Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02001R0214-20060101

Komisjoni määrus (EÜ) nr 214/2001, 12. jaanuar 2001, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses sekkumisega lõssipulbriturul

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/214/2006-01-01

2001R0214 — ET — 01.01.2006 — 008.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 214/2001,

12. jaanuar 2001,

millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses sekkumisega lõssipulbriturul

(EÜT L 037, 7.2.2001, p.100)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

 M1

COMMISSION REGULATION (EC) No 1534/2002 of 28 August 2002 (*)

  L 231

35

29.8.2002

 M2

COMMISSION REGULATION (EC) No 1931/2002 of 29 October 2002 (*)

  L 295

7

30.10.2002

 M3

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2239/2002, 16. detsember 2002,

  L 341

12

17.12.2002

 M4

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2131/2003, 4. detsember 2003,

  L 320

3

5.12.2003

►M5

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1319/2004, 16. juuli 2004,

  L 245

11

17.7.2004

 M6

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1339/2004, 22. juuli 2004,

  L 249

4

23.7.2004

 M7

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1675/2004, 24. september 2004,

  L 300

12

25.9.2004

 M8

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1838/2004, 22. oktoober 2004,

  L 322

3

23.10.2004

►M9

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2250/2004, 27. detsember 2004,

  L 381

25

28.12.2004

►M10

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1195/2005, 25. juuli 2005,

  L 194

8

26.7.2005

►M11

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2107/2005, 21. detsember 2005,

  L 337

20

22.12.2005(*)

Käesolevat akti ei ole eesti keeles avaldatud.
▼B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 214/2001,

12. jaanuar 2001,

millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses sekkumisega lõssipulbriturulEUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, ( 1 ) muudetud määrusega (EÜ) nr 1040/2000, ( 2 ) eriti selle artiklit 10,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 1255/1999 asendati nõukogu määrus (EMÜ) nr 804/68 ( 3 ) ning muu hulgas ka nõukogu määrus (EMÜ) nr 777/87, ( 4 ) milles käsitletakse või ja lõssipulbri kokkuostukorda. Pidades silmas uut korda ja arvestades olemasolevaid kogemusi, tuleks muuta lõssipulbriturul sekkumist reguleerivaid üksikasjalikke eeskirju. Seetõttu tuleks selguse huvides uuesti sõnastada sekkumise eri tahke reguleerivad konkreetsed määrused ehk komisjoni 10. septembri 1976. aasta määrus (EMÜ) nr 2213/76 lõssipulbri müügi kohta riigiladudest, ( 5 ) viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2080/96, ( 6 )18. mai 1987. aasta määrus (EMÜ) nr 1362/87, millega sätestatakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 777/87 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses lõssipulbri kokkuostu ja selle puhul eraladustusabi andmisega, ( 7 ) viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 569/96, ( 8 )3. mai 1991. aasta määrus (EMÜ) nr 1158/91 lõssipulbri pakkumismenetluse teel kokkuostu kohta sekkumisasutustesse, ( 9 ) viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 124/1999, ( 10 ) ja 22. veebruari 1996. aasta määrus (EÜ) nr 322/96, millega nähakse ette lõssipulbri riikliku ladustamise üksikasjalikud rakenduseeskirjad, ( 11 ) viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 419/98, ( 12 ) ja nende sätted tuleks koondada ühte määrusesse.

(2)

Sekkumisametid võivad kokku osta üksnes sellist lõssipulbrit, mis vastab määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 7 lõikes 1 sätestatud nõuetele ning kvaliteedi- ja esitamistingimustele, mis tuleb määratleda. Tuleks kindlaks määrata ka analüüsimeetodid ja kvaliteedi kontrolli hõlmavad üksikasjalikud eeskirjad ning kui olukord seda nõuab, ette näha lõssipulbri radioaktiivsuse kontrollimine ja piirnormid, mis tuleb kehtestada vajaduse korral ühenduse õigusaktidega.

(3)

Sekkumissüsteemi tõrgeteta toimimise tagamiseks on vaja kindlaks määrata tootmisettevõtjate heakskiitmise tingimused ja nende järgimise kontroll. Kõnealuse korra toimimise tagamiseks tuleks ette näha meetmed, mida võetakse nimetatud tingimuste täitmata jätmise korral. Kuna lõssipulbrit võib kokku osta muu liikmesriigi sekkumisamet peale selle, mille territooriumil või on toodetud, peab kokkuostuga tegelev sekkumisamet suutma kontrollida, et kvaliteeti ja esitamist käsitlevad tingimused on täidetud.

(4)

Kõnealuste nõuete täitmata jätmine ei tohiks koormata ühenduse eelarvet. Ettevõtja peaks lõssipulbri, mis ei vasta nõuetele, tagasi võtma ja kandma tekkinud laokulud.

(5)

Tuleks kindlaks määrata müügiks pakutava koguse alammäär. Pakkumistele tuleks lisada ka tagatis, et tagada pakkumise jõusolek ja lõssipulbri tarnimine kehtestatava tähtaja jooksul.

(6)

Määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 7 kohaselt võivad sekkumisametid kokku osta ainult väikseima proteiinisisaldusega lõssipulbrit. Kokkuostuhind võib olenevalt proteiinisisaldusest muutuda. Tuleks määratleda kokkuostuhinna arvutamise meetod.

(7)

Ladustatud varude nõuetekohaseks haldamiseks tuleks täpsustada liikmesriikide kohustused, määrates kindlaks ladustamiskoha maksimumkauguse ja kulud, mis tuleb katta suurema vahemaa korral, ning nõudes eelkõige, et varud oleksid kättesaadavad, partiid identifitseeritud ja ladustatud lõssipulber riskide vastu kindlustatud. Kontrollimiste ühtse sageduse ja taseme tagamiseks on samuti vaja täpsustada riiklike ametiasutuste läbiviidavate ladustamiskohtade inspekteerimiste laad ja arv. Kuna sekkumisametid on jooksvaks ladustusajaks olemasolevate lepingutega seotud, tuleks sätestada, et uusi nõudeid hoidlatele seoses lattu saabumise ja laost äraviimisega kohaldatakse ainult alates 1. septembrist 2000 sekkumiseks ostetud lõssipulbri koguste suhtes.

(8)

Määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 7 lõikes 2 osutatud lõssipulbri kokkuost peatatakse niipea, kui igal aastal ajavahemikul 1. märts – 1. august sekkumiseks pakutavad kogused ületavad 109 000 tonni. Sel juhul võib kokkuostu korraldada alalise pakkumismenetluse abil, mille üksikasjalikud eeskirjad on vaja sätestada. Pakkumise üksikasjad, eelkõige miinimumkogus, esitamistähtajad ja maksimaalne kokkuostuhind tuleks kindlaks määrata. Lõssipulbri kvaliteedi- ja esitamisnõuete täitmise tagamiseks pakkumise esitamise ajal ja lattu jõudmise järel tuleks pakkujailt koos pakkumisega nõuda sellekohase kirjaliku kohustuse esitamist. Pakkumisele tuleks lisada ka tagatis, et tagada pakkumise jõusolek pakkumiste esitamise tähtaja möödumisel ja lõssipulbri tarnimine teatavate kehtestatavate tähtaegade jooksul. Tuleks määratleda meetod kokkuostuhinna arvestamiseks vastavalt kokkuostetava lõssipulbri proteiinisisaldusele.

