 889/2005,

13. juuni 2005,

millega kehtestatakse teatavad piiravad meetmed Kongo Demokraatliku Vabariigi suhtes ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1727/2003EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 60 ja 301,

võttes arvesse 13. juuni 2005. aasta ühist seisukohta 2005/440/ÜVJP Kongo Demokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta, ( 1 )

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 21. oktoobri 2002. aasta ühise seisukohaga 2002/829/ÜVJP ( 2 ) teatavate seadmete tarnimise kohta Kongo Demokraatlikku Vabariiki kehtestati embargo relvade ja nendega seotud materjalide Kongo Demokraatlikku Vabariiki tarnimise suhtes.

(2)

28. juulil 2003 otsustas ÜRO Julgeolekunõukogu oma resolutsiooniga 1493 (2003) (edaspidi “resolutsioon 1493 (2003)”) kehtestada embargo relvade ja nendega seotud materjalide, samuti sõjategevusega seotud abi, nõu või koolituse andmise suhtes kõigile relvastatud rühmitustele ja miilitsajõududele, kes tegutsevad Põhja- ja Lõuna-Kivu ja Ituri territooriumil, ning üldise ja kõikehõlmava kokkuleppega liitumata rühmitustele Kongo Demokraatlikus Vabariigis.

(3)

Ühise seisukohaga 2003/680/ÜVJP nähakse ette ühise seisukoha 2002/829/ÜVJP vastavusse viimine resolutsioonis 1493 (2003) sätestatud meetmetega. Mõned neist meetmetest on ühenduse tasandil rakendatud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1727/2003. ( 3 )

(4)

Pidades silmas relvade jätkuvat ebaseaduslikku levitamist Kongo Demokraatlikus Vabariigis ja nende ebaseaduslikku sissevedu nimetatud riiki, võttis ÜRO Julgeolekunõukogu, tegutsedes ÜRO põhikirja VII peatüki alusel, 18. aprillil 2005 vastu resolutsiooni 1596 (2005) (edaspidi “resolutsioon 1596 (2005)”), laiendades muu hulgas kehtivat relvaembargot kõikidele relvade saajatele Kongo Demokraatliku Vabariigi territooriumil. Resolutsioonis 1596 (2005) nähakse ette teatavad erandid relvaembargost.

(5)

Ühine seisukoht 2005/440/ÜVJP kinnitab ühises seisukohas 2002/829/ÜVJP ette nähtud embargot ja relvakaubandusega seotud abi andmise keeldu ning sätestab täiendava erandi relvaembargost ja relvakaubandusega seotud abi andmise keelust, et viia erandite nimekiri vastavusse resolutsiooniga 1596 (2005).

(6)

Sõjategevusega seotud tehnilise ja rahalise abi keelustamine kuulub asutamislepingu reguleerimisalasse. Et vältida mis tahes konkurentsimoonutusi, on vaja ühenduse meetmeid selle keelu rakendamiseks ühenduses.

(7)

Käesoleva määruse tähenduses loetakse ühenduse territooriumiks liikmesriikide territooriumid, mille suhtes kohaldatakse asutamislepingut vastavalt selles kehtestatud tingimustele.

(8)

Otstarbekuse tagamiseks peaksid komisjonil olema volitused muuta käesoleva määruse lisa.

(9)

Käesolevas määruses sätestatud meetmete tõhususe tagamiseks peaks käesolev määrus jõustuma selle avaldamise päeval.

(10)

Selguse huvides tuleks määrus (EÜ) nr 1727/2003 asendada käesoleva uue määrusega, mis sisaldab kõiki asjakohaseid sätteid Kongo Demokraatlikus Vabariigis toimuva sõjategevusega seotud tehnilise ja rahalise abi keelustamise kohta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:Artikkel 1

Käesoleva määruse kohaldamisel kasutatakse järgmisi mõisteid:

1.  tehniline abi – igasugune tehniline abi, mis on seotud parandamise, arendamise, tootmise, komplekteerimise, katsetamise, hoolduse ja muude tehniliste teenustega ning mida võib osutada juhendamise, nõustamise, koolituse, oskusteabe ja tööoskuste edastamise või konsultatsiooniteenuste kaudu; tehnilise abi hulka kuulub ka suuline abi;

2.  sanktsioonide komitee – ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1533 (2004) punkti 8 alusel loodud ÜRO Julgeolekunõukogu komitee.

▼M3

Artikkel 2

1.  Keelatud on:

a) anda otse või kaudselt sõjalise tegevusega seotud tehnilist abi ühelegi valitsusvälisele üksusele või isikule, kes tegutseb KDV territooriumil;

b) rahastada sõjategevust või anda sellega seotud rahalist toetust, sealhulgas eelkõige toetusi, laene ja ekspordikrediidikindlustust, relvade ja nendega seotud materjali müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või nendega seotud tehnilise abi ja muude teenuste osutamiseks, müümiseks, tarnimiseks või üleandmiseks otse või kaudselt ühelegi valitsusvälisele üksusele või isikule, kes tegutseb KDV territooriumil;

c) osaleda teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille otsene või kaudne eesmärk või tagajärg on kaasa aidata punktides a ja b nimetatud tehingutele.

2.  Tehnilisest abist, rahastamisest ja rahalise abi andmisest valitsusega seotud või muule isikule või asutusele KDVs või kasutamiseks KDVs, välja arvatud sellise abi andmisest ÜRO missioonile KDVs (MONUC) kooskõlas artikli 3 lõike 1 punktiga a, teatatakse eelnevalt ÜRO sanktsioonide komiteele. Selline teade peaks sisaldama kogu asjakohast teavet, sealhulgas vajaduse korral teavet lõppkasutaja, kavandatud tarnekuupäeva ja saadetiste marsruudi kohta.

