EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004L0042-20190726

Consolidated text: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/42/EÜ, 21. aprill 2004, teatavates värvides, lakkides ja sõidukite taasviimistlustoodete orgaanilistes lahustites kasutamise tulemusena tekkivate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise kohta, millega muudetakse direktiivi 1999/13/EÜ

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/42/2019-07-26

02004L0042 — ET — 26.07.2019 — 004.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2004/42/EÜ,

21. aprill 2004,

teatavates värvides, lakkides ja sõidukite taasviimistlustoodete orgaanilistes lahustites kasutamise tulemusena tekkivate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise kohta, millega muudetakse direktiivi 1999/13/EÜ

(ELT L 143 30.4.2004, lk 87)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

 M1

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1137/2008, 22. oktoober 2008,

  L 311

1

21.11.2008

►M2

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2008/112/EÜ, EMPs kohaldatav tekst 16. detsember 2008,

  L 345

68

23.12.2008

►M3

KOMISJONI DIREKTIIV 2010/79/EL, 19. november 2010,

  L 304

18

20.11.2010

►M4

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2019/1243, 20. juuni 2019,

  L 198

241

25.7.2019
▼B

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2004/42/EÜ,

21. aprill 2004,

teatavates värvides, lakkides ja sõidukite taasviimistlustoodete orgaanilistes lahustites kasutamise tulemusena tekkivate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise kohta, millega muudetakse direktiivi 1999/13/EÜArtikkel 1

Eesmärk ja rakendusala

1.  Käesoleva direktiivi eesmärk on piirata teatavates värvides ja lakkides ja sõidukite taasviimistlustoodetes tekkivaid lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldust, et vältida või vähendada lenduvate orgaaniliste ühendite panust troposfääriosoonist tingitud õhusaastesse.

2.  Lõikes 1 kehtestatud eesmärgi saavutamiseks ühtlustatakse käesoleva direktiiviga teatavate värvide ja lakkide ja sõidukite taasviimistlustoodete tehnilised kirjeldused.

3.  Käesolevat direktiivi kohaldatakse I lisas nimetatud toodete suhtes.

4.  Käesolev direktiiv ei piira ega mõjuta ühenduse või siseriiklikul tasandil tarbijate ja töötajate tervise ja nende töökeskkonna kaitseks võetud meetmeid, kaasa arvatud märgistamise nõudeid.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:

1.

pädev asutus– riigiorgan või asutus, kes liikmesriikide õigusnormide kohaselt vastutab käesolevast direktiivist tulenevate kohustuste täitmise eest;

2.

ained– looduses esinevad või tööstuslikult saadud tahked, vedelad või gaasilised keemilised elemendid ja nende ühendid;

3.

►M2  segud ◄ – kahest või enamast ainest koostatud segud ja lahused;

4.

orgaaniline ühend– ühend, mis koosneb vähemalt süsinikust ja ühest või mitmest järgmisest elemendist: vesinik, hapnik, fosfor, räni, lämmastik või halogeen, välja arvatud süsinikoksiidid, anorgaanilised karbonaadid ja bikarbonaadid;

5.

lenduv orgaaniline ühend– orgaaniline ühend keemise algtemperatuuriga kuni 250 °C mõõdetuna tavarõhul 101,3 kPa;

6.

lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldus– lenduvate orgaaniliste ühendite mass väljendatuna grammides liitri kohta (g/l), toote formulatsioonis kasutamisvalmis olekus. Lenduvate orgaaniliste ühendite massi mis tahes tootes, mis tekitab kuivamisel keemilise reaktsiooni, moodustades osa pinnakattevahendist, ei loeta lenduvate orgaaniliste ühendite sisalduseks;

7.

orgaaniline lahusti– lenduvad orgaanilised ühendid, mida kasutatakse üksi või koos muude ainetega toorainete, toodete või jäätmete lahustamiseks, puhastusvahendina saasteainete lahustamiseks, lahustina, dispergandina, viskoossuse või pindpinevuse regulaatorina, plastifikaatorina või konservandina;