(9)

Sekkumisvaru nõuetekohane haldamine eeldab lõssipulbri edasimüüki niipea kui turustusvõimalused avanevad. Müügiks ettenähtud lõssipulbri võrdse kättesaadavuse tagamiseks tuleks kõikidele huvitatud pooltele anda ostuvõimalus. Turu tasakaalu häirimise vältimiseks tuleks kehtestada müügihind, võttes arvesse turuolukorda. Tuleks sätestada müügitingimused, mille puhul on nõutav täitmisgarantii esitamine, eelkõige lõssipulbi ülevõtmise ja maksetähtaegade osas. Varude olukorra jälgimiseks peaksid liikmesriigid teavitama komisjoni müüdud lõssipulbri kogustest.

(10)

Määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 7 lõikega 3 nähakse ette lõssipulbri eraladustamise toetus. Korra nõuetekohase jälgimise tagamiseks tuleks ette näha sätted ladustamistingimusi käsitleva lepingu ja spetsifikatsioonide kohta. Samal põhjusel tuleks kehtestada dokumentatsiooni, raamatupidamisarvestust ja kontrollimiste sagedust käsitlevad üksikasjalikud eeskirjad, eelkõige artikli 7 lõikes 3 sätestatud nõuete osas. Hõlbustamaks eraladustuslepingute alusel ladustatud toodete olemasolu kontrolli laos, tuleks ette näha nende laost äraviimine partiide kaupa, kui liikmesriik ei anna luba väiksema koguse äraviimiseks.

(11)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:I PEATÜKK

REGULEERIMISALA

Artikkel 1

Käesoleva määrusega sätestatakse määruse (EÜ) nr 1255/1999 artiklis 7 ettenähtud lõssipulbrituru sekkumismeetmete üksikasjalikud rakenduseeskirjad, milles käsitletakse:

a) kokkuostu sekkumishinnaga;

b) kokkuostu alalise pakkumismenetluse teel;

▼M5

c) väherasvase piimapulbri müük riiklikest varudest pikaajalise enampakkumise raames;

▼B

d) eraladustusabi andmist.II PEATÜKK

RIIKLIK LADUSTAMINE1. jagu

Kokkuostu tingimused

Artikkel 2

1.  Sekkumisametid võivad kokku osta üksnes sellist lõssipulbrit, mis vastab määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 7 lõike 1 esimeses ja teises lõigus ja käesoleva artikli lõigetes 2–7 sätestatud nõuetele ning mis on sekkumiseks pakutud ajavahemikul 1. märts – 31. august.

2.  Pädevad asutused kontrollivad lõssipulbri kvaliteeti I lisas sätestatud analüüsimeetodite abil ning III lisas sätestatud eeskirjade kohaselt võetud proovide alusel. Kontrollimised peavad kinnitama, et lõssipulber ei sisalda muid tooteid, eelkõige petipiima ega vadakut, nagu on määratletud I lisas.

Liikmesriigid võivad luua komisjoni nõusolekul ja oma järelevalve all teatavate kvaliteedinõuete ja teatavate heakskiidetud ettevõtete osas enesekontrolli süsteemi.

3.  Lõssipulbri radioaktiivsuse tase ei tohi ületada ühenduse määrustega kohaldatavat piirmäära.

Toote radioaktiivse saastumise taset kontrollitakse ainult siis, kui olukord seda nõuab ning üksnes vajaliku ajavahemiku jooksul. Vajaduse korral määratakse kontrollimise kestus ja ulatus kindlaks määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikliga 42 ettenähtud korras.

4.  Lõssipulber peab olema valmistatud 30 päeva jooksul enne sekkumisametile müügipakkumise laekumise päeva. Kui lõssipulbrit hoitakse silos, peab ta olema valmistatud nelja nädala jooksul enne pakkumise saamise nädalat.

5.  Müügiks pakutava koguse alammäär on 20 tonni. Liikmesriigid võivad nõuda, et lõssipulbrit pakutakse üksnes täistonnide kaupa.

6.  Lõssipulber pakitakse kottidesse netomassiga 25 kg, mis vastavad II lisas sätestatud nõuetele ja millele on märgitud järgmised andmed, vajaduse korral koodina:

a) loanumber tootjatehase ja liikmesriigi kindlakstegemiseks;

b) valmistamise kuupäev või vajaduse korral nädal;

c) tootepartii number;

d) nimetus “pihustuskuivatamisel saadud lõssipulber”.

7.  Lõssipulbrit tarnitakse pikaajaliseks ladustamiseks sobivatel kaubaalustel.

Kui tarnitakse ühekordselt kasutatavatel kaubaalustel, katab lõssipulbri kokkuostuhind kaubaaluste ostmise.

Kui tarnitakse EUR-kaubaalustel või võrreldava kvaliteediga kaubaalustel, tagastatakse need müüjale või vahetatakse hiljemalt laost äraviimise ajal samaväärsete kaubaaluste vastu.

Artikkel 3

1.  Määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 7 lõikes 1 nimetatud ettevõtjad kiidetakse heaks üksnes juhul, kui nad:

▼M11

a) nad on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 ( 13 ) artikli 4 kohaselt heaks kiidetud ja neil on nõuetekohane tehniline sisseseade;

▼B

b) kohustuvad pidama iga liikmesriigi pädeva asutuse määratud vormis püsiregistrit, kuhu kantakse teave tooraine päritolu, toodetud lõssipulbri, petipiima ja vadaku koguse ja pakendi, toote märgistuse ja iga partii väljalaskekuupäeva kohta;

c) nõustuvad sekkumiseks pakutava lõssipulbritoodangu ametliku erikontrolliga;

d) kohustuvad informeerima inspekteerivat asutust vähemalt kaks tööpäeva varem oma kavatsusest toota lõssipulbrit riiklikuks sekkumiseks; liikmesriigid võivad määrata ka lühema tähtaja.

2.  Käesoleva määruse järgimise tagamiseks teevad pädevad asutused asjaomaste ettevõtete sekkumislõssipulbri tootmiskava alusel kohapeal etteteatamata kontrollimisi.

Viiakse läbi vähemalt:

a) üks kontroll 28 tootmispäeva kohta, mil lõssipulbrit on valmistatud sekkumise jaoks, ja vähemalt üks kontroll poolaastas lõike 1 punktis b nimetatud registrite kontrollimiseks;

b) üks kontroll poolaastas, et kontrollida, kuidas on järgitud lõikes 1 nimetatud muid loasaamistingimusi.

3.  Luba tühistatakse, kui lõike 1 punktis a sätestatud eeltingimusi enam ei täideta. Asjaomase ettevõtja taotlusel võib loa pärast põhjalikku kontrollimist taastada kõige rutem kuue kuu möödudes.

Kui leitakse, et ettevõtja ei ole järginud ühte lõike 1 punktides b, c ja d märgitud kohustustest, välja arvatud vääramatu jõu korral, peatatakse loa kehtivus 1–12 kuuks olenevalt kõrvalekalde tõsidusest.

Liikmesriik ei kohalda nimetatud kehtivuse peatamist, kui leitakse, et kõrvalekalle ei olnud tahtlik ega leidnud aset tõsise hooletuse tulemusena ja selle mõju lõikes 2 ettenähtud kontrollide tõhususele on olnud tähtsusetu.

4.  Lõigete 2 ja 3 kohaselt korraldatud kontrollide kohta koostatakse aruanne, milles esitatakse:

a) kontrolli kuupäev;

b) selle kestus;

c) sooritatud toimingud.

