Help Print this page 

Document 01998R2533-20150308

Title and reference
Nõukogu määrus (EÜ) nr 2533/98, 23. november 1998, statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2533/2015-03-08
Multilingual display
Text

1998R2533 — ET — 08.03.2015 — 002.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 2533/98,

23. november 1998,

statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt

(EÜT L 318, 27.11.1998, p.8)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

►M1

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 951/2009, 9. oktoober 2009,

  L 269

1

14.10.2009

►M2

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2015/373, 5. märts 2015,

  L 64

6

7.3.2015
▼B

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 2533/98,

23. november 1998,

statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga pooltEUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja (edaspidi „põhikiri”) käsitleva protokolli (nr 3) artikli 5 lõiget 4,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga (edaspidi „EKP”) soovitust, ( 1 )

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, ( 2 )

võttes arvesse komisjoni arvamust, ( 3 )

tegutsedes Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 106 lõikes 6 ja põhikirja artiklis 42 sätestatud korras

ning arvestades, et:

(1)

põhikirja artikli 5 lõikes 1 nõutakse, et EKP peab riikide keskpankade abiga koguma riikide pädevatelt asutustelt või otse majandussubjektidelt statistilist teavet, mida on vaja Euroopa Keskpankade Süsteemi (edaspidi „EKPS”) ülesannete täitmiseks; selleks et hõlbustada nende, asutamislepingu artiklis 105 sätestatud ülesannete täitmist ja rahapoliitika elluviimist, kasutatakse kõnesolevat statistilist teavet eelkõige kokkuvõtliku statistilise andmestiku koostamiseks, mille puhul üksikute majandussubjektide identifitseerimine ei ole oluline, kuid mida saab kasutada ka üksikute majandussubjektide tasandil; põhikirja artikli 5 lõikes 2 nõutakse, et riikide keskpangad peavad võimalust mööda täitma asutamislepingu artikli 5 lõikes 1 kirjeldatud ülesandeid; põhikirja artikli 5 lõikes 4 nõutakse, et nõukogu määraks kindlaks füüsilised ja juriidilised isikud, kes on kohustatud andmeid esitama, konfidentsiaalsuse tingimused ning asjakohased jõustamismeetmed; põhikirja artikli 5 lõike 1 rakendamisel võivad riikide keskpangad teha koostööd teiste pädevate asutustega, sealhulgas riiklike statistikaasutuste ja turgu reguleerivate asutustega;

(2)

selleks et statistiline teave oleks tõhus vahend EKPS ülesannete täitmisel, tuleb teabe määratlus ja selle kogumise kord üles ehitada nii, et EKP saaks paindlikult ja õigel ajal kasutada kõrgekvaliteedilist statistikat, mis kajastab majandus- ja rahandustingimusi ning mille kogumisel võetakse arvesse andmeesitajatele kaasnevat koormust; sel puhul tuleb tähelepanu pöörata nii EKPS ülesannete täitmisele ja sõltumatusele kui ka sellele, et andmeesitajate koormus oleks minimaalne;

(3)

seepärast on soovitatav määratleda majandusüksuste kategooriatest koosnev ja statistilise kasutuse aluseks olev vaadeldav andmeid esitav üldkogum, millega EKP volitused piirduvad ning mille hulgast ta määrab oma määruste andmise õigust kasutades tegeliku andmeid esitava üldkogumi;

(4)

on vaja homogeenset andmeid esitavat üldkogumit, et koostada osalevate liikmesriikide rahaloomeasutuste sektori koondbilanss, mille põhieesmärk on anda EKP-le terviklik statistiline ülevaade rahanduspoliitika arengust ühtse majandusterritooriumina käsitletavates osalevates liikmesriikides; EKP on koostanud rahaloomeasutuste ühisel määratlusel põhineva „Rahaloomeasutuste statistilise loetelu” ja ajakohastab seda;

(5)

kõnesolevas ühises statistilises määratluses on täpsustatud, et rahaloomeasutused hõlmavad ühenduse õigusaktidega määratletud krediidiasutusi ning kõiki teisi residendist finantsasutusi, kes võtavad üksustelt, välja arvatud rahaloomeasutused, vastu hoiuseid ja/või nende lähedasi asendajaid ning annavad (vähemalt majanduslikus mõttes) oma arvel ja nimel laenu ja/või investeerivad väärtpaberitesse;

(6)

selliseid postižiiroasutusi, kes ei pruugi vastata rahaloomeasutuste ühisele statistilisele määratlusele, võib siiski kohustada täitma EKP poolt rahandus-, pangandus- ja maksesüsteemide statistika puhul kehtestatud statistiliste andmete esitamise nõudeid, kuna need asutused võivad olulisel määral võtta vastu hoiuseid ja/või nende lähedasi asendajaid ning tegelda ettevõtlusega maksesüsteemide alal;

(7)

rahaloomeasutused hõlmavad Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemis ( 4 ) (edaspidi „ESA 95”) allsektoreid „Keskpank” ja „Teised rahaloomeasutused” ning nende mõistet võib laiendada, lisades ainult selliseid asutuste kategooriaid, mis kuuluvad allsektorisse „Teised finantsvahendajad, välja arvatud kindlustusseltsid ja pensionifondid”;