8.

pinnakattevahend– pealispinna kaunistamiseks, kaitsmiseks või muuks kasutusotstarbeliseks mõjutamiseks kasutatav ►M2  segu ◄ , kaasa arvatud kõik orgaanilised lahustid ja ►M2  segu ◄ , mis sisaldavad nende nõuetekohaseks kasutamiseks vajalikke orgaanilisi lahusteid;

9.

kile– substraadile ühe või enama pinnakatekihi kandmisest tulenev katkematu kiht;

10.

vesialuselised pinnakattevahendid– pinnakattevahendid, mille viskoossust korrigeeritakse vee kasutamisega;

11.

lahustipõhjalised pinnakattevahendid– pinnakattevahendid, mille viskoossust korrigeeritakse orgaanilise lahusti kasutamisega;

12.

turuleviimine– kolmandatele isikutele kas raha eest või mitte kättesaadavaks tegemine. Ühenduse tolliterritooriumile importimine tähendab käesoleva direktiivi mõistes turuleviimist.

Artikkel 3

Nõuded

1.  Liikmesriigid tagavad, et I lisas nimetatud tooted viiakse nende territooriumil turule pärast II lisas sätestatud kuupäevi, kui nende lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldus ei ületa II lisas kehtestatud piirväärtusi ja vastab artiklile 4.

Lenduvate orgaaniliste ühendite sisalduse vastavuse määramisel II lisas kehtestatud piirväärtustele kasutatakse III lisas viidatud analüütilisi meetodeid.

I lisas sätestatud toodete osas, millele tuleb valmistoote saamiseks lisada lahusteid või muid lahusteid sisaldavaid komponente, kohaldatakse valmistoote lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldusele II lisas kehtestatud piirväärtusi.

2.  Erandina lõikest 1 vabastavad liikmesriigid eespool nimetatud nõuetest tooted, mis on müüdud kasutamiseks direktiivis 1999/13/EÜ nimetatud eksklusiivses tegevuses, mida teostatakse vastavalt selle direktiivi artiklile 3 või 4 registreeritud või kasutusloa saanud seadeldises.

3.  Hoonete ja vanasõidukite restaureerimise ja hooldamise eesmärgil võivad liikmesriigid anda individuaalseid müügi- ja ostulitsentse rangelt piiratud tootekogustele, mis ei vasta II lisas sätestatud lenduvate orgaaniliste ühendite piirväärtustele.

4.  Käesoleva direktiivi reguleerimisalasse jäävad tooted, mis on toodetud enne II lisas sätestatud kuupäevi ega vasta lõikes 1 nimetatud nõuetele, võib viia turule 12 kuu jooksul pärast kõnealuse toote osas kehtiva nõude jõustumise kuupäeva.

Artikkel 4

Märgistamine

Liikmesriigid tagavad, et I lisas nimetatud tooted kannavad turuleviimisel etiketti. Etiketile märgitakse järgmine teave:

a) toote alaliik ja vastav lenduvate orgaaniliste ühendite piirväärtus grammides liitri kohta, nagu on viidatud II lisas;

b) valmistoote maksimaalne lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldus grammides liitri kohta.

Artikkel 5

Pädev asutus

Liikmesriigid määravad käesoleva direktiiviga sätestatud kohustuste täitmiseks pädeva asutuse ja teavitavad komisjoni sellest hiljemalt 30. aprillil 2005.

Artikkel 6

Järelevalve

Liikmesriigid asutavad käesoleva direktiiviga vastavuse kontrollimiseks järelevalveprogrammi.

