EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02002D0002-20161217

Consolidated text: Komisjoni otsus , 20. detsember 2001, vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 95/46/EÜ isikuandmete piisava kaitse kohta, nagu on ette nähtud Kanada isikuandmete kaitse ja elektrooniliste dokumentide seadusega (teatavaks tehtud numbri K(2001) 4539 all) (2002/2/EÜ)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/2(1)/2016-12-17

02002D0002 — ET — 17.12.2016 — 001.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI OTSUS,

20. detsember 2001,

vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 95/46/EÜ isikuandmete piisava kaitse kohta, nagu on ette nähtud Kanada isikuandmete kaitse ja elektrooniliste dokumentide seadusega

(teatavaks tehtud numbri K(2001) 4539 all)

(2002/2/EÜ)

(ELT L 002 4.1.2002, lk 13)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2016/2295, EMPs kohaldatav tekst 16. detsember 2016,

  L 344

83

17.12.2016
▼B

KOMISJONI OTSUS,

20. detsember 2001,

vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 95/46/EÜ isikuandmete piisava kaitse kohta, nagu on ette nähtud Kanada isikuandmete kaitse ja elektrooniliste dokumentide seadusega

(teatavaks tehtud numbri K(2001) 4539 all)

(2002/2/EÜ)Artikkel 1

Direktiivi 95/46/EÜ artikli 25 lõike 2 kohaldamisel käsitletakse Kanadat kui piisavat isikuandmete kaitset pakkuvat riiki andmete edastamisel ühendusest vastuvõtjatele, kes alluvad isikuandmete kaitse ja elektrooniliste dokumentide seadusele (edaspidi “Kanada seadus”).

Artikkel 2

Käesolev otsus käsitleb üksnes Kanada seaduse alusel Kanadas ettenähtud kaitse piisavust direktiivi 95/46/EÜ artikli 25 lõike 1 nõuetele vastavust silmas pidades ning ei mõjuta muid tingimusi või piiranguid, millega rakendatakse kõnealuse direktiivi teisi sätteid isikuandmete töötlemise kohta liikmesriikide piires.

▼M1

Artikkel 3

Kui tulenevalt sellest, et liikmesriikide pädevad ametiasutused kasutavad direktiivi 95/46/EÜ artikli 28 lõike 3 kohaseid volitusi, keelatakse ajutiselt või alaliselt andmevoogude edastamine Kanadas asuvale vastuvõtjale, kelle tegevus kuulub Kanada isikuandmete kaitse ja elektrooniliste dokumentide seaduse kohaldamisalasse, et tagada üksikisikute kaitse seoses nende isikuandmete töötlemisega, teavitab asjaomane liikmesriik sellest viivitamata komisjoni, kes edastab saadud teabe teistele liikmesriikidele.

▼M1

Artikkel 3a

1.  Komisjon jälgib pidevalt Kanada õiguskorra arengut, mis võib mõjutada käesoleva otsuse toimimist, sealhulgas arengut riigiasutuste poolse isikuandmetele juurdepääsu valdkonnas, et hinnata, kas Kanada tagab jätkuvalt isikuandmete piisava kaitse.

2.  Liikmesriigid ja komisjon teatavad üksteisele juhtudest, mil Kanadas kaitsenõuete järgimise tagamise eest vastutavad ametiasutused ei suuda oma tegevuse kaudu nõuete järgimist tagada.

3.  Liikmesriigid ja komisjon teavitavad üksteist kõikidest märkidest, et riikliku julgeoleku, õiguskaitse või muude avalike huvide eest vastutavate Kanada ametiasutuste poolsed üksikisikute isikuandmete kaitse õiguse riived ületavad rangelt vajalikku või selliste riivete vastu puudub tõhus õiguskaitse.

4.  Kui on tõendeid, et isikuandmete piisav kaitse ei ole enam tagatud, sealhulgas käesoleva artikli lõigetes 2 ja 3 osutatud olukordades, teavitab komisjon Kanada pädevat ametiasutust ning esitab vajaduse korral direktiivi 95/46/EÜ artikli 31 lõikes 2 osutatud korras eelnõud meetmete kohta, mille eesmärk on käesolev otsus kehtetuks tunnistada, peatada või piirata selle kohaldamisala.

▼B

Artikkel 4

1.  Käesolevat otsust võib muuta igal ajal, võttes arvesse kogemusi selle toimimisel või muudatusi Kanada seadusandluses, sealhulgas meetmeid, mis tunnustavad, et Kanada provintsil on oluliselt sarnane seadusandlus. Komisjon hindab käesoleva otsuse toimivust kättesaadava teabe alusel kolme aasta pärast alates otsuse teatavakstegemisest liikmesriikidele ning annab direktiivi 95/46/EÜ artikli 31 alusel loodud komiteele aru asjakohaste tulemuste kohta, sealhulgas mis tahes tõendusmaterjali kohta, mis võiks mõjutada käesoleva otsuse artikli 1 järeldust, et Kanadas on andmekaitse piisav direktiivi 95/46/EÜ artikli 25 tähenduses, ning mis tahes tõendusmaterjali kohta, et käesolevat otsust kohaldatakse diskrimineerivalt.

2.  Vajadusel esitab komisjon võetavate meetmete eelnõu direktiivi 95/46/EÜ artikli 31 lõikes 2 sätestatud korras.

Artikkel 5

Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, et järgida käesolevat otsust hiljemalt 90 päeva möödudes alates selle liikmesriikidele teatavakstegemise kuupäevast.

Artikkel 6

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Top