(8)

maksebilanssi, rahvusvahelist investeerimispositsiooni, väärtpabereid, elektronraha ja maksesüsteeme käsitlevat statistikat on vaja selleks, et EKP saaks oma ülesandeid sõltumatult täita;

(9)

põhikirja artikli 5 lõikes 4 kasutatud mõistet „füüsilised ja juriidilised isikud” tuleb tõlgendada viisil, mis on kooskõlas liikmesriikide tegevusega rahandus-, pangandus- ja maksebilansistatistika valdkonnas ning see hõlmab ka selliseid üksusi, mis ei ole vastavate siseriiklike õigusaktide kohaselt füüsilised ega juriidilised isikud, kuid kuuluvad siiski ESA 95 asjakohasesse allsektorisse; seepärast võib kehtestada aruandekohustuse sellistele üksustele nagu täisühingud, filiaalid, avatud investeerimisfondid ja fondid, kellel ei ole vastavate õigusaktide kohaselt juriidilise isiku staatust; sel juhul kehtestatakse andmete esitamise kohustus isikutele, kes on kohaldatavate siseriiklike õigusaktide alusel asjaomaste üksuste seaduslikud esindajad;

(10)

põhikirja artikli 19 lõikes 1 nimetatud asutuste statistiliste bilansiaruannete põhjal võib arvutada ka nende kohustuslikud reservid, mille omamiseks neid asutusi võib kohustada;

(11)

ühtlase ja kõrgekvaliteedilise statistilise teabe saamiseks peab EKP nõukogu põhikirja artikli 5 lõikes 2 sätestatud põhimõtet arvesse võttes kindlaks määrama statistilise teabe kogumise ja kontrollimisega ning selle täitmisega seotud ülesannete jaotuse EKP ja riikide keskpankade vahel ning riigiasutustele nende pädevuse piires antavad ülesanded;

(12)

piirangute tõttu andmekogumissüsteemides võib tasuvuse huvides osutuda vajalikuks, et ühisraha kasutusala esimestel aastatel täidetakse EKP statistiliste andmete esitamise nõuded üleminekukorra kohaselt; see võib tähendada eelkõige seda, et maksebilansi kapitalikonto puhul võib ühisraha kasutusala esimestel aastatel koguda andmeid ühtse territooriumina käsitletavate osalevate liikmesriikide välispositsioonide ja -tehingute kohta, kasutades kõiki osaleva liikmesriigi residentide ja teiste riikide residentide vahelisi positsioone ja tehinguid käsitlevat statistikat;

(13)

nõukogu 23. novembri 1998. aasta määruses (EÜ) nr 2532/98 Euroopa Keskpanga volituste kohta rakendada sanktsioone ( 5 ) on kooskõlas põhikirja artikli 34 lõikega 4 sätestatud piirangud ja tingimused, mille kohaselt EKP-l on õigus määrata ettevõtjatele sanktsioone, kui need ei ole täitnud EKP määrustest ja otsustest tulenevaid kohustusi; kui tekib vastuolu kõnesoleva määruse sätete ja käesoleva määruse selliste sätete vahel, mille alusel EKP võib rakendada sanktsioone, tuleb kohaldada käesoleva määruse sätteid; olenemata käesolevas määruses sätestatud kohustuste täitmatajätmise korral ettenähtud sanktsioonidest, võib EKPS kehtestada osalejate suhtes asjakohaseid jõustamismeetmeid ning andmeesitaja statistiliste andmete esitamise nõuete olulise rikkumise tõttu rahapoliitilistest toimingutest osaliselt või täielikult välja arvata;

(14)

EKP poolt põhikirja artikli 34 lõike 1 alusel koostatud määrustega ei anta õigusi ega määrata kohustusi mitteosalevatele liikmesriikidele;

(15)

viidates teatavaid Taaniga seotud sätteid käsitleva protokolli (nr 12) punktile 1, on Taani seoses 12. detsembri 1992. aasta Edinburghi otsusega teatanud, et ta ei osale majandus- ja rahaliidu kolmandas etapis; seetõttu kohaldatakse Taani suhtes kooskõlas nimetatud protokolli punktiga 2 kõiki asutamislepingu ja põhikirja artikleid ja sätteid, mis osutavad erandile;

(16)

asutamislepingu protokolli nr 11 (teatavate Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriiki käsitlevate sätete kohta) punkt 8 kohaselt ei kohaldata põhikirja artiklit 34 Ühendkuningriigi suhtes, välja arvatud siis, kui ta osaleb majandus- ja rahaliidu kolmandas etapis;

(17)

olenemata sellest, et EKP statistiliste andmete esitamise nõuete täitmiseks vajalik statistiline teave on osalevate ja mitteosalevate liikmesriikide puhul erinev, kohaldatakse põhikirja artiklit 5 nii osalevate kui mitteosalevate liikmesriikide suhtes; see fakt koos asutamislepingu artikliga 5 osutab kohustusele kavandada ja võtta riiklikul tasandil kõik meetmed, mida liikmesriigid peavad vajalikuks selleks, et koguda EKP statistiliste andmete esitamise nõuete täitmiseks vajalikku statistilist teavet ning teha statistika valdkonnas õigeaegselt ettevalmistusi, et saada osalevateks liikmesriikideks;