Aruandele kirjutab alla vastutav inspektor ja see saadetakse ettevõtjale.

5.  Liikmesriigid teavitavad komisjoni meetmetest, mis on võetud seoses lõigetes 2 ja 3 ettenähtud kontrollidega, ühe kuu jooksul pärast meetmete vastuvõtmist.

Artikkel 4

1.  Kui lõssipulbrit pakutakse sekkumiseks mõnes teises liikmesriigis kui tootjaliikmesriigis, tuleb kokkuostuks esitada tootjariigi pädeva asutuse poolt hiljemalt 45 päeva jooksul pärast pakkumise esitamistähtpäeva väljaantud sertifikaat.

Sertifikaat peab sisaldama artikli 2 lõike 6 punktides a, b ja c osutatud teavet ning kinnituse selle kohta, et kõnealuse lõssipulbri on valmistanud ühenduses heakskiidetud ettevõtja vahetult ja üksnes lõssist määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 7 lõikes 5 määratletud tähenduses.

2.  Kui tootjaliikmesriik on korraldanud artikli 2 lõikes 2 osutatud kontrollimised, sisaldab sertifikaat ka nende tulemused ja kinnituse, et kõnealune toode on lõssipulber määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 7 lõikes 1 määratletud tähenduses. Sel juhul peavad artikli 2 lõikes 6 osutatud kotid olema kinni pitseeritud nummerdatud etiketiga, mille on väljastanud tootjaliikmesriigi pädev asutus. Etiketi number tuleb märkida lõikes 1 osutatud sertifikaadile.2. jagu

Sekkumishinnaga kokkuostmise kord

Artikkel 5

1.  Pakkumises esitatakse:

a) müüja nimi ja aadress;

b) pakutavad kogused;

c) lõssipulbri ladustamiskoht.

2.  Sekkumisamet registreerib pakkumise saamise kuupäeva, kogused, lõssipulbri valmistamise kuupäeva ja hoiukoha.

Kui sekkumishinnaga kokkuostmine katkestatakse vastavalt määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 7 lõike 2 esimesele lõigule, katkestatakse pakkumiste vastuvõtmine ja registreerimine alates kokkuostmise katkestamise otsuse tegemise päevale järgnevast päevast.

3.  Pakkumised kehtivad üksnes juhul, kui:

a) need on seotud artikli 2 lõikes 5 sätestatud tingimustele vastava lõssipulbri kogusega;

b) nendega on kaasas müüja kirjalik kohustus järgida artikli 2 lõike 4 ja artikli 9 sätteid;

c) esitatakse tõendid, et müüja on hiljemalt pakkumise saamise kuupäeval esitanud liikmesriigile, kus pakkumine on esitatud, tagatise suurusega 2 eurot 100 kg kohta.

4.  Lõike 3 punktis b nimetatud kohustust, kui see on algselt edastatud sekkumisametile, käsitatakse hilisemate pakkumiste korral automaatselt uuendatuna, kuni müüja või sekkumisamet need selgesõnaliselt lõpetab, tingimusel et:

a) esimeses pakkumises on kinnitus, et ostja soovib juhinduda käesolevast sättest;

b) hilisemad pakkumised viitavad käesolevale sättele (viitega artikli 5 lõikele 4) ja esimese pakkumise esitamise kuupäevale.

Artikkel 6

Pakkumise kehtimine ja lõssipulbri toimetamine sekkumisameti määratud hoidlasse artikli 7 lõikes 2 sätestatud aja jooksul on esmanõuded komisjoni määruse (EMÜ) nr 2220/85 ( 14 ) artiklis 20 määratletud tähenduses.

Artikkel 7

1.  Pärast pakkumise kontrollimist väljastab sekkumisamet pakkumise kättesaamisele järgneva viie tööpäeva jooksul kuupäevastatud ja nummerdatud tarnekorralduse, kus on märgitud järgmine teave:

a) tarnitava lõssipulbri kogus;

b) viimane tarnekuupäev;

c) hoidla, kuhu see tuleb tarnida.

2.  Lõssipulber tuleb tarnida 28 päeva jooksul alates müügipakkumise vastuvõtmise päevast. Tarnida võib mitme kaubasaadetisena.

3.  Artikli 5 lõike 3 punktis c osutatud tagatis vabastatakse niipea, kui pakkumises märgitud kogus on tarnitud.

Kui artikli 2 lõikes 2 osutatud kontrollimised näitavad, et lõssipulber ei vasta nimetatud artikliga kehtestatud nõuetele, vabastatakse tagatis veel tarnimata koguste osas.

4.  Lõssipulbri sekkumisametipoolse vastuvõtmise päevana käsitatakse päeva, mil pakkumises nimetatud lõssipulbri täiskogus jõuab sekkumisameti määratud hoidlasse, kuid see päev ei või olla varasem kui tarnekorralduse väljastamispäevale järgnev päev.

5.  Kui müüja ei ole muudel juhtudel kui vääramatu jõu korral ettenähtud aja jooksul tarnet sooritanud, kaotab ta artikli 5 lõike 3 punktis c nimetatud tagatise tarnimata koguste osas ja kokkuost tühistatakse ülejäänud koguste osas.

Artikkel 8

1.  Kui leitakse, et sekkumisameti poolt kokkuostetud lõssipulber vastab artiklis 2 sätestatud nõuetele, tuleb selle eest tasuda ajavahemikul 120. kuni 140. päevani alates kuupäevast, mil sekkumisamet selle üle võttis.

2.  Kui rasvata kuivaine proteiinisisaldus, mis on määratud I lisas kirjeldatud meetodil, on 35,6 % või rohkem, on kokkuostuhind võrdne lõssipulbri valmistamise päeval kohaldatud sekkumishinnaga.

Kui proteiinisisaldus on 31,4 % või rohkem, kuid alla 35,6 %, on kokkuostuhind võrdne vahega, mis saadakse, kui sekkumishinnast lahutatakse järgmisel viisil arvutatud summa:

sekkumishind × [(0,356 – proteiinisisaldus) × 1,75].

Artikkel 9

Pakkumise esitamisega kaasneb müüjapoolne kohustus, juhul kui kontrollimine näitab, et lõssipulber ei vasta artiklis 2 sätestatud nõuetele:

a) võtta kõnealune kaup tagasi;

b) tasuda enne kauba tagasivõtmist asjaomaste koguste laokulud alates nende ülevõtmise kuupäevast kuni nende laost äraviimise kuupäevani.

Tasutavad laokulud arvutatakse kindlasummaliste lattu toomise, laost äraviimise ja ladustamiskulude alusel vastavalt nõukogu määruse (EMÜ) nr 1883/78 ( 15 ) artiklile 6.3. jagu

Lattu saabumine ja laost äraviimine

Artikkel 10

1.  Määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 7 lõike 1 neljandas lõigus osutatud hoidlad peavad:

a) olema kuivad, hästi hooldatud ja kahjurivabad;

b) olema vabad kõrvallõhnadest;

c) olema hästi õhutatavad;

d) mahutama vähemalt 1 000 tonni ja olema valmis ära viima vähemalt 3 % ladustatavast kogusest, kuid vähemalt 100 tonni päevas. Selle nõude kohaldamisel võetakse arvesse üksnes alates 1. septembrist 2000 kokkuostetud lõssipulbri koguseid.

Lõssipulbri hoidmise risk kindlustatakse kas ladustaja lepingujärgse kohustuse või sekkumisameti üldise vastutuse vormis. Liikmesriik võib olla iseenda kindlustusandja.

