EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02002R1030-20171121

Consolidated text: Nõukogu määrus (EÜ) nr 1030/2002, 13. juuni 2002, millega kehtestatakse ühtne elamisloavorm kolmandate riikide kodanike jaoks

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1030/2017-11-21

02002R1030 — ET — 21.11.2017 — 002.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1030/2002,

13. juuni 2002,

millega kehtestatakse ühtne elamisloavorm kolmandate riikide kodanike jaoks

(ELT L 157 15.6.2002, lk 1)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 380/2008, 18. aprill 2008,

  L 115

1

29.4.2008

►M2

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2017/1954, 25. oktoober 2017,

  L 286

9

1.11.2017
▼B

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1030/2002,

13. juuni 2002,

millega kehtestatakse ühtne elamisloavorm kolmandate riikide kodanike jaoksArtikkel 1

1.  Liikmesriikide poolt kolmandate riikide kodanikele antavad elamisload koostatakse ühtses vormis ning neil on piisavalt ruumi käesoleva määruse lisas sätestatud teabe jaoks. ►M1  Kolmanda riigi kodanike elamisload antakse eraldi dokumendina välja formaadis ID 1 või ID 2. ◄ Iga liikmesriik võib ühtse vormi vastavale väljale lisada teabe loa iseloomu ja asjassepuutuva isiku õigusliku seisundi kohta, eelkõige info selle kohta, kas isikul on lubatud töötada.

2.  Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)  elamisluba — liikmesriigi ametivõimude poolt välja antud mis tahes luba, mis võimaldab kolmanda riigi kodanikul seaduslikult tema territooriumil viibida, välja arvatud:

i) viisad;

▼M1

ii) varjupaigataotluse, elamisloa- või selle pikendamise taotluse läbivaatamise ajaks väljastatud load;

▼M1

iia) erandolukorras väljastatud elamisload lubatud viibimise pikendamiseks maksimaalselt üheks kuuks;

▼B

iii) kuni kuuekuuliseks riigis viibimiseks nende liikmesriikide poolt antud load, kes ei kohalda 14. juunil 1985 Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel nende ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta sõlmitud Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni ( 1 ) artiklit 21;

b)  kolmanda riigi kodanik — isik, kes ei ole liidu kodanik asutamislepingu artikli 17 lõike 1 tähenduses.

Artikkel 2

1.  Artikli 7 lõikes 2 nimetatud korras kehtestatakse ühtse elamisloavormi täiendav tehnospetsifikaat järgmises:

a) täiendavad turvaelemendid ja -nõuded, sealhulgas tugevdatud võltsimis- ja järeletegemisvastased standardid;

b) ühtse elamisloa täitmise tehnilised menetlused ja reeglid;

c) ühtse elamisloa täitmise muud nõuded;

▼M1

d) biomeetriliste tunnuste andmekandja ja selle turvalisuse tagamise, sealhulgas andmetele loata juurdepääsu ärahoidmise tehnospetsifikaadid;

e) näokujutise ja sõrmejäljekujutiste kvaliteedinõuded ja ühised standardid;

f) täielik loetelu täiendavatest siseriiklikest turvaelementidest, mida liikmesriigid saavad lisada vastavalt lisa punktile h.

▼B

2.  Ühtse elamisloa värvilahendust võib muuta artikli 7 lõikes 2 osutatud korras.

Artikkel 3

▼M1

Artikli 7 lõikes 2 nimetatud korras võidakse otsustada, et artiklis 2 nimetatud spetsifikaadid on salajased ja ei kuulu avaldamisele. Sellisel juhul tehakse need kättesaadavaks üksnes liikmesriikide määratud asutustele, kes vastutavad trükkimise eest, ning liikmesriigi või komisjoni poolt nõuetekohaselt volitatud isikutele.

▼B

Iga liikmesriik määrab ühe asutuse, kes vastutab ühtse elamisloa trükkimise eest. Liikmesriik teatab selle asutuse nime komisjonile ja teistele liikmesriikidele. Kaks või enam liikmesriiki võivad nimetada ühe ja sama asutuse. Igal liikmesriigil on õigus enda määratud asutust vahetada. Liikmesriik teatab sellest komisjonile ja teistele liikmesriikidele.