(18)

konfidentsiaalset statistilist teavet, mida EKP ja riikide keskpangad peavad saama EKPS ülesannete täitmiseks, tuleb kaitsta, et võita ja hoida andmeesitajate usaldust; vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ ( 6 ) (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja nende andmete vaba liikumise kohta) sätetele ei ole pärast käesoleva määruse vastuvõtmist enam põhjust tugineda konfidentsiaalsussätetele, mis takistavad EKPS ülesannetega seotud konfidentsiaalse statistilise teabe vahetamist;

(19)

põhikirja artikli 38 lõikes 1 on sätestatud, et EKP ja riikide keskpankade juhtorganite liikmed ja töötajad ei tohi ka pärast ametikohustuste lõppemist avaldada mingisugust ametisaladuse hoidmise kohustusega seotud informatsiooni, ning põhikirja artikli 38 lõike 2 järgi kohaldatakse isikute suhtes, kellel on juurdepääs ühenduse õigusaktide kohaselt salajas hoitavatele andmetele, neid samu õigusakte;

(20)

EKP töötajatele kohustuslike eeskirjade rikkumise eest, hoolimata sellest, kas see on toime pandud tahtlikult või ettevaatamatuse tõttu, rakendatakse nende suhtes distsiplinaarkaristusi ning vajaduse korral ametisaladuse hoidmise kohustuse rikkumise eest kriminaalkaristusi Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide protokolli artiklite 12 ja 18 sätete kohaselt;

(21)

statistilise teabe võimalikust kasutamisest EKPS vahendusel täidetavate ülesannete elluviimiseks kooskõlas asutamislepingu artikliga 105, mis küll vähendab üldist aruandluskoormust, tuleneb siiski, et käesolevas määruses määratletud konfidentsiaalsussätted peavad teataval määral erinema üldistest ühenduse ja rahvusvahelistest statistilise konfidentsiaalsuse põhimõtetest ning eelkõige nõukogu 17. veebruari 1997. aasta määrusega (EÜ) nr 322/97 ( 7 ) (ühenduse statistika kohta) ettenähtud statistilise konfidentsiaalsuse sätetest; EKP võtab vastavalt käesolevale punktile arvesse määruse (EÜ) nr 322/97 artiklis 10 sätestatud ühenduse statistika põhimõtteid;

(22)

käesolevas määruses määratletud konfidentsiaalsussätteid kohaldatakse ainult EKP-le EKPS ülesannete täitmiseks edastatava statistilise teabe suhtes ning need ei mõjuta siseriiklikke või ühenduse erisätteid, mis käsitlevad teist liiki teabe edastamist EKP-le; tuleb kinni pidada statistilise konfidentsiaalsuse eeskirjadest, mida riiklikud statistikaasutused ja komisjon kohaldavad statistilise teabe kogumisel;

(23)

põhikirja artikli 5 lõike 1 kohaldamisel peab EKP tegema statistika valdkonnas koostööd ühenduse institutsioonide ja organitega ning liikmesriikide või kolmandate riikide pädevate asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega; EKP ja komisjon seavad statistika valdkonnas sisse asjakohased koostöövormid, et täita ülesandeid võimalikult tõhusalt ja püüda vähendada andmeesitajatele langevat koormust;

(24)

Euroopa Keskpankade Süsteemile ja EKP-le on usaldatud statistiliste andmete esitamise nõuete ettevalmistamine euro kasutusalal nende täieulatuslikuks rakendamiseks majandus- ja rahaliidu kolmandas etapis (edaspidi „kolmas etapp”); selleks et EKPS saaks oma kolmanda etapi ülesandeid täita, tuleb statistika valdkonnas teha õigel ajal ettevalmistusi; ettevalmistuste olulise osana tuleb enne kolmanda etapi algust vastu võtta statistikat käsitlevad EKP määrused; turul osalejaid tuleb 1998. aasta jooksul informeerida üksikasjalikest sätetest, mida EKP võib pidada vajalikuks vastu võtta seoses statistiliste andmete esitamise nõuete rakendamisega; seepärast on vaja anda EKP-le alates käesoleva määruse jõustumisest õigus anda määrusi;

(25)

käesoleva määruse sätteid saab tõhusalt kohaldada ainult juhul, kui kõik osalevad liikmesriigid on vastu võtnud vajalikud meetmed, et tagada kooskõlas asutamislepingu artikliga 5 oma asutustele volitused osutada EKP-le abi ja teha temaga igakülgset koostööd statistiliste andmete kohustuslikul kogumisel ja kontrollimisel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:▼M1

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1) „EKP statistiliste andmete esitamise nõuded” – EKPS-i ülesannete täitmiseks vajalik statistiline teave, mida andmeesitajad peavad esitama;