2.  Sekkumisametid nõuavad, et lõssipulber oleks hoidlatesse ladustatud ja seal hoitud kaubaalustel kergesti eristatavate ja ligipääsetavate partiidena.

3.  Kontrollimise eest vastutav pädev asutus kontrollib toodete olemasolu hoidlas, nagu on ette nähtud komisjoni määruse (EÜ) nr 2148/96 ( 16 ) artikliga 4.

Artikkel 11

1.  Sekkumisamet valib lõssipulbri ladustamispaigale lähima vaba hoidla.

Lõikes 2 osutatud vahemaa piires võib valida mõne muu hoidla. Kaugemal asuva hoidla valimisel tuleb arvestada ladustus- ja veokulusid. Sel juhul teatab sekkumisamet oma valikust viivitamata komisjonile.

2.  Määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 7 lõike 1 kolmandas lõigus osutatud pikim vahemaa on 350 km. Pikemate vahemaade puhul tuleb sekkumisametil kanda täiendavad veokulud, mille suurus on 0,05 eurot tonnkilomeetri kohta.

Kui müügiks pakutud lõssipulbrit kokkuostev sekkumisamet ei asu selles liikmesriigis, mille territooriumil lõssipulbrit ladustatakse, siis vahemaad müüja hoidlast liikmesriigi piirini, kus asub ostu sooritav sekkumisamet, ei võeta arvesse esimeses lõigus nimetatud pikima vahemaa arvestamisel.

Artikkel 12

1.  Laost äraviimisel võimaldab sekkumisamet lõssipulbrit kätte saada lao laadimisplatvormil kaubaalustel veovahendile laadituna, kuid mitte stoovituna.

Kui lõssipulber tehakse kättesaadavaks EUR-kaubaalustel või võrreldava kvaliteediga kaubaalustel, tagastab ostja laost äraviimisel samaväärsed kaubaalused sekkumisametile.

2.  Võimalikud lastimis- ja kaubaaluselt mahatõstmise kulud kannab lõssipulbri ostja. Need kulud määrab kindlaks liikmesriik ühtsel alusel ja teatab need taotluse korral huvitatud pooltele. Sellest tuleb komisjonile teatada käesoleva määruse vastuvõtmisele järgneva ühe kuu jooksul ja enne hiljem tehtavaid muudatusi.4. jagu

Pakkumismenetluse teel kokkuostmise suhtes kohaldatavad erieeskirjad

Artikkel 13

Kui komisjon otsustab, et lõssipulber ostetakse kokku avatud alalise pakkumismenetluse teel vastavalt määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 7 lõikele 2 ja artiklis 42 sätestatud korras, kohaldatakse käesoleva määruse artikleid 2, 3, 4, 10, 11 ja 12, kui käesolevas jaos ei ole sätestatud teisiti.

Artikkel 14

1.  Pakkumismenetluse teadaanded avaldatakse Euroopa Ühenduste Teatajas.

▼M9

2.  Pakkumiste esitamistähtaeg vastuseks individuaalsetele pakkumiskutsetele on iga kuu teisel ja neljandal teisipäeval kell 11.00 (Brüsseli aja järgi), välja arvatud augusti teine teisipäev. Kui teisipäev on riigipüha, on tähtaeg eelmisel tööpäeval kell 11.00 (Brüsseli aja järgi).

▼B

Artikkel 15

1.  Liikmesriigi sekkumisameti poolt väljakuulutatud pakkumismenetluses osalemiseks esitavad huvitatud pooled pakkumise kirjalikult või telekommunikatsiooniseadmete kaudu, saades vastu tõendi selle kättesaamise kohta.

2.  Pakkumistes peab olema esitatud:

a) pakkuja nimi ja aadress;

b) pakutav kogus;

c) pakutav hind 100 kg lõssipulbri kohta eurodes kuni sajandikkohani ümardatult, arvestamata riiklikke makse, ning tarnituna kaubaalustel hoidla laadimisplatvormile;

d) lõssipulbri ladustamiskoht.

3.  Pakkumised kehtivad üksnes juhul, kui:

a) need käsitlevad artikli 14 lõikes 2 osutatud pakkumiste esitamise tähtpäevale eelneva 21 päeva jooksul või, kui asjakohane, kolme nädala jooksul valmistatud lõssipulbrit. Kui kahe järjestikuse pakkumise vahe on pikem kui 21 päeva, võib lõssipulber olla valmistatud sellel ajavahemikul;

b) need esitatakse artikli 2 lõikes 5 sätestatud tingimustele vastava lõssipulbrikoguse kohta;

c) nendega on kaasas pakkuja kirjalik kohustus järgida käesoleva lõike punkti a ja artikli 9 sätteid;

d) esitatakse tõendid, et pakkuja on enne kõnealuse vooru pakkumiste esitamiskuupäeva andnud liikmesriigile, kus pakkumine esitati, pakkumistagatise suurusega 2 eurot kõnealuse pakkumise 100 kg kohta.

4.  Lõike 3 punktis c nimetatud kohustust, kui see on algselt edastatud sekkumisametile, käsitatakse hilisemate pakkumiste korral automaatselt kehtivana, kuni pakkuja või sekkumisamet selle selgesõnaliselt lõpetab, tingimusel et:

a) esimeses pakkumises on kinnitus, et pakkuja soovib juhinduda käesolevast sättest;

b) hilisemad pakkumised viitavad käesolevale sättele (artikli 15 lõige 4) ja esimese pakkumise kuupäevale.

5.  Pärast artikli 14 lõikes 2 osutatud asjaomaste pakkumismenetlustega seotud pakkumiste esitamise tähtpäeva ei saa pakkumisi tagasi võtta.

Artikkel 16

Pakkumiste kehtimine pärast pakkumiste esitamise tähtaja möödumist ja lõssipulbri tarnimine sekkumisameti määratud hoidlasse artikli 19 lõikes 3 sätestatud ajavahemiku jooksul on esmanõuded määruse (EMÜ) nr 2220/85 artiklis 20 määratletud tähenduses.

Artikkel 17

▼M9

1.  Liikmesriigid teatavad artikli 14 lõikes 2 osutatud kuupäeval komisjonile pakkujate pakutud kogused ja hinnad.

Kui ühtegi pakkumist ei ole esitatud, teatavad liikmesriigid sellest komisjonile samaks tähtajaks.

▼B

2.  Võttes arvesse iga pakkumismenetluse puhul saadud pakkumisi, määrab komisjon määruse (EÜ) nr 1255/1999 artiklis 42 sätestatud korras maksimaalse kokkuostuhinna, võttes aluseks kohaldatavad sekkumishinnad.

3.  Komisjon võib vastu võtta otsuse pakkumismenetluse katkestamise kohta käimasolevas voorus.

Artikkel 18

1.  Pakkumised lükatakse tagasi, kui pakutud hind on kõrgem kui asjaomase pakkumismenetluse jaoks kindlaksmääratud artikli 17 lõikes 2 nimetatud maksimumhind.

2.  Pakkumismenetlusest tulenevad õigused ja kohustused ei ole edasiantavad.

Artikkel 19

1.  Sekkumisamet teatab viivitamata kõikidele pakkujatele pakkumismenetluses osalemise tulemustest.

Pakkumiste tagasilükkamise korral vabastatakse kohe artikli 15 lõike 3 punktis d osutatud tagatis.