Artikkel 7

Aruandlus

Liikmesriigid esitavad järelevalveprogrammi tulemuste kohta käesoleva direktiiviga ja vastavalt artikli 3 lõikele 3 litsentseeritud kategooriate ja koguste aruanded. Esimesed kaks aruannet esitatakse komisjonile 18 kuud pärast II lisas sätestatud lenduvate orgaaniliste ühendite sisalduse piirväärtusele vastavuse kuupäeva; seejärel esitatakse aruanne iga viie aasta järel. Komisjon koostab eelnevalt seireandmete esitamise ühise vormi vastavalt artikli 12 lõikes 2 viidatud korrale. Iga-aastased andmed esitatakse komisjonile nõudmisel.

Artikkel 8

Vaba ringlus

Käesolevas direktiivis käsitletud põhjustel ei keela, piira ega takista liikmesriigid käesoleva direktiivi reguleerimisalasse jäävate toodete turuleviimist, kui valmistooted vastavad käesoleva direktiivi nõuetele.

Artikkel 9

Kontrollimine

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule:

1. hiljemalt 2008. aastal direktiivi 2001/81/EÜ artiklis 10 mainitud ülevaate tulemustel põhineva aruande. Aruanne käsitleb:

a) käesoleva direktiivi reguleerimisalast välja jäävate lenduvate orgaaniliste ühendite, kaasa arvatud värvide ja lakkide aerosoolid, vähendamise võimalikku ulatust ja potentsiaali;

b) sõidukite taasviimistlustoodetes sisalduvate lenduvate orgaaniliste ühendite võimalikku edasist vähendamist (2. faas);

c) kõiki värvidele ja lakkidele ettenähtud 2. faasi rakendamise sotsiaalse ja majandusliku mõjuga seotud elemente;

2. vähemalt 30. kuud pärast II lisa 2. faasi lenduvate orgaaniliste ühendite sisalduse piirväärtuste rakendamist esitatakse aruanne, milles arvestatakse eriti artiklis 7 viidatud aruandeid ja värvide, lakkide ja sõidukite taasviimistlustoodete tootmise kõiki tehnoloogilisi arenguid. Kõnealune aruanne käsitleb käesoleva direktiivi reguleerimisalast välja jäävate lenduvate orgaaniliste ühendite vähendamise reguleerimisala laiendamist ja potentsiaali, kaasa arvatud võimalikku sisepindade ja välispindade värvide eristamist, nagu on märgitud I lisa alaliikides d ja e, punktis 1.1 ja II lisa A jaos.

Aruannetele lisatakse vastavalt vajadusele käesoleva direktiivi muutmise ettepanekud.

Artikkel 10

Sanktsioonid

Liikmesriigid määravad kindlaks sanktsioonide reeglid, mida kohaldatakse käesoleva direktiivi kohaselt vastuvõetud siseriiklike sätete rikkumise korral. Need sanktsioonid peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid teavitavad komisjoni nendest reeglitest ja meetmetest hiljemalt 30. oktoobril 2005 ja teavitavad viivitamatult kõigist hilisematest muudatustest nendes.

▼M4

Artikkel 11

Kohandamine tehnika arenguga

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 11a vastu delegeeritud õigusakte III lisa muutmiseks, et kohandada seda tehnika arenguga.

▼M4

Artikkel 11a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artiklis 11 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates 26. juulist 2019. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 11 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes ( 1 ) sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 11 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

▼B

Artikkel 12

Komitee

1.  Komisjoni abistab nõukogu direktiivi 1999/13/EÜ artikliga 13 loodud komitee (edaspidi “komitee”).

2.  Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artiklis 8 sätestatut.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

▼M4 —————

▼B

Artikkel 13

Direktiivi 1999/13/EÜ muutmine

1.  Direktiivi 1999/13/EMÜ muudetakse järgmiselt:

I lisa lõigus pealkirjaga “Sõidukite taasviimistlus” kustutatakse järgmine taane:

“— direktiivis 70/156/EMÜ määratletud maanteesõidukite või nende osade pindade katmine, mida teostatakse sõiduki remontimise, restaureerimise või kaunistamise käigus väljaspool tööstusettevõtet,”.