Artikkel 4

Isikul, kellele elamisluba on välja antud, on õigus kontrollida elamisloale kantud isikuandmeid ja vajaduse korral nõuda paranduste tegemist või kustutamist, ilma et see piiraks andmekaitsereeglite kohaldamist.

▼M1

Elamisloale või artiklis 4a nimetatud elamisloa andmekandjale ei kanta teavet masinloetaval kujul, välja arvatud juhul, kui see on sätestatud käesolevas määruses või selle lisas või kui dokumendi väljastanud liikmesriik on seda vastavas reisidokumendis nimetanud kooskõlas oma siseriikliku õigusega. Liikmesriigid võivad lisa punktis 16 nimetatud kiibile salvestada andmeid e-teenuste, näiteks e-valitsuse ja e-äri jaoks ning samuti elamisloaga seonduvaid täiendavaid andmeid. Kogu siseriiklik teave tuleb siiski artiklis 4a nimetatud biomeetrilistest andmetest loogiliselt eraldada.

Käesoleva määruse kohaldamisel kasutatakse elamislubadele kantud biomeetrilisi tunnuseid üksnes järgmistel eesmärkidel:

a) dokumendi ehtsuse kontrollimiseks;

b) kasutaja isikusamasuse kontrollimiseks otseselt kättesaadavate võrreldavate tunnuste abil, kui elamisloa esitamine on nõutav siseriiklike õigusaktide kohaselt.

▼M1

Artikkel 4a

Ühtne elamisloavorm hõlmab andmekandjat, mis sisaldab kasutaja näokujutist ja tema kahte sõrmejäljekujutist koostalitlusvõimelises vormingus. Andmed peavad olema turvatud ja andmekandja peab olema piisava salvestusmahu ja -võimega, et tagada andmete terviklus, autentsus ja konfidentsiaalsus.

Artikkel 4b

Käesoleva määruse kohaldamisel võtavad liikmesriigid kolmandate riikide kodanikelt biomeetrilised tunnused, mille hulka kuuluvad näokujutis ja kaks sõrmejäljekujutist.

Menetlus määratakse kindaks kooskõlas asjaomase liikmesriigi tavaga ning inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis ja ÜRO lapse õiguste konventsioonis sätestatud kaitsemeetmetega.

Kogutakse järgmisi biomeetrilisi tunnuseid:

 foto, mille on esitanud taotleja või mis tehakse taotluse esitamise ajal, ning

 kaks sõrmejäljekujutist, mis võetakse otsevajutusega ja registreeritakse digitaalselt.

Biomeetriliste tunnuste võtmise tehnospetsifikaadid määratakse kindlaks artikli 7 lõikes 2 nimetatud korras ning vastavalt ICAO standarditele ja liikmesriikide poolt oma kodanikele välja antud passidele nõukogu 13. detsembri 2004 aasta määrusega (EÜ) nr 2252/2004 (liikmesriikide poolt väljastatud passide ja reisidokumentide turvaelementide ja biomeetria standardite kohta) ( 2 ) kehtestatud tehnilistele spetsifikatsioonidele.

Sõrmejäljekujutiste võtmine on kohustuslik alates kuuendast eluaastast.

Sõrmejälgede andmise nõudest vabastatakse isikud, kellelt on füüsiliselt võimatu sõrmejälgi võtta.

▼B

Artikkel 5

Käesolevat määrust ei kohaldata kolmandate riikide kodanike suhtes, kes on:

 vaba liikumise õigust kasutavad liidu kodanike pereliikmed,

 Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisteks olevate Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni osalisriikide kodanikud ning nende pereliikmed, kes kasutavad nimetatud lepingu kohast vaba liikumise õigust,

 kolmandate riikide kodanikud, kes on viisakohustusest vabastatud ning kellel on õigus liikmesriigis viibida kuni kolm kuud.