2.  Sekkumisamet väljastab edukatele pakkujatele viivitamatult kuupäeva ja numbriga varustatud tarnekorralduse, milles on märgitud:

a) tarnitav kogus;

b) lõssipulbri tarnimise lõppkuupäev;

c) hoidla, kuhu lõssipulber tuleb tarnida.

3.  Edukad pakkujad tarnivad lõssipulbri hiljemalt 28 päeva jooksul pärast pakkumiste esitamise tähtpäeva. Tarnida võib mitme kaubasaadetisena.

4.  Tagatis vabastatakse niipea, kui edukas pakkuja on ettenähtud aja jooksul tarnekorralduses märgitud koguse kohale toimetanud.

5.  Kui edukas pakkuja ei ole muudel juhtudel kui vääramatu jõu korral ettenähtud aja jooksul tarnet sooritanud, kaotab ta artikli 15 lõike 3 punktis d nimetatud tagatise tarnimata koguste osas ja kokkuost tühistatakse ülejäänud koguste osas.

Artikkel 20

1.  Kui sekkumisameti poolt kokkuostetud lõssipulber vastab artikli 2 lõigetes 1, 2, 3, 5, 6, ja 7 ning artikli 15 lõike 3 punktis a sätestatud nõuetele, tuleb selle eest maksta käesoleva artikli lõikes 2 nimetatud hind ajavahemikul 120. kuni 140. päevani alates kuupäevast, mil sekkumisamet lõssipulbri vastu võttis.

2.  Kui rasvata kuivaine proteiinisisaldus, mis on määratud I lisas kirjeldatud meetodil, on 35,6 % või rohkem, on kokkuostuhind võrdne pakkumises märgitud hinnaga.

Kui proteiinisisaldus on 31,4 % või rohkem, kuid alla 35,6 %, on kokkuostuhind võrdne vahega, mis saadakse, kui sekkumishinnast lahutatakse järgmisel viisil arvutatud summa:

pakkumise hind × [(0,356 – proteiinisisaldus) × 1,75].

3.  Lõssipulbri sekkumisametipoolse vastuvõtmise päevana käsitatakse päeva, mil pakkumises nimetatud lõssipulbri täiskogus jõuab sekkumisameti määratud hoidlasse, kuid see päev ei või olla varasem kui tarnekorralduse väljastamispäevale järgnev päev.

▼M55. jagu

Väherasvase piimapulbri müük riiklikest varudest enampakkumisel

Artikkel 21

1.  Väherasvase piimapulbri müük, mis on lattu paigutatud enne ►M10  1. juuli 2005 ◄ , toimub vastavalt pikaajalise enampakkumise menetlusele, mille iga sekkumisorganisatsioon on kehtestanud.

2.  Sekkumisorganisatsioon koostab pikaajalise enampakkumise teatise, kuhu on täpselt märgitud pakkumiste tähtaeg ja esitamise koht. Nende väherasvase piimapulbri koguste kohta, mida ta haldab, märgib sekkumisorganisatsioon muuhulgas ära:

a) ladude asukoha, kus müügiks määratud väherasvast piimapulbrit hoitakse;

b) müügile antava väherasvase piimapulbri koguse igas laos.

Pikaajalise enampakkumise teatis avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas vähemalt kaheksa päeva enne pakkumiste esitamise esimese tähtaja lõppu.

3.  Sekkumisorganisatsioon koostab ja annab nõudmise korral huvitatud isikute käsutusse nimekirja, mis sisaldab lõikes 2 kirjeldatud andmeid. Lisaks laseb ta seda koostatud nimekirja vastavalt pikaajalise enampakkumise teatises viidatud sobivale vormile regulaarselt avaldada.

4.  Sekkumisorganisatsioon võtab tarvitusele vajalikke meetmeid, et võimaldada huvitatud isikutel:

a) kontrollida oma kulul enne pakkumise esitamist müügile antava väherasvase piimapulbri näidiseid;

b) kontrollida artikli 2 lõikes 2 kirjeldatud analüüside tulemusi.

Artikkel 22

1.  Sekkumisorganisatsioon teostab pikaajalise enampakkumise kehtivusperioodi jooksul konkreetseid enampakkumisi.

▼M9

2.  Pakkumiste esitamistähtaeg vastuseks individuaalsetele pakkumiskutsetele on iga kuu teisel ja neljandal teisipäeval kell 11.00 (Brüsseli aja järgi), välja arvatud augusti teine teisipäev ja detsembri neljas teisipäev. Kui teisipäev on riigipüha, on tähtaeg eelmisel tööpäeval kell 11.00 (Brüsseli aja järgi).

▼M5

Artikkel 23

1.  Huvitatud isikud osalevad konkreetsetel enampakkumistel, olles esitanud sekkumisorganisatsioonile kirjaliku pakkumise ja saanud selle vastuvõtmise kohta kviitungi või olles esitanud pakkumise ükskõik millise muu kirjaliku telekommunikatsiooni vahendi abil ja saanud selle vastuvõtmise kohta kviitungi.

Pakkumine esitatakse sellele sekkumisorganisatsioonile, kes haldab väherasvast piimapulbrit.

2.  Pakkumises on märgitud:

a) hankija nimi ja aadress;

b) soovitav kogus;

c) pakutav hind 100 kg väherasvase piimapulbri kohta, ilma maksude ja sisemiste lõivudeta, otse laost, väljendatuna eurodes;

d) vastasel juhul ladu, kus väherasvane piimapulber asub ja vajaduse korral asendusladu.

3.  Pakkumine on kehtiv ainult siis, kui:

a) ta puudutab vähemalt 10 tonni suurust kogust, välja arvatud juhul, kui laos saadaolev kogus on väiksem kui 10 tonni;

b) talle on lisatud hankija kirjalik avaldus, milles ta kohustub järgima käesoleva määruse tingimusi;

c) on esitatud tõend, et hankija on selles liikmesriigis, kus pakkumine tehti ja enne artikli 22 lõikes 2 kirjeldatud pakkumiste esitamise tähtaja lõppemist seoses konkreetse kõnesoleva enampakkumisega maksnud sisse enampakkumise garantiisumma 50 eurot tonni kohta.

4.  Pakkumist ei saa pärast artikli 22 lõikes 2 kirjeldatud tähtaja lõppemist tagasi võtta.

Artikkel 24

Artikli 23 lõike 3 punktis c ettenähtud enampakkumise garantiisumma, pakkumise säilitamine pärast artikli 22 lõikes 2 kirjeldatud tähtaja lõppemist ja artikli 24f lõikes 2 kirjeldatud hinna tasumine on vastavalt määruse (EMÜ) nr 2220/85 artiklile 20 peamised nõuded.

▼M56. jagu

Enampakkumise läbiviimine

Artikkel 24a

1.  Liikmesriigid saadavad artikli 22 lõikes 2 kirjeldatud tähtaja lõppemise päeval komisjonile info hankijate poolt pakutud koguste ja hindade, samuti müügile pandava väherasvase piimapulbri koguse kohta.

Liikmesriigid edastavad need viited koos operaatori andmetega numbrikoodi kujul, mis ei ole komisjoni teenistustele tuttav. Nad teavitavad, kui sama operaator on teinud mitmeid pakkumisi.

▼M9

Kui ühtegi pakkumist ei ole esitatud ja kui lõssipulber on asjaomases liikmesriigis müügiks kättesaadav, teatavad liikmesriigid sellest komisjonile samaks tähtajaks.