1a) „Euroopa statistika” – statistika, i) mis on vajalik asutamislepingus osutatud EKPS-i ülesannete täitmiseks; ii) mis on kindlaks määratud EKPS-i statistikaalases tööprogrammis ja iii) mida arendatakse, tehakse ja levitatakse kooskõlas artiklis 3a osutatud statistikapõhimõtetega;

2) „andmeesitajad” – füüsilised ja juriidilised isikud ning artikli 2 lõikes 3 osutatud üksused ja filiaalid, kelle suhtes kehtivad EKP statistiliste andmete esitamise nõuded;

3) „osalev liikmesriik” – liikmesriik, kes on võtnud ühisraha kasutusele kooskõlas asutamislepinguga;

4) „resident” ja „resideerima” – isik või üksus, kelle majandushuvide kese on vastavalt nõukogu 25. juuni 1996. aasta määruse (EÜ) nr 2223/96 (ühenduses kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta) ( 8 ) A lisa 1. peatükile (punkt 1.30) riigi majandusterritooriumil; sellega seoses tähendavad „välispositsioon” ja „välistehing” vastavalt ühtse majandusterritooriumina käsitletava osaleva liikmesriigi residentide varade ja/või kohustustega seotud positsioone ja tehinguid mitteosalevate liikmesriikide residentide ja/või kolmandate riikide residentide suhtes;

5) „rahvusvaheline investeerimispositsioon” – piiriüleste finantsvarade ja kohustuste bilansimaht;

6) „e-raha” — rahaline väärtus, mida säilitatakse elektrooniliselt tehnilistel seadmetel, sealhulgas maksekaartidel, mille abil saab üldjuhul teha makseid teistele üksustele peale väljastaja, kusjuures tehingu käigus ei ole vaja kasutada pangakontosid, vaid need toimivad esitaja maksevahendina;

7) „kasutamine statistilistel eesmärkidel” – kasutamine eranditult statistiliste tulemuste või statistiliste analüüside arendamiseks ja tegemiseks;

8) „arendamine” – statistika tegemiseks ja levitamiseks kasutatavate statistiliste meetodite, standardite ja menetluste loomiseks, tugevdamiseks ja parandamiseks ning uute statistikaliikide ja näitajate arendamiseks vajalikud toimingud;

9) „tegemine” – kõik toimingud, mis on seotud statistika koostamiseks vajaliku kogumise, säilitamise, töötlemise ja analüüsiga;

10) „levitamine” – statistika, statistilise analüüsi ja mittekonfidentsiaalse teabe tarbijatele kättesaadavaks tegemine;

11) „statistiline teave” – koond- ja üksikandmed, näitajad ja nendega seonduvad metaandmed;

12) „konfidentsiaalne statistiline teave” – statistiline teave, mis võimaldab identifitseerida andmeesitajaid või muid füüsilisi ja juriidilisi isikuid, üksusi või filiaale kas otse nime, aadressi või ametliku tunnuskoodi järgi või kaudselt tuletades, avalikustades sellega üksikandmed. Selleks et teha kindlaks, kas andmeesitajat või muud füüsilist või juriidilist isikut, üksust või filiaali on võimalik identifitseerida, võetakse arvesse kõik vahendid, mida kolmandad isikud võivad mõistuspäraselt kasutada kõnealuse andmeesitaja, füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või filiaali identifitseerimiseks.

▼B

Artikkel 2

Vaadeldav andmeid esitav üldkogum

▼M1

1.  EKP statistiliste andmete esitamise nõuete täitmiseks on EKP-l õigus riikide keskpankade abiga vastavalt põhikirja artikli 5 lõikele 2 koguda statistilist teavet vaadeldava andmeid esitava üldkogumi piires ja EKPS-i ülesannete täitmiseks vajalikul määral. Teavet võib koguda eelkõige rahandus- ja finantsstatistika, pangatähtede statistika, maksete ja maksesüsteemide statistika, finantsstabiilsuse statistika ning maksebilansi statistika ja rahvusvaheliste investeerimispositsioonide statistika valdkondades. Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võib koguda lisateavet ka teistes valdkondades, kui see on EKPS-i ülesannete täitmiseks vajalik. Teavet, mida kogutakse EKP statistiliste andmete esitamise nõuete täitmiseks, täpsustatakse EKPS-i statistikaalases tööprogrammis.

2.  Sellega seoses koosneb vaadeldav andmeid esitav üldkogum järgmistest andmeesitajatest:

a) liikmesriigis resideerivad juriidilised ja füüsilised isikud, kes kuuluvad ESA 95 määratluse kohaselt sektorisse „finantsettevõtted”;

b) liikmesriigis resideerivad postižiiroasutused;

c) liikmesriigis resideerivad juriidilised ja füüsilised isikud, kui neil on välispositsioone või nad on teinud välistehinguid;

d) liikmesriigis resideerivad juriidilised ja füüsilised isikud, kui nad on emiteerinud väärtpabereid või e-raha;

e) osalevas liikmesriigis resideerivad juriidilised ja füüsilised isikud, kui neil on finantspositsioone teiste osalevate liikmesriikide residentide suhtes või nad on teinud finantstehinguid teiste osalevate liikmesriikide residentidega.