▼M1

Artikkel 5a

Kui liikmesriigid kasutavad ühtset vormi muudel kui käesolevas määruses sätestatud eesmärkidel, tuleb võtta asjakohased meetmed tagamaks, et seda ei oleks võimalik segamini ajada artiklis 1 nimetatud elamisloaga ning eesmärk oleks kaardil selgelt märgitud.

▼B

Artikkel 6

Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed võetakse vastu artikli 7 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetluse kohaselt.

Artikkel 7

1.  Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 1683/95 artikli 6 lõike 2 alusel loodud komitee.

2.  Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 kohaseks tähtajaks kehtestatakse kaks kuud.

3.  Komitee võtab vastu oma töökorra.

Artikkel 8

Käesolev määrus ei mõjuta liikmesriikide pädevust riikide ja territoriaalüksuste ning nende ametivõimude poolt väljastatud passide, isikut tõendavate dokumentide ja reisidokumentide tunnustamise alal.

Artikkel 9

Liikmesriigid võtavad artiklis 1 määratletud ühtse elamisloavormi kasutusele hiljemalt ühe aasta jooksul pärast artikli 2 lõike 1 punktis a nimetatud meetmete vastuvõtmist.

Nimetatud kuupäevast alates asendab käesolev määrus asjaomaste liikmesriikide jaoks ühismeedet 97/11/JSK.

▼M1

Näokujutise salvestamine esmase biomeetrilise tunnusena võetakse kasutusele hiljemalt kaks aastat ja kahe sõrmejäljekujutise salvestamine hiljemalt kolm aastat pärast artikli 2 lõike 1 punktides d ja e ette nähtud vastavate tehniliste meetmete vastuvõtmist.

Juba väljastatud elamislubade kehtivust käesoleva määruse rakendamine aga ei mõjuta, kui asjaomane liikmesriik ei otsusta teisiti.

Käesoleva artikli kolmandas lõikes nimetatud näokujutise esimeste tehnospetsifikaatide vastuvõtmisele järgneva kaheaastase üleminekuaja jooksul võib jätkata elamislubade väljastamist kleebisena.

▼B

Ühtse elamisloavormi kasutuselevõtt ei mõjuta siiski varem muus vormis välja antud elamislubade kehtivust, kui asjaomane liikmesriik ei otsusta teisiti.

Artikkel 10

Käesolev määrus jõustub Euroopa Ühenduste Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on Euroopa Ühenduse asutamislepingu kohaselt tervikuna siduv ja liikmesriikides vahetult kohaldatav.

▼M2
LISA

KAARDI ESI- JA TAGAKÜLG

image

image

a)   Kirjeldus

Biomeetriliste andmetega elamisluba toodetakse eraldi dokumendina formaadis ID – 1. See põhineb masinloetavaid reisidokumente käsitlevas ICAO dokumendis (dokument 9303, seitsmes väljaanne, 2015) ette nähtud spetsifikaadil. Elamisluba sisaldab järgmist ( 3 ).

Kaardi esikülg

1. Elamisloa välja andnud liikmesriigi kolmetäheline taustatrükki integreeritud kood vastavalt ICAO dokumendile nr 9303 masinloetavate reisidokumentide kohta.

2. Optiliselt muutuva värviga trükitud ICAO sümbol, mis tähistab kontaktivaba kiibiga masinloetavat reisidokumenti (e-MRTD sümbol). Sõltuvalt vaatenurgast muudab see värvi.

3.1. Dokumendi nimetus (elamisluba) selle välja andnud liikmesriigi keel(t)es.

3.2. Väljal 3.1 nimetatud dokumendi nimetuse kordus vähemalt veel ühes (kõige enam kahes) liidu institutsioonide ametlikus keeles, et hõlbustada kaardi tuvastamist kolmanda riigi kodaniku elamisloana.

4.1. Dokumendi number.

4.2. Dokumendi numbri (millele on lisatud erilised turvaelemendid) kordus.

5. Kaardi juurdepääsukood (CAN).

Kannete 6 kuni 12 pealkirjad esitatakse dokumendi välja andnud liikmesriigi keel(t)es. Dokumendi välja andnud liikmesriik võib lisada samale reale teksti mõnes muus liidu institutsioonide ametlikus keeles, kuid kokku mitte rohkem kui kahes keeles.