▼M5

2.  Pidanud arvet kõigi konkreetsete enampakkumiste üle, määrab komisjon väherasvase piimapulbri minimaalse müügihinna vastavalt määruse (EÜ) nr 1255/1999 artiklis 42 ettenähtud menetlusele. See hind võib olla diferentseeritud vastavalt lattu paigutamise kuupäevale ja müügile antavate väherasvase piimapulbri koguste asukohale.

On võimalik võtta vastu otsus, et enampakkumist ei jätkata.

Konkreetse enampakkumisega seonduv otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 24b

Pakkumisest keeldutakse, kui pakutav hind on väiksem kui minimaalne hind.

Artikkel 24c

1.  Sekkumisorganisatsioon asub enampakkumise tulemuste määramisele, arvestades lõigetes 2–5 kirjeldatud nõudeid.

2.  Väherasvane piimapulber jagatakse välja vastavalt tema lattu paigutamise kuupäevale, alustades operaatori poolt määratud laos või ladudes kättesaadaval olevate koguste kõige vanematest toodetest.

3.  Enampakkumise võitja on see, kes pakub kõige kõrgemat hinda. Kui kättesaadavast kogusest jääb midagi üle, jagatakse järelejäänud kogus ära teistele enampakkujatele, alustades kõige kõrgemat hinda pakkunust.

4.  Juhul kui seoses pakkumise vastuvõtmisega ületataks väherasvase piimapulbri kogus, mis antud laos veel saadaval on, saab hankija enampakkumisest osa ainult selle koguse võrra.

Sekkumisorganisatsioon võib siiski hankija nõusolekul kasutada teisi ladusid, et pakkumises nimetatud kogust täis saada.

5.  Juhul kui saadakse mitmeid pakkumisi, kuhu on märgitud sama lao puhul sama hind ja kättesaadav kogus on seega ületatud, asutakse enampakkumise tulemuste määramisele, jagades kättesaadava koguse välja proportsionaalselt kõnesolevates pakkumistes nimetatud kogustega.

Siiski juhul, kui sellise jagamise tulemusena jagatakse välja kogused, mis jäävad alla viie tonni, otsustatakse jagamise üle loosimisega.

6.  Liikmesriigid peavad hiljemalt artikli 24a lõikes 2 kirjeldatud otsuse avaldamisele järgneva nädala kolmandal tööpäeval edastama komisjonile iga artiklis 24a lõikes 1 kirjeldatud numbrikoodile vastava hankija nime ja aadressi.

Artikkel 24d

Enampakkumisest lähtuvad õigused ja kohustused ei ole edasiantavad.

Artikkel 24e

1.  Sekkumisorganisatsioon informeerib iga hankijat kohe tema osaluse tulemustest konkreetsel enampakkumisel.

Nende pakkumiste puhul, mida ei rahuldatud, tagastatakse artikli 23 lõikes 3 punktis c kirjeldatud garantiisumma viivitamatult.

2.  Enampakkumise võitja maksab sekkumisorganisatsioonile enne väherasvase piimapulbri kättesaamist ja artikli 24f lõikes 2 kirjeldatud tähtajaks oma pakkumisele vastava summa iga koguse kohta, mille ta kavatseb vastu võtta.

Artikkel 24f

1.  Kui artikli 24e lõikes 2 kirjeldatud summa on makstud, väljastab sekkumisorganisatsioon teisaldamistalongi, millele on märgitud:

a) kogus, mille eest vastav summa maksti;

b) ladu, kuhu väherasvane piimapulber ladustati;

c) väherasvase piimapulbri teisaldamise piirtähtaeg.

2.  Kolmekümne päeva jooksul pärast artikli 22 lõikes 2 kirjeldatud tähtaja lõppemist teisaldab enampakkumise võitja väherasvase piimapulbri, mis talle määrati. Seda teisaldamist võib toimetada partiide kaupa, millest ükski ei tohi olla väiksem kui 5 tonni. Juhul kui lattu jäänud jääkosa on sellest kogusest väiksem, võib selle siiski teisaldada.

Kui väherasvase piimapulbri teisaldamine ei toimu esimeses lõigus kirjeldatud tähtajaks, välja arvatud vääramatu jõu korral, kannab enampakkumise võitja vahepealse ladustamise kulud, arvestades esimesest päevast, mis järgneb nimetatud tähtaja lõppemisele. Samuti jäävad vahepealse ladustamise riskid tema kanda.

3.  Garantiisumma, mis saadi vastavalt artikli 23 lõike 3 punkti c rakendamisele, makstakse kohe tagasi nende koguste pealt, mis teisaldatakse käesoleva artikli lõike 2 esimeses lõigus kirjeldatud korras.

Lõike 2 teises lõigus nimetatud vääramatu jõu korral võtab sekkumisorganisatsioon tarvitusele selliseid abinõusid, mida ta peab tekkinud olukorras vajalikuks.

▼BIII PEATÜKK

ERALADUSTUS1. jagu

Ladustusleping ja -tingimused

Artikkel 25

Käesolevas peatükis kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)  laopartii – samast tehasest saadud ning samal päeval ühte hoidlasse ladustatud kogus, mis kaalub vähemalt kümme tonni ning on ühesuguse koostise ja kvaliteediga;

b)  lepingulise ladustuse alguspäev – hoidlasse saabumise päevale järgnev päev;

c)  lepingulise ladustuse viimane päev – hoidlast äraviimise päevale eelnev päev.

Artikkel 26

Kui komisjon otsustab anda lõssipulbri suhtes eraladustusabi vastavalt määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 7 lõikele 3, sõlmivad eraladustuslepingud nende liikmesriikide sekkumisametid, kelle territooriumil lõssipulbrit ladustatakse, ja füüsilised või juriidilised isikud, edaspidi “lepingupooled”.

Artikkel 27

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 7 lõike 3 esimesele lõigule võib eraladustuslepinguid sõlmida ainult nimetatud lõssipulbri kohta:

a) mis sisaldab kuni 11 % rasva ja 5 % vett ning mille rasvata kuivaine proteiinisisaldus on vähemalt 31,4 %;

b) on toodetud 28 päeva või nelja nädala jooksul enne lepingulise ladustuse alguspäeva vastavalt artikli 3 lõike 1 punktidele a ja b heakskiidetud ettevõttes, mis nõustub oma ladustamislepinguga hõlmatava lõssipulbritoodangu ametliku erikontrolliga;

c) mille radioaktiivsuse tase ei ületa artikli 2 lõikes 3 osutatud ülemmäärasid;

d) mida ladustatakse kottides, mille netomass on 25 kg, või kuni 1 500 kg kaaluvates suurtes kottides (“big bags”), millel on järgmine, vajaduse korral kodeeritud teave:

i) loanumber tootjatehase ja liikmesriigi kindlakstegemiseks;

ii) valmistamise kuupäev või nädal;

iii) tootepartii number;

iv) netomass;

e) mille suhtes ei kohaldata nõukogu määruse (EMÜ) nr 565/80 ( 17 ) artikli 5 lõikes 1 osutatud korda; nimetatud korra edaspidist kohaldamist käsitatakse lepingulise ladustuse lõppemisena.

Artikkel 28

1.  Ladustuslepingud sõlmitakse ühe ja enama laopartii kohta kirjalikult ning need sisaldavad eelkõige sätteid:

a) lepinguga hõlmatud lõssipulbri koguse kohta;

b) abi suuruse kohta;

c) lepingu täitmisega seotud kuupäevade kohta, ilma et see piiraks komisjoni otsust vastavalt määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 7 lõike 3 kolmanda lõigu teisele lausele ja artiklis 42 sätestatud korras;

d) hoidlate kindlakstegemise kohta.