2.  Olenemata lõikest 1 võivad liikmesriigid säilitada või võtta kasutusele direktiivi 1999/13/EÜ reguleerimisalast kustutatud taasviimistluse heitkoguste kontrollimise siseriiklikud meetmed.

Artikkel 14

Ülevõtmine

1.  Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 30. oktoobril 2005. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.  Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud siseriiklike õigusnormide teksti koos tabeliga, milles näidatakse, kuidas käesoleva direktiivi sätted vastavad vastuvõetud siseriiklikele sätetele.

Artikkel 15

Direktiivi jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Artikkel 16

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.
I LISA

REGULEERIMISALA

1.

Käesoleva direktiivi mõistes tähendavad värvid ja lakid alltoodud alaliikides loetletud tooteid, välja arvatud aerosoole. Tegemist on hoonetele ja nende liistudele ja detailidele ja nendega seotud struktuuridele dekoratiivsetel, funktsionaalsetel ja kaitse-eesmärkidel kantava pinnakattevahendiga.

1.1.

Alaliigid:

a)

siseseinte ja lagede matid pinnakattevahendid– siseseintele ja lagedele kantavad pinnakattevahendid läike kaldenurgaga ≤ 25@60o;

b)

siseseinte ja lagede läikivad pinnakattevahendid– siseseintele ja lagedele kantavad pinnakattevahendid läike kaldenurgaga > 25@60o;

c)

pinnakattevahendid mineraalsubstraadist välisseinale– pinnakattevahendid kivist, tellisest või krohvitud välisseina katmiseks;

d)

puidust, metallist või plastmassist välis-/siseliistude ja -fassaadi värvid– pinnakattevahendid liistude ja fassaadi katmiseks, mille tagajärjel tekib läbipaistmatu kile. Need pinnakattevahendid on mõeldud kandmiseks puidust, metallist või plastmassist substraadile. See alaliik hõlmab alus- ja vahekihtide pinnakattevahendeid;

e)

välis-/siseliistude lakid ja puidupeitsid– pinnakattevahendid liistude katmiseks, mille tagajärjel tekib läbipaistev või poolläbipaistev kile puidu, metalli ja plastmassi kaunistamiseks ja kaitsmiseks. See alaliik hõlmab läbipaistmatuid puidupeitse. Läbipaistmatu puidupeitsi tagajärjel tekib läbipaistmatu kile puidu kaunistamiseks ja kaitsmiseks ilmastiku toime vastu, nagu on määratletud dokumendis EN 927-1 poolstabiilses kategoorias;

f)

minimaalse kattega puidupeitsid– puidupeitsid, mille keskmine paksus vastavalt EN 927-1:1996 on ISO 2808: 1997 meetodi 5 A kohaselt katsetades vähem kui 5 μm;

g)

krundid– tihendava ja/või blokeeriva omadusega puidul või seintel ja laes kasutamiseks mõeldud pinnakaitsevahendid;

h)

siduvad krundid– pinnakaitsevahendid lahtiste substraadi osakeste stabiliseerimiseks või vett tõrjuvate omaduste edasiandmiseks ja/või puidu kaitsmiseks sinavuse eest;

i)

ühe komponendiga pinnakattevahendid– kilet moodustaval materjalil põhinevad erilised pinnakattevahendid. Need on mõeldud erilise toime jaoks, nagu plastmassi krunt ja pinnavärvid; rauasubstraatide krunt, reaktsioonivõimeliste metallide, nagu tsink ja alumiinium, krunt, korrosioonivastased kattevahendid, põranda kattevahendid, sh puit- ja tsementpõrandatele, graffiti kaitse, tuletõke ja toiduainetööstuse või terviseteenistuse hügieenistandardid;

j)