6. Nimi: perekonnanimi või -nimed ja eesnimi või -nimed nimetatud järjekorras ( 4 ).

7. Sugu.

8. Kodakondsus.

9. Sünniaeg.

10. Loa liik: liikmesriigi poolt kolmanda riigi kodanikule antud elamisloa täpne liik. Euroopa Liidu kodaniku pereliikme, kes ei ole kasutanud vaba liikumise õigust, elamisloale peab olema kantud märge „pereliige“. Kui tegemist on soodustatud isikutega Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/38/EÜ artikli 3 lõike 2 kohaselt, ( 5 ) võivad liikmesriigid lisada märke „soodustatud isik direktiivi 2004/38/EÜ artikli 3 lõike 2 kohaselt“.

11. Dokumendi kehtivuse lõppkuupäev ( 6 ).

12. Märkused: liikmesriigid võivad lisada riigisiseseks kasutamiseks nõutavaid liikmesriigi õigusaktide kohaseid andmeid ja märkusi kolmandate riikide kodanike kohta, sealhulgas märkusi tööloa või riigis viibimise loa piiramata kehtivuse kohta ( 7 ).

13. Kaardi materjalile kantakse turvaliselt isiku foto, mis kaitstakse optiliselt muutuva difraktsioonilise kujutisega (DOVID).

14. Kasutaja allkiri.

15. Portreefotot kaitsev DOVID.

Kaardi tagakülg

16. Märkused: kui see nõue tuleneb liikmesriigi õigusaktidest, võivad liikmesriigid riigisiseseks kasutamiseks lisada andmeid ja märkusi kolmandate riikide kodanike kohta, sealhulgas märkusi tööloa kohta, ( 8 ) millele järgnevad kaks kohustuslikku kannet:

16.1. väljaandmise kuupäev, väljaandmise koht / elamisloa välja andnud ametiasutus. Elamisloa väljaandmise kuupäev ja koht. Kui see on asjakohane, võib väljaandmise koha asendada viitega elamisloa välja andnud asutusele;

16.2. sünnikoht.

Kannetele 16.1 ja 16.2 võivad järgneda sellised vabatahtlikud kanded ( 9 ) nagu „Kasutaja aadress“.

16.3. Vabatahtlik väli kaardi tootmise teabe kohta, nagu tootja nimi, versiooni number jne.

17. Masinloetav ala. Masinloetav ala peab vastama asjakohastele ICAO dokumendis 9303 sätestatud masinloetavaid reisidokumente käsitlevatele ICAO suunistele.

18. Elamislubade üksteisest eristamiseks ja nende riikliku päritolu tõendamiseks on trükitud osale kantud liikmesriigi embleem.

19. Masinloetava ala taustatrükki on trükitud tekst, mis osutab elamisloa välja andnud liikmesriigile. See tekst ei tohi mõjutada masinloetava ala tehnilisi omadusi.

Nähtavad riiklikud turvaelemendid (ilma et see mõjutaks käesoleva määruse artikli 2 lõike 1 punkti f alusel kehtestatud tehnospetsifikaate).

20. Andmekandjana kasutatakse raadiosageduskiipi vastavalt käesoleva määruse artiklile 4a. Liikmesriigid võivad lisada elamisloale riigisiseseks kasutamiseks alternatiivliidese. Asjaomane kontaktkiip paigutatakse kaardi tagaküljele, see vastab ISO standarditele ega takista mingil moel raadiosageduskiibi kasutamist.

21. Vabatahtlik läbipaistev aken.

22. Vabatahtlik läbipaistev serv.

b)   Värvus, trükiprotsess

Liikmesriigid määravad kindlaks värvuse ja trükiprotsessi vastavalt käesoleva lisaga ettenähtud ühtsele vormile ning käesoleva määruse artikli 2 kohaselt kehtestatavale täiendavale tehnospetsifikaadile.

c)   Materjal

Kaart on tervenisti toodetud polükarbonaadist või sellega võrdväärsest sünteetilisest polümeerist (mis kestab vähemalt kümme aastat).

d)   Trükitehnika

Kasutatakse järgmisi trükitehnikaid:

 kõrgturvaline tausta ofsettrükk;

 UV-valguses fluorestseeriv trükk;

 iiristrükk.