2.  Kontrollimiste, eelkõige artiklis 33 osutatud kontrollimiste alusel koostab ladustusliikmesriigi sekkumisamet spetsifikaadi. Ladustuslepingus viidatakse neile spetsifikaatidele.

Artikkel 29

1.  Lattu saabumise ja laost äraviimise ajavahemikud määratakse kindlaks lõssipulbri suhtes eraladustusabi andmise otsustamise ajal.

2.  Laost äraviimine toimub tervete laopartiide kaupa. Artikli 33 lõike 2 punktis a osutatud tingimustel võib laost ära viia üksnes pitseeritud koguse.

Artikkel 30

1.  Sekkumisametiga lepingute sõlmimise taotlusi võib teha üksnes lõssipulbri koguste kohta, mis on täies ulatuses ladustatud.

Sekkumisamet peab saama taotlused hiljemalt 30 päeva jooksul alates lattu saabumise kuupäevast. Sekkumisametid registreerivad taotluste vastuvõtmise kuupäevad.

Kui sekkumisamet saab taotluse eespool nimetatud tähtajale järgneva 10 tööpäeva jooksul, võib ladustuslepingu siiski sõlmida, kuid abi vähendatakse 30 %.

2.  Ladustuslepingud sõlmitakse hiljemalt 30 päeva jooksul alates taotluse registreerimise kuupäevast.

Artikkel 31

Kui lõssipulbrit ladustatakse mõnes muus liikmesriigis kui tootjariigis, tuleb artiklis 30 osutatud ladustuslepingu sõlmimiseks esitada tootjaliikmesriigi pädeva asutuse väljaantud sertifikaat 50 päeva jooksul alates lõssipulbri lattu saabumisest.

Sertifikaadis on märgitud loanumber tootjatehase ja liikmesriigi kindlakstegemiseks, valmistamise kuupäev või nädal ja tootepartii number ning kinnitus, et kõnealune toode on lõssipulber määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 7 lõike 3 esimeses lõigus määratletud tähenduses.

Käesolevas artiklis esimeses lõigus osutatud juhtudel sõlmitakse ladustuslepingud hiljemalt 60 päeva jooksul alates taotluse registreerimise kuupäevast.2. jagu

Kontroll

Artikkel 32

1.  Liikmesriik tagab, et kõik toetuse maksmiseks nõutavad tingimused on täidetud.

2.  Lepingupool või liikmesriigi nõudmisel või loal hoidla eest vastutav isik teeb kontrolli eest vastutavale pädevale asutusele kättesaadavaks kõik dokumendid, mis võimaldavad kontrollida eraladustamisele kuuluvate toodete järgmisi üksikasju:

a) loanumber tootjatehase ja liikmesriigi kindlakstegemiseks;

b) valmistamise kuupäev;

c) hoidlasse saabumise kuupäev;

d) tootepartii number;

e) olemasolu hoidlas ja hoidla aadress;

f) hoidlast äraviimise kuupäev.

3.  Lepingupool või vajaduse korral hoidla eest vastutav isik peavad iga lepingu kohta hoidlas kättesaadavat laoarvestust, mis sisaldab järgmisi andmeid:

a) eraladustatud toodete laopartii number;

b) hoidlasse saabumise ja hoidlast äraviimise kuupäev;

c) lõssipulbrikogused laopartiide kaupa;

d) toodete asukoht hoidlas.

4.  Ladustatavad tooted peavad olema kergesti identifitseeritavad ja kättesaadavad. Tooted peavad olema lepingu järgi eristatavad.

Artikkel 33

1.  Hoidlasse saabumisel korraldab pädev asutus kontrolle ajavahemikus, mis algab hoidlasse saabumise kuupäeval ja lõpeb 28. päeval pärast lepingu sõlmimise taotluse registreerimise kuupäeva.

Ladustatud toodete abi õigustatuse kontrollimiseks tuleb võtta representatiivne proov vähemalt 5 % ladustatud kogustest, et teha kindlaks, kas laopartiid tervikuna vastavad toodete massi, märgistuse ja omaduste poolest füüsiliselt lepingu sõlmimise taotlusele.

2.  Pädev asutus:

a) pitseerib lõikes 1 sätestatud kontrolli toimumise ajal kõik lepinguga seotud laopartiid ja väiksemad kogused;

b) või kontrollib ette teatamata juhusliku valiku põhjal toodete olemasolu hoidlas. Juhuslik valim peab olema esinduslik ja vastama vähemalt 10 protsendile eraladustusabi lepingus ettenähtud üldkogusest.

3.  Lepingulise ladustusaja lõpul peab pädev asutus kontrollima juhusliku valiku põhjal massi ja märgistust. Kui maksimaalse lepingulise ladustusaja lõppemise järel on lõssipulber veel hoidlas, võib kõnealuseid kontrolle teha siis, kui toode hoidlast ära viiakse.

Kontrollimiste eesmärgil teatab lepingupool pädevale asutusele asjaomastest laopartiidest vähemalt viis tööpäeva enne:

a) 180päevase maksimaalse lepingulise ladustamisaja lõppu;

või

b) äraviimise toiminguid, kui need algavad nimetatud 180päevase ajavahemiku jooksul või pärast seda.

Liikmesriik võib määrata lühema ajavahemiku kui viis tööpäeva.

4.  Lõigete 1, 2 ja 3 kohaste kontrollimiste kohta koostatakse aruanne, milles märgitakse:

a) kontrolli kuupäev;

b) selle kestus;

c) sooritatud toimingud.

Aruandele peavad alla kirjutama vastutav inspektor ja kaasallkirjastajana lepingupool või vajaduse korral hoidla eest vastutav isik ning see peab kuuluma maksedokumendi juurde.

5.  Kui vähemalt 5 protsendil kontrollitud tootekogustest esineb kõrvalekaldeid, laiendatakse kontrolli pädeva asutuse määratavale suuremale valimile.

Liikmesriigid teatavad kõnealustest juhtudest komisjonile nelja nädala jooksul.3. jagu

Ladustusabi

Artikkel 34

1.  Määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 7 lõikes 3 sätestatud eraladustusabi võib anda üksnes juhul, kui lepingulise ladustusaja pikkus on 60–180 päeva.

Kui lepingupool ei pea kinni käesoleva määruse artikli 33 lõikes 3 nimetatud tähtajast, vähendatakse abi 15 % ja seda makstakse üksnes ajavahemiku puhul, mille kohta lepingupool pädevale asutusele nõuetekohaselt tõendab, et lõssipulbri lepinguline ladustamine on jätkunud.

2.  Komisjon määrab kindlaks abi suuruse vastavalt määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 7 lõike 3 teisele lõigule, ilma et see piiraks käesoleva määruse artikli 35 kohaldamist.

3.  Abi makstakse lepingupoole taotluse alusel lepingulise ladustusaja lõpus 120 päeva jooksul alates taotluse vastuvõtmisest, tingimusel et artikli 33 lõikes 3 osutatud kontrollimine on toimunud ja abi saamise õiguse tingimused on täidetud.

Kui aga abi saamise õiguse ametlik läbivaatamine on pooleli, ei tehta väljamakset enne õiguse tunnustamist.