▼B

3.  Üksus, kes üldjuhul oleks hõlmatud lõikes 2 esitatud määratlusega, kuid ei ole oma asukohariigi õigusaktide kohaselt juriidiline isik ega füüsiliste isikute ühendus, kuigi võib omada õigusi ja kohustusi, on andmeesitaja. Kõnesoleva üksuse aruandluskohustust täidavad selle seaduslikud esindajad.

Kui juriidilisel isikul, füüsiliste isikute ühendusel või esimeses lõigus osutatud üksusel on teises riigis asuv filiaal, on kõnesolev filiaal peakontori asukohast olenemata iseseisev andmeesitaja, kui ta vastab lõikes 2 määratletud tingimustele, välja arvatud juhul, kui on vajalik iseseisev õigusvõime. Kõiki ühes liikmesriigis loodud filiaale käsitatakse ühe filiaalina, kui nad kuuluvad samasse majandusharusse. Filiaali aruandluskohustust täidavad selle seaduslikud esindajad.

▼M1

4.  Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel, näiteks finantsstabiilsuse statistika puhul, on EKP-l õigus koguda lõike 2 punktis a osutatud füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt ning lõikes 3 osutatud üksustelt ja filiaalidelt konsolideeritud statistilist teavet, sealhulgas teavet selliste füüsiliste ja juriidiliste isikute kontrolli all olevate üksuste kohta. EKP määrab kindlaks konsolideerimise ulatuse.

Artikkel 2a

Koostöö Euroopa statistikasüsteemiga

Aruandluskoormuse minimeerimiseks ja Euroopa statistika tegemiseks vajaliku sidususe tagamiseks teevad EKPS ja ESS tihedat koostööd, järgides artiklis 3a sätestatud statistika põhimõtteid.

▼M1

Artikkel 3

Statistiliste andmete esitamise nõuete määramise kord

Statistiliste andmete esitamise nõuete määramisel ja kehtestamisel täpsustab EKP artiklis 2 määratletud vaadeldava andmeid esitava üldkogumi piires tegeliku andmeid esitava üldkogumi. Ilma et see piiraks statistiliste andmete esitamise nõuete rakendamist, EKP

a) kasutab võimalikult suures ulatuses olemasolevat statistikat;

b) võtab arvesse asjaomaseid Euroopa ja rahvusvahelisi statistikastandardeid;

c) võib teatavad andmeesitajate rühmad täielikult või osaliselt vabastada statistiliste andmete esitamise nõuetest.

Enne artiklis 5 osutatud määruse vastuvõtmist uue statistika kohta hindab EKP kõnealuse uue statistilise teabe kogumisega kaasnevaid eeliseid ja kulusid. Eelkõige võtab ta arvesse kogumise erisusi, andmeid esitava kogumi suurust ja esitamisperioode ning statistilist teavet, mis on juba statistika- või haldusasutuste valduses.

▼M1

Artikkel 3a

EKPS-i tehtava Euroopa statistika aluspõhimõtted

Euroopa statistika arendamist, tegemist ja levitamist EKPS-i poolt reguleeritakse erapooletuse, objektiivsuse, ametialase sõltumatuse, kulutasuvuse, andmete konfidentsiaalsuse, minimaalse aruandluskoormuse ja tulemuste hea kvaliteedi (sealhulgas usaldusväärsuse) põhimõtete alusel ning nende põhimõtete määratlused võtab vastu, arendab neid edasi ja avaldab EKP. Need põhimõtted sarnanevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2009. aasta määruses (EÜ) nr 223/2009 (Euroopa statistika kohta) ( 9 ) sätestatud statistikaalaste põhimõtetega.

▼B

Artikkel 4

Liikmesriikide kohustused

Liikmesriigid korraldavad oma statistiliste andmete kogumist ning teevad igakülgset koostööd EKPSga, et tagada põhikirja artiklist 5 tulenevate kohustuste täitmine.

Artikkel 5

EKP õigus anda määrusi

1.  EKP võib anda määrusi selliste statistiliste andmete esitamise nõuete määratlemise ja kehtestamise kohta, mis on seotud osalevate liikmesriikide tegelikku andmeid esitava üldkogumiga.

2.  EKP konsulteerib komisjoniga määruse eelnõude üle alati, kui need on seotud komisjoni statistikavajadustega, et tagada ühtsus, mida on vaja nii EKP kui ka komisjoni teabega seotud nõuete rahuldamiseks. Monetaar-, finants- ja maksebilansistatistika komitee osaleb komisjoni ja EKP koostöös oma pädevuse piires.

Artikkel 6

Statistilise teabe kohustusliku kogumise ja kontrollimise õigus

1.  Kui osalevas liikmesriigis resideerivat andmeesitajat kahtlustatakse EKP statistiliste andmete esitamise nõuete rikkumises, nagu on nimetatud artikli 7 lõikes 2, on asjaomase osaleva liikmesriigi keskpangal õigus kontrollida statistilise teabe täpsust ja kvaliteeti ning lasta seda kohustuslikus korras koguda. Kui asjassepuutuvat statistilist teavet on siiski vaja selleks, et tõestada kohustuslike reservide nõude täitmist, tuleks teavet kontrollida kooskõlas nõukogu 23. novembri 1998. aasta määrusega (EÜ) nr 2531/98 kohustuslike reservide kohaldamise kohta Euroopa Keskpanga poolt. ( 10 ) Statistilise teabe kontrollimise või kohustusliku kogumise õigus hõlmab õigust:

a) nõuda dokumentide esitamist;

b) kontrollida andmeesitajate raamatupidamis- ja äridokumente;

c) teha ärakirju ja väljavõtteid raamatupidamis- ja äridokumentidest;

d) nõuda kirjalikke või suulisi selgitusi.