Turvamuster kaardi esiküljel peab erinema turvamustrist kaardi tagaküljel.

e)   Numeratsioon

Dokumendi number esitatakse dokumendil rohkem kui ühes kohas (välja arvatud masinloetav ala).

f)   Kopeerimisvastane kaitse

Elamisloa esiküljel kasutatakse täiustatud DOVIDi, mis on vähemalt sama tuvastuskvaliteedi ja turvalisustasemega kui parajasti ühtsel viisavormil kasutatav märk ning mille tipptasemel kujundus- ja muude elementide hulka kuulub täiustatud difraktsiooniline element kõrgetasemeliseks masinkontrolliks.

g)   Isikustamine

Et tagada elamisloale kantavate andmete nõuetekohane kaitse võltsimise ja järeletegemise katsete eest kantakse isikuandmed, sealhulgas foto, kasutaja allkiri ja muud põhiandmed püsivalt dokumendi põhimaterjalile. Nimetatud isikustamiseks kasutatakse lasergraveerimist või muud samaväärset turvalist tehnoloogiat.

h)

Liikmesriigid võivad lisada ka täiendavaid riiklikke turvaelemente, eeldusel et need sisalduvad käesoleva määruse artikli 2 lõike 1 punkti f kohaselt kindlaks määratud loetelus ning on vastavuses eespool toodud näidisvormide ühtlustatud väljanägemisega ja et sellega ei vähendata ühtsete turvaelementide tõhusust.( 1 ) EÜT L 239, 22.9.2000, lk 19.

( 2 ) ELT L 385, 29.12.2004, lk 1.

( 3 ) Äratrükitavad pealkirjad täpsustatakse käesoleva määruse artikli 6 alusel vastu võetavates tehnospetsifikaatides.

( 4 ) Perekonna- ja eesnimede jaoks on ette nähtud sama väli. Perekonnanimed suurtähtedega; eesnimed väiketähtedega ja suure algustähega. Keelatud on eraldajad perekonnanimede ja eesnimede vahel. Kirjavahemärki „,“ on siiski lubatud kasutada eraldajana esimese ja teise perekonna- või eesnime vahel (Nt: TOLEDO, BURGOS Ana, Maria). Ruumi säästmiseks võib vajaduse korral esimese ja teise perekonnanime, samuti perekonnanimed ja eesnimed esitada samal real.

( 5 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil ning millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1612/68 ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 64/221/EMÜ, 68/360/EMÜ, 72/194/EMÜ, 73/148/EMÜ, 75/34/EMÜ, 75/35/EMÜ, 90/364/EMÜ, 90/365/EMÜ ja 93/96/EMÜ (ELT L 158, 30.4.2004, lk 77).

( 6 ) Kanne tuleks teha ainult kuupäeva vormis (pp/kk/aaaa) ja mitte kasutada sõnu nagu „ajutine“ või „piiramata kehtivusega“, sest kehtivuse lõppkuupäev on seotud füüsilise dokumendi, mitte riigis elamise õigusega.

( 7 ) Täiendavad märkused võib ühtlasi esitada väljal 16 („Märkused“) kaardi tagaküljel.

( 8 ) Kogu kaardi tagaküljel olev vaba ruum (välja arvatud masinloetav ala) on ette nähtud märkuste välja jaoks. See sisaldab märkusi, millele järgnevad kohustuslikud väljad (väljaandmise kuupäev, väljaandmise koht / elamisloa välja andnud asutus, sünnikoht) ja seejärel vabatahtlikud väljad vastavalt konkreetse liikmesriigi vajadustele.

( 9 ) Vabatahtlike kannete ees peavad olema alapealkirjad.

Top