EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004L0006-20070509

Consolidated text: Komisjoni direktiiv 2004/6/EÜ, 20. jaanuar 2004, millega kehtestatakse erand direktiivist 2001/15/EÜ teatavate toodetega kauplemise keelu kohaldamise edasilükkamiseks (EMPs kohaldatav tekst)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/6/2007-05-09

2004L0006 — ET — 09.05.2007 — 001.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

KOMISJONI DIREKTIIV 2004/6/EÜ,

20. jaanuar 2004,

millega kehtestatakse erand direktiivist 2001/15/EÜ teatavate toodetega kauplemise keelu kohaldamise edasilükkamiseks

(EMPs kohaldatav tekst)

(EÜT L 015, 22.1.2004, p.31)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

►M1

KOMISJONI DIREKTIIV 2007/26/EÜ, EMPs kohaldatav tekst 7. mai 2007,

  L 118

5

8.5.2007
▼B

KOMISJONI DIREKTIIV 2004/6/EÜ,

20. jaanuar 2004,

millega kehtestatakse erand direktiivist 2001/15/EÜ teatavate toodetega kauplemise keelu kohaldamise edasilükkamiseks

(EMPs kohaldatav tekst)EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 3. mai 1989. aasta direktiivi 89/398/EMÜ eritoiduks ettenähtud toiduaineid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, ( 1 ) eriti selle artikli 4 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 15. veebruari 2001. aasta direktiivis 2001/15/EÜ eritoitu lisatavate erilise toitmisotstarbega ainete kohta ( 2 ) täpsustatakse teatavad ainete kategooriad ja mainitakse neist igaühe puhul, milliseid keemilisi aineid on lubatud kasutada eritoiduks ettenähtud toiduainete valmistamisel. Kõnealuses direktiivis sätestatakse, et liikmesriigid peavad alates 1. aprillist 2004 keelustama nimetatud direktiivile mittevastavate toodetega kauplemise.

(2)

Direktiivi 2001/15/EÜ vastuvõtmise ajal ei olnud võimalik kõnealuse direktiivi lisas hõlmata mitut eritoitu lisatavat erilise toitmisotstarbega ainet, mida turustatakse mõnedes liikmesriikides, kuna toidu teaduskomitee ei olnud neid hinnanud.

(3)

Kuni Euroopa Toiduohutusamet kõnealuste ainete hindamise lõpule viib, tuleks jätkuvalt lubada valmistada neist tooteid, mis turustatakse enne käesoleva direktiivi jõustumist.

(4)

Direktiivi 2001/15/EÜ artikli 3 punktis b ettenähtud kuupäev 1. aprill 2004 sunnib käesoleva direktiivi üle võtma lühikese aja jooksul.

(5)

Seetõttu tuleks sätestada erand direktiivist 2001/15/EÜ.

(6)

Käesolevas direktiivis sätestatud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervise püsikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE DIREKTIIVI:Artikkel 1

Erandina direktiivi 2001/15/EÜ artikli 3 teise lõigu punktist b võivad liikmesriigid sel määral, kui kohaldatakse direktiivi artikli 1 lõike 1 esimese lõigu nõudeid, ja kuni ►M1  31. detsember 2009 ◄ lubada oma territooriumil jätkuvalt kaubelda toodetega, mis sisaldavad käesoleva direktiivi lisas loetletud aineid tingimusel, et:

a) Euroopa Toiduohutusamet ei ole esitanud ebasoodsat arvamust kõnealuse aine kasutamise kohta eritoitude valmistamisel, mille suhtes kohaldatakse direktiivi 2001/15/EÜ;

b) kõnealust ainet kasutatakse ühe või enama eritoidu valmistamisel, mida turustatakse ühenduses käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeval.

Artikkel 2

1.  Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 31. märtsiks 2004. Nad edastavad kõnealuste normide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.  Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga korraldatavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.
LISA

DIREKTIIVIS 2001/15/EÜ HÕLMATUD ERILISE TOITMISOTSTARBEGA AINED, MIDA VÕIB LISADA ERITOITU

1.   kategooria. Vitamiinid

E-VITAMIIN

 D-alfa-tokoferüülpolüetüleenglükool 1000 suktsinaat

2.   kategooria. Mineraalained

BOOR

 boorhape

 naatriumboraat

KALTSIUM

 aminohappekelaat

 pidolaat

KROOM

 aminohappekelaat

VASK

 aminohappekelaat

RAUD

 raud(II)hüdroksiid

 raud(II)pidolaat

 aminohappekelaat

SELEEN

 rikastatud pärm

MAGNEESIUM

 aminohappekelaat

 pidolaat

MANGAAN

 aminohappekelaat

TSINK

 aminohappekelaat( 1 ) EÜT L 186, 30.6.1989, lk 27. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

( 2 ) EÜT L 52, 22.2.2001, lk 19.

Top