2.  EKP või riigi pädev keskpank teatab andmeesitajale kirjalikult otsusest kontrollida statistilist teavet või seda kohustuslikult koguda ning määrab kindlaks kontrolliks vajalike dokumentide esitamise tähtaja, sanktsioonid, mida rakendatakse nõude eiramisel, ning asja uuesti läbivaatamise õiguse. EKP ja asjaomane riigi keskpank teatavad üksteisele sellistest kontrollinõuetest.

3.  Statistilise teabe kontrollimisel ja kohustuslikul kogumisel järgitakse siseriiklikku korda. Kui selgub, et andmeesitaja on rikkunud statistiliste andmete esitamise nõudeid, kannab menetluskulud asjaomane andmeesitaja.

4.  EKP võib vastu võtta määrusi tingimuste kohta, mille kohaselt kasutatakse statistilise teabe kontrollimise ja kohustusliku kogumise õigust.

5.  Osalevate liikmesriikide riiklikud asutused annavad oma pädevuse piires EKP-le ja pädevatele keskpankadele abi käesolevas artiklis sätestatud volituste kasutamisel.

6.  Kui andmeesitaja ei nõustu kontrollimisega või vajaliku statistilise teabe kogumisega või takistab seda, annab see osalev liikmesriik, kelle territooriumil andmeesitaja tööruumid asuvad, lõikes 1 nimetatud õiguste kasutamiseks igakülgset vajalikku abi, tagades sealhulgas EKP-le või riigi keskpangale juurdepääsu andmeesitaja tööruumidele.

Artikkel 7

Sanktsioonide rakendamine

1.  EKP-l on õigus määrata käesolevas artiklis sätestatud sanktsioone osalevas liikmesriigis resideerivale aruandekohustuslikule andmeesitajatele, kes ei ole täitnud kohustusi, mis tulenevad käesolevast määrusest või EKP määrustest või otsustest, millega määratletakse ja kehtestatakse EKP statistiliste andmete esitamise nõuded.

2.  EKP-le või riigi keskpangale teatava statistilise teabe edastamise kohustuse rikkumiseks peetakse seda, kui:

a) EKP või riigi keskpank ei ole saanud statistilist teavet kindlaksmääratud tähtajal;

b) statistiline teave on vale, puudulik või ei ole esitatud nõuetele vastavas vormis.

3.  Kui andmeesitaja takistab EKP kontrolli EKP-le või riigi keskpangale esitatud statistilise teabe täpsuse ja kvaliteedi üle, on ta rikkunud vastavat kohustust. Takistamine hõlmab muu hulgas dokumentide kõrvaldamist ning EKP-le või riigi keskpangale teabe kontrollimiseks või kohustuslikuks kogumiseks vajaliku ligipääsu takistamist.

4.  EKP võib määrata andmeesitajale järgmisi sanktsioone:

a) lõike 2 punktis a määratletud rikkumise korral päevane karistusmakse kuni 10 000 eurot, kusjuures rahatrahvi kogusumma ei tohi ületada 100 000 eurot;

b) lõike 2 punktis b määratletud rikkumise korral rahatrahv kuni 200 000 eurot;

c) lõikes 3 määratletud rikkumise korral rahatrahv kuni 200 000 eurot.

5.  Lõikes 4 sätestatud sanktsioonid lisanduvad andmeesitaja kohustusele kanda teabe kontrollimise ja kohustusliku kogumise kulud vastavalt artikli 6 lõikele 3.

6.  Käesoleva artikliga antud volitusi kasutades teeb EKP otsused kooskõlas määruses (EÜ) nr 2532/98 sätestatud põhimõtete ja korraga.

▼M1

Artikkel 8

EKPS-i kogutava konfidentsiaalse statistilise teabe kaitse ja kasutamine

Selleks, et hoida ära andmeesitajalt või muult füüsiliselt või juriidiliselt isikult, üksuselt või filiaalilt EKPS-i liikmele esitatud või EKPS-i siseselt edastatud konfidentsiaalse statistilise teabe ebaseaduslikku kasutamist ja avalikustamist, kohaldatakse järgmisi eeskirju:

1) EKPS kasutab konfidentsiaalset statistilist teavet üksnes EKPS-i ülesannete täitmiseks, välja arvatud järgmistel juhtudel:

a) identifitseeritav andmeesitaja või füüsiline või juriidiline isik, üksus või filiaal on andnud sõnaselge nõusoleku kõnealuse statistilise teabe kasutamiseks muudel eesmärkidel;

b) teave on mõeldud edastamiseks ESS-i liikmetele kooskõlas artikli 8a lõikega 1;

c) teadusuuringute asutustele antakse juurdepääs konfidentsiaalsele statistilisele teabele, mis ei võimalda otsest identifitseerimist, ja teabe esitanud asutus on andnud eelneva sõnaselge nõusoleku;

▼M2

d) EKP ja riikide keskpankade puhul, kui kõnealust statistilist teavet kasutatakse usaldatavusnõuete järelevalve valdkonnas;

▼M2

e) riikide keskpankade puhul, põhikirjas käsitlemata funktsioonide täitmiseks kooskõlas põhikirja artikli 14 lõikega 4.