kahe komponendiga pinnakattevahendid– sama kasutusotstarbega nagu ühe komponendiga pinnakattevahendid, aga sisaldavad enne kasutamist lisatavat teist komponenti (näiteks tertsiaalset amiini);

k)

mitmevärvilised pinnakattevahendid– esimesel katmisel kahe- või mitmetoonilise efekti andmiseks mõeldud pinnakattevahendid;

l)

dekoratiivsed pinnakattevahendid– erilise iluefekti andmiseks mõeldud pinnakattevahendid kasutamiseks eriliselt ettevalmistatud substraadil või krunditud pinnal ja hiljem kuivamisel erinevate töötlemisvahenditega töödeldud pindadel.

2.

Käesoleva direktiivi mõistes tähendavad sõidukite taasviimistlustooted allpool esitatud alaliikides nimetatud tooteid. Neid kasutatakse direktiivis 70/156/EMÜ määratletud maanteesõidukite pinnakattevahenditena või nende osana sõiduki remondi, kaitse või kaunistamise eesmärgil väljaspool tootmisseadeldisi.

2.1.

Alaliigid:

a)

ettevalmistus ja puhastus

– vanade pinnakattevahendite ja rooste mehaaniliseks või keemiliseks eemaldamiseks või uuele pinnakattevahendile pinna karestamiseks mõeldud tooted:

i) ettevalmistavad tooted hõlmavad värvipüstoli puhastit (värvipüstolite ja muu varustuse puhastamiseks mõeldud toode), värvieemaldajaid, rasvatustajaid (k.a plastmassi jaoks mõeldud antistaatilisi tüüpe) ja silikoonieemaldajaid;

ii)  eelpuhasti – pinnakattevahendi pealekandmise eelseks ja pinna ettevalmistamise käigus pinna puhastamiseks mõeldud puhastusvahend;

b)

täitepahtel– raske koostisega ühendid sügavate pinnadefektide täitmiseks enne viimistluspahtli pealekandmist;

c)

krunt

– kõik pinnakattevahendid, mis on mõeldud kandmiseks otse metall- või olemasolevatele pindadele korrosioonitõrjeks enne kruntkatte pealekandmist:

i)  viimistluspahtel – vahetult enne pinnavärvi pealekandmist korrosioonitõrjeks kasutatav pinnakattevahend pinnavärvi kinnituvuse tagamiseks ja väikeste pinnadefektide täitmisega ühtse pinna tekkimise soodustamiseks;

ii)  metallikrunt – krundina kasutatavad pinnakattevahendid, nagu aktivaatorid, tihendajad, pahtlid, aluskihid, plastmassi krundid, värv-värvile, mitteliivapõhised täiteained ja pihustatavad täiteained;

iii)  puhastuskrunt – pinnakattevahendid, mis sisaldavad vähemalt 0,5 % kaalust otse metallile kantavat fosforhapet korrosioonikindluse ja kinnituvuse andmiseks; keevitatavate kruntidena kasutatavad pinnakattevahendid ja galvaniseeritud ja tsinkpindadel kasutatavad peitslahused;

d)

pinnavärv

– ühe- või mitmekordse kihina kandmiseks mõeldud pigmenteeritud pinnakattevahendid läike ja vastupidavuse andmiseks. Hõlmab kõiki tooteid nagu aluspinna kattevahendid ja läbipaistvad pinnakattevahendid:

i)  aluspinna kattevahendid – värvi ja mis tahes optiliste efektide andmiseks pigmenteeritud pinnakattevahendid, kuid mitte pinnakattevahendi süsteemi läige või pinna vastupidavus;

ii)  läbipaistvad pinnakattevahendid – pinnakattesüsteemile läike ja vastupidavuse omaduste andmiseks mõeldud läbipaistvad pinnakattevahendid;

e)