▼M2

Artikkel 2a

Artikli 2 lõikes b sätestatud keelust ei tulene mingit vastutust füüsilistele või juriidilistele isikutele või asjaomastele üksustele, kui nad ei teadnud ega omanud mõjuvat põhjust arvata, et nende tegevus rikuks nimetatud keeldu.

▼M3

Artikkel 3

1.  Erandina artiklist 2 võib teenuseosutaja asukohaliikmesriigi pädev asutus, mis on nimetatud lisas loetletud veebisaitidel, anda loa:

a) relvade ja nendega seotud materjaliga seotud tegevuse rahastamiseks või selleks tehnilise või rahalise abi andmiseks, kui see on mõeldud üksnes MONUCi toetamiseks või nimetatud missioonil kasutamiseks;

b) üksnes humanitaar- või kaitseotstarbeliseks kasutamiseks ettenähtud mittesurmava sõjavarustusega seotud tegevuse rahastamiseks või selleks tehnilise või rahalise abi andmiseks, kui sanktsioonide komiteele on sellise abi andmisest või teenuste osutamisest kooskõlas artikli 2 lõikega 2 eelnevalt teatatud;

▼M5

c) relvade ja nendega seotud varustusega seotud tegevuse rahastamiseks või selleks tehnilise või rahalise abi andmiseks, kui see on mõeldud üksnes Aafrika Liidu piirkondliku rakkerühma toetamiseks või sellele kasutamiseks.

▼M3

2.  Luba ei anta tegevusteks, mis on juba aset leidnud.

▼B

Artikkel 4

Komisjon ja liikmesriigid teatavad üksteisele viivitamata käesoleva määruse alusel võetud meetmetest ning edastavad nende käsutuses oleva käesoleva määrusega seotud asjakohase teabe, eelkõige teabe rikkumise ja rakendamisega seotud probleemide ning siseriiklike kohtute tehtud otsuste kohta.

Artikkel 5

1.  Komisjonil on õigus liikmesriikide antud teabe alusel lisa muuta.

2.  Ilma et see piiraks Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirjast tulenevaid liikmesriikide õigusi ja kohustusi, säilitab komisjon sanktsioonide komiteega kõik käesoleva määruse tõhusaks rakendamiseks vajalikud kontaktid.

Artikkel 6

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad sanktsioonide kohta, mida kohaldatakse käesoleva määruse sätete rikkumise korral, ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Ettenähtud sanktsioonid peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Liikmesriigid teatavad neist eeskirjadest komisjonile kohe pärast käesoleva määruse jõustumist ning annavad teada nende edaspidistest muudatustest.

▼M2

Artikkel 6a

1.  Liikmesriik määrab kindlaks artikli 3 lõikes 1 osutatud pädevad asutused ja esitab need lisas loetletud veebilehtedel.

2.  Liikmesriigid teavitavad komisjoni oma pädevatest asutustest viivitamata pärast käesoleva artikli jõustumist ja teavitavad komisjoni igast hilisemast muudatusest.

▼M2

Artikkel 7

Käesolevat määrust kohaldatakse:

a) ühenduse territooriumil, sealhulgas selle õhuruumis;

b) liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvate õhusõidukite ja laevade pardal;

c) kõikide liikmesriikide kodanike suhtes ühenduse territooriumil või väljaspool seda;

d) kõikide juriidiliste isikute, üksuste või asutuste suhtes, mis on asutatud liikmesriigi seaduste alusel;

e) kõikide juriidiliste isikute, üksuste või asutuste äritegevuse suhtes, mis tervikuna või osaliselt leiab aset ühenduse territooriumil.

▼B

Artikkel 8

Määrus (EÜ) nr 1727/2003 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 9

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

▼M2
LISA

Veebilehed, mis sisaldavad teavet artiklites 3 ja 6a osutatud pädevate asutuste kohta, ja aadress teatiste saatmiseks Euroopa Komisjonile

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGAARIA

http://www.mfa.government.bg

TŠEHHI VABARIIK

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

TAANI

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

SAKSAMAA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

EESTI

http://www.vm.ee/est/kat_622/

KREEKA

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

HISPAANIA

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

PRANTSUSMAA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

▼M4

HORVAATIA

http://www.mvep.hr/sankcije

▼M2

IIRIMAA

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

ITAALIA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

KÜPROS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LÄTI

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LEEDU

http://www.urm.lt

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGARI

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

MADALMAAD

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POOLA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMEENIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVEENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKKIA

http://www.foreign.gov.sk

SOOME

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ROOTSI

http://www.ud.se/sanktioner

ÜHENDKUNINGRIIK

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Aadress teatiste saatmiseks Euroopa Komisjonile:

Commission of the European Communities

DG External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/108

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgia)

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu

Telefon: (32 2) 29 91176/55585

Faks: (32 2) 299 0873( 1 ) Vt käesoleva ELT lk 22.

( 2 ) EÜT L 285, 23.10.2002, lk 1. Ühist seisukohta on muudetud ühise seisukohaga 2003/680/ÜVJP (ELT L 249, 1.10.2003, lk 64).

( 3 ) ELT L 249, 1.10.2003, lk 5. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1567/2004 (ELT L 285, 4.9.2004, lk 10).

Top