▼M1

2) andmeesitajatele teatatakse, millistel statistilistel ja muudel halduseesmärkidel võidakse nende esitatud statistilist teavet kasutada. Andmeesitajatel on õigus saada teavet teabe edastamise õigusliku aluse ja võetud kaitsemeetmete kohta;

3) EKPS-i liikmed võtavad kõik regulatiivsed, haldus-, tehnilised ja korraldusmeetmed, et tagada konfidentsiaalse statistilise teabe füüsiline ja loogiline kaitse. EKP sätestab ühised eeskirjad ja rakendab miinimumstandardeid, et vältida konfidentsiaalse statistilise teabe ebaseaduslikku avalikustamist ja loata kasutamist;

4) EKPS-i siseselt edastatakse konfidentsiaalset statistilist teavet, mis on kogutud põhikirja artikli 5 kohaselt

▼M2

a) asutamislepingus osutatud EKPSi ülesannete või EKPSi liikmetele antud usaldatavusnõuete täitmise järelevalvega seotud ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses ja üksikasjalikkusega või

▼M1

b) tingimusel, et selline edastamine on vajalik põhikirja artikli 5 kohaseks statistika tõhusaks arendamiseks, tegemiseks ja levitamiseks või selle kvaliteedi parandamiseks;

▼M2

4a) EKPS võib edastada konfidentsiaalset statistilist teavet liikmesriikide või liidu asutustele, mis vastutavad finantseerimisasutuste, turgude ja infrastruktuuride järelevalve või finantssüsteemi stabiilsuse eest kooskõlas liidu ja siseriikliku õigusega, ning Euroopa stabiilsusmehhanismile (ESM) ainult asjaomaste ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses ja üksikasjalikkusega. Konfidentsiaalset statistilist teavet saavad asutused võtavad kõik vajalikud regulatiivsed, haldus-, tehnilised ja korralduslikud meetmed, et tagada konfidentsiaalse statistilise teabe füüsiline ja loogiline kaitse. Mis tahes muu järgnev edastus peab olema vajalik kõnealuste ülesannete täitmiseks ja selleks peab konfidentsiaalset statistilist teavet kogunud EKPSi liige andma selgesõnalise nõusoleku. Sellist nõusolekut ei ole vaja järgnevaks edastamiseks ESMi liikmetelt riikide parlamentidele siseriiklike õigusaktide kohaselt nõutaval määral, tingimusel et ESMi liige on konsulteerinud enne edastamist EKPSi liikmega ning et liikmesriik on igal juhul võtnud kõik vajalikud regulatiivsed, haldus-, tehnilised ja korralduslikud meetmed, et tagada kooskõlas käesoleva määrusega konfidentsiaalse statistilise teabe füüsiline ja loogiline kaitse. Kooskõlas käesoleva punktiga konfidentsiaalse statistilise teabe edastamisel võtab EKPS kõik vajalikud regulatiivsed, haldus-, tehnilised ja korralduslikud meetmed, et tagada käesoleva artikli punkti 3 kohaselt konfidentsiaalse statistilise teabe füüsiline ja loogiline kaitse;

▼M1

5) EKP võib teha otsuse sellise EKPS-i sisese konfidentsiaalse teabe kogumise ja edastamise ulatuse ja üksikasjalikkuse kohta, mis algselt koguti põhikirja artiklis 5 sätestatust erinevatel eesmärkidel, kui see on vajalik statistika tõhusaks arendamiseks või tegemiseks või selle kvaliteedi parandamiseks ning asutamislepingus osutatud EKPS-i ülesannete täitmiseks;

6) konfidentsiaalset statistilist teavet võib vahetada EKPS-i siseselt selleks, et võimaldada teadusuuringute asutustele juurdepääsu sellisele teabele kooskõlas punkti 1 alapunktiga c ja punktiga 2;

7) statistiline teave, mis pärineb siseriiklike õigusaktide kohaselt üldsusele kättesaadavatest allikatest, ei ole konfidentsiaalne;

8) liikmesriigid ja EKP võtavad vastu kõik konfidentsiaalse statistilise teabe kaitseks vajalikud meetmed, sealhulgas kehtestavad asjakohased täitemeetmed rikkumiste korral.

Käesoleva artikli kohaldamine ei piira nende siseriiklike või ühenduse erisätete kohaldamist, mis käsitlevad muu kui konfidentsiaalse statistilise teabe edastamist EKP-le, ja käesolevat artiklit ei kohaldata konfidentsiaalse statistilise teabe suhtes, mida algselt edastati ESS-i asutuse ja EKPS-i liikme vahel ja mille suhtes kohaldatakse artiklit 8a.