Artikkel 35

Kui olukord turul seda nõuab, võib abisummat, lattu saabumise ja laost äraviimise perioode ja ladustamise pikkust alles sõlmitavate lepingute puhul aasta jooksul muuta.IV PEATÜKK

TEATAMINE

▼M5

Artikkel 36

1.  Liikmesriigid edastavad komisjonile hiljemalt iga nädala esmaspäevaks enne kella 15 (Brüsseli aja järgi) väherasvase piimapulbri kogused, mille kohta on eelmise nädala jooksul tehtud:

a) müügipakkumine vastavalt artiklile 5;

b) eraviisilise ladustamise leping vastavalt artiklile 28.

2.  Alates hetkest, kui on konstateeritud, et artiklis 5 kirjeldatud pakkumised on jõudnud 80 000 tonnini, edastatakse käesoleva artikli lõike 1 punktis a kirjeldatud andmed seoses eelmisel päeval väherasvase piimapulbri kogustele tehtud pakkumistega iga päev enne kella 15 (Brüsseli aja järgi).

▼BV PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 37

Määrused (EMÜ) nr 2213/76, (EMÜ) nr 1362/87, (EMÜ) nr 1158/91 ja (EÜ) nr 322/96 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrustele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele.

Artikkel 38

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
I LISA

KOOSTISELE ESITATAVAD NÕUDED, KVALITEEDINÄITAJAD JA ANALÜÜSIMEETODIDParameeter

Sisaldus ja kvaliteediomadused

Standardmeetod

Proteiinisisaldus

Vähemalt 31,4 % rasvata kuivainest

 (1)

Rasvasisaldus

Kuni 1,00 %

 (1)

Veesisaldus

Kuni 3,5 %

 (1)

Tiitritav happesus ml detsinormaalse naatrium-hüdroksiidilahuse kohta

Kuni 19,5 ml

 (1)

Laktaadisisaldus

Kuni 150 mg/100 g

 (1)

Lisaained

Puuduvad

 (1)

Fosfataastest

Negatiivne, s.o kuni 4 μg fenooli 1 grammi pulbrilõssi kohta

 (1)

Lahustuvusindeks

Kuni 0,5 ml (24 °C)

 (1)

Kõrbenud osakeste indeks

Kuni 15,0 mg, s.o vähemalt ketas B

 (1)

Mikroorganismide sisaldus

Kuni 40 000 grammi kohta

 (1)

Avastatud kolibakterid

Negatiivne 0,1 grammis

 (1)

Avastatud petipiim (2)

Negatiivne (3)

 (1)

Avastatud laabivadak (4)

Puudub

 (1)

Avastatud happevadak (4)

Puudub

Pädeva asutuse poolt heakskiidetud meetod

Maitse ja lõhn

Puhas

 (1)

Välimus

Valge või veidi kollakas värvus, lisanditeta ja värviliste osakesteta

 (1)

Antimikroobikumid

Negatiivne (5)

 (1)

(1)   Komisjoni 9. jaanuari 2001. aasta määrus (EÜ) nr 213/2001, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses piima ja piimatoodete analüüsimise ning kvaliteedi hindamise meetoditega ja millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 2771/1999 ja (EÜ) nr 2799/1999 (EÜT L 37, 7.2.2001, lk 1).

(2)   Petipiim – või tootmise kõrvalsaadus, mis tekib pärast koore kloppimist ja tahke rasva eraldamist.

(3)   Petipiima puudumist saab kindlaks teha vähemalt kord nädalas ettevõttes etteteatamiseta läbiviidava tootmisplaani kohapealse kontrolli või lõpptoote laboratoorse analüüsi abil, mille tulemus on kuni 69,31 mg PEDP-d 100 g kohta.

(4)   Vadak – juustu või kaseiini tootmise kõrvalsaadus, mis tekib laabi või hapete toimel ja/või keemilis-füüsikaliste protsesside tulemusena.

(5)   Lõssipulbri valmistamiseks kasutatav toorpiim peab vastama määruse (EÜ) 853/2004 III lisa IX jaos sätestatud nõuetele.
II LISA

PAKENDAMINE

1.

Lõssipulber pakitakse uutesse, puhastesse, kuivadesse ja tervetesse kottidesse, mille netomass on 25 kg.

2.

Kotid peavad koosnema vähemalt kolmest kihist, mille vastupidavus on koos vähemalt 420 J/m2 TEA Average.

Teine kiht peab olema kaetud polüetüleeni kihiga vähemalt 15 g/m2.

Iga paberist kihi siseküljel peab olema vähemalt 0,08 mm paksune põhjast kokku sulatatud polüetüleenkott.

3.

Kotid peavad vastama standardile EN 770.

4.

Pakendamisel tuleb pulber hästi kokku suruda. Pulber ei tohi sattuda pakkematerjali kihtide vahele.
III LISA

SEKKUMISEKS PAKUTAVA LÕSSIPULBRI PROOVI VÕTMINE JA ANALÜÜS

1. Proove võetakse vastavalt rahvusvahelise standardiga ISO 707 sätestatud korrale. Liikmesriigid võivad kasutada muud proovide võtmise meetodit, kui see on kooskõlas eespool nimetatud standardi põhimõtetega.

2. Pakendite arv, millest proov võetakse, on:

a) pakkumiste puhul, mille maht on kuni 800 25kilogrammist kotti: vähemalt 8;

b) pakkumiste puhul, mille maht on rohkem kui 800 25kilogrammist kotti: vähemalt 8, millele lisandub üks pakend iga järgmise 800 koti või selle koguse osa kohta.

3. Proovi mass: igast pakendist võetakse vähemalt 200 g suurune proov.

4. Proovide grupeerimine: segatakse koondproov kuni 9 proovist.

5. Proovide analüüs: iga koondproovi analüüsitakse I lisas ettenähtud kvaliteedinõuete suhtes.

6. Kui proovid ei vasta nõuetele:

a) kui liitproov ei vasta nõuetele ühe parameetri osas, praagitakse välja kogus, millest proov on võetud;

b) kui liitproov ei vasta nõuetele rohkem kui ühe parameetri osas, siis kogus, millest proov on võetud, praagitakse välja ja võetakse proovid sama tehase valmistatud ülejäänud kogustest; nende proovide analüüsi tulemused on otsustavad. Sellisel juhul:

 kahekordistatakse punktis 2 ettenähtud proovide arvu,

 kui liitproov ei vasta nõuetele ühe või enama parameetri osas, praagitakse välja kogus, millest proov on võetud.( 1 ) EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48.

( 2 ) EÜT L 118, 19.5.2000, lk 1.

( 3 ) EÜT L 148, 28.6.1968, lk 13.

( 4 ) EÜT L 78, 20.3.1987, lk 10.

( 5 ) EÜT L 249, 11.9.1976, lk 6.

( 6 ) EÜT L 279, 31.10.1996, lk 15.

( 7 ) EÜT L 129, 19.5.1987, lk 9.

( 8 ) EÜT L 80, 30.3.1996, lk 48.

( 9 ) EÜT L 112, 4.5.1991, lk 65.

( 10 ) EÜT L 16, 21.1.1999, lk 19.

( 11 ) EÜT L 45, 23.2.1996, lk 5.

( 12 ) EÜT L 52, 21.2.1998, lk 20.

( 13 ) ELT L 139, 30.4.2004, lk 55. Parandatud versioon ELT L 226, 25.6.2004, lk 22.

( 14 ) EÜT L 205, 3.8.1985, lk 5.

( 15 ) EÜT L 216, 5.8.1978, lk 1.

( 16 ) EÜT L 288, 9.11.1996, lk 6.

( 17 ) EÜT L 62, 7.3.1980, lk 5.

Top