erilised viimistlusvahendid– pinnavärvina mõeldud eriliste omadustega pinnakattevahendid, nagu metallik- või pärlmutterefekt, ühekihiline, kõrgekvaliteedilised ühevärvilised ja läbipaistvad kattekihid (näiteks kriimustuskindlad ja fluoritud läbipaistvad kattekihid), peegeldav aluskiht, tekstuuriga kihid (näiteks haamer), libisemisvastased, kattekihialused tihendajad, vigastuskindlad pinnakattevahendid, sisepindade viimistlusmaterjalid ja aerosoolid.
II LISAA.  VÄRVIDE JA LAKKIDE LENDUVATE ORGAANILISTE ÜHENDITE MAKSIMAALSED PIIRVÄÄRTUSED

 

Toote alaliik

Tüüp

Faas (g/l ) (1)

(alates 1.1.2007)

Faas (g/l) (1)

(alates 1.1.2010)

a

Matid siseseinad ja laed (läige < 25@60o)

WB

75

30

SB

400

30

b

Läikivad siseseinad ja laed (läige > 25@60o)

WB

150

100

SB

400

100

c

Mineraalsubstraadist välisseinad

WB

75

40

SB

450

430

d

Puidust ja metallist välis-/siseliistude ja -fassaadi värvid

WB

150

130

SB

400

300

e

Välis-/siseliistude lakid ja puidupeitsid, k.a läbipaistmatud puidupeitsid

WB

150

130

SB

500

400

f

Minimaalse kattega puidupeitsid

WB

150

130

SB

700

700

g

Krundid

WB

50

30

SB

450

350

h

Siduvad krundid

WB

50

30

SB

750

750

i

Ühe komponendiga pinnakattevahendid

WB

140

140

SB

600

500

j

Kahe komponendiga reageerivad pinnakattevahendid eriotstarbeliseks kasutamiseks näiteks põrandatel

WB

140

140

SB

550

500

k

Mitmevärvilised pinnakattevahendid

WB

150

100

SB

400

100

l

Dekoratiivsed pinnakattevahendid

WB

300

200

SB

500

200

(*1)   g/l valmistootesB.  SÕIDUKITE TAASVIIMISTLUSTOODETE LENDUVATE ORGAANILISTE ÜHENDITE MAKSIMAALSED PIIRVÄÄRTUSED

 

Toote alaliik

Pinnakattevahendid

Lenduvad orgaanilised ühendid g/l (1)

(1.1.2007)

a

Ettevalmistus ja puhastus

Ettevalmistus

850

Eelpuhasti

200

b

Täitepahtel

Kõik tüübid

250

c

Krunt

Viimistluspahtel ja metallikrunt

540

Puhastuskrunt

780

d

Pinnavärv

Kõik tüübid

420

e

Erilised kattevärvid

Kõik tüübid

840

(*1)   g/l valmistoode. Välja arvatud alaliik a. Tootes sisalduv vesi tuleb maha arvata.

▼M3
III LISA

ARTIKLI 3 LÕIKES 1 OSUTATUD MEETODID

Lubatud meetod toodete puhul, milles lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldus on alla 15 massiprotsendi ja milles ei ole reaktsioonivõimelisi lahjendusvedelikke.Parameeter

Mõõtühik

Katse

Meetod

Avaldamise kuupäev

Lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldus

g/l

ISO 11890-2

2006

Lubatud meetod toodete puhul, milles lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldus on 15 massiprotsenti või suurem ja milles ei ole reaktsioonivõimelisi lahjendusvedelikke.Parameeter

Mõõtühik

Katse

Meetod

Avaldamise kuupäev

Lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldus

g/l

ISO 11890-1

2007

Lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldus

g/l

ISO 11890-2

2006

Lubatud meetod toodete puhul, milles on lenduvaid orgaanilisi ühendeid ja reaktsioonivõimelisi lahjendusvedelikke.Parameeter

Mõõtühik

Katse

Meetod

Avaldamise kuupäev

Lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldus

g/l

ASTMD 2369

2003( 1 ) ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

Top