Käesolev artikkel ei välista muudel eesmärkidel kui EKP statistiliste andmete esitamise nõuete täitmine või sellele lisanduvatel eesmärkidel kogutud konfidentsiaalse statistilise teabe kasutamist kõnealustel muudel eesmärkidel.

▼M1

Artikkel 8a

Konfidentsiaalse statistilise teabe vahetamine EKPS-i ja ESS-i vahel

1.  Ilma et see piiraks siseriiklike sätete kohaldamist, mis reguleerivad käesoleva määrusega hõlmamata konfidentsiaalse statistilise teabe vahetamist, võib konfidentsiaalset statistilist teavet edastada selle teabe kogunud EKPS-i liikme ja ESS-i asutuse vahel, kui selline edastamine on vajalik Euroopa statistika arendamiseks, tegemiseks või levitamiseks või kvaliteedi parandamiseks EKPS-i ja ESS-i pädevusvaldkondades ja kui see vajadus on põhjendatud.

2.  Muuks andmete edastamiseks lisaks esimesele edastamisele on nõutav teabe kogunud asutuse sõnaselge luba.

3.  ESS-i asutuse ja EKPS-i liikme vahel edastatud konfidentsiaalset statistilist teavet ei tohi kasutada muudel kui üksnes statistilistel eesmärkidel, näiteks haldus- või maksueesmärkidel, kohtumenetluses või artiklites 6 ja 7 osutatud eesmärkidel.

4.  Statistilist teavet, mida EKPS-i liikmed saavad ESS-i asutustelt ja mis on hangitud üldsusele ametlikult kättesaadavatest allikatest ning mis siseriiklike õigusaktide kohaselt jäävad üldsusele kättesaadavaks, ei käsitata konfidentsiaalsena sellisest statistilisest teabest saadud statistika levitamise eesmärgil.

5.  Oma pädevusvaldkondades võtavad EKPS-i liikmed kõik vajalikud regulatiivsed, haldus-, tehnilised ja korralduslikud meetmed, et tagada ESS-i asutustelt saadud konfidentsiaalse statistilise teabe füüsiline ja loogiline kaitse (andmete aimatavuse kontroll).

6.  Juurdepääs ESS-i asutuste edastatud konfidentsiaalsele teabele on üksnes statistiliste toimingutega tegelevatel töötajatel nende konkreetses töövaldkonnas. Need isikud kasutavad kõnealuseid andmeid üksnes statistilistel eesmärkidel. Nimetatud piirang kehtib ka pärast ametiülesannete lõppu.

7.  Liikmesriigid ja EKP võtavad asjakohased meetmed, et hoida ära ESS-i asutuste esitatud konfidentsiaalse statistilise teabe kaitse mis tahes rikkumist ja karistada selle eest.

Artikkel 8b

Konfidentsiaalsusaruanne

EKP avaldab igal aastal konfidentsiaalsusaruande meetmete kohta, mis on võetud artiklites 8 ja 8a osutatud statistilise teabe konfidentsiaalsuse kaitsmiseks.

Artikkel 8c

Konfidentsiaalsete üksikandmete kaitse

Käesoleva määruse kohaldamine ei piira Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta) ( 11 ) ega Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 45/2001 (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta) ( 12 ) kohaldamist.

Artikkel 8d

Juurdepääs haldusandmetele

Andmeesitajate koormuse vähendamiseks on riikide keskpankadel ja EKP-l oma vastava haldussüsteemi raames juurdepääs asjakohastele haldusandmete allikatele ulatuses, mil need andmed on vajalikud Euroopa statistika arendamiseks, tegemiseks ja levitamiseks.

Vajaduse korral kehtestavad liikmesriigid ja EKP oma vastavates pädevusvaldkondades tõhusa juurdepääsu praktilise korra ja tingimused.

EKPS-i liikmed kasutavad neid andmeid üksnes statistilistel eesmärkidel.

▼B

Artikkel 9

Lõppsätted

Käesolev määrus jõustub Euroopa Ühenduste Teatajas avaldamise päeval.

Artiklit 5, artikli 6 lõiget 4 ja artikli 8 lõiget 9 kohaldatakse alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast. Teisi artikleid kohaldatakse alates 1. jaanuarist 1999.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

▼M1 —————( 1 ) EÜT C 246, 6.8.1998, lk 12.

( 2 ) EÜT C 328, 26.10.1998.

( 3 ) Arvamus on esitatud 8. oktoobril 1998 (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata).

( 4 ) EÜT L 310, 30.11.1996, lk 1.

( 5 ) EÜT L 318, 27.11.1998, lk 4.

( 6 ) EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.

( 7 ) EÜT L 52, 22.2.1997, lk 1.

( 8 ) EÜT L 310, 30.11.1996, lk 1.

( 9 ) ELT L 87, 31.3.2009, lk 164.

( 10 ) EÜT L 318, 27.11.1998, lk 1.

( 11 ) EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.

( 12 ) EